Probleme de bioetica

36
Probleme de Probleme de bioetic bioetic ă ă

description

Prezentare folosita la o intalnire a familiilor organizata de Asociatia Familia si Viata la Casa Verbitilor din Traian. Via FamiliaSiViata.ro.

Transcript of Probleme de bioetica

Page 1: Probleme de bioetica

Probleme de bioeticProbleme de bioeticăă

Page 2: Probleme de bioetica

Profesia medicalăProfesia medicală

Încă de la începutul medicina a fost Încă de la începutul medicina a fost însoţită de o gândire etică.însoţită de o gândire etică.

Profesia de medic, pe lângă cea de rege, Profesia de medic, pe lângă cea de rege, de preot, era văzută ca o profesie de preot, era văzută ca o profesie puternică, care trebuia susţinută de puternică, care trebuia susţinută de o o “morală forte”, exprimată la începutul “morală forte”, exprimată la începutul medicinei prin jurământul lui Hipocrate.medicinei prin jurământul lui Hipocrate.

Page 3: Probleme de bioetica

Definiţia BioeticiiDefiniţia Bioeticii

A defini BioeticA defini Bioeticaa este o problemă încă este o problemă încă nedepăşită astăzi.nedepăşită astăzi. UniiUnii o consider o consideră: “o mişcare de idei, ă: “o mişcare de idei, schimbătoare din punct de vedere istoric”.schimbătoare din punct de vedere istoric”.Alţii: “o metodologie de confruntare Alţii: “o metodologie de confruntare interdisciplinară între ştiinţe biomedicale şi ştiinţe interdisciplinară între ştiinţe biomedicale şi ştiinţe umane”.umane”.Alţii: “o articulaţie a filozofiei morale”, ca o Alţii: “o articulaţie a filozofiei morale”, ca o disciplină autonomă, care are un rol ce nu se disciplină autonomă, care are un rol ce nu se identifică cu cel al deontologiei, nici cu medicina identifică cu cel al deontologiei, nici cu medicina legală sau cu drepturile omului”.legală sau cu drepturile omului”.

Page 4: Probleme de bioetica

Definiţia BioeticiiDefiniţia Bioeticii

Potter în 1971, a definit noua disciplină, ca Potter în 1971, a definit noua disciplină, ca “o “o combinaţie a cunoaşterii biologice cu cea a combinaţie a cunoaşterii biologice cu cea a sistemului de valori umane";sistemului de valori umane"; el consideră deci el consideră deci bioetica drept un nou tip de Înţelepciune ce bioetica drept un nou tip de Înţelepciune ce trebuie să indice cum să fie folosită cunoaşterea trebuie să indice cum să fie folosită cunoaşterea ştiinţifică pentru garantarea binelui social; ştiinţifică pentru garantarea binelui social; bioetica trebuie să fie ştiinţa supravieţuirii ".bioetica trebuie să fie ştiinţa supravieţuirii ". Enciclopediile spun: “Bioetica este studiul Enciclopediile spun: “Bioetica este studiul sistematic sau ştiinţa comportamentului uman în sistematic sau ştiinţa comportamentului uman în cadrul ştiinţelor vieţii şi al îngrijirii sănătăţii, când cadrul ştiinţelor vieţii şi al îngrijirii sănătăţii, când acest comportament este examinat la lumina acest comportament este examinat la lumina valorilor şi a principiilor morale”.valorilor şi a principiilor morale”.

Page 5: Probleme de bioetica

Competenţele bioeticiiCompetenţele bioeticii

Competenţele bioeticii sunt recunoscute în Competenţele bioeticii sunt recunoscute în următoarele patru domenii: următoarele patru domenii: aspectele etice ale profesiunilor sanitare; aspectele etice ale profesiunilor sanitare; aspectele etice rezultate în cadrul cercetărilor pe aspectele etice rezultate în cadrul cercetărilor pe om;om;problemele sociale legate de politica sanitară problemele sociale legate de politica sanitară (naţionale şi internaţionale), de medicina (naţionale şi internaţionale), de medicina locurilor de muncă şi de alte politici de locurilor de muncă şi de alte politici de planificare familială şi control demografic; planificare familială şi control demografic; probleme privind intervenţia asupra vieţii altor probleme privind intervenţia asupra vieţii altor fiinţe vii (plante, micro-organisme şi animale) şi, fiinţe vii (plante, micro-organisme şi animale) şi, în general, tot ce ţine de echilibrul ecosistemului.în general, tot ce ţine de echilibrul ecosistemului.

Page 6: Probleme de bioetica

Metoda de cercetare în bioetică Metoda de cercetare în bioetică

Metoda de abordare este triunghiulară:Metoda de abordare este triunghiulară:

1. Se expune faptul biomedic în consistenţa şi 1. Se expune faptul biomedic în consistenţa şi exactitatea sa, dovedite în mod ştiinţificexactitatea sa, dovedite în mod ştiinţific; ;

2. Se aprofundează semnificaţia antropologică, 2. Se aprofundează semnificaţia antropologică, adică acele valori care sunt legate de viaţa, adică acele valori care sunt legate de viaţa, integritatea şi demnitatea persoanei umane;integritatea şi demnitatea persoanei umane;

3. Se determină valorile care trebuie să fie 3. Se determină valorile care trebuie să fie protejate şi normele care trebuie oferite agenţilor protejate şi normele care trebuie oferite agenţilor pe plan individual şi socialpe plan individual şi social..

Page 7: Probleme de bioetica

ExempluExemplu

Chirurgul care face o incizie asupra unui Chirurgul care face o incizie asupra unui organ sau a unei părţi din organism, va organ sau a unei părţi din organism, va trebui să cunoască bine anatomia, trebui să cunoască bine anatomia, fiziologia, patologia acelui organ, dar în fiziologia, patologia acelui organ, dar în acelaşi timp va trebui să fie conştient că acelaşi timp va trebui să fie conştient că operează o persoană umană, care trebuie operează o persoană umană, care trebuie să fie considerată ca atare, să aibă să fie considerată ca atare, să aibă acceptul acesteia pentru intervenţie şi să acceptul acesteia pentru intervenţie şi să se simtă responsabil faţă de ea. se simtă responsabil faţă de ea.

Page 8: Probleme de bioetica

Umanizarea medicineiUmanizarea medicinei

Se vorbeşte astăzi de Se vorbeşte astăzi de "umanizarea "umanizarea medicinei“-medicinei“- care constă în recunoaşterea care constă în recunoaşterea demnităţii persoanei, a fiecărei fiinţe demnităţii persoanei, a fiecărei fiinţe umane, începând din momentul conceperii umane, începând din momentul conceperii până în momentul morţii, având conştiinţa până în momentul morţii, având conştiinţa spiritualităţii şi nemuririi sale. spiritualităţii şi nemuririi sale.

Page 9: Probleme de bioetica

Ingineria geneticăIngineria genetică

Finalităţile ingineriei genetice : Finalităţile ingineriei genetice : DDe diagnosticaree diagnosticare:: descoperir descoperireaea unor boli a căror origine se unor boli a căror origine se

bănuieşte a fi genetică, în faza prematrimonială şi bănuieşte a fi genetică, în faza prematrimonială şi preconcepţională, în domeniul civil, pentru dovedirea paternităţii, în preconcepţională, în domeniul civil, pentru dovedirea paternităţii, în domeniul penal, pentru identificarea vinovatului de delicte, etcdomeniul penal, pentru identificarea vinovatului de delicte, etc

TerapeuticeTerapeutice:: sunt dsunt destinate subiectului asupra căruia se intervine şi estinate subiectului asupra căruia se intervine şi în nici un caz în nici un caz cucu intenţia de a sacrifica pe cineva în avantajul intenţia de a sacrifica pe cineva în avantajul altcuiva. altcuiva.

PProductivroductivee:: în domeniul farmacologic pentru producerea de hormoni în domeniul farmacologic pentru producerea de hormoni ca: insulina umană, interferonul, vaccinurile microbiene, virale sau ca: insulina umană, interferonul, vaccinurile microbiene, virale sau paraparazzitare. itare.

Reprezintă Reprezintă totalitatea tehnicilor menite să totalitatea tehnicilor menite să transfere în structura celulei unei fiinţe vii transfere în structura celulei unei fiinţe vii unele informaţii pe care altfel nu le-ar fi avut.unele informaţii pe care altfel nu le-ar fi avut.

