PRIMARJA - municipiulsacele.ro...medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5 CB medic speciaiist jpediatrie...

of 11 /11
ROMANIA .lUDETUI. BRA$0V PRIM AR JA MUNICIPTULLUT SACELE Str. Piata Libertatii nr. 17, Sacel e, cod 505600, Tel/ fa x: 40-268-276. J 64 I 273.09 1 www.muni cipiu lsa ce l c. ro, E- mail: pr ima ri a@municipi ul sacele.ro HOTARAREA Nr. 226 Data: 25.10.2 01 8 HOTARARE A CONSI LIULUI LOCAL pcntru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 99 din 26.04.201 8 privind a prob area Organ igramei a Statului de functii a Spitalului M unicipal Sacclc , modificata completata prin H.C.L. nr . 168/25.07.2018 Co nsiliul Local al Mu nicipiului Sacele, lntrunit In ordinara In data de 25. l 0.20 J 8, Ana li za nd Exp un erea de motive a Inipatorului - Primat· in g. Popa Virgil, prec um adresa nr. 1422/l 0. 10.20 18 a Spita lul ui Municipal Sacel e, lnregistrati:i la Primaria Municipiului Sacele sub nr . 55 169/ 12. 10.20 18, prin care se so li c ila aproba rea transformarii p os turilor exislenle In statu l de functii ca urmare a neoc up arii acestora prin concurs, rn otivat de faptu l ca este im pe ri os nc ccsara ocuparea acestora ca ac ti vitatea med i ca la se desfii$oara In regim continuu de trei ture, personalu l existent nefi in d suficient pentru acoperirca acti vi tatii, precum de necesitatca aco rd arii timpului liber coresp un za tor orelor lucrate $i a timpu lui de od ihna confo1m prevederilor Codului mun cii; Tinand cont de Raportul de specialitate nr. 55827/17.1 0.20 18 al Compartimentului Resurse Umane $i de Avi zele Comisiilor de specialitate; /\.vand In vedere prevederi le Leg ii nr. 95/2006 priv in d reform a In domeniul sanatatii, republicata, cu modificari le $i comple ta ri le ulteri oare; ale Ordinu l ui nr. 1.224 din 16 septembrie 20 10 privincl aprobarea normalivelor de personal pentru asistenta medicala sp italiceasca, precum $i penlru modi ficarca $i complctarea Ordinului Ministrului sanatat ii publice m. 1. 778/2006 priv in d aprobarca normativelor de personal; ale Legi i nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, r ep ublicata, cu mocl ifi ca rile $i completa ril e ulte ri oar e; ale HCL nr. 99/26.04.201 8, prccum $i ale I-1.C.L. nr. 168/25.07.20 18 ; In temeiul art. 10, art. 36 a li n.(1), a lin. (2) li t.d), alin. (6) lit. a) pct. 3; art. 39 alin. (I); art. 45 alin.(I); art. 11 5 alin. (1) lit. b) $i art. 11 7 alin. ( l) lit. a) din Legea nr. 2 15/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile $i completar il e ul te ri oare, HOTARASTE: Ar t.1. Se modifica Anexa nr . l la H.C.L. nr. 99 din 26.04.2018 privin d aprobarea orga ni gramei a Statul ui de funcpi a Spitalului Municip al Sacel e, mod iftcata complctata prin 1-1.C.L. nr. 168/25.07.2018, In sens ul transforrnarii posturilor vacanle, confo rm Anexei nr. 1 ce face parle integranta din prezenta hotarare. Art.2. Odata cu acloptarea prezentei hotarari , oricc prevedere contrara de abroga .

Embed Size (px)

Transcript of PRIMARJA - municipiulsacele.ro...medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5 CB medic speciaiist jpediatrie...

Page 1: PRIMARJA - municipiulsacele.ro...medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5 CB medic speciaiist jpediatrie s 1 Mocanu Dania 5 medic primar pediatrie s 1 Birtar Magdalena I 5 Y-24 med!c specialist

ROMANIA .lUDETUI. BRA$0V

PRIMARJA MUNICIPTULLUT SACELE Str. Piata Libertatii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276. J 64 I 273.09 1

www.municipiu lsacelc. ro, E-mail: primari [email protected]

HOTARAREA Nr. 226 Data: 25.10.201 8

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL pcntru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 99 din 26.04.201 8 privind aprobarea Organigramei ~ i a

Statului de functii a Spitalului M unicipal Sacclc, modificata ~i completata prin H.C.L. nr. 168/25.07.2018

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~ed in ta ordinara In data de 25. l 0.20 J 8,

Analizand Expunerea de motive a Inipatorului - Primat· ing. Popa Virgil , precum ~ i adresa nr. 1422/l 0. 10.20 18 a Spitalul ui Municipal Sacele, lnregistrati:i la Primaria Municipiului Sacele sub nr. 55 169/12. 10.20 18, prin care se so li cila aproba rea transformarii posturilor exislenle In statu l de functii ca urmare a neocuparii acestora prin concurs, rn otivat de faptu l ca este imperios ncccsara ocuparea acestora ~ i ca activitatea medicala se desfii$oara In regim continuu de trei ture, personalu l existent nefi ind suficient pentru acoperirca activitatii, precum ~i de necesitatca acordarii timpului liber corespun zator orelor lucrate $i a timpului de od ihna confo1m prevederilor Codului muncii;

