Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de...

of 105 /105
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor Prioritatea de investiții: PI1a: îmbunătățirea infrastructurilor de C&I și a capacităților de excelență Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate Acțiune: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD Domeniul de intervenție - 058 Infrastructuri de cercetare și inovare (publice) GHIDUL SOLICITANTULUI CONDITII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR Tip proiect: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/ universităţi 1

Transcript of Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de...

Page 1: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor Prioritatea de investiții: PI1a: îmbunătățirea infrastructurilor de C&I și a capacităților de excelență Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate Acțiune: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD Domeniul de intervenție - 058 Infrastructuri de cercetare și inovare (publice)

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDITII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR Tip proiect: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/ universităţi

1

Page 2: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific

Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor Prioritatea de investiții 1a - Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european Obiectiv Specific: O.S.1.1 - Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate

1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Tabel 1

Titlu proiect Tip depunere Competitiv Perioada

Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice CD/ universități

la termen DA 2 luni după lansarea

apelului în MySMIS

Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalităţile de utilizare a aplicaţiei MySMIS2014 sunt publicate pe site-ul https://2014.mysmis.ro .

1.3 Acțiunile sprijinite și activități eligibile

Prin acest tip de proiect se urmăreşte creșterea capacității de cercetare prin sprijinirea participării la infrastructurile de cercetare de interes european din Roadmap-ul aprobat de European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) și prin crearea sau modernizarea unor infrastructuri de interes național sau regional, astfel cum au fost selectate în lista/ Roadmap-ul infrastructurilor de cercetare ale României pentru perioada 2017-2025.

Pot fi finanţate numai institutele de cercetare de drept public sau instituțiile de învăţământ superior de stat ale căror proiecte de infrastructură în domeniul cercetării sunt incluse în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare.

Se finanţează numai proiectele a căror arie de cercetare propusă prin proiect se concentrează pe următoarele domenii tematice prioritare, detaliate în Anexa 3 la Ghidul Solicitantului:

Domeniile de specializare inteligentă: • Bioeconomia • Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate • Energie, mediu şi schimbări climatice • Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate

Sănătate, domeniu prioritar de interes naţional.

În cadrul prezentului apel de proiecte se va sprijini realizarea de: • Instalații, laboratoare fixe sau mobile, centre de cercetare noi sau modernizate, • Dotarea cu echipamente şi instrumente de cercetare,

Următoarele categorii de activităţi sunt eligibile pentru finanţare în cadrul prezentei acţiuni: 2

Page 3: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

• achiziţionarea de teren; • construcţie/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinaţie clădiri destinate

unor institute/centre/laboratoare CD; • achiziţionarea de active corporale pentru CD: clădiri şi/sau suprafeţe în cadrul clădirilor,

sisteme mobile, instalaţii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc; • achiziţionarea de active necorporale pentru CD; • management de proiect și implementare; • activitatea de elaborare a studiilor preliminare (studiul de fezabilitate, DALI, memoriu tehnic

etc.) • activităţi de informare şi publicitate privind proiectul; • activitatea de consultanță pentru elaborarea proiectului • audit.

Directorul de proiect va fi obligatoriu nominalizat în Cererea de finanţare. Nu este obligatoriu ca un proiect să includă toate activităţile enumerate mai sus. Nu vor fi finanţate proiecte care prevăd exclusiv activităţi de construcţie/ modernizare/ modificare/ extindere/ consolidare/ schimbare destinaţie clădiri. Se urmăreşte dotarea departamentelor CD cu aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare care să funcţioneze într-un mediu adecvat. Solicitantul trebuie să demonstreze că realizarea infrastructurilor propuse corespunde cu obiectivele unor strategii naționale sau internaționale şi va avea ca rezultat creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer de cunoştinţe în domeniul/domeniile prioritare de cercetare de interes pentru agenţi economici sau comunităţi, unităţi administrativ teritoriale etc. 1.4 Categorii de solicitanţi eligibili

Solicitanţii eligibili sunt instituţii de drept public cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr 324/2003, cu modificările și completările ulterioare şi respectă definiţia de organizaţie de cercetare din Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2014/C 198/01) și care au o relaţie de colaborare cu o structură economică de tip cluster sau urmează să facă parte dintr-o structură economică de tip cluster emergentă și ale căror proiecte de infrastructură de cercetare sunt incluse în Roadmap-ul național de cercetare. O astfel de structură poate fi o grupare economică existentă sau emergentă, de tip: cluster, parc ştiinţific și tehnologic, pol de competitivitate sau o asociație profesională de întreprinderi din domeniul infrastructurii. Organizaţie de cercetare și diseminare a cunoştinţelor (pe scurt organizaţie de cercetare) - înseamnă o entitate (cum ar fi universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de cercetare colaborativă fizică sau virtuală), indiferent de statutul său juridic sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta.

3

Page 4: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

1.5 Grup țintă

La nivelul proiectului, solicitantul va completa descrierea grupului/grupurilor ţintă, cuantificarea grupului ţintă (cu menţionarea sursei de informaţii), precum şi informaţii referitoare la efectul proiectului asupra grupului ţintă, acolo unde este cazul.

Se vor indica grupurile/entitățile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

1.6 Indicatori

Indicatorii se împart în două categorii:

Indicatori prestabiliți, reprezentați de indicatorii de program (care sunt asociați Axei 1 - POC și aprobați odată cu POC), din care alegerea a cel puțin unui indicator este obligatorie.

Indicatori suplimentari, care sunt indicatori specifici ai proiectului, din care alegerea este opțională.

Atât indicatorii prestabiliți, cât și indicatorii suplimentari sunt de două tipuri:

indicatori de realizare, referitori la activitățile care sunt finanțate și a căror valoare țintă se măsoară la sfârșitul perioadei de implementare,

indicatori de rezultat, care reprezintă rezultatele directe pe care le obțin beneficiarii și a căror valoare se măsoară la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv 5 ani după terminarea proiectului pentru organizațiile de cercetare).

Indicatori prestabiliți de realizare Este obligatorie alegerea a cel puțin unui indicator prestabilit de realizare din indicatorii de mai jos: CO24 - Număr de noi cercetători în entitatea care beneficiază de sprijin (locuri de muncă nou

create) - (echivalent normă întreagă)* CO25 – Număr de cercetători care lucrează în infrastructuri îmbunătățite de cercetare

(echivalent normă întreagă)** CO27 - Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de

C&D*** (lei) Nota: *) Posturi nou create pentru activități de cercetare-dezvoltare. Posturile trebuie să fie o consecință a implementării sau finalizării proiectului. Posturile trebuie să fie ocupate și să crească numărul total al posturilor de cercetare din organizația respectivă în perioada de implementare și de durabilitate.

**) Posturile existente în infrastructuri de cercetare care (1) realizează direct activități CD și (2) sunt direct afectate de proiect. Infrastructura de cercetare este un termen utilizat pentru a desemna un grup eterogen de active fixe corporale și necorporale. Posturile trebuie să fie ocupate. Personalul auxiliar (posturile care nu sunt direct implicate în activități CD) nu este luat în considerare.

***) Valoarea contribuției private în proiect eligibile si neeligibile

Indicatori prestabiliți de rezultat

4

Page 5: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Este obligatorie alegerea a cel puțin unui indicator prestabilit de rezultat din indicatorii de mai jos: 3S1 - Co-publicații științifice public-private (număr articole) 3S2 - Contribuţie Orizont 2020 atrasă de instituţii participante din România (euro) Indicatori suplimentari de realizare - Locuri noi de muncă, altele decât CD, în entitatea sprijinită - Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului (număr) - Laboratoare CD nou create prin proiect (număr) - Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiect (număr) - Total echipamente CD achiziţionate pe proiect (număr) - Suprafața achiziționată (mp) - Suprafață modernizată (mp) - Număr active corporale achiziționate - Număr active necorporale achiziționate. Indicatori suplimentari de rezultat - Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020 - Număr propuneri de proiecte depuse pentru alte programe de cercetare internaționale.

Se pot formula și alți indicatori suplimentari relevanți pentru proiect, unde este cazul. Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului și atingerea valorilor indicatorilor este obligatorie. În contractul de finanțare se prevede la art. 10 alin.(4): „În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.”

1.7 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

Buget alocat: -

253.000.000 lei numai pentru regiuni mai puțin dezvoltate cu posibilitatea aplicării mecanismului prevăzut la art.12 alin. (1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 cu modificările și completările ulterioare. Sunt eligibile pentru finanțare proiectele care se implementează în toate regiunile din România cu excepția regiunii București- Ilfov.

1.8 Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare

Asistența financiară nerambursabilă reprezintă 100% din totalul costurilor eligibile. Valoarea finanţării publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsă între 4.500.000 lei si 92.000.000 lei (echivalentul în lei a 20 milioane Euro). Această valoare este propus a crește până la 220.000.000 lei după ce Programul Operațional Competitivitate (POC) va fi modificat în acest sens. Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi 250.000.000 lei (50 milioane Euro).

5

Page 6: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ATENŢIE!

Valoarea finanțării publice nerambursabile acordate nu va depăşi valoarea finanțării publice nerambursabile solicitată în cererea de finanţare la momentul depunerii acesteia . În cazul în care valoarea totală a proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin contractul de finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de beneficiar (conform art.3 alin.(3) din modelul aprobat de contract de finanțare)

1.9. Durata de implementare a proiectelor

• max. 36 luni - pentru proiectele de dotare și lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul) • max. 48 luni - pentru celelalte două categorii de proiecte menţionate la punctul 2.2. Durata proiectului nu poate depăși data de 31 decembrie 2023.

6

Page 7: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării

2.1 Criterii de eligibilitate a solicitanților a) Solicitanţii eligibili sunt instituţii de drept public cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr 324/2003, cu modificările și completările ulterioare și desfăşoară activităţi CD în România.

⇒ Solicitantul va depune ca documente însoţitoare ale cererii de finanţare Statut/ROF și/sau document de înființare sau documente probante ale îndeplinirii condiției de solicitant eligibil.

b) Solicitanţii eligibili respectă definiţia de organizaţiei de cercetare din Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2014/C 198/01).

⇒ Solicitantul va depune ca document însoţitor al cererii de finanţare o Declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8).

c) Solicitantul nu are obligaţii de plată scadente către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, şi-a îndeplinit la timp obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. d) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau pentru săvârşirea altor infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. e) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

⇒ Se va verifica prin Declarația de eligibilitate a Solicitantului pentru literele c) - e) (vezi Anexa 7).

f) În cazul infrastructurilor fixe (altele decât cele referitoare la achiziționarea de infrastructuri fixe), solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune, chirie, comodat cu privire la imobilul (teren și/sau clădire) unde se face investiţia, indiferent de categoria de proiecte avute în vedere de solicitant (conform prevederilor 2.2.1 din prezentul Ghid). Prin noțiunea de imobil se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de exemplu etaj, parte dintr-o hală, etc):

• Concesiunea trebuie să acopere o perioadă de 49 ani si să aibă o valabilitate de cel puţin 30 ani de la data depunerii cererii de finanţare. În cazul concesiunii, prin contractul de concesiune trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiţii asupra terenului şi/sau clădirilor aflate în concesiune, pe o perioadă de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare.

• În cazul unui contract de închiriere clădiri, acesta trebuie să fie înregistrat la Administraţia Financiară (dacă este încheiat cu o persoană fizică) şi să aibă o durată de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare şi să prevadă dreptul de a face investiţii asupra clădirii

7

Page 8: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ATENŢIE!

închiriate. • În cazul unui contract de comodat, acesta trebuie să acopere o perioadă de minimum 10 ani

de la data depunerii cererii de finanţare. Prin contractul de comodat trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiţii asupra terenului şi/sau clădirilor închiriate.

• Pentru solicitanţii care intenţionează să achiziţioneze un teren sau clădire, pentru realizarea investiţiei este acceptată depunerea/ inregistrarea (în MySMIS) în copie scanată, a unui ante-contract de vânzare/cumpărare pentru terenul/ clădirea în cauză, odată cu depunerea documentelor însoţitoare ale cererii de finanţare. Este obligatoriu ca în ante-contractul de vânzare/cumpărare, în cazul achiziţionării de teren/clădire, trebuie să fie menţionate obligatoriu:

■ Datele cadastrale de identificare, ■ Dreptul de proprietate al vânzătorului, ■ Valabilitatea ante-contractului (de minim 12 luni de la data depunerii cererii de

finanţare). • În cazul unui ante-contract de vânzare-cumpărare, dacă proiectul este selectat în vederea

finanţării, solicitantul trebuie să depună/ înregistreze (în MySMIS) la contractare, extrasul de Carte Funciară şi actul de dobândire al imobilului (teren şi/sau construcţie) care atestă proprietatea.

• În cazul în care propunerea de proiect implică numai achiziţionarea de echipamente, fără lucrări de construcţie, se solicită numai un act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare al spaţiului în care se vor instala şi utiliza acele echipamente (titlu de proprietate sau contract de închiriere/concesiune/ comodat/drept de administrare).

⇒ Se probează prin ⇒ documentele care atestă dreptul de proprietate/ concesiune/ închiriere/

comodat sau prin ante-contractul de vânzare -cumpărare și prin

⇒ Declaraţie pe proprie răspundere că terenul/ imobilul nu face obiectul unui litigiu (Anexa 2.5 a Ghidului), în cazul solicitanților care dețin titlu de proprietate pentru imobil sau au un ante-contract de vânzare-cumpărare

Solicitantul va trebui să aibă în vedere, unde este cazul, prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu privire la dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/ desfiinţare.

Pentru proiectele selectate în vederea finanţării, solicitantul care deține titlu de proprietate pentru imobil (teren și/sau clădire) trebuie să prezinte la contractare Extrasul de carte funciară (în copie scanată), eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care să probeze faptul că imobilul unde se va realiza investiţia, trebuie să fie liber de orice sarcini şi Declaraţia pe propria răspundere că terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu Prevederea de mai sus nu se aplică în cazul proiectelor care prevăd numai achiziţia de echipamente și în cazul infrastructurilor mobile.

g) Solicitantul are o relaţie de colaborare cu o structură economică de tip cluster sau urmează să facă parte dintr-o structură economică de tip cluster emergentă. O astfel de structură poate fi o grupare economică existentă sau emergentă, de tip cluster, parc ştiinţific și tehnologic, pol de competitivitate sau cu o asociație profesională de întreprinderi din

8

Page 9: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

domeniul infrastructurii,

Se probează prin: • Cazul A- În situaţia în care solicitantul face parte dintr-o structură economică

existentă de tip cluster: Solicitantul va prezenta ca document însoţitor al cererii de finanţare un

document de tip Acord de parteneriat cu companiile din cadrul stucturii economice de tip cluster, care va prezenta tematicile de interes solicitate de companiile din cadrul grupării economice, în direcţia de cercetare identificată de solicitant în proiectul propus prin cererea de finanţare, modul în care rezultatele cercetării vor fi utilizate de companie/companii si transformate în rezultate cu caracter economic.

• Cazul B - În situaţia în care solicitantul urmează să facă parte dintr-o structură economică de tip cluster emergentă:

Solicitantul va prezenta ca document însoţitor al cererii de finanţare un angajament al viitorilor membri ai structurii economice de tip cluster privind constituirea acesteia, precum si un acord de parteneriat între membrii acestei structuri și instituţia de cercetare, solicitantă a finanţării care va prezenta tematicile de interes solicitate de companiile din cadrul structurii economice, în direcţia de cercetare identificată de solicitant în proiectul propus prin cererea de finanţare, modul în care rezultatele cercetării vor fi utilizate de companie/companii si transformate în rezultate cu caracter economic. În cazul aprobării finanţării, la data semnării contractului de finanţare, se va prezenta dovada constituirii structuriii economice de tipul celor precizate anterior.

2.2 Eligibilitatea proiectului

2.2.1. Categorii de proiecte

Prezentul apel se adresează solicitanţilor care vor dezvolta următoarele categorii de proiecte pentru infrastructurile de cercetare aprobate prin Raportul final privind infrastructurile de cercetare din România cu Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr.624/3.10.2017 :

a) Proiecte de construcţii obiective fixe pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare în cadrul instituţiei) și/sau construcții/ achiziții de obiective mobile, însoţite obligatoriu de achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de cercetare.

(Studiul de fezabilitate va fi elaborat obligatoriu după contractarea proiectului, în max. 6 luni, conform anexei 4 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare).

9

Page 10: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ATENŢIE!

b) Proiecte de modernizare, extindere, consolidare a departamentelor de CD existente și/ sau schimbarea de destinaţie a construcției pentru crearea unui departament de CD, însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente și echipamente pentru cercetare, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea unei noi direcții de cercetare.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) va fi elaborată obligatoriu după contractarea proiectului, în max.6 luni, conform anexei 5 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. c) Proiecte de achiziţie de echipamente şi instrumente pentru cercetare. Pentru această

categorie de proiecte sunt acceptate si lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul). Tipurile de lucrări exceptate de la autorizare sunt cele menţionate la art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv art. 18 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare.

Memoriul tehnic va fi elaborat obligatoriu după contractarea proiectului, în max.2 luni, conform modelului din anexa 5.5.

Dotarea cu echipamente şi instrumente de cercetare este activitate OBLIGATORIE pentru fiecare categorie de proiect

Documentațiile tehnico - economice (SF, DALI) se vor depune în maxim șase luni de la semnarea contractului. Memoriul tehnic se va depune în maxim 2 luni după contractarea proiectului.

Solicitantul trebuie să justifice modalitatea în care infrastructura foloseşte la dezvoltarea de noi activităţi şi/sau direcţii de cercetare, precum şi contribuţia sa la crearea de valoare adăugată din punct de vedere ştiinţific.

verificarea eligibilității solicitantului şi a cererii de finanțare se va realiza de o echipă formată din reprezentantul OI-ului și un expert științific cu expertiză științifică în domeniul științific la care se adresează proiectul.

În acest sens, este important de precizat ce servicii de cercetare noi/ îmbunătăţite se pot oferi agenților economici și comunităților şi care este numărul estimat al utilizatorilor serviciilor respective.

De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte gradul de noutate, respectiv de unicitate a infrastructurii sau a echipamentelor propuse a fi achiziţionate în cadrul proiectului, în context naţional comparativ cu nivelul internaţional. Scopul şi obiectivele propunerii trebuie sa fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare precum şi cu obiectivele Acţiunii 1.1.1, aşa cum sunt descrise la punctul 1.3 din prezentul Ghid.

2.2.2. Criterii de eligibilitate ale proiectului

a) Investiția este inclusă în raportul final privind infrastructurile de cercetare din România (Roadmapul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027), aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr.624/3.10.2017

⇒ Solicitantul va depune o declarație pe propria răspundere (Anexa 2.8.1)

10

Page 11: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

⇒ Raportul final privind infrastructurile de cercetare din România

b) Investiţia realizată prin proiect nu a fost finanţată si nu este finanţată în prezent din alte fonduri publice cu excepţia, dacă este cazul a studiilor preliminare (de exemplu studiu de prefezabilitate, studiu geotehnic, studiu geologic, studiu topografic, studiu de fezabilitate, DALI, memoriu tehnic, după caz).

⇒ Solicitantul va depune o declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări din fonduri publice, în forma prevăzută în Anexa 2.2 a Ghidului Solicitantului;

c) Proiectul va fi implementat pe teritoriul României, într-una dintre regiunile mai puțin dezvoltate (Regiunea București-Ilfov - regiune mai dezvoltată, nu este eligibilă). d) Activităţile proiectului încep după data depunerii/ înregistrării de către beneficiar a cererii de finanțare, cu excepția achiziționării de terenuri și a consultanței pentru elaborarea cererii de finanțare. e) Valoarea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele precizate în ghid, coroborată cu bugetul propus în fișa proiectului din Roadmap ( a se vedea şi punctele 1.8 si 2.4). f) Proiectul conţine cel puţin activitatea eligibilă de achiziţie de echipamente CD. g) Durata proiectului se încadrează în limitele menţionate la punctul 1.9 din Ghid. i) Proiectul corespunde cu obiectivele unei strategii naționale sau internaționale. j) Proiectul propus spre finanţare trebuie să rezulte din strategia proprie de dezvoltare instituţională a solicitantului.

⇒ Se probează prin Strategia de dezvoltare instituţională si prin Declaraţia de certificare a aplicaţiei (Anexa 2.3), în care solicitantul confirmă că propunerea de proiect este în acord cu priorităţile strategiei proprii de dezvoltare instituţională.

k) Proiectul se încadrează într-unul dintre domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă sau sănătate definite în Anexa 3. l) Proiectul respectă procentele de finanțare pe tipuri de cheltuieli (pct. 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor). m) Infrastructura de cercetare care face obiectul propunerii de proiect este în conformitate cu infrastructura de cercetare din Fișa proiectului aprobat care face parte din Roadmapul național.

⇒ Se justifică prin Declarația privind încadrarea în Roadmapul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, din raportul final aprobat al infrastructurilor de cercetare (Anexa 2.8.1).

2.3 Încadrarea cheltuielilor Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile (pentru fiecare tip de cheltuială se precizează codul de categorie și de subcategorie corespunzător nomenclatorului de cheltuieli din MySMIS):

1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren (categoria 12, subcategoriile 34 – cheltuieli pentru achiziția terenului cu sau fără construcții, 38 – cheltuieli pentru amenajarea terenului, 39 – cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului) în vederea construirii unei clădiri destinate activităţilor de CD.

Aceste cheltuieli sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Limita de 10% se aplică şi în cazul în care se achiziţionează o clădire în scopul demolării

acesteia şi utilizării terenului. În acest caz este eligibil numai costul achiziţiei terenului, conform art.6 alin.(3) din HG 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul

11

Page 12: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

de coeziune 2014 – 2020.

2. Cheltuieli cu lucrări de construcţie/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinaţie clădiri -categoria 13/ subcategoria 40 – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; - categoria 14 – cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică / subcategoria 41 – cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică; - categoria 15 – cheltuieli pentru investiția de bază / subcategoria 52 – cheltuieli pentru investiția de bază; ( sunt cuprinse toate tipurile de cheltuieli prevazute de HG 907/2016, Secțiunea 4) - categoria 16 – cheltuieli cu organizarea de șantier / subcategoriile :

57 – cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier și 58 – cheltuieli conexe organizării de șantier;

- categoria 18 – cheltuieli diverse și neprevăzute / subcategoria 60 – cheltuieli diverse și neprevăzute;

- categoria 19 – cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar / subcategoriile:

61 – cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare si 62 – cheltuieli pentru probe tehnologice și teste)

Sunt eligibile în limita a max. 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, dacă se

realizează construcţia unei unităţi noi de cercetare-dezvoltare şi dacă valoarea totală a investiţiei depăşeşte 40 milioane lei.

