PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

download PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

of 116

Embed Size (px)

Transcript of PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  1/116

  SFNTA TREIME

  SAU

  LA NCEPUT A FOST IUBIREA

  Preotul Profesor DUMITRU ST NILOAE

  1

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  2/116

  PREFA

  Sf nt a Trei me este supre ma tain a existen ei, care

  explic ns toate, sau f r de care nu se poate explica n imic.

  De aceea, de i e suprema tain , este ntructva inteligibil ,

  conform pn la un loc unei logici.

  Ea se prezint ca atare ca o metafizic real , sau ca

  fundamentul abisal, dar ntr - un fel inteligibil, a toat

  existen a. Filosofiile care vorbesc de o metafi z ic r mn ntr-

  o total neclaritate n privin a metaf izicii despre care vorbesc

  ele. Pentru ele, acea reali tate metaf izic nu e dect o esen

  st pnit de o lege a evolu iei sau ema na iei, din care ies

  toate, st pnite de aceea i lege. Dar cine a put ut da acea

  lege, care ara t n sine o dependen , dar nu pot explica de

  cine depinde? Metafizica filosofiilor se prezint drept lipsit

  de orice logic .

  Cel pu in n privin a scopului pe care - l poate ur m ri

  Sfnta Treime, sau sensului pe care l poate oferi Ea pentru

  existen , e deplin acceptabil din punc t de vedere logic. Ea

  este o iubire f r nceput i urm re te o extindere a iubirii. i

  ce poate justi fica existen a mai mult dect iubirea?

  Iubirea nu satur pe ni meni, niciodat . Deci poate fi

  f r de sfr it; i de aceea poate fi i f r de nceput.

  2

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  3/116

  Iubirea f r de nceput i f r de sfr it d o mul umire

  deplin existen ei, deci o lumin . Metafi zica filosofiilor este

  supus orbe te unei legi f r nceput i f r sfr it, nu d

  nici o lumin .

  Al doilea lucru pe care inem s - l not m n aceast

  Prefa este c Biserica Ortodox vede pe S fnta Treime, ca

  Du mnezeul iubirii, lucr toare prin Sfntul Duh n sufletele

  credincio ilor, pentru a- i r idica n rela ia iubitoare dintre

  Persoanele ei. Datorit acestui fapt, Sfin tele Taine au o

  import an hot rtoare n via a lor. Prin ele, Sfnt a Trei me

  ns i este lucr toare prin Sfnt ul Duh n sufletele lor, ct

  vre me n catolicis m, n Sacra me nt e nu e dect o gra ie

  creat , p rin care se acord ni te m erite i credincio ilor din

  suprameri tele jert fei lui Hristos, ceea ce a f cut ca celelalte

  forme cre tine desprinse din catolicism s nu mai dea nici un

  loc Tainelor n via a lor. Ortodoxia are prin aceasta un accentuat caracter duhovnicesc i sfin ilor. Credincio ilor

  ortodoc i nu li se iart nu mai n sens juridic p catele (n

  via a aceasta, la catolici, i n cea viitoare, la protestan i), ci li

  se comunic puterea lui Hristos de- a iubi prin Duhul Lui cel

  Sfnt i pe Dumnezeu i pe semenii lor i, o dat cu aceasta,

  eliberarea de patimile egoiste i o sfin ire tot mai mare, pe m sur ce fac i ei un e for t n acest sens.

  Ortodoxia nu cunoa te numai un Hristos al

  discursurilor, ci pe Hristos care, iubind pe Tat l prin Duhul

  Sf nt, co mu nic i credincio ilor aceast iubire a Sfintei

  Treimi. Ortodoxia ajut pe membrii s i se nduhovniceasc

  prin nevoin e ascetice i prin aceasta s se sfin easc din

  3

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  4/116

  puterea Trei mii , n care tr iesc nc de pe p mnt, naintnd

  n mp r ia iubitoare f r sfr it.

  AUTORUL

  4

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  5/116

  1.

  EXISTEN A CON TIENT I LIBER , F R NCEPUT I F R CAUZ , I EXISTEN A NCEPUT I CREAT

  Nu ne pu te m nchip ui c a fost cn dv a cn d n - a f ost

  nimic. Sfntul Grigorie de Nazianz o spune aceasta n multe

  locur i. O dat zice: Dumnezeu spune: ntregul este e al

  Meu (Ie . 3, 14) neavn d nici ncep ut i nep ut n d nici

  nceta 1. De un de ar fi ap ru t existe n a, dac n - ar fi fost din

  eter nit at e? Existen a f r de ncepu t, sau din eter ni ta te, este

  un mister inexplicabil. Dar totodat el explic to tu l. Dar de

  ea tim din cele ce exper iem ca exis ten e cauza te . C ci cum

  ar exist a cele cauza te i ncepu te , dac n - ar fi o exis ten

  f r de nceput i f r de cauz ?

  Se poate deci spune: din cele cauzate, sau cunoscute ,

  tim despre existen a sau Dumnezeirea necauzat , sau

  necuno scu t , iar din existen a necunosc ut n elegem cele

  cauza te. Exist o comu nica re reciproc ntre cunoa tere a

  cataf atic i apofa tic , apofa tic ul fiind n par te cuno sc ut

  p rin catafat ic i catafat icul fiind mai bine cunoscut prin

  apofat ic . Apofaticul nu e cu totul ne tiut , iar catafaticul nu e

  nici el cu totul n eles avnd ca or igine apofaticul absolut .

  Cele cauzate le cunoa tem din legile lor, din

  dep en de n a lor. Dar legile sau dep en de n a lor pre su pu n e o

  existen necauzat , independent , absolut . Dar

  necauzabili ta tea, independen a , carac te ru l ei absol ut

  1 Cuvntul 31. A cincea cuvntare teologic , 23, n Cele cinci cuvnt ri teologice ,

  tra du ce re din limb a greac i n ot e de Pr. Acade mi ci an Dum it ru St niloae, Ed. Anastasia, Bucure ti, 1993, p. 109.

  5

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  6/116

  (dezlegat de o rice depe nd en ), r m ne o mare tain pentr u

  noi. Totu i, faptul c existe n a nu numai contr avine celor

  cauza te i depend en te, ci este i ceea ce le explic pe

  aceste a, ne face p osibil i o anu mi t cun oa te re a lor, dar o

  cunoa te re care le las n m ar e par te nen ele se, dat fiind c

  n elegerea noastr coinci de cu explicarea celor cauzate i

  dependen te prin legile ce le sun t impuse de o exis ten car e

  nu e supus aces to r legi.

  Apofa ticul nu e o necunoa t er e to tal i cataf aticul nu

  e o cun oa te re de plin . Cauz a ulti m are n ea c eva din cele pe care le afl m n cele cunoscu te i cele cunoscu te ne le

  n elegem niciodat deplin, pentru c niciodat nu n elegem

  niciodat deplin cauza lor ultim , necau za t . Apofaticul

  arunc o lumin asupra catafaticului, dar i o tain , i

  catafaticul, la fel: le cunoa tem pe amndou ,

  necunoscndu - le deplin, i ne deschid taina lor cunoscndu- le. Astfel, ne put em folosi de unele din cele

  cunoscu te n lumea cauza t , pentr u a cunoa te ceva din

  cauza lor, care n cea mai mare pa rt e r mne necunoscut .

  Ceea ce pute m ti despre existen a etern necauz at ,

  sau prin sine, folosi nd negativ cunoa t er ea celo r cauza te ,

  este c acea existen necau za t este de ordin spiritual, c ci spiritu alu l, chiar n for ma red us tr it de noi, e ste nes up u s

  strict legilor, ci n mare parte e o existen liber . Dar

  existen a f r nceput i f r sfr it i independent , ca una

  ce este n ntregime prin sine, n- ar putea fi deplin de sine,

  prin sine, dac ar avea n s ine vreo lege care s- o explice. n

  acest caz, n- ar fi cu totul prin sine, cu totul independent , ci

  6

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  7/116

  ar depin de de o lege pe care ar trebui s o gndea sc , sau

  care ar ajuta - o s se gndeasc i s se explice. Existen a

  respec tiv n - ar mai fi o existe n total , c ci legea de care ar

  depi nde ar trebui cuget at n mod dis ti nc t de ea. i cum ar

  putea fi cugetat o lege f r o existen , o lege care s nu fie

  impus de o alt existen ? Deci trebuie s fie undeva o

  existen fa de care nu este o lege s uperioar , ci este prin

  ea ns i legea, prin calita tea ei de suprema calit at e, lege i

  libertate de la nceput.

  Nu s- ar putea afirma c acea existen f r de nceput a fiin a t din eter ni ta te, silit de o lege s pro du c cu vreme a

  n ea o con ti in de sine i o libertate, prin care, pe de o

  parte, face s se produc n mod necesar o con tiin care s

  apa r , p e d e alt par te, nso it de liber ta te. Liberta te a ei nu

  poa te fi pro du su l unei legi care este imp us auto ma t, n

  mod necesar.Pe de alt part e, oricnd ar fi pu tu t ult er ior acea lege,

  dac ar fi ap rut ntr - o existen f r de nceput, ar nsemna

  c pn la aceast apari ie a fost necesar s apar i ar fi

  trebuit s se parcur g un timp. Dar c um a put ut ap rea ntr -

  o existen f r de nceput, deci etern , un timp? Cum ar fi

  pu tu t ap rea n ea un timp, ca o condi ie a unei evolu ii care s- o duc la apari ia con tiin ei de sine? E de nen eles cum

  ar fi put ut ap rea un mo me nt n eter nit at e, n care ar fi

  pu tu t nce pe tim pul i evolu ia. N- ar nse mn a acea st a c

  ete rn it a tea a avut to tdeauna un carac ter temporal? Dar se

  poate cugeta o ete rn it a te cu carac ter temporal? Nu es te n

  aceast formul o contradic ie de sens? Nu nseam n ea, pe

  7

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  8/116

  de o parte, o existen f r de nceput, pe de alta, temp oral ,

  deci cu un nceput, cu o evolu ie i cu un s fr it, deci care a

  ajun s i la con tiin prin evolu ia n timp? i nu nsea mn

  aceasta o m rginire, o anu mit nepu tin n acea existen

  care deci nu poate fi prin sine i f r nceput? i, atunci, nu

  e logic s cuget m o existen prin sine din eternitate,

  nesu pu s unei legi i netreb uin d s ajung supu s unei legi

  i, prin aceasta, s o cuget m f r o con tiin n baza unei

  legi, supe rioa re ei? Nu e abs ur d s socotim c n aceast

  existe n prin sine a ap rut un mo me nt n care s- a ivit din ea n mod necesar o lege existent vir tual n ea nainte, din

  eternitate ca pe baza ei s ajung la o con tiin de sine,

  sau la o explicare a existe n ei sale? Poate ap rea ntr - o

  existen etern , prin sine, ulterior o lege i o con tiin de

  sine n baza ei? Nu e absur d s admi tem c , nt r- o existen

  din eter nita te, a ap rut ntr - un anu mit mo me nt, cnd n - a voit ea, o lege i n aces t caz acea existe n prin sine la o

  existe n care nu e prin sine, ci ad ugit unei legi existe nt

  virtual n e a? i pn und e am merge n c utare a originii

  acestei legi?

