Prefecții județelor Olt și Romanați

228

Transcript of Prefecții județelor Olt și Romanați

Page 1: Prefecții județelor Olt și Romanați
Page 2: Prefecții județelor Olt și Romanați

PREFECŢII JUDEȚELOR OLT ŞI ROMANAŢI

Album documentar

Page 3: Prefecții județelor Olt și Romanați
Page 4: Prefecții județelor Olt și Romanați

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI OLT MUZEUL JUDEŢEAN OLT

SERVICIUL JUDEŢEAN OLT AL ARHIVELOR NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI

PREFECŢII JUDEŢELOR

OLT ȘI ROMANAŢI

ALBUM DOCUMENTAR

Iniţiat şi prefaţat de Cătălin-Ștefan ROTEA

Prefectul Judeţului Olt

Slatina

2014

Page 5: Prefecții județelor Olt și Romanați

Album realizat de: dr. Laurenţiu-Gerard GUŢICĂ-FLORESCU (coordonator) drd. Doru NEAGU ing. Dan VIZIREANU Muzeul Judeţean Olt dr. Bogdan-Ion BĂDIŢOIU (coordonator) Dana-Iulia CHIŢU Cristina CORMAN Irina VÎRTEJARU Serviciul Judeţean Olt al Arhivelor Naţionale ale României Ioana COSTEA-GRĂMESCU (coordonator) Stoica MARICICA Theodor RĂDOI Adela VITAN Anişoara DUMITRAŞCU Prefectura Judeţului Olt ISBN 978-973-XXXXXXXXX Coperta I: Vechiul sediu al Prefecturii inaugurat în 1887. Coperta IV: Noul sediu al Prefecturii Județului Olt inaugurat în 1994. Descrierea C.I.P. a Bibliotecii Naţionale a României Prefecţii judeţelor Olt şi Romanaţi: album documentar. Iniţiat şi

prefaţat de Cătălin-Ştefan ROTEA şi coordonat de dr. Laurenţiu-Gerard GUŢICĂ-FLORESCU, dr. Bogdan-Ion BĂDIŢOIU. ‒ Slatina, 2014. ‒ 200 p. il.

ISBN 978-973-XXXXXXXX I. Rotea, Cătălin-Ştefan II. Guţică-Florescu, Laurenţiu-Gerard III. Bădiţoiu, Bogdan-Ion Tiparul:

Page 6: Prefecții județelor Olt și Romanați

5

PREFAŢĂ

Albumul Documentar „Prefecţii Judeţelor Olt şi

Romanaţi” este un gest de normalitate, de recunoştinţă şi respect pentru toţi cei care au condus destinele judeţului nostru în cei 150 de ani care au trecut de la înfiinţarea Instituţiei Prefectului în România.

Despre rolul, importanţa, atributele specifice acestei instituţii s-au scris mii de pagini şi nu-mi propun să reiau aceste idei în această scurtă prefaţă, detaliile tehnice fiind oferite de dl. Bădiţoiu Bogdan (Arhivele Naţionale-Olt) şi dl. Guţică Laurenţiu (Muzeul Judeţean Olt), adevăraţi ocrotitori ai culturii oltene, cărora le mulţumesc pentru deosebita implicare!

Iniţiativa editării acestui album nu vine din altceva decât din nevoia fiecărei colectivităţi umane de a-şi respecta istoria şi de a-şi revitaliza spiritul, făcând de fiecare dată apel la tradiţii.

Să fii Prefect înseamnă să simţi vibraţia inimii la intonarea Imnului Naţional sau la vederea drapelului tricolor, să porţi stema ţării pe care o reprezinţi, în suflet, nu doar pe reverul hainei, să-I respecţi şi să-I slujeşti pe cei cărora le-ai jurat că le vei apăra drepturile şi libertăţile şi să nu uiţi niciodată că a fi român este cea mai importantă calitate pe care o ai.

CĂTĂLIN-ȘTEFAN ROTEA PREFECTUL JUDEȚULUI OLT

24 Ianuarie 2014

Page 7: Prefecții județelor Olt și Romanați

7

NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI

Albumul documentar de faţă, cuprinzând liste de prefecţi, documente, cărți poștale și

fotografii istorice, se constituie într-o primă încercare de a aduce celor interesați de istoria administraţiei româneşti imaginea, ce este drept deocamdată schematică, a succesiunii celor pe care vremurile, propriile merite şi contextul social, economic şi politic, i-au adus la conducerea judeţelor istorice Olt şi Romanaţi .

Dat fiind termenul scurt avut la dispoziţie, octombrie 2013 – ianuarie 2014, stabilit prin Ordinul Prefectului de Olt, nr. 229 din 9 octombrie 2013, odată cu membrii comisiei care aveau să se ocupe de acest proiect (dr. Bogdan-Ion Bădiţoiu, dr. Laurenţiu-Gerard Guţică-Florescu şi Ioana Costea-Grămescu), lucrarea nu şi-a propus să prezinte pe larg personalităţile, activitatea şi rolul jucat de acestea în dezvoltarea celor două judeţe. Colectivul de cercetare și elaborare a prezentei lucrări, format din specialiști provenind din mai multe instituții, Prefectura judeţului Olt, Muzeul Judeţean Olt şi Serviciul Judeţean Olt al Arhivelor Naţionale, s-au limitat la prezentarea numelor celor care au exercitat funcţia de prefect de-a lungul timpului, cu menţiunea decretelor de numire şi de încetare a activității.

Se cunoaşte faptul că pe teritoriul actualului judeţ Olt, până în anul 1950, au existat două judeţe, Olt şi Romanaţi, realitate de care s-a ţinut cont în structura volumului. Astfel, el a fost alcătuit în aşa fel încât să cuprindă separat listele prefecţilor, documentelor şi fotografiilor, până în anul 1950, când organizarea administrativ – teritorială făcută de regimul comunist a dus la dispariţia judeţelor pentru o perioadă. În 1968, când s-a revenit la organizarea pe judeţe, graniţele multora dintre județele anterioare anului 1950 au fost redesenate, unele fiind incluse în altele mai mari, unele comasate, iar altele dispărând definitiv. Dintre cele din urmă a făcut parte şi Romanaţiul, el fiind încorporat practic în noul județ Olt, fără însă a se suprapune exact pe limitele celor două anterioare.

Acesta este motivul pentru care volumul, în afara primei părţi, care se referă la prezentarea problemelor de ordin tehnic şi istoric, cuprinde alte trei părţi distincte. Prima, dedicată prefecţilor, prezintă listele cu prefecţii judeţului Olt, din perioadele 1859 – 1950 şi 1990 - 2013, precum şi prefecţii din Romanaţi, din perioada 1863 – 1950. A doua parte prezintă date succinte despre durata mandatelor, cărora li s-au adăugat documente emise în timpul exercitării funcţiei sau referitoare la aceasta, iar în cea de-a treia sunt publicate fotografiile unora dintre prefecţi, atâtea câte au putut fi, deocamdată, identificate. Tot în această ultimă parte au fost incluse o serie de imagini preluate din cartofilia românească privind cele două prefecturi.

În perioada 1950 – 1968 organizarea administrativ teritorială a ţării s-a realizat după modelul sovietic, care nu a mai avut nimic de a face cu cel tradiţional românesc, iar în perioada 1968 -1989, deşi s-a revenit la structura pe judeţe, conducerea acestora a avut caracteristici specifice regimului comunist. Autorii consideră din acest motiv că subiectul ar fi de preferat să fie reluat ulterior.

Prezentul volum conţine: listele celor 70 de prefecţi ai judeţului Olt din perioada 1859 – 1950 şi 10 din perioada 1990 – 2013; listele celor 81 de prefecţi ai judeţului Romanaţi din perioada 1859 – 1950; documente referitoare la exercitarea atribuţiilor a 53 de prefecţi ai judeţului Olt şi 62 ai judeţului Romanaţi; 20 de fotografii ale prefecţilor de Olt şi 13 ale prefecţilor de Romanaţi; 2 fotografii de epocă, 17 ilustrate din cartofilia românească și 4 imagini contemporane care înfățișează sediile prefecturilor Olt și Romanți de-a lungul timpului.

Autorii, specialişti în arhivistică, istorie, administraţie şi informatică din cele trei instituţii menționate, în limitele impuse de timpul scurt şi materialul imens care trebuia cercetat, au gândit şi realizat acest volum cu speranţa că el reprezintă doar un prim pas în abordarea sistematică a administraţiei locale de-a lungul timpului, fiind un instrument util pentru cei interesaţi de acest domeniu.

Totodată, autorii subliniază şi cu această ocazie necesitatea ca administraţia, centrală şi locală, să acorde cea mai mare atenţie păstrării patrimoniului arhivelor și muzeelor întrucât acestea reprezintă cele mai desăvârșite expresii ale culturii unei țări.

Page 8: Prefecții județelor Olt și Romanați

9

ABREVIERI

arh. = arhitect cfr. = conform col. = colonel com. = comuna D. = Decret (nr.) D.M. = Decizie ministerială dos. = dosar (nr.) D.P.M. = Decizie a Primului Ministru. dr. = doctor D.R. = Decret Regal (nr.) f. = fila gen. = general H.C.D. = Hotărârea Camerei Deputaților. H.G. = Hotărârea Guvernului României Int. = Interne J.C.M. = Jurnal al Consiliului de Miniştri jud. = judeţul lt. col. = locotenent-colonel min. = ministru mr. = maior or. = oraşul p. = pagina (r.) = (în) rezervă s.l. = sine loco [= fără loc (de emitere a documentului)] v. = verso

Page 9: Prefecții județelor Olt și Romanați

10

BIBLIOGRAFIE

A. generală Agendă, 1995 = Agendă. Elemente de monografie a județului [Olt]. Slatina:

Consiliul Județean Olt, 1995, 117 p. il. Agendă, 2004 = Agendă. Elemente de monografie a județului [Olt], ed. III-a.

[Coord. Prof. univ. dr. ec. Marin IONICĂ]. Slatina: Consiliul Județean Olt, 2004, 96 p. il. A.J.O., 1924 = Anuarul Județului Olt 1924, Slatina: Tip. Moșt. C.

Constantinescu, 1924, 208 p. il. A.J.O., 1925 = Anuarul Județului Olt 1925, Pitești: Tip. „Liga Poporului” S.A.,

1925, 228 p. il. A.J.O., 1936 = Anuarul Judeţului Olt 1936, Slatina: Tip. Moştenitori „C.

Costantinescu” (Bulbeş), [1936], 271 p. = A.J.O., 1936. A.M.I., 1897 = Anuarul Ministerului de Interne pe 16 aprilie 1897*. Anul al V-

lea. Bucuresci: Imprimeria Statului, 1897. Consultat doar în fotocopia fragmentară pusă la dispoziţie de către personalul de la sediul central din Bucureşti al Arhivelor Naţionale ale României.

Analiza, 2013 = Analiza privind evoluția istorică a termenului și a competențelor prefectului, precum și numeroase forme de exercitare a funcției în timp, [București]: Agenția Națională a Funcționarilor Publici (Proiect: Consolidarea performanțelor prefecților și subprefecților din România în contextul integrării în Uniunea Europeană și al descentralizării administrative și financiare cofinanțat din Fondul Social European), 2013 ianuarie, 74 p.

Anghel C., 1907-A = C<onstantin> ANGHEL: Amintirile unui fost prefect din timpul răscoalelor. Bucureşti: Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu (Biblioteca „Flacăra”, nr. 7), 1912, 141 + 2 p. Retipărită de către L<aurenţiu-Gerard> G<uţică> F<lorescu> cu respectarea ortografiei şi cu indicarea paginaţiei originale în: Muzeul Oltului, 2, Craiova: Autograf M.J.M. (Muzeul Judeţean Olt), 2012, p. 169-198.

A.P.J.O. = Arhiva Prefecturii judeţului Olt (Slatina). B.I.R., 1972 = Bibliografia istorică a României, II, Secolul XIX, t. I: Cadrul

general. Țara și locuitorii. Vol. îngrijit de Cornelia BODEA. [București]: Edit. Academiei Republicii Socialiste România (Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România: Institutul de Istorie „N. Iorga”), 1972, 513 p.

B.O. = Buletinul Oficial al Republicii Populare Române (1950-1965), Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România (1965-1989)

Botar D., 1996-F = Dumitru BOTAR: Fiii Romanaţiului, Craiova: Lotus-Co., [1996], 354 p. il.

Bujoreanu I.M., 1873-C = Ioan M. BUJOREANU: Collecțiune de Legiuirile României vechĭ și nuoĭ câte sʼau promulgatu pĕne la finele anului 1870. Legĭ, procedure, regulamente, decrete, instrucțiunĭ, formulariĭ, convențiunĭ, concesiunĭ, statute, circulare instructive, tablouri. Înavuțită cu Pravila lui Caragea, legiuirile principeluĭ B<arbu> D. Știrbei, Codulŭ civilŭ vechiŭ al Moldoveĭ (Calimachi), Manualŭ de pravila bissericéscă și Statutele coloniilorŭ bulgare din Bassarabia. Bucuresci: Noua Typographie a Laboratorilorŭ Românĭ (Bibliotheca de legislațiune), 1873, 2139 p.

