profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

12
7/21/2019 profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant http://slidepdf.com/reader/full/profilul-psihologic-al-adolescentului-cu-comportament-deviant 1/12 Cursanti: Dima Ramona Nǎstase Ionela Pǎun (cǎs. Cǎlin) Maria Ţârdea Mihaela Indrumator: Lect. dr. Georeta Diac Pro!ilul "siholoic al adolescentului cu com"ortament de#iant

description

profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

Transcript of profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

Page 1: profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

7/21/2019 profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

http://slidepdf.com/reader/full/profilul-psihologic-al-adolescentului-cu-comportament-deviant 1/12

Cursanti: Dima RamonaNǎstase Ionela

Pǎun (cǎs. Cǎlin) MariaŢârdea Mihaela

Indrumator:Lect. dr. Geor eta Diac

Pro!ilul "siholo ic al adolescentuluicu com"ortament de#iant

Page 2: profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

7/21/2019 profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

http://slidepdf.com/reader/full/profilul-psihologic-al-adolescentului-cu-comportament-deviant 2/12

I. IntroducereII. Caracteristici ale comportamentului deviant

1. Cauze2. Efecte3. Metode de intervenţie

III. Comportamente problematice în tulburările de conduită

IV. ConcluziiV. iblio!rafie

Page 3: profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

7/21/2019 profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

http://slidepdf.com/reader/full/profilul-psihologic-al-adolescentului-cu-comportament-deviant 3/12

În ceea ce priveşte proflul adolescentului cucomportament deviant, putem observa ca în esenţătoate perspectivele teoretice au în vedere defcienţe şi

carenţe majore la nivelul abilităţilor emoţionale, deadaptare, relaţionare şi integrare socială.

Page 4: profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

7/21/2019 profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

http://slidepdf.com/reader/full/profilul-psihologic-al-adolescentului-cu-comportament-deviant 4/12

un slab control al a emoţiilor un nivel empatic scăzut o dirijare şi conducere precară arelaţiilor interpersonale o slabă conştientizare a propriiloremoţii

Page 5: profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

7/21/2019 profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

http://slidepdf.com/reader/full/profilul-psihologic-al-adolescentului-cu-comportament-deviant 5/12

1. Cauze

Cauzele care determină devianţa pot f împărţite în două categorii:

Cauze interne/individuale :Dis uncţii cerebraleDefcienţe intelectuale

Tulburări ale a ectivităţii Tulburări caracteriale

Cauze externe/sociale:Cau e socio!economiceCau e socio!a ectiveCau e educaţionale

Page 6: profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

7/21/2019 profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

http://slidepdf.com/reader/full/profilul-psihologic-al-adolescentului-cu-comportament-deviant 6/12

Cauze interne / individuale

disfuncţii cerebrale ca : retard neuropsi"ic,"ipere#citabilitate neuronală, anomalii de tip

epileptic$

de cienţe intelectuale $

tulburări ale afectivităţii ca : insufcientă maturi area ectivă, rustrare, instabilitate, ambivalenţa şi indi erenţaa ectivă, absenţa emoţiilor şi a înclinaţiilor altruiste şisimpatetice$

tulburări caracteriale : autocontrol insufcient, impulsivitateşi agresivitate, subestimarea greşelilor şi a actelorantisociale comise, indolenţă, indi erenţă şi dispreţ aţă demuncă, opo iţie şi respingere a normelor social!juridice şimorale, tendinţe egocentrice, e#acerbarea unor motivepersonale egoiste, a unor trebuinţe şi tendinţe înguste, denivel redus, absenţa sau insufcienta de voltare a unormotive superioare, de ordin social şi a sentimentelormorale, dorinţa reali ării unei vieţi uşoare, ără muncăetc.

Page 7: profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

7/21/2019 profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

http://slidepdf.com/reader/full/profilul-psihologic-al-adolescentului-cu-comportament-deviant 7/12

Cauze externe/sociale

cauze socio-economice şi culturale : nivel detrai scă ut$ şomaj ridicat$ norme şi valori socialecon u e$ slăbirea controlului social$cauze socio-afective $cauze educaţionale: încep%nd cu amilia şicontinu%nd cu şcoala.

Page 8: profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

7/21/2019 profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

http://slidepdf.com/reader/full/profilul-psihologic-al-adolescentului-cu-comportament-deviant 8/12

$!ecte

&imbajul

'andirea

(maginatia

)emoria(nvatarea

)otivatia

*ointa

Deprinderile siobisnuintele

+rocesele afective sise"ualitatea

(nteligenta

Caracterul

Page 9: profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

7/21/2019 profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

http://slidepdf.com/reader/full/profilul-psihologic-al-adolescentului-cu-comportament-deviant 9/12

etodele de intervenţie au surse variate cade e#emplu: mediul amilial şi instituţiile de învăţăm%nt.!ărinţii pot "ndemnaţi :

ă aprecie e

ă încuraje eă dicute

!rofesorilor li se pot da su#estii :ă organi e eă structure eă comunice

Page 10: profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

7/21/2019 profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

http://slidepdf.com/reader/full/profilul-psihologic-al-adolescentului-cu-comportament-deviant 10/12

1. Comportamentne#ativist $. Comportament violent %. &urtul '. (meninţările

). (utomutilarea

Page 11: profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

7/21/2019 profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

http://slidepdf.com/reader/full/profilul-psihologic-al-adolescentului-cu-comportament-deviant 11/12

*+. Concluzii

+utem spune că o creştere a niveluluiinteligenţei emoţionale duce la o diminuare amani estărilor deviante a adolescenţilor.-ineînţeles ,,efcienţa metodelor de intervenţiese va arăta în ultimă instanţă prin integrareasocială a adolescenţilor şi prin renunţarea la a maicomite apte reprobabile social.

Ceea ce este tragic este aptul că e#istăpărinţi care ori nu s!au ocupat de educarea şicreşterea copiilor într!un mod normal şi au ostaproape indi erenţi la ceea ce ace copilul ori sauocupat de acestia, iar mediul social nu ia ajutat inpastrarea valorilor dobandite in amilie. /cestlucru a dus în majoritatea ca urilor la apariţiaunor tineri cu caracterdeviant.

Page 12: profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

7/21/2019 profilul psihologic al adolescentului cu comportament deviant

http://slidepdf.com/reader/full/profilul-psihologic-al-adolescentului-cu-comportament-deviant 12/12

,*, * 0(&*

1. năc2escu C. - 34ratat de psi2opatolo#ie3 !0ditura Te"nică, -ucureşti 1223.

$. 2eor#2e &. - 3!si2olo#ie penitenciară: studiişi cercet ă ri3 ! 0ditura 4scar +rint, -ucureşti, 5667.

%. 5oldevici *. 6 7!si2oterapia de scurtă durată8 8 0ditura Dual Tec", -ucureşti, 1229.'. 9c2iopu - 3Criza de ori#inalitate la

adolescenţi3 ! 0ditura Didactică şi +edagogică,-ucureşti, 56 6. 1).

). ;;;.e-scoala.ro<. =eamţu> C. ?$@@%A , Devianţa şcolară. '"id de

intervenţie în ca ul problemelor de comportamentale elevilor, 0d. +olirom, (aşi.