Protectia Si Biologia Apelor Naturale

41
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 AUXILIAR CURRICULAR CLASA a XII -a CHIMIA SI BIOLOGIA APELOR NATURALE DOMENIU: PROTECTIA MEDIULUI NIVEL: 3 CALIFICARE: TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic 1 MECI–CNDIPT / UIP

Transcript of Protectia Si Biologia Apelor Naturale

Page 1: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

AUXILIAR CURRICULAR

CLASA a XII -a

CHIMIA SI BIOLOGIA APELOR NATURALE

DOMENIU: PROTECTIA MEDIULUI

NIVEL: 3CALIFICARE: TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI

Martie 2009

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

1

MECI–CNDIPT / UIP

Page 2: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

AUTORI:

Prof. Sarb Ioan Dorel- grad didactic II- Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului, Arad

Prof. Bochis Carmen- Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului, Arad

Consultanţi: Catinca Scrioşteanu – expert curriculum CNDÎPT Craciun Claudia- expert CNDÎPT Claudia Călinescu – expert CNDÎPT

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

2

Page 3: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

CUPRINS

COMPETENTE.........................................................................4

INFORMATII DESPRE SPECIFICUL AGENTILOR

ECONOMICI............................................................................ .7

MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII.................. 8

RECOMANDARI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE

SANATATE SI SECURITATEA MUNCII………………………..10

INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE

DESFASURARII PRACTICII.....................................................13

ORGANIZAREA EVALUARII....................................................27

ANEXE.......................................................................................28

BIBLIOGRAFIE..........................................................................29

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

3

Page 4: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

COMPETENTE

In modulul “Chimia si biologia apelor naturale ” au fost vizate următoarele unităţi de

competenţă :

15.1. Modul de desfăşurare a vieţii în apele naturale:

Compararea tipurilor de ape naturale (pH, O2 dizolvat, conţinut de săruri ; ape de

suprafaţă, de adâncime)

Flora apelor stătătoare şi curgătoare (Alge : Scenedesmus, Cladophora, Anabaena

Oscillatoria ; Cormophite :Elodea, Myriophillum, stuf, papură)

Fauna apelor stătătoare şi curgătoare ( Vorticella, Paramoecium, Amoeba, Tubifex,

Hirudo, Daphnia, Limnaea, Anodonta, Astacus, Dytiscus, Libellula, peşti )

Determinatoare de floră, faună.

15.2. Corelează proprietăţile fizice cu proprietăţile chimice ale apelor naturale:

Compoziţia chimică: substanţe minerale, gaze dizolvate, substanţe organice,pH

Însuşiri organoleptice: culoare, gust, miros

Proprietăţi fizice: transparenţă, temperatură, densitate, vâscozitate

Tipuri de ape: lac, râu, fântână, izvor, apă curentă (analize comparative)

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

4

Page 5: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

15.3. Determină indicatorii biologici ai apelor naturale:

Indicatori biologici:

- Fe: Crenothrix polyspora, Leptotrix ochracea, Anthophysa vegetans

- Ca: Elodea, Myriophillum

- H2S: Beggiatoa alba, Metopus sp

- NaCl: Navicula, Nitzschia, Artemia Salina

- Impurificarea organică: Paramoecium, Tubifex, Oscillatoria, Vorticella, Stentor, Cladophora,

Elodea, Planaria, Perla, Rhyacophila

Corelare:

- indicatori biologici - consum biochimic de O2

- Indicatori biologici - pH

- Indicatori biologici - gaze dizolvate

Grad de eutrofizare: ultraoligotrof, oligotrof, mezotrof, eutrof, hipertrof.

15.4 Protejaza calitatea apelor naturale:

Reglementări: standarde ISO, Legea 107/1996

Zone protejate: Parcul Naţional Lunca Mureşului, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Specii ocrotite: egreta, pelicanul cufundacul, stârcul, pescăruşul albastru

Teste ecotoxicologice: Scenedesmus

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

5

Page 6: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

15.5. Efectuează măsurători şi observaţii hidrometrice

Determinarea vitezei: morişca, flotori, deversori hidrometrici

Determinarea adâncimii: tija, sonda mecanică, ultrasonică

Determinarea debitului: morişca, flotori, deversori hidrometrici.

