Promovarea vinurilor romanesti pe internet

208
Man Aurelia-Cristina- Alexandra Pomohaci Cristian- Mihai Promovarea vinurilor româneşti pe Internet

Transcript of Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Page 1: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Man Aurelia-Cristina-Alexandra Pomohaci Cristian-Mihai

Promovarea vinurilor româneşti

pe Internet

Editura ProUniversitaria

Page 2: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Bucureşti 2005

2

Page 3: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Cuprins

Prefaţă

1. Privire de ansamblu asupra sectorului viti-vinicol românesc

1.1. Suprafeţele cultivate cu viţă de vie

1.2. Producţia de struguri şi vin la nivel naţional

1.3. Analiza exporturilor româneşti de vin

1.4. Dezvoltarea viticulturii din ţara noastră în perioada 2005-

2014

2. Internet – noţiuni generale

2.1. Apariţia şi evoluţia Internetului

2.2. Termeni de Web

2.2.1. Pagina WEB

2.2.2. Realizarea unui HTML

2.2.2.1 Ce este Hypertextul?

2.2.2.2 TAG

2.2.2.3. Semnificaţia TAG-urilor de bază

2.2.2.4 Afişarea caracterelor româneşti

2.2.2.5 Link-uri

3. Comerţul şi Internetul pe piaţa vinului

3.1. Aplicaţiile Internetului în vânzări şi marketing

3.2. Internetul ca mediu de afaceri

3

Page 4: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

3.3. Aspecte privind piaţa vinului şi elaborarea unei strategii

de marketing în acest domeniu

3.4. Strategia de marketing pe Internet în domeniul vinului

3.4.1. Consideraţii generale privind strategia de marketing

pe Internet

3.4.2. Particularităţi ale strategiei de marketing pe Internet

în domeniul vinului

3.4.3. Tipuri de pagini WEB din domeniul vinului

3.4.3.1.1. Site-uri ale producătorilor

3.4.3.1.2. Site-uri ale comercianţilor

3.4.3.1.3. Site-uri tip magazin (revistă)

3.4.3.1.4. Site-uri ale unor instituţii sau asociaţii,

naţionale sau internaţionale

3.4.3.1.5. Site-uri ale unor manifestări (târguri,

festivaluri, expoziţii)

3.4.3.2. Site-uri ale unor firme ce desfăşoară servicii de

consultanţă în domeniul vinului

4. Realizarea unui program de marketing pe Internet

pentru produsul „vin”

4.1. Produsul

4.2. Distribuţia

4.3. Preţul

4.4. Promovarea

4.4.1. Motoare de căutare

4.4.2. Directoare / portaluri cu site-uri web

4.4.3. Obţinerea de legături4

Page 5: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

4.4.4. Marketing viral

4.4.5. Publicitatea prin e-mail

4.4.6. Grupuri de discuţii /Forumuri

4.4.7. Fişierul semnatură

4.4.8. Autoresponder

4.4.9. Pagini cu legături gratuite -Free For All Link Pages

(FFA)

4.4.10. Premierea site-ului

4.4.11. Media tradiţională - Promovare offline

4.4.12. Publicitate plătită

4.5. Măsurarea rezultatelor

5. Promovarea vinurilor româneşti pe Internet

5.1. Site-uri ale producătorilor de vin din România

5.2. Site-uri ale comercianţilor

5.3. Site-uri tip magazin (revistă)

5.4. Site-uri ale unor instituţii sau asociaţii

5.5. Site-uri ale unor manifestări

5.6. Site-uri ale unor firme ce desfăşoară servicii de

consultanţă în domeniul vinului

6.Concluzii şi recomandări privind prezenţa vinurilor româneşti

pe Internet

Bibliografie

5

Page 6: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

PREFAŢA

Cultura viţei de vie şi prepararea vinurilor are o veche tradiţie în

ţara noastră. În lume, puţine sunt ţările care, din punct de vedere al

condiţiilor naturale, deţin potenţial de a produce vinuri de mare marcă,

înţelegând prin aceasta condiţii climatice ideale, soluri nealterate,

pretabile obţinerii de vinuri ecologice, cunoştinţe vaste în domeniu,

transmise din generaţie în generaţie, mare diversitate de soiuri autohtone

cât şi străine, bine adaptate în aceste ecosisteme. România, care după

statistici face parte din primele zece ţări producătoare de vin din Europa,

este aproape necunoscută consumatorului străin ca producătoare de vin,

sau, în cel mai rău caz, este cunoscută ca un producător de vinuri dulci

şi ieftine.

În ultimele 2-3 decenii, viticultura şi vinificaţia mondială s-au

confruntat cu unele elemente de criza determinate de apariţia unui

dezechilibru între cerere şi ofertă. Stocurile nevandabile de vin de

calitate inferioară, care riscau să ia proporţii, au impus găsirea unor

noi soluţii pentru diminuarea lor. Distilarea acestor vinuri,

interzicerea înfiinţării unor noi plantaţii viticole şi atribuirea de

recompense băneşti pentru cei care procedează la defrişarea plantaţiilor

vechi şi a celor de HPD au dus, pe plan mondial, la scăderea suprafeţei

de la 10,5 milioane ha (1970-1975) la circa 8 milioane ha cât există

în prezent. Tot pentru ieşirea din actuala criză se preconizează

îmbunătăţirea substanţială a calităţii produselor viti-vinicole prin

6

Page 7: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

elaborarea unui complex de măsuri care să contribuie la

orientarea şi educarea consumatorului în aprecierea calităţii.

Vinul care rezultă în urma prelucrării strugurilor trebuie să

poarte personalitatea soiului din care provine, iar tehnologia aplicată să

asigure conservarea caracterului de naturaleţe ca atribut de bază al

însuşirilor de calitate ale unui vin cerut la export.

Problema fundamentală a vinului românesc la export este lipsa

de imagine. Pentru a putea pătrunde cu el pe pieţele europene este

necesară o politică activă de promovare, care presupune, pe lângă

eforturi financiare susţinute şi temeinice cunoştinţe de markering.

Promovarea este o componentă esenţială a marketingului-mix în

domeniul vinului. Utilizarea tehnicilor de promovare uşurează

poziţionarea corectă a unui producător de vin pe piaţă, rezultatul fiind o

optimă valorificare a produselor şi o imagine foarte bună a companiei

respective.

În ultimul timp, pe piaţa vinului au apărut noi modalităţi de

promovare a vinului, între care promovarea pe Internet se impune tot

mai mult. Internetul a devenit o tehnologie modernă foarte importantă

pentru afacerile din ziua de azi, industria vinului adoptând rapid această

nouă modalitate de a face afaceri. De aceea consider lăudabilă intenţia

autorilor de a pune la îndemâna, nu numai a producătorilor şi

comercianţilor, dar şi a consumatorilor de vinuri de calitate o lucrare de

specialitate despre marketingul vinului şi despre activitatea

promoţională în acest domeniu.

Lucrarea este structurată pe 6 capitole, bine proporţionate. În

primul capitol se prezintă cadrul general în care îşi desfăşoară

activitatea producătorii români de vin, cu date referitoare la patrimoniul 7

Page 8: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

viticol, producţiile medii de struguri şi vin obţinute, orientarea

exportului românesc de vin, pentru a putea aprecia locul ţării noastre în

viticultura mondială. După un scurt istoric al Internetului, în capitolul

doi sunt explicate câteva noţiuni mai des folosite pe Internet: termenii

de Web, modul de realizare a unui HTML, etc. În capitolul trei sunt

prezentate aplicaţiile Internetului în vânzări şi marketing, aspecte

generale privind piaţa vinului dar şi modul în care se poate gândi o

strategie de marketing a vinului pe Internet. Capitolul patru este

consacrat, în întregime, modului în care poate fi elaborat un program de

marketing a vinului pe Internet, concentrat pe cele patru direcţii :

produs, distribuţie, preţ şi promovare. În capitolul cinci sunt analizate

site-urile româneşti din domeniul vinurilor. Lucrarea se încheie cu

capitolul şase, în care sunt prezentate concluzii şi recomandări privind

prezenţa vinurilor româneşti pe internet.

Prin conţinutul său, lucrarea se adresează celor care se ocupă

cu valorificarea vinurilor, dar în egală măsură şi celor care cultivă viţa

de vie şi produc vinurile. În acelaşi timp, ea constituie un material

informativ adus la zi, deosebit de util şi pentru alte domenii.

Adresez sincere felicitări autorilor care s-au străduit să

elaboreze şi să prezinte o asemenea lucrare valoroasă, pe o temă nouă,

de mare actualitate.

Prof.univ. dr. Pomohaci Nicolai Membru al Academiei Italiene a Viei şi Vinului Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi

Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” Bucureşti

8

Page 9: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

1. Privire de ansamblu asupra sectorului viti-vinicol românesc

România este una dintre marile ţări viticole ale lumii, o

clasificare mondială făcută în funcţie de suprafaţa plantată cu viţă de vie

şi în funcţie de producţia de struguri situând-o în primele zece poziţii.

De asemenea, România se caracterizează prin tradiţia milenară şi print-o

serie de caracteristici care o deosebesc de viticultura altor ţări. Astfel,

viticultura românească este o viticultură de mare tradiţie cu rădăcini care

se pierd în preistorie. Această trăsătură îi conferă o serie de avantaje,

precum tradiţiile legate de soiuri şi sortimente, practicile culturale,

practicile oenologice etc, dar şi o serie de dezavantaje: dificultatea în

realizarea schimbărilor, în adaptarea soiurilor şi tehnologiilor pentru a

obţine vinurile ce se cer în prezent pe piaţa mondială – deci o tendinţă,

întrucâtva mai conservatoare.

Datorită situării ţării noastre la 44-48o latitudine nordică, adică

nu departe de limita nordică de cultură a viţei de vie, se poate spune că

viticiltura românească este o viticultură septentrională. Aceasta

determină o atenţie sporită în amplasarea culturilor şi protejarea lor în

timpul iernii, dar oferă şi o paletă mult mai variată de condiţii pentru

obţinerea diferitelor vinuri.

Cum peste 75% din arealele delimitate pentru producerea

vinurilor de origine controlată din ţara noastră se află pe pante în zona

colinară, se poate spune că viticultura românească este una colinară. În

acelaşi timp, viticultura românească oferă posibilitatea obţinerii unei

9

Page 10: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

palete largi de vinuri. De exemplu, dealurile subcarpatice meridionale,

generoase din punct de vedere termic (Dealu Mare, Sâmbureşti, Vânju

Mare, Oreviţa, Drâncea etc.) oferă condiţii excelente pentru producerea

de vinuri roşii de înaltă calitate. Prin opoziţie, podgoriile transilvane

(Târnave, Alba, Aiud, Lechinţa) mai vitregite termic nu întrunesc

condiţii pentru obţinerea de vinuri roşii, în schimb clima mai răcoroasă

împiedică combustionarea compuşilor de aromă din pieliţa bobului şi în

felul acesta favorizează producerea de vinuri albe cu aromă şi

fructuozitate cu totul remarcabile. Unii consideră că în viticultura

românească gama de vinuri ce se poate realiza o depăşeşte pe cea a

produselor obţinute în multe din marile ţări viticole ale lumii şi chiar o

egalează pe cea a vinurilor ce se produc în Franţa (Pomohaci N. şi

colab.2000).

Perioada de tranziţie, caracteristică economiei româneşti, a avut

influenţe nefaste şi asupra sectorului viti-vinicol. Astfel, s-a înregistrat o

scădere a suprafeţei cu viţă nobilă, crescând în acelaşi timp suprafeţele

cultivate cu hibrizi direct producători - HDP. Organizarea sectorului

viti-vinicol a avut de suferit ca urmare a trecerii de la proprietatea de

stat la cea privată (fărâmiţarea suprafeţelor cultivate în loturi mici,

individuale, plantate cu precădere cu soiuri de viţă tip hibrid, care nu

necesită lucrări şi tratamente speciale, dar nici nu permit obţinerea

vinurilor de calitate; dezorganizarea sectorului de producere a

materialului săditor viticol; scăderea, până la anulare, a investiţiilor

destinate înfiinţărilor de plantaţii noi, a modernizării celor existente şi a

dotărilor tehnice pentru procesarea strugurilor). Mutaţiile negative ce au

avut loc în evoluţia structurii suprafeţelor viilor pe rod au contribuit la

reducerea cantităţilor de struguri din care se poate realiza vinul de 10

Page 11: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

calitate. Astfel, doar 17% din vinurile româneşti îndeplinesc parametrii

de performanţă impuşi de standardele internaţionale.

În cei 15 ani care au trecut de la Revoluţie s-au adoptat o serie

de acte normative în vederea redresării sectorului viti-vinicol. Un prim

pas a fost făcut prin aprobarea Legii nr.67 din 1997 – Legea viei şi

vinului, care reglementează înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole,

producerea materialului de plantat, producerea şi valorificarea vinului.

În acelaşi timp, se instituie un cadru legal pentru îndrumarea şi

coordonarea realizării producţiei viti-vinicole. Această lege a fost

abrogată în 2002, în momentul adoptării Legii nr.244/2002, lege care

are rolul de a armoniza cadrul legislativ românesc cu cel european, în

vederea aderării la Uniunea Europeană. În lucrare sunt analizate şi

prezentate pe larg cele mai importante prevederi al celor două legi.

Un alt aspect privind legislaţia este acela al necesităţii unei

armonizări internaţionale pe piaţa vinului în condiţiile riscului

mondializării. În domeniul vinului, diversitatea culturală conduce la o

diversitate a legislaţiilor existente. În acest sens, pentru a asigura

dezvoltarea comerţului internaţional este necesar să se realizeze o

apropiere între diferitele reglementări existente pe plan naţional.

Investiţiile străine efectuate în viticultură şi vinificaţie nu sunt

foarte mari până în prezent, însă au contribuit substanţial la creşterea

calităţii vinurilor româneşti. Companiile străine au venit la început în

România atrase de potenţialul viticol al podgoriilor, intenţia fiind ca

vinurile produse aici să fie exportate.

Promovarea vinului românesc de către investitorii străini pe

pieţele externe este foarte importantă pentru toţi viticultorii din ţară,

pentru că vinul este un produs care se vinde mai întâi sub o marcă 11

Page 12: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

naţională, şi abia apoi sub numele companiei care l-a produs şi îl

comercializează.

La nivel regional şi central s-au constituit începând cu anul

2002 o serie de organisme profesionale, interprofesionale şi patronale cu

rol deosebit de important în reglementarea şi susţinerea activităţii viti-

vinicole. Cele mai importante sunt:

- Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă

(ONIV);

- Patronatul Naţional al Viei şi Vinului (PNVV);

- Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri din

România (APEV).

Între activităţile desfăşurate de aceste organizaţii trebuie

remarcată acţiunea PNVV, care împreună cu Departamentul de Comerţ

Exterior, a realizat primul document strategic complex din industria

vinului românesc, ce cuprinde direcţiile de dezvoltare ale sectoarelor cu

potenţial ridicat de export. Strategia de export pune în valoare

potenţialul pe care vinul românesc îl are la export, schimbarea de

imagine a vinului românesc fiind un proces în etape pe filiera produsului

– de la materia primă (strugure) până la produsul finit (vin îmbuteliat),

etape ce fac subiectul strategiei de export pentru următorii patru ani.

În continuare, vom prezenta date referitoare la patrimoniul

viticol, producţiile medii de struguri şi vin obţinute, orientarea

exportului românesc de vin, precum şi câteva estimări privind

dezvoltarea viticulturii din ţara noastră pentru perioada 2005-2014.

12

Page 13: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

1.1. Suprafeţele cultivate cu viţă de vie

În decursul timpului, suprafaţa viticolă a înregistrat variaţii

însemnate în ţara noastră.

Astfel, în Principate, în etapa prefiloxerică, suprafaţa viticolă a

crescut de la 95 291 ha în 1861 până la 196 000 ha, ca după atacul

filxerei să scadă cu 44 300 ha, ajungând la 151 000 ha în 1985. În 1930,

o parte din viile nobile indigene sunt înlocuite cu hibrizi producători

direcţi (HPD), care ajung să ocupe până la 50% din totalul suprafeţei

viticole, care la acea dată era de 220 000 Ha. Între anii 1948-1988,

patrimoniul viticol ajunge la 301 000 ha din care 70% reprezintă

suprafeţele ocupate cu vii altoite şi indigene, iar restul de 30% era

ocupată de HPP.

0

50

100

150

200

250

300

1980

1985

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Vii pe rod

Soiuri nobile

Soiuri HPD

Fig. 1.1. Evoluţia suprafeţei viilor pe rod, în perioada 1980-2002

13

Page 14: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

După anul 1990, în viticultura românească s-a înregistrat o

scădere a suprafeţelor cultivate cu vii nobile, creşterea suprafeţelor cu

HPD, dezorganizarea sectorului de producere a materialului săditor

viticol şi o reducere a folosirii capacităţilor de utilizare a spaţiilor de

prelucrare, condiţionare şi îmbuteliere a vinurilor (figura 1.1)

Din punct de vedere al formei de proprietate, s-au produs

schimbări importante în structura patrimoniului viticol ca urmare a

aplicării unor legi (Legea 18/1991, Legea 1/2000). Dacă la sfârşitul

anului 1989, din totalul de 278 000 ha suprafaţă viticolă, 87 000 ha se

găseau în proprietate de stat (31%), 154 000 ha în cooperative agricole

(55%) şi 37 000 în sectorul particular (14%), în anul 2002 sectorul

particular devine majoritar deţinând 225 000 ha din suprafaţa viticolă a

ţării, adică 89%.

1.2 Producţia de struguri şi vin la nivel naţional

În ceea ce priveşte producţia de struguri, se observă o tendinţă de

scădere a acesteia începând cu anul 1997. Deşi în perioada 1992-2002

au fost înregistrate reduceri continue ale suprafeţei, în anii 1993, 1995 şi

1996, datorită condiţiilor climatice favorabile, s-au înregistrat creşteri

ale producţiei. Cu un minim în 2005, producţiile de struguri obţinute s-

au aflat sub nivelul celei din 1996 (1422,7 mii t).

În perioada 2000-2002, producţia de struguri s-a redus cu 220,3

mii tone , iar producţia medie cu 804 kg pe ha. La strugurii de masă

14

Page 15: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

scăderea a fost de 38% iar la strugurii de vin cu soiuri nobile de 24,3%

(figura 1.2).

Fig.1.2 Evoluţia producţiei de struguri

Începând cu anul 1988 până în anul 1994, nivelul producţiei de

vin a înregistrat nivelurile cele mai scăzute (producţia medie anuală de

vin a fost de cca 4.600 mii hectolitri).

În perioada 1995-2002, producţia de vin nobil s-a redus cu 1.364

mii hectolitri. S-au înregistrat două maxime, în 1995 – 4.471 mii

hectolitri şi în 1996 – 4.750 mii hectolitri. Producţia minimă s-a

înregistrat în 1998 – 2.600 mii hectolitri.

În ceea ce priveşte producţia totală de vin (vin nobil + vin de

hibrizi), aceasta a înregistrat o evoluţie asemănătoare, cu maxime în

1995 şi 1996 şi o minimă în 1998 şi 2005 (fig.1.3)

15

PRODUCTIA DE STRUGURI 1995-2002

140.4 150.0 117.7 73.0 107.7 117.9 92.8 99.3

709.6 737.5581.0

351.8540.0

649.0539.6 513.5

1,070.01,121.71,290.3

1,117.3872.0

1,179.01,422.7

1,313.9

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

mii

to

producţia totală de struguri

producţia totală de struguri din soiuri nobile de masă

producţia totală de struguri din soiuri nobile de vin

Page 16: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Productie vin

4803.85838.55370

67207663

6688

5001.960546200

5089.85461

0100020003000400050006000700080009000

Productie vin

Fig.1.3 Producţia de vin între anii 1992-2001 în mii hl

Structura producţiei de vin pe cele două categorii – vin roşu şi

vin alb, relevă faptul că în ultimii ani vinul alb deţine o pondere de cca.

70 %‚ iar vinul roşu de 30 % din producţia totală. Se remarcă o uşoară

ameliorare a raportului dintre vinurile roşii şi cele albe, cu un vârf de

creştere în 1999, pentru vinurile roşii şi o pondere a acestora de 31% în

2001 (tabelul 1.1)

Tabelul 1.1

Structura producţiei totale de vin alb şi roşu 1992 – 2002 (mii hl),la nivel naţional

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Total ţară 4804 5839 5370 6720 7663 6688 5001,9 6054 6200 5090 5461-vin alb 3354 4092 3730 4704 5488 5023 3625 3824 4370 3490 3711

% 70 70 69 70 72 75 73 63 71 69 72-vin roşu 1449,0 1746,3 1640,5 2016 2175,1 1664,7 1377,2 2230 1830 1600 1550

% 30 30 31 30 28 25 27 37 29 31 28Sursa: CNS

16

Page 17: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

1.3 Analiza exporturilor româneşti de vin

În anul 2003, conform datelor statistice, vinul a fost al doilea

produs în totalul exporturilor agricole. În confruntarea cu piaţa externă,

doar 17% din vinurile româneşti îndeplinesc parametrii de performanţă

impuşi de standardele internaţionale. În România, domină de departe

vinul produs pentru consumul individual, evaluat la 2-2,5 milioane

hectolitri pe an. Acest vin reprezintă, în fapt, o cantitate greu

controlabilă şi provine mai ales din viile hibride care, în timp, vor trebui

defrişate.

