Proiect de hotƒr¢re privind aprobarea mƒsurilor de punere ®n

download Proiect de hotƒr¢re privind aprobarea mƒsurilor de punere ®n

of 27

 • date post

  29-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Proiect de hotƒr¢re privind aprobarea mƒsurilor de punere ®n

 • "

  PUNCTUL NR. 6

  Consiliul General al Municipiului Bllcure~ti

  HOTARARENr.: din

  pentru aprobarea masurilor de punere in conformitate cu prevederile legislatiei serviciului dealimentare cu apa i de canalizare a branamentelor care alimenteaza mai multi utilizatori,realizate inainte de data incheierii Contractului de Concesiune cu privire la furnizarea de

  servicii de alimentare cu apa i canalizare pentru Municipiul Bucureti

  Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucure~ti ~iraportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

  Vazand raportul Comisiei pentru Utilitati Publice ~i avizul Comisie Juridice ~i de Disciplina dincadrul Consiliului General al Municipiului Bucure~ti;

  Luand in considerare concluziile Comisiei de experti Internationali din 2004 ~i in mod specialdecizia Expertului Tehnic din octombrie 2008 prin care se stabile~te obligatia Concesionarului S.C.Apa Nova Bucureti SA de a contoriza bran~amentele existente la Data Licitatiei.

  in completarea programului privind strategia Primariei Municipiului B'ucure~ti de punere inconformitate cu Buna Practica Industriala i cu prevederile legislatiei specifice bran~amentelorcomune din aria "retelelor telescopice" aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 69/2006;.

  in conformit~te cu prevederile art. 3 litera i), art. 23, art.24 ~i art. 36 alin. (1) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare;

  Tinand cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratiapublica;

  In temeiul art. 36 alin. (2) litera d), alin. (6) lit. a) pet. 14 i art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

  CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE~TIHOTARA~TE

  Art. 1. Se aproba suplimentarea "Strategiei de punere in conformitate cu retelele dealimentare cu apa din avalul a 126 Statii de Hidrofor" conform H.C.G.M.B. nr. 69/2006 cu "Programulprivind contorizarea individuala, respectiv realizarea de bran~amente individuale pentru imobilelealimentate prin bran~amente comune mai multor utilizatori, realizate inainte de data incheierii

  B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucure~ti, Romania; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

  http://www.bucuresti-primaria.ro

 • Contractului de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa ~i canalizarepentru Municipiul Bucure~ti", conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art. 2. Lucrarile de realizare a noilor bran~amente ~i de conectare a acestora la reteaua publicade alimentare cu apa, precum ~i scoaterea din functiune a bran~amentelor comune existente, vor firealizate de S.C. Apa Nova Bucure~ti SA, dupa cum urmeaza:

  a) in etapa I se vor realiza lucrarile la bran~amentele din ANEx.A, finantarea necesaraasigurandu-se de catre S.C. Apa Nova Bucure~ti SA din diferenta dintre valoarea costurilorestimate ~i aprobate ale lucrarilor conform Hotararii C.G.M.B. nr. 69/2006, ~i valoareacosturilor reale ale acestor lucrari.Ajustarea Extraordinara a Tarifului (ExTA) prevazuta la art. 2 ~i art. 3 a H.C.G.M.B. nr.69/2006 va fi actualizata la finalizarea lucrarilor etapei I mentionate mai sus, in situatia incare costurile efective totale ale punerii in conformitate a retelelor telescopice ~i abran~amentelor comune din etapa I sunt diferite cu mai mult de plus - minus 10% fata decosturile estimate.

  b) in etapa II, dupa finalizarea lucrarilor prevazute la litera a), conform unei noi Hotararii aC.G.M.B. ce va fi adoptata in acest scop.

  Art. 3 S.C. Apa Nova Bucure~ti SA va organiza licitatii, conform prevederilor legale, in vedereaatribuirii contractelor de lucrari. Din comisiile de atribuire a contractelor de lucrari vor face parte 2reprezentanti ai Primariei Municipiului Bucure~ti.

  Art. 4. Termenul de finalizare a "Programului de punere in conformitate a retelelor de alimentarecu apa din avalul a 126 Statii de Hidrofor" aprobat prin HCGMB nr. 69/2006 se prelunge~te cu un anfata de termenul initial, iar Programul suplimentar prevazut la art. 1 se va finaliza intr-o perioada dedoi ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

  Primaria Municipiului Bucure~ti va acorda tot sprijinul pentru obtinerea autorizatiilor deconstruire necesare.

  Art. 5._ Pana la finalizarea lucrarilor de punere in conformitate a bran~amentelor comune echipatecu contoare comune, vor fi considerate "Excluderi Admise" neconformitatile in legatura cu reteleletelescopice ~i bran~amentele comune.

