Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

of 32 /32
21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2 Principii generale de conservare - restaurare Concepția de restaurare

Embed Size (px)

description

Restaurare, M.C Timar, Principii de Restaurare, Universitatea Transilvania

Transcript of Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

Page 1: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

Principii generale de conservare- restaurareConcepția de restaurare

Page 2: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Principiile tehnice ale restaurării

� Restaurarea şi conservarea bunurilor culturale trebuie să se bazeze pe cunoaşterea şi aplicarea celor 10 principii tehnice generale

� Acestea trebuie să fundamenteze Concepţia de Restaurare şi Conservare

� Concepţia de Restaurare şi Conservare se elaboreză obligatoriu înaintea intervenţiei efective asupra obiectului de restaurat

� Aceasta face parte din proiectul de restaurare ce trebuie avizat de o comisie de specialiști în vederea demarării operațiilor de conservare-restaurare

� În unele cazuri sunt necesare soluţii de compromis în favoarea bunului restaurat – interpretarea corecță a principiilor în contextul particular al cazului analizat

� Fiecare caz de conservare-restaurare este unic

Page 3: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Principiul 1

� Principiul autenticităţii: păstrarea prin restaurare într-o măsură cât mai mare a elementelor vechi oroginale

� Elementele de structură şi decorative, pelicule originale de finisare

� Măsuri adecvate de consolidare, protecţie şi finisare pentru lemn, furnire, alte materiale

� Înlocuirea unor elemente originale puternic degradate, a furnirului sau decaparea finisajului original sunt permise doar ca excepţii bine justificate

� Înlocuirile, completările, refinisările se fac obligatoriu folosind aceleași materiale ca și cele originale și tehnicile tradiționale

Page 4: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Eforturi pentrupăstrarea autenticităţii

Bioprotecţia şi consolidarea

prin impregnare cu răşini

Page 5: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Principiul 2� Principiul conservării patinei: păstrarea prin

restaurare a patinei originale

� Patina reprezintă aspectul de vechi concretizat în modificările de culoare, luciu şi tuşeu, ca rezultat al fenomenelor de îmbătrânire nturală sub influenţa luminii şi aerului a materialelor

� Contribuie esenţial la farmecul obiectelor vechi� Deseori rol de autoprotejare a materialelor� Trebuie făcută diferenţierea între:

� Patină stabilă – estetică, rol de conservare� Patină evolutivă – poate accelera sau disimula

fenomene de degradare în evoluţie� Patină îmbătrânită - inestetică

Page 6: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Conservarea Patinei

Page 7: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Principiul 3

� Principiul intervenţiei minime: evitarea măsurilor radicale

� Conservarea trebuie să primeze restaurării� Operațiile de restaurare trebuie limitate la cele absolut

necesare și să respecte integritatea fizică, artistică și istorică a bunului cultural

� Intervenţii cum ar fi:� Demontarea totală a obiectului� Descleierea totală a furnirului� Decaparea totală (îndepărtarea peliculei originale de finisare)

trebuiesc evitate deoarece:� Sunt riscante pentru obiect� Conduc la eliminarea patinei originale

Page 8: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Principiul 4

� Evitarea disimulării sistematice a restaurărilorşi modificărilor anterioare

� Restaurările / intervenţiile anterioare trebuiesc examinate atent şi păstrate dacă sunt corespunzătoare

� Restaurarea restaurării poate fi riscantă� Modificările de formă pot fi parte a istoriei

obiectului � Restaurarea implicând refacerea la forma

iniţială trebuie foarte bine documentată (dovezi, obiecte similare)

Page 9: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Principiul 5� Principiul lizibilității intervenției (nedisimulării) :

Evitarea concepţiei că o restaurare trebuie să fie invizibilă

� Operaţiile de restaurare a mobilierului trebuiesc astfel efectuateîncât suprafeţele şi elementele restaurate să se integrezearmonios în context, să nu fie şocante, dar nici invizibile.