Bujoreanu I.M., 1875-A = Ioan M. BUJOREANU: Appedince la Collecțiunea de legiurile României vechi și nuoi câte sʼaŭ promulgatŭ de la 1 ianuarie anulŭ 1871 până la 1 ianuarie 1875 și în continuațiune. Legĭ, procedure, regulamente, tractate, decrete, instrucțiunĭ, formulariĭ, convențiunĭ, concesiunĭ, statute, circulare instructive, tablourĭ, etc. etc. În acestu appendice este trecută și Pravilnicésca Condică a lui Ipsilant V.V. Bucuresci: Noua Typographia a Laboratoriloru Români, 1875, 51 + 143 + 89 + 89 + 200 + 260 + 50 + 177 + 4 + 43 p.

Page 10: Prefecții județelor Olt și Romanați

11

Calendarul, 1933 = Calendarul Partidului Naţional-Ţărănesc. Organizaţia Romanaţi, 1933, 1 f. (în col. Muzeului Judeţean Olt).

C.M.J.R., 1928 = Ștefan N. RICMAN (director de federală), Vasile ENESCU (institutor), Fr<ancisc> IOSIF (căpitan dr., medic militar), CONSTANT Paul (administrator-căpitan): Contribuțiuni la monografia județului Romanați. Cuprinzând descrierea geografică, istorică, economică, financiară, administrativă, culturală, politică a județului. Descrierea amănunțită a tuturor comunelor din jud. Romanați, cu legendele respective. Documente, hrisoave, pisanii etc. Figuri dispărute, moravuri, precum și un număr de 133 clișee, reprezentând monumente, colțuri, instituții și persoanele de seamă din cuprinsul județului Romanați. <Cu o prefață de M. N. Voiculescu, Prefect de Romanați>, Craiova: Ramuri Arte Grafice, 1928, 471 p. il. + 2 pl.

C.M.S., 2013 = [ANDRONĂCHESCU Cătălin (ing.), MIHAI George (prof.)]: Caracalul și monumentele sale: monumente de eroi, Monumente Funerare, Monumente Comemorative. Județul Olt. Istorie, Cultură, Artă, Tradiție. [Argument de Prof. dr. Dorin Teodorescu. Slatina: Edit. Fundației „Universitatea pentru toți”, 2013], 56 p. il.

D.F. = S.J.A.N. Olt, Colecţia: Documente fotografice. Dogaru M., 1994-D = Maria DOGARU: Din heraldica României: album.

[Bucureşti]: Edit. JIF, [1994], 191 p. + XCVI pl. Gherghe O., 2001-U = Otilia GHERGHE: „Un manuscris inedit aparţinând lui Ion

N. Titulescu”, Zilele „Nicolae Titulescu”, ed. XI-a: 15-16 martie 2001. Caietul simpozionului. [Slatina: Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Olt (Consiliul Judeţean Olt), 2001 martie 14, 72 p. il.], p. 51-57

Grosu A., 1996-N = Aurelia GROSU, „Nicolae Titulescu – origini”, N.T.J.O., 1996, p. 7-27.

Guţică-Florescu L.G., 2005-D = Laurenţiu[-Gerard] GUŢICĂ-FLORESCU: „Două proprietăţi ale familiei Titulescu în oraşul Slatina”, N.T., 2005, p. 31-35.

Hamangiu C., II = Codul General al României: Legi uzuale [publicat] de C. HAMANGIU, vol. II, 1024 p.

Hamangiu C., IV = Codul General al României (Coduri, Legi și Regulamente), 1858-1939 întocmit după textele oficiale. Fondator: C. HAMANGIU (fost consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție, membru onorariu al Academiei Române și ministru de Justiție). Continuatori: G. ALEXIANU (profesor universitar) și C. St. STOICESCU (inginer hotarnic). Vol. IV: Coduri, legi, decrete și regulamente cuprinzând a doua parte din legislațiunea anilor 1861-1906 (completare la vol. II și III). Ed. III-a. București: Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului: Imprimeria Centrală București, 1941, XIII + 1102 + 10 p.

Hamangiu C., XI-XII = [Codul General al României]. Legi Noui de unificare, [vol. XI-XII, 1922-1926] [publicat de C. Hamangiu, București], 1216 p.

Hamangiu C., XIII-XIV = Codul General al României. Legi nuoi de unificare, 1922-1926 cuprinzând legile, regulamentele și decretele aplicabile în tot cuprinsul țării. Continuare la vol. XI-XII adnotate cu trimiteri și referințe la legile și regulamentele din volumele anterioare de C. HAMANGIU (consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție, directorul „Pandectelor Române”) cu concursul D-lui C. St. STOICESCU. Vol. XIII-XIV. București: Edit. Librăriei „Universala” Alcalay & Co., 1293 p.

Hamangiu C., XVII = Codul General al României (Codurile, Legile și Regulamentele uzuale în vigoare), 1856-1930 întocmai după textele oficiale […] de C. HAMANGIU (consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție, membru fondator al Academiei Române, director al revistei „Pandectele Române”) cu concursul D-lui C. St. STOICESCU. Vol. XVII: Legi uzuale, 1929. București: Edit. Libr. „Universala” Alcalay & Co., 1307 p.

Hamangiu C., XXIV = Codul General al României (Codurile, Legile și Regulamentele în vigoare), 1856-1937 întocmit după textele oficiale. Fondator: C.

Page 11: Prefecții județelor Olt și Romanați

12

HAMANGIU (fost consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție, membru onorariu al Academiei Române și ministru de Justiție). Continuatori: G. ALEXIANU (profesor universitar) și C. St. STOICESCU (inginer). Vol. XXIV: Coduri, legi și regulamente cuprinzând prima parte din legislațiunea anului 1936. Partea I. București: Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului: Imprimeria Centrală, 1937, 910 + 10 p.

Hamangiu C., XXVI = Codul General al României (Codurile, Legile și Regulamentele în vigoare), 1856-1939 întocmit după textele oficiale. Fondator: C. HAMANGIU (fost consilier la Înalta Curte de Casație și Justiție, membru onorariu al Academiei Române și ministru de Justiție). Continuatori: G. ALEXIANU (profesor universal) și C. St. STOICESCU (inginer hotarnic). Vol. XXVI: Coduri, legi, decrete-legi și regulamente cuprinzând a doua parte din legislațiunea anului 1938. Partea II-a. București: Monitorul Oficial și Imprimeria Statului: Imprimeria Centrală, 1939, 2175 + 12 p.

Kitzulescu G., 1943-I = G<heorghe> KITZULESCU: Istoricul spitalului din Slatina-Olt [volum omagial închinat comemorării de 150 ani de existenţă a spitalului] Craiova: Scrisul Românesc S.A., [1943], 123 p. il. + 29 pl.

L.R., 1946 = Liberatatea Romanaţiului: ziar de luptă social-democrată, a. III, Caracal, 1946, nr. 43-44 (nov. 10), 4 p.

L.R.G. = S.J.A.N. Olt. Fond: Liceul nr. 1 „Radu Greceanu” [Slatina] Mihai G., 2001-P = Gheorghe MIHAI: Personalităţi slătinene, [Slatina]: Edit.

Scribul (Consiliul Judeţean Olt , Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu”), [2001], 252 p. M.I. = Arhivele Naţionale ale României (Bucureşti), Fond: Ministerul de

Interne. M.J.O. = [Colecţiile] Muzeul Judeţean Olt, Slatina. M.J.O., 1944 = Gheorghe PETRESCU (general, inspector general administrativ al

regiunei IX Piteşti), Florin HODINĂUANU: Monografia judeţului Olt, vol. I, Slatina-Olt: Tip. „Tiparul Oltului” propr. Constanţa E. Noale, 1944, 164 p. il.

M.M.C., 2007 = Dana-Roxana DINCĂ (drd.), Vera GRIGORESCU, Sabin POPOVICI, Monografia municipiului Caracal, [Geamăna: Edit. Tiparg (Consiliul Local & Primăria municipiului Caracal), 2007], 336 p. il.

M.O. = Monitorul Oficial, partea I-a, Bucureşti. Munteanu C., 2006-C = Codrin MUNTEANU: „Considerații privind organizarea și

dezvoltarea instituției prefectului în România”, Transilvanian Review of Administrative Sciences, [Cluj-Napoca], 2006, nr. 16, p. 85-91 = C. Munteanu, COD, 2006.

N.T., 2005 = Nicolae Titulescu. Perenitatea unui destin exemplar, coord. Laurenţiu[-Gerard] GUŢICĂ-FLORESCU & Dorin TEODORESCU, Slatina: Edit. Fundaţiei „Universitatea pentru toţi”, 2005, 243 p. + 2 pl.

N.T.J.O., 1996 = Nicolae Titulescu şi judeţul Olt, Slatina: Consiliul Judeţean Olt , Complexul Memorial „Nicolae Titulescu”, 1996, 95 p. il.

P.J.O. = S.J.A.N. Olt, Fond: Prefectura jud. Olt P.J.O., 1992 = Prefectura Judeţului Olt. Ordine emise de Prefectul judeţului Olt

în anul 1992, 343 f. P.J.O., 1993 = Prefectura Judeţului Olt. Ordine emise de Prefectul judeţului Olt

în anul 1993, 169 f. P.J.O., 1998 = Prefectura Judeţului Olt. Ordine emise de Prefectul judeţului Olt

pe anul 1998, 196 f. P.J.O., 2004, III = Prefectura Judeţului Olt. Ordine emise 2004, vol. III [nr. 201-

289], 273 f. P.J.O., 2005, I = Prefectura Judeţului Olt. Ordine emise 2005, vol. I [nr. 1-100],

322 f. P.J.O., 2008, I = Instituţia Prefectului Jud. Olt. Ordine de prefect, 2008, vol. I,

167 f.

Page 12: Prefecții județelor Olt și Romanați

13

P.J.O., 2009, I = Instituţia Prefectului Jud. Olt. Ordine emise 2009, vol. I, 232 f. P.J.O., 2009, III = Instituţia Prefectului Jud. Olt. Ordine emise 2009, vol. III,

211 f. P.J.R. = S.J.A.N. Olt, Fond: Prefectura jud. Romanaţi Poboran G., 1908-I = G<eorge> POBORAN (Directorul Şcoalei de băeţi No. 1

Ionaşcu din Slatina): Istoria oraşului Slatina, ed. II, Slatina: Tip. de lux Costică Constantinescu & Fiu, 1908, 507 p. il. = G. Poboran, IOS, 1908.

P.O.C. = S.J.A.N. Olt, Fond: Primăria or. Caracal Predescu L., 1999-E = Lucian PREDESCU: Enciclopedia României Cugetarea:

Material istoric. Oameni şi înfăptuiri [1940]. Bucureşti: Edit. Saeculum I.O. & Vestala, 1999, 960 p. il.

S.J.A.N. Olt = Serviciul Judeţean Olt al Arhivelor Naţionale ale României Slatina, 1906 = [Albumul fotografic al oraşului Slatina în 1906]. Colecţia

Muzeului Judeţean Olt. Sturdza M.D., 2010-N = Mihai Dim. STUDZA: „«Neoboierimea liberală»:

Familia Alimăneșteanu”, Magazin istoric, a. XLIV, București, 2010, nr. 12 (525), p. 71-73.

Ş.E.B. = S.J.A.N. Olt, Fond: Şcoala Elementară de Băieţi nr. 1 Slatina Ş.F.M. = S.J.A.N. Olt, Fond: Şcoala de fete nr. 1 Moga din Caracal Tamaş C. & Ţana S., 2004-J = Corneliu TAMAŞ, Smarand ȚANA: Județul Vâlcea

și prefecții lui [pagini de istorie a administrației]; cuvânt înainte: prefect Aurel Vlădoiu. Râmnicu Vâlcea: Edit. Conphys, 2004, 253 p. il.

Tămaş S., 1993-D = Sergiu TĂMAŞ: Dicţionar politic. Instituţiile democraţiei şi cultura civică, Bucureşti: Edit. Academiei Române, 1993, 327 p.

V.A., 1943 = «Vasile Alimăneşteanu» [necrolog], Gazeta Oltului, a. III, Slatina, 1943, nr. 30 (martie 9), p. 1. = V.A., 1943.

Zăstroiu R., 1987-C = Remus ZĂSTROIU, „Constantin D. Anghel”, Anuar de lingvistică şi istorie literară. B. Istorie literară, t. XXX-XXXI, 1985-1987, p. 209-214

b. specială

Liste cu prefecţii jud. Olt apar la: G. Poboran, 1908-I, p. 216-218; A.J.O., 1924, p. 35-36; A.M.I., 1897, p. 416-417; M.I., 1934, dos. 2, f. 46-46v. Pentru cei ai jud. Romanaţi se poate consulta: A.M.I., 1897, p. 420-421; M.I., 1934, dos. 2, f. 56v-57; M.M.C., 2007, p. 74-75.

