Proceduri Evaluare_ SM 6.2

of 40 /40
 E 1.2 FIȘA DE EV ALU ARE GENERALĂ A PROIECTULUI SUBMASURA 6.2 - SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE IN ZONE RURALE Subs!"#u$% 2.2 & F#s s'!#(! ) *+#(!%+ & A$,% 2.2. Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant şi aplicatie (vericare realizată de către expertul de la nivel judetean) Numărul de înregistrare al ererii de !inanţar e (!)" !# N  $ip odicare odicare odicare %icitaţie de od od Număr de ordine erere &ăsură 'ub&ăsură de rezervă proiecte regiune udeţ de  înregistrare în !inanţare *egistru +enumirea solicitantului "  $itlul pr oiectului ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,------------------------------------ ---- .mplasare -------------------------------------------------------------------------------------- (localitate)--------------------------------  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,---------------------------------------------------------- ----------------------------- 'tatutul juridic ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,---------------------------------------------------------- ----- +ate personale (reprezentant legal) Nume" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,------------------------------------------------ ----------------------------------- /renume",,,,,--- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,---------------------------------------------------------------------- ----------- ! uncţia reprezentantului legal al întreprinderii " ,,,,,,,,,,----------------------------------------------------------------- !unc0ia reprezentantului legal al proiectului (asociat unic#asociat majoritar#administrator)----------------------- (se va completa de către expertul evaluator de la nivel jude0ean prin preluarea informa0iilor din ererea de ! inan0are 'ec0iunile 1-2 si 1-3) 4ericarea corectitudinii informa0iilor cu privire la solicitant prezentate în ererea de !inan0ar e V+#(!%+ !"u%"/ DA NU S!0#u$% I

Embed Size (px)

Transcript of Proceduri Evaluare_ SM 6.2

Page 1: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 1/40

  E 1.2 FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI

SUBMASURA 6.2 - SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA DE ACTIVITATINEAGRICOLE IN ZONE RURALE

Subs!"#u$% 2.2 & F#s s'!#(! ) *+#(!%+ & A$,% 2.2.

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant şi aplicatie(vericare realizată de către expertul de la nivel judetean)

Numărul de înregistrare al ererii de !inanţare (!)"

!# N

 $ip odicare odicare odicare %icitaţie de od odNumăr de ordineerere &ăsură 'ub&ăsură de rezervă proiecte regiune udeţ de

 înregistrare în!inanţare *egistru

+enumirea solicitantului " $itlul proiectului,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,----------------------------------------.mplasare --------------------------------------------------------------------------------------(localitate)--------------------------------

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,---------------------------------------------------------------------------------------'tatutul juridic,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,---------------------------------------------------------------+ate personale (reprezentant legal)Nume",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-----------------------------------------------------------------------------------/renume",,,,,---,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,----------------------------------------------------------------------

-----------!uncţia reprezentantului legal al întreprinderii ",,,,,,,,,,-----------------------------------------------------------------!unc0ia reprezentantului legal al proiectului (asociat unic#asociatmajoritar#administrator)-----------------------(se va completa de către expertul evaluator de la nivel jude0ean prin preluareainforma0iilor din ererea de !inan0are 'ec0iunile 1-2 si 1-3)

4ericarea corectitudiniiinforma0iilor cu privire la solicitantprezentate în ererea de !inan0are

V+#(!%+ !"u%"/

DA NU

S!0#u$% I

Page 2: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 2/40

A & *+#(!%+% !+#"+##+ ) #3#b##"%" % '+#!"uu#B 5 *+#(!%+% !+#"+##+ ) s!0# % '+#!"uu#

A.VERIFICAREA CRITERIILOR DEELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

1. V+#(!%+% #3#b##"%"##s#!#"%$"uu#

V+#(!%+ !"u%"%

DA NU2-2- ererea de !inanţare se a6ă în sistem(solicitantul a mai depus aceeaşi cererede nanţare în cadrul aceleiaşi sesiunianuale)7

 

2-3 'olicitantul se a6a in *egistruldebitorilor .!I* pentru /rogramul'./.*+#!8.+*72-9 'olicitantul este înregistrat în *egistrul8videnţe /rocese: şi se a6ă în situa0iilitigioase cu .!I*: p;nă la pronun0areadenitivă <i irevocabilă a instan0ei de

 judecată în litigiul dedus judecă0ii7

 

2-=- 'olicitantul are un contract denan0are încetat din proprie ini0iativă:pentru o perioadă mai mică de 2 an de ladata rezilierii7

 

2-> 'olicitantul are un contract denan0are încetat pentru nerespectareaobliga0iilor contractuale din initiativa .!I*

pentru 3 ani de la data rezilierii7

 

2-? 'olicitantul a bifat toate puncteleobligatorii si cele specice: dupa caz: din+eclaratia pe propria raspundere ! si asemnat aceasta +eclaratie7

 

2-@ 'olicitantul a depus mai mult de unproiect în aceeaşi sesiune în cadrulaceleia<i submăsuri7

 

2-A 'olicitantul a mai beneciat de sprijinin cadrul s& ?-3 inclusiv de acela<i tip de

nan0are pentru activită0i neagricoleob0inut prin &ăsura 2BCDezvoltarea localăLEADERC7

 

2-B .sociaţii#ac0ionarii solicitantului ausau au avut această calitate în altă

 întreprindere care a solicitat în aceea<isesiune # beneciat în sesiuni diferite desprijin nanciar nerambursabil: în cadrulsubmăsurii ?-3: inclusiv de acela<i tip denan0are pentru activită0i neagricole

ob0inut prin &ăsura 2B CDezvoltarealocală LEADERC7

 

2-2D 'olicitantul a propus prin /lanul deafaceri activitati aferente codului .8N

 

Page 3: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 3/40

Page 4: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 4/40

2.V+#(!%+% !$)#"##+ ) #3#b##"%".

V+#(!%+ !"u%"/

DA NU

S#!#"%+

#$+4%"##

su'#4

$"%+

EG1 - S#!#"%$"u "+bu# s/ s 5$!%)+ 5$!%"3+#% b$(!#%+#+ #3#b##7

 

P+s%$/ (#!/ %u"+#%"/ (EFG nr- ==#3DDA)  

I$"+'+#$)+ #$)#*#)u%/ (EFG nr- ==# 3DDA)

I$"+'+#$)+ %4##%/ (EFG N*- ==#3DDA)

S!#"%" 5$ $u4 !!"#* 5 'N (înfinţată în bazaLegii nr. 92#2BBD, cu modifcările și completărileulterioare)

S!#"%" 5$ !4%$)#"/ s#4'/ 5 '' (înfinţată înbaza Legii nr. 92# 2BBD, cu modifcările şi completărileulterioare)

S!#"%" ' %!8#u$# 5 '. (înfinţată în baza Legii nr.92# 2BBD, cu modifcarile şi completările ulterioare)

 

S!#"%" 5$ !4%$)#"/ ' %!8#u$# 5 '. (înfinţatăîn baza Legii nr. 92# 2BBD, cu modifcările şicompletările ulterioare)

S!#"%" !u +/s'u$)+ #4#"%"/  5 '*% (înfinţatăîn baza Legii nr. 92# 2BBD, cu modifcările şicompletările ulterioare)

S!#"%" !4+!#%/ !u !%'#"% '+#*%" (înfinţată înbaza Legii nr. 2># 2BBD, cu modifcarile şi completărileulterioare)

S!#"%" %3+#!/  (înfinţată în baza Legii nr.

9?#2BB2) cu modicările şi completările ulterioare

S!#"%" !'+%"#*/ %3+#!/  ) 3+%)u 1 s#s!#"%"# !'+%"#* 49"9u3/+9"# 9# )!$su4  de gradul 2 (înfinţate în baza Legii nr. 2#3DD>): care au prevăzute în actul constitutiv caobiectiv inintarea de activităţi neagricole

C'+%"#*/ %3+#!/ de grad 2 (înfinţată în bazaLegii nr. !!" #$$%& de exploatare şi gestionare aterenurilor agricole şi a efectivelor de animale-

B%% ) )%" % s+*#!#uu# $#$ RECOM % ONRCD!.2 'ituatii nanciare# +eclaratie speciala 3DD# D!%+%"#'+#*#$) *$#"u+# )#$ %!"#*#"%"# %3+#!  332:D!%+%"#%) #$%!"#*#"%"

Page 5: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 5/40

D!..1  erticat de inregistrare eliberat de E* (FI)# .2 Hotarare judecatoreasca: .; .ct constitutivA$,%   %ista codurilor .8N eligibile pentru nantare incadrul s&?-3D!.1 /lan de afaceriD!.11  +eclaratie incadrare in categoriamicrointreprindere#intreprindere mica

D!. 12  +eclara0ie pe propria răspundere a solicitantuluiprivind ajutoarele de minimis B% ) )%" AFIR cu proiectele contractate pe scema deminimis (&923: &929: &=29-923: &=29-929: s& ?-3: s&?-=:s&@-?)+eclara0ii 'ec0iunea ! a ererii de !inan0are.lte documente (/rocură notarială) 5 dacă este cazul

EG2 - S#!#"%$"u "+bu# s/ '+#$" u$ '%$ )%%!+#<

 

D!. 1 /lan de afaceri'ec0iunea ! a ererii de !inan0areEG;- Ob#!"u ) %!"#*#"%" '$"+u !%+ s s#!#"/($%$0%+ "+bu# s/ s 5$!%)+ 5$ ! 'u0#$ u$u)#$"+ "#'u+# ) %!"#*#"/0# s'+#=#$#" '+#$ sub-4/su+% 6.27

.ctivită0i de produc0ie (ex" fabricarea produselor textile: îmbrăcăminte: articole de marocinărie: articole de ;rtie <icartonJ fabricarea produselor cimice: farmaceuticeJ activită0ide prelucrare a produselor lemnoaseJ industrie metalurgică:

fabricare construc0ii metalice: ma<ini: utilaje <i ecipamenteJfabricare produse electrice: electronice: produc0ie decombustibil din biomasă ex-" fabricare de pele0i) în vedereacomercializării: producerea <i utilizarea energiei din surseregenerabile pentru desfă<urarea propriei activită0i: ca parteintegrantă a proiectului etc-J

.ctivită0i mestesugăresti (ex" activită0i de artizanat <i alteactivită0i tradi0ionale neagricole (ex" olărit: brodat: prelucrareamanuală a erului: l;nii: lemnului: pielii etc-)J.ctivită0i turistice (ex" servicii agroturistice de cazare: serviciituristice de agrement <i alimenta0ie publică)J

'ervicii (ex" medicale: sanitarveterinareJ repara0ii ma<ini:unelte: obiecte casniceJ consultan0ă: contabilitate: juridice:auditJ servicii în tenologia informa0iei <i servicii informaticeJservicii tenice: administrative: alte servicii destinatepopula0iei din spa0iul rural: etc-)-

 

D!. 1 /lan de afaceriB%% ) )%" % s+*#!#u $#$ RECOM % ONRCA$,%   %ista codurilor .8N eligibile pentru nantare incadrul s&?-3A$,% > 5 %ista codurilor .8N eligibile numai pentru dotareacladirilor

EG?- S)#u s!#% s# 'u$!"u ) u!+u 5$ !%+ s *%)s/9u+% %!"#*#"%"% '$"+u !%+ s s#!#"/($%$0%+ "+bu# s/ ( s#"u%" 5$ s'%0#u +u+%<

 

Page 6: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 6/40

D! 1  /lanul de afaceriD! ;  +ocumente de proprietate pentru terenurile si cladirileaferente obiectivelor a caror realizare presupune lucrari deconstructiimontaj prevazute in /lanul de .faceri1aza de date a serviciului online *8E& a EN*D!%+%"# '%+"% F % !++## ) ($%$"%+  ca isi vadescide punct#puncte de lucru in spatiul ruralEG@ 5 I4'4$"%+% '%$uu# ) %%!+# "+bu# s/

 5$!%'/ 5$ ! 4u" u$# ) % )%"% )!### )%!+)%+ % s'+#=#$uu#-

 

D!.1 /lanul de afaceri.ngajamente asumate prin +eclaratia partea ! din cererea denantare

;. V+#(!%+% *%+## s'+#=#$uu#($%$!#%+

>D-DDD euro

@D-DDD euro in cazul activită0ilor de produc0ie:servicii medicale: sanitarveterinare <i deagroturism

V+#(!%+ !"u%"/

DA NU

4aloarea sprijinului este stabilită corect  

Ebservaţii----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....................................................................................................................................................................

