PRISMA SERV Company – INSTALAȚII – DISTRIBUȚIE – …

of 120/120
PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Anul 176 (XX) — Nr. 71 bis Miercuri, 30 ianuarie 2008 SUMAR Pagina Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr . 54/2007 privind aprobarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale ................... 3–118
 • date post

  20-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PRISMA SERV Company – INSTALAȚII – DISTRIBUȚIE – …

P A R T E A I LEGI, DECRETE, HOTRÂRI I ALTE ACTEAnul 176 (XX) — Nr. 71 bis Miercuri, 30 ianuarie 2008
S U M A R
Pagina
Anexa la Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr . 54/2007 privind aprobarea Codului reelei pentru Sistemul naional de transport al gazelor naturale ................... 3–118
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.20082
*) Ordinul nr. 54/2007 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2008 i este reprodus i în acest numr bis.
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
O R D I N privind aprobarea Codului reelei pentru Sistemul naional de transport al gazelor naturale*)
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) i n) din Legea gazelor nr . 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare,
în temeiul dispoziiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare i funcionare al Autoritii Naionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 410/2007,
preedintele Autoritii Naionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob Codul reelei pentru Sistemul naional de transport al gazelor naturale, prevzut în anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. — Tarifele aferente utilizrii Sistemului naional de transport al gazelor naturale se aprob prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare în Domeniul Energiei i se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. — În termen de 60 de zile de la data publicrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Naional de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” — S.A. Media are obligaia s elaboreze i s supun spre aprobare Autoritii Naionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmtoarele documente:
a) procedura privind verificarea condiiilor pe care trebuie s le îndeplineasc utilizatorii reelei Sistemului naional de transport al gazelor naturale;
b) procedura privind modul de alocare a cantitilor de gaze naturale în punctele de intrare/ieire în/din Sistemul naional de transport al gazelor naturale;
c) modul de calcul al elementelor determinante ale ecuaiilor de echilibrare a Sistemului naional de transport al gazelor naturale, respectiv: energia aferent consumurilor tehnologice localizate/nelocalizate i energia gazelor naturale stocate în conducte;
d) calendarul implementrii msurilor necesare aplicrii prevederilor Codului reelei pentru Sistemul naional de transport al gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2008.
Art. 4. — La data intrrii în vigoare a prezentului ordin se abrog:
a) Decizia preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 52/2001 privind aprobarea Regulamentului de programare, funcionare i dispecerizare a sistemului naional de transport gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 bis din 26 ianuarie 2001;
b) Decizia preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr . 260/2001 pentru aprobarea Acordului tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comercial a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr . 491 din 23 august 2001;
c) Decizia preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr . 757/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind managementul congestiilor contractuale din Sistemul naional de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 7 octombrie 2005;
d) Decizia preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr . 460/2006 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin Sistemul naional de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr . 488 din 6 iunie 2006, cu modificrile ulterioare;
e) Decizia preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr . 528/2006 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naional de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr . 466 din 30 mai 2006, cu modificrile ulterioare.
Art. 5. — Societatea Naional de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” — S.A. Media i utilizatorii Sistemului naional de transport vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritii Naionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmri respectarea acestora.
Art. 6. — Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I, i intr în vigoare la data de 1 iulie 2008, cu excepia prevederilor art. 3.
Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Gergely Olosz
Bucureti, 13 decembrie 2007. Nr. 54.
1
Anexa
NATURALE
Art.1 Codul reelei reglementeaz condiiile i regulile de utilizare a Sistemului Naional de Transport
al gazelor naturale (SNT) din România.
Art.2 Prevederile codului reelei sunt în conformitate cu prevederile Legii Gazelor nr. 351/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare i se aplic de ctre ANRE, SNTGN Transgaz S.A. Media,
numit în continuare Operatorul Sistemului de Transport (OST) i de utilizatorii acestuia.
Art.3 Autoritatea Competent (AC) aprob modificarea i/sau completarea codului reelei, la propune-
rea OST i/sau a utilizatorilor reelei (UR).
Art.4 Propunerea de amendare a codului reelei va fi înaintat AC în scris, cu precizarea tuturor seci-
unilor codului reelei care urmeaz s fie amendate, i va fi însoit de:
a) o scurt prezentare a tipului i scopului fiecrui amendament propus;
b) orice alt document (analize, rapoarte etc.) care furnizeaz argumente în favoarea amendamente-
lor propuse.
Art.5 La primirea unei propuneri de amendament, în situaia în care aceasta nu este complet, în ter-
men de 5 (cinci) zile lucrtoare AC va respinge propunerea specificând informaiile/documentele lips
care au constituit motivul respingerii.
Art.6 În situaia în care propunerea de amendament a codului reelei este complet, AC:
a) va transmite o întiinare privind depunerea propunerii de amendament, ctre toi utilizatorii
SNT;
b) va publica propunerea de amendament pe pagina de internet proprie, spre consultare, pentru o
perioad de minimum 22 (douzeci i dou) de zile lucrtoare.
Art.7 La elaborarea propunerilor de amendare a codului reelei, OST are obligaia de a se raporta la
evenimentele legislative intervenite asupra cadrului de reglementare aplicabil.
Art.8 Fiecare amendament adus codului reelei intr în vigoare la data publicrii în Monitorul Oficial
Art.9 (1) În sensul codului reelei, urmtorii termeni se definesc dup cum urmeaz:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 3
2
Alocare atribuirea, de ctre OST, a cantitilor de gaze naturale pentru
utilizatorii reelei, la punctele de intrare i de ieire, conform
codului reelei.
An an calendaristic.
An gazier perioada de timp începând cu ora 06.00 din ziua de 1 iulie a anu-
lui curent i terminându-se la ora 06.00 din ziua de 1 iulie a anu-
lui urmtor.
Autoritatea Competent Autoritatea Naional de Reglementare în Domeniul Energiei
Capacitate anual capacitatea, exprimat în metri cubi pe or, rezervat de utiliza-
torul reelei pentru un an gazier integral sau un multiplu de ani
gazieri integrali, potrivit contractului de transport semnat cu
OST.
t
capacitatea pe care OST are obligaia de a o pune la dispoziia
UR în orice moment pe durata valabilitii contractului de trans-
port
Clieni ai UR parteneri contractuali ai utilizatorului reelei, pentru care UR
încheie contract de transport cu OST.
Condiii de baz condiii specificate la care este transformat cantitatea de gaz
msurat
Dezechilibru acumulat suma dezechilibrelor zilnice dintr-o sptmân gazier.
Dezechilibru zilnic diferena, la nivel de zi gazier, între cantitile de gaze naturale
introduse în SNT i cele preluate din SNT
Facilitate de transfer de capaci-
tate (FTC)
mecanism prin care utilizatorii reelei pot face transfer direct de
capacitate, cu respectarea condiiilor din codul reelei.
Facilitate de transfer de gaze
(FTG)
posibilitate de a transfera cantiti de gaze, facilitat de OST, pe
baz de tarif, pentru UR.
Folosete –sau-pierde Pierderea dreptului la capacitatea aprobat i nefolosit
Fora major acel eveniment viitor, absolut imprevizibil i insurmontabil, care
exonereaz de rspundere oricare parte aflat în culp.
Gaze de echilibrare volumele de gaze naturale necesare pentru asigurarea echilibrrii
fizice a SNT în condiii de funcionare normal.
Lun lun calendaristic.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
3
Interval de echilibrare toleran pentru dezechilibrul acumulat. Utilizatorului de reea
care depete intervalul de echilibrare i se va percepe tarif de
dezechilibru.
Jurnalul de calibrare documentul în care sunt evideniate: data, modul i persoana au-
torizat care a efectuat calibrarea traductorilor la punctul de in-
trare în / ieire din SNT.
Partener productorii, importatorii, operatorii depozitelor de înmagazina-
re, OSD, consumatori direci care au relaii contractuale cu UR.
Portofoliu de clieni ai UR totalitatea clienilor unui UR, pentru care acesta din urm încheie
contracte de transport cu OST.
Primul venit-primul servit principiu de alocare a capacitii disponibile de ctre OST în
ordinea de primire a solicitrilor, în cadrul fiecrui nivel de prio-
ritate.
Procedur de corelare procedur prin care OST analizeaz comparativ nominalizarea
unui utilizator al reelei la un anumit punct de intrare sau de iei-
re cu informaiile partenerilor privind respectivul punct de intra-
re sau de ieire. Aceast procedur se aplic în cazul în care no-
minalizrile utilizatorului de reea nu concord cu informaiile
primite de la parteneri pentru un anumit punct de intrare sau
punct de ieire; nominalizrile din SNT sau livrarea de la/ctre
un sistem adiacent vor fi reduse la nivelul cel mai mic dintre ce-
