Primaria Municipiului Bucure~ti - pmb.ro · Art. 2 Consiliul General al Municipiului Bucure~ti prin...

of 11 /11
Primaria Municipiului Bucure~ti Secretar General B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucure~ti, Romania Tel.: 305 55 BO, tel.centrala: 305 55 00, in!. 1255: fax' http://www,bucurestl-pnmana ro Direc1ia Asisten1a Tehnica ~i Juridica a C.G.M.B. Serviciul Transparenta Decizionala , ANUNT , SYC cerrficat ISO 9001 2000 sw~ cer1l~alIS014001 2004 in conformitate cu prevederile Legii nr 52/2003 se aduc la cuno~tinta publica urmatoarele proiecte de acte normative: 1.Proiectul de hotarare privind modificarea articolului 9 din Anexa nr. 3a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucure~ti, aprobata prin H.C.G.M.B nr. 124/2008 2. Proiectul de hotarare privind detinerea ~i controlul reproduc1iei cainilor ~i pisicilor in Municoipiul Bucure~ti ' Proiectele de acte normative, mai sus amintite, cu documentatia de baza pot fi consultate: - pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro - la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afi~aj) - la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5 Proiecteie de acte normative se pot obtine in copie, pe baza de cerere depusa la Centrul de Informare. in conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003, pana la data de 13.02.2009 se pot trimite in scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative se vor transmite: - prin site-ul www.pmb.ro; - prin po~ta pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 - Directia Asistenta Tehnica ~iJuridica a C.G.M.B; - depuse la Centrul de Informare - P.M.B.; - B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5. Materialele transmise vor purta mentiunea: "Recomandare la proiect de act normativ" PMB Bucure~ti aslazi 30.01.2009 2 ex. ~I

Embed Size (px)

Transcript of Primaria Municipiului Bucure~ti - pmb.ro · Art. 2 Consiliul General al Municipiului Bucure~ti prin...

 • Primaria Municipiului Bucure~ti

  Secretar General

  B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucure~ti, RomaniaTel.: 305 55 BO, tel.centrala: 305 55 00, in!. 1255: fax'

  http://www,bucurestl-pnmana ro

  Direc1ia Asisten1a Tehnica ~i Juridica a C.G.M.B.Serviciul Transparenta Decizionala,

  ANUNT,

  SYC cerrficat ISO 9001 2000

  sw~ cer1l~alIS014001 2004

  in conformitate cu prevederile Legii nr 52/2003 se aduc la cuno~tintapublica urmatoarele proiecte de acte normative:

  1.Proiectul de hotarare privind modificarea articolului 9 din Anexa nr. 3 aStrategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucure~ti, aprobata prinH.C.G.M.B nr. 124/20082. Proiectul de hotarare privind detinerea ~i controlul reproduc1iei cainilor ~ipisicilor in Municoipiul Bucure~ti '

  Proiectele de acte normative, mai sus amintite, cu documentatia de baza pot ficonsultate:

  - pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afi~aj)- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5Proiecteie de acte normative se pot obtine in copie, pe baza de cerere

  depusa la Centrul de Informare.in conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003, pana la data

  de 13.02.2009 se pot trimite in scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare derecomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

  Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative se vortransmite:

  - prin site-ul www.pmb.ro;- prin po~ta pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 -

  Directia Asistenta Tehnica ~iJuridica a C.G.M.B;- depuse la Centrul de Informare - P.M.B.;- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.

  Materialele transmise vor purta mentiunea:

  "Recomandare la proiect de act normativ"

  PMBBucure~tiaslazi 30.01.2009

  2 ex. ~I

  http://www.pmb.rohttp://www.pmb.ro;

 • Consiliul General al

  HOTARAREprivind detinerea ~i controlul reproductiei cainilor ~i pisicilor in Municipiul Bucur~ti

  Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucure~tisi Raportul comun de specialitate al Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica siAdministratiei pentru Supravegherea Cainilor tara Stapan Bucure~ti;

  Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consilului General al MunicipiuluiBucure~ti;

  In contormitate cu art.17, alin 3 lit. "c" si "d" din HG. nr. 955/15.06.2004 pentruaprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privindorganizarea si tunctionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public ~i privatde interes local.

