Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

of 23 /23

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

ORGANIZAREA SPAŢIULUI MONDIAL (ŢĂRI DEZVOLTATE, ŢĂRI Î N DEZVOLTARE, ALTE ŢĂRI). RAPORTUL NORD-SUD. Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA. PRECIZARI TERMINOLOGICE: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Page 1: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

ORGANIZAREA SPAŢIULUI MONDIAL (ŢĂRI DEZVOLTATE,

ŢĂRI ÎN DEZVOLTARE, ALTE ŢĂRI).

RAPORTUL NORD-SUD

Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Page 2: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

PRECIZARI TERMINOLOGICE:- Nord = termen asociat cu ţările dezvoltate

(bogate); exemple: America de Nord (fără Mexic), Japonia, Tigrii Est Asiatici (Indonezia, Filipine, Malaysia, Tailanda), Israel, Australia şi Noua Zeelandă.

- Sud = face referire la ţările în curs de dezvoltare (sau la ţările subdezvoltate – sărace); exemple: America Latină, Africa, Asia – Bangladesh, Afganistan, Nepal, Cambodgia (fără ţările care aparţin Nordului) şi Oceania (Papua-Noua Guinee ș.a.), inclusiv Romania.

CINE A PROPUS? Această divizare a fost propusă de Willy Brandt în 1980, care a trasat o linie de separaţie, (care îi poartă numele), între cele două zone. Aceasta nu este rectilinie, ci prezintă o serie de sinuozităţi, corespunzătoare graniţelor dintre ţările dezvoltate şi subdezvoltate.

SCOPULPrin cunoaşterea decalajelor economice dintre ţările dezvoltate (aparţinând Nordului) şi cele în curs de dezvoltare (aparţinând Sudului) se pot lua măsurile necesare de sprijinire a acestora din urmă.

RAPORT: în prezent, unei ţării din Nordul dezvoltat îi corespund cinci ţări din Sud

Fig.1 Harta politică a lumii

Page 3: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

A. ORGANIZAREA SPAȚIULUI MONDIAL (TĂRI DEZVOLTATE, ȚĂRI ÎN DEZVOLTARE, ALTE CATEGORII DE ȚĂRI)

Organizarea spaţiului mondial pe categorii de ţări dezvoltate sau în curs de dezvoltare are conotaţii sociale, economice şi demografice.

Gradul de dezvoltare al unei ţări se cuantifică cu ajutorul unor indicatori statistici (de natură economică, socială şi demografică), precum: produsul intern brut pe cap de locuitor (fig. 3), (PIB/loc.), speranţa de viaţă la naştere (fig. 4) gradul de alfabetizare (fig.5) etc.

Fig. 2: Repartiţia ţărilor: Nord – Sud (sursa:http://www.geography-

revision.co.uk)

Page 4: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Fig. 3: Produsul Intern Brut per capita – 2011 (sursa: http://en.wikipedia.org)

Produsul intern brut pe cap de locuitor

Page 5: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Fig. 4: Speranţa de viaţă la naştere – 2011 (Sursa: CIA World Factbook)

Speranța de viață la naștere

Page 6: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Fig. 5 Gradul de alfabetizare

Gradul de alfabetizare

Page 7: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Însumarea acestora duce la conturarea unui alt indicator: Indicele de Dezvoltare Umană (fig.6), care are valori de la zero (ţară slab dezvoltată) la unu (ţară dezvoltată) şi care redă mult mai

fidel nivelul de dezvoltare al unei ţări.

Indicele dezvoltării umane (IDU), este o măsură

comparativă a speran ei de țvia ă, alfabetizării, ț

învă ământului i nivelului de ț ștrai. În acest fel, este folosit pentru a compara mai bine

nivelul de dezvoltare a unei ări țdecât PIB-ul pe cap de locuitor,

care măsoară doar prosperitatea materială i nu ș

al i indicatori socioț -economici.

Fig. 6: Indicele de Dezvoltare Umană (sursa: http://en.wikipedia.org Human Development Report)

Page 8: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Din analiza acestor hărţi se pot extrage concluzii pertinente în legătură cu nivelul de dezvoltare al statelor lumii. Redau, în tabelul de mai jos, câteva caracteristici.

Categorii de țări după gradul de dezvoltare și caracteristicile lor:

Țări dezvoltate ări în curs de Țdezvoltare

Alte categorii de ăriț

ări Țsubdezvoltate

ări nou Țindustrializate

Carcateristici -PIB/loc. mare;-nivel de trai ridicat;- puternic industrializate, dar în care predomină sectorul terţiar;- valoarea IDU foarte mare (apropiată de 1);- rata alfabetizării apropiată de 100%

-standard de viaţă scăzut;-slab industrializate;-valoarea IDU medie-scăzută

- standarde de viaţă foarte scăzute;- IDU apropiat de zero;- predomină sectorul agricol;- instabilitate socială;- grad ridicat de analfabetism;- PIB/loc. foarte scăzut (sub 1000$);

- reprezintă o „mixtură” între ţările dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare;- PIB/loc., relativ mare;- creştere economică rapidă;

Exemple de țări

S.U.A.,Norvegia, Australia,Luxemburg, Irlanda, Elveţia, U.K., Germania, Canada, Franţa etc. (ţările din America de Nord, Europa Occidentală, Australia, Noua Zeelandă).