  De fapt, e imposibi l s definim pe este ca o exis ten

  cu nceput prin sine. Dar un lucru t rebuie admis: ea nu poatefi f r con tiin a de sine prin ea ns i, printr - o lege c reia

  s - i fie su pu s . Ea e deci o existe n de ordin total spirit ual,

  neavnd nevoie de nimic al tceva pentru a se explica.

  Dar dac poate ap rea acea existen prin sine din

  eter nit at e, ea nu poat e nici s fr i vreod at . Nu p oa te ap rea

  n ea vreo lege a evolu iei care s o poat duce chiar la

  8

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  9/116

  sfr it, o dat ce n- a fos t o astfel de lege care s - i dea i un

  nceput.

  Dar noi cons ta t m, n n oi n ine i n lumea cu care

  sunte m lega im ni te legi i n baza lor avem i noi, ca

  oameni, o explicare a noast r n baza unor legi. Dar de unde

  ar fi ap rut aceste legi i con tiin a de noi n ine, dac n- ar

  fi fost o existen etern , nesupu s legilor, dar capabil s

  dea unei for me infe rioar e de exis ten ni te legi, n calita te

  de cauz a lor, ni te legi n baz a c rora evoluea z i ele spre

  un sfr it, dar c nu ar fi acea existen care s le i poat ridica deasupra lor?

  De unde ar fi altfel con tiin a de sine pe care o au

  attea existen e supu se unor legi f r o existen superioar

  care s le fi dat? i de un de ar fi setea lor du p o con tiin

  de sine unit cu o tot mai larg cunoa ter e a tutu ro r? i e

  de rema rca t c aceste existe n e depe nd en te, con tien te, nu aspir numai dup o adnc con tiin de sine, unit cu o

  tot mai larg cunoa tere, ci i dup o rela ie direct cu

  exis ten a absol ut , cu exis ten a prin sine, n care tot ul, sau

  explicare a tot ul ui. Omul nu se mul u m e t e nu ma i cu tr irea

  n relativul s u i al celorlalte exis ten e relative, ci vrea o

  rela ie cu absolutul, pentru ca s primeasc i el posibilit at ea unei t r iri n absol ut ul nem r gi nit i ne tr ec t or .

  Omul este o existen care tie c n sine nu este deplin i

  deci n u poat e fi f r ncep ut, c n ea n u cuprin de toate cele

  ce pot exista. Dar, n pr imul rnd, ei t rebuie s - i fie propr ie

  con tiin a de sine. La ce- ar fi, f r s fie con tient de sine?

  Dac nu tie de u nde este, i primul rn d de cel c ruia i

  9

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  10/116

  apa r in e, la ce - ar mai fi? Deci treb uie s fie o e xiste n prin

  sine, care are to tu l perfec t din ete rn it at e, n care nu apare

  nimic ulterior.

  Descartes a produs formula: Cogito, ergo sum . El a

  legat prin aceasta strns cugetarea sau con tiin a de

  existe n . Existen a este condi ia cuget rii. Dar oare leg tur a

  nu e mai s tr ns ? i cuge ta rea nu e numai o for m oareca re,

  ci for ma cea mai sigur a existe n ei. Con tiin a e existe nt a

  autodeterminat . Dac existen a e prin sine o lumin ,

  con tiin a e lumina ntoa rs spre sine. Cogito, ergo sum nunseamn cuget, ci cugetarea este faptul cel mai sigur al

  exis ten ei mele.

  Sunt i forme de existen care nu se manifest n

  cugetare, cum sunt pietrele, ierburile, animalele nera ionale.

  Dar ele sunt pentru a da un con inut cuget rii sau

  con tiin e i omul ui. n p ri mul rnd mi cuge t existen a mea, sau existen a mea se cuget pe sine. Dr faptul con tiin ei

  mele e nt rit de existen a con tient a altora, iar apoi de

  exis ten a incon tien t a celorl al te forme ale lumii. i oare nu

  acesta este rostul principal al existen ei lor?

  Existe n a eter n , Care a avut n Sine, virtu al, toate

  for me le de exis ten , a avu t numai n Sine t oa te virt ua lit ile existe n ei; ea le poate cugeta pe toate, sau are con tiin a

  despre toate. Ea asigur de aceea exis ten a tuturor .

  Eu am cuno a te re a i deci i con tiin a de ceea ce su nt

  eu, n mar e par te dob nd it prin prog re su l n cuno a te re a

  mea prin rela ia cu cele deosebite de mine.

  10

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  11/116

  Socra te a pu tu t afir ma: tiu c nu tiu n imic, pent ru

  c cuno tea numai n pa rte exis ten a . El tie de sine, dar tie

  de sine ca de cel ce nu tie nimic deplin despre celelalte.

  Setea aceas ta de cunoa ter e, manifes ta t n triste ea

  sentin ei lui Socrate, nu arat c exist undeva o cunoa tere

  des vr it , care s acopere cu toate existen a? Nu arat ea

  c omul e f cut p entr u a nainta spre cunoa te re a totului i

  c deci exist undeva o con tiin care cunoa te totul, care

  nu treb uie s nainte ze spr e o in t mai p re su s de sine?

  A fost o lumin f r de ncepu t, care a putut aduce la existen lumina creat , prin cuvntul: S fie lumin !.

  Toat crea ia a p rimit existe n a pentr u a spori lumina sau

  con tii a omul ui. n fond to t ce este este lumi n . N- a put ut

  fi din veci un este ntu ne ca t, care s naint ez e spr e un

  este lumina t de o con tiin prin evolu ie.

  Din aceasta rezult concluzia c timpul n- a ap rut n exis ten a ce fiin eaz prin sine din ete rni ta te , ci trebu ie s se

  fi produs, s fi ap rut o existen temporal deosebit de

  cea existent din ete rn it at e, nu ca emana i e a ei, ci crea t de

  ea. i ea nu poate fi dect crea ia existe n ei de sine din

  eter nit at e. C ci timpu l nu s - a pu tu t pr oduce nici pri n sine,

  nici ca ema na ie a existe n ei prin sine din eter nit at e. El trebuie s aib o alt cauz .

  Sunt dou plan uri ale existe n ei: una etern , existen a

  prin sine, i una tem po ral , creat de cea care fiin ea z din

  ete rn it a te prin s ine i care a re n sine i puterea de- a o fi

  creat pe a doua din nimic, nu ca apari i e na tural din ea.

  11

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  12/116

  Dac ar fi numai forma divin a existen ei, ea ar fi

  lipsi t de a to tputernicie i de generozi ta t e. Dac ar fi numai

  forma lumii, sau panteis t , sup us uno r legi care nu duc

  prin libertate i alt form a existen ei la fericire, ar

  reprezen ta iar i o form nedeplin a existen ei.

  Ca s revenim nc pu in la unirea ntre catafatic i

  apofatic, mai men ion m c ea p oate fi exprimat ca unire

  ntre ra ionalitate i tain . Ra ionalul cuprinde n el i

  tainicul i viceversa, at t n Dumnezeu, ct i n lumea

  creat . Dar leg tur a e n fiecar e de alt catego rie. n l ume a crea t ra iona lu l ne duce la tain , la taina crea tu lu i care nu e

  pri n sine, ci p resupune o exis ten prin sine din ete rni ta te ,

  deci la taina lui Dumnezeu, ca explica re ra iona l a tainei

  crea iu nii. i ra iu ne a noas tr implic , ca i explicar e a lor

  (care e taina lor), pe Dumnezeu, ca suprema Ra iune a lor.

  Dup Sfn tu l Maxim M rtur isi to r ul, ra i un ile lumii ne descoper taina lui Dumnezeu. ntr e taina lui Dumnezeu i

  ra iu nile lumii nu este o contr adic ie. Ra iu ne a noas tr este

  f cut pentr u a cunoa te i acele ra iuni, care i au temeiul

  n ra iunil e lui Dumnezeu Cuvntul: Ra iunile lucrurilor,

  ntocmite dinainte de veacuri de Dumnezeu, precum nsu i a

  tiut, ...se v d prin n elege re de f ptu ri. C ci toate f ptu rile lui Dumnezeu, con templ at e de noi prin fire, cu aju to r ul

  cuvenitei tiin e i cuno tin e, ne vestesc n chip ascun s

  ra iunile dup care au fost f cute i ne descoper prin ele

  scopul a ezat de Dumnezeu n fiecare f ptur ... Din

  conte mp la re a n eleap t a crea iu nii, des pri nd em Ra iunea

  12

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  13/116

  care ne lumi neaz cu privir e la Sfn ta Trei me, adic Tat l, la

  Fiul i la Duhul Sfnt 2.

  Pn la urm , toat existen a, ncepnd de la

  Dumn ez eu cel nev zut i etern, i sfr ind cu lumea creat ,

  f cut pentr u a tr i n Dumne ze u, este i ra ional i tainic .

  Toa t existen a e o tain pe care n - o poa te explica omul. Dar

  toat e i ra ional , avnd ca izvor i int bun tatea lui

  Dumnezeu, sau fer icirea n El. Nu poate fi nici un gol total ,

  nici o existen f r rost.

  Rezumnd cele spuse, putem afirma c exist o me ta fi zic , iden tic cu Spiritul sup re m, care explic lume a

  creat , n care tr im noi, ca o l ume feno me na l , de pe nd en t

  de Aceea, ap rut nu dintr - o evolu ie a Aceleia, ci prin

  crea rea ei din ni mic. Aceast or di ne fenomeno logi c exist

  ns i ea pentru a fi ridicat de la starea supus unor legi

  de dezvoltare, de care f pturile con tiente trebuie s in seama pent ru a se r idica i ele la o unir e tot mai str ns cu

  exis ten a prin sine, care tr ie t e b inele , sau iubi rea prin sine,

  ca o iden ti ta te ntre cea mai nalt expri ma re i cea mai

  depli n bucur ie a tr irii n liber ta te. Chiar i tr upul, alc t ui t

  din mater ie i supus n mod accentuat unor legi, va fi ridicat

  prin nviere deas up r a legilor, fiin d spirit ua li za t, saundumnezei t; i, mpreun cu el, universul ntreg.

