PROSPECT PROPORTIONAT DE OFERTA PUBLICA PRIMARA DE 9.466.272 actiuni noi, nominative si in forma...

Click here to load reader

download PROSPECT PROPORTIONAT DE OFERTA PUBLICA PRIMARA DE 9.466.272 actiuni noi, nominative si in forma dematerializata,

of 35

 • date post

  04-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROSPECT PROPORTIONAT DE OFERTA PUBLICA PRIMARA DE 9.466.272 actiuni noi, nominative si in forma...

 • PROSPECT PROPORTIONAT DE OFERTA PUBLICA PRIMARA DE VANZARE DE ACTIUNI

  emise de societatea MERCUR SA CRAIOVA

  (majorare capital social conform Hotarare AGEA nr. 60/11.01.2016, Decizie CA nr. 05/09.02.2016 Si Decizie CA nr. 38/18.10.2016)

  Actiunile care fac obiectul ofertei sunt In numar de 9.466.272 actiuni si prezinta urmatoarele caracteristici: actiuni fbi, nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune. Acestea sunt oferite spre vanzare la pretul de subscriere de 2,5 Iei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii MERCUR SA Craiova la Data de Inrogistrare (08.03.2016), proportional cu cotele detinute de acestia.

  Vanzarea de actiuni se efectueaza prin oferta publica primara de vanzare de actiuni, in baza Contractului do intermediere nr. 107/22.01.2016 Incheiat intre Emitent - Societatea MERCUR SA Craiova si Intermediar - SSIF Voltinvest SA.

  Perioada de derulare a ofertei: Metoda de intermediere: metoda celei mai bune executii. Conform Deciziilor Consiliului de Administratie al societatii Mercur SA nr. 05/09.02.2016 Si nr.

  38/18.10.2016, subscrierea se va desfasura intr-o singura etapa, astfel: "Societatea va emite un numar de 9.466.272 actiuni noi, nominative si in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si valoare de emisiune de 2,5 lei fiecare, actiuni care vor fi oferite exclusiv spre subscriere si varsare tuturor actionarilor societatii, inregistrati Ia data de 08.03.2016, tinand cont de cota do detinere a fiecaruia la data de inregistrare. Varsarea aporturilor in numerar subscrise se va face integral la data subscr

  Se va acorda drept de preferinta tuturor actionarilor socie , respect0 de zile calendaristice, incepand cu data stabilita in prospectul proportionat de oferta .... ; fiec tofii carora Ii s-a acordat drept de preferinta, are dreptul sa subscrie noile actiuni proportional cu tirIite ldata do inregistrare (cel mult 8 actiuni noi pentru una detinuta)." ?. APROBAT

  Capitalul social so va majora cu valoarea rezultata ca ur a subscrie or realizate, jar actiunile noi nesubscrise so vor anula.

  Actiunile ce fac obiectul Ofertei Publice Primare de Vanzare so vor tranzactiona pe Piata AeRo, sub simbolul MRDO.

  Acest Prospect contine informatii in legatura cu Emitentul, societatea MERCUR SA Craiova, necesare majorarii de capital social conform Hotararii AGEA nr. 60/11.01.2016, Dociziei CA nr. 05/09.02.2016 si Deciziei CA nr. 38/18.10.2016. Actiunile noi sunt oferite spre vanzare, cu acordarea dreptului de proferinta actionarilor societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii MERCUR SA Craiova la Data do Inregistrare (08.03.2016), proportional cu cotele detinute de acestia. Emitentul declara ca nivelul do informatii prezontate in prospect este proportional cu acest tip do emisiune, conform art. 26 aIm. (3) din Regulamentul (CE) nr. 809/2004.

  Prospectul do Oferta va fi pus la dispozitia investitorilor in mod gratuit, la sediile Emitentului si Intermediarului pe toata perioada do derulare a Ofertei, si va fi publicat in format electronic pe website-ul Emitentului, al lntermediarului Ofertei, precum si al operatorului do piata, respoctiv Bursa de Valori Bucuresti.

  Autoritatea do Suprveghere Financiara (ASF) a aprobat efectuarea acestei Oferte, conform Deciziei nr.______ emisaIn data de Ot2.cR

  Viza do aprobare apilcata pe prospectul de oferta pubilca flu are valoare de garantie Si flICi flu reprezinta o a/ta forma de apreciere a ASF cu privire Ia oportunitatea, avantajele sau dezavantaje/e, pro fitul ori riscurile pe care le- ar putea prezenta tranzactiie de Iricheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regu/aritatea prospectului In privifita exigentolor legll si ale normelor adoptate In aplicarea acesteia.

