proiect inspectie romana ok

of 21 /21
Proiect didactic Învăţătoare: Bulz Rodovica Unitatea de învăţământ: Grup Scolar “Liviu Rebreanu” , Maieru Clasa: a IV-a C Data: 24 martie 2011 Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatură română Unitatea de învăţare: Lumea necuvântătoarelor Subiectul: Părţi principale de propoziţie Tipul lecţiei: de formare şi consolidare a priceperilor şi deprinderilor Obiective de referinţă: 1.3 - să sesizeze structurile gramaticale (morfologice şi sintactice ) corecte sau incorecte dintr-un mesaj 2.3 - să utilizeze corect formele flexionare ale părţilor de vorbire Obiective operaţionale: O 1 : să identifice părţile de propoziţie învăţate, arătând ce exprimă fiecare;

Transcript of proiect inspectie romana ok

Page 1: proiect inspectie romana ok

Proiect didactic

Învăţătoare: Bulz Rodovica

Unitatea de învăţământ: Grup Scolar “Liviu Rebreanu” , Maieru

Clasa: a IV-a C

Data: 24 martie 2011

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Limba şi literatură română

Unitatea de învăţare: Lumea necuvântătoarelor

Subiectul: Părţi principale de propoziţie

Tipul lecţiei: de formare şi consolidare a priceperilor şi deprinderilor

Obiective de referinţă:

1.3 - să sesizeze structurile gramaticale (morfologice şi sintactice ) corecte

sau incorecte dintr-un mesaj

2.3 - să utilizeze corect formele flexionare ale părţilor de vorbire

Obiective operaţionale:

O1: să identifice părţile de propoziţie învăţate, arătând ce exprimă fiecare;

O2: să analizeze corect gramatical părţile de propoziţie;

O3: să realizeze acordul gramatical între subiect şi predicat;

O4: să schimbe numărul şi forma părţilor principale de propoziţie;

O5: să formuleze propoziţii după schemă sau formule gramaticale date;

O6: să alcătuiască schema propoziţiilor analizate;

Elemente de strategie didactică:

Page 2: proiect inspectie romana ok

Resurse procedurale: explicaţia, exerciţiul, conversaţia euristică,

observaţia, problematizarea, munca independentă, Diagrama Venn, turul galeriei;

Resurse materiale: fişe de lucru , fişe de evaluare, manual;

Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe;

Durata: 50 minute

Bibliografie:

Piţilă, Teodora; Mihăilescu, Cleopatra, Limba şi literatura română, manual

pentru clasa a IV-a, Bucureşti, Editura Aramis, 2006;

Iordăchescu, C. – Exerciţii de limba română pentru clasele II-IV, Ed. Carminis,

Piteşti, 1998

Page 3: proiect inspectie romana ok

Nr.crt. Secvenţele

instruirii

Ob.Op.

Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didacticăEvaluare

Activitatea învăţătorului Activitatea elevilorMetode şi procedee

Material didactic

Forme de organizare

1. Moment organizatoric

Stabileşte ordinea şi pregăteşte materialele necesare pentru lecţie .

Se pregătesc pentru ora de limba şi literatura română.

conversaţia frontal

2. Verificarea temei

- Ce-aţi avut de scris pentru astăzi? Verifică tema din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. Face aprecieri asupra realizării temei.

Citesc/ ascultă conţinutul temei.

conversaţia frontal şi individual

Aprecieri verbale

3. Captarea atenţiei Propune elevilor un exerciţiu – joc ,, Găseşte intrusul”.

Cere elevilor să motiveze alegerile făcute.

- Ce funcţii pot îndeplini aceste cuvinte în propoziţie?

- Daţi exemple de propoziţii care să conţină subiect şi predicat.

Elevii vor descoperi, pe rând, cuvântul intrus din cele două şiruri de cuvinte date:a) caietul, pisica, al doilea, soarele;b) dansează, apărător, citeşte, cântă. În primul caz intrusul este cuvântul ,, al doilea” deoarece este singurul care este numeral iar celelalte cuvinte sunt substantive. În al cincilea caz intrusul este cuvântul ,, apărător “ deoarece este substantiv iar celelalte cuvinte sunt verbe.,,... de subiect şi predicat.”

Dau exemple.

conversaţiaexerciţiulexplicaţiaproblematizarea

tabla frontal şi individual

Aprecieri verbale

Page 4: proiect inspectie romana ok

4. Verificarea cunoştinţelor

anterioare

Verifică cunoştinţele elevilor prin intermediul Diagramei Venn ( vezi Anexa nr.1).