  Existen a suprem , n baza faptului c e f r de

  nceput, e ferici t din veci i pn n veci prin ea ns i, f r

  nici o dezvoltare, iar cea creat , spre a ajunge acolo, n unire

  2 R spunsur i c t re Tala si e, n Filocalia , vol. III, edi ia I, trad., introd. i note de Pr.

  Prof. D. St niloae, Sibiu, 1948, p. 45- 46.

  13

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  14/116

  cu existen a f r ncepu t, are nevoie de un efort al libert ii.

  ns liber ta te a ce i s - a dat, prin care treb uie s nain te ze,

  urmnd legi ca expresie a binelui voit de Dumnezeu, sau a

  Ra iunii supr eme , poa te folosi ra iunea ce i s - a da t i nt r-

  un mod con tr ar Ra iunii supr eme a binel ui i a legii lui,

  cerut f pturii con tiente. Ea poate folosi ra iunea n mod

  s trmb, pent ru a justi fica orientarea spre un bine mincinos,

  sau spre pro mova re a egoist . Binele care se voie te st n

  ar mo nia liber a f ptu rilor con tien te ntre ele i ntre e le i

  Dumnezeu. Dar in te resul egoi st es te cont rar acestui bine,

  deci i lui Dumnezeu. El desparte de Dumnezeu, de Ra iunea

  lui Dumnezeu care u rm r e t e a rmonia ntr e toa te i ntr e ele

  i Dumnezeu. Aceasta arat din nou c , la unirea cu

  Dumnezeu prin bine, trebuie s - i aduc o contribu ie i

  crea ia. Dar aceast contrib u ie e ajutat de un Dumn ez eu al

  Trei mii, n Care exist cea mai per fect ar moni e i iubir e, fapt pe care l arat omenirii i o ajut s - l mplineasc

  nsu i Fiul lui Du mn ez e u, pe care - L folose te Tat l S u i ca

  Ra iune pe seama crea iei.

  Se poa te spune de aceea c Dumnezeul Treimii este i

  Dumnezeul Ra iunii adev rate, n eleas ca for a Bun t ii

  i a armoniei, sau a Ra iuni i adev rate. Ideea o vedem dezvoltat tot la Sfntul Maxim

  M rturisitorul. Un Dumne ze u mono per so nal nu ar ar ta

  crea iei pilda i puterea unei armonii . i n- ar avea pe Cineva

  egal cu Sine, Care s se poat apropia i de oameni,

  mplinind rolul Mijlocitorului ntre Dumnezeu i oameni i

  ntre oamenii n i i.

  14

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  15/116

  Sfntul Maxim M rturisitorul prezint pe Fiul lui

  Dumnez eu nentr up at ca Ra iunea dup ale C rei ra iuni au

  fost create toate, iar ntru pa t, ca Cel care restabile te

  armonia tuturor cu Dumnezeu i ntre ele. Aceasta pent ru c

  Ra iunea adev rat este una cu Iubirea; i un Dumne ze u

  monopersonal n- ar avea Iubirea ca Putere a cre rii lumii i

  un scop al acestei cre ri. Lumea este f cut de Fiul lui

  Dum ne ze u Cel ntr up at, ca s - l prime as c pe El nsu i n ea.

  C ci toat iubirea, n toate treptele prin care are s treac

  omul, por ne te din El, ca n El s iubeasc to i pe Tat l, deci s se iubeasc i ntre ei.

  Iisus Hris tos, Cuvnt ul lui Dumnezeu , ca Zidito r

  (Crea tor) al tu turor, a f cu t i legea natura l (legea armoniei

  naturale, n.n. ). Iar ca Providen iator i D t tor al Legii a da t,

  desigur, at t Legea scri s n lite re, ct i Legea Duhulu i,

  adic a haru lu i (a Evanghelie i, , n.n. ). C ci sfr itul Legii ,adic al Legii scrise, n eleas duhovnice te, este Hristos

  (Rom. 10, 4). Dac deci n Hris tos, ca Zidi tor (Creator) , ca

  Providen iator i D t tor de Lege i ca R scump r tor, se

  adun i legea natural , i cea scris , i cea a harului, se

  adevere te cuvntul dumnezeiescului Apostol c

  Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oa menilor, dup Evanghelia Lui , adic dup ceea ce li se bineveste te 3

  (Rom. 2, 16).

  Remarc nd condi ionare a reciproc ntre taina lui

  Dumnezeu i ra ionalitatea crea iei, sau v znd n

  am nd ou att u n con in ut de tain , ct i unul ra ion al, am

  3Ibidem , p. 58.

  15

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  16/116

  putut l sa impresia c n Ra iunea dumne zeiasc , n parte

  apofatic , nu e un apofatic sau o tain care dep e te prea

  mul t ra ionalul sau taina crea iei.

  De f ap t, Ra iu ne a divin mai pres us de ra iu ne, cum

  i spune Sfntul Maxim M rturisitorul, are un con inut

  apofatic infinit mai adnc dect con in ut ul ei ra io nal

  trans pa re nt n crea ie; apofaticul dep e te n Dumne ze u

  ra ionalul, n m sura n care fiin a Lui dep e te ra ionalul

  crea iei. Nici una din ele nu e u or de n eles. Sfntul

  Grigorie de Nazianz spune: i am str b tut nourul ajungnd nl unt ru, depar te de materi e i de cele materi ale,

  ntorcndu - m i adncindu - m n mine, pe ct mi - a fost

  cu putin . Dar cnd L- am primit acolo, de abia am v zut

  spat el e lui Dumnezeu (Ie . 33, 22)... i aplecndu- m

  pu in, nu vedeam firea prim i neamestecat , a a cum e

  cunoscut de ea ns i i ct r mne sub ntia catape teasm i se ascunde de sub Her uvi mi, i ct ajunge

  pn la noi. Spate le lui Dumnezeu, v zut de el, l nume te

  Sfnt ul Grigorie de Nazianz m rir ea firii dumnezei e ti n

  creatur i cele puse n fa a noastr 4. Contrar lui Platon,

  care spunea c Dumnezeu este greu de n eles, dar

  imposibil de expr imat, dup mine, spune Sfntul Grigor ie, a expri ma pe Du mn ez e u este cu n ep uti n , dar a - L n elege

  este i mai imposibil.

  Dar nu avem nici n elegerea exac t a crea iei. C ci... i

  aces te ia nu - i cuno ti dec t umbre le... Dar mul t nain te de

  aceste a este firea nen ele as i necu prin s , care este mai

  4Op. cit., Cuvntul 28. A doua cuvntare teologic , 3, p. 23.

  16

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  17/116

  presu s de acestea i din care sunt toate. i spun c nu

  cunosc nu c este, ci ceea ce este. C ci nu e goal

  propov duirea noastr , nici de art credin a noastr (I Cor.

  15, 14). ...Dar se deos eb e te mult convinge re a c este, de

  cuno tin a a aceea ce este 5.

  Nu n e legem perfec t nici r a ionalul crea ie i, n care se

  reflect spatele lui Dumnezeu, i n e l un fel de apofatic.

  Cu att mai nen eleas este firea lui Dumne ze u, al c rei

  spat e se reflect n crea ie. Din acest pu nc t de veder e,

  Socrate avea dre pt at e s spu n : tiu c nu tiu nimic, dac o tr aducem prin expresia: tiu c nu tiu nimic exac t, i de

  aceea nu pot afirma c tiu ceva cum este n reali ta te.

  Dar pen tr u micime a n oas tr , att a ct tim din m re ia

  nem su ra t i de necu prin s a lui Dumn ez eu e totu i enor m.

  C ci e foart e impo rt an t fap tu l c tim c este, chiar dac

  nu tim ce este .A ti c es te exis ten a Celui cauzat , nespus mai presus

  de toate cele cauzate i care explic existen a tutur or

  con tiin , persoane, iubire nu e un fapt infinit de

  impor tan t? A ti de existen a Celui infinit mai pr esus de

  toate cele din lume, i din acest punct de vedere necuprins i

  apofatic, nu e un fapt care arunc o uria lumin asupra tutu ro r? Nu e un fapt care m face s n eleg c tot binele pe

  care - l tr iesc i n dej dea ve niciei mele p line de sens e de la

  ea i c mnt ui rea ce - mi vine n Hrist os e de la ea? Nu- mi

  ajunge aceas ta spre mnt uir ea mea, iar aceas ta nu d un

  5Ibidem , 5, p. 25.

  17

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  18/116

  sens fericit vie ii mele? i nu e aceas t cuno tin , pe de alt

  par te, un ajutor n spor irea cunoa teri i Lui?

  Ce fericit cunoa te re a Acelei exis ten e mai pr esus de

  n elegerea mea, care ne d totul, f r ca noi s - i d m ceva!

  Cunosc eu toat taina seme nului meu, care m iube te

  i- mi face mult bine? i totu i, ct fericire mi d

  cunoa t er ea exist en e i lui n mar e par te. E o cunoa t er e care

  nu m lipse te nici de smerenia prin care i cunosc

  ad nci me a necu pr in s , nici de mul u mi re a pe ntr u ceea ce

  mi d ruie te. l v d cu att mai de necuprins, cu ct mi face mai mult bine. M v d p e mine cu at t mai plin de pre te n i a

  c sunt egal cu el, sau mai mare ca el. i cu ct n eleg mai

  pu in existen a lui, cu att are mai pu in preten ia s - l

  se rvesc, dar m serve te e l, cel mai mult .

  18

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  19/116

  2.

  PLIN TATEA EXISTEN EI PRIN SINE, SAU A FIIN EI DUMNEZEIE TI NEM RGINITE I FIREA

  OMENEASC M RGINIT , NSETAT DUP NEM RGINIRE I MP RT IREA EI DE ABSOLUT

  Am ar tat n capitolul ante rio r c existe n a prin Sine,

  sau f r de nceput trebuie s aib o con tiin deplin de

  Sine i o cuno tin a totului, cuprins n Sine actual i

  virtual.Aceast existe n prin Sine n u are nevoie de nimic, i

  are n Sine to tu l, sau, cum spun P rin ii Bisericii, est e via a

  prin Sine.