 • CUPRINS

  Nota catre investitori • 5 Rezumat . 6 PARTEAI 14

  1 . Persoane responsabHe 14 1.1. Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice responsabile pentru

  informatlile incluse in prospect 14 1.2. Declaratii ale persoanelor responsabile, mentionate la punctul 1.1, din care sa reiasa Ca, dupa luarea tuturor

  masurilor rezonabile in acest sens, informatiile incluse in prospect sunt, dupa cunostintele br, conforme Cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia. .............................. 14

  2. Factorii de rise semnificativi pentu vaborile mobiliare oferite 14 3 . Info rmatii de esentiale ............................. .. ....... ..................................... .......................... ...................... 15 3.1. Declaratia Emitentului privind capitalul circulant................................................................................................... 15 3.2. 15

  .

  3.3 Capitaluri proprii si gradul de indatorare ......................................................... .........................................

  15 3.4. 15 4.

  Interesebe persoanebor fizice si juridice participante la oferta.......................................................................

  lnformatii privind vaborile mobiliare care urmeaza a fi oferite........................................................................ 15 4.1.

  Motivele ofertei si utilizarea fonduribor obtinute.........................................................................................

  Natura, categoria vaboribor mobiliare oferite si codub [SIN ............................................................................15 4.2. Legislatia in temeiul careia au fost create vaborile mobiliare ................... .....................................................15 4.3. Forma de emitere a actiunilor societatii MERCUR SA CRAIOVA ............................... ................................... 15 4.4. Moneda in care au fost emise actiunile societatii MERCUR SA CRAIOVA ..................................................... 15 4.5. Drepturi conexe vaboribor mobiliare, obiect al ofertei, incbusiv once restrictii ale acestor drepturi

  .

  15 4.6. Hotararibe, autorizatiile Si aprobaribe in temeiul carora au fost em iTIpbiliare ................................... 16 4.7. Data preconizata pentru emisiunea de vabori mobiliare .......... 16 4.8.

  .

  0 descriere a restrictiilor impuse asupra liberei transferabilit vilnbibe......................................... 16 4.9. bnformatii privind retinerea la sursa, aplicabila venituribor gen t vmjiliare ................................. 16 5. Conditilbe ofertei ?4. ........................................... 16 5.1. ConditiUe, statisticile privind oferta, calendarub provizoriu si mo litati de solie a subscrierii ..................... 16 5.1.1. Prezentarea conditiilor care reglementeaza • * ..

  .

  16 5.1.2. Valoareatotala a emisiuniifofertei ...................................................... . .................................................. 16 5.1.3. Durata de valabilitato a ofertei, inclusiv once modificare posibila ; descrierea procedurii de subscriere .............

  .

  16 5.1.4. Indicarea momentului si a conditiibor in care oferta poate fi revocata sau suspendata si a posibilitatii sau

  imposibilitatii de revocare a ofertei dupa inceperea tranzactionarii ................................................. . ................

  .

  ..18 5.1.5. Descrierea oricarei posibilitati de reducere a subscrierii si a modului de rambursare a sumebor excedentare

  platitede subscriitori .................................... . ......................................................................................... 18 5.1.6. Volumul minim si/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie in numar de valori mobiliare, fie in vaboarea

  gbobalaa investitiei) ............... ...............................................................................................................

  .

  18 5.1.7. Termenub in care poate fi retraSa o solicitare de subscriere, daca investitorii sunt autorizati sa isi retraga

  subscrierea........................................................................................................................................

  .

  18 5.1.8. Descrierea metodei si indicarea datei limita pentru plata, respectiv Iivrarea valoribor mobiliare............................ 18 5.1.9. Descrierea integrala a modalitatibor si datei in care rezultatele ofertei vor fi facute publice.................................. 19 5.1.10. Procedura de exercitare a oricarui drept preferential de subscriere, a negociabilitatii drepturibor de subscriere

  Si a regimubui aplicat dreptului do subscriere neexercitate............................................................................... 19 5.2. 19

  .

  5.2.1. Abocarea ....................................................................................................................... .................... Daca principabii actionari sau membri ai organelor de adminiStrare, conducere si supraveghere a emitentului intentioneaza sa subscrie la oferta sau once persoana intentioneaza sa subscrie peste 5% din obiectub ofertei

  19

  5.2.2. Procedura de notificare a subscriitoribor cu privire la volumul care le-a fost abocat si informatii privind posibilitatea inceperii negocieribor inainte de aceasta notificare .....................................................................

  19 ._____

  5.3. Stabilirea pretului ..........................................