Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare...

download Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

of 74

Embed Size (px)

Transcript of Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare...

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  1/74

  UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

  PROGRAMUL RAIONAL/MUNICIPALDE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI:CONCEPTUALIZARE şi IMPLEMENTARE

  GHID METODOLOGIC

  CHIŞINĂU, 201

  1

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  2/74

  CZU

  Aprobat pentru editare de Comisia de Asigurare a Ca it!ții"a#u tatea de $si%o ogieși Științe a e Edu#ației a USM

  AUTORI: Andri%i V'( Co)o#aru T'AU CONTRI!UIT: C%i#u V'( *e+#iu# M'( Darii L'( ,ostan D' COORDONATOR - .u țu V '( do#tor %abi itat( pro/esor uni+ersitar

  Lu#rarea a /ost e aborat! 0n #adru $roie#tu ui Managementul în comtextul politicilor deasigurare a calită ții învă țămîntului din Republica Moldova2 /inanțat de UNICE" Mo do+a'

  Des#rierea CI$ a Camerei Naționa e a C!r ții

  Andri%i V'( Co)o#aru T' $rogramu de de3+o tare a sistemu ui edu#a&raiona 4muni#ipa -.%id metodo ogi#' 5 C%ișin!u-CE$ USM( 6718'9 :: p'Apare #u spi)inu /inan#iar a UNICE" Mo do+a'9 677 e:'

  IS,N

  " Andri%i V'( Co)o#aru T'" CE$ USM( 671;

  6

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  3/74

  CUPRIN#

  I$ POLITICI EDUCAŢIONALE: CONCEPT ŞI TENDINŢE1'1' S#%imbarea 0n abordare sistemi#!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1'6' Comunitatea de po iti#i pub i#e 5 ro uri ''''''''''''''''''6';' Cine parti#ip! 0n e aborarea programu ui de de3+o tare>''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''6'?' Care s0nt pro#ese e spe#i/i#e unui program de de3+o tare>''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''III$ #UGE#TII METODOLOGICE PENTRU ELA!ORAREA PROGRAMULUI DEDEZVOLTARE='1' Sugestii pentru e aborareaINTRODUCERII.......................................................................='6' ANALIZA SITUA@IEI ACTUALE- ACCES( RELEVAN@ ( CALITATE$'''''''''''''''''='6'1' Sugestii pentru e aborarea Paşaportului sistemului educaţional raional/municipal ..........='6'6' Sugestii pentru ana i3a /a#tori or

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  4/74

  CUVÎNT ÎNAINTE

  În ultimele decenii, schimbările spectaculoase ale societăţii au devenitsubiecte de dezbateri,analize şi pronosticări. Pe fondalul globalizării se

  identi că o veritabilă „explozie a tehnologiilor, informaţiilor, valorilor,alternativelor etc. !e fapt, această stare de lucruri, se caracterizează ca unapostmodernă.

  În acest sens, educaţia, ca factor determinant al dezvoltării societăţii,nu face excepţie. Postmodernismul "n educaţiei se asociază cu tendinţeleactuale caracteristice dezvoltării sistemului, dar şi cu multe deschideriprospective#

  valori carea paradigmei umaniste a educaţiei, care se orientează spredezvoltarea maximă a eu$lui propriu, a personalităţii, a experienţelorproprii%constituirea unei societăţi a cunoaşterii%constituirea unor noi relaţii socioumaniste bazate pe# armonia cunatura, cooperarea şi negocierea, egalizarea şanselor, valori careatuturor resurselor etc.%constituirea unui management educaţional bazat pe principiidemocratice, axeolegice, paradigmatice.!iversitatea transformărilor la nivel de sistem educaţional vizează şi

  redimensionarea managementului educaţional la nivel de sistem dar şi lanivel local.

  În acest context, managementul strategic reprezintă o dimensiunedominantă "n promovarea e cientă a reformelor& a schimbărilor "n educaţie.

