PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi...

of 41 /41
Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova Chișinău, 2019 PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR/SUBSTANŢELOR INFECŢIOASE PENTRU ANALIZE DE LABORATOR PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR/SUBSTANŢELOR INFECŢIOASE PENTRU ANALIZE DE LABORATOR

Embed Size (px)

Transcript of PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi...

Page 1: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

Chișinău, 2019

PROCEDURA PRIVINDTRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR/SUBSTANŢELOR INFECŢIOASE PENTRU ANALIZE DE LABORATOR

PROCEDURA PRIVINDTRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR/SUBSTANŢELOR INFECŢIOASE PENTRU ANALIZE DE LABORATOR

Page 2: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA

PROBELOR/SUBSTANŢELOR INFECŢIOASE PENTRU ANALIZE DE LABORATOR

Chișinău, 2019

Page 3: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

Procedura dată a fost elaborată în scopul implementării cerinţelor Ghidului naţional de reglementări pentru transportul substanţelor infecţioase, și este destinată pentru aplicarea în toate laboratoarele medicale ale ANSP, ale IMSP, laboratoare clinice, indiferent de apartenenţa lor juridică și forma de proprietate care efec-tuează transportarea materialelor infecţioase. De asemenea, procedura va servi drept bază pentru implementarea unui sistem de management al calităţii și de competenţă tehnică, care va permite laboratoarelor de analiză să respecte standardele naţionale și cele internaţionale pentru transportul substanţelor infecţioase.

Grupul de lucru:Ala Halacu, director adjunct, Centrul Naţional de Sănătate PublicăSvetlana Prudnicionoc, șef laborator microbiologia sanitară, Centrul Naţional de Sănătate PublicăOlga Burduniuc, șef laborator, Centrul Naţional de Sănătate PublicăNatalia Costic, șef secţie managementul calităţii, Centrul Naţional de Sănătate PublicăMariana Apostol, șef laborator infecţii virale, Centrul Naţional de Sănătate PublicăNatalia Ursachi, șef laborator microbiologic, Centrul de Sănătate Publică mun. ChișinăuLiliana Tofan, șef laborator microbiologic, Centrul de Sănătate Publică SorocaElena Diulgher, șef laborator microbiologic, Centrul de Sănătate Publică ComratLudmila Chiriac, șef laborator microbiologic, Centrul de Sănătate Publică CahulValentina Vorojbit, conferenţiar universitar, dr. șt. med., Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”Svetlana Caragia, doctor în știinţe biologice, Centrul Republican Control Extern al Calităţii

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de labo-rator/Min. Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Rep. Moldova; grupul de lucru Ala Halacu [et al.]. – Chişinău: S. n., 2019 (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 40 p.: fig. color, tab.

Apare cu suportul al Org. Mondiale a Sănătăţii (OMS). – 300 ex.

ISBN 978-9975-146-58-6.

[57.083+616.9-078]:656.073.436P 93

Page 4: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

3Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

SCOPUL:Procedura dată are ca scop respectarea regulamentelor de obţinere şi expediere a substanţelor infecţioase pentru investigare, precum şi asigurarea condiţiilor standardizate de transportare pentru prevenirea conta-minării sau degradării acestora şi asigurarea calităţii la etapa pre-analitică.

De asemenea prezenta procedură stabileşte funcţiile şi obligaţiunile personalului responsabil de transpor-tare a probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator, oferă îndrumări practice pentru a faci-lita conformitatea cu reglementările internaţionale aplicabile pentru transportul substanţelor infecţioase în interiorul ţării pe cale terestră, cu utilizarea autovehiculelor specializate.

MULŢUMIRI:Procedura a fost elaborată cu suportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Grupul de lucru exprimă sincere mulţumiri reprezentanţilor biroului OMS din Republica Moldova, doamnei Stela Gheorghiţa, și Biroului Regional pentru Europa al OMS, domnului Serghei Nikishins, pentru acordarea suportului la elaborarea procedurii standarde.

Page 5: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

4 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

Page 6: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

5Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

CUPRINS1. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE ............................................................................................ 6

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ......................................................................................................... 72.1. Reglementări internaţionale ........................................................................................................... 72.2. Cadrul legal naţional ........................................................................................................................ 7

3. TERMINI ŞI DEFINIŢII ...................................................................................................................... 8

4. CERINŢE FAŢĂ DE PERSONAL ...................................................................................................... 104.1. Personalul care expediază probe ...................................................................................................104.2. Personalul care recepţionează probe ............................................................................................11

5. ECHIPAMENTE NECESARE ........................................................................................................... 125.1. Cerinţe pentru unitatea de transport ............................................................................................125.2. Recipiente şi materiale utilizate pentru transportul probelor ........................................................125.3. Cerinţe referitoare la împachetarea probelor .................................................................................13

5.3.1. Modalitatea de împachetare ................................................................................................135.3.2. AmbalareasubstanţelorinfecţioasedincategoriaA ............................................................ 145.3.3. AmbalareasubstanţelorinfecţioasedincategoriaBşisubstanţelorexceptate ..................... 145.3.4. Instrucţiunipentruetichetareaprobelorșiaambalajelor ......................................................15

6. PROCEDURA DE TRANSPORTARE ................................................................................................ 166.1. Substanţe infecţioase (materialul biologic) ...................................................................................166.2. Culturile de microorganisme ..........................................................................................................166.3. Elementele mediului ambiant ........................................................................................................17

6.3.1. Apa .....................................................................................................................................176.3.2. Produse alimentare ..............................................................................................................176.3.3. Probedeaerrecoltatedinîncăperiprinmetodadeaspiraţie .................................................186.3.4. Probe recoltate prin metoda de tampon (teste de salubritate)...............................................186.3.4. Vectori ................................................................................................................................18

6.5. Documente de însoţire necesare pentru transportul probelor .......................................................196.6. Măsuri de protecţie în cursul recoltării produselor biologice .........................................................196.7. Transportul şi conservarea probelor ..............................................................................................20

7. PROCEDURĂ DE RECEPTIE ȘI CRITERII DE RESPINGERE A PROBELOR ....................................... 227.1. Procedură de recepţie ...................................................................................................................227.2. Criterii de respingere: ....................................................................................................................22

8. PRELUCRAREA AMBALAJELOR DUPĂ TRANSPORTARE .............................................................. 23

9. INCIDENTE/ACCIDENTE ................................................................................................................ 23

ANEXE ............................................................................................................................................... 24Anexa nr. 1 Specificaţii pentru materialul absorbant ...................................................................... 24Anexa nr. 2 Procedura de transportare a materialului biologic ...................................................... 26Anexa nr. 3 Perioada de timp recomandată și admisibilă pentru păstrarea și transportarea probelor prelevate pentru analize sanitaro-microbiologice .......................................... 33Anexa nr. 4 Procedura de recepţie și criterii de respingere a probelor ............................................ 38

Page 7: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

6 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

1. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE Substanţele infecţioase sunt transportate, din diferite motive, atât în interiorul statelor, cât şi în afara graniţelor acestora. Expeditorilor le revine sarcina de a asigura condiţii de ambalare şi de transport care îndeplinesc cerinţele de reglementare pentru a păstra integritatea materialelor şi a facilita sosirea în timp util la destinaţie a acestora.

În interesul sănătăţii publice la nivel mondial, probele trebuie să fie transportate în condiţii de siguranţă, în timp util, eficient, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de la locul unde acestea sunt colectate la locul unde urmează a fi analizate. Indiferent de statutul presupus infecţios al pacientului, probele trebuie să fie ambalate şi transportate astfel încât să îi protejeze pe cei im-plicaţi în transportul acestora de riscul de infecţie. Riscul de infectare a personalului implicat în transport nu poate fi complet eliminat. Totuşi, acesta poate fi, fără îndoială, menţinut la un nivel minim. În plus, deteriorarea ambalajelor înseamnă, de asemenea, că probele expediate pentru sarcini urgente, cum ar fi analizele, pot să nu ajungă la timp la destinaţie.

Pentru a lua decizii corecte, expeditorii trebuie să înţeleagă necesitatea şi obligaţia lor de a cu-noaşte cerinţele de reglementare. Reglementările privind mărfurile periculoase impun ca tot per-sonalul implicat în transport să fie instruit corespunzător. Instruirea adecvată, proporţionale cu responsabilităţile expeditorului, va conferi acestuia gradul necesar de familiarizare cu cerinţele pentru identificarea, clasificarea, ambalarea, marcarea, etichetarea şi întocmirea documentelor însoţitoare ale transporturilor de substanţe infecţioase.

Scopul acestei proceduri este respectarea regulamentelor de obţinere şi expediere a substanţe-lor infecţioase pentru investigare, precum şi asigurarea condiţiilor standardizate de transportare pentru prevenirea contaminării sau degradării acestora şi asigurarea calităţii la etapa pre-ana-litică.

Procedura dată stabileşte funcţiile şi obligaţiunile personalului responsabil de transportare a probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator, oferă îndrumări practice pentru a facilita conformitatea cu reglementările internaţionale aplicabile pentru transportul substan-ţelor infecţioase în interiorul ţării pe cale terestră, cu utilizarea autovehicolelor specializate. Transportul internaţional, în special al substanţelor din categoria A, va fi efectuat de companii autorizate.

Procedura dată se aplică în toate laboratoarele medicale ale SSSSP, ale IMSP, laboratoare clini-ce, indiferent de apartenenţa lor juridică și forma de proprietate, care efectuează transportarea materialelor infecţioase.

Recoltarea substanţelor infecţioase se efectuează conform cerinţelor stipulate în ma-nualul de recoltare/procedurile interne aprobate etc., utilizând instrumente de unică folosinţă, sterile.

Page 8: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

7Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 2.1. Reglementări internaţionale Reglementările internaţionale pentru transportul substanţelor infecţioase pe orice cale se bazea-ză pe recomandările formulate de Comitetul de Experţi pentru Transportul Mărfurilor Periculoase (UNCETDG), un comitet al Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite. Recomandările sunt prezentate sub forma unor reglementări-model (capitolele 2.4.5.6).

1. Instrucţiunile Tehnice pentru Transportul Aerian al Mărfurilor Periculoase în Condiţii de Sigu-ranţă, publicate de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO), reglementări internaţi-onale care au putere de lege.

2. Reglementările privind Mărfurile Periculoase (DGR) care includ prevederile ICAO şi pot adă-uga restricţiile suplimentare (acolo unde este cazul, astfel de restricţii sunt incluse în aceste instrucţiuni) (IATA).

3. Reglementările privind Mărfurile Periculoase (DGR) care includ prevederile ICAO şi pot adă-uga restricţiile suplimentare (acolo unde este cazul, astfel de restricţii sunt incluse în aceste instrucţiuni) (transport aerian).

