Proiect Foraj Marin

download Proiect Foraj Marin

of 61

Embed Size (px)

Transcript of Proiect Foraj Marin

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  1/61

  MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

  UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIETI

  FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR

  SPECIALIZAREA FORAJUL SONDELOR MASTERAT

  PROIECT DE DIZERTAIE

  Conduc!o"

  M#$!%"#nd

  MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

  UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIETI

  FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR

  SPECIALIZAREA FORAJUL SONDELOR MASTERAT

  Ploieti 2010

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  2/61

  PROIECT DE DIZERTAIE

  TEMA& ELEMENTE SPECIFICE DE PROIECTARE A FORAJULUI

  UNEI SONDE MARINE

  Coo"don#!o"

  M#$!%"#nd

  MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

  UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIETI

  FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR

  SPECIALIZAREA FORAJUL SONDELOR MASTERAT

  A'"o(#!,

  %) c#!%d",

  ******++

  An%# -D%c.#" '% '"o'"/# "$'und%"% c #0

  %.#(o"#! '%"$on#. '"o/%c!u. d% d/'.o0 1/nu #0 )o.o$/! #.!% 0#!%"/#.% docu0%n!#"%

  2n #)#"# c%.o" '"%3%n!#!% .# c#'/!o.u.45/(./o6"#7%8+

  TEMA

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  3/61

  P"o/%c!u. d% d/'.o0 # d#! 0#$!%"#ndu.u/&T%0# '"o/%c!u.u/&E.%0%n!% $'%c/7c% d% '"o/%c!#"% # )o"#9u.u/ un%/

  $ond% 0#"/n%#'"o(#! d% d%c#n#! .# d#!# d%&-+ T%"0%nu. d% '"%d#"% #. '"o/%c!u.u/&

  E.%0%n!% /n/:/#.% '%n!"u '"o/%c!&;+ Con:/nu!u. no!%/ %'./c#!/

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  4/61

  4.2.Alegerea diametrelor sapelor i coloanelor.......................................................................4

  4.3.etodologia de calcul a coloanelor..................................................................................4

  4.4.!tabilirea profilului coloanei de exploatare......................................................................4

  4.4.1. Profilul coloanei la solicitarea de presiune interioar...............................................4

  4.4.2. Profilul coloanei la solicitarea de presiune interioar...............................................4

  4.4.3. Profilul coloanei la solicitarea de "ntindere..............................................................4

  ".#imentarea coloanei de ancoraj $ procedeul %alliurton.................................................4

  &.#omponen a !arniturii de foraj ...........................................................................................4

  '.#onclu(ii i propuneri ...........................................................................................................4

  )ilio!rafie................................................................................................................................4

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  5/61

  -+In!"oduc%"%2n )o"#9u. [email protected]"%

  n c/ud# '"ono$!/cu"/.o" d% !o! )%.u. #$u'"# %+ S%

  %$!/0%#3 c c/"c# H d/n!"% #c%$!%# $un! c#n!on#!% 2n cK0'u"/.%

  $u(0#"/n%+ In #c%$!% cond///, '% +

  2n '%"$'%c!/

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  6/61

  0#"c#! d% #'#"//# 1/ d%3

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  7/61

  D%$co'%"/"%#, 2n d%c%n//.% !"%/ 1/ '#!"u d/n $%co.u. !"%cu!, d% no/

  cK0'u"/ '%!"o./)%"%, d%'"!#!% d% "0, # /0'u$ 6$/"%# d% $o.u//

  con$!"uc!/

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  8/61

  !u(u.#"%+ So.u//.% #do'!#!% 2n #c%$! $%n$ #u + S#u

  "%#./3#! #$!)%. '.#!)o"0% d% d/0%n$/un/ 0/9.oc//, 0#"/ 1/ )o#"!% 0#"/ %[email protected]/'#!%