  'anagementul strategic presupune un proces amplu, complex, princare se dezvoltă un plan strategic şi se creează condiţiile necesare pentruimplementarea acestuia% procesul managementului strategic, proces dinamiccare presupune schimbări pentru adaptarea permanentă a sistemului de

  "nvăţăm(nt la modi cările survenite "n mediul "n care aceasta evaluează, seconstituie "ntr$un ansamblu de decizii şi acţiuni manageriale prin care sede nesc direcţia şi rezultatele pe termen lung ale sistemului.

  'anagementul strategic educaţional este o formă de conduceremodernă, axată pe anticiparea schimbărilor şi modi cărilor ce trebuieoperate "n cadrul sistemului de "nvăţăm(nt şi "n interacţiunile acesteia cumediul "n care funcţionează, pentru a evita producerea unor situaţii "n careserviciile oferite de sistem să devină depăşite, "n neconcordanţă cronică cuschimbările propuse.

  8

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  5/74

  )şadar, managementul strategic reprezintă o "mbogăţire, "n mai multeprivinţe, a conceptului de plani care strategică# stabilirea traiectului ipoteticde la „ceea ce este * starea actuală a organizaţiei * la ceea ce trebuie sădevină * starea dorită.

  În această ordine de idei, se con rmă importanţa şi necesitateaimplementării unui proiect de Plani care strategică şi operaţională adezvoltării "nvăţăm(ntului la nivel local şi formarea abilităţilor respective laşe i !irecţiilor +aionale&'unicipale de Învăţăm(nt.

  ucrarea de faţă reprezintă un ghid metodologic de elaborare aProgramelor strategice de dezvoltare a "nvăţăm(ntului la nivel local.

  Particularităţile ghidului ţin de "mbinarea cunoaşterii teoretice cu ceapraxiologică.

  ucrarea se adresează managerilor educaţionali cu funcţii derăspundere, dar şi celor implicaţi "n c(mpul educaţional.

  Vladimir GUŢU,coordonator ştiinţifc

  ;

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  6/74

  I$ POLITICI EDUCAŢIONALE: CONCEPT ŞI TENDINŢE1$1$ #%&i'()*+) - )(.* )*+ i +'i%

  $entru institu&iona i3area

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  7/74

  prospe#ti+!2( #are 0ns! de+ine operant! numai prin intermediu #ondu#erii pre+i3iona e2 Idem, p. 11%J'

  Kn g0ndirea sistemi#!( sistemu tempora #on&ine drept e emente*+%4 46, 9*+7+- 46

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  8/74

  Cert e #! nu ni se o/er! op&iunea de a e+ita s#%imbarea demarat! anterior doar pentru #a#easta pentru unii ar putea /i nep !#ut!' $ro i/erarea2 ei e determinat! a /i omnipenetrant!De a#eea este important s! institu&iona i3!m ino+a&ia Bpo iti#a de)a imp ementat!( 0ns! de a intersubie#ti+itatea oameni or #are #onstruies# o ume re3onabi ! pentru a putea

  0mpreun! 0n ea'2 1;( p' =;J'1$2$ C.'4-i ) +) + 9.6i i%i 94(6i%+ > *.64*i şi %.'9+ +-5+S#%imb!ri e de an+ergur!( #e urmea3! a /i 0ntreprinse 0n sistemu de administrare

  Repub i#ii Mo do+a( #a urmare a imp ement!rii Codu ui edu#a&iei( Strategiei de de3+o0n+!&!m0ntu ui Edu#a&ia967672

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  9/74

  #ompeten&e( pentru rea i3are4imp ementare( organe or #u atribu&ii de e:e#utare( institu&#er#etare sau de /ormare( unit!&i or edu#a&iona e et#'

  Certitudinea +ine din ana i3a /un#&iona !( rea i3at! 0n u timu timp 0n #onte:tu promdes#entra i3!rii 0n toate se#toare e so#ia 9e#onomi#e( in# usi+ #e edu#a&iona ( #are( n

  +i3ea3!