Tinand cont de Raportu l de specialitate nr. 55827/17.1 0.20 18 al Compartimentului Resurse Umane $i de Avizele Comisiilor de specialitate;

/\.vand In vedere prevederi le Legii nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sanatatii, republicata, cu modificari le $i completari le ulterioare; ale Ordinu lui nr. 1.224 din 16 septembrie 20 10 privincl aprobarea normalivelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum $i penlru modificarca $i complctarea Ordinului Ministrului sanatatii publice m. 1.778/2006 privind aproba rca normativelor de personal; ale Legi i nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, republicata, cu mocl ificarile $i completaril e ulterioare; ale HCL nr. 99/26.04.201 8, prccum $i ale I-1.C.L. nr. 168/25.07.2018;

In temeiul art. 10, art. 36 ali n.(1), alin. (2) lit.d), alin. (6) lit.a) pct. 3; art. 39 alin. (I); art. 45 alin. (I); art. 11 5 alin. ( 1) lit. b) $i art. 11 7 alin. ( l) lit. a) din Legea nr. 2 15/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile $i completarile ul terioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se modifica Anexa nr. l la H.C.L. nr. 99 din 26.04.2018 privind aprobarea organigramei ~i a Statului de funcpi a Spitalului Municipal Sacele, modiftcata ~i complctata prin 1-1.C.L. nr. 168/25.07.2018, In sensul transforrnarii posturilor vacanle, confo rm Anexei nr. 1 ce face parle integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Odata cu acloptarea prezente i hotarari, oricc prevedere contrara de abroga.

Page 2: PRIMARJA - municipiulsacele.ro...medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5 CB medic speciaiist jpediatrie s 1 Mocanu Dania 5 medic primar pediatrie s 1 Birtar Magdalena I 5 Y-24 med!c specialist

Art.3 Primarul fVlunicipiului Sacele, prin aparatul de specialitatc ;; i Managerul Sp it alului Municipal Sacclc, raspund de ducerea la lndcplinirc a prezentei hotarari.

Prezcnta hotarare s-a difuzat la: 1 ex. Institutia Prefectu lu i Bra~ov

l ex. Dosar colectie I ex. Dosar ~ed i nta

1 ex. D-1 Primar I ex. Compaitimentul Resurse Umane 1 ex. Spitalul Municipal Sacele

CONTRAS F: fVIN AT SECRETJ\RUL fVIUNICIPIUL UI SACELE

CJ. 7/\fVI FIR GETA

0 lmpotriva, 0 abpneri

l

(

Page 3: PRIMARJA - municipiulsacele.ro...medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5 CB medic speciaiist jpediatrie s 1 Mocanu Dania 5 medic primar pediatrie s 1 Birtar Magdalena I 5 Y-24 med!c specialist

?R!;'-/IAP,it:i.. '\/llJNlCiPil..iLUI SACELE - JU DE°TUL BRASOV

Spitaiu: IVunic! pa l Sacele - Ltdetul Bra~ov -str.O!"tuz nr. 54 Brasov,

teL J328404752. fax. 0368404752

I Nr. I ~u r.ciia de conducere Func\il de e;;ecu1ie

C:": I

i I I .-.. ' ! (\ . ~ 2 . ". j, t--:.. ......... , ... ,,..,..,.,._....,, =-=:== - --- ... .. ---

A :: ir.~1:;ars dih venituri proprii

i COM! 1 ET DfRECTOR 1 Managio:r economist . 2 Directo r Medical medic primar i

3 Ci:·3~to; financ!ar contaoil economist I 4 !f,s :sient sef asistent medical pr:ncipal I

I Total Comite! ) irec!or I t I COMPARTlMENT MEDICINA I I l i\\!TERNA 13 paturi . .-.-----·

Perscnai sanitar superior 5 medic specialist 6 medic specialist

7 1 medic primar 8 medic specia!ist

I 9\ \meclic specialist I I

I

Personal sanitar mediu

i 18 - l asistent medical principal

'11 asistent medical

12 asister.t medical

~ asistent medical principal

' 44 I asistent medical

I ,- L- Fe:sonal sani'.ar auxiliar 115· infirmiera debutant

' 16 , infirmie ra

~· infirmiera --==- infirmiera

Ltl_ _________ , i11firmlera . 20 ' I ingrijitoa;e I I __ - -·--

ANEXANF' 1

HCL m·.22611 .. -5.10.201-8

- -STAT FUNCTU OCTOMBRIE 2018 I

6d I Specialitatea

Nivel Cuantu Nume prenume stud ii m post

a~ia

I

It ~ j ~· 5 ,.