  '%n!"u )o"#9 $#u '%n!"u )o"#9 1/ %!"#c/%+

  P%n!"u cond///.% 6"%.% d/n M#"%# No"du.u/ $# c"%#! un nou !/' d%

  '.#!)o"0, '.#!)o"0# 6"#&

  '.#!)o"0# !/' !u"n #nco"#! 1/ '.#!)o"0# cu '/c/o#"% !%n$/on#!%+ Ac%$!%

  $o.u// con$!"uc!/ #9un6Kndu$%, 2n $cu"! !/0', .# '%")o"0#n# d%

  HH0, d%'1/!, .# "Kndu/, 2n '%"/o#d# u.!/0/.o" #n/+

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  9/61

  To! 2n d/"%c/# '%")%c/on"// '.#!)o"0%.o" $%0/$u(0%"$/(/.% .# un

  nu0" $%0n/7c#!/< d% con$!"uc// 0od%"n% ="%#./3#!% 2n

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  10/61

  2n"%6/$!"#! d% )o"#9u. 0#"/n nu #" 7 )o$! 'o$/(/. )" #'o"!u. uno" d/$c/'./n%

  d%

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  11/61

  ;+P.#!)o"0% d% )o"#9%!"#c/%

  A1# cu0 $# 0#/ $'%c/7c#!, '#"!/cu.#"/!/.% )o"#9u.u/ 0#"/n #u 2n

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  12/61

  '.#!)o"0% '.u!/!o#"%& $%0/$u(0%"$/(/.%,

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  13/61

  'u!%"n/c% =-HH +++ HHHH WN> 1/ %$!% #1%3#! '% $u'"#)## #'%/ =76u"#

  ;+-> '%n!"u

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  14/61

  P%n!"u 7#"%# '/.on/.o" =d% '"%)%"#! 2n "oc (/n% con$o./d#!> $un!, d%

  #$%0%n%#, 0#/ 0u.!% 'o$/(/./!/+ n c%.% 0#/ 0u.!% c#3u"/, 6"%u!#!%#

  '"o'"/% %$!% $u7c/%n! '%n!"u c# '/.on// $ $!"(#! $!"#!u. d% 0K. 1/ n/$/'

  1/ $ #9un6 .# $u'o"!u. $o./d d#c 2n$ 6"o$/0%# $!"#!u.u/ d% 0K. 1/ n/$/'

  %$!% 0#/ 0#"% d% +++ 0, '"/n /n!%"/o"u. '/.on/.o" $% /n!"oduc 9%!u"/

  'u!%"n/c% d% #' c#"% $'#. 0K.u. 1/ '"o, 0on!#/ cu

  [email protected]/u"/ d% 2nc./n#"% X Y -H '#"!%# d% d%#$u'"# n/

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  15/61

  con!/nu c!"% $u'"#)# cu #c%.#1/ [email protected]/ c#d"u. 0%!#./c ;,

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  16/61

  )und#/%/> 1/ c )o"%.% .#!%"#.% ='"o& Go.)u.

  M%/c =-H 0>, C#n#.u. S)Kn!# 5#"(#"# = 0>, M#"%# No"du.u/ =- 0>,

  '#"!%# $ud/c # Oc%#nu.u/ A!.#n!/c =-H 0> %!c+ Con$!"uc//.% $un! do!#!%,

  2n 0#9o"/!#!%# c#3u"/.o", cu !u".% 4d/n#0/c%, c#"% $% d%'.#$%#3 '% 1/n%,

  '% '#"!%# $u'%"/o#" # co"'u.u/, )o"Kndu$% 'Kn .# H d% $ond% '% o.oc#/%+

  P"/nc/'#.%.% #c!/ #u un '/c/o" '"/nc/'#. -

  con$!/!u/! d/n (u".#n% cu d/#0%!"u. d% +++ 0 $u$'%nd#"%# '% )undu.