Diferiţi prefecţi au făcut obiectul unor prezentări. Dintre aceşti prefecţi sunt de amintit: Ion Titulescu [A. Grosu, 1996-N, p. 8-9; O. Gherghe, 2001-U; L. Guţică-Florescu, 2005-D, p. 32-33], Alexandru Stăncescu [G. Mihai, 2001-P, p. 229-230], Vasile Alimăneşteanu (1884. XI. 28 – 1943. III. 6) [A.J.O., 1936, p. 13-14 (şi foto); V.A., 1943 (necrolog); L. Predescu, 1999-E, p. 25-c; M.D. Sturdza, 2010-N], C.C. Osiceanu [A.J.O., 1936, p. 7-8 şi foto], Ion A. Tomescu [A.J.O., 1936, p. 15-16 cu foto], N. Răducan-Popescu [A.J.O., 1936, p. <21-24> şi foto], Constantin D. Anghel (Iaşi, 1867. XII. 4 – Bucureşti, 1935. III. 25) [R. Zăstroiu, 1987-C].

Stemele judeţelor Olt şi Romanaţi au fost preluate după: M. Dogaru, 1994-D.

Page 13: Prefecții județelor Olt și Romanați

15

I. STUDIU INTRODUCTIV

Coordonatele istorice ale apariției și evoluției instituției prefectului în România

Una dintre instituțiile tradiționale ale administrației publice a statului român este cea a prefectului. Coordonatele istorice ale apariției și evoluției acestei funcții de înaltă demnitate publică se intersectează cu cele ale modernizării României. Procesul de reformare legislativă inițiat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza a vizat înainte de toate o profundă transformare a administrației publice a statului.

În acest context, instituția prefectului apare menționată în acte legislative importante, precum Regulamentu relativu la Directorii de Prefecturi (Decret no. 697 din anul 1861)1, Legea pentru înființarea Curții de Compturi (Decret din 24 ianuarie 1864)2, Legea pentru înființarea unui Consiliu de Statu (Decret no. 167 din 11 februarie 1864)3, Legea pentru Comunele Urbane și Rurale (Decret no. 394 din 31 martie 1864)4, Legea de expropriațiune pentru causa de utilitate publică (Decret no. 1378 din 17 octombrie 1864)5, Legea asupra Instrucțiunii (Decret no. 1150 din 25 noiembrie 1864)6, ș.a.

Legea pentru înființarea Consiliuriloru Județiane (Decret no. 399 din 31 martie 1864) prevede la art. 3, alin. 2, calitatea prefectului județului de „comisaru al guvernului pe lângă Consiliu”7. Conform art. 4 Consiliul Județean alegea din rândurile sale un Comitet Permanent format din 3 membri. Acest Comitet funcționa în lipsa Consiliului și era prezidat de Prefectul județului8.

Titlul VIII din Legea pentru înființarea Consiliilor Județene conține prevederi exprese relativ la „relațiunile prefectului cu Consiliulu județian și cu Comitetu permanentu”. Dintre prerogativele prefectoriale menționăm: Prefectul împreună cu membrii Comitetului se îngrijeau „de pregătirea prealabilă a lucrăriloru ce urmează a se supune consiliului” (art. 104); Avea dreptul de asista la toate deliberările Consiliului județean, fiind exceptate cele „ce privescu la cercetarea semiloru săle atingătoare de interesele speciale ale județului”; Consiliul era dator a-l asculta ori de câte ori solicita cuvântul. Putea face Consiliului propuneri „ce le-ar găsi cu cale, fără ca Consiliu să poată refusa a le lua în deliberare”; Nu putea niciodată să participe la votarea Consiliului, însă acest organism îi putea solicita prezența la orice deliberare (art. 105); Prefectul era „singuru însărcinatu cu executarea încheieriloru Consiliului și a Comitetului permanent. Prin grija și stăruința prefectului toate acțiunile în justiție privitoare la interesele speciale ale județului erau exercitate în numele Comitetului

1 I.M. Bujoreanu, 1873-C, p. 803-804. 2 Ibidem, p. 1189. 3 Ibidem, p. 2055. 4 Ibidem, p. 877-887. Potrivit prerogativelor conferite de această lege Prefectul, prin intermediul

Comitetului Permanent din cadrul Prefecturii putea anula hotărârile Consiliilor Comunale în termen de 30 de zile sau le determina amânarea executării. În privința folosirii bugetului comunal, a acceptării donațiilor și legăturilor făcute comunei sau unor așezăminte (când valoarea lor nu depășea 10.000 lei), a proiectelor de reparații la imobile, a deschiderii și închiderii de străzi și piețe publice era necesară aprobarea formală a Comitetului Permanent. În cazuri de excepție, la inițiativa Prefectului se putea solicita promulgarea unei ordonanțe a domnitorului. Prefectul avea atribuții în domeniul ordinii publice, al organizării alegerilor și putea dispune suspendarea din funcție a primarilor din comunele cu o populație sub 3.000 de locuitori − C. Munteanu, 2008-C, p. 86.

5 I.M. Bujoreanu, 1873-C, p. 1957-1963. 6 Ibidem, p. 1816. 7 Ibidem, p. 867; „Legiuiri administrative judeţene şi comunale”, în: I.M. Bujoreanu, 1875-A, p. 41. 8 I.M. Bujoreanu, 1873-C, p. 867.

Page 14: Prefecții județelor Olt și Romanați

16

permanent (art. 106)9; În cazul în care Consiliul sau Comitetul făceau „încheieri eșite din atribuțiunile loru”, vătămătoare interesului judiciar, prefectul era dator a face „recursu său, la guvern, în zece zile”, și a le notifica în două zile de la săvârșirea lor. Recursul prefectului suspenda încheierea Consiliului vreme de 30 de zile de la notificare. Dacă în termenul amintit guvernul nu se pronunța încheiere era declarată „lucrătoare”(art. 107); În cazul dizolvării Consiliului județean ordonanța Domnească „se rostesce totodată dacă acea disolvare privesce numai pe Consiliu său și pe Comitetu permanentu”. În cazul dizolvării și a Consiliului permanent, Prefectul rămânea singurul „însărcinatu cu administrarea intereselor locale ale județului”, până la instalarea noului Comitet, ales de un nou Consiliu, având obligația de „a da seamă de administrare” pentru intervalul cronologic în care a asigurat conducerea (art. 108)10.

Decretul nr. 1147 din 4 septembrie 1864 modifica art. 3 din Legea Consiliilor Județene în următoarea formulă: Președintele Consiliului Județean era numit de Guvern din cei trei consilieri care întruneau cele mai multe voturi la alegeri. Prefectului i se reconfirma statutul de „comisar al guvernului”11.

Legea pentru Consiliile județene a fost modificată prin Legea promulgată la 31 martie 1872. Președintele era din nou ales de Consiliu, iar Prefectul era „comisar al guvernului”. Consiliul Permanent era prezidat de această dată de un președinte ales dintre membrii săi12. Titlul VIII din lege, intitulat Despre relațiunile prefectului cu Consiliul Județean și cu Consiliul Permanent (art. 101-105) reconfirma atribuțiile prefectoriale, cu o singură excepție: art. 101 stipula că președintele împreună cu membrii Comitetului trebuia să se ocupe de pregătirea lucrărilor ce urmau a fi dezbătute de Consiliu13.

Regulamentu de aplicare a legii Consiliiloru Județiane, promulgat prin Decretul nr. 729 din 1 aprilie 1872 introduce în Partea a III-a, la pct. 31 sintagma potrivit căreia Prefectul „este delegatul guvernului pe lângă Consiliu și Comitet”. El trebuia să asiste la toate ședințele Consiliului și ale Comitetului, pentru „a da socotință asupra objecteloru în desbatere” și a „propune măsurile sau soluțiunile folositoare”14. La ședințele Comitetului Prefectul putea fi suplinit de Directorul Prefecturii. Ambii demnitari publici aveau drept de veto în cadrul ședințelor la care participau. Punctul 33 face referire la unificarea Cancelariei Comitetului cu cea a Prefectului, șef al acesteia fiind directorul prefecturii15. Printr-o Circulară a Ministerului de Interne asupra legii modificate și a regulamentului pentru consiliile județene (nr. 4900 din 1 aprilie 1872), semnată de ministrul în exercițiu, Lascăr Catargiu, erau explicate succint revizuirile, solicitându-se prefecților să le studieze „cu maturitate” și să nu piardă din vedere regulamentul pentru a putea fi în „posiția de a lumina Consiliulu și Comitetu la nevoe”. În textul documentului în discuție se amintește faptul că rolul prefectului pe lângă Consiliu și Comitet „nu este tocmai același ca până acum”, făcându-se următoarea recomandare: „Siliți-vă a vă indentifica cu dânsul și a seconda autoritățile județiane din tote puterile, spre a aduce celu mai mare folosu județului a cărui administrație vă este încredințată” 16.

Legea din 1 martie 1883, care modifica prevederile legii din 1864 şi ale celei din 31 martie 1872, aducea cu sine în privința instituției Prefectului o limitare a prerogativelor, acesta nemaifiind „agent executor al deciziunilor consiliului si comitetului pe care le încredințează prezidentului comitetului permanent. Prefectul trebuia să îi dea acestuia concursul necesar”.

9 Ibidem, p. 875. 10 Ibidem, p. 876. 11 Ibidem. 12 „Legiuiri Administrative Județiane și Comunale”, în: I.M. Bujoreanu, 1875-A, p. 41. 13 Ibidem, p. 50. 14 Ibidem, p. 52. 15 Ibidem, p. 53. 16 Ibidem, p. 55.

Page 15: Prefecții județelor Olt și Romanați

17

Prin Legea pentru organizarea autorităților administrative exterioare dependente de Ministerul de Interne și fixarea circumscripțiunilor administrative, din 1 noiembrie 1892, instițutia prefectului era abilitată cu atribuții care defineau pe deplin această funcție. Astfel, capitolul I art. 5 stipula în mod expres că „în capul administrațiunei fiecărui județ este un prefect”17.

Capitolul II art. 8-9 menționau că în fiecare județ „administrațiunea afacerilor generale ale Statului este încredințată unui prefect”. În afara prefectului titular personalul prefecturilor de județe și cel al cancelariilor era următorul: „un director de prefectură, un cap de birou, un arhivar, un registrator și copiști”. Titlul II (capitolul I) definea atribuțiile și relațiile de serviciu ale prefectului. Acesta era numit prin decret regal la recomandarea ministrului de interne. Era subordonat ministrului de interne și reprezenta „puterea executivă în toată circumscripțiunea supusă administrațiunii sale”. Trebuia să „vegheze la menținerea drepturilor Statului față cu cetățenii” și să se îngrijească de „publicațiunea și executarea legilor”. Avea obligația menținerii ordinii și siguranței publice. Era însărcinat cu poliția administrativă sau preventivă din circumscripția sa, având dreptul de a face regulamente. Trebuia să inspecteze „spitalele, casele de alienați, azilurile de infirmi și alte instituții de binefacere”, „închisorile”, „căile naționale și județene” pentru a fi încredințat de starea lor și a emite rapoarte către superiori. Prefectul elibera pașapoarte, iar în orașele unde nu exista prefect de poliție gira și această funcție18.

La 3 noiembrie 1892 era emis Regulamentul de aplicațiune a legii pentru organizarea autorității administrative exterioare pendinte de ministerul de interne și fixarea circumscripțiilor administrative. Acest document întărește prerogativele prefectoriale deja amintite menționând expres la art. 24 că prefectul este „mijlocitorul între administrații săi și guvernul central”. În plus, era obligat să prezideze toate solemnitățile publice și oficiale din localitate și să poarte uniformă cu eșarfă tricoloră ca semn dinstinctiv (art. 31-32). La intrarea sa în funcție avea dreptul să primească un permis de circulație C.F.R., la clasa I, pe contul Ministerului de Interne (art. 34)19.

Legea pentru unificarea administrativă promulgată prin Decretul Nr. 1972 din 13 iunie 1925 și publicată în „Monitorul Oficial” nr. 128 din 14 iunie 1925 consfințea că instituția prefectului reprezenta autoritatea guvernamentală centrală, având atribuții de control și fiind totodată „capul administrației județene”. Pentru a putea fi numit prefect, pe lângă criteriile impuse funcționarilor publici, orice posibil aspirant la această funcție trebuia să aibă vârsta de 30 de ani împliniți și să posede diploma unei „școale superioare recunoscută de Stat”. Potrivit art. 335 al legii, ca delegat al autorității centrale, prefectul reprezenta „în județul întreg guvernul și puterea executivă”. Era șeful Poliției și în această calitate trebuia să ia măsuri pentru prevenirea delictelor și menținerea ordinii și siguranței publice20.

Legea pentru organizarea administrațiunii locale din 1929 este prima lege administrativă care delimitează autoritățile colectivităților locale, alese, de cele ale administrației centrale, numite. Promulgată prin Decretul Nr. 2712/1929 și publicată în „Monitorul Oficial” nr. 170 din 3 august 1929, această lege aduce în planul vieții administrative a țării o nouă instituție și anume „Comisia Administrativă a județului”, al cărei președinte era prefectul, având aceeași componență ca a fostului consiliu de prefectură, la care se adăuga participarea de drept a președintelui delegației permanente județene (Secțiunea V, art. 267-268)21. Pentru a fi numit prefect, pe lângă celelalte condiții cerute funcționarilor publici, cu excepția examenului de capacitate, orice

17 C. Hamanagiu, II, p. 567. 18 Ibidem, pp. 568-569. 19 Ibidem, pp. 573-575. 20 C. Hamangiu, XI-XII, p. 392-393. 21 C. Hamangiu, XVII, pp. 966-967.