  In contormitate cu Legea 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile sicompletarile ulterioare prin Legea nr.912008 .

  In conformitate cu OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare acainilor fara stapan aprobata prin Legea 227/2002.

  In temeiul Legii nr.160/30.07.1998, republicata. Actualizata, privind organizarea siexercitarea protesiunii de medic veterinar, cat ~i Ordonanta 42/19.01.2004 actualizata,privind organizarea activitatii veterinare,

  In temeiul OG nr.2/2001, art. 15 alin 2, privind regimul juridic al contraventiilor.In temeiul art. 38(2), Iit.d din Legea 21512001, privind administratia publicaa locala, cu

  modificarile si completarile ulterioare;In temeiul Legii nr. 215/2004. din 27/05/2004. pentru aprobarea Ordonantei

  Guvernului nr. 42 /2004 privind organizarea activitatii veterinareLegea 471/2002, art.19, alin 5, din 9 iunie 2002 privind aprobarea Ordonantei

  Guvernului nr. 37/2002 pentru proteqia animalelor folosite in scopuri stiintifice sau in altescopuri experimentale;

  CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TIH OTARA$TE:

  Art. 1 Administratia pentru Supravegherea Cainilor fara Staptn se va numi Administratiapentru Supravegherea Animalelor tara Stapan, denumita in continuare ASAS

  B-dul Regina Ellsabeta 47, sector 5, Bucur~ti, Romania; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

  http://www.bucuresti-primaria.ro

 • Art. 2 Consiliul General al Municipiului Bucure~ti prin Administratia pentru SupraveghereaAnimlelor fara Stapan. va infiinta din fonduri proprii. in functie de necesitati, adaposturipublice pentru animalele capturate in vederea sterilizarii cat ~i pentru cele pierdute,abandonate. ramase fara detinator prin decesul acestuia, pentru animalele confiscate, saucare, din diverse motive nu pot supravietui fara a fi asistate.

  Art. 3(1) Administratia pentru Supravegherea Animalelor fara Stapan va putea incheia

  contracte de prestari servicii de sterilizare a canilor sau pisicilor fara stapan dupa caz,cu medicii veterinari de libera practica organizati in conditiile Legii nr. 160/1998, inconformitate cu prevederile legale in vigoare.

  (2) Procedura de desfa~urare a contractelor incheiate cu medicii veterinari de liberapractica organizati in conditiil Legii nr.160/1998 va fi aprobata printr-o Hotarare aCGMB ulterioara.

  Art. 4(1) Administratia pentru Supravegherea Animalelor fara Stapan va captura si transporta

  animalele, prin mijloace netraumatizante, folosind personal propriu calificat si mijloace autoproprii, specifice tipului de activitate, in adaposturi proprii ~i/sau la punctele de lucru aleunitatilor contractante.

  b) Nu vor fi capturate urmatoarele categorii de animale:- puii pana la varsta de 6 luni, cu exceptia celor care necesita

  asistentattratament de urgenta- femelele cu pui

  c) Nu vor fi sterilizate urmatoarele animale:femelele in perioada de alaptare;animalele la care starea de sanatate nu permite interventia(aspect dovedit prindiagnostic si certificate eliberat de medical veterinar)caini si pisici cu valoare chinologica ,felinologica, ~i drept de monta conformregulamentului Asociatiei Chinologice din Romania ~i Asociatiei Felinologicedin Romania.cainii utilitari

  (2) ASAS va asigura cazarea animalelor sterilizate in spatiile proprii pe perioadapostoperatorie, in functie de necesitati.Tratamentul postoperator al animalelor sterilizate in cabinetele veterinare contractante va fiasigurat de catre acestea.