4. Reglementările privind Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase pe calea ferată (RID) (Calea ferată).

5. Acordul European privind Transportul Rutier Internaţional de Mărfuri Periculoase (ADR) (Transport Rutier).

6. Codul Internaţional pentru Transportul Maritim al Mărfurilor Periculoase, publicat de Organi-zaţia Maritimă Internaţională (IMO) (transport maritim).

7. Manualul privind transportul prin poştă, publicat de Uniunea Poştală Universală (UPU), re-flectă Recomandările Naţiunilor Unite, utilizând prevederile ICAO ca bază pentru expedieri.

2.2. Cadrul legal naţional1. Ghid naţional de reglementări pentru transportul substanţelor infecţioase (2017-2018).

2. Regulamentul Sanitar Internaţional, 2005.

3. Laboratory quality management system: handbook. Система управления качеством в лабораториях. WHO/CDC/CLSI, 2013.

4. Ghid Naţional de biosiguranţă pentru laboratoare, Chișinău, 2011.

5. SM SR EN ISO 15189:2014. Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă.

Notă: Organizaţia Mondială a Sănătăţii are calitate de consultant la UNCETDG şi ICAO.

Page 9: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

8 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

3. TERMINI ŞI DEFINIŢIISubstanţe infecţioase – substanţe care sunt cunoscute că conţin agenţi patogeni. Agenţii pato-geni sunt definiţi ca microorganisme (inclusiv bacterii, virusuri, rickettsii, paraziţi, fungi), precum şi alţii, cum ar fi prionii, care pot provoca boli la oameni sau animale. Definiţia se aplică la toate probele (de la pacienţi, produse biologice, MGM, deșeuri medicale, din mediul ambiant, etc.), mai puţin la cele exceptate în mod explicit (vezi mai jos).

Substanţele infecţioase se împart în două categorii: A şi B.

Substanţe infecţioase, Categoria A – substanţe infecţioase care sunt transportate într-o mo-dalitate în care, atunci când are loc expunerea la ele, sunt capabile să provoace dizabilităţi per-manente, pot pune în pericol viaţa sau pot provoca boli mortale la oameni sau animale aparent sănătoase

Substanţe infecţioase, Categoria B – o substanţă infecţioasă, care nu întruneşte criteriile pentru a fi inclusă în Categoria A. Substanţelor infecţioase din categoria B li se atribuie numărul UN 3373.

Exceptări – substanţele care nu conţin substanţe infecţioase sau care este puţin probabil să pro-voace boli la oameni sau la animale nu sunt supuse reglementărilor pentru mărfurile periculoase, cu excepţia cazului în care întrunesc criteriile de a fi incluse într-o altă clasă.

Culturi – culturile sunt rezultatul unui proces de multiplicare intenţionată a agenţilor patogeni. Această definiţie nu include probe provenind de la pacienţi oameni sau animale.

Probă – parte, ideal reprezentativă, prelevată dintr-o masă definită, intermitent sau continuu, pentru a examina diverse caracteristici.

Probe de la pacienţi – materiale de origine umană sau animală, colectate direct de la oameni sau animale, inclusiv, dar nu limitat, la excreţii, secreţii, sânge şi componentele sale, ţesuturi şi tampoane cu lichid tisular, şi părţi ale corpului, fiind transportate în diferite scopuri, cum ar fi: cercetare, diagnostic, activităţi de investigare, tratament şi prevenire a bolilor.

Produse biologice – produse derivate din organisme vii, care sunt fabricate şi distribuite în conformitate cu cerinţele autorităţilor naţionale competente, care pot avea cerinţe speciale de acordare a autorizaţiilor, şi sunt utilizate pentru prevenirea, tratamentul sau diagnosticul bolilor la oameni sau animale, sau în scopuri de dezvoltare, experimentale sau de investigaţie legate de acestea. Ele includ, dar nu se limitează la produse finite sau nu, cum ar fi vaccinurile.

Microorganisme şi organisme modificate genetic (GMM și GMO) – microorganismele modificate genetic care nu respectă definiţia substanţelor infecţioase sunt clasificate în clasa 9 (Diferite substanţe şi articole periculoase, inclusiv substanţele periculoase pentru mediu). GMMO şi GMO nu sunt supuse reglementărilor privind mărfurile periculoase atunci când sunt autorizate pentru utilizare de către autorităţile competente din ţările de origine, de tranzit şi de destinaţie. Anima-lele vii modificate genetic trebuie să fie transportate în conformitate cu termenele şi condiţiile autorităţilor competente din ţările de origine sau destinaţie.

Deşeuri medicale sau clinice – deşeurile medicale sau clinice sunt rezultate în urma tratamen-tului medical al animalelor sau al oamenilor sau din cercetarea biologică.

Page 10: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

9Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

Notă: Deşeurile medicale sau clinice decontaminate, care au conţinut anterior substanţe infecţioase, nu sunt supuse reglementărilor privind mărfurile periculoase, dacă nu întrunesc criteriile de a fi incluse într-o altă clasă.

Recipiente frigorifice – ambalaje pentru transportul probelor, care să asigure temperatura de conservare a acestora până la laboratorul de destinaţie, precum şi condiţii de transportare pen-tru ca proba să nu fie deteriorată, iar sigiliul să rămână intact.

Ambalaj triplu – ambalaj compus din trei straturi, după cum urmează:

• Recipientul primar – un recipient primar etanş care conţine proba. Recipientul este ambalat într-o cantitate suficientă de material absorbant pentru a absorbi toată cantitatea de lichid în caz de spargere.

• Ambalajul secundar. Un ambalaj secundar rezistent, etanş, care conţine şi protejează recipientul(ele) primar(e). Mai multe recipiente primare protejate cu material de amortizare pot fi plasate într-un singur ambalaj secundar, utilizând suficient material suplimentar pentru a absorbi toată cantitatea de lichid în caz de spargere.

• Ambalajul exterior. Ambalajele secundare sunt introduse în ambalaje exterioare de transpor-tare, protejate cu material adecvat de amortizare. Ambalajele exterioare protejează conţinu-tul lor de influenţele externe, cum ar fi deteriorările fizice în timpul transportării. Dimensiuni-le externe totale minime vor fi de 10 x 10 cm.

INCIDENT: un eveniment neplanificat, nedorit care împiedică finalizarea unei sarcini și poate pro-voca vătămări, boală sau daune materiale sau o combinaţie a tuturor celor trei, în grade diferite, de la minore la catastrofale.

ACCIDENT: un eveniment care are loc întâmplător și nu poate fi prevenit și care cauzează daune sau răniri.

Page 11: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

10 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

4. CERINŢE FAŢĂ DE PERSONALReglementările privind substanţele infecţioase impun ca tot personalul implicat în transportare să fie instruit în corespundere cu cerinţele stabilite la nivel naţional (Ghid naţional de regle-mentări pentru transportul substanţelor infecţioase). Instruirea adecvată, proporţională cu res-ponsabilităţile expeditorului, va conferi acestuia un grad necesar de familiarizare cu cerinţele pentru identificarea, clasificarea, ambalarea, marcarea, etichetarea şi întocmirea documentelor însoţitoare ale transporturilor de substanţe infecţioase.

Dreptul de a expedia, a transporta și a recepţiona substanţe infecţioase are personalul (condu-cator auto/lucrător medical), care dispune de instruire în domeniul transportului substanţelor infecţioase și riscului biologic și deţine certificat de instruire, eliberat de instituţia abilitată.

Transportul şi transferul eficient al substanţelor infecţioase necesită o bună coordonare între ex-peditor, transportator şi destinatar, pentru a se garanta că materialul este transportat în condiţii de siguranţă şi că va ajunge la destinaţie la timp şi în bune condiţii.

4.1. Personalul care expediază probeExpeditorul are responsabilitatea de:

• a asigura recipientele, clasificarea, ambalarea, etichetarea şi documentaţia corecte pentru materialul destinat transportării;

• a planifica transport din timp împreună cu destinatarul, interesându-se de necesitatea obţi-nerii permiselor de import/export;

• a contacta în prealabil transportatorul pentru a se asigura că transportul va fi acceptată și expediţia (transport direct, dacă este posibil) va fi efectuată pe ruta cea mai scurtă;

• a pregăti documentaţia necesară, inclusiv permisele, documentele de reziliere şi transportare;

• a notifica destinatarul în legătură cu pregătirile pentru transportare după ce acestea au fost încheiate, cu mult timp înainte de ora sosirii la destinaţie.

Notă:Personalul care manipulează substanţe infecţioase trebuie să utilizeze echipament de protecţie corespunzător (mănuşi, halat, mască, ochelari de protecţie).

Transportatorul are responsabilitatea de:

• a asista expeditorul la alegerea celei mai scurte rute şi apoi confirmă traseul;

• a asigura condiţii bune de transportare;

• a dispune de documentaţia pentru expediţie şi transportare;

• a anunţa expeditorul în cazul apariţiei unei probleme în perioada de livrare;

• în cazul situaţiilor neprevăzute (posibile incidente), acţionează în conformitate cu cerinţele stabilite în p. 9.

Page 12: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

11Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

4.2. Personalul care recepţionează probeDestinatarul are responsabilitatea de:

• a verifica prezenţa și completarea documentaţiei de însoţire;

• a verifica integritatea ambalajului.

Expediţiile se vor face doar după coordonarea detaliată privind transportul substanţelor infecţioase de către expeditor, transportator şi destinatar.

Page 13: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

12 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

5. ECHIPAMENTE NECESARE5.1. Cerinţe pentru unitatea de transport Pentru transportul probelor se utilizează transport autorizat conform prevederilor în vigoare, echipat corespunzător pentru a asigura condiţiile de transportare a probelor (temperatura, inte-gritatea ambalajului, fixarea) în conformitate cu cerinţele concrete la materialul transportat.

Transportul se supune prelucrării (dezinfecţiei) periodice, conform prevederilor ghidului de bio-securitate.

5.2. Recipiente şi materiale utilizate pentru transportul probelor1. Recipientele (ambalaj primar) cu diferite volume care se închid etanş, pentru diferite tipuri de

probe, se aleg în funcţie de particularităţile recoltării, de consistenţa, de volumul produsului, conform cerinţelor documentului de referinţă.

2. Recipientele secundare (ambalaj secundar) de diferite volume, impermeabile, ermetice, care, în funcţie de situaţie, pot fi din material dur sau moale.

3. Ambalajul extern poate fi din carton, fibro-carton, plastic, polietilenă, container, inclusiv izo-termic.

4. Materialul absorbant: pungi, bumbac, șerveţele absorbante, pulbere de control etc., conform anexei nr.1

Page 14: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

13Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

5. Material de fixare (folie cu bule, perne de aer, perle polistiren) pentru umplerea golurilor.

6. Substanţe dezinfectante, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova (cnsp.md, rubrica transparenţa, Registrul naţional al produselor biodistructive);

7. Vas cu soluţie de dezinfectare sau boxe pentru deşeuri;

8. Echipament individual de protecţie (mască, bonetă, mănuşi, botoşei, halate, costume medi-cale etc.)

9. Recipiente sterile pentru prelevare şi transportul probelor

10. Mijloace de măsură şi control:– termometru aflat în perioada de valabilitate a buletinului de verificare metrologică.