le dou valori, în conformitate cu principiul „cel mai mic din-
tre”.
Program de transport Grafic anual de transport comunicat de utilizatorii reelei i con-
venit cu OST în care se precizeaz cantitile lunare de gaze na-
turale care urmeaz s fie predate în/preluate din SNT; acesta se
constituie ca anex la contractul de transport.
punct de ieire Un punct fizic sau un grup de puncte fizice prin care gazele natu-
rale sunt preluate din SNT.
punct de intrare Un punct fizic sau un grup de puncte fizice prin care gazele natu-
rale sunt livrate în SNT.
sptmân gazier apte zile gaziere începând de la ora 06.00, ora local a Români-
ei, a unei zile de miercuri i terminându-se la ora 06.00, ora loca-
l a României, din urmtoarea zi de miercuri.
servicii de transport Activiti i operaiuni desfurate de OST pentru sau în legtur
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 5
4
cu rezervarea capacitii de transport i transportul prin SNT al
volumelor determinate de gaze naturale, pe perioada de valabili-
tate a unui contract.
toleran zilnic Nivelurile de toleran exprimate în procente pentru nominaliza-
rea total la punctele de ieire per zi gazier.
Unitate de energie unitatea de msur a crei valoare va fi exprimat în kWh sau
GJ.
Unitate de volum unitate de msur pentru volum exprimat în metri cubi – m3 –
sau mii metri cubi - mii m3.
Utilizator al reelei (agent de
transport)
• furnizorilor, productorilor, importatorilor, consumatori-
nare, în baza contactelor încheiate.
Pro rata principiu de alocare proporional cu nominalizarea a cantitilor
de gaze naturale în punctele SNT aplicat de OST utilizatorilor de
reea în condiiile prevzute de Codul Reelei;
Zi zi calendaristic.
Zi gazier intervalul de timp care începe la ora 06.00, ora local a Români-
ei, din oricare zi i se termin la ora 06.00, ora local a Români-
ei, din ziua urmtoare. Ziua gazier este redus la 23 de ore la
trecerea la ora de var i este majorat la 25 de ore la trecerea la
ora de iarn i toate drepturile i obligaiile aferente potrivit con-
tractelor privind transportul de gaze naturale sunt majorate sau
reduse în mod corespunztor în respectivele zile gaziere.
(2) Termenii definii la alin. (1) se completeaz cu cei definii în Legea gazelor nr. 351/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare i în Regulamentul 1775/2005/CE privind condiiile de acces la
reelele pentru transportul gazelor naturale.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
5
CAP.II – PUNCTELE DE INTRARE/IEIRE ÎN/DIN SNT
Art.10 Prezentul capitol descrie punctele de intrare i de ieire în/din SNT pentru utilizatorii reelei,
sub aspectul accesului la SNT potrivit procedurilor definite în prezentul cod al reelei.
Art.11 Punctele de intrare i de ieire în/din SNT precum i capacitile disponibile ale acestora se pu-
blic pe pagina de internet a OST în conformitate cu art. 18.
Puncte de intrare în SNT
Art.12 Un punct de intrare este punctul la care utilizatorul reelei livreaz, prin contract, gaze naturale
în SNT de la sistemele adiacente i punctul din care începe transportul gazelor naturale prin SNT.
Art.13 Punctul de intrare poate fi un punct fizic sau un grup de puncte fizice (un punct de intrare virtu-
al), prin care gazele naturale intr în SNT.
Art.14 Punctele de intrare în SNT includ:
a) puncte de intrare din import (PII)
b) puncte de intrare din perimetrele de producie (PIP)
c) puncte de intrare din depozite de înmagazinare subteran (PInD) (pentru extracia de gaze na-
turale din depozitele de înmagazinare subteran).
Puncte de ieire din SNT
Art.15 Un punct de ieire este punctul în care utilizatorul reelei preia, prin contract, gaze naturale din
SNT ctre sistemele adiacente i punctul în care se termin transportul gazelor naturale prin SNT.
Art.16 Punctul de ieire poate fi un punct fizic sau un grup de puncte fizice (punct de ieire virtual),
prin care gazele naturale sunt preluate din SNT.
Art.17 Punctele de ieire din SNT includ:
a) puncte de ieire spre sisteme de distribuie;
b) puncte de ieire spre consumatori finali;
c) puncte de ieire spre depozitele de înmagazinare subteran.
Informaii privind capacitatea tehnic a punctelor de intrare/ieire
Art.18 Pe pagina de internet a OST, acesta afieaz cel puin urmtoarele informaii privind capacita-
tea punctelor de intrare/ieire:
c) capacitatea disponibil;
d) presiunile avute în vedere la determinarea capacitii tehnice i a celei disponibile.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 7
6
Art.19 Capacitatea disponibil publicat pe pagina de internet de ctre OST pentru fiecare punct defi-
nit mai sus reprezint o valoare de referin.
Art.20 OST actualizeaz aceste informaii cel puin o dat pe lun.
CAP.III - ACCESUL LA SERVICIILE DE TRANSPORT AFERENTE SNT
Art.21 OST asigur accesul nediscriminatoriu la întreaga capacitate tehnic din SNT.
Art.22 Capacitatea rezervat pentru operarea i întreinerea sistemului de ctre OST va fi înaintat în
vederea aprobrii AC, anual, pân la data de 15 martie.
Art.23 OST acord capacitatea disponibil din SNT utilizatorilor reelei (agenilor de transport) pe
baza principiului „primul venit, primul servit”. Se acord prioritate pentru capacitile solicitate în ve-
derea îndeplinirii obligaiilor de serviciu public.
Cerine privind accesul la serviciile de transport aferente SNT
Art.24 (1) Capacitatea este rezervat de ctre UR, prin semnarea unui contract de transport cu OST, în
conformitate cu contractul-cadru de transport precizat în Anexa nr. 1.
(2) Capacitatea rezervat este ferm sau întreruptibil;
Art. 25 Încheierea contractului de transport este condiionat de îndeplinirea urmtoarelor cerine:
A. Cerine financiare
i) fiecare utilizator al reelei interesat de încheierea unui contract de transport cu OST trebuie s
prezinte OST dovada ratingului su de credit acordat de ctre o instituie financiar, înainte de
semnarea contractului de transport cu OST.
ii) în cazul în care ratingul de credit este valabil pentru o societate-mam a utilizatorului reelei ca-
re solicit accesul, acesta trebuie s prezinte o scrisoare de la societatea-mam prin care s se
precizeze angajamentul societii-mam de a garanta obligaiile de plat pentru utilizatorul re-
elei care solicit acces la SNT.
iii) în situaia în care utilizatorul reelei care solicit acces la SNT nu poate prezenta ratingul de
credit sus-menionat, utilizatorul reelei va trebui s prezinte o garanie financiar emis de o
instituie financiar, având o valoare de minimum 10% din contravaloarea capacitii solicitate.
Cel puin 60% din garanie va fi constituit în numerar sub form de cont garantat. Restul garan-
iei necesare poate fi constituit în numerar sub form de sum garantat sau ca garanie de plat
emis de o banc sau o instituie financiar agreat de OST.
În cazul majorrii cu peste 20% a tarifului pentru capacitate i/sau pentru gaze de echilibra-
re, OST are dreptul s cear majorarea corespunztoare a valorii garaniei.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
7
B. Cerine tehnice
i) OST va realiza o platform informatic pentru comunicarea i schimbul de date cu utilizatorii
reelei.
ii) Utilizatorii reelei trebuie s dispun de o platform informatic compatibil cu platforma in-
formatic a OST în scopul interconectrii acestora.
iii) OST la solicitarea UR, va sprijini utilizatorul reelei cu instalarea i instruirea aferente, pe baza
unui tarif specificat la art. 103.
Art.26 (1) Neîndeplinirea uneia sau mai multora din cerinele de acces sus-menionate în orice mo-
ment pe durata valabilitii contractului de transport se soldeaz cu rezilierea contractului de transport.
(2) Rezilierea contractului se realizeaz de ctre OST dup notificarea prealabil a UR; notifi-
carea va fi însoit de un termen de conformare de 5 zile.
Art.27 (1) OST are obligaia publicrii pe pagina proprie de internet a datelor de identificare pentru
toi utilizatorii reelei care îndeplinesc cerinele pentru încheierea contractului de transport.
(2) OST are obligativitatea ca în termen de 2 luni de la data publicrii în Monitorul Oficial al
României a Codului reelei, s elaboreze o procedur de verificare a cerinelor precizate la art. 25
pentru utilizatorii reelei care solicit încheierea contractului de transport.
(3) Procedura precizat la alin. (2) va fi aprobat de AC i publicat pe pagina de internet a
OST.
Art.28 Utilizatorul reelei are dreptul s solicite numai capacitatea necesar pentru:
a) îndeplinirea obligaiilor contractuale potrivit portofoliului propriu de clieni;
b) îndeplinirea contractelor de înmagazinare;
c) propriul consum.
Art.29 (1) Utilizatorul reelei are dreptul de a solicita capacitate peste portofoliul de clieni dovedit, cu
condiia ca solicitarea s fie susinut documentat cu cel puin 2 (dou) luni (30 zile ) înainte de înce-
perea perioadei pentru care se solicit capacitatea.
(2) Nu se pot semna contracte de transport pentru capacitatea care nu este demonstrat prin portofoliul
de clieni.
notificarea OST prealabil în termen de 3 zile.
(4) Utilizatorii reelei îi vor actualiza permanent portofoliile de clieni i îl vor informa în termen de 2
zile lucrtoare pe OST în legtur cu modificrile intervenite.
(5) OST va opera în mod corespunztor schimbrile din contractele de transport.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 9
8
Art.30 Capacitatea aprobat la un punct de intrare sau de ieire din SNT poate fi transferat la alt
punct de intrare sau de ieire numai cu acordul OST, pentru perioada rmas pân la sfâritul anului
gazier.
Rezervarea de capacitate la punctele de intrare în SNT
Art.31 Pentru rezervarea de capacitate în punctele de intrare din import, utilizatorul reelei care soli-
cit capacitate în aceste puncte trebuie s emit o declaraie conform modelului din Anexa nr.2 prin
care s documenteze solicitarea cu extras din contractele de vânzare de gaze încheiate între clienii si
i importatori, din care s rezulte capacitatea solicitat.
Art.32 Pentru rezervarea de capacitate în punctele de intrare din perimetrele de producie, utilizatorul