Page 16: Prefecții județelor Olt și Romanați

18

candidat trebuia să aibă vârsta de 30 de ani și să posede studii universitare. Foștii senatori și deputați aleși în cel puțin trei legislaturi puteau fi numiți prefecți „fără altă calificație”. Prefectul era considerat „delegat al autorității centrale”, reprezentând guvernul și puterea executivă22.

În contextul Legii administrative din 27 martie 1936 - promulgată prin Decret Regal nr. 569 din 1936 și publicată în Monitorul Oficial, p. I, nr. 73 din 27 martie 1936 - instituția Prefectului (capitolul III, art. 83-90) dobândește mai multă substanţă, ea devenind figura principală a vieții administrative locale. Astfel, spiritul și litera legii rezervă un rol deosebit de important prefectului, care era „reprezentantul guvernului și șeful administrației județene” (art. 84). Prefectul era numit sau revocat prin decret regal urmare a propunerii Ministerului de Interne. Atribuțiunile sale erau următoarele: veghea la aplicarea legilor și regulamentelor; supraveghea activitatea tuturor instituțiilor de binefacere și asistență socială; comunica direct cu fiecare minister; avea obligația inspectării de două ori pe an a serviciilor ce depindeau de ministere și a elaborării de rapoarte asupra celor constatate; inspecta școlile de stat de toate gradele și așezămintele sanitare; monitoriza și putea asista la anchetele aflate în desfășurare în județul său; în situații de urgență majoră (inundații, epidemii, etc.) avea obligația luării deciziilor reclamate de împrejurări și a rezolvării unor asemenea cazuri; era președintele Comisiunii județene de apărare pasivă, pe care avea datoria să o convoace obligatoriu trimestrial sau de câte ori era nevoie; conducea și controla întocmirea și punerea în aplicare a planurilor de apărare a județului, fiind responsabil de mobilizarea formațiilor și serviciilor de apărare pasivă județene; controla echiparea populației cu mijloace de protecție, conform directivelor date de Ministerul de Interne; era șeful Poliției și al Jandarmeriei, având obligația legală de a lua măsuri ferme pentru prevenirea delictelor, menținerea ordinii și siguranței publice; în calitate de șef al administrației județene putea să numească, să înainteze și să aplice pedepse disciplinare tuturor funcționarilor județeni; împreună cu Consiliul județean sau cu Delegațiunea județeană trebuia să se preocupe de toate interesele județului; avea dreptul de a emite ordonanțe ce trebuiau comunicate Ministerului de Interne; era obligat să convoace în conferințe educative, cel puțin odată pe lună, pe toți funcționarii din capitala județului ce aparțineau Primăriei și Prefecturii, cu scopul de a contribui la „îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale funcționarilor administrativi, a ținerii lor în curent cu noile legiuiri, precum și îndrumarea lor asupra modului de exercitare a atribuțiunilor”23.

În perioada regimului de autoritate monarhică instituit de Carol al II-lea (10 februarie 1938 - 6 septembrie 1940) a fost promulgată prin Înalt Decret Regal (nr. 2919/1938) o nouă Lege Administrativă, publicată în Monitorul Oficial, p. I, nr. 187 din 14 august 1936. România era împărțită administrativ în 10 ținuturi. Administrația locală a fost încredințată unor funcționari numiți de autoritatea centrală: rezidenți regali în ținuturi și primari în comune. Rezidentul regal era numit pe timp de șase ani, la propunerea Ministerului de Interne, fiind considerat reprezentantul guvernului și administratorul ținutului. Noua lege diminua vizibil atribuțiile prefecților. Aceștia erau desemnați dintre ofițerii superiori ai armatei, fapt ce a nemulțumit partidele istorice.

Conform Titlului IV (Circumscripții Administrative și de Control), cap. II, art. 97, Prefectul era „în județul său, reprezentantul guvernului și al Ministerului de Interne”. Era considerat funcționar de carieră, remunerat din bugetul Ministerului și avea dreptul la locuință, iluminat, încălzit și la o indemnizație de transport, suportate din bugetul ținutului. Nu putea să dețină alte funcții plătite de stat, ținut, comună sau stabiliment public. Nu îi era permisă exercitarea de profesiuni libere, nu avea voie să fie administrator, funcționar sau cenzor în societăți civile sau comerciale, cooperative sau

22 Ibidem, pp. 967-969. 23 C. Hamangiu, XXIV, pp. 361-363.

Page 17: Prefecții județelor Olt și Romanați

19

bănci populare. Nu putea face comerț, arendășie și nici nu avea voie să gireze afacerile și averile celor ce se aflau în legătură cu funcția îndeplinită (art. 98).

Atribuțiile prefectului conform art. 99 erau următoarele: era șeful ierarhic al tuturor funcționarilor exteriori ai Ministerului de Interne din județ; avea calitatea de a supraveghea activitatea funcționarilor și a serviciilor; monitoriza și controla comunele rurale și urbane din județ, cu excepția municipiilor; executa și controla lucrările de interes județean; convoca lunar pretorii și șefii serviciilor exterioare din județ pentru coordonarea activităților; îndruma, controla și era direct responsabil de executarea lucrărilor de mobilizare și organizare a națiunii și teritoriului pentru război; supraveghea instituțiile de binefacere și asistență socială, comunitățile religioase, asociațiile și fundațiile din județ; controla activitatea administrațiunilor locale și a funcționarilor; avea dreptul de a aplica pretorilor, primarilor, notarilor și altor funcționari de la pretură, plasă, comună, de la prefectură pedeapsa mustrării și a amenzii cu pierderea salariului pe cel mult 10 zile.

Prefectul era obligat să ia măsuri de prevenire a infracțiunilor, de menținere a ordinii și liniștii publice (art. 100), iar la finele fiecărui an în exercițiu trebuia să adreseze rezidentului regal al ținutului un raport amănunțit asupra stării generale, financiare, economice, culturale și administrative din cuprinsul județului, asupra stării opiniei publice, informând asupra efectelor măsurilor guvernului (art. 101)24.

Pentru exercitarea prerogativelor sale avea la dispoziție o cancelarie prefectorială formată dintr-un șef de serviciu și mai mulți funcționari. Rezidentul regal al ținutului și un birou al mobilizării, organizării națiunii și teritoriului pentru război apreciau și aprobau nevoile cancelariei (art. 102)25.

Instaurarea guvernului comunist al dr. Petru Groza la 6 martie 1945 nu a schimbat vechea structură organizatorică a aparatului administrativ, a recunoscut parțial autoritățile ilegitime instalate în timpul administrației sovietice și a înlocuit prefecții și primarii cu reprezentanții noului regim „popular” 26.

Decretul nr. 692 din 4 aprilie 1947, devenit ulterior Legea nr. 135 pentru instituirea comisiunilor interimare la comune și județe, a consfințit schimbarea componenței administrației locale pe criterii politice. Prefectul avea misiunea alegerii membrilor acestor comisiuni pentru comunele rurale și urbane nereședință din circumscripția județului, la propunerea pretorului și a Ministerului Afacerilor Interne, pentru celelalte comune și județe la propunerea Inspectoratului General Administrativ, ținând cont de aptitudinile gospodărești ale persoanelor propuse.

Comisiile comunale interimare erau prezidate de primar sau un înlocuitor al acestuia, în timp ce Comisiile interimare județene erau conduse de prefect, ori în lipsa acestuia, de subprefect.

Legea nr. 285 din 14 august 1947 pentru modificarea și completarea unor dispozițiuni din legea pentru comerțul de devize din 1 octombrie 1932 și a altor legi pentru reglementarea schimburilor cu străinătatea avea să reprezinte ultimul27 act normativ ce conferea prefectului și prefecturilor prerogative concrete înainte de instaurarea regimului comunist.

Constituția Republicii Populare Române prevedea la art. 76 (Legea nr. 14 din 13 aprilie 1948) că „organele locale ale puterii de Stat sunt Consiliile populare locale”. Ele erau organe reprezentative, alese prin vot universal, direct, egal și secret, având un mandat de patru ani. Consiliile populare aveau sarcina de a coordona și controla întreaga activitate economică, socială și culturală locală.

24 C. Hamangiu, XXVI, pp. 1489-1490. 25 Ibidem, p.1490. 26 http://www.anfp.gov.ro/DocumenteEditor/Upload/2013/Proiecte/Analiza privind evoluția istorică a

termenului de prefect. pdf, p. 47. 27 C. Munteanu, 2006-C, p. 86.

Page 18: Prefecții județelor Olt și Romanați

20

În perioada aprilie-iulie 1949 a început procesul înființării de comitete provizorii ce aveau ca obiectiv pregătirea alegerilor noilor structuri de putere28. Prefecturile, preturile și primăriile au fost desființate fiind considerate forme de reprezentare perimate ale unui regim învechit.

Legea 5 publicată la 6 septembrie 1950 prevedea expres că: „Teritoriul Republicii Populare Române se împarte în: Regiuni, Oraşe, Raioane, Comune”29. Odată cu desfiinţarea judeţelor dispărea şi raţiunea de a fi a instituţiei prefectului.

În decembrie 1950, post alegeri, a fost emis Decretul nr. 260 pentru convocarea deputaților Sfaturilor Populare, Regionale, Orășenești și Comunale30, care stipula la art. 2 încetarea activității comitetelor provizorii „pe data instalării Sfaturilor Populare”. Ele au devenit organele locale supreme ale puterii de stat, având obligativitatea întrunirii în sesiuni ordinare sau extraordinare. Aveau ca organe „de direcție și execuție” comitetele executive alese „din sânul consiliilor populare”. Funcția Prefectului a fost înlocuită cu cea a Primului Secretar al Partidului Comunist Român al regiunii și raionului, responsabil doar în fața structurilor ierarhiei de partid.

Una din primele decizii ale regimului Ceauşescu a fost aceea de renunţare la regionalizare şi raionare. Prin legea 2 din 1968 publicată în Buletinul Oficial al R.S.R. (nr. 17-18 din 17 februarie 1968) se revine la judeţ ca principală diviziune administrativă a ţării. Ca urmare, Legea nr. 3 din februarie 1968 privind asigurarea conducerii locale de stat în unitățile administrativ-teritoriale până la alegerea Consiliilor Populare31, a statuat că activitatea Sfaturilor populare regionale și raionale, precum și a comitetelor executive ale acestora a încetat.

După înlăturarea regimului Ceauşescu în România a intervenit un vid de putere. În cadrul acestuia a apărut iniţial Frontul Salvării Naţionale care şi-a constituit structuri la nivel naţional, judeţean şi local. Când F.S.N. şi-a anunţat intenţia de a se transforma în partid politic, opoziţia în formare a reacţionat. Ca urmare, F.S.N. a acceptat formarea unui Consiliu Provizoriu de Uniune Naţională (C.P.U.N.) care a girat afacerile statului român până la alegerile din 20 mai 1990. În urma consultării populare F.S.N. a devenit partid de guvernământ având legitimitatea de a lua măsurile necesare reorganizării ţării.

Legea nr. 5 din 19 iulie 1990 privind administrarea județelor, municipiilor, orașelor și comunelor până la organizarea alegerilor locale32, preciza la art. 4 că „Prefecturile se organizează la nivelul județelor”, fiind compuse din 1 prefect, 2 subprefecți, 1 secretar și 7 membri. Actul normativ în discuție reintroduce în administrația publică a statului român una dintre instituțiile istorice tradiționale, cu aproape un secol de funcționare neîntreruptă în slujba României (1864-1950), Prefectura.

Prefectul era numit de primul ministru la propunerea Direcţiei administraţiei locale din cadrul Secretariatului General al Guvernului. În atribuţiile reînfiinţatei instituţii a prefectului intrau: (1) rezolvarea problemelor dezvoltării economico-sociale, (2) gestionarea bugetelor (până la nivel judeţean), (3) asigurarea ordinii şi siguranţei publice prin organele abilitate de lege, (4) apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. De remarcat că în primii ani după 1989 prefecturile erau numite adesea primării judeţene33.

Prin legea 10 din 1991 ianuarie 29 prefectul devenea principalul ordonator de credite la nivel judeţean34.

28 „Regulamentul pentru funcționarea comitetelor provizorii” a fost aprobat prin Decizia nr. 321 din 5

aprilie 1929 a Consiliului de Miniștrii și publicat în B.O., nr. 13 din 1949 aprilie 9. 29 Analiza, 2013, p. 49. 30 B.O., nr. 115 din 1950 dec. 14. 31 B.O., nr. 17-18 din 1968 febr. 17. 32 M.O., nr. 92, 1990 iul. 20. 33 C. Munteanu, 2006-C, p. 87. 34 Ibidem.

Page 19: Prefecții județelor Olt și Romanați

21

Prima lege de organizare a administraţie publice locale din perioada postcomunistă a fost Legea 69 din 1991 (publicată în Monitorul Oficial nr. 238 din 28 noiembrie 1991, republicată în 1996 aprilie). Principiile sale erau: autonomia locală, descentralizarea serviciilor publice, eligibilitatea autorităţilor administraţiei locale prin consultarea cetăţenilor. În art. 11, se menționează următoarele: „Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. El conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale ale administraţiei publice, organizate în unităţile administrativ-teritoriale. Prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, actele autorităţilor administraţiei publice locale, în cazul în care consideră că acestea sunt ilegale.”

