Prelegere V

download Prelegere V

If you can't read please download the document

 • date post

  18-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

description

prelegere

Transcript of Prelegere V

 • PRELEGERE VPRELEGERE V

 • PatologiaPatologia hidricahidricaPatologiaPatologia legatalegata de de apaapa

  n compozin compoziia apei intr un mare numr de ia apei intr un mare numr de substansubstane minerale, prezente e minerale, prezente n acelan acelai timp i timp i i n n organele organele i i esuturile organismului uman; de esuturile organismului uman; de aceea saceea s--a putut stabili o relaa putut stabili o relaie ie ntre substanntre substanele ele minerale din ap minerale din ap i cele din organism i cele din organism n sensul n sensul c att excesul cat c att excesul cat i careni carena unora dintre a unora dintre acestea acestea n apa potabil se rsfrnge asupra n apa potabil se rsfrnge asupra concentraconcentraiei aceloraiei acelorai substani substane e n organismul n organismul uman.uman.

 • DeDei, i, n general, n general, aportul de elemente aportul de elemente minerale necesare organismului este minerale necesare organismului este asigurat prin alimente asigurat prin alimente i numai i numai ntrntr--o mica o mica msur prin apmsur prin ap, varia, variaia concentraia concentraiei iei hidrice a acestora poate influenhidrice a acestora poate influena puternic a puternic organismul uman.organismul uman.

  Unele elemente minerale (bioeUnele elemente minerale (bioelementele) lementele) iau parte activ la majoritatea proceselor iau parte activ la majoritatea proceselor metabolice, cremetabolice, creterea terea i dezvoltarea i dezvoltarea organismului, hematopoeorganismului, hematopoezz, procese , procese imunitare, sinteza unor enzime imunitare, sinteza unor enzime i hormoni i hormoni

 • BioelementeleBioelementele Grupa macroelementelor conGrupa macroelementelor conine ine

  substansubstane a cror rol e a cror rol n fiziologia n fiziologia i i patologia uman este bine cunoscut patologia uman este bine cunoscut (calciu, magneziu, sodiu, potasiu).(calciu, magneziu, sodiu, potasiu).

  Rolul microelementelor (fluor, iod, crom, Rolul microelementelor (fluor, iod, crom, mangan, vanadiu, zinc, seleniu, cupru, mangan, vanadiu, zinc, seleniu, cupru, cadmiu, cobalt) cadmiu, cobalt) n organism are n organism are nc nc aspecte incomplet elucidate.aspecte incomplet elucidate.

 • IodulIodulApa potabilApa potabil, c, ca surs de iod pentru organisma surs de iod pentru organism, aduce doar 10, aduce doar 10--15 % 15 %

  din necesarul zilnic al omului. Concentradin necesarul zilnic al omului. Concentraia iodului ia iodului n ap reflect n ap reflect concentraconcentraia iodului din sol ia iodului din sol i respectiv din alimentele cultivate pe i respectiv din alimentele cultivate pe acesta.acesta.

  Apele marine conApele marine conin 17in 17--50 mg50 mg I I--/L. /L. Apele dulci sunt srace Apele dulci sunt srace n iod n iod (0,2(0,2--2 mg/L).2 mg/L).

  Se apreciaz c cea mai mare parte a surselor de ap potabil deSe apreciaz c cea mai mare parte a surselor de ap potabil de pe pe glob sunt srace glob sunt srace n iod. n iod. n n ara noastr peste ara noastr peste 50 % 50 % din sursele din sursele de ap conde ap conin sub 5 in sub 5 g Ig I--/L./L.

  Iodul este singurul microelement integrat Iodul este singurul microelement integrat n structura unui hormon.n structura unui hormon.

  ConcentraConcentraia total de iod ia total de iod n organism este de aproximativ 25 mg, n organism este de aproximativ 25 mg, n n majoritate fiind concentrat majoritate fiind concentrat n glanda tiroid n glanda tiroid (15 mg). (15 mg). n n esuturile esuturile extratiroidiene (muextratiroidiene (muchi, ficat etc) este foarte redus.chi, ficat etc) este foarte redus.

 • Prin introducerea profilaxiei iodate, Prin introducerea profilaxiei iodate, incidenincidena bolii este a bolii este n medie de 47,1 %, n medie de 47,1 %, iar iar n juden judeul Iaul Iai valoarea medie este de i valoarea medie este de 33,5 %33,5 %..

  Msurile de profilaxie constau Msurile de profilaxie constau n n normalizarea prin diferite mijloace a normalizarea prin diferite mijloace a aportului de iod.aportului de iod.

  Metoda cea mai rspndit este Metoda cea mai rspndit este adugarea iodului adugarea iodului n sarea de buctrie n sarea de buctrie (9(9--15 mg15 mg I I--/kg /kg sare), subsare), sub form de iodur form de iodur de sodiu sau de potasiu .de sodiu sau de potasiu .

 • FluorulFluorul

  ConcentraConcentraia de fluor din ap depinde de ia de fluor din ap depinde de prezenprezena acestuia a acestuia n sol, gradul de n sol, gradul de solubilitate al fluorurilor etc. Apele de solubilitate al fluorurilor etc. Apele de suprafasuprafa, dulci, con, dulci, conin 0,01in 0,01--0,3 mg/dm3, 0,3 mg/dm3, apele subterane 0,1apele subterane 0,1--2,5 mg F2,5 mg F--/L, uneori /L, uneori i i mai mult, iar apa de mare are o valoare mai mult, iar apa de mare are o valoare medie de 1,3 mg/dm3. medie de 1,3 mg/dm3.

  n n ara noastr apele sunt carenara noastr apele sunt carenate ate n n fluor, pestfluor, peste 6e 60 %0 % din sursele de ap din sursele de ap avnd concentraavnd concentraii sub 0,35 mg/dm3. ii sub 0,35 mg/dm3. Un Un procentprocent de 4 % de 4 % dindin apeleapele dindin ara ara noastrnoastrau au valorivalori de peste 1,5 mg Fde peste 1,5 mg F--/dm3./dm3.