reelei care solicit capacitate trebuie s emit o declaraie conform modelului inclus în Anexa nr. 2
prin care s documenteze solicitarea cu extras din contractele de vânzare de gaze naturale încheiate
între clienii si i productori / furnizori, din care s rezulte capacitatea solicitat, pentru fiecare punct
de intrare din perimetrele de producie la care utilizatorul reelei solicit capacitate.
Art.33 Pentru rezervarea de capacitate în punctele de intrare în depozitele de înmagazinare subteran
(PInD) i punctele de ieire din depozitele de înmagazinare subteran (PIeD), utilizatorul reelei care
solicit capacitate trebuie s emit o declaraie utilizând modelul inclus în Anexa nr. 2 prin care s do-
cumenteze solicitarea cu extras din contractul de înmagazinare încheiat cu operatorul depozitului de
înmagazinare subteran de la punctul de intrare / ieire, din care s rezulte capacitatea solicitat.
Art.34 În cazul în care un utilizator de reea are mai multe contracte în vigoare la acelai punct de in-
trare/ieire în/din SNT, iar perioadele de timp aferente rezervrii de capacitate se suprapun, utilizatorul
reelei va comasa capacitatea pentru aceste contracte.
Art.35 Pentru majorarea capacitii aprobate, utilizatorul reelei va urma aceeai procedur ca în cazul
solicitrii de capacitate, potrivit prevederilor art. 37
Art.36 (1) Capacitatea în SNT poate fi solicitat de ctre utilizatori:
a) pân la 15 mai, în fiecare an, pentru un an gazier sau un multiplu de ani gazieri;
b) dup 15 mai, în fiecare an, pentru perioade sub un an gazier i numai pân la terminarea anului
gazier curent.
(2) În cazul în care capacitatea solicitat nu a putut fi prevzut pân la 15 mai i se solicit capacitatea
pentru o perioad mai scurt de un an gazier, UR care solicit rezervarea de capacitate va trebui s jus-
tifice faptele care au dus la neîncadrarea în termenul prevzut.
(3) Capacitatea anual începe în prima zi a anului gazier i se termin în ultima zi a anului gazier.
(4) Capacitatea rezervat pentru restul anului gazier începe în prima zi pentru care s-a aprobat rezerva-
rea de capacitate i se termin în ultima zi a anului gazier.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
9
Art.37 Utilizatorii reelei solicit rezervarea de capacitate în SNT prin completarea i transmiterea c-
tre OST a formularului „Solicitare de capacitate”, conform modelului din Anexa nr. 3, împreun cu
propunerea de program de transport, anexat.
Art.38 (1) OST are obligaia ca în termen de maxim 30 zile s transmit utilizatorului reelei dac i se
acord acces la SNT sau îi comunic motivele refuzului (integral sau parial) precum i eventualele
observaii la Programul de transport propus.
(2) OST transmite notificarea de aprobare sau de refuz a acordrii capacitii conform modelului inclus
în Anexa nr.4.
Art.39 În caz de refuz integral sau parial, utilizatorul reelei poate transmite în termen de 3 zile lucr-
toare o obiecie scris, la care OST are obligaia de a rspunde în 2 (dou) zile lucrtoare.
Art.40 OST va ine evidena acordrilor i refuzurilor de capacitate pentru fiecare utilizator al reelei,
pentru a informa Autoritatea Competent, cel puin o dat pe an.
Art.41 (1) Pentru ca OST s aib în vedere o solicitare de capacitate anual înaintat de utilizatorul
reelei pentru anul gazier urmtor, solicitarea de capacitate anual va fi primit de OST pân cel târziu
la 15 mai.
(2) OST are dreptul s refuze fr explicaii solicitrile de capacitate pentru capacitatea anual care
depesc acest termen.
Art.42 În cazul în care capacitatea solicitat este aprobat (integral sau parial), notificarea va fi
transmis împreun cu dou exemplare ale contractului de transport în termen de 5 (cinci) zile lucr-
toare de la data aprobrii specificat în notificare. Expedierea acestor dou exemplare ale contractului
de transport reprezint o oferta pentru contractare.
Art.43 (1) În cazul în care capacitatea solicitat nu este aprobat, notificarea va preciza clar motivul
refuzului.
(2) Pot constitui motive de refuz :
a) Situaiile prevzute în art. 64 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) Aprobarea solicitrii de capacitate ar împiedica OST s-i îndeplineasc obligaiile de serviciu
public;
d) Calitatea gazelor care urmeaz s fie injectate în sistem nu îndeplinete cerinele minime speci-
ficate în Anexa nr. 9;
e) Documentele ataate la solicitarea de capacitate nu justific solicitarea de capacitate dup 15
mai. Pentru a justifica solicitarea de capacitate dup 15 mai, utilizatorul SNT va dovedi c soli-
citarea de capacitate dup aceast dat nu a putut fi prevzut în momentul solicitrii capacitii
anuale;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 11
10
g) UR înregistreaz datorii restante provenite din derularea contractelor de servicii de transport
anterioare;
Art.44 În cazul în care accept proiectul de contract de transport trimis de OST, utilizatorul reelei ac-
tiveaz garania financiar, dup caz (potrivit condiiilor prevzute la art. 25 pct. A) i returneaz
exemplarele contractului de transport, semnate la OST, spre contrasemnare, în termen de 5 (cinci) zile
lucrtoare de la primirea lor.
CAP.IV - PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT
Art.45 (1) Pentru implementarea contractului de transport, utilizatorul reelei are responsabilitatea de a
informa OST în legtur cu livrrile i prelurile de gaze naturale în/din SNT, planificate la toate punc-
tele de intrare i de ieire la care utilizatorul reelei a rezervat capacitate; informarea va fi sub forma
programului de transport i a nominalizrilor, cu respectarea procedurilor i termenelor prevzute în
prezenta seciune.
(2) La întocmirea programului de transport i a nominalizrilor, utilizatorii reelei vor ine cont de lu-
crrile planificate care cauzeaz o reducere sau o întrerupere a capacitii în SNT.
(3) OST va publica pe pagina sa de internet perioadele pentru lucrrile de întreinere planificate, astfel:
a) nu mai târziu de 1 martie, pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie a anului gazier urmtor;
b) nu mai târziu de 1 decembrie, pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie a anului gazier curent;
(4) OST are obligaia de a informa UR, cu cel puin 15 zile înainte, data efectiva a lucrarilor prevzute
la alin. (3).
(5) Utilizatorii reelei vor fi informai în legtur cu orice posibil modificare a graficului de lucrri
planificate în conformitate cu prevederile standardului de performan aplicabil.
(6) În cazul schimbrii programului de lucrri planificate, anunate în conformitate cu alin.(3), UR va
avea posibilitatea de a modifica de comun acord cu OST, programul de transport i nominalizrile.
Programul de transport
Art.46 Programul de transport va fi întocmit de utilizatorii reelei în conformitate cu modelul prezentat
în Anexa nr. 5, pentru fiecare lun fiind precizate urmtoarele:
a) volumul de gaze naturale la fiecare punct de intrare în SNT la care utilizatorul reelei a rezervat
capacitate, în metri cubi, cu indicarea puterii calorifice superioare;
b) cantitatea de energie exprimat în uniti de energie, la fiecare punct de ieire din SNT la care utili-
zatorul reelei a rezervat capacitate.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
11
Art.47 Programul de transport se va anexa la contractul de transport. Dup începerea anului gazier i
cel târziu pân la ora 14.00 din data de 20 a fiecrei luni, utilizatorii reelei îi pot modifica programul
de transport pentru luna urmtoare sau pentru restul anului gazier.
Art.48 Programul de transport poate fi modificat prin notificarea scris a UR, în conformitate cu mo-
delul precizat în Anexa nr. 6.
Nominalizri i renominalizri
Art.49 (1) Nominalizarea reprezint o informaie angajant pe care utilizatorul reelei o transmite OST
i care pentru a fi pus în aplicare, trebuie aprobat de OST.
(2) Nominalizrile utilizatorilor reelei vor fi fcute sptmânal i pot fi fcute în orice zi gazier, în
termenele prevzute în prezenta seciune. În cazul în care utilizatorul reelei nu a transmis nominaliza-
rea la aceste termene, se aplic prevederile art. 52.
(3) În situaia în care se constat diferene între valorile nominalizate de utilizatorul reelei i cele alo-
cate efectiv se va aplica un tarif de nerespectare a nominalizrii conform prevederilor art. 105.
Art.50 (1) Pentru efectuarea nominalizrilor i renominalizrilor trebuiesc îndeplinite urmtoarele
condiii:
a) nominalizarea i renominalizarea pot fi fcute numai de ctre utilizatorii reelei care au contracte
de transport valabile încheiate cu OST;
b) Pentru o zi gazier se pot transmite de utilizatorul reelei o singur nominalizare i o singur reno-
minalizare;
c) Utilizatorul reelei poate face o singur nominalizare sau renominalizare la un anumit punct de in-
trare sau de ieire din SNT, chiar i în cazul în care utilizatorul reelei are mai muli parteneri pen-
tru punctul respectiv. Într-un astfel de caz, capacitatea va fi comasat potrivit prevederilor art. 34;
d) nominalizarea sau renominalizarea nu trebuie s fie mai mare decât capacitatea maxim rezervat
pentru respectivul punct de intrare sau de ieire din SNT;
e) fiecare utilizator al reelei va pune la dispoziia OST nominalizri i renominalizri echilibrate,
respectiv energia zilnic livrat în SNT trebuie s fie egal cu preluarea zilnic de energie din
SNT;
f) nominalizrile sau renominalizrile pentru punctele de intrare i de ieire vor fi egale cu cele pe
care utilizatorul reelei le-a comunicat clienilor si i, dup caz, operatorilor depozitelor de înma-
gazinare subteran, productorilor i importatorilor.
(2) Nominalizarea sau renominalizarea care nu respect condiiile de mai sus va fi respins de OST
sau, cu aprobarea utilizatorului reelei, va fi ajustat astfel încât s respecte aceste condiii devenind
astfel nominalizarea aprobat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 13
12
Nominalizri efectuate de utilizatorii reelei
Art.51 Pân la ora 14.00 din ziua de luni a fiecrei sptmâni gaziere n-1, utilizatorii reelei comunic
OST nominalizarea pentru sptmâna gazier n, în scris sau prin e-mail, în conformitate cu modelul