În toate celelalte cazuri, sunt eligibile în limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Tipurile de cheltuieli incluse în categoria 1. - Cheltuieli pentru achiziţia de teren și categoria 2. - Cheltuieli cu lucrări de construcţie/ modernizare/ extindere/consolidare, trebuie să respecte prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Sunt eligibile toate tipurile de cheltuieli conform structurii devizului general descrisă în HG nr. 907/2016, cu următoarele excepţii:

• La cap 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului, care implică devieri de cursuri de apă sau strămutări de localităţi sau monumente istorice

• La cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, care implică executarea de căi ferate industriale

• La cap 5.2 Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului: comisionul și dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare, taxele pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare, precum şi alte cheltuieli de natura taxelor sau comisioanelor.

3. Cheltuieli pentru lucrări care sunt exceptate de la autorizare (categoria 20, subcategoria 63), dacă este cazul 4. Cheltuieli pentru achiziţie de active corporale (categoria 21, subcategoria 65)

4.1 Echipamente IT şi pentru comunicaţii; 4.2 Instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare

12

Page 13: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Notă: Până la finalul perioadei de implementare, Beneficiarii trebuie sa demonstreze că activele corporale amortizabile achiziţionate prin proiect au fost montate (dacă este cazul), puse în funcţiune și recepţionate.

5. Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale – max. 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului (categoria 22, subcategoria 76)

5.1 Aplicaţii informatice 5.2 Licenţe

6. Cheltuieli pentru achiziţionarea de clădiri și mijloace mobile (categoria 3,

subcategoria 6) Cheltuielile pentru achiziţionarea de clădiri sunt eligibile în limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. În cazul în care se efectuează şi lucrări de modernizare/extindere/consolidare/schimbare destinaţie clădiri, atunci, acestea împreună cu cheltuielile pentru achiziţionarea de clădiri sunt eligibile în aceeaşi limită de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. În cazul în care clădirea se achiziţionează împreună cu un teren mai mare decât amprenta la sol a clădirii, în cadrul raportului întocmit de evaluatorul independent autorizat se va preciza separat valoarea terenului, respectiv valoarea clădirii. Dacă se vor construi clădiri destinate activităţilor de CDI, atunci cheltuielile pentru achiziţia de teren sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. În cazul realizării unui laborator mobil de cercetare, rămâne valabilă cota de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului în care nu se include costul echipamentelor, instrumentelor pentru cercetare. Costul de achiziţie al clădirii deja construite este eligibil dacă este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acesteia nu excede valoarea de piaţă, luând în calcul caracteristicile tehnice ale imobilului și respectă prevederile art.7 din HG 399/2015.

7. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect (categoria 8, subcategoria 17) 8. Cheltuieli indirecte (categoria 44/ subcategoria 166)

Cheltuielile indirecte sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 15% din totalul costurilor eligibile de personal.

9. Cheltuieli aferente managementului și implementării de proiect

9.1 Cheltuieli de personal pentru echipa care asigură managementul și implementarea proiectului (salariale și de deplasare) (categoria 9/ subcategoriile 21, 24) 9.2 Cheltuieli pentru birotică (active fixe corporale, obiecte de inventar, consumabile – categoria 9, subcategoria 25) 9.3 Cheltuieli cu servicii de formare pentru managementul și utilizarea infrastructurilor de CD (categoria 29, subcategoria subcategoria 123)

Cheltuielile aferente managementului și implementării proiectului sunt eligibile până la max. 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

10. Cheltuieli pentru pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente activităţilor eligibile ale proiectului (inclusiv pentru obținerea certificatului digital pentru acces în MySMIS – categoria 11/ subcategoria 32)

11. Cheltuieli pentru realizarea studiilor preliminare – studiul de fezabilitate pentru proiect /

13

Page 14: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

DALI/ Memoriu tehnic (categoria 29, subcategoria 100).

Aceste cheltuieli nu pot depăși 3% din valoarea eligibilă a proiectului. Dacă în „Declarația privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice” (anexa 2.2) s-a indicat

excepția privind finanțarea din fonduri publice a cheltuielilor pentru realizarea de studiilor preliminare necesare pentru tipul corespunzător de proiect, atunci aceste cheltuieli nu se rambursează.

12. Cheltuieli de audit pentru proiect (categoria 7, subcategoria 15). 13. Cheltuieli pentru servicii de consultanță în vederea elaborării cererii de finanţare (categoria 29,

subcategoria 100). Cheltuielile pentru aceste servicii se pot solicita pentru rambursare la prima cerere de rambursare.

Cheltuielile de audit și cheltuielile pentru servicii de consultanță în vederea elaborării cererii de

finanţare sunt eligibile până la 1% din valoarea eligibilă a proiectului.

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă integral de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenţei financiare nerambursabile.

Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizări corporale recunoscută ca activ se vor înregistra în contabilitate în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale/individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare şi vor reprezenta valoarea totală a activului. Aceeaşi regulă se aplică şi pentru imobilizările necorporale. Cu respectarea prevederilor art. 69, alin. (3), lit. c) din Regulamentul (UE) nr.1303/2013, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii. Pentru a fi eligibilă, cheltuiala cu TVA trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din bugetul proiectului. În vederea întocmirii bugetului proiectului beneficiarul va semna o Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020 (unde este cazul), în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 2.4. În cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci, în cererea de finanţare, cheltuielile eligibile se calculează cu TVA.

Condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor sunt în conformitate cu art. 2 din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020.

Specificații privind bugetul proiectului a) Cheltuielile eligibile să fie efectuate de beneficiar după data depunerii/ înregistrării cererii de

finanțare, cu excepția cheltuielilor cu achiziționarea de terenuri, respectiv a cheltuielilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare. În acest caz, cheltuielile vor fi solicitate de către beneficiar în cadrul primei cereri de rambursare.

b) În cazul în care se achiziţionează o clădire în vederea demolării şi utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operaţiunii, este eligibil numai costul achiziţiei terenului, în limita a 10%, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii, în condiţiile art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

c) Costul de achiziţie al imobilelor deja construite, cu excepţia cazului prevăzut la lit. b) de mai sus,

14

Page 15: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ATENŢIE!

inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art.2 din HG 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadul operațiunilor finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020, precum şi următoarele condiţii specifice:

- operaţiunea nu beneficiază de finanţare din Fondul Social European în aplicarea art.13 alin.(4) din Regulamentul (UE) nr.1304/2013, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile 98 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 şi art. 2 alin.(2) din HG 399/2015;

- imobilul nu a fost achiziţionat/construit prin intermediul unei finanţări nerambursabile publice în ultimii 10 ani;

- imobilul este strict necesar implementării operaţiunii; - costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care

să confirme că valoarea acestuia nu excede valorii de piaţă, luând în calcul condiţiile tehnice ale imobilului.

d) Cheltuielile diverse şi neprevăzute pentru proiectele de construcţii/intervenţii asupra construcţiilor existente nu trebuie să depăşească 10% din cuantumul următoarelor tipuri de cheltuieli aferente investiţiei: cheltuieli pentru amenajarea terenului; cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului; cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; cheltuieli pentru proiectare; cheltuieli pentru asistenţă tehnică; cheltuieli pentru investiția de bază.

e) Cheltuielile aferente managementului și implementării proiectului sunt eligibile până la max.10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.751/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă şi/sau proporţional cu procentul din fişa postului/foaia de prezenţă aferentă atribuţiilor specifice implementării proiectului. Cheltuielile aferente concediilor medicale nu sunt eligibile.

f) cheltuielile indirecte sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 15 % din totalul costurilor eligibile de personal.

g) Cheltuielile de audit și cheltuielile pentru servicii de consultanță în vederea elaborării cererii de finanţare sunt eligibile până la 1% din valoarea eligibilă a proiectului.

h) Cheltuielile pentru elaborarea studiilor preliminare nu pot depăși 3% din valoarea eligibilă a proiectului.

2.4 Modalități de finanțare Finanţarea proiectelor în cadrul acestei acţiuni este de tip nerambursabil şi constă în rambursarea cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare (CF). Asistenţa financiară nerambursabilă constituie 100% din totalul costurilor eligibile. Valoarea finanţării publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsă între 4.500.000 lei si 92.000.000 lei. Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi 250 mil. lei (sau echivalentul în lei a 50 milioane euro calculat la data depunerii, respectiv la contractare).

15

Page 16: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

CAPITOLUL 3. Completarea cererii de finanțare Înainte de demararea completării conţinutului Cererii de finanţare, solicitanţii au obligaţia înregistrării în sistem, conform indicaţiilor furnizate pe site-urile https://2014.mysmis.ro şi http://www.fonduri-ue.ro/. Odată cu înregistrarea solicitantului, este necesară completarea tuturor câmpurilor, întrucât informaţiile din această secţiune sunt esenţiale pentru evaluarea eligibilităţii solicitantului sau pentru evaluarea tehnico-economică.

Cererea de finanțare se încarcă de către solicitant în MySMIS, în conformitate cu structura prezentată în Anexa 1 a Ghidului și ținând cont de precizările din acest capitol.

1. Solicitant

Exercițiul financiar <se va trece ultimul an fiscal înaintea înregistrării cererii de finanțare> Finanțări Asistență acordată anterior <Se completează cu informații dacă Solicitantul a mai beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice > Eligibil Proiect = contribuție finanțator + buget de stat + contribuție eligibilă beneficiar Eligibil Beneficiar = contribuție finanțator + buget de stat + contribuție eligibilă beneficiar (aferentă membrului dacă proiectul a fost implementat in parteneriat) Sprijin Beneficiar = contribuție finanțator + buget de stat (aferentă membrului dacă proiectul a fost implementat in parteneriat sau aferentă beneficiarului, dacă a fost un singur beneficiar) Notă: in cazul in care proiectul a avut un singur beneficiar, se va introduce aceeași suma in coloanele Eligibil Proiect și Eligibil Beneficiar Asistență solicitată <Se completează cu informații despre alte propuneri de proiecte > 2. Atribute proiect Se răspunde cu NU la toate întrebările 3. Responsabil de proiect (nume, prenume, telefon, fax, e-mail) 4. Persoana de contact (nume, prenume, funcție, telefon, fax, e-mail) 5. Capacitate solicitant - Sursa de cofinanțare ( se selectează din nomenclator: - venituri proprii ale autorității de stat pentru organizațiile de cercetare) - Codul CAEN relevant pentru proiect (selecție din nomenclator) - Capacitate administrativă (documente de înființare, acționari, existența unor mecanisme instituționale, precum unitatea de implementare a proiectului (UIP) capabilă să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului) - Capacitate tehnică (expertiza necesară pentru implementarea proiectului și nr .persoane cu astfel de expertiză alocate proiectului din organizație. Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante)) - Capacitate juridică (statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar). 6. Localizare proiect 7. Obiective specifice ale proiectului (vezi pct.1.3 din Ghid)

ATENȚIE!

Solicitanții vor depune cererea de finanțare în cadrul apelului de proiecte, definit în MySMIS2014, corespunzător regiunilor mai puţin dezvoltate. Depunerea greșită a cererii de finanțare, din punct de vedere al regiunii de implementare a proiectului, conduce la respingerea proiectului.

16

Page 17: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

8. Rezultate așteptate 9. Context:

- Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse

- Date generale privind investiția propusă - Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate în

secțiunea Justificarea proiectului - Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului

10. Justificare: Se vor prezenta aspecte referitoare la:infrastructura de cercetare: noutatea tehnică și științifică și necesitatea utilizării acesteia; impactul implementării proiectului; prezentarea beneficiilor şi avantajelor soluției propuse comparativ cu alte soluții, îmbunătăţirea/creşterea nivelului de competitivitate științifică pe plan internațional al organizației de cercetare, etc. 11. Grup țintă: La nivelul proiectului, solicitantul va completa descrierea grupului/grupurilor ţintă, cuantificarea grupului ţintă (cu menţionarea sursei de informaţii), precum şi informaţii referitoare la efectul proiectului asupra grupului ţintă, acolo unde este cazul. Se vor indica grupurile/entităţile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect. 12. Sustenabilitate (Se va preciza modul in care proiectul se va susţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica şi estima impactul pe care îl au activităţile atât în perioada de implementare, cât şi după finalizarea proiectului) 13. Relevanță Se face referire la relevanța proiectului (vezi criteriul de evaluare Relevanta) . Se face referire la relevanța din punct de vedere a Strategiei Naționale de CDI 2014-2020, precum și a legăturii cu alte strategii 14. Riscuri (riscuri și măsurile corespunzătoare de atenuare ale acestora) 15. Principii orizontale – se trec numai cele care se potrivesc 16. Metodologie: managementul proiectului: echipa de proiect, rolul managerului de proiect, repartizarea atribuţiilor, rolurile persoanelor implicate etc. 17. Specializare inteligentă Se completează cu grupul, domeniul și subdomeniul corespunzător proiectului, în conformitate cu anexa 3. 18. Descrierea investiției se corelează cu pct. 50 Activități previzionate – Se face o descriere generala a proiectului, a activităților/sub-activităților şi legătura lor cu rezultatele corespunzătoare 40. Maturitatea proiectului (existența studiului însoțitor, dacă este cazul, stadiul obținerii aprobărilor pentru implementarea proiectului, aspectele financiare – decizii de angajament in ceea ce privește contribuția la cheltuielile proiectului, stadiul de evoluție a lucrărilor, dacă proiectul a început deja) 45 Indicatori prestabiliți. 46 Indicatori suplimentari – dacă este cazul. 47 Plan de achiziție – Pentru procedurile de achiziții nedemarate la data depunerii CF se vor completa numai: valoare estimată contract, tipul procedurii şi data preconizată pentru efectuarea achizitiei. 48 Resurse umane: (Se completează pentru experţii din echipa de management cu informaţii referitoare la rolul în proiect, iar codul ocupațional se selectează din nomenclator; se completează CV, cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoană care implementează activităţi din cadrul beneficiarului (valoarea netă/oră, valoarea totală/oră, nr. ore/zi, nr zile/luni lucrate).) 49 Resurse materiale implicate 50 Activități previzionate (Se vor enumera activitățile ce urmează a fi derulate, în vederea obținerii rezultatelor previzionate, cu precizarea termenelor estimate. Astfel, fiecare activitate/subactivitate introdusă în aplicație va fi corespunzătoare unui rezultat definit anterior în apel. Activitățile vor putea avea una sau mai multe sub-activități.) 51 Buget – Activități și cheltuieli: se defalcă sumele bugetare pe subactivităţi categorii/subcategorii

17

Page 18: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

de cheltuieli, tipuri de cheltuieli (directe şi indirecte) pentru organizaţia de cercetare de drept public. 56 Buget – Plan anual de cheltuieli: se estimeaza sumele pe ani, corelate cu previziunile de cheltuieli cuprinse in 61 Graficul cererilor de rambursare. 58 Buget – Amplasament: Bugetul pe tipul de regiune selectat. 59 Buget – Câmp de intervenție:

- se selectează codul 058 Infrastructuri de cercetare și inovare (publice), pentru care se asociază bugetul proiectului.

60 Buget – Formă de finanțare: Se selectează codul 01. Grant nerambursabil 61 Graficul cererilor de rambursare: Se va completa tabelul cu cererile de prefinanțare/ plată/ rambursare, cu datele și sumele aferente. Regula generală privind încărcarea documentelor însoțitoare: documentele se vor încărca pe secțiuni ale cererilor de finanțare conform precizărilor din tabelul Lista anexelor.

CAPITOLUL 4. Procesul de verificare a conformității administrative și a eligibilității

4.1 Descriere generală

Acest proces constă în parcurgerea următoarelor etape: a. Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului şi a cererii de

finanțare, b. Etapa de finalizare a procesului

Verificarea conformității administrative se realizează de personalul Organismului Intermediar pentru Cercetare (OI). Verificarea eligibilității solicitantului şi a cererii de finanțare se va realiza de o echipă formată din doi experți din cadrul OI-ului care pot solicita expertiză științifică, în domeniul științific la care se adresează proiectul, dacă este cazul. Rezultatele parcurgerii etapei menționate mai sus vor fi comunicate solicitantului, în scris (prin fax sau e-mail conform informațiilor înscrise de beneficiar în Cererea de Finanțare).

a.Verificarea conformității administrative și a eligibilității Pentru verificarea conformității administrative a propunerilor de proiecte este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

• cererea de finanțare împreună cu documentele însoțitoare au fost încărcate electronic, după publicarea apelului de propuneri de proiecte, până la termenul limită de depunere precizat în apelul de proiecte;

ATENȚIE!

Cererea de finanțare nu poate fi încărcată (transmisă) electronic după termenul limită de închidere a apelului pe platforma MySMIS. Proiectul va rămâne in stadiul „schiță” şi nu va fi disponibil pentru înregistrare de către OI. Înaintea termenului limită de închidere a apelului, solicitantul are posibilitatea de a face retragerea și redepunerea cererii de finanțare, în scopul modificării şi/sau completării acesteia.

18

Page 19: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

• cererea de finanțare are completate toate câmpurile (unde nu există informații sau nu se aplică

se scrie „nu este cazul”); • toate documentele însoţitoare solicitate conform cerinţelor şi modelelor precizate în Ghidul

solicitantului au fost încărcate în MySMIS; • se pot solicita clarificări.

Reguli de verificare a eligibilității

• Verificarea eligibilității este organizată de unitatea de implementare a OI Cercetare. • Verificarea eligibilității presupune verificarea eligibilității atât a solicitantului, cât și a cererii

de finanţare, conform grilei de eligibilitate. • Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilității pot fi „Da” sau „Nu”. • Pentru a fi admisă, cererea de finanţare trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate

întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă și nu se evaluează. La încheierea etapei de verificare a conformității administrative şi a eligibilității, solicitantului i se trimite scrisoare de acceptare sau de respingere, după caz (prin MySMIS, fax sau e-mail). Grila de eligibilitate CRITERII DA NU Observații VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE

1. Cererea de finanțare are toate câmpurile obligatorii completate și respectă modelul standard

Se verifica cererea de finanțare

2. Solicitantul are datele actualizate încărcate în cererea de finanțare la capitolul „solicitant”:

• Actul juridic de înființare a instituției și/ sau documente probante ale îndeplinirii condiției de eligibilitate

• Statut/ ROF • Certificat constatator/ Extras de la Registrul

Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social (unde e cazul)

3. Solicitantul a încărcat în MySMIS toate documentele însoțitoare solicitate conform cerințelor și modelelor precizate în Ghidul solicitantului, (conținutul documentelor corespunde cerințelor, sunt semnate digital și sunt în termenul de valabilitate):

3.1. Declarație privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice. Anexa 2.2

3.2. Declarația pe proprie răspundere de certificare a aplicației. Anexa 2.3

3.3. Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului propus spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020.

Anexa 2.4

3.4 Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea Anexa 7

19

Page 20: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI DA NU Observații Solicitantul este instituție de drept public, care face parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare conform art.7 al OG 57/2002 , aprobat prin Legea 324/2003 cu modificările și completările ulterioare, instituție înregistrată și care desfășoară activități CD în România.

Documente de înființare și/sau documente probante și/sau statut/ ROF

Solicitantul respectă definiția de organizație de cercetare.

Anexa 2.8 Statut/ ROF

Solicitantul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, şi-a îndeplinit la timp obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Declarația de eligibilitate a Solicitantului (anexa 7)

Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau pentru săvârşirea altor infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Declarația de eligibilitate a Solicitantului (anexa 7)

Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Declarația de eligibilitate a Solicitantului (anexa 7)

solicitantului. 3.5 Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare. Anexa 2.8

3.6 Declarație privind încadrarea în Roadmapul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027 din Raportul final aprobat al infrastructurilor de cercetare.

Anexa 2.8.1

3.7 Declaraţie că terenul/ imobilul nu face obiectul unui litigiu numai pentru solicitanții care dețin titlul de proprietate pentru imobil (nu se solicită pentru investiții mobile).

Anexa 2.5

3.8 Documentele care atestă dreptul de proprietate (inclusiv ante-contract de vânzare-cumpărare)/ concesiune/ chirie/ comodat (nu se solicită pentru investiții mobile).

3.9.Nota de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare (cu ofertele). Anexa 4

3.10. Strategia de dezvoltare instituțională. 3.11 Acord de parteneriat cu companii din cadrul unui cluster/ parc științific și tehnologic/ pol de competitivitate/ asociație profesională de întreprinderi.

3.12 Angajament pentru constituirea clusterului, în cazul clusterelor emergente.

3.13 Notă de certificare a costului de achiziţie a clădirii de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă (unde este cazul).

20

Page 21: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Solicitantul deține dreptul de utilizare (proprietatea, concesiunea, comodatul sau închirierea) a imobilului unde se face investiţia destinată implementării proiectului (numai pentru investițiile fixe) și documentele de concesiune/ comodat/ închiriere au durata prevăzută în Ghid (pct.2.1).

-Documentele care atestă dreptul de proprietate/ concesiune/ chirie/ comodat - Anexa 2.5 Declaraţie că terenul/ imobilul nu face obiectul unui litigiu (în cazul solicitanților cu titlu de proprietate/ ante-contract de vânzare-cumpărare)

Solicitantul are o relație de colaborare cu o grupare economică existentă sau emergentă (de tip cluster, parc științific și tehnologic, pol de competitivitate, asociație profesională de întreprinderi).

- Acord de parteneriat - Angajament pentru constituirea clusterului, în cazul clusterelor emergente

ELIGIBILITATEA CERERII DE FINANŢARE DA NU Observații

Investiția realizată prin proiect este inclusă în Roadmap-ul național aprobat prin Ordinul ministrului cercetării şi inovării nr. 624/2017 și corespunde Fișei de proiect.

Anexa 2.8.1 Raport Roadmap aprobat Fișa de proiect din Roadmap

Investiția realizată prin proiect nu a fost și nu este finanțată în prezent din alte fonduri publice, cu excepția, dacă este cazul, a studiilor preliminare.

Anexa 2.2

Proiectul va fi derulat în România în regiuni mai puțin dezvoltate CF (Localizare) Activităţile proiectului încep după data depunerii/ înregistrării de către beneficiar a cererii de finanțare, cu excepția achiziționării de terenuri, a elaborării studiilor preliminare (dacă au fost elaborate anterior) și a consultanței pentru elaborarea cererii de finanțare.