Volumul exportului românesc a variat în ultimii ani de la

665.210 hl în 1990, la 504.500 hl în 2002.

În perioada 2000-2002, exporturile de vin românesc s-au dublat,

valoarea exportului în 2002 fiind de aproximativ 23 milioane USD. În

aceeaşi perioadă, importul de vin a reprezentat doar 7 % din valoarea

exportului. După o scădere puternică în 1997, importul de vin a crescut

în 1998 când s-a ridicat la 71120 hl. De fapt, întreaga perioadă de după

1990 s-a caracterizat prin oscilaţii mari în evoluţia importurilor de vin.

Valoarea medie a importului a crescut de la 84 USD/hl în 1997 la 225.9

USD/hl în 2002.

Chiar dacă din punct de vedere cantitativ, volumul exportului a

avut o evoluţie sinuoasă, trebuie precizat că valoarea medie încasată pe

1 hectolitru a crescut de la 16,6 USD/hl în 1990 la 45,7 USD/hl în 2002.

Dacă din totalul exportului de vin excludem cantitatea livrată către

17

Page 18: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Republica Moldova în cadrul unor operaţiuni speciale, atunci rezultă o

valoare medie la export, în 2002, de circa 65 USD/hl. Cu toate acestea,

valoarea medie de 50 USD/hl, se menţine încă sub cea înregistrată în

1996 – circa 71 USD/hl.

România rămâne o ţară net exportatoare de vin, excedentul

balanţei comerciale fiind de 34,3 milioane USD în anul 1998 şi de 21,3

milioane USD în 2002 (tab.1.2). Exportul de vin a reprezentat în anul

2002 cca. 0,5% din volumul valoric total al exportului românesc şi 33%

din cel al exportului de „alimente, băuturi, tutun”. Cota exportului din

producţia totală de vin a fost de 10%, similară cu anii anteriori.

Pe piaţa internaţională, România deţine o cotă parte de 0,8 %

din exportul mondial de vin şi de 1‚8 % din exportul european.

Tabelul 1.2

Comerţul exterior de vin

Vin U.M. 2000 2001 2002

Export mii hlmii USD

/hl

253,517 737,4

70,0

394,719 67049,8

504,523 045,1

45,7Import mii hl

mii USD/hl

13,11250,195,4

6,91337193,8

7,81762,2225,9

Sold balanţa comercială Mii USD + 16483,3 + 18333,0 + 21282,9

18

Page 19: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

1.3.1. Structura exportului românesc de vin

În anul 2002 exportul de vin şi-a menţinut în linii generale

aceeaşi structură sortimentală ca şi în anii anteriori.

Vinurile liniştite continuă să fie predominante – 92 %, în cadrul

vinurilor liniştite, o pondere de 32,5% având-o vinurile albe, exportate

în cea mai mare parte îmbuteliate. Ponderea vinurilor roşii este de 67,5

%. Comparativ cu anul 1997, cantitatea de vin liniştit exportată în anul

2002 s-a diminuat cu 14%. Livrările de vinuri spumante s-au redus cu

9,7% şi au însumat 55 mii hl cu o valoare medie de 60 USD/hl, la circa

2% în anul 2002.

România continuă să exporte în principal vinuri cu conţinut

alcoolic scăzut, de max. 13%. Ponderea acestora a scăzut însă, de la 80

% în 1997 la 73% în 1998 şi la 62 % în 2002.

Raportul dintre livrările de vinuri de calitate şi cele de masă în

cadrul exportului de vinuri liniştite se menţine ridicat. Din totalul

vinurilor exportate, 90 % sunt vinuri cu denumire de origine controlată

(DOC) şi 10% vinuri de masă.

1.3.2. Orientarea geografică a exportului românesc de vin

Orientarea geografică a exportului românesc de vin se menţine

diversificată (40 ţări), din care 10 ţări reprezintă între 80 şi 90 % din

debuşeul de export pentru vinuri româneşti.

Principalul debuşeu rămâne Germania, care a importat în anul

2002 o cantitate de 15.236 t, adică 30% din întreaga cantitate livrată la

export. Dar trebuie relevat faptul că exportul de vin românesc în

19

Page 20: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Germania s-a redus cu 76% comparativ cu anul 1986 (de la 63.620 t la

15.236 t în 2002), în contextul reducerii drastice a exportului de vin

românesc de la 1.275.870 hl în 1986 la 504.500 hl în 2002. Germania

importă în special vin vărsat alb şi roşu, dulce şi semidulce. Vinul este

îmbuteliat şi vândut pe piaţa germană ca vin românesc.

Locul al doilea între pieţele de desfacere îl deţine în continuare

Marea Britanie, cu o pondere în constantă creştere. Această piaţă

importă numai vin românesc îmbuteliat, în principal roşu.

Republica Moldova a preluat de la firmele din estul României,

din apropierea graniţei, cantităţi însemnate de vin brut, pe care l-au

prelucrat şi a putut astfel să-şi onoreze comenzile la export. Cantitatea

de cca. 134 mii hl. a fost importată de Moldova la un preţ foarte scăzut,

de 32 $/hl., adică jumătate faţă de valoarea medie înregistrată la

exportul României către ceilalţi furnizori. Republica Moldova, în

cooperarea cu România, şi-a ridicat calitatea vinului pentru exportul în

Rusia.

O altă piaţă cu posibilităţi mari de absorbţie şi de perspectivă

pentru România este Japonia. În Japonia se livrează aproape în

exclusivitate vin vărsat.

Uniunea Europeană reprezintă cea mai mare piaţă pentru

vinurile româneşti, deţinând 7% din totalul exportului. În 1998, s-au

livrat către această zonă 271 mii hl, iar în anul 2002 circa 300 mii hl. De

aceea, politica comercială cu Uniunea Europeană prezintă o importanţă

deosebită. Trebuie avută în vedere şi poziţia principalilor concurenţi est-

europeni, Ungaria şi Bulgaria, pentru piaţa vinului în această zonă.

Din anul 1993, România, Ungaria şi Bulgaria au încheiat cu

Uniunea Europeană înţelegeri prin care se acordă preferinţe în comerţul 20

Page 21: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

cu vin dintre aceste ţări şi comunitate. La exportul de vin al celor trei

ţări, Uniunea Europeană acordă reduceri progresive de taxe vamale

pentru anumite cote, majorate anual. Aceste acorduri au fost prelungite

pană în 2002 inclusiv. Contingentele cu taxe preferenţiale au fost

majorate pentru Bulgaria de la 333.000 hl în 1993 la 564.130 hl în 1999;

pentru Ungaria, cota a crescut de la 187.500 hl la 334.090 hl, iar în

cazul României, cota a înregistrat cea mai mică creştere - de la 110.000

hl în 1993 şi 178.880 în 1999 la 300.000 hl în 2002.

Acordurile Uniunii Europene cu cele trei ţări est-europene

conţin preferinţe şi la importul de vin comunitar de către acestea.

România şi-a menţinut constant contingentul preferenţial la importul de

vin din Uniunea Europeană la 60.000 hl, însă taxa vamală percepută a

fost redusă treptat. Cu excepţia importurilor preferenţiale, România

percepe la importul de vin o taxă vamală de 144%. În afara Uniunii

Europene, mai beneficiază de taxă vamală redusă (72%) importurile din

Ungaria pentru un contigent de 10.000 hl.

Deşi volumul importului de vin românesc al ţărilor vest-

europene s-a majorat în special în ultimii 2 ani, România livrează, totuşi

în prezent de 2,5 ori mai puţin decât Bulgaria şi cu cca. 20% mai puţin

decât Ungaria, ţări situate pe locul 3 şi respectiv locul 6 între ţările

extracomunitare furnizoare de vin în Uniunea Europeană.

România livrează pe piaţa vest-europeană în special vinuri roşii,

în cea mai mare parte sub formă îmbuteliată şi cu o concentraţie de până

la 13% alcool.

Importul european de vinuri din România este absorbit în

principal de şase ţări: Germania, Marea Britanie, Belgia-Luxemburg,

21

Page 22: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Olanda, Danemarca şi Suedia, cărora le revine cca. 95% din totalul

importului european din România (figura 1.4)

Exportul de vin al Romaniei in 2002

0

5000

10000

15000

20000

25000

Tone

Mii USD

Fig.1.4 Orientarea exportului de vin al României în 2002

Dintre acestea se detaşează net Germania şi Marea Britanie, cu

cote părţi de 61,6% şi respectiv 25,7% din livrările României pe piaţa

comunitară. De menţionat că pe piaţa germană, România deţine primul

loc ca furnizor între ţările est-europene. De altfel, România, Bulgaria şi

Ungaria acoperă prin livrările lor cumulate 43 - 45% din importul

german de vin din ţările extra-comunitare. Pe celelalte pieţe menţionate,

Bulgaria se situează pe primul loc.

O analiză a preţurilor medii la care este importat vinul românesc

în ţările vest-europene relevă situarea acestora în majoritatea cazurilor

sub 1 EURO/l, iar pentru vinurile de calitate în jurul a 1,25-1,30

22

Page 23: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

EURO/l, niveluri de preţ apropiate de cele înregistrate la importul U.E.

din Bulgaria sau Ungaria.

Raportat la preţurile de vânzare cu amănuntul, preţul vinului

românesc îmbuteliat, pe piaţa vest-europeană se situează la un nivel

mediu al preţurilor practicate pentru sortimentele similare în reţeaua de

supermagazine.

1.4 Dezvoltarea viticulturii din ţara noastră în perioada

2005-2014

Conform strategiei de dezvoltare şi adaptare a viticulturii

elaborată de către Organizaţia Naţională Vitivinicolă din România

pentru perioada 2005-2014, suprafaţa viticolă va fi de 240.000 ha, din

care până în prezent 189.338 ha au fost înregistrate în registru viticol.

Tot în strategia menţionată se prevede asigurarea unei rate anuale de

înlocuire de minimum 5% pe an începând cu anul 2009. Pentru

realizarea acestui obiectiv sunt necesare 36 milioane viţe altoite

certificate pe an. În noua orientare, soiurile autohtone vor avea o

pondere de 50%. De asemenea se prevede o scădere a vârstei medii a

plantaţiilor viticole pe rod de la 23 de ani, cât este în prezent la 17 ani în

2014, iar suprafeţele apte pentru vin DOC vor creşte de la 15.000 ha la

30.000 ha, în aceeaşi perioadă.

Producţia totală de vin va creşte de la 5,3 mil. hl la 8 mil. hl, iar

consumul va spori de la 22,3 l/locuitor la 37,0 l/locuitor.

23

Page 24: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

În perioada 2007-2014 se vor defrişa 30 000 ha HPD din arealele

viticole în extravilanul localităţilor.

Strategia mai prevede o restructurare a direcţiilor de producţie în

raport cu suprafeţele viticole astfel:

- soiuri pentru vinuri albe de la 70%, cât este în prezent la 46%;

- soiuri pentru vinuri roşii de la 23% la 45%;

- soiuri pentru vinuri aromate de la 7% la 9%.

Ca urmare, producţia de vin cu denumire controlată va creşte de

la 10%, cât este în prezent la 27%, iar cea a vinurilor de masă va scădea

de la 70% la 42%.

Prin lucrările de zonare se prevede îmbunătăţirea raportului

dintre soiurile cultivate în diferite areale de producţie (fig.1.5)

Fig. 1.5 Sortimentul de soiuri din principalele areale viticole

24

Page 25: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

2. Internet – noţiuni generale

2.1. Apariţia şi evoluţia Internetului

Istoria INTERNETULUI începe acum aproape 50 de ani, în

Statele Unite, deşi sub acest nume va apărea ceva mai târziu. În anul

1958, Departamentul de Apărare (DoD) fondează ARPA (Advanced

Research Project Agency). Obiectivul agenţiei era crearea unei reţele de

comandă a trupelor SUA, care să poată rămâne operaţională, chiar şi în

cazul unui atac nuclear.

Din 1962, se iau o serie de măsuri care duc treptat la trecerea

ARPA în sectorul privat, în special în mediul universitar. În 1969, ia

naştere prima reţea de mare întindere din lume – ARPANET – formată

la vremea respectivă din numai patru noduri, patru mari universităţi

americane.

Prima demonstraţie publică privind ARPANET are loc în 1972,

la Conferinţa Internaţională de Computere şi Telecomunicaţii,

bucurându-se de un succes neaşteptat.

În 1974 au fost propuse primele protocoale de comunicaţie

independente de hardware, practic primele versiuni ale TCP si IP

inventate de Vincent Cerf si Robert Kahn. În anii ‘80 componenta

25

Page 26: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

militara a retelei ARPANET a fost transformata într-o altă reţea, iar

ARPANET a fost redenumită INTERNET.

Conflictele între diferite sisteme de comunicare în reţea forţează

apariţia unor standarde, introduse în cele din urmă de CERN (Centrul

European de Cercetări Nucleare) în 1983; este vorba de TCP/IP,

protocol utilizat şi astăzi în comunicaţiile Internet.

Anul 1990 marchează începutul revoluţiei Internet: Tim Berners

Lee a creat World Wide Web (WWW, Web sau W3) propunând:

1. O metodă de a ataşa nume simbolice tuturor calculatoarelor

din Internet.

2. O metodă de a reprezenta documentele în mod asemănător pe

calculatoare diferite.

3. O metodă de a lega simbolic între ele părţi din acelaşi

document sau din documente diferite, situate pe un acelaşi

calculator sau pe calculatoare diferite.

4. Conceptul de "Server Web" pentru stocarea de documente,

Internetul reprezentând astăzi o reţea de subreţele de servere.

Subreţelele comunică între ele prin noduri speciale numite în

engleză "Gateways".

5. Conceptul de "Program Navigator" (în engleză "Browser")

pentru afişarea la utilizator a documentelor stocate pe server.

CERN (actualul Laborator European pentru Fizica Particulelor)

a jucat un rol deosebit de important în popularizarea Internetului, în

special prin introducerea sistemului WWW (World Wide Web), bazat

26

Page 27: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

pe cercetări mai vechi privind structurarea informaţiilor şi corelarea lor

pe bază de cuvinte-cheie şi legături – aşa numitul hypertext.

Până în 1990, serverul CERN devine cel mai cuprinzător site

din Europa, influenţând în mod hotărâtor acceptarea şi introducerea

tehnologiei Internet. În anul 1992, CERN pune la dispoziţia publicului

interfaţa WWW pentru accesarea documentelor de pe server, primul

browser cunoscut, în versiune linie de comandă (asemănător cu MS-

DOS).

La mai puţin de un an, există deja 50 de servere de Web şi apar

primele browsere grafice, la început pentru Macintosh şi UNIX. În

1993, Marc Andreseen (NCSA) crează primul browser grafic, Mosaic.

Distribuirea gratuită a acestuia pe Internet a declanşat explozia Web-

ului; de altfel, la sfârşitul anului existau deja 500 de servere Web. Anul

1994 se remarcă prin apariţia Netscape, cu primul browser comercial,

iar în iunie numărul de servere Web se ridică la 1.500.

În 1994 are loc, în cadrul Institutului de Tehnologie

Massachusetts (MIT) şi CERN, crearea World Wide Web Organization

– cunoscută ulterior sub denumirea de World Wide Web Consortium

sau W3C. Astăzi, W3C coordonează dezvoltarea tehnică şi standardele

privind evoluţia Web-ului.

În luna mai 1995 existau deja peste 15.000 de servere şi tot mai

multe companii se alătură W3C: AT&T, Digital, IBM, NCSA,

Netscape, Novell, Sun.

Evoluţia numărului de utilizatori este prezentată în tabelul 2.1

27

Page 28: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Tabelul 2.1

Populaţia cu acces la Internet

Anul

Utilizatori

de Internet

(mil.)

Utilizatori de

Internet

(% din pop. tot.)Anul

Utilizatori de

Internet

(mil.)

Utilizatori de

Internet

(% din pop. tot.)

1995 39 0,63 1999 201.05 4,78

1996 61 1,34 2000 451,04 6,25

1997 101 2,47 2001 552.51 7,55

1998 150 3,67 2002 605,6 9,57

Sursa: Nua Internet Surveys

Ultimele statistici, arătă că încă din anul 2002, Internetul a

depăşit cu mult orice previziuni, existând în jur de 600 milioane de

utilizatori (tabelul 2.2).

Tabelul 2.2

Numărul de utilizatori Internet în septembrie 2002

Zona Număr persoane (mil.)

Africa 6,31

Asia/Pacific 187,24

Europa 190,91

Orientul Mijlociu 5,12

Canada & USA 182,67

America Latină 33,35

TOTAL 605,60

Sursa: Nua Internet Surveys

28

Page 29: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Cu ajutorul datelor existente pe site-ul OCLC (Online Computer

Library Center) se observă evoluţia numărului de web site-uri:

Tabelul 2.3

Anul Nr. Web site

1998 2,636,000

1999 4,662,000

2000 7,128,000

2001 8,443,000

2002 8,712,000

Sursa: www.oclc.org

Analizând datele existente se observă, ca după primul boom al

reţelei în America de Nord, în ultimii ani, Europa şi Asia vin puternic

din urmă. Cercetările efectuate de Nua Internet Surveys arată o cifră de

190,01 milioane de utilizatori în septembrie 2002 pe continentul

european.

Faţă de America de Nord, se poate spune că Internetul a luat

amploare ca fenomen ceva mai târziu, în 1993. Pătrunderea pe

continentul european s-a făcut diferenţiat. Astfel, se observă o diferenţă

importantă între ţările nordice şi cele sudice.

Un studiu al firmei olandeze de cercetări Pro Active

International arată că, în timp ce Germania a fost printre primele ţări

interesate de Internet, Italia şi Spania se confruntă abia acum cu febra

conectării. Peste 50% dintre utilizatorii de Internet din nordul

29

Page 30: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

continentului au cumpărat deja online, însă dintre utilizatorii sudici, mai

puţin de o treime s-au încumetat să cumpere de pe Internet.

2.2. Termeni de Web

2.2.1. Pagina WEB

Dar ce este o pagină WEB? Înainte de a continua, vom prezenta

câteva noţiuni mai des folosite pe Internet. În primul rând, pentru a

accesa Internetul trebuie să avem un computer conectat la reţeaua de

Internet. Conectarea la reţea se face prin modem („dial-up”) sau prin

cablu (în acest caz nu se foloseşte modemul, ci placa de reţea). Pagina

WEB este documentul creat într-un limbaj HTML (vezi secţiunea

următoare) ce apare pe ecranul computerului atunci când scriem o

adresă sau când dăm un clic pe o anumită parte a ecranului (unde avem

legături cu alte pagini). O altă definiţie mai aproape de limbajul folosit

de utilizatorii de Internet este: paginile WEB reprezintă ceea ce se vede

atunci când se navighează pe Internet. Un site reprezintă o colecţie de

pagini WEB legate între ele, ce au în comun un subiect. Paginile se

accesează succesiv pornind cu o primă pagină numită în engleză „home

page”. Pentru a avea o pagină de WEB pe internet avem nevoie de trei

lucruri: un site, o adresă a site-ului şi o gazdă WEB. Gazda WEB

reprezintă locul unde se înmagazinează pagina WEB, astfel încât, atunci

30

Page 31: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

când cineva scrie adresa acestei pagini să o poată accesa. Găzduirea

paginii poate fi gratuită (de exemplu www.geocities.com ), sau se poate

realiza contra cost (în costuri putând să fie incluse: realizarea, găzduirea,

întreţinerea, actualizarea paginii WEB).

WWW („World Wide Web”) este compus din gazdele Web şi

din paginile ce se pot accesa pornind de la diferite gazde Web.

Esenţa tehnologiei Web este legătura între pagini (numită

„hyperlink” sau mai simplu „link”) care realizează legătura dintre

pagini. Conceptul de „daţi un clic aici” a revoluţionat lumea Web care a

„explodat” pe la mijlocul anilor ’90.

Pentru a accesa o pagină Web şi pentru a putea naviga pe

Internet se foloseşte un tip de programe speciale numite „browsere”.

Dintre cele mai cunoscute amintim: Internet Explorer, Netscape, Opera.

Aceste browsere apelează automat anumite aplicaţii, programe necesare

în utilizarea unei pagini. De exemplu, atunci când avem pe o pagină

anumite animaţii sau sunete browser-ul apelează direct programul

necesar acelei animaţii sau sunetelor.

2.2.2. Realizarea unui HTML

Deci, ce este HTML? După cum spunea McFedries în

lucrarea sa, „HTML reprezintă prescurtarea de la

HyperTextMarkupLanguages – „limbaj de marcare a hipertextului.”