5.3. Cerinţe referitoare la împachetarea probelorAmbalajele pentru transport trebuie să fie produse din materiale rezistente la stres mecanic, temperaturi minime și maxime, detergenţi și dezinfectanţi, să fie închise cu capace, al căror design să stopeze deschiderea accidentală.

5.3.1. Modalitatea de împachetare Pentru împachetarea tuturor substanţelor infecţioase (categoria A, categoria B, substanţe ex-ceptate), obligatoriu se utilizează sistemul de ambalare triplu:

Page 15: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

14 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

1) Ambalajul trebuie să fie de bună calitate, rezistent la șocurile şi solicitările care apar în mod normal în timpul transportării, inclusiv la cele cauzate de transbordarea dintre unităţile de transport și depozitare, precum și la mutarea acestuia de pe palet sau supraambalaj pentru a fi manevrat manual sau mecanic. Ambalajele trebuie să fie închise pentru a preveni orice pierdere de conţinut care poate fi cauzată de condiţiile normale de transportare precum vi-braţiile sau schimbările de temperatură, umiditate sau presiune.

2) Ambalajul se va compune din:

a) recipient primar,

b) ambalaj secundar şi

c) ambalaj exterior.– Recipientul/recipientele primare sunt cele de bază, închise etanș, care conţin pro-

ba respectivă (eprubete de diferite volume, sisteme de transport cu sau fără medii, containere de diferite volume pentru recoltarea probelor biologice, microeprubete). Recipientul se ambalează cu suficient material absorbant care, în caz de spargere a recipientului, să poată absorbi toată cantitatea de lichid. Recipientele primare vor fi așezate în ambalaje secundare, astfel încât, în condiţii normale de transport, acestea să nu se spargă, să nu se perforeze şi să nu permită prelingerea conţinutului.

– Ambalajul secundar este cel de-al doilea ambalaj, etanș și rezistent, care acoperă și protejează recipientul(le) principale. Într-un ambalaj secundar se pot pune mai multe recipiente primare cu material pentru amortizare. Dacă într-un ambalaj secundar se așază mai multe recipiente primare fragile, atunci acestea trebuie să fie împachetate individual sau separat, pentru a preveni contactul dintre ele.

În caz de scurgere, aceasta nu trebuie să compromită integritatea materialului de amortizare şi nici a ambalajului exterior.

– Ambalajul exterior. Ambalajele secundare se așază în ambalaje exterioare, prevăzute cu material pentru amortizare și fixare. În ambalajul exterior se plasează trimiterile completate conform formelor aprobate. Ambalajul exterior trebuie să fie rigid.

5.3.2. AmbalareasubstanţelorinfecţioasedincategoriaASubstanţele din categoria A pot fi transportate doar în ambalaje triple, care respectă specifica-ţiile Naţiunilor Unite clasa 6.2 și instrucţiunii P620 privind ambalarea (Anexa 3 figura 1, Ghid naţional de reglementări pentru transportul substanţelor infecţioase)

5.3.3. AmbalareasubstanţelorinfecţioasedincategoriaBşisubstanţelorexceptate

Pentru aceste substanţe infecţioase se aplică în continuare sistemul de ambalare triplu în con-formitate cu cerinţele Instrucţiunii P650 (Anexa 4, figura 9, Ghid naţional de reglementări pentru transportul substanţelor infecţioase).

Remarcă:Încalitatedeambalajsecundarpotfiutilizateambalajedinmaterialemoi.

Page 16: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

15Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

5.3.4.InstrucţiunipentruetichetareaprobelorșiaambalajelorRecipientele primare cu probe se marchează cu un număr de identificare, corespunzător numă-rului de ordine de pe trimitere. De asemenea pe recipient se indică denumirea/natura probei. Prelevatele supuse analizei trebuie să fie însoţite de date informative suficiente. Etichetarea probelor este importantă pentru evitarea unor erori (cea mai sigură este eticheta autoadezivă).

Pe ambalajul secundar indicăm lista de probe conţinute. În cazul probelor exceptate, informaţia (lista) despre probe este opţională.

Pe partea exterioară a ambalajului exterior se va afișa marcajul conform specificaţiilor Naţiunilor Unite, clasa 6.2, și instrucţiunii P 620 şi P650 privind ambalarea (Anexa 3 figura 1, Ghid naţional de reglementări pentru transportul substanţelor infecţioase).

Notă: Ambalajele pentru transportare pot fi reutilizate. În cazul în care laboratorul intenţionează să re-utilizeze ambalajul, acesta trebuie să fie dezinfectat în mod corespunzător. Înainte de a reutiliza amba-lajele, expeditorul trebuie să se asigure că toate marcajele și semnele reflectă substanţele transportate de facto.

Page 17: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

16 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

6. PROCEDURA DE TRANSPORTARE

Probele trebuie transportate în cel mai scurt timp posibil după prelevare

6.1. Substanţe infecţioase (materialul biologic)În perioada de transportare a materialului biologic trebuie asigurată durata de transportare care să asigure viabilitatea microorganismelor, să prevină orice modificare a raportului și numărului de microorganisme prezente în ele și răspândirea microorganismelor (Anexa 2).

În cazul transportării necorespunzătoare sau conservării deficitare, pot apărea rezultate inco-recte în cazul:

– produselor cu conţinut polimicrobian,

– creşterii şi multiplicării microorganismelor contaminante,

– distrugerii patogenului (deshidratare, modificări de pH, autoliză, contactul cu oxigenul atmosferic în cazul anaerobilor).

Pentru a preveni aceste erori, materialul biologic poate fi transportat, în formă nativă, în mediu de transport, în formă congelată.

Pentru materialul nativ şi probele transportate în medii de transport, perioada de transportare nu trebuie să depășească 2-3 ore din momentul prelevării. Dacă nu pot fi transportate imediat, atunci timpul până la 4 ore transportării se va realiza la 2-8 °C. Pentru produsele la care nu pot fi folosite medii de transport, se recomandă refrigerare la 4-8 °C – majoritatea germenilor supravieţuiesc (excepţii: Neisseriameningitidis, Neisseriagonorrhoeae, Haemophilusinfluenzae,anaerobi, care se vor transporta la laborator în cel mai scurt timp -15-60 min., cu crearea condi-ţiilor de temperaturi favorabile prin amplasarea unui termofor 37-45 °C), iar multiplicarea lor este stopată, raportul dintre germenii patogeni şi contaminanţi rămâne neschimbat.

Pentru probele congelate (ser, plasma) se utilizează elemente de răcire care menţin proba în stare congelată pe perioada transportării.

Nu se refrigerează: hemoculturile; lichidul cefalorahidian, pleural, ascitic, pericardic; materiile fecale; produsele recoltate pentru cultivarea anaerobilor.

6.2. Culturile de microorganismeCulturile de microorganisme (identificare, confirmare) se transportă în ambalaj triplu pe mediu de transport solid, cu indicarea marcajelor corespunzătoare.

Page 18: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

17Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

6.3. Elementele mediului ambiantPână la transportarea probelor în laborator este necesar de a asigura depozitarea lor în condiţii în care să prevină orice modificare a numărului de microorganisme prezente în ele.

Pentru a se reduce modificările probei pe durata prelevării, păstrării şi transportării se efectuea-ză în cel mai scurt timp posibil, imediat după prelevare. Trebuie evitată contaminarea suprafeţei ambalajelor.

Transportarea se face în lăzi compartimentate, refrigerate sau cu agenţi frigorifici, în care se menţine temperatura 5±3 °C (Anexa 3).

Perioada de timp recomandată și admisibilă pentru păstrarea și transportarea probelor prelevate pentru analize sanitaro- microbiologice este prezentată în anexa 3.

Urmaţi precauţiile necesare pentru a împiedica îngheţarea probelor, mai ales când reci-pientele utilizate sunt din sticlă.

6.3.1. Apa În funcţie de distanţă, în special în anotimpul cald, probele se transportă mai uşor, în condiţii fri-gorifice, la temperatura 5±3 °C. La transporte se recomandă fixarea recipientelor de prelevare şi se evită agitarea lor. Recipientele trebuie să rămână sigilate până la deschiderea lor în laborator şi să fie protejate împotriva tuturor contaminărilor exterioare.

Dacă distanţa de la locul recoltării la laborator este prea mare şi probele nu pot fi analizate în ziua în care s-a făcut recoltarea, ele se păstrează maximum 24 de ore în frigider, la 5±3 °C cu monitorizarea și înregistrarea temperaturii de păstrare.

Nu puneţi pachetele cu gheaţă direct cu eșantionul, deoarece eșantionul poate îngheţa. Volumul și poziţia amplasării pachetelor cu gheaţă se ajustează ţinând cont de numărul, de masa și temperatura iniţială a eșantioanelor. Probele calde și cele reci se transportă separat.

6.3.2. Produse alimentareEșantionul se ambalează și sigilează în așa fel încât să se evite spargerea sau împrăștierea. Pe eticheta produsului se indică dacă este necesară refrigerarea. Eșantionarea care nu necesită refrigerare sau congelare se ambalează într-un recipient, utilizând un material de ambalare con-venabil pentru a evita spargerea.

Nu se utilizează gheaţa neîmpachetată deoarece aceasta poate cauza contaminarea produsului, dacă recipientul se sparge sau se scurge.

Page 19: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

18 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

O atenţie specială se acordă respectării regimului de temperatură prevăzut pentru transportarea produselor alimentare enumerate mai jos:

– produsele neperisabile (stabile) – la temperatura mediului înconjurător (sub 40 °C);

– produsele perisabile, inclusiv proaspete şi refrigerate – între 0 şi + 4 °C;

– produsele congelate sau puternic congelate – sub minus 18 °C;

– produsele pasteurizate şi similare – între 0 şi + 4 °C;

– mostrele produselor neperisabile alterate – între 0 şi + 4 °C.

Înainte de transportare, produsele alimentare perisabile (de exemplu, subprodusele, peştele proaspăt) trebuie păstrate la temperaturi între 0 şi +2 °C.

6.3.3.ProbedeaerrecoltatedinîncăperiprinmetodadeaspiraţieDupă recoltare, plăcile se identifică în funcţie de locul prelevării, se ambalează, se sigilează şi se transportă în condiţii de refrigerare (2-4 °C) în laborator, unde se vor incuba imediat.

6.3.4. Probe recoltate prin metoda de tampon (teste de salubritate)Lichidul de spălare, recoltat aseptic, se va ambala în condiţii care să asigure integritatea şi se va expedia în laborator, în condiţii de refrigerare (2-4 °C) în cel mai scurt timp posibil, astfel încât intervalul dintre prelevare şi introducerea în lucru să nu depăşească 24 de ore.