7 §_j (j) ~

I

I economica s 1 PIRVAN RODICA 5

rnedicala s 1 POINAREANU IONUT L

;.econorn ica s 1 l<RISTAL Y EDITH I 5

medicala s 1 vacan'. I 5

I 4 0 oJ

rnedicina intema s 1 Bagu Andreea 2

rnedic;na interna s 1 Stoica Adina Joana 2

l rnecicina in tema s 1 Gherman otilia 4

cardiolo9ie s 1 vacant 3

\ nefro.log ie s 1 vacant 3

5 0

~ ;medicina generaia PL 1 Tanasescu Cristina

medicina generala s 1 vacant

r.iedicina gene;ala PL 1 Huzum Jana I '--medicina generala PL 1 Moldovan Ana 51 I I PL 1 Sei!:ian Loredana L2 I medicina generala

51 o~I l__J

G 1 Tudor Elena ~I G 1 David Liliana si G 1 vacant oj G 1 Huszar Doina I 5

G 1 vacant 5

G 1 vacant 3 I

6 0 :=fil

Page 4: PRIMARJA - municipiulsacele.ro...medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5 CB medic speciaiist jpediatrie s 1 Mocanu Dania 5 medic primar pediatrie s 1 Birtar Magdalena I 5 Y-24 med!c specialist

~ 1 ota. Co:;ipartiment Me::iicir.a lntemc: 16 - 0 01 .:;or111Pf..l,,"'( ! rnnEN ,- PEDLA l RiE - 10

I LJ paturi

I ~; :I Personal sanitar superior

medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5

medic speciaiist jpediatrie s 1 Mocanu Dania 5

CB medic primar pediatrie s 1 Birtar Magdalena I 5 24 med!c specialist pediatrie s 1 vacant 5

Y- 4 0 0

Peronal sanitar 111ediu 251 asistent medical pr:ncipal r..edicina genera!a s· 1 Socaci Cristina 3

I 26 \ asistent medical principal medicina generala PL 1 Atodiresei Emilia 5 21 1

asistent medical l medicina generala PL 1 Baicus Elena 2 28 1 lasistent medical medicina general2 PL 1 Ojimonay Mariana 2

291 nutritionist die!etica sso 1 vacant 0

I ,,D i .:i I asiste1t medical principal medicina generala PL 1 vacant l

3~ 1 asistem social I SSD 1 vacant

OR I 7

I Persor.al sanitar auxiliar l r 32 1 infirmiera G 1 Gindac Gabriela ill 33 ) infirmiera G 1 vacant ' 34 1 infirmiera ciebutant G 1 Giroszasz Gabriela I 35 1 1infirmiera debutam G 1 Borza Maria

36 1 infirmiera G 1 vacant 4\ 37 1 ingrijitoare G 1 vacant 0

I I 6 0 0 I I C:f.::.G.~t:RA DE GARDP.. PED!ATRfE I

I Pe~sonal sanitar r.;ediu j__J I 381 asistent medical medicina generala PL 1 Stancu Bianca 41 ' 391

-asiste:it medical principa; c-:-iedicina generala s 1 Moldovan Angela 0

40\ asistent medical \medicina generala PL 1 !Crivat Loredana Ramona sJ 41 I 2sistent medical lmedicina gen erala SSD 1 Mehez Sarina Daniela a 42 1 lasis:ent med:cal 1medic1na generala PL 1 Ciumau Laura

I i 5 OL.__Q

TotaiCompartiment pediatrie 22 oL__gJ I I I I I

:::;;oMPf1.R.TlfViEN.T BOU CRONICE

I I ·j'{

I paturi

§ Personal sanitar superior .a.~ medic specialist medicir.a in:erna s 1 vacant • .J

I 44 medic specialist niedicina interna s I 1 vacant

I I

I I 2 CL_; I -I q Persona' senitar mediu

. 45 1 2s istent medical debutant medicir1a generala PL 1 \vacant I ,;.sf ____ \ asistent r.iedical medicina generala PL 1 vacant I 1

Page 5: PRIMARJA - municipiulsacele.ro...medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5 CB medic speciaiist jpediatrie s 1 Mocanu Dania 5 medic primar pediatrie s 1 Birtar Magdalena I 5 Y-24 med!c specialist

.~-4~7;--------------------+-a_s_is_te_n_t_rn_e_d_ic_a_l __ ~~-'~m_e_a_' ic_i_na_,,g_e_ne_r_a_la __ __,1---P_L_+--__ 1+v_a_c_a_nt __ ~.--.----r--11 I .<-8 f--------------------+a,_s'-i"'-st'--e_nt_rn'--' _e_d_ic_a---'I p'-r_in_c-"-i ~ medici11a genera la PL 1 vacant 1

4 0 0 Personal sanitar auxiliar

49[ infirmiera debutant G 1 Jvacant I 0 50\ in:in1 iera i G 1 vacant ~ 0

linfirmiera G 1 vacant 0

~. ------------------+:..in'--fi'--rm.:.::.::ie'--ra=---------~-------------+-G=---1---1.:.+:v~a~ca=n'--t;__ ______ -1---'-0 1

