Programul Interreg V A Romania-Bulgaria-greseli frecvente

10

Click here to load reader

Transcript of Programul Interreg V A Romania-Bulgaria-greseli frecvente

Page 1: Programul Interreg V A Romania-Bulgaria-greseli frecvente

INTERREG V-A România-Bulgaria

GREȘELI FRECVENTE ÎNTÂLNITE LA

APLICAȚIILE DEPUSE ÎN CADRUL PRIMULUI APEL

Page 2: Programul Interreg V A Romania-Bulgaria-greseli frecvente

ADMISIBILITATEProject title

Acronym

Lead Beneficiary

Address

Priority axis no.

Priority Axis Specific objective

Type of project (soft/hard)

Application Form

for

INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme

Project registration [to be filled in by the J oint Secretariat]

Project reference number: ________________ (filled in by the J oint Secretariat)

Registration number and date: ______/___________ (filled in by the J oint Secretariat)

1. Informațiile de pe prima pagină a aplicației lipită pe pachet diferă de informațiile de pe prima pagină din interiorul pachetului.

2. Lipsa unei copii pe format hârtie a aplicației depuse.

3. CD-ul atașat nu conține niciun document scanat/ nu conține toate documentele atașate la aplicație.

Page 3: Programul Interreg V A Romania-Bulgaria-greseli frecvente

ADMISIBILITATE4. Anexele nu sunt numerotate în versiunea electronică.

5. Diferență între informațiile din secținea 1.3 Informații despre aplicant și anexa A.6 Declarația de parteneriat în ce privește structura

parteneriatului.

6. Anexele emise de părți terțe, nu sunt depuse și cu o traducere în limba engleză sau documentele legale sunt depuse numai în limba

engleză, fără să fie depuse și în copie.

7. OPIS-ul nu a fost completat sau a fost completat incomplet.

8. Pentru proiectele declarate ca generatoare de venituri nu a fost atașată și analiza cost beneficiu și vice-versa.

Page 4: Programul Interreg V A Romania-Bulgaria-greseli frecvente

ADMISIBILITATE

9. Documente tehnice lipsă sau parțial incomplete, în cazul proiectelor de investiție.

10. Aplicantul care efectuează investiția nu este proprietarul terenului și nu prezintă un acord explicit că îi este permisă efectuarea investiției

(Anexa 8 – Documente privind proprietatea).

11. Lipsa studiului de fezabilitate /documente tehnice echivalente - Anexa 9 (atașarea doar a Listelor de cantități).

Page 5: Programul Interreg V A Romania-Bulgaria-greseli frecvente

ELIGIBILITATE1. Organisme sau filiale ale acestora care nu au personalitate juridică au aplicat în

cadrul primului apel.

2. În aplicație nu a fost demonstrată contribuția la indicatorii de rezultata. Contribuția nu a fost cuantificată

b. Contribuția a fost cuantificată în altă secțiune decât secțiunea 2.2 Obiectivele proiectului și rezultate așteptate și secțiunea 2.4 Output-urile proiectului

c. c. Contribuția făcea referire la alte obiective specifice și nu la acelea la care proiectul se adresa.

3. Informațiile din secțiunile 2.2. și 2.4 au fost inversate sau suprapuse.

Page 6: Programul Interreg V A Romania-Bulgaria-greseli frecvente

ELIGIBILITATE4. Informații contradictorii referitoare la Axa prioritară asupra căreia ar fi trebuit să

se adreseze aplicația.

5. Lipsa informațiilor referitoare la descrierea activităților organizate în afara ariei eligibile sau sunt prezentate în cadrul altor secțiuni.

6. Suprapunerea sarcinilor alocate echipei de management și termenii de referință pentru serviciile ce se externalizează.

7. Metoda de selecție și mărimea grupurilor țintă nu sunt decsrise clar.

8. Activitățile propuse nu sunt în concordanță cu obiectivul specific al Programului, căruia se adresează.

Page 7: Programul Interreg V A Romania-Bulgaria-greseli frecvente

VERIFICARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ1. Lipsa justificării achizționării a diverselor echipamente sau pentru externalizarea

unor servicii.

2. Lipsa justificării achiziționării unor echipamente/servicii cu alți parametrii decât cei prevăzuți în Anexa C – Lista de

plafoane.

3. Nerespectarea plafoanelor prevăzute în Anexa C: utilizarea plafoanelor pentru partenerii din Bulgaria

de către cei din România și invers.

4. Neprezentarea a 3 oferte sau o evaluare independentă pentru achiziționarea unor echipamente sau servicii care nu sunt cuprinse in Anexa C – Lista de plafoane.

5. Depunerea unor oferte cu caracteristici tehnice diferite..

Page 8: Programul Interreg V A Romania-Bulgaria-greseli frecvente

VERIFICARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

6. Încadrarea incorectă în buget a unor cheltuieli/ nerespecatrea prevederilor din Lista de cheltuieli eligibile referitor la încadrarea în diverse categorii bugetare.

7. Neincluderea cheltuielilor referitoare la project management în categoria bugetară aferentă “Out of which external expertise and services related to the project management” .

8. Necesitatea realizării unor activități nu e descrisă la secțiunea aferentă 2.3- Project activities.

Page 9: Programul Interreg V A Romania-Bulgaria-greseli frecvente

www.interregrobg.eu

Page 10: Programul Interreg V A Romania-Bulgaria-greseli frecvente

Vă mulțumim pentru atenție!

Vă dorim succes și nicio greșeală!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.

www.interregrobg.eu