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  17/61

  0"// $% )#c% '% do/ $u'o"/ o"/3on!#./ !u(u.#"/ ;, c#"% $un! $o./d#"/3#/ d%

  '/c/o"u. '"/nc/'#. '"/n /n!%"0%d/u. uno" %

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  18/61

  F/6+ ;++ %lator turn ancorat

  2.3. Platforme xe cu picioare tensionate

  S!"uc!u"# d% (#3 # un%/ '.#!)o"0% cu '/c/o#"% !%n$/on#!% =76u"#

  ;+> con/n%, c# %.%0%n!% d% (#3, co.o#n%.%

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  19/61

  .uc"%#3 2n co0'"%$/un%+ O ./n/% d% #nco"#"% 'o#!% 7 "%#./3#! c# o '/%$

  un/c, d/n 0#!%"/#. !#(u.#" 20(/n#! '"/n $ud#"%, $#u c# o 6#"n/!u" d%

  0#!%"/#. !u(u.#" #$#0(.#! '"/n 2n7.%!#"%+

  Figura 2.1*. %lator cu picioare tensionate

  Co"'u. '.#!)o"0%/, n%%!#n1 1/ n%'.u!/!o", #"% 2n co0'on%n 0#/

  0u.!% 'un/ 1/ $u$/n% 2n!"%6u. %[email protected]/'#0%n! d% )o"#9 =cu !u". d/n#0/c>,

  "%$'%c!/< %[email protected]/'#0%n!%.% #u/./#"%+ A$%0%n%# '.#!)o"0%, d% '% c#"% $% 'o!

  )o"# ;H +++ $ond%, #u )o$! /n$!#.#!% 2n M#"%# No"du.u/ 1/ 2n Go.)u. P%"$/c+

  / 2nc c%

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  20/61

  +Ac/un%# 0%d/u.u/ 0#"/n #$u'"#$!"uc!u"/.o"

  n %$%n, %$!% 1/ dinaice.

  Ec/!#//.% $!#!/c% $un! d#!% d% cu"%n/ con$!#n/,

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  21/61

  O %c/!#/% d/n#0/c %$!% #$oc/#! un%/ $c"/ d% !/0'+ P"o(.%0%.% d%

  rezonan $un! '%"/cu.o#$% d#c #c%#$! $c#" d% !/0' %$!%

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  22/61

  +S!#(/./"%# '"o6"#0u.u/ d% con$!"uc:/%#. $ond%/

  N% '"o'un%0 $ $!#(/./0 '"o6"#0u. d% con$!"uc:/% '%n!"u o $ond

  0#"/n cu o #dKnc/0% d% HHH 0 d% '% o '.#!)o"0# 7 2n!"o 0#"% cu

  #dKnc/0%# d% ;HH 0+

  C# o"/c% #.! .uc"#"% u0#n, d% o o#"%c#"% #0'.o#"%, 1/ $ond%.% #u o

  #nu0/! #.c!u/"% con$!"uc!/ .# $ond%.% d% %'.o#!#"%+ L# $ond%.%

  d/"/9#!% $% '"%c/3%#3 1/ '"o7.u. .o" $'#/#.+

  Con$!"uc/# '"o/%c!#! d%!%"0/n, d% "%6u., %[email protected]/'#0%n!u. 1/ $cu.%.%

  cu c#"% $%

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  23/61

  AdKnc/0%# $!"#!%.o" d% /n!%"%$ =#dKnc/0/.% $un! con$/d%"#!% d% .#

  ./n/# d% 0K.>&o ;H;H 0 ;--H 0 "%3%"o

  ;H 0 ;H 0 "%3%"

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  24/61

  pp 2100=pa+p 3000 H=21,2+0,128 2100 105=290 bar;

  P"%$/un%# d/n 'o"/ .# H=3000m &

  pp 3000=pa+p 3000 H=21,2+0,128 3000 105=405,2 bar;

  P"%$/un%# .# n/

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  25/61

  H -HH ;HH HH DHH EHH IHH OHH

  H

  EHH

  -HHH

  -EHH

  ;HHH

  ;EHH

  HHH

  P"%$/un%# d% 7$u"#"% # )o"0#!/un//

  P"%$/un%# d/n 'o"/ %%%% """"

  ddd Co.o#n#- co.o#n#-]

  [email protected]@ %%%"%!!"!