CF (Activități)

Proiectul se încadrează într-unul dintre domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă sau sănătate definite în Anexa 3.

-Anexa 3 -CF punctul 17 Specializare inteligentă si punctul 10 Justificare), Roadmapul aprobat

Durata proiectului se încadrează în durata maximă permisă. CF (Activități)

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele precizate în Ghid, coroborată cu bugetul propus în fișa proiectului din Roadmap.

- CF (Buget, activități, cheltuieli) -Fișa proiect din Roadmap

Proiectul să conțină cel puțin activitatea eligibilă de achiziție de echipamente CD, precum și elaborarea documentației tehnico-economice (Studiu de fezabilitate, DALI sau Memoriu tehnic).

CF (Activități)

21

Page 22: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Activitatea de elaborare a studiului preliminar (dacă se realizează în timpul proiectului) este prevăzută să fie efectuată în maxim 6 luni după contractarea proiectului pentru SF/DALI și maxim două luni pentru Memoriul Tehnic.

CF (Activități)

Proiectul corespunde cu obiectivele unei strategii naționale sau internaționale.

CF (Relevanță)

Proiectul propus spre finanțare trebuie să rezulte din strategia de dezvoltare instituţională a solicitantului.

CF (Justificare) -Strategia de dezvoltare instituţională

Proiectul respectă procentele de finanțare pe tipuri de cheltuieli (pct.2.3 Eligibilitatea cheltuielilor).

CF (Buget –activități și cheltuieli)

Infrastructura de cercetare care face obiectul propunerii de proiect este în conformitate cu infrastructura de cercetare din Fișa proiectului aprobat care face parte din Roadmap-ul național.

Anexa 2.8.1

b. Finalizarea procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității Pentru propunerile de proiecte care au fost admise, după etapa de verificare a conformității și a eligibilității, se trece la etapa de contractare a proiectului. În faza de implementare a proiectului se vor realiza documentațiile tehnico-economice ale lucrărilor de intervenție, în termenele precizate, care vor fi analizate de o echipă formată dintr-un reprezentant al OI și un expert tehnic. Analiza documentațiilor tehnice ale lucrărilor de intervenție se va realiza în conformitate cu grila de analiză a conformității prezentată în Anexa 9 pentru SF/DALI , respectiv Anexa 10 pentru achiziția de echipamente. Dacă nu se respectă termenele de depunere a documentațiilor tehnico-economice de intervenție în termenele precizate la pct. 2.2.1 „Categorii de proiecte”, contractul se va rezilia, în cazul în care nerespectarea este determinată de culpa beneficiarului.

CAPITOLUL 5. Depunerea și soluționarea contestațiilor privind verificarea administrativă și a eligibilității Organismul Intermediar transmite solicitanţilor prin aplicația electronică MySMIS2014, Notificările privind rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității. În cazul în care aplicația electronică nu permite, Notificările sunt transmise prin e-mail sau prin fax la datele de contact menționate în cererea de finanțare. Rezultatele evaluării se publică pe pagina destinată POC şi acţiunii 1.1.1. Contestaţiile vor fi semnate de către directorul de proiect şi reprezentantul legal al instituţiei contestatare. Solicitantul transmite la OIC contestaţia, în termenul menționat în Notificările privind rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, respectiv prin aplicația electronică MySMIS2014. Dacă aplicația electronică nu permite, contestațiile vor fi transmise prin fax, poştă sau depuse direct la OIC. Contestația trebuie să conțină informațiile prevăzute în Ghidul solicitantului aferent apelului. După înregistrarea contestaţiilor la OIC, acestea sunt analizate de experți evaluatori, diferiţi de cei care au efectuat evaluarea iniţială. OIC va transmite la AM punctul de vedere privind contestaţiile formulate de solicitanţi împreună cu documentele suport necesare acestei etape.

22

Page 23: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor de la nivelul AM este definitivă şi irevocabilă şi poate diferi de decizia Comisiei de evaluare din cadrul OIC. Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor poate fi contestată doar în instanţă. OIC, în baza deciziei, întocmește şi transmite solicitanţilor Notificarea privind soluționarea contestaţiei.

CAPITOLUL 6. Contractarea și finanțarea proiectelor Valoarea asistenței neranbursabile nu va depăși suma totală precizată în fișa proiectului din Roadmap cu înscrierea în valorile admise pentru finanțare precizate la pct. 1.8 Deoarece pentru propunerile de proiecte nu se solicită documentațiile tehnico-economice la depunere, după contractare, în perioada de implementare se vor depune aceste documente în maxim 6 luni de la data contractării în cazul Studiului de Fezabilitate și DALI sau în maxim 2 luni de la data contractării în cazul Memoriului Tehnic. Nerespectarea acestor termene va conduce la rezilierea contractului. Aceste documentații vor fi examinate de o echipă formată din reprezentantul OI-ului și un expert tehnic cu expertiză tehnică în domeniul lucrărilor de intervenție în termen de 15 zile de la data depunerii acestor documentații. Analiza documentațiilor tehnice ale lucrărilor de intervenție se va realiza în conformitate cu grila de analiză a conformității prezentată în Anexa 9 pentru SF/DALI, respectiv Anexa 10 pentru Memoriul Tehnic (MT). În perioada verificării conformității tehnice se pot solicita clarificări, modificări/completări în vederea respectării aspectelor de conformitate tehnică (cel mult două solicitări de clarificare) și vizita la locul investiției dacă echipa de evaluare consideră necesar. Dacă după etapa de analiză a documentațiilor tehnico-economice s-a constatat că valoarea asistenței financiare este diferită de cea contractată, se va modifica valoarea contractului prin act adițional. Dacă valoarea contractului este mai mare decât cea inițială prezentată în cererea de finanțare, diferența se va suporta din fonduri proprii ale beneficiarului contractului. În perioada de implementare a proiectului când se elaborează documentațiile tehnico- economice (SF/DALI/MT) nu se vor solicita plăți pentru achiziția de echipamente si pentru lucrări de construcții. În vederea demarării etapei contractuale, OIC transmite solicitantului o scrisoare care va cuprinde solicitarea cu privire la acceptarea de către solicitant a finanţării, lista documentelor obligatorii ce urmează a fi transmise pentru această etapă, în conformitate cu Ghidul solicitantului, precum şi clarificările necesare în vederea soluționării neconcordanțelor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, dacă este cazul. OIC va transmite către beneficiar şi formatul standard al contractului de finanţare în scopul completării acestuia. OIC va face verificarea documentației de contractare și va putea solicita clarificări cu privire la documentele transmise de către solicitant. Contractul de finanțare se încheie tripartit între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), de Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI), în calitate de Organism Intermediar pentru Cercetare (OIC) și organizaţia de cercetare, în calitate de beneficiar al finanţării. În cadrul etapei de contractare, solicitantul poate contesta rezultatul verificării documentaţiei de contractare o singură dată. Solicitantul transmite la OIC contestaţia, prin aplicația electronică MySMIS2014. Dacă aplicația electronică nu permite, contestațiile vor fi transmise prin fax, poştă sau depuse direct la registratura OIC. Procesul de soluţionare a contestaţiilor aferente etapei de contractare se realizează la nivelul AM, în baza punctului de vedere primit de la OIC. După primirea de la AM a Deciziei de soluţionare a contestaţiei, în baza acesteia, OIC întocmește şi transmite solicitanţilor Notificarea privind soluționarea contestaţiei.

23

Page 24: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Semnarea de către părți se face după verificarea contractului și primirea tuturor avizelor conform prevederilor procedurale în vigoare. Pentru finanțarea proiectelor se utilizează mecanismele de finanțare (prefinanțare, plată, rambursare) stabilite prin OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare și Hotărîrea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL 7. Rambursarea cheltuielilor

7.1 Mecanismul cererilor de plată

Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor care implementează proiecte în cadrul acestei acţiuni, conform OUG. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu completările şi modificările ulterioare. Beneficiarii pot depune cereri de plată, astfel încât numărul total cumulat al acestora să nu depăşească numărul cererilor de rambursare previzionate în contractul de finanţare.

7.2 Rambursarea cheltuielilor Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi cu graficul de rambursare a cheltuielilor. Pentru rambursarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar, acesta va transmite cererile de plată/rambursare împreună cu documentele justificative şi rapoartele de progres la OIC la intervalele de timp stabilite prin Graficul de Depunere a Cererilor de Rambursare. Numărul total de cereri de rambursare este de maxim 4 în 12 luni. OIC va verifica dacă cheltuielile efectuate sunt destinate exclusiv realizării obiectivelor proiectului, dacă sunt legale, eligibile, înregistrate în contabilitate şi justificate de documente.

ATENŢIE!

Pentru a fi eligibile, toate plăţile aferente proiectului, solicitate pentru rambursare, trebuie să fie efectuate în perioada de implementare (cu excepţia plăților efectuate conform prevederilor de la pct. 2.3, paragraful „Alte condiții de eligibilitate a cheltuielilor”, lit.a) Cererea finală nu poate fi decât de rambursare! Nu se acceptă cerere de plată la finalul implementării proiectului! Plata finală va fi efectuată numai după ce a fost verificată funcţionalitatea proiectului (activele achiziţionate prin proiect sunt puse în funcţiune şi sunt în uz conform scopului proiectului).

Depunerea cererilor de rambursare - cerere încărcată în MySMIS

• Cerere semnată electronic de persoanele autorizate; • Documente justificative aferente cheltuielilor cuprinse în cerere, încărcate de beneficiar în

MySMIS, semnate electronic de persoanele autorizate.

24

Page 25: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

*Notă: Modalităţile de depunere a cererilor de rambursare sunt orientative, urmând a fi detaliate prin instrucţiuni emise de AM POC/OIC. Documentele justificative care trebuie depuse de beneficiar odată cu cererea de rambursare sunt cele prevăzute în contractul de finanțare.

ATENŢIE! O primă condiţie care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta să fie o persoană distinctă de beneficiar - externă acestuia - şi totodată, să nu se afle într-o relaţie de subordonare/incompatibilitate faţă de acesta. O a doua condiţie care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta, în vederea asigurării independenţei opiniei pe care o furnizează, să fie o persoană distinctă de prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor/lucrărilor cu privire la care urmează să desfăşoare activitatea de audit şi totodată, să nu se afle într-o relaţie de subordonare/incompatibilitate față de aceştia. O a treia condiţie care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta să deţină toate autorizările necesare impuse de legislaţia în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate - dacă este cazul. Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie efectuate şi plătite. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul furnizorului sau data înregistrată pe chitanţa fiscală.

7.3 Verificarea achizițiilor publice

Beneficiarul are obligația de a transmite documentele aferente achizițiilor, conform dispozițiilor din contractul de finanțare. Dosarul achiziţiei trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de beneficiar, potrivit legislaţiei în vigoare în baza căreia a fost derulată procedura de achiziţie, respectiv conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 /08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Dosarul de achiziţie va cuprinde documentele justificative în baza cărora a fost încheiat actul adiţional. Pe parcursul derularii procedurilor de achiziţii, benficiarii au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese.

ATENŢIE!

Nerespectarea de către beneficiari a prevederilor legislației naționale / comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecții financiare / reduceri procentuale conform legislației în vigoare.

25

Page 26: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

CAPITOLUL 8. Monitorizarea și controlul

Beneficiarul monitorizează permanent implementarea proiectului și a rezultatelor acestuia și furnizează periodic către OIC informații și date necesare analizării progresului proiectului și monitorizării programului operațional;

OIC analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea obiectivelor, iar în cazul proiectelor de infrastructură și al celor de investiții productive, durabilitatea acestora, prin:

• Verificare documentară: Rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;

• Verificarea datelor introduse în MySMIS/SMIS; • Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de

implementare a proiectului, cât şi post-implementare, pe perioada de durabilitate a proiectului.

Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, la cel mult 3 luni calendaristice, precum şi alte informații și date ori de câte ori se vor solicita în scris de OIC. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.

Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face către OIC, în 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru/perioade decise de OIC pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.

Rapoartele de progres pot conține cel puțin următoarele tipuri de date și informații: • modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului; • date privind stadiul achizițiilor; • date privind stadiul activităților; • date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în cererea de finanțare, cu defalcare pe

gen și categorii de regiuni, acolo unde este potrivit; • date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului; • date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de AMPOC relevanți

pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional; • date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale cheltuielilor; • informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de

remediere întreprinse sau necesare. Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate, după depunerea situațiilor financiare,

pe întreaga perioada de durabilitate a proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.

Rapoartele de durabilitate vor conține cel puțin următoarele tipuri date și informații privind: • modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului; • modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau

achiziționate în cadrul proiectului; • modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze

rezultate. Analizarea implementării proiectului OIC verifică şi avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:

• colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar;

26

Page 27: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

• analizării gradului de realizare a indicatorilor; • analizării evoluţiei implementării proiectului, raportat la graficul de activităţi stabilit

prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor; • identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a

cazurilor de succes și bunelor practici. Vizita OIC de monitorizare pe parcursul implementării proiectului

• are în vedere verificarea existenţei fizice şi funcţionalitatea a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de Finanţare;

• facilitează contactul dintre reprezentanţii OIC şi beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;

• urmăreşte: să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de

Finanţare; să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a

acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare; să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici.

Analizarea durabilităţii proiectului se realizează de OIC pe baza Rapoartelor de Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuţiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea acestora, nu au fost afectate de nicio modificare, respectiv:

• schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora;

• schimbare asupra proprietăţii unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

• încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile. Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului

• se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului şi la entităţile care utilizează echipamentele;

• are ca scop verificarea la fața locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului.

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a OIC toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării acestuia.

Control şi audit Autoritatea de Management a POC, OIC şi alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanţare, cât şi până la expirarea termenului de 5 ani de la terminarea proiectului şi 10 ani de la data efectuării plăţii finale către beneficiar. Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă a proiectului şi să asigure înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de 10 ani de la data efectuării plăţii finale către beneficiar. Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea

27

Page 28: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 10 ani de la data efectuării plăţii finale către beneficiar. Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor. Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. În cazul neregulilor constatate, recuperarea debitului se realizează conform prevederilor prevederilor legale în domeniu.

ATENŢIE!

Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minim 10 ani de la data efectuării plăţii finale către beneficiar toate documentele referitoare la finanțarea primită. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul a ajutoarelor acordate.

CAPITOLUL 9. Informare și publicitate Măsurile de informare şi comunicare privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 şi Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obtinute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii. Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor mentionate şi în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanţare şi cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare ). Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă efectuarea unor corecţii financiare. Informaţii suplimentare privind activitatea de informare şi publicitate care intră în obligaţiile asumate de beneficiar vor fi preluate în anexa aferentă din contractul de finanţare. Eventualele întrebări pot fi trimise la:

email: [email protected] fax: 021 318 30 60

28

Page 29: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

prin poştă la adresa: str.Mendeleev 21-25, sector 1, București, cod 010362, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

29

Page 30: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

CAPITOLUL 10. Anexe

10.1 Listă anexe la depunerea proiectelor/ înregistrarea în MySMIS

Denumire document

Model în anexa

Denumire câmp din CF unde se va introduce

documentul 1. Declarație privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice

Anexa 2.2 Solicitant

2.Declarația pe proprie răspundere de certificare a aplicației Anexa 2.3 Solicitant 3. Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului propus spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020

Anexa 2.4 Solicitant

4 Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului

Anexa 7 Solicitant

5 Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare

Anexa 2.8 Solicitant

6 Declarație privind încadrarea în Roadmapul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027

Anexa 2.8.1 Solicitant

7 Declaraţie că terenul/ imobilul nu face obiectul unui litigiu - <numai pentru solicitanții care dețin titlul de proprietate pentru imobil> (nu se solicită pentru investiții mobile)

Anexa 2.5 Solicitant

8 Documentele care atestă dreptul de proprietate (inclusiv ante-contract de vânzare-cumpărare)/ concesiune/ chirie/ comodat (nu se solicită pentru investiții mobile)

Solicitant

9. Nota de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare (cu ofertele)

Anexa 4 Buget-activități-cheltuieli

10. Strategia de dezvoltare instituțională Solicitant 11 Acord de parteneriat cu companii din cadrul unui cluster/ perc științific și tehnologic/ pol de competitivitate/ asociație profesională de întreprinderi

Solicitant

12 Angajament pentru constituirea clusterului, în cazul clusterelor emergente

Solicitant

13 Notă de certificare a costului de achiziţie al terenului/ clădirii de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă (unde este cazul)

Buget-activități-cheltuieli

14 Act juridic de inființare/ document probant Solicitant 15 Statut/ ROF Solicitant 16 Certificat constatator/ Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social (unde e cazul)

Solicitant

30

Page 31: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

10.2 Lista documentelor însoțitoare la contractare

Declaraţia privind evitarea dublei finanţări din fonduri publice

2.2

Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului propus spre finanţare din FEDER, FSE şi FC 2014-2020

2.4

Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare

2.8

Declaraţie că terenul/clădirea nu face obiectul unui litigiu (pentru Titlu de proprietate pentru teren/clădire sau contract de vânzare-cumpărare) - nu se solicită pentru investiții mobile

2.5

Documentele care atestă dreptul de proprietate/ concesiune/ chirie/ comodat, în copie legalizată (nu se solicită pentru investiții mobile), în care să nu existe clauze care să afecteze activităţile proiectului

Extrasul de carte funciară, care să probeze faptul că imobilul unde se va realiza investiţia, trebuie să fie liber de orice sarcini (nu se solicită pentru investiții mobile)

Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice

Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice

Cazierul judiciar al reprezentantului legal al beneficiarului

Certificat constatator/ Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social (unde e cazul)

31

Page 32: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 1

Cerere de finanțare

32

Page 33: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Cuprins

1. Solicitant ..................................................................................................................................................................... 2. Atribute proiect ......................................................................................................................................................... 3. Responsabil de proiect ............................................................................................................................................... 4. Persoana de contact ................................................................................................................................................... 5. Capacitate solicitant .................................................................................................................................................. 6. Localizare proiect ...................................................................................................................................................... 7. Obiective proiect ........................................................................................................................................................ 8. Rezultate așteptate ..................................................................................................................................................... 9. Context ....................................................................................................................................................................... 10. Justificare ................................................................................................................................................................. 12. Sustenabilitate .......................................................................................................................................................... 13. Relevanță .................................................................................................................................................................. 14. Riscuri ....................................................................................................................................................................... 15. Principii orizontale .................................................................................................................................................. 16. Metodologie .............................................................................................................................................................. 17. Specializare inteligentă ............................................................................................................................................ 18. Descrierea investiției ................................................................................................................................................ 40. Maturitatea proiectului ........................................................................................................................................... 41. Nerespectare legislație UE ...................................................................................................................................... 45. Indicatori prestabiliți .............................................................................................................................................. 46. Indicatori suplimentari proiect .............................................................................................................................. 47. Plan de achiziții ........................................................................................................................................................ 48. Resurse umane implicate ........................................................................................................................................ 49. Resurse materiale implicate .................................................................................................................................... 50. Activități previzionate ............................................................................................................................................. 51. Buget - Activități și cheltuieli .................................................................................................................................. 56. Plan anual de cheltuieli ............................................................................................................................................ 58. Buget - Amplasament ............................................................................................................................................... 59. Buget - Camp de interventie ....................................................................................................................................

60. Buget - Tip de finantare .....................................................................................................................

33

Page 34: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

1. Solicitant

Informația se completează în profilul entității juridice, dreapta sus Funcția Modificare persoană juridică. Se poate modifica doar de către reprezentantul legal/împuternicit DATE DE IDENTIFICARE Denumire

Tipul organizației - se selectează din nomenclator Cod fiscal Nr. înregistrare Registru - se selectează din nomenclator Cod CAEN - se selectează din nomenclator Data Înființării TVA deductibil: Da/Nu Public: Da/Nu REPREZENTANT LEGAL Nume Prenume Data nașterii CNP Telefon Fax E-mail SEDIU SOCIAL Strada Informații extra Localitate Cod Poștal Județ Țara

34

Page 35: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Telefon Fax E-mail Pagina Web DATE FINANCIARE Conturi bancare

IBAN Cont Banca Sucursala Adresa sucursala Swift Alte info Informația se completează în profilul entității juridice, dreapta sus Funcția Modificare persoană juridică. Se poate modifica doar de către reprezentantul legal/împuternicit Exerciții financiare Moneda:

Data inceput perioada

Data sfarsit perioada

Numar mediu angajati

Cifra de afaceri/Venituri totale

Active totale

Profit NET

Profit în exploatare

Venituri Cercetare

Informația se completează în profilul entității juridice, dreapta sus Funcția Modificare persoană juridică. Se poate modifica doar de către reprezentantul legal/împuternicit FINANȚĂRI Asistența acordată

Asistența acordată Titlu Nr.înreg.

contract Data

semnare Data

începere Data

finalizare

Valoare Totală Proiect

Eligibil Proiect

Eligibil Beneficiar

Sprijin Beneficiar

Rambursare Efectivă

Surse Financiare* Moneda

Curs de

schimb

Data curs

* se selectează din nomenclator Asistența solicitată

Asistența solicitată Titlu Informații înregistrare

solicitare Valoare Totală

Proiect Eligibil Proiect

Surse Financiare* Moneda Curs de

schimb Data curs

* se selectează din nomenclator

2. Atribute proiect

Proiect major DA / NU Codul comun de identificare (CCI) Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM) DA / NU Proiect fazat DA / NU Numărul fazei Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană DA / NU Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC) DA / NU Codul comun de identificare al planului de acțiune comun

35

Page 36: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Proiectul include finanțare Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT): Da/Nu Sprijinul public va constitui ajutor de stat: DA / NU Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): Da/NU Proiectul este generator de venit: DA / NU Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000 DA / NU Relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării DA/NU

3. Responsabil de proiect

Nume Prenume Funcție Se completează cu numele și prenumele managerului de proiect manager de proiect Telefon Fax Email

4. Persoana de contact

Nume Prenume Funcție Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să menţină contactul cu Autoritatea de Management în procesul de evaluare şi selecţie a Cererii de finanţare. Persoana de contact poate fi accesași cu reprezentantul legal sau Managerul de Proiect

Se completează cu denumirea funcției pe care o deține persoana de contact desemnată, în cadrul proiectului.