- Ce fel de propoziţii sunt acestea ?

- Ce este propoziţia simplă ?

- Ce este propoziţia dezvoltată ? Daţi exemple !

- Ce fel de părţi de propoziţie sunt subiectul şi predicatul?

-,,... propoziţii simple”

- ,, ... propoziţia formată din subiect şi predicat.”

-,, ... propoziţia care pe lângă subiect şi predicat are şi alte părţi de vorbire.”

-,,...părţi principale de propoziţie.”Completează Diagrama Venn cu noţiuni despre părţile principale de propoziţie.

conversaţiaexerciţiulexplicaţia

TablaDiagrama Venn

frontal şi individual

Observarea sistematică a

comporta- mentului elevilor

5. Anunţarea temei şi a obiectivelor

-Astăzi ne vom consolida cunoştinţele despre părţile principale de propoziţie şi le vom aplica în exerciţii variate. Scrie data şi titlul lecţiei pe tablă: Părţi principale de propoziţie – exerciţii aplicative. .

Ascultă.

Scriu data şi titlul lecţiei pe caiete.

frontal şi individual

6. Dirijarea formării şi

consolidării

Cer elevilor sa deschida manualele la pagina 97. Cer să se alcătuiască

Privesc cu atenţie imaginile. Alcătuiesc propoziţii ple-

conversaţiaexerciţiulexplicaţia

manual frontal şi individual

Aprecieri

Page 5: proiect inspectie romana ok

cunoştinţelor

O1

O2

O4

propoziţii simple plecând de la imaginile date. Numeşte elevi care să scrie propoziţiile şi să identifice subiectele şi predicatele.Subliniaza cu o linie predicatele si cu doua lini subiectele. Solicită elevilor să analizeze, în scris, subiectul şi predicatul din prima şi ultima propoziţie, iar pe celelalte, oral. Treceţi la plural subiectele următoarelor propoziţii: Copilul a adunat flori de primăvară . Mărul din spatele casei a înflorit..Elevii se grupeza in perechi. Distribuie fiecărei perechii câte o fişă pe care se află scris un cuvânt şi le cer să găsească cât mai multe subiecte sau predicate pentru cuvintele date ( vezi Anexa nr.2 ). Propun elevilor să rezolve la tablă şi pe caiete câteva exerciţii: Distribuie elevilor o fişă de lucru

când de la imaginile date.

Elevii numiţi scriu propoziţiile la tablă.

Analizează în scris subiectul si predicatul din prima şi ultima propoziţie iar pe celelalte oral.

Ies la tabla si scriu propozitiileSubliniaza cu o linie predicatele si cu doua lini subiectele.

Elevii trebuie să găsească cât mai multe subiecte şi predicate si să completează ciorchinele.

problematizarea

conversaţiaexerciţiulexplicaţiaproblematizarea

exerciţiulproblematizarea

manual

fişe de lucru

frontal şi individual

pe echipe

verbale

Observarea sistematică a

comporta- mentului elevilor

Aprecieri verbale

observarea sistematică a

comporta-mentului elevilor

Page 6: proiect inspectie romana ok

O3

O6

O5

1. Completează propoziţiile cu predicatele potrivite ! a) Un pescar … un peştişor . b) Împăratul ……trei feciori . c) Toţi elevii …………lecţia.2. Completează propoziţiile cu subiectele potrivite !a) În luna martie vine ..……. b) De trei zile,…….. n-a mai încetat . c) ……...avea o cocioabă veche de bârne cu ferestrele cât palma . 3. Realizaţi acordul predicatului cu subiectul.a). Cei harnici ( a culege) roadele muncii lor.b). Doru şi Dana ( a merge) la spectacolul de mâinec). Pe orizont ( a se ivi ) nişte pete negre .d). Noi (a alerga)prin curtea şcolii.4.Taie forma greşită !a). Familia Ionescu au făcut / a făcut o excursie .b). Elevii poate / pot să înveţe zilnic .c). Copiii talentaţi desenez / desenează frumos. Cere elevilor să alcătuiască schema ultimei propoziţii( vezi Anexa nr. 3).

Scriu pe tablă/ caiete predicatele potrivite :a prins, are, învaţă.

Scriu pe tablă/ caiete subiectele potrivite : primăvara, ploaia, bunica.

Realizează acordul dintre predicat şi subiect şi scriu propoziţiile pe tablă / caiete.