Apare deci încă o întrebare:

31

Page 32: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

2.2.2.1 Ce este Hypertextul?

Ceva mai mult decât un text obişnuit. Are toate atributele

unui text realizat cu un editor de texte (de exemplu realizat cu

Word), dar în plus are diferite cuvinte-uşi care ne deschid drumuri

către alte fişiere. Este ca şi cum am fi într-o cameră magică în care

apăsăm pe anumite porţiuni din zid şi se întâmplă diferite lucruri:

dacă apăsăm o zonă din zid se deschide o uşă spre altă cameră, dacă

apăsăm în altă zonă se luminează o parte a camerei sau prin altă

apăsare putem face ca din podea să iasă un anumit obiect.

Aşa cum vom vedea în decursul acestui capitol marcarea

cuvintelor se realizează prin nişte instrucţiuni. Aceste instrucţiuni

alcătuiesc un limbaj.

2.2.2.2 TAG

Comenzile în cod HTML se numesc TAG-uri. Forma de bază a

unui TAG este:

<NumeTAG> - pentru TAG-ul de început

</NumeTAG> - pentru TAG-ul de închidere

O pagina de WEB trebuie să conţină cel puţin opt TAG-uri.

Acestea trebuie să apară într-o anumită ordine aşa cum se vede mai jos:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>

</TITLE> 32

Page 33: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>

Observaţie: denumirea TAG-ului trebuie păstrată, dar nu este

obligatoriu folosirea majusculelor. Putem chiar scrie un TAG astfel:

<HtmL>

2.2.2.3. Semnificaţia TAG-urilor de bază

Să revenim şi să vedem ce semnificaţie au TAG-urile folosite în

documentele HTML:

<HTML> - marchează începutul documentului HTML şi indică

faptul că ceea ce este scris până la </HTML> este un

document HTML.

<HEAD> - </HEAD> între aceste două TAG-uri se află

mesaje către browser: link-uri, pagini ce trebuie încărcate în

prealabil.

<TITLE> - </TITLE> între aceste două TAG-uri se află

denumirea paginii web create. Denumirea paginii va apărea în

bara de titlu a ferestrei. Dacă aceste TAG-uri lipsesc, atunci în

bara de titlu va apărea locul unde se găseşte documentul HTML

(de exemplu ar putea apărea ceva de genul: C\Documents and

Settings\html001.html ).

<BODY> - </BODY> între aceste TAG-uri se introduce textul

ce va fi conţinut în documentul HTML

33

Page 34: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

2.2.2.4 Afişarea caracterelor româneşti

Pentru ca să se afişeze caracterele româneşti trebuie să

„spunem” computerului codurile acestor caractere. În lista de mai jos

vom da codurile corespunzătoare fiecărei litere:

Litera Codul

 &#226; sau &acirc;

Î &#238; sau &icirc;

Ă &#259;

Ş &#351;

Ţ &#355;

2.2.2.5 Link-uri

Odată definite anumite concepte legate de realizarea unei

pagini, vom reveni la noţiunea de link. Deci, ce este un link? Link-ul

este un cuvânt sau o imagine căreia i se atribuie o instrucţiune care face

ca, dând un clic pe acel cuvânt sau imagine, cursorul să ajungă la o

„ţintă” stabilită. Am arătat mai sus că link-urile apar între pagini.

Acestea reprezintă doar o parte din link-uri. În fapt link-urile sunt de trei

feluri:

1 – link-uri în cadrul paginii - interne

2 – link-uri în cadrul aceluiaşi site – locale

3 – link-uri către alte site-uri – globale

34

Page 35: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

TAG-urile pentru această operaţie sunt: <a> şi </a>. Pentru a

realiza o legătură către altă pagină de Web vom pune între TAG-uri

cuvântul care, atunci când se va da clic pe el, să ne „trimită” către altă

pagină. Sintaxa acestei operaţii este:

<a href = “adresa paginii”> cuvântul_sau_cuvintele_ce_deschid_altă_

pagină</a>.

Exemplu: Să presupunem că dorim să realizăm un document HTML în

care să realizăm o trimitere către o pagină de WEB. Deschidem

Notepad-ul şi punem instrucţiunile:

<html><head><title>link catre alta pagina de Web</title></head><body>pentru căutari aveţi pagina:<a href="http://www.google.com">Google</a></body></html>

Atunci, după ce vom salva documentul cu extensia html vom

avea următorul document HTML:

35

Page 36: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Dacă computerul este conectat la Internet şi vom da un clic pe

cuvântul „Google”, atunci această pagină se va închide şi se va deschide

pagina www.google.com.

36

Page 37: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

3. Comerţul şi Internetul pe piaţa vinului

3.1. Aplicaţiile Internetului în vânzări şi marketing

Dacă în primii ani ai Internetului, investiţiile erau orientate spre

dezvoltarea de tehnologii şi servicii care să dezvolte infrastructura, să

mărească numărul de utilizatorii, în prezent, cheltuielile nelegate de

tehnologie încep să aibă o pondere în creştere; vânzările şi marketingul,

împreună cu crearea de web site-uri vor avea un rol important în

îmbunătăţirea mediului Internet şi în stimularea comerţului online.

Firma de consultanţă Ernst&Young arată că vânzările online

atingeau încă din anul 1999 cifra de 12-15 mld. USD. Produsele cele

mai cumpărate prin intermediul Internetului au fost şi continuă să fie

componente şi programe pentru calculatoare, cărţi, CD-uri, jucării,

casete video. De asemenea, într-un raport al firmei Jupiter

Communications privind comerţul electronic în Statele Unite în 1999,

prevedea că până în anul 2002 cumpărăturile on line în SUA vor ajunge

la 41,1 Mld dolari.

În ceea ce priveşte domeniul publicităţii, se poate spune că

Internetul este media cu cea mai rapidă creştere din istorie. Publicitatea

pe Internet a început în 1994 când au fost vândute primele bannere

37

Page 38: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

publicitare (Hotwired, octombrie 1994) şi a fost realizat primul browser

comercial valabil pe Web, Netscape Navigator 1.0 (Noiembrie 1994).

Cercetările efectuate pentru a determina profilul utilizatorului

au arătat că utilizatorii Internetului sunt tineri, bine educaşi şi dispun de

venituri mari. Cercetările mai arată că atât bărbaţii, cât şi femeile

folosesc Internetul.

În SUA, 17,2% dintre firmele locale de comerţ folosesc web-ul

pentru a-şi face publicitate şi pentru programare mai mult decât poşta

directă (15,5%). Pe primul loc se află Paginile Aurii cu 37,2% şi

publicaţiile din presa scrisă cu 18,7%.

În ceea ce priveşte competitivitatea Internetului, relativ la

sistemul TV, este ilustrativ studiul realizat de Mary Meeker, Morgan

Stanley şi echipa lor de cercetători şi în care s-a determinat rata de

adopţie a Internetului, în contrast cu alte “noi media” inventate în

secolul XX (radioul, reţeaua de televiziune şi televiziunea prin cablu).

Metoda de măsurare a constat în examinarea numărului de ani necesar

fiecărui mediu de comunicare pentru a ajunge la 50 de milioane de

utilizatori americani. Meeker a estimat că Internetul va avea 50 de

milioane de utilizatori în 5 ani, în timp ce televiziunea a atins această

cifră în 15 ani, iar radioul în 38 de ani.

Informaţia şi interactivitatea sunt elemente esenţiale în

realizarea obiectivelor comerciale. Comerţul electronic (E-Commerce) a

fost conceput în mod special pentru a realiza schimbul de informaţii

dintre clienţi şi furnizori.

Comerţul electronic poate lua o multitudine de forme şi

influenţează serios activitatea de afaceri. Datorită creşterii extraordinare

38

Page 39: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

a Internetului în ultimii ani, comerţul electronic s-a dezvoltat în mod

deosebit.

Pentru a percepe exact rolul jucat de Internet în lumea

afacerilor, este necesar să enumerăm câteva dintre avantajele, dar şi

dintre dezavantajele acestui nou mod de comerţ.

Astfel, prin costurile reduse pe care le implică deschiderea unui

magazin virtual, Internetul oferă posibilitatea firmelor mici de a concura

cu firmele mari. O firmă mică, caracterizată prin flexibilitate şi

deschidere la nou, poate avea un mare avantaj faţă de o firmă mare,

dominată de birocraţie şi conservatorism.

Un alt avantaj este acela că web site-ul unei firme oferă

informaţii despre firmă şi produsele sale sau preia şi procesează

comenzi 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu costuri minime. În cazul

extinderii pe pieţele externe, când diferenţa de fus orar poate îngreuna

contactele dintre firme, această prezenţă non-stop constituie un mare

avantaj. De asemenea, îmbunătăţeşte comunicarea cu clienţii, care nu

mai sunt obligaţi să respecte un anume program, putând obţine

informaţii sau lansa comenzi oricând doresc.

Posibilitatea de a accesa Internetul din orice colţ al lumii,

constituie un atuu important. Reţeaua mondială nu este îngrădită de

graniţe, nu este în posesia nimănui, iar accesul şi costurile de publicare

sunt extrem de reduse. O firmă îşi poate vinde produsele în orice ţară

prin intermediul unui web site, fără a mai fi nevoie să stabilească

contacte cu firme locale sau să facă investiţii foarte mari. Costurile de

funcţionare sunt foarte reduse prin automatizarea procesului de

comandă.

39

Page 40: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Internetul oferă noi posibilităţi de practicare a marketingului

direct, calculatorul putând reţine nu numai numele şi datele personale

ale tuturor clienţilor, dar şi preferinţele acestora, fiind capabil să

adapteze oferta şi modul de prezentare a produselor după profilul

fiecărui client.

Printre dezavantaje se pot enumera probleme legate de fraudare

(un client poate să înşele comerciantul în privinţa identităţii sale sau a

posibilităţilor sale reale de plată), de securitate (conectarea la o reţea

publică, în care oricine poate avea acces mai mult sau mai puţin

autorizat la date confidenţiale din reţeaua locală, ridică probleme

serioase), de costurile de lansare şi integrare (necesităţii achiziţionării de

sisteme sau de instruire pentru angajaţi).

Pentru vizitatori, potenţiali clienţi, un site prezintă de asemenea

o serie de avantaje. Astfel, disponibilitatea independentă de un program

anume, cumpărăturile putând fi făcute la orice oră, comoditatea (se pot

comanda produse şi servicii acasă, în faţa calculatorului, analizând şi

comparând în linişte diferitele produse) şi, nu în ultimul rând, accesul

neîngrădit la informaţii şi produse diverse.

Dezavantajele cu care se pot confrunta clienţii sunt legate de

securitate, aceştia temându-se să furnizeze online informaţii legăte de

cartea de credit. De asemenea, probleme legate de intimitate (potenţialii

cumpărători se tem că, prin intermediul Internetului, comercianţii sau

alte persoane rău-intenţionate pot culege informaţii foarte detaliate

despre ei, fără ca măcar să îşi dea seama) şi de lipsa contactului uman, a

unei persoane care să ofere informaţii suplimentare în procesul de

cumpărare.

40

Page 41: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Însă, în dezvoltarea comerţului electronic principalul obstacol îl

constituie accesul la tehnologie.

Accesul la tehnologie se referă atât la gradul de penetrare a

Internetului, cât şi la răspândirea calculatoarelor şi a cunoştinţelor de

specialitate. Atâta timp cât un site de comerţ electronic nu va fi accesibil

decât persoanelor care ştiu cel puţin cum să lanseze browser-ul şi să

tasteze adresa de Web, majoritatea potenţialilor clienţi vor prefera

magazinul clasic.

Deşi 600 de milioane de utilizatori, cât au serviciile de Internet

astăzi, pare o cifră mare, este destul de puţin comparat cu populaţia de 6

miliarde a globului. În România, de asemenea, 1.000.000 utilizatori faţă

de o populaţie de 22 de milioane este infim.

Cu toate neajunsurile, se pare că viitorul aparţine comerţului

electronic. Actualele avantaje pe care le oferă, precum şi siguranţa că

noile tehnologii vor îmbunătăţi considerabil procesul de cumpărare nu

fac decât să confirme faptul că va schimba radical modul de desfăşurare

a activităţilor comerciale.

Să nu uităm că în urmă cu mai puţin de 10 ani nici nu se auzise

de Internet, iar acum 4-5 ani era încă ceva exotic, la care aveau acces

doar cei care lucrau în domeniu sau cei cărora le permiteau veniturile.

Astăzi, orice firmă care se respectă are un web site prin care

publică toate informaţiile disponibile şi din ce în ce mai multe vin în

întâmpinarea potenţialilor cumpărători oferindu-şi şi produsele pe Web.

Costurile extrem de reduse la intrarea pe piaţă, numărul mare de

ofertanţi în aproape orice domeniu, transparenţă aproape totală sunt

numai câteva dintre caracteristicile care i-au făcut pe cercetători să

41

Page 42: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

afirme că Internetul ne-a oferit piaţa cea mai apropiată de conceptul de

“piaţă cu concurenţă perfectă”, de la care nu poate lipsi piaţa vinului.

3.2. Internetul ca mediu de afaceri

Sintetizând cele prezentate mai sus referitor la caracteristicile

generale ale Internetului şi la posibilităţile mediului pe care le oferă

indivizilor şi afacerilor, rezultă următoarele concluzii:

Internetul este cel mai eficient (prin prisma costurilor), cel

mai deschis şi mai global mod de a face afaceri.

Este un mediu de afaceri liberal şi eficient, fiind caracterizat

prin independenţă (nu este deţinut sau controlat de o persoană, o firmă

sau un guvern) şi accesibilitate.

Realizarea unor previziuni pe termen lung sau mediu este

aproape imposibilă. Datorită schimbării şi dezvoltării continue a

Internetului, experienţa la care firmele ar putea face apel este puţină sau

chiar lipseşte. Prin urmare, atât persoanele, cât şi firmele trebuie să fie

flexibile, receptive la un nou mod de a învăţa.

Se observă faptul că instituţiile internaţionale şi regionale,

organismele internaţionale încep din ce în ce mai mult să includă pe

agendele lor problematica Comerţului Electronic, nu numai datorită

noutăţii, dar mai mult ca urmare a percepţiei reale că dezvoltarea

sistemului va conduce la modificări profunde la toate nivelurile

societăţii.

42

Page 43: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Din ce în ce mai multe întreprinderi încep să înţeleagă

potenţialul uriaş al noului mediu de comunicare – Internetul. Astfel, în

contextul economic actual, a devenit esenţială existenţa unui web site

care, cel puţin, să prezinte firma şi produsele sau serviciile pe care le

oferă aceasta.

Conform unei clasificări făcute de SBA (Small Business

Administration) există trei tipuri de web site-uri comerciale, în funcţie

de conţinutul acestora:

3.2.1. Site-uri tip broşură

Cel mai des utilizate, site-urile de acest tip, servesc pentru a

descrie o companie, pentru a promova serviciile şi produsele acestora,

pentru a furniza

informaţii detaliate privind contactele etc. Seamănă foarte mult

cu broşura companiei cuprinzând informaţii suplimentare, precum

istoria companiei, un portofoliu sau prezentarea echipei manageriale.

(ex: informaţii de contact, harta cu locaţia, ore de program, întrebări

frecvente, instrucţiuni adiţionale, formulare de contact, informaţii

privind livrarea, termeni şi condiţii etc.) Sunt necostisitoare şi uşor de

menţinut. Firmele care se încadrează în această categorie se limitează la

a-şi utiliza web site-ul ca simplu instrument de marketing, fără a

exploata toate posibilităţile noii tehnologii.

Este tipul de site ales în general la prima apariţie pe Web a unei

firme, menţinându-se până la elaborarea unei strategii complete.

43

Page 44: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

3.2.2. Site-uri pre-comerciale

Faţă de site-urile precedente, acestea conţin şi catalogul

interactiv cu produsele firmei. Firma furnizează fotografii şi informaţii

mai mult sau mai puţin detaliate despre fiecare dintre produsele sale,

vizitatorul putând căuta în cadrul ofertei produsele care îl interesează,

după diferite criterii.

Această formă este preferată mai ales de marile firme

producătoare care se limitează la a furniza cât mai multe informaţii,

lăsând în seama distribuitorilor preluarea şi procesarea comenzilor.

Exemple din domeniul vinului ar fi: www.murfatlar.ro,

www.vinarte.ro etc.

3.2.3. Site-uri de comerţ electronic

Site-ul de comerţ electronic furnizează un catalog de produse şi

servicii ce pot fi comandate şi cumpărate direct din site-ul de web.

Această opţiune este excelentă pentru companiile ce folosesc cataloage

pentru a-şi vinde produsele si serviciile. Aceste site-uri au formulare ce

permit clienţilor să comande direct de pe site şi pot chiar procesa

tranzacţii cu cărţi de credit. Paginile de comerţ electronic sunt foarte

populare. În general, vânzarea produselor şi serviciilor pe Internet are

sens dacă se poate face distribuţie prin poştă sau dacă firma are o reţea

extinsă de puncte de lucru.

44

Page 45: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Comerţul electronic poate fi clasificat şi în funcţie de activităţile

comerciale ce pot avea loc prin intermediului Internetului (Treese, G.W.

1998):

Comerţ cu bunuri de consum (“business-to-consumer”).

Comerţ intermediar (“business-to-business”). Include

comerţul cu diverse bunuri şi servicii care se adresează firmelor. Cu

ajutorul unor programe specifice, website-ul de b-to-b trebuie să poată

recunoaşte clientul, să ofere condiţii sporite de securitate, să ofere pe

baza datelor culese de la client diverse oferte speciale etc. În general, în

cazul unui site b-to-b, standardele de profesionalism sunt mai ridicate.

Comerţ informaţional. Comerţul informaţional se referă la

toate acele bunuri sau servicii care pot fi plătite şi livrate imediat prin

Internet. Acestea pot fi: programe de calculator, documente, articole,

muzică, informaţii, diverse servicii etc.

3.3 Aspecte privind piaţa vinului şi elaborarea unei strategii

de marketing în acest domeniu

Piaţa vinului se circumscrie noţiunii de piaţă agroindustrială –

schimburile efectuându-se cu produse agricole transformate de către

industria viticolă şi celelalte activităţi post-vinificaţie (învechire,

45

Page 46: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

îmbuteliere, ambalare, promovare, desfacere).

Două caracteristici fac ca piaţa vinului să prezinte o specificaţie

în raport cu pieţele altor produse agro-alimentare: creşterea valorii

vinului prin învechire şi posibilităţile de reglare a pieţei prin stocare.

Un prim aspect în ceea ce priveşte politicile de marketing în

domeniul vinului ar fi cel legat de calitate. Din punct de vedere al

calităţii, putem împărţi vinurile în două mari grupe: “vinuri de masă” şi

“vinuri de calitate”. Comportamentul consumatorilor faţă de cele două

categorii de vin poate fi explicat prin elemente socio-economice

distincte. De exemplu, consumul de vin de masă continuă o tendinţă

tradiţionalistă reprezentată de viaţa din mediul rural, în timp ce

evoluţiile de pe piaţa vinului de calitate exprimă o ruptură de tendinţele

tradiţionaliste. Astfel, în timp ce vinul de masă continuă să reprezinte

băutura cotidiană a claselor cu venituri relativ reduse, “vinul ţăranului”

şi “vinul muncitorului”, vinul de calitate este din ce în ce mai mult vinul

elitelor, vinul de sărbătoare, vinul de timp liber.

Din punct de vedere al politicii de marketing, valorificarea

tendinţei favorabile manifestată de piaţă pentru una sau alta dintre cele

două categorii de produse este foarte dificilă, dat fiind faptul că

schimbările în structura de producţie viticolă presupun perioade foarte

mari de timp, astfel încât evoluţiile conjuncturale nu pot fi valorificate

prin creşterea ofertei dintr-un anumit sortiment de vin (Boboc D., 2001).

Un alt aspect important demn de luat în considerare ar fi rolul

tot mai mare pe care sănătatea îl are în preocupările consumatorului.

Strategia de marketing trebuie să ia în considerare reglementările

uniformizate legate de controlul producţiei şi utilizării substanţelor

remanente. De asemenea, se observă accentul pus în ultimii ani, în 46

Page 47: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

cadrul programelor de promovare a vinului, pe prezentarea vinului, nu

atât ca băutură alcoolică, ci mai degrabă ca aliment cu caracteristici

nutritive şi curative specifice.

În vederea elaborării unei strategii de marketing de succes, o

companie producătoare de vin trebuie să aibă în vedere următoarele

aspecte:

Care sunt obiectivele comerciale ale întreprinderii? (de

exemplu: comercializarea a 2 milioane de sticle pe an).

Care este clientela vizată pentru atingerea acestor

obiective? de exemplu: se doreşte dezvoltarea unei game de

produse destinate unei clientele feminine, cu vârsta

cuprinsă între 25-40 ani, din mediul urban).

Produsul corespunde grupului ţintă vizat? Produsul, în

accepţiunea dată de marketing, adică un complex dat de

vin, ambalaj, eticheta, etc., poate fi testat şi modificat în

cazul în care nu corespunde cerinţelor.