  (3) Animalele din adapostul public care sunt bolnave incurabil, declarate ca atare in urmaexamenului medical, pot fi eutanasiate numai de catre medicul veterinar de Iibera practicaorganizat in conditile legii 160/98 ~i numai cu substante specifice omologate care continbarbiturice, injectate intravenos. numai dupa pierderea cuno~tintei animalului indusa prinanestezie. Cazurile animalelor propuse pentru euthanasie vor fi notificate organizatii1or deprotectie a animalelor pentru ca la solicitarea acestora, printr-un reprezentant calificat sapoata fi adoptate, exceptie facand cazurile cu boli incurabile.

  lkIul ReginaElisabeta47, sector5, Bucure~tl.Romania;tel.:+4021305 55 00: www.bucurestl-primaria.ro Psg2

  http://www.bucurestl-primaria.ro

 • (4) Activitatile de tratare, vaccinare, deparazitare, sterilizare, ingrijire postoperatorie,identificare ~i iinregistrare a cainilor si pisicilor fara stapan in baza unica de date precum siactiunile sanitare veterinare prevazute de legislatia sanitara veterinara vor fi efectuate gratuitde Administratia pentru Supravegherea Animalelor fara Stapan si de medicii veterinari deIibera practica organizati in conditiile Legii nr. 60\1998, in baza contractelor de prestariservicii prevazute la Art.3 in prezenta hotarare .

  (5) Administratia pentru Supravegherea Animalelor fara Stapan, va efectua aqiunea deinregistrare a cainilor si pisicilor cu detinator pe baza carnetului de sanatate sau prin mediciicontractanti, cu scopul identificarii lor si introducerii in baza unica de date a ASAS -sectiunea anima Ie cu detinator.

  Art. 5 Medicii veterinari organizati in conditiile Legii 160/98 avand contract de prestariservicii cu Administratia pentru Supravegherea Animalelor fara Stapan, vor transmite lunar inscris situatia animalelor fara detinator tratate, vaccinate, deparazitate, identificate, pentruintroducerea in baza unica de date prezentand formularul de adoptie sau cererea dereteritorializare.

  Identificarea cainilor cu detinator se face doar prin microcipare.

  Art.6 Identificarea animalelor fara detinator se va face dupa cum urmeaza:a) in cazul cainilor - prin microcipare subcutanat ~icrotaliere la urechea stangab) in cazul pisicilor - prin microcipare subcutanat .

  Art. 7 Sterilizarea animalelor se efectueaza obligatoriu prin ovarohisterectomie la femele ~iprin orhidectomie la masculi

  ArtS Adoptia cainilor si pisicilor din bazele Administratiei pentru SupraveghereaAnimalelor fara Stapan este gratuita pentru ONG-uri ~i persoane fizice.

  Serviciile ASAS catre agentii economici se vor taxa conform anexei care face parteintegranta din prezenta hotarare.

  Art.9 (1) Reteritorializarea canilor ~i pisicilor in zona de unde au fost prinse se face decatre Administratia pentru Supravegherea Animalelor fara Stapan, organizatii de protectie aanimalelor cu protocol de colaborare, ~i persoane fizice in functie de situatie, numai dupatratare, deparazitare, vaccinare, identificare, sterilizare, inregistrare ~i asumarea raspunderiiin scris pentru ocrotirea animalelor preluate ..

  (2) Este interzisa reteritorializarea cainilor l?i pisicilor adoptate sau asumate in parcuri,piete.

  Art.10 Actiunile de capturare, vaccinare,deparazitare, sterilizare se vor face ~i in prezentaasociatiilor de protectia animalelor conform protocoalelor de colaborare existente.

  Art. 11 (1) Persoanele fizice l?ijuridice care detin caini l?i pisici in varsta de peste 6 luni, inincinte private, fara drept de monta ~i neinregistrate in cadrul Asociatiei Chinologice--auobligatia de a Ie steriliza, identifica l?i inregistra in baza unica de date a Administratieipentru Supravegherea Animalelor fara Stapan, incepand cu data intrarii in vigoare aprezentei hotarari.