În situaţia în care se vor preleva direct recipiente, acestea ambalate, etichetate şi sigilate, se vor expedia la laborator în maximum 24 de ore.

6.3.4. Vectori Vectorii se referă la substanţele infecţioase de Categoria A (UN 2814 şi UN 2900), care se trans-portă în ambalaj triplu.

Materialul biologic din mediul ambiant (căpușe ixodide, inclusiv a păsărilor răpitoare) până la transportarea lor în laborator, se păstrează în eprubete („camera umedă”), la frigider, la tempe-raturile +4-+8 °C în poziţie verticală, maximum 5-7 zile. Transportarea probelor se efectuează la temperaturile +4-+8 °C.

Rozătoarele se colectează în recipient primar (sac din material dens din coton) și se păstrează la t = – 20 °C timp de 5-7 zile. Transportarea probelor se admite la temperatura sub minus 20 °C.

Fiecare lot ambalat trebuie să fie corect marcat, etichetat şi însoţit de documentele de transpor-tare corespunzătoare.

Page 20: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

19Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

6.5. Documente de însoţire necesare pentru transportul probelorFiecare colet ambalat destinat transportării trebuie să fie corect marcat, etichetat şi însoţit de documentele de transport corespunzătoare. Pentru substanţele infecţioase din Categoria B nu este necesară documentaţia pentru mărfuri periculoase (şi nicio declaraţie a expeditorului).

Pentru a efectua transportarea mărfurilor periculoase prin mijloace de transport sunt necesare următoarele documente:

1. Certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, prevăzut pentru transportul rutier de mărfuri periculoase;

2. Documentaţia de transportare a mărfurilor periculoase, prevăzută în reglementările specifice transportului rutier de mărfuri periculoase;

3. Instrucţiuni scrise pentru conducătorul auto, conform reglementărilor specifice transportului rutier de mărfuri periculoase;

4. Formulare de trimitere, procesul-verbal de prelevare aprobat prin ordinul MS nr. 828 din 31.10.2011 cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară (http://www.cnms.md, ru-brica ,,Formulare”, compartimentul “Formulare statistice medicale”);

5. Registrul de predare/primire a probelor.

Formularele de trimitere se păstrează separat de recipientele cu probe într-un plic sau ambalaj de polietilenă care se transmite direct transportatorului și ulterior persoanei care recepţionează proba.

6.6. Măsuri de protecţie în cursul recoltării produselor biologice– Toate produsele biologice trebuie considerate potenţial infecţioase, se manevrează res-

pectând regulile generale de prevenire a infecţiilor.

– Personalul care recoltează, manevrează produse biologice trebuie să utilizeze echipa-ment de protecţie corespunzător (mănuşi, halat), completat cu mască, ochelari de pro-tecţie, în cazul în care produsul biologic s-ar putea disemina.

– Exteriorul recipientelor sau biletele de trimitere ce însoţesc produsele nu trebuie să se contamineze cu produsul patologic.

– Pentru a asigura transportarea adecvată al produselor, se impune ca cererile de analiză microbiologică să se transporte separat de recipientele cu produs pentru a evita conta-minarea acestora. Biomaterialul se recoltează în eprubete cu mediu de transport (atunci când utilizarea mediului de transport este necesară).

– Imediat după recoltare, eprubetele, flacoanele cu material clinic se închid, asfel ca partea internă a dopului şi materialul clinic să nu fie contactate;

– În timpul manipulării materialului clinic, la deschiderea eprubetelor, a flacoanelor nu se fac mişcări bruşte, nu se permite stropirea şi vărsarea biomaterialului în scopul evitării contaminării probelor şi suprafeţelor de lucru.

Page 21: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

20 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

6.7. Transportul şi conservarea probelor6.7.1. Înaintea transportării materialului clinic, elementele de răcire trebuie să fie îngheţate la temperatura necesară.

6.7.2. Ambalajele (termocontainere, termosuri etc.) trebuie echipate cu elemente de răcire sau gheaţă;

6.7.3. Toate probele se transportă în ambalaje perfect închise;

6.7.4. Probele biologice transportate se etichetează cu „probe diagnostice/pericol infecţios” dacă distanţele sunt mari, se preferă (în cazul sângelui) recoltarea pe anticoagulant şi pe gel separator;

6.7.5. Se evită expunerea la lumină.

6.7.6. Refrigerarea. La 0 °C (container izoterm cu gheaţă umedă) sau la 4 °C (frigider), majori-tatea microbilor patogeni supravieţuiesc cele câteva ore necesare transportării, iar multiplicarea contaminanţilor este stopată. De exemplu, semiviaţa majorităţii virusurilor (intervalul în care infecţiozitatea suspensiei virale scade cu 50%) se evaluează în ore la temperatura camerei, în zile la 4 °C şi în luni la -70 °C. Puţine bacterii, cum ar fi: meningococul, gonococul, Haemophilus influenzae nu rezistă la refrigerare.

6.7.7. Mediile de transport asigură supravieţuirea microorganismelor prevenind desicarea, va-riaţiile de pH, oxidarea şi autoliza. Unul dintre indicatori, – roşul fenol – permite monitorizarea vizuală a pH-ului când această condiţie este critică pentru supravieţuirea unor microbi (e.g. vi-rusuri).

6.7.8. Microbii care sunt izolaţi pe culturi de celule sau embrioni de găină (ca virusurile şi chla-midiile) se transportă în medii cu antibiotice (penicilină, streptomicină, nistatină). Când însă în acelaşi prelevat se urmăresc atât virusuri, cât şi bacterii, proba se suspensionează în mediul de transport fără antibiotice, urmând ca acestea să fie suplimentate diferenţiat la prelucrarea probei în laborator.

În acest sens, trebuie avute în vedere:

– menţinerea condiţiei microbiologice iniţiale a probei, a raportului dintre germeni;

– menţinerea viabilităţii germenilor;

– prevenirea răspândirii germenilor.

6.7.9. În cazul transportării necorespunzătoare sau conservării deficitare, pot apărea rezultate incorecte datorate:

– modificării raportului dintre germeni, în cazul produselor cu conţinut polimicrobian sau creşterii şi multiplicării germenilor contaminanţi cu modificarea raportului dintre germeni;

– distrugerii patogenului (deshidratare, modificări de pH, autoliză, contactul cu oxigenul atmosferic în cazul anaerobilor).

Page 22: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

21Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

6.7.10. Moartea microbilor infectanţi din probele destinate examenului microbiologic poate fi cauzată de: razele solare directe; deshidratare; modificări de pH; autoliză; oxigenul atmosferic în cazul anaerobilor stricţi. De aceea, odată recoltate, probele trebuie examinate în cel mai scurt timp posibil sau conservate prin refrigerare şi medii de transport adecvate. Pentru a preveni aceste erori:

– probele recoltate trebuie să ajungă cât mai rapid la laborator;

– dacă nu pot fi transportate imediat, se indică folosirea mediilor de transport (materii fecale: mediul Cary-Blair sau glicerină tamponată, frotiuri – mediul Amies, cultivare Ne-isseria gonorrhoeae: mediul Amies cu cărbune).

6.7.11. Pentru a face posibilă repetarea examinării după raportarea rezultatelor sau pentru examinări adiţionale, probele primare trebuie păstrate pentru un interval de timp în care se asi-gură stabilitatea proprietăţilor acesteia. Probele se păstrează în poziţie verticală. În funcţie de metoda de testare, condiţiile de păstrare sunt diferite.

6.7.12. Probe de sânge integru se păstrează la temperatura 2-25 °C – timp de 6 ore de la momentul recoltării – pentru testarea cantitativă şi 12 ore pentru testarea calitativă a acizilor nucleici.

Evitaţi păstrarea sângelui integru. Este inacceptabilă congelarea eşantioanelor de sânge integru!

6.7.12.1 Probele de plasmă şi ser – la temperatura 2-8 °C – timp de 3-5 zile; la minus 70 °C (PCR) și minus 20 (30) °C (metoda ELISA). – timp îndelungat.

(Congelarea-decongelarea materialului se permite doar o singură dată. De aceea mostrele de ser sau plasmă pentru păstrarea îndelungată se repartizează în alicvote în tuburi Eppendorf, separate în volum de 1,5 ml).

Page 23: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

22 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

7. PROCEDURĂ DE RECEPTIE ȘI CRITERII DE RESPINGERE A PROBELOR

7.1. Procedură de recepţie Personalul responsabil de recepţionarea probelor verifică corespunderea documentelor de în-soţire a probelor în termene decretate (stabilirea intervalului de timp prevăzut de la recoltare/recepţionare în laborator cu notificare – Nume, prenume, data, ora și semnătura la recepţionare); prin urmare, se verifică formularele de trimitere completate, se identifică corespunderea împa-chetării, determinând condiţiile de livrare, etichetarea, marcarea și conţinutul optim de probă (cantitate, calitate). Astfel, după precizarea minuţioasă, personalul responsabil de recepţionare urmează să înregistreze proba în registrul de laborator prin semnătură.

7.2. Criterii de respingere: – Lipsa formularelor de trimitere pentru analiză de laborator;

– Formular completat parţial, ilizibil, utilizarea altor formulare decât cele aprobate;

– Necorespunderea numărului indicat pe ambalaje/probe cu cel în formularul de trimitere;

– Recipiente cu probe nemarcate, neidentificabile, deteriorate;

– Probele care se scurg din recipient;

– Cantitatea insuficientă de probă pentru testul(e) solicitat(e);

– Probele necorespunzătoare calitativ (neadecvat recoltate, probe hemolizate, lipemice);

– Intervalul de timp depășit de la recoltare/prelevare.

În cazul necorespunderii conform unui sau mai multor criterii de recepţie menţionate, laboratorul își rezervă dreptul de a refuza la probele recoltate și etichetate necorespunzător prin intermediul persoanei desemnate responsabile de aplicarea procedurii de respingere a probei (anexa 4).

Laboratorul admite existenţa situaţiilor în care unele probe sunt mai puţin obișnuite, care provin din proceduri invazive sau nu au putut fi ușor recoltate. În aceste cazuri pot fi aplicate excepţii de la regulile stricte ale respingerii probelor.

Proba respinsă, cauza respingerii și acţiunile întreprinse se înregistrează în registrul rebutării probelor materialului primit pentru investigaţie (formular de evidenţă nr. 388/e).

Este important să informaţi solicitantul investigaţiilor despre respingerea probei, să so-licitaţi recoltarea probei repetate, să păstraţi proba respinsă până la decizia finală, după care aceasta se va trata ca deșeu medical.

Page 24: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

23Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

8. PRELUCRAREA AMBALAJELOR DUPĂ TRANSPORTAREDivizarea ambalajelor după transportare se efectuează în conformitate cu nivelul de contagiozi-tate a părţilor sale componente.

Toate ambalajele infectate se prelucrează; după dezinfectare, acestea sunt aruncate în pungi de plastic. Ambalajul exterior neinfectat se depozitează separat.