Preţul produsului, realizat pentru un anumit canal de

distribuţie, este corelat cu grupul ţintă ales? Acest preţ se

stabileşte în funcţie de preţurile produselor concurente, de

poziţionarea aleasă şi de preţul de producţie.

Care este canalul de distribuţie care trebuie ales, dacă vrem

să atingem clientela ţintă şi să respectăm obiectivele

propuse?

Ce modalităţi de promovare sunt cele mai adecvate? Este

necesar sprijinul unei agenţii specializate?

47

Page 48: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Care sunt primele acţiuni de promovare? (de exemplu:

corespondenţa către distribuitori şi magazine vizate la

lansarea unui nou produs, organizarea de degustări).

Care este bugetul promoţional previzionat?

Este posibilă calcularea eficienţei investiţiei?

În cazul exportului, elaborarea strategiei comerciale va fi mult

mai complexă.

Exista două situaţii care pot apărea:

- compania răspunde unei solicitări externe de a desface vin

pe o anumită piaţă;

- compania doreşte să îşi diversifice vânzările pe o anumită

piaţă externă, vizând un anumit segment al acelei pieţe, pe

termen lung.

În primul caz, societatea nu face decât să răspundă unor

solicitări, aceasta neinfluenţând strategia globală a societăţii şi

neimplicând riscuri financiare.

În al doilea caz însă, este necesară elaborarea unei strategii

comerciale foarte bine pusă la punct, care să ţină seama de un complex

de factori şi care să prevină pierderile financiare mari care pot apărea.

Primul pas constă în alegerea ţării (ţărilor) în care se doreşte să

se facă exportul. Criteriile principale care vor sta la baza alegerii sunt:

- accesibilitatea pieţelor;

- potenţialul pieţelor;

- riscul de ţară;

- atuurile companiei.48

Page 49: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Căutarea informaţiilor referitoare la ţara în care se doreşte

exportul va trebui făcută cu rigurozitate, pentru a se evita dispersarea

resurselor şi a obţine o cifră de afaceri relativ constantă în zonele alese.

Informaţiile necesare alegerii pieţelor se obţin prin intermediul

instituţiilor de stat specializate –centre de comerţ exterior. Acestea oferă

date generale despre toate statele lumii, permiţând alegerea într-o primă

etapă a unui grup de ţări care pot fi interesante pentru companie.

Compania selecţionează apoi două-trei ţări pe baza unor studii de piaţă

complexe. Acestea pot fi realizate fie de instituţiile de stat, fie de firme

de consultanţă private.

După realizarea studiilor de piaţă şi selecţionarea ţărilor în care

se va realiza exportul de vin, urmează definirea tipului de clientelă vizat,

segmentarea pieţei şi poziţionarea produsului. Este esenţială înţelegerea

şi adaptarea la factorii culturali şi sociali autohtoni, recunoaşterea

contextului local.

În ceea ce priveşte modalităţile de comunicare, conform lui E.

Hill (Hill E., 1984), ţările lumii se împart în două grupe:

- ţări în care contextul comunicării este sărac: mesajele sunt

explicite. Informaţia se vehiculează doar prin intermediul

contextului verbal, consecinţa fiind obţinerea rapidă a

rezultatelor. Comunicarea este rapidă, fără ambiguitate,

prezentările sunt logice, se preferă limbajul tehnic. În

schimb, factorul relaţional uman are o pondere redusă.

Comenzile şi contractele se semnează repede, dar se pot

desface la fel de repede. Din acest grup fac parte: SUA,

Nordul Europei, Germania, Marea Britanie, etc.49

Page 50: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

- ţări în care contextul comunicării este bogat: mesajele sunt

implicite, esenţialul rezultând din contextul în care au fost

emise. În consecinţă, toate negocierile sunt precedate de o

perioada de observare pentru stabilirea unor relaţii de

încredere reciproca. Comunicarea se desfăşoară utilizând o

multitudine de formule de politeţe, favorizând relaţiile

interumane şi intuiţia. Relaţiile comerciale sunt de durată.

Primele comenzii vin după un anumită perioadă, dar

durează în timp. Din acest grup fac parte ţări din emisfera

sudică, din Africa, Asia şi Orientul Mijlociu.

Există ţări cu un context mixt, ca de exemplu ţările Europei

Latine.

Exportatorul va trebui să ţină cont şi de diferenţele de apropiere

în ceea ce priveşte percepţia timpului şi a acţiunii. Timpul poate fi

perceput ca linear sau ciclic. De asemenea, atitudinea privind modul de

acţiune este diferită, ea putând fi pragmatică (SUA, Nordul Europei)

sau ideologică (Sudul Europei, Japonia, Asia).

Ansamblul acestor diferenţe de percepţie şi de comportament

arată necesitatea adaptării modului de negociere, de vânzare, de

prezentare a produselor.

Primele contacte necesită o foarte bună pregătire. Acestea se pot

face fie prin intermediul saloanelor profesionale, care permit întâlnirea

cu un mare număr de importatori şi potenţiali clienţi, fie prin

intermediul misiunilor comerciale organizate de centrele de comerţ

exterior.

50

Page 51: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Alegerea importatorilor este un alt pas deosebit de important,

fiind un demers strategic în funcţie de segmentul de piaţă vizat.

Importatorul va vinde sub marca companiei exportatoare, deci va fi

imaginea acesteia în ţara respectivă. Importatorul facilitează accesul pe

piaţă al firmei, dar este proprietarul vinurilor cumpărate de la exportator

şi le va comercializa în funcţie de propria politica de preţuri. Este

recomandată dezvoltarea unor parteneriate de lungă durată cu

importatorii pentru a putea stabili o strategie comună.

Există posibilitatea comercializării produselor cu ajutorul

agenţilor comisionari, care aplică local politica comercială a companiei.

O alta variantă ar fi crearea unor societăţi mixte, de tip joint

venture, cu societăţi din ţara în care se exportă.

Alegerea intermediarilor se va face în funcţie de strategia de

dezvoltare a afacerii pentru o anumită ţară.

În ceea ce priveşte produsul, acesta trebuie să corespundă

clientelei ţintă, fiind important să se prevadă o prezentare în limba ţării

respective (contra-eticheta, pliante publicitare, fişa produs etc.).

Condiţiile şi modalităţile de plată trebuie stabilite de la început

cu importatorii, ca şi condiţiile de expediere.

Pentru a prezenta un preţ coerent este important să se cunoască

preţurile la care ajung produsele concurente aflate pe piaţă la clientul

final.

51

Page 52: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

3.4. Strategia de marketing pe Internet în domeniul vinului

Vinul ca marfă ocupă un segment important al pieţei şi nu putea

rămâne în afara progresului înregistrat în domeniul vânzărilor pe

Internet.

Pentru a defini câmpul de aplicare al conceptului de marketing

în sectorul vinului trebuie să facem apel la noţiunile de bază ale

marketingului. Astfel, marketingul în domeniul vinului poate fi definit

ca „ansamblul mijloacelor care permit comercializarea unui vin de o

manieră rentabilă şi durabilă, unui client, astfel încât acesta să poată

recomanda vinul respectiv unui alt potenţial cumpărător” (Rouzet E.,

Seguin G., 2003).

De aceste elemente trebuie să se ţină cont inclusiv în alcătuirea

unei strategii de marketing pe Internet.

3.4.1. Consideraţii generale privind strategia de marketing pe Internet

Deşi se poate spune că multe dintre firmele prezente pe Internet

au reacţionat la noutatea şi oportunităţile oferite de Internet, doar puţine

au reuşit să realizeze un plan strategic şi să exploateze la maxim

potenţialul său. Simpla plasare a unor broşuri pe Web nu e o strategie de

marketing online de succes. Firmele nu ar trebui să perceapă Internetul

ca pe un alt canal de distribuţie sau de marketing, fiindcă acesta poate

constitui pentru multe afaceri o soluţie reală de dezvoltare.

52

Page 53: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Clientul Internet diferă de cel tradiţional (Hossu R., 2001):

Mediul în care se accesează Internetul l-a determinat pe Sterne să

formuleze teoria de Internet Underwear, care face referinţă la

posibilitatea clientului de a se conecta la Internet de acasă, deci dintr-un

mediu relaxant, confortabil. Clienţii se conectează la Internet pentru a

beneficia de servicii mai bune, mai rapide, mai ieftine decât în mod

obişnuit. Ei urmăresc:

Convenienţa: având un program de lucru prelungit şi, deci,

mai puţin timp la dispoziţie, clienţii caută confortul.

Transparenţa: clienţii sunt în căutarea unor interfeţe

confortabile, caracterizate prin transparenţă şi individualizare.

Satisfacţie garantată.

Securitate: clienţii vor face afaceri doar cu acele companii

pe care le consideră sigure. Respectarea intimităţii clientului devine din

ce în ce mai importantă, ţinându-se cont de faptul că în momentul de

faţă companiile sunt capabile, din punct de vedere tehnologic, să

colecteze o cantitate imensă de date personale.

Educaţia: este foarte important pentru site-urile Internet, în

general, să ofere informaţii exacte, relevante, bine precizate. Mai mult,

site-urile ce pun la dispoziţie informaţii adiţionale cu privire la produse

şi subiecte similare au mai mult succes.

Personalizare: majoritatea persoanelor preţuiesc

individualismul. Astăzi, multe site-uri web oferă instrumente de

personalizare prin intermediul cărora vizitatorii pot crea cu uşurinţă

propria lor star-page care să conţină doar acele informaţii care îi

interesează (ex.: msn.com).

53

Page 54: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Promptitudinea: răspunsul şi livrarea promptă a produsului

sau serviciului sunt importante, ca şi informaţiile actualizate.

În cazul elaborării unei strategii de marketing este absolut

necesar să se ţină cont de aceste cerinţe. Comerţul online este de-abia la

început, aşa că pentru mulţi clienţii acestă formă de a cunoaşte şi

cumpăra produse este la nivelul de experiment. Prin urmare, companiile

trebuie să-şi propună să faciliteze cât mai mult modul încă nefamiliar de

a interacţiona cu firma prin Internet. Toate problemele care pot afecta

clienţi (păstrarea intimităţii, siguranţa tranzacţiilor online - prin punerea

la dispoziţie a numărului personal de credit-card) vor constitui un

obstacol în dezvoltarea comerţului online.

Un prim pas în depăşirea acestor obstacole poate fi făcut prin

segmentarea pieţei în funcţie de educaţie, vârstă şi alte criterii. În cazul

Internetului, această activitate poate fi mult uşurată de accesibilitatea la

o mulţime de date personale ale clienţilor. La accesarea unui site,

clienţii sunt rugaţi să completeze un formular de înscriere, iar

informaţiile obţinute se constituie într-o adevărată bază de date care

poate fi utilizată pentru studii de piaţă.

O altă soluţie ar fi adaptarea site-urilor create la cerinţele locale.

Se poate spune că Internetul oferă posibilitatea unei globalizări facile a

activităţilor datorită accesibilităţii globale. Larga răspândire a limbii

engleze şi crearea unei “culturi Internet” dau impresia că adaptarea la

nevoile locale ar fi de prisos (B. Ghilic-Micu, M. Gh. Stoica, 1998). Se

consideră că, până la un anumit moment, nu e nevoie să se pună accent

pe adaptare, avându-se în vedere faptul că utilizatorii Internet formează

54

Page 55: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

deocamdată un grup omogen de persoane, educate şi deschise care

cunosc engleza şi înţeleg stilul american de a face afaceri.

Se observă însă, că odată cu creşterea numărului de utilizatori

din toate categoriile sociale şi din culturi mult diferite de cea americană,

adaptarea devine necesară. Un exemplu ar fi China unde, potrivit unui

studiu recent, vor fi 43.000.000 utilizatori ai Internetului până în 2006.

Aproape jumătate din cei 26,7 milioane de chinezi ce se conectează în

prezent la Internet se plâng deja de lipsa de “informaţii chinezeşti” (B.

Ghilic-Micu, M. Gh. Stoica, 1998).

Devine astfel tot mai necesar ca firmele să realizeze site-uri

adaptate la nevoile locale pentru a avea succes, oferind fie versiuni în

diferite limbi ale site-ului principal, fie oferind site-uri adaptate, utilizate

de obicei de filialele/subsidiarele locale sau de joint ventures. Astfel de

exemple ar fi amazon.com, yahoo, altavista.

Este important de ştiut că nevoile unei pieţe locale pot fi mult

mai bine evaluate atunci când se au în vedere diferenţele culturale.

Astfel, diferite simboluri şi desene care sunt folosite în web site-uri pot

fi utilizate numai în anumite culturi, fiind ofensive în altele.

Companiile trebuie să ţină cont de faptul că cei care accesează

un site se vor simţi întotdeauna mai confortabil, mai mulţumiţi, în

momentul în care site-ul li se adresează în propria lor limbă şi primesc

informaţii despre propria lor cultură.

3.4.2. Particularităţi ale strategiei de marketing pe Internet în domeniul

vinului

55

Page 56: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Industria vinului se află printre primele industrii din domeniul

agroalimentar care încep să fie transformate de Internet. Un exemplu îl

constituie producătorii de vin din Germania care nu au schimbat de

decenii tipul de etichetă, dar care acum adaugă adresa de e-mail sau

web-site-ul în broşuri sau în cataloagele promoţionale.

Studiile făcute în ceea ce priveşte fenomenul Internet şi e-

commerce în domeniul agroalimentar au preferat ca produs vinul, pentru

că acesta este un produs care prezintă o mare diferenţiere,

comercializarea pe plan internaţional are o lungă tradiţie, iar pe piaţa

internaţională concurenţa este foarte strânsă.

Un studiu realizat de către cercetători din Germania şi SUA

privind prezenţa vinului pe Internet a arătat procentul ridicat de

producători care şi-au construit un site. Cele trei ţări analizate au fost:

Australia, Germania şi SUA (California). Toate cele trei regiuni sunt

exportatoare de vin şi concurează pe piaţa mondială. Toate trei exportă

aproximativ acelaşi volum de vin (2,6 ml hl).

Australia exportă cca. 30% din producţie, California cca. 13%,

iar Germania cca. 20%. De remarcat că volumul de export a crescut

foarte mult în ultimii ani în cazul Californiei şi Australiei.

Conform acestui studiu, aproape 100% dintre producătorii

californieni sunt prezenţi cu un site pe Internet. În ceea ce priveşte

Australia, 879 din cei 1465 de producători de vin, deci cca. 60%, au

realizat un site. În cazul Germaniei, procentul este însă mult mai mic,

doar 14 %, Institutul German al Vinului listând doar 676 de web-site-uri

ale producătorilor din cei aproximativ 5000 de producători existenţi în

Germania.

56

Page 57: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Site-urile au fost grupate în 5 categorii, în funcţie de

complexitatea şi funcţiile lor:

site tip „business card” care constă dintr-o singură

pagină web, cu rol de prezentare al firmei. Acesta reprezintă minimul de

investiţie pentru o prezenţă pe Internet;

site tip „kiosk”, mai elaborat, care prezintă o serie de

informaţii despre vin, aspecte culinare sau orice alte date privind

activitatea producătorilor;

site tip „vânzare simplă” care oferă informaţii despre

produsele oferite spre vânzare, precum şi modalităţile în care pot fi

obţinute;

site tip „vânzare cu comanda online” care permit

vizitatorului să comande vin online;

site tip „vânzare cu comanda şi plata online”, cele mai

avansate, care permit inclusiv plata produselor, acestea urmând să fie

livrate la domiciliu.

Concluziile studiului efectuat în cele trei regiuni a fost că,

exceptând California unde fenomenul comerţului online este mai

evoluat, rolul unui site este, în special, acela de a oferi informaţii despre

producător, de a ghida cumpărătorul şi de a aduna informaţii cu privire

la cerinţele consumatorilor.

3.4.3. Tipuri de pagini WEB din domeniul vinului

57

Page 58: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

O analiză a site-urilor existente în domeniul vinului a dus la

următoarea clasificare:

site-uri ale producătorilor (cu sau fără vânzare)

site-uri ale comercianţilor (cu sau fără vânzare online)

site-uri tip magazin (revistă)

site-uri ale unor instituţii sau asociaţii, naţionale sau

internaţionale care au ca scop promovarea intereselor celor care lucrează

în industria viti-vinicolă

site-uri ale unor manifestări (târguri, festivaluri,

expoziţii)

site-uri ale unor firme ce desfăşoară servicii de

consultanţă în domeniul vinului

3.4.3.1. Site-uri ale producătorilor

O clasificare a acestor site-uri a fost făcută în subcapitolul 3.4.2.

Realizarea unui site bine conturat reprezintă un pas important în

strategia de promovare a unei firme sau asociaţii ce îşi desfăşoară

activitatea în domeniul vinului.

Site-ul unei firme poate fi atât un instrument de promovare a

produselor, a serviciilor, o modalitate eficientă de a face comerţ (e-

commerce), cât şi un important mijloc de a comunica cu cei care

accesează site-ul, de a primi în permanenţă sugestii, păreri, recomandări

ale actualilor sau posibililor clienţi.

Se remarcă faptul că majoritatea producătorilor din ţările cu

activitate de export recentă (SUA, Australia, Noua Zeelandă, Africa de

Sud, etc.) au site-uri complexe care oferă şi serviciul de vânzare online. 58

Page 59: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Existenţa acestor site-uri este una dintre caracteristicile

strategiei de marketing agresiv promovate de aceste ţări.

3.4.3.2. Site-uri ale comercianţilor

Comercianţii de vin şi-au realizat site-uri mai mult sau mai

puţin complexe, unele având şi posibilitatea de vânzare online.

Există însă şi numeroase site-uri specializate doar pe vânzarea

vinurilor online, în special în spaţiul anglo-saxon:

www. wine .com

www.thedrinkshop.com

www.winelife.com.au

www.virtualcellardoor.com

www.terroir-france.com

Aceste site-uri permit alegerea vinului în funcţie de soi, regiune,

producător, preţ. După ce vinul este ales se face comanda şi se alege

modalitatea de plată.

Livrarea unui vin poate depinde de particularităţile de

reglementare a pieţei băuturilor alcoolice specifice fiecărei ţări (sau stat

în SUA).

Un exemplu de site specializat în comercializarea vinurilor

româneşti este www.romanianwines.ch.

Acest site oferă vinuri româneşti cu livrare în Elveţia,

adresîndu-se în special comunităţii româneşti din această ţară.

3.4.3.3. Site-uri tip magazin (revistă)59

Page 60: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Internetul constituie o cale de comunicare accesibilă şi eficientă,

de care au profitat numeroase reviste şi asociaţii de specilitate din

domeniul viti-vinicol. Publicaţiile de specialitate din domeniu şi-au

creat site-uri websporind astfel numărul de cititori. Dintre acestea avem

de exemplu:

- www.winespectator.com ,

- www.decanter.com,

- www.journee-vinicole.com ,

- www.winemag.com ,

- www.winemakermag.com ,

- www.winebusiness.com

Un alt aspect demn de remarcat ar fi acela că, datorită costurilor

reduse, numeroase asociaţii sau specialişti şi-au creat site-uri de tip

magazin, care oferă numeroase informaţii precum şi posibilitatea de a

contribui activ în cadrul comunităţii respective.

Un exemplu specific este site-ul www.wine-lovers-page.com .

Wine Lovers’ este unul din cele mai interesante site-uri cu

informaţii generale despre vin. Sloganul sitului este: “Suntem dedicaţi

premizei că un vin bun este un festin pentru toate simţurile – inclusiv cel

mental. Şi nu trebuie să fii snob – sau bogat – ca să apreciezi plăcerile

oferite de vin.”

Este o pagină a unei comunitati internaţionale de iubitori de vin,

care pe lângă informaţii obiective legate de valoarea vinului, oferă un

forum de discuţii şi posibilitatea abonării la un Newsletter.

60

Page 61: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Administratorul Wine Lovers’ precizează că acest site este mai

mult decât o copie online a unei reviste. Wine Lovers’ este un mediu de

informare beneficiind de interactivitatea oferită de Internet.

Site-ul oferă articole şi note de degustare zilnic, care, datorită

flexibilităţii Internetului, se prezintă la nivelul de cunoştiinţe al fiecărui

vizitator. Cei care vizitează site-ul sunt chiar invitaţi să participe ca

reporteri şi comentatori.

Articolele din pagina Wine Lovers’ acoperă numeroase puncte

de interes, de la modurile de a combina vinul şi mâncarea la cel mai

complet ghid online al soiurilor de vin. Se regăsesc şi sfaturi despre cum

să construieşti o pivniţă personală, noutăţi despre vie şi vin, date ale

evenimentelor şi degustărilor organizate peste tot în lume, sfaturi despre

cadouri legate de vin.