?. V+#(!%+% )4$##+ )#$"+*$"# % '+#!"uu# V+#(!%+ !"u%"/

DA NU

V+#(!%+% 5$!%)+/+## '+#!"uu# 5$D4$## ) I$"+*$8#

D4$#u '+#$!#'%DI 6A Facilitarea diversifcarii, a infintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca.

Page 7: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 7/40

@.V+#(!%+% #$)#!%"+#+ ) 4$#"+#%+

V+#(!%+ #$)#!%"+# )4$#"+#%+

DA NU

A$,% INDICATORI DE MONITORIZARE

M%su+% 6 - D*"%+% ,'%"%8##+ # % 5$"+'+#$)+#+Sub4/su+% 6.2 - S'+#=#$ '$"+u 5$(#$8%+% ) %!"#*#"/8# $%3+#! 5$ $ +u+%

1. C) CAEN  

2. T#'u b$(!#%+uu#S#!#"%$0# 5$(#$0%0# 5$ b%%OUG ??: 2>

1ărbaţi

K=D

LM=D

!emeiK=D

LM=D

Ps%$/ =u+#)#!/  

;. S"%"u"ub$(!#%+uu#

F+4#+  

M4b+u % u$# 3s')/+## %3+#!  

M#!+5$"+'+#$)+ $u 5$(#$8%"/  

$"+'+#$)+ 4#!/ $u 5$(#$8%"/  

M#!+5$"+'+#$)+ ,#s"$"/  

$"+'+#$)+ 4#!/ ,#s"$"/  

?. T#'u ) $/

Z$/ $+4%/  

Z$/ 4$"%$/  

Z$/ !$s"+$3+# s'!#(!  

Z$/ !$s"+$3+# s4$#(!%"#*  

@. T#'u #$*s"#8##

%. %!"#*#"/8# '$"+u '+)u!+% 9# !4+!#%#%+%'+)us+ $$-%3+#!

 

b. %!"#*#"/0# 49"9u3/+9"#  

!. %!"#*#"/8# 3%" ) u+$#%+% ) s+*#!##  

). %!"#*#"/8# '$"+u %3+-"u+#s4  

6.Su'+%%0% %H ,'%"%0##: ,'%"%0##+ s'+#=#$#"

.R%4u+% %3+#!/

Cu"u+# ) !4'+"#!u"u+/V#"#!u"u+/C+9"+ b*#$ '$"+u !%+$C+9"+ b*#$ '$"+u %'"C+9"+ *#$ 9# !%'+#$P+!#$P/s/+# ) !u+"M#," !u"u+ 4#,":%$#4% 4#,":!u"u+ 9#!+9"+% %$#4%+ !u ,!'0#% %b#$+HAb#$A"

>. Nu4/+ !u+# )4u$!/ nou create

B/+b%8#  

F4#  

. C$"+#bu# %P+#+#"%"% 1

M1 - T+%$s+ ) !u$"#$8 # %!8#u$# ) #$+4%+M2 - S+*#!## ) !$s##+

M16 - C'+%+  I$)#!. $+.1 - reprezintă codul .8N pentru investiţia vizată prin proiectJ

I$)#!. $+.2K ;K ?K # @  se va bifa doar o singura categorie# categoria majoritarăJI$)#!. $+. 6 # - se vor completa numai pentru solicitanţii care se încadrează în categoria fermierilor sau a membrilor gospodăriiloragricoleJ/entru indic. $+. 6 se va completa suprafaţa în ectare a exploataţiei# exploataţiilor sprijinite: iar pentru indic- nr- @ se va bifa categoriamajoritară (o singură categorie)JI$)#!. $+. >  se va completa numărul locurilor de muncă nou create prin proiectJI$)#!. $+.   se va completa din momentul demararii &D2: &D3: respectiv &2?: cu bifa în dreptul măsurii corespunzătoare: dacă va cazul-Notă" &icroîntreprinderile <i intreprinderile mici nou înin0ate sunt cele înin0ate în anul depunerii !

Page 8: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 8/40

DECIZIA REFERITOARE LAELIGIBILITATEA PROIECTULUI

V+#(!%+!"u%"/

DA NU

Verifcare la OJFIR  

Ebservatii" -'e detaliaza pentru ecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit:motivul neeligibilităţii: dacă este cazulJ daca proiectul este neeligibil nu se mai continua vericarea--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTIED%!% #$ !++% ) ($%$"%+ $u s" b#%" )!u4$"u @ - C'# aextrasului din *egistrul .N'4'.# ./I. din care să reiasă calitatea de fermier:cu ştampila şi menţiunea onform cu originalulK s%u )!u4$"u $u s"%"%s%" ) !%"+ s#!#"%$"K %!s"% $u !$s"#"u# 4"#* )$#3#b##"%". E,'+"## *+ *+#(!% %!s" )!u4$" '+#$ %!!s%+%#$uu#7 ttp"##OOO-ansvsa-ro#7pagMA9= si a bazei de date ./I. si vor atasaextrasele-

Page 9: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 9/40

B. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECIE A PROIECTULUI

PRINCIPIUL DE SELECIE

PUNCTAJ

SCORHOJFIR:AFIR

1.P+#$!#'#u )#*+s#(!/+## %!"#*#"/0## %3+#! %+4#+#+:44b+#+ 3s')/+## %3+#! !/"+ %!"#*#"/0#$%3+#! - 1@ 'u$!"D! .1  erticatul de inregistrare : .2 Hotarare judecatoreasca # .;  .ctconstitutiv pentru societatea cooperativă agricolăS+*#!#u $#$ RECOMD!. @ B%% ) )%" APIA:R3#s"+u ANSVSA:R3#s"+u A3+#!D!.2 S#"u%"## ($%$!#%+: D!%+%"# s'!#%% 2: D!%+%"# '+#*#$)*$#"u+# )#$ %!"#*#"%"# %3+#! 221D!.6  opie act de identitate

1.1.  /roiecte care sunt ini0iate de o întreprindere existentă: care adesfă<urat în principal activitate în domeniul agricol <i inten0ionează să<idiversice activitatea în sectorul nonagricol- .ctivitatea agricolă trebuiesă e realizată pe perioada a cel pu0in 23 luni de la data înin0ării <i p;năla data depunerii cererii de nan0are 2> puncte1.2.  /roiecte care sunt ini0iate de un fermier#membru al gospodarieiagricole care a activat în agricultură minimum 23 luni p;nă la datadepunerii cererii de nan0are (fapt vericat în baza de date ./I.#*egistrul.N'4'.#*egistrul .gricol) 2D puncte-2.P+#$!#'#u '+#+#"#/+## s!"%++ !u '"$0#% ) !+9"+T,"# 9# '#/+#K I$)us"+## !+%"#* 9# !u"u+% & #$!us#*

49"9u3u+#K %!"#*#"/8# ) s+*#!## 5$ "$3#% #$+4%0##K%3+"u+#s4K s+*#!## '$"+u ''u%0#% )#$ s'%0#u +u+%H - ? 'u$!"D!. 1 /lanul de afaceriA$,%  %ista detaliata a actiunilor conform codurilor .8N s& ?-3 cu sectoareprioritareB%% ) )%" $#$ RECOMC++ ) ($%$"%+ 2.1. /roiecte ce vizează activită0i de produc0ie din sectoarele cu poten0ialde cre<tere =D p/roiectul vizează activită0i conform codului .8N aferent activită0ii deproduc0ie scorate'riterii de departa(are)  A!"#*#"%"# 4s"su3%+s"#

2.2 /roiecte ce vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere 9>p/roiectul vizeaza prestarea de servicii conform codului .8N aferentserviciului scorat-'riterii de departa(are)

 

S+*#!##K %" )!%" s+*#!## 4)#!%K s%$#"%+-*"+#$%+ s# ) %3+"u+#s4

  S+*#!## IT

P;. P+#$!#'#u s"#4u/+## %!"#*#"/0#+ "u+#s"#! 5$ s$su '+#+#"#/+##%!"#*#"/0#+ %3+"u+#s"#! )s/9u+%" 5$ $ !u '"$0#%"u+#s"#! +#)#!%": )s"#$%0## !"u+#s"#!: $ !u %+## $%"u+%'+"=%" & M%, 2 'u$!"

Page 10: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 10/40

D!. 1- /lan de .faceri1aza de date online *8E&A$,%  %ista detaliata a actiunilor conform codurilor .8N s& ?-3 cu sectoareprioritareA$,%  %ista zonelor cu potential turistic ridicatA$,% 1 %ista zonelor cu destina0ii ecoturisticeA$,% 11 %ista ariilor naturale protejate;.1.  /roiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice

<i#sau servicii de agrement) în zonele cu poten0ial turistic ridicat &ax- 2Dpîn cazul F.$urilor cu oncentrare mare de resurse turistice (mrt)punctajul va de max- > puncte- în cazul F.$urilor cu oncentrare foarte mare de resurse turistice(fmrt) punctajul va de max- 2D puncte-;.2.  /roiecte care includ activită0i turistice de agrement ce vor desfă<urate în zonele cu destina0ii ecoturistice >p;.;.  /roiecte care includ activită0i turistice de agrement ce vor desfă<urate în zone cu arii naturale protejate >p

P?. P+#$!#'#u s"#4u/+## u$u# $#* +#)#!%" ) !%#"%" % '%$uu# )%%!+#K !%+ *% ( s"%b##" 5$ u$!0# ) '+)u!0#% !4+!#%#%"/s%u %!"#*#"/0# '+s"%"K 5$ '+!$" ) 's" ; )#$ *%%+%'+#4# "+%$9 ) '%"/ - 2@ 'D!. 1. /lan de .faceri/artea F a cererii de nantare?.1- /roiecte care prevăd în /lanul de .faceri produc0ie comercializată sauactivită0i prestate întrun procent de peste 9DP din valoarea primei tran<ede plată- 4ericarea se realizează în baza prognozelor din /lanul deafaceri 3>p-P+!$" '+)u!"# !4+!#%#%"% s%u %!"#*#"%"# '+s"%"