prezentat în Anexa nr. 7, indicând pentru fiecare zi gazier a sptmânii gaziere n:
a) volumele de gaze naturale la fiecare punct de intrare în SNT pentru care utilizatorul reelei a
rezervat capacitate, în metri cubi i uniti de energie, cu indicarea puterii calorifice superioare
(PCS);
b) cantitatea de gaze naturale exprimat în uniti de energie pentru fiecare punct de ieire din
SNT pentru care utilizatorul reelei a rezervat capacitate i procentul din aceasta destinat con-
sumatorilor casnici i respectiv non-casnici;
c) partenerul de la fiecare din punctele de intrare i de ieire din SNT.
Art.52 (1) În situaia în care utilizatorul reelei nu transmite pentru fiecare punct de intrare i de ieire
din SNT, o nominalizare în termenele prevzute în prezenta seciune, OST va înregistra, în mod auto-
mat i fr acordul prealabil al utilizatorului reelei, nominalizarea la o valoare egal cu media aritme-
tic zilnic a energiei, potrivit ultimului program de transport trimis de utilizatorul reelei pentru luna
respectiv.
(2) Aceasta aciune a OST nu are la baz un raport juridic de mandat între utilizatorul reelei i OST.
Art.53 OST va informa utilizatorul reelei, în termenele i conform procedurilor specificate mai jos, în
legtur cu aprobarea sau respingerea nominalizrii, atât în cazul în care nominalizarea a fost trimis
de utilizatorul reelei cât i în cazul în care nominalizarea a fost fcut de OST, pentru utilizatorul ree-
lei, în conformitate cu prevederile art. 52.
Art.54 OST va întocmi i va actualiza permanent registrul de eviden a aprobrilor /respingerilor no-
minalizrilor i îl va pune la dispoziia AC, ori de câte ori este solicitat.
Art.55 Înainte de a rspunde cererii de nominalizare a utilizatorului reelei, OST va parcurge urmtoa-
rele etape:
a) corelarea între nominalizarea utilizatorului reelei i informaiile primite de partenerii utilizatorului
reelei din sistemul adiacent, pentru fiecare punct de intrare i fiecare punct de ieire din SNT pen-
tru care utilizatorul reelei a trimis nominalizarea;
b) verific dac suma energiei nominalizate de utilizatorul reelei la toate punctele de intrare în SNT
la care utilizatorul reelei a rezervat capacitate este egal cu suma energiei de la toate punctele de
ieire din SNT la care utilizatorul reelei a rezervat capacitate, pentru fiecare zi gazier inclus în
nominalizare.
Art.56 În cazul în care nominalizrile utilizatorului reelei nu concord cu informaiile corespunztoa-
re primite de partenerii utilizatorului reelei din sistemele adiacente pentru un anumit punct de intrare
sau de ieire din SNT, nominalizrile sau livrarea de la /ctre un sistem adiacent vor fi reduse la nive-
lul cel mai mic al celor dou valori.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
13
Art.57 Pân cel târziu la ora 12.00 din ziua de mari a sptmânii gaziere n-1, OST va informa utiliza-
torul reelei dac nominalizarea sptmânal pentru sptmâna gazier n a fost aprobat sau respins.
Renominalizri efectuate de utilizatorii reelei
Art.58 Utilizatorul reelei poate trimite numai o singur renominalizare pentru o zi gazier.
Art.59 Renominalizrile pentru o zi gazier n pot fi fcute pân cel târziu la ora 14.00 din ziua gazier
n-1.
Art.60 Renominalizrile se fac în scris sau prin e-mail, conform modelului din Anexa nr. 7.
Art.61 La primirea unei renominalizri trimise de utilizatorul reelei pentru ziua n dar nu mai târziu de
ora 16.00 din ziua gazier n-1, OST va informa utilizatorul reelei în legtur cu aprobarea sau respin-
gerea renominalizrii pentru ziua gazier n.
Art.62 Înainte de a rspunde utilizatorului reelei, OST:
a) efectueaz o procedur de corelare între renominalizarea utilizatorului reelei i informaiile primi-
te de partenerii utilizatorului reelei din sistemul adiacent, pentru fiecare punct de intrare i ieire
din SNT pentru care utilizatorul reelei a trimis renominalizare;
b) verific dac suma energiei renominalizate de utilizatorul SNT la toate punctele de intrare în SNT
la care utilizatorul reelei a rezervat capacitate este egal cu suma energiei de la toate punctele de
ieire din SNT la care utilizatorul reelei a rezervat capacitate pentru ziua gazier pentru care utili-
zatorul reelei a trimis renominalizare.
Art.63 În cazul în care renominalizrile utilizatorului reelei sunt diferite de informaiile corespunz-
toare primite de partenerii utilizatorului reelei din sistemele adiacente pentru un anumit punct de intra-
re sau ieire din SNT, nominalizrile din SNT sau livrarea de la / ctre un sistem adiacent vor fi reduse
la nivelul cel mai mic al celor dou valori.
Art.64 (1) O renominalizare poate fi respins parial sau integral în cazul în care aceasta nu îndepline-
te condiiile prevzute la art. 50 alin. (1).
(2) În cazul respingerii integrale a unei renominalizri rmâne valabil nominalizarea aprobat cores-
punztoare.
(3) În cazul în care OST aprob integral o renominalizare, aceasta devine nominalizare acceptat.
(4) O renominalizare care, cu aprobarea utilizatorului reelei, este ajustat de OST pentru a îndeplini
termenii i condiiile din art. 50 devine nominalizare aprobat.
Art.65 Utilizatorul reelei trebuie s accepte o reducere temporar a capacitii i a nominalizrii apro-
bate, în cazul în care OST, operatorul sistemului de înmagazinare (extracie) sau OSD nu accept gaze-
le naturale care urmau s fie livrate utilizatorului reelei datorit faptului c respectivele gaze naturale
nu îndeplinesc cerinele de calitate precizate în Anexa nr. 9.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 15
14
Art.66 (1) Facilitatea de transfer de gaze (FTG) reprezint posibilitatea transferrii (virtuale) de canti-
ti de gaze naturale, de la un utilizator al reelei (denumit în continuare utilizator al reelei care trans-
fer) la alt utilizator al reelei (denumit în continuare utilizator al reelei beneficiar de transfer).
(2) Schimbul de gaze este bazat pe un contract bilateral între utilizatorul reelei care transfer i utiliza-
torul reelei beneficiar de transfer pentru acelai punct de intrare \ ieire, fr acordul OST sau între
puncte diferite dac tehnic este posibil i cu acordul OST.
(3) FTG poate avea loc:
a) ex-ante – înainte de ziua gazier n
b) ex-post – dup ziua gazier n
în conformitate cu procedurile prevzute în prezenta seciune.
(3) Gazele pot fi transferate pentru minimum o zi gazier. FTG poate deveni efectiv numai de la înce-
putul zilei gaziere.
(4) Utilizatorul reelei care transfer i utilizatorul reelei beneficiar de transfer sunt direct rspunztori
asupra faptului c prin recurgerea la facilitatea de transfer de gaze ei nu intr în dezechilibru zilnic sau
în dezechilibru acumulat.
FTG ex-ante
Art.67 (1) FTG ex-ante dintre utilizatorii reelei nu trebuie s fie aprobat de OST.
(2) Dup ce au convenit schimbul de gaze naturale, atât utilizatorul reelei care transfer cât i utiliza-
torul reelei beneficiar de transfer trebuie s informeze OST în legtur cu cantitile de gaze care ur-
meaz s fie schimbate prin FTG i s renominalizeze corespunztor cantitile de gaze naturale în
punctele de ieire din SNT. Dac exist mai muli utilizatori ai reelei care transfer pentru un utiliza-
tor al reelei beneficiar de transfer la FTG, utilizatorul reelei care beneficiaz de transfer va preciza
cantitile de gaze naturalepe care dorete s le primeasc de la fiecare din utilizatorii reelei care trans-
fer.
(3) FTG trebuie convenit înainte de termenele de renominalizare. Pentru renominalizrile aferente
FTG se aplic procedurile de renominalizare prevzute la art. 58-65.
FTG ex-post
Art.68 (1) FTG ex-post poate avea loc în maximum 48 de ore de când utilizatorii reelei au fost infor-
mai de ctre OST în legtur cu dezechilibrul lor acumulat final. Gazele pot fi schimbate numai pen-
tru aceeai zi gazier.
(2) Dup ce au convenit schimbul de gaze, atât utilizatorul reelei care transfer cât i utilizatorul ree-
lei beneficiar de transfer trebuie s informeze OST în legtur cu cantitile de gaze, în uniti de ener-
gie, care urmeaz s fie schimbate în cadrul FTG. Dac exist mai muli utilizatori ai reelei care trans-
fer pentru un utilizator al reelei beneficiar de transfer la FTG, utilizatorul reelei care beneficiaz de
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
15
transfer va preciza cantitile de gaze naturale, exprimate în uniti de energie, pe care urmeaz s le
primeasc de la fiecare din utilizatorii reelei care transfer .
(3) OST va recalcula în mod corespunztor dezechilibrul zilnic pentru zilele gaziere specificate i dez-
echilibrul acumulat pentru sptmâna gazier respectiv (sptmânile gaziere respective).
(4) Schimbul de gaze ex-post dintre utilizatorii reelei trebuie aprobat de OST. Schimbul de gaze ex-
post dintre utilizatorii reelei poate fi respins în cazul în care dezechilibrul zilnic cauzat de utilizatorul
reelei înainte de schimbul de gaze a împiedicat OST s-i îndeplineasc obligaiile de serviciu public
i obligaiile fa de ali utilizatori ai reelei sau a afectat sigurana operrii SNT.
Tariful pentru FTG
Alocri
Art.70 (1) Pentru fiecare nominalizare aprobat, OST face alocarea cantitilor de gaze naturale care
corespund prelurilor respectiv livrrilor efective prin punctul de intrare/ieire în/din SNT.
(2) Alocrile efectuate de OST pot fi provizorii sau finale
(3) Alocarea provizorie se efectueaz utilizând dup caz, msurri efective ale consumului de gaze,
metodele de alocare explicate în prezenta seciune sau nominalizarea aprobat.
(4) Alocarea final se efectueaz utilizând msurri efective ale consumului de gaze i metodele de
alocare explicate în prezenta seciune.
(5) În scopul alocrii, importatorii sau productorii sunt obligai s precizeze i s certifice puterea ca-
lorific superioar (PCS) a gazelor naturale livrate prin punctele de intrare din SNT.
(6) OST are obligativitatea ca în termen de 2 luni de la data publicrii în Monitorul Oficial al României
a Codului reelei, s elaboreze metodele de alocare care vor fi supuse avizrii AC
Principii generale de alocare
Art.71 OST efectueaz alocri i informeaz utilizatorii reelei astfel:
a) pentru fiecare zi gazier n-1, nu mai târziu de ora 14.00 din ziua gazier n - alocare provizorie i
valoarea dezechilibrului provizoriu
b) pentru fiecare sptmân gazier n-1, nu mai târziu de ora 16.00 din prima zi gazier a sptmânii
gaziere n – valoarea dezechilibrului acumulat provizoriu
c) nu mai târziu de o sptmân dup sfâritul lunii – alocarea final zilnic, valoarea dezechilibrului
zilnic final pentru fiecare zi gazier i valoarea dezechilibrului acumulat final pentru fiecare sp-
tmân gazier.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 17
16
Alocarea la punctele de intrare în SNT
Art.72 (1) În situaia în care, pentru o zi gazier, doi sau mai muli utilizatori ai reelei au nominalizat
livrri prin acelai punct de intrare din import, pentru acelai importator, livrrile efective în SNT vor
respecta urmtoarele principii:
a) în caz de livrare în deficit, cantitile de gaze naturale vor fi alocate utilizatorilor reelei în mod
proporional pe baza nominalizrii lor aprobate (pro rata);
b) în caz de livrare în excedent, cantitile de gaze naturale vor fi alocate respectivilor utilizatori ai
reelei la nivelul nominalizrilor aprobate, plus o marj de 2,5%. Gazele livrate în excedent peste
nivelul nominalizrii plus marja de 2,5% devin proprietatea OST, la un pre stabilit prin Ordin al
preedintelui AC.
(2) Dac mai muli importatori livreaz gaze naturale pentru utilizatorii reelei prin acelai punct de
intrare din import, OST va aplica aceeai procedur de alocare pentru fiecare importator.
Art.73 (1) În situaia în care, pentru o zi gazier, doi sau mai muli utilizatori ai reelei au nominalizat
livrri prin acelai punct de intrare din perimetrele de producie de la acelai productor, livrrile efec-
tive în SNT vor respecta urmtoarele principii:
a) în caz de livrare în deficit, cantitile de gaze naturale vor fi alocate utilizatorilor reelei în mod
proporional pe baza nominalizrii lor aprobate (pro rata);
b) în caz de livrare în excedent, cantitile de gaze naturale vor fi alocate respectivilor utilizatori
ai reelei la nivelul nominalizrilor aprobate, plus o marj de 2,5%. Gazele livrate în excedent
peste nivelul nominalizrii plus marja de 2,5% devin proprietatea OST, la un pre stabilit prin
Ordin al preedintelui AC .
Art.74 (1) În situaia în care, pentru o zi gazier, doi sau mai muli utilizatori ai reelei au nominalizat
livrri prin acelai punct de intrare dintr-un depozit de înmagazinare subteran, livrrile efective în
SNT vor respecta urmtoarele principii:
a) în caz de livrare în deficit, cantitile de gaze naturale vor fi alocate utilizatorilor reelei în mod
proporional pe baza nominalizrii lor aprobate (pro rata);
b) în caz de livrare în excedent, cantitile de gaze naturale vor fi alocate respectivilor utilizatori ai
reelei la nivelul nominalizrilor aprobate, plus o marj de 2,5%. Gazele livrate în excedent peste
nivelul nominalizrii plus marja de 2,5% devin proprietatea OST, la un pre stabilit prin Ordin al
preedintelui AC.
Alocarea corespunztoare facilitii de transfer de gaze
Art.75 (1) Alocarea în cazul FTG va fi realizat de OST atât pentru utilizatorul reelei care transfer
cât i pentru utilizatorul reelei care beneficiaz de transfer.
(2) Volumele de gaze naturale alocate în cadrul procedurii FTG pentru fiecare utilizator al reelei vor
corespunde cantitilor de gaze schimbate între utilizatorii reelei.
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
17
Alocarea la punctele de ieire din SNT
Art.76 (1) Alocarea efectuat de OST pentru un consumator direct se va efectua pe baza indicaiilor
echipamentelor de msurare montate în staia de reglare-msurare aferent, sau în cazul operatorilor
sistemelor de distribuie pe baza profilurilor de consum puse la dispoziie de acetia i a altor informa-
ii relevante.
(2) Dac mai muli utilizatori ai reelei livreaz gaze naturale ctre un consumator direct, cantitile vor
fi alocate ctre acetia în mod proporional cu nominalizrile aprobate (pro rata).
(3) Prevederea cu privire la alocarea proporional între utilizatorii reelei în conformitate cu nominali-
zrile acceptate poate fi înlocuit cu un alt principiu de alocare convenit între furnizorul de gaze natu-
rale, utilizatorul reelei i OST, dar nu mai târziu de ziua gazier n-1.
Art.77 (1) La punctele de ieire din SNT, cantitile de gaze naturale msurate vor fi alocate pe baza
metodelor de alocare convenite între utilizatorii reelei i OSD i comunicate OST de ctre utilizatorii
reelei nu mai târziu de ziua gazier n-1.
(2) În cazul în care utilizatorii reelei nu au comunicat OST metodele de alocare precizate la alin. (1) în
intervalul de timp sus-menionat, cantitile msurate totale vor fi alocate utilizatorilor reelei pe baza
indicaiilor echipamentelor de msurare sau, în situaia în care acestea nu sunt disponibile, pe baza
principiului pro-rata.
Art.78 (1) La fiecare punct de ieire, OST va livra utilizatorului reelei cantitile de gaze naturale po-
trivit nominalizrii aprobate.
(2) În cazul în care preluarea zilnic total de gaze naturale a unui utilizator al reelei la un punct de
ieire din SNT are o deviere mai mare sau egal cu 15% fa de nominalizare timp de 2 (dou) zile
gaziere consecutive, OST poate opri, integral sau parial, livrarea cantitilor de gaze naturale ctre
acel utilizator al reelei în punctul de ieire corespunztor alin. (1).
Art.79 Oprirea parial sau total a livrrilor de gaze naturale se poate face de OST numai dup infor-
marea utilizatorului reelei.
Art.80 OST poate reduce procentul menionat la art. 78 alin.(2) dac parametrii tehnici ai sistemului
impun acest lucru.
Art.81 În situaia în care OST nu asigur serviciile de transport cu mai mult de 3 % din nominalizarea
aprobat, acesta va plti utilizatorului reelei un tarif pentru livrare sub cantitatea nominalizat potrivit
prevederilor art. 108, pentru diferena dintre pragul menionat i cantitile de gaze naturale efectiv
livrate.
Art.82 Capacitatea aprobat dar neutilizat de ctre utilizatorul reelei poate face obiectul:
a) returnrii voluntare la OST potrivit prevederilor art. 83;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 19
18
b) facilitii de transfer de capacitate, potrivit prevederilor art. 84;
c) transferului obligatoriu de la un utilizator al reelei la altul de ctre OST, potrivit prevederilor art.
86.
Art.83 (1) Utilizatorul reelei poate oferi returnarea capacitii aprobate ctre OST, integral sau parial.
(2) Perioada de returnare a capacitii aprobate poate fi numai de la începutul lunii gaziere pentru care
a fost aprobat de ctre OST (integral sau parial), pân la sfâritul anului gazier.
(3) OST are obligaia de a prelua capacitatea rezervat oferit de utilizatorii reelei, numai dac un alt
utilizator al reelei solicit respectiva capacitate.
(4) Utilizatorul reelei va trimite OST o cerere de returnare voluntar de capacitate în care va indica:
a) persoana de contact a utilizatorului reelei, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i adre-
sa de e-mail;
c) numrul de înregistrare a contractului de transport.
(5) În termen de maximum 5 zile lucrtoare de la primirea cererii, OST va notifica utilizatorul reelei
în legtur cu decizia de a aproba /refuza solicitarea.
(6) În cazul în care exist mai muli utilizatori ai reelei care solicit capacitate, cererile vor fi tratate pe
baza principiului „primul venit, primul servit”.
(7) În cazul în care exist mai muli utilizatori ai reelei care solicit returnarea voluntar de capacitate,
cererile vor fi tratate pe baza principiului „primul venit, primul servit”.
(8) Utilizatorul reelei nu va plti capacitatea care a fost returnat voluntar la OST.
(9) OST va modifica în mod corespunztor contractul de transport.
(10) OST are obligaia de a ine evidena returnrilor voluntare de capacitate, pe care o va pune la dis-
poziia Autoritii Competente.
Facilitatea de transfer de capacitate
Art.84 (1) Facilitatea de transfer de capacitate (FTC) este un instrument prin care utilizatorii reelei fac
transfer reciproc de capacitate.
(2) Utilizatorul reelei care dorete s transfere capacitate (denumit în continuare utilizatorul reelei
care transfer) i utilizatorul reelei care dorete s preia respectiva capacitate (denumit în continuare
utilizatorul reelei beneficiar de transfer) vor înainta o notificare în acest sens ctre OST.
(3) FTC devine efectiv de la începutul lunii urmtoare.
(4) Capacitatea se poate transfera integral sau parial. Perioada de transfer parial de capacitate poate fi
numai de la începutul lunii pentru care OST a aprobat transferul de capacitate pân la sfâritul anului
gazier.
(5) OST va modifica în mod corespunztor contractele de transport încheiate cu utilizatorul reelei care
transfer i utilizatorul reelei beneficiar de transfer.
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
19
Art.85 (1) Utilizatorul reelei care transfer i utilizatorul reelei beneficiar de transfer vor trimite OST
o cerere de transfer / primire de capacitate conform modelului inclus în Anexa nr. 8.
(2) Cererea de transfer de capacitate va fi primit de OST cu minimum 5 zile lucrtoare înainte ca
transferul s aib loc.
(3) În cazul în care transferul de capacitate solicitat nu este aprobat, OST va meniona clar motivul
refuzului, cu minimum 3 (trei) zile lucrtoare înainte ca transferul s aib loc.
(4) Pot constitui motive de refuz:
a) datele prezentate în solicitarea de transfer de capacitate sunt incorecte sau incomplete;
b) utilizatorul reelei care transfer nu are contract de transport încheiat cu OST;
c) utilizatorul reelei care transfer nu dispune de capacitatea pe care solicit s o transfere;
d) utilizatorul reelei beneficiar de transfer nu poate justifica de ce solicitarea de capacitate nou
/suplimentar nu a fost înaintat pân la 15 mai;
e) utilizatorul reelei beneficiar de transfer nu îndeplinete cerinele art. 25 i 26 prin luarea în
considerare a capacitii noi sau adiionale.
(5) OST va modifica în mod corespunztor contractul de transport încheiat cu utilizatorul reelei care