În locul Prefecturilor judeţene legea înfiinţa două structuri: Consiliul Judeţean şi Prefectul. Preşedintele şi membrii Consiliului Judeţean urmau să fie aleşi prin sufragiu universal. Consiliul Judeţean este autoritatea la nivel judeţean care coordonează activitatea consiliilor locale pentru realizarea serviciilor publice judeţene. Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, fiind numit de către primul ministru prin Hotărâre de Guvern. Condiţiile pentru a accede în funcţia de prefect sunt: vârsta de minimum 30 de ani şi studii superioare. Prefectul avea în subordine un subprefect pentru judeţ şi doi subprefecţi pentru Bucureşti. În atribuţiile prefectului intrau: asigurarea intereselor naţionale şi a respectării legilor şi ordinii publice; exercitarea controlului legalităţii actelor administrative ale autorităţilor publice locale; avizarea numirii sau eliberării din funcţie a conducătorilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale; adoptarea de măsuri pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor cetăţenilor; pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care au caracter militar; întocmirea unui raport anual despre starea generală a judeţului respectiv 35.

Aceste prevederi au fost menţinute şi în Legea 24 publicată în Monitorul Oficial, nr. 76 din 13 aprilie 1996 privind modificarea şi completarea Legii Administraţiei Pubice Locale.

Constituţia României (Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991), validată prin referendumul din 8 decembrie 1991 prevede la art. 122 că:

„(1) Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. (2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, din unităţile administrativ-teritoriale. (3) Atribuţiile prefectului se stabilesc potrivit legii. (4) Prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul este suspendat de drept.”

O nouă Lege a Administraţiei Publice Locale, nr. 215 din 2001, adoptată de Parlament va fi publicată în Monitorul Oficial, nr. 204 din 23 aprilie 2001. Art. 130 al acesteia prevede că prefectul este numit de guvern şi reprezintă interesele acestuia în fiecare judeţ şi Bucureşti, numirea în funcţie şi destituirea acestuia fiind prerogativa primului ministru prin Hotărâre a Guvernului. Prefecţii sunt ajutaţi în judeţe de câte un subprefect iar la Bucureşti de 2 subprefecţi. Atât prefectul cât şi subprefectul trebuie să aibă studii superioare. Pe perioada exercitării mandatului ei nu pot să fie salariaţi la instituţiile publice, regiile autonome, companii naţionale, societăţi comerciale cu caracter de stat sau majoritar de stat şi de asemenea nu pot fi parlamentari, primari sau consilieri locali sau judeţeni.

În anul 2003 Constituţia a fost revizuită. Modificările au fost acceptate de corpul electoral prin referendumul din 18-19 octombrie 2003. Constituţia a fost publicată în

35 Analiza, 2013, p. 51-52.

Page 20: Prefecții județelor Olt și Romanați

22

Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003. Art. 123 se referă la atribuţiile prefectului. Faţă de textul anterior se prevede că: „(3) Atribuţiile prefectului se stabilesc prin lege organică. (4) Între prefecţi, pe de o parte, consiliile judeţene şi preşedinţii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.”

În Monitorul Oficial nr. 658 din 21 iulie 2004 a fost publicată Legea 340 privind prefectul şi instituţia prefectului. Conform acestei legi prefectul este reprezentantul guvernului pe plan local (art. 1:1). El este ajutat de 2 subprefecţi la judeţe şi 3 la municipiul Bucureşti (art. 9). Atât prefectul cât şi subprefectul sunt încadrați în categoria înalţilor funcţionari publici (art. 10) şi sunt responsabili în faţa legii (art. 18). „Prefectul şi subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic sau ai unei organizaţii căreia îi este aplicabil acelaşi regim ca şi partidelor politice, potrivit legii, sub sancţiunea destituirii lor din funcţia publică” (art. 17). Potrivit art. 5 din lege, activitatea prefecţilor și subprefecților trebuie să aibă la bază principiile: legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii; transparenţei şi liberului acces la informaţii de interes public; eficienţei; responsabilităţii; profesionalismului; orientării către cetăţean.

Legea 340 prevede obligativitatea prefectului de a numi un reprezentant în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de conducători ai serviciilor publice deconcentrate (art. 21). Prin lege este înfiinţat colegiul prefectorial alcătuit din prefect, subprefect şi şefii serviciilor deconcentrate având ca scop „armonizarea activităţii serviciilor deconcentrate care au sediul în judeţul respectiv, precum şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale guvernului la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia” (art. 22). Apare de asemenea şi cancelaria prefectului (art. 30).

Legea 340 a fost modificată prin O.U.G. nr. 179 publicată în Monitorul Oficial, nr. 1142 din 16 decembrie 2005. Se înfiinţează instituţia publică a prefectului, cu personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu şi cu drept de ordonator terţiar de credite (art. 1). Prefecţilor şi subprefecţilor le sunt interzise dreptul la grevă, la înfiinţarea şi apartenenţa la sindicate proprii. În cazul deplasărilor în afara judeţului trebuie să notifice Ministerul Administraţiei şi Internelor. La atribuţiile prefectului (art. 24, al. 1) se adaugă şi faptul că prefectul „asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană”.

Prin H.G. 460 din 2006 aprilie 5 (publicată în Monitorul Oficial nr. 363 din 2006 aprilie 26) prefectului îi pot fi delegate de către miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale atribuţii de conducere şi control, precum: verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice deconcentrate; verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale; analizarea modului de realizare a acţiunilor cu caracter interministerial care au ca scop creşterea calităţii serviciilor publice; organizarea unor achiziţii publice prin programe comune mai multor servicii publice deconcentrate din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti; reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în cazul în care serviciile publice deconcentrate din subordine nu pot fi mandatate; alte atribuţii stabilite prin ordin al conducătorului ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.

În concluzie, Revoluția din decembrie 1989 a readus România în marea familie a statelor democratice, iar din acest moment istoric administrația statului a fost supusă reformării graduale astfel încât să fie asigurat procesul de tranziție spre coagularea unei administrații moderne, europene, axată pe principiile descentralizării și autonomiei locale.

În anul în care se împlinesc 150 de ani de la apariţia instituţiei prefectului se cuvine, aşadar, să omagiem pe toţi aceea care, din patriotism, prin statornicie în caracter şi sacrificiu personal, au slujit cu intransigenţă şi devoţiune România eternă.

Page 21: Prefecții județelor Olt și Romanați

P R E F E C Ţ I

Page 22: Prefecții județelor Olt și Romanați

24

II. Judeţul Olt

PREFECŢI 1859 - 1950

Page 23: Prefecții județelor Olt și Romanați

25

1. Toma TĂRTĂŞESCU 1859 februarie 14 – mai 27 [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 217] 2. Costache BĂLEANU 1859 mai 27 – decembrie 1. [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 217] 3. Radian BOICEA 1860 decembrie 1 – 1861 iulie 23. [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 217]. 4. Costică VĂLEANU 1861 iulie 23 – 1862 aprilie. [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 217] 5. Vasile GÂRLEŞTEANU 1862 aprilie – august 12. [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 217] 6. Costache RIZESCU 1862 august 12 – 1863 august 21. [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 217] 7. Costache MANU 1863 august 21 – 1867 iulie 17. [A.M.I., 1897, p. 416. G. Poboran, 1908-I, p. 217 care indică drept prefect în 1866

(fără dată) pe un oarecare Broşteanu] 8. Mihai SLĂVESCU 1867 iulie 17 – 1868 mai 16. [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 217] 9. C. TĂRTĂŞESCU 1868 mai 16 – 1869 februarie 4. [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 217] 10. Anton SĂULESCU 1869 februarie 4 – 1870 august 10. [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 217] 11. Grigore FĂLCOIANU 11.1. 1870 august 10 – 1871 februarie 9. [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 217] 11.2. 1871 martie 19 – 1872 noiembrie 1. [A.M.I., 1897, p. 416. G. Poboran, 1908-I, p. 217-218 indică: 1871 mart. 10] 12. D. TITULESCU 1871 februarie 9 – martie 19. [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 217]

Page 24: Prefecții județelor Olt și Romanați

26

13. T. SOCOLESCU 13.1. 1872 noiembrie 1 – 1876 mai 22. [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 13.2. 1891 martie 1 – iulie 19. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 14. I. URLĂŢEANU 1876 mai 22 – 1877 ianuarie 10. [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 15. C<onstantin> C. DELEANU 15.1. 1877 ianuarie 10 – februarie 22. [A.M.I., 1897, p. 416; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 15.2. 1878 aprilie 22 – 1882 iunie 25. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 15.3. 1886 mai 5 – 1888 aprilie 15. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 16. Ion FURDUESCU 16.1. 1877 februarie 22 – iunie 9. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 16.2. 1877 iunie 28 – iulie 25. [A.M.I., 1897, p. 417] 17. V. MISIR 1877 iunie 9 – iunie 28. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 18. Apostol ARICESCU 1877 iulie 25 – 1878 aprilie 22. [A.M.I., 1897, p. 417] 19. Anton SUCIU 1882 iunie 25 – 1883 iulie 7. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 20. Al<exandru> CHIRCULESCU 1883 iulie 7 – 1885 aprilie 24. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 21. I. PALADI 1885 aprilie 24 – 1886 mai 5. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 22. Constantin COLIBĂŞANU 22.1. 1888 aprilie 15 – 1889 august 21. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 22.2. 1895 august 25 – octombrie 7. [A.M.I., 1895, p. 417] 22.3. 1899 aprilie 15 – iunie 15. [G. Poboran, 1908-I, p. 218]

Page 25: Prefecții județelor Olt și Romanați

27

23. Constantin Ilie NICULESCU DOROBANŢU 1889 august 21 – 1890 aprilie 5. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218: Ilie Niculescu-Dorobanţu] 24. Gr<igore> LEHLIU 1890 aprilie 5 – 1891 februarie 12. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 25. I. POLIHRON 1891 februarie 12 – martie 1. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 26. I.C. ROBESCU 1891 iulie 19 – decembrie 21. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 27. M. MĂNCIULESCU 1891 decembrie 21 – 1893 noiembrie 16. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 28. C. SĂVOIU 1893 noiembrie 16 – 1894 iunie 18. [A.M.I., 1897, p. 417. La G. Poboran, 1908-I, p. 218: 1895 nov. 16 (probabil

greşeală de tipar)] 29. G. ARGHIROPOL 1894 iunie 18 – 1895 august 25. [A.M.I., 1897, p. 417; G. Poboran, 1908-I, p. 218] 30. Al<exandru> STĂNCESCU, dr. 1895 octombrie 7 – 1899 aprilie 15. [A.M.I., 1897, p. 417; 1895 oct. la G. Poboran, 1908-I, p. 218] 31. I. DUMITRESCU 1899 iunie 15 – 1900 aprilie 4. [G. Poboran, 1908-I, p. 218] 32. Al<exandru> VARLAM 1900 aprilie 4 – august 23. [G. Poboran, 1908-I, p. 218] − Transferat la Muscel [M.O., 1900, nr. 118, aug. 25 /

sept. 7, p. 4897]. 33. M. MĂRĂSCU 1900 august 23 – 1901 aprilie 1. Numit prin D.R. 3299 din 1900 aug. 23 în locul lui Al. Varlam, transferat la

Muscel [M.O., 1900, nr. 118, aug. 25 / sept. 7, p. 4897. La G. Poboran, 1908-I, p. 218: 1900 aug. 2]. – 1901 aprilie 1.

34. Petre N. SLĂVESCU 1901 aprilie 1 – 1905 aprilie 1. [La G. Poboran, 1908-I, p. 218: 1901 ian.]

Page 26: Prefecții județelor Olt și Romanați

28

35. Constantin MUNTEANU 1904 decembrie 24 – 1907 februarie 10 Numit prin D.R. 3339 din 1904 dec. 24 în locul lui Petre Slăvescu, demisionat.

[M.O., 1904/1905, nr. 219, dec. 29 / ian. 11, p. 8106. La G. Poboran: a. 1905]. 36. C<onstantin> D. ANGHEL 1907 martie 13 / 26 – 1908 iunie 30 Numit de min. de Int., Ion I.C. Brătianu în 1907 mart. 13 / 26 [C. Anghel, 1912-A,

p. 23. G. Poboran, 1908-I, p. 218 îl indică fără nici un an]. 37. Ştefan VASILE 1908 iunie 30 – 1910 decembrie 29 Numit prin D.R. 2068 din 1908 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46. Apare la G. Poboran,

1908-I, p. 218 fără alte date cronologice ca V. Ştefan]. − Demisionat 1910 dec. 29 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46].

38. C. ŞTEFĂNESCU-ZĂNOAGĂ 38.1. 1910 decembrie 29 – 1914 ianuarie 5. Numit prin D.R. 4031 din 1910 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46. În A.J.O., 1924, p. 35:

luna pe stil nou: 1911 ian.] − Demisionat: 1914 ian. 5 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46]. 38.2. 1918 aprilie 24 – octombrie 28. Numit prin D.R. 920 din 1918 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46. În A.J.O., 1924, p. 35: din

1918 apr. 1]. − Lăsat în disponibilitate [M.I., 1943, dos. 2, f. 34]. 39. Alexandru GHIRGIU Notă: Din 1903 august 1, ca director al Prefecturii a deţinut interimar funcţia pe

perioada concediului prefectului cfr. J.C.M. 694 din 1903 iul 30 [M.O., 1903, nr. 107, aug. 8 / 21, p. 3921].