I 53 ! lingrijitaare G 1 vacant O

I 54 ingrijitoare G 1 vacant O

6

~:----T_o_'.a_I compar'.iment boli cronice 'i---------+---1--12-+-~----------o-:l--o I : I SO~JiPP.R.T~MENT iNGRl-JIRI LJ ~ F AU,~_TiVE -- 1 G p.aturi ! I' ~~ I ---~p--------'~-------'------------1----------1---1---1-----------1

vv ersonal sanitar superior medic specialist r·.edicina interna S 1 vacant 5 56 kineto:erapeut Kinetoterapie S 1 vacant 1

I 5 f I ps iholog specialist S 1 vacant 2 ~8~~---~~--~~--~~~~~+=-=-~=-=~=::.::.:..._~~-1--~~~~~~--+.--=---+.~__:_+-:.=.:::;.;_:_~~~~~-+~-l

I oo asistent social SSD 1 vacant 0 r-1 4 0 0

Persona, sanitar mediu

~------------------~a~s_is_t_e_nt_m__:_e_di_c_a---'lp_r_in_c~ip'-a'--l -+-'-m'-e~d'-ic'-in'-a~g~e'--n'-e'--ra'--l"'-a---'--P-L-+--1--1-v-ac_a_n_t ______ ___ ,, __ 2

so, '"'''°' m•di"I m•dlci" '"""'' PL 1 "''°' H ! c1 asistent medical medicina generala PL J 1 vacant [1-~6~2-'--------------------+=a~s~is'--te'--n'--t'--m'--e~d'--t c~a=l-d-eb-u_t_a-nt--l~m'--e~d=ic=i=na::_;;_g=e=ne~r~a~la;___--1,-:P~L=--ii----'--1~v~a~c~a'--nt=----------~ 1

1 4 o l~ 63 infir:niera G 1 vacant 0 ~- in7irm:era G 1 vacant 0 ~ infi rmiera debuh:.nt G 1 vacant ! 0 i 66 11-------------------+Ji-n-fi-rm_i_e-ra_d_e_b_u_ta- 1-1t ___ __,_ _________ +--G-+---1-+-v-ac_a_n_t _________ ;·- -o

--~5~?~---------------------l-in---'g~r~ijrr_<o_a_re.:..._ _ _____ ~l ---------t--G-+----1+v_a_c_a_n_t _______ '"""ii 00

1 I es I ingrij itoare G 1 vacant i-n1 1----i~--~-~--~~~~~~~~-+-.:.:i!.2.:.:..:.:::.:.:.__~~~~_;_~~~~~~-+---'--.-~-51--~~~~~~-0-r---10 1

!, _ ___ ~'-c'--t'--a'--lc=c~m~o~a=rt=drr~·~e=nt~i~ng=r~ij~iri=p~a=ii~a=tiv=e-=-=---------~----!----------+-~-+--1-4-1---~----~~-0-1--0~ C/~.Jlll2P._1(';_ DE G/-\RDf.\ P,DUL Ti I I Personai sanitar superior

LJ,·---------- -------+---------l---- ---+--i-----t-- -----t----::-ii 69 [ medic medicina generala S 1 vacant 2 70' medic specialist comp. med g. de urger.ta S 1 vacant , 2 I

1 I 2 -, f----1-----·--------------------l~~-~--~--~-1-~~--------l----l----"-+--~------~--r--i, :,___j _111!-~-~-~~~P~e~rs~c~n=a~ls~a~~~.it~a~r~m~e~d~iu:__ ____ -1-------~----;-----~~-~--l----+---+--~~-~-----+~-4~.' asistent medical rr.edicina generala PL 1 Cristian Cosmin

~~---~~~~----~------<-=la=s=is=t=en=t~ITI.:.:.::.ed=i~ca=l~p=r=i n=c=ip~a=l -+m.:.:.::.e=di~c=in=a~g~e~n=e~ra=la=---~+--P_L-+ __ 1-+-0~lt_e_an_u_S_te_fa_n_i_a~-~--r)~--5Ji I 73 ! asistent medical principal medicina genera/a ?L 1 Cozma Efisabeta s I ~ as isteni medical principa1 medicina generala SSD 1 Uniea Laura r-?5'1:---------·----------~~+a=s~is=t~e=nt~·m~.~e=di~c~a!:...t::..::.::::!:::::_-1-,~n~e=d~ic~in~a~g~e~n~.e~ra=l=a---+-=-:S=-=-+---1:+=v~ac~a=n'--t=:.c~-~~-~-Jj--~2~ ~-~-~---·----------~-~~-..i-=-=.::.:.:.:.:.:...:.:.:.=.:::.:..:.=.:__ ___ __J.:.:_:_:~:.;;.;.:~:_:_:_::_:_::.__:c___~_._---'---'----------~·-~