TOTAL 'u$!"%= 1 '/entru această submăsură punctajul minim este de 2> puncte si reprezintă pragulsub care niciun proiect nu poate intra la nanţare-

A"$"#8valuarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odatacu ererea de nantare-Ebservatii"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.probat de" +irector E!I*# .!I*Nume#/renume ,,,,,,,,------------------'emnătura şi ştampila--------------------------------+.$.,,,--------------------------------------------------

4ericat" Qef 'erviciu E!I*#.!I*Nume#/renume ,,,,,,,,-------------------'emnătura---------------------------------------------------+.$.,,,----------------------------------------------------

Rntocmit de" 8xpert E!I*#.!I*Nume#/renume ,,,,,,,,--------------------

'emnătura-----------------------------------------------------+.$.,,,------------------------------------------------------

Page 11: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 11/40

M")3#% ) *+#(!%+ % !+!"#"u)#$## #$+4%0##+ !u '+#*#+ %s#!#"%$" '+$"%" 5$ C++% ) F#$%$0%+

DOCUMENTE DE VERIFICAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

ererea de nan0are 'ec0iune 1.plica0ia *8E& online 5 erticatulonstatator

8xpertul verică dacă datele comlpletate

de solicitant privind denumireasolicitantului <i informa0iile prezentate la'ec0iunea 1 din ererea de !inan0are (12 <i13) corespund cu datele înscrise înaplica0ia *8E& 5 erticatul onstatator

SECTIUNEA IA. M")3# ) %'#!%" '$"+u *+#(!%+% !$)#8##+ ) #3#b##"%"

1. V+#(!%+% #3#b##"%"## s#!#"%$"uu#

DOCUMENTE DE VERIFICAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

2-2 ererea de !inanţare se a6ă însistem (solicitantul a mai depusaceeaşi cerere de nanţare în cadrulaceleiaşi sesiuni anuale)7

4ericarea se face in *egistrul electronic alaplicatiilor: pe campul FI-

se va bifa SNFC pentru cerere denan0are noua 5 ! nu gurează cu statutcompletat în *egistrul electronic

se va bifa S+.C 5 cererea a mai fostdepusa: daca solicitantul gurează cu cod!# status proiect cererea de renun0are afost aprobata: atunci se poate redepune osingură dată în cadrul aceleiasi sesiunianuale-+acă are mai mult de o cerere de nantare(mai există o cerere neretrasă) cererea esterespinsă de la vericare-+aca in *egistrul electronic statutul este"

*t M retrasă solicitantul poateredepune cererea de nantare osingura data in cadrul aceleiasisesiuni anuale de depunereJ

Na respinsa#neadmisa pentru

vericare: se accepta pentruvericare cel mult inca o data inaceeasi sesiune:

. am;nata pentru selectie: deoarecein etapele de selectie anterioare nu aindeplinit pragul de calitate: seaccepta la vericare in aceasta etapadaca indeplineste pragul de calitate-

- +aca in *egistrul electronic statutul nueste completat: atunci este o cerere denantare noua si se va realiza vericarea-

2-3 'olicitantul se a6a in *egistruldebitorilor .!I* pentru /rogramul'./.*+#!8.+*7

2-3 8xpertul verică dacă solicitantul este înscris cu debite în *egistrul debitorilorpentru './.*+ şi !8.+*: a6at pe linTulUUalpacaU+ebite- +acă solicitantul este

 înscris în *egistrul debitorilor: expertul va

Page 12: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 12/40

printa şi anexa pagina privind debitul:inclusiv dob;nzile şi majorările de întarziere

 înscrise pe numele solicitantului <i va bifacaseta V+.C: caz în care cererea denanţare nu este eligibilă pentru nantare-Rn caz contrar se va bifa VNFC: iar aceastăcondiţie de eligibilitate este îndeplinită-

2-9 'olicitantul este înregistrat în*egistrul 8videnţe /rocese şi se a6ă însitua0ii litigioase cu .!I*: p;nă lapronun0area denitivă <i irevocabilă ainstan0ei de judecată în litigiul dedus

 judecă0ii7

8xpertul verică dacă solicitantul se a6ă  în*egistrul 8videnţe /rocese: pe locaţiaUUleserverUdirectiajuridicaU %itigii şi debitepentru litigii- +acă solicitantul este înscris în*egistrul 8videnţe /rocese in curs de

 judecata: expertul va printa şi anexa paginadin registru: va bifa caseta V+.C: caz încare cererea de nanţare nu este eligibilă-Rn caz contrar se va bifa VNFC: iar aceastăcondiţie de eligibilitate este îndeplinită-

2-= 'olicitantul are un contract denan0are încetat din proprie ini0iativă:pentru o perioadă mai mică de 2 an dela data rezilierii7

 2-= 8xpertul verică dacă solicitantul este înscris în %ista contractelor de nantare!8.+* reziliate a6ată pe linTulUUspportalUdavOOOrootU+epartamentUdcpUInstrumente de lucruU*eziliate (*apoarte#contracte de fnantare  reziliate): iarrezilierea are o vecime mai mica de un an-+acă în urma vericării efectuate: expertulconstata că solicitantul se regăseşte în %istacontractelor de nantare: iar rezilierea are ovecime mai mică de 2 an: expertul va

printa şi anexa pagina unde se găseşteproiectul reziliat <i va bifa caseta V+.C:caz în care cererea de nanţare va declarată neeligibilă-Rn caz contrar se va bifa VNFC: iaraceastă condiţie de eligibilitate este îndeplinită

2-> 'olicitantul are un contract denan0are încetat pentru nerespectareaobliga0iilor contractuale din initiativa

.!I* pentru 3 ani de la data rezilierii7

2-> +acă solicitantul este înscris în %istacontractelor de nantare reziliate pentrunerespectarea obligatiilor contractuale: din

initiativa .!I*K a6ată pe linTulUUspportalUdavOOOrootU+epartamentUdcpUInstrumente de lucruU*eziliate: iar reziliereaare o vecime mai mică de 3 ani: expertulva printa şi anexa pagina unde se găseşteproiectul reziliat din Li*ta contractelor defnantare reziliate: va bifa caseta V+.C: caz

 în care cererea de nanţare va declaratăneeligibilă- Rn caz contrar se va bifa VNFC:iar această condiţie de eligibilitate este

 îndeplinită-2-? 'olicitantul a bifat toate punctele

obligatorii si cele specice: dupa caz:din +eclaratia pe propria raspundere !si a semnat aceasta +eclaratie7

2-? 8xpertul verica in ererea de nantare

daca sunt bifate casutele aferentepunctelor existente: după caz: in.ngajamente#+eclaratii pe proprieraspundere: daca aceasta este datata:

Page 13: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 13/40

semnata# stampilata- +aca pe parcursulvericarii proiectului: expertul constata casunt respectate punctele insusite prin+eclaratie: acesta bifeaza +. in casetacorespunzatoare- Rn caz contrar: expertulbifează NF şi motivează poziţia sa la rubricaSEbservatiiC: iar cererea de nantare va

declarata neeligibila-8ligibilitatea proiectului nu este afectată încazul în care solicitantul bifează toatecasetele: iar expertul constată că bifareauneia sau mai multor casete nu eranecesară-

2-@ 'olicitantul a depus mai mult deun proiect în aceeaşi sesiune în cadrulaceleia<i submăsuri7

2-@ 8xpertul verică în *egistrul electronical aplicaţiilor dacă solicitantul se regăseşte

 în sistem cu mai mult de un proiect depus în aceeaşi sesiune- +acă +.: cererea denanţare va declarată neeligibilă: dacă

NF se continuă vericarea eligibilităţii-

2-A 'olicitantul a mai beneciat desprijin in cadrul s& ?-3: inclusiv deacela<i tip de nan0are pentruactivită0i neagricole ob0inut prin&ăsura 2B CDezvoltarea localăLEADER+ 7

2-A 8xpertul verică în bazele de date ale.!I*: dacă solicitanul a mai beneciat desprijin in cadrul s& ?-3 sau de acela<i tip denan0are pentru activită0i neagricoleob0inut prin &ăsura 2B C+ezvoltare locală%8.+8*C+aca se regaseste in baza de date: cerereade nanţare va declarată neeligibilă: dacăNF: se continuă vericarea eligibilităţii-

2-B .sociaţii#ac0ionarii solicitantului ausau au avut această calitate în altă

 întreprindere care a solicitat în aceea<isesiune # beneciat în sesiuni diferitede sprijin nanciar nerambursabil: încadrul submăsurii ?-3: inclusiv deacela<i tip de nan0are pentruactivită0i neagricole ob0inut prin&ăsura 2B CDezvoltarea localăLEADERCW7

2-B 8xpertul verică în sistemul *8E&online # .plica0ia Interoperabilitate aonsiliului oncuren0ei dacăasociatii#actionarii solicitantului suntasociati# acţionari în alte societăţi indiferentde procentul de0inut-In cazul in care .plica0ia Interoperabilitate aonsiliului oncuren0ei nu poate accesata: expertul va solicita: prinintermediul formularului 8 9-=: erticatulonstatator privind calitatile#functiile

detinute de o persoana zica#juridicainregistrata la EN* pentru totiasociatii#actionarii-+acă in urma vericarilor sunt identica0iasociaţi#ac0ionari ai solicitantului av;nd saucare au avut această calitate în altă

 întreprindere: se continua vericarea în*egistrul electronic al aplica0iilor (.!I*)după întreprinderea identicată: în vedereaidenticării eventualelor proiecte depuse decatre aceasta: în aceea<i sesiune în cadrulsubmăsurii ?-3 sau au beneciat anterior:prin aceeasi submasură: inclusiv de acela<itip de nan0are pentru activită0i neagricoleob0inut prin &ăsura 2B C+ezvoltarea locală%8.+8*C-

Page 14: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 14/40

+acă +.: cererea de nanţare va declarată neeligibilă: dacă NF: se continuăvericarea eligibilităţii-

2-2D 'olicitantul a propus prin /lanulde afaceri activitati aferente codului.8N care este#a fost %u"+#%"  laEN* inainte de depunerea cererii de

nantare7

2-2D 8xpertul verică in sistemul *8E&online# .plica0ia nteroperabilitate aonsiliului oncuren0ei dacă solicitantulare#a avut %u"+#%"  activitati aferente

codului .8N prezentat in !#/lanul de.faceri: inaintea depunerii cererii denantare-In cazul in care .plica0ia nteroperabilitate aonsiliului oncuren0ei nu poate accesata: expertul va solicita: prinintermediul formularului 8 9-=: 'ertifcatul'on*tatator pentru -onduri -In cazul in care codul .8N propus prin/lanul de afaceri a fost %u"+#%" inainteadepunerii cererii de nantare: proiectul esteneeligibil-

2-22 'olicitantul detine parti sociale inalte societati care isi desfasoaraactivitatea in baza aceluiasi cod .8N%u"+#%" la EN* ca si cel propus prin!# /lanul de .faceri7

2-22 8xpertul verică in sistemul *8E&online daca solicitantul detine: în prezent:indiferent de procent: păr0i sociale in altesocietati care isi desfasoara activitatea inbaza aceluiasi cod .8N %u"+#%" la EN*ca si cel propus prin !#/lanul de .faceri-+acă +.: cererea de nanţare va declarată neeligibilă: dacă NF: se continuăvericarea eligibilităţii-

2-23 .sociaţii#ac0ionarii solicitantuluidetin parti sociale in alte societati

care isi desfasoara activitatea in bazaaceluiasi cod .8N %u"+#%" la EN*ca si cel propus prin !# /lanul de.faceri7

2-23 8xpertul verică in sistemul *8E&online daca asociatii#actionarii de0in: în

prezent: indiferent de procent: păr0i socialein alte societati care isi desfasoaraactivitatea in baza aceluiasi cod .8N%u"+#%"  la EN* ca si cel propus prin!#/lanul de .faceri-W/entru vericările ce vizează rme

 înin0ate înainte de anul 3DDD se vor lua înconsiderare Numele <i +ata Na<teriipersoanei vericate iar pentru perioadaulterioară anului 3DDD: N/ 5ul-+acă +.: cererea de nanţare va declarată neeligibilă: dacă NF: se continuă

vericarea eligibilităţii-

D%!% #$ u+4% *+#(!%+## !$)#8##+ 1.1 - 1.12 s !$s"%"% $#3#b##"%"%s#!#"%$"uu#K NU s !$"#$u% *+#(!%+% C++## ) ($%$"%+ )#$ 'u$!" )*)+ % #$)'#$#+## !$)#"##+ ) #3#b##"%" s# $#!# % *%u%+## !+#"+##+) s!"#.