1914 ianuarie 5 – 1918 aprilie 24. Numit prin D.R. 72 din 1914 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46. În A.J.O., 1924, p. 35 se

indică 1914 ian.] − Demisionat: 1918 apr. 24 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46. În A.J.O., 1924, p. 35 Al. Ghirgiu ar fi fost prefect pînă la ocupaţie].

40. Eugeniu COLIBĂŞEANU. 1918 noiembrie 1 – decembrie 5. Numit prin D.R. 3212 din 1918 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46]. − Demisionat: 1918

dec. 5 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46]. 41. Vasile ALIMĂNEŞTEANU 41.1. 1918 decembrie 5 – 1919 octombrie 6. Numit prin D.R. 3564 din 1918 dec. 5 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46; cf. A.J.O., 1924,

p. 36]. − Demisionat: 1919 oct. 6 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46. În A.J.O., 1924, p. 36: 1919 sept.]

41.2. 1922 ianuarie 21 – 1926 martie 31. Numit prin D.R. 326 din 1922 ian. 21 [M.I., 1936, dos. 2, f. 46. În A.J.O., 1924, p.

36 apare: 1922 ian. 17]. – Demisionat [M.I., 1936, dos. 2, f. 46]. 42. G. JITEANU 42.1. 1919 octombrie 6 – decembrie 31. Col. Delegat prin D.R. 4232 din 1919 oct. 6 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46. În A.J.O.,

1924, p. 36: 1919 sept.] − Încetat delegaţie în 1919 dec. 31 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46; cf. A.J.O., 1924, p. 36].

Page 27: Prefecții județelor Olt și Romanați

29

42.2. 1920 martie 15 – octombrie 21. Col., comand. Regim. 1 Artilerie Grea. Delegat prin D.R. 1142 din 1920 [M.I.,

1934, dos. 2, f. 46; cf. A.J.O., 1924, p. 36]. − Încetat delegaţia în 1920 oct. 21 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46; cf. A.J.O., 1924, p. 36].

43. Marin ILINCA 43.1. 1919 decembrie 31 – 1920 martie 14. Numit prin D.R. 5464 din 1919 dec. 31 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46; cf. A.J.O., 1924,

p. 36]. – Demisionat: 1920 mart. 14 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46; cf. A.J.O., 1924, p. 35]. 43.2. 1933 februarie 6 – noiembrie 13. Avocat. Numit în locul lui N. Diaconescu (2), demisionat, prin D.R. 212 din 1933

feb. 6 [M.O., 1933, nr. 34, feb. 10, p. 818; M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. – Demisionat [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v].

44. <Gheorghe> KITZULESCU, dr. 44.1. 1920 octombrie 21 – 1921 aprilie 1. Medic şef la Spitalul Slatina. Delegat prin D.R. 4228 din 1920 oct. 21 [M.I., 1934,

dos. 2, f. 46; cf. A.J.O., 1924, p. 36]. – Încetat delgaţia în 1921 apr. 1 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46; A.J.O., 1924, p. 36].

44.2. 1926 martie 31 – iunie 5. Numit prin D.R. 1719 din 1926 apr. 31 în locul liberalului Vasile Alimăneşteanu,

demisionat. [M.O., 1926, nr. 77, apr. 2, p. 4967: „Ghiţulescu”; M.I., 1934, dos. 2, f. 46 unde e transcris: Chiţulescu]. – Demisionat [M.I., 1934, dos. 2, f. 46 cu menţiunea „de 2 ori prefect”].

45. Dimitre* CRISTEA 1921 noiembrie 9 – decembrie 22. Numit prin D.R. 4531 din 1921 nov. 9 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46; cf. A.J.O., 1924,

p. 36 unde e trecut: I. Hristea] – Demisionat [M.I., 1934, dos. 2, f. 46. După A.J.O., 1924, p. 36: 1921 nov. 18].

46. Romulus GEOROCEANU 1921 decembrie 24 – 1922 ianuarie 17. Numit prin D.R. 5402 din 1921 dec. 24 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46. În A.J.O., 1924,

p. 36 apare data: 1921 nov. 18]. – Demisionat. [M.I., 1934, dos. 2, f. 46]. În A.J.O., 1924, p. 36: 1922 ian. 14.

47. Mihail H. COMĂNEANU 47.1. 1921 aprilie 1 – noiembrie 9. Numit prin D.R. 1011 din 1921 apr. 1 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46 unde numele e

transcris: Mihail H. Comănescu; A.J.O., 1924, p. 36]. – Numit inspector gen. administrativ din 1921 nov. 9 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46; cf. A.J.O., 1924, p. 36].

47.2. 1927 iunie 24 – octombrie 28. Fost prefect de Olt. Numit în locul subprefectului (cu delegație) Nicolae Predescu

prin D.R. 2148 din 1927 iun. 26 [M.O., 1927, nr. 139, iun. 26, p. 8776]. − Demisionat [M.I., 1934, dos. 2, f. 46].

47.3. 1931 aprilie 24 – 1932 iunie 7. Numit cu delegaţie prin D.R. 1394 din 1931 apr. 24 [M.O., 1931, nr. 96, apr. 28, p.

4019; M.I., 1934, dos. 2, f. 46]. – Demisionat în 1932 iun. 7 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46].

Page 28: Prefecții județelor Olt și Romanați

30

48. Cicero GORCIU. 1927 octombrie 28 – 1928 noiembrie 10. Avocat. Numit prin D.R. 3103 din 1927 oct. 28 în locul lui Mihail Comăneanu,

demisionat [M.O., 1927, nr. 240, oct. 29, p. 14408; M.I., 1932, dos. 2, f. 46]. – Demisionat în 1928 nov. 10 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46].

49. N<icolae> DIACONESCU 49.1. 1928 noiembrie 13 – 1931 aprilie 16. Prof. Fost prefect. Numit prin D.R. 2787 din 1928 nov. 13 [M.O., 1928, nr. 255,

nov. 15, p. 9526; M.I., 1934, dos. 2, f. 46]. – Demisionat în 1931 apr. 16 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46].

49.2. 1932 iunie 8 – 1933 februarie 6. Numit prin D.R. 1925 din 1932 iun. 8 [M.O., 1932, nr. 137, iun. 14, p. 3810; M.I.,

1934, dos. 2, f. 46]. – Demisionat în 1933 feb. 6 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46]. 50. Niculae RĂDUCANU-POPESCU 1933 noiembrie 15 – 1936 martie 1. Fost prefect. Numit prin D.R. 2942 din 1933 nov. 15 [M.O., 1933, nr. 266, nov.

17, p. 7172; M.I., 1934, dos. 2, f. 46v; A.J.O., 1936, p. 4]. – Pensionat în 1936 mart. 1 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v; A.J.O., 1936, p. 221].

51. Constantin OSICEANU. 1936 martie 1 – 1937 decembrie 28. Avocat. Fost magistrat. Numit în locul lui N. Răducanu-Popescu, pensionat, prin

D.R. 327 din 1936 feb. 28 [M.O., 1936, nr. 51, mart. 2, p. 1797; M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. – Demisionat în 1937 dec. 28 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v].

52. Zenobie VOICULESCU 1937 decembrie 30 – 1938 februarie 10. Numit prin D.R. 4333 din 1937 dec. 30 [M.O., a. CVI, 1938, nr. 5, ian. 6, p. 86;

M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. – Demisionat* în 1938 feb. 10 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. 53. Mihail LASCĂR 1938 februarie 10 – decembrie 5. Col. Numit de min. de Int., Armand Călinescu, prin D.M. 4623-P din 1938 feb. 10

[M.O., a. CVI, 1938, nr. 39, feb. 17, p. 921; M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. – Încetat delegaţia în 1938 dec. 5 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v].

54. Constantin IULIAN 1938 decembrie 5 – 1939 martie 22. Col. Delegat prefect prin D.R. 29072 din 1938 dec. 5 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. –

Încetat delegaţie în 1939 mart. 22 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. 55. Mihail LISIEVICI 1939 martie 22 – aprilie 25. Lt. col. Numit prin D. 3439-P din 1939 mart. 22. [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. –

Încetat delegaţie în 1939 apr. 25 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. 56. Emil BROŞTEANU 1939 aprilie 25 – 1940 august 17. Col. Numit prin D. 4864-P din 1939 apr. 25 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. – Încetat

delegaţie în 1940 aug. 17 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v].

Page 29: Prefecții județelor Olt și Romanați

31

57. Ioan N. BELU 1940 august 17 – septembrie 20. Numit prin D. 9683-P din 1940 aug. 17 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. – Încetat

delegaţie în 1940 sept. 20 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. 58. Victor GEORGESCU 1940 septembrie 20 – septembrie 27. Avocat. Numit prin D. al Conducătorului Statului 3201 din 1940 sept. 20 [M.O., a.

CVIII, 1940, nr. 220, sept. 21, p. 5509; M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. – „Ieşit din funcţiune” în 1940 sept. 27 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v].

59. Nicolae RUNCANU. 1940 septembrie 27 – 1941 ianuarie 21. Avocat. Numit prin D. 3266 din 1940 sept. 27 în locul lui Victor Georgescu

[M.O., a. CVIII, 1940, nr. 227, sept. 28, p. 5597; M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. – Înlocuit în 1941 ian. 21 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v].

60. Andrei NASTA 1941 ianuarie 21-30. Col. Delegat prin Ordinul 1258 din 1941 ian. 21 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. –

Încetat delegaţia în 1941 ian. 30 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. 61. Ioan C. ZĂNESCU 1941 ianuarie 30 – iulie 14. Col. Numit prin D. 168 din 1941 ian. 31 [M.O., a. CIX, 1941, nr. 30, feb. 5, p.

538; M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. − Încetat delegaţia în 1941 ian. 30 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. Mutat la jud. Tutova [M.O., a. CIX, 1941, nr. 165, iul. 15, p. 4063-4064].

62. Gheorghe PETRESCU 62.1. 1941 iulie 14 – 1942 august 20. Col. Numit prin D.R. 2045 din 1941 iul. 14 în locul col. Ion C. Zănescu, mutat la

jud. Tutova [M.O., a. CIX, 1941, nr. 165, iul. 15, p. 4063-4064; M.I., 1934, dos. 2, f. 46v].

62.2. 1942 august 20 – 1943 mai 1. Col. (r.). Numit prin D. 2439 din 1942 aug. 20 [M.O., a. CX, 1942, nr. 137, p.

7062; M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. – Înaintat inspector gen. administrativ în 1943 mai 1 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v].

63. Dumitru EFTIMESCU 1943 mai 1 – iunie 1. Col. (r.). Numit prin D. 1105 din 1943 mai 1 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. – Din

1943 iun. 1 transferat ca prefect de Prahova [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. 64. Cicerone DOBROTESCU 1943 iunie 1 – 1944 august 30. Gen. (r.). Numit prin D. 1460 din 1943 iun. 1 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. – Încetat

funcţia de prefect în 1944 aug. 30 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v].

Page 30: Prefecții județelor Olt și Romanați

32

65. Victor E. MĂESCU 1944 august 30 – 1945 ianuarie 19. Col. (r.). Repartizat prin D. 12337 din 1944 aug. 30 [M.I. 1934, dos. 2, f. 46v]. – Îi

încetează repartiţia în 1945 ian. 19 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. 66. Dionisie SOCOL Notă: A condus prefectura în timpul concediului de 30 de zile al prefectului cfr.

J.C.M. 9269 din 1944 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. 1945 ianuarie 19 – martie 13. Subprefect de Olt. Delegat prefect prin D. 23608 din 1945 ian. 19 [M.I., 1934,

dos. 2, f. 46v]. – Încetat delegaţie în 1945 mart. 13 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. 67. Ion A. TOMESCU 1945 martie 19 – 1946 februarie 27. Numit prin D. 782 din 1945 mart. 19 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. – Demisionat cfr.

D. 639 din 1946 feb. 27 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. 68. Ioan HURMUZ 1946 februarie 27 – 1947 ianuarie 17. Avocat. Numit prin D.R. 640 din 1946 feb. 27 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. –

Demisionat cfr. D. 31 din 1947 ian. 17 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46]. 69. Ion CÂRSTOCEA 1946 decembrie 30 – 1948 martie 12. Subprefect. Delegat prefect prin D. 46889 din 1946 dec. 30 [M.I., 1934, dos. 2, f.

46v]. – Încetat delegaţie prin D. 527 din 1948 mart. 12 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v]. 70. Stan ARSENE 1948 martie 12 – 1950 martie. Numit prin D. 527 din 1948 mart. 12 [M.I., 1934, dos. 2, f. 46v].