  O astfel de via sau de fiin e dorit ntr - un fel i de

  f pturile create, prin setea lor dup ea. Se tr ie te dorin a ei

  ca necesar i de oamen i, dar n ei nu are nem r gi nir e. Plin tatea nem rginit a tr irii acestei vie i trebuie s

  se afle un dev a, c ci, altfel, cum ar tr i oame nii nse ta re a

  dup ea? i dorin a unei astfel de vie i, sau de fiin e, d

  posibilitate i nde mn existen ei prin Sine s vrea ca s

  sporeasc i ei n tr irea vie ii lor. De aceea sunt f cu i cu

  setea dup ea i capabili de mp rt irea lor de ea. i cum s -

  ar explica aceas t sete a noas tr de n em rginirea ei, dac n -

  ar fi undeva un mod al ei real? nt r - un fel se d chiar ordini i

  materiale putin a ca o mul s tr iasc buna ei folosire prin

  tr upul desti na t unei domi n ri a lui de c tre bine.

  19

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  20/116

  Dumnezeu vrea ca via a sau binele care este El prin fire

  i n grad nem rginit s se ntind i la o existen m rginit

  prin fiin a ei, dar desigur tot cu ajutorul Lui.

  O existe n gene ral pan teis t , n care tot ul se nt mp l

  prin ni te legi, nu poate fi socotit ca servind binelui.

  Panteis mu l filosofilo r, care soco te te c toat existe n a este

  i se mi c prin legea ce - i este imp us n m od inexplicabil,

  nu poat e da o explica ie nici set ei de bine tot mai mare i

  nici posibilit ii lui.

  Existe n a prin sine, ca plin ta te a vie ii, sau a fiin ei, cupr inde to t ce este actua l i poa te fi via din ete rn it a te . Ea

  poate fi v zut n urm toarele trei forme: una este

  bun ta te a sau voin a iubitoa re de a se d rui. i n aceas ta se

  arat c nu e numai o Persoan , ci nc una sau dou

  Persoane eterne, c rora s Se d ruiasc i care s I se

  d ruiasc deplin, dar i voin a d e a se d rui i unor p erso an e create din nimic, spre bucuria exis ten ei n uni re cu Ea dar i

  ntre ele. Dar Ea are a a i atotputernicia pus n slujba

  acestei bun t i nem rginite, care voie te ca f pturile

  m rginite create s se buc ur e de iubire a ei, b uc urie care le

  d i lor putere a iubirii i a efort ului spre Ea. Aceast

  atot pu te r nicie, pu s n slujb a bun t ii, a Persoa ne lo r eter ne, se arat i n faptul c nu se tem de libertatea f pturilor

  m rginite, pentr u c vor ca ele s se bucur e n mo d liber de

  iubirea Lor i a acelora fa de Ele. De aceea dac nu folosesc

  astf el liber ta tea lor, nu le desf ii n eaz , a r tnd i n aceast a

  bun tatea Lor nem rginit .

  20

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  21/116

  Plin tatea existen ei prin sine se arat ns i n

  cuno tin a a tot ce este, c ci i n cuno tin e o putere. Iar

  din aceast cuno tin nu poate lipsi cunoa terea celorlalte

  dou .

  i bun ta te a, u nit cu atot pu te r nicia i cuno a te re a lui

  Dumnez eu, se exercit nencetat i n rela ia cu lumea

  creat . Dumnezeu, ca existen necauza t a tuturor celor

  cauzate din bun tate, cu atotputernicie i deplin

  cunoa tere, nu ncetea z nici o clip s lucre ze spre folosul

  lor. Chiar pilda chinurilor, la care ajung unele prin

  nefolosirea bun t ii Lui, le poate fi altora de folos. Dar

  existen a prin sine a lui Dumne ze u e o cauz voluntar n

  activarea bun t ii Sale. C ci altfel aceasta n- ar mai fi

  bun tate. i aceast mi care liber a bun t ii neputnd fi

  dect de la o Persoan la alta, u rme az c existen a supr em

  est e o existen inte rper sona l . i aceast a face ca ni mic d in cele ce se nt mp l n existe n a creat s nu se conside re ca

  p roducndu- se print r - un au tomati sm extensiv, ci, de i acest

  auto ma ti sm are i el un mare rol, el a fost rnd uit i e

  sus inut de voin a personal a lui Dumne ze u, ca ajutor al

  creaturilor con tiente n efortul lor liber spre naintarea n

  bine.Dumnezeu es te deasupra legilor i a au tomati smului

  men inut n parte n ele. El se mi c n actele Lui cu o

  libertate, care, de i men ine i acest auto ma tis m, s vr e te

  adeseor i i aba te ri de la el prin minun i, fiind d r uit vie ii

  spiritu ale ca mijloc de cunoa te re pe nt ru binele pl nuit de

  El. Om ul nu lucreaz nici binele, nici r ul n m od for at, sau

  21

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  22/116

  automat , de i n u poate face tot binele sau tot r ul p e c are l

  alege. Aceasta ne ajut s n elegem c Dumnezeu e

  libertate a deplin , dar liberta te a Lui, nso it de pute re a

  nem rginit , e surs a exclusiv a binelui, d e i omul poate s

  nu prime as c tot binele pe care i- l d r uie te Dum ne ze u, sau

  spre care in te te aju torul de la Dumnezeu.

  Concep ia cre tin despre existen e deosebit de

  concep ia panteist , emana ionist sau evolu ionist . E o

  concep i e car e cunoa t e, pe lng Dumnezeu Cel deplin liber

  i binevoitor, o lume n care are un importa nt rol i libertatea f pturilor con tiente, ngere ti i omene ti, f r ca

  ele s poat pro du ce o dez or di ne total n ordinea material ,

  sau spiritual , n care aceste f pturi con tiente sunt f cute

  s lucre ze. Am men io na t c panteis mu l filosofiilor, care

  crede c toat existen a se mi c numai prin legile ce- i sunt

  impuse i a c ror origine nu poa te fi explica t , nu poa te da nici o justi ficare i ap rare binelui. Pentru el, binele pur i

  simpl u nu exist .

  Am men i ona t trei con i nu t ur i princi pa le ale fiin ei lui

  Dumnezeu: bun tatea nem rginit , atotputernicia i

  cunoa t er ea tu tu ro r. Dar ntr e ele este o unit at e. Bun tat ea

  sau iubirea es te forma cea mai ferm a vie ii, a to tputernicia e cea care a prod us o existen deose bit de Dumne ze u i o

  face s progreseze, sau, dac nu progreseaz , nu o las s

  piar cu totul, iar cuno tin a e pus i ea n slujb a binelui.

  Fiin a, sau via a bun i fericit , puterea i cuno tin a lui

  Dumn ez eu nu pot fi sl bite sau m rginite. Ele nu pot sl bi

  dect n exis ten a creat din nimic, n care ele sunt daruri ce

  22

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  23/116

  pot fi pr imite sau refuzate . Cnd sunt primi te , e le sporesc i

  pri n efor tu rile puse pri n crea ie n f iin a f pt ur ilo r. Cnd nu

  su nt primite, ns u irile date prin crea ie sun t str m ba te .

  Puterea es te pus n slu jba egoi smului, c ruia i se a tr ibuie o

  fals infinitate de cre tere n via i cunoa terea i caut

  ntemeierea n argumente i n p reri mincinoase.

  Aceast a aduce cu sine i o sl bire a comuni un ii ntr e

  persoane, socotind u- se ca int suprem existen a eului

  singular. Bun tatea sau iubirea, nd re pt at nu mai spre eul

  propr iu , nu mai e bun t at e sau iubir e; pu te rea e nlocui t cu o ma re sl biciu ne i cuno tin a se rest r ng e la falsa p re uir e

  a eului propriu, ident if icat cu totul, ceea ce produce un mare

  ntuneric. Nu mai are loc o apropiere de Dumnezeu, ca

  Treime iubi toare de Persoane.

  Sfntul Apostol Ioan a accentuat cu deosebi t clari ta te

  identitatea ntre bun tate sau iubire i cuno tin sau lumin , sau via . Aceast leg tur se prelunge te i n

  oameni. El spune: Cine iube te pe fratele s u r mne n

  lumin ... Iar cel ce ur te p e fratele s u este n ntuneric i

  u mbl n ntu neric i nu tie ncotro se d uce, pentr u c

  ntunericul a orbit ochii lui (I In 2, 10- 11).

  Dumnezeu este iubi rea, deci via a i lumina prin Sine, pen tr u c este su pr em a unita te neco nf un d at a com uni un ii

  t r ipersonale.

  Desp r irea de Dum ne ze u a adus lipsa de iubire, de

  putere i ntunericul.

  Toat e for me le fiin ei lui Dumnezeu au n ele puti n a

  de - a se com un ic a. Dar ntr uc t Dum ne ze u nu e s ilit s le

  23

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  24/116

  comunice, are loc o comunicare a lor n El nsu i. Aceasta

  face ca Dumnezeu s fie n trei Persoane , car e- i comunic

  ntre ele fiin a sau via a, bun tatea i lumina sau cuno tin a.

  Aceasta face pe Dumnezeu o Treime de Persoane uni te n

  cea mai mare iubire. Numai via a mpu ina t , r utatea sau

  lipsa de bun tate i ne tiin a, sau cuno tin a mpu inat e

  uni t cu necomunicarea. i aceas ta e proprie lumii create,

  care nu le are pe aces tea ca fiin .

  Cele tr ei forme ale con inutu lu i fiin e i Sale, exis ten a

  cea pri n Sine, po t fi cons ider at e i ca Adev r ul tot al. De aceea Iisus Hris tos S-a numit pe Sine nsu i ca Dumnezeu

  ntrupat i Adev rul. El a spus as tfel de spre Sine: Eu sunt

  Adev rul i Via a . Iar dac cuno tin a sesizeaz adev rul i

  deci ea este una cu lumi na , Hrist os a put ut spune desp re

  Sine, ca desp re Cel ce est e Adev r ul, i: Eu sunt Lumina

  lumii . Iar dac lumina este cuno tin a adev rului, a putu t spune despre Sine nsu i c Cel ce umbl n El nu umbl n

  ntuneric . Deci s- a identificat n fond i cu iubirea.

  A adar , n cuvin te le ur m t oa re ale lui Iisus, prin car e

  spune c este lumina, trebuie s vedem i afirma ia c El

  este iubirea. Ba sp un e i direct c aceas t lumin este via a.

  Eu sunt Lumina lumii; cel ce mi urmeaz Mie nu va umbla n ntuneric, ci va avea lumina vie ii (In 8, 12). Dar acestea le

  sp un e des pr e Hristo s i Sfnt ul Apos tol Pavel, cnd l

  nume te i Puterea i n elepciunea lui Dumnezeu (I Cor. 1,

  24). Ca Putere este i Via i ca n ele pciu ne este lumin i

  iubire.