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  10/74

  a este *o reacţie la necesităţile sau problemele lumii reale+ Bne#esit!&i

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  11/74

  Kn #ondi&ii e( #0nd po iti#a edu#a&iona ! se e aborea3! /!r! prea mu t! #onsua#torii4/a#torii interesa&i( a#easta de+ine o po iti#! de #abinet2 BA' Cri

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  12/74

  #omponente or sistemu ui de 0n+!&!m0nt' Cu a te #u+inte( da#! ne9a a)uns #apu s! 0n&emanagement2 nu 0nseamn! pur

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  13/74

  4acă răspunsurile nu sînt acceptabile, ce activităţi speci(ice trebuie întreprinse 6are sînt riscurile şi bene(iciile implicate

  Kns! #a pro#ese e reno+!rii s! de+in! mai pro/unde( mai bine #oordonate

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  14/74

  :3 ;ste necesară intervenţia în soluţionarea problemei/problemelor identi(icate 6areeste riscul lipsei intervenţiei

  !3 6e reglementări condiţionea)ă problema/problemele abordate 4e ce este necesarăo intervenţie adiţională

  '3 6are sînt costurile problemei/problemelor pentru cei a(ectaţi3 ;xistă cumva şi alte probleme a(erente, de care trebuie să (im conştienţi

  Kn a#est #onte:t( imanent! de+ine stabi irea di/eren&ei dintre prob em!

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  15/74

  1%3 Politica este clară, coerentă, uşor de înţeles şi accesibilă1 3 6um asigurăm implementarea e(ectivă, monitori)area şi evaluarea politicii1:3 6e proces de consultare este prevă)ut înainte de elaborarea şi implementarea

  politicii

  Dup! #e a /ost identi/i#at!

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  16/74

  .rad de urgen&! a s#%imb!ri or propuse

  De remar#at #! e aborarea ana i3ei de impa#t e:9ante nu depinde de tipu do#umentu u po iti#i( #i de prob ema #are trebuie so u&ionat!'

  $ C.- 46 )*+) %+-)*ii6.* + 9.6i i%i şi ) +;&)4 iS#enarii e de imp ementare repre3int! tota itatea so u&ii or posibi e( pre#u

  argumentarea a#estora( 0n s#opu identi/i#!rii +ariantei optime de imp ementare a po it pub i#e'

  S#enarii e urmea3! s! re/ e#te-a des#rierea prob emei un instrument de de#i3ie( #are /undamentea3! po iti#a pub i#!

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  17/74

  Do#umente e de po iti#i se e aborea3! 0n #on/ormitate #u pre+ederi e Legii pri+ind a#normati+e a e .u+ernu ui

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  18/74

  C.-%+95i) repre3int! un sistem de idei genera e orientate spre tratarea4interpretareamu ti atera ! a prob eme or e#onomi#e( so#ia e( )uridi#e(

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  19/74

  Kn pro#esu de e aborare a do#umentu ui de po iti#i( se uti i3ea3! me#anismu#onsu tan&! pe +iu prin organi3area 0ntruniri or de u#ru

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  20/74

  # e+a uarea de re3u tate Bre3u tate e s0nt pri+ite din perspe#ti+a obie#ti+e or pini&ia

  d e+a uarea e/i#ien&ei Be/e#tuarea unei ana i3e #ost9bene/i#iue e+a uarea de impa#t Be/e#te e produse dup! imp ementarea po iti#ii '

  Instrumente uti i3ate 0n e+a uare-a studii e de #a3 Br!spund a 0ntreb!ri ecum> b /o#us9grup9u Bdis#u&ii #u membrii grupu ui9&int! identi/i#area in/ uen&e or ier# inter+iu B/orma sau in/ormad obser+a&ia Bsitua&ii e s0nt obser+ate

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  21/74

  a participare, previ)ibilitate, transparenţă deci)ională şi de implementare- a p ani/i#area po iti#i or pub i#e parti#ip! ON.9uri e( se#toru pri+at( autorit!&i e administra&iei pub i#organisme e interna&iona e et#'( so#ietatea #i+i ! /iind bine in/ormat! #u pri+ire a pro#es

  b e(icacitate a costurilor - a#te e normati+e trebuie s! opte3e pentru so u&ia #e ui mai m

  #ost a unei prob eme # ar de/inite# (lexibilitate şi orientare spre per(ormanţă- a#te e normati+e stabi es# per/orman&e e #e

  trebuie ob&inute de #!tre #ei a/e#ta&i

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  22/74

  / asigurarea #on#ordan&ei a#estor po iti#i #u #on#ep&ii e( strategii e( programe e