  B-dulReginaElisabeta47, sector5, Bucur~ti, Romania;tel.: +4021305 55 00; www.bllcuresti·primaria.ro Pag3

 • (2) Persoanele fizice ~i juridice care detin caini ~i pisici in varsta de peste 6 luni in incinteprivate cu drept de monta inregistrate in cadrul asociatiei chinologice ~i telinologice auobligatia de a Ie identifica ~i inregistra in baza unica de date a Administratiei pentruSupravegherea Animalelor tara Stapan incepand cu data intrarii in vigoare a prezenteihotarari.

  Art.12 La solicitare, Administratia pentru Supravegherea Animalelor tara Stapan se poatedeplasa cu c1inica mobila pe teritoriul Municipiului 8ucure~ti in vederea sterilizarii ~i/sauidentificarii, dupa caz a cainilor ~i pisicilor fara stapan doriti a fi adoptati sau reteritorializati,contra cost contonn anexei din prezenta hotarare.

  Art.13 Termenul de sterilizare ~i inregistrare in baza unica de date este de 6 luni, incepandcu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari ~i se prelunge~te corespunzator pentru cainii ~ipisicile care implinesc 6 luni la date ulterioare.

  Art. 14(1) Detinerea animalelor, caini ~i pisici pe proprietate privata este pennisa in unnatoareleconditii:

  a)identificate prin microcip subcutanatb)inregistrate in baza unica de date de la nivelul Administratiei pentru Supravegherea

  Animalelor tara Stapan.c)existenta unui camet de sanatate, cu vaccinarile antirabice fa zid)sterilizate, cu exceptia animalelor cu varsta de pana in 6 luni ~i a celor care sunt

  exceptate prin prezenta HCGMB de la obligativitatea sterilizarii

  Art.15 Identificarea prin microcipare a animalelor se va face de catre Administratia pentruSupravegherea Animalelor tara Stapan, medicii veterinari de libera practica avand contractde prestari servicii cu ASAS, iar numarul de microcip va fi inscris in carnetul de sanatate alanimalului.

  Art.16 Medicii veterinari de libera practica cu contract de prestari servicii cu Administratiapentru Supravegherea Animalelor tara Stapin , detinatorii de animale , persoane fizice saujuridice au obligatia de a raporta catre ASAS datele de identificare privind cainii ~ipisicile,identificate ~i inregistrate in cabinete private pentru introducerea tn baza unica dedate a Administratiei pentru Supravegherea Animalelor fara Stapan.

  Art.17 Organizatiile de protectie a animalelor care prezinta caini ~i pisici pentru vaccinare,deparazitare, sterilizare, identificare ~i inregistrare vor fi scutite de orice plata a serviciilorprestate de Administratia pentru Supravegherea Animalelor fara Stapan in cadruladaposturilor sale.

  Art.18 Se interzice transferul cainilor ~i pisicilor de catre serviciile publice pentru animale,precum ~i de catre organizatiile de protectie a animalelor, catre unitati utilizatoare carefolosesc animale in scop ~tiintific.didactic sau in alte scopuri experimentale.

  Art 19 .Primaria Municipiului Bucure~ti, in colaborare cu organizatiile de protectie aanimalelor, va derula cu resurse proprii campanii de informare, mediatizare ~imediere ~i va

  Sdul ReginaEllsabeta47, sector5, Bucur~ti, Romania;tel.: +4021305 55 00; www.bucuresli-primaria.ro Pag4

  http://www.bucuresli-primaria.ro

 • informa trimestrial cetatenii cu privire la modul de desfa~urare al programului de gestionare aanimalelor ~i rezultatele intermediare ale acestuia.