Page 15: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 15/40

2.V+#(!%+% !+#"+##+ ) #3#b##"%"

EG1-  S#!#"%$"u "+bu# s/  s 5$!%)+ 5$ !%"3+#% b$(!#%+#+#3#b##.

DOCUMENTE NECESAREVERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTED!. 1 /lanul de .faceriD!.2  'ituatii nanciare# +eclaratiespeciala 3DD# +eclaratie privindveniturile din activitati agricole332#+eclaratia de inactivitateD!. .1  erticat de inregistrareeliberat de EN* (FI)# @-3 Hotarare

 judecatoreasca#@-9 .ct constitutivA$,%   %ista codurilor .8Neligibile pentru nantare in cadrul

s&?-3D!.11+eclaratie incadrare incategoria microintreprindereintreprindere mica+eclaratii !ormularul ! a ererii de!inantare1aza de date a serviciul online *8E&a EN*-D!. 1?  .lte documente (procurănotarială)

'e va verica concordanţa informaţiilormenţionate în paragraful 12 cu celemenţionate în document" numeleRntreprinderii: adresa: cod unic de

 înregistrare#nr- de înmatriculare:valabilitatea documentului-

'e verică în serviciu *8E& online dacă"2-'olicitantul este inregistrat ca /!.#II#I!conform EFG nr- ==#2? aprilie 3DDA sau

persoana juridica conform %egii nr-92#2BBDJ%egii 2>#2BBDJ  %egii nr- 9?#2BB2J %egiinr-2#3DD>J %egii nr- >??#3DD=-/entru 'ocietatea cooperativă agricolă seva verica daca din con0inutul .ctuluiconstitutiv # Hotararii judecatoresti rezultăcă scopul <i obiectivele societă0iicooperative sunt în conformitate cuactivită0ile propuse prin proiect3-apitalul social sa e 2DDP privatJ9-erticatul constatator emis de Eciul

*egistrului omerţului precizează la+omenii de activitate codul .8N conformactivităţii pentru care solicită nanţare-=-'olicitantul nu se a6ă în proces delicidare: fuziune: divizare: reorganizare

 judiciară sau faliment: conform %egii92#2BBD: republicată <i %egii A>#3DD?:republicată->-'olicitantul nu este inscris in 1uletinul/rocedurilor de Insolventa-?-Incadrarea solicitantului in statutul demicroîntreprindere <i întreprindere mică: cf-

%egii nr- 9=?#3DD=-8xpertul verica doc- 22 Declaratieincadrare in categoria microintreprindere/intreprindere mica  cf- %egii nr- 9=?#3DD=:daca"a) +eclara0ia este semnata de persoanaautorizata sa reprezinte intreprindereaconform actului constitutiv # de persoanadin cadrul întreprinderii împuternicită prinprocură notarială de către persoanaautorizată legal conform actului constitutiv-Rn situa0ia în care reprezentantul legal alintreprinderii este altă persoană dec;t ceastabilită prin .ctul onstitutiv să reprezinte

 întreprinderea: expertul va vericaexisten0a procurii notariale înso0ite de

Page 16: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 16/40

copia I a persoanei mandatate- Rn procurăva specicată func0ia#calitatea persoaneimandatate în cadrul întreprinderiiN"/) 0n *itua1ia în care ace*te documentenu au -o*t depu*e con-orm 'ererii de2inan1are la 3ec1iunea +Alte documente+,e4pertul le va *olicita prin -ormularul E5.%

b) s#!#"%$"u s #$!%)+%% #$!%"3+#%4#!+#$"+'+#$)+#+:#$"+'+#$)+#+4#!# (p;nă la B salariati: o cifra de afacerianuală netă sau active totale de p;nă la 3milioane euro pentru microintreprindere si

 între 2D şi =B de salariaţi: cifră de afacerianuală netă sau active totale de p;nă la 2Dmilioane euro: ecivalent în lei: pentruintreprindere mică)-/entru vericarea cifrei de afaceri din

contul de prot <i pierdere conversia seface la cursul 1N* din data de 92decembrie: anul pentru care a fost întocmitbilan0ulP$"+u 5$"+'+#$)+# %u"$47-  se verică în aplica0ia *8E& onlinestructura ac0ionariatului în amonte <i aval:pentru vericarea tipului de întreprindereautonomă conform informa0iilor prezentate

 în +oc- 22 se verică dacă datele din +oc- 22corespund cu datele din +oc- 3 3ituaţiilefnanciare " bilanţ 6 -ormularul 7$ *i-ormularul 5$  informatii referitoare lanumarul mediu de salariati: cifra de afaceri<i active totale/entru vericarea !#+# ) %%!+i 9# %%!"#*+ ""%  din contul de prot sipierdere: conversia se face la cursul 1N*din 92 decembrie: anul pentru care saintocmit bilantul-

/entru întreprinderile autonome  $u

 5$(#$0%" vericarea se face doar pe bazainforma0iilor prezentate de solicitant în+oc- 22

P$"+u #$"+'+#$)+# '%+"$+ 9#:s%u3%"7  se verică în aplica0ia *8E& onlinestructura ac0ionariatului în amonte <i avalpentru vericarea tipului de întreprindereconform informa0iilor prezentate în +oc- 22(partenere <i#sau legate) se verica numarul mediu de salariati <icifra de afaceri#active totale în +oc 22 ap I- <i daca persoana imputernicita sareprezinte intreprinderea: a completat sisemnat ap II 'alculul pentru intreprinderi

Page 17: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 17/40

 partenere *au legate-4ericarea precizarilor din +oc-22 cuprivire la societatea partenera <i#saulegata: se va face prin *+#(!%+%s#!#"%$"uu# s# %!"#$%+#+ :%s!#%"#+  în baza de date a serviciuluionline *8E&-

.ceastă vericare se realizează 5$ %4$"# %*%: dacă solicitantul are in structuracapitalului alte persoane juridice sauasociati # actionari sau dacă se regaseşteca asociat#acţionar în structura capitaluluisocial al altor persoane juridice-

P%+"$+"'e verică dacă în structura lui existăentită0i '+s%$ =u+#)#! care de0in maimult de 3>P sau solicitantul de0ine maimult de 3>P din capitalul altei#altor

persoane juridice-+acă +.: se verică calculul efectuat în+oc- 22: pe baza situa0iilor nanciare( informa0ii care se regăsesc pe portalulm.fnante.ro: 'ec0iunea n-orma1ii f*cale șibilan1uri&

L3%"7+acă se constată că sunt îndeplinitecondi0iile de întreprindere legată prinintermediul altor '+s%$ =u+#)#! atfelcum sunt denite în art- = =:  din %egea nr-9=?#3DD=: expertul  verică datelemen0ionate în +oc- 22 în baza informa0iilorcare se regăsesc pe portalul m.fnante.ro:'ec0iunea n-orma1ii f*cale și bilan1uri.Rn situa0ia în care în urma vericărilorexpertul constată că informa0iile din+oc-22 nu sunt conforme cu informa0iilefurnizate prin *8E& <i pe m.fnan1e.ro: vasolicita prin formularul 8 9-=: redepunerea+oc- 22 cu recticarea informa0iilor-

P+s%$ (#!Rn cazul în care solicitantul se încadrează întipul de întreprindere legată prinintermediul unor persoane zice conformart- == din %egea 9=?#3DD=: expertulverică corectitudinea informa0iilorcompletate în +oc 22 pe baza datelor*8E& online pentru persoanele (#!+4$-A"$0#X onform art- == alin (=) din %egea9=?#3DD=: Cîntreprinderile între care e4i*tăoricare din raporturile de*cri*e la alin 87&/85& prin intermediul unei per*oane fzice*au al unui grup de per*oane fzice careac1ionează de comun acord *unt dea*emenea con*iderate întreprinderi legate,

Page 18: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 18/40

dacă își de*-ășoară activitatea pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacenteC-onform alin (>) al aceluia<i articol: Co piață adiacentă e*te acea pia1ă a unui produ* *au a unui *erviciu *ituată direct înamonte *au în aval pe pia1a în cauză+./entru '+s%$  (#! s"+/#$

vericarea se va face doar pe bazainforma0iilor din +oc 22-'e verică dacă persoana zică a mai fostasociat în întreprinderi care au beneciatde sprijin nanciar prin ?-3 inclusiv deacela<i tip de nan0are pentru activită0ineagricole ob0inut prin &ăsura 2BCDezvoltarea locală LEADER+.'e verică în *8E& online dacăreprezentantul legal deţine calitatea de%s!#%" s# %)4#$#s"+%"+  cu puteridepline şi dacă acesta se regăseşte în

structura altor forme de organizareconform EFG- ==#3DDA sau %egea 92#2BBD-

V+#(!/+# 3$+%"9entru verifcările ce vizează frmeînfin1ate înainte de anul #$$$ *e vor lua încon*iderare :umele și Data :așterii

 per*oanei verifcate iar pentru perioadaulterioară anului #$$$, ':9 6ul.Rn situa0ia în care în urma vericărilorexpertul constată diferen0e referitoare lavaloarea cifrei de afaceri anuale#activelortotale: completate în +oc-22: care modică

 încadrarea în categoria microîntreprinderiisau întreprinderii mici: va solicita prinformularul 8 9-=: refacerea +oc- 22 cucompletarea *%+## 5$ u+ !%!u%"/u"##$) !u+su BNR )#$ ;1 )!4b+#din anul pentru care sa intocmit bilantul

Rn funcţie de cota de participare serealizeaza calculul numarului mediu desalariati si a cifrei de afaceri conform

precizarilor din %egea nr- 9=?#3DD=: art- = şiGidul I&& de pe siteuleuropaeuint#comm#entreprise#entrepriseneursip#smeYenvoZ#index-tm: respectiv

 încadrarea în categoria demicroîntreprindere: întreprindere mică %44$"u )'u$+## !++## )($%$8%+.