transfer i va modifica sau semna un contract de transport cu utilizatorul reelei beneficiar de transfer,
dup caz, înainte de data aprobat a transferului.
(6) Utilizatorul reelei care transfer nu va mai plti capacitatea pe care a transferat-o prin FTC.
Transferul obligatoriu de capacitate
Art.86 (1) În cazul în care un utilizator al reelei a fost refuzat de ctre OST din cauza lipsei de capaci-
tate timp de peste o lun, OST va informa toi utilizatorii reelei care au contracte de transport aprobate
în legtur cu capacitatea solicitat i îi va îndemna s ofere respectiva capacitate utilizatorului reelei
prin folosirea FTC sau prin returnarea voluntar de capacitate la OST.
(2) În acelai timp, OST va trimite tuturor utilizatorilor reelei care au contracte de transport aprobate
solicitarea de a raporta în termen de 5 (cinci) zile lucrtoare necesarul lor real de capacitate din perioa-
da de capacitate specificat, justificat prin documente.
(3) În cazul în care OST nu primete nici o ofert de returnare voluntar de capacitate i este informat
c utilizatorul reelei nu a primit nici o ofert pentru capacitatea solicitat potrivit procedurii FTC în
termen de 10 (zece) zile lucrtoare de la data informrii utilizatorilor, OST va evalua clarificrile i
informaiile primite conform alin. (2).
(4) În cazul în care OST consider clarificrile nejustificate sau în cazul în care utilizatorul reelei nu
trimite informaiile sus-menionate, OST are dreptul s iniieze un transfer obligatoriu de capacitate.
(5) Dac mai muli utilizatori ai reelei sunt în aceeai situaie, iniierea transferului obligatoriu de ca-
pacitate se aplic tuturor acestor utilizatori ai reelei, proporional cu capacitatea nejustificat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 21
20
(6) În caz de transfer obligatoriu de capacitate, OST va informa utilizatorul reelei, în scris, în legtur
cu decizia luat, specificând motivele pentru care va proceda la acest transfer.
(7) În situaia precizat la alin.(6), OST va proceda unilateral la modificarea corespunztoare a con-
tractului de transport.
(8) În cazul în care consider c transferul obligatoriu de capacitate este nejustificat i discriminatoriu,
utilizatorul reelei se poate adresa AC.
(9) Utilizatorul reelei care a fcut obiectul unui transfer obligatoriu de capacitate de transport va plti
în continuare capacitatea rmas i are totodat obligaia de a plti 5% din capacitatea de transport
transferat, în perioada dintre data transferului obligatoriu de capacitate pân în ultima zi a anului
gazier.
(10) OST are obligaia de a ine evidena transferurilor obligatorii de capacitate, pe care o va pune la
dispoziia AC ori de câte ori este solicitat.
(11) OST are obligaia de a dezvolta capacitatea pentru punctele la care se constat existena unor con-
gestii fizice.
Echilibrarea SNT
Art.87 Echilibrarea SNT (fizic i comercial) definete o serie de activiti i proceduri necesare pen-
tru asigurarea transportului gazelor naturale în condiii de siguran prin SNT i pentru alocarea canti-
tilor de gaze naturale la nivelul utilizatorilor reelei.
Echilibrarea fizic
portate prin SNT prin monitorizarea i controlarea parametrilor de debit, presiune i putere calorific
superioar a gazelor în punctele de intrare respectiv ieire, precum i în alte puncte de control din SNT.
(2) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, OST nu poate deine gaze naturale decât pentru
echilibrarea sistemului i pentru exploatarea în condiii de siguran a SNT. Pentru realizarea efectiv a
activitii de echilibrare a SNT, fiecare utilizator al reelei are urmtoarele obligaii:
a) s rezerve capacitatea necesar în punctele de intrare i respectiv de ieire ale SNT pentru trans-
portul cantitilor de gaze naturale aferente portofoliului su de clieni;
b) s înmagazineze în depozitele de înmagazinare subteran gaze naturale pentru echilibrarea sezoni-
er a cantitilor de gaze naturale aferente portofoliului su de clieni;
c) s asigure echilibrul dintre cantitile de gaze naturale nominalizate, care urmeaz s fie injectate
în SNT la punctele de intrare i cantitile de gaze naturale nominalizate care urmeaz s fie prelu-
ate din SNT la punctele de ieire pentru portofoliul de clieni al utilizatorului reelei.
(3) Pentru a putea echilibra fluctuaiile debitului de gaze i pentru a putea menine presiunea la valori
care s permit funcionarea în condiii de siguran a SNT, OST trebuie s dispun de o cantitate sufi-
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
21
cient de gaze naturale pentru echilibrarea sistemului, sub form de stocare în conducte i sub form
de gaze de echilibrare înmagazinate în depozitele subterane (pentru meninerea stocrii în conducte).
(4) Procedurile adoptate de OST pentru echilibrarea fizic a SNT includ în principal echilibrarea dife-
renelor aprute între nominalizri i prelurile efective sau produse ca urmare a unor condiii neatep-
tate.
Art.89 (1) În fiecare sptmân gazier dispeceratul OST primete nominalizrile de la utilizatorii re-
elei pentru fiecare zi gazier.
(2) Calculele efectuate de OST în vederea optimizrii fluxurilor de gaze în SNT, includ pentru fiecare
zi gazier a urmtoarei sptmâni gaziere urmtoarele:
a) prognozarea cantitilor de gaze naturale stocate în conducte la începutul zilei gaziere
b) prognozarea cantitilor de gaze naturale stocate în conducte la sfâritul zilei gaziere
c) identificarea constrângerilor în cazul în care se prognozeaz c livrrile vor depi capacitatea dis-
ponibil la locaia respectiv (de exemplu la tronsoane de conduct care urmeaz s fie reparate);
d) identificarea cerinelor privind utilizarea depozitelor de înmagazinare subteran.
Echilibrarea comercial
Art.90 (1) Diferena dintre cantitile de gaze naturale efectiv livrate la punctele de intrare i cele efec-
tiv preluate la punctele de ieire din SNT de ctre fiecare utilizator al reelei în parte într-o anumit zi
gazier reprezint dezechilibrul zilnic.
(2) Diferena dintre cantitile de gaze naturale efectiv livrate la punctele de intrare i cele efectiv pre-
luate la punctele de ieire din SNT de ctre fiecare utilizator al reelei în parte într-o anumit sptmâ-
n gazier se numete dezechilibru acumulat i este egal cu suma dezechilibrelor zilnice din fiecare zi
gazier a sptmânii gaziere respective.
(3) Echilibrarea comercial se realizeaz de ctre OST, cu ajutorul ecuaiilor i procedurilor specificate
în aceast seciune.
(4) OST utilizeaz ecuaiile de echilibrare i alocrile pentru calculul pentru fiecare utilizator al reelei
al dezechilibrului zilnic i al celui acumulat.
(5) OST folosete alocrile provizorii pentru a calcula dezechilibrul zilnic provizoriu din fiecare zi
gazier i dezechilibrul acumulat provizoriu din fiecare sptmân gazier, pe care le pune la dispoziia
utilizatorilor reelei în termenele specificate la art. 91-93.
(6) La sfâritul lunii, pe baza alocrilor finale, OST recalculeaz dezechilibrele zilnice i dezechilibrul
acumulat pentru fiecare utilizator al reelei.
(7) Pentru fiecare zi gazier pentru care dezechilibrul zilnic depete tolerana zilnic prevzut în
Tabelul 1, utilizatorilor reelei li se va percepe tariful de dezechilibru zilnic prevzut în Tabelul 6.
(8) În termen de 48 de ore de la primirea informaiilor cu privire la dezechilibrul acumulat final, utili-
zatorii reelei pot efectua schimburi ex-post prin FTG, potrivit prevederilor art. 68.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 23
22
(9) Dup expirarea celor 48 de ore, pentru fiecare sptmân gazier pentru care dezechilibrul acumu-
lat depete limitele de echilibrare prevzute în Tabelul 2, utilizatorilor reelei li se percepe tariful de
dezechilibru acumulat prevzut în Tabelul 7.
(10) În ecuaiile de echilibrare precizate în continuare se vor utiliza valorile pentru cantitile de gaze
naturale i pentru puterea calorific superioar i determinate în baza unor proceduri întocmite de OST
în termen de 2 luni de la data publicrii Codului reelei în Monitorul Oficial al României i avizate de
AC.
(11) OST are obligaia de a propune proceduri transparente, care vor fi avizate de ctre instituiile abi-
litate pentru modul de calcul a urmtorilor parametrii:
a) energiei gazelor naturale aferente consumurilor tehnologice localizate – determinate;
b) energiei gazelor naturale aferente pierderilor tehnologice nelocalizate – estimate;
c) energiei gazelor naturale aferente pierderilor localizate în SNT;
d) variaia energiei gazelor naturale stocate în conductele.
Ecuaii de echilibrare
EΔEEEEEEEE INJ DEPCOND STOCPLCTNeCTLd
+++++=++ (1)
unde:
• EPROD - energia gazelor naturale predate în SNT prin punctele de intrare din perimetrele de producie
de ctre toi utilizatorii de reea i a celor introduse în SNT de ctre OST prin punctele menionate.
Pentru un numr n1,i = de utilizatori de reea i pentru un numr prodp1,j = de puncte de intrare
din perimetrele de producie, EPROD se poate scrie sub forma:
EEE OST PROD
+= (2)
• EIMP - energia gazelor naturale predate în SNT prin punctele de intrare din import de ctre toi utili-
zatorii de reea i a celor introduse în SNT de ctre OST prin punctele menionate.
Pentru un numr n1,i = de utilizatori de reea i pentru un numr impp1,k = de puncte de intrare
din import, EIMP se poate scrie sub forma:
EE OST IMPk
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
23
• EEXTR DEP - energia gazelor naturale predate în SNT de ctre toi utilizatorii de reea prin toate punctele
de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare care se afl în ciclul de extracie, i a celor introduse
în SNT de ctre OST prin punctele menionate.
Termenul are dou componente i anume:
EEE EXTREXTR ECH DEP
unde:
E EXTR.SURSA DEP - energia gazelor naturale predate în SNT în regim de surs de ctre toi utilizatorii de
reea prin toate punctele de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare care se afl în ciclul de ex-
tracie i a celor introduse în SNT de ctre OST prin punctele menionate.
Pentru un numr n1,i = de utilizatori de reea i pentru un numr DEPp1,l = de puncte de intrare
∑∑∑ =