Pentru a veni în sprijinul celor care vizitează acest site, Wine

Lovers’ oferă vizitatorilor următoarele unelte:

Wine Lovers’ Questionary – o enciclopedie online

despre lumea vinului, care include şi link-uri către diferite subiecte

Wine Lovers’ Lexicon – un dicţionar care

descrie în termeni simpli şi clari cele mai importante noţiuni din lumea

vinului, oferind şi pronunţia acestora

Quick Online Tasting Course / Curs Rapid

Online de Degustare – noţiuni de baza despre degustare

Wine and Food Maching Engine / Motor de

Potrivit Vinul şi Mâncarea – un element care te ajută să găseşti cel mai

bun vin pentru o masă

61

Page 62: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Wine Tasting Toolbox – diferite materiale puse

la dispoziţia vizitatorilor, de la novici la entuziaşti, incluzând formulare

de degustare care se pot printa şi folosi în scop personal

Pentru vizitatorii care au întrebări, site-ul pune la dispoziţie un

Search Engine / motor de căutare care va căuta în arhiva tuturor

articolelor şi a notelor de degustare răspunsul la aceea întrebare. Dacă

răspunsul nu este cel căutat, atunci vizitatorul poate trimite întrebarea

direct către adminstratorul Wine Lovers’, care va răspunde în 24 ore

(figura 3.1).

Wine Lovers’ include şi o arhivă a notelor de degustare ale

administratorului cu imagini ale vinului degustat şi feluri de mâncare

care se potrivesc cu acest vin. La aceste note ale administratorului se

alătură notele de degustare din Forumul de Discuţii şi cele venite prin e-

mail (folosind adresa de e-mail pusă la dispoziţie de administrator

pentru a veni cu o notă de degustare pentru acelaşi vin). În această

arhivă se pot căuta note despre mai mult de 50.000 vinuri, de departe

cea mai mare arhivă cu note de degustare realizată de consumatori de pe

internet.

62

Page 63: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Figura 3.1. Pagina a site-ului Wine Lovers’

Vizitatorul poate intra pe forumul Wine Lovers’ Discussion

Group care este accesat de mulţi entuziaşti ai vinului din toată lumea.

Aceştia îşi împărtăşesc cunoştiinţele despre vin şi despre diverse

subiecte legate de vin în Wine Lovers’ Discussion Group, precum şi în

cadrul altor subiecte asociate forumului: Mâncare şi vin / Turism vinicol

/ Vânzări şi schimburi între colecţionari. În aceste discuţii se dezbat cele

mai noi subiecte şi tehnici (de la pro şi contra pentru sistemul de rating

cu 100 puncte, la utilizarea celor mai avansate tehnologii viticole şi de

vinificaţie).

Interactivitatea site-ului este dată şi de posibilitatea de a vota o

anumită caracteristică a unui anumit vin, site-ul oferind şi un grafic care

arată opinia tuturor celor care participă la acest sistem de votare.

63

Page 64: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Site-ul oferă şi un Quality-Price Ratio (QPR) Digest / Raport

Preţ-Calitate, alcătuit de consumatori, care indică vinurile de mare

valoare şi oferă posibilitatea de a nominaliza propriile vinuri.

Consumatorilor le este oferită posibilitatea de a nominaliza

magazinul preferat de unde cumpără vin, acesta urmând să fie înscris în

International Wine Shop Directory.

Site-ul conţine şi două magazine de cărţi:

Amazon.com, din acest site fiind reţinute doar

comentariile considerate relevante

binecunoscutul şi apreciatul catalog de cărţi

despre lumea vinului al lui Jeff Kellgren’s

Wine Lovers’ are şi o secţiune cu Favorite Wine Links cu multe

legături atent selecţionate şi comentate, care duc la site-uri de pe tot

globul.

Secţiunea „The 30 Second Wine Advisor” oferă posibilitatea

abonării la un buletin prin e-mail. Acesta va oferi cititorului, în fiecare

zi de luni, sfaturi despre vin, o notă de degustare şi un link interesant

despre vin.

3.4.3.4. Site-uri ale unor instituţii sau asociaţii naţionale sau

internaţionale

Aceste site-uri au ca scop promovarea intereselor celor care

lucrează în industria viti-vinicolă.

Exemplele sunt numeroase:

www.wineaustralia.com – promovează imaginea vinurilor

australiene, site realizat de Australian Wine&Brandy Corporation, 64

Page 65: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

autoritatea guvernamentală din Australia responsabilă pentru

promovarea şi controlul vinului şi al distilatelor.

www.wosa.co.za – site al Asociaţiei Exportatorilor din Africa

de Sud, cu rolul de a promova interesele acestora în exterior

www.wineinstitute.org – site al Asociaţiei producătorilor de vin

din California

www.americanwineries.org – site al Asociaţiei Naţionale a

producătorilor de vin din SUA

www.vinasdechile.com – reprezintă site-ul Asociaţiei

Producătorilor şi exportatorilor de vin din Chile

www.nzwine.com – site oficial al industriei vinului din Noua

Zeelandă

www.deutscheweine.de – site al Institutului German al Vinului

www.ivp.pt – site-ul Institului Vinului din Portugalia

www.onivins.fr – site al Organizaţiei Naţionale

Interprofesionale a Vinului din Franţa

Ca organizaţie interguvernamentală se remarcă site-ul

www.oiv.int – site al Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului.

3.4.3.5. Site-uri ale unor manifestări (târguri, festivaluri, expoziţii)

Ideea creării unor site-uri cu ocazia unor evenimente din

industria vinului a dus la apariţia unor pagini web extrem de interesante

dedicate manifestărilor respective.

Cele mai importante site-uri sunt:

www.londonwinefair.com

www.vinexpo.fr65

Page 66: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

www.messe-duesseldorf.de/prowein06

www.mondial-du-vin.com

3.4.3.6. Site-uri ale unor firme ce desfăşoară servicii de consultanţă în

domeniul vinului

În industria vinului activează şi companii a căror activitate o

reprezintă consultanţa pe diferite aspecte. Astfel se oferă consultanţă în

domeniul informatic, juridic, comerţ, marketing, tehnic – vinificaţie.

www.cellardoor.com.au

www.winesavvyconsulting.com

www.marketingwine.com

www.wine-software.net

66

Page 67: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

4. Realizarea unui program de marketing pe Internet

pentru produsul „vin”

Pentru realizarea activităţii de marketing pe Internet se folosesc

o serie de instrumente, acestea fiind din ce în ce mai numeroase şi

complexe datorită ritmului alert al dezvoltării tehnologice.

Indiferent dacă o companie îşi defineşte întreaga activitate

online sau doar şi-a extins o parte a activităţii sale tradiţionale în mediul

Internet, piesa principală a întregii sale activităţi de marketing rămâne

web site-ul. De obicei, acesta reprezintă un portal al companiei spre

toate informaţiile necesare, ca de exemplu cum să contactezi compania,

unde este cel mai apropiat magazin, oferte de muncă, produse şi

modalitatea în care ele pot fi achiziţionate (B. Ghilic-Micu, M. Gh.

Stoica, 1998).

Conceperea unui program de marketing trebuie să ţină cont de

cele patru elemente ale mix-ului de marketing:

produsul; distribuţia; preţul; promovarea.

4. 1. Produsul

Elementul de bază al mixului de marketing este produsul. În

67

Page 68: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

concepţia clasică, produsul reprezintă “o sumă de atribute şi

caracteristici tangibile, fizice şi chimice, reunite într-o formă

identificabilă” (Kotler, 1998).

Adoptarea unei anumite strategii cere în prealabil o poziţionare

corectă a fiecărui produs, atât în cadrul gamei, cât şi în raport cu

celelalte bunuri existente pe piaţă. Această poziţionare se constituie într-

un domeniu distinct al cercetărilor de piaţă, premergătoare introducerii

unor noi produse în fabricaţie.

Pentru un client, din punctul de vedere al marketingului,

produsul „vin” este reprezentat de caracterisicile sale tehnice, modul de

prezentare şi de serviciile asociate.

Eticheta, element important al produsului vin, are multiple

funcţii: de la identificarea produsului printr-un nume, marcă, semn, la

informarea consumatorului despre conţinut, data fabricaţiei, până la

promovarea produsului prin atractivitatea graficii etichetei şi chiar

constituie element de autentificare şi prevenire a contrafacerilor şi

falsurilor. Pentru vin, eticheta este cartea de identitate. Ea trebuie să

indice clar toate precizările referitoare la “numele vinului”, care să evite

confuzia asupra naturii şi originii vinului.

În cazul strategiei pe Internet, toate aceste elemente trebuie

prezentate cât mai precis şi mai atractiv, pentru a reţine atenţia celor

care caută un astfel de produs. Programe pentru rezolvarea problemelor

apărute în utilizare, baze de date, întrebări puse frecvent (FAQ) pot fi,

de asemenea, incluse în strategia de produs.

De reţinut faptul că eticheta vinului trebuie să fie cât mai fidel

reprezentată, astfel încât vinul respectiv să poată fi uşor identificat şi în

reţeaua clasică de magazine.68

Page 69: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

În ceea ce priveşte ambalajul, acesta nu mai are aceeaşi

semnificaţie ca în cazul vânzărilor clasice, ci se referă la elementele de

webdesign care creează un mediu favorabil vânzării prin utilizarea

culorilor şi formelor grafice.

4.2. Distribuţia

Distribuţia, următorul element al mixului de marketing, se

referă la activităţile pe care firma trebuie să le desfăşoare, astfel încât

produsul să fie accesibil şi disponibil pentru categoriile de consumatori

vizate. Termenul de distribuţie desemnează ansamblul mijloacelor şi al

operaţiunilor care asigură punerea la dispoziţia utilizatorilor sau a

consumatorilor finali a bunurilor şi serviciilor realizate de către

companiile producătoare (Florescu, C. şi colab,. 1992).

În cazul Internetului, din punctul de vedere al distribuţiei,

putem vorbi de două categorii de bunuri: bunuri virtuale (informaţii,

muzică, programe etc.) a căror livrare se face imediat după efectuarea

plăţii prin descărcare şi bunuri clasice a căror livrare trebuie să fie

asigurată printr-o metodă cât mai eficientă. Există diferite modalităţi de

livrare, cele mai frecvente fiind livrarea direct de la

producător/distribuitor, livrarea din stoc şi livrarea prin case de

distribuţie (B. Ghilic-Micu, M. Gh. Stoica, 1998).

În cazul livrării direct de la producător/distribuitor, comenzile

sunt trimise mai departe către producătorul sau distribuitorul care le

69

Page 70: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

comercializează, fără a menţine un stoc permanent din produsul

respectiv. Ca atare, nu mai sunt necesare operaţiunile de pregătire şi

livrare a comenzii, ceea ce duce la o reducere simţitoare a costurilor. Nu

va exista însă control asupra executării comenzii, iar clienţii nu vor avea

acces direct la informaţiile privind comanda lansată. Aceste neajunsuri

dispar în cazul livrării din stoc, livrarea putându-se face rapid şi putând

fi urmărită în orice moment. În acest caz, apar însă fonduri blocate în

stocuri, a căror recuperare nu poate fi întotdeauna exact previzionată.

Livrarea prin casa de distribuţie presupune folosirea unui

intermediar pentru serviciile de logistică, care se va ocupa de

întreţinerea stocului, de preluarea comenzilor şi livrare, conform

instrucţiunilor, folosind eventual etichetele şi documentele magazinului.

Aceste activităţi se desfăşoară contra unui comision, ca atare acest tip de

livrare este eficient în cazul bunurilor cu adaos mai mare sau al

comenzilor care depăşesc o anumită valoare.

Analizând modul în care se face distribuţia pe Internet, se poate

spune că, mai frecvent, apar următoarele situaţii (Hossu, R., 2001):

- Vânzări pe Internet direct către consumatorul final, fără nici un

intermediar.

- Pe site există doar adresele magazinelor fizice, fără să se facă

vânzări directe.

- Pe site-ul firmei există trimiteri către magazine virtuale şi fizice

care au produsele firmei, fără să se facă vânzări directe.

- Vânzările pe Internet sunt doar la preţul de listă (distribuitorii au

dreptul la discount).

70

Page 71: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Indiferent de modalitatea de livrare, clientul trebuie să aibă

posibilitatea de a alege între variantele de livrare rapidă (prin curier:

Prioripost, DHL, UPS, FedEx etc.) sau livrare ieftină (prin poştă).

4. 3. Preţul

Un element extrem de important al mixului de marketing îl

reprezintă preţul, adică suma de bani pe care consumatorii trebuie să o

plătească pentru achiziţionarea unui produs. Preţul se află în strânsă

legatură cu produsul, fiind unul dintre elementele acorporale ale

produsului. Stabilirea preţului unui produs reprezintă o „operatiune

delicată“, influenţată de multe elemente, dintre care unele sunt nu numai

necontrolabile, dar uneori nici măcar nu sunt cunoscute în suficientă

măsură (Florescu, C. şi colab,. 1992).

Pentu a stabili preţul unui produs firma trebuie să-şi fixeze cu

atenţie obiectivele de piaţă, care se pot referi la supravieţuire,

maximizarea profitului actual, creşterea vânzărilor, fructificarea la

maxim a avantajului de piaţă sau realizarea unui produs de calitate

superioară.

Preţul constituie, în cazul filierei viticole, elementul cel mai

sensibil al mixului de marketing. Preţul este cel care determină

poziţionarea produsului „vin”, care valorizează calitatea vinului, ca atare

71

Page 72: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

stabilirea preţului este o sarcină dificilă a producătorului sau

comerciantului.

Vinul nu este un produs de primă necesitate, la care variabila

preţ să fie de importanţă capitală. În cazul vinului putem vorbi mai

degrabă de un consum de plăcere sau ca răspuns la nevoia de

apartenenţă socială, de recunoaştere.

Prin strategia de preţ se va hotărâ preţul psihologic pe care

clientul ţintă este gata să îl plătească pentru un anumit vin.

Preţul unui produs este luat ca un indicator al calităţii

produsului respectiv. Acest aspect este valabil pentru bunurile de lux (de

exemplu, vinurile de colecţie). Este posibil ca sub un anumit preţ,

consumatorii acestor bunuri să cumpere o cantitate mai mică datorită

suspiciunii legate de calitatea produsului. Dacă preţul creşte, este posibil

ca încrederea consumatorului să crească, iar cererea să crească şi ea.

Astfel, pe o piata de lux, cu cât un produs va fi mai scump, cu atât se va

vinde mai bine (efectul Veblen).

Pentru a elabora o strategie de preţ pe Internet este necesar, în

primul rând, să fie identificaţi vizitatorii site-ului şi mai precis gama de

produse pe care aceştia o caută (calitate, preţ).

Una dintre cele mai importante caracteristici în elaborarea unei

strategii de preţ pe Internet este rapiditatea. Pentru a profita de

flexibilitatea Internetului, companiile care au site-uri pe Internet pot

realiza o schimbare frecventă a pachetelor şi preţurilor speciale, aceste

schimbări constituindu-se ca instrumente de atragere a vizitatorilor.

72

Page 73: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

4.4. Promovarea

Cel de-al patrulea element al mixului de marketing,

promovarea, defineşte acţiunile firmei legate de comunicaţiile cu

privire la produs şi de promovarea acestuia pe piaţa-ţintă.

Promovarea este o componentă esenţială a marketingului-mix în

domeniul vinului. Prin intermediul acţiunilor de promovare, firma

comunică mesajul său consumatorilor. Fenomenul concurenţei,

diferitele forme de distribuţie asociate multitudinii produselor existente

pe piaţă au determinat producătorii să adopte tehnici comerciale şi

promoţionale din ce în ce mai elaborate pentru a influenţa alegerea

clientelei.

O strategie de comunicare eficientă trebuie să stabilească

mesajul cel mai potrivit, cui se adresează, care sunt aşteptările la care

trebuie să răspundă, care este obiectivul urmărit, care vor fi tehnicile

utilizate.

Utilizarea tehnicilor de promovare uşurează poziţionarea

corectă a unui producător de vin pe piaţă, rezultatul final fiind o optimă

valorificare a produselor şi o imagine foarte bună a companiei.

În cazul publicităţii online, atragerea vizitatorilor se realizează

cu ajutorul unor instrumente specifice Internetului.

Promovarea pe Internet presupune două aspecte:

promovarea imaginii companiei, a produselor, a

serviciilor, prin realizarea unui site reprezentativ;

promovarea în reţeaua Internet a site-ului creat.73

Page 74: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Tipurile de site-uri care se pot întâlni pe Internet în domeniul

vinului au fost prezentate în subcapitolul 3.4.

Atragerea traficului şi, mai ales, a unor vizitatori, potenţiali

cumpărători, este obiectivul principal al programelor de promovare a

unui web site.

Promovarea unui site web este o acţiune complexă şi de durată.

Ea se poate face folosind una sau mai multe metode de promovare

(Păunescu, D., 2001):

Motoare de căutare (search engine)

Directoare / portaluri cu Site-uri web

Obţinerea de legături

Schimb de bannere

Schimb de legături

Inel web

Marketing viral

Publicitatea prin e-mail

Nediferenţiată

Diferenţiată

închirierea de liste cu adrese email "

Opt in "

editarea unui ziar electronic

reclame sau anunţuri publicitare online

participarea la liste de discuţii prin e-

mail

74

Page 75: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Grupuri de discuţii /Forumuri

Fişierul semnatură - signature file

Autoresponder (mailbot sau infobot)

Pagini cu legături gratuite

Premierea sitului

Media tradiţională - Promovare offline

Publicitate plătită

Bannere publicitare

Afişare plătită în portaluri

Publicitate PPS

4.4.1. Motoare de căutare

Înscrierea în motoarele de căutare este primul pas care trebuie

făcut după realizarea unui site.

Statisticile arată că cel mai mare procent al vizitatorilor unui site

provine din motoare de căutare precum Google, MSN, Yahoo. Procentul

respectiv atinge pentru unele site-uri şi 85%, restul de 15% provine din

cereri directe sau din prezenţa în diferitele directoare web. 

Folosirea motoarelor de căutare presupune formularea unei

interogări alcătuită din cuvinte sau expresii având sensul cât mai

apropiat de ceea ce se doreşte să se afle. Motorul de căutare, în urma

interogării, caută în baza de date şi returnează o listă cu un numar mare

de legături (uneori chiar şi câteva zeci de mii) către site-uri web care

conţin cuvântul-cheie sau expresia folosită. În momentul afişării, pe

fiecare pagina vor apărea în jur de 10 sau 20 de legături, aşezate în

ordinea relevanţei, în funcţie de un algoritm specific fiecarui motor de

75

Page 76: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

căutare. Ideal ar fi ca legătura către site-ul creat de producător să se

regăseasca pe prima pagină cu legături, returnate după o căutare, pentru

a spori şansele ca el să fie văzut de un potenţial vizitator sau

cumpărător. Acest lucru este necesar, având în vedere faptul ca sunt

puţini potenţiali clienţi care au răbdarea să deruleze mai multe pagini cu

legături rezultate în urma căutarii (Nicoară Marina, 2004).

Un avantaj ale optimizării pentru motoarele de căutare este că

traficul provenit din ele în site-ul respective este targetat şi vizitatorul

caută tipul serviciilor sau produselor prin cuvintele-cheie pentru care

site-ul a fost optimizat. Pentru ca motoarele să facă o indexare eficientă

trebuie mai întâi stabilite cuvintele-cheie care definesc site-ul ce se

optimizează şi apoi plasate în punctele-cheie ale paginilor.

Cele mai recente cercetări arată că vizitatorii site-urilor pe care

s-au aplicat procedeele de  optimizare web se transformă în clienţi sau

parteneri de afaceri reali de cinci ori mai repede decât vizitatorii ajunşi

în site prin metode de promovare de tip banner. Psihologii susţin că un

utilizator de internet consideră că un site este de calitate atunci când îl

găseşte pe o poziţie bună, printr-un motor de căutare.

Pentru a reuşi acest lucru trebuie să se cunoască structura unui

motor de căutare şi criteriile necesare pentru stabilirea relevanţei unui

site web.

În primul rând se crează o bază de date care să includă acţiunile

de promovare cu ajutorul motoarelor de căutare. De exemplu, se

alcătuieşte un tabel care să cuprindă următoarele informaţii :

numele motorului de căutare / directorului;

data înregistrării;

timpul necesar pentru realizarea înregistrării;76

Page 77: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

cuvintele-cheie folosite;

codul care atestă ca site-ul a fost înregistrat.

După ce se completează formularul online de înregistrare a site-

ului, trebuie să se aştepte câteva zile sau câteva săptămâni (în funcţie de

motorul de căutare ales) până când site-ul va fi înregistrat.

Orice motor de căutare are trei elemente majore:

1. Primul este robotul, care mai este numit păianjen sau vierme (robot,

spider sau crawler, în limba engleză). Robotul este un program care

vizitează paginile web, le citeşte şi apoi urmăreşte legăturile către alte

pagini.

Dar multe dintre paginile vizitate îşi pot modifica după un

anumit timp conţinutul, se pot adăuga noi legături, iar unele pagini pot

dispărea definitiv. De aceea roboţii se întorc după un anumit interval de

timp, de obicei o lună sau două, şi vizitează din nou site-ul, căutând

eventualele schimbări care au fost făcute. Aceste programe au o

capacitate extraordinară de a citi şi de a prelucra date. Astfel, conform

declaraţiilor producătorilor, roboţii rapizi de la Altavista au capacitatea

de a citi 1 GB de text pe secunda, respectiv 3 milioane de pagini web pe

zi.