3

Page 6: PRIMARJA - municipiulsacele.ro...medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5 CB medic speciaiist jpediatrie s 1 Mocanu Dania 5 medic primar pediatrie s 1 Birtar Magdalena I 5 Y-24 med!c specialist

r---~1 ~f_o+il;;;;;;;;;;;;;;_-;;;;;;;;;;;;;;_-_-_-_-_-_-~~----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_,+l_a __ s_i_s_t-=._e_n_~•~m-·~e:::d~i-c:::a-~1_-_-~~-=-~~-.~m~e:..:d:..:ic:..:i~na::....:<.g .::.en~e:..:r.::.a:..::.la:_~~J~P:..::.L=---1!--~~~~! ~on:_M:..::.a:..:r:..:.ia:__ ....-... ____ 0, _ _ ~ !l Personal sa:iitar auxiliar

I 77 1

brancardieri I G 1 vacan: ~ i----78---·--~--------------+b-r_a_n-ca_r_d-ie-ri-----~-:-~--~--~---+-G----+--1-l-v-ac_a_n_t---------+\--J

I 79 ' ingrij itoare G 1 vacant \ 3

3

2

88 ,·-·------~--·-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~---_-_--++:..:.m_:..::._e~d:..::.i-c~s~o~e~c.:::"'a~li.::.s:..:t~~~======~~u:..::.r:::o~lc~g~ie~~~~~~~~~~~~~~~=S~=~====1~~v~a.::.c:..:a~n~t~~~~~==~~~~~~==--fl--2-ll I 891'·--- - medic specialist OG S 1 Balint Ana-Maria Priscila I 5

go ~--~--~~~~~~~+-~-'-~~~~~---l-~~~~~~~~-~-l-~-+-~~~~~~~-il~-12

medic specialist diabet si boli de nutritie S 1 vacan!

~-------~~~~-~~~~~-+rn~, e:..:d:..:i c.::....::.s~pe:..:c:..:ia=l=is.::.t~~~~-~o:..:n.::c.::.o.::l o~g:..::.ie:_~~~~~~=s:_~l~:_1+v:..::.a:..:c.::a:..:n:..:t_~-~~~~-+~---l2 1 921 !medic specialist nellrologie S 1 vacant 2

93 ~ medic specialist dermatologie S 1 ~ vacant ~I

Pe;sona! sanitar mediu

94 lasiste:it medical meoicina generala PL 1 Tarara Diana I 2 9,:; I I "I r-~v---~-~~~--~~~-~~~~-~-a_s_is_te_n_t _m_e_d_ic_a_i~-~~--'-m_e_d_ic_i_n_a~g-e_ne_r_a_la~~-1---S-!--~-1.~v_a_c_a_nt~~~~~~--:~ 96 I lasis tent medical debutant medicina generala PL , 1 Adrei Cristina I 2 971 asistent medical medicina generala PL 1 Cristea Gabriela 2

I 98 ! asiste nt medical lmedicina generaia S 1 vacant 3

~l -----------------+---------~---------+---1---5+----------r--io I r Personal sanitar auxiliar I . 99 ingrij itoare I G 1 Covesan Silvia O

n05"'---_o:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-;;;;;;;;~'-·.-,l'..:c.'::.f"-'1-'rm;;:..::.i-e;;ra;;:::a-·"'e-c:.b-u;;t.::.a-:..:.n-t;;a;;;;;;;;;;;;~1:·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;_G-_~:-_-_-_-=1 :v=a=c_a~n~t~=============;;:'.·r--OI 101 infirmiera G 1 vacant 0

! 103 , infi;miera debutanta G 1 vacant 0

~ -~~--~~-~~~~~~-~~~~+-~~-~-~~-~__,.~--~-~--~-1---+~~4+---~~-~~~~--~-o_,1 I

1,:- 22 0 01. TOTA'... SPIT.ALIZRE ZI

'.·-~;---~-S_P_i_1_A_L_iZA~R_E~Z_! _A_T_l ~2_P_A_.T_U~R_l __ ---i~-~~~-~~~-~-~-~~~~~~--<'---~~-~~+---~~~-----;-~-1,___L1 _~---P_e~r~s~o~na~l:..::.s~a~n:..:.ita~rc..cs:..:u~p~e~ri.::.or:_~----l~-~~~~~~~~-+-~~~-~--~--l!--~4--~+-~~~-~~~-~-1-~-::-1

1041 ;nedic specialist IATI S 1 vacant 3

1as:stent medical principal lmed:cina generala : S 1 vacant

Page 7: PRIMARJA - municipiulsacele.ro...medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5 CB medic speciaiist jpediatrie s 1 Mocanu Dania 5 medic primar pediatrie s 1 Birtar Magdalena I 5 Y-24 med!c specialist

I I 2 ------I I Personal sanitar auxiliar I I

10 I ( ir.firmier:: G 1 vacant ::>

I '108 1 infirmiera G 1 vacant 0

i 2

I 10 .AL SPITALIZARE ZI ATI 5

I :3?.Ll\ Q:;;: MiC! INTER.VENT!!/ bi TPJHt\MEf\!TE

I 1cgl as'.sient medical medicina generaia PL 1 Tabaras Diana I

~ 1 c I I asistent medical medicina generala PL 1 Popa Antonia 2

I 111! asistent medical principal medicina generala SSD 1 Popa lulia Elena l__-3_ I I I 2 112 1 asiste11t medical medicina generala PL 1 Grigoras luliana I I TC..,.Ai... SALA MICI INTcRVENTl l i I 4

I !-ARMACiE I I b ~! ?ersona1 sanitar superior farrn2cis: sef farmacist primar farmacie s 1 vaca:1t 3

I I i 1 .---;

Personal sanitar mediu I I I I 1 ~4 ! asisten; medical farmacie PL 1 Mocondoi Florina 2 I 11 51 ' registrator (operator) M 1 vacant 3

I 2 0 I

I ol I To:al Farmacie 3 0

I STERlUZARE I I I

I Personal sanitar mediu ' I I I

1i61 asisteni medical medicina generala ?L 1 Valeriu Corina ~ I H Total s:erilizare 1

u:'.i::SORiHOR RAD!OLOGIE SI !