  Art.20 Constituie contraventie savar~irea de catre persoane fiziee sau juridiee aurmatoarelor fapte, daca nu au fost comise in altfel de conditii incat potrivit legii penale sa fieconsiderate infractiuni:

  a)Neprezentarea proprietarului de caini ~i pisici in termen de 6 luni de la intrarea invigoare a prezentei hotarari,pentru identificarea ~i inregistrarea aeestora in baza unica dedate de la nivelul Administratiei pentru Supravegherea Animalelor fara Stapan ~inesterilizarea exemplarelor cu varsta de peste 6 luni.

  b) Detinerea de caini ~ipisici pe proprietatea privata. tara documente care sa atestesterilizarea. date Ie de identificare. inregistrarea in baza unica de date, starea de sanatate aanimalului ~ivaccinarea antirabica anuala.

  c) Lasarea fara supraveghere pe domeniul public a animalelor detinute in gospodariiindividuale sau in incintele agentilor economici care s-au declarat proprietari.

  Art.21 Faptele savar~ite la art. 20 se sanctioneaza cu amenda contraventionala dupa cumurmeaza:

  a) Faptele de la art 20 lit. a, b, se sanctioneaza cu amenda de la 500 la700 lei

  b)Faptele de la art. 20 lit c se sanctioneaza cu amend a de la 200 la 400 lei.

  Art.22 Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor se face de catreimputemiciti ai Primarului general, conform Ordonantei 212001 privind regimul juridic alcontraventiilor. cu modificarile ~i completarile ulterioare. Agentul constatator stabile~teamenda in procesul verbal de constatare a contraventieLContravenientul poate achita intermen de eel mult 48 de ore de la data incheierii proeesului verbal ori, dupa caz de la datacomunicarii acestuia. jumatate din minimul amenzii.

  Pre~edintede ~edinta.Calin Murg

  Bucure~tiNr. .

  Secretar General alMunicipiului Bucure~ti

  Tudor Toma

  EkIul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucurel1ti,Romania; tel.: +402:1.305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro Pag 5

  http://www.bucuresti-primaria.ro

 • Anexa 1

  Tarife agenti economici care solicitil prestari servicii - clinica mobilii

  TARIF MANOPERA CANTITATE ~-30 Lei CAPTURARE 1 CAINE

  40 Lei STERILIZARE 1 CAINE

  10 Lei IDENTIFICARE 1 CAINE

  5 Lei VACCINARE 1 CAINE--

  ANTIRABICA

  B-dul 7~_e-147.sector 5, Bucure~ti. Romania; tel.: +4021305 55 00; www.bucure~ti-primaria.rot

  Pag6

 • PRIMAR GENERALEtaj: 1, earn. 101

  tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int1101

  fax: 312 00 30

  e-mail: [email protected]\tC oc'TbIISO 9rel : 2aXI SlJU art'icr.1S014001 : 2004

  Primaria Municipiului Rucurc§ti

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Administratia pentru Supravegherea Cainilor fara Stapan Bucure~ti se preocupa deincurajarea adoptiei si prevenirea abandonului animalelor din Municipiul Bucure~ti conformprincipiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protectia cetatenilor .

  Prin prezentul proiect de hotc'irare propunem desfasurarea unui program desterilizari gratuite a cainilor si pisicilor care circula liber pe spatiul public.. ActivitateaAdministratiei pentru Supravegherea Cainilor fara Stapan Bucure~ti se desfa~oara intr-unritm sustinut pe teritoriul capitalei, incurajand adoptia conditionatc'i de sterilizareachirurgicala pentru scaderea populatiei canine si feline care circula liber pe spatiul public.