Page 10: Probleme de bioetica

Principii de orientare etică în Principii de orientare etică în domeniul ingineriei geneticedomeniul ingineriei genetice

Salvarea vieţii şi identităţii genetice a fiecărui individ umanSalvarea vieţii şi identităţii genetice a fiecărui individ uman:: orice orice intervenţie care ar presupune suprimarea fizică a unui subiect intervenţie care ar presupune suprimarea fizică a unui subiect uman, chiar atunci când ar fi dorită pentru a aduce un beneficiu uman, chiar atunci când ar fi dorită pentru a aduce un beneficiu altor persoane, reprezintă o ofensă adusă valorii fundamentale a altor persoane, reprezintă o ofensă adusă valorii fundamentale a persoanei umane: viaţa.persoanei umane: viaţa.Principiul terapeuticPrincipiul terapeutic:: este permisă efectuarea unei intervenţii, este permisă efectuarea unei intervenţii, chiar nesigură, în beneficiul subiectului viu pentru a corecta un chiar nesigură, în beneficiul subiectului viu pentru a corecta un defect sau a elimina o boală, altfel incurabilă.defect sau a elimina o boală, altfel incurabilă.Salvarea ecosistemului şi mediuluiSalvarea ecosistemului şi mediului: : un bun care-şi găseşte în un bun care-şi găseşte în Dumnezeu raţiunea de a exista.Dumnezeu raţiunea de a exista.Diferenţa dintre om şi alte fiinţeDiferenţa dintre om şi alte fiinţe: : omul are conştiinţă de reflecţie, omul are conştiinţă de reflecţie, libertate şi răspundere, cu alte cuvinte este dotat cu spirit. libertate şi răspundere, cu alte cuvinte este dotat cu spirit. Competenţa comunităţiiCompetenţa comunităţii: : găsirea unor forme de asociere şi de găsirea unor forme de asociere şi de coresponsabilitate a oamenilor de ştiinţă, după principiul coresponsabilitate a oamenilor de ştiinţă, după principiul autocontrolului, în interesul binelui comun şi al colaborării opiniei autocontrolului, în interesul binelui comun şi al colaborării opiniei publice.publice.

Page 11: Probleme de bioetica

ClonareaClonarea

ClonareaClonarea reprezintă p reprezintă posibilitatea de a reproduce, artificial şi pe cale asexuată, un individ identic din punct de vedere genetic cu un altul. Există două metode de producere a clonelor:

Prin sciziune gemelară: celulele în primele faze embrionare, deci până la nidarea în uter, când sunt încă omnipotente şi nediferenţiate, sunt divizate şi în felul acesta se obţin, artificial, gemeni identici, având acelaşi material genetic.

Prin transfer de nucleuPrin transfer de nucleu ((asexuatasexuat)): din ovulul nefecundat sau chiar : din ovulul nefecundat sau chiar fecundat se extrage sau se inactivează nucleul (eventual nucleii) fecundat se extrage sau se inactivează nucleul (eventual nucleii) şi se introduce în loc nucleul celulei altui individ, al oricărei celule şi se introduce în loc nucleul celulei altui individ, al oricărei celule afară de celula sexuală, adică de spermatozoid. Astfel, clonul afară de celula sexuală, adică de spermatozoid. Astfel, clonul obţinut, primind în întregime patrimoniul genetic, este identic cu obţinut, primind în întregime patrimoniul genetic, este identic cu individul de la care s-a preluat nucleul celulei. Prin această individul de la care s-a preluat nucleul celulei. Prin această metodă, multiplicarea în serie, ca la xerox, nu cunoaşte limite. metodă, multiplicarea în serie, ca la xerox, nu cunoaşte limite.

Page 12: Probleme de bioetica

Clonarea umanClonarea umanăăPosibilele aplicaţii imaginate ale clonării umane:Posibilele aplicaţii imaginate ale clonării umane:

Copierea unor indivizi de mare geniu sau de o mare frumuseţe. Copierea unor indivizi de mare geniu sau de o mare frumuseţe. Copierea unor indivizi sănătoşi pentru evitarea riscului unor boli Copierea unor indivizi sănătoşi pentru evitarea riscului unor boli ereditare.ereditare.Furnizarea unei mari cantităţi de subiecţi identici din punct de vedere Furnizarea unei mari cantităţi de subiecţi identici din punct de vedere genetic pentru a realiza studii ştiinţifice.genetic pentru a realiza studii ştiinţifice.Oferirea unui copil unei familii sterile.Oferirea unui copil unei familii sterile.Oferirea unui copil la alegere: o celebritate pe care o admiră, o Oferirea unui copil la alegere: o celebritate pe care o admiră, o persoană dragă care a murit, unul din soţi sau propria persoană. persoană dragă care a murit, unul din soţi sau propria persoană. Determinarea sexului la copiii care se vor naşte.Determinarea sexului la copiii care se vor naşte.Producerea unor echipe de subiecţi identici pentru a îndeplini sarcini Producerea unor echipe de subiecţi identici pentru a îndeplini sarcini speciale pe timp de pace sau în război (nu se exclude spionajul).speciale pe timp de pace sau în război (nu se exclude spionajul).Producerea unor perechi de embrioni de la fiecare persoană pentru a le Producerea unor perechi de embrioni de la fiecare persoană pentru a le ţine congelate până când ar deveni necesare rezerve de organe.ţine congelate până când ar deveni necesare rezerve de organe.

Page 13: Probleme de bioetica

Argumente împotriva Argumente împotriva clonăriiclonării

Este Este distrudistrusăsă famili familiaa, dispar legăturil, dispar legăturilee de rudenie: soţ-soţie, tată-fiu sau fiică, de rudenie: soţ-soţie, tată-fiu sau fiică, mamă-fiu sau fiică. mamă-fiu sau fiică. PPot apărea combinaţiile stranii: un copil, de pildă, poate ot apărea combinaţiile stranii: un copil, de pildă, poate fi tatăl sau mama fratelui sau surorii sale sau un fiu, o fiică, poate fi frate sau fi tatăl sau mama fratelui sau surorii sale sau un fiu, o fiică, poate fi frate sau soră cu mama sau cu tatăl. soră cu mama sau cu tatăl. FFemeile, multiplicându-se prin clonare, ar putea să se dispenseze de emeile, multiplicându-se prin clonare, ar putea să se dispenseze de bărbaţibărbaţi, aceasta fiind, aceasta fiind expresia absolută a egoismului şi narcisismului. expresia absolută a egoismului şi narcisismului. Este condamnabilă din punctul de vedere al persoanei clonate.Este condamnabilă din punctul de vedere al persoanei clonate.Clonarea terapeutică presupune uciderea mai multor persoane umane.Clonarea terapeutică presupune uciderea mai multor persoane umane.În spateleÎn spatele clonării se ascunde aceeaşi tentaţie luciferică a omului de a fi ca clonării se ascunde aceeaşi tentaţie luciferică a omului de a fi ca Dumnezeu, de a se substitui lui Dumnezeu, de a-i sustrage lui Dumnezeu Dumnezeu, de a se substitui lui Dumnezeu, de a-i sustrage lui Dumnezeu prerogativele, de a-şi afirma autonomia totală faţă de Dumnezeu. prerogativele, de a-şi afirma autonomia totală faţă de Dumnezeu. Aşa cum Aşa cum Dumnezeu creează omul după chipul şi asemănarea Dumnezeu creează omul după chipul şi asemănarea SSa, omul a, omul creează şi el oameni după chipul şi asemănarea sa. creează şi el oameni după chipul şi asemănarea sa.

Page 14: Probleme de bioetica

Poziţia BisericiiPoziţia Bisericii

Clonarea riscă să devină tragica parodie a atotputerniciei lui Clonarea riscă să devină tragica parodie a atotputerniciei lui Dumnezeu. Omul, căruia Dumnezeu i-a încredinţat, oferindu-i Dumnezeu. Omul, căruia Dumnezeu i-a încredinţat, oferindu-i libertate şi inteligenţă, creaţia, nu găseşte limitele acţiunii sale. libertate şi inteligenţă, creaţia, nu găseşte limitele acţiunii sale. ““În planul drepturilor omului, eventuala clonare umană ar reprezenta În planul drepturilor omului, eventuala clonare umană ar reprezenta violarea a două principii fundamentale pe care se bazează toate violarea a două principii fundamentale pe care se bazează toate drepturile omului: principiul parităţii între fiinţele umane şi principiul drepturile omului: principiul parităţii între fiinţele umane şi principiul nediscriminării“. nediscriminării“.