 • Dintre substanDintre substanele minerale care ele minerale care influeninflueneaz starea de sntate a eaz starea de sntate a consumatorului, atunci cnd sunt prezente consumatorului, atunci cnd sunt prezente n exces n exces n ap amintimn ap amintim: :

  NitratiiNitratii PlumbulPlumbul MercurulMercurul Cadmiul Cadmiul ArsenulArsenul Substante radioactiveSubstante radioactive

 • SUBSTANTE ORGANICESUBSTANTE ORGANICE

  DetergentiDetergentiPesticidePesticideSubstanteSubstante cancerigenecancerigene

  hidrocarburilehidrocarburile policiclicepoliciclice aromaticearomatice (HPA);(HPA); compucompuiiii NN--nitrozonitrozo;; trihalometaniitrihalometanii

 • THM prezenTHM prezeni curent i curent n apa potabil suntn apa potabil sunt:: cloroformul cloroformul (CHCl3),(CHCl3), bromdiclormetanulbromdiclormetanul -- BDCM (CHBrCl2),BDCM (CHBrCl2), dibromclormetanul dibromclormetanul DBCM (CHBr2Cl) DBCM (CHBr2Cl) bromoformul (CHBr3). (CHBr3).

  Cantitativ, cloroformCantitativ, cloroformul reprezint ul reprezint 90% d90% din in totalitatea THM dar aceast proportotalitatea THM dar aceast proporie variaz ie variaz semnificativ cu consemnificativ cu coninutul apei brute inutul apei brute n bromuri n bromuri i cu pHi cu pH--ul apei.ul apei.

  Aceste substanAceste substane sunt e sunt n stare lichid la n stare lichid la temperatura obitemperatura obinuitnuit; ; n aer se descompun prin n aer se descompun prin reacreacii de fotooxidare; ii de fotooxidare; cloroformul se transform cloroformul se transform n diclorocarbonil (fosgen) n diclorocarbonil (fosgen) i acid clorhidric.i acid clorhidric.

  Timpul de Timpul de njumtnjumtire este de 26 ire este de 26 260 de zile 260 de zile pentru cloroform pentru cloroform i de aproximativ 60 de zile i de aproximativ 60 de zile pentru trihalometanii bromapentru trihalometanii bromai.i.

 • Printre parametrii care influenPrintre parametrii care influeneaz eaz cantitatea de THM, cantitatea de THM, unii se referunii se refer la la calitatea apei, cantitatea de substancalitatea apei, cantitatea de substane e organice (carbon organic totalorganice (carbon organic total--COT), COT), conconinutul inutul n bromuri, n bromuri, n amoniac, pHn amoniac, pH--ul, ul, alcalinitatea, temperatura) alcalinitatea, temperatura) i i alalii la ii la procesul propriuprocesul propriu--zis de tratarezis de tratare (doza (doza i i tipul de dezinfectant utilizat, timpul de tipul de dezinfectant utilizat, timpul de contact)contact)

 • Expunerea populaExpunerea populaiei la THMiei la THM Principala surs de expunere a populaPrincipala surs de expunere a populaiei la THM iei la THM

  este apa consumat ca ap potabil dar este apa consumat ca ap potabil dar i i n alte n alte scopuri casnice (sscopuri casnice (splatul rufelorplatul rufelor, du, du, b, baie). Saie). S--a a demonstrat c folosirea agendemonstrat c folosirea agenilor de albire pe ilor de albire pe baz de clor la splatul rufelor favorizeaz baz de clor la splatul rufelor favorizeaz formarea cloroformului formarea cloroformului i constituie o surs i constituie o surs important de expunere la subproduimportant de expunere la subprodui de i de clorinare. De asemenea, clorinare. De asemenea, consumul de buturi consumul de buturi rcoritoare preparate cu ap clorinat constituie rcoritoare preparate cu ap clorinat constituie o alt surs de expunere a organismului la THMo alt surs de expunere a organismului la THM Nu trebuie neglijat expunerea prin practicarea Nu trebuie neglijat expunerea prin practicarea notului notului n bazine n bazine n care apa este supus n care apa este supus dezinfecdezinfeciei cu clor.iei cu clor.

 • Ci de absorbCi de absorbieie

  IngestiaIngestia reprezint principala cale de absorb reprezint principala cale de absorbie pentru ie pentru THM conTHM coninuinui i n apa de robinet; n apa de robinet;

  Utilizarea apei Utilizarea apei n scopuri casnicen scopuri casnice, m, mai ales pentru igiena ai ales pentru igiena individual individual (du(du, baie) contribuie la absorb, baie) contribuie la absorbia THM prin ia THM prin inhalare sau pe cale cutanatinhalare sau pe cale cutanat. .

  Pentru a se evalua importanPentru a se evalua importana expunerii la cloroform a expunerii la cloroform i i BDCM prin BDCM prin inhalare inhalare i absorbi absorbie cutanatie cutanat ss--a calculat un a calculat un factor de modificare pentru fiecare compus, exprimat factor de modificare pentru fiecare compus, exprimat n n litri echivalent/zilitri echivalent/zi (LEg/zi). Pentru expunerea prin (LEg/