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  23/74

  II$ A#PECTE GENERALE PRIVIND PROCE#UL DE ELA!ORARE A UNUIPROGRAM DE DEZVOLTARE ÎN EDUCAŢIE

  2$1$ P*.i+% )*+, 96)-i@i%)*+, 9*.8*)')*+: 9*+%i7 *i +*'i-.6.8i%+E/i#a#itatea pro#esu ui de imp ementare a po iti#i or

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  24/74

  Bumane( /inan#iare( et#' a o#ate /ie#!rei a#&iuni( termene

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  25/74

  obie#ti+e spe#i/i#e #are trebuie atinse #on/orm unui p an 0n imita resurse or

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  26/74

  2$?$ D+ %+ )

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  27/74

  2$B$ C)*+ 4- 9*i-%i9ii6+ 9+%i@i%+ ')-)8+'+- 464i 9*.8*)'464i + +7

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  28/74

  • >lexibilitate şi îmbunătăţirea continuă. " e:ibi itatea este generat! de ne#esitateaadapt!rii #ontinue a a programu ui a s#%imb!ri e rapide #are au o# 0n sistem' program de de3+o tare imp i#! un pro#es monitori3at( ana i3at

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  29/74

  de/inirea se#+en&ei de a#ti+it!&i( p ani/i#area resurse or( estimarea duratei a#ti+it!&#osturi or

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  30/74

  4e(inirea, #e #uprinde o serie de aspe#te egate de ana i3a do#umente or de po itiedu#a&iona !

  Da#! +a /i atins obie#ti+u ( +a #ontribui a#esta a rea i3area s#opu ui>

  =7

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  31/74

  Dacă *23), !rmează identificareași remedierea greșelilor%

  III$ #UGE#TII METODOLOGICE PENTRU ELA!ORAREA PROGRAMULUI DEDEZVOLTARE

  $ro#esu de e aborare a programu ui de de3+o tare imp i#! un set de etape bine de/in

  #are se #ombin! pentru a asigura un pro#es #oerent

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  32/74

  diverşi (actorii educaţionali, sociali şiu economici, prin care se trasea)ă direcţiile de de)voltare strategică a sistemului educaţional raional/municipal şi se preci)ea)ă (inalităţile aşteptate.

  ($ Ce ar trebui s! pre#i3!m 0n act!alitatea program!l!i4

  Kn a#est #ompartiment se s#oate 0n e+iden&! gradu de #ore are a #on&inutu ui progr#u dire#&ii e prioritare de de3+o tare a 0n+!&!m0ntu ui din &ar!( #u tendin&e e de de30n+!&!m0ntu ui pe p an mondia ( dar

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  33/74

  e(icientă a e(ectelor de sinergie şi complementaritate între anumite măsuri şi proiecte din variatedomenii a politicilor naţionale şi locale de de)voltare. Prin intermediul programului are loccoordonarea activă a proceselor de de)voltare care au loc în teritoriu, luarea în considerare acaracteristicilor locale, a sc5imbărilor din mediul exterior şi se (ace posibilă abordarea

  proactivă, reali)ată într&un mod inovativ, a proceselor de de)voltare a sistemului educaţional lanivel local.

  $ Ce indi#!m 0n #ompartimentu Cadr!l normati şi de politici ed!ca"ionale4Kn a#est #ompartiment se pre#i3ea3!-9 esen&a po iti#ii edu#a&iona e din R'Mo do+a9 dire#&ii e strategi#e de de3+o tare a 0n+!&!m0ntu ui 0n R'Mo do+a pre#i3ate 0n do#um

  po iti#i edu#a&iona e9 +a ori e promo+ate 0n 0n+!&!m0nt a ni+e na&iona99*i-%i9)6+6+ )% + 6+8i 6) i

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  34/74

  ?$2$ ANALIZA #ITUAŢIEI ACTUALE: /CCE-, 6ELE7/289, C/LIT/TE ?$2$1$ #48+ ii 9+- *4 +6)(.*)*+) 5aşaport!l!i sistem!l!i ed!ca"ional raional:m!nicipal

  A#east! etap! presupune ana i3a mu tiaspe#tua ! a date or e:istente 0n domeniu' A#ti+itaeste o sar#in!9#%eie pentru grupu de u#ru

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  35/74

  • alte in(ormaţii relevante.