““Tentativele sau ipotezele făcute pentru a obţine fiinţe umane fără Tentativele sau ipotezele făcute pentru a obţine fiinţe umane fără nici o legătură cu sexualitatea, trebuie considerate ca fiind contrare nici o legătură cu sexualitatea, trebuie considerate ca fiind contrare moralei, deoarece se împotrivesc demnităţii atât a procreării umane moralei, deoarece se împotrivesc demnităţii atât a procreării umane cât şi a unirii conjugalecât şi a unirii conjugale”” ( (Donum vitaeDonum vitae).).

Page 15: Probleme de bioetica

Diagnosticarea Diagnosticarea prenatalăprenatală

Urmăreşte să cerceteze patrimoniul genetic al Urmăreşte să cerceteze patrimoniul genetic al embrionului sau fătului în vederea depistării embrionului sau fătului în vederea depistării unor malformaţii sau a alegerii sexului preferat.unor malformaţii sau a alegerii sexului preferat.

După depistarea unor malformaţii rămân După depistarea unor malformaţii rămân deschise două alternative: fie acceptarea deschise două alternative: fie acceptarea copilului ce urmează să se nască cu respectiva copilului ce urmează să se nască cu respectiva malformaţie, fie recurgerea la întreruperea malformaţie, fie recurgerea la întreruperea sarcinii.sarcinii.

Page 16: Probleme de bioetica

Poziţia BisericiiPoziţia Bisericii

Donum VitaeDonum Vitae afirmă că "această diagnosticare este permisă dacă metodele afirmă că "această diagnosticare este permisă dacă metodele folosite, cu consensul părinţilor informaţi în mod adecvat, folosite, cu consensul părinţilor informaţi în mod adecvat, protejeazăprotejează viaţa şi viaţa şi integritatea embrionului şi mamei, fără riscuri disproporţionate pentru ei. Dar integritatea embrionului şi mamei, fără riscuri disproporţionate pentru ei. Dar aceasta se află într-un grav contrast cu legea morală, în situaţia în care ar fi aceasta se află într-un grav contrast cu legea morală, în situaţia în care ar fi posibil, să aibă ca rezultat, provocarea avortului: o diagnosticare care atestă posibil, să aibă ca rezultat, provocarea avortului: o diagnosticare care atestă existenţa unei malformaţii sau a unei boli ereditare nu trebuie să echivaleze existenţa unei malformaţii sau a unei boli ereditare nu trebuie să echivaleze cu o sentinţă la moarte“cu o sentinţă la moarte“..

Evangelium VitaeEvangelium Vitae: „Din momentul în care posibilităţile de terapie înainte de : „Din momentul în care posibilităţile de terapie înainte de naştere sunt astăzi încă reduse, nu de puţine ori se întâmplă ca aceste naştere sunt astăzi încă reduse, nu de puţine ori se întâmplă ca aceste tehnici să servească o mentalitate eugenetică, ce acceptă avortul pentru a tehnici să servească o mentalitate eugenetică, ce acceptă avortul pentru a împiedica naşterea unor copii cu diverse genuri de anomalii. O astfel de împiedica naşterea unor copii cu diverse genuri de anomalii. O astfel de mentalitate este josnică şi reprobabilă pentru că pretinde măsurarea valorii mentalitate este josnică şi reprobabilă pentru că pretinde măsurarea valorii unei vieţi omeneşti numai cu parametri de normalitate şi de bunăstare fizică unei vieţi omeneşti numai cu parametri de normalitate şi de bunăstare fizică deschizând astfel calea la legitimarea pruncuciderii şi eutanasiei“. deschizând astfel calea la legitimarea pruncuciderii şi eutanasiei“.

Page 17: Probleme de bioetica

Avortul terapeuticAvortul terapeutic

În cazul avortului terapeutic apare cÎn cazul avortului terapeutic apare conflictul dintre viaţa onflictul dintre viaţa mamei şi viaţa mamei şi viaţa copiluluicopilului conceput: se intenţionează conceput: se intenţionează suprimarea fetusului (sănătos) pentru a se evita suprimarea fetusului (sănătos) pentru a se evita înrăutăţirea sănătăţii sau ameninţarea vieţii mamei. înrăutăţirea sănătăţii sau ameninţarea vieţii mamei.

Datoria medicului este să apere viaţa, atât a mamei cât şi a Datoria medicului este să apere viaţa, atât a mamei cât şi a copilului, şi să ofere toate mijloacele terapeutice pentru copilului, şi să ofere toate mijloacele terapeutice pentru salvarea vieţii celor doi. Viaţa nevinovată nu poate fi salvarea vieţii celor doi. Viaţa nevinovată nu poate fi suprimată în mod direct, sub nici un motiv, nici măcar suprimată în mod direct, sub nici un motiv, nici măcar pentru salvarea cuiva.pentru salvarea cuiva.

Nu se poate alege viaţa mamei, printr-o acţiune directă de Nu se poate alege viaţa mamei, printr-o acţiune directă de suprimare a fiului, pentru că nimeni nu are dreptul de suprimare a fiului, pentru că nimeni nu are dreptul de alegere în viaţa altuia. alegere în viaţa altuia.

Page 18: Probleme de bioetica

Avortul eugeneticAvortul eugenetic

Se recurge la avort, deseori prin autorizaţie legală, pentru a împiedica Se recurge la avort, deseori prin autorizaţie legală, pentru a împiedica naşterea unor copii cu malformaţii, sau purtători ai unui naşterea unor copii cu malformaţii, sau purtători ai unui handicap, cu scopul de a-i impiedica să o pornească pe un drum handicap, cu scopul de a-i impiedica să o pornească pe un drum inuman, dar mai ales pentru a evita sacrificiul ce-l presupune inuman, dar mai ales pentru a evita sacrificiul ce-l presupune pentru familii şi societate.pentru familii şi societate.

Din punct de vedere etic prezenţa unei malformaţii sau a unui handicap Din punct de vedere etic prezenţa unei malformaţii sau a unui handicap nu ştirbeşte cu nimic realitatea ontologică a celui ce urmează să nu ştirbeşte cu nimic realitatea ontologică a celui ce urmează să se nască; dimpotrivă, prezenţa într-un copil a unei stări de se nască; dimpotrivă, prezenţa într-un copil a unei stări de handicap - ca şi a unei boli - cere şi mai mult, protecţie şi ajutor. handicap - ca şi a unei boli - cere şi mai mult, protecţie şi ajutor.

Condiţiile esenţiale şi obiective pe care legea trebuie să le garanteze Condiţiile esenţiale şi obiective pe care legea trebuie să le garanteze pentru binele persoanelor şi pentru binele comun sunt cel puţin pentru binele persoanelor şi pentru binele comun sunt cel puţin două:două:

1.1. legea trebuie să apere viaţa tuturor, în special pe cea a celor legea trebuie să apere viaţa tuturor, în special pe cea a celor lipsiţi de apărare şi nevinovaţi.lipsiţi de apărare şi nevinovaţi.

2.2. legea nu poate impune cuiva să ia viaţa altor persoane, cu legea nu poate impune cuiva să ia viaţa altor persoane, cu excepţia legitimei apărări împotriva agresorului nedrept.excepţia legitimei apărări împotriva agresorului nedrept.