Telefon Fax E-mail

5. Capacitate solicitant

Se completează atât pentru lider, cât și pentru membrii asocierii Sursa de cofinanțare Selectați din nomenclator Alegeți cod CAEN relevant Selectați din nomenclator Capacitate administrativă Capacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz, documente de înființare, acționari, existența unor mecanisme instituționale precum unitatea de implementare a proiectului (UIP) capabilă să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului). Capacitate financiara Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmați cel puțin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului) Capacitate tehnică Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizați cel puțin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului și să precizați numărul persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul organizației și alocate proiectului) Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante)

36

Page 37: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Capacitate juridică Capacitatea juridică (indicați cel puțin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).

6. Localizare proiect

Regiune Județ Localitate Informații proiect

Automat sistemul va atribui regiunea/regiunile de dezvoltare unde va fi implementat proiectul propus spre finanțare. Dacă proiectul se implementează pe o arie mai largă, care străbate mai multe regiuni, judeţe sau localităţi, se vor menţiona regiunile, judeţele, localităţile.

Se va/vor selecta județul/județele În cazul în care proiectul se implementează la nivel național se vor selecta toate județele.

Se va/vor selecta localitatea/localitățile

Se va completa cu alte informații relevante despre localizarea proiectului, dacă sunt solicitate expres în Ghid

7. Obiective proiect

Obiectiv general al proiectului/Scopul proiectului

Se va prezenta și descrie obiectivul general a proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific al Programului

Obiective specifice ale proiectului Nr. crt. Descriere obiective specifice ale proiectului

Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele trebuie să fie respectiv formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activităţile şi rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obţine

8. Rezultate așteptate

Nr. crt. Detalii rezultat Se completează cu formularea și descrierea fiecărui rezultat

9. Context

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:

- Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse

- Date generale privind investiția propusă - Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate în secțiunea

Justificarea proiectului - Aspecte detaliate legate de locația proiectului

10. Justificare

În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente:

- modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale în domeniu,

37

Page 38: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private în regiune/ judeţ/național, modul în care proiectul se încadrează în strategia națională sau locală de dezvoltare, etc.

- încadrarea proiectului în domeniul și subdomeniul de specializare inteligentă și sănătate din anexa 3 - principalele probleme care justifică intervențiile - probleme legate de guvernanța în domeniu care justifică intervenția proiectului

11. Grup țintă

Se va completa cu descrierea grupului/grupurilor ţintă, cuantificarea grupului ţintă (cu menţionarea sursei de informaţii) precum şi informaţii referitoare la efectul proiectului asupra grupului ţintă. Se vor indica grupurile/entităţile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect

12. Sustenabilitate

Descriere: Se va preciza modul în care proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica şi estima impactul pe care îl au activităţile de diseminare/conştientizare, atât în perioada de implementare, cât şi după finalizarea proiectului):

- Ce acţiuni/activităţi vor trebui realizate şi/sau continuate după finalizarea proiectului - Cum vor fi realizate aceste acţiuni/activităţi şi ce resurse vor fi necesare - Posibilitatea de a obţine alte fonduri după finalizarea proiectului - Nivelul/Statutul de protecţie vizat conform legislaţiei naţionale cu privire la ...... (dacă este relevant) - Cum, unde şi de cine va fi utilizat echipamentul/locatia/etc. după finalizarea proiectului - În ce măsură vor fi diseminate rezultatele şi experienţele după finalizarea proiectului către persoanele

şi/sau organizaţiile care le-ar putea utiliza cel mai bine (vă rugăm identificaţi pe cât posibil aceste persoane/organizaţii)

Alte aspecte relevante Furnizați informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate Oferiți detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.

- Cum va fi asigurată operarea infrastructurii, unde este cazul

13. Relevanță

Referitoare la SUERD Se va completa cu informații despre relevanța proiectului în contextul contribuţiei la implementarea ariei prioritare SUERD Aria prioritară SUERD Se selectează din nomenclator

- Interconectarea regiunii Dunării - Căi navigabile interioare - Interconectarea regiunii Dunării - Legături rutiere, feroviare şi aeriene

38

Page 39: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

- Încurajarea energiilor durabile - Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni - Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor - Gestionarea riscurilor de mediu - Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor - Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei - Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea grupurilor - Investiţia în oameni şi capacităţi - Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării

Referitoare la alte strategii După caz, se selectează una dintre opțiuni (nomenclator) • Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul 1: Protecția resurselor

naturale si a mediului • Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul II: Dezvoltarea durabilă, în

scopul de a sprijini economia locală și oportunitățile locale de îmbunătățire • Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul III: Sporirea conectivității și

accesibilității • Strategie de Dezvoltare Locală în cadrul Mecanismului DLRC • Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU • Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020 • Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020 • Planul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii NGN (Next Generation Networks) • Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 • Strategia Națională pentru Persoanele Vârstnice şi Promovarea Îmbătrânirii Active 2014-2020 • Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) • Planul de Implementare a Garanţiei pentru Tineret 2014-2015 • Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020 • Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru

perioada 2015-2020 • Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 • Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România • Strategia Naţională pentru Învăţământ Terţiar 2015-2020 • Strategia Naţională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții • Strategia pentru Consolidarea Administrație Publice 2014-2020 • Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020 • Planul Național de Acțiune privind Energia Regenerabilă • Master Planul General de Transport • Master planurile județene/zonale pentru apă și apă uzată • Master Plan privind Protecţia şi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti • Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 • Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung (perioada 2010 –

2035) • Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020 • Strategia Națională si Planul Național de Acțiune Pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din Romania • Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră 2013 – 2020 • Cadrul de Acțiune Prioritară pentru Natura 2000 • Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2013 – 2020 • Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Eficienţei Energetice III • Planul de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport perioada 2014-2023 • Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport Gaze 2014-2023 • Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile • Strategia pentru Mediul Marin • Planul de Amenajare a Spaţiului Maritim Transfrontalier al zonei Mării Negre • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Regiunii București-Ilfov • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Regiunii Nord-Est • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Regiunii Sud-Est • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Regiunii Sud

39

Page 40: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

• Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Regiunii Sud-Vest • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Regiunii Vest • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Regiunii Nord-Vest • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Regiunii Centru

Se completează conform opțiunii selectate Relevanță proiect Se va completa cu informații despre relevanța proiectului

14. Riscuri

Descriere: Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate pentru implementarea proiectului Detaliere riscuri: Nr. crt. Risc identificat Masuri de atenuare ale riscului Se va completa pentru fiecare risc

identificat pentru implementarea proiectului

Se vor descrie măsurile de diminuare/remediere cu precizarea impactului pentru fiecare risc identificat – semnificativ/mediu/mic.

15. Principii orizontale

ȘANSE EGALE A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, și, dacă este cazul măsurile minime impuse prin Ghidul solicitantului. Egalitatea de gen Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie să încorporeze diverse acţiuni, ca parte integrantă a stadiilor din ciclul de viață al unui proiect, care să reflecte modul în care va fi transpus principiul mai sus menţionat. Respectarea principiului egalităţii de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate. Se vor prezenta. după caz, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul egalității de gen. Se completează cu o prezentare a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. Nediscriminare Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie să ofere o descriere a modului în care activităţile desfăşurate se supun reglementărilor care interzic discriminarea. Se completează cu o prezentare a modului în care beneficiarul se va asigura că nu există condiții discriminatorii în modalitatea de implementare a proiectului. Prin discriminare se înţelege „orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice” (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1).

40

Page 41: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Accesibilitate persoane cu dizabilități Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii “. Se completează cu o prezentare a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi respectat. (în cadrul tuturor investiţiilor, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spaţii speciale de acces în vederea asigurării accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi, îndeplinind astfel prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la accesul în clădirile şi structurile de utilitate publică). DEZVOLTARE DURABILĂ Poluatorul plătește Se completează prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuţie la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează Protecția biodiversității În vederea protejării acestui valoros capital natural şi asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea şi protejarea biodiversităţii în orice proiect de dezvoltare viitoare. Biodiversitatea implică patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală. Se completează, spre exemplu, prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuţie la implementarea legislației privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc... Utilizarea eficientă a resurselor Se va completa cu descrierea efectivă a activităţilor din proiect orientate către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, evitarea investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de investiții asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice. Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei. Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora. Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Se completează, spre exemplu, cu descrierea modului în care activităţile proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc; Reziliența la dezastre Se completează cu descrierea modului în care activităţile proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecţie a biodiversităţii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor şi alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reţinerea naturală a apei şi reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure. SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE Schimbări demografice Conceptul de „schimbări demografice” descrie structura de vârstă a unei populații care se adaptează permanent la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările în compoziția structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale. Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore, reprezentate de:

• Îmbătrânirea populației; • Rate scăzute ale natalității; • Structuri familiale modificate; • Migrație.

Schimbările demografice impun o serie măsuri proactive, cum ar fi:

41

Page 42: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

îmbunătățirea condițiilor de muncă și a posibilităților de angajare a persoanelor în vârstă; sprijinirea oportunităților de formare în vederea creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă, de

reconversie profesională și de incluziune socială a femeilor, a tinerilor și a persoanelor în vârstă; furnizarea de servicii sociale de interes general care să ajute familiile și copii, să ofere facilități și

îngrijire persoanelor în vârstă;

16. Metodologie

Metodologie Vor fi descrise/detaliate:

- managementul proiectului: organizaţiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de proiect, repartizarea atribuţiilor, rolurile persoanelor implicate etc.

- cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoană care implementează activităţi din cadrul beneficiarului/partenerului (valoarea netă/oră, valoarea totală/oră, nr. ore/zi, nr. zile/luni lucrate).

17. Specializare inteligentă

Specializare inteligentă: Modificare: Selectați grupul

Bioeconomie TIC, spațiu şi securitate Energie, mediu, schimbări climatice Eco-nanotech şi materiale avansate Sănătate

Selectați domeniul Conform grupului selectat Selectați subdomeniul Conform domeniului selectat

18. Descrierea investiției

Descrierea investiției După caz

19. Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate/ plan de afaceri, concepere proiect, etc.) Maturitatea proiectului este dată de stadiul pregătirii documentaţiei proiectului (studiul de evaluare a impactului asupra mediului, studiul de fezabilitate în cazul proiectelor de infrastructură, autorizaţii/acorduri/avize, alte studii etc.). Alte elemente solicitate prin Ghid Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc. Se va descrie stadiul obţinerii aprobărilor, autorizaţiilor, avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi necesare pentru implementarea proiectului.

42

Page 43: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe) Pentru proiectele care includ activităţi de infrastructură vor fi prezentate rezultatele studiilor de fezabilitate inclusiv opţiunile analizate şi concluziile acestora În cazul în care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor Se va evalua stadiul actual al lucrărilor derulate anterior (după caz)

20. Nerespectare legislație UE

PROIECTUL FACE OBIECTUL UNEI PROCEDURI JURIDICE PENTRU NERESPECTAREA LEGISLAȚIEI UNIUNII? Da / Nu ÎNTREPRINDEREA A FOST ÎN TRECUT SUPUSĂ SAU ESTE ÎN PREZENT SUPUSĂ UNEI PROCEDURI DE RECUPERARE A SPRIJINULUI UNIUNII CA URMARE A DELOCALIZĂRII UNEI ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN AFARA ZONEI AVIZATE DE PROGRAM? Da / Nu

21. 45. Indicatori prestabiliți

Indicatori prestabiliti de rezultat

Nr. crt. Denumire indicator Unitate

masura Valoare referinta

Anul de referinta Total Femei Barbati Regiuni

dezvoltate

Regiuni mai putin dezvoltate

Indicatori prestabiliti de realizare

Nr. crt. Denumire indicator Unitate

masura Anul de referinta Total Femei Barbati Regiuni

dezvoltate Regiuni

mai putin dezvoltate

22. Indicatori suplimentari proiect

Indicatori suplimentari de rezultat Nr. crt. Denumire indicator Unitate masura An Valoare referinta Total Femei Barbati

Indicatori suplimentari de realizare Nr. crt. Denumire indicator Unitate masura An Total Femei Barbati

23. Plan de achiziții

Se completează pentru fiecare membru al parteneriatului, după caz Nr. crt.

Titlu achizitie

Descriere achizitie CPV Tip

contract Valoare contract Moneda Tip

procedura

Data publicare procedura

Data publicare rezultat

Data semnare contract

Data transmitere

J.O.U.E

24. Resurse umane implicate

43

Page 44: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Resurse umane implicate Se completează pentru experţi cu următoarele informaţii: rol în proiect, iar codul ocupațional se selectează din nomenclator.

CERINŢE FIŞA POSTULUI EDUCAȚIE

Descriere Durata solicitată

EXPERIENȚA Descriere Durată solicitată

COMPETENȚE Descriere Se va completa cu descrierea competenței specifice

LIMBI STRAINE SOLICITATE Limba 1 Înțelegere Se va detalia nivelul de ascultare și scriere Vorbire Se va detalia nivelul de conversatie si pronuntie Scriere Se va detalia nivelul de scriere

CURRICULUM VITAE Externalizat Da/nu Angajat de Se va completa cu numele entității angajatoare Prenume și nume Data nasterii Cetatenie Telefon Fax Email

EDUCAŢIE Data start Data finalizare Instituţie Adresă Calificare

EXPERIENŢĂ Data start Data finalizare Instituţie Adresă Funcţie/poziţie Detalii

COMPETENŢE Denumire Descriere

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE Se va completa în mod similar pentru fiecare limbă străină cunoscută

Limba 1 Înțelegere Se va detalia nivelul de ascultare și scriere Vorbire Se va detalia nivelul de conversatie si pronuntie

44

Page 45: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Scriere Se va detalia nivelul de scriere

25. Resurse materiale implicate

Resurse materiale implicate Se va completa în mod similar pentru fiecare locaţie implicată în proiect

Adresa Se va completa cu date referitoare la proveniența resursei, fie cu adresa exactă unde este localizată

Extra info Se va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materială Se vor preciza resursele materiale aferente activităţilor prevăzute prin proiect:

- informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția, Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va menționa inclusiv nr. cadastral și suprafața terenului pe care se realizează investiția. În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcții se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect. În cazul în care proiectul vizează mai multe suprafețe de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare dintre acestea (ex. arii naturale protejate, situri contaminate, prevenirea inundațiilor etc.). Se va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.

- dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare;

se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului şi pentru ce activităţi, justificaţi pe scurt necesitatea achiziţionării noilor echipamente şi pentru care activităţi sunt ele necesare

COD ȚARĂ ȚARĂ REGIUNE Se va completa cu denumirea regiunii de dezvoltare JUDEȚ LOCALITATE COD ZIP PUS LA DISPOZIȚIE DE Se va completa cu numele entității implicată în proiect care pune la dispoziție resursa materială

Resursa Cantitate UM Partener Se va preciza tipul de resursă materială aferentă activităţilor prevăzute prin proiect

Se va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziție prin proiect

Se va completa cu unitatea de măsură

Se va completa cu numele entității ce va asigura resursa

.....

.......

26. Activități previzionate

Titlu activitate/subactivitate Data start Data încheiere Parteneri implicați

Detaliere Rezultate previzionate Amplasamente Denumire Adresă

27. Buget - Activități și cheltuieli -

45

Page 46: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Activitati /Cheltuieli

Descrierea cheltuielii Achiziție U.M. Cantitate

Pret unitar (fara TVA) [LEI]

Valoare totala (fara TVA) [LEI]

Valoare TVA [LEI]

Eligibile [LEI]

TVA Eligibile [LEI]

Neeligibile [LEI]

TVA Neeligibile [LEI]

Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]

Ajutor de stat

Tip ajutor de stat

Furnizat Referinta document justificativ

Justificare calcul buget eligibil atunci cand este diferit de bugetul total

Se completează de Lider si fiecare partener, după caz.

28. Buget – Plan anual de cheltuieli

Se completează pentru fiecare componenta

2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020 2021 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Componenta 1

29. Buget – Amplasament

Justificarea bugetului în funcție de tipul de regiune selectat anterior

Cod regiune Regiune Cod judeţ Judeţ

Buget eligibil

% din totalul

bugetului eligibil

Ajutor de stat

% din totalul

ajutorului de stat

30. Buget – Câmp de interventie

Categorie câmp de interventie Buget % din totalul bugetului

Se selectează din nomenclator

31. Buget – Tip de finantare

Tip finantare Buget % din totalul bugetului

Se selectează din nomenclator

46

Page 47: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 2.2

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI DIN FONDURI PUBLICE

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ……………………………........... (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….……………………… (denumirea instituţiei solicitante), declar pe proprie răspundere că activităţile şi cheltuielile propuse spre finanţare în cadrul proiectului cu titlul: “........................................................................................... ” şi numărul de înregistrare electronică ........................, depus la competiţia ............................ (codul competiției), nu sunt şi nu au fost finanţate din alte fonduri publice, inclusiv ajutoare de stat şi ajutoare de minimis [, cu excepția cheltuielilor pentru studiul preliminar corespunzator proiectului <studiu de fezbilitate> sau <DALI> sau <memoriu tehnic>, dacă este cazul]. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. <denumire oficială solicitant>

Reprezentant legal <funcţie reprezentant legal > <nume, prenume reprezentant legal*>

<semnătură reprezentant legal>

Data : <zz/ll/aa> <ștampila>

*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri

47

Page 48: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 2.3

Declarație pe proprie răspundere de certificare a aplicației

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ……………………………… (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..……………………………. (denumirea instituţiei solicitante), confirm că informaţiile incluse în cererea de finanţare cu titlul ............................................... şi numărul de înregistrare electronică ........................, depus la competiţia ............................ (codul competiției), precum şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii. De asemenea, confirm că propunerea de proiect este în acord cu priorităţile strategiei sau planurile proprii de dezvoltare instituţională și nu cunosc nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această declarație, propunerea de proiect ar putea fi respinsă. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. <denumire oficială solicitant>

Reprezentant legal <funcţie reprezentant legal > <nume, prenume reprezentant legal*>

<semnătură reprezentant legal>

Data : <zz/ll/aa> <ștampila>

*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri

48

Page 49: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 2.4

Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului

propus spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE.*i

A.1 Denumire A.2 Cod identificare fiscală ________________________________________________ __________________________ Domiciliul fiscal A.3 Județ A.4 Sector A.5 Localitate ___________ ___________ _______________________________________________________ A.6 Strada A.7 Număr __________________________________________________________ _____________ A.8 Bloc A.9 Scara A.10 Etaj A.11 Apt. A.12 Cod poștal ______________ ________ __________ _________ ______________ A.13 Telefon A.14 Fax A.15 E-mail ________________ ___________________ _________________________________________

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII

*i) Se va

completa de către solicitant

B.1 Titlul proiectului

B.2 Numele programului

B.3 Axa prioritară

B.4 Prioritate de investiție

B.5 Data depunerii operațiunii

49

Page 50: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

C. …………………………………………(numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operațiunea menţionată mai sus, la…………………………………….. ………………………(numele Autorităţii de Management/Organism Intermediar), în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil, conform art.316 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulteriore:

a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA

D. ……………………………………………………………………………….(numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operațiunea menţionată mai sus, la………………………………………………………………………………(numele Autorităţii de Management/Organism Intermediar), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile, din cadrul operațiunii, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă conform legislației naționale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Nr. crt. Achiziţia Scopul achiziţiei/activitatea prevăzută în cadrul

operațiunii1

D.1. Numele și prenumele*) D.2. Funcția _____________________________________________________ ______________________________________ Semnătura _____________________________________________________________________________________________ *) se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul

1 Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din Cererea de Finanţare

50

Page 51: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 2.5

Declaraţia că terenul/ imobilul nu face obiectul unui litigiu

Subsemnatul/ subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ……………………………… (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………….............................……….…………… (denumirea instituţiei solicitante), declar pe proprie răspundere că terenul/ imobilul din .......................................................................................... în care se va realiza proiectul cu titlul „........................................................” şi numărul de înregistrare electronică ........................ depus la Competiţia ..................... (codul competiției), îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: - nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, cu privire la situaţia juridică, - nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. În cazul aprobării proiectului pentru finanţare, la semnarea contractului, infrastructura (terenul/clădirea) necesară implementării va fi liberă de orice sarcini. <In cazul in care se achizitionează o clădire se completează paragraful de mai jos> Subsemnatul/ subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), declar pe proprie răspundere că

imobilul nu a fost achiziționat/construit prin intermediul unei finanţări nerambursabile în ultimii 10 ani;

imobilul este indispensabil implementării proiectului;

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data (Reprezentant Legal) Funcţia ocupată în organizaţie zi...../lună......./an................ Nume și prenume* Semnătură şi ştampilă

*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri

51

Page 52: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 2.8

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN DEFINIŢIA ORGANIZAŢIEI DE CERCETARE

Subsemnatul/ subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele

reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ……………………………… (funcţia

reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..……………………………. (denumirea

instituţiei solicitante), declar pe proprie răspundere că următoarele condiţii sunt îndeplinite simultan:

1. Organizaţia pe care o reprezint este organizaţie de cercetare*, după cum urmează:

� Instituţie de învăţământ superior**;

� Instituţie cu activitate principală cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72..), aşa cum reiese din statut sau din actul juridic de înfiinţare; 2.

� Nu există agenţi economici care pot exercita influenţă decisivă asupra organizaţiei de cercetare;

� Există agenţi economici care pot exercita influenţă asupra organizaţiei de cercetare, dar aceştia nu au acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta; 3.

� Organizaţia desfăşoară exclusiv activităţi non-economice***;

� În afara activităţii non-economice principale, organizaţia desfăşoară şi activităţi economice pur auxiliare****, dar, în bilanţ sau în balanţa cu situaţia analitică, activităţile non-economice, costurile, veniturile şi finanţarea acestora sunt prezentate separat de activităţile economice.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data (Reprezentant Legal) Funcţia ocupată în organizaţie zi...../lună......./an................