  Tot 0n a#east! /a3! pot /i in# useanaliza şi monitorizarea agen"ilor de dez oltare locală%Ro u a#estor agen&i 0n impu sionarea pro#ese or de de3+o tare o#a ! este /oarte impo/iind 9 mai a es 0n mediu rura 9 #ei #are au #ea mai mare in/ uen&! asupra pro#esu

  de3+o tare o#a !' Te%ni#a /o osit! pentru a stabi i imp i#area a#estor agen&i 0n de3+o tareste #ea aanc5etei sociologice'

  $re3entarea poate /i #ombinat! #u o ana i3! a ne+oi or edu#a&iona e a /ie#!rei #ategorii bene/i#iari( #u o diagno3! a st!rii pre3ente( rea i3at! prin una sau mai mu te din metodRe3u tate e #a itati+e +or /i 0nso&ite de diagrame( tabe e( gra/i#e a e+o u&ii or 0nregistrat

  Matri#ea a#estor +ariate aspe#te ar trebui s! o/ere grupu ui de u#ru o imagine ade#+at!situa&iei 0n regiunea respe#ti+!( a #ondi&ii or de de3+o tare( pre#um

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  36/74

  J#K#.%i)646se re/er! a e:isten&a

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  37/74

  orientare /o#usat!

  9Ce pun#te /orte ar putea du#e a ast/e de oportunit!&i>

  9Ce s#%imb!ri po3iti+e 0n raion sunt pre+!3ute>

  =F

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  38/74

  • /menin"ări sunt tendin&e ne/a+orabi e #are #ondu# a o pierdere sau un de# in #ompetiti+itate sau 0n de3+o tarea sistemu ui edu#a&iona ' Amenin&!ri e

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  39/74

  - Constatarea moti+e or B#au3e or prin#ipa e a de/i#ien&e or 4 pun#te or s abe trmen&in! s#opu de a identi/i#a posibi it!&i e de e iminare a a#estora prin op&iuni stratmoti+e or B#au3e or a#estor s !bi#iuni

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  40/74

  • Ce ne ipse

  P+- *4 *4(*i%) 3O9.* 4-i 5i :• De unde pro+in • Care s0nt #e e mai atra#ti+e tendin&e 0n domeniu edu#a&iona >• Kn #e domeniu se g!ses# perspe#ti+e e #e e mai promi&!toare>

  P+- *4 *4(*i%) 3A'+-i-5 *i :• Care sunt oportunit!&i e • Cu #e obsta#o e ne #on/runt!m>• S#%imb!ri e te%no ogi#e din pre3ent ne amenin&! po3i&ia>

  C) .'+-ii )6+ )-)6i7+i 9. +*

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  41/74

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  42/74

  bene(iciaţi de oportunităţi bene(icierea oportunităţilor AMENINŢĂRI

  Li ) )'+-i-5 *i6.*

  #TRATEGII P /A

  ; olosiţi punctele (orte ca săevitaţi ameninţările

  #TRATEGII P#/A

  Minimali)aţi punctele slabe şievitaţi ameninţările

  Urm0nd indi#a&ii e din matri#ea S OT( se +or se e#ta mai ra&iona obie#ti+e e

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  43/74

  a $rob eme genera e pentru 0ntreg sistemu de 0n+!&!m0nt a ni+e o#a ' b $rob eme e spe#i/i#e pentru di/erite #omponente a e sistemu ui de 0n+!&!m0nt a

  o#a -• Resurse• Curri#u um• In/rastru#tura

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  44/74

  "ormu a obie#ti+u ui genera trebuie s! o/ere r!spuns a a

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  45/74

  - Unde +rem s! a)ungem> Bobie#ti+u genera- Cum putem s! a)ungem unde +rem s! /im> Bs#enariu genera- C0nd putem a)unge a#o o> Binter+a de timp- Ce este ne#esar pentru a#easta> Bresurse e