  24

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  25/116

  Toate acestea formeaz con inutul fiin ei lui

  Dumn ez eu i n El ea este nem rginit . i, avnd u - le pe

  toate prin Sine, El este izvorul lor i pentru noi. Iar Iisus

  Hristo s ca Fiu al Tat lui, avn du - le mp re un cu Tat l, este

  deofiin cu Tat l.

  Cele create neavn du - le acestea prin ele nse i,

  nseamn c nu au o fiin prin sine i nem rginit . Dar,

  neavn d fiin a prin ele, o au prin actul creator al lui

  Dumn ez eu . ns aceasta nsea mn nu nu mai m rginirea lor

  i dependen a de Dumnezeu, ci i o leg tur necesar cu fiin a lui Dumnezeu i cu toate formele ei, deci i o

  capaci ta t e de a primi n forme m rgini te aceste con inutur i,

  i chiar o sete de a le avea tot mai mul t. Dar setea aceasta

  spre nem rginire o pot ele i strmba, unii oameni

  am gindu - se cu ideea c pot cre te ntr - o nem rginire a

  eului lor.ns pentr u c omul n u are leg tura cu Dumne ze u ca i

  cu ni te persoane egale, deci nici iubi rea din par tea lor n

  mod vizib il i nt r - un fel n care s aib i bucur ia iubirii lor

  fa de sine, ca a unora ce au i ele nevoie de El, a f cut

  Dumnezeu multe persoane, ca ele s - i l rgeasc tot mai

  mul t zona iubirii, se tea de ea i n elegerea bog iei ei. Iar aceast a se dat or e t e i m rginirii lor. Ei sunt aju ta i

  de aceea s creasc n nem r gi ni rea iubirii i a bucur iei de ea

  prin iubire a fa de tot mai m ul i s eme ni i prin bucu ria de

  iubirea tot mai multora.

  Pe de alt parte, orict mai multe ar fi perso an ele

  uma ne cu care realiz ea z rela iile de iubire, ele nu - l pot

  25

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  26/116

  mul u mi n m od dr ep t pe om i nu - i pot asigu ra fericirea

  ve nic , c ci nu - i pot deschide perspectiva unei iubiri

  infinite. El r mne nsetat i de rela ia de iubire cu

  Dumnezeu Cel n Treime.

  26

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  27/116

  3.

  TREI PERSOANE PURT TOARE ALE UNEI FIIN E NEM RGINITE I NEREPETATE, CA UN UNIC

  DUMNEZEU, MODELUL I INTA F PTURILOR CREATE CON TIENTE

  Nici o fiin con tient nu exist dect n iposta su ri sau

  persoane: Fiin a dumnezeiasc n trei Persoane, cea

  ome nea sc , n multe pers oa ne. Altfel nu - i mpline te nici

  Dumnezeu i nici umanu l desti nu l de existen iubitoar e i, prin aceasta, fericite.

  Dac fiin a dumnezeiasc ar fi ntr - o unic Persoan ,

  n- ar fi bun sau iubitoare din eternitate, deci n- ar fi

  du mn e ze ia sc . Dar i dac ar fi ntr - o mul i me de Persoa ne,

  valoa rea lor, demn de iubire i capabil de iubir ea infini t ,

  s- ar relativiza, deci nici aceast mul ime n- ar fi dumnezeiasc . Numai exis tnd n tr ei Persoane, aceste trei

  Persoane sunt dumne zeie ti, pentr u c au o valoare i o

  rela ie nt re ele care le f ace demne i capabile de iubi rea

  absolut . i sunt a a, pentr u c sunt a a de prezente una n

  alt a, nc t n fiecare e v zut Dumnezeu nt reg, nefiind deci

  trei Dum ne ze i. Fa de ideea c Dum ne ze u nu poa te fi deci o

  unic Persoan , vom spune, ntemeia i pe Sfin ii P rin i,

  ur m toa rele:

  Un du mn ez eu mo no pe rs on al n - ar fi de aceea nici

  persoan , nici Dumnezeu. I- ar lipsi des vr irea.

  Atot pu t er n ici a lui n - ar fi unit cu bun t at ea sau cu iubir ea.

  i ar mai fi aceasta atotputern ic ie, o dat ce ar fi un despot

  27

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  28/116

  incapa bil de o leg tur iubitoa re cu alte forme de existen ?

  n acest caz ce l- ar m ai ndemn a s creeze o alt form de

  existe n , pe cea din nimic, dac nu s - ar vedea n a ceast a

  chiar o inca pacita te de a o crea? C ci ce l- ar nde mn a s

  voiasc o comuniune cu sine a unei exis ten e crea te n t imp?

  Un dumnezeu monoper sona l s - ar ap ropi a de o esen

  impers on al supu s unei legi a evolu iei sau a emana iei,

  inexplicabil n privin a originii sau a ceea ce se pet rece prin

  mi care a ei.

  De aceea, Sfin ii P rin i au comb tut n mod hot rt ere ziile: a ria n i pnev ma to m ah , care nega u du mn ez ei re a

  Fiului i Sfntu lu i Duh, i care, cu pre textul c resp ing un

  poli te ism, declarau pe Fiul i pe Duhul Sfnt creatur i, mai

  p reci s ni te prime crea tur i.

  Sfnt ul Atanasi e zice: A spune de Fiul c put ea s nu

  fie e o ndr zneal ce atinge fiin a Tat lui; c ci putea s nu fie ceea ce e propriu ei? Aceasta e asemenea cu a z ice: Tat l

  pu te a s nu fie bu n. Dar p rec um Tat l e ve nic b un prin fire,

  a a e N sc tor ve nic prin fire. Iar a zice: Tat l voie te pe

  Fiul i Cuvntul voie te pe Tat l nu arat o voin

  ant eceden t (na te rii), ci indic au tent icit at ea aceleia i firi i

  cali tatea i identitatea fiin ei 6.Nu fiin a neipos ta zi at ca Tat na te pe Fiul, o face s

  fie Tat , ci din eter nita te fiin a supr em este iposta zia t n

  Tat l N sc tor i n Fiul N scut. ine de ea s fie astfel

  ipostaziat . ine de bun tatea ei s fie din eternitate

  iposta ziat ca Tat i ca Fiu. Nu se poate gndi n fiin a

  6Contra Arianos , Or. I, P.G. 26, col. 48

  28

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  29/116

  du mn ez eia sc ca existen nici o clip anterioa r iposta zierii

  ei n Tat l i n Fiul. ine de bun tatea ei s fie Tat din

  ete rn it a te , ipostaziat n Tat l i n Fiul.

  Iar Sfntul Vasile cel Mare condi ioneaz rela ia de Tat

  i Fiu a lui Dumnezeu de bun tatea i de puterea Lui. Binele

  (bun tate) este pururea n Dumne ze u Cel m ai presus de

  toate ; da r e un bine (o bun ta te) ca s fie Tat al un ui astfel

  de Fiu; d eci niciod at nu lipse te binele (bun ta te a) din El,

  nici nu vrea s fie Tat l f r Fiul; iar voind, n u e f r putere;

  iar voin d i pu t nd , e firesc s aib ve nic p e Fiul, pen tr u c ve nic voie te s fie binele (bun tatea). 7

  Dumnezeu n - ar fi bun i au tenti c, dac n - ar fi n El o

  Persoan care s - i arate bun tatea fa de alt Persoan i

  n - ar avea puter ea s fac aceasta. n acest caz n - ar fi mai

  presu s de toate, prin libertatea de a- i ar ta bun tatea din

  veci i nencetat. C ci, n acest caz, ar fi supus unor legi. Cel mai m ult i mai permanent i arat o Persoan bun tatea

  fa de alta cnd una e Tat i alta, Fiu din veci i pn n

  veci.

  Iar fa de afir ma iile acelo ra i eretici, sau ale altor a,

  c , ad mi nd u - se trei Persoa ne n Du mn ez e u, se ad mit trei

  dumnezei desp r i i, a a cum s- ar ntampla i dac s- ar admite o mul ime de persoan e, precu m se cunosc trei

  oameni, sau mai mul i ntre ei, Sfntul Grigorie de Nazianz

  spune: Dar aici (la oameni) comun ul nf i eaz numai o

  unit at e car e este cunoscu t numai prin gndi re. Indivi zii

  sunt foarte des p r i i prin timp, prin cele suferite i prin

  7La Sfntul Grigorie de Nyssa, Contra lui Eunomiu , cap. VII, P.G. 45, col. 769.

  29

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  30/116

  putere 8. Iar a fir m nd unita te a lui Dum ne ze u fa de mul ii

  zei ai elinilor , Sfntul Grigorie spune: Dar pent ru noi nu

  este dect un unic Dumnezeu, pentru c una este

  dumnezeierea. i cei ce sunt din ea r mn n ea, de i credem

  c sunt Trei. C ci nu es te Unul mai mul t Dumnezeu, iar Altul

  mai pu in Dumnezeu. Nici Unul mai nainte, iar Altul mai

  tr zi u. Nici nu se scin de az n voin , nici nu Se mp ar te n

  pu te re. Nimic din ceea ce este n cele mp r ite nu se afl

  aici (n fiin a cea Una), ci dumnezei er ea e nemp r i t n Cei

  ce Se dis ti ng, dac trebu ie s vor bi m pe scur t. E ca o unic lumin n trei sori ce se penetreaz reciproc, f r s se

  conto pe as c . Cnd privim la du mn ez ei re, la cau za prim i

  la principiul unic (la monarhie), apare n cugetarea noastr

  uni tatea ei. Iar cnd privim la Cei n care este dumnezeirea,

  Cei ce ies din cauza prim n mod netemporal, fiind din ea i

  de aceea i s lav , Cei nchina i sunt Trei 9.La fel spune Sfntul Ioan Damaschin: Cei trei sori care

  se compenetrea z sunt o singur lumin 10 . Iar un tropar din

  slujba nmor m nt rii spune: O Dumne zeire n trei

  st r luci ri.

  La oameni, firea cea comun e posedat de multe

  persoane prin repe ti i a ei n acele persoane, deci nedepl in unit n per soane le lor. n Persoane le dumnezei e ti firea nu

  se r epet , ci e posedat n modul comun to tal. Sfntu l Vasile

  cel Mare spune c la oame ni fiin a este dispers at , sau n

  ipostasuri vedem aceea i fiin repetat , nedeplin unit i

  8Op. cit., Cuvntul 31. A cincea cuvntare teologic , 15, p. 103.9Ibidem , 14, p. 103.10 De fide orthodoxa , 18, P.G. 94, col. 829.