Nume și prenume* Semnătura *) Se va completa cu majuscule și fără abrevieri

52

Page 53: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

*) “Organizație de cercetare” înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de cercetare colaborativă fizică sau virtuală), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice (ca activități auxiliare), finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta **) Inclusiv spitalele clinice cu secții clinice universitare definite in Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare. Secţiile clinice universitare sunt secţiile de spital în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală, învăţământ medical, cercetare ştiinţifică medicală şi de educaţie medicală continuă. Institutele, centrele medicale şi spitalele de specialitate, care au în componenţă o secţie clinică universitară sunt spitale clinice. ***) Prin activităţi non-economice se inţeleg: (a) activitățile de bază ale organizațiilor de cercetare, în special:

- activitățile de formare în vederea sporirii și îmbunătățirii calificării resurselor umane; - activităţile CD independente în vederea dobândirii unor cunoștințe mai vaste și a unei înțelegeri

mai bune, inclusiv proiectele de colaborare în domeniul CD în cadrul cărora organizația de cercetare se angajează în colaborare efectivă;

- diseminarea la scară largă a rezultatelor cercetării, în mod neexclusiv și nediscriminatoriu, de exemplu prin predarea acestora, prin baze de date cu acces liber, publicații deschise sau programe informatice gratuite; (b) activitățile de transfer de cunoștințe, în cazul în care acestea sunt efectuate fie de organizația de cercetare (inclusiv departamentele sau filialele acesteia), fie în comun cu astfel de entități sau în numele acestora și în cazul în care toate profiturile din activitățile respective sunt reinvestite în activitățile de bază ale organizației de cercetare. Caracterul non-economic al activităților nu este periclitat de contractarea prestării de servicii corespunzătoare către părți terțe prin intermediul unor licitații deschise. ****) Activitatea economică este pur auxiliară atunci când corespunde unei activități care este legată direct de funcționarea organizației de cercetare și este necesară pentru aceasta sau care este legată intrinsec de utilizarea non-economică principală a acesteia și care are un domeniu de aplicare limitat. Se va considera că așa stau lucrurile atunci când activitățile economice consumă exact aceiași factori (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile non-economice, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20 % din capacitatea anuală globală a entității respective. Inchirierea de echipamente sau de laboratoare către întreprinderi, furnizarea de servicii către întreprinderi sau desfășurarea de activități de cerce tare contractuală sunt activităţi economice.

53

Page 54: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 2.8.1

DECLARAȚIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN ROADMAPUL NAȚIONAL AL INFRASTRUCTURILOR DE CERCETARE DIN ROMÂNIA 2017-2027

DIN RAPORTUL FINAL APROBAT AL INFRASTRUCTURILOR DE CERCETARE

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ……………………………… (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….................................. (denumirea instituţiei solicitante), declar că investiția propusă în cererea de finanţare cu titlul ............................................... şi numărul de înregistrare electronică ........................, depusă la competiţia ............................ (codul competiției), este inclusă în Roadmapul național al infrastructurilor de cercetare aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr. 624/3.10.2017, cu acronimul ...................... și este în conformitate cu infrastructura de cercetare din Fișa proiectului aprobat care face parte din Roadmapul național. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data (Reprezentant Legal) Funcţia ocupată în organizaţie zi...../lună......./an................

Nume și prenume* Semnătura

*) Se va completa cu majuscule și fără abrevieri

54

Page 55: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 3

LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA SI SANATATE 1. BIOECONOMIE

1.1. Agro-alimentare 1.1.1. Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional 1.1.2. Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol 1.1.3. Adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit, acvacultură şi

sericicultură, la provocările secolului XXI 1.1.4. Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi a calităţii

vieții 1.1.5. Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului schimbărilor

climatice globale 1.2. Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil 1.3. Biotehnologii

1.3.1. Bionanotehnologii 1.3.2. Biotehnologii de mediu 1.3.3. Biotehnologii agro-alimentare 1.3.4. Biotehnologii industriale 1.3.5. Biotehnologii medicale şi farmaceutice 1.3.6. Bioanaliza

1.4. Știința medicamentului 1.4.1 Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice 1.4.2 Modelarea matematică pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în vederea

dezvoltării de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo 1.4.3 Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală şi de transport la țintă şi tehnologiile

aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi farmacocinetic 1.4.4 Design molecular (bio)sinteză, semi-sinteză, screening de înaltă performanţă 1.4.5 Biodiversitatea și abordarea holistică a interrelației microorganismelor cu mediul,

animalele și omul. 1.4.6 Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu potențial

de răspândire în masă.

2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE 2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații

2.1.1 Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni 2.1.2 Internetul viitorului 2.1.3 Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software 2.1.4 Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale

2.2. Spațiu 2.2.1 Aplicaţii spaţiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom) 2.2.2 Aplicații spațiale integrate

2.3. Securitate

2.3.1 Metode şi tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane

o Cercetare în domeniile electronică, mecanică, fotonică, ICT, sisteme inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de securitate

55

Page 56: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

2.3.2 Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre – (modelarea şi simularea dinamicii

sistemelor generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de monitorizare şi cartare interactive; optimizarea sistemelor rapide de evaluare şi luare a deciziei; dezvoltarea sistemelor suport de decizie în vederea integrării in reţelele europene; dezvoltarea unor soluţii inovative de protecție antiseismică, eficiente, funcționale şi economice pentru zonele seismice din România)

2.3.3 Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilienţei si reducerii vulnerabilităţii sistemelor „Smart-Grid”; protecția sistemelor de control industrial; securitatea informatică a infrastructurilor şi serviciilor critice; sistemele de intelligence)

OBSERVAȚIE: Pentru proiectele de cercetare cu dublă utilizare evaluarea propunerilor va aprecia preponderent cazul aplicațiilor civile.

3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE 3.1. Energie

3.1.1 Creşterea eficientei energetice la generare, transport şi distributie şi la consumator 3.1.2 Resurse energetice convenţionale, neconvenţionale şi regenerabile 3.1.3 Tehnologii inovative de stocare a energiei 3.1.4 Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili 3.1.5 Instalații energetice de generație nouă

3.2. Mediu și schimbări climatice 3.2.1 Utilizarea optimă a resurselor convenționale şi neconvenționale de apă 3.2.2 Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor

3.3. Sisteme inteligente 3.3.1 Oraşul inteligent

4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE 4.1. Echipamente de transport

4.1.1. Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic 4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse

4.2.1 Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse 4.3. Tehnologii de depoluare

4.3.1 Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor 4.4. Materiale

4.4.1 Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor prin acoperiri funcționale

4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii 4.4.3 Materiale și tehnologii pentru sănătate 4.4.4 Materiale pentru energie 4.4.5 Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de transport 4.4.6 Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei

5. SĂNĂTATE

5.1 Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie 5.2 Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor markeri

moleculari de monitorizare a răspândirii paneuropene 5.3 Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață şi sănătate publică 5.4 Medicină reproductivă, medicină materno-fetala şi perinatală 5.5 Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii

56

Page 57: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

5.6 Studierea si metode de diagnoză și tratament pentru cele mai răspândite cauze de

mortalitate şi morbiditate din Romania 5.7 Terapie personalizată / de grup şi monitorizare terapeutică 5.8 Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice, farmacogenomice

și corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea rezistenței la chimioterapie 5.9 Evaluarea calităţii şi a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a medicamentelor

şi suplimentelor alimentare 5.10 Farmacologie şi toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare şi predicție 5.11 Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design, formulare și

control

57

Page 58: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 4

Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din Cererea de Finanţare

Nota de fundamentare trebuie să conţină: - Justificări/fundamentări pentru valorile solicitate (pentru lucrări şi bunuri din cererea de finanţare depusă); - Preţurile orientative care au stat la baza fundamentărilor; - Oferte de preţ, care au stat la baza stabilirii bugetelor orientative (minim 2 oferte - se transmit împreună cu nota de fundamentare, scanate, în format electronic). Datele din nota de fundamentare trebuie să fie corelate cu tabelul 47 Plan de achiziții și tabelul 50 Buget, activități și cheltuieli din cererea de finanțare.

Cod Denumire cheltuială (conform tabelului 8.1)

Număr

Preţuri orientative

(lei)

Fundamentare 2 oferte- se va

trece doar numărul de înregistrare

oferte la solicitant

Justificare privind

necesitatea acestor

cheltuieli în proiect pentru

atingerea obiectivelor

Data (Reprezentant Legal) Funcţia ocupată zi...../lună......./an................

Nume și prenume* Semnătura *) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri

58

Page 59: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 5.5

MODEL MEMORIU TEHNIC <Acest model este recomandat pentru proiectele de dotare a unei infrastructuri existente prin achiziționarea de noi instrumente şi echipamente şi lucrări exceptate de la autorizare (după caz), conform prevederilor art. 11, alin. (1) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - republicată, cu modificările ulterioare, art. 18, art. 42 și art. 65 din Ordinul MDRL nr. 839/2009 (Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991).

Paragrafele marcate între parantezele unghiulare se vor șterge din documentul final elaborat de solicitant>

A. PIESE SCRISE

a) Amplasarea investiției <Se vor prezenta informații/date cu privire la:

1. modul in care se realizează accesul la clădirea/spațiul unde se vor monta/instala echipamentele sau se vor executa lucrările exceptate de la autorizare;

2. clădirea/spațiu unde se vor monta/instala si utiliza utilajele si echipamentele sau se vor executa lucrările exceptate de la autorizare (suprafețe, funcțiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare, s.a.). Se va preciza dacă este necesară modificarea destinației clădirii/spațiului unde se vor monta/instala utilajele si echipamentele>

b) Utilități existente/necesare

<Se vor prezenta informații/date cu privire la: 3. echiparea clădirii/spațiului cu utilități existente. 4. informații/date cu privire la necesarul de utilități pentru utilajele și echipamentele care vor

fi montate si puse in funcțiune. De asemenea, se vor prezenta, dacă este cazul, modificările/intervențiile și/sau operațiunile necesare conectării utilajelor și echipamentelor la rețelele/instalațiile de utilități (apă, canal, energie electrică, s.a.).

Notă: Realizarea instalaţiilor aferente construcţiilor civile, industriale, agricole sau de orice natură, aşa cum sunt menţionate la art. 3 alin. (1) din Lege, se poate efectua numai în baza şi cu respectarea prevederilor unei autorizații de construire>.

c) Autorizaţii, avize şi acorduri obţinute/necesare <Se va prezenta/ analiza dacă prin realizarea investiției propuse sunt respectate reglementările în vigoare cu privire la mediu, securitate la incendiu, s.a.>

d) Soluţia tehnică propusă <Se vor prezenta informații/date cu privire la:

5. gradul de noutate a utilajelor și a echipamentelor propuse a fi achiziţionate în cadrul proiectului, în context naţional, comparativ cu nivelul internaţional.

6. Se vor prezenta detalii cu privire la rolul si funcțiunea fiecărui utilaj si echipament propus pentru dotarea departamentului CD.

7. Se vor detalia tipul de lucrări exceptate de la autorizare, dacă este cazul și sunt propuse de solicitant prin proiect.>

59

Page 60: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

B. PIESE DESENATE

8. <Se vor prezenta planşe de utilaje şi echipamente tehnologice. Se vor cuprinde, în funcție de situația aplicabilă, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume: o planşe de ansamblu; o scheme ale fluxului tehnologic; o scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; o scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii,

reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;

o planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

o diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;

o liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.

9. Se va analiza dacă montarea/instalarea utilajelor si echipamentelor nu presupune modificări constructive ale clădirii/spațiului>.

C. Graficul estimat al proiectului

60

Page 61: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 7

Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de ……………………………… (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…..................... (denumirea instituţiei solicitante), declar pe propria răspundere că : • Instituția nu are obligații de plată scadente către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele

locale, şi-a îndeplinit la timp obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

• Nu am fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

• Nu am fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau pentru săvârşirea altor infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. <denumire oficială solicitant>

Reprezentant legal <funcţie reprezentant legal > <nume, prenume reprezentant legal*>

<semnătură reprezentant legal>

Data : <zz/ll/aa> <ștampila>

*) Se va completa cu majuscule şi fără abrevieri

61

Page 62: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 8

CONTRACT DE FINANŢARE PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

NR: BENEFICIAR:

TITLUL PROIECTULUI Cod SMIS 2014+

62

Page 63: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

CONTRACT DE FINANŢARE 1. Părţile

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, cu sediul în bd. Libertății, nr. 16, latura Nord, sector 5 localitatea București, România, cod poștal 050706, telefon 0372.111.409, fax 0372.838.502, poștă electronică: [email protected], cod fiscal 26369185, prin domnul/doamna ………..., în calitate de ministru delegat pentru fonduri europene, pe de o parte, denumit în cele ce urmează AMPOC şi Ministerul Cercetării şi Inovării în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate, cu sediul în Str. Mendeleev nr. 21-25, localitatea Bucureşti, sector 1,România,cod poştal 010362, tel.021 303 21 23,fax 021 318 30 60,adresa poşta .................., cod fiscal 36904048, reprezentat legal de domnul/doamna ………….. în calitate de Ministru al Cercetării și Inovării, denumit în cele ce urmează OIPOC şi

[Persoana juridică] ............................................................................... , cod de identificare fiscală ................... , înregistrată la ................................... sub nr .............. / ...... / ........... , cu sediul în localitatea....................................................... , str .................................................................. nr ............. sector/judeţul ................................................ România, telefon ..................................... fax ........................ , poştă electronică ............................................................... reprezentată legal prin ...........................................................(funcţia deţinută ......................................................................... ), identificat prin .................................................................. în calitate de Beneficiar al finanţării, au convenit încheierea prezentului Contract de Finanţare, în următoarele condiţii: 2. Precizări prealabile

(1) În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul; (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; (c) termenul „zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;

(2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanţare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanţare vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a

63

Page 64: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanţare.

(4) În înţelesul prezentului Contract de Finanţare, atunci când există şi parteneri, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor revin şi partenerilor.

(5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract.

CONDIŢII GENERALE

Articolul 1 - Obiectul Contractului de Finanţare

(1) Obiectul acestui Contract de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AMPOC, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> intitulat: (titlul proiectului) denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de Finanţare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract şi legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.

(3) AMPOC se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.

Articolul 2 - Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului

(1) Contractul de Finanţare produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de ....... luni, de la data semnării contractului, la care se adaugă, daca este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părţilor, în conformitate cu prevederile art. 10 - Modificări şi completări şi/sau a Anexei 1 - Condiţii specifice.

(4) Contractul de Finanţare îşi încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operaţional Competitivitate, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

(5) În cazul proiectelor care includ investiţii productive sau de infrastructură şi care nu sunt co-finanţate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani pentru beneficiarii încadraţi în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru celelalte categorii de beneficiari de la efectuarea plaţii finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.

(6) În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM.

64

Page 65: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Articolul 3 - Valoarea contractului

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de ....................................................................... lei (valoarea în litere), după cum urmează: După caz

(pentru proiecte negeneratoare de venituri) Valoarea totală

Valoarea totală eligibilă

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional

Valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(pentru proiecte generatoare de venituri)

Valoa- Valoa- Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Valoa- rea rea Veniturilor necesară de eligibilă eligibilă co-finan- rea ne totală totală Nete finanţare nerambursabilă nerambur- ţarii eligi- -eligi- eligibi- Generate din sabilă din bile a Be- bilă

in- lă FEDR/FC/FSE bugetul neficiaru- clusiv naţional lui TVA (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%

) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(2) AMPOC acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de .............................................. LEI

(valoarea în litere reprezentând suma coloanelor 3 şi 5 din tabelul aferent proiectelor negeneratoare de venituri, sau suma coloanelor 7 şi 9 din tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri) echivalentă cu [valoarea] % din valoarea totală eligibilă aprobată.

65

Page 66: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar2

(4) Finanţarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanţare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare - Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor la contract.

(5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 2/53, după caz, din tabelul de mai sus, finanţarea nerambursabilă prevăzută la aliniatul (2) se va reduce corespunzător.

Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu :

(a) Legislaţia naţională şi europeană aplicabila

(b) Ghidul Solicitantului

(c) Prezentul Contract de Finanţare

(d) Instrucțiunile AMPOC, pentru Contractele de finanțare semnate, după data publicării acestora

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanţare.

Articolul 5 - Acordarea si recuperarea prefinanţării

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanţare în condiţiile legislaţiei în vigoare, conform Secţiunii "Acordarea şi recuperarea prefinanţării" din Anexa 1 - Condiţii Specifice, după caz.

Articolul 6 - Rambursarea / plata cheltuielilor

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AMPOC în conformitate cu Secţiunea "Condiţii de rambursare şi plata cheltuielilor" din Anexa 1 - Condiţii Specifice, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la OIPOC.

(2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevăzute în Secţiunea „d" "Condiţii specifice Programului Operaţional" din Anexa 1 - Condiţii Specifice, AMPOC va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în Cererea de Rambursare/Plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăşi 10 zile lucrătoare.

2 Prevederile art. 3, alin. (3) nu se aplică proiectelor finanţate din asistenţă tehnică 3 Se va alege una dintre opţiuni

66

Page 67: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(3) După autorizarea cheltuielilor, AMPOC va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care AMPOC dispune de resurse în conturile sale, şi va informa Beneficiarul și OIPOC cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din Cererea de Rambursare/Plată.

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile şi completarile ulterioare şi HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) AMPOC va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităţilor, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AMPOC sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeaşi perioadă, fără a se depăşi perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7- Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului

(1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei europene şi naţionale aplicabile.

(2) Beneficiarul are obligaţia de a începe executarea contractului în cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a acestuia şi de a realiza toate activităţile prevăzute în Anexa 2 -Cererea de Finanţare, fără a depăşi perioada de implementare.

(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al OIPOC, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului.

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

(5) Beneficiarul şi/sau partenerii au obligaţia de a pune la dispoziţia AMPOC, OIPOC, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin.(5), Beneficiarul şi membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile menţionate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile de la transmiterea solicitării de către AMPOC/OIPOC/organismul abilitat şi de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentaţie în locul respectiv.

67

Page 68: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AMPOC/OIPOC sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.

(8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului Operaţional Competitivitate sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) şi (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă cheltuielilor pentru care sunt documente lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.

(10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele şi să completeze datele pentru care este răspunzător în termen de maxim 3 luni de la data semnării contractului sau până la transmiterea primei cereri de prefinanţare/plată/rambursare, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în MySMIS 2014.

(11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform articolului 3.

(12) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(13) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de produse, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau ale dispoziţiilor legale privind achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.

(14) Beneficiarul are obligaţia întocmirii Rapoartelor de Progres şi a Cererilor de Rambursare şi, după caz, a Cererilor de Plată, şi de a pune la dispoziţia OIPOC documentele justificative ce însoţesc Cererea de Rambursare/Plată, spre a fi verificate de către OIPOC în vederea efectuării rambursării/plăţii de către AMPOC.

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum şi pentru asigurarea durabilităţii, poate constitui garanţii, în favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AMPOC și OIPOC, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoţită de raportul de evaluare a imobilului finanţat în cadrul prezentului Contract de Finanţare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.

68

Page 69: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 - Cererea de Finanţare, referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.

(17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.

(18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AMPOC, OIPOC, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Programului Operaţional Competitivitate şi/sau a Proiectului implementat.

(19) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfăşurării activităţilor proiectului, conform Cererii de Finanţare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanţare.

(20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa 2 - Cererea de Finanţare, cu respectarea prevederilor din Anexa 3 - Măsuri de informare şi publicitate.

(21) Beneficiarul/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AMPOC, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(22) Beneficiarul este obligat să informeze AMPOC și OIPOC despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanţare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca AMPOC să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform Anexei 1 - Condiţiilor Specifice.

(23) Beneficiarul are obligaţia de a informa AMPOC și OIPOC în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AMPOC:

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;

(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;

(c) înlocuirea reprezentantului legal;

(24) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata contractului. AMPOC şi OIPOC vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanţare, cu excepţia celor care pot fi direct imputabile acestora.

(25) În cazul în care se realizează verificări la faţa locului, Beneficiarul este obligat să participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului şi care pot furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AMPOC/OIPOC.

(26) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de Finanţare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea

69

Page 70: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi europene.

(27) În cazul unei defecţiuni a sistemului MySMIS 2014 sau a forţei majore, Beneficiarul poate prezenta informaţiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forţa majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.

(28) În cazul în care proiectul include investiţii în infrastructură sau producţie, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligaţia de a nu delocaliza activitatea de producţie în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale. În cazul în care contribuția din partea fondurilor ESI ia forma unui ajutor de stat perioada de 10 ani se înlocuiește cu termenul limită aplicabil conform normelor privind ajutorul de stat.

Articolul 8 - Drepturile şi obligaţiile AMPOC/OIPOC (1) AMPOC și OIPOC au obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care

poate afecta implementarea Proiectului.

(2) OIPOC are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.

(3) OIPOC are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.

(4) OIPOC are obligaţia de a procesa cererile de prefinanţare, cererile de rambursare şi cererile de plată în conformitate cu Secţiunile aferente din Anexa 1 - Condiţii Specifice.

(5) AMPOC are obligaţia de a efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute în prezentul Contract de Finanţare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării Cererii de Prefinanţare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.

(6) AMPOC are obligaţia de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.

(7) AMPOC și OIPOC au dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului şi prevenirii neregulilor.

(8) AMPOC și OIPOC au dreptul de a verifica legalitatea şi realitatea tuturor activităţilor aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanţare.

(9) În situaţia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.

70

Page 71: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(10) OIPOC are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, asigurând cel puţin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.

(11) AMPOC și OIPOC vor informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului Operţional Competitivitate prin intermediul mijloacelor publice de informare.

(12) AMPOC are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 9 - Contractarea şi cesiunea

(1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor.

Articolul 10 - Modificări şi completări

(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanţare, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de Finanţare, cu excepţiile menţionate la alin. (7) al prezentului articol și dacă este cazul în Condițiile Specifice.

(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite OIPOC cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de OIPOC. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

(3) OIPOC răspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adiţional, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.

(4) În cazul propunerilor de acte adiţionale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporţional, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.

(5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător.

(6) Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de acordare a finanţării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.

71

Page 72: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanţare poate fi modificat prin notificarea adresată OIPOC în următoarele situaţii:

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare, cu condiţia încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal, la nivelul Programului Operaţional având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menţionate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;

(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, între tipurile de cheltuieli;

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului acolo unde este cazul;

(d) modificarea graficului de activităţi fără să depăşească perioada de implementare a Proiectului;

(e) modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile;

(f) alte situaţii prevăzute în Anexa 1 - Condiţii Specifice din prezentul Contract.

(8) Notificarea va intra în vigoare şi va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data înregistrării la OIPOC dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a Contractului nu este respinsă de OIPOC.

(9) Contractul poate fi suspendat de către părţi, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situaţiei, după cum urmează:

(a) De către AMPOC, la solicitarea Beneficiarului, în cazul insuficienţei fondurilor;

(b) De către AMPOC în cazul incidenţei articolului 8 din OUG nr. 66/2011;

(c) De către AMPOC/Beneficiar în caz de forţă majoră.