Dezinfectarea suprafeţelor infectate ale unor ambalaje de transportare se efectuează imediat după terminarea lucrului, prin spălare sau înmuiere într-o soluţie de dezinfectant, în conformita-te cu liniile directoare pentru decontaminare și dezinfecţie.

9. INCIDENTE/ACCIDENTEÎn cazul expunerii la orice substanţă infecţioasă, măsura potrivită este spălarea sau dezinfecţia zonei afectate cât mai curând posibil, indiferent de agentul implicat.

Chiar dacă o substanţă infecţioasă intră în contact cu tegumentele lezate, spălarea zonei afec-tate cu apă şi săpun sau cu o soluţie antiseptică poate reduce riscul de infecţie. Odată ce există suspiciunea unei expuneri la substanţe infecţioase ca urmare a deteriorării unui colet, trebuie să fie disponibil un consult medical. În cazul în care o substanţă infecţioasă, inclusiv sânge, se scurge din ambalaj, trebuie respectate următoarele proceduri de curăţare:

1. Purtaţi mănuşi şi îmbrăcăminte de protecţie, inclusiv mască şi ochelari de protecţie, dacă este indicat.

2. Acoperiţi substanţa scursă cu o cârpă sau prosoape de hârtie pentru a o absorbi.

3. Turnaţi un produs dezinfectant adecvat pe pânză sau pe prosoapele de hârtie, precum şi în zona din jurul acestora cu o concentraţie de 5% (soluţiile de înălbire pe bază de clor), sunt în general adecvate, dar în cazul transportului aerian, trebuie utilizaţi dezinfectanţi pe bază de săruri cuaternare de amoniu).

4. Aplicaţi dezinfectantul concentric, începând de la marginea exterioară a zonei afectate spre centru.

5. După aproximativ 30 min., îndepărtaţi materialele respective. Dacă există cioburi de sticlă sau alte obiecte ascuţite, utilizaţi un făraş sau o bucată de carton rigid pentru a colecta ma-terialele şi a le depune într-un container pentru deşeuri neperforabile.

6. Curăţaţi şi dezinfectaţi suprafaţa unde s-a produs scurgerea (dacă este necesar, repetaţi etapele 2-5).

7. Îndepărtaţi materialele contaminate într-un container pentru deşeuri etanş, neperforabil.

8. După dezinfecţie, raportaţi incidentul la nivelul autorităţilor competente, precizând că zona a fost decontaminată.

Diferitele reglementări internaţionale prevăd raportarea obligatorie a incidentelor atât la nivelul autorităţilor de sănătate, cât şi la nivelul autorităţilor de transport competente. Acest lucru este va-labil pentru ambele categorii de substanţe infecţioase, dar în special pentru cele din categoria A.

Page 25: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

24 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

ANEXEAnexa nr.1

SpecificaţiipentrumaterialulabsorbantPungi absorbante Aqui-Pak ™ – ideale pentru ambalajul specimenelor cu substanţa biologică de categoria B sau exceptări de origine animală/umană. Capacitate excelentă de absorbţie.

Aqui-Pak™ destinat pentru transportarea în siguranţă a tuburilor de probă de laborator prin menţinerea separată a tuburilor și asigurarea amortizării în același timp. Este compus dintr-un material polimeric cu mai multe stra-turi, care are proprietăţi de absorbţie extrem de ridicate. Pentru a-l utiliza, pur și simplu plasaţi tuburile în locurile prevăzute și introduceţi Aqui-Pak™ în ambalajul secundar. În timpul expedierii, Aqui-Pak™ este cel mai bine utilizat în combinaţie cu o pungă sau un container pentru a se conforma reglementărilor DOT și IATA.

Matriţă absorbantă Benchtop Aqui-Pad ™ – straturi duale de unică folosinţă pentru o protecţie completă împotriva scurgerilor, ideal pentru laboratoare. Este furnizat în foi plate de dimensiuni 45 “x 45” (457 mm x 280 mm), absoarbe până la 750 ml.

Este utilizată în laborator pentru a absorbi scurgerile sau picăturile de lichid apos în timpul lucrărilor de rutină în la-borator. Matriţa este compusă din două straturi de materi-ale cu mediu absorbant închis în interior. Stratul superior este de polipropilenă neţesut, iar cel inferior este un film de polipropilenă impermeabil pentru a stopa orice scur-geri de lichid, astfel încât acesta să nu ajungă pe masa de lucru. Mediul absorbant închis în interior este fabricat din hârtie absorbantă și materiale din celuloză de lemn care sunt impregnate cu un polimer super-absorbant. După utilizare se elimină ca deșeu biohazard.

Șerveţele absorbante – produse din polimeri superabsorbanţi, respectă reglementările IATA, dis-ponibile într-o varietate de dimensiuni.

Produse absorbante cel mai rentabile, care sunt în confor-mitate cu reglementările privind transportul specimenelor. Aceste hârtii pe bază de ţesuturi sunt impregnate cu poli-meri superabsorbitori, pentru a absorbi lichidele care pot apărea în timpul transportării. Foile pot fi achiziţionate într-o varietate de dimensiuni de stoc sau prin tăiere personalizată pentru a îndeplini cerinţele dvs. specifice.

Page 26: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

25Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

Vată absorbantă pentru materialul de amortizare

Material excelent de umplere și amortizare pentru trans-portul probelor biologice. Material de ambalare absorbant, gros de 0,5. Protejează expedierile specimene fragile, sub formă de rulou perforat la fiecare 12 centimetri.

Green Z™ Fluid Control Pouch absorbent

Este utilizată în laborator pentru a absorbi scurgerile sau picăturile de lichid apos în timpul lucrărilor de rutină în laborator. Matriţa este compusă din două straturi de ma-teriale cu mediu absorbant închis în interior. Stratul su-perior este de polipropilenă neţesut, iar cel inferior este un film de polipropilenă impermeabil pentru a stopa orice scurgeri de lichid, astPfel încât acesta să nu ajungă pe masa de lucru. Mediul absorbant închis în interior este fabricat din hârtie absorbantă și materiale din celuloză de lemn care sunt impregnate cu un polimer super-absor-bant. După utilizare se elimină ca deșeu biohazard.

Therapak™ Aqui-Pak™ Sleeves

Ideal pentru transportul substanţelor biologice și excep-tărilor de origine umană omului

Page 27: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

26 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laboratorAn

exa

nr. 2

Proc

edurad

etrans

porta

rea

materialuluib

iologic

Nr.

сrt.

Tipu

l pro

bei

Cant

itate

a ne

cesa

pent

ru a

naliz

ăDu

rata

tran

spor

tării

Obse

rvaţ

ii(p

reze

ntar

ea p

robe

i, ca

ract

eris

tici i

mpo

rtant

e)1.

Li

chid

ce

falo

rahi

dian

Se c

olec

teaz

ă 4-

5 m

lM

ostre

le d

e lic

hid

cefa

lora

hidi

an s

e vo

r tra

nspo

rta la

la

bora

tor î

n ce

l mai

scur

t tim

p (1

5-60

min

ute)

, cre

ând

cond

iţii f

avor

abile

de

t, cu

am

plas

area

unu

i ter

mof

or

37-4

5ºC

sau

utili

zare

a ge

nţilo

r ter

mor

egla

toar

e.Pe

ntru

exa

men

ul m

icro

scop

ic (c

itoza

), LC

R se

va

tes-

ta p

ână

în 2

0 m

in.

Pent

ru m

ostre

le d

e LC

R de

stin

at in

vest

igaţ

iilor

de

bi-

olog

ie m

olec

ular

ă la

t° c

amer

ei ti

mp

de 6

ore

, la

2-8

ºC –

24

ore,

la -2

0 ºC

– ti

mp

de o

lună

.

Reci

pien

te st

erile

de

unic

ă fo

losi

nţă

cu

capa

c fil

etat

.

2.

Urin

aCa

ntita

tea

min

imă

nece

sară

de

urin

ă es

te

de 5

ml

Pent

ru u

rina

sum

ară

– în

con

tain

er d

e 12

0 –

150

ml s

au e

prub

eta

de 1

0-12

ml c

u ca

pac

etan

ș.

Pent

ru u

rina

Neci

pore

nco

– po

rţia

med

ie d

in je

tul d

e di

min

eaţă

– c

antit

atea

m

inim

ă –

10 m

l

Mos

trele

de u

rină

dest

inat

e inv

estig

ării b

acte

riolo

gice

tre

buie

tran

spor

tate

în m

axim

um d

ouă

ore.

În c

az c

ă in

terv

alul

nu

poat

e fi

resp

ecta

t, pr

obel

e tre

buie

păs

-tra

te la

tem

pera

tura

de

4ºC

imed

iat

după

pre

leva

re

sau

în c

onta

iner

cu

med

iu K

led

+ M

aCon

key

Agar

până

la 4

8 de

ore

.Pe

ntru

inve

stig

ările

de

biol

ogie

, mos

trele

de

urin

ă se

vo

r păs

tra la

t ca

mer

ei –

6 o

re, la

t 2-

8ºC

timp

de o

zi,

la –

20º

C tim

p de

o să

ptăm

ână.

Pent

ru su

mar

ul u

rinei

și u

rina N

ecip

oren

co –

se tr

ans-

portă

în m

axim

um d

ouă

ore,

sau

până

la 6

ore

la T

2-8

ºC

. Urin

a du

pă Z

emni

ţchi

i şi c

him

ia u

rinei

in 2

4 or

e –

se p

ăstre

ază

la T

2-8

ºC p

e to

t par

curs

ul re

coltă

rii.

Prim

a ur

ină

de d

imin

eaţă

sau

la c

el p

u-ţin

4 o

re d

e la

ulti

ma

mic

ţiune

; îna

inte

a în

cepe

rii t

rata

men

tulu

i cu

antib

iotic

e.

În ca

zul u

rmăr

irii e

ficie

nţei

trat

amen

tu-

lui c

u an

tibio

tice,

reco

ltare

a se

repe

după

48-

96 d

e or

e. D

ata

fiind

inte

rmi-

tent

ă în

elim

inar

e, se

rec

oman

dă t

rei

reco

ltări

succ

esive

. Co

ntro

lul

se v

a ef

ectu

a du

pa 3

-5 zi

le d

e la

între

rupe

rea

trata

men

tulu

i.

Page 28: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

27Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laboratorNr

.сr

t.Ti

pul p

robe

iCa

ntita

tea

nece

sară

pe

ntru

ana

liză

Dura

ta tr

ansp

ortă

riiOb

serv

aţii

(pre

zent

area

pro

bei,

cara

cter

istic

i im

porta

nte)

3.

Sâng

ePe

ntru

adu

lt: 1

0 m

l; no

u-nă

scuţ

i, sug

ari,

copi

i mic

i: 5

ml.

Prop

orţia

sâng

e și

m

ediu

cul

tură

1:1

0.