I ~ I I :rJl.'1GiSTIGf.\ MED IC,!.\.Lf.\ I

~ Personal sar iiar supe:ior I I I

:ediologie si irnagistica

I :nedic specialist rnedica la s 1 Buhociu Mihaela

I

-----,

"Q i .. . . t rediclcgie si imagistica

i • • ..., J rnec c se-- 1a:J:xa or tmedic specialist medicala s 1 vacant 4

Ci 2

Personal sanitar r.:ediu I

~I asisten'. med:cal principal radiolog ie s 1 Cernat Nicolae 4

l 1201 asistenc medical principal radio!ogie PL 1 Dragornir Madalina 3

12'! I asistent medical radiologie PL 1 Bratfalean Ramona 5

i 122: asistent medical radiolog ie s 1 vacan: 5 I I 4

LJ :o'.al L<:borator Fl.adiolog ie ~i Jmagistica Medica:a ! I 6 o~ ' I I I I ;_,/.\SGRATOR DE ANAL!ZE MED!CALE I

Page 8: PRIMARJA - municipiulsacele.ro...medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5 CB medic speciaiist jpediatrie s 1 Mocanu Dania 5 medic primar pediatrie s 1 Birtar Magdalena I 5 Y-24 med!c specialist

~ _ _,__ _____ ?_er_s_o_n_al_s __ a_n_it_ar_s_u~p_e_ri_c_r ____ ~\1--_ _ ___ _ _ _ ,... -1--' --- - - ----1---1----1-------1,_ _1_2_3.,.l _ _ _ ________ _ ______ --'J'--m_e_d_k-'-pr_im_ a_r ____ _J laborator S 1 Tomsa Cristina

124 :-r.edic sef ,abora:or medic primar Jaborator S 1 vacant

5

5

: 125 :-----·-------------~1_b_io_J o~g~p'--r_in_c~ip_a_J _ ____ ~b_io_lo~g'---------4--S---<1----1~v_a_c_a_nt ________ l:------2J1 126 chimis'. chimist S 1 vacant LJ

r-- 4 o ol 1 Personal sanitar mediu

L______-·----·----------'--------1-----------1--------~---1---l---+-----------~--1 l 127 /·~-~----------~-------+-as_i_st_e_n_tn_1_e_d_ic_a_I - --- -i--la_b_o_ra_to_r ______ +--S'--+---1-+-v_a_ca_n_t _ ______ ----:---2~! ! 1281 asistent medica! laborator S 1 vacant LJ 8__

129== ?ersonaJ sanitar auxiliar I

2 O~ ~ ingrijitoare G 1 vacan; 0

I I Total !...a::;cratcr de Analize Medicale ~ GI O

I I :...:'.\30r-J~,TOR EXPLORft.Rl 1· i I f Ui\JCTIONPLE -I -13-0-.--~~--~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~+-~~~~~~-<·~--l~~+--~~~~~~~-:-~1 1'

::>ersor.al sa:iitar mediu asistent medical medicina generala PL 1 vacant 1 ~31 1 asisten: medical p;incipa; medicina generala PL 1 vacant 41 I ~otal laborator explorari functionaJe 2 OJ r , sEc:::.v1c~~JL /..\NATOH/HE Pt:\TOLOGlC,l\ I lt-:-,l-::-3-::-2~-~--------------1--1---+-----------l-----------f-----11----l----------___,l---L !

r:ied:c primar anatomie patologica S 1 Poinareanu lonut 133 i n;edic sef serviciu medic specialist anatomie patologica S 1 vacant 4 1

i ~ 34 biolog specialist 1 S 1 vacant 0 I lr--..,.1 -::-3-::-5+1·,·------~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~-~---_-_-_-_~---~---_-_-_-_-_-_-_-_--l+-=c-.:.:.h-. ..:.1m-.:i.:..s-t:::::::::::::::~:·::::::::::::::::::::.::.s'-_-_..;-:_-_-_-_-..:.1:-v:;a-=c-.:..a-:..:.n-t::::::::::::::::1--1-:-1I

136 ! asistent medical laborator S 1 vacant O

1--1..,,.3..,,.77

J _ ___ ~·--------------1-=a.::.s ..::is.:..te:..:.n.:.:.t.:..m.:..e:..::d:...ic:..::a:...l ~p.:.:.rin:...c.:..i~pa.:..l_-1~la.:..b:..::o:...ra.:..t:..::o:...r _____ ~l--=S~1----1~v_a_c_a_nt _ _ ______ l___i.1 138 ! autopsler M 1 lvacant 0 139' registrator medical M 1 vacant 0