8xpertul va atasa printscreen5urile <iericatele onstatatoare din *8E&identicate pentru solicitant: ac0ionarii#asocia0ii acestuia: pentru a inceiavericarea realizată-N"/" 3olicitantul poate depăşi categoriade microintreprindere"intreprindere mica

Page 19: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 19/40

 pe perioada de implementare a proiectului.E4ceptie)Daca depa*irea *tatutului demicrointreprindere" microintreprinderemica *e realizeaza in perioada deimplementare prin modifcarea *tructuriiactionariatului.

D!. 12 +eclaratie pe propriaraspundere privind ajutoarele minimis1azele de date .!I* cu proiectelecontractate pe scema de minimis(&923: &929: &=29-923: &=29-929:s& ?-3: s&?-=: s&@-?)

'e verica in doc- 23 si in bazele de date.!I* daca solicitantul a mai beneciat deajutoare de minimis si daca da: se vericadaca prin acordarea ajutorului de minimissolicitat prin cererea de nantare depusape s& ?-3: se respecta plafonul de 3DD-DDDeuro #beneciar (intreprindere unica)-+aca prin acordarea ajutorului de minimissolicitat prin cererea de nantare depusape s& ?-3: nu se respecta plafonul de3DD-DDD euro#beneciar (intreprindereunica) proiectul este declarat neeligibil-

+acă în urma vericării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana Vpunctede vericatC: expertul constata că solicitantul indeplineste toate punctele vericate:va bifa caseta C8ligibilC- Rn caz contrar se va bifa VNeeligibilC: cererea ind declaratăneeligibilă-

Page 20: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 20/40

EG2 - S#!#"%$"u "+bu# s/ '+#$" u$ '%$ ) %%!+#.

DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT NDOCUMENTE

D!.1 /lan de afaceri

/artea ! ererea de nantare .ngajament ca va face dovada desfasurariiactivită0ilor comerciale prin produc0iacomercializată sau prin activită0ileprestate: în procent de minim 9DP dinvaloarea primei tran<e de plată: inainteasolicitarii celei dea doua transe de plată-

4aloarea sprijinului din ererea denanţare

-   'e verica daca /lanul de .faceri

este prezentat si completat conformmodelului cadru din .nexa 3 la Gidul'olicitantului-8xpertul va verica daca din /lanul deafaceri reiese ca activitatea pentrucare se solicita nantarea seincadreaza intrunul din tipurile desprijin ale submasurii ?-3-- /lanul de afaceri va menţionaobligatoriu" titlul proiectului: data

 întocmirii acestuia şi cursul de scimbeuro# lei al 1ăncii entrale 8uropene

valabil la data elaborării acestuia-'e verică daca în /lanul de .facerisunt mentionate minimum 3:maximum > categorii de obiectivespecice- 'e verică dacă procentuleste stabilit pentru ecare categoriede obiective specice în parte înfunc0ie de importan0a acestuia: <i are ovaloare de minimum 3DP pentruecare categorie de obiective: iarsuma tuturor procentelor să nu

depă<ească 2DDP-/lanul de afaceri trebuie sa cuprindăurmatoarele" situatia economică initială asolicitantului (fermierului# membruluigospodăriei: microîntreprinderii sau

 întreprinderii mici care solicităsprijinul)J etapele si obiectivele pentrudezvoltarea noilor activităti alesolicitantului (fermierului # membrului

gospodăriei: ale microîntreprinderii sauale întreprinderii mici): detalii privindactiunile necesare si resursele aferentepentru dezvoltarea activitătilorfermierului#membrului gospodăriei: alemicroîntreprinderii sau ale

 întreprinderii mici: cum ar investitiile:formarea sau consilierea care sacontribuie la dezvoltarea activitatilorintreprinderii: inclusiv crearea saudezvoltarea de noi abilitati#competenteale angajatilor-'e verica daca in /lanul de .faceri aufost cuprinse celtuieli neeligibile asacum sunt prevazute in !isa s& ?-3 siErdinul 2@92#3D2>  privind in*tituirea

Page 21: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 21/40

*c;emei de a(utor de minimi* +3pri(inacordat microîntreprinderilor șiîntreprinderilor mici din *pa1iul rural

 pentru înfin1area și dezvoltareaactivită1ilor economice neagricole.8xpertul verica daca in /rognozaveniturilor din /lanul de afaceri

valoarea veniturilor din vanzareaproductiei proprii comercializate sauvaloarea din activită0ile prestate esteconform procentului stabilit desolicitant (minimum 9D P) din valoareaprimei transe de plată-'e verica daca au fost detaliateactivitatile necesare pentru atingereaobiectivelor specice <i dacă stabilireaacestora este realizata in concordantacu obiectivele specice propuse-- 'e verica bifa pentru valoarea

sprijinului din cererea de nantare-/e parcursul vericării /lanului de.faceri expertul evaluator poatesolicita informa0ii suplimentare prinformularul 89-=: dar care să nuafecteze condi0iile de eligibilitate <iselec0ie N"/" Nu se acceptămodicări ale obiectivelor men0ionate

 în /lanul de .faceri <i a procenteloraferente acestora <i nici a tipului <inumărului ac0iunilor urmărite pentruatingerea obiectivelor-

Rn cazul in care solicitantul nu a prezentat un /lan de .faceri sau acesta nu a fost întocmit conform cerin0elor: expertul va bifa VNFC iar cererea de nantare va declarată neeligibilă-

Page 22: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 22/40

EG; - Ob#!"#*u "+bu# s/ s 5$!%)+ 5$ ! 'u0#$ u$u )#$"+ "#'u+# )%!"#*#"/0# s'+#=#$#" '+#$ sub-4/su+% 6.2

DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTED!. 1 /lanul de .faceri1aza de date a serviciul online *8E& a

EN*-A$,% %ista codurilor .8N eligibilepentru nantare in cadrul s& ?-3A$,% > 5 %ista codurilor .8N eligibilenumai pentru dotarea cladirilor

'e va verica in baza de date a serviciului

online *8E& daca solicitantul este inregistratcu codul .8N al activitatii care se nanteazaprin proiect si care este prezentata in /lanulde .faceri: corelat cu codurile .8N eligibile:prevazute in .nexele @ si A la Gidulsolicitantului-

4ericări specice pensiunilor agroturisticeD!.1 /lan de .faceri

D!. @  +ocument eliberat de .genţia de/lăţi şi Intervenţii pentru .gricultură dincare sa reiasa inscrierea in registrulfermelor: pentru exploatatii egale sau maimari de 2 ectar sauD!. ? 8xtras din *egistrul .gricol emis de/rimăriile locale: pentru exploatatii mai micide 2 ectar sauopie *egistru .N'4'.JA$3%=%4$" că investi0ia va introdusă încircuitul turistic-

8xpertul trebuie sa verice dacă beneciaruldesfă<oară activitatea agricolă la momentuldepunerii ererii de !inan0are: prininforma0iile din /lanul de .faceri (doc-2) si dineviden0ele de la ./I.#.N'4'.#extras din*egistru .gricol de la /rimarie-Rn acest sens se verică dacă"2-'olicitantul este înscris în baza de date./I.#*egistrul .N'4'.#*egistrul .gricol3- Fnul dintre ac0ionari# asociati: indiferent deprocentul partilor sociale#actiunilor detinutede acesta in intreprinderea solicitant: este înscris în baza de date ./I.#*egistrul.N'4'.#*egistrul .gricol9-8xploatatia este inregistrata pe numeleunuia dintre membrii gospodariei din careface parte unul dintre ac0ionari# asociati:

indiferent de procentul partilorsociale#actiunilor detinute de acesta inintreprinderea solicitant-'e verica daca datele privind N/ si)4#!##u: mentionate in I a unuia dintreac0ionari# asociati: corespund cu dateleinscrise in *egistrul .gricol-In cazul in care nu a fost depusa copie dupacartea de identitate odata cu cererea denantare: acest document se va solicita prinintermediul formularului 8 9-=-ATENTIE+aca in cererea de nantare nu este bifat

documentul > opie a extrasului din*egistrul .N'4'.# ./I. din care să reiasăcalitatea de fermier: cu ştampila şi menţiuneaonform cu originalul: sau documentul nueste atasat de catre solicitant: acesta nuconstituie motiv de neeligibilitate- 8xpertiivor verica aceste documente prin accesarealinTului" http://www.ansvsa.ro/?pag=834  si a bazeide date ./I. si vor atasa extrasele-

'e verică dacă solicitantul a bifat căsu0acorespunzătoare din partea ! a ererii de!inan0are

+aca in urma vericarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse: expertulbifeaza +.-In caz contrar expertul bifeaza NF si motiveaza pozitia lui la rubrica Ebservatii: iar cerereade nantare va declarat neeligibila-

Page 23: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 23/40

EG? & S)#u s!#% s# 'u$!"u:'u$!" ) u!+u ,#s"$"K #$!us#* !%0#%u$) s *% )s/9u+% %!"#*#"%"% '$"+u !%+ s s#!#"/ ($%$0%+K "+bu#s/ ( s#"u%" 5$ s'%0#u +u+%

DOCUMENTE NECESARE

VERIFICARII

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE

ererea de !inan0areD!.1 /lanul de afaceri1aza de date a serviciul online*8E& a EN*/artea ! a cererii de nantare declaratie pe propria răspundere căva descide punct de lucru în spaţiulrural: cu codul .8N al activităţiipentru care solicită nanţare (pentruinvestiţii noi: daca este cazul) c;ndva îndeplini condiţiile: conform

legislaţiei în vigoare-

'erviciul online *8E&  'e verica: prinserviciul online *8E&: daca sediul social şipunctul#punctele de lucru existente:inclusiv loca0ia unde se va desfă<uraactivitatea pentru care se solicită nan0arepropuse prin proiect conform ererii de!inan0are: sunt localizate în spaţiul rural şisunt în concordan0ă cu informatiileprezentate in /lanul de .faceri-/rin excep0ie: pentru entită0ile caredesfă<oară <i activită0i agricole <i care sunt

prioritizate astfel la selec0ie:punctul#punctele de lucru aferente acestoractivită0i agricole pot amplasate <i înmediul urban-+acă punctul de lucru nu este inregistrat:se verică existenţa bifei in cadruldeclaratiei !: pct-22-

D!.;  +ocumente pentru terenurilesi cladirile aferente obiectivelor acaror realizare presupune lucrari deconstructiimontaj prevazute in

/lanul de afaceri

'e verica daca doc-9: aferente doarb#!"#*+ )#$ P%$u ) A%!+# %!%++ +%#%+ '+su'u$ u!+%+# )!$s"+u!"##-4$"%=K  îi conferă

solicitantului dreptul de proprietate sau undrept real de folosin0ă: sunt inceiate lanotariat si daca cladirile#terenurile suntsituate in spatiul rural: astfel"

9-2 .ctul de proprietate asupra "+$uu# saualt document înceiat la notariat: care săcertice dreptul de folosinţă#dreptul realprincipal al terenului" contract de înciriere:de comodat: concesiune: (alte tipuri defolosinţă conform legii) pentru terenul pe

care se va realiza proiectul: pe o perioadăde cel puţin 2D ani de la data depuneriicererii de nanţare-şi:

 în cazul dreptului de folosinţă princoncesionare: contractul de concesiune va înso0it de o adresă emisă de concedentcare să specice" suprafaţa concesionată la zi dacăpentru suprafaţa concesionată existăsolicitări privind retrocedarea sau

diminuarea şi dacă da: să se menţionezecare este suprafaţa supusă acestui procesJ situaţia privind respectarea clauzelorcontractuale: dacă este în gracul derealizare a investiţiilor prevăzute în

Page 24: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 24/40

contract: dacă concesionarul şia respectatgracul de plată a redevenţei şi alte clauzeşiP$"+u !/)#+#7+ocument care să ateste dreptul deproprietate asupra clădiriişi

 în cazul dreptului de folosinţă princoncesionare pe o perioadă de cel puţin 2Dani de la data depunerii cererii de nanţare

 înso0it de adresa emisă de concedent dincare să rezulte că pentru clădireaconcesionată nu există solicitări privindretrocedarea-/entru construc0iile denitive solicitantultrebuie să prezinte documente care săcertice dreptul real principal (drept deproprietate: uz: uzufruct: supercie:servitute) dob;ndit prin" contract de

v;nzarecumpărare: de scimb: de dona0ie:certicat de mo<tenitor: act administrativde restituire: otăr;re

 judecătorească#contract de concesiune:denite conform %egii >D#2BB2: modicată<i completată: asupra terenului pe careurmează a se realiza investi0ia- /entruconstruc0iile cu caracter provizoriu: deniteconform %egii nr- >D#2BB2: modicată <icompletată: solicitantul poate prezenta <iun contract de comodat#loca0iune(înciriere) asupra terenului-Rn situa0ia în care în /lanul de .faceri nusunt prevăzute obiective a căror realizarepresupune lucrări de construc0ii # montaj iarin /lanul de .faceri sunt descrise sediul socsi pct#punctele de lucru existente sauviitoare: nu se vor solicita documentele deproprietate#folosin0ă ale acestora-

+aca in urma vericarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse:expertul bifeaza +.-In caz contrar expertul bifeaza NF: motiveaza pozitia lui la rubrica Ebservatii: iarcererea de nantare va declarat neeligibila-

EG@ 5 I4'4$"%+% '%$uu# ) %%!+# "+bu# s/ 5$!%'/ 5$ ! 4u" u$# ) % )%"% semnării contractului de nan0are

DOCUMENTE NECESAREVERIFICARII

PUNCTE DE VERIFICAT INDOCUMENTE

D! 1 /lanul de .faceri.ngajamente asumate prin +eclaratia! din cererea de nantare

'e va verica in +eclaratia ! din erereade nantare ca sa bifat incepereaimplementarii /lanului de afaceri întermen de cel mult B luni de la datasemnării contractului de nan0are-

+aca in urma vericarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse:expertul bifeaza +.-In caz contrar: expertul bifeaza NF: motiveaza pozitia lui la rubrica Ebservatii: iarcererea de nantare va declarat neeligibila-

Page 25: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 25/40

;. V+#(!%+% '+#*#$) *%%+% s'+#=#$uu#7'e verica daca sa stabilit corect valoarea sprijinului pentru îninţarea de activităţineagricole în zone rurale in conformitate cu cerintele submasurii ?-3-.stfel: cuantumul sprijinului este de"

- @. de euro#proiect:-

. de euro#proiect în cazul activită0ilor de produc0ie: servicii medicale:sanitarveterinare <i de agroturism-+acă în urma vericărilor se constată că solicitantul a încadrat corect valoareasprijinului în conformitate cu activitatea propusă: expertul bifează caseta DA- Rn cazcontrar: expertul bifează :< <i motivează pozitia sa la rubrica Ebserva0ii iar erereade !inan0are va declarată :EEL=>L? 

?. V+#(!%+% )4$##+ ) #$"+*$8#78xpertul va completa domeniile de intervenţie specice proiectului-

• +I principal 5DI 6A 2acilitarea diver*ifcării, a înfin1ării și a dezvoltării de

întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.

@. V+#(!%+% #$)#!%"+#+ ) 4$#"+#%+Indicatorii de monitorizare: specici submăsurii ?-3 prevazuti in ererea denantare sunt corect completaţi de catre solicitant7'e verică corectitudinea acestora în cererea de nan0are iar în cazul  în careindicatorii nu coincid: expertul va corecta şi completa indicatorii rezultaţi în urmavericării criteriilor de eligibilitate-

6. S#!#"%$"u % !+%" !$)#8## %+"#(!#% $!s%+ '$"+u % b$(!#% )'/8# s'+#=#$H # % b8#$ %s" u$ %*%$"%= !%+ !$"+%*#$ b#!"#*+

4/su+##

8xpertul verică în cadrul proiectului şi acces;nd linTulKttp"##2B3-2?A-D-23#*eport'erver#/ages#*eport4ieOer-aspx7P3f*apoarteP3f'&8*P3f*egistrul8lectronic![rs"ommandM*enderL dacă solicitantul a încercatcrearea unor condiţii articiale necesare pentru a benecia de plăţi şi a obţine astfelun avantaj care contravine obiectivelor măsurii-

E4$" !4u$ !%+ '" !$)u! % !+%+% u$+ !$)#8## %+"#(!#%7

2- .celaşi titlu al proiectului identicat la două sau mai multe proiecte

\3- .celaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte\

9- .celaşi comună în care urmează sa se realizeze proiectul se regăseşte ladouă sau mai multeproiecte \

=- .celaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multeproiecte \>- .celaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte

\

.ceste informaţii vor vericate în registrul electronic al cererilor de nantare-

Page 26: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 26/40

+acă în urma vericărilor expertul identică două sau mai multe elemente comunecu alte proiecte îşi va extinde vericarea asupra acestora: împreună cu ceilalţiexperţi implicaţi în vericarea proiectelor respective-

+acă în urma vericării se identică legaturi care conduc la" omplementaritatea ecipamentelor#utilajelor#dotarilor propuse: se vericădacă acestea se completează în cadrul unui 6ux tenologic: în vederea obţinerii

unui produs nit: in vederea depasirii sprijinului aferent activitatii propuse pe s&?-3J rearea de condiţii articiale av;nd la bază alte situaţii identicate deexperţii evaluatori -

'e verica daca solicitantul a bifat punctul 2A din +eclaratia ! din cererea denantare-

+acă în urma acestei analize se constată că investiţia propusă de solicitant nupoate funcţiona independent de altă investiţie !8.+*: cre;nduse astfel condiţiiarticiale pentru a benecia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravineobiectivelor măsurii se bifează caseta CNeeligibilC de la pag- 22 'ec0iunea .:

proiectul ind neeligibil şi se completează în rubrica Ebservaţii datele şi elementelecare au condus la această decizie-+acă nu sunt identicate condi0ii articiale: expertul bifează caseta C8ligibilC

. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

+acă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite şi nu aufost create condiţii articiale: proiectul este eligibil-Rn cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Ebservaţii cu motivele deneeligibilitate ale proiectului-

8xpertul care întocmeste !isa de vericare îşi concretizează vericarea prin înscrierea unei bife (S]C) în casetele#c;mpurile respective- /ersoana care vericămunca expertului certică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice (SUC) de last;nga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului-

Page 27: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 27/40

B. M")3# ) %'#!%" '$"+u *%u%+% !+#"+##+ ) s!"#

B. V+#(!%+% !+#"+##+ ) s!"#

1.  P+#$!#'#u )#*+s#(!/+## %!"#*#"/0## %3+#! % +4#+#+:44b+#+3s')/+## %3+#! !/"+ %!"#*#"/0# $$ %3+#!

1@ 'u$!"2-2- /roiecte care sunt ini0iate de o întreprindere existentă: care a desfă<urat înprincipal activitate în domeniul agricol <i inten0ionează să<i diversice activitatea însectorul nonagricol- .ctivitatea agricolă trebuie să e realizată pe perioada a celpu0in 23 luni de la data înin0ării <i p;nă la data depunerii cererii de nan0are

1@ 'u$!"2-3- /roiecte care sunt ini0iate de un fermier#membru al gospodariei agricole care aactivat în agricultură minimum 23 luni p;nă la data depunerii cererii de nan0are

1 'u$!"

(15 pct daca ! si " daca #$%

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRULDOCUMENTELOR PREZENTATE

D! .1 erticatul de inregistrare #.2  Hotarare judecatoreasca # .;.ct constitutiv pentru societateacooperativă agricolăS+*#!#u $#$ RECOMD!. @ 1aza de date ./I.#*egistrul.N'4'.# *egistrul .gricolD!.2 'ituatii nanciare# +eclaratie

speciala 3DD# +eclaratie privindveniturile din activitati agricole332#document expert contabilD!.6  opie act de identitate

1.1 & 1@ 'u$!"'e verica prin 'erviciul online *8E& dacasolicitantul este inregistrat cu codul .8N D2.gricultură: v;nătoare <i servicii anexe:aferent unei activitati agricole: forma deorganizare <i documentele nanciarcontabiledin care să reiasă că solicitantul a ob0inutvenituri in principal din activitatea agricolă-'e verică documentul însu<it de un expert

contabil din care să rezulte că veniturile dinactivită0i agricole reprezintă cel pu0in >DPdin veniturile de exploatare ale solicitantuluisau în cazul /!.: II <i I!: declara0ia pe proprierăspundere a solicitantului că veniturile dinactivită0ile agricole reprezintă cel pu0in >DPdin total venituri: în cazul în careîn formularul3DD sau bifat mai multe categorii de venituri-Rn cazul în care solicitantul a depus exclusivformularul 332: conform legisla0iei în vigoare:rezultă că ace<tia desfă<oară numai activită0iagricole-

Rn situa0ia în care la depunerea documentelornanciarcontabile nu a fost depus <idocumentul însu<it de un expert contabil:acesta va solicitat prin intermediulformularului 89-= de către expertul E!I*-'e verica in 1aza de date ./I.#*egistrul8xploatatiei .N'4'.#*egistrul .gricol dacasolicitantul este inscris la ./I. si#sau in*egistrul 8xploatatiei .N'4'.#*egistrul.gricol cu minimum 23 luni consecutiveinainte de data depunerii ererii de !inantare-8ste necesara inregistrarea cu terenuri in1aza de date ./I.: nu doar atribuirea de cod*E ./I.-ele doua conditii trebuie indeplinite cumulatpentru a obtine punctajul aferent acestui

Page 28: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 28/40

criteriu de selectie-

1.2-1 'u$!"'e verică +oc- ?- opie act de identitate alac0ionarului # asociatului care de0ine cel pu0in>D P din ac0iuni #păr0i sociale etc sau de0inecontrolul în cadrul rmei solicitante

