prin ajutor

download prin ajutor

of 103

 • date post

  07-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  171
 • download

  7

Embed Size (px)

description

primul ajutor

Transcript of prin ajutor

:'.t'

F

:ti,;*ffr

-

MINISTERUL MUNCII $I PROTECTIEI SOCIALEDepartamentul Protecfiei Muncii

Institutul Nafional

de Cercetare - Dezvoltare pentru

Protecfia Muncii

I

It

'

PRIMUL AJUTOR

i3 3

z

l

LA LOCUL ACCIDENTULUI

5

5

3

99

9 0.0r0

ll

ilT2{-1

13

+3

.

t-

. "'-

--

-*.

'"i',..lrih

-*".-

1"..,1,

. I.

I

*l*

Fis

zes.e'

.-

" ",.;1 ,"j

,4. ::.":, 9 +.

t"'

,

I

CUPRINS

INTRODUCERE..Partca

I

PRINCIPil GENERALEI

Capitolul

PRINCtPil GENERALE DE ORGANTZARE A ACTTUNn,OR DE PRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI................L I Salvatorul - oricare cettrtean ?..................... 1 .2 Organizarea primului a.jutor.............. L3 Conduita salvatorului in cazul producerii unui accidcnt.. I .4 Acfiunile salvatorului.....

Partca a Il-a

PRIMUL AJUTOR LA LOCUL ACCIDBNTTJLUISTOPUL2.1 Cenera1ititi..................... 2.2 Sernnele tulbulirilor rcspiratorii...... 2.3 Respira[iaar-tificia1d.......... 2.3.1 Faz.e de interven{ie. 2.3.2 Metodc dc rcspira.tie artificial6........ 2.3.2. I Mctotlc direc1o.............

Coordonatorul lucririi:

dr.ing.Alexandru Darabont'

Capitolul 2

R8SPIRATOR.....................

. . ............

I II

..................... ....

.. ......... I

Colectivul lucrtrriir

dr. Ileana Grigoriupsih. Mihaela Seracin

2.3.2.2Metode

2.4. Secven{ele respiratiei artificialc (nrelodc

indirccte.......... dircctc)........... (RCR}.......

........... I ..............................2 ................2 ................ l.. ......... ...

l

ing. Viorica Petreanu ing. Dragu Iavorschi

Capirolul

3

3.1 Indicalii 3.2 liar,e dc intervcn{ic. 3..1 Secven{cle RCR............... 3.3.1 CAnd existl un salvator...........

REANIMAREA Cl,RD|O-RESPrI{ATOnIE

. . .. .l . .... : ,.... ............ ..

:

.1.1.2 CAnd exista $i un salvatrrr dc rezervh. 3.3.3 Cdnd existd doi ...............'l 3.3.4 Ciind existi doi salvatori gi victirnci i s-a acordat dc.ja un priru

salva1ori..........

Capitolul 4

...... ..........3 ,ajutor'............. orlsTRUcTrA cArLoR R8SPrRATORil.................. ... . .......'i 4.1 Cenera1ititi..................... . ........... l

4.2 Scmnclc obslrucIiei rcspiratorii......4.2.

I

Obstruc{ia par{ial5 a cdilor lcspirakrrii.1l

a cf,ilor rcspira{orii 4.3. Mancvrcle dc prirn ajut.or.............. 4. 3. I Conrprcsi i (apdsdri) abdominalc (nranevra Hci rnl ich )........ 4. 3. 1 . 1 Apdsarea abdominald-victinra con$tientd. stiincl in pir,:ioulr sau aiezat....... 4.3.1.2 Apasarea abdorrinalh-victinra irrcorrgtienti. a$ezatar pc spatc .... 4.3. I .3 Apdslri atrdorlinalc autoadnri n istra{c..................... 4.3.2 Cornpresi i (apdsari) po torace......... 4.-1,2. I Apdsiri pc toracc - victima con;;ticnti, st/intl in picioulc

4.2.2 ObstrucJia completi

.

sau a$ezat.......

Capitolul

-5

Capirolul 6

.,..'., l{

''''''l(Capitolul 9Capirolul.T 9.1

IrttACl'tJRI.. Gcnera1itirti...................... !).2 l)revcrrire:a liaciurilor...... 9..i'f'ipurirlc ll'aclt'ri....... t).,1 Scrrrrrc 5i sirnpl'rme.... 9.5 f)rirnul ujutor-iir 1iactrrn............ 9.5.1 llcguii gcnclitlc.......... ').5.1 l{ctlut't'rc,r lrltclrrtii........ 9.5.4Atelc......

........... . ..l(....... .............. . l('.

... l(r

....

....

lr . .. i

9.5.3 Utiliz-alcu ftgilor qi a barttlajclol lrt itnol.ilizitrca ltitclttrilor .........

Capirolul tl

.. ...... .. I 9.6 Proccduri dc prinr ajutor in tlivcrsc 1racluri..................... . ...... ..... I 9.6.1 Fjracturilcclaviculci........ ....................... I 9.6.2 Fracturilc omoplatului..".. ....... I 9.6.3 lrracturilc hunterusului.... . ............................... 9.6.4 Fracturile clin zona cotului............. . ...... I ' 9.6.5 Fracturile dc radius gi/sau cubitus.. 9.6.6 lrracturilc inchcicturii rniinii (purlnului)............... .............................. I .... ........ . . ..... l. 9.6.7 liracturilc miinilor........... ,.. ...... l. 9.6.ti Fracturilc de bazin (pelvis)............ ........................ l. 9.6.9 Fracturilc dc 1brnur..........I i I

....