Page 19: Probleme de bioetica

Etica procreăriiEtica procreării

a) Principiul responsabilităţii: a) Principiul responsabilităţii: se cuvine ca perechea conjugală bărbat-femeie, legitim se cuvine ca perechea conjugală bărbat-femeie, legitim constituită în cadrul căsătoriei şi al întemeierii familiei, să ia constituită în cadrul căsătoriei şi al întemeierii familiei, să ia decizia de a procrea sau nu cu privire la numărul copiilor: această decizia de a procrea sau nu cu privire la numărul copiilor: această decizie nu poate fi întreruptă de Stat, fiind un drept "personal" al cuplului. decizie nu poate fi întreruptă de Stat, fiind un drept "personal" al cuplului. Orice legislaţie care stabileşte un maxim sau un minim de fii, sau care, Orice legislaţie care stabileşte un maxim sau un minim de fii, sau care,

mai rău, impune sterilizarea sau aplică restricţii, sancţiuni sau penalizări mai rău, impune sterilizarea sau aplică restricţii, sancţiuni sau penalizări asupra numărului copiilor este o legislaţie ilicită.asupra numărului copiilor este o legislaţie ilicită.

b) Principiul adevărului iubiriib) Principiul adevărului iubirii: Fecunditatea sau procrearea se va regăsi ca : Fecunditatea sau procrearea se va regăsi ca expresie a unei iubiri expresie a unei iubiri adevărateadevărate dintre cele două persoane. De aceea dintre cele două persoane. De aceea metodele contraceptive trebuie considerate ilicite şi nu deplin umane în metodele contraceptive trebuie considerate ilicite şi nu deplin umane în sensul total al cuvântului, iar aceasta mai presus de pericolul sanitar şi sensul total al cuvântului, iar aceasta mai presus de pericolul sanitar şi psihologic pe care îl prezintă. psihologic pe care îl prezintă.

c) Principiul sincerităţii:c) Principiul sincerităţii: se referă la motivaţiile soţilor cu privire la situaţiile se referă la motivaţiile soţilor cu privire la situaţiile conjugale reale. În cazul folosirii metodelor naturale de reglementare a conjugale reale. În cazul folosirii metodelor naturale de reglementare a sarcinii se impune ca amânarea fertilităţii să fie sincer şi etic fondată. Cine sarcinii se impune ca amânarea fertilităţii să fie sincer şi etic fondată. Cine vrea să urmărească oricum scopuri egoiste, ar putea-o face chiar şi cu vrea să urmărească oricum scopuri egoiste, ar putea-o face chiar şi cu "metodele naturale", folosindu-le tocmai cu mentalitatea "contraceptivă"."metodele naturale", folosindu-le tocmai cu mentalitatea "contraceptivă".

Page 20: Probleme de bioetica

Colaborarea medicului cu un cuplu Colaborarea medicului cu un cuplu care solicită contraceptivecare solicită contraceptive

Medicul trebuie să precizeze că unele contraceptive pot Medicul trebuie să precizeze că unele contraceptive pot acţiona şi ca avortive, deoarece impiedică implantarea sau acţiona şi ca avortive, deoarece impiedică implantarea sau determină desprinderea ovulului deja fecundat, adică a unui determină desprinderea ovulului deja fecundat, adică a unui embrion aflat în fazele iniţiale de dezvoltare. embrion aflat în fazele iniţiale de dezvoltare. Datoria medicului este de a informa asupra riscurilor şi Datoria medicului este de a informa asupra riscurilor şi asupra daunelor pentru sănătate pricinuite de contraceptive asupra daunelor pentru sănătate pricinuite de contraceptive şi asupra posibilităţilor de a utiliza metodele de şi asupra posibilităţilor de a utiliza metodele de reglementare naturală a fertilităţii, aducându-i informaţii la zi.reglementare naturală a fertilităţii, aducându-i informaţii la zi.Medicul va putea şi va trebui să prescrie un medicament Medicul va putea şi va trebui să prescrie un medicament contraceptiv doar atunci când acesta ar avea ca prim scop contraceptiv doar atunci când acesta ar avea ca prim scop unul terapeutic, adică ar fi necesar pentru reglementarea unul terapeutic, adică ar fi necesar pentru reglementarea unor disfuncţii (de exemplu, în cazul chisturilor ovarieni); unor disfuncţii (de exemplu, în cazul chisturilor ovarieni); dacă din această terapie poate deriva o perioadă de dacă din această terapie poate deriva o perioadă de infertilitate indusă medicamentos, ca efect secundar al infertilitate indusă medicamentos, ca efect secundar al curei, aceasta nu constituie un fapt ilicit. curei, aceasta nu constituie un fapt ilicit.

Page 21: Probleme de bioetica

Inseminarea artificială (IA)Inseminarea artificială (IA)

Tehnici folositeTehnici folosite Prelevarea spermei masculine pentru inseminarea Prelevarea spermei masculine pentru inseminarea artificială poate fi executată puţin înainte de transfe-artificială poate fi executată puţin înainte de transfe-rarea ei în căile genitale feminine, utilizându-se rarea ei în căile genitale feminine, utilizându-se astfel spermă "proaspătă", sau se poate preleva cu mult timpastfel spermă "proaspătă", sau se poate preleva cu mult timpînainte şi conserva prin congelare, apoi decongela cu puţin înainteînainte şi conserva prin congelare, apoi decongela cu puţin înaintede introducerea în căile genitale feminine. de introducerea în căile genitale feminine. Modalităţi de prelevareModalităţi de prelevare: legat de un raport sexual (în urma unui : legat de un raport sexual (în urma unui

"coitus interruptus"), după raportul sexual (cu condom perforat) "coitus interruptus"), după raportul sexual (cu condom perforat) sau fără raportul sexual (prin masturbare). sau fără raportul sexual (prin masturbare).

Sperma prelevată este transferată în căile genitale feminine în Sperma prelevată este transferată în căile genitale feminine în momentul ciclului menstrual cel mai apropiat de ovulaţia momentul ciclului menstrual cel mai apropiat de ovulaţia spontană sau indusă prin administrarea de hormoni. spontană sau indusă prin administrarea de hormoni.

Page 22: Probleme de bioetica

Inseminare artificială omoInseminare artificială omologlogăă

În cazul în care, în interiorul unui cuplu legitim se În cazul în care, în interiorul unui cuplu legitim se întrebuinţează sperma bărbatului prelevată în strânsă întrebuinţează sperma bărbatului prelevată în strânsă conexiune sau imediat după actul conjugal se vorbeşte, conexiune sau imediat după actul conjugal se vorbeşte, de de inseminare artificială omoinseminare artificială omologlogăă "impropriu zisă", "impropriu zisă", pentru a o distinge de forma "propriu zisă", care pentru a o distinge de forma "propriu zisă", care comportă prelevarea spermei din afara raportului sexual. comportă prelevarea spermei din afara raportului sexual.

Inseminarea artificială omoInseminarea artificială omologlogă, ă, "nu poate fi admisă, decât "nu poate fi admisă, decât doar în cazul în care mijlocul tehnic nu ar substitui actul doar în cazul în care mijlocul tehnic nu ar substitui actul conjugal, ci s-ar prezenta ca o facilitare şi un ajutor conjugal, ci s-ar prezenta ca o facilitare şi un ajutor pentru ca acesta să-şi atingă scopul natural" (DV II,6).pentru ca acesta să-şi atingă scopul natural" (DV II,6). Această unica formă de intervenţie admisă care este Această unica formă de intervenţie admisă care este considerată un "ajutor" dat actului conjugal îl reprezintă considerată un "ajutor" dat actului conjugal îl reprezintă inseminarea artificială inseminarea artificială impropriu zisă.impropriu zisă.

Page 23: Probleme de bioetica

IInseminnseminaarreaea artificial artificialăă eterolog eterologăă

Presupune prelevarea spermei de la un donator Presupune prelevarea spermei de la un donator extraconjugal.extraconjugal. În privinţa ilicităţii acestei metode nu În privinţa ilicităţii acestei metode nu există dubii. Raţiunile privesc unitatea cuplului şi există dubii. Raţiunile privesc unitatea cuplului şi indisolubilitatea căsătoriei: indisolubilitatea căsătoriei:

"Fecundarea artificială eterologă este contrară unităţii "Fecundarea artificială eterologă este contrară unităţii căsătoriei, demnităţii soţilor, vocaţiei proprii a părinţilor şi căsătoriei, demnităţii soţilor, vocaţiei proprii a părinţilor şi dreptului fiului de a fi conceput şi adus pe lume în cadrul dreptului fiului de a fi conceput şi adus pe lume în cadrul şi prin viaţa de căsătorie. Aceasta reprezintă, în plus, o şi prin viaţa de căsătorie. Aceasta reprezintă, în plus, o ofensă adusă vocaţiei comune a soţilor care sunt ofensă adusă vocaţiei comune a soţilor care sunt chemaţi la paternitate şi la maternitate: privează în mod chemaţi la paternitate şi la maternitate: privează în mod obiectiv fecunditatea conjugală de unitatea sau de obiectiv fecunditatea conjugală de unitatea sau de integritatea sa; operează şi manifestă o ruptură între integritatea sa; operează şi manifestă o ruptură între parentalitatea genetică, parentalitatea gestativă şi parentalitatea genetică, parentalitatea gestativă şi responsabilitatea educativă.responsabilitatea educativă.“ “ (Donum Vitae II, 2). (Donum Vitae II, 2).