  Beneficii aduse ceta~eanului :• asigurarea sterilizarii gratuite a cainilor si pisicilor• asigurarea vaccinMi antirabice gratuite a cainilor si pisicilor• identificarea prin crotaliere si microcipare a cainilor si pisicilor gratuit• introducerea in baza unica de date a animalelor adoptate• oficializarea proprietatii prin adoptia gratuita a animalelor• Iimitarea raspandirii necontrolate a bolilor cu transmitere la am

  Beneficii aduse administratiei publice locale:• monitorizarea animalelor care circula nesupravegheate in Bucure~ti• responsabilizarea popula~ei posesoare de animaIe• stoparea inmultirii necontrolate a animalelor deja Iibere pe strazi• asigurarea unui mediu de viata sanatos in capitala• extinderea bazei de date la nivel local cu noi adoptatori si inlesnirea identificarii

  proprietarilor in cazul incidentelor produse de animale.• imbunatatirea imaginii municipalitatii.

  Identificarea tuturor animalelor si inscrierea lor intr-o baza unica de date, va asiguracontrolul mi~carii acestora pe teritoriul Mun.Bucure~ti ~i limitarea inmultirii necontrolate ,

  Avand in vedere cele prezentate, supun spre dezbatere Consiliului General al MunicipiuluiBucure~ti proiectul de Hotarare privind detinerea si controlul reproductiei cainilor si pisicilorin Municipiul Bucure~ti.

  lHlul Regina EJlsabeta 47, sector 5, Bucur~ti,

  mailto:[email protected]

 • DIRECTIA PROTECTIA MEDIULUI51 EDUCATIE ECO-CIVICAetaj: 3, earn. 313

  leI.: 305 55 24; 305 55 00 Int. 1313

  fax: 305 55 24

  e-mail: [email protected]

  S\iCce'tiGIlIS09001 ~ SWt.4c.retfi;.lIISOI4001 2004

  Primaria Munici iului Bucure tiH1. 2!i6 Jf-tP/.JMJ

  RAPORT DE SPECIALITATE

  Adminislra~a pentru Supravegherea Cainilor fara Stapan Bucure~ti, institu~e de interes publicsubordonata CGMB se ocupa cu gestionarea popula~ei canine care circula Iiber si fara insolitor pe spa~ulpublic al Municipiului Bucure~ti.

  in urma promulgarii modificarilor ~i completarilor Legii 205/2004 privind Proteqia Animalelor, prinLegea 9/2008, a fost introdus un nou articol, "Art. T" potrivit caruia: "Este interzisa euthanasierea cainilor,pisicilor ~i a attar animale, cu excepfia animalelor cu boli incurabile constatate de medicul veterinar",articol ce aduce modificari in desta~urareaactivita~i Adminislra~ei pentru Supravegherea Gainilor fara StapanBucuresti, respectiv Legii 227/2002 de aprobare a OUG 155/2001.

  De~i art.1, alin.(2) din Leges 20512004 modificata ~i completata prin Legea 9 din 11 ianuarie 2008 aramas nemodificat, in sensul ca "Gestionares populafiei canine tara stBpan de pe teritoriul Romaniei sereglementeaza prin lege speciatan - (Leges 227/2002), conform Legii 24/2000 privind norrnele de tehnicalegislativa pentru elaborarea actelor normative. Anexa 3 din Leges 22712002 - Euthanasierea cainilor, seinte/ege a fi abrogatB.

  Daca potrivit legjsla~ei in vigoare euthanasia nu se mai efectueaza, ne aflam introOsitualie faraprecedent fiind obliga~ de actuala legisla~esa cazam cainii existen~ in adaposturi pana la adop~esau decesullor pe cale naturala .

  Luand in calcul blocajul adus activitatii de acest act normativ, ne vedem nevoiti de a propune 0 nouahotarare de consiliu. avand ca baza legala HG nr 95512004 pentru aprobarea reglementarilorcadru de aplicarea Ordonantei Guvemului nr. 71/2001 privind organizarea si func~onarea serviciilor publice de administrare adomeniului public si privat de inleres local, care sa aduca deblocarea activilatii in speta.

  Adop~a si responsabilizarea popula~ei iubitoare de animale reprezinta un deziderat permanent alinstilutiei noaslre, prin urmare dorind sa avem un numar cat mai mare de persoane adoptatoaresi responsabilede bunastarea animalelor conform Legii privind Prolec~a Animalelor nr. 20512004, modificata si completala cuLegea nr. 9/2008 in baza de date,in acesl sens propunem desfa~urareaunui program de sterilizari grabJite.