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

6

Page 7: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

INFORMATII DESPRE SPECIFICUL AGENTILOR ECONOMICI

Agentul economic cu care unitatea scolara colaboreaza este o institutie publică finantată de

la bugetul de stat, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Mediului si

Gospodăririi Apelor şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care a fost înfiintată la

data de 1 august 1990 potrivit Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/02.08.1990.

Agentul economic îndeplineste atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel

judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în

vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel regional.

Principalele atributii ale agentului economic sunt:

-         Conservarea si protectia resurselor de apa;

-         Alocarea si utilizarea optima a resurselor de apa;

-         Asigurarea surselor de apa in perspectiva adaptarii la economia de piata;

-         Protectia si imbunatatirea calitatii resurselor de apa;

-         Gospodarirea durabila a resurselor de apa;

-         Folosirea rationala si protectia calitatii apei;

-         Prevenirea si apararea impotriva inundatiilor si a poluarilor accidentale;

-         Utilizarea optima a potentialului hidroenergetic al cursurilor de apa;

-         Imbunatatirea si completarea mecanismului economic;

-         Dezvoltarea cercetarii stiintifice pentru prevenirea efectelor negative ale apelor si

pentru protectia resurselor de apa;

-         Completarea si adaptarea cadrului institutional si legislativ la cerintele societatii

romanesti si ale Uniunii Europene;

-         Intarirea colaborarii  si cooperarii internationale;

-         Constientizarea populatiei pentru protectia resurselor de apa.

 

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

7

Page 8: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICII

Procesul de predare – învăţare se desfăşoară prin ore de instruire teoretică de specialitate şi

ore de laborator tehnologic, ore desfăşurate fie în laboratoarele de specialitate ale şcolii fie la

diferiţi agenţi economici. Se recomandă ca orele de instruire teoretică şi cele de laborator

tehnologic să se desfăşoare sub îndrumarea aceluiaşi profesor de specialitate ( inginer, biolog

sau ecolog ).

Orele de practică comasată se vor desfăşura la agenţi economici de profil ( Agenţia de

Protecţia Mediului, Regia Autonomă Apele Române, etc. ), cu clasa împărţită în grupe de minim

10 elevi, sub îndrumarea profesorilor de specialitate. Ideal ar fi ca aceste colaborări să se

materializeze în şedinţe de practică la locul de muncă în cadrul cărora elevii să execute aceste

tipuri de determinări, familiarizându-se cu modul specific de recoltare a probelor şi cu

echipamentele moderne utilizate pentru efectuarea determinărilor specifice. Dacă, însă, acest

lucru nu este posibil orele de Practică Comasată se pot desfăşura sub forma vizitelor în cadrul

cărora elevii doar să asiste la efectuarea acestor determinări.

Formarea , la elevi , a competenţelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională şi

cuprinse în programă presupune aplicarea unor metode activ – participative de predare –

învăţare. Fiind un modul cu caracter practic – aplicativ o pondere foarte mare în cadrul acestor

metode o ocupă experimentul.

Pe lângă experiment se mai recomandă şi alte metode moderne de învăţare: descoperirea,

problematizarea, întocmirea unor proiecte şi portofolii, etc. Alegerea metodei şi a tehnicilor

didactice rămâne la latitudinea profesorului, care, cunoscând elevii şi stilurile de învăţare ale

acestora, va adapta demersul didactic la particularităţile clasei şi ale elevilor.

O metodă didactică aplicabilă mai ales în condiţiile în care laboratoarele şcolare nu

dispun întotdeauna de materiale, instrumente şi echipamente de ultimă oră necesare în

formarea anumitor competenţe prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională este vizita de

documentare sau de lucru la diferite instituţii sau agenţi economici ale căror laboratoare dispun

de dotare corespunzătoare.

Evaluarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite de elevi precum şi a progreselor

realizate de aceştia se va corela cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare

prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională, evaluându-se doar competenţele prevăzute

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

8

Page 9: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

în modul, nu şi altele. Pe parcursul modulului se va realiza o evaluare formativă continuă, iar în

final, o evaluare sumativă pentru verificarea dobăndirii competenţelor specificate în Standardul

de Pregătire Profesională.