Page 24: Probleme de bioetica

Fecundarea in vitro Fecundarea in vitro prin transfer prin transfer

embrionar (FIVET) embrionar (FIVET)

MMetoda FIVET etoda FIVET presupune presupune fecundarefecundareaa în eprubetă în eprubetă şi şi comercializarea comercializarea embrionilor.embrionilor. Embrionii pot fi implantaţi în uterul mamei omolog Embrionii pot fi implantaţi în uterul mamei omolog ((în cadrul în cadrul cupluluicuplului)) sau eterolog, sau eterolog, ((în afara cupluluiîn afara cuplului)) în uterul altei femei, în uterul altei femei, poate chiar poate chiar după mulţi ani de la moartea unuia sau a ambilor părinţi. după mulţi ani de la moartea unuia sau a ambilor părinţi. În general se procedează la fecundarea cât mai multor embrioni, pentru că În general se procedează la fecundarea cât mai multor embrioni, pentru că procentajul de nidare şi de continuare a gravidităţii este foarte scăzut (1 sau procentajul de nidare şi de continuare a gravidităţii este foarte scăzut (1 sau 2 la 10) şi de aceea, pentru a garanta reuşita, sunt prevăzuţi mai mulţi 2 la 10) şi de aceea, pentru a garanta reuşita, sunt prevăzuţi mai mulţi embrioni pentru a putea fi repetată tentativa în caz de insucces. Aşa zisul embrioni pentru a putea fi repetată tentativa în caz de insucces. Aşa zisul "surplus" reprezintă o problemă etică şi juridică pentru că presupune "surplus" reprezintă o problemă etică şi juridică pentru că presupune pierderea provocată a unei fiinţe umane, la fel ca şi întreruperea voluntară a pierderea provocată a unei fiinţe umane, la fel ca şi întreruperea voluntară a sarcinii.sarcinii.Datorită noii tehnici, noţiunea de mamă s-a Datorită noii tehnici, noţiunea de mamă s-a denaturatdenaturat. Au părut aşa-zisele . Au părut aşa-zisele mame substitutivemame substitutive sau sau mame prin procurămame prin procură sau sau utere închiriateutere închiriate care, gratis care, gratis sau pe bani, prin intermediul unor agenţii specializate în acest domeniu, îşi sau pe bani, prin intermediul unor agenţii specializate în acest domeniu, îşi oferă uterul spre a primi embrioni străini fecundaţi artificial şi a purta sarcina oferă uterul spre a primi embrioni străini fecundaţi artificial şi a purta sarcina până la capăt. până la capăt.

Page 25: Probleme de bioetica

Fecundarea in vitro Fecundarea in vitro prin transfer prin transfer

embrionar (FIVET)embrionar (FIVET)

Pentru a se obţine o naştere prin metoda FIVET trebuie să se producă un număr mare Pentru a se obţine o naştere prin metoda FIVET trebuie să se producă un număr mare de embrioni fecundaţi în eprubetă. Şansele de reuşită nu depăşesc 10-12%. de embrioni fecundaţi în eprubetă. Şansele de reuşită nu depăşesc 10-12%.

20-30% din embrionii transferaţi în uterul matern pier prin avort spontan, ceea ce 20-30% din embrionii transferaţi în uterul matern pier prin avort spontan, ceea ce înseamnă că pentru orice copil obţinut, mor circa 88-90 de embrioni. înseamnă că pentru orice copil obţinut, mor circa 88-90 de embrioni.

Având în vedere şi faptul că multe cupluri nu-şi mai reclamă embrionii, există un număr Având în vedere şi faptul că multe cupluri nu-şi mai reclamă embrionii, există un număr imens de aşa-zişi imens de aşa-zişi embrioni orfaniembrioni orfani. În 1996, numai în Anglia existau 300.000 de . În 1996, numai în Anglia existau 300.000 de embrioni orfani. embrioni orfani.

Ce se face cu acest surplus de embrioni congelaţi? Sunt distruşi masiv după o perioadă Ce se face cu acest surplus de embrioni congelaţi? Sunt distruşi masiv după o perioadă prevăzută de legea fiecărei ţări. prevăzută de legea fiecărei ţări.

Recipientele cu azot din laboratoarele centrelor de fecundare artificială nu sunt altceva Recipientele cu azot din laboratoarele centrelor de fecundare artificială nu sunt altceva decât lagăre de concentrare în care embriondecât lagăre de concentrare în care embrioniii umani, sunt ţinuţi captivi, dacă nu sunt i umani, sunt ţinuţi captivi, dacă nu sunt ucişi, un timp ce nu cunoaşte limită; dacă se realizează temperatura zero absolut, o ucişi, un timp ce nu cunoaşte limită; dacă se realizează temperatura zero absolut, o veşnicie. veşnicie. ““În comparaţie cu aceste lagăre de concentrare, cele naziste au fost floare În comparaţie cu aceste lagăre de concentrare, cele naziste au fost floare la urechela ureche”, spune p”, spune prof. Lejeunerof. Lejeune..

Embrionii umani nedistruşi sunt utilizaţi în alte scopuri. Sunt comercializaţi, sunt folosiţi Embrionii umani nedistruşi sunt utilizaţi în alte scopuri. Sunt comercializaţi, sunt folosiţi pentru experienţe, se fabrică din ei produse farmaceutice sau produse cosmetice. pentru experienţe, se fabrică din ei produse farmaceutice sau produse cosmetice.

Page 26: Probleme de bioetica

AAscultaţi şi scultaţi şi vă minunaţivă minunaţi

Astfel e posibil ca părinţii să moară într-un secol, iar copii lor să se nască în Astfel e posibil ca părinţii să moară într-un secol, iar copii lor să se nască în secolul următor, sau e posibil ca fraţii să se nască la o distanţă de 100 de secolul următor, sau e posibil ca fraţii să se nască la o distanţă de 100 de ani unul de altul. ani unul de altul. SSe poate întâmpla ca un copil să aibă trei mame: mama care a donat ovulul, e poate întâmpla ca un copil să aibă trei mame: mama care a donat ovulul, mama care a oferit uterul şi a purtat sarcina şi mama proprietară de drept mama care a oferit uterul şi a purtat sarcina şi mama proprietară de drept care a voit să obţină în felul acesta un copil. De asemenea, un copil poate care a voit să obţină în felul acesta un copil. De asemenea, un copil poate să aibă doi taţi şi dacă numărăm şi bunicii, un copil ar putea să aibă 10 să aibă doi taţi şi dacă numărăm şi bunicii, un copil ar putea să aibă 10 bunici şi bunice. Nu mai este nevoie să spun că pe această cale se pot bunici şi bunice. Nu mai este nevoie să spun că pe această cale se pot realiza combinaţii şi legături de rudenie dintre cele mai ciudate: copiii se pot realiza combinaţii şi legături de rudenie dintre cele mai ciudate: copiii se pot trezi fraţi şi surori cu proprii lor părinţi şi bunici sau părinţi ai propriilor lor fraţi trezi fraţi şi surori cu proprii lor părinţi şi bunici sau părinţi ai propriilor lor fraţi şi surori. şi surori. De asemeni s-a creat De asemeni s-a creat posibilitatea şi pentru cuplurile de femei lesbiene să posibilitatea şi pentru cuplurile de femei lesbiene să aibă copii. Ba chiar şi pentru grupurile de homosexuali, şi nu numai prin aibă copii. Ba chiar şi pentru grupurile de homosexuali, şi nu numai prin inseminarea de embrioni fecundaţi cu proprii gameţi în uterul unei mame inseminarea de embrioni fecundaţi cu proprii gameţi în uterul unei mame închiriate închiriate ci, chiar prin propria inseminare purtând ei înşişi sarcina. ci, chiar prin propria inseminare purtând ei înşişi sarcina.

Page 27: Probleme de bioetica

Ascultaţi şi vă minunaţiAscultaţi şi vă minunaţi

SSe încearcă fertilizarea trans-specie, adică între gameţi e încearcă fertilizarea trans-specie, adică între gameţi aparţinând la specii diferite, cu scopul e a se obţine aparţinând la specii diferite, cu scopul e a se obţine himere sau hibrizi. Asemenea fertilizări s-au reuşit între himere sau hibrizi. Asemenea fertilizări s-au reuşit între animale de specii diferite: iepuri şi alte specii, între animale de specii diferite: iepuri şi alte specii, între berbeci şi capre. În ceea ce priveşte fertilizarea de berbeci şi capre. În ceea ce priveşte fertilizarea de gameţi umani cu gameţi ai altor specii de animale, până gameţi umani cu gameţi ai altor specii de animale, până în prezent nu s-a ajuns la embrioni care să treacă în prezent nu s-a ajuns la embrioni care să treacă dincolo de prima diviziune, adică de stadiul de 2 celule.dincolo de prima diviziune, adică de stadiul de 2 celule.