Pent

ru h

emog

ram

ă –

epru

beta

cu

EDTA

, pân

ă la

cot

a (2

,0 sa

u 2,

5 m

l).Pe

ntru

coa

gulo

gram

ă –

epru

beta

cu

citra

t, pâ

la c

ota

(3,0

sau

5,0

ml).

Pe

ntru

bio

chim

ie,

imun

olog

ie, s

erol

ogie

: 5

– 10

ml.

Mos

trele

col

ecta

te d

irect

pe

med

iul

de t

rans

port

pent

ru a

erob

i, an

aero

bi, d

estin

ate

inve

stig

ării

bact

e-rio

logi

ce, s

e tra

nspo

rtă p

e pa

rcur

sul a

1-4

ore

de

la

cole

ctar

e.M

ostre

le d

e sâ

nge

dest

inat

e in

vest

igăr

ilor d

e bi

olog

ie

mol

ecul

ară

timp

de 6

ore

de

la re

colta

rea

mat

eria

lulu

i pe

ntru

det

erm

inar

ea c

antit

ativă

și t

imp

de 1

2 or

e –

pent

ru d

eter

min

area

cal

itativ

ă a

acizi

lor n

ucle

ici

Mos

tre d

e he

mog

ram

ă, ep

rube

ta c

u ED

TA –

24-

48 o

re

la t°

cam

erei

(t° 1

8-25

ºC) s

au t°

2-8

ºC.

Coag

ulog

ram

a –

se s

epar

ă pl

asm

a tim

p de

30

min

. du

pă re

colta

re; p

lasm

a se

păs

treaz

ă pâ

nă la

8 o

re la

2-

8 ºC

sau

20 d

e zil

e la

(min

us 2

0 ºC

).Se

rul p

entru

exam

inăr

i bio

chim

ice,

imun

olog

ice,

sero

-lo

gice

: se s

epar

ă se

rul t

imp

de 3

0 m

in. d

upă

reco

ltare

, se

păs

treaz

ă pâ

nă la

4 o

re la

t° 1

8-25

ºC s

au p

ână

la

3-5

zile

la t°

2-8

ºC sa

u 20

de

zile

la (–

20º

)C.

Sâng

ele

inte

gru

pent

ru in

vest

igaţ

ii se

rolo

gice

se

păs-

treaz

ă pâ

nă la

48

de o

re la

2-8

ºC.

Mos

trele

de

ser ș

i pla

smă

se p

ăstre

ază

timp

de 3

zile

, în

star

e co

ngel

ată,

timp

de o

zi (2

4 or

e)

Impo

rtant

!!! În

sep

sis

acut

: 3 s

etur

i, 3

veno

punc

ţii s

epar

ate,

la in

terv

al d

e 10

m

inut

e, în

aint

e de

a în

cepe

ant

ibio

tico-

tera

pia.

End

ocar

dita

acu

tă: 3

set

uri,

3 ve

nopu

ncţii

sepa

rate

în p

rimel

e 1-2

ore

de

evo

luţie

; înc

epeţ

i ter

apia

. End

ocar

-di

ta s

ubac

ută:

3 s

etur

i, 3

veno

punc

ţii

sepa

rate

la

inte

rval

de

15 m

inut

e în

pr

ima

zi. D

acă

rezu

ltatu

l la

24 d

e or

e es

te n

egat

iv, re

colta

ţi în

că t

rei s

etur

i. En

doca

rdita

în

timpu

l tra

tam

entu

lui

cu a

ntib

iotic

e: 3

set

uri,

3 ve

nopu

nc-

ţii s

epar

ate,

zilni

c, 3

zile

succ

esiv.

Se

reco

lteaz

ă im

edia

t în

aint

ea î

ncep

erii

urm

ătoa

rei d

oze

de a

ntib

iotic

. Nu

se

reco

lteaz

ă  c

ând

conc

entra

ţia s

eric

ă a

antib

iotic

ului

est

e m

axim

ă. F

ebra

de

orig

ine

necu

nosc

ută:

2-3

set

uri,

veno

-pu

ncţii

sepa

rate

la ce

l puţ

in o

oră

inte

r-va

l. Dac

ă rez

ulta

tul la

24-

36 d

e ore

este

ne

gativ

, rec

olta

rea

se re

petă

.

Page 29: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

28 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laboratorNr

.сr

t.Ti

pul p

robe

iCa

ntita

tea

nece

sară

pe

ntru

ana

liză

Dura

ta tr

ansp

ortă

riiOb

serv

aţii

(pre

zent

area

pro

bei,

cara

cter

istic

i im

porta

nte)

4.M

ater

ii fe

cale

Volu

mul

reco

ltei t

rebu

ie

să fi

e de

3-5

cm

3 . Pro

ba

cât u

n bo

b de

maz

ăre

(2-3

g) e

ste

intro

dusă

în

cont

aine

r.

Mos

trele

de

mat

erii

feca

le n

ative

se

prel

evea

ză d

e di

-m

inea

ţă ș

i se

trans

portă

în la

bora

tor n

u m

ai tâ

rziu

de

două

ore

de

la co

lect

are.

Dac

ă tra

nspo

rtare

a nu

poa

te

fi re

aliza

tă în

labo

rato

r tim

p de

dou

ă or

e de

la c

olec

-ta

re, a

tunc

i se

pot p

ăstra

în fr

igid

er p

ână

la 8

ore

, la

2-8º

C sa

u 20

zile

la

(– 2

0º)C

. Pen

tru c

opro

cultu

ră p

oate

fi tr

ansf

erat

în

copr

ocol

ecto

r cu

med

iu d

e tra

nspo

rt Ca

ry B

lair.

La n

eces

itate

a pre

lung

irii t

impu

lui d

e tra

nspo

rtare

, pre

-lev

ările

se vo

r tra

nspo

rta p

e med

iu d

e tra

nspo

rt (C

arry

-Bl

air p

entru

vibr

ionu

l hol

eric,

ente

roba

cter

ii etc

.)Pe

ntru

mos

trele

des

tinat

e in

vest

igăr

ilor

de b

iolo

gie

mol

ecul

ară,

mas

ele

feca

le se

vor p

ăstra

la te

mpe

ratu

-ra

cam

erei

– 6

ore

, de

la 2

pân

ă la

8ºC

tim

p de

3 z

ile,

la m

inus

20º

C tim

p de

o să

ptăm

ână.

Cont

aine

r din

pla

stic

ste

ril c

u lin

guriţ

ă, cu

cap

ac e

tanș

(cop

rocu

ltor)

de 3

0 m

l.

5.

Sput

ăCa

ntita

tea

de 3

ml d

e sp

ută.

Prob

a se t

rans

portă

fără

refri

gera

re p

entru

exam

inar

e, în

inte

rval

de

max

imum

1 o

ră.

Refri

gera

rea

la 4

ºC p

revi

ne m

ultip

licar

ea co

ntam

inan

-ţil

or.

Pent

ru tu

sea

conv

ulsiv

ă se

reco

man

dă tr

ansp

orta

rea

plăc

uţilo

r tuş

ite p

e med

iul B

orde

t-Gen

gou

până

la d

ouă

ore,

dacă

exist

ă co

ndiţi

i de t

erm

osta

tare

8-1

2 or

e Pe

ntru

mos

trele

des

tinat

e in

vest

igăr

ilor

de b

iolo

gie

mol

ecul

ară,

sput

a se

va p

astra

la t

cam

erei

– 6

ore

, la

2-8

ºC 3

zile

, la m

inus

20

ºC –

o s

ăptă

mân

ă, la

-70

ºC

timp

înde

lung

at.

Se re

colte

ază

sput

a su

b în

drum

area

di-

rect

ă a as

isten

tei. P

acien

tulu

i se e

xplic

ă di

fere

nţa

dint

re a

exp

ecto

ra ş

i a s

cuip

a.

Sput

a se

reco

lteaz

ă di

min

eaţă

cân

d pa

-cie

ntul

face

„toa

leta

bron

hiilo

r”.

Prob

ele

prel

evat

e în

col

ecto

r ste

ril d

in

plas

tic, c

u gu

ră la

rgă

şi c

apac

eta

nş.

În ti

mpu

l tra

nspo

rtării

, pro

bele

treb

uie

men

ţinut

e pe

cât

pos

ibil

la r

ece

și la

ad

apos

t de

lum

ină.

Page 30: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

29Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laboratorNr

.сr

t.Ti

pul p

robe

iCa

ntita

tea

nece

sară

pe

ntru

ana

liză

Dura

ta tr

ansp

ortă

riiOb

serv

aţii

(pre

zent

area

pro

bei,

cara

cter

istic

i im

porta

nte)

6.Ex

suda

t na

zo-fa

ringi

an

Cant

itate

– u

n ta

mpo

n.

Se tr

ansp

ortă

de p

e med

ii de t

rans

port

(ex.

med

iul S

tu-

art)

< dou

ă or

eRe

colta

rea

se fa

ce în

aint

e de

inge

stia

al

imen

telo

r sau

toal

eta c

avită

ţii bu

cale

. Se

evi

tă a

tinge

rea

tam

ponu

lui d

e ba

za

limbi

i sau

pal

atul

moa

le. S

e va

pre

ciza

în

bile

tul d

e trim

itere

dac

ă ide

ntifi

care

a S.

aure

us e

ste

în s

cop

epid

emio

logi

c (p

urtă

tor)

7.Ex

suda

t naz

alCa

ntita

te –

un

tam

pon

pent

ru fi

ecar

e na

Se tr

ansp

ortă

de p

e med

ii de t

rans

port

(ex.

med

iul S

tu-

art)

< dou

ă or

eEx

suda

tul

naza

l es

te r

ecom

anda

t în

pr

inci

pal p

entru

dep

ista

rea 

pur

tăto

ri-lo

r de

Stafi

loco

ccus

aur

eus

8.Ab

ces d

esch

isAs

pira

ţi cu

o se

ringă

st

erilă

(de

pref

erat

) sa

u pr

ofun

d di

n le

ziune

cu

un

tam

pon

ster

il. -

cant

itate

– >

1 m

l sau

2

tam

poan

e di

n ac

elaş

i lo

c.

Tran

spor

tare

a <

două

ore

pe

med

iul d

e tra

nspo

rt St

u-ar

t sa

u Am

ies.

Sis

tem

ul a

naer

ob d

e tra

nspo

rt es

te

oblig

ator

iu p

entru

a a

sigu

ra s

upra

vieţ

uire

a ba

cter

ii-lo

r ana

erob

e im

plic

ate

în p

roce

sul i

nfec

ţios.

Ace

leaş

i re

com

andă

ri la

rec

olta

re s

e ap

lică

pent

ru: v

ezic

ule,

pust

ule,

plăg

i, flic

tene

, fur

uncu

le, a

rsur

i, ulc

ere

de d

e-cu

bit,

fistu

le e

tc.