=

=
SURSA DEP EEE (4.1)
E extr.Ech. DEP - energia gazelor naturale predate în SNT în regim de echilibrare prin toate punctele
de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare care se afl în ciclul de extracie de ctre toi
utilizatorii de reea i a celor introduse în SNT de ctre OST prin punctele menionate.
Pentru un numr n1,i = de utilizatori de reea i pentru un numr DEP.p1,l = de puncte de in-
∑∑∑ =

=

=
ECH DEP EEE (4.2)
• E - energia gazelor naturale preluate din SNT de ctre toi utilizatorii de reea prin toate punctele de
ieire, cu excepia celor aferente depozitelor de înmagazinare, de ctre toi utilizatorii de reea.
Pentru un numr n1,i = de utilizatori de reea i pentru un numr p1,m = de puncte de ieire din
SNT, cu excepia celor aferente depozitelor de înmagazinare, E se poate scrie sub forma:
EE iUR m
t energia gazelor naturale consumate de OST pentru realizarea activitilor aferente transportului ga-
zelor naturale prin SNT.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 25
24
• energia gazelor utilizate drept combustibil pentru înclzirea gazelor i a incintelor tehnologi-
ce;
• energia gazelor evacuate din conducte pentru la curarea acestora de impuriti;
• energia gazelor utilizate pentru purjarea impuritilor din separatoarele de lichide;
• energia gazelor evacuate la verificarea i reglarea periodic a supapelor de siguran;
• energia gazelor utilizate pentru lucrrile de reparare, reabilitare i dezvoltare a SNT.
Energiile menionate se calculeaz utilizând o putere calorific medie pentru întregul SNT.
• ECTNe - energia gazelor naturale aferent consumurilor tehnologice nelocalizate - estimate – reprezin-
t energia gazelor naturale evacuate accidental din SNT.
Termenul ECTNe reprezint suma urmtoarelor energii:
• energia gazelor evacuate ca urmare a depirii duratei normate de funcionare a con-
ductelor;
în exploatare;
• energia gazelor evacuate prin supapele de siguran ca urmare a creterii accidentale
a presiunii;
• energia gazelor evacuate ca urmare a accidentelor tehnice (fisuri, ruperi).
Energiile menionate se calculeaz utilizând o putere calorific medie pentru întregul SNT.
• EPL - energia gazelor naturale aferent pierderilor localizate în SNT – reprezint energia aferent
cantitii de gaze naturale care ar fi trebuit s fie preluat de unul sau mai muli utilizatori de reea, dar
care a fost pierdut din cauza unor defecte localizate într-un tronson de lâng unul sau mai multe punc-
te fizice de ieire din SNT.
∑ =
UR PLPL EE i (7)
unde: E iUR PL - energia nominalizat dar nepreluat de utilizatorul de reea i în punctele de ieire
afectate de un defect localizat în SNT:
EEE afectatUR preluat
în care: E afectatUR tnominaliza
i− - energia nominalizat de utilizatorul de reea i în punctele de ieire
afectate de un defect localizat în SNT;
E afectatUR preluat
i− - energia preluat de utilizatorul de reea i prin punctele de ieire afecta-
te de un defect localizat în SNT;
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
25
i− este inclus în componenta E din ecuaia (1).


×=
tnominalizaE - suma energiilor nominalizate de toi utilizatorii de reea în punctele
de ieire afectate de un defect localizat în SNT;
Termenul EPL inclus în ecuaie are doar un scop de echilibrare.
OST va recupera, pe cheltuial proprie, toate pierderile localizate care se produc în SNT, cu ex-
cepia cazurilor de for major.
La prezentarea de ctre utilizatorul de reea, a documentelor corespunztoare care dovedesc costul
gazelor, OST va asigura:
- compensarea financiar, în termen de 1 lun calendaristic, sau
- cantitatea de gaze naturale pierdut, la o dat stabilit de comun acord, în funcie de modul
de soluionare convenit de pri.
• ΔE COND STOC - variaia energiei gazelor naturale stocate în conductele componente ale SNT – repre-
zint diferena dintre energia coninut în SNT la începutul unei zile gaziere i energia coninut în
SNT la sfâritul zilei gaziere respective.
• EINJ DEP - energia gazelor naturale preluate din SNT de ctre toi utilizatorii de reea i a celor scoase
din SNT de ctre OST prin toate punctele de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare în ciclul
de injecie.
EEE INJINJ ECH. DEP
unde:
E INJ.SURSA DEP - energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de surs de ctre toi utilizatorii
de reea i a celor scoase din SNT de ctre OST prin toate punctele de intrare din/ieire în de-
pozitele de înmagazinare în ciclul de injecie.
Pentru un numr n1,i = de utilizatori de reea i pentru un numr DEP.p1,l = de puncte de in-
∑∑∑ =

=

=
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 27
26
E INJECH. DEP - energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de echilibrare de ctre toi utili-
zatorii de reea i a celor scoase din SNT de ctre OST prin toate punctele de intrare din/ieire
în depozitele de înmagazinare în ciclul de injecie.
Pentru un numr n1,i = de utilizatori de reea i pentru un numr DEP.p1,l = de puncte de in-
∑∑∑ =