Principala metodă de evaluare a competenţelor specifice acestui modul este proba

practică. Pe lângă aceasta se mai pot utiliza : observarea sistematică, proiectul, portofoliul, tema

în clasă, autoevaluarea. Probele de evaluare şi autoevaluare se pot concepe sub formă de fişe

de observare, fişe de autoevaluare, fişe de evaluare ( teste) cuprinzând itemi obiectivi,

semiobiectivi, subiectivi.

Perioada de desfasurare a practicii la agentule economic se realizeaza in functie de

disponibilitatea agentului economic precum si in functie de conditiile de mediu avind in vedere ca

lucrarile se efectueaza in aer liber.

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

9

Page 10: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

RECOMANDARI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SANATATE SI

SECURITATEA MUNCII

Normele de sanatate si securitate in munca se refera la urmatoarele aspecte:

obligatiile agentului economic cu privire respectatrea normelor de sanatae si securitate

in munca;

obligatiile tuturor categoriilor de personal in aceasta privinta;

norme privind modul de actiune al angajatilor in cazul aparitiei unor accidente la locul

de munca;

norme de securitate in muca

Obligaţiile conducerii unităţii :

a) să asigure si să controleze cunoaşterea si aplicarea de către toţi angajaţii a

prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;

b) să asigure cercetarea si evidenta accidentelor de muncă si a accidentelor uşoare

suferite de personalul instituţiei;

c) să asigure echipamente, materiale de protecţie şi igienico-sanitare specifice activităţii

desfăşurate.

Obligaţii ale tuturor categoriilor de personal :

a) fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea si

sănătatea sa in muncă, precum şi a celorlalţi salariaţi;

b) să îşi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi

măsurile de aplicare a acestora;

c)să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau

îmbolnăvire profesională, atât persoana proprie cât şi a colegilor;

d) să aducă la cunoştinţă conducătorului ierarhic orice defecţiune tehnică sau altă

situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

e) să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea instituţiei;

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

10

Page 11: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

f) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor

de securitate a echipamentelor tehnice.

Accidente de muncă :

(1) În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat va

informa de urgenţă conducătorul compartimentului din care acesta face parte;

(2) Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecinţe grave,

vor fi imediat aduse la cunoştinţa conducerii;

(3) Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul

domiciliu - loc de muncă şi invers.

Securitatea la locul de muncă :

a) salariaţii răspund pentru respectarea normelor de igienă şi de tehnica securităţii muncii;

b) fumatul este permis numai în locurile special stabilite şi semnalizate corespunzător, de

către serviciul administrativ, fără a fi afectată buna desfăşurare a activităţii instituţiei;

c) se interzice în incinta instituţiei păstrarea, distribuirea sau vânzarea de substanţe sau

medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale;

d) se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii băuturilor alcoolice în

instituţie;

e) în caz de pericol (incendii, calamităţi naturale, război) evacuarea personalului şi a

bunurilor unităţii se va face conform planurilor P.S.I. (prevenire, stingere a incendiilor) şi

P.C.(protecţie civilă).

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

11

Page 12: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

PREZENTAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA

Activitatea agentului economic, este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor H.G. nr.

368/2007 privind organizarea şi funcţionarea M.M.D.D. şi ale H.G. nr. 459/2005 privind

reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M., completate cu prevederile H.G. nr.1528/2007 privind

modificarea unor acte normative.

Organizarea şi funcţionarea unitatii este reglementată şi prin Regulamentul de

Organizare şi Funcţionare, elaborat conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a

Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia Mediului, aprobat prin Decizie a Preşedintelui ANPM.

Prezentul Regulament de Ordine Interioară, stabileşte cadrul general de exercitare a

atribuţiilor de serviciu de către tot personalul angajat, delegaţi, detaşaţi ai altor instituţii, elevi

şi studenţi aflaţi în practică în instituţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile în

materie.

În cadrul agenţiei funcţionează compartimente de specialitate potrivit organigramei

aprobate.

În conformitate cu atribuţiile ce revin agentului economic, întreg personalul este

obligat să-şi îndeplinească cu fidelitate şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu, să

respecte cu stricteţe regulile de ordine şi disciplină stabilite, abţinându-se de la orice faptă

care ar putea să aducă prejudicii instituţiei sau ar contribui la ştirbirea prestigiului acesteia.