'e verica in 1aza de date ./I.#*egistrul8xploatatiei .N'4'.#*egistrul .gricol dacaexploata0ia este înscrisă în aceste eviden0ecu cel pu0in 23 luni consecutive inainte dedata depunerii erere de !inantare penumele ac0ionarului # asociatului care de0inecel pu0in >D P din ac0iuni: păr0i sociale etcsau de0ine controlul în cadrul rmeisolicitante #sau al unuia dintre membriigospodărieiRn cazul în care exploata0ia nu este înscrisă

pe numele ac0ionarului # asociatului carede0ine cel pu0in >D P din ac0iuni: păr0i socialeetc sau de0ine controlul în cadrul rmeisolicitante: se verică dacă domiciliul înscris

 în artea de Identitate este acela<i cu cel alde0inătorului exploata0iei membru algospodăriei-8ste necesara inregistrarea cu terenuri in1aza de date ./I.: nu doar atribuirea de cod*E ./I.-'e verica daca solicitantul a declarat bif;nd

 în sec0iunea ! poz- Nr- 23 din ererea de!inan0are că un alt membru al gospodariei nua mai depus#beneciat de sprijin pe s& ?-3:inclusiv de acela<i tip de nan0are pentruactivită0i neagricole ob0inut prin &ăsura 2BCDezvoltarea locală LEADERC+aca nu a bifat punctul 23 nu se acordapunctaj-+aca in urma vericarii sunt îndeplinitecumulativ condi0iile"exploata0ia este înregistrată în 1aza de date./I.#*egistrul  8xploatatiei .N'4'.#*egistrul

.gricol: de minimum 23 luni de la datadepunerii ! <i ac0ionarul # asociatul care de0ine cel pu0in>D P din ac0iuni #păr0i sociale etc sau de0inecontrolul în cadrul rmei solicitante: de0ineexploata0ia sau are calitatea de membru algospodăriei apar0inătoare: expertul înscrieC2D puncteC în coloana 'cor- In caz contrar:expertul va inscrie CDC in coloana 'cor

Page 29: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 29/40

S2" P+#$!#'#u '+#+#"#/+## s!"%++ !u '"$0#% ) !+9"+ T,"# 9#'#/+#K I$)us"+## !+%"#* 9# !u"u+% & #$!us#* 49"9u3u+#K A!"#*#"%"# )s+*#!## #$ "$3#% #$+4%0##K %3+"u+#s4K s+*#!## '$"+u ''u%0#% )#$s'%0#u +u+%H ? 'u$!"

3-2- /roiecte ce vizează activită0i de produc0ie din sectoarele cu poten0ial de

cre<tere ? 'u$!"3-3- /roiecte ce vizează servicii din sectoarele cu poten0ial de cre<tere;@ 'u$!"

 (&" pct '..daca ! si " daca #$%

DOCUMENTE PREZENTATEPUNCTE DE VERIFICAT N CADRULDOCUMENTELOR PREZENTATE

 1aza de date online *8E&A$,%  %ista coduri .8N

eligibile pentru nantare in cadruls& ?-3D!.1 /lan de afaceriererea de !inan0are (identicareacodului .8N)

'e verica daca solicitantul este inregistrat cucodul .8N al activitatii care se nanteaza prinproiect conform /lanului de afaceri si daca acestcod .8N se regaseste in codurile .8N dindomeniile de activitate cu potential de crestereconform .nexa @ %ista coduri .8N eligibilepentru nantare in cadrul s& ?-3-/entru desfă<urarea activită0ilorme<te<ugăre<ti#industrie creativă: se verică dacăactivitatea prezentată în /lanul de .facericorespunde activită0iilorme<te<ugăre<ti#industriilor creative astfel cumsunt denite în Gidul 'olicitantului s&?-3:2.1 - ? 'u$!"+aca proiectul vizează activită0i de produc0ie dinsectoarele cu poten0ial de cre<tere: expertul va

inscrie =D puncte in coloana 'cor-2.2 & ;@ 'u$!"+aca proiectul vizează servicii din sectoarele cupoten0ial de cre<tere:  expertul va inscrie 9>puncte in coloana 'cor-

9entru criteriile de departa(are, e4pertii vor verifca tipul de activitate)Daca prin proiect *e propune de*-a*urarea deactivitati me*te*ugare*ti *e bi-eaza ca*etaa-erenta.  Daca prin proiect *e propune pre*tarea de

*ervicii, altele decat *ervicii medical, *anitar/veterinare *i de agroturi*m *e bi-eaza ca*etaa-erenta.Daca prin proiect *e propune pre*tarea de *ervicii@ *e bi-eaza ca*eta a-erenta.

Page 30: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 30/40

Page 31: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 31/40

mrtW># /unctaj max- mrt M punctaj nal (cu douăzecimale)-Notă" /unctajul maxim al mrt conform %isteicomunelor cu poten0ial turistic este de => depuncte- în cazul F.$urilor cu oncentrare foarte mare deresurse turistice (fmrt) punctajul va de max- 2D

puncte-/entru ecare F.$ se va calcula punctajul aferentaplic;nduse următoarea formulă de calcul"fmrtW2D#/unctaj max- fmrt M punctaj nal (cudouă zecimale)-Notă" /unctajul maxim al fmrt conform %isteicomunelor cu poten0ial turistic este de >?:=D depuncte-In caz contrar: expertul va inscrie D in coloana 'cor-;.2 - @ 'u$!"-'e verică daca prin proiect se propun activitaticonform codului .8N aferent activitatilor turistice

de agrement-'e verică dacă locatia activitătilor turistice deagrement propuse prin proiect <i#sau loca0ia carerezultă din +oc- 9 se regăsesc în .nexa 2D Li*ta

 zonelor cu de*tinaţii eco/turi*tice +aca proiectul indeplineste conditia: expertul vainscrie > puncte în coloana 'cor-In caz contrar: expertul va inscrie D puncte incoloana 'cor-;.; - @ 'u$!" /entru a se puncta acest criteriu: %!"#*#"/0# )%3+4$" '+'us '+#$ '+#!" "+bu# s/ s)s/9%+ 5$ #$"+#+u %+##+ '+"=%"'+*/u" #$ A$,% 11 - +ista ariilor naturale proteate'e verică dacă activitătilor turistice de agrementpropuse prin proiect se desfă<oară în zonele: doarcomunele: cuprinse .nexa 22 Li*ta ariilor naturale

 prote(ate'e verică existen0a documentelor care să atestedreptul de folosin0ă al acestor arii pentru activită0ilepropuse (documente de proprietate: înciriere:concesiune: acordul proprietarului sau custodelui

suprafe0elor pe care se vor desfă<ura activită0ilepropuse prin /lanul de .faceri ex-" custodele arieiprotejate: proprietar #administrator pădure: pă<une:luciu de apă etc-)-

'e verică totodată dacă  punctul ce urmeaza a autorizat in vederea desfasurarii activitatilor deagrement asa cum este mentionat in /lanul de.faceri si#sau in doc 9 este situat in în aria protejatăsau în localită0ile (sate) limitrofe acesteia +e asemenea: se verica daca in proiect se propunactivitati turistice de agrement <i daca suntprezentate în /lanul de afaceri activită0ile turisticede agrement care se vor desfă<ura în zone cu ariinaturale protejate- 8x" birdOatcing: ecita0ie: etc-+aca proiectul indeplineste conditia: expertul va

Page 32: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 32/40

inscrie C> puncteC in coloana 'cor-In caz contrar: expertul va inscrie CDC în coloana'cor-

S? P+#$!#'#u s"#4u/+## u$u# $#* +#)#!%" ) !%#"%" % '%$uu# ) %%!+#K!%+ *% ( s"%b##" 5$ u$!0# ) '+)u!0#% !4+!#%#%"/ s%u %!"#*#"/0#'+s"%"K 5$ '+!$" ) 's" ; )#$ *%%+% '+#4# "+%$9 ) '%"/

2@ 'u$!" =-2- /roiecte care prevăd în planul de afaceri produc0ie comercializată sau activită0iprestate întrun procent de peste 9DP din valoarea primei tran<e de plată

3> puncte- (*5 pct daca ! si " daca #$%

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRULDOCUMENTELOR PREZENTATE

D! 1 /lan de afaceri ?.1 & 2@ 'u$!"  4ericarea se realizează înbaza prognozelor din /lanul de afaceri-.stfel: expertul verica daca valoarea productiei

proprii comercializate sau activitatile prestateprevazute in /lanul de afaceri reprezintăprocentul stabilit de solicitant (minimum 9D P)din valoarea primei transe de plată-

9entru criteriile de departa(are e4pertii vor completa procentul propu* in 9lanul de A-aceri

 pentru productia comercializata"*ervicii pre*tate, pana la ma4imum 7$$B din primatran*a.

PUNCTAJ MINIM -1@ '!".

8xpertul completează: semnează şi datează !işa de evaluare a criteriilor de selecţiesi înscrie punctajul total acordat-+acă există divergenţe între expert şi persoana care verică munca expertului:acestea sunt mediate#rezolvate de şeful ieraric superior: care îşi însuşeşte deciziaprin semnătură

Page 33: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 33/40

SECTIUNEA IIC. V+#(!%+% !$+4#"%"## s# #3#b##"%"## )!u4$"+ % %!+)%+%)!### ) ($%$"%+ C$"+%!"%+H

Numărul de înregistrare al ererii de !inanţare (!)"

!# N

 $ip odicare odicare odicare %icitaţie de od odNumăr de ordineerere &ăsură 'ub&ăsură de rezervă proiecte regiune udeţ de

 înregistrare în!inanţare *egistru

D!u4$" ) *+#(!%" DA NU NUs"!%u

1.azierul judiciar al solicitantului în care se va vericalipsa înscrierilor care privesc sancţiuni economiconanciareJ

2. erticate de atestare scală care să ateste lipsadatoriilor scale şi sociale: emise de către +irecţiaGenerala a !inanţelor /ublice şi de primăriile pe razacărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai încazul în care solicitantul este proprietar asupraimobilelor) şi: dacăeste cazul: gracul de reeşalonare a datoriilor cătrebugetul consolidat-

;- +ocument de la bancă cu datele de identicare alebăncii şi ale contului aferent proiectului !8.+*(denumirea: adresa băncii: codul I1.N al contului încare se derulează operaţiunile cu .!I*)- :u e*teobligatorie de*c;iderea unui cont *eparat pentruderularea proiectului. 