',_____...,~--~~~~~~~~- a ol . I , eta. ser1iciul anaton~ie patclofica ; I :::o:f!FAR., lllhd\!T t:.NDOSCOPiE 1

1 D!GEST!Vfl<. ~:-;:;:;:~~;:;:~;:·;:;:;:;:;:_r-_e-...:r-s:o:...n-.:..a-.;:s:;a;:n...:i...:t.:..a-r;:s:;u;;p:;e;:ri-=o-:...r ________ ~--~---...::-_~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~l-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~---_-_-_-..c-:_-_-_-_-_-;_-_-_-_-_-+1-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~l---13 i 40 I medic specialis: gastroenterologie S 1 Purcarea Adrian-Petru ~! 1 141 lmedic specialist gastroenterologie S 1 Olar Miruna-Patricia 3/

142

143

Peronal sanitar mediu I ~_:_-=:.::::.:=:..:.::.:.:.:.::::..:.:.:.=.::.:.::__ __ ~-+----------+--------~-1--P-sL~f---+----~~-~--t--=-~1

asister.t medical princip;;:I -iedicina genera la 1 vacan;

asistent medica, medicina generala 1 vacant

0 ! : 2

1 :ital compa;time:!t endoscopie digestiva ! ~ al

Persona· sanitar superior

medic specialist epidemiolog ie s I vacant I 5

Page 9: PRIMARJA - municipiulsacele.ro...medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5 CB medic speciaiist jpediatrie s 1 Mocanu Dania 5 medic primar pediatrie s 1 Birtar Magdalena I 5 Y-24 med!c specialist

f ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-r.i_e_d_ic~pr-im~a-r~~~~~-~~b=c=li=in=f=e=ct=io=a=s=e===========S==:====~:v=a=c=a=nt========----~====O=-.~I ~~~,_ Personal sani:ar mediu

'1461 asistent medical principal igiena s 1 vacant

1147 1 asistent medical 5 medicina generala PL 1 vacant

2

I Personal auxi liar

infirmiera G 5 Banciu Daniela

I ! 5 I . c:al :::c~·p2rtirrent prevenire 2 infectiilor asociate , asistente1 medicale

I ':.":AB!i\E'T PLANiF1CARr= FAMILlARA

0

I Personal sanitar superior

s medic specialist i ~48 I obstetrica-ginecologie 1 vacant 5

~~-~~~~~P-e-rs_:::_n_a~! s_a_n-it_a_r_m_e_d-iu~~~~~+-~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~-1-~-+~~1+-~~~~~~~~~-0-1--~0-1 ~491 asistent medical medicina generala s 1 vacant 5

i I 0 o, 1 I Total Cabinet Planificare Familiara 2 0 I I ;i,:.;i3Ut..ATOR!J~ INT:::GRAT cu CABINETE IN l_j SP!::CIALITATE

i ·l. ivlEDICli\tA INTt:RNA 1 Personal sanitar meciiu 1 L_

~1~~-o~,, ~--~~~~~~~~~-'--~~~-t-~~~~~~~~4---~~~~~~~-1-~-+-~-l--~~~~~~~---+

u asistent medical medicina generala PL 1 Dumitrascu Marilena Daiana 5 ! 1 oral fv1edicina lnterna 1 0 0

f-----':·--~~~~-?_a_rs_o_n_a_l s_a~n~it~a~r~m~e~d~!u'--~~~~~,-~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~+--~-+~~~:~~~~~~~~~~~I~__, 15• I asistent medical medicina gene~ala S 1 lvacant 5

~ _ 1 o:al Cardiologie 11 I 1.:..P::.DIA . RIE

asistent medical

. : Personal sanitar med!u

0 0

152 1 medicina generala s 1 vacant 5

l__j Total Peciiatrie

~ [.:!.CHIR.URGIE GD!ERALA I i I ::>ersonal sanitar mediu 1 1

0 0

I ' ~ 53 I asisten t medica\ medic!na generala PL ! 1 vacant I 1

! ~ 541 '. asistent medical principal medicina generala PL ~ vacant 0

~ Total Chirur[;ie Generala I

I Js.ORL L_ .~~-:--l--~~~-P-e-rs_o_n-.a-l-s-an_i_ta-r-1n_e_d-iu~~~~~-1-~~~~~~~~~~l~~~~~~~~~+-~--1~~-l-I ~~~~~~~~~~.[~

I ~ 55 I asistent medical medicina generala I S 1 vacant I 5 I 1 1 otal ORL 1 O O

·~~+-l~~~~~?~e~ffi=o=n~a=l=sa=n=i~ta=r=m=e=d=iu=-~~~~~'~~~~~~~~~~--1-~~~~~~~~~~~...L~~~I ~~~~~~~~~~1l___J ~ 56 j

1

asistent 11edical medicina gene~ala S I 1 vacant s !