  30

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  31/116

  ident ic n aceste repe ti ii. De aceea, persoanele i comunic

  numai n par te i cnd voiesc ceea ce au comun prin aceea i

  fire, a r tnd c firea lor este aceea i. ntr e per soanel e umane

  de aceea i fire se afl un spa iu sau alte obiecte, care fac

  firea s se repete i s nu fie ntr - o total comuniune. La

  acea st a con trib uie i fapt ul c firea u ma n e cons tit uit din

  suflet i trup i, dac sufletele pot comunica mai u or,

  trupur il e le mpiedic de l a o deplin comunicare .

  n Persoanele Sfin te i Treimi ns se vede o continu i

  infinit comunit at e 11 , adic o comuniune nentreru pt de vreo discontinui ta te i infinit n con inutul ce i- L

  comunic cele trei Persoane. Cugetarea nu vede (n

  Dumnezeu) nici o ntr er upe r e, care s fie ca un spa i u ntr e

  Tat l i Fiul i Duhul Sfnt. Nu e nimic care s se intercaleze

  ntre Ei; nici vreun alt lucru subzistent ( )

  afar de firea dumnezeiasc , nct s o poat mp r i prin inserarea a ceva str in, nici golul vreunei existen e f r

  subzis ten neipostaziat , care s produc o fisur n

  ntregul fiin ei divine, ntrerupnd conti nuita tea prin

  inte rcala rea golul ui. Cnd cuget m pe Tat l ca necupri ns ,

  ca nec reat, i cuge t m i pe Fiul i pe Duhul Sfn t la fel,

  pentr u c Fiul i Duhul Sfnt nu pot fi n afara acestei infinit i atotcu prin z toare i n afara singurei existen e

  necreate i n afara slavei, n elepciunii i atotputerniciei ei,

  ci se contempl n fiecare comunul nentrerup t i

  nemp r i t. La fel nu se va putea cugeta Tat l n afara Fiului

  sau a Duhului Sfnt, n ele i n infinitatea lor

  11 Ep. 38, P.G. 32, col. 326- 328.

  31

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  32/116

  ato tcuprinz toare. C ci nu se va putea n n ici un fel inventa

  vreo t iere sau mp r ire nct s se poat cugeta Fiul f r

  Tat l, sau Duhul desp r it de Fiul, ci se vede i n Ace tia o

  negr it i nen eleas comunitate i distinc ie, nici

  deosebirea iposta su rilor t ind com unica rea ( )

  firii, nici comu nica re a firii conf un d n d par tic ula rit ile

  semnelor (ipostatice), adic cele propr ii fiec rui ipostas. 12

  Sfnt ul Atana sie spu ne i el: Dar dac zice m c Fiul

  este, vie uie te i sub zi st deos ebi t, a se me ne a Tat lui, prin

  aceasta nu- L desp r im de Tat l, cugetnd unele spa ii i distan e prin care ar fi dessp r it trupe te. C ci credem c ei

  sunt uni i n chip nemijlocit i sunt nedes p r i i ntre ei.

  ntr eg Tat l l are pe Fiul nt reg n snul S u i nt reg Fiul e

  mpreun cunoscut cu Tat l i se odihne te nencetat n

  snurile p rinte ti 13 .

  Astfel, Dumnezeu nu poat e fi nici o singur Per soan , pent ru c ar fi lipsit de comuni unea iubirii, nici o mul i me

  de persoa ne. C ci, n acest caz, aceste persoa ne ar fi

  m rginite i nu s- ar putea cuprinde toate n fiecare

  persoan . Deci, nu putem vorbi dect de un singur

  Dumnezeu, dar n tr ei t n Per soane, pentru c acesta de fapt

  este un unic Dum ne ze u prin unita te a de fiin i de iubire nem rginit ce- I este p rop rie prin rela ia d e Tat i Fiu uni i

  n Duhul Sfnt. Deci, aceast calitate de unic Dumnezeu n

  trei Perso an e nu o are pen tr u fapt ul c este sim plu n trei

  Perso an e cu tot ul la fel. n aces t caz s - ar socoti i trei

  per so an e uma ne un singu r om. i ce ne - ar mpie dica s

  12 Sfntul Vasile cel Mare, op. cit., col. 332- 333.13 De Synodis , P.G. 26, col. 723.

  32

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  33/116

  soco ti m pe t o i o ame nii un sing ur om, s au s soco ti m i pe

  cele trei Persoane divine trei dumne zei?

  E un singur Dumne ze u numai pentru c cele trei

  Persoane dumneze ie ti sunt ntr - o r ela ie n care fieca re le

  cupri nd e pe celelalte dou prin locul deos eb it ce - l a re n

  rela ie cu acelea. ntr e oameni to i sunt, sau pot fi, i ta i, i

  fii. Nici nu e uni t numai unul cu al tul n cali tatea exclusiv

  de tat i de fiu.

  n Dumnezeu, Unul singur este Tat l, deci reprezin t

  toat p rin imea i numai p rin imea n rela ie cu un unic Fiu, i Unul singur reprezin t toat fiimea i numai f iimea n

  rap or t cu Tat l i Duhul Sfnt repr ez in t o rela ie special

  cu am nd oi. De aceea, cn d se cuge t i se nu me te Tat l, El

  e n eles ca Tat exclusiv i avn d n r ela ie cu El n m od

  to ta l i pe Fiul; i cnd e cugetat i numit Fiul, e n eles n

  rela ie exclusiv i total cu El i Tat l. i n mod asem n to r n elegem i pe Duhul Sfnt. i rela ia aceasta, de i es te att

  de intim prin des vr irea iubirii datorit nem rginirii

  fiec ruia i iubirii infinite a fiec ruia fa de ceilal i, ca o

  unir e deplin , nu nseamn o conf undar e ntr e Ei.

  Nu pot gndi i zice Tat l, f r s gndesc i s v d n

  El pe Fiul. De aceea, nu - I pot zice Tat lui sau Fiului Dumnezeu, f r s v d n El pe Fiul, sau Duhul ca acela i

  Dumnezeu.

  Calita tea de Tat al unui singur Fiu, i numai de Tat , l

  prezin t pe Tat l ca nev zu tul exclusiv, ca iubire a de Tat

  fa de Fiul. Tat l nu e ca Persoan dect Cel ce iube te pe

  Fiul ca Tat , deci nu pot s - I spun Dumnezeu f r s v d

  33

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  34/116

  unit cu El ca Dumnezeu i pe Fiul. Iar Fiul este numai Fiu i

  singu r Fiu iubitor al Tat lui i de aceea nu pot s cuget pe

  Fiul i s nume sc p e Fiul, ca Dumne ze u, f r s - L v d n El i

  pe Tat l ca Dum ne ze u.

  Un om es te ta t al unui fiu, sau al mai mul tora, dar e i

  fiu al unui tat . Iubirea unui fiu omenesc nu- l une t e n mod

  to ta l i exclusiv cu cel ce- i es te ta t , sau cu cel ce- i es te fiu.

  Ci e unit cu f iecare din cei doi, sau cu mai mul i fii pe care i

  are. Nu v d n nici un om numai un fiu, c i i al tceva, nici n

  tat l numai un tat , ca s nu mai spun de mo ii lui, de nepo ii lui, de fra ii lui. Deci cu nici unul din ace tia nu es te

  voit n mod exclusiv i total.

  n Dumneze u o Persoan n- are dect afec iunea de

  Tat din veci i pn n veci fa de un unic Fiu, iar o Alta

  numai afec iunea de Fiu n veci i pn n veci fa de un

  unic Tat , fiind Per soane coe terne i afla te n via a plenar comun . Dar se arat i a a cunoa terea lumii, pe care a

  hot rt s o creeze. Tat l nu poate s nu se gndeasc i s

  nu aib n El exclusiv sim irea iubitoare fa de Fiul S u ca

  unit cu El, ca unit n slava de Dumneze u cu El. Pe ct este El

  de Dumneze u, pe att este i Fiul, i viceversa. Nu vrea ca eu

  s sp un: Tu e ti Dum ne ze u, iar El nu este Dum ne ze u. El vrea s spu n: Tu e ti Dum ne ze u mpre un cu El. Amn doi

  ave i aceea i slav , a Aceluia i Dum ne ze u. Dac n - ai fi Tat

  al Fiului Dum ne ze u, n - ai fi Du mn ez eu . E ti Dum ne ze u

  pentru c Fiul t u este Dumnezeu. Sunte i mpreun

  Dumnezeu.

  34

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  35/116

  i fiind numai Tat i Tat l unui unic Fiu, nu voie te s

  nu gndeasc unit cu Sine p e Fiul; nu voie te s nu aib n

  Sine, nede sp r it de Sine, n toat gndir ea i sim ir ea, deci

  n toat existen a, pe Fiul. Nu voie te s nu se simt una n

  toa te cele du mn e ze ie ti cu Fiul, de i p e de alt par te tocm ai

  aceasta l men ine ve nic n calit at ea Sa de Tat , deosebit de

  Fiul, pentru c are singur pe Fiul i numai pe un unic Fiu.

  Unita tea Tat lui cu Fiul t rebu ie cuge ta t mergnd mai

  depar te: Tat l nu voie te s nu tr iasc i sim irea iubitoare

  a Fiului fa de Sine, deci une te sim irea Sa de Tat l fa de Fiul cu t r irea sim irii iubitoare a Fiului fa de Sine, f r s

  se confu nd e prin aceas ta cu Fiul. Tat l tr ie te ca Subiect

  sim irea Fiului fa de Sine, f r s se confu nd e cu Fiul.

  Dar i n aceasta se vede unitatea neconfu nd at a

  Tat lui cu Fiul. i cine nu simte n sine i sim ir ea de c tre

  Tat l a sim i rii Fiului? Avem exper ien a acestui fapt i n r ela iile dint re noi,

  oameni i. Deci cum n- ar f i ea nesfr i t mai in tens n rela iile

  dint re Perso an ele du mn ez eie ti? i cum nu ne - ar obliga

  acea st a s socoti m pe Tat l i pe Fiul i pe Duhul Sfnt un

  unic Dumnezeu, i, numind pe Tat l Dumnezeu, s

  n elegem n El ca Dumnezeu, f r s - I socotim trei Dumnez ei, dar i f r s - I confun d m ca Persoane. Fiecare

  Persoan e purt toare a ntregii fiin e dumnezeie ti

  nerepetate, deci fiecare e Dumnezeul ntreg, f r s se

  despar t , dar i f r s se confun de ntre ele.