  Art. 6. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al MunicipiuluiBucure~ti, A.R.B.A.C. ~i S.C. Apa Nova Bucure~ti SA vor aduce la indeplinire prevederile prezenteiHotarari.

  PRE~EDINTEDE ~EDINTA, SECRETARUL GENERAL ALMUNICIPIULUI BUCURE~TI

  Tudor TOMA

  B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucure~ti, Romania; tel.: +40213055500; www.bucuresti-primaria.ro Pag2

  http://www.bucuresti-primaria.ro

 • ANEXACod BC Adresa bransament

  1 STR.CALINESCU GEORGE 202 STR.POPOVICI ANDREI,G-RAL.AV 6A3 STR.FAT FRUMOS 54 BDAVIATORILOR 1005 ALEBISTRICIOARA 46 STR.AVIATIEI467 STR BORSA 478 STR FELEACU 3 -5 BL.XI E9 STR AVIONULUI 5

  10 STR LASCAR VASILE 1011 STR.SERBANESCU ALEX.,CPT.AV. 1012 STR ARIPILOR 3-513 STR VALSAN GEORGE 9614 STR.BOTEA AUREL,LT.AV. 915 DRUMUL TABEREI6116 STR.BANUL UDREA 217 CAL VIT AN 12318 STR AVIATIEI 4-819 STR.MIHAI VODA 1120 STR.SERBANESCU ALEX.,CPT.AV. 1521 STR. MOLDOVITA 13-1522 STR.DIMITRIE GROZDEA 923 ALE CRICOVUL DULCE 924 STR BORSA 4025 STR.STUPILOR 6 (BR.COMUN BL.E 10)26 BD.DACIA 26 (STR.MIHAI EMINESCU 8)27 STR.FLOARE ROSIE 428 STR.CEAHLAUL 229 STR.BARNOVA 130 DRUMUL TIMONIERULUI 1031 STR BAL TAGULUI 1133 STR RAMNICU VALCEA 1834 BD.MIHALACHE ION 4535 STR.APUSULUI2936 ALE.BUCSENESTI537 ALE L1PANESTI 438 STR MARGEANULUI 3840 ALE.BUCHETULUI5-741 SOSVERGULUI 3542 BDVLADIMIRESCU TUDOR 5743 STR TOPOLOVAT 6 CITITOR LA DISTANTA44 BD.BRANCOVEANU CONSTANTIN 10345 STR.JEAN ALEX. STERIADI 447 STR.MORUZI ALEX. VOIEVOD 1148 STR.RACARI 2049 SOS.COLENTINA 2650 STR.SURA MARE 1 X OL TENITEI 451 STR.CONTA VASILE 7-952 STR.TARGU NEAMT 2253 STR.IONITA CEGAN 254 STR.BOTEA AUREL,LT.AV. 855 STR IONESCU GRIGORE 7756 STR.RACARI 1

  .'i\.''; ,

 • 57 DRUMUL TABEREI 77B58 STRCOBADIN 10-1259 STR MOHORULUI 160 SOS.BERCENI4761 STRTATIARESCU GH.,PICT. 662 CALEA VIT AN 1263 SOS PANDURI 164 STR COVASNA 3167 BD.1 DECEMBRIE 19183868 STR BAICULUI 8369 STRPOPA NICOLAE 1870 STRIONITA CEGAN 571 STR LUNTREI 2-472 STR ILiE MIHAIL,SOLD. 273 CAL GIULESTI 5874 SOS MIHAl BRAVU 19275 STR BRASOV 3276 ALE.PASCANI478 STR MAGURICEA 2079 BD.BASARABIA 100-106

  ..-80 CALCRANG.AS! 28 .81 STRSTIRBEI VODA 16682 STRSERBANESCU ALEX.,CPTAV 3183 STR ALEXANDRU CEL BUN 24A85 ALE.BOTORANI 1186 SOSPANTELIMON 32487 STRROSSINI GIOACCHINO 1-388 BD.IULIU MANIU 9789 STRATHANASIE ENESCU ,G-RAL AV. 4790 STR BREAZA 891 STR OTESANI1693 STRXENOPOL D. ALEXANDRU 1594 STRRAUL DOAMNEI 6 B95 CALCRANGASI 196 STR TOPOLOVAT 1097 BDBASARABIA 8398 STRIRICEANU ION,SERG.20