Prezentul Regulament de Ordine Interioară se aplică tuturor salariaţilor, atât

contractuali cât şi funcţionari publici, din cadrul aparatului propriu de specialitate al APM

indiferent de durata contractului de muncă, respectiv a raportului de serviciu precum şi celor

care sunt detaşaţi sau delegaţi din partea altor unităţi, elevilor şi studenţilor aflaţi în practică în

instituţie.

Prezentul Regulament de Ordine Interioară a fost întocmit în conformitate cu

legislaţia în vigoare, fiind semnat de conducătorul unităţii şi reprezentantul salariaţilor, după

discutarea în Comitetul Director al Agentului economic şi cu avizul Comisiei Paritare.

Prezentul regulament se va aduce la cunoştinţă întregului personal, confirmându-se

prin semnătură,respectarea sa fiind obligatorie pentru tot personalul unităţii indiferent de

funcţia pe care o deţine, delegaţi, detaşaţi ai altor instituţii, elevi şi studenţi aflaţi în practică în

instituţie.

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

12

Page 13: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFASURARII

PRACTICII

Jurnal/caiet de practica a elevului

Fisa de observatii

Fisa de lucru

Studii de caz

Proiect/miniproiect (prezentare POWER POINT)

Portofoliul de practica

Trusa ecologica pentru teste(Ecolgy test Kit);

Trusa ecologica pentru teste(Ecolgy test Kit);

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

13

Page 14: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

COMPETENTA I

15.1 Evidenţiază modul de desfăşurare a vieţii în apele naturale

CI 15.1 Fisa de lucru 1

Timp de lucru: 50 minute

Compararea tipurilor de ape naturale(Ph,oxigenul dizolvat ).

Lucraţi în perechi şi folosiţi urmatoarele materiale:

Trusa ecologica pentru teste(Ecolgy test Kit);

Pahare de 50 ml respectiv 20ml,seringa pentru titrare si

indicatori pentru determinarea oxigenului dizolvat;

Aparatul pentru masurarea Ph;.

Probe de ape (lac ,robinet, Mures);

Caietul de notite;

Rezultatel analizelor si interpretarea lor vor fi trecute in urmatorul tabel,respectiv

(anexa 3).

.

Compararea

tipurilor de LAC FINTINA MURES DATA

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

14

Page 15: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

ape

Oxigenul

dizolvat

pH

CI 15.1 Fisa de lucru nr. 2

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

15

Page 16: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

Timp de lucru: 15 minute

Grupati-va in perechi si folositi ca surse de informare caietul de notite, atlase botanice,

determinatoare, carti de specialitate si internetul.

Sarcini de lucru:

Asezati urmatoarele plante in categoria careia ii apartine:

-Stuful (Phragmites communis)

-Papura (Typha angustifolia)

-Nufarul alb ( Nymphaea alba)

-Bradisul (Myriophyllum)

-Ciuma apei ( Elodea canadensis)

-Broscarita ( Patamogeton)

-Pipirigul (Scirpus lacustris)

-Lintita (Lemna minor)

Categoria de plante Denumirea plantei

Plante emerse

Plante plutitoare

Plante submerse

COMPETENTA I

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

16

Page 17: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

CI 15.1 PROIECT- prezentare Power Point

Timp de lucru: pe parcursul primei competente

(5ore)

Evidenţiază modul de desfăşurare a vieţii în apele naturale

TITLUL PROIECTULUI: Determinari microscopice de flora si fauna – lac;

Numele elevului:

Agentul economic unde se desfasoara activitatea:

Etapele parcurgerii proiectului:

Desfasurarea vietii in lacuri

Recoltarea probelor

Analiza probelor

Interpretarea probelor

Evaluarea proiectului: prezentare Power Point

Ex: (prezentare Power Point)-Anexa 1

COMPETENTA III

15.3. Determină indicatorii biologici ai apelor naturale:

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

17

Page 18: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

C.III 15.3 Fisa de lucru nr.1

Timp de lucru: 25 minute

Determinarea indicatorilor biologici.

Sarcini de lucru:

Realizati preparate din probe de apa dintr-un lac pentru determinarea indicatorilor biologici ai

apelor naturale si a gradului de entrofizare.

Materiale necesare: - microscop optic

- fise de observatie

- determinatoare

- atlase

- probe de apa din lac

Nr.

crt.