  Iisus Hris tos spune aceste lucruri n mul te felur i, mai

  ales n Evangh elia du p Sfntu l Ioan. De p ild , r sp un z n d

  35

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  36/116

  la ntrebare a lui Filip: Arat - ne nou pe Tat l , El zice: Cel

  ce M- a v zut pe Mine a v zut pe Tat l... Nu crezi tu c Eu

  sunt ntru Tat l i Tat l este ntru Mine? Cuvintele pe care vi

  le spun nu le v orbesc de la Mine, ci Tat l Care r m n e

  ntru Mine face lucr rile Lui. Crede i Mie c Eu sunt ntru

  Tat l i Tat l ntru Mine (Ioan 14, 9- 11).

  Fenomenul acest a l tra t m n pa rt e i noi, de i sunt em

  f pturi create, m rginite, dependen te, ar tnd ns c nu ne

  pute m mp ca cu nem rginirea. Cnd vorbe te copilul, el

  simte c prin el vorbe te i mama. i nu numai el simte aceasta. Ci i cei ce cunosc i copilul i mama. Cei apropia i

  suf le te te nu vorbesc n mod izolat . Dar i faptele lor se afl

  ntr - o anumit comuniune. Tat l vede n fapta vrednic a

  fiului i fapta sa. Dar t at l omenesc, fiind ta t al mai mul tor

  fii, vede n fiecare fiu al t aspect de sine, nu se vede pe sine

  ntreg ntr - un singur fiu; el, chiar fiind n reali tate ta t al unui singur fiu, are putin a s fie ta t i al altor fii. De aceea

  nu se vede ntr eg ntr - un fiu al s u.

  Vom adnci ideea unui singur Dumne ze u n trei

  Persoane i n modu l ur m t or :

  O persoan trebuie s aib ca eu un tu , ca s com un ice

  ntreolalt , i un el care s - i uneasc din nou, n interes ul pentr u al treilea. O persoa n trebuie s vorbea sc cu o alta

  i n modul cel mai interesat i unificator de un al t reilea ,

  pent ru a se sim i fiecare ferici t . La Dumnezeu, fiecare din

  aceste trei Persoa ne, cup rin z n d ntre aga fiin nem r ginit ,

  nu e necesar s fie o mul ime de persoane pentru a- i

  comunica mai mult fiin a.

  36

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  37/116

  Dar cea mai iubitoar e rela ie ntre un Eu i un Tu are

  loc atunci cnd una e Tat l celeilalte i nu mai Tat i al

  uneia singur e. Dac Acest Tat ar fi i Tat l real sau posi bil

  al altor fii i dac ar avea pe lng calitatea de Tat i pe

  aceea de fiu al vreunu i alt tat , sau dac Fiul ar fi i el ta t al

  unor al i fii, i ar fi nu numai fiu al unui tat , ci i al unei

  ma me, iubirea ntre ei n - ar mai avea toat fiin a i toat

  intensitatea iubirii de Tat exclusiv i de Fiu exclusiv.

  Dar dac ace tia doi n - ar avea pe un al treilea tot at t

  de nem rginit i de exclusiv, pe care s - L iubeasc mpreun , ar lipsi ceva care i une te i n alt form pe cei

  doi. Dar acest al t reilea nu poate fi mpreu n N sc tor cu

  Tat l al Fiului, n ici mpreun N scu t al Fiului cu Tat l. El nu

  poate fi un alt Fiu al Tat lui, sau un al t Tat al Fiului. Ci este

  Cineva care reprezint aten ia sau iubirea Tat lui fa de

  Fiul i r spu ns ul iubirii Fiului, ca Fiu, fa de Tat l. El i une te pe amn doi prin aten ia reciproc ce spore te iubirea

  ntre Ei, care- I nt re te n calitatea lor de Tat i de Fiu. El

  por ne te de la Tat l, ca Tat , spre Fiul, ca afec iu ne de Tat

  i, ajuns n Fiul, se ntoarce ca afec iune spor it a Fiului fa

  de Tat l.

  Aceasta i une te n mo d des vr it n fiin i n iubire, f cnd pe fieca re Dumnezeu depli n, dar nu tr ei Dumnezei,

  nefiin d d es p r i i n nici un fel n fiin i n iubire.

  Vom da o ultim i cuprinz toare nt rire a nv turii

  c Dumnezeu es te Unul, de i est e n tr ei Persoane i fiecare

  e Dumne ze u deplin, f r a fi mai mul i dum ne zei, cu ni te

  texte din Sfntul Grigorie de Nazianz. Adresndu - se celor ce

  37

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  38/116

  afir ma u c , dac ar fi trei Persoa ne de fire du mn ez ei as c , ar

  fi trei dumne zei, Sfntul Grigorie spune: Dar care este lupta

  i argumentu l nost ru mpot riva celor dou part ide mpreun

  (din care una afir m o conf undar e ntr - un unic Dumnezeu a

  celor trei Persoane, alta le despar te n trei Dumnezei, n.n )?

  Pent ru noi nu este dec t un unic Dumnezeu, pent ru c una

  este Dum ne zeire a. i Cei ce s unt din ea r m n n ea, de i

  credem c sunt Trei. C ci nu este Unul mai mult Dumnezeu ,

  iar altul mai pu in Dumnezeu. Nici Unul mai nainte, iar altul

  mai p u in. Nici nu se scinde az n voin i nu s e mpa rt e n putere.... ci Dumnezeirea este nemp r it n Cei ce se

  dis ti ng, dac trebu ie s vor bim pe scu rt. E ca o unic lumi n

  n tr ei sori ce se penetreaz n mod reciproc, f r s se

  conto pe as c . Cnd privim la Du mn ez eir e, la cau za prim i

  la principiul unic (la monarhie), apare n cugetarea noastr

  uni tatea ei. Iar cnd privim la Cei Care ies din cauza prim n mod netemporal, fiind din ea i de aceea i slav , cei

  nchina i sunt Trei 14 .

  La ntrebarea adversarilor: Oare nu e o unic

  dumnez eire i la Elini... i la noi nu este tot neamul omenesc

  o unic uma nita te? Dar totu i n u sun t mul i zei i nu unul,

  ca i mul i oameni ?, Sfn tu l Grigorie Teologul r spunde: Dar com un ul u ma n pos ed o unita te care este cuno sc ut

  numai prin gndire. Indivizii sunt foarte desp r i i prin

  timp, prin cele p timi te i prin pu te re. Noi tr im nu numai o

  compozi i e (avnd trupur i deosebi te), ci i o opozi i e nt re

  noi i n noi n ine. Nu r m ne m nici ntr - o singu r zi cura t

  14 Op. cit., Cuvntul 31. A cincea cuvntare teologic , 14, p. 103.

  38

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  39/116

  aceia i, cu att mai pu in toat via a, ci n trupurile i

  sufletele noas tr e este un flux con ti nu u i o schim ba re

  nence ta t . Nu tiu dac nu su nt a a nici ngerii i toat firea

  de sus i de dup Treime, de i sunt simpli i mai nt ri i n

  bine prin apropierea de Binele suprem 15 .

  Dar cele trei Persoane dumn ez eie ti sunt un unic

  Dumnez eu, pentr u c fiecare reprezint n alt mod fiin a

  du mn e ze ia sc cea unic i prin aceas ta se ntrege sc altfel

  dec t cele ome ne ti. Nu sun t Persoa ne mai mult sau mai

  pu in unifor me, ca cele omene ti, i de aceea mai pu in ntregitoare. De fapt i la oameni e nevoie de un eu- tu i de

  un al t reilea pent ru ntregi re . Dar la Dumnezeu e mai mare

  deosebi rea i de aceea nu se repe t n ele fiin a, ci fieca re

  rep re zi nt toat fiin a, dar altfel, i de aceea Perso an ele se

  ntregesc mai de pli n, fiind o ntregire a celor trei roluri ale

  aceleia i fiin e nerepetate. Aceasta le face pe cele trei Persoa ne s aib deplin

  fieca re n Sine i pe celelal te dou . Fiin a, fiind nem r gi ni t ,

  nu se poa te rep et a, da r cele trei Persoa ne ale Ei n u se

  confu nd , folosind fiecare n alt fel toat putere a fiin ei

  ntr - o comunicare reciproc . La oameni exis t o comunicare

  ntre persoanele apropiate corporal i spiritual, care poart aceea i fire, da r n mod repet at , ca ntr e ni te noduri ntr e

  care sunt ntinse ni te fire. Uneor i firele comunicat ive ntre

  dou persoane sunt a a de multe, c firea unic e tr it de

  firea celeilal te aproape ca identic cu a sa. Dar nu poate tr i

  fiecare perso an uma n cu toate celelalte aceast unitate,

  15 Ibidem , 15, p. 103- 104.

  39

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  40/116

  dat fiind distan a dintre ele. n via a viitoare, unde

  cunoa terea tutur or de c tre fiecare n Hristos va avea o

  maxi m dezvolt ar e, se vor apr op ia i pe rsoanel e umane de

  unitatea care este ntre Persoanele Treimice, fiind unite i ele

  toate n Fiul cu Tat l prin Duhul Sfnt, dar nu print r- o

  rela ie asemenea celei dintre Persoanele divine.

  n via a p mnteasc o persoan nu este legat prin

  fire mai multe sau mai pu in e nu mai cu firea repet at din

  alt per so an , ca un nod iradia nt cu altul, ci cu mai multe

  ast fe l de nodur i, cu unele prin mai mul te fire, cu altele prin

  mai pu ine. i pe m sur ce o persoan e mai pu in legat

  pri n astf el de fire cu fiin a repet at n alte pe rsoane, e mai

  moart spiritual, f r ca aceasta s fac s nceteze

  subz is t en a sa in firea proprie.

  Modul unit ii Sfintei Treimi este astfel originea i

  ajutor ul ve nic al unit ii ntre f pturile con tien te.

  40

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  41/116

  4.