� Patinare coloristică� Nu se admit intervenţii mecanice� Restaurarea mobilierului între:

� restaurarea arheologică

� concepţia de disimulare totală

Page 10: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Principiul 6

� Principiul completărilor perfect documentate: efectuarea completării lipsurilor doar în cazul în care se dispune de informaţii sigure despre acestea

� Cum era originalul ?� Elemente pereche pe acelaşi obiect� Obiecte similare� Alte piese de mobilier din aceeaşi garnitură � Studiu de stil

Page 11: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Principiul 7

� Principiul reversibilităţii și compatibilității:� În restaurare se folosesc tehnici şi materiale reversibile care să

permită revenirea asupra operaţiei făcute precum şi restaurăriviitoare fără afectarea negativă a obiectului. Materialele folosite trebuie să fie compatibile cu cele originale și să nu dăuneze obiectului.

� Adezivi naturali reversibili (colagenici: clei de piele, clei de oase)

� Produse naturale de finisare: răşini naturale, ceruri, uleiuri sicative naturale

� Excepţii: � Răşini pentru consolidare lemn fragilizat – răşini sintetice

rezistente la biodegradare şi îmbătrânire� Chituri de remediere elemente cu uzură mare

Page 12: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Principiul 8

� Elaborarea concepţiei de restaurare pe bazainvestigaţiilor ştiinţifice

� Orice intervenţie directă asupra obiectului este permisă doar după o documentare adecvată privindaspectele de ordin istoric şi artistic, precum şiinvestigaţiile ştiinţifice privind:� Natura tuturor materialelor: lemn masiv, furnire,

adezivi, materiale de finisare, alte materiale� Natura şi gravitatea fenomenelor de degradare

(externe, interne)� Caracterul stagnant sau evolutiv al fenomenelor

de degradare – în special biodegradare� Starea iniţială reală de conservare

Page 13: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Principiul 9

� Principiul păstrării informaţiilor istorice: Conservareatuturor informaţiilor existente pe piesa de mobilier

� Etichetele, inscripţiile, numerele ce pot apărea pe piesele de mobiliersunt indispensabile în reconstituirea istoriei obiectului respectiv.

� Menţinerea lor sau transferarea în cazul unor înlocuiri de material sau a unor procedee de restaurare ce le-ar putea degrada, esteobligatorie şi importantă din punct de vedere istoric.

Page 14: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Principiul 9

Page 15: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Principiul 10� Principiul întocmirii documentaţiei de

restaurare – Dosarul de restaurare

� Prezintă detaliat obiectul restaurat, starea iniţială de conservare, concepţia de restaurare, materialele şi metodele utilizate

� Această documentaţie va însoţi în continuare obiectul restaurat şiva constitui punctul de plecare în viitoarele restaurări ce pot finecesare în timp în ciuda măsurilor de conservare luate.

� Dosarul de restaurare� Fişa de restaurare� Jurnalul de restaurare� Fişa analitică de evidenţă� Fişă de conservare

Page 16: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Concluzii: Principii, nu dogme!Chibzuință și discernamânt!"Experienţa a arătat că a transforma restaurarea într-o

dogmă poate fi tot atât de periculos ca a lăsa loc liberului arbitru în intervenţia asupra operei de artă. Este neîndoielnic că recunoaşterea operei de artăface parte din demersul specific al restaurării, care o deosebeşte fundamental de alte tipuri de activitate umană... Căci, chiar dacă restaurareaeste "condamnată" să acţioneze numai asupramateriei operei de artă, ea se situează în zona de activitate între structură şi aspect... Acest raportstructură-aspect este în fapt cheia întregului procesde conservare-restaurare, căruia, în mod atent şinuanţat, căutăm să-i stabilim de fiecare datăvalorile juste."

Dan Mohanu - Prefaţa la ediţia în limba română a cărţii lui Cesare Brandi, Teoria restaurării, apărutăîn 1996 la Editura Meridiane

Page 17: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

Concepţia de Conservare- Restaurare

�Ce ?�De ce? �Cum?

Page 18: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Ce este concepţia de restaurare?

� O schemă logică (“flux tehnologic”) a procesului de restaurare conţinând:� tipurile de operaţii de pregătire şi

restaurare-conservare necesare în succesiunea lor logică

�modul principial de realizare a acestor operaţii

�materiale utilizate�metode de control a eficienţei unor faze de

restaurare (în special consolidare)

Page 19: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

De ce este necesară o concepţie de restaurare?Cum se elaborează ?