  Fiecare locuitor al capitalei cunoa~le situa~a unui caine sau a unei pisici care vietuie~le in MunicipiulBucure~ti. Nimeni insa, nu a reu~it sa nurnere toate animalele cu alat mai mutt acum, cand pericolul apa~eiunei epizootii este maxim.

  Fiecare proprietar de caini ~ipisici lrebuie sa dedare si sa-~i inregislreze animalele introObaza de datecentralizata la nivel de administra~e. Identificarea popula~eicanine si feline din Bucure~tieste primul pas catresiguranta. cunoastere si progres in domeniul realizarilor municipalila~i.

  Pentru to~ proprietarii de caini ~i pisici care nu pot avea conlrolul asupra inmultirii acestora, se impunesterilizarea animalelor, odata cu identificarea si inregislrarea in baza unica d~ date a institujiei. Se previneastfel abandonul de pui de caini si pisici pe spa~ul public, in zona pie!elor, spitalelor, cu~ ale institu~ilor deinvatamant sau aile zone in care, in viziunea cetatenilor. exism ..oameni milo~i"

  lHlul Regina Elisabela 47, sector 5, Bucur~ll, Romania; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresll-prlmarla.ro

  mailto:[email protected]://www.bucuresll-prlmarla.ro

 • Pentru eficienlizarea programului propus este necesara implicarea medicilor veterinari de liberapractiea care vor incheia contracte de prestari serviai cu ASCSB, care vor primi pentru fiecare animal sterilizatsuma de 60 lei, care reprezinta valoarea sterilizarii unui animal de eatre medicii veterinari, respectiv :

  - anestezie - 0,49 lei;- medicament -11,43 lei ;- materiale sanitare +dezinfectan~- 36,76 lei ;- 20% costuri aferente.Ace~tia vor avea obliga~a de a raporta lunar situa~a animalelor fara de~nator tratate, vaccinate,

  deparazitate, identificate, pentru a putea fi introduse in baza unica de date.Beneficii aduse cetateanului :

  asigurarea sterilizarii graluiteasigurarea vaccinarii antirabice gratuiteidentificarea prin erotaliere si microcipare in mod gratuitIntroducerea in baza unicil de date a eainilor si pisicilor adoptateOficializarea proprieta~i prin adoplia gratuita

  - limitarea raspfmdirii neeontrolate a bolilor cu transmitere la om

  Beneficii aduse administ~ieipublice locale:

  monitorizarea animalelor care circula nesupravegheate in Bucure~ti- responsabilizarea populagei posesoare de animale- stoparea inmul9rii neeontrolate a animalelor deja libere pe strazi- asigurarea unui mediu de viata sanatos in capitalc'i- extinderea bazei de date la nivellocal cu noi adoptatori si inlesnirea identificarii proprietarilor

  in cazul incidentelor prod use de animale.- cre~terea imaginii municipalita9i.

  La solicitarea agen~lor economici pentru serviciile prestale de Administratia pentru SupraveghereaCiiinilor fara Stapan Bucure~ti se vor percepe tame pentru presta rea caire ace~tia , respectiv sterilizare,identificare, vaccinare antirabica a animalelor, creindu-se in acest fel venituri proprii.

  Acest program se va desfa~ura in colaborare cu organiza~i1e de prot~e a animalelor, fiecarederuland campanii de informare, mediatizare, cu privire la modul de desfa~urare a programului de gestionare aanimalelor.

  DIRECTOR,Directia Protectia Mediului!;)i Educatie Eco-civica

  DIRECTOR,Administratia pentru

  Supravegherea Cainilor faraSt~pitn Bucure!;)ti

  b-dulReginaElisabeta47, sector5, Bucure~l,Romania;tel.:+4021305 55 00; www.bucurestli>rlmarla.ro pag.2