.. .. I .......II

.. l( .. .. I( .l'i

I

I

9.6.

l0Fracturilcdinz-onagcnunchiului... I Irracturilc dc tibic gi/sau pcroncu. 9.(r.12 Fracturil!: gleznci......... 9.6.13 Fractulilc labci picioru1ui....................9.6. I

........ l. . .... l...........................II

.............. ......,...

Capir0lul l0

TRAUMATISMELE TORACELUI

(PIEPTULUD....( . ...... I28 Genera1itd1i...,.................. ........129 10.2 Semne qi simptome..... ............. 128 10.3 Primul a.jutor.............. ............ l2tl 10.3. I Traumatismelc pcnetrante................... ........................ l29 10.3.2 Traumatisrnele produsc de explozii... ......................... 130 10.3.3 Fracturile de coaste...... ....................... I 30 10.3.4 Fracturile multiplt: alc toracelui.... ...... 130 I 0.3.-5 Fracturile slernului ............................ I 3l0.lI

Capitolull3

LEZ\,IL8OCH1LOR.....................I

{

.

14.5

13.3

3.2 Prevenirea lcziunilor ocu|arc............ Tipuri dc accidcntc I 3.3.1 Corpi strdini in 13.3.2 Ulceralii qi 13.3.3 Enuclearea globului ocular din 13.3.4 Arsuri

.. l4.s

................. l'46 ocu1arc............ . .. . .. 146 tlchi................. ... . .... ... ... . .. l4tt lovituri...... .......... 149 orbiti.............. ........................ 149 ocu1are............ . ............ .... 149 13.3.4. I Arsuri chimice13.3.4.2 Arsuri provocate dc surse de

Capitohrl

ll

cllduri

(arsuri termicc)..........

l5l

TRAUMATTSMELB CAPULUt $t ALE COLOANET

VERTE8RALE..................... ...... 132 I l. I Genera1itdti..................... ....... 132 I 1.2 Trarrnratisntclc capului... ......... 132 I 1.2.1 Fracturilecranicnc....... ...................... 132 ll.2.l.l l-ocaliziri........ .......................,. 132 ll.2.l .2Semne............. ........................... 132 11.2.1.3 Prirnul a.jutor... ........................... 133 I 1.2.2 Como{ia cerebrali gi presiunea intracraniand... .......... 134.................134 11.2.2.2 Primul ajutor... ......................... l3-5 I 1.3 Traunratismele coloanei vcrtebrale........ ........ 135 I 1.3.I 'lraumatismele coloanei vertebrale cervicale......... ..... 135 | 1.3.1.I Mod de produccre........ ..... ........ l3-5 I1.3.1 .2 Primul ajutor... ............................ 136 I 1.3.2 Traunratisme lc coloanei vcrtcbralc in zoncle toracicd gi/sau 1ontbar5........... .............137 I1.3.2.1 Mod de producerc........ ............ l3'7 I 13.2.2 Senrne qi simptome........ ........... 138 I 1.3.2.3 Primul ajutor.. .......................... 138

I

3.3.4.3 Arsuri provocate de o

lumini

puternicf, .............................. I 5 I

Capirolul l4

I1.2.2.1Diagnostic,semnegisimptome....."..

ARSURI........ l4.l Defini1ie, generalitd1i...... 14.2 C1asificare...................... 14.3 Efectele qi complicafiile arsurilor.......... 14.4 Primul ajutor.............. 14.4.1 Primul ajutor in arsurile termice............ 14.4.2 Primul ajutor in arsurile chimicc......,.... 14.4.3 Primul ajutor in arsurile elcctrice.......... 14.4.4 Arsurile cauzate de radia1ii........ CALDURA... l5.l Genera1ititi..................... 15.2 Prevenire.

.........152......... ....... ........ ... .......152l-52

152l-53

....................... 153

...................... 154 ..................... l-5-5 ........... l5-5

Capitolul l5

URGENTE MEDICALE DETERMINATE DE EXPUNEREA LA........ 156 ........ 156 ."..... 156 15.3 Tipuri de urgen{e determinate de expunerea la clldurl.................................. 156 ...................... l-56 15.3.1 Crampele calorice....... 15.3.2 Colapsul ca1oric........... '.. ...'..'.'........... l-57 ...................... ... 158 15.3.3 $ocul ca1oric...1"........ .........'..'....."." 159 15.3.4 lnsolalia................ I60 FRIG.............. ........ 160 Genera1ittrti...................... 16.2 Prevenirea vitimdrilor produse de frig.................. '. ......... .... l6l ......... l6l 16.3 Reguli gencrale de acordare a primului ajutor............... ....... ..... . . I62 16.4 Tipuri de accidente prin expunere la frig.......'....'. .... ... ... . .... . 162 16.4.1 Hipotermia.................. . ..... 162 16.4.1.1 Mod de producere........ ."... 163 16.4.1.2 Semne gi simptome........ 16.4.1.3 Primul ajutor...

Capirolul l2

TRAUMATTSM ELE MU$CHtLOR, LTGAMENTELOR

$l ALE12.2

l2.l Genera1itd1i......................12.3 Tiprrri de

ARTTCULAT[LOR............

...................

t4t

Capirolul l6

ACCIDENTEPRINEXPUNERELA16.l

Prevcnirc. traumatismc I 2.3. I intindcrile rnusculare.. 12.3.1 .l Definilie, semne gi simptome........ 12.3.1 .2 Prirnul ajutor.. 12.3.2 Entorse1e.....................12.3.2.1 Defini1ie, semne 9i simptome........ 12.1.2.2 Primul a.iutor... 12.3.3 Luxaliile 12.3.3.1 Defini1ie, sernnc gi simptome........ 12.3.3.2 Prinrul ajutor...

....... l4l ........ l4l ............. 142 ....................... 142 .......... ....... 142 ........................ 142 ..............