� Principiu al restaurării: nu este permisă nici o intervenţie directă asupra obiectului de restaurat înaintea investigării acestuia şi elaborării unei concepţii complete, unitare de restaurare – proiect de restaurare.

� Informaţii – elemente necesare

� Diagnosticul complet privind starea reală de conservare (tipuri de defecte, extindere, caracter) , tipurile de materiale

� Principiile tehnice ale restaurării

� Studiul obiectului dpdv al istoriei artei şi documentarea corespunzătoare (stil, datare)

� Codul etic

Page 20: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Concepţia de conservare-restaurareConsideraţii generale

� Nu există concepţie de restaurare general-valabilă!

� Concepţia de restaurare trebuie elaborată pentru fiecare caz în parte considerând toate informaţiile necesare şi analizând mai multe variante posibile

� Soluţia cu maximum de beneficii şi minimul de risc

� Elaborarea concepţiei de restaurare este o muncă în echipă (specialist în istoria artei-stiluri, restaurator, investigator, conservator, proprietarul obiectului)

� Se poate considera doar o schemă de principiu generală ce se va adapta şi detaila pentru fiecare caz

Page 21: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

SCHEMĂ

PRINCIPIALĂ

Page 22: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

21.10.2009 EDMR_TRCPC_Timar2

Studiu de caz:

Masă în consolăîn stil rustic austriac

�Starea iniţială de conservare�Concepţia de restaurareProLignoVol4Nr4Dec2008

page27to39.pdf

Page 23: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Obiectul de restauratPrezentare generală

Cadru

Picior lateral 1

Placa superioara

Picior lateral 2

Picior central

Page 24: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Obiectul de restauratPrezentare generală – Stare de conservare

� Masuţa datează din a doua jumatate a secolului XIX, a fost realizata intr-un atelier din Viena şi aparţine stilului Rustic Tirolez Austriac, prezentând insă şi elemente de stil Art Nouveau.

� A aparţinut străbunicii proprietarei actuale (Alina Aldescu), Suzana Muşat (1901-2007) care a primit-o ca zestre in jurul anului 1917.

� Scoasă din uz de multă vreme, se afla într-o stare precară de conservare, fiind foarte murdară, închisă la culoare (brun-negru), cu aspect opac si prezentând diferite pete, depuneri de praf şi cruste

� Descleieri și rupturi lemn masiv și furnir, lipsă baghetă ornamentală� Degradare maximă - spatele plăcii superioare și cadrul � Atac biologic insecte în zona picioarelor

Page 25: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Starea inițială de conservarePlaca superioară, cadru, sistem fixare picioare

Page 26: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Stare iniţială de conservarePicioare

Page 27: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Starea iniţială-Tipuri de defecte

Page 28: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

INVESTIGAŢII �I

CONCEPŢIE DE RESTAURARE

� Stabilirea speciilor lemnoase - pe baza cheilor de identificare macroscopică prin observarea atentă a unor suprafeţe relevante anterior curaţate şi slefuite.

� Stabilirea tipului şi naturii finisajului original -punct cheie in formularea concepţiei de restaurare:� Finisaj opac brun închis (neoriginal) aplicat peste finisaj

transparent (original);� Ambele straturi pe baza de selac.

� Concepţia de restaurare actuală a vizat refacerea aspectului iniţial, incluzând:� Îndepărtarea prin decapare a finisajului opac şi refacerea

finisajului transparent cu şelac� Înlocuirea sistemului rudimentar neoriginal de fixare a picioarelor� Demontarea pe elemente pt facilitarea curatarii /decaparii si

intervențiilor de consolidare.

Page 29: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Concepţia de Restaurare

ProLignoVol4Nr4Dec2008page27to39.pdf

Page 30: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Etape în restaurare-conservare

Page 31: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Starea finală

Page 32: Principii de restaurare Conservare restaurare Conceptia de restaurare

EDMR_TRCPC_Timar221.10.2009

Recompensa pentru muncă, răbdare,

perseverenţă, pasiune