Prin aceste experimente se încearcă să se obţină o Prin aceste experimente se încearcă să se obţină o subspeciesubspecie umană, adică o rasă inferioară de oameni umană, adică o rasă inferioară de oameni care să fie folosită la muncile degradante, ca cele pe care să fie folosită la muncile degradante, ca cele pe care le făceau odinioară sclavii, sau să fie folosiţi ca care le făceau odinioară sclavii, sau să fie folosiţi ca rezervă de organe pentru transplant. rezervă de organe pentru transplant.

Page 28: Probleme de bioetica

Poziţia BisericiiPoziţia BisericiiMotivele pentru care BisericaMotivele pentru care Biserica condamnă atât inseminarea artificială cât şi condamnă atât inseminarea artificială cât şi

fecundarea artificialăfecundarea artificială::PPrin aceste metode actul procreării este separat de actul unirii conjugale: rin aceste metode actul procreării este separat de actul unirii conjugale:

"În trupul şi prin trupul lor, soţii îşi consumă căsătoria şi pot deveni tată şi "În trupul şi prin trupul lor, soţii îşi consumă căsătoria şi pot deveni tată şi mamă... Originea fiinţei umane rezultă astfel dintr-o procreare ce ţine de mamă... Originea fiinţei umane rezultă astfel dintr-o procreare ce ţine de unirea nu numai biologică dar şi spirituală a părinţilor uniţi prin legătura unirea nu numai biologică dar şi spirituală a părinţilor uniţi prin legătura căsătoriei"căsătoriei"..

Numeroşi ginecologi, psihologi şi psihanalişti atrag atenţia asupra pericolului Numeroşi ginecologi, psihologi şi psihanalişti atrag atenţia asupra pericolului dezechilibrului psihic al cuplului atunci când patul nupţial este transformat în dezechilibrului psihic al cuplului atunci când patul nupţial este transformat în laborator biologic. Pentru a realiza o asemenea fecundare forţată, laborator biologic. Pentru a realiza o asemenea fecundare forţată, specialiştii în tehnica reproducerii invadează spaţiul cel mai intim, ţinând sub specialiştii în tehnica reproducerii invadează spaţiul cel mai intim, ţinând sub control, programând şi supraveghind uneori ani de zile viaţa sexuală a control, programând şi supraveghind uneori ani de zile viaţa sexuală a cuplului. cuplului. SSunt încălcate drepturile fundamentale ale copiluluiunt încălcate drepturile fundamentale ale copilului şi de a fi crescut de şi de a fi crescut de propria mamăpropria mamă: :

"...copilul are dreptul... să fie rodul actului specific al iubirii părinţilor săi şi "...copilul are dreptul... să fie rodul actului specific al iubirii părinţilor săi şi are de asemenea dreptul de a fi respectat ca persoană din momentul are de asemenea dreptul de a fi respectat ca persoană din momentul conceperii sale.... Originea unei persoane este... rezultatul unei dăruiri. conceperii sale.... Originea unei persoane este... rezultatul unei dăruiri. Copilul care se naşte trebuie să fie rodul iubirii părinţilor săi. El nu poate fi Copilul care se naşte trebuie să fie rodul iubirii părinţilor săi. El nu poate fi nici voit, nici conceput ca produs al unei intervenţii a tehnicilor medicale şi nici voit, nici conceput ca produs al unei intervenţii a tehnicilor medicale şi biologice; acest lucru înseamnă a-l transforma într-un obiect al unei biologice; acest lucru înseamnă a-l transforma într-un obiect al unei tehnologii ştiinţifice.... Faptul că tehnologii ştiinţifice.... Faptul că acestacest lucru din punct de vedere tehnic lucru din punct de vedere tehnic este posibil, aceasta nu este posibil, aceasta nu înseamnă că înseamnă că este din punct de vedere moral este din punct de vedere moral admisibil".admisibil".

Page 29: Probleme de bioetica

Transplantul de organeTransplantul de organePPrincipii generalerincipii generale::1.1. Apărarea vieţii donatorului şi a receptoruluiApărarea vieţii donatorului şi a receptorului: se: se recomandă donarea de recomandă donarea de

organeorgane post mortem post mortem:. Transplantul de organe este un act conform legii :. Transplantul de organe este un act conform legii morale şi meritoriu numai dacă "daunele şi riscurile fizice şi psihice pe care morale şi meritoriu numai dacă "daunele şi riscurile fizice şi psihice pe care le presupune donatorul sunt proporţionale cu binele căutat pentru destinatar. le presupune donatorul sunt proporţionale cu binele căutat pentru destinatar. Din punct de vedere moral este inadmisibil să fie provocată în mod direct Din punct de vedere moral este inadmisibil să fie provocată în mod direct mutilarea sau moartea unor fiinţe umane, chiar şi pentru a întârzia decesul mutilarea sau moartea unor fiinţe umane, chiar şi pentru a întârzia decesul altor persoane". altor persoane".

2. Apărarea identităţii personale a primitorului şi a descendenţilor lui2. Apărarea identităţii personale a primitorului şi a descendenţilor lui: : Când calitatea vieţii şi identitatea personală sunt puternic ameninţate şi Când calitatea vieţii şi identitatea personală sunt puternic ameninţate şi compromise, când rezultatul transplantului ameninţă şi tulbură atât de compromise, când rezultatul transplantului ameninţă şi tulbură atât de profund subiectul, se pune problema liceităţii transplantului, chiar şi cu profund subiectul, se pune problema liceităţii transplantului, chiar şi cu scopul de a obţine o supravieţuire pur biologică. Se pun diferite probleme, în scopul de a obţine o supravieţuire pur biologică. Se pun diferite probleme, în funcţie de tipul de organe ce urmează a fi supuse transplantului: creier, funcţie de tipul de organe ce urmează a fi supuse transplantului: creier, organe genitale, pentru că eul se construieşte din punct de vedere organe genitale, pentru că eul se construieşte din punct de vedere psihologic şi senzorial prin intermediul experienţei corporale: memoria psihologic şi senzorial prin intermediul experienţei corporale: memoria păstrează imaginea de sine şi în corporalitate se reflectă identitatea: cum va păstrează imaginea de sine şi în corporalitate se reflectă identitatea: cum va putea să se recunoască o minte, aparţinând unui corp care nu mai există, în putea să se recunoască o minte, aparţinând unui corp care nu mai există, în altă corporalitate? De aceea îndrăznim să afirmăm că o asemenea altă corporalitate? De aceea îndrăznim să afirmăm că o asemenea "construcţie chirurgicală" ar avea un caracter puţin uman şi ar răscoli "construcţie chirurgicală" ar avea un caracter puţin uman şi ar răscoli identitatea personalăidentitatea personală..

Page 30: Probleme de bioetica

Transplantul de organeTransplantul de organe3. Consimţământul în cunoştinţă de cauză 3. Consimţământul în cunoştinţă de cauză În legătură cu problema consimţământului trebuie să luăm în consideraţie cele două ipoteze: În legătură cu problema consimţământului trebuie să luăm în consideraţie cele două ipoteze:

când prelevarea de ţesut sau de organ se face când prelevarea de ţesut sau de organ se face ex vivoex vivo şi când se face şi când se face ex cadavereex cadavere. Dar în . Dar în fiecare caz există în primul rând obligaţia unei informări exacte şi complete asupra fiecare caz există în primul rând obligaţia unei informări exacte şi complete asupra riscurilor, consecinţelor, dificultăţilor, observaţii riscurilor, consecinţelor, dificultăţilor, observaţii privitoare şi la cel ce primeşteprivitoare şi la cel ce primeşte organul sau organul sau ţesutul. ţesutul.

Când prelevarea se face de la Când prelevarea se face de la donatorul viudonatorul viu, ca în cazul ţesuturilor, al unor părţi de organe sau , ca în cazul ţesuturilor, al unor părţi de organe sau de organe duble (rinichi), obligaţia consimţământului în cunoştinţă de cauză priveşte şi de organe duble (rinichi), obligaţia consimţământului în cunoştinţă de cauză priveşte şi donatorul şi priveşte toate consecinţele asupra sănătăţii şi capacităţii de muncă viitoare ale donatorul şi priveşte toate consecinţele asupra sănătăţii şi capacităţii de muncă viitoare ale donatorului. Nu ar putea exista un act de donare ca expresie a solidarităţii, dacă nu ar donatorului. Nu ar putea exista un act de donare ca expresie a solidarităţii, dacă nu ar exista o cunoaştere motivată asupra tuturor consecinţelor gestului. exista o cunoaştere motivată asupra tuturor consecinţelor gestului.