  Kn a#est e:er#i&iu se testea3! ni+e u de rea itate 0n rea i3area obie#ti+u ui Bda#! estes! /ie rea i3at 0n timp uti ( #u resurse e

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  46/74

  • #omponenta-resurse Bumane Bin# usi+ manageria e #urri#u are /inan#i

  materia 9te%ni#e

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  47/74

  b obie#ti+e /o#usate pe produse 5 se re/er! nemi) o#it a produse e p ani/i#ate <stabi es# pe termen s#urt Bde regu ! pentru 1 an '

  Se e#tarea obie#ti+e or spe#i/i#e ar trebui s! /ie 0nso&it! de o e:p i#a&ie a modu ui 0a#estea se potri+es# #u #e e #uprinse 0n #adru Codu ui edu#a&iei( Strategiei 6767( Strateg

  de3+o tare o#a ! sau #u a te do#umente de po iti#i re e+ante' A#est u#ru este impdeoare#e( 0n #ondi&ii e 0n #are resurse e sunt imitate de+ine imperati+ #a toate resdisponibi e s! /ie #on#entrate pe rea i3area a#e ora

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  48/74

  8porirea accesului la studii de calitate prin consolidarea capacităţilor, către anul D, a E

  şcoli de circumscripţie.Sporirea re e+an&ei edu#a&iei prin m!rirea #u 17 a num!ru ui de dis#ip ine op&ion

  a de#i3ia B; ' $er/e#&ionarea #adre or dida#ti#e 0n prob ema edu#a&iei #entrate pe e

  e abor!rii #urri#u umu ui op&iona '

  C4' + 4%+' 6ez!ltatele preconizateRe3u tate e s0nt deduse 0n raport #u a#ti+it!&i e p ani/i#ate' De#i( 0n raport #u /

  a#ti+itate pre#i3!m re3u tatu a

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  49/74

  bene/i#iaru ui4bene/i#iari or' Este important #a a#est re3u tat s! /ie posibi de atins #u resra&iona e Btimp( bani( materia e ' Re3u tate e pot /i #antitati+e Bnum!r de #a #u atoare p

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  50/74

  I- i%) .*i + 9*. 4 5 re3u t! dire#t din a#ti+it!&i e pre+!3ute de $rogram

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  51/74

  O(i+% i

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  52/74

  sănătăţii şi asistenţa socială prin o(erireade servicii integrate.

  E;+'9646 2:

  O(i+% i

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  53/74

  "ormarea pro/esiona ! #ontinu!a #0te #e pu&in ;anua din num!ru

  tota de personadida#ti#

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  54/74

  /inan#iar!' A#easta ar putea /i o #ombinare a /inan&!rii de stat( raiona e( prin #ontribu&donatori or

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  55/74

  Cu toate #! apari&ia or este pu&in probabi !( datorit! impa#tu ui puterni#( +ostabi ite per/orman&e

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  56/74

  Criterii e pe ba3a #!rora programu este #onsiderat un su##es( at0t 0n #eea #e pri+ederu area( #0t

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  57/74

  identi/i#area erori or sau a e/e#te or nepre+!3ute( #0t

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  58/74

  • compararea, în permanenţă, a planului cu ceea ce se întîmplă în realitate9• monitori)area şi controlul bugetului9• (olosirea in(ormaţiilor obţinute în procesul de monitori)are9• redactarea rapoartelor de per(ormanţă.

  Membrii e#%ipei( a termene e stabi ite( +or 0nto#mi rapoarte #are s! e+iden&ie3e prog0nregistrate

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  59/74

  Trebuie s! /ie e aborat

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  60/74

  grupul ţintă 9 se #ompar! grupu &int! propus B#a num!r

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  61/74

  ;' ,un!ia

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  62/74

  =nexa 1.