Activitatea Evaluator Observatii

1. Conectarea microscopului si

reglarea acestuia

2. Realizarea.preparatului

microscopic din apa de lac

3. Determinarea.indicatorilor

biologici

Desen al speciilor

identificate

4. Corelarea rezultatelor obtinute cu

tipul de apa

5. Determinarea tipului de

entrofizareaa apei (daca este

cazul)

C.III 15.3 Fisa de lucru nr. 2

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

18

Page 19: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

Timp de lucru: 25 minute

Determinarea indicatorilor biologici.

Sarcini de lucru:

Realizati preparate din probe de apa dintr-un rau pentru determinarea indicatorilor biologici ai

apelor naturale si a gradului de entrofizare.

Materiale necesare: - microscop optic

- fise de observatie

- determinatoare

- atlase

- probe de apa din rau

Nr.

crt.

Activitatea Evaluator Observatii

1. Conectarea microscopului si

reglarea acestuia

2. Realizarea.preparatului

microscopic din apa de rau

3. Determinarea.indicatorilor

biologici

Desen al speciilor

identificate

4. Corelarea rezultatelor obtinute cu

tipul de apa

5. Determinarea tipului de

entrofizareaa apei (daca este

cazul)

C.III 15.3 Fisa de lucru nr3

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

19

Page 20: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

Timp de lucru: 25 minute

Determinarea indicatorilor biologici.

Sarcini de lucru:

Realizati preparate din probe de apa dintr-o fantana pentru determinarea indicatorilor biologici

ai apelor naturale si a gradului de entrofizare.

Materiale necesare: - microscop optic

- fise de observatie

- determinatoare

- atlase

- probe de apa din fantana

Nr.

crt.

Activitatea Evaluator Observatii

1. Conectarea microscopului si

reglarea acestuia

2. Realizarea.preparatului

microscopic din apa din fantana

3. Determinarea.indicatorilor

biologici

Desen al speciilor

identificate

4. Corelarea rezultatelor obtinute cu

tipul de apa

5. Determinarea tipului de

entrofizareaa apei (daca este

cazul)

COMPETENTA IV

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

20

Page 21: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

C.IV 15.4 Protejaza calitatea apelor naturale:

Zone protejate: Parcul Naţional Lunca Mureşului, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Specii ocrotite: egreta, pelicanul cufundacul, stârcul, pescăruşul albastru

PROIECT- prezentare Power Point

Alcatuiti un proiect cu titlul: Specii ocrotite in zona protejata Parcul National Lunca

Muresului;

Numele elevului:

Agentul economic unde se desfasoara activitatea:

Etapele parcurgeri proiectului:

cunoasterea zonei ;

cunoasterea metodelor de cercetare;

studiul pasarilor (in laborator si pe teren);

observatii si rezultate in urma lucrului pe teren;

specii observate;

date despre pasarile capturate;

concluzii.

Evaluarea proiectului: prezentare Power Point

Ex: (prezentare Power Point)-Anexa 2

COMPETENTA V

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

21

Page 22: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

15.5. Efectuează măsurători şi observaţii hidrometrice

C. V 15. Fisa de lucru 1

Timp de lucru: 50 minute

Tema lucrării : MĂSURAREA ADÂNCIMII APEI ÎN RÂURI

SARCINI DE LUCRU :

1.Alege instrumentele necesare : sonde de mână, sonda mecanică, tija, sonda ultrasonică;

2.Alege echipamentul necesar protecţiei muncii în domeniu;

3. Efectuează citirea nivelurilor pe tijă, sonda mecanică;

4.Notează datele în carnetul de măsurători;

5.Desenează profilul transversal;

6.Calculează elementele profilului transversal : suprafaţa, perimetrul udat şi raza hidraulică.

Schema instalaţiei pentru măsurarea

adâncimilor cu sonda ultrasonică

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

22

Page 23: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

Sonde de mână

Sonda mecanică

1-greutate de lestare ; 2-tambur; 3-cadru de lemn, 4-scripete fix;

5-contor; 6-manetă.