Când prelevarea se face de pe un Când prelevarea se face de pe un cadavrucadavru, am văzut cum tendinţa juridică este înclinată să , am văzut cum tendinţa juridică este înclinată să considere cadavrul ca considere cadavrul ca res communitatisres communitatis şi să înlesnească utilizarea lui spre binele comun şi să înlesnească utilizarea lui spre binele comun ori de câte ori apare o necesitate de tip social de fiecare dată când va apărea o necesitate ori de câte ori apare o necesitate de tip social de fiecare dată când va apărea o necesitate de tip social şi când nu va exista o voinţă contrară a subiectului donator exprimată când de tip social şi când nu va exista o voinţă contrară a subiectului donator exprimată când era în viaţă. era în viaţă.

Este deci deosebit de importantă din punct de vedere etic difuzarea unei "autentice culturi a Este deci deosebit de importantă din punct de vedere etic difuzarea unei "autentice culturi a donării", graţie căreia fiecare, încă de foarte tânăr, să descopere necesitatea de a-şi da donării", graţie căreia fiecare, încă de foarte tânăr, să descopere necesitatea de a-şi da în în mod explicitmod explicit propriul consimţământ acestui act de profundă solidaritate umană şi de foarte propriul consimţământ acestui act de profundă solidaritate umană şi de foarte mare valoare socială. mare valoare socială.

Este în orice caz oportun să subliniem că pentru a efectua prelevarea trebuie Este în orice caz oportun să subliniem că pentru a efectua prelevarea trebuie întotdeauna întotdeauna să să fim siguri, fim siguri, ţinând cont, aşa cum se cuvine, de cunoştinţele medicale mai actualeţinând cont, aşa cum se cuvine, de cunoştinţele medicale mai actuale că ne că ne aflăm într-adevăr în prezenţa unui cadavru, din momentul în care nu este cu certitudine aflăm într-adevăr în prezenţa unui cadavru, din momentul în care nu este cu certitudine posibil a provoca moartea unei fiinţe umane, fie şi pentru a întârzia decesul alteia. posibil a provoca moartea unei fiinţe umane, fie şi pentru a întârzia decesul alteia.

Page 31: Probleme de bioetica

Transplantul heterologTransplantul heterolog

Cazul transplantului de inimă de maimuţă la o fetiţă Cazul transplantului de inimă de maimuţă la o fetiţă ((Baby FaeBaby Fae) în 1984, ca şi cazurile recente de transplant ) în 1984, ca şi cazurile recente de transplant de rinichi şi de ficat de animal (porc, cimpanzeu) la de rinichi şi de ficat de animal (porc, cimpanzeu) la subiecţi adulţi, au ridicat în presă semne de întrebare subiecţi adulţi, au ridicat în presă semne de întrebare asupra liceităţii şi practicabilităţii unor asemenea asupra liceităţii şi practicabilităţii unor asemenea transplante. transplante. Problema etică se pune într-o direcţie dublă: dacă Problema etică se pune într-o direcţie dublă: dacă incertitudinea reuşitei şi riscul foarte grav al respingerii incertitudinea reuşitei şi riscul foarte grav al respingerii nu împiedică suficient de motivat o atare tentativă; în nu împiedică suficient de motivat o atare tentativă; în plus, dacă introducerea unui organ de animal - ca şi a plus, dacă introducerea unui organ de animal - ca şi a unui organ artificial - nu determină alterarea unui organ artificial - nu determină alterarea personalităţii. personalităţii.

Page 32: Probleme de bioetica

Eutanasia şi demnitatea morţiiEutanasia şi demnitatea morţii

EutanasiaEutanasia presupune uciderea anticipată, chiar dacă din milă, a presupune uciderea anticipată, chiar dacă din milă, a muribundului; în timp ce muribundului; în timp ce umanizarea morţiiumanizarea morţii trebuie promovată printr-un trebuie promovată printr-un complex de mijloace şi de atenţii. complex de mijloace şi de atenţii. Marcozzi , defineşte eutanasia ca fiind "suprimarea fără durere sau din milă Marcozzi , defineşte eutanasia ca fiind "suprimarea fără durere sau din milă a celui care suferă sau se consideră că suferă sau că ar putea să sufere în a celui care suferă sau se consideră că suferă sau că ar putea să sufere în viitor în mod insuportabil." viitor în mod insuportabil." Astăzi se vorbeşte de "Astăzi se vorbeşte de "eutanasia nou-născutuluieutanasia nou-născutului": în cazul acelui nou-născut ": în cazul acelui nou-născut cu defecte grave, cu defecte grave, ssituaţie în care unii sugerează abandonul prin eliminarea ituaţie în care unii sugerează abandonul prin eliminarea alimentaţiei pentru evitarea suferinţei copilului - afirmă ei - şi a poverii pe alimentaţiei pentru evitarea suferinţei copilului - afirmă ei - şi a poverii pe care el ar constitui-o pentru societate. care el ar constitui-o pentru societate. Se poate vorbi astfel de Se poate vorbi astfel de eutanasie "socială",eutanasie "socială", care se prezintă ca o alegere care se prezintă ca o alegere făcută nu de un individ, ci de societate ca urmare a faptului că bugetul din făcută nu de un individ, ci de societate ca urmare a faptului că bugetul din domeniul sanitar nu ar mai putea suporta povara financiară reprezentată de domeniul sanitar nu ar mai putea suporta povara financiară reprezentată de asistenţa acordată bolnavilor afectaţi de boli de lungă durată, atât în ce asistenţa acordată bolnavilor afectaţi de boli de lungă durată, atât în ce priveşte prognozarea cât şi costurile; aceasta constituie una dintre priveşte prognozarea cât şi costurile; aceasta constituie una dintre ameninţările unei economii care ar dori să ţină seama doar de criteriul ameninţările unei economii care ar dori să ţină seama doar de criteriul costuri-beneficii. costuri-beneficii. Eutanasia şi suicidul constituie semnul revendicării din partea omului a Eutanasia şi suicidul constituie semnul revendicării din partea omului a dreptului de a dispune de sine, de propria viaţă şi moarte. Pentru acest tip dreptului de a dispune de sine, de propria viaţă şi moarte. Pentru acest tip de cultură, durerea şi suferinţa nu mai au valoare şi determină refuzul. de cultură, durerea şi suferinţa nu mai au valoare şi determină refuzul.

Page 33: Probleme de bioetica

EutanasiaEutanasia

Documentul Sf. ScaunDocumentul Sf. Scaun exprimă opinia sa morală asupra exprimă opinia sa morală asupra acestui fapt: "Acum este necesar să întărim cu maximă acestui fapt: "Acum este necesar să întărim cu maximă fermitate faptul că nimic şi nimeni nu poate autoriza fermitate faptul că nimic şi nimeni nu poate autoriza uciderea unei fiinţe umane nevinovate, fetus sau embrion uciderea unei fiinţe umane nevinovate, fetus sau embrion orice ar fi ea, copil sau adult, bătrân, bolnav incurabil sau orice ar fi ea, copil sau adult, bătrân, bolnav incurabil sau în agonie. De asemenea, nimeni nu poate solicita acest în agonie. De asemenea, nimeni nu poate solicita acest act ucigaş pentru sine sau pentru o persoană a cărei responsabilitate i-a fost act ucigaş pentru sine sau pentru o persoană a cărei responsabilitate i-a fost

încredinţată şi nici nu îl poate aproba în mod implicit sau explicit. Nici o încredinţată şi nici nu îl poate aproba în mod implicit sau explicit. Nici o autoritate nu poate să-l impună în mod legitim sau să-l permită. Este vorba autoritate nu poate să-l impună în mod legitim sau să-l permită. Este vorba deci de încălcarea legii divine, de o ofensă adusă demnităţii persoanei deci de încălcarea legii divine, de o ofensă adusă demnităţii persoanei umane, de o crimă împotriva vieţii, de un atentat împotriva umanităţii." umane, de o crimă împotriva vieţii, de un atentat împotriva umanităţii." (Declaraţie despre Eutanasie, 2) (Declaraţie despre Eutanasie, 2) Există trei" grade" diferite de gravitate progresivă:Există trei" grade" diferite de gravitate progresivă:

eutanasia motivată de compasiune;eutanasia motivată de compasiune; gestul făcut fără cererea sau consensul bolnavului, aşa zisa “eutanasie gestul făcut fără cererea sau consensul bolnavului, aşa zisa “eutanasie

involuntară" sau " non-voluntară";involuntară" sau " non-voluntară"; eutanasia stabilită de medici sau legiuitori care îşi arogă puterea de decizie eutanasia stabilită de medici sau legiuitori care îşi arogă puterea de decizie

stabilind cine trebuie să trăiască şi cine trebuie să moară.stabilind cine trebuie să trăiască şi cine trebuie să moară.