2. Tot ceea ce găseşte robotul (cuvinte-cheie, porţiuni de text din

paginile vizitate, etc.) sunt trecute în al doilea element al motorului de

căutare, numit index sau catalog. Acesta este ca o bază de date imensă

în care se află informaţii despre fiecare pagină web găsită de robot.

Această pagină apare în catalog ca o nouă înregistrare, care va conţine

77

Page 78: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

titlul şi adresa paginii respective, cuvintele-cheie folosite, legăturile

către alte pagini, precum şi porţiuni din text, care însă pot fi diferite de

la un motor de căutare la altul. Dacă robotul găseşte schimbări într-o

pagină web, atunci indexul este actualizat cu noile informaţii. Uneori,

poate trece mai mult timp până când paginile noi sau modificate găsite

de robot la o nouă căutare să fie adăugate la index. Deci o pagina web

poate să fie vizitată de robot, dar este posibil ca ea să nu fie încă

"indexată". În acest caz, pagina nu este disponibilă la o eventuală

căutare.

3. Al treilea element esenţial este software-ul de căutare, un program

care permite căutarea printre milioanele de pagini înregistrate în index,

precum şi afişarea rezultatului sub forma unei liste de legături, în

ordinea pe care el o consideră cea mai relevantă.

Foarte multe persoane (de fapt, majoritatea) folosesc motoarele

de căutare şi portalurile de tip “Yahoo!” pentru a găsi informaţia dorită.

Pentru început, este bine ca paginile site-ului să fie construite astfel

încât să permită o indexare mai uşoară de către roboţii de căutare (titluri

descriptive, taguri META etc.).

A doua etapă ar fi Înregistrarea, pentru ca motoarele de căutare

să înceapă să indexeze paginile. Această etapă poate fi realizată manual

(se înregistrează site-ul pe rând la toate motoarele de căutare

recomandate) sau automat, prin intermediul serviciilor de înregistrare,

gratuite sau cu plată (de exemplu, All4one, JimTools, SubmitIt etc.).

Cea mai dificilă este obţinerea unei înregistrări în listele Yahoo!, aceasta

având loc doar după vizualizarea site-ului, nici atunci nefiind garantată.

78

Page 79: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Înscrierea la motoarele de căutare este unul dintre cele mai

importante metode de promovare a site-ului şi există numeroase tehnici,

care pot ajuta la obţinerea unei poziţii mai bune în paginile de căutare.

Un exemplu îl constituie căutarea soiului autohton Feteasca pe

Internet. Rezultatele afişate de motorul de căutare GOOGLE pentru

cuvântul „Fetească” sunt evidenţiate în imaginea următoare (figura

4.1.).

Figura 4.1. Căutarea soiului Fetească pe Internet.

79

Page 80: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

După cum se observă, au fost găsite 10 600 de site-uri, iar dintre

rezultatele afişate pe prima pagină, şase reprezintă link-uri către site-uri

ale unor producători români (Casa de vinuri Pietroasa şi Jidvei), unul

face legătura către site-ul unei firme din Marea Britanie care

comercializează vinuri din Republica Moldova, alte rezultate fiind un

site german tip „magazin-revistă”, altul un site din SUA, Atlanta cu

informaţii diferite.

Important este site-ul – „wine-searcher.com”, portal de vinuri,

care la rândul lui afişează site-uri ale firmelor ce comercializează pe

Internet vin din soiul Fetească. Acest portal a afişat trei rezultate:

Vintage Cellar , din SUA, care comercializează o Fetească Albă de

Panciu din 1999, Bombay Wine&Spirits, din SUA, care

comercializează un vin produs de SERVE, Terra Romana, cupaj între

Fetească albă şi Sauvignon Blanc şi Vinodis, din Belgia, care

comercializează tot vinul produs de SERVE, Terra Romana. Este de

remarcat faptul că pe ambele site-uri unde se vinde vinul produs de

SERVE se specifică faptul că acesta a fost medaliat cu aur la Concursul

de Vinuri –Bruxelles, 2003.

4.4.2. Directoare / portaluri cu site-uri web

Directoarele (cataloage) cu site-uri fac parte din categoria

instrumentelor de căutare, deosebindu-se de motoarele de căutare prin

aceea că directoarele vor lista un site numai dacă acesta a fost trimis în

prealabil de către webmaster (motoarele de căutare folosesc roboţi

automaţi pentru căutarea site-urilor)

80

Page 81: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

În ceea ce priveşte modul în care se realizează un astfel de

director, un rol important îl constituie evaluarea conţinutului de către

responsabilii specializaţi pe diferite domenii. Roboţii folosiţi de

motoarele de căutare analizează titlul, etichetele META, antetul şi

conţinutul site-ului, etc. Redactorii unui director care evaluează site-ul

transmis analizează în primul rând titlul, descrierea site-ului şi categoria

sau categoriile care au fost selectate şi nu iau în calcul etichetele META.

Directoarele sunt împărţite în categorii şi subcategorii, înşiruite

în ordine alfabetică. Astfel, vizitatorul are posibilitatea de a parcurge

diferite categorii şi capitole, până găseşte ce-l interesează. În directoare,

lista cu înregistrarea site-urilor noi sau modificările apărute durează mai

mult timp, deoarece redactorii trebuie să conceapă fiecare evaluare

(Nicoară Marina, 2004).

Există numeroase directoare/portaluri dedicate vinului. Pe plan

international putem enumera:

www.wineportalonline.com

www.wineambitions.dabsol.co.uk

www.bluewine.com

www.cyberbacchus.com

www.internetwineguide.com

www.wein-plus.de

www.wineweb.com

www.wineloverspage.com

www.winesimple.com

www.bestwinesites.com

81

Page 82: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

De remarcat şi prezenţa a două portaluri româneşti, care oferă o

informaţie bine structurată, nefiind totuşi la nivelul celor internaţionale.

Se observă însă dorinţa de a îmbunătăţi atât aspectul grafic, cât şi

conţinutul informaţional şi al serviciilor oferite vizitatorilor. Ambele

site-uri au versiuni atât în limba română, cât şi în engleză.

www.wineromania.com – site realizat de APEV (Asociaţia

Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri din România), prezintă pe

lângă link-uri către site-uri ale producătorilor români, informaţii

publice, de interes general, disponibile pentru toţi utilizatorii site-ului

(în această categorie intră şi Buletinul electronic săptămânal "Info Vin",

de semnalare a noutăţilor din sfera vitivinicola, la care se poate abona

oricine), precum şi informaţii disponibile pentru membri (spaţiu

securizat). Accesul la aceste informaţii este supervizat, membrii APEV

primind un nume de utilizator şi o parolă, pe baza cărora vor putea

accesa gratuit următoarele:

Buletinul şi Suplimentul "In Vino Veritas"

Buletinul electronic ad-hoc "WineBiz Info", de

semnalare a oportunităţilor de afaceri sau a evenimentelor promoţionale

specifice

Baza de date a APEV (Informaţii asupra pieţei

vinului): statistici nationale şi internaţionale; reglementări de comerţ

exterior; acorduri comerciale; profile de ţări; analize economice; studii

de piaţă.

82

Page 83: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

www.vinbun.ro – este un portal cu informaţii despre producători

de vin, regiuni viticole şi criterii multiple de selecţie pentru un anumit

tip de vin (figura 5.3.). Oferă şi multe informaţii adiacente despre vin,

cum ar fi forma paharului potrivit pentru degustarea unui vin, mancarea

care se potriveşte, vinul în literatură. Un aspect demn de luat în seamă

este posibilitatea de a cumpăra vin direct de pe site, această opţiune

fiind încă în construcţie.

Figura 4.2. Pagina cu legături către site-urile producătorilor de

vin din România

4.4.3. Obţinerea de legături

83

Page 84: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Din această categorie fac parte schimbul de bannere şi schimbul

de legături.

O altă variantă a acestei strategii este înscrierea într-un Web

Ring – un cerc de site-uri cu subiect comun, cu legături între ele.

Schimb de bannere

Bannerul este "cartea de vizită electronică" a unei firme. Din

punct de vedere tehnic, banner-ul este o imagine statică sau animată de

formă dreptunghiulară şi de diferite mărimi. Reclamele tip “banner” pot

conţine numele firmei, sloganul, logo-uri sau mesaje promoţionale.

Banner-ele creează o imagine permanentă pentru utilizatorii de Internet

şi stabilesc legătura între ei şi pagina de Web. Au ca unic scop atragerea

atenţiei vizitatorilor, astfel încât aceştia să le acceseze.

În ceea ce priveşte bannere-le animate, acestea s-au dovedit mai

eficiente decât cele statice. Trebuiesc însă folosite cu prudenţă deoarece

duc la creşterea timpului de încărcare a paginii web.

Schimb de legături

Un “schimb de legături” (banner exchange) este o reţea de site-

uri web ce au în comun faptul că îşi afişează reciproc bannerele

publicitare. Această asociere se

produce voluntar prin intermediul unui site specializat. Dacă un

schimb de legături este bine realizat, atunci numărul de vizitatori către

site va creşte vizibil.

84

Page 85: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Inel web

Reprezintă un schimb de bannere între mai multe site-uri

conectate în inel, schimb realizat după anumite reguli specifice de

afişare a banner-elor prin rotaţie. Practic, inelele web reprezintă o altă

formă de publicitate prin intermediul banner-elor.

Spre deosebire de schimbul de bannere, în cazul inelelor web nu

va apărea pe pagină nici un banner al vreunui alt site, dar vor exista în

schimb legături atât către pagina principală a inelului, cât şi către alte

pagini din acesta. De asemenea, este obligatoriu să se pună însemnele

inelului web de care se aparţine la sfârşitul paginii.

Un mare avantaj este că se pot alege paginile pe care se doreşte

să se facă reclamă. Exista şi un dezavantaj al acestui sistem. Vizitatorii

au posibilitatea să vadă şi alte site-uri din inelul web, având subiecte

similare şi care le pot capta atenţia. Este posibil ca ei să nu mai dorească

să se întoarcă la paginile iniţiale, dacă nu se oferă un conţinut de

calitate. De aceea trebuie să se analizeze cu atenţie dacă este în interesul

firmei să participe la un inel web.

4.4.4. Marketing viral

Prin "marketing viral" se înţelege o metodă de promovare

online în care mesajul publicitar este transmis de la o persoană la alta

fără intervenţia directă a celui care face promoţia. Numele este dat de

modul în se propagă viruşii prin e-mail, multiplicându-se pe nenumărate

nivele.

85

Page 86: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Acest concept a fost introdus în anul 1996 de către Steve

Jurvetson, pentru descrierea strategiei de marketing a serviciului gratuit

de poştă electronică Hotmail. Fiecare e-mail trimis prin Hotmail conţine

un mesaj care încurajează destinatarul să se înscrie pentru un nou cont

de e-mail. Pentru a transforma un mesaj clasic într-unul viral, anumite

companii oferă opţiuni de forwardare online a mesajelor şi chiar

recompense financiare pentru diseminarea mesajului.

4.4.5. Publicitatea prin e-mail

În funcţie de mijloacele şi metodele folosite pentru promovarea unui

site web, publicitatea prin e-mail se poate clasifica astfel:

nediferenţiată (bulk email sau spam)

diferenţiată

închirierea de liste cu adrese email " Opt in "

editarea unui ziar electronic

reclame sau anunţuri publicitare online

participarea la liste de discuţii prin email

Publicitatea prin email nediferenţiată - (bulk

email sau spam)

Acest tip de publicitate constă în trimiterea de mail-uri care

conţin un link şi o descriere. Se foloseşte în general în situaţia unui

produs sau un serviciu absolut nou, pentru care încă nu există cerere.

Astfel, se transmit mai multe mesaje online la o listă largă de adrese e-

86

Page 87: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

mail sau grupuri de discuţii, fără ca persoanele respective să solicite

acest lucru. A apărut astfel un nou concept, acela de spam. Spamul este

un mesaj comercial nesolicitat, irelevant pentru destinatar şi nedorit de

acesta, care nu oferă sau oferă şi nu pune în aplicare o modalitate

practică de renunţare la primirea de mesaje ulterioare cu un conţinut

similar din partea aceluiaşi expeditor.

În cazul folosirii acestei metode pot apărea o serie de probleme.

Astfel, cei care au primit astfel de mesaje se pot plânge la ISP, iar acesta

poate tăia contul de e-mail în urma reclamaţiilor primite. Dacă se face

parte dintr-un grup de discuţii şi se trimit mesaje spam, moderatorul

listei respective poate anula drepul de participare.

Publicitatea prin e-mail diferenţiată

Motivele pentru care promovarea prin e-mail diferenţiată este

eficientă sunt următoarele (Nicoară Marina, 2004) :

este uşor să se adune un mare număr de potenţiali vizitatori;

este rapidă – primele rezultatele se văd în decurs de câteva ore

sau zile;

este uşor de testat.

Promovarea prin e-mail diferenţiată se face prin metodele

următoare:

închirierea de liste cu adrese email "Opt in"

editarea unui ziar electronic

reclame sau anunţuri publicitare online

participarea la liste de discuţii prin email

87

Page 88: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Închirierea de liste cu adrese e-mail - "Opt in "

Sunt servicii online care informează periodic utilizatorul de

Internet despre apariţia pe piaţă a anumitor oferte de bunuri şi servicii,

oportunităţi de afaceri etc. Promovarea afacerii prin intermediul unor

astfel de servicii de informare se realizează contra cost, plătind pentru

includerea propriei reclame în mail-urile trimise periodic clienţilor

acestor servicii online.

Aceste site-uri conţin baze de date imense cu sute de directoare

şi mii sau chiar zeci de mii de adrese e-mail ale persoanelor care şi-au

exprimat dorinţa de a fi contactate. Ca metodă de marketing online este

foarte eficientă, deoarece se adresează unui public ţintă care şi-a

exprimat opţiunea de a primi e-mail-uri care se încadrează într-un

anumit domeniu. În schimb, închirierea unor astfel de liste este destul de

costisitoare, în medie 0.05 – 0.15 USD pentru fiecare adresă e-mail.

Editarea unui ziar electronic (e-zine)

Ziarele electronice sunt editoriale care sosesc prin email (în

format text sau HTML), fiind livrate în mod regulat utilizatorilor care s-

au abonat la servicii de ştiri. Promovarea unei afaceri online prin

intermediul unui ziar electronic constă în selectarea unor articole

originale, interesante şi potrivite pentru plasarea în pagina electronică

trimisă prin email. În prezent există câteva mii de ziare electronice,

fiecare având un număr cuprins între câteva sute şi câteva sute de mii de

cititori. Domeniile acoperite sunt foarte largi, de la cele de interes

general până la cele extrem de specializate.

88

Page 89: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Editarea unui ziar electronic este un instrument de marketing

online care asigură o publicitate gratuită şi chiar realizarea unui profit

prin vânzarea de spaţiu pentru reclamă. De asemenea, permite

contactarea potenţialilor clienţi de câte ori se doreşte şi dezvoltarea unei

relaţii de încredere pe o durată lungă. Spre deosebire de ziarele

tradiţionale, nu există costuri de tipărire sau expediere. Deoarece costul

de producţie este zero, se poate oferi subscrierea gratuită, aceasta

asigurând un număr mare de clienţi potenţiali (Nicoară Marina, 2004).

Realizarea unui ziar electronic are mai multe avantaje :

măreşte credibilitatea şi încrederea de care beneficiază o firmă;

se recunoaşte calitatea de expert în domeniul respectiv de

activitate;

se menţine un contact permanent cu potenţialii clienti;

produsele sau serviciile care se oferă devin mai cunoscute, pe o

piaţă tot mai competitivă;

se poate face schimb de reclame cu alţi editori de ziare

electronice.

Producătorii de vin editează e-zine sub forma unor Newsletter

care ţin la curent vizitatorii cu ultimele ştiri despre producătorul de vin

şi serviciile oferite de site.

În România poate fi dat exemplul producătorului Murfatlar, care

oferă pe site posibilitatea înscrierii la un astfel de Newsletter.

89

Page 90: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Reclame sau anunţuri publicitare (classified ads)

Scopul reclamelor pe Internet este de a trezi curiozitatea

cititorilor şi de a-i convinge să contacteze firma.

Liste de discuţii prin email (discussion list)

Sunt comunităţi online în care grupuri de utilizatori schimbă

impresii pe tematici de interes comun prin intermediul mesajelor de tip

email, care se trimit automat fiecărui membru al grupului, în contul

individual de mail.

Listele de discuţii sunt organizate pe baza unor idei, preferinţe

sau interese comune tuturor utilizatorilor. Se poate participa la un grup

de discuţii prin e-mail şi se pot primi mesaje la fel cum se primeşte un

ziar electronic prin e-mail.

Ca membru al unei astfel de comunitati, dacă tematica anumitor

discuţii derulabile pe astfel de liste o permite, se pot plasa şi mesaje cu

referiri la site-urile comerciale proprii.

Subiectul discuţiilor de pe o listă poate fi foarte variat şi depinde

de tematica listei. În mod normal, fiecare trimite "mesajele" lui

(scrisorile care circulă în grup) la o persoana numită moderator. Această

persoană trimite apoi mesajul la fiecare din grupul respectiv. Unele

grupuri sunt foarte mari, incluzând câteva sute de persoane. Alte grupuri

includ numai câteva zeci de persoane.

90

Page 91: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Avantajele listelor de discuţii sunt:

există posibilitatea ca firma să devină cunoscută drept un

specialist în domeniul de activitate;

în afară de moderatorul listei, există unul sau mai mulţi

participanţi care transmit mai multe mesaje, care au initiaţive şi

idei interesante şi sunt foarte apreciaţi. Aceştia reprezintă

adevăraţi lideri de opinie.

se poate creşte traficul către site prin folosirea fişierului-

semnătură;

se pot îmbogăţi cunoştinţele despre un anumit subiect.

4.4.6. Grupuri de discuţii /Forumuri

Grupurile de discuţii (forumurile) sunt site-uri dedicate

discuţiilor în timp real. În cadrul site-urilor de tip forum, orice utilizator

de Internet se poate înregistra şi poate posta mesaje de interes personal

cu privire la orice tematică acceptată pe forum. Există pe Internet

forumuri specializate cu sute de mii de subiecte dezbătute până în

prezent, numărând zeci de mii de utilizatori înregistraţi.

Unele grupuri de discuţii permit publicarea unor anunţuri

publicitare. Astfel, multe dintre grupurile care au în titlu unul dintre

cuvintele "biz", "business", "mlm", money", "marketplace" permit

reclame publicitare.

Pentru domeniul vinului am ales ca exemplu forumurile

organizate pe site-ul americanului Robert Parker, în prezent, unul dintre

cei mai cunoscuţi şi apreciaţi comentatori din domeniul vinului.

91

Page 92: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Robert Parker, devenit celebru pentru cărţile şi ghidurile scrise

despre vinurile din toată lumea, a realizat acest site unde cei interesaţi

pot găsi informaţii din lumea vinului şi mai ales o bază de date foarte

vastă referitoare la vinurile cotate de echipa lui (figura 5.4.). Se

constituie astfel într-un adevărat punct de referinţă, atât pentru

profesioniştii din industria vinului, cât şi pentru amatorii care caută să

achiziţioneze un vin de calitate.

Partea dedicată grupurilor de discuţii oferă posibilitatea de a

participa la mai multe forumuri, în funcţie de interes. Astfel, cel mai

important forum este „WINE TALK” (Discuţii despre vin), în cadrul

acestuia putând fi discutate aspecte diferite privind vinul, sfaturi privind

cumpărarea unui vin, păreri despre vinurile existente pe piaţă, noi

tendinţe, etc.

Alte forumuri au ca subiect de discuţie evenimente sociale

legate de consumul vinului, vinul şi mâncarea, călătorii. Există şi un

forum dedicat celor implicaţi în comerţul cu vin: „COMMERCE

CORNER”, unde pot fi discutate diferite acţiuni, căutate noi oportunităţi

de vânzare, noi parteneri.

92

Page 93: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Figura 4.3. Pagina din site-ul lui Robert Parker cu informaţii

din lumea vinului

4.4.7. Fişierul semnatură

Fişierul semnătură reprezintă un text aşezat la sfârşitul

mesajelor e-mail sau celor transmise la grupuri de discuţii şi conţine

informaţii care permit identificarea şi contactarea rapidă a persoanei

care a transmis mesajul respectiv. Este similar cu o carte de vizită

ataşată automat la sfârşitul fiecărui mesaj.

Fişierul semnătură reprezintă un mijloc de promovare indirectă

a unui site web sau a unei afaceri online. Deşi este considerată o metodă

pasivă, datorită modului cum sunt transmise informaţiile, este universal

acceptată şi poate fi folosită cu mult succes în toată corespondenţa

93

Page 94: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

electronică: email, newsgroup-uri, liste de discuţii, etc. Trebuie să

conţină în mod obligatoriu, următoarele elemente: numele firmei; adresa

de e-mail; adresa site-ului web; o scurtă descriere a site-ului sau afacerii

online.