Page 10: PRIMARJA - municipiulsacele.ro...medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5 CB medic speciaiist jpediatrie s 1 Mocanu Dania 5 medic primar pediatrie s 1 Birtar Magdalena I 5 Y-24 med!c specialist

_ f7 .0 BS t RETICA - GINECOLOGIE -·- -1 - _L_

1571

Personal sanitar mediu I

\asis'.ent medical _Jmedicina generala s 1 vacant 2 Total Oostetrica Ginecologie 1 0 0

8. :::. '':DOCR\t'-;0 '....0GIE _J ____ Personal sanitar mediu

... 58 · asistent medical debutant med icina generala PL 1 vacant 5

I 1 eta! Endocrinolog ie 1 0 0 le GAS-:-ROEl\IETEROLOGIE

! Personal sanitar mediu

159 1 asistent medical debutant medicina generala PL 1 vacant 5 Total Gast roenterolof ie 1 0 0

., ~ ~ - :JRTOP=Di!:: s; .TRAUMATOLOGI::: I

Personal sanitar mediu I 160 1 l asistent medical mecl icina genera!a PL 1 vacant 5

! ' otai Ortopedie s1 traumatologie I 1 0 0

I 1 ·1. UROLOGIE I

Personal sanitar meciiu

i 61 I asistent medical medicina generala s 1 vacant 5

I 1 otai Urolog ie 1 0 0

1621 ? ersonal auxiliar

ingrijitoare G 1 vacant 5 ~---

.; ing rijiioa1·e I G 1 vacant 3

T To:al personal auxiliar 2

I To'.c.I An~ou i 2, toriu lntegrat cu cabinete in

I specialitate 14 0 0

I SE::\V S I A I IS i I Cf \ S! r\EGISTP..A I UP..A

M:::OICALA

164 j Sef serviciL Personal sanitar mediu I I I

asisten: medical 111edicina generala pl 1 vacant 1

~ registrator medical · M 1 Boca Dumitrit a Anneliese i

e economist II economice s 1 vacant 1

'1671 asistent medical PL 1 vacant g ~--· 168 j __ _________ registrator medical M 1 vacant

~ registrator mediczl I M 1 vacant I 1

0 reg ist;ator medical M 1 vacant 1

171 I -

reg istrator medical M 1 vacant 1

I Tctal Siatist ica Meoicala 8 0 0 - -TESA

I St:RVJCIUL MANAGO:Mt:NTUL CALITATIJ

~ 72 l$ef SERVIC!J economist !A economica s 1 vacant

~ '!73~ economist IA economica s 1 Pirvan Rodica 174 __ cor.silier juridic jurid ice s 1 vacant 175 l medic specialist sanatate publica si manag s 1 vacant 176 j 2,sistent medical pri;icipal 111edicina generala s 1 vacant LJ -

Page 11: PRIMARJA - municipiulsacele.ro...medic primar pediatrie s 1 vacc:nt 5 CB medic speciaiist jpediatrie s 1 Mocanu Dania 5 medic primar pediatrie s 1 Birtar Magdalena I 5 Y-24 med!c specialist

COMPARTIMENT JURIDIC 177 consilier juridic debuta11c

SERVICIU FINANCIAR- CONTABIL

178 Sef SERVICIU economist IA 179 economist IA 180 contabil IA

181 magaziner

182 economist IA

COMPARTIMENT RUNOS

183 economist IA SECRETARIAT RELATll CU PUBLICUL

184 referent debutant referent de specialitate debutant

SERVICIU ADMINISTRATIV, ACHIZITll, TRANSPORT

185 ~ef SERVICIU inginer specialist IA

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

186 economist I COMPARTIMENT ACHIZITll PUBLICE

187 economist IA COMPARTIMENT TEHNIC

188 inginer specialist IA

MUNCITORI iNTRETINERE

189 Muncitor Ill

190 Muncitor Ill

191 Muncitor Ill

192 Muncitor Ill

193 Muncitor Ill

194 Muncitor Ill

195 Muncitor Ill

196 Muncitor II

197 Muncitor II

TOTAL TESA

TOTAL GENERAL

CI

juridice s

economica s economica s

M M

economica s

economica s

M

s

tehnice s

economica s

economica s

tehnice s

instalator M electrician M zugrav M fochist M

fochist M

fochist M

fochist M sofer II M

sofer II M

1 vacant

1 vacant

1 Poenaru Cristina 1 Benedek Clara 1 Bucuras ana

1 Kristaly Edith

1 Rachieru Alina

1 Necula Cristina

1 vacant

1 Beschea Gheorghe Dan

1 vacant

1 Socaci Tudor Alexandru

1 Popa llie Florin

1 Gabor Mircea

1 lliescu Serban

1 vacant 1 Sava Ion

1 vacant

1 vacant 1 vacant

1 Banciu Valentin

1 vacant

27 0

198 0

REDACT AT

Comp. Resurse Umane

Ref.Monica POSEDARU

~l!b~-

5

5 5 5 5 5

2

0

0

5

2

2

5

3 5 3 3 3 3 3 5 5 0

0