Page 34: Probleme de bioetica

Criterii de evaluareCriterii de evaluare

1. “În lipsa unor alte remedii, este permisă recurgerea, cu consensul bolnavului, 1. “În lipsa unor alte remedii, este permisă recurgerea, cu consensul bolnavului, la mijloacele puse la dispoziţie de medicina mai avansată, chiar dacă se la mijloacele puse la dispoziţie de medicina mai avansată, chiar dacă se află în stadiu de experimentare şi presupun un oarecare risc"; află în stadiu de experimentare şi presupun un oarecare risc";

2. “Este permisă, de asemenea, întreruperea aplicării unor astfel de mijloace 2. “Este permisă, de asemenea, întreruperea aplicării unor astfel de mijloace atunci când rezultatele nu sunt cele aşteptate. Dar în luarea unei astfel de atunci când rezultatele nu sunt cele aşteptate. Dar în luarea unei astfel de decizii trebuie să se ţină seama de dorinţa bolnavului şi a familiei lui, ca şi decizii trebuie să se ţină seama de dorinţa bolnavului şi a familiei lui, ca şi de părerea unor medici cu adevărat competenţi"; de părerea unor medici cu adevărat competenţi";

3. “Este, de asemenea, permisă limitarea la mijloacele obişnuite pe care 3. “Este, de asemenea, permisă limitarea la mijloacele obişnuite pe care medicina le poate oferi. Nu i se poate impune nimănui aplicarea unui medicina le poate oferi. Nu i se poate impune nimănui aplicarea unui anumit tratament, chiar dacă el este deja în uz, dar care totuşi poate fi anumit tratament, chiar dacă el este deja în uz, dar care totuşi poate fi periculos sau foarte costisitor "; periculos sau foarte costisitor ";

4. “În cazul iminenţei unei morţi inevitabile cu toate mijloacele folosite, este 4. “În cazul iminenţei unei morţi inevitabile cu toate mijloacele folosite, este permisă luarea hotărârii în conştiinţă de a renunţa la tratamente care ar permisă luarea hotărârii în conştiinţă de a renunţa la tratamente care ar provoca o prelungire precară şi dificilă a vieţii, fără însă să fie întrerupt provoca o prelungire precară şi dificilă a vieţii, fără însă să fie întrerupt tratamentul normal necesar bolnavului în astfel de cazuri." tratamentul normal necesar bolnavului în astfel de cazuri."

(Declaraţie despre Eutanasie, 4)(Declaraţie despre Eutanasie, 4)

Page 35: Probleme de bioetica

Adevărul pentru Adevărul pentru pacientul terminal pacientul terminal

Criterii etice:Criterii etice: Adevărul rămâne un criteriu de bază pentru ca un act moral să fie pozitiv în mod obiectiv: de Adevărul rămâne un criteriu de bază pentru ca un act moral să fie pozitiv în mod obiectiv: de aceea trebuie să fie evitat un comportament fals din partea rudelor şi a asistenţei; minciuna nu aceea trebuie să fie evitat un comportament fals din partea rudelor şi a asistenţei; minciuna nu este utilă pacientului, care are dreptul la informare şi la pregătirea pentru o moarte demnă; ea este utilă pacientului, care are dreptul la informare şi la pregătirea pentru o moarte demnă; ea poate deveni inutilă şi contraproductivă în situaţia în care - cazurile sunt frecvente -bolnavul poate deveni inutilă şi contraproductivă în situaţia în care - cazurile sunt frecvente -bolnavul descoperă adevărul. Dreptul la informare este inclus în toate propunerile de liste cu drepturile descoperă adevărul. Dreptul la informare este inclus în toate propunerile de liste cu drepturile bolnavului şi, chiar dacă cu câteva condiţii, se ţine seama de el şi în cazul bolnavului terminal; bolnavului şi, chiar dacă cu câteva condiţii, se ţine seama de el şi în cazul bolnavului terminal; O astfel de informaţie, în cazul unor pacienţi grav bolnavi sau terminali este oferită în cadrul O astfel de informaţie, în cazul unor pacienţi grav bolnavi sau terminali este oferită în cadrul unei "comunicări umane" mai ample şi interpersonale, care nu trebuie să se limiteze la a furniza unei "comunicări umane" mai ample şi interpersonale, care nu trebuie să se limiteze la a furniza date privind diagnosticul şi prognoza bolii. De asemenea, trebuie date privind diagnosticul şi prognoza bolii. De asemenea, trebuie ascultat bolnavul ascultat bolnavul şi de abia şi de abia după aceea se va vorbi despre gravitatea bolii. Ceea ce solicită bolnavul - în special muribundul după aceea se va vorbi despre gravitatea bolii. Ceea ce solicită bolnavul - în special muribundul -de la cel ce îl asistă este solidaritatea, să nu fie lăsat singur, el doreşte să comunice, să simtă -de la cel ce îl asistă este solidaritatea, să nu fie lăsat singur, el doreşte să comunice, să simtă că i se împărtăşeşte durerea; că i se împărtăşeşte durerea; Este necesară pregătirea unei stări de spirit adecvate şi cunoaşterea diferitelor faze psihologice Este necesară pregătirea unei stări de spirit adecvate şi cunoaşterea diferitelor faze psihologice ale muribundului (în special în cazul bolnavilor de cancer) pentru a se evita agravarea fazelor ale muribundului (în special în cazul bolnavilor de cancer) pentru a se evita agravarea fazelor depresive; este necesară chiar o gradaţie a comunicării adevărului şi eventual oprirea la depresive; este necesară chiar o gradaţie a comunicării adevărului şi eventual oprirea la momentul oportun. Nu trebuie nici să fie spulberată orice speranţă, deoarece în medicină nu momentul oportun. Nu trebuie nici să fie spulberată orice speranţă, deoarece în medicină nu există previziuni absolute. există previziuni absolute. Ţinând cont de toate acestea, există obligaţia de a nu ascunde gravitatea situaţiei, mai ales în Ţinând cont de toate acestea, există obligaţia de a nu ascunde gravitatea situaţiei, mai ales în cazurile în care pacientul are de luat, înaintea morţii, decizii importante şi are (ca fiecare dintre cazurile în care pacientul are de luat, înaintea morţii, decizii importante şi are (ca fiecare dintre noi) datoria de a se pregăti pentru o moarte bună.noi) datoria de a se pregăti pentru o moarte bună.

Page 36: Probleme de bioetica

BibliografieBibliografie

Elio Sgreccia şi Victor TamboneElio Sgreccia şi Victor Tambone,, Manualul de bioeticManualul de bioetică,ă, Editura Arhiepiscopiei Romano-CatoliceEditura Arhiepiscopiei Romano-Catolice,, Bucureşti Bucureşti, , 2003.2003.Claudiu DumeaClaudiu Dumea, , Omul între "a fi" şi "a nu fi"Omul între "a fi" şi "a nu fi"Probleme fundamentale de bioeticProbleme fundamentale de bioeticăă, , Editura Editura Arhiepiscopiei Romano-CatoliceArhiepiscopiei Romano-Catolice,, Bucureşti Bucureşti, 2003., 2003.Congregaţia pentru Doctina CredinţeiCongregaţia pentru Doctina Credinţei, , Donum VitaeDonum Vitae, , Editura Presa Bună, Iaşi, 2004.Editura Presa Bună, Iaşi, 2004.Evangelium Vitae,Evangelium Vitae, Papa Ioan Paul al II-lea Papa Ioan Paul al II-lea..Congregaţia pentru Doctina Credinţei, Congregaţia pentru Doctina Credinţei, DeclaraDeclaraţieţie despre eutanasiedespre eutanasie, Editura Presa Bună, Iaşi, 2007., Editura Presa Bună, Iaşi, 2007.