  Presiunea

  Adncimea ( de la linia de ml

  Figura 0.1. ariaia presiunii din pori i a presiunii de !surare

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  26/61

  P"%$/un%# .# n/

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  27/61

  &"C#l#ana te'nic !& cu d/#0%!"u. no0/n#. d% - /n $% !u(%#3

  .# #dKnc/0%# d% -HHH 0 /n!"o 6#u"# d% - ^ /n+ A"% "o.u. d% # /3o.#

  )o"0#/un/.% Cu#!%"n#" 1/ '#!%# $u'%"/o#" # D#c/#nu.u/ 1/ d% # '%"0/!%

  0on!#"%# $/$!%0u.u/ d% '"%

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  28/61

  Jr 9ocu. "#d/#. 2n!"% %!%"/o"u. 0u)%/ (u".#nu.u/ 1/ '%"%!%.%

  6u"// d% $ond+

  D/n !#(%.%.%. d% $#'% $% #.%6% !/'od/0%n$/un%# d% $#'# c%# 0#/#'"o'/#! 1/ $% "%c#.cu.%#3 9ocu. "#d/#. 1/ "#/# d% !u(#"%+

  Jr=D STASD m

  2

  Rn+1=(JrDs )n+1

  Figura 0.2. odelul de stabilire a diaetrului sapelor &a'

  i a diaetrului coloanelor de burlane &b'.

  !"C#l#ana de e*pl#atare (+ , &+++ m

  D=7 in=177,8 00

  Dm=194,5 mm

  Jr=10 20 00 #.%6%0 Jr=10 00

  Ds=D m+2 Jr=194,5+2 10=214,5 00

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  29/61

  S% #.%6% Ds=215,9mm=81

  2in;

  R%c#.cu.0 9ocu. "#d/#.

  Jr=215,9194,5

  2=10,7mm;

  R#/# d% !u(#"%

  R=10,7

  215,9=0,0495 ;

  $"C#l#ana intermediar $ (+ , !-++ m

  D/#0%!"u. 0/n/0 /n!%"/o" #. co.o#n%/ $% d%!%"0/n /0'unKnd un 9oc

  "#d/#. 2n!"% $#'# #n!%"/o#" 1/ '%"%!%.% /n!%"/o" #. co.o#n%/+

  a=3 mm =D+2 a=215,9+2 3=221,9mm;D

  S% #.%6% co.o#n# u"0#!o#"%&

  D=95

  8in=244,5mm;

  Dm=269,9 mm;

  Jr=20 45 00 #.%6%0 Jr=20 00

  Ds=D m+2 Jr=269,9+2 20=309,9 mm;

  S% #.%6% Ds=311,2mm=121

  4in ;

  R%c#.cu.0 9ocu. "#d/#.

  Jr=311,2269,9

  2 =20,66mm;

  R#/# d% !u(#"%

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  30/61

  R=20,66

  311,2=0,0664 ;

  &"C#l#ana intermediar ! (+ , !+++ m

  D/#0%!"u. 0/n/0 /n!%"/o" #. co.o#n%/ $% d%!%"0/n /0'unKnd un 9oc

  "#d/#. 2n!"% $#'# #n!%"/o#" 1/ '%"%!%.% /n!%"/o" #. co.o#n%/+

  a=3 mm =Ds+2 a=311,2+2 3=317,2mm ;D

  S% #.%6% co.o#n# u"0#!o#"%&

  D=133

  8in=339,7mm;

  Dm=365,1mm ;

  Jr=20 45 00 #.%6%0 Jr=30 mm;

  Ds=D m+2 Jr=365,1+2 30=425,1 mm;

  S% #.%6%D

  s

  =444,5mm=171

  2in ;

  R%c#.cu.0 9ocu. "#d/#.&

  Jr=444,5365,1

  2 =39,7mm;

  R#/# d% !u(#"%&

  R=

  39,7

  444,5=0,0893;

  )"C#l#ana de anc#ra% (+ , .++ m

  D/#0%!"u. 0/n/0 /n!%"/o" #. co.o#n%/ $% d%!%"0/n /0'unKnd un 9oc

  "#d/#. 2n!"% $#'# #n!%"/o#" 1/ '%"%!%.% /n!%"/o" #. co.o#n%/+

  a=3mm =Ds+2 a=444,5+2 3=450,5mm;D

  S% #.%6% co.o#n# u"0#!o#"%&

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  31/61

  D=20 in=508 mm;