Taie forma greşită.

exerciţiul

problematizarea

exerciţiul

exerciţiul

flip-chart, planşă cu exerciţiul propus

frontal şi individual

frontal şi individual

Aprecieri verbale

aprecieri verbale

observarea sistematică a

comporta-mentului elevilor

Page 7: proiect inspectie romana ok

7. Evaluare

O6

O5

- Despre ce părţi de propoziţie am discutat astăzi? - De ce este important să studiem părţile de propoziţie ? Propun elevilor să alcătuiască propoziţii după schemele:

S + P + P.S + P. Ss.p v s.c adj

S. + P.s. + P. + P.s. s.c adj. v s.c

Explică în ce constă exercitiul, apoi las elevilor timp pentru a lucra independent. Face aprecieri verbale asupra participării elevilor la lecţie şi evidenţiază elevii care au răspuns mai mult pe parcursul acesteia.

Răspund oral la întrebările adresate.

Alcătuiesc propoziţii după schemele date.

Ascultă cu atenţie.

conversaţia

exerciţiulmunca independendă,

frontal şi individual

observarea sistematică a

comporta-mentului elevilor

aprecieri verbale

calificative

8. Încheierea lecţiei

Dă tema pentru acasă: exerciţiile 5 şi 6, din manual, de la pagina 97.

Notează tema. conversaţia manual individual

Anexa nr. 2

Găsiţi cât mai multe subiecte pentru predicatul ,, cântă”.

Page 8: proiect inspectie romana ok

cântă

Anexa nr. 2

Găsiţi cât mai multe predicate pentru subiectul ,, elevul”.

elevul

Anexa nr. 2

Găsiţi cât mai multe subiecte pentru predicatul ,, au plecat”.

au plecat

Page 9: proiect inspectie romana ok

Anexa nr. 2

Găsiţi cât mai multe predicate pentru subiectul ,, Ionel”.

Ionel

Anexa nr. 2

Găsiţi cât mai multe subiecte pentru predicatul ,, zboară”.

zboară

Anexa nr. 2

Găsiţi cât mai multe predicate pentru subiectul ,, băiatul”.

Page 10: proiect inspectie romana ok

băiatul

Anexa nr. 2

Găsiţi cât mai multe subiecte pentru predicatul ,, au mâncat”.

au mâncat

Anexa nr. 2

Găsiţi cât mai multe predicate pentru subiectul ,, Maria”.

Maria

Anexa nr. 3FIŞĂ DE LUCRU

Page 11: proiect inspectie romana ok

1. Completează propoziţiile cu predicatele potrivite: a) Un pescar ….............................. un peştişor . b) Împăratul …..................…trei feciori . c) Toţi elevii ……...................……lecţia.

2. Completează propoziţiile cu subiectele potrivite :

a) În luna martie vine ..…….............. b) De trei zile,….................….. n-a mai încetat . c) ……......................avea o cocioabă veche de bârne cu ferestrele cât palma .

3. Realizaţi acordul predicatului cu subiectul :

a). Cei harnici ( a culege) .....................roadele muncii lor.b). Doru şi Dana ( a merge)...................... la spectacolul de mâinec). Pe orizont ( a se ivi )............................ nişte pete negre .d). Noi (a alerga)..................................prin curtea şcolii.

4.Taie forma greşită :

a). Familia Ionescu au făcut / a făcut o excursie .b). Elevii poate / pot să înveţe zilnic .c). Copiii talentaţi desenez / desenează frumos.

Page 12: proiect inspectie romana ok

Anexa nr. 4

FIŞĂ DE EVALUARE

1. Subliniaţi predicatul şi subiectul propoziţiei:

Pe creanga stufoasă stătea veveriţa.

2. Realizaţi acordul predicatelor din paranteză cu subiectele:

Elevii (a ieşit) de la şcoală.

…………………………………………………………………..…………….

Ei (este bucuros) de rezultatele obţinute.

………………………………………………………..………………………….

3. Se dă propoziţia simplă: Copilul aleargă.

Page 13: proiect inspectie romana ok

Dezvoltaţi-o după schema: S. + P.s. + P. + P.s. s.c adj. v s.c …………………………………………………………………………………………………

4. Analizaţi gramatical partile principale de propozitie :

Lupul hain a mâncat iezii cuminţi. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 14: proiect inspectie romana ok

Întrebare:

Exprimat prin :

- Felul : --

Întrebare: Poate fi exprimat prin:

Felul: Număr:

Anexa nr.1

SUBIECTUL PREDICATUL

Page 15: proiect inspectie romana ok

Anexa nr.1

SUBIECTUL PREDICATUL