?. Noticare de asistenta de specialitate de sanatate

publica a conformitatii proiectului cu normele de igienasi sanatate publica (doar în cazul în care solicitantulde0ine# are drept de folosin0ă asupra clădirii unde se vaimplementa proiectul la momentul depunerii cererii denan0are: conform /lanului de .faceri)-

@. azier scal al solicitantului-

6- +eclaratie pe propria răspundere cu privire laneîncadrarea în categoria rme în dicultate

C++% ) ($%$"%+ s" #3#b#%

DA NU

Page 34: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 34/40

Ebservaţii------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------.probat de" +irector E!I*Nume#/renume ,,,,,,,,---------------------'emnătura şi ştampila ----------------------------------+.$.,,,-----------------------------------------------------

4ericat" Qef 'erviciu E!I*Nume#/renume ,,,,,,,,------------------------'emnătura-------------------------------------------------------+.$.,,,--------------------------------------------------------

Rntocmit de" 8xpert E!I*Nume#/renume ,,,,,,,,-------------------------'emnătura---------------------------------------------------------+.$.,,,----------------------------------------------------------

Page 35: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 35/40

C. M")3#% ) *+#(!%+ '$"+u )!u4$" '+$"%" #$ *)+%!$"+%!"%+##

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

1. azierul judiciar al reprezentantuluilegal (în care se verica lipsa

 înscrierilor care privesc sancţiunieconomiconanciare)J

1. E,'+"u *+#(!% !% '+s%$%)s4$%"% $u %+ #$s!+#s #$+%!"#u$#) $%"u+% !$4#!-($%$!#%+%K #$%!s" !% acesta este eligibil pentrusprijin: iar expertul va bifa +.- In cazcontrar expertul bifeaza caseta NF iarcererea devine neeligibila- 

2. erticate de atestare scala caresă ateste lipsa datoriilor restantescale şi sociale emise de +irecţia

Generală a !inanţelor /ublice si deprimariile pe raza carora isi au sediulsocial si punctele de lucru  (numai incazul in care solicitantul esteproprietar asupra imobilelor) si: dacaeste cazul: gracul de reesalonare adatoriilor catre bugetul consolidatK

2. erticatele trebuie sa mentioneze clarlipsa datoriilor prin mentiunea Vnu aredatoriiC sau bararea liniei in care ar trebui

sa e mentionate- sau: dupa caz gracul de esalonare adatoriilor in cazul in care .N.! a permisesalonarea acestora in urma efectuariiunui control-erticat de la /rimariile pe raza caroraisi au sediul si#sau punctul de lucru+aca solicitantul are datorii catre .N.! #primărie: acesta devine neeligibil pentrusprijin: iar expertul va bifa NF- In cazcontrar expertul bifeaza caseta +..

;. +ocument de la bancă cu datele deidenticare ale băncii şi ale contuluiaferent proiectului !8.+* (denumirea:adresa băncii: codul I1.N al contului

 în care se derulează operaţiunile cu.!I*)- :u e*te obligatorie de*c;idereaunui cont *eparat pentru derularea

 proiectului. 

;. 8xpertul verica existenta acestuidocument: sa e emis pe numelesolicitantului de catre o institutie bancaracu sediul in *omania- +ocumentul esteobligatoriu de prezentat-

?. Noticare de asistenta despecialitate de sanatate publica aconformitatii proiectului cu normele deigiena si sanatate publica-

?. 8xpertul verica dacă documentul estedepus de beneciar anterior înceieriicontractului: în termenul precizat înnoticarea de selec0ie: respectiv dacă

acesta este emis conform protocolului decolaborare dintre .!I* şi &' publicat pepagina de internet OOO-ar-info doar încazul în care solicitantul de0ine drept deproprietate # drept de folosin0ă asupraclădirii unde se va implementa proiectul lamomentul depunerii cererii de nan0are:conform /lanului de .faceri-

@. azier scal al solicitantului @.8xpertul verica în cazierul scal lipsa înscrierilor privind faptele savarasite de

solicitant: in acest caz acesta este eligibilpentru sprijin: iar expertul va bifa +.- Incaz contrar expertul bifeaza caseta NF iarcererea devine neeligibila-

Page 36: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 36/40

6- +eclaratie pe propria răspundere cuprivire la neîncadrarea în categoriarme în dicultate

6. 8xpertul verica +eclaratia doar pentrumicrointreprinderile si intreprinderile micicu o vecime mai mare de 9 ani caredoresc diversicarea prin proiect- .ceastava solicitată prin noticarea de selec0ie<i va cuprinde asumarea de către

solicitant a neîncadrării în situa0iileprevăzute în art- B: alin- 2 lit- din Erdinulnr- 2@92#3D2>-

Rn urma vericării documentelor de mai sus proiectul poate incadrat cu statut"

a) eligibilJ

b) neeligibil-

a) +acă în urma vericării documentelor se constată că sunt îndeplinite

condi0iile de eligibilitate: proiectul este declarat eligibil pentru a trece în etapaurmătoare în vederea înceierii contractului de nan0areJ

 b) Rn cazul nedepunerii unui document din categoria documentelor obligatoriipentru care beneciarul <i a asumat angajamentul depunerii la momentul

 înregistrării cererii de nan0are <i care au fost precizate expres <i în cuprinsulnoticarii de selec0ie sau nedepunerea acestora în termenele specicate înnoticare sau se constată că în cuprinsul documentului sunt înscrise datorii restantescale sau sociale: fără a demonstrată ree<alonarea plă0ii prin gracul dereeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat: reprezintă încălcarea

criteriului#criteriilor de eligibilitate cu consecin0a neînceierii contractului denan0are <i încadrarea proiectului cu statut de contract neînceiat- 1eneciarul va noticat cu privire la neînceierea contractului urmare a nerespectăriiangajamentului asumat la data depunerii cererii de nan0are-

Page 37: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 37/40

D7 V+#(!%+% !$+4#"%"## !'## !u +#3#$%u '$"+u )!u4$"%"%s%" % !++% ) ($%$"%+ % %!+)%+% )!### ) ($%$"%+C$"+%!"%+H

+ocumente

8xistenta documentului:

daca s" 4#s '$u4 b$(!#%+uu#K)%!% este semnat s#

s"%4'#%": daca are toaterubricile completate

pt-!:daca sunt valabiliteconform legislatiei in

vigoare sau precizarilordin Gid

oncord

anţăcopie cuoriginalul

+. NFNu

estecazul

1. P%$ ) %%!+#  

 

2. S#"u%8## ($%$!#%+  (bilanţ 5formularul 2D: contul de prot şi pierderi formularul 3D: formularele 9D <i =D):precedente anului depunerii proiectului

 înregistrate la .dministraţia !inanciară-

8xceptie fac intreprinderile inintate inanul depunerii cererii de nantare-sau

+eclaraţie specială privind veniturilerealizate în anul precedent depuneriiproiectului: înregistrată la .dministraţia!inanciară (formularul 3DD)

şi#sau

+eclaraţia privind veniturile din activităţi

agricole impuse pe norme de venit(formularul 332): document obligatoriu deprezentat la depunerea cererii denanţareJ

sau

+eclaraţia de inactivitate înregistrată la.dministraţia !inanciară: în cazulsolicitantilor care nu au desfăşuratactivitate anterior depunerii cererii de

nan0are-

 

Page 38: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 38/40

Page 39: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 39/40

?.  C'# % ,"+%suu# )#$ R3#s"+u%3+#! cu ştampila primăriei şi menţiuneaonform cu originalul (pentru dovedireacalităţii de membru al gospodărieiagricole: daca este cazul)-

@- C'# % ,"+%suu# )#$ R3#s"+u

ANSVSA: APIA din care să reiasăcalitatea de fermier: cu <tampila <imen0iunea onform cu originalul:  dacaeste cazul-

6- C'#% %!"uu# ) #)$"#"%" pentrureprezentantul legal al proiectului#întreprinderii-

.D!u4$" !%+ %"s"% +4% )+3%$#%+ % s#!#"%$"uu#-

.1 C+"#(!%"u ) 5$+3#s"+%+ eliberatde Eciul *egistrului omerţului conformlegislaţiei în vigoare-.2 "/++ =u)!/"+%s!/  denitivăpronunţată pe baza actului de constituire<i a statutului propriu în cazul 'ocietăţiloragricole: înso0ită de 'tatutul 'ocietă0iiagricoleJ-; A!" !$s"#"u"#*  pentru 'ocietateacooperativă agricolă-

>- C%#+u =u)#!#%+ % s#!#"%$"uu#  în

care se va verica lipsa înscrierilor careprivesc sancţiuni economiconanciareJ

- C+"#(!%" ) %"s"%+  (s!%/ caresă ateste lipsa datoriilor scale şi sociale:emise de către +irecţia Generala a!inanţelor /ublice şi de primăriile pe razacărora îşi au sediul social şi punctele delucru (numai în cazul în care solicitantuleste proprietar asupra imobilelor) şi: dacăeste cazul: gracul de reeşalonare adatoriilor către bugetul consolidat-

2D-2 N"#(!%+% ) %s#s"$8/ )s'!#%#"%"  de sănătate publică aconformităţii proiectului cu normele deigienă şi sănătate publică-

22- D!%+%8#% '+#*#$) 5$!%)+%+% 5$!%"3+#% 4#!+-#$"+'+#$)+#+:

 5$"+'+#$)+#+ 4#!#

23- *aport asupra utilizării programelor denan0are nerambursabilă (obiective: tip deinvesti0ie: lista celtuielilor eligibile: costuri<i stadiul proiectului: perioada derulăriiproiectului)

29- D!%+%8# ' '+'+#% +/s'u$)+ asolicitantului privind ajutoarele de minimis  

Page 40: Proceduri Evaluare_ SM 6.2

8/18/2019 Proceduri Evaluare_ SM 6.2

http://slidepdf.com/reader/full/proceduri-evaluare-sm-62 40/40

2=- D!u4$" ) % b%$!/ !u datele deidenticare ale băncii şi ale contuluiaferent proiectului !8.+* (denumirea:adresa băncii: codul I1.N al contului încare se derulează operaţiunile cu .!I*)-:u e*te obligatorie de*c;iderea unui cont *eparat pentru derularea proiectului. 

     

2>- C%#+ (s!% % s#!#"%$"uu#        

2?- A" )!u4$" (dupa caz)-      

CONCLUZIE 7C++% ) ($%$8%+ # )!u4$" %$,%" %!s"#% )'us )b$(!#%+ ' su'+" ) +"# su$"!$+4$!$+4

!u ,4'%+u )'us $-#$.V+#(!%"K S SLIN & OJFIRNume#/renume --------- -----------------------------'emnatura------------------------------------------------+ata----------------------------------------------------------

I$"!4#"K E,'+" SLIN & OJFIRNume#prenume ---------------------------------------'emnatura-------------------------------------------------+ata-----------------------------------------------------------

M")3# ) !4'"%+78xpertul '%INE!I* efectueză vericarea documenta0iei încărcate online cudocumentele originale depuse pe suport de ;rtie: respectiv existen0a semnăturilor<i a <tampilelor persoanelor autorizate: con0inutul documentelor: dacă suntcompletate toate rubricile din ererea de !inan0are: valabilitatea documentelor saualte aspecte în func0ie de specicul ecărui proiect apoi se consemnează (bifează)rezultatele în !işa de vericare a conformităţii 5 formularul 2-=-D-'e verica de asemenea daca documentatia a fost depusa in termenul precizat înNoticarea privind selectarea cererii de nantare <i se va consemna aceasta larubrica SCb*ervatiiC-Rn urma vericării: dacă nu au fost identicate neconformită0i se va trece în etapade vericare din punct de vedere al respectării criteriilor de eligibilitate adocumentelor solicitate conform prevederilor din Gid: în func0ie de tipul proiectului-*ezultatele vor consemnate în sec0iunea privind vericarea criteriilor deeligibilitate premergătoare înceierii contractului de nan0are-+acă se constată neconformită0i între ererea de !inan0are pe suport de ;rtie: esi pentru un singur document din dosarul cu documentele în original şidocumentaţia online: proiectul nu va contractat: consideranduse ca beneciarulnu şia respectat angajamentele asumate-Rn această situa0ie se va demara procedura de neînceiere a contractului denan0are <i încadrarea proiectului cu statut de contract neînceiat precum <inoticarea beneciarului în acest sens-