Page 31: Prefecții județelor Olt și Romanați

33

III. Judeţul Olt

PREFECŢI 1990 - 2013

Page 32: Prefecții județelor Olt și Romanați

34

71. Nicolae GRĂDINARU 1990 august 11 – 1993 februarie 22. 1990 august 11 [Agenda, 1995, p. 30]. – Eliberat din funcţie prin H.G. 76 din 1993

feb. 20 [M.O., 1993, nr. 44, feb. 26]. 72. Marin DIACONESCU 72.1. 1993 februarie 22 – 1996 decembrie 23 Numit prin H.G. 76 din 1993 feb. 20 [M.O., 1993, nr. 44, feb. 26]. − Eliberat din

funcţie prin H.G. 1443 din 1996 dec. 23 [M.O., 1996, nr. 349, dec. 27]. 72.2. 2001 ianuarie 15 – 2004 octombrie 30. Numit prin H.G. 117 din 2001 ian. 11 [M.O., 2001, nr. 24, ian. 15]. – Suspendat

prin H.G. 1781 din 2004 oct. 28 [M.O., 2004, nr. 1001, oct. 30]. 72.3. 2004 decembrie 17-23 H.C.D. 36 din 2004 dec. 17 pentru validarea deputaţilor aleşi din 2004 nov. 28. –

Eliberat din funcţie prin H.G. 2358 din 2004 dec. 21 [M.O., 2004, nr. 1256, dec. 23]. 73. Florea MORLOVA 73.1. 1996 decembrie 23 – 1998 martie 23. Numit prin H.G. 1444 din 1996 dec. 23 [M.O., 1996, nr. 349, dec. 27]. – Eliberat

din funcţie prin H.G. 136 din 1998 martie 20 [M.O., 1998, nr. 122, mart. 24]. 73.2. 1999 august 6 – 2001 ianuarie 15. Numit prin H.G. 628 din 1999 aug. 5 [M.O., 1999, nr. 375, aug. 6]. – Eliberat din

funcţie prin H.G. 116 din 2001 ian. 11 [M.O., 2001, nr. 24, ian. 15]. 74. Octavian POPESCU 74.1. 1998 mai 21 – 1999 august 6 Numit prin H.G. 276 din 1998 mai 20 [M.O., 1998, nr. 189, mai 21]. – Eliberat din

funcţie prin H.G. 627 din 1999 aug. 5 [M.O., 1999, nr. 375, aug. 6]. 74.2. 2005 ianuarie 7 – 2008 februarie 6. Numit prin H.G. 31 din 2005 ian. 7 [M.O., 2005, nr. 24, ian. 7]. – Eliberat din

funcţie prin D.P.M. 30 din 2008 feb. 6 [M.O., 2008, nr. 95, feb. 6] pentru a fi numit inspector guvernamental.

75. Marin IONICĂ 2004 octombrie 30 – decembrie 17. Desemnat interimar prin H.G. 1784 din 2004 oct. 28 [M.O., 2004, nr. 1001, oct.

30]. – Demis prin H.G. 7 din 2005 ian. 7 [M.O., 2005, nr. 24, ian. 7]. 76. Nicolae ŞTEFAN 2008 februarie 6 – 2009 februarie 6. Numit temporar prin H.G. 118 din 2008 feb. 6 [M.O., 2008, nr. 95, feb. 6] pînă la

organizarea concursului pentru ocuparea definitivă a postului. – Eliberat din funcţie prin H.G. 39 din 2009 feb. 5 [M.O., 2009, nr. 73, feb. 6], la cerere, pentru a fi numit într-o funcţie vacantă la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a jud. Olt din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare, Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

77. Daniel ŞARPE 2009 februarie 6 – octombrie 1. Numit temporar prin H.G. 60 din 2009 feb. 5 [M.O., 2009, nr. 73, feb. 6]. –

Încetarea exercitării temporare a funcţiei de prefect prin H.G. 1131 din 2009 oct. 1 [M.O., 2009, nr. 650, oct. 1].

Page 33: Prefecții județelor Olt și Romanați

35

78. Leontin-Augustin MOISIU 2009 octombrie 2 – 2012 mai 11. Numit temporar prin H.G. 1132 din 2009 oct. 2 [M.O., 2009, nr. 651, oct. 2] pînă

la organizarea concursului pentru ocuparea definitivă a postului de prefect. – Încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei de prefect prin H.G. 435 din 2012 mai 8 [M.O., 2012, nr. 310, mai 11].

79. Eugen IONICĂ 2012 mai 11 – 2013 septembrie 4 Numit temporar prin detaşare prin H.G. 436 din 2012 mai 8 [M.O., 2012, nr. 320,

mai 11]. – Încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei de prefect prin H.G. 664 din 2013 aug. 27 [M.O., 2013, nr. 563, sept. 4].

80. Cătălin-Ştefan ROTEA Din 2013 septembrie 4. Numit temporar prin H.G. 665 din 2013 aug. 27 [M.O., 2013, nr. 563, sept. 4].

Page 34: Prefecții județelor Olt și Romanați

36

IV. Judeţul Romanaţi

PREFECŢII 1859 - 1950

Page 35: Prefecții județelor Olt și Romanați

37

1. Petre Măinescu 1859 februarie 14 – 1859 septembrie 5 [A.M.I., 1897, p. 420] 2. D.K. Mavrocordat 1. 1859 septembrie 5 – 1860 mai 5 [A.M.I., 1897, p. 420; cf. M.M.C., 2007, p. 74] 2. 1861 februarie 1 – 1862 februarie [A.M.I., 1897, p. 420; cf. M.M.C., 2007, p. 74: 1861 iul.] 3. G.G. Magheru 1860 mai 5 – 1861 februarie 1 [A.M.I., 1897, p. 420. În M.M.C., 2007, p. 74: „Ghiţă Magheru” din 1860 ian.] 4. Costache PREJBEANU 1861 februarie – iulie. [M.M.C., 2007, p. 74]. 5. Iorgu Ipceanu 1862 februarie* − septembrie 1. [A.M.I., 1897, p. 420] 6. D. Chiriţescu 1862 septembrie 1 – 1863 ianuarie 14 [A.M.I., 1897, p. 420] 7. Nicolae SOCOLESCU 1863 ianuarie 14 – 1864 noiembrie. [A.M.I., 1897, p. 420] 8. D. MARGHILOMAN 1864 noiembrie – 1866 mai 7. [Cf. M.M.C., 2007, p. 74]. 9. Gheorghe MEITANI 1866 mai 7 – iulie 28. [A.M.I., 1897, p. 420. Cf. M.M.C., 2007, p. 74 unde în 1866 apr. e indicat C.

Tărtăşescu şi din 1866 iul. Th. Georgescu] 10. Ion Z. BROŞTEANU 1866 iulie 28 – 1867 mai 1. [A.M.I., 1897, p. 420] 11. Costache RACOVIŢĂ 1867 mai 1 – 1869 februarie 26. [A.M.I., 1897, p. 420; cf. M.M.C., 2007, p. 74]. 12. C<onstantin> M. CHINTESCU* 12.1. 1869 februarie 7 – 1871 februarie 26. [A.M.I., 1897, p. 420; cf. M.M.C., 2007, p. 74: 1869 mai şi a 2-a oară în 1870. În

1870 apare şi N. St. Dobruneanu – M.M.C., 2007, p. 74]

Page 36: Prefecții județelor Olt și Romanați

38

12.2. 1872 martie 22 – 1873 februarie 1. [A.M.I., 1897, p. 420] 12.3. 1889 mai 24 – 1892 februarie 18. [A.M.I., 1897, p. 421; cf. M.M.C., 2007, p. 74] 13. C. MANOLESCU 1871 februarie 26 – martie 23. [A.M.I., 1897, p. 420; M.M.C., 2007, p. 74] 14. Şt<efan> CESIANU 1871 martie 23 – 1872 martie 22. [A.M.I., 1897, p. 420] 15. Gr<igore> FĂRCĂŞANU 1873 februarie 1 – 1874 februarie 9. [A.M.I., 1897, p. 420; cf. M.M.C., 2007, p. 74] 16. N. VOINESCU 1874 februarie 9 – august 24. [A.M.I., 1897, p. 421] 17. Gr<igore> LAHOVARI 1874 august 24 – 1875 noiembrie 6. [A.M.I., 1897, p. 421] 18. Gr<igore> SÂMBOTEANU 1875 noiembrie 6 – 1876 martie 4. [A.M.I., 1897, p. 421] 19. Amza JIANU 1876 martie 4 – mai 4. [A.M.I., 1897, p. 421; M.M.C., 2007, p. 74] 20. Gr<igore> BERENDEI 1876 mai 4-9. [A.M.I., 1897, p. 421] 21. Gr<igore> PROTOPOPESCU 21.1. 1876 mai 9 – 1877 octombrie 24. [A.M.I., 1897, p. 421] 21.2. 1879 martie 30 – 1883 mai 21 [A.M.I., 1897, p. 421] 22. Const<antin> C. DELEANU 1877 octombrie 24 – 1878 aprilie 27. [A.M.I., 1897, p. 421] 23. D. GHELMEGEANU 1878 aprilie 27 – 1879 martie 30. [A.M.I., 1897, p. 421]

Page 37: Prefecții județelor Olt și Romanați

39

24. G. CALEŢEANU 1883 mai 21 – 1884 octombrie 12. [A.M.I., 1897, p. 421] 25. Mihail DEMETRIAN 25.1. 1884 octombrie 12 – 1888 aprilie 1. [A.M.I., 1897, p. 421] 25.2. 1895 octombrie 7 – 1899 aprilie. [A.M.I., 1897, p. 421. M.M.C., 2007, p. 74 indică: 1899] 25.3. 1901 februarie 17 – 1902. Numit prin D.R. 604 din 1901 feb. 17 în locul lui Ion Brabeţianu, demisionat

[M.O., 1901, nr. 258, feb. 18 / mart. 3, p. 10498; cf. M.M.C., 2007, p. 74]. 26. D. CESIANU 1888 aprilie 1 – 1889 aprilie 25. [A.M.I., 1897, p. 421]. 27. V. VARLAM 1889 aprilie 25 – mai 24. Directorul Prefecturii. Numit provizoriu [A.M.I., 1897, p. 421]. 28. Eliodor BORUZESCU 1892 februarie 18 – martie. Directorul Prefecturii. Numit provizoriu [A.M.I., 1897, p. 421]. 29. Al<exandru> ORĂSCU 1892 martie – mai 30. 30. C. SĂVOIU 1892 mai 30 – 1893 decembrie 14. [A.M.I., 1897, p. 421] 31. P.T. SFETESCU 1893 decembrie 14 – 1894 iulie 22. [A.M.I., 1897, p. 421] 32. I. BRABEŢIANU 32.1. 1894 iulie 22 – 1895 octombrie 7. [A.M.I., 1897, p. 421] 32.2. 1899 aprilie – 1901 februarie 17. [Pînă în 1902 cfr. M.M.C., 2007, p. 74]. 32.3. 1904 decembrie 23 – 1906 august. Fost prefect. Numit prin D.R. 3313 din 1904 dec. 23 pe loc vacant [M.O.,

1904/1905, nr. 217, dec. 24 / ian. 6, p. 8042]. 32.4. 1910 decembrie 29 – 1911 iulie 30. Consilier la Curtea de Conturi. Delegat prin D.R. 4027 din 1910 dec. 29 [M.I.,

1934, dos. 2, f. 56v]. – Delegaţia încetează în 1911 iul. 30 [M.I., 1934, dos. f. 56v].

33. M. DEMETRIAN 33.1. 1895 octombrie 7 - ? [A.M.I., 1897, p. 421]

Page 38: Prefecții județelor Olt și Romanați

40

33.2. 1889 - ? [M.M.C., 2007, p. 74] 34. G. IATROPOL 34.1. 1902 – 1904 decembrie 23. [M.M.C., 2007, p. 74] 34.2. 1906 august – 1907 august 7. 35. M. MANOLESCU 1907 august 7 – 1908 iunie 30 Fost prefect. Inspector gen. administrativ. Numit prin D.R. 3183 din 1907 aug. 7

[M.O., 1907, nr. 104, aug. 10 / 23, p. 4025; M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. – În 1908 iun. 30 e numit inspector gen. administrativ [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

36. Al<exandru> SIMIONESCU 1908 iulie 4 – decembrie 8. Numit prin D.R. 2189 din 1908 iul. 4 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. – Demisionează

în 1908 dec. 8 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v] 37. Dimitrie St. CRISTIDE 1908 decembrie 8 – 1910 aprilie 13. Numit prin D.R. 3325 din 1908 dec. 8 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v] – Demisionează

în 1910 apr. 13 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 38. I.P. RĂDULESCU 1910 iunie 14 – noiembrie 27 Numit prin D.R. 2072 din 1910 iun. 14 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. – Mutat la jud.