  100 STR PERONI 52101 STR ISPIRESCU PETRE 33102 STRFRUNTE LATA 7 BL.P14A103 STR.COBADIN 7105 SOS.COLENTINA 3 A107 STRATHANASIU JEAN 21109 STRSERBANESCU ALEX.,CPT.AV. 2110 STR.BABA NOVAC 5111 STRMAICA DOMNULUI 14113 BD.BASARABIA 69114 ALE.BOTORANI 5115 STR DUMBRAVA NOUA 15116 CAL VACARESTI 302117 STR PASCANI13118 STRTARGU NEAMT 10119 BDVLADIMIRESCU TUDOR 80120 STRMARINESCU C-TIN,LT.COL. 10121 CALGIULESTI127-133122 STR MARGEANULUI 8

 • 123 STRPOPOVICI NICOLAE,ELEV 2124 STRBARSESCU AGATHA 21125 INTRCRAIN1CUlUI 7126 STR.ISPIRESCU PETRE 39127 DRUMUL SARli 20129 STR ISPIRESCU PETRE 29130 STR DRISTORULUI 6131 STR DELENI 10132 STR DRISTORULUI 3-5133 STRCAMPEANU ILlE,L T 3134 STR.LAPTARI TEl 2135 STR PASCANI9136 STR VALEA LUNGA 18137 BD.MIHALACHE ION 96138 STR PODARULUI 2-4139 STRIANCU JIANU 72140 STR DEALUL TUGULEA 60141 STR DEALUL TUGULEA 17142 STR DEALUL TUGULEA 58144 BD.MIHALACHE ION 115145 ALE L1PANESTI 2146 STRBARNOVA 11147 STR POPOVICI NICOLAE,ELEV 1148 STR IURDA 131149 STRSTOLNICUL VASILE 1150 STR GARLENI 3152 STR POPA NICOLAE 4153 STR SAVINESTI 8154 STR BRASOV 11155 STR RACARI 55156 DRUMUL TABEREI 111157 STR MIHAIL SEBASTIAN 139158 CAL VACARESTI 326159 BD.1 DECEMBRIE 191840160 BD.SINCAI GHEORGHE 10161 BDBASARABIA 79162 ALE TOPOLOVENI 1163 ALE. POIANA CERNEI 4164 DRUMUL TABEREI 85A-85B166 STR.ROSETTI CA 15167 DRUMUL TABEREI 79168 BDVASILE MILEA,G-RAL 8169 PRELGHENCEA 20 B170 STRVALEA CALUGAREASCA 20171 BD.UNIRII 5172 STR DUMBRAVA NOUA 28174 STR BRASOV 15175 ALE.GHIRLANDEI10176 STR APUSULUI 54177 STRVALEA CASCADELOR 2 .-178 CAL.APEDUCTULUI 11 X DEALUL TUGULEA 15179 CAL GIULESTI113-119180 CAL.APEDUCTULUI 3181 STR VALEA LUNGA 14183 STRSUBCETATE 72184 STR DREPTATI120

  , .~

 • 185 DRUMUL TABEREI 81186 BD.CONSTRUCTORILOR 11-15187 ALE.BOTORANI 1189 STRREBREANU L1VIU 37190 STRAGRICUL TORILOR 119191 STR BORSA 39-41192 BDLIBERTATII6 . -193 SOSMIHAIBRAVU 434194 STR COVASNA 14195 STRRASNOV 3198 STRVEDEA 7199 BD.TIMISOARA 13200 ALE.STALPEANU GHE.,L T.AV.5203 STRCALUSARILOR 1204 ALE STUPILOR 5205 DRUMUL SARil 14206 STR.ROSIA MONTANA 15207 STR.BANUL UDREA 14208 CAL.CRANGASI44209 STRVASILE STOLNICUL 27210 STR ZIZIN 5211 BD.CAMIL RESSU,PICTOR 32212 BDDECEBAL 6213 SOS MIHAl BRAVU 450214 STR URDAREANU ION 2216 STR DUMBRAVA NOUA 39217 STR COVASNA 7218 CAL.13 SEPTEMBRIE 119219 STR COVASNA 19220 STRCOVASNA 6221 STR BARCA 30222 STR GRIGORE IONESCU 96223 BD.CONSTRUCTORILOR 2 X INTR.CRNOVEI 1224 BD.CONSTRUCTORILOR 2 X RUSETU 2225 DRUMUL SARli 24226 STRCOVASNA 4227 STR DUMBRAVA NOUA 17229 STR STIRBEI VODA 103230 STR MATEESCU CRISTEA 3231 CAL.APEDUCTULUI15232 SOS.BERCENI22233 STR MATEESCU CRISTEA 11234 STRIONITA CEGAN 4235 STR DREPTATI128236 ALE PLATANULUI 9237 STR PRASILEI 31 B239 STR IONESCU GRIGORE 71240 SOS.COLENTINA 58241 SOS.ALEXANDR