  Dm=533,4 mm;

  Jr=45 70 00 #.%6%0 Jr=50 mm;

  Ds=D m+2 Jr=533,4+2 50=633,4 mm;

  S% #.%6% Ds=660,4mm=26 in ;

  R%c#.cu.0 9ocu. "#d/#.&

  Jr=

  660,5533,4

  2 =63,5mm;

  R#/# d% !u(#"%&

  R=63,5

  633,4=0,1003;

  ."C#l#ana c#nduct#r(+ , .+ m

  D/#0%!"u. 0/n/0 /n!%"/o" #. co.o#n%/ $% d%!%"0/n /0'unKnd un 9oc"#d/#. 2n!"% $#'# #n!%"/o#" 1/ '%"%!%.% /n!%"/o" #. co.o#n%/+

  a=3mm =Ds+2 a=633,4+2 3=639,4mm;D

  S% #.%6% co.o#n# u"0#!o#"%&

  D=30 in=762 mm;

  Dm=800,1mm ;

  Jr=50 80 00 #.%6%0 Jr=55 mm;

  Ds=D m+2 Jr=800,1+2 55=910,1 mm;

  S% #.%6% Ds=914,4mm=36 in ;

  R%c#.cu.0 9ocu. "#d/#.&

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  32/61

  Jr=914,4800,1

  2 =57,15mm;

  R#/# d% !u(#"%&

  R=63,5

  633,4=0,063;

  T/'co.o#n

  In!%"

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  33/61

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  34/61

  4.3.etodologia de calcul a coloanelor

  Tu(#"%# $ond%.o" %$!% un co0'.% d% .uc""/ n%c%$#"% # 7 %)%c!u#!%

  '%n!"u /n!"oduc%"%# co.o#n%.o" )o"0#!% d/n (u".#n% d% o%., 2n 6#u"# d%

  $ond .# o #nu0/! #dKnc/0% 1/ d% un #nu0/! d/#0%!"u+ Ac%$!%# #u "o.u.

  '"/nc/'#. d% # #$/6u"# u"0!o#"%.%&

  $ $!#(/./3%3% '%"%// 6u"// d% $ond $ "%#./3%3% /3o.#"%# %!#n1 # )o"0#/un/.o" d/n co.o#n#

  $!"#!/6"#7c $ #$/6u"% cond/// $#!/$)c!o#"% d% $%cu"/!#!% 2n '"oc%$u. d%

  )o"#9 1/ 2n !/0'u. %'.o#!"// 3c0/n!%.o"+

  5u".#n%.% '%n!"u !u(#9 $un! $o./c/!#!% 2n d/)%"/!% 0odu"/, c#"% d/)%"

  d% .# o $/!u#/% .# #.!#, .# !"#c/un% 1/ co0'"%$/un%, .# '"%$/un% /n!%"/o#" 1/

  '"%$/un% %!%"/o#", un%o"/ 1/ .# 2nco

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  35/61

  '"%$/un% /n!%"/o#", '"%$/un% %!%"/o#" 1/ 2nco

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  36/61

  co.o#n%/ d% no"o/ d/n $ond $% d%!%"0/n d/n cond//# c# '"%$/un%# $ nu

  d%'1%#$c '"%$/un%# d% 7$u"#"%, /#" c%# d/n d"%'!u. $!"#!u.u/ cu 6#3% $

  nu 7% 0#/ 0#"% d%cK! '"%$/un%# #c%$!u/#+ Ac%#$!# 2n$%#0n&

  pmax+ n g H n+ g g (HsHn )=p fis

  pmax+ ng Hn+ g g (HsHn )=pp

  D/n '"/0# %6#./!#!%, 2n.:/0%# co.o#n%/ d% no"o/

  Hn= p fispmaxg ( n g )