  DEOSEBIREA CELOR TREI PERSOANE ALE UNICEIFIIN E DUMNEZEIE TI NEREPETATE N RELA IILE

  NTREGITOARE

  Fiin a dum ne zeiasc subzis t din eternitate, deci f r

  de ncepu t, n t rei Persoane: n Tat l nen scut, n Fiul n scut

  din Tat l i n Duhul Sfnt purces din Tat l spre Fiul. Una nu

  e deci mai nai nt e de alta. Aceas ta nseamn c n - a fos t nici fiin a dumne zeia sc imperso nal anterioar subziste n ei lor

  n cele trei Persoane. De i Tat l e nen scut, iar Fiul N scut i

  Duh ul pu rce s, nen a te re a Tat lui nu au o succe si un e ntre

  ele. n rug ciunea nti a Sfntului Vasile cel Mare, dinainte

  de Sfnta mp rt anie, se spune c tre Fiul: St pne

  Doamne, Iisuse Hris toase , Dumnezeul nost ru, Cela ce e ti izvorul vie ii i al nemuririi... Fiul Tat lui Celui f r de

  nceput, Cela ce e ti mpreun ve nic ca Dnsul i mpreun

  f r de ncep ut. Deci una i aceea i fire du mn ez eia sc este

  n Tat l nen scut din ete rnitate, dar to todat este n scut

  n Fiul din ete rnitate i n Duhul Sfnt es te purceas din

  eter nit at e. Dar, deoa re ce e ne m rginit , ea nu s e dublea z i nu se ntr ege te prin aceas ta, ci Tat l o are din eter nit at e

  nen scut , n mod n scut din Tat l i Duhul Sfnt din

  eter nit at e n mod purces din Tat l spr e Fiul. Deoarece nu

  fiin a n sine na t e i pur cede, ci ntr uct es te n Tat l, ea nu

  est e nici nen scut n Sine, ci nt ruc t est e n Tat l, da r es te

  a a din e ter nita te. C ci dac ar fi nen scu t n sine, ar trebui

  41

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  42/116

  s i nasc , exis tnd n Sine, deci ar avea loc o evolu ie de la

  starea de fiin impersonal , la cea n starea celor trei

  Per soane . Din e te rn it at e, fiin a dumnezeiasc nu exis t altf el

  dect n Persoa na Tat lui Nen scut, N sc tor i Purcez tor,

  i n Persoana Fiului N scut i a Duhului Purces.

  Fiin a cea una are din eter ni ta te n Tat l calitate a de

  nen scut , dar i de n sc toare i purcez toare, i prin

  acea st a are din eter ni ta te n Fiul calitate a de n scut i n

  Duhul, de purceas . Deci nu tr ece n timp de la calita tea de

  nen scut la cea de n scut i purceas , de la calitatea de fiin a Tat lui, la cea de fiin a Fiului ia a Sfnt ul ui Duh.

  Ci este din eternitate n Persoana nen scut , dar i

  n sc toare i purcez toare a Tat lui i n Persoana n scut a

  Fiului i n cea purceas a Sfantului Duh. Toate trei

  Persoanele sunt din eternitate, nu venite pe rnd la

  existen . Deci, este din eternitate fiecare Persoan n celelal te dou , ne trecnd ca o debordare de la Tat l la Fiul i

  Duhul Sfnt n baza unei legi a emana iei , n mod panteis t.

  Nici nu s - au produs pe rnd , prin voin . n cazul acesta, am

  cons idera pe Tat l temporal naintea celorl al te, ceea ce ar

  reduce pe Dumnezeu la o existen monopersonal

  apro priat de o esen i de legea ei de d ezvolta re. Nu s- ar fi p rodus ele nici prin voin a tu turor Celor tr ei. Aceasta ar

  nsemna to t un fel de lege existent ntr - o esen nainte de

  ele. Ele sunt din eter ni ta te ntr - o iubire act ua l , f r ncepu t.

  ntreaga fire dumnezeiasc de cnd exist n mod

  con tie nt, deci din eter nita te este implicat n cele trei

  Per soane . n bun tatea ei, n binele ei, e da t modul ete rn i

  42

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  43/116

  liber al existen ei celor Trei Persoane dumne zeie ti.

  Persoane le dumnezei e ti, ca exis ten e din eter nit at e, ara t c

  iubirea este f r de nceput i cauz i din faptul c una

  dintre Persoane este Tat , al ta, Fiu i o a t reia, Duhul Sfnt al

  iubirii care por ne te din Tat l s pre Fiul i se ntoa rc e ca

  r spuns de la Fiul la Tat l. C ci nu e iubire mai adnc i

  mai cur at ca cea din tr e Tat l i Fiul, da r mai ales cnd Tat l

  e nu mi t Tat i Fiul, n um ai Fiu. Iubire a cea mai deplin o

  arat o Persoan , fiind d ruit de Sine ca Tat , i r spunsul

  cel mai deplin la aceas t d rui re es te al unui Fiu, mai ales c nu e dect Fiu. Prima Persoan e prin acesta nen scut i

  numai N sc toare. Iar dac suprema existen e suprem

  bun tate, ea nu se debordeaz f r voie, ci e o d ruire

  integral de Sine a existen ei care n- a primit nimic, n

  deplin libertate, dar o d ruire care nu poate s nu tr iasc

  bucuria r spu ns ul ui la d ruirea iubitoar e pro prie. Cel ce iube te astfel se d ruie te ntreg i prime te r spunsul

  iubito r ntr eg la aceast d r uir e.

  Dac n- ar fi o Persoan nen scut , n- ar fi nici una

  numai Tat i Tat l ultim. i pn unde s- ar merge cu

  na terea din alta i alta? Unirea ntre eternitate i

  des vr irea lor se vede. Voind s - i d ruiasc din eternitate ntreaga fiin

  nen scut , prima Persoan na te din veci Persoana c reia i- o

  d ruie te. Dar tocmai pentru c se d ruie te ntreag

  Aceleia, este n Aceea, dar i Aceea n ea. Tr ind din veci ca

  originea ultim a toat existen a, sau toat bun tatea, o

  d ruie te ntreag unei Persoa ne care, prin aceasta, este

  43

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  44/116

  egal i unit deplin cu Sine. Unirea des vr it din bun tate

  face din prima Persoan originea Persoanelor care s

  primeasc ntreag bun tatea Ei, ca s se bucure i Ea de

  r spuns ul Lor, ca d ruire fiin ial . Neoriginatul d na tere

  origina tului, d ruindu- se nt reg lui, ca acesta, umplndu- se

  de bun tatea nesfr it primit , s i- o d ruiasc n calitate

  de bun tate sau de fiin primit , cu toat mul umirea ei,

  Persoanei neorigini tate care i s- a d rui t.

  Chiar noi oamenii expe ri em fap tu l c , cu ct ne d r ui m

  mai mult altora, cu att ne mbog im mai mult. Tat l, d ruin du - Se ntreg, n a te prin aceast d ruire de Sine pe Cel

  ce- L prime te, ca s primeasc de la Acela ca r spuns

  d ruirea Lui. Dar nu poate s nu d ruiasc Celui N scut prin

  d r uir ea de Sine, ca pe o alt dovad a iubirii Sale, pe Duhul

  Sfnt, nu ca pe un Frate al Aceluia, ci ca pe Unul care devine

  i al Celui c ruia i se arat iubirea Sa, ca s prod uc i n Acela mul umirea iubitoare a iubirii Sale.

  Sfntul Grigorie de Nazianz le spune acestea as tf el:

  Astfel, chiar dac este n ea (n firea dum ne zeiasc ) o

  diferen exprimat prin num r, nu e o t iere n fiin . De

  aceea mo na da de la nce pu t (de la nce pu tu l eter n al

  existe n ei ei, n.n. ) se mi ca s pre doime pn n treime. i aceasta este pent ru noi Tat l i Fiul i Sfntul Duh. Primul

  este N sc tor i Purcez tor i aceasta n chip nep timitor i

  netempor al i net rupesc . Dintr e ceilal i, Unul este N scut,

  Cel lal t Purces, sau nu tiu cum le- ar numi cineva, nt r - un

  mod cu totul deosebit de cele v zute. C ci nu vom ndr zni

  s vorbim de o debordare a bun t ii, ceea ce a ndr znit s

  44

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  45/116

  fac prim ul din tr e filosofii elini, spu n n d des pr e cau za

  prim i cauza a doua, c prima e ca un crater care

  debordeaz prin curgere. S nu introducem o na tere

  involun tar i un fel de debo rd ar e natu ral i de nere in ut,

  care nu e po tr ivit ideilo r noast re despr e Dumneze ir e. De

  aceea, r m n nd n hota rele noa st re, ad mi te m nena te re a i

  o na tere i pe Cel purces din Tat l, cum spune undeva

  Dumnezeu Cuvntu l (In 15, 26). i de cnd sunt acestea?

  Acestea sun t deas up ra lui cndva . Sau, dac trebuie s

  vorbi m cu oareca re cura j, ele sunt de cnd e Tat l. Dar de cnd es te Tat l? Nu era cndva cnd nu era 16 .

  Dac exis ten a es te prin Sine din ete rn it at e, ea nu poate

  fi dect bun tatea suprem ; ea n- a putut fi nici n scut

  cnd va, nici nen sc to ar e, care e auto d r uir ea total de Sine.

  Dar pentru c existen a aceasta, una cu bun tatea

  nem rginit , nu s e poat e m ultiplica, d ruire a i primir ea nu e o ast fel de mul ti plicar e, ci un act care face s se t r iasc de

  dou , mai bine z is d e trei con tiin e, p rin d ruire i primire,

  ntregul infinit care este aceast existen sau bun tate

  nem rginit .

  Existen a con tien t de Sine din eternitat e, avn d n

  Sine bun tatea neoriginat de nimeni, deci nem rginit , nu poate s nu fie i fecund . Dar fecunditatea nu const n

  sporirea fiin ei, care e nem rginit , ci n capacita tea de - a

  na te i o alt con tiin , sau dou alte con tiin e, care s se

  bucure de aceast bun tate. n fond bun tatea nu poate s

  16 Ibidem , Cuvntul 29. A treia cuvntare teologic , 2- 3, p. 52- 53.

  45

 • 7/22/2019 PrProf Dumitru Staniloae - Sfanta Treime Sau La Inceput a Fost Iubirea

  46/116

  nu fie tr it n comu n de mai multe con tiin e, i anu me, d e

  trei, nu de mai mul te , ca s nu se relat ivizeze acestea.

  n Sine ns i con tiin a existen ei prin Sine, fiind o

  con tiin fecund , are capacitatea i pornirea de- a na te o

  alt con tiin , sau dou alte con tiin e, c rora s li se

  d ruiasc cu tot ce are ea.

  De aceea, P rin ii au v zut rela ia ntre Tat l i Fiul ca o

  rela ie ntre Minte i Ra iun e, sau ca o rela ie trip er so na l ,

  mplinit chia r n Persoana Tat lui. Am putea spune c

  aceast rela ie e un fel de aut o n e lege re a exis ten e i de sine, care ia un caracter t ripersonal .

  n con tiin a de Sine, existe n a f r de ncep ut, care e o

  existe n total , are un chip al S u, care nu poa te fi lipsit de

  realita te, c ci un chip pur gndi t nu i- ar da nici o bucuri e

  real . Dar a ces t chip nu poa te fi nici o realita te des p r ti de

  Sine. n Ra iune (n Logos), Mintea supr em se descoper deplin pe Sine pentr u bucuria de Sine, se bucu r de tot

  con i nu t ul nem rgi nir ii Sale. Ra iunea este act ul min ii, sau

  al Subiec tu lu i care se cug