  C.- i6i46 *)i.-)6/'4-i%i9)6 Di*+%5i) *)i.-)6 /'4-i%i9)6 + -< 5 ' -

  P R O G R A M U L+ +7

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  63/74

  A $ R O , A Ta *edin&a Consi iu ui raiona 4muni#ipa

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 2 2 671;

  P*.8*)'46 + +7

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  64/74

  C49*i-

  I$ INTRODUCERE

  II$ ANALIZA #ITUAŢIEI ACTUALE: ACCE#, RELEVANŢĂ, CALITATE$2$1$ P)ş)9.* 46 -< 5 ' - 464i2$2$ A-)6i7) @)% .*i6.* şi +- i-5+6.* +; +*-+ J)-)6i7) PE#TEK2$?$ A-)6i7) @)% .*i6.*, %.- +; +6.* şi +- i-5+6.* - %) *46 + 4%)5i.-)6 J)-)-)6i7) # OTK2$B$ # *4% 4*)*+) şi 9*i.*i i7)*+) 9*.(6+'+6.* 9+ %.'9.-+- + )6+ i +'464i -< 5 ' -

  III$ ACŢIUNI ŞI ORIENTĂRI #TRATEGICEIII$1$ O(i+% i

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  65/74

  I$ INTRODUCERE -!gestii1

  Introducerea se concepe ca un element al documentului în care se va da ode(iniţie a Programului, se va argumenta actualitatea, necesitatea şi oportunitateaacestuia, se va descrie conceptul/vi)iunea autorilor asupra de)voltării învăţămJntului

  la nivel raional/local, vor (i stabilite cadrul normativ, domeniile şi (uncţiile acestuidocument. Important să (ie indicaţi şi bene(iciarii Programului. >ormulările trebuie să aibă un caracter laconic şi consistent.

  De/inirea $rogramu ui'A#tua itatea programu ui'S#opu $rogramu ui

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  66/74

  9 cadre didactice99 cadre auxiliare9

  • resurse curriculare9• resurse (inanciare9• resurse material&te5nice, logistice şi in(ormaţionale9• alte in(ormaţii.

  2$2$ A-)6i7) @)% .*i6.* şi +- i-5+6.* +; +*-+ J )-)6i7) PE#TEK -!gestii specifice1

  =nali)a P;8C; creea)ă oportunităţi de stabilire şi soluţionare a di(eritor problemeale învăţămJntului apărute în urma in(luenţei aspectelor economic, politic, social,demogra(ic, te5nologic, ecologic, K 8urse de in(ormareA• documente de politici9• documente normative/o(iciale9• date statistice9• di(erite tipuri de c5estionare9• studii/cercetări9• etc.

  2$?$ A-)6i7) @)% .*i6.*, %.- +; +6.* şi +- i-5+6.* - %) *46 + 4%)5i.-)6 J)-)-)6i7) # OTK

  -!gestii specifice1 @n acest subcapitol se pre)intă două tipuri de anali)ăA anali)a textuală a sistemuluide învăţămJnt con(orm unor indicatori, de exempluA acces, relevanţă, calitate şi anali)a8B?C. =nali)a 8B?C se pre)intă în (orma tabelarăA

  Puncte tari Puncte slabe?portunităţi =meninţări

  =nali)ei şi anali)ei 8B?C se supune învăţămJntul din raion/municipiu ca sistem şica subsistem, identi(icJnd starea actuală generală şi a componentelor respective/constituente.

  2$B$ # *4% 4*)*+) şi 9*i.*i i7)*+) 9*.(6+'+6.* 6) -i

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  67/74

  • 6urriculum9• In(rastructura şi reţeaua instituţiilor de învăţămJnt9• Relaţii cu comunitatea.

  Problemele generale, de regulă, ţin de implementarea politicilor educaţionalenaţionale şi de promovare a politicilor educaţionale locale.Notă:

  1) Problemele identifcate pot f structurate şi după alte criterii.2) Prioritizarea problemelor se e ectuează după numărul de

  apariţie a problemei şi a viziunii experţilor.

  III$ ACŢIUNI ŞI ORIENTĂRI #TRATEGICE -!gestii generale1

  @n acest capitol se (ormulea)ă obiectivul general al de)voltării învăţămJntului la nivel local, se (ormulea)ă obiectivele speci(ice, activităţi/acţiuni, indicatori de per(ormanţă şi

  re)ultatele scontate. ?biectivele speci(ice se deduc din problemele prioriti)ate, seidenti(ică acţiuni/activităţi, dar şi condiţii de atingere a obiectivelor înaintate. Important ca obiectivele să (ie (ormulate în termeni măsurabili.Notă: pot exista şi obiective ce ţin de uncţionalitatea sistemului şi nu

  pot avea indicatori imediat măsurabili.