  Hs g

  ng

  /#" d/n # dou#

  Hn= pppmax

  g ( n g )Hs

  g

  ng

  L# o"/c% #dKnc/0% !"%(u/% 2nd%'./n/! cond//#&

  pi pia

  und% pia "%'"%3/n! '"%$/un%# /n!%"/o#" #d0/$/(/. # (u".#n%.o" .#

  7$u"#"%+

  S% 'o#!% $c"/% "%.#/# cu c#"% $% c#.cu.%#3 #dKnc/0%# und% %$!%

  n%c%$#" !"%c%"%# d% .# o 6"o$/0% 0#/ 0/c .# un# 0#/ 0#"% $#u /n

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  37/61

  Figura 0.0. 4purele dierenei de presiune interioar5 a' sond plin cu gaze6

  b' !surarea oraiunilor de la iul coloanei6 c' sond echipat cu parc7er cupresiunea la coloan liitat.

  P%n!"u d/0%n$/on#"%# co.o#n%.o" .# !u"!/"%, !"%(u/% #n!/c/'#!% 1/

  %, '"%$/un%# %!%"/o#" d% c#.cu. 'o#!% 7 0"/!

  'Kn .# c%# ./!o$!#!/c+

  L# con!/nu#"%# )o"#9u.u/ $u( 1/u. co.o#n%.o" "%$'%c!/

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  38/61

  2n!K.n%#$c )o"0#/un/ cu '"%$/un% 0#/ 0/c d%cK! c%# no"0#.>+ n

  #c%#$! '"%$u'un%"% "%3u.!&

  n g (HpcHg )=a g H pc

  und%&

  n %$!% d%n$/!#!%# 0#/0 #n!/c/'#! # no"o/u.u/ .# #dKnc/0%#

  Hpc und% 'o! #

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  39/61

  Figura 0.(. 4purele dierenei de presiune e"terioar.

  a' golire total6 b' golire parial.

  P%n!"u d/0%n$/on#"%# .# !"#c/un% $% /# 2n con$/d%"#"% do#"

  6"%u!#!%# '"o'"/% # (u".#n%.o" .# $)K"1/!u. !u("//+ Ad%$%o"/ $% /#,

  #co'%"/!o", 6"%u!#!%# co.o#n%/ 2n #%"+

  n #c%#$! $%c/un% !"#n$

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  40/61

  D#c $% no!%#3 cu li , .un6/0%# unu/ !"on$on o#"%c#"% cu 0#$#

  un/!#"# i , 1/ )o"# d% !"#c/un% #d0/$/(/. Fad !i , #!unc/&

  li=

  Fa d ! i"=1

  i1l " " g

  gi g

  und%&

  "=1

  i1

  l " " g %$!% 6"%u!#!%# !"on$o#n%.o" /n)%"/o#"% ##!% 0#/ 9o$ d%

  !"on$onu. c#.cu.#! /+

  4.4.!tabilirea prolului coloanei de exploatare

  U"0%#3 $# $% $!#(/.%#$c co0'un%"%# co.o#n%/ .# $o./c/!#"%# d%

  '"%$/un% /n!%"/o#" cu $ond# [email protected]/$ './n cu 6#3% u"0#! d%

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  41/61

  Tabel 0.2. 8urlane de * in disponibile

  )")"!" Pr#/lul c#l#anei la s#licitarea de presiune interi#ar

  Cond/://.% d% '"o/%c!#"%& .# %!%"/o" #

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  42/61

  pis=pispes=31021,2=289,5

  P"/0u. !"on$on d% .# '#"!%# /n)%"/o#"# # co.o#n%/

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  43/61

  P%n!"u c#.cu.u. .# '"%$/un% %!%"/o#" $%

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  44/61

  .] ,- ;-, HHH,H ! -H, NH

  Tabel 0.0. %ro!lul coloanei la presiune e"terioar

  D%o#"%c% '"o7.%.% c#.cu.#!% 2n c#3u. $o./c/!"/.o" d% '"%$/un%/n!%"/o#" B/ %!%"/o#" d/)%" )o#"!% 0u.!