Pentru a oferi o imagine de ansamblu referitoare la afacerea

online, se poate să se includă suplimentar şi alte informaţii, ca de

exemplu: numărul de telefon sau fax; numărul de ICQ; câteva

informaţii-cheie despre companie; o legatură către un cadou gratuit; un

scurt citat sau un motto care să capteze imediat atenţia cititorilor şi să-i

atragă spre site; instrucţiuni de subscriere pentru ziarul electronic.

4.4.8. Autoresponder

Un autoresponder este un mecanism (de fapt, un program sau o

componentă a unui program) care sesizează când soseşte un mesaj la o

anumită adresă şi/sau cu un anumit subiect, şi răspunde automat cu un

mesaj pregătit dinainte. Rolul unui autoresponder este de a răspunde

rapid şi automat la mesaje cu scop precis, scutindu-l astfel pe posesorul

adresei respective de o muncă de rutină, mai ales dacă ar trebui să

răspundă manual la zeci sau sute de mesaje zilnic. Multe companii care

oferă servicii pe Internet au astfel de autorespondere.

Orice companie are, în pagina sa de web, o adresă de contact

unde oricine poate trimite un mesaj către companie, cu întrebări,

propuneri sau comentarii legate de activitatea companiei. Pentru că este

imposibil să se răspundă imediat la intrebări, este configurat un

autoresponder care să răspundă imediat la mesajele primite pe adresa

respectivă, cu un mesaj politicos, care anunţă că mesajul a fost primit şi

94

Page 95: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

că se va primi un răspuns concret în scurt timp, urmând ca personalul

firmei să citească mesajul şi să formuleze răspunsul când are timp.

Un exemplu îl constituie răspunsul automat care vine la

solicitarea de înscriere pe situl firmei AD Spirits&Wine SUA, important

grup internaţional ce activează pe piaţa băuturilor alcoolice. Acest

răspuns automat oferă o serie de detalii privind informaţiile care pot fi

găsite pe site şi instrucţiuni privind accesarea site-ului (figura 4.4).

Dear Wine Trade member:

Thank you for registering with Allied Domecq Wine's Trade Site. We hope you find this resource helpful. On the site, you can access the following information for all Allied Domecq Wines brands:

- AWARDS & REVIEWS: scores from leading wine publications and competitions- EDUCATIONAL MATERIALS: background information, seminars and tasting mats- GRAPHICS: high- and low-resolution graphic files for logos, labels and more- MARKETING MATERIALS: brand information, POS samples, etc.- WINE NOTES: full winemaker's notes on current and past vintages- WINERY INFORMATION: winery overviews, winemaker biographies and more

Your username is simply the email address you entered when you registered. If you have any questions about the site, or need more information on how to utilize this valuable information, please contact us at: [email protected]

To access the site directly, go to: http://www.adwusa.com

or access through:http://www.allieddomecqwines.com

We welcome your feedback, so please let us know how we can

95

Page 96: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

improve the web site.

Regards,The Internet Marketing Team

Allied Domecq Wines, USA

Figura 4.4. Răspuns automat de pe site-ul companiei AD Spirits&Wine

SUA

4.4.9. Pagini cu legături gratuite -Free For All Link Pages (FFA)

Pe Internet există posibilitatea de a plasa o legătură gratuită

către un site. Aceste pagini sunt structurate pe categorii specifice, ca de

exemplu: afaceri, educaţie, calculatoare, etc. Odată cu fiecare nouă

legătură adăugată, celelalte coboară cu o treaptă. Problema este că cele

mai multe site-uri care oferă legături FFA primesc zilnic mii sau poate

chiar zeci de mii de subscrieri. Din această cauză, legătura trimisă către

acest site va coborî în topul afişărilor chiar şi după câteva ore de la

trimitere. Pentru obţinerea de rezultate cât mai bune trebuie să se trimită

adresa site-ului la cât mai multe pagini FFA şi cât mai des posibil.

Pentru a automatiza procesul de subscriere la paginile FFA este

nevoie de un software care să trimită legătura către site-ul respectiv într-

un mod prestabilit.

4.4.10. Premierea site-ului

Premierea site-ului se face de către asociaţii (site-uri)

96

Page 97: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

specializate. Trebuie să se trimită adresa web a site-ului realizat la acele

companii specializate care vor studia machetarea, prezentarea grafică,

meniul de navigare, etc. Obţinerea unui premiu online constituie pentru

un site web o etapă importantă în marketingul electronic. Teoretic, cea

mai bună cale de a obţine un premiu o constituie realizarea unui site

web de excepţie.

4.4.11. Media tradiţională - Promovare offline

O metodă foarte eficientă de promovare a site-ului este

publicarea unui mic anunţ publicitar care să conţină URL-ul site-ului

şi/sau o adresă de e-mail pentru mai multe informaţii.

Datorită creşterii numărului de afaceri care se stabilesc pe

Internet este din ce în ce mai dificil ca prezenţa unui anumit site să se

distingă online. De aceea, trebuie să se aleagă un nume şi un logo clare

şi concise care să transmită instantaneu identitatea şi scopul site-ului.

Promovarea offline se poate face cu cheltuieli minime, înscriind

adresa de pe web a site-ului şi adresa de e-mail pe următoarele materiale

care se folosesc în mod curent sau în scop publicitar: corespondenţa;

facturi; fax-uri; scrisori; materialele promoţionale (broşuri, pliante);

reclame tipărite; cărţi de vizită.

Deşi este mult mai costisitor, se poate promova afacerea offline

şi prin cumpărarea de spaţiu publicitar în ziarele şi revistele locale şi

naţionale sau la radio şi televiziune. De asemenea, trebuie tipărit URL-

ul firmei pe toate foile cu antet, plicuri, cărţi de vizită etc., dar şi în orice

reclamă făcută firmei sau produselor, alături de celelalte informaţii de

contact. Potenţialii clienţi nu au cum să cumpere de la un anumit

97

Page 98: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

producător, dacă nu ştiu unde să găsească site-ul producătorului în

reţeaua Internet.

În această categorie intră şi marketingul relaţional şi relaţiile

publice.

Relaţiile publice reprezintă de asemenea o latură importantă a

promovării site-ului în presa scrisă şi audio-vizuală. Dacă se scrie un

comunicat de presă care să fie publicat în presa scrisă sau pe Internet, se

poate obţine o creştere semnificativă a traficului, gratuit. Pentru a avea

şanse mai mari de publicare, comunicatul trebuie să aibă valoare de

ştire, trebuie să anunţe un eveniment, un concurs, un nou serviciu etc.

O metodă deosebit de importantă de a promova site-ul este prin

relaţii. Firmele mici ştiu cât de important este să îţi faci prieteni, să

cunoşti oameni noi, să apară informaţii despre firmă în diverse locuri

(publicaţiile camerei de comerţ etc.).

4.4.12. Publicitate plătită

Se poate observa că majoritatea instrumentelor de marketing

specificate până acum sunt relativ necostisitoare şi uşor de realizat (cu

excepţia poziţionării preferenţiale în motoarele de căutare). În momentul

în care obiectivul este atragerea unui număr foarte mare de vizitatori vor

trebui plătite site-uri foarte cunoscute şi cu trafic puternic pentru a afişa

o legătură grafică spre site-ul magazinului, canalizând o parte din

traficul acestora.

Există câteva forme mai cunoscute de publicitate plătită:

98

Page 99: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Bannerele publicitare – Sunt cele mai răspândite forme

publicitare

De obicei, tarifele sunt calculate după modelul CPM (cost la o

mie de afişări). Acesta poate varia de la 1-10 USD pe site-uri de interes

general până la 35-50 USD pe site-uri specializate. Bannere care apar în

motoarele de căutare la introducerea unui anumit cuvânt-cheie costă cca.

20-30 USD CPM.

Un alt model de tarifare a bannerelor este CPC (cost-per-click),

eficient în momentul în care se aşteaptă ca bannerul să aibe un CTR mai

mare decât cel prevăzut de agenţia de publicitate. CTR (click-through-

rate sau rata de click) reprezintă raportul dintre clickuri şi afişări.

În general, publicitatea prin bannere se desfăşoară prin agenţii

specializate, în România existând la ora actuală foarte puţine, cele mai

cunoscute fiind Goldenclick şi Adserver.

În domeniul vinului, poate fi dat ca exemplu portalul

www.bluewine.com care afişează bannere publicitare ale unor mari

firme ce comercializeză vin sau accesorii pentru vin pe Internet:

www.primewines.com/

www.wineenthusiast.com/

www.wine.com/

Afişare plătită în portaluri – Pentru a fi remarcat mai uşor,

unele portaluri oferă varianta afişării preferenţiale cu plată (Yahoo!),

unele înscriind site-uri pe liste numai contra unei taxe (de exemplu,

listele de magazine: Lycos Shop).

99

Page 100: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Publicitate PPS (pay-per-sale) – Comerciantul atrage câţiva

asociaţi care plasează o legătură grafică pe site-ul lor către site-ul

comerciantului. Dacă are loc o vânzare către un client care a venit de pe

site-ul asociatului, acesta primeşte un comision, de obicei 5-15% din

valoarea tranzacţiei. Aceasta este o metodă foarte eficientă de

promovare, deoarece nu trebuie plătită decât atunci când generează

vânzări. Amazon.com este unul dintre cei mai cunoscuţi practicanţi ai

acestui mod de promovare a vânzărilor.

4.5. Măsurarea rezultatelor

În cazul realizării unui site, firma va urmării atragerea unui

trafic cât mai intens şi de calitate (aceasta însemnând vizitatori cât mai

interesaţi de site-ul firmei). Ca atare, măsurarea rezultatelor obţinute

prin realizarea şi promovarea site-ului constau în măsurarea cantitativă

şi calitativă a traficului.

De cele mai multe ori, serverul care găzduieşte site-ul poate

furniza înregistrarea accesărilor site-ului gratuit sau pentru o taxă

suplimentară. În cazul în care acest lucru nu este posibil (de exemplu,

site-ul este găzduit pe un server gratuit), există firme care oferă servicii

de monitorizare a traficului (gratuit sau contra cost) – Extreme-dm,

Sitemeter, Counter.com.

Măsurarea cantitativă a traficului se referă la obţinerea

următoarelor informaţii:

100

Page 101: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

numărul de vizitatori;

numărul de pagini vizualizate;

numărul de pagini vizualizate de fiecare vizitator;

durata vizitei pe site.

Informaţiile calitative sunt mai variate şi pot servi şi ca sursă de

informaţii pentru îmbunătăţirea site-ului. Astfel, pot fi obţinute date

referitoare la:

naţionalitatea vizitatorilor;

sistemul de operare;

rezoluţia şi profunzimea culorii monitorului – layout-ul site-

ului poate fi deci modificat pentru a fi vizualizat de către toţi vizitatorii;

browser-ul utilizat (inclusiv versiunea programului);

posibilitatea de a vizualiza pagini care conţin: JavaScript,

DHTML, Flash, Shockwave etc. – un procent mare de vizitatori care nu

au activat plugin-ul Flash poate duce la decizia de a nu utiliza această

tehnologie;

calea de acces pe site – putem afla astfel dacă vizitatorul a

găsit adresa printr-un motor de căutare (care şi ce cuvânt-cheie), prin alt

site, printr-un banner publicitar etc.);

pagina de intrare şi pagina de ieşire – putem afla astfel care

pagini sunt cele mai atractive şi care forţează vizitatorul să părăsească

site-ul (fiind plictisitoare sau conţinând prea multe legături exterioare).

Datele brute astfel obţinute pot fi prelucrate prin intermediul

unor programe specializate (server leg analyzers) pentru a obţine

informaţii semnificative. Aceste programe pot furniza concluziile sub

formă de tabele şi grafice, de unde se pot desprinde concluzii importante

101

Page 102: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

privitoare la profilul vizitatorilor şi modalităţi prin care designul site-

ului poate fi îmbunătăţit.

102

Page 103: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

5. Promovarea vinurilor româneşti pe Internet

Analiza site-urilor româneşti din domeniul vinurilor arată faptul

că acestea sunt orientate în special spre aspectul de promovare a

vinurilor, partea legată de comerţul electronic fiind aproape inexistentă.

Pentru clasificarea acestor site-uri vom folosi modalitatea de

clasificare prezentată în subcapitolul 3.4.3.

5.1. Site-uri ale producătorilor de vin din România

Principalii producători din ţară au reuşit să realizeze, în mare

parte, site-uri bine structurate, care, respectând o strategie adecvată de

promovare, ar putea fi elemente importante în politica de marketing a

firmelor.

În cele ce urmează vom face o enumerare a acestor situri, cu o

scurtă caracterizare. De precizat, că nici unul dintre site-urile

producătorilor români nu are prevăzută o secţiune de comercializare a

produselor on-line.

103

Page 104: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Figura 5.1. Site-ul Bucium.

www.buciumiasi.ro – site al producătorului Bucium, realizat de

o companie specializată, „Red Point”, ca să corespundă noii imagini a

firmei. Site-ul are versiuni în română şi engleză. Sunt prezentate

produsele firmei şi date generale despre firmă. Secţiunea „Parteneri” se

află în construcţie.

Figura 5.2. Site-ul Carl Reh.

www.carlreh.ro – Site interesant al producătorului Carl Reh.

Realizat în română şi engleză. Dimensiunea mică a scrisului şi ilustraţia

nu foarte bine aleasă reprezintă puncte slabe ale acestei pagini web.

Figura 5.3. Site-ul Casa Davino.

104

Page 105: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

www.davino.ro - Producător de vin din soiuri atent selecţionate

din regiunea Ceptura-Dealu Mare. Site cu o grafică deosebită, cu

prezentare a produselor şi cu un scurt istoric al companiei. Realizat doar

în limba română.

Figura 5.4. Site-ul Pietroasa.

www.pietroasa.com – site al producătorului Bachus SA, în

română şi engleză, cu o prezentare foarte atentă a produselor. Sunt

prezente secţiunile “Premii” (enumerare a medaliilor obţinute la

competiţii naţionale şi internaţionale) şi “Ghidul Vinului” (informaţii

privind modul de potrivire a vinului cu diferite feluri de mâncare, mod

de servire etc).

Figura 5.5. Site-ul Cramele Recaş.

www.recaswine.ro – Cramele Recaş reprezintă un important

producător şi exportator de vinuri. Site-ul se remarcă printr-o grafică

reuşită, cu elemente de animaţie foarte bine alese. Realizat în română şi

105

Page 106: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

engleză. Prezintă numeroase secţiuni: tradiţie, noutăţi, vinuri,

agroturism, distribuitori, date de contact.

Figura 5.6. Site-ul Murfatlar.

www.murfatlar.ro – Unul dintre cele mai bine realizate site-uri

româneşti (nu doar din domeniul vinului). Este unul dintre puţinele site-

uri care are, pe lângă versiunile în română şi engleză, şi o versiune în

limba germană. Grafică cu elemente de animaţie, informaţii complete şi

foarte interesante despre produse, tehnologie, premiile câştigate. Sunt

prezentate şi elemente de publicitate şi comunicate de presă. În plus,

există posibilitatea înscrierii pentru un Newsletter. Se poate spune că

reprezintă o realizare deosebită a echipei de marketing de la Murfatlar,

alături de site-ul www.secdemurfatlar.ro .

Figura 5.7. Site-ul Alcovin.

www.alcovin.ro – site al producătorului dobrogean SC

ALCOVIN MACIN, cu vinuri obţinute în podgoria Sarica Niculiţel.

Realizat în engleză şi română. Modest din punct de vedere grafic,

106

Page 107: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

prezintă însă o serie de date interesante privind istoricul şi produsele

firmei. De asemenea, secţiuni privind premiile câştigate şi distribuitorii.

Figura 5.8. Site-ul Cramele Prahova.

http://prahova-wine.ro – Cramele Prahova au un site modern,

care oferă informaţii despre produse, noutăţi, evenimente, premii,

distribuitori, turism viticol. Realizat în engleză şi română.

Figura 5.9. Site-ul Prowine.

www.prowine.ro – Site al producătorului S.C. ProWine

International S.R.L., cu podgorii în Dealurile Bujorului. Societatea este

nou înfiinţată (1997) şi produce în mare parte vin vrac. Site-ul este

simplu, dar bine realizat, cu o grafică atrăgătoare şi cu informaţii bine

structurate. Este realizat în engleză, română şi franceză.

107

Page 108: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Figura 5.10. Site-ul Carpathian Winery.

www.carpathian-wine.com - The Carpathian Winery, este o

investiţie 100% englezească. Crama este situată în inima regiunii Dealu

Mare, producând în special vin roşu, mai ales Pinot Noir, Merlot şi

Cabernet Sauvignon. Site-ul este plăcut, realizat cu mult umor şi

elemente de animaţie. Modul de adresare este direct, uşurând astfel

comunicarea cu vizitatorii. Sunt prezentate informaţii privind istoricul

firmei, vinurile produse, tehnologia, dar şi o rubrică foarte interesantă –

„Vinul şi sănătatea”. Realizat în engleză şi română.

Figura 5.11. Site-ul asociaţiei "Clubul

Podgorenilor Odobeşti".

www.odobesti.com – site al societăţii “Vin Club”, societate

înfiinţată de asociaţia "Clubul Podgorenilor Odobeşti", creând astfel

pentru membrii asociaţiei posibilitatea să vinifice în comun strugurii şi

să comercializeze împreună vinurile produse.

108

Page 109: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Figura 5.12. Site-ul Tohani Dealumare.

www.tohani-dealumare.ro – Site interesant din punct de vedere

grafic, aflat însă încă în construcţie, deoarece multe dintre secţiuni nu

conţin nici o informaţie. Realizat doar în română. Sunt prezentate

vinurile, însă etichetele sunt de dimensiune foarte mică, fiind greu de

descifrat. Un site care promite, dar necesită încă multe îmbunătăţiri.

Figura 5.13. Site-ul Vinalcool.

www.vinalcool.ol.ro – Site al producătorului Vinalcool SA

Brăila, modest atât din punct de vedere grafic, cât şi al conţinutului

informaţional. Realizat doar în română. De apreciat însă dorinţa

producătorului de a fi prezent pe Internet.

109

Page 110: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Figura 5.14. Site-ul Serve.

www.serve.ro – SERVE SA, investiţie franceză a Contelui Guy

de Poix, este prezentă pe Internet cu un site bine realizat, cu o

informaţie corect structurată. Site-ul este realizat în română, engleză şi

franceză. O observaţie poate fi adusă modului în care sunt prezentate

vinurile, cu etichete de dimensiuni mici, greu de vizualizat. Grafica ar

putea fi ceva mai elaborată.

Figura 5.15. Site-ul Vinvico.

www.vinvico.com – Site al producătorului constănţean

VINVICO SA, nu foarte complex din punct de vedere grafic, dar cu

informaţii interesante privind gama de produse. Realizat în engleză şi

română. Este dată şi o listă de preţuri.

110

Page 111: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Figura 5.16. Site-ul Vinterra.

www.vinterra.ro – Site al companiei româno-olandeze Vinterra,

cu elemente grafice de foarte bună calitate, foarte bună prezentare a

produselor. Prezintă un număr redus de secţiuni, link-uri inaccesibile, iar

versiunile în română şi olandeză nu pot fi accesate.

Figura 5.17. Site-ul Cotnari.

www.cotnari.ro – Site surprinzător de modest al celor de la

Cotnari, care până acum un an aveau unul dintre cele mai interesante şi

mai bine realizate site-uri din domeniul vinului. Site-ul conţine o

singură pagină, cu linkuri pentru contact şi noutăţi. Nu are nici măcar o

prezentare sumară a produselor, probabil pentru că se află încă în

construcţie.

111

Page 112: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Figura 5.18. Site-ul Jidvei.

www.jidvei.ro - Producătorul de vinuri Jidvei a realizat nu doar

un site, ci un ghid complet pentru oricine este interesat de vinuri. Site-ul

poate fi accesat în limbile română şi engleză. Grafica este plăcută,

navigarea putându-se face cu uşurinţă. De remarcat secţiunea „Ghidul

cumpărătorului” cu foarte multe informaţii interesante (ierarhizarea

vinurilor după tăria alcoolică, explicaţia prescurtărilor care se găsesc pe

etichete – DOC, DOCC, CMD, CT, CIB, secretele degustării şi servirii,

sfaturi pentru cumpărare). De asemenea, există o secţiune care ne

prezintă aspecte legate de legislaţia vinului şi o secţiune care prezintă

premiile câştigate. Prezentarea produselor, chiar dacă nu este

spectaculoasă, este completă, fiind disponibile toate variantele sub care

este comercializat vinul respectiv. Există şi câte o variantă mărită a

imaginilor cu sticlele de vin, uşurând identificare etichetei. Realizat în

engleză şi română. Puncte slabe ar fi secţiunile “Restaurante” şi

‘Termeni de specialitate” care sunt încă în construcţie (de mai bine de

trei ani!).