Reco

ltare

a cu

ser

inga

ste

rilă

prin

asp

i-ra

ţie s

au b

iops

ie. 

Daca

se

reco

lteaz

ă cu

tam

ponu

l, es

te o

blig

ator

ie re

colta

-re

a a

două

tam

poan

e di

n pr

ofun

zimea

le

ziuni

i (un

tam

pon

pent

ru în

săm

ânţa

-re

şi a

ltul p

entru

frot

iul G

ram

).

9.Ab

ces

înch

is m

p.As

pira

ţi cu

o se

ringă

st

erilă

can

titat

e –

> 1

ml t

rans

fera

ţi im

edia

t to

t mat

eria

lul î

ntr-u

n si

stem

ana

erob

.

Tran

spor

tare

a –

< do

uă o

re, s

iste

m a

naer

ob d

e tra

ns-

port.

În c

az d

e ga

ngre

nă s

e re

colte

ază

obli-

gato

riu şi

hem

ocul

tura

.

Page 31: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

30 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laboratorNr

.сr

t.Ti

pul p

robe

iCa

ntita

tea

nece

sară

pe

ntru

ana

liză

Dura

ta tr

ansp

ortă

riiOb

serv

aţii

(pre

zent

area

pro

bei,

cara

cter

istic

i im

porta

nte)

10.

Cate

ter

Cant

itate

-  c

atet

er lu

ng:

două

por

ţiuni

, fiec

are

a câ

te 2

-3 c

m: d

ista

l i.v.

si

segm

entu

l pro

xim

al

trans

cuta

nat;

cate

ter

scur

t: în

tota

litat

e du

înde

părta

rea

cone

xiun

ii cu

o fo

arfe

că st

erilă

.

Tran

spor

tare

a cat

eter

ului

dire

ct în

tr-o

epru

betă

ster

ilă

– <

15 m

inut

e pe

ntru

a p

reve

ni d

esec

area

pro

dusu

lui

pato

logi

c.

11.

Cavi

tate

buc

ală

-Tr

ansp

orta

rea

< do

uă o

re, s

iste

m a

naer

ob d

e tra

ns-

port.

Leziu

nile

per

iodo

ntal

e tre

buie

pro

cesa

-te

num

ai în

labo

rato

arel

e dot

ate p

entru

izo

lare

a şi

iden

tifica

rea

agen

ţilor

spe

-ci

fici.

12.

Lich

ide

(asc

ita, b

ila,

lichi

d si

novi

al,

peric

ardi

c, pe

riton

eal,

pleu

ral)

Cant

itate

– în

totd

eaun

a tri

mite

ţi flu

id c

ât d

e m

ult p

osib

il.

Tran

spor

tare

a < 1

5 m

inut

e.Ni

ciod

ată

nu s

e re

colte

ază

tam

ponu

l îm

biba

t în

lichi

d.

13.

Ochi

conj

unct

iva

Bios

tratu

l 0,5

-1 m

l re

însă

mân

ţat d

irect

pe

med

iile

de c

ultu

(cio

cola

te, g

eloz

a –

sâng

e), 2

frot

iuri

Tran

spor

tare

a pl

ăcilo

r îns

ămân

ţate

la la

bora

tor <

15

min

.Se

rec

olte

ază

înai

nte

de:

toal

eta

fe-

ţei,

tera

pie

antim

icro

bian

ă to

pică

sau

si

stem

ică.

Se

reco

lteaz

ă de

la n

ivelu

l am

belo

r con

junc

tive.

Och

iul n

einf

ecta

t se

rveş

te d

rept

con

trol.

Page 32: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

31Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laboratorNr

.сr

t.Ti

pul p

robe

iCa

ntita

tea

nece

sară

pe

ntru

ana

liză

Dura

ta tr

ansp

ortă

riiOb

serv

aţii

(pre

zent

area

pro

bei,

cara

cter

istic

i im

porta

nte)

14.

Ochi

– c

orne

e Tr

ansp

orta

re –

îns

ămân

ţare

dire

ctă

pe m

ediil

e de

cu

ltură

(BHI

, cio

cola

te),

frotiu

ri pe

ntru

exa

men

ul m

i-cr

osco

pic

dire

ct. P

lăci

le în

săm

ânţa

te s

e ex

pedi

ază

la

labo

rato

r < 1

5 m

in.

15.

Urec

he –

se

creţ

ie o

tică

inte

rnă

Cant

itate

– ta

mpo

n cu

med

iu d

e tra

nspo

rt sa

u si

stem

ana

erob

. Ob

ligat

oriu

se

reco

lteaz

ă  d

ouă

tam

poan

e di

n ac

elaş

i lo

c.

Tran

spor

tare

a < d

ouă

ore.

În c

azul

sec

reţie

i asp

irate

sau

bio

psie

i se

folo

seşt

e si

stem

ul d

e tra

nspo

rt an

-ae

rob.

Cu

lturil

e de

la n

ivel n

azof

arin

gian

sau

ex

suda

t fa

ringi

an n

u su

nt p

redi

ctive

pe

ntru

age

nţii

etio

logi

ci în

otit

a m

edie

.

16.

Urec

he –

se

creţ

ie o

tică

exte

rnă

Cant

itate

– o

blig

ator

iu

se re

colte

ază

2 ta

mpo

ane.

Tran

spor

tare

a < d

ouă

ore.

Pent

ru s

ecre

ţia o

tică

exte

rnă

se v

a ef

ectu

a ro

tirea

rigu

roas

ă a

tam

ponu

lui

17.

Trac

t gen

ital

fem

inin

vagi

nite

cant

itate

– 3

tam

poan

e si

2 la

me.

Tran

spor

tare

a < d

ouă

ore.

În c

azul

sus

pici

unii

infe

cţie

i cu

Tri-

chom

onas

va

gina

lis,

un

tam

pon

se

imer

seaz

ă în

tub

ster

il cu

1 m

l sol

uţie

sa

lină

izoto

nă (3

7 ºC

), pe

ntru

exa

men

m

icro

scop

ic (

prep

arat

pro

aspă

t în

tre

lam

ă-la

mel

ă).

18.

Trac

t gen

ital

fem

inin

endo

cerv

icite

Cant

itate

– u

n ta

mpo

n şi

dou

ă la

me

Tran

spor

tare

a <

două

ore

în s

iste

m a

naer

ob d

e tra

ns-

port.

Ta

mpo

nul

cu m

ediu

l de

tra

nspo

rt se

fo

lose

ște

pent

ru în

săm

ânţa

re. L

amel

e-le

se

folo

sesc

pen

tru e

xam

enul

mic

ro-

scop

ic c

olor

at.

Page 33: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

32 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laboratorNr

.сr

t.Ti

pul p

robe

iCa

ntita

tea

nece

sară

pe

ntru

ana

liză

Dura

ta tr

ansp

ortă

riiOb

serv

aţii

(pre

zent

area

pro

bei,

cara

cter

istic

i im

porta

nte)

19.

Trac

t gen

ital

fem

inin

barto

linite

Cant

itate

– >

1 m

l.Tr

ansp

orta

rea

< do

uă o

re în

sis

tem

ana

erob

de

trans

-po

rt.

20.

Trac

t gen

ital

fem

inin

endo

met

rite

Cât m

ai m

ult p

osib

il de

asp

irat a

l lic

hidu

lui

endo

met

rial.

Tran

spor

tare

a <

două

ore

în s

iste

m a

naer

ob d

e tra

ns-

port.

Puro

iul a

spira

t prin

pun

cţie

(abc

es) s

e în

săm

ânţe

ază

pe m

edii

aero

be ş

i ana

-er

obe.

21.

Trac

t gen

ital

mas

culin

uret

ra

Cant

itate

– ta

mpo

n cu

med

iu, d

ouă

lam

e pe

ntru

exa

men

ul

mic

rosc

opic

Tran

spor

tare

a –

timp

< dou

ă or

e.

Exam

inar

ea u

retre

i şi p

rele

vare

a pr

o-be

lor s

e fa

c la

cel

puţ

in d

ouă

ore

după

m

icţiu

ne. P

acie

nţii c

u scu

rger

e dis

cret

ă vo

r red

uce

lichi

dele

pân

ă în

ziua

urm

ă-to

are

şi p

rele

vare

a se

fac

e în

aint

e de

m

icţiu

nea

mat

inal

ă. În

caz

ul s

uspi

ciu-

nii i

nfec

ţiei c

u Trich

omon

asvag

inalis,

pr

elev

area

se va

face

înai

ntea

mic

ţiuni

i m

atin

ale;

tam

ponu

l se i

mer

seaz

ă în t

ub

ster

il cu

1 m

l sol

uţie

sal

ină

izofo

nă (3

7 ºC

), pe

ntru

exa

men

mic

rosc

opic

făr

ă în

târz

iere

. Pro

bele

des

tinat

e cu

ltivă

rii

gono

coci

lor

se în

săm

ânţe

ază

imed

iat

pe m

edii

spec

iale

, la 3

7 ºC

.22

.Tr

act g

enita

l m

ascu

lin –

pr

osta

te

Cant

itate

– u

n ta

mpo

n,

două

lam

e pe

ntru

ex

amen

ul m

icro

scop

ic.

Tran

spor

tare

a ta

mpo

nulu

i cu

med

iu d

e tra

nspo

rt <

două

ore

Sunt

rele

vant

e m

ostre

le o

bţin

ute

ime-

diat

înai

nte

şi d

upă

mas

ajul

pro

stat

ic.

Page 34: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

33Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

Anexa nr. 3Perioadadetimprecomandatășiadmisibilăpentrupăstrareașitransportareaprobelor prelevate pentruanalizesanitaro-microbiologice

Înmodperfect,toateîncercărilesanitaro-microbiologicetrebuiesăfieefectuateînziuarecoltăriiprobei.