Articolul 11 - Conflictul de interese

(1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secţiunea 2, din OUG nr. 66/2011.

(2) Părţile din categoria subiecţilor de drept public au obligaţia de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese.

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligaţia de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice.

Articolul 12 - Nereguli

72

Page 73: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor în conformitate cu OUG nr. 66/2011.

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AMPOC/OIPOC identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene (în domeniul achiziţiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plăţii, AMPOC/OIPOC aplică reduceri procentuale/corecții financiare/declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către Beneficiar, în condiţiile legii care reglementează sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

(3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată şi nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificaţi de către AMPOC cu privire la obligaţia restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. în situaţia nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menţionat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011.

Articolul 13 – Monitorizarea (1) Monitorizarea Contractului de Finanţare este realizată de către OIPOC în conformitatecu prevederile Anexei

4 - Monitorizarea şi raportarea.

Articolul 14 - Forţa majoră

(1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

(2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 zile.

(4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.

(5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.

73

Page 74: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanţare.

Articolul 15 - Încetarea Contractului de Finanţare şi recuperarea sumelor plătite

(1) Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor prezentului contract.

(2) AMPOC poate decide rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalităţi, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:

(a) în situaţia în care Beneficiarul nu a început implementarea Contractului într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanţare în cazul în care AMPOC/OIPOC şi-a respectat obligaţiile legale/contractuale;

(b) în situaţia în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanţare și după caz, la data semnării contractului de finanțare conform cerințelor de acordare a finanțării prevăzute în Ghidul Solicitantului;

(c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2); (a) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau

europene sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru aceleaşi costuri în ultimii 3/5 ani, după caz;

(3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părţilor cu recuperarea proporţională a finanţării acordate, dacă

este cazul.

(4) În situaţia încălcării prevederilor art. 7 alin. (28), contribuţia din partea fondurilor ESI se recuperează.

Articolul 16 - Soluţionarea litigiilor (1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau

dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanţare. (2) În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către

instanţele româneşti competente. Articolul 17 Transparența Contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv anexele acestuia, constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul prezentului contract, precum și în cadrul legislației în vigoare.

74

Page 75: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Articolul 18 Confidențialitate (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract privind furnizarea informațiilor și documentelor necesare desfășurării activitățiilor de audit și control de către instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și a informațiilor/documentelor a caror furnizare/dezvaluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează concurența loială și proprietatea intelectuală. (2) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevazute la alineatul precedent dacă:

(a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante in acest sens,

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația

Articolul 19 Prelucrarea datelor cu caracter personal Prelucrarea, stocarea și colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în scopul implementării/monitorizării proiectului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic. Articolul 20 Publicarea datelor

(1) Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AMPOC /OIPOC: denumirea beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, datele de începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, beneficiarii finali/grupul tință, precum şi plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.

(2) Beneficiarul are obligația publicării pe site-ul propriu a informațiilor referitoare la denumirea contractorilor implicați în implementarea prezentului contract de finanțare, la obiectul și la valorile respectivelor contracte de achiziție, numai în măsura respectării prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

(3) Beneficiarul se obligă, ca în termen de 30 de zile de la finalizarea implementării proiectului, să publice pe site-ul propriu rezultatele obținute prin prezentul proiect și să notifice în acest sens autoritatea de management responsabilă.

(4) Beneficiarul se obligă ca, pe întreaga perioadă de sustenabilitate/durabilitate a proiectului să asigure vizibilitatea rezultatelor conform alin. (3) al prezentului articol.

Articolul 21 - Corespondenţa (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanţare se va face exclusiv prin MySMIS 2014, cu

excepţia situaţiei prevăzute de art.7, alin. (27) din prezentul contract, caz în care corespondenţa se trimite la următoarele adrese:

Pentru Beneficiar: .......................... Pentru AMPOC: ............................. Pentru OlPOC: ..............................

75

Page 76: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(2) AMPOC/OIPOC poate comunica precizări referitoare la modele şi formate de formulare pentru aplicarea

prevederilor prezentului Contract de Finanţare. Articolul 22 - Legea aplicabilă şi limba utilizată

(1) Legea care guvernează acest Contract de Finanţare şi în conformitate cu care este interpretat este legea română.

(2) Limba acestui Contract de Finanţare este limba română.

Articolul 23 - Anexele Contractului (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract şi constituie parte integrantă a prezentului Contract

de Finanţare, având aceeaşi forţă juridică: Anexa 1 - Condiţii Specifice, din care fac parte:

(b) Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor (c) Acordarea şi recuperarea prefinanţării (d) Condiţii de rambursare şi plată a cheltuielilor (e) Condiţii aferente Programului Operaţional Competitivitate

Anexa 2 - Cererea de Finanţare, din care fac parte: (a) Bugetul Proiectului (b) Calendarul estimativ al achiziţiilor (c) Indicatori (d) Graficul de activităţi (e) Echipa de management şi experţi pe termen lung Anexa 3 -

Măsuri de informare şi publicitate Anexa 4 - Monitorizarea şi raportarea Anexa 5 - Acordul încheiat între Beneficiar şi Parteneri

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condiţiile Specifice faţă de cele Generale, precum şi asupra

celorlalte anexe. Articolul 24 - Dispoziţii finale

(1) Prezentul Contract de Finanţare se încheie în 3 exemplare originale, toate având valoare juridică, precum şi în MySMIS 2014, şi este semnat electronic de toate părţile, după caz.

Pentru Autoritatea de Management Pentru Beneficiar Nume: ........................... Nume: ..................... Funcţie: .................................. Funcţie: .................. Semnătura: Semnătura:

Data: Data:

76

Page 77: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Pentru Organismul Intermediar Nume: ................ Funcţie: ....................... Semnătura: Data:

77

Page 78: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 1 la modelul de contract

CONTRACT DE FINANȚARE

-Condiții Specifice-

(a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor*

Nr. cererii Tipul Cererii*** Data estimată de transmitere a Cererii către OIPOC (zz/ll/an)**

Valoare estimată aferentă cererii, din care

(lei)

Valoarea eligibilă

Valoarea finanțării

nerambursabile solicitate

1 2 3

...n

* Beneficiarul are obligaţia de a actualiza graficul în conformitate cu art.10 din Hotărârea nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare. ** Se va estima ca data calendaristică *** Se va indica tipul cererii depuse: Cerere de prefinanțare/plată/rambursare intermediară/rambursare finală (b) Acordarea și recuperarea prefinanțării, dacă este cazul

(1) La solicitarea Beneficiarului/liderului de parteneriat, în nume propriu sau pentru parteneri, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, AMPOC acordă prefinanțare în tranşe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului,fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare.

(2) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanţare, iar AM POC virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform prevederilor contractului de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia. În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de prefinanțare, AM/OI pentru Programul Operațional Competitivitate efectuează verificarea cererii de prefinanțare. După efectuarea verificărilor, AM POC virează beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care dispune de resurse în conturile sale. (3) Prefinanțarea se acordă cu condiţia îndeplinirii cumulativ a următoarelor cerințe: 1. Pentru beneficiarii care nu primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/ de minimis: a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanțare, pentru fiecare tranșă, care cuprinde: suma solicitată, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat şi/sau a partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanţare; b) existența conturilor deschise, pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor pentru activitățile proprii/partenerilor unde trebuie virate sumele aferente prefinanțării, conform activităţilor asumate în contractul de finanţare; - Transferul fondurilor se va efectua în lei în următoarele conturi: Cont pentru cerere de prefinanțare cod IBAN: -

78

Page 79: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Titular cont: - Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: - - Pentru proiecte implementate în parteneriat, transferul fondurilor se va face în următoarele conturi deschise pe numele Beneficiarului/Partenerului: Cont Beneficiar: Cont pentru cerere de prefinanțare cod IBAN: Titular cont: Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: adresa: Cont Partener: Cont pentru cerere de prefinanțare cod IBAN: …………………… Titular cont: …………………………. Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ………………………… c) depunerea de către beneficiar a extraselor de cont din care să reiasă situația prefinanțării rămase neutilizată din tranșa anterioară, pentru fiecare entitate, respectiv beneficiar/partener (cu excepția primei tranșe de prefinanțare); d) depunerea unei cereri de rambursare în vederea justificării prefinanţării acordate anterior (cu excepția primei tranșe de prefinanțare). 2. pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/ de minimis cu condiţia îndeplinirii cumulativ a cerinţelor prevăzute la pct.1 şi cu constituirea unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. În acest caz, valoarea cumulată a tranşelor de prefinanţare nu poate depăşi 40% din valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat unui beneficiar pentru o anumită operaţiune.

(4) Solicitările privind acordarea tranşelor de prefinanţare, cu excepţia primei solicitări, includ obligatoriu, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (3), sumele rambursabile rămase necheltuite din FEDR şi cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat şi neincluse în cererea/cererile de rambursare aferentă/aferente tranşei anterioare de prefinanţare. În situaţia în care AM/OI pentru Programul Operațional Competitivitate constată erori în raportul de justificare a prefinanţării, aferent tranşei/tranşelor anterioare, poate sista acordarea următoarelor tranşe de prefinanţare. (5) Suma efectiv transferată de către AM POC aferentă fiecărei solicitări de tranşă de prefinanţare, cu excepţia celei aferente primei tranşe, reprezintă diferenţa dintre cuantumul estimat al cheltuielilor rambursabile pentru care se acordă tranşa solicitată şi suma cheltuielilor rambursabile rămasă neutilizată, în conturile beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor, din tranşa anterioară şi/sau suma cheltuielilor neeligibile constatate ulterior acordării tranşei anterioare, după caz. (6) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare conform alin. (1) are obligaţia depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată, în cuantum de minim 50% din valoarea acesteia în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat prefinanţarea în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare. (7) Beneficiarii care nu au depus cererea de rambursare conform alin. (6) şi nu au justificat integral valoarea prefinanţării primite nu mai beneficiază de o altă tranşă de prefinanţare şi sunt obligaţi să justifice integral valoarea acesteia înaintea depunerii unei alte cereri de prefinanţare şi/sau de plată. (8) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaţia restituirii integrale/parţiale a prefinanţării acordate, în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia conform alin. (6) și (7). (9) În cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat nu depune cerere de rambursare în termenul prevăzut la alin.(6), AM POC poate recupera întreaga sumă acordată ca tranşă de prefinanţare şi nejustificată şi poate propune rezilierea Contractului de Finanţare. (10) AMPOC notifică beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii cu privire la obligaţia restituirii sumelor prevăzute la alin. (8). (11) În cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii nu restituie AM POC sumele

79

Page 80: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

prevăzute la alin. (10) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, AM POC emite decizia de recuperare a prefinanţării, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata. (12) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (11) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă contestat/ AM POC faţă de care OI POC va transmite un punct de vedere şi alte documente justificative în vederea soluţionării acesteia. (13) Introducerea contestaţiei nu suspendă executarea titlului de creanţă. (14) Debitorul are obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanţării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. (15) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (14). (16) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (10), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (14) până la data stingerii acesteia. (17) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (10), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării, AM POC va comunica titlul executoriu împreună cu dovada comunicării acestuia organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită precum şi procedura de compensare potrivit Legii nr. 207/2015. (18) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (10) prin executare silită, în temeiul titlului executoriu, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum şi sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă. (19) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (16), AM POC va calcula cuantumul acesteia şi va emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (17) sunt aplicabile în mod corespunzător. (20) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării. (21) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (18). (22) Acolo unde OUG nr. 40/2015 cu modificările si completările ulterioare nu dispune, dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (23) Pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii, are obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitată aceasta. (24) Sumele primite ca prefinanţare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către beneficiar/partener în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului. (25) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferența dintre dobânda brută acumulată în conturile prevăzute la alin. (24) și alin. (3) corespunzătoare sumelor de prefinanțare ramase disponibile în conturi, și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează AM POC și se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanțării, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare. (26) În cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii nu efectuează viramentul, sau sunt identificate neconcordanțe între sumele virate conform alin. (25) și sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, AM POC/OIPOC are obligaţia de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene şi cofinanţării publice asigurate din bugetul de stat, cel mai târziu la cererea de rambursare finală. (27) Prefinanţarea acordată beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local, precum şi beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului instituţie publică finanţată integral din venituri proprii şi/sau finanţată parţial de la bugetul de stat, bugetul

80

Page 81: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se utilizează de către beneficiar în anul următor cu aceeaşi destinaţie. (28) În cazul proiectelor în parteneriat în care liderul de parteneriat este o entitate care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 6 alin. (1) – (4) şi (6) din OUG nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, tranşa de prefinanţare acordată partenerului nu poate depăşi 10% din valoarea bugetului aferent activităţilor derulate de acesta în cadrul proiectului.

(c) Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor (1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat au obligaţia de a depune la OIPOC cereri de rambursare pentru

cheltuielile efectuate, care nu se încadrează la art. 40 alin (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora, cu excepţia primei cereri de rambursare care poate cuprinde şi cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare.

(2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la OIPOC a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, AMPOC autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care AMPOC dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, AMPOC notifică beneficiarului/liderului de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare, conform Formularului nr. 2 din anexa 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de AMPOC/OIPOC, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (2) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), notificarea beneficiarului/liderului de parteneriat privind plata cheltuielilor autorizate, în cazul aplicării unor reduceri procentuale de către AMPOC/OIPOC în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.142 din 18.07.2012, se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii.

(5) Împotriva reducerilor procentuale și/sau a cheltuielilor neautorizate la plată se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la AMPOC, faţă de care OIPOC va transmite un punct de vedere și alte documente justificative, în vederea soluționării acesteia în termenul legal.

(6) În cazul ultimei cereri de rambursare a proiectului, termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, fără a depăşi însă 90 de zile.

(7) Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul/ordinul/decizia de finanţare atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

(8) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare la OIPOC, iar AMPOC virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor autorizate la plată în conturile liderului de parteneriat.

(9) Sumele reprezentând prefinanţare şi rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate se gestionează de către beneficiar/lider de parteneriat, care are calitatea de instituţie publică, prin conturi de venituri bugetare ale bugetelor din care acesta este finanţat, deschise la solicitarea acestuia, la unităţile Trezoreriei Statului, pe codurile de identificare fiscală al instituţiei publice respective. În cazul beneficiarului/liderului de parteneriat, care are calitatea de instituţie publică finanţată integral din bugetele ordonatorilor de credite ai

81

Page 82: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

bugetului local, sumele se încasează în conturile de venituri bugetare codificate cu codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite al bugetului local în care au fost aprobate sumele aferente finanţării valorii totale a proiectului.

(10) În cazul beneficiarului/liderului de parteneriat, altul decât cel prevăzut la alin. (9), sumele reprezentând prefinanţare şi/sau rambursare de cheltuieli eligibile efectuate în scopul implementării proiectului se încasează în contul de disponibilităţi deschis la solicitarea acestuia.

(11) Beneficiarul/liderul de parteneriat prevăzut la alin. (9) poate opta pentru deschiderea conturilor de disponibilităţi la unităţile Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit.

(12) După autorizarea cheltuielilor de către AMPOC, conform legislaţiei Uniunii Europene şi celei naţionale, sumele din fonduri europene cuvenite a fi rambursate beneficiarilor/liderilor de parteneriat prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(5) şi art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, se virează de către AMPOC în conturile de venituri ale bugetelor din care a fost finanţat proiectul respectiv.

(13) După autorizarea cheltuielilor de către AMPOC, conform legislaţiei Uniunii Europene şi celei naţionale, sumele cuvenit a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(5) şi art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, conform contractului de finanţare, se virează de către AMPOC pentru Programul Operațional Competitivitate în conturile indicate în contractul de finanţare/cererea de rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit, în funcţie de opţiunea acestora.

(14) Conturile de venituri bugetare care se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat, în calitate de instituţii publice, în funcţie de bugetul prin care se finanţează proiectul, inclusiv pe numele ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 sunt cele menționate la art. 39 din Hotărârea nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

(15) Transferul fondurilor se va efectua în lei în următoarele conturi: Cont pentru cerere de plată

cod IBAN: Titular cont: Denumire/adresa Trezoreriei:

Cont pentru cerere de rambursare cod IBAN: Titular cont: Denumire/adresa Trezoreriei:

(16) Pentru proiecte implementate în parteneriat, transferul fondurilor se va face în următoarele conturi deschise pe numele Beneficiarului/Partenerului:

Cont pentru cerere de plată(Beneficiar) cod IBAN: …………………… Titular cont: …………………………. Denumire/adresa Trezoreriei: ……………………………

Cont pentru cerere de rambursare(Beneficiar) cod IBAN: Titular cont: Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: adresa:

Cont pentru cerere de plată(Partener) cod IBAN: …………………… Titular cont: ………………………….

82

Page 83: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Denumire/adresa Trezoreriei: ……………………………

Cont pentru cerere de rambursare (Partener) cod IBAN: …………………… Titular cont: …………………………. Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: …………………………… Daca Beneficiarul efectueaza plata în valută, va solicita la rambursare contravaloarea în lei, la cursul comunicat de BNR din data întocmirii documentelor de plată în valută, conform Art.10 lit f) din Hotărârea nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

(17) Data de la care cheltuielile efectuate de Beneficiar pot fi solicitate spre rambursare este data intrării în vigoare a prezentului Contract. Cheltuielile efectuate înainte de data intrării în vigoare a prezentului contract, însă nu mai devreme de data prevăzută la art.2 alin (2) din contractul de finanțare, sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate în cadrul Proiectului şi respectă regulile naţionale şi comunitare de eligibilitate, conform reglementărilor în vigoare.

(18) Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite de Beneficiar. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului.

(19) Fiecare cerere de rambursare transmisă de Beneficiar trebuie să reflecte separat pentru fiecare an calendaristic cheltuielile efectuate.

(20) Beneficiarul are obligația de a transmite rapoarte de progres, în conformitate cu Anexa nr. 4 Monitorizarea și Raportarea, chiar dacă în perioada de referință nu s-au efectuat cheltuieli.

(21) Beneficiarul proiectului are obligația să ţină o evidenţă contabilă distinctă pentru proiect, folosind conturi analitice dedicate.

(22) Beneficiarul instituţie publică finanţată integral din bugetul de stat care implementează proiectul, înregistrează în conturi în afara bilanţului rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene, pe baza notificărilor primite de la AMPOC conform alin. (2).

(23) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale AMPOC şi cele ale beneficiarului/liderului de parteneriat pentru operaţiunile gestionate în cadrul proiectului, beneficiarul are obligaţia transmiterii lunare, până la data de 20 a lunii curente, a Formularului nr. 10 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, prevăzut în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, din care să rezulte sumele primite de la AMPOC şi cele plătite acesteia, conform prevederilor din contractul/decizia/ordinul de finanţare.

Mecanismul decontării cererilor de plată (1) În procesul de implementare a Programului Operațional Competititivitate, Beneficiarul poate opta pentru

utilizarea mecanismului decontării cererilor de plată; (2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică inclusiv proiectelor implementate în parteneriat. În cadrul

proiectului implementat în parteneriat, liderul de parteneriat, instituţie publică prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare, depune cereri de plată, doar în numele partenerilor lui, cu condiţia ca aceşti parteneri să nu se încadreze în prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

(3) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarul/liderul de parteneriat, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, au obligaţia de a-şi plăti integral contribuţia proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată anterior depunerii acesteia.

83

Page 84: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(4) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor acceptate la plată, a facturilor de

avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectului acceptate la plată, beneficiarul depune la OIPOC cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia.

(5) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată la OIPOC, iar AMPOC virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor autorizate la plată în conturile liderului de parteneriat/parteneri.

(6) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată cu respectarea prevederilor alin. (3) şi (4),OIPOC efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, AMPOC virează beneficiarului/liderului de parteneriat valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, AMPOC transmite beneficiarului/liderului de parteneriat o notificare. În vederea asigurării unui management financiar riguros, în situaţia în care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecţii din cereri de rambursare, AMPOC/OIPOC diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererea de plată, în aceste situaţie beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume.

(7) Notificarea prevăzută la alin. (6) va conţine cel puţin elementele din modelul prevăzut în Formularul nr. 3 - Notificare aferentă cererii de plată, anexa nr. 3 din Hotărârea nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

(8) Beneficiarul va depune o copie a notificării la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise conturile.

(9) Beneficiarul/Liderul de parteneriat prevăzuți la art. 17 alin. (2) şi (3) din Hotărârea nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element, pentru suma totală virată de către AMPOC şi, respectiv, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element pentru suma achitată din contribuţia proprie, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1) din Hotărârea nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

(10) Operaţiunile prevăzute la alin. (9) se efectuează de către beneficiar/lider de parteneriat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul prevăzut la alin. (6) şi (5).

(11) Sumele virate beneficiarului/liderului de parteneriat pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate.

(12) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de către AMPOC/OIPOC, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (6) poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.

(13) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AMPOC conform alin. (6), beneficiarul are obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la OIPOC, în care să includă sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi partenerului/partenerilor.

(14) Beneficiarul/liderul de parteneriat are obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul în care nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

(15) Beneficiarul/liderul de parteneriat este responsabil de utilizarea sumelor potrivit destinaţiilor, precum şi de restituirea fondurilor virate în cazul în care nu justifică utilizarea lor.

(16) Pentru sumele virate şi nejustificate prin cereri de rambursare, AMPOC/OIPOC notifică beneficiarului/liderului de parteneriat în termen de 5 zile lucrătoare obligaţia restituirii acestora.

84

Page 85: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(17) Nerespectarea prevederilor alin. (13) de către beneficiar/ lider de parteneriat constituie încălcarea

contractului/ordinului/deciziei de finanţare, AMPOC/OIPOC putând decide rezilierea acestuia. (18) AMPOC/OIPOC autorizează, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale, cheltuielile

pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (13) şi notifică beneficiarul, evidenţiind distinct sumele aferente FEDR şi sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată din bugetul de stat.

(19) Din valoarea cererii de rambursare aferentă cererii de plată se deduc sumele virate pe baza cererii de plată. (20) În cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, AMPOC/OIPOC

constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, AMPOC/OIPOC transmite beneficiarului/liderului de parteneriat o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită.

(21) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (20) şi la alin. (14) nu poate depăşi 5 zile de la data primirii notificărilor prevăzute la alin. (16) şi (18).