112

Page 113: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Figura 5.19. Site-ul Vinarte.

www.vinarte.com - Producătorul de vinuri VINARTE, este

prezent cu un site complex, atât din punct de vedere al conţinutului, cât

şi din punct de vedere al designului. Site-ul poate fi accesat în limbile

română, italiană, engleză, franceză, germană. Secţiunile în care este

structurat site-ul sunt: profilul companiei, podgoriile deţinute, vinuri,

gamele de vinuri, distribuitori, premii şi diplome primite, carte de

oaspeţi, linkuri. Cele trei podgorii ale firmei: Terasele Danubiane,

Castel Bolovanu şi Vila Zorilor sunt prezentate pe larg cu

caracteristicile lor pedo-climatice şi cu tipurile de vinuri obţinute. Cele

trei sigle prezente în permanenţă în paginile sitului sunt corespunzătoare

celor trei podgorii. Vinurile sunt prezentate succint, neuitându-se însă

nici un element care ar putea fi interesant în caracterizarea unui vin,

inclusiv asocierea cu diferite feluri de mâncare. Secţiunea „Premii şi

diplome” arată succesul de care s-au bucurat vinurile companiei la

diferite târguri şi competiţii: Bruxelles, Dűsseldorf, Hamburger.

Secţiunea „Distribuitori” ne arată că vinurile ajung cam peste tot în

lume. Din păcate, numele distribuitorilor, precum şi modul în care pot fi

achiziţionate vinurile nu este specificat. De remarcat grafica site-ului,

imaginile specific româneşti (peisaje, icoane, diverse obiecte de artă

populară) care se succed în partea stângă a paginii, dând un farmec

aparte prezentării.

113

Page 114: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Figura 5.20. Site-ul Karom.

www.karom.ro – Karom reprezită un important importator,

distribuitor, dar şi producător de băuturi alcoolice. Site-ul prezintă

întreaga gamă a băuturilor comercializate, vinurile româneşti fiind

reprezentate prin cele obţinute de firmă în podgoria Murfatlar din gama

Balada, Pivniţa de Aur şi Chateau Murfatlar. Informaţia prezenată este

bogat şi bine structurată în secţiuni. Sunt prezentate datele generale de

contact ale firmei.

Figura 5.21 Site-ul Wine Princesswww.wineprincess.ro - site al producătorului arădean, cu vinuri

obţinute în podgoria Miniş. Realizat în română, engleză, dar şi în

maghiară, mulţi dintre clienţii firmei fiind din Ungaria. Un site nu foarte

complex, dar cu o grafică agreabilă, cu o prezentare succintă a vinurilor

produse, dar şi a posibilităţii de turism viti-vinicol. Sunt prezentate şi

date de contact atât pentru vinoteca din Arad, cât şi pentru crama din

Păuliş.

114

Page 115: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

5.2. Site-uri ale comercianţilor

În prezent, site-urile comercianţilor români de vinuri pot fi

caracterizate drept site-uri tip “kiosk”, site-uri care oferă diferite

informaţii, dar care nu permit comanda de vinuri online.

Aceste site-uri sunt prezentate mai jos:

Figura 5.22. Site-ul Casei de Vinuri –

Dr.Puşcă.

www.casavinului-drpusca.ro – Site al Casei de Vinuri –

Dr.Puşcă, proprietarul acesteia fiind un cunoscut specialist oenolog

român. Grafica este modestă, dar prezintă însă informaţii interesante în

câteva secţiuni: “Ghidulvinului”, “Totul despre vin”, “Evenimente”, etc.

Sunt prezentate elemente de contact ale celor două magazine ale firmei.

Figura 5.23. Site-ul Vinexpert.

115

Page 116: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

www.vinexpert.info – Site al firmei VINEXPERT, prezenţă de

referinţă pe piaţa vinului în România, activitatea principală fiind

desfacerea unei game largi de vinuri de calitate. Site-ul este însă modest

realizat, cu o prezentare succintă a produselor şi cu o grafică

necorespunzătoare (poze mici, nu permit identificarea vinurilor). Sunt

prezentate elementele de contact ale magazinelor.

Figura 5.24. Site-ul Vinalia.

www.vinalia.ro – Site al unui comerciant de vin din Braşov,

bine conceput şi realizat, aflat încă în construcţie (ex. Catalog de vinuri).

Prezintă secţiuni inedite (“Colecţii personale”, “Accesorii”, “Cadouri”).

Site-ul anunţă şi posibilitatea ca în viitor să se poată comanda vinuri

online.

De remarcat că şi în cadrul portalulului www.vinbun.ro este

precizată intenţia realizatorilor acestui site ca în viitor să comercializeze

online vinurile prezentate.

Pe Internet am identificat şi site-uri ale unor comercianţi străini

(în majoritatea de origine română) care comercializează online exclusiv

vinuri româneşti.

Un prim exemplu a fost dat în subcapitolul 3.4.3.2. –

www.romanianwines.ch .

116

Page 117: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Un alt exemplu este cel al firmei Romvin Import Co., care

comercializează o gamă largă de vinuri româneşti în SUA.

Este interesant de observat că aceste site-uri au şi prezentări ale

regiunilor viticole româneşti, scurt isoric, constituindu-se astfel în

adevărate mijloace de promovare a vinurilor româneşti peste hotare.

Figura 5.25. Site-ul firmei Romvin Import Co.

5. 3. Site-uri tip magazin (revistă)

Site-ul de tip “magazin/revistă” on-line în domeniul vinului, cu

o singură excepţie, nu este încă prezent în peisajul românesc. Aceasta

117

Page 118: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

poate fi corelată şi cu prezenţa modestă a publicaţiilor de specialitate

româneşti.

Varianta online a suplimentului ziarului ZIUA, revista

Connaisseur (www.vinul.ro), este un site cu o prezentare atrăgătoare,

care încearcă să aibă toate elementele caracteristice unei astfel de

publicaţii. Site-ul reprezintă o surpriză plăcută, oferind un forum pentru

degustare, o arhivă a revistei, un portal pentru alte tipuri de reviste, link-

uri către site-uri ale producătorilor de vin din România, site-uri ale

festivalurilor de vin, dar şi către alte publicaţii de profil prezente online,

din străinătate.

Din păcate, unele link-uri de pe site nu sunt disponibile.

Figura 5.26. Site-ul revistei Connaisseur.

5. 4. Site-uri ale unor instituţii sau asociaţii

118

Page 119: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Organizaţiile şi asociaţiile de profil din România au realizat

site-uri reprezentative, care încearcă să se apropie de cele din ţările cu

tradiţie.

Figura 5.27. Site-ul Patronatului

Naţional al Viei şi Vinului.

www.pnvv.ro – site-ul Patronatului Naţional al Viei şi Vinului.

Secţiuni prezentate: “Despre PNVV”, “Membrii”, “Presă”, “Legislaţie”.

Există posibilitatea abonării la un Newsletter.

Figura 5.28. Site-ul Organizaţiei

Naţionale Interprofesionale Vitivinicole.

www.oniv.ro – site al Organizaţiei Naţionale Interprofesionale

Vitivinicole. Sunt prezentate date legate de Organizaţie (statut,

119

Page 120: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

membrii), dar şi date referitoare la situaţia viticulturii şi la piaţa vinului

în România.

Figura 5.29. Site-ul Oficiului Naţional

al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi alte Produse Vitivinicole.

www.ondov.ro – site al Oficiul Naţional al Denumirilor de

Origine pentru Vinuri şi alte Produse Vitivinicole. Site cu informaţii

complete despre legislaţia referitoare la vin, diferitele proceduri

prevăzute de lege, etc. Există şi o secţiune de “Ştiri şi informaţii”.

Figura 5.30. Site-ul Asociaţiei

Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri din România.

www.wineromania.com – site al Asociaţiei Producătorilor şi

Exportatorilor de Vinuri din România, reprezintă şi un portal al vinurilor

româneşti, fiind descris pe larg în subcapitolul 4.4.2.

120

Page 121: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

5. 5. Site-uri ale unor manifestări (concursuri, festivaluri)

Pentru o parte din evenimentele legate de promovarea vinului s-

au creat site-uri după modelul manifestărilor de prestigiu din lume.

Figura 5.31. Site-ul Concursului

Internaţional de Vinuri Bucureşti.

www.vinromania.com – site al Concursului Internaţional de

Vinuri Bucureşti. Există secţiuni privind condiţiile de înscriere,

regulamentul, presa, agenda, rezultate, contact.

Figura 5.32. Site-ul Festvinum.

www.festvinum.ro – site al primului festival outdoor de

amploare al vinurilor româneşti organizat în patru oraşe ale ţării:

Bucureşti, Cluj, Iaşi, Constanţa

121

Page 122: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

5.6. Site-uri ale unor firme ce desfăşoară servicii de consul-

tanţă în domeniul vinului

În ceea ce priveşte firmele din România care oferă servicii de

consultanţă în domeniul vinului, acestea sunt în număr redus şi nu sunt

prezente pe Internet.

Excepţia o constituie firma PROVINUM care, prin experienţa

în management şi prin personalul calificat în afaceri din domeniul

industriei vinului, furnizează firmelor interesate servicii de consulting şi

know-how. Astfel, asigură găsirea de soluţii complete de ordin tehnic,

contribuind direct la modernizarea tehnologiilor de vinificaţie şi

îmbuteliere. PROVINUM este activă şi în comerţul cu vinuri, fiind

prezentă atât pe piaţa internă, ca distribuitor de vinuri în România, cât şi

pe piaţa internaţională, ca exportator de vinuri cu experienţă în domeniu.

Figura 5.33. Site-ul Provinum.

www.provinum.ro – site-ul prezintă serviciile oferite de firmă,

precum şi vinurile produse. Elementele grafice sunt bine realizate, iar

informaţiile sunt uşor de găsit şi prezentate într-un mod plăcut.

122

Page 123: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

6. Concluzii şi recomandări privind prezenţa vinurilor

româneşti pe Internet

O analiză privind prezenţa pe Internet a firmelor şi

organizaţiilor româneşti implicate în industria vinului ne arată că acest

fenomen se află la început pe piaţa românească.

Prima observaţie este că marii producătorii cu tradiţie din

România nu sunt prezenţi în totalitate pe Internet. Ca exemple notabile

pot fi considerate absenţele producătorilor VINCON VRANCEA şi

VINIA IAŞI.

În rest, site-urile producătorilor tradiţionali se caracterizează

prin eterogenitate, de la site-uri foarte complexe (Murfatlar), la site-uri

de o singură pagină.

Astfel, producători ca Jidvei, Murfatlar au realizat site-uri

deosebite, cu un bagaj informaţional considerabil, cu o grafică la cele

mai înalte standarde. Ceva mai simple, dar în concordanţă cu imaginea

nouă, modernă, a vinului produs, sunt site-urile celor de la BUCIUM –

Iaşi, Casa de vinuri PIETROASA, SC VERITAS PANCIU.

Se remarcă şi prezenţa unor producători de talie mai mică, dar

care au reuşit să îşi construiască un site şi să îşi prezinte oferta, chiar

dacă aceste site-uri nu sunt deosebite ca realizare grafică şi informaţii

oferite: VINALCOOL SA BRĂILA, SC ALCOVIN MĂCIN.

Se observă faptul că toate investiţiile străine din industria

vinului au determinat ca societăţile respective să fie prezente cu un site

123

Page 124: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

pe Internet (www.carlreh.ro, www.recaswine.ro, www.serve.ro,

www.vinarte.com etc).

Un semnal pozitiv îl constituie prezenţa pe Internet a celor mai

importante organizaţii profesionale din domeniul vinului în România:

PNVV, ONIV, APEV, cu site-uri care se apropie ca realizare de cele din

ţările cu tradiţie. Din păcate, ADAR-ul (Asociaţia Degustătorilor

Autorizaţi din România) prezintă doar o pagină în construcţie.

Se remarcă prezenţa unui site tip revistă/magazin –

www.vinul.ro, o primă iniţiativă lăudabilă în peisajul internetului

românesc, precum şi site-uri ale unor manifestări din domeniu

(concursuri, festivaluri). De asemenea, am enumerat şi câteva încercări,

timide ce-i drept, ale unor comercianţi de vin de a-şi face cunoscută

prezenţa pe Internet.

Ca observaţie generală, ce a mai fost amintită, este absenţa

posibilităţii de achiziţionare a vinului de pe site-urile româneşti, deşi

intenţia a fost exprimată în unele cazuri (www.vinbun.ro,

www.vinalia.ro).

Analiza calitativă a arătat că multe dintre site-uri au câmpuri

inactive, incomplet realizate, încă în construcţie. De asemenea, se

recomandă existenţa unor variante în cât mai multe limbi de circulaţie

internaţională, inclusiv limba rusă (piaţă cu potenţial foarte mare).

Din punctul de vedere al promovării site-urilor pe Internet, s-a

observat că această activitate este practic inexistentă. Site-urile

româneşti nu se regăsesc pe cele mai importante portaluri destinate

vinului.

Deşi unele site-uri ale producătorilor români pot fi găsite în

cazul utilizării motoarelor de căutare, este necesar ca vinurile româneşti 124

Page 125: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

şi producătorii să poată fi cunoscuţi din portal-urile şi site-urile cu

tradiţie în lumea vinului, o apreciere a vinurilor pe un astfel de site

(existenţa în baza de date) fiind esenţială pentru un consumator din

exterior, ca să poată situa vinul pe o anumită scară de valori.

Un ajutor important în promovarea vinurilor româneşti îl dau

site-urile din străinătate care comercializează exclusiv vinuri româneşti

(www.romanianwines.ch, www.romvinimport.com) şi care, în afara

comerţului online, fac şi o prezentare a tradiţiei vinului în România, a

regiunilor viticole româneşti, a soiurilor de vin româneşti etc.

Ca recomandări generale privind fenomenul Internet pe piaţa

românească a vinului pot fi enumerate următoarele:

- necesitatea realizării unui site în cazul unei societăţi sau

asociaţii din acest domeniu;

- individualizarea site-ului prin realizare grafică în

concordanţă cu imaginea vinului produs, de preferat

originală;

- oferirea de informaţii relevante despre firmă şi produse:

prezentare regiune, tradiţie, proces de fabricaţie, soiuri de

vin, tipuri de vin, distincţii câştigate etc.);

- ilustraţii sugestive şi clare (etichetă a cărei imagine să poată

fi reţinută şi identificată);

- informaţii suplimentare: ghid al vinului, degustare, vin-

feluri de mâncare, dicţionar de vin, vin-sănătate, legislaţie

etc.;

- elaborarea unei strategii active de promovare a site-ului pe

Internet (vezi subcap. 4.4.).

125

Page 126: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Site-ul trebuie să se constituie şi într-un instrument activ de

marketing al firmei, putând aduna informaţii preţioase de la

consumatorii şi comercianţii care accesează site-ul. Astfel, site-ul nu are

numai rolul de a furniza informaţii, ci şi pe acela de a colecta opiniile

clienţilor, dând posibilitatea realizării studiilor de piaţă într-o manieră

eficientă, rapidă, exactă şi ieftină. În acest mod, se pot sesiza noile

orientări şi pot fi previzionate noile tendinţe.

Totodată, site-ul mai poate avea rolul de a educa şi informa

eficient forţa de vânzare şi distribuitorii producătorului respectiv.

Se recomandă şi apariţia unor site-uri “reper”, fie ale unor

asociaţii (ADAR), fie ale unor specialişti de prestigiu, care să pună la

dispoziţie baze de date ale vinurilor româneşti, cu cotarea acestora şi

aprecierea lor inclusiv în raport cu vinurile existente pe plan

internaţional.

În final, se poate spune că existenţa site-urilor româneşti pe

Internet denotă faptul că producătorii români şi cei implicaţi în industria

vinului au realizat importanţa Internetului de a se face cunoscuţi în

contextul mondial actual, deşi încă nu se alocă resursele necesare pentru

ca această modalitate să fie utilizată cu maximum de eficienţă.

126

Page 127: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

BIBLIOGRAFIE

1. Adam, N., Electronic Commerce: Current Research Issues and Applications, Springer, Berlin, 1996

2. Adamic, L.A. , Huberman, B.A., The nature of markets in the World Wide Web, Quarterly Journal of Electronic Commerce, 2000, (online) http://www.parc.xerox.com/istl/groups/iea/www/webmarkets.html

3. Albrecht, M. C., Computerizing Your Business, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1997

4. Amor, D., The E-Business (R)evolution, Living and Working in an Interconnected World, Hewlett-Packard Professional Books, 2000

5. Balaure, V, -coordonator- , Marketing, Ed.Uranus, Bucureşti, 2000

6. Barrett, N., Advertising on the Internet: How to get Your Message Across on the World Web, Kogan Page Ltd. Publishing, 2001

7. Bayne, K.M., The Internet Marketing Plan: The Complete Guide to Instant Web Presence, 2nd ed., New York, John Wiley, 2000

8. Black, R., Web Sites That Work, Adobe Press, San Jose, CA, 1997

9. Boboc, D., Perfecţionarea managementului şi marketingului pentru creşterea eficienţei exportului de vinuri româneşti, Teză doctorat, 2001

10. Buchanan, R. W. and Lukaszewski, C., Measuring the Impact of Your Web Site; Proven Yardsticks for Evaluating, Wiley Computers Publishing, New York, NY, 1997

11. Cailliau, R., A little history of the World Wide Web, 1995, (online) http://www.w3.org/History.html

12. Cotea,V.D., Barbu N., Grigorescu C., Cotea V.V., Podgoriile şi 127

Page 128: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

vinurile României, Ed.Academiei Romane, 2000

13.Coupey, Eloise, Marketing and the Internet. Conceptual Foundations, New York, 2001

14.Dowling, Jr. P. J. , K. J., T. J. and Testerman, J. O., Web Advertising and Marketing, Prima Publishing, Rocklin, CA. 1996

15.Ellsworth, J. H., Marketing on the Internet: Multimedia Strategies for the World Wide Web, Wiley Publishing, New York, NY, 1999

16.Florescu, C. –coordonator-, Marketing, Ed.Marketer, Bucureşti, 1992

17.Florescu, C., Marketing, Ed.Independenţa Economică, Bucureşti, 1997

18.Gelormine, V., Guerilla Web Strategies : How to Promote and Market Your Web Site,  The Coriolis Group, 1996

19.Ghilic-Micu, B., Stoica, M. – Comerţul electronic – activitate în societatea informaţională, Informatica Economică, nr.7/1998

20.Kotler, Ph., Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 1997

21.Kotler, Ph., Principles of Marketing, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersez, 1986

22.Levine, R. L.; Baroudi, C. Internet pentru toţi, Bucureşti, Teora, 1996

23.Miller, B., Wine marketing - from farm to ’finish’, Australian & New Zealand wine industry journal. no. 1, 1986

24.Mosley-Matchett, J. D., Include the Internet in Marketing Mix,. Marketing News. American Marketing Association, Chicago, IL, Dec. 8, 1997

25.Naudin, C., Comunicarea de la origini la INTERNET, Bucureşti, 128

Page 129: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

Enciclopedia RAO 1998

26.Năstase, F., – INTERNET şi întreprinderile, Informatica Economică, nr. 3, 1997

27.Nicoară, Marina – Web site ca bază a afacerilor pe Internet, www.team.salvaeco.org, 2004

28.Păunescu, D., - Marketing prin Internet, www.afaceri.net, 2001

29.Pilat, F., Deaconu, S., Popa, S. si Radu Fl., Introducere in Internet, Ed. Teora Bucuresti, 1995

30.Pomohaci C.M., - Noţiuni introductive de utilizare a computerului word, excel, documente HTML, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005

31.Pomohaci, N., Stoian, V., Gheorghiţă, M., Sîrghi, C., Cotea V.V., Nămoloşanu I., Oenologie – vol.I, Ed.Ceres, Bucureşti, 2001

32.Pomohaci, N., Vinul românesc – imens potenţial nefolosit, Agricultorul român, nr.57/2003

33.Ristea, A.-L., Tudose, C., Ioan-Franc, V. - Tehnologie comercială, Editura Expert, Bucureşti, 1999

34.Rouzet, E., Seguin, G. , Le marketing du vin, Ed.Dunod, 2003

35.Sellars, D., Getting Hits : The Definitive Guide to Promoting Your Web Site,  Peachpit Publisher, 1997

36.Talpeş, F. – Comerţul electronic şi România, PC World România, 6/1998

37.Treese, G. W. - Designing Systems For Internet Commerce, Addison Wesley, Londra, 1998

38.Ward, H., Principles of Internet Marketing, South-Western College Publishing, 1999

129

Page 130: Promovarea vinurilor romanesti pe internet

39.Wolfe, K., Tips for Increasing Web Site Traffic., University of Tennessee Cooperative Extension, ADC Info Number 35, May 1999

40.Wyatt, A., Succes cu Internet, Ed.All Educational Bucuresti, 1995

*** - Buletin OIV – 2000-2003

*** - Buletin informativ APEV -„In vino veritas”, 2003-2004

*** - Jupiter Communications 1999, Online Shopping Report

*** - Legea nr. 67/1997 a Viei şi Vinului

*** - Legea nr.244/2002 a Viei şi Vinului

*** - Studiul de piaţă „VINUL” – ONIV – 2003

130