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  45/61

  !"on$o#n%, con$/d%"Knd c#'#c/!#!%# d% "%3/$!%n: # (u".#n%.o" cu )o":#

  #d0/$/(/. .# $0u.6%"% 0#/ "%du$+

  F1=1 g (1ne

  $ ) l1=43,19 9,81 (112507850 ) 468,1=166,7 kN

  F1=166,7kN

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  46/61

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  47/61

  #c%$!o"# d% (u".#n $% )#c% '"/n 1!/)!u"/ cu "%3/$!%n% .# )o")%c#"%

  '"%$!#(/./!%+

  C#'u. d% c/0%n!#"% 0on!#! .# '#"!%# $u'%"/o#" # '"9/n/.o" d% )o"#9- %$!% '"%

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  48/61

  p5=p3+pfr 5

  und% pfr 5 %$!% '"%$/un%# d#!o"#! )"%c"/.o" "%0#n%n!% d/n!"%

  do'u. d-1/ /n!%"/o"u. co.o#n%/+

  n con!/nu#"%, '"%$/un%# .# #6"%6#!% $c#d% 'Kn cKnd !o#! '#$!# d%

  c/0%n! # )o$! 'o0'#!, 0o0%n! 2n c#"%

  p6=pc 6+pdif6

  n c#"% pdif6 %$!% '"%$/un%# d/)%"%n/#. co"%$'un3!o#"%

  0o0%n!u.u/ "%$'%c!/

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  49/61

  PKn cKnd do'u. d-cu (/.# (-#9un6 '% /n%.u. d% "%/n%"%+ Do'u. d-

  %$!% d% !/' cu./$#(/.+ L# o

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  50/61

  Co.o#n# d% #nco"#9 $% .#n$%#3 d% '% '.#!)o"0 cu #9u!o"u. 6#"n/!u"//

  d% '"9/n/ d% )o"#9+ Du' #!/n6%"%# #dKnc/0// d% !u(#9 $!#(/./!% co.o#n#

  %$!% 7#! 2n c#'u. co.o#n%/ conduc!o" cu #9u!o"u. un%/ 0u)% d%

  con$!"uc:/% $'%c/#.+ S% c/0%n!%#3 cu n/

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  51/61

  !%n$/un%# $!#!/c d% )o")%c#"% %p=6N

  m2

  !%n$/un%# d/n#0/c d% )o")%c#"% +p=6N

  m2

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  52/61

  n con!/nu#"% $%

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  53/61

  C#.cu.u. '"%$/un/.o" 2n c%.% !"%/$'"%3%c% 0o0%n!% #.% o'%"#:/%/ d%

  c/0%n!#"% $% "%#./3%#3 '"/n 2n$u0#"%# cd%"/.o" d% '"%$/un% d#!o"#!%

  )"%c"/ u/d%.o" B/ # '"%$/un/.o" d#!o"#!% d/)%"%n:%.o" d% d%n$/!#!% #

  u/d%.o" 'o0'#!% 2n $ond+

  pcim=p%+pc+pdif

  und%& p% '"%$/un%# n%c%$#" "u'%"// "%3/$!%n:%/ d% 6%. =$% #d#u6

  nu0#/ 2n 0o0%n!u. 'o"n/"// c/"cu.#:/%/

  pc '"%$/un%# d#!o"#! )"%c"/ u/d%.o"

  pdif '"%$/un%# d#!o"#!% d/)%"%n:%.o" d% d%n$/!#!% # u/d%.o"

  'o0'#!%+

  S%

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  54/61

  lc(

  /2( pc)

