Proclamarea învierii lui Hristos

of 8 /8
Proclamarea învierii lui Hristos

Embed Size (px)

description

Proclamarea învierii lui Hristos. Motiva tia proclamării învierii. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Proclamarea învierii lui Hristos

Page 1: Proclamarea  învierii lui Hristos

Proclamarea învierii lui Hristos

Page 2: Proclamarea  învierii lui Hristos

Motivatia proclamării învierii 1 Ascultaţi-Mă, ostroave! Luaţi aminte, popoare depărtate! Domnul M-a chemat din sânul mamei şi M-a numit de la ieşirea din pântecele mamei. 2

Mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită, M-a acoperit cu umbra mâinii Lui; şi M-a făcut o săgeată ascuţită, M-a ascuns în tolba Lui cu săgeţi. 3 „Şi mi-a zis: „Israele, tu eşti robul Meu în care Mă voi slăvi.” 4 Şi eu mă gândeam: „Degeaba am muncit, în zadar şi fără folos mi-am istovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul, şi răsplata mea, la Dumnezeul meu. 5 Şi acum, Domnul vorbeşte, El, care M-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu Robul Lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov şi pe Israel, care este încă împrăştiat; căci Eu sunt preţuit înaintea Domnului, şi Dumnezeul Meu este tăria Mea. 6

El zice: „Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, Te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.” 7 Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către Cel dispreţuit şi urât de popor, către Robul celor puternici: „Împăraţii vor vedea lucrul acesta, şi se vor scula, şi voievozii se vor arunca la pământ şi se vor închina, din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care Te-a ales.” (Isaia 49:1-7)

Page 3: Proclamarea  învierii lui Hristos

Motivatia proclamării învierii

45 Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. 46 Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi. 47 Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. 48

Voi sunteţi martori ai acestor lucruri. 49 Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” (Luca 24:45-49)

Page 4: Proclamarea  învierii lui Hristos

Promisiunea proclamării învierii

18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:18-20) 

Page 5: Proclamarea  învierii lui Hristos

Puterea proclamării învierii

7 El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. 8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Faptele apostolilor 1:7-8) 

Page 6: Proclamarea  învierii lui Hristos

Cum aplicăm?

Cum au dus ucenicii învierea mai departe:  • prin predicarea evangheliei (nu doar „prin viața lor”) • printr-o predicare plină de îndrăzneală  

Page 7: Proclamarea  învierii lui Hristos

Cum aplicăm?29 Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala 30 şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.” 31 După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. (Faptele apostolilor 4:29-31) 

18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii 19 şi pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, 20

al cărei sol în lanţuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. (Efeseni 6:18-20) 

Page 8: Proclamarea  învierii lui Hristos

Cum aplicăm?

• Fiind intenționali (Ef. 5:16: „Răscumpărați vremea”; „Folosiți fiecare ocazie pe care o aveți”) • Fiind mult mai relaționali și prietenoși• Luând-ne noi înșine responsabilitatea predicării și ucenicizării• Contextualizându-ne gândirii lor (1 Cor. 9:20-23)