  ?$1$ O(i+% i

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  68/74

  calitate princonsolidareacapacităţilor,către anul D,a E şcoli de

  circumscripţie

  instituţii deînvăţămînt general înconcordanţă cu perspectivele

  de de)voltareregională şi alocalităţilor şicu situaţiademogra(ică'Concret se asta#ili în 5lan!l deac"i!ni pentr!implementarea 5rogram!l!i(

  de circumscripţie cuin(rastructurăde)voltată%3

  %3

  Indicatori derez!ltat113 Ponderea elevilordin învă' ămîntul general încadra' i în şcolile decircumscripţie%3 -radul deîncadrare a copiilorîn vîrstă de pînă la 1'ani în învăţămîntul general

  Indicatori deeficienț ă113 Rata cadrudidactic/elevi%3 65eltuieli medii pentru pregătirea unuielev

  %3

  3

  :3

  Re)ultatele scontateA

  7arianta II

  O(i+% i

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  69/74

  copiilor de &' ani de la GGGG H, în %$1:, pînăla GGGGH, în%$%$, şi acopiilor de '&

  ani de la GGGG H, în %$1:, pînăla GGGGGH, în%$%$

  preşcolare în (uncţie denecesităţilelocale'Concret se asta#ili în 5lan!l de ac"i!ni pentr!implementarea 5rogram!l!i(

  reabilitate/renovate 08e poate deindicat pentru (iecare an în

  parte3

  GGGGGcopiide &' aniînrolaţi îneducaţia preşcolară08e poate deindicat

  pentru (iecare an în parte3

  GGGGG copiide '& aniînrolaţi îneducaţia preşcolară08e poate de

  indicat pentru (iecare an în parte3

  rez!ltat113 Rata deînrolare îneducaţia preşcolară a

  copiilor de &' ani%3 Rata deînrolare îneducaţia preşcolară acopiilor de '&

  ani

  Indicatori deeficien"ă113 Ratacadrudidactic/ copii%3 65eltuielimedii pentrueducaţia şiîntreţinerea

  unui copil îninstituţia preşcolară

  /lte acti ită"i 'e+empl!(1%3 4iversi(icarea serviciilor deeducaţietimpurie pentrua răspunde maibinenecesităţilor individuale alecopilului şi celor locale

  3 =bordarea sistemică a serviciilor deeducaţie

  timpurie prin promovareacolaborării

  ?H

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  70/74

  dintre educaţie,ocrotirea sănătăţii şiasistenţa socială prin o(erirea de servicii

  integrate.:3

  7arianta III I'

  Obie#ti+u spe#i/i#-Re3u tat-Indi#atori de per/orman&!-

  II'Obie#ti+u spe#i/i# 1-

  A#ti+itatea 1'A#ti+itatea 6'\

  .%.1.Componenta-resurse

  8e pre)intă tabelar sistemul de resurse.

  ='6'1'1' Resurse umane Bin# usi+ manageria eN*$ %* $ O(i+% i

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  71/74

  ='6'1';' Resurse ogisti#eN*$ %* $ O(i+% i

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  72/74

  VIII$ MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI -!gestii1

  4e regulă implementarea Programului se reali)ea)ă prin aplicarea Planului

  operaţional de activitate şi proiecte concrete cu re(erire la re)olvarea problemelor identi(icate.

  I $ MONITORIZARE, EVALUARE, RAPORTARE -!gestii1

  8e indică criterii şi metodologie de monitori)are şi evaluare a implementării Programului, se stabileşte o structură a raportului.

  F6

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  73/74

  /ne+a >%PLANUL DE ACŢIUNI

  9*i

 • 8/18/2019 Programul Raional Municipal de Dezvoltare a Învăţământului Conceptualizare Şi Implementare (Ghid Metodologic)

  74/74