  dci2 =4,1 bar

  pc 6=pcp+4 +p(

  pcdci

  +4 +fl

  c

  (c

  dci+,p

  /2

  (pc

  dci2 +, f

  und%& pfr 5 '"%$/un%# n%c%$#" 2n

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  55/61

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  56/61

  +Co0'on%n:# 6#"n/!u"// d% )o"#9

  n '"oc%$u. d% )o"#9 6#"n/!u"# %$!% $u'u$ uno" cond/// co0'.%% d%

  .uc"u+ S!#(/./"%# cu %#c!/!#!% # #c%$!o"# 1/ d%!%"0/n#"%# $!"// d% $o./c/!#"%

  cK! 0#/ #'"o'/#! d% "%#./!#!% '%"0/!% o #.%6%"% 1/ o %'.o#!#"% "#/on#. #

  6#"n/!u"// d% )o"#9+

  So./c/!"/.% /0'o"!#n!% #.% un%/ 6#"n/!u"/ d% )o"#9 $un!&

  2n!/nd%"%# co0'"%$/un%# #0(#9u. 2nco

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  57/61

  $#' cu .#0% ; /n =6#u"#

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  58/61

  '"#9/n/ d% )o"#9 cu '%"%/ 6"o1/ /n, - (uc, cc#+ -0 '"9/n/ d% )o"#9 /n, cc#+ - 0

  Inter3alul !+++ , !-++ m 4 c#l#ana te'nic $ $#' cu "o.% -; - /n $!#(/./3#!o" cu .#0% %./co/d#.%, "o!/!% .# d"%#'!#, --,; 00

  =I> '"9/n 6"%# /n, - (uc, cc#+ 0 $!#(/./3#!o" cu .#0% %./co/d#.%, "o!/!% .# d"%#'!#, --,; 00

  =II> '"9/n/ 6"%.% /n, ; (uc, cc#+ - 0 $!#(/./3#!o" cu .#0% %./co/d#.%, "o!/!% .# d"%#'!#, --,; 00

  =III> '"9/n/ 6"%.% /n, (uc, cc#+ - 0 6%#. @/d"#u./c /n '"9/n/ 6"%.% /n, (uc, cc#+ ; 0 '"#9/n/ d% )o"#9 cu '%"%/ 6"o1/ /n, - (uc, cc#+ -0 '"9/n/ d% )o"#9 /n, cc#+ -HH 0

  Inter3alul !-++ , &+++ m 4 c#l#ana de e*pl#atare

  $#' cu "o.%

  -; /n $!#(/./3#!o" cu .#0% %./co/d#.%, "o!/!% .# d"%#'!#, ;- 00

  =I> '"9/n 6"%# -; /n, - (uc, cc#+ 0 $!#(/./3#!o" cu .#0% %./co/d#.%, "o!/!% .# d"%#'!#, ;- 00

  =II> '"9/n/ 6"%.% -; /n, ; (uc, cc#+ - 0 $!#(/./3#!o" cu .#0% %./co/d#.%, "o!/!% .# d"%#'!#, ;- 00

  =III> '"9/n/ 6"%.% -; /n, (uc, cc#+ - 0 6%#. @/d"#u./c /n '"9/n/ 6"%.% -; /n, (uc, cc#+ ; 0 '"#9/n/ d% )o"#9 cu '%"%/ 6"o1/ /n, - (uc, cc#+ -0 '"9/n/ d% )o"#9 /n, cc#+ ;;H 0

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  59/61

  +Conc.u3// B/ '"o'un%"/

  n con!%!u. #c!u#. #. c"%B!%"// con!/nu% # con$u0u.u/ d% %n%"6/% d%

  '%!"o. B/ 6#3% n#!u"#.% '% '.#n 0ond/#. '"oduc!o"// $un! n% #"% 2n %$!% 7#! d% o(/c%/

  d%#$u'"# "%3%"

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  60/61

  F.u/d%.% u!/./3#!% '%n!"u )o"#"%# $%c/un/.o" $u'%"/o#"% #.% 6u"// d%

  $ond $un! no"o#/% '% (#3 d% #', cu "%!u" '% )undu. 0"//+ Od#! cu

  con%c!#"%# co.o#n%/ d% "#/3%"%, "%!u"u. $% )#c% .# $u'"#)#, "%$'%c!/< $%

  'o#!% #.%6% un u/d d% )o"#9 'o!"/, 0on!#!% '% %!%"/o"u. co.o#n%/ d%

  "#/3%", $un! u!/./3#!% '%n!"u # 0"/

 • 7/25/2019 Proiect Foraj Marin

  61/61

  5/(./o6"#7%

  - + A< " # 0, L + & Tehnologia orrii sondelor, Ed/!u"# Un/ diri>at)Ed/!u"# Un/