PROIECT DE HOTARARE - Primƒria municipiului Moine™ti .F. Surne utilizate din excedentul...

download PROIECT DE HOTARARE - Primƒria municipiului Moine™ti .F. Surne utilizate din excedentul anilor

of 45

 • date post

  05-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROIECT DE HOTARARE - Primƒria municipiului Moine™ti .F. Surne utilizate din excedentul...

 • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNBCIPIUL MOINE~TI

  Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro

  www.moinesti.ro

  ... ,.. PROIECT DE HOTARARE

  ~ Certiflcat Nr. 544 C/M/S SRENISO 9001:2008 SR EN ISO 14001: 2005 SROHSAS 18001:2008

  privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2015 ~i estimarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pentru anii 2016-2018 al Municipiului Moine~ti

  Consiliul Local al Municipiului Moine~ti, Judetul Bacau,

  Avand in vedere: - adresa nr.353/20.01.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Baci:i.u; - adresa nr.393/21.01.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau; - adresa nr.433/26.01.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau; - adresele nr. 1768/05.02.2015 ~i nr. 1754/05.02.2014 ale Spitalului Municipal de

  Urgenta Moinesti; - Raportul nr. 4659/09.02.2015 al Directiei economice din cadrul aparatului de

  specialitate al Primarului municipiului Moine~ti; - Expunerea de motive nr. 4660/09.02.2015 a Primarului Municipiului Moinesti; - prevederile Hotararii de Guvern nr. 14/2015; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i

  completarile ulterioare; - prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; - prevederile art. 63, aliniatul (1 ), litera ,,c'', aliniatul ( 4 ), litera ,,b" din Legea nr.

  215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Vazand raportul Comisiei juridica, de disciplina, de munca, protectie sociala, protectie

  copii, turism ~i sport, raportul Comisiei pentru activitati economico-financiare, social-culturale, culte, invatamant, sanatate ~i familie ~i raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodarie comunala ~i protectie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moine~ti;

  In temeiul prevederilor art. 36, aliniatul (2), litera ,,b" raportat la aliniatul (4), litera ,,a" ~i art. 45, aliniatul (2), litera ,,a" din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

  HOTARASTE:

  Art. 1 - Se aproba bugetul local de venituri ~i cheltuieli al municipiului Moine~ti pe anul 2015, in conformitate cu anexele nr.1 ~i nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare, dupa urmatoarea structura:

  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI = 33.256 mii lei A. Venituri proprii = 10.471 mii lei; B. Cote ~i sume defalcate din impozitul pe venit = 9.594mii lei; C. Sume defalcate din T.V.A. = 17.637 mii lei D. Subventii de la bugetul de stat si alte bugete = 130 mii lei; E. Transferuri voluntare = 2.750 mii lei; F. Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare = - 7.326 mii lei

  CHEL TUIELI = 33.256 mii lei CAP. 51.02 ,,Autoritati executive" = 3. 763,60 mii lei; CAP. 54.02 ,,Alte servicii publice" = 286 mii lei; CAP. 55.02 ,,Tranzactii privind datoria publica" = 500 mii lei; CAP. 56.02 ,,Transferuri cu caracter general"= 300 mii lei;

 • 2

  CAP. 61.02 ,,Aparare ~i ordine" = 678,40 mii lei; CAP. 65.02 ,,invatarnant" = 14.962,27 mii lei; CAP. 66.02 ,,Sanatate" = 188 mii lei; CAP. 67.02 ,,Cultura, recreere si religie" = 1.288 mii lei; CAP. 68.02 ,,Asigurari ~i asistenta sociala" = 4.372 mii lei; CAP. 70.02 ,,Servicii ~i dezvoltare publica" = 1.640 mii lei; CAP. 74.02 ,,Protectia rnediului" = 1.100 mii lei; CAP. 84.02 ,,Transporturi" = 3.349 mii lei; CAP. 87.02 ,,Alte actiuni" = 100 mii lei; CAP 54.02 ,,Fonde de rezerva" = 728,73 mii lei

  SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI = 7.799,20 mii lei A. Varsarninte din sectiunea de functionare = 7.326 mii lei; B. Subventii de la Bugetul de Stat = 130 mii lei; C. Subventii de la UE = 343,20 mii lei

  CHELTUIELI = 7.799,20 mii lei CAP. 51.02 ,,Autoritati executive"= 90 mii lei; CAP. 65.02 ,,invatarnant" = 383 mii lei; CAP. 67.02 ,,Cultura, recreere si religie" = 3.225 mii lei; CAP. 68.02 ,,Asigurari ~i asistenta sociala" = 617 mii lei; CAP. 70.02 ,,Servicii ~i dezvoltare publica" = 2.883,20 mii lei; CAP. 84.02 ,,Transporturi" = 601 mii lei;