România,Ucraina, Rusia, Bulgaria, Argentia, Cuba etc.

33 de ţări din Africa(Angola, Benin,Senegal, Zambia,Uganda etc.)

Brazilia,China, Mexic, India, Africa de Sud, Filipine, Malaysia.

Page 9: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

B. RAPORTUL NORD-SUD

Se referă la un nou concept geografic, care, teoretic, delimitează ţările bogate de cele sărace – NORD înseamna ările dezvoltate, iar SUD, ările în dezvoltare.ț ț

Decalaje evidente ce au fost accelerate si de ritmul diferit de cre tere a popula iei, în cele dezvoltate ș țînregistrîndu-se o cre tere u oară, în timp ce în cele în dezvoltare una explozivă (de aproape trei ori).ș ș

Diviziunea dintre nord i sud are i un anumit caracter etnic i lingvistic, prin încercarea de separare a ș ș șspa iului cu o civiliza ie de tip occidental fa ă de restul planetei noastre. ț ț ț

Există însa anumite elemente care eviden iază trăsături ale sudului, în raport cu nordul: ț

Programe (prima în 1974)/Conferin e Interna ionale (prima în 1975) – ONU/organisme interna ionale ț ț ț

Dezvoltarea demografică accelerată

Predominarea populației

rurale Dezvoltarea economică

semnificativă

Existența unei

agriculturi de subsidență

rezultate neconcludente, nereușindu-se progrese substanțiale în vederea reducerii decalajului economico-social dintre cele două grupuri de tări

Page 10: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Accesul la pămînt înseamnă dreptul la hrana

Indicatori ce reflectă decalajul NORD-SUD:

Hrana – minim necesar 2400calorii

– Ex: SUA/Austria=3800, Burundi= sub 1600

Consumul de energie (kWh/loc.) –Ex: NORD-

minimum 8000kWh, Norvegia atinge

30.000kWh, SUD- majoritatea sub

1000kWh, Burkina Faso, Burundi=100kWh

Accesul la apă potabilă –

NORD=100%, SUD=deficitare, acces sub 50%

Page 11: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Suedia – Europa Nord – PIB 35876$/cap loc., speranța de viață 80ani, sistem educațional ridicat, rată șomaj/sărăcie scăzută. Populația, indiferent de pătura socială are acces gratuit la servicii de sănătate.

TĂRI DEZVOLTATE - SUD

Page 12: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Germania – Europa Centrală – economie solidă, standarde înalte de educație, rată alfabetizare 99%. PIB= 40631$/cap loc., rată sărăcie scăzută. Speranța de viață – 79,4ani, șomaj – 7%

Page 13: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Liechtenstein – Localizat în Europa Centrală, este unul dintre cele mai mici state ale lumii, pop. redusă (35000loc.), PIB=100.000$/cap loc. Rată sărăcie/șomaj scăzute, nivelurile de educație/alfabetizare printre cele mai înalte din Europa. Taxe mici ce atrag investitorii străini.

Page 14: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Irlanda – stat insular, vestul Europei, economie dezvoltată, rată alfabetizare 99%, înalte standarde de educație. PIB=45000$/cap loc.

Page 15: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Canada – stat situat în nordul continentului american, avansat din punct de vedere economic, PIB=51.147$/cap loc, rată alfabetizare și nivel educație ridicat. Speranța de viață de 80.7ani este dublată de un serviciu de sănătate exemplar si de niveluri mici de taxare a populației.

Page 16: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Tări în curs de dezvoltare - NORD

Iran- situat în SV Asiei; PIB=5.493$/cap loc., rata inflației-15%. Economie slabă, datorată controlului statului, sancțiunilor internaționale, managementului defectuos

Page 17: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Nicaragua – PIB=1.197$/cap loc. Aprox. jumătate din populația țării trăiește sub limita sărăciei. Rată inflație=9%

Page 18: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Swaziland(sudul Africii) - creșterea rapidă a populației africane și lipsa locurilor de muncă sunt doui factori ce mențin rata sărăciei. PIB=3.109$/cap loc., rată inflație= 7,3%

Page 19: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Kîrgîzstan – situată în centrul Asiei, deţine o pondere a şomajului de 11%. PIB=943$/cap loc., rata inflaţiei: 12,6%

Page 20: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

Jamaica – analfabetismul în această ţară deţine un procent de 88%. Criya globală a făcut ca economia acestei insule să scadă cu 4% în ultimii doi ani. Inflaţia: 7%

Page 21: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

DIALOGUL NORD-SUDDIALOGUL SUD-SUD

Decalajele socio-economice au determinat apariţia unor forme de dialog între părţi:

- DIALOGUL NORD-SUD: se bazează pe trei criterii: dialog, parteneriat, solidaritate. Implicare ONU+alte organisme internaţionale în vederea reducerii decalajului dintre cele două categorii de ţări.

- DIALOGUL SUD-SUD: ţările în dezvoltare au lansat un parteneriat în vederea sprijinirii reciproce şi a promovării pe plan internaţional a intereselor lor.

Page 22: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

BIBLIOGRAFIE Neguţ, S. , Ielenicz, M. , Apostol , G. - Geografie – manual pentru clasa a XI – a, Edit. Humanitas

Educational , Bucureşti, 2006. www, didactic . ro www . Referate.ro

Page 23: Profesor: BUGA IONELA MĂDĂLINA

VĂ MULŢUMESC!