=

=
EEEEEEEEE iiiiiiiii URg.cedate FTG
−−−− +++=++++ (11)
unde:
• E iUR PROD - energia gazelor naturale predate în SNT de ctre utilizatorul de reea i, prin toate punctele de
intrare din perimetrele de producie.
Pentru un numr PRODp1,j = de puncte de intrare din perimetrele de producie, termenul E iUR PROD
se calculeaz cu relaia:
j
UR
PROD - reprezint volumul de gaze naturale predat din perimetrele de producie în SNT
de ctre utilizatorul de reea „i” prin punctul „j” de intrare;
PCSj - reprezint puterea calorific superioar determinat aferent punctului de intra-
re „j” din perimetrele de producie.
• E iUR IMP - energia gazelor naturale din import predate în SNT de ctre utilizatorul de reea „i”, prin toate
punctele de intrare.
Pentru un numr IMP.p1,k = de puncte de intrare din import, termenul E iUR IMP se calculeaz cu rela-
ia:
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
27
k
UR
IMP - reprezint volumul de gaze naturale din import predat în SNT de ctre utiliza-
torul de reea „i” prin punctul „k” de intrare din import;
PCSk - reprezint puterea calorific superioar determinat aferent punctului de intra-
re „k” din import.
• E iUR-EXTR DEP - energia gazelor naturale predate în SNT de ctre utilizatorul de reea „i”, prin toate
punctele de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare în ciclu de extracie.
Termenul are dou componente i anume:
EEE i. EXTRiEXTRi URECH. DEP
URSURSA DEP
UR-EXTR DEP
E iEXTR URSURSA. DEP
− - energia gazelor naturale predate în regim de surs în SNT, de ctre utilizatorul
de reea „i” prin toate punctele de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare în ciclul de
extracie,.
Pentru un numr DEP.p1,l = de puncte de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare,
termenul E iEXTR URSURSA DEP
− se calculeaz cu relaia:
l
URSURSA.
DEP
− - reprezint volumul de gaze naturale, predat în regim de surs de ctre
utilizatorul de reea „i” în SNT, prin punctul „l” de intrare din/ieire în depozitele de
înmagazinare în ciclul de extracie;
PCSl - reprezint puterea calorific superioar determinat aferent punctului l de in-
trare din/ieire în depozitele de înmagazinare.
E iEXTR URECH. DEP.
− - energia gazelor naturale predate în regim de echilibrare de ctre utilizatorul de
reea „i” în SNT, prin toate punctele de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare în ciclul
de extracie.
Pentru un numr DEPp1,l = de puncte de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare, ter-
menul E iEXTR URECH DEP.
− se calculeaz cu relaia:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 29
28
l
URECH
DEP
− - reprezint volumul de gaze naturale, predat în regim de echilibrare, de c-
tre utilizatorul de reea „i” în SNT prin punctul „l” de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare
în ciclul de extracie;
intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare.
• E iURg.primite FTG
− - energia gazelor naturale primite de utilizatorul de reea i de la unul sau mai muli utili-
zatori de reea prin utilizarea facilitii de transfer de gaze.
Termenul E iURg.primite FTG
− se calculeaz ca suma algebric a tuturor cantitilor de gaze – exprimate în
uniti de energie – primite prin facilitatea de transfer de gaze de ctre utilizatorul de reea „i”.
• E iUR CD - componenta de dezechilibru a utilizatorului de reea „i” – reprezint energia gazelor naturale
necesar meninerii echilibrului portofoliului de clieni ai utilizatorului de reea „i”.
Termenul E iUR CD reprezint rezultatul efectiv al ecuaiei de echilibrare a utilizatorului de reea ”i”
(11).
Termenul E iUR CD poate avea valoarea:
- zero – indicând c utilizatorul de reea „i” i-a meninut echilibrul portofoliului de clieni;
- pozitiv – indicând c prelurile de gaze din SNT ale utilizatorului de reea „i” sunt mai mari
decât predrile;
- negativ - indicând c prelurile de gaze din SNT ale utilizatorului de reea „i” sunt mai mici
decât predrile.
• E iUR - energia gazelor naturale preluate din SNT prin toate punctele de ieire, cu excepia celor afe-
rente depozitelor de înmagazinare, de ctre utilizatorul de reea i.
Pentru un numr p1,m = de puncte de ieire din SNT, cu excepia celor aferente depozitelor de
înmagazinare, termenul E iUR se calculeaz cu relaia:
( )∑∑ ==
în care:
V iUR
m - reprezint volumul de gaze naturale preluat din SNT, de ctre utilizatorul de
reea i, prin punctul de ieire m;
PCSm - reprezint puterea calorific superioar determinat aferent punctului de ieire
m.
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
29
• E iUR PL - energia gazelor naturale aferent pierderilor localizate în SNT, care ar fi trebuit s fie preluat
de utilizatorul de reea i.
Termenul E iUR PL se calculeaz cu relaiile (8) i (9).
• E i UR- INJ DEP - energia gazelor naturale preluate din SNT, prin toate punctele de intrare din/ieire în de-
pozitele de înmagazinare care se afl în ciclu de injecie, de ctre utilizatorul de reea i.
Termenul are dou componente i anume:
EEE iINJ.iINJi URECH DEP
E iINJ URSURSA DEP
− - energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de surs, prin toate punctele
de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare care se afl în ciclul de injecie, de ctre uti-
lizatorul de reea i.
Pentru un numr DEPp1,l = de puncte de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare, ter-
menul E iINJ URSURSA DEP
− se calculeaz cu relaia:
l
URSURSA
DEP
− - reprezint volumul de gaze naturale, preluat din SNT în regim de sur-
s, de ctre utilizatorul de reea i prin punctul l de intrare din/ieire în depozitele de
înmagazinare care se afl în ciclul de injecie;
PCSl - reprezint puterea calorific superioar determinat aferent punctului l de in-
trare din/ieire în depozitele de înmagazinare.
E iINJ URECH DEP
− - energia gazelor naturale preluate din SNT în regim de echilibrare de ctre utiliza-
torul de reea „i”, prin toate punctele de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare în ci-
clul de injecie,.
Pentru un numr DEPp1,l = de puncte de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare,
termenul E iINJ URECH DEP
− se calculeaz cu relaia:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 31
30
l
URECH
DEP
− - reprezint volumul de gaze naturale, preluat din SNT în regim de echili-
brare, de ctre utilizatorul de reea „i” prin punctul „l” de intrare din/ieire în depozitele
de înmagazinare în ciclul de injecie;
PCSl - reprezint puterea calorific superioar aferent punctului „l” de intrare
din/ieire în depozitele de înmagazinare.
• E iURg.cedate FTG
− - energia gazelor naturale cedate de utilizatorul de reea „i” ctre unul sau mai muli utili-
zatori de reea prin utilizarea facilitii de transfer de gaze.
Termenul E iURg.cedate FTG
− se calculeaz ca suma algebric a tuturor cantitilor de gaze – exprimate în
uniti de energie – cedate prin facilitatea de transfer de gaze de ctre utilizatorul de reea i.
C. Ecuaia de echilibrare a OST
EΔEEEEEEE OST INJ DEPCOND STOCCTNeECTLd
OST CER
−− +++=+++ (17)
unde:
• EOST PROD - energia gazelor naturale introduse de ctre OST în SNT, prin toate punctele de intrare din
perimetrele de producie.
Pentru un numr PRODp1,j = de puncte de intrare din perimetrele de producie, termenul EOST Prod. se
calculeaz cu relaia:
VOST
PROD j - reprezint volumul de gaze naturale introdus de ctre OST în SNT prin punctul
„j” de intrare din perimetrele de producie;
PCSj - reprezint puterea calorific superioar determinat aferent punctului „j” de
intrare din perimetrele de producie.
• EOST IMP - energia gazelor naturale din import introduse în SNT de ctre OST, prin toate punctele de
intrare.
Componenta EOST IMP nu conine energia gazelor naturale reprezentând contravaloarea serviciilor de
tranzit prestate de OST, gaze care sunt livrate clienilor OST. Aceste gaze se regsesc în componenta
de import a fiecrui utilizator de reea care cumpr gaze naturale de la OST.
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
31
Pentru un numr IMPp1,k = de puncte de intrare din import, termenul EOST IMP se calculeaz cu rela-
ia:
VOST
IMPk - reprezint volumul de gaze naturale din import introdus de ctre OST în SNT
prin punctul „k” de intrare;
PCSk - reprezint puterea calorific superioar aferent punctului „k” de intrare din
import.
• E OST - EXTR DEP - energia gazelor naturale introduse în SNT de OST, prin toate punctele de intrare
din/ieire în depozitele de înmagazinare în ciclu de extracie.
Termenul are dou componente i anume:
EEE OSTECH. DEP
E OSTSURSA DEP
EXTR.− - energia gazelor naturale introduse în SNT în regim de surs, prin toate punc-
tele de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare care se afl în ciclul de extracie, de c-
tre OST.
Pentru un numr DEPp1,l = de puncte de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare, ter-
menul E OSTSURSA DEP
( )∑∑ =

=
l
− - reprezint volumul de gaze naturale, introdus în SNT în regim de sur-
s, de ctre OST prin punctul l de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare care se afl în ciclul
de extracie;
trare din/ieire în depozitele de înmagazinare.
E OSTECH DEP
EXTR − - energia gazelor naturale introduse în SNT în regim de echilibrare, prin toate
punctele de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare care se afl în ciclul de extracie, de
ctre OST.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 33
32
Pentru un numr DEPp1,l = de puncte de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare, ter-
menul E OSTECH DEP.
( )∑∑ =

=
l
− - reprezint volumul de gaze naturale, introdus în SNT în regim de echili-
brare, de ctre OST prin punctul l de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare care se afl în
ciclul de extracie;
trare din/ieire în depozitele de înmagazinare.
• EOST CER - componenta de echilibrare rezidual a SNT – reprezint suma algebric dar cu semn schimbat
a dezechilibrelor create de toi utilizatorii de reea, respectiv cantitatea de gaze naturale – exprimat în
uniti de energie – pe care OST o introduce sau o scoate în/din SNT în vederea meninerii echilibrului
acestuia.
Termenul EOST CER reprezint rezultatul efectiv al ecuaiei de echilibrare a OST (17).
∑ =
OST CER EE i (21)
unde: E iUR CD - reprezint componenta de dezechilibru a utilizatorului de reea i; termenul a fost
explicitat la ecuaia de echilibrare a utilizatorului de reea.
Termenul EOST CER poate avea valoare:
- zero – ceea ce indic faptul c toi utilizatorii de reea i-au meninut echilibrul portofoliului
de clieni cu rezultat în meninerea echilibrului general al SNT; în aceast situaie OST nu este nevoit
s procedeze la echilibrarea rezidual a SNT;
- negativ – ceea ce indic faptul c exist un deficit de gaze naturale în SNT, deficit care tre-
buie asigurat de OST prin introducerea în SNT a cantitii rezultate prin aplicarea relaiei (21);
- pozitiv - ceea ce indic faptul c exist un excedent de gaze naturale în SNT, excedent care
trebuie eliminat de OST prin scoaterea din SNT a cantitii rezultate prin aplicarea relaiei (21).
• E D-CTL - energia gazelor naturale aferent consumurilor tehnologice localizate-determinate – terme-
nul a fost explicitat la ecuaia general de echilibrare a SNT.
• E E-CTN - energia gazelor naturale aferent consumurilor tehnologice nelocalizate - estimate – terme-
nul a fost explicitat la ecuaia general de echilibrare a SNT.
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008
33
• ΔESTOCCOND - variaia energiei gazelor naturale stocate în conductele componente ale SNT – ter-
menul a fost explicitat la ecuaia general de echilibrare a SNT.
• E OSTSURSA DEP
INJ− - energia gazelor naturale scoase din SNT în regim de surs, prin toate punctele de intra-
re din/ieire în depozitele de înmagazinare care se afl în ciclul de injecie, de ctre OST.
Pentru un numr DEPp1,l = de puncte de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare, termenul
E OSTSURSA DEP
( )∑∑ =

=
l
− - reprezint volumul de gaze naturale, scos din SNT în regim de surs,
de ctre OST prin punctul l de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare care se afl în ciclul de
injecie;
trare din/ieire în depozitele de înmagazinare.
• E OSTECH DEP
INJ− - energia gazelor naturale scoase din SNT în regim de echilibrare, prin toate punctele de
intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare care se afl în ciclul de injecie, de ctre OST.
Pentru un numr DEPp1,l = de puncte de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare, termenul
E OSTECH DEP
( )∑∑ =

=
l
− - reprezint volumul de gaze naturale, scos din SNT în regim de echilibrare,
de ctre OST prin punctul l de intrare din/ieire în depozitele de înmagazinare care se afl în ciclul de
injecie;
trare din/ieire în depozitele de înmagazinare.
Proceduri de echilibrare
A. Zilnic
Art. 91 (1) La sfâritul fiecrei zile gaziere n, OST utilizând alocrile provizorii pentru ziua gazier n-
1 calculeaz dezechilibrul zilnic provizoriu pentru ziua gazier n-1 pentru fiecare utilizator al reelei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2008 35
34
(2) Pân cel târziu la ora 14.00 din ziua gazier n, OST informeaz utilizatorul reelei în legtur cu
dezechilibrul su provizoriu pentru ziua gazier n-1.
(3) Dezechilibrul zilnic provizoriu are doar caracter de informare.
B. Sptmânal
Art. 92 (1) La sfâritul fiecrei sptmâni gaziere, OST calculeaz dezechilibrul acumulat provizoriu
pentru fiecare utilizator al reelei prin însumarea dezechilibrelor zilnice pro