  Art. 2 - Se aproba bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii al rnunicipiului Moine~ti pe anul 2015, in conforrnitate cu anexele nr. 3 ~i nr. 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare, dupa urrnatoarea structura:

  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI = 43.353,63 mii lei A. V enituri din proprietate = 633,40 mii lei; B. Venituri din prestari servicii si alte activitati = 37.405,45 mii lei; C. Diverse venituri = 50 mii lei; D. Venituri din dobanzi = 9,60 mii lei; E. Varsarninte catre sectiunea de dezvoltare = -1.181,95 mii lei; F. Surne utilizate din excedentul anilor precedenti = 6.437,13 mii lei

  CHEL TUIELI = 43.353,63 mii lei CAP. 65.10 ,,invatarnant" = 524,90 mii lei; CAP. 66.10 ,,Sanatate - Spital" = 40.522,73 mii lei; CAP. 70.10 ,,Servicii ~i dezvoltare publica- piata" = 472 mii lei; CAP. 74.10 ,,Protectia rnediului - SCSD" = 1.734 mii lei; CAP. 83.10 ,,Agricultura, silvicultura, etc-pasune" = 100 mii lei;

  SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI = 4.017,94 mii lei A. V arsarninte din sectiunea de functionare = 1.181,95 mii lei; B. Surne utilizate din excedentul anilor precedenti = 2.835,99 mii lei

  CHEL TUIELI = 4.017 ,94 mii lei CAP. 66.10 ,,Sanatate - Spital" = 3. 764,94 mii lei; CAP. 70.10 ,,Servicii si dezvoltare publica" = 43 mii lei; CAP. 74.10 ,,Protectia rnediului- SCSD" = 210 mii lei;

 • 3

  Art. 3 - Se aproba programul anual al investitiilor municipiului Moine~ti pentru anul 2015, in conformitate cu anexele nr. 2.1, 2.2, 4.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

  Art. 4 - Se aproba lista dotarilor independente pentru anul 2015 al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti in conformitate cu anexa nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art. 5- Se aproba estimarile bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2016-2018. Art. 6 - Cu ducerea la 1ndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza

  Directiile, Serviciile ~i Birourile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moine~ti ~i conducerile unitatilor subordonate.

  Art. 7 - Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Primarului municipiului Moine~ti, Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti, Directiei economice ~i va fi adusa la cuno~tinta publica, !n conditiile legii.

  INITIATOR, J/ PRIMAR,

  ING. VIOREL ILIB

  A VIZAT PENTRU LEGALITATE:

  S~i11TAR, JR. MAR11 DlRLAu

  I

 • Nr .4660 /09.02.2015

  UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA IPI L E~

  Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400

  Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: contabi I itate@moi nesti. ro

  EXPUNERE DE MOTIVE

  1-----1 I I

  I I I I

  I ! I I ~---' Cr.rtificat N'r. 544 C!l\i!S

  SR EN ISO 9001: ZOOH SR EN ISO WJOI: lllU5 SR OHSA& 18001: 2008

  La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului si cheltuieli pe anul 2015 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2016-

  2018 al Municipiului Moinesti

  La nivelul Municipiului Moinesti se elaboreaza, aproba, executa s1 raporteaza urmatoarele categorii de bugete:

  1. bugetul local; 2. bugetul activitatilor finantate din venituri proprii (invatamant, spital,

  SCSD, piata si pasune );

  La elaborarea bugetelor Municipiului Moinesti pentru anul 2015 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2016-2018 s-au avut in vedere:

  - Prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali; Cadrul fiscal bugetar cu prgnozele bugetare si politica fiscal bugetara, precum si cadrul de cheltuieli pe termen mediu; Politicile si strategiile locale precum si prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget; Propuneri de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine; Programe de dezvoltare economica, sociala, culturala si educativa 111 concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel national si judetean.

  Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru bugetul local, pentru bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 20 5, estimarea pe anii 2016-2018 conform anexelor care fac pmie integranta din p zentul raport.

 • Nr.4659 /09.02.2015

  UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA I IPI L E~ I

  Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400

  Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: contabilitate@moinesti.ro

  Autoritatile administratiei publice locale au competente si responsabilitati in elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la termenele si potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

  In conformitate cu prevederlle Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si a Legii bugetului de stat nr. 356/2013, se elaboreaza bugetul - care si aprobate m an veniturile si cheltuielile.

  La nivelul Municipiului Moinesti se elaboreaza, aproba, executa s1 raporteaza urmatoarele categorii de bugete:

  1. bugetul local; 2. bugetul activitatilor finantate din venituri proprii (invatamant, Spital,

  SCSD, piata si pasune );

  Potrivit prevederilor OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, bugetele locale se aproba pentru doua sectiuni: de functionare si de dezvoltare.

  SECTIUNEA FUNCTIONARE Veniturile bugetare locale pen