(22) Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor alin. (20), se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea Nr.142 din 18.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(d) Condiții specifice Programului Operațional Competitivitate Eligibilitatea cheltuielilor (1) Aprobarea proiectului și semnarea Contractului de Finanțare de către AMPOC nu reprezintă implicit o

confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.

(2) Orice cheltuială efectuată după expirarea perioadei de implementare a Proiectului prevăzută la art. 2 alin (2) din Condiții generale, va fi suportată de către Beneficiar.

Rambursarea / plata cheltuielilor (3) În cazul proiectelor cu o perioadă de implementare (art.2 alin.(2) din Condiții generale) mai mare de 2

ani, beneficiarul va respecta următoarele ținte privind procentul de cheltuieli eligibile solicitate raportat la valoarea eligibilă a proiectului conform Contractului de Finanțare/ultimului act adițional:

Țintă Dată limită (se stabilește la 1,5

ani) Procentul cheltuielilor eligibile solicitate în

cererile de rambursare, raportate la valoarea eligibilă a proiectului

1 (1,5 ani de la data începerii proiectului)

2 (3 ani de la data începerii proiectului)

3 (4,5 ani de la data începerii proiectului)

(4) În cazul în care prevederile alin.(3) nu sunt respectate, valoarea eligibilă a proiectului poate fi diminuată

cu valoarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică nelansate la data limită a realizării țintei. În acest scop, beneficiarul va transmite situația procedurilor de atribuire prevăzute în proiect în termen de 5 (cinci) zile de la data limită a realizării țintei conform tabelului de mai sus și OIPOC va iniția actul adițional în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea situației.

(5) Formularul Cererii de Rambursare/Cererii de Plată/Cererii de rambursare aferentă cererii de plată se depune în 4 (patru ) exemplare originale, semnate de reprezentantul legal/împuternicit .

(6) Documentele justificative care însoţesc Cererea de Rambursare/Cererea de Plată/Cererea de rambursare aferentă cererii de plată vor fi depuse la OIPOC, în funcție de situație, astfel:

85

Page 86: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

• încărcate de beneficiar în aplicația MySMIS și semnate electronic (inclusiv formularele cererii), • prezentate scanat, pe CD/DVD (în 2 exemplare), semnate electronic sau în copii certificate „conform cu

originalul” semnate de reprezentantul legal. Documentele justificative scanate se vor prezenta pe foldere distincte, ordonate pe categoria respectivă de cheltuieli, cu denumirea corespunzătoare a categoriei de cheltuieli. De asemenea, beneficiarul va depune o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că documentele încărcate pe MySMIS coincid cu cele depuse scanat, semnate electronic sau în copii certificate “conform cu originalul”.

În funcţie de tipul cererii, se depun:

(a) ÎN CAZUL DEPUNERII CERERII DE RAMBURSARE: I. Formularul Cererii de rambursare în 4 exemplare originale, semnate de reprezentantul legal; II. OPIS cu numerotarea continuă a documentelor, în format word editabil şi scanat; III. Facturi (facturile de avans sunt însoțite de instrumente de garantare – scrisoare de garanţie bancară, poliţa

de asigurare). Pe factură trebuie scris numele contractorului, numărul și data contractului de executare lucrări/furnizare bunuri/prestare servicii conform căruia se va face plata. Pentru evitarea dublei finanțări, fiecare factură originală va avea inscripționat „Finanțat în cadrul POC Axa prioritara..., Prioritatea de investiții nr. ...., codul MySMIS.... și numărul contractului de finanțare...”. Denumirea produsului/serviciului/lucrării trebuie să fie corelată cu cea specificată în bugetul aprobat al proiectului;

IV. Ordine de plată/Dispoziţii de plată externă/chitanța, etc; V. Extrase de cont/registru de casă, semnate şi ştampilate de către unitatea emitentă; VI. Contractul de achiziţie/achiziţie publică/acordul-cadru şi, după caz, acte adiționale; VII. Balanţa analitică de verificare aferentă perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, fișe de

cont și note contabile aferente; VIII. Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului

asupra corectitudinii, legalităţii şi regularitaţii înregistrărilor contabile aferente proiectului; IX. Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de lucrări: procesul verbal de predare-primire a

amplasamentului/ procesele verbale pe faze determinante/procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, situațiile de lucrări (în cazul solicitării la plată a lucrărilor);

X. Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de furnizare: procese verbale de predare – primire (cu excepţia facturilor de avans)/procese verbale de recepție și procese verbale de punere în funcţiune (obligatoriu până la cererea de rambursare finală). Procesele verbale vor fi semnate şi ştampilate de toate părţile implicate;

XI. Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de servicii: procesele verbale/rapoartele de prestare a serviciilor; rapoartele de activitate/de audit;

XII. În cazul în care contractul de servicii presupune efectuarea de cursuri: fişe de prezenţă la curs, certificate de participare la curs, certificat constatator al firmei prestatoare, proces verbal de recepţie;

XIII. Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de muncă încheiate în cadrul proiectelor precum salarii şi asimilate acestora, contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (eligibile din program, acolo unde este cazul): Decizia de numire (pentru funcţionarii publici), Contracte individuale de muncă (CIM)/acte adiţionale la CIM, Stat de salarii (întocmit pentru proiect), Rapoarte de activitate pentru membrii echipei de implementare sau de management, Fișe de pontaj, Fișe de post (după caz);

XIV. Pentru cheltuielile de deplasare: referat de necesitate, devizul estimativ (după caz), ordine de deplasare, decont de cheltuieli, cheltuieli de transport (bon fiscal combustibil, bilete transport, alte taxe), cheltuieli diurnă, cheltuieli de cazare și masa, alte documente suport;

XV. Documentele care atestă respectarea regulilor de informare şi publicitate conform Manualului de identitate vizuală: fotografii, anunţuri, comunicate, fotografii pentru plăci sau panouri temporare/permanente. Respectarea regulilor de identitate vizuală nu face obiectul verificării de către OF;

86

Page 87: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

XVI. La ultima cerere de rambursare se va anexa o declaraţie din care să reiasă

valoarea dobânzii de prefinanţare și virarea acesteia, precum și documentele de plată doveditoare; XVII. Obligatoriu la CR finale, se va verifica dacă există raport de audit independent, încheiat fără

recomandări sau concluzii negative. Rapoartele de audit financiar şi tehnic şi de securitate, întocmite fiecare de un auditor indepenedent (cu prezentarea copiei după documentul de atestare, valabil la data efectuării auditului). Prin aceste rapoarte se certifică faptul că din punct de vedere tehnic şi economic proiectul respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare – obligatoriu la cererea de rambursare finală.

XVIII. Declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal, din care să reiasă că toate documentele scanate pe DVD/CD și semnate electronic sunt conforme cu originalul;

XIX.Alte documente justificative pe care AMPOC/OIPOC le consideră necesare în procesul de verificare administrativă a Cererii de Rambursare;

XX. Raportul de progres aferent perioadei de referință a cererii de rambursare (b) ÎN CAZUL APLICĂRII MECANISMULUI DE PLATĂ, cererea de plată va fi însoţită de următoarele documente: I. Formularul Cererii de plată în 4 exemplare originale, semnate de reprezentantul legal; II. OPIS cu numerotarea continuă a documentelor, în format word editabil şi scanat; III. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care confirmă că în cererea de plată sunt

incluse doar cheltuieli neplătite furnizorilor; IV. Declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal, din care să reiasă că toate documentele

scanate pe DVD/CD și semnate electronic sunt conforme cu originalul. V. Facturi (facturile de avans sunt însoţite de instrumente de garantare – scrisoare de garanţie bancară, poliţa

de asigurare). Pe factură trebuie scris numele contractorului, numărul și data contractului de executare lucrări/furnizare bunuri/prestare servicii conform căruia se va face plata. Pentru evitarea dublei finanțări fiecare factură originală va avea inscripționat „Finanțat în cadrul POC, Axa prioritara 2, Prioritatea de investiții nr. ......, codul MySMIS.... și numărul contractului de finanțare...”. Se va menționa pe factură și sintagma “Factura a fost inclusă în cererea de plată nr. ...........”. Denumirea produsului/serviciului/lucrării trebuie să fie corelată cu cea specificată în bugetul aprobat al proiectului;

VI. Copie după documentul ce atestă deschiderea contului special la Trezoreria Statului; VII. Ordine de plată/Dispoziţii de plată externă/chitanța, aferente contribuţiei proprii inclusiv TVA; VIII. Extrase de cont/registru de casă aferente contribuţiei proprii inclusiv TVA, semnate şi ştampilate de către

unitatea emitentă; IX. Contractul de achiziţie/achiziţie publică/acordul-cadru şi, după caz, acte adiționale; X. Balanţa analitică de verificare aferentă perioadei de raportare pentru cererea de plată în cauză, fișe de cont

și note contabile aferente; XI. Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului asupra corectitudinii, legalităţii şi

regularitaţii înregistrărilor contabile aferente proiectului; XII. Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de lucrări: procesul verbal de predare-primire a

amplasamentului/ procesele verbale pe faze determinante/procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, situațiile de lucrări (în cazul solicitării la plată a lucrărilor);

XIII. Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de furnizare: procese verbale de predare – primire (cu excepţia facturilor de avans)/procese verbale de recepție și procese verbale de punere în funcţiune (obligatoriu până la cererea de rambursare finală). Procesele verbale vor fi semnate şi ştampilate de toate părţile implicate;

XIV. Pentru obligaţiile de plată aferente contractelor de servicii: procesele verbale/rapoartele de prestare a serviciilor; rapoartele de activitate/de audit;

XV. În cazul în care contractul de servicii presupune efectuarea de cursuri: fişe de prezenţă la curs, certificate de participare la curs, certificat constatator al firmei prestatoare, proces verbal de recepţie;

87

Page 88: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

XVI. Documente care atestă respectarea regulilor de informare şi publicitate conform Manualului de identitate

vizuală: fotografii, anunţuri, comunicate, fotografii pentru plăci sau panouri temporare/permanente. Respectarea regulilor de identitate vizuală nu face obiectul verificării de către OF;

XVII. Alte documente justificative pe care AMPOC/OIPOC le consideră necesare în procesul de verificare administrativă a Cererii de Plată.

(c) ÎN CAZUL ÎN CARE SE APLICĂ MECANISMUL DE PLATĂ, cererea de rambursare aferentă cererii

de plată va fi însoţită de următoarele documente: I. Formularul Cererii de rambursare aferent cererii de prefinanțare în 4 exemplare originale, semnate de

reprezentantul legal; II. OPIS cu numerotarea continuă a documentelor, în format word editabil şi scanat; III. Cererea de plată în baza căreia AMPOC a virat fondurile către Beneficiar (fără documentele

justificative/suport); IV. Notificarea transmisă de AMPOC beneficiarului; V. Ordinele de plată/chitanța pentru plata integrală a facturilor din Notificare; VI. Extrase de cont/registru de casă, semnate şi ştampilate de către unitatea emitentă; VII. Balanţa analitică de verificare aferenta perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, fișe de

cont și note contabile aferente; VIII. Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului asupra corectitudinii, legalităţii şi

regularitaţii înregistrărilor contabile aferente proiectului; IX. Declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal, din care să reiasă că toate documentele

scanate pe DVD/CD și semnate electronic sunt conforme cu originalul; X. Alte documente justificative pe care AMPOC/OIPOC le consideră necesare în procesul de verificare

administrativă a Cererii de rambursare aferentă cererii de plată; XI. Raport de progres aferent perioadei de referință a cererii de rambursare

(7) În vederea verificării de către AMPOC/OIPOC a procedurilor de achiziţie derulate în vederea implementării

proiectului, Beneficiarul va prezenta, în fotocopie scanată pe CD/DVD - 2 exemplare, documentele aferente achiziţiei (se vor lua în considerare acele documente din lista de mai jos corespunzătoare legislaţiei urmărite în vederea atribuirii contractelor):

A. Pentru procedurile desfăşurate conform Legii nr. 98/2016: Opis cu documentele dosarului; Strategia de contractare; Anunţul de intenţieşi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul; Anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; Erata, dacă este cazul; Documentaţia de atribuire; Documentația de concurs, dacă este cazul; Decizia/ordinul de numire a comisiei de evaluare; Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate; Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, dacă este cazul; Formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; DUAE și documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate; Solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă; Raportul intermediar privind selecția candidaților, dacă este cazul; Procesele–verbale de evaluare, negociere, dialog, după caz; Raportul procedurii de atribuire; Dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; Ofertele depuse – castigatoare si respinse – documente de calificare, oferte tehnice si financiare

88

Page 89: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate, și, după caz, actele adiționale; Dacă este cazul, contractele atribuite în temeiul unui acord-cadru; Anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; Dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate

pronunţate de consiliul naţional de soluţionare a contestaţiilor; Hotărâri ale instanțelor de judecată referitoale la procedura de atribuire; Documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de

către contractant; Dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire.

B. Pentru procedurile competitive derulate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016:

Opis cu documentele dosarului; Specificaţiile tehnice; Nota privind determinarea valorii estimate; Dovada anunţului/invitaţiilor/clarificărilor/comunicărilor rezultatului (după caz); Nota justificativă de atribuire; Nota justificativă privind decalarea datelor de semnare a contractelor (după caz) – pentru loturi; Declaraţii pe propria răspundere din care rezultă că ofertantul câştigător/solicitantul/beneficiarul privat

nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese; Ofertele originale şi clarificările (după caz); Contractul de achiziţie; Actele adiţionale (după caz); Alte documente relevante, inclusiv documentele care dovedesc realizarea achiziţiei (de exemplu:

procese-verbale de recepţie servicii şi lucrări, livrabile, procese-verbale de predare primire etc.); Contestaţiile (după caz)/ deciziile aferente.

C. Pentru achiziţiile directe derulate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016:

Opis cu documentele dosarului; Nota privind determinarea valorii estimate; Documentele justificative ale achiziţiei (de exemplu: comandă, factură, bon fiscal, contract,

documentele de transport sau altele, după caz) • Documentele care dovedesc realizarea achiziţiei, respectiv furnizarea produselor/prestarea

serviciilor/execuţia lucrărilor (de exemplu: ordine de plată, extrase de cont, procese-verbale de predare-primire, procese-verbale de recepţie, procese-verbale de punere în funcţiune/acceptanţă, rapoarte de activitate sau altele, după caz).

Alte obligații ale beneficiarului specifice Programului Operațional (8) Beneficiarul proiectului va transmite spre informare către AMPOC/OIPOC, documentele/livrabile

elaborate în cadrul proiectului, în cazul în care AMPOC/OIPOC solicită expres acest lucru. (9) În cazul proiectelor generatoare de venit, Beneficiarul este obligat să declare toate veniturile direct realizate

în timpul implementării Proiectului, ca rezultat al acestei implementări şi nepreconizate la data aprobării acestuia.

(10) Beneficiarul are obligaţia de a transmite către OIPOC, în termen de 10 zile lucrătoare de la data atribuirii unui contract de achiziţie, fotocopii după toate documentele originale aferente procedurii de achiziţie desfăşurată, în formă scanată pe CD/DVD - 2 exemplare, denumirea fişierelor respective reflectând denumirea achiziţiei în cauză, iar documentele scanate fiind salvate după denumirea documentului original. Aceste documente vor fi și încărcate de beneficiar în sistemul informatic MySMIS. În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării verificărilor şi de către AMPOC, aceasta notifică Beneficiarul cu privire la rezultatul verificării.

(11) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucțiunile AMPOC/OIPOC emise conform legii .

89

Page 90: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(12) Conform prevederilor Art.26 alin (1) şi (3) din OUG nr.40/2015 cu modificările şi completările ulterioare,

beneficiarul unui proiect finanţat din fonduri europene are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului. În cazul nerespectării acestor prevederi, beneficiarul este obligat să restituie suma rambursată, în cadrul proiectului, aferentă documentelor lipsă.

(13) Conform prevederilor Art.26 alin (2) şi (4) din OUG nr.40/2015 cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum şi al reprezentanţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită în scris declaraţii, documente, informaţii. În cazul nerespectării acestor prevederi beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.

(14) Conform prevederilor Art.26 alin (5) din OUG nr.40/2015 cu modificările şi completările ulterioare, AMPOC poate evalua şi controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerinţelor determinate de asigurare a realităţii, legalităţii şi regularităţii cheltuielilor decontate şi respectării instrucţiunilor, procedurilor, reglementărilor, regulamentelor Comisiei Europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanţate din fonduri europene.

Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor (15) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de

proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract de Finanțare, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente acestuia, vor fi proprietatea Beneficiarului.

(16) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract, vor fi proprietatea liderului de Proiect sau a partenerului/ partenerilor acestuia, conform celor prevăzute în Acordului de parteneriat inclus în Anexa 5 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri.

Modificarea Contractului de Finanțare (17) Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prevăzute în notificare sau în propunerea de

modificare prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a notificării/actului adițional.

(18) În completare la alin.(7) al art. 10 – Modificări și completări din Condiții generale, beneficiarul transmite OIPOC notificări privind:

a. modificarea informațiilor privind ”Resursele umane implicate” din cererea de finanțare, cu respectarea cerințelor din Ghidul solicitantului;

b. modificarea achizițiilor publice din cererea de finanțare, cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze valoarea totală și valoarea totală eligibilă a proiectului, așa cum sunt prevăzute la art.3 alin.(1) din Condițiile generale, și/sau perioada de implementare şi să respecte prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare;

c. modificarea informațiilor privind “Localizarea proiectului” din cererea de finanțare; d. modificări asupra Anexei 2 - Cererea de finanţare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru

echipamentele şi dotările ce urmează a fi achiziţionate, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanţare şi până în momentul lansării procedurii de achiziţie, cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziţiei, perioada de implementare şi să respecte prevederile contractuale legale în vigoare;

(19) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, cu acordul prealabil al OIPOC, și fără a afecta obiectivul Proiectului, prin act adițional cu respectarea Condițiilor generale și specifice.

Dezangajare (20) În conformitate cu prevederile art.12, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind

gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,cu modificările şi completările ulterioare, în scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, AMPOC dezangajează fondurile

90

Page 91: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

rămase neutilizate în urma finalizării contractelor de achiziţie publică aferente Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. AMPOC poate dezangaja fondurile rămase în urma atribuirii contractelor, dacă nu a primit sau nu a aprobat solicitări de reutilizare a sumelor.

(21) În vederea aplicării prevederilor alin. (17), beneficiarul va transmite la AMPOC/OIPOC, în luna iulie a fiecărui an din perioada de la semnarea Contractului de Finanțare și până la finalul perioadei de implementare a proiectului, înurma analizei stadiului derulării procedurilor de achiziție și/sau implementării contractelor de achiziție publică la 30 iunie a anului respectiv, dacă înregistrează economii în urma atribuirii și/sau finalizării acestor contracte, o solicitare de modificare a Contractului de Finanțare în sensul diminuării valorii cu fondurile rămase neutilizate sau realocării acestor economii, dacă este cazul.

(22) Beneficiarul are obligația de a notifica OIPOC/AMPOC, in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la finalizarea contractului/contractelor de achiziție, cu privire la suma cu care s-a/s-au finalizat implementarea respectivului contract/ respectivelor contracte în vederea dezangajării fondurilor în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(23) În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de la OI POC/Beneficiar, AMPOC dezangajează, prin notificarea unilaterală, fondurile rămase neutilizate ca urmarea a finalizării implementării contractului/contractelor de achiziție din cadrul prezentului contract.

Încetarea contractului de finanțare (24) În cazul încetării Contractului de Finanțare, conform Art. 15, alin (2) și (3) din Conditii Generale,

Beneficiarul are obligaţia restituirii finanţării acordate în termen de 10 zile lucrătoare de la încetarea Contractului. În cazul în care Beneficiarul nu va respecta acest termen i se vor percepe majorări de întârziere în valoare de 0,02% pe zi întârziere din suma datorată.

(25) AM POC/OIPOC îşi rezervă dreptul de a decide rezilierea prezentului contract, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului, în următoarele cazuri: a) nu respectă termenele şi condiţiile pentru acordarea tranşelor de prefinantare şi/sau recuperarea prefinanţării, conform prevederilor legale si contractuale; b) nu depune cererile de rambursare, precum şi cererile de rambursare aferente cererilor de plată/prefinantare pentru cheltuielile efectuate, în termenele şi formatul prevăzut de prezentul contract de finanţare şi în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOC în vederea implementării proiectului.

(26) Constituie temei de reziliere a prezentului contract, orice cauză de neeligibilitate a proiectului şi/sau a beneficiarului şi/sau a oricăruia dintre parteneri, determinată de o acţiune sau omisiune a Beneficiarului, chiar dacă respectiva cauză de neeligibilitate a fost identificată ulterior încheierii prezentului contract, Beneficiarul fiind obligat să returneze integral sumele primite în baza prezentului Contract de finanțare.

(27) În situaţia în care cauza de neeligibilitate a fost identificată ulterior încheierii perioadei de implementare a prezentului contract, AMPOC/OIPOC va proceda la rezoluţiunea contractului.

(28) Prin excepţie de la prevederile art. 15 alin. (2) lit. d) din Contractul de finantare -Conditii Generale, se prevede ca în cazul Proiectului se aplică legislaţia specifică şi regulile specifice aplicabile privind dubla finanţare a cheltuielilor, aplicabile proiectelor finanţate din POC.

(29) AM POC isi rezerva dreptul de a decide rezilierea prezentului contract si pentru alte cazuri impuse de legislatia aplicabilă Contractului si care nu au fost cuprinse in situaţiile de mai sus.

(30) Prin excepţie de la prevederile art. 15 alin. (1) din Contractul de finantare - Conditii Generale, se prevede ca Beneficiarul are dreptul de a decide si de a initia din proprie inițiativă rezilierea contractului, cu condiţia ca solicitarea acestuia să fie deplin justificată prin informarea în prealabil a AM POC/OIPOC.

(31) AM POC poate suspenda aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi, în mod subsecvent, poate suspenda plata/rambursarea sumelor solicitate de beneficiar, ca măsură de prevedere, anterior suspendării, în situaţia în care se îndeplinesc condiţiile de suspendare prevăzute în prezenta anexa.