C. V 15.5 Fisa de lucru 2

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

23

Page 24: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

Timp de lucru: 50 minute

Tema lucrării: MĂSURAREA VITEZEI APEI ÎN RÂURI

SARCINI DE LUCRU:

1.Alege instrumentele necesare

2.Alege echipamentul necesar protecţiei muncii în domeniu

3.Efectuează măsurători de viteză utilizând mai multe instrumente: morişca hidrometrică, flotorii.

4.Efectuează calculele necesare

5. Înregistrează datele obţinute în carnetul de măsurători

6.Calculează viteza medie pe verticală

7.Desenează hodograful vitezelor

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

24

Page 25: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

C. V 15.5 Fisa de lucru 3

Timp de lucru: 50 minute

Tema lucrării: MĂSURAREA DEBITELOR DE APĂ

SARCINI DE LUCRU:

1.Alege instrumentele necesare: morişca hidrometrică, flotirii

2.Alege echipamentul necesar protecţiei muncii în domeniu

3.Utilizează echipamentul necesar protecţiei muncii în domeniu

4.Efectuează măsurătoril enecesare determnării debitului de apă

5.Efectuează calculele necesare determinării debitului de apă

6.Notează datele în carnetul de măsurători

7.Calculează debitul mediu al apei

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

25

Page 26: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

ORGANIZAREA EVALUARIIAcest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de

Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic26

Page 27: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ, referindu-se în mod explicit la criteriile

de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul probelor de evaluare

specificate în Standardul de Pregătire Profesională, pentru fiecare competenţă.

O competenţă se evaluează o singură dată, iar elevii vor fi evaluaţi numai în ceea ce priveşte

dobândirea competenţelor specificate în tabelele de corelare ale competenţelor cu conţinuturile. În

auxiliar, s-au propus probe de evaluare după parcurgerea conţinuturilor aferente fiecărei competenţe

vizate. În general, aceste probe au fost propuse ca probe practice, dar pot fi la fel de bine, acolo

unde este cazul, şi probe orale sau scrise.

Principala metodă de evaluare a competenţelor specifice acestui modul este proba

practică. Pe lângă aceasta se mai pot utiliza : observarea sistematică, proiectul, portofoliul, tema

în clasă, autoevaluarea. Probele de evaluare şi autoevaluare se pot concepe sub formă de fişe

de observare, fişe de autoevaluare, fişe de evaluare ( teste) cuprinzând itemi obiectivi,

semiobiectivi, subiectivi.

Notă : Îndeplinirea de către elev a sarcinilor de lucru elaborate pe baza criteriilor de performanţă

prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională se marchează prin bifarea căsuţelor

respective. În momentul în care toate căsuţele au fost bifate evaluarea s-a încheiat. Dacă una

sau mai multe sarcini de lucru nu au fost îndeplinite competenţa nu se poate valida . În acest caz

elevului i se fac recomandări de către evaluator, urmând să se facă o reevaluare.

ANEXEAcest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de

Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic27

Page 28: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

1. Deterrminari microscopice de flora si fauna – Lacul Padurice.

2. Zone protejate:Parcul National Lunca Muresului. Specii

ocrotite:starcul,egreta,pescarusul albastru,barza neagra,cinteza,etc.

3. Compararea tipurilor de ape naturale.

4. Determinarea alcalinitatii si pH – ului apelor naturale.

5. Metode de determinare a oxigenului dizolvat.

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

28

Page 29: Protectia Si Biologia Apelor Naturale

BIBLIOGRAFIE

Blaga O şi Panait I.-Hidraulica, Manual pentru şcolile tehnice, EDP Bucureşti, 1965

Cristea V.,1991-Fitocenologie si vegetatia Romaniei, Universitaea Cluj Napoca Diaconu, C

şi Lăzărescu D.-Hidraulică şi hidrologie, Manual pentru liceele industriale, EDP Bucureşti,

1980

Dragulescu C.,1993-Botanica sistematica si ecologie, Universitaea Sibiu

Directia Silvica Arad,Agentia de Protectia Mediului Arad-materiale documentare pentru

lucrari practice

Nicolae Galdean,Gabriela Staicu, Dorel Rusti, 2002- Ecologie si Protectia Mediului,

Editura Economica Preuniversitaria

Trofin E, -Hidraulică şi hidrologie, EDP Bucureşti, 1974

Acest material a fost elaborat prin finantare Phare în proiectul de Dezvoltare institutională a sistemului de învătământ profesional si tehnic

29