Nr. d/o

Denumirea serviciului de laborator

DN prelevare/colectare

Condiţii de păstrare

Condiţii de transportare, periodicitate

1. Produse alimentare

1.1.Produsealimentare,băuturinealcoolice,apăminerală,produsepentrualimentaţiacopiilor,inclusivconserve

cerinţe generale de temperatură pentru depozitarea şi transportarea produselor alimentare pe toţi indicatorii:

NGMAFA

SM SR EN ISO7218:2014, p.8.2

IM nr. 06.3.3.60 din 22.04.2004, p.3

produse stabile (incl. conserve)Coliformi

temperatura ambiantă (până la 40 °C)

E. coliS. aureusB. cereusBacterii g. ProteusP. aeruginosa produseinstabilelatemperaturaambiantăLevuri, micete

de la 10C până la 80C

2-6 ore din momentul recoltării, maximum până la 24 de ore

Enterob. patogene incl. SalmonellaClostridii sulfitreducătoareEnterococcusMicroorganisme acidolacticeBifidumbacteriumYersinia produselecongelatesauputerniccongelate

Page 35: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

34 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

Nr. d/o

Denumirea serviciului de laborator

DN prelevare/colectare

Condiţii de păstrare

Condiţii de transportare, periodicitate

Vibrio parahaemolyticus

SM SR EN ISO7218:2014, p.8.2

IM nr. 06.3.3.60 din 22.04.2004, p.3

sub minus 15 °C, de preferat sub minus 18 °C

CampylobacterListeria monocytogenes C. botulinumC. perfringensSterilitatea industrială mostrele produselor neperisabileAntibiotici în produse de origine animală (penicilină, streptomicină, tetraciclină) de la 0 °C până la

+4 °C maximum

2-6 ore din momentul recoltării, maximum până la 24 de ore

Toxina botulinicăCronobacter sakazakiiEnterotoxine stafilococi

1.2. Toxicoinfecţiilealimentare

IM privind infor-marea, cercetarea şi înregistrarea izbucnirilor de boli provocate de pro-duse alimentare, Hotărârea medi-cului-şef nr. 2 din 26.01.2006, p. 28

Probele se transportă în genţi refrigeratoa-re, evitând congelarea în timp de iarnă, cu mijlocul de transport cel mai rapid la labora-torul corespunzător. În cazul imposibilităţii transportării imediat a probelor, ele pot fi păstrate în frigider, la temperatura de 4-6 °C pe durata a 24 de ore maximum

2. Apa

2.1. Apapotabilă Periodicitatea recoltării conform HG 934, anexa 2

NTG

SMV EN ISO 19458:2011, p.5 şi

anexa B

5±3 °C 8/12 oreColiformi 5±3 °C 12/18 oreE. coli 5±3 °C 12/18 oreColi-fagi 5±3 °C 48/72 de oreSporii C. sulfitreducătoare 5±3 °C 24/72 de ore

Enterococcus 5±3 °C 12/18 oreEnterob. patogene (Salmonella, Shigella) 5±3 °C 12/18 ore

Page 36: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

35Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

Nr. d/o

Denumirea serviciului de laborator

DN prelevare/colectare

Condiţii de păstrare

Condiţii de transportare, periodicitate

2.2. Apabazinelordesuprafaţă Periodicitatea recoltării conform DN

NTG SMV EN ISO 19458:2011,

anexa B5±3 °C 8/12 ore

Coliformi

SMV EN ISO 19458:2011,

anexa B

5±3 °C 12/18 oreE. coli 5±3 °C 12/18 oreEnterococcus 5±3 °C 12/18 oreColi-fagi 5±3 °C 48/72 oreEnterob. patogene (Salmonella, Shigella) 5±3 °C 12/18 ore

2.3. Apabazinelordeînot,apelereziduale Periodicitatea recoltării conform DNColiformi 5±3 °C 12/18 oreColiformi termotoleranţi 5±3 °C 12/18 oreColi-fagi 5±3 °C 48/72 de oreStaphylococi lecitinazo-pozitivi 5±3 °C 12/18 ore

P. aeruginosa ambient/ 5±3 °C 8/12 oreEnterob. patogene (Salmonella, Shigella) 5±3 °C 12/18 ore

Enterococcus fecalis 5±3 °C 12/18 ore3. Solul şi nămolul curativ

3.1. Solul Periodicitatea recoltării conform DNNTG

SM ISO 10381-2:2014

sub 5 °C 4/24 de oreColiformi 4/24-72 de oreColi-fagi 4/24-72 de oreEnterobacterii patogene 4/24 de oreEnterococus fecalis 4/24-72 de oreBacterii termofile 4/24 de oreBacterii nitrifiante 4/24 de ore

3.2. Nămolulcurativ Periodicitatea recoltării conform IM nr. 143-9/316-17, p.2 şi tabelul

NTGIM nr. 143-9/316-17,

p.24-5 °C

4/24 oreColiformiEnterococcus fecalis

Page 37: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

36 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

Nr. d/o

Denumirea serviciului de laborator

DN prelevare/colectare

Condiţii de păstrare

Condiţii de transportare, periodicitate

C. sulfitreducătoareIM nr. 143-9/316-17,

p.24-5 °C

4/24 oreS. aureusP. aeruginosa

4. Aerul4.1. Aeruldinîncăperi Periodicitatea recoltării conform DN

NTG

în condiţii sterile (container separat)

2-4 oreS.aureusStreptococi Enterobacterii patogeneP. aeruginosaMucegaiuri şi ciuperci g. Candida

5. Materialului de pansament, de sutură, instrumentarul medical Periodicitatea recoltării conform DN

5.1. Sterilitateamaterialuluidesuturăşipansament,instrumentarul

temperatura ambiantă, în condiţii sterile (container separat)

durata transportării nu este stabilită (pe perioada termenului de sterilitate a produsului)

5.2. Sterilitateasoluţiilorinjectabile,picăturioftalmiceetc.

5.3.Sterilitatearecipientelorşiinstrumentelorprevăzutepentrurecoltareamaterialuluiclinic

6. Forme medicamentoase6.1. Formemedicamentoasegata(nesterile) Periodicitatea recoltării conform DN

NTGtemperatura ambiantă, în condiţii curate (container separat)

durata transportării nu este stabilită (pe perioada termenului de sterilitate/valabilitate a produsului)

Coliformi

temperatura ambiantă, în condiţii curate (container separat)

durata transportării nu este stabilită (pe perioada termenului de sterilitate/valabilitate a produsului)

Micete, levuriP. aeruginosa (după indicaţii epidemiologice)Proteus (după indicaţii epidemiologice)

Page 38: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

37Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

Nr. d/o

Denumirea serviciului de laborator

DN prelevare/colectare

Condiţii de păstrare

Condiţii de transportare, periodicitate

6.2. Veselăfarmaceutică,dopuri,pâlnii,cilindre,alte articole auxiliare Periodicitatea recoltării conform DN

NTGtemperatura ambiantă, în condiţii curate (container separat)

durata transportării nu este stabilită (pe perioada termenului de sterilitate/valabilitate a produsului)

Coliformi

P. aeruginosa (după ind. epidemiologice)

7. Teste de salubritate (conform particularităţilor obiectelor sau situaţiei epidemiologice)

Periodicitatea recoltării conform DN

NTG

5±3 °C 2-6 ore

ColiformiS.aureusFlora patogenăEnterococcusMicete, levuriP. aeruginosaBGNNYersiniaColi-fagi

8. Mijloace de parfumerie şi cosmetică, de igienă a cavităţii bucale Periodicitatea recoltării conform DN

Acţivitatea antimicrobiană proprie

SM EN ISO 21148:2013

temperatura ambiantă sau stabilită de producător

durata transportării nu trebuie se influenţeze viabilitatea microorganismelor posibile

NTGEnterobacteriaceaeE. coliP. aeruginosaS. aureusMicete, levuriSterilitate (cosmetica în fiole)

Page 39: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

38 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

Anexa nr. 4ProceduraderecepţieșicriteriiderespingereaprobelorTabelul1.Criteriigeneralederespingereaproduselorbiologiceşiacţiunileîntreprinse

Criterii de respingere Acţiuni întreprinse Recipiente nemarcate, cerere de analiză completată

Nu s-a primit produs cu acest număr de set. Cerem repetarea prelevării.

Produs nemarcat fără cerere de analiză bacteriologică

Se notează „probă nemarcată”, se păstrează refrigerat timp de 48 de ore

Cerere de analiză parţial completată (lipsă: vârstă, diagnostic, ora recoltării etc.)

Se solicită telefonic datele lipsă.

Un singur produs – multiple analize Pregătirea/prelucrarea probei se temporizează până la elucidarea problemei.

Cantitatea insuficientă de probă Poate fi rebutată și, dacă permite, la fel se va solicita repetarea recoltării, ţinând cont de regulile de recoltare cu volumul necesar de probă.

Probele necorespunzătoare calitativ (neadecvat recoltate)

Se păstrează la 4 °C, se anunţă secţia/medicul care a expediat proba şi se cere repetarea recoltării. Dacă poate fi repetată, proba se aruncă.Dacă repetarea nu este posibilă, se prelucrează proba şi se consemnează: posibile erori de diagnostic datorate utilizării unor recipiente inadecvate pentru examen bacteriologic

Mai multe produse cu o singură cerere de analiză

Produsele se refrigerează până la obţinerea cererilor corespunzătoare pentru fiecare produs

Produse prelinse din recipient Se anunţă secţia/medicul şi se cere repetarea recoltării. Dacă repetarea nu este posibilă, se prelucrează proba şi se consemnează erorile posibile de diagnostic prin contaminare!

Prelucrarea probelor prelinse constituie un pericol de infecţie pentru personal sau poate fi contaminată din exterior, ceea ce reprezintă o sursă de eroare în diagnostic.

Page 40: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura

39Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator

Tabelul2.Criteriiderespingereînfuncţiedeprelevatșimetodadeanaliză

Prelevat Analiză Criterii de respingere Se raportează Materii fecale Cultivare Probă expediată fără mediu de

transport Cantitatea de scaun prea mare, acoperă tot mediul de transport Mai multe probe provenite de la acelaşi pacient în aceeaşi zi Diagnostic de boală diareică acută: se primeste scaun format

Probă primită fără mediu de transport Recoltare incorectă – cantitate de produs prea mare Această probă nu se prelucrează, deoarece a mai fost modificată o probă din această zi Scaun format – produs patologic necorespunzător

Spută Cultivare și Microscopie

>25 de celule epiteliale/câmp (x100)

Peste 25 de celule epiteliale pe câmp microscopic – produs necorespunzător calitativ pentru cultivare

Urină Cultivare și Microscopie

Probă prelevată din pungă de drenaj, vârf de cateter Volum insuficient; probe duble Probe recoltate cu mai mult de două ore în urmă! Date incomplete privind felul recoltării (jet mijlociu, aspirat suprapubian, prelevat prin cateter) Prezenţa a mai mult de un morfotip bacterian pe frotiu colorat Gram şi numeroase celule malpighiene Leucocite şi bacterii absente pe frotiul colorat Gram

Se cere repetarea recoltării. Se temporizează prelucrarea până la obţinerea datelor complete. Contaminare vaginală, probă inadecvată pentru cultivare. Piuria absentă. Bacterioscopia negativă. Cultivarea nu se justifică.

Toate produ-sele patologice expediate pentru cultivare anaerobi (în afară de: ţesut, fluide corporale sterile, abcese he-patice şi cerebrale, puroi aspirat, biop-sii cu diagnostic de gangrenă gazoasă, fasciită sau celulită necrotizantă )

Cultivare pentru anaerobi

Produse expediate fără mediu de transport adecvat pentru anaerobi

Produs fără mediu de transport – inadecvat pentru detectare anaerobi

Page 41: PROCEDURA PRIVIND TRANSPORTUL ŞI PĂSTRAREA PROBELOR ... · 2 Procedura privind transportul şi păstrarea probelor/substanţelor infecţioase pentru analize de laborator Procedura