(32) În situația în care prezentul Contract de finanțare va fi reziliat din culpa Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor, acesta/aceștia, după caz, poate/pot fi exclus/excluși de la participarea la selecția publică de proiecte și de la acordarea finanțării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

(33) Prin exceptie de la prevederile art. 15 , alin. (2) lit. (a) din Contractul de finantare – Conditii generale, AM POC/OI POC îşi rezervă dreptul si poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei simple notificări de informare a Beneficiarului, în cazul in care, din motive imputabile Beneficiarului, acesta nu a început implementarea Proiectului în termen de 60 (șaizeci) zile de la data începerii implementării Proiectului, aşa cum este

91

Page 92: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

prevăzută aceasta la art.2, alin (2) din Condiţii generale sau de la data ce decurge din aprobarea notificării prevazute la art. 10, alin. (7) din Condiţii generale.

Implementarea în parteneriat a proiectelor (dacă este cazul) (34) Toţi partenerii sunt ţinuţi să respecte întocmai şi în integralitate prevederile prezentului Contract de

Finanțare, ca lider al parteneriatului, răspunde în faţa AMPOC de îndeplinirea prevederilor prezentului Contract și de cele ale Anexei 2 – Cererea de finanțare.

(35) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare/plată/rapoartelor de progres către OIPOC conform prevederilor prezentului Contract de Finanţare.

(36) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, AMPOC emite notificările și titlurile de creanță pe numele liderului de parteneriat sau după caz partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli conform Anexei 5 Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri.

(37) În cazul în care, unul dintre Parteneri se retrage sau nu-şi îndeplineşte obligaţiile conform Acordului de parteneriat încheiat cu Beneficiarul, acesta din urmă are obligaţia de a prelua activităţile Partenerului în cauză, indiferent de prevederile Acordului de parteneriat.

(38) Beneficiarul poate înlocui Partenerii aprobaţi prin act adițional la Contractul de Finanțare, în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea AMPOC și cu respectarea prevederilor legale, precum și a tuturor condițiilor stipulate în Acordul de parteneriat și prin Ghidul solicitantului aplicabil cererii de proiecte.

Publicarea datelor (39) Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către OIPOC: denumirea beneficiarului,

denumirea Proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, datele de începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de implementare a acestuia, precum şi orice alte documente cu condiţia de a nu se aduce atingere prevederilor legale.

Subcontractarea şi cesiunea (1) Subcontractorii nu sunt parteneri sau asociaţi ai beneficiarului sau partenerilor în baza prezentului contract. (2) Partenerii nu pot subcontracta activitatea pentru care au fost alesi parteneri. Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor (1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situaţie definită ca atare în legislaţia naţională şi comunitară. Părţile contractante se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a identifica si evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia comunitara si naţională în vigoare şi să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate, potenţiala, actuala sau consumată. (2) Dispoziţiile menţionate la alin. (1) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaţilor Beneficiarului, precum şi angajaţilor AMPOC/OIPOC implicaţi în realizarea prevederilor prezentului contract de finanţare. (3) AMPOC/OIPOC îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Beneficiar sunt potrivite şi de a solicita Beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibilităţi. În aceste situaţii, AM POC/OI poate impune sancţiuni administrative sau/si financiare proporţionale cu gravitatea abaterii şi tinand cont de imprejurarile si circumstantele in care s-a constatat abaterea. (4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (3) se completează cu regulile în materia conflictului de interese prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Nereguli si fraude (1) Termenii ”neregulă” şi „fraudă” au înţelesul dat si în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013.

92

Page 93: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(2) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele liderului de parteneriat/ partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform acordului de parteneriat. (3) AM POC/OIPOC poate suspenda aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi, în mod subsecvent, poate suspenda plata/rambursarea sumelor solicitate de beneficiar, în condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (2) din OUG 66/2011, respectiv doar în situaţia în care organul de urmărire penală, transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată. Acordarea finanţării în condiţiile ajutorului de minimis/ ajutorului de stat

(1) În cadrul prezentului contract, finanțarea nerambursabilă se acordă sub formă de ajutor de minimis/stat, după caz.

(2) Data acordării ajutorului de minimis este data la care intră în vigoare contractul de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective în cadrul proiectului.

(3) În completarea obligațiilor Beneficiarului menționate la art. 7 alin. (5)-(8) din Condițiile Generale,

în vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de minimis/stat, Beneficiarul are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a finanțării nerambursabile acordate în cadrul prezentului contract pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data intrării în vigoare a prezentului contract sau până la închiderea oficială a programului, oricare intervine ultima. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis, sub sancțiunea recuperării ajutorului de stat acordat în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(4) În cazul proiectelor finanțate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula dobânzi de întârziere în condițiile prevederilor legale privind ajutoarele de stat/minimis.

ANEXA 3 la modelul de contract

Măsurile de informare şi publicitate

Măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) Nr. 1303/2013 privind stabilirea unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului (UE) Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare. 1. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.

(2) Neîndeplinirea acestor obligaţii poate avea drept consecinţă pierderea fondurilor alocate pentru informare şi publicitate şi aplicarea unor sancţiuni conform prevederilor legislației europene.

(3) Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării nerambursabile, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea Beneficiarului, titlul și rezumatul Proiectului, valoarea totală a finanţării, datele de începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de implementare al acestuia.

(4) Beneficiarul este obligat să expună cel puțin un afiș cu informații despre proiect (dimensiunea minimă A3), inclusiv despre contribuția financiară din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare în sediul acestuia.

(5) Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate materialele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Competitivitate: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului

93

Page 94: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, însoţite de menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune/Fondul Social European/Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime/Garanția pentru Tineret prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020”. Prin materiale de comunicare se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante, materiale promoţionale sau orice alte produse prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia.

(6) Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România.

(7) Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul Proiectului trebuie să menţioneze pe ultima copertă obligatoriu titlul programului/proiectului, editorul materialului, data publicării, elementele de vizibilitatea menţionate la alin. (5), precum şi textul “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

(8) Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Competitivitate vor conţine obligatoriu pe pagina de deschidere: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” și un link către site-ul web al Programului Operațional Competitivitate, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: „Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro” (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro).

(9) Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Competitivitate vor avea inscripţionate titlul programului/proiectului, sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor structurale 2014-2020, precum și menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”.

(10) Dimensiunile recomandate pentru bannere sunt:

a) 2,5m x 1 m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane;

b) 4 m x 1,5 m pentru o sală mai mare sau în exterior.

(11) În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica pe partea cea mai vizibilă pentru public un autocolant (dimensiune recomandată 90mm x 50mm) care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020. De asemenea, autocolantul trebuie să conțină numele proiectului, menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European prin PO..... 2014-2020” şi o afirmaţie aleasă de Autoritatea de Management, care să sublinieze contribuţia intervenţiei realizate din instrumente structurale, după caz. Pentru produsele cu o suprafaţă foarte mică de expunere, în care informaţiile nu ar fi suficient de vizibile şi inteligibile, se utilizează cel puţin sigla Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opţionale.

(12) Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate.

(13) La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat din Instrumente structurale, vor fi publicate anunţuri publicitare sau comunicate de presă (anunţuri de presă, pe pagina web sau alte mijloace). Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunțul de început al proiectului și la cererea de rambursare finală pentru anunțul de finalizare al proiectului. Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate), titlul proiectului/ investiţiei, Beneficiarul, rezultatele prevăzute/ obţinute.

(14) Informaţii şi elemente grafice obligatorii pentru un comunicat de presă (anunţ de presă):

• Sigla Uniunii Europene (în stânga sus);

• Sigla Guvernului României va fi plasată la mijloc, sus;

• Sigla Instrumentelor Structurale în România va fi plasată în colţul din dreapta sus.

94

Page 95: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

• Menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul

Operaţional Competitivitate 2014-2020”. Nota: În cazul în care există: sigla Programului Operaţional va fi poziționată în partea de sus a documentului, între sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale; sigla proiectului va fi aşezată la mijloc, în partea de jos a documentului.

ANEXA 4 la modelul de contract Monitorizarea şi raportarea

(1) Beneficiarul monitorizează permanent implementarea proiectului și a rezultatelor acestuia și furnizează

periodic către OIPOC informații și date necesare analizării progresului proiectului și monitorizării programului operațional;

(2) OIPOC analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea obiectivelor, iar în cazul proiectelor de infrastructură și al celor de investiții productive, durabilitatea acestora, prin:

a. Verificare documentară: Rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar; b. Verificarea datelor introduse în MySMIS/SMIS; c. Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a

proiectului, cât şi post-implementare, pe perioada de durabilitate a proiectului. (3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, la cel mult 3 luni calendaristice, precum şi alte informații și

date ori de câte ori se vor solicita în scris de OIPOC. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.

(4) Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face către OIPOC, în 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru/perioade decise de OIPOC pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.

(5) Rapoartele de progres pot conține cel puțin următoarele tipuri de date și informații: a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului; b. date privind stadiul achizițiilor; c. date privind stadiul activităților; d. date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în cererea de finanțare, cu defalcare pe gen și

categorii de regiuni, acolo unde este potrivit; e. date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului; f. date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de AMPOC relevanți pentru

monitorizarea și evaluarea programului operațional; g. date privind participanții FSE/YEI la intrarea și ieșirea din operațiune; h. date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale cheltuielilor; i. informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de

remediere întreprinse sau necesare. (6) Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate, după depunerea situațiilor financiare la ANAF, pe

întreaga perioada de durabilitate a proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.

(7) Rapoartele de durabilitate vor conține cel puțin următoarele tipuri date și informații privind: a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului; b. modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau

achiziționate în cadrul proiectului; c. modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze

rezultate. (8) Analizarea implementării proiectului

a. OIPOC verifică şi avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar , în vederea: i. colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar;

ii. analizării gradului de realizare a indicatorilor; iii. analizării evoluţiei implementării proiectului, raportat la graficul de activităţi stabilit

prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor; iv. identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a

cazurilor de succes și bunelor practici.

95

Page 96: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

(9) Vizita OIPOC de monitorizare pe parcursul implementării proiectului

a. are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de Finanţare;

b. facilitează contactul dintre reprezentanţii OIPOC şi beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;

c. urmăreşte: i. să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de Finanţare;

ii. să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare;

iii. să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici; (10) Analizarea durabilităţii proiectului

a. se realizează de OIPOC pe baza Rapoartelor de Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuţiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 3/5 ani de la încheierea acestora, nu au fost afectate de nicio modificare, respectiv:

i. o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora;

ii. o schimbare asupra proprietăţii unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

iii. încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile. (11) Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului

a. se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului; b. are ca scop verificarea la fața locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului.

(12) Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a OIPOC toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării acestuia.

96

Page 97: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

ANEXA 9

GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂŢII

STUDIULUI DE FEZABILITATE / DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII (DUPĂ CAZ)

-În baza HG nr. 907/2016

Titlul Proiectului: Solicitant: Codul MySMIS: Locaţia de Implementare a Proiectului: Durata Proiectului: Număr Proiect:

Nr. crt.

ASPECTE DE VERIFICAT Da Nu Nu este cazul

Observaţii

I Criterii generale privind conţinutul 1 Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt prezentate:?

- denumirea proiectului (titlul); - denumirea obiectivului - numele beneficiarului investiției - datele proiectantului/ elaboratorului studiului de fezabilitate - faza de proiectare; - data elaborării proiectului.

2 Partea scrisă conține lista cu semnături ale reprezentantului legal și a intregului colectiv de elaborare? - numele şi coordonatele, proiectantului general, al şefului de proiect complex (arhitect specialist/expert atestat MC), al şefului de proiect (arhitect cu drept de semnatură atestat OAR), al proiectanţilor de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calităţii / responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei;

3 Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor din HG nr.907/2016/ legislaţiei în vigoare privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general și a devizului pe obiect, respectiv Anexa 4 Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate/ respectiv Anexa 5 Conţinutul cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

4 Există și se respectă structura Capitolului Informații Generale?

1. Denumirea obiectivului de investiţii; 2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

97

Page 98: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Nr. crt.

ASPECTE DE VERIFICAT Da Nu Nu este cazul

Observaţii

3. Ordonator principal de credite, ordonator secundar 4. Beneficiarul investiţiei; 5. Elaboratorul documentaţiei

5 Există și se respectă structura Capitolului Situaţia existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiţii/ a lucrărilor de intervenții ?

1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii, precum şi scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză (în cazul SF)

2. Prezentarea contextului 3. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

4. Analiza cererii de bunuri și servicii în scopul justificării necesității obiectivului de investiții (în cazul SF)

5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

6 Există și se respectă structura Capitolului Descrierea construcției existente? (pentru DALI)

1. Particularităţi ale amplasamentului (descrierea amplasamentului, relații cu zone învecinate, date seismice și climatice, studii de teren, studii de specialitate necesare, situația utilităților existente, analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, informații privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură / condiționalități privind zone protejate)

2. Regimul juridic (natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, destinaţia construcţiei existente, includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, după caz)

3.Caracteristici tehnice și parametri specifici (categoria şi clasa de importanţă, cod în Lista monumentelor istorice, după caz, an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie, suprafaţa construită, suprafaţa construită desfăşurată, valoarea de inventar a construcţiei, alți parametri)

4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate

5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

6. Actul doveditor al forţei majore, după caz 7. Există și se respectă structura Capitolului Concluziile

expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare (pentru DALI)

a) clasa de risc seismic b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic

98

Page 99: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Nr. crt.

ASPECTE DE VERIFICAT Da Nu Nu este cazul

Observaţii

d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerințelor de calitate

8 Există și se respectă structura Capitolului Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora (pentru DALI)

1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic

2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare

3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale

4. Costurile estimative ale investiţiei 5. Sustenabilitatea realizării investiţiei 6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:

9 Există și se respectă structura Capitolului Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) (pentru DALI)

1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)

3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni

4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei

5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

8 Există și se respectă structura Capitolului Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii

99

Page 100: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Nr. crt.

ASPECTE DE VERIFICAT Da Nu Nu este cazul

Observaţii

(în cazul SF): 1. Particularităţi ale amplasamentului 2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic

3. Costurile estimative ale investiţiei 4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor

5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 9 Există și se respectă structura Capitolului Analiza

fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e) (în cazul SF):

1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă

2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum 4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii 5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii

6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

7. Analiza economică/ analiza cost-eficacitate 8. Analiza de senzitivitate/ analiza cost-eficacitate 9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

10 Există și se respectă structura Capitolului Scenariul/ Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) (în cazul SF)

1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)

3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de

100

Page 101: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Nr. crt.

ASPECTE DE VERIFICAT Da Nu Nu este cazul

Observaţii

vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei 6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

11 Devizul General este elaborat conform Metodologiei privind elaborarea devizului general și a devizului pe obiect (Anexa 6)

12 Costurile estimative ale obiectivului de investiții sunt: a) detaliate în structura Devizului General (conform Anexei 7 din HG 907/2016) b) eşalonarea costurilor este coroborată cu graficul de realizare a investiţiei

13 Sunt întocmite Devizele pe Obiect, conform Metodologiei privind elaborarea devizului general și a devizului pe obiect (Anexa 6) și anexei 8 la HG nr. 907/2016 /legislaţiei în vigoare

14 Există și se respectă structura Capitolului Urbanism, acorduri și avize conforme, conform prevederi HG nr.907/2017

15 Există planşe pentru toate obiectele de investiție, pentru toate specialitățile?

16

Există planşe referitoare la: 1.plan de amplasare în zonă 2.plan de situație 3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, sistematizare verticală, amenajare peisageră, design interior, după caz, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului.

4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, etc., după caz.

17 Există planşe de releveu, care să prezinte evoluţia în timp și/sau situația la momentul elaborării SF/D.A.L.I.?

18 Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş (cu format şi conținut conform standardelor) şi semnăturile proiectanților?

19

Planșele sunt ștampilate și semnate de: șeful de proiect complex, expert/specialist? șeful de proiect, cu ștampila pătrată de arhitect cu drept de semnatură, conform reglementări OAR?

20 Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul?

21 Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații?

II

Criterii specifice privind aspectele calitative ale SF/DALI

1 Exista o corespondenta intre obiectele de investiţie din cadrul SF/DALI si cele descrise în cererea de finanțare?

2

Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru toate specialitățile: arhitectură, rezistență, instalații interioare şi exterioare, rețele edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare

101

Page 102: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Nr. crt.

ASPECTE DE VERIFICAT Da Nu Nu este cazul

Observaţii

verticală, amenajări peisagere, design interior, etc., după caz?

3 Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare (se va avea în vedere termenul limită de implementare a proiectului care nu poate depăşi termenul prevăzut în documentele de programare) .Este corect estimat ca și perioade de realizare ( conform tehnologiilor de execuție,etc.)

4 Graficul de realizare a investiţiei respectă termenele limită ale programului de finanțare?

5 D.A.L.I. s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică, si (dupa caz) auditul energetic, luându-se în calcul inclusiv scenariul recomandat de către elaboratorul expertizei tehnice, respectiv auditului energetic?

6 Se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenții, pentru toate specialitățile, după caz, luându-se în calcul inclusiv scenariile recomandate prin acestea ?

7 Există si se respecta prevederile din:? 1.certificatul de urbanism; 2.avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă - canal, telecomunicaţii etc.);

3.actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;

4.alte avize şi acorduri specifice tipului de intervenţie 8 Planşele de specialități sunt corelate cu specificațiile tehnice

pentru specialități?

9 La SF/DALI partea scrisă este corelată cu partea desenată ? 10 Există corelare între Devizul general si Devizele pe obiecte?

Se pot transmite max. două solicitări de clarificări pentru toate criteriile din prezenta grilă, în cazul bifării cu NU la oricare dintre acestea, proiectul se va respinge.

Sumar clarificări inclusiv raspunsul solicitantului la acestea:

....................

CONCLUZII: SF/DALI este considerat conform/neconform

Întocmit:

Nume, prenume expert: ……………………………………..

Semnătura: ……………………………………..

Data: ……………………………………

102

Page 103: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Anexa 10

GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITĂŢII MEMORIULUI TEHNIC PENTRU PROIECTELE DE DOTARE A UNEI

INFRASTRUCTURI EXISTENTE

Titlul Proiectului: Solicitant: Codul MySMIS: Locaţia de Implementare a Proiectului: Durata Proiectului: Număr Proiect:

Nr. crt.

ASPECTE DE VERIFICAT Da Nu Nu este

cazul

Observaţii

I Criterii generale privind conţinutul 1 Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt

prezentate:?

- denumirea proiectului (titlul); - denumirea obiectivului - numele beneficiarului investiției - datele proiectantului/ elaboratorului memoriului tehnic - data elaborării proiectului.

2 Partea scrisă conține lista cu semnături ale reprezentantului legal și a intregului colectiv de elaborare? - numele şi coordonatele, proiectantului general, al şefului de proiect complex (arhitect specialist/expert atestat MC), al şefului de proiect (arhitect cu drept de semnatură atestat OAR), al proiectanţilor de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calităţii / responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei;

3 Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor Anexei 5.5 Model memoriu tehnic

4 Există toate informațiile corespunzătoare structurii Capitolului Amplasarea investiției ?

1. Clădirea/spațiu unde se vor monta/instala si utiliza utilajele si echipamentele sau se vor executa lucrările exceptate de la autorizare (suprafețe, funcțiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare, s.a.). Se va preciza dacă este necesară modificarea destinației clădirii/spațiului unde se vor monta/instala utilajele si echipamentele

2. Vechimea clădirii, ce intervenții s-au efectuat și dacă 103

Page 104: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Nr. crt.

ASPECTE DE VERIFICAT Da Nu Nu este

cazul

Observaţii

acestea permit montarea/ instalarea echipamentelor 3. Modul in care se realizează accesul la clădirea/spațiul unde se vor monta/instala echipamentele

5. Există toate informațiile corespunzătoare structurii Capitolului Utilități existente/ necesare ?

1. Echiparea clădirii/spațiului cu utilități existente 2. Informații/date cu privire la necesarul de utilități pentru utilajele și echipamentele care vor fi montate si puse in funcțiune. De asemenea, se vor prezenta, dacă este cazul, modificările/intervențiile și/sau operațiunile necesare conectării utilajelor și echipamentelor la rețelele/instalațiile de utilități

6. Există informațiile privind Capitolul Autorizații, avize și acorduri obținute/ necesare și sunt obținute toate avizele necesare ?

7. Există toate informațiile corespunzătoare structurii Capitolului Soluția tehnică propusă ?

1. Gradul de noutate a utilajelor și a echipamentelor propuse a fi achiziţionate în cadrul proiectului, în context naţional, comparativ cu nivelul internaţional

2. Rolul si funcțiunea fiecărui utilaj si echipament propus pentru dotarea departamentului CD

3. Lucrările exceptate de la autorizare, dacă este cazul și sunt propuse de solicitant prin proiect sau dacă sunt necesare lucrările de intervenție supuse autorizării de construire

4. Costurile estimative ale investiţiei 8. Există planşe de utilaje și echipamente tehnologice, în

funcție de situația aplicabilă, referitoare la:

1. Planșe de ansamblu 2. Scheme ale fluxului tehnologic 3. Scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 4. Scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice; 5. Planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; 6. Diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării; 7. Liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora

104

Page 105: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 · răspundere că îndeplineşte condiţiile de organizaţie de cercetare (model conform anexei 2. 8). c) Solicitantul nu are obligaţii

Nr. crt.

ASPECTE DE VERIFICAT Da Nu Nu este

cazul

Observaţii

9. Montarea/instalarea utilajelor si echipamentelor presupune modificări constructive ale clădirii/spațiului ?

II.

Criterii specifice privind aspectele calitative ale Memoriului tehnic

1. Exista o corespondenta intre investiţia (din punct de vedere tehnic) din cadrul Memoriului tehnic si investitia descrisa în cererea de finanțare?

2. Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare (se va avea în vedere termenul limită de implementare a proiectului care nu poate depăşi termenul prevăzut în documentele de programare) .Este corect estimat ca și perioade de realizare

3. Există și se respecta prevederile din avizele şi acordurile specifice tipului de intervenţie

4. Partea scrisă este corelată cu partea desenată ? 5. Există corelare între devizul general din Memoriul tehnic

și devizul din cererea de finanțare ?

Se pot transmite max. 2 solicitări de clarificări pentru toate criteriile din prezenta grilă.

In cazul bifării cu NU la oricare dintre aceste criterii, proiectul se va respinge.

Sumar clarificări, inclusiv răspunsul solicitantului la acestea:

..............................................................................................................................................

CONCLUZII: Memoriul tehnic este considerat conform/neconform

Întocmit:

Nume, prenume expert: ……………………………………..

Semnătura: ……………………………………..

Data: ……………………………………

105