Putna în 1910 nov. 27 [M.I., dos. 2, f. 56v]. 39. Ion M. DUMITRESCU 1910 decembrie 9-29. Numit prin D.R. 3661 din 1910 dec. 9 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. – Demisionat

în 1910 dec. 29 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 40. Victor BERCEANU 1911 iulie 30 – 1912 octombrie 17. Numit prin D.R. 2635 din 1911 iul. 30 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. – Demisionează

în 1912 oct. 17 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 41. Vasile OROVEANU Notă: După unele surse şi în 1906 [M.M.C., 2007, p. 75]. 1912 octombrie 17 – 1913 februarie 1. Numit prin D.R. 4403 din 1912 oct. 17 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v; cf. M.M.C.,

2007, p. 74]. – Demisionează în 1913 feb. 1 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 42. Th<eodor> OROVEANU 42.1. 1913 februarie 1 – 1914 ianuarie 8. Numit prin D.R. 403 din 1913 feb. 1 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v; cf. M.M.C., 2007,

p. 74]. – Demisionează în 1914 ian. 8 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

Page 39: Prefecții județelor Olt și Romanați

41

42.2. 1924 februarie 7 – iulie 31. Deputat. Numit prin D.R. 461 din 1924 feb. 7 în locul lui Marin Voiculescu,

demisionat [M.O., 1924, nr. 28, feb. 8, p. 1161]. – Demisionează în 1924 iul. 31 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

43. Petre BECHERESCU 1914 ianuarie 8 – 1915 iulie 23 Dr. Numit prin D.R. 88 din 1914 ian. 8 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v. După alte surse:

1914 nov. – M.M.C., 2007, p. 74]. – Demisionează în 1915 iul. 23 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

44. Ion C. POPESCU 44.1. 1915 iulie 23 – 1918 martie 12. Numit prin D.R. 1817 din 1915 iul. 23 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. – Demisionează

în 1918 mart. 12 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 44.2. 1926 ianuarie 27 – martie 31. Senator, fost prefect. Numit pe loc vacant prin D.R. 381 din 1926 ian. 27 [M.O.,

1926, nr. 23, ian. 28, p. 1033; M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. – Demisionat în 1926 mart. 31 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

45. Emil MARIAN 1917 aprilie 5 − ? Numit prin D.R. 3652 din 1917 apr. 5 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 46. Ştefan BIBIANU 1918 aprilie 24 – octombrie 27. Numit prin D.R. 921 din 1918 apr. 24 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v; cf. M.M.C.,

2007, p. 74]. − Demisionat în 1918 oct. 27 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 47. C<onstantin> D. ANGHEL, avocat. 1918 octombrie 27 – decembrie 5. Avocat al Statului. Delegat prin D.R. 3173 din 1918 oct. 27 [M.I., 1934, dos. 2, f.

56v]. – Încetat delegaţia în 1918 oct. 27 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 48. Andrei GRIGORESCU 1918 decembrie 5 – 1919 august 29. Numit prin D.R. 3564 din 1918 dec. 5 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. – Demisionează

în 1919 aug. 29 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 49. C. MUSTAŢĂ 1919 august 30 – septembrie 9 Numit prin D.R. 3700 din 1919 aug. 30 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. – Demsionat

în 1919 sept. 9 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 50. Vergil ŞERBĂNESCU 1919 octombrie 6 – decembrie 31. Preşedintele Tribunalului Romanaţi. Delegat prin D.R. 4232 din 1919 oct. 6 [M.I.,

1934, dos. 2, f. 56v]. – Delegaţia încetează în 1919 dec. 31 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

Page 40: Prefecții județelor Olt și Romanați

42

51. Dimitrie BREAZU 1919 decembrie 31 – 1920 martie 20. Numit prin D.R. 5464 din 1919 dec. 31 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. – Demisionat

în 1920 mart. 20 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 52. Ion MARIAN 1920 martie 20 – noiembrie 13. Numit prin D.R. 1192 din 1920 mart. 20 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. –

Demisionează în 1920 mart. 20 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 53. Niciu Vintilă 1920 noiembrie 13 – 1921 decembrie 21. Numit prin D.R. 4869 din 1920 nov. 13 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v; cf. M.M.C.,

2007, p. 74]. – Demisionează în 1921 dec. 21 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 54. Marin VOICULESCU 54.1. 1922 ianuarie 21 – 1924 februarie 7. Avocat. Fost prefect. Numit prin D.R. 327 din 1922 ian. 21 [M.I., 1934, dos. 2, f.

56v]. – Demisionează în 1924 feb. 7 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 54.2. 1927 iunie 22 – 1928 nov. 10. Avocat, fost prefect. Numit în locul pretorului Alexandru Teodorian prin D.R.

2139 din 1927 iun. 22 [M.O., 1927, nr. 136, iun. 23, p. 8632; M.I., 1934, dos. 2, f. 56v; cf. M.M.C., 2007, p. 74]. – Demisie în 1928 nov. 10 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

55. V. MARINEANU, preşedintele Comisiei interimare a or. Caracal 1924 iulie 31 – 1925 decembrie 16. Preşedintele comisiei or. Caracal. Numit prin D.R. 2615 din 1924 iul. 31 în locul

T.T. Oroveanu [M.O., 1924, nr. 168, aug. 5, p. 8952]. – Decedat în 1925 dec. 16 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

56. Constantin FLORESCU 1926 martie 31 – 1927 iunie 5. Numit în locul demisionarului I.C. Popescu prin D.R. 1713 din 1926 mart. 31

[M.O., 1926, nr. 77, apr. 2, p. 4966; M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. – Demisie în 1927 iun. 5 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

57. Alexandru TEODORIAN 1927 iunie 7-22. Maior. Fost pretor al plăşii Oltul de Sus. Numit în locul lui Constantin Florescu

prin D.R. 1918 din 1927 iun. 7 [M.O., 1927, nr. 124, iun. 8, p. 7793. În 1927 M.M.C., 2007, p. 74 indică şi pe Gh. Florescu, iar în 1927 feb. pe M. Stoicescu].

58. Marcu CELARIAN, avocat. 1928 noiembrie 14 – 1931 aprilie 16. Licenţiat în Drept. Avocat. Numit prin D.R. 2801 din 1928 nov. 14 [M.O., 1928,

nr. 256, nov. 16, p. 9566; M.I., 1934, dos. 2, f. 56v; cf. M.M.C., 2007, p. 74]. – Demisie în 1931 apr. 16 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

59. M. STĂNOIU 1931 aprilie 24 – 1932 iunie 7. Numit prin D.R. 1394 din 1931 apr. 24 [M.O., 1931, nr. 96, apr. 28, p. 4020; M.I.,

1934, dos. 2, f. 56v]. – Demisionat în 1932 iun. 7 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

Page 41: Prefecții județelor Olt și Romanați

43

60. Theodor POPESCU 1932 iunie 8 – 1933 iunie 30. Avocat. Numit prin D.R. 1925 din 1932 iun. 8 [M.O., 1932, nr. 137, iun.14, p.

3810; M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 61. Ioan PĂLTINEANU 1933 iunie 20 – noiembrie 15. Avocat. Fost prefect. Numit prin D.R. 1856 din 1933 iun. 20 în locul lui Teodor

Popescu, demisionat [M.O., 1933, nr. 141, iun. 23, p. 4191; cf. M.M.C., 2007, p. 74]. 62. Ion VELEANU 1933 noiembrie 15 – 1937 decembrie 28. Avocat. Fost deputat. Numit prin D.R. 2943 din 1933 nov. 15 [M.O., 1933, nr.

266, nov. 17, p. 7172; M.I., 1934, dos. 2, f. 56v; cf. M.M.C., 2007, p. 74: Ionel Veleanu]. – Demisionat în 1937 dec. 28 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

63. Ion SIMIONESCU 1937 decembrie 31 – 1938 februarie 10. Dr. Inspector al Artelor. Numit cu delegaţie prin D.R. 27408 în 1937 dec. 31

[M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. − Încetare delegaţie în 1938 feb. 10 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

64. Ilie TÂNJALĂ 1938 februarie 10-11. Col. Numit de min. de Int. Armand Călinescu prin decizia ministerială 4623-P din

1938 feb. 10 [M.O., a. CVI, 1938, nr. 39, feb. 17, p. 921]. Alte surse indică: D.R. 4623 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. – Înlocuit în 1938 feb. 11 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

65. Pavel FLORESCU 1938 februarie 11 – septembrie 13. Col. Numit de min. de Int. Armand Călinescu prin decizia ministerială 4824-P din

1938 feb. 11 [M.O., a. CVI, 1938, nr. 40, feb. 18, p. 932]. Alte surse: D.R. 4824 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v; cf. M.M.C., 2007, p. 74]. – Înlocuit în 1938 sept. 13* [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

66. Alexandru MARTIN 1938 august 3 – septembrie 13? Numit prin D.R. 2745 din 1938 aug. 3 prin transfer de la jud. Vaslui [M.O., a.

CVI, 1938, nr. 81, aug. 8, p. 3656] 67. Ion P. DĂNESCU, col. 1938 septembrie 13 – 1939 mai 22. Numit prin D.R. 24496 din 1938 sept. 13* [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v; cf. M.M.C.,

2007, p. 74: 1939]. – Încetare delegaţie în 1939 mai 22 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. 68. N. PREDESCU 1939 martie 17 – iunie 3. Delegat prin D. 29938-P din 1939 mart. 17 [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v]. – Încetare

delegaţie: 1939* [M.I., 1934, dos. 2, f. 56v].

Page 42: Prefecții județelor Olt și Romanați

44

69. Mihail DOBRICEANU 1939 iunie 3 – 1940 iunie 1. Col. Delegat prin D. 7341-P din 1939 iun. 3 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57]. – Mutat în

1940 iun. 1 la jud. Vîlcea [M.I., 1934, dos. 2, f. 57]. 70. Anton TEODORESCU 1940 iunie 1 – iulie 3 Lt. col. (r.). Delegat prin D. 5435-P din 1940 iun. 1 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57; cf.

M.M.C., 2007, p. 74]. – Mutat în 1940 iul. 3 la jud. Prahova [M.I., 1934, dos. 2, f. 57]. 71. Anibal DOBJANSCHI, col. 71.1. 1940 iulie 3 – septembrie 11. Numit cu delegaţie prin D. 6861-P din 1940 iul. 3 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57; cf.

M.M.C., 2007, p. 74]. – Mutat la jud. Vlaşca în 1940 sept. 11 [M.I., 1934, dos. 2., f. 57]. 71.2. 1940 octombrie 23 - ? Demisionat de la Vlaşca. Numit în 1940 oct. 23 [M.O., a. CVIII, 1940, nr. 252,

oct. 28, p. 6121]. 72. Teodor I. CĂPITĂNESCU 1940 septembrie 11 – decembrie 13. Col. (r.) Numit prin decizia Conducătorului statului 4790 din 1940 sept. 11 în

locul lui Anibal Dobjanschi mutat la Vlaşca [M.O., a. CVIII, 1940, nr. 212, p. 5345; cf. M.M.C., 2007, p. 74]. – Ieşit din funcţie.

73. Liber TÂRNOVEANU 1940 decembrie 13 – 1941 ianuarie 21. Numit prin D. 4052 din dec. 13 în locul lui Teodor I. Căpitănescu [M.O., 1940, nr.

108, dec. 17, p. 6872; cf. M.M.C., 2007, p. 74: „Libert” Târnoveanu]. – Ieşit din funcţiune* în 1941 ian. 21 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57].

74. Ilie (Ilarie) DOBRIAN 74.1. 1941 ianuarie 21 – septembrie 9. Lt. col. Delegat (Ilie* Dobrian) prin D. 168 din 1941 ian. 31 [M.O., a. CVIII,

1941, nr. 30, feb. 5, p. 538. Alte surse: 1941 ian. 24 şi 1941 ian. 30* − M.I., 1934, dos. 2, f. 57 − sau 1941 iul. – M.M.C., 2007, p. 74]. – Înlocuit [M.I., 1934, dos. 2, f. 57].

74.2. 1944 septembrie 1 – 1945 februarie 15. Lt. col. (r.). Numit (Ilarie* Dobrian) prin D. 1642 din 1944 sept. 1 în locul lt. col.

Constantin Loghin [M.O., a. CXII, 1944, nr. 204, sept. 5, p. 6242]. – Încetare de funcţie în 1945 feb. 15 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57].

75. Gheorghe PAŢA 1941 septembrie 9 – 1944 iulie 25. Col. (r.). Numit prin D.R. 2527 din 1941 sept. 9 în locul lui Ilie Dobrian [M.O., a.

CIX, 1941, nr. 217, sept. 13, p. 5458. Alte surse: gen. (r.) − M.I., 1934, dos. 2, f. 57]. Confirmat prin D.R. 3039 din 1942 nov. 18 [M.O., a. CXI, 1942, nr. 271, nov. 19, p. 10693; cf. M.M.C., 2007, p. 75]. Acordat prima gradaţie în 1943 feb. 9 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57]. – Demisionat în 1944 iul. 25 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57].

76. Constantin LOGHIN 1944 iulie 25 – septembrie 1. Col. (r.). Numit prin D. 1361 din 1944 iul. 25 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57]. –

Încetare de funcţie în 1944 sept. 1 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57].

Page 43: Prefecții județelor Olt și Romanați

45

77. Ion ULMEANU 1945 februarie 15 – martie 19. Subprefect. Numit prin D. 459 din feb. 15 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57]. – Încetarea

funcţiei în 1945 mart. 19 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57]. 78. Ilie OLTEANU 1945 martie 19 – 1946 martie 16. Avocat. Numit prin D. 782 din 1945 mart. 19 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57. Alte surse:

1945 mart. 3 – M.M.C., 2007, p. 75]. – Demisionat în 1946 mart. 16 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57].

79. Mihail MACAVESCU 1946 martie 20 – noiembrie 18. Dr. Numit prin D. 884 din 1946 mart. 20 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57; cf. M.M.C.,

2007, p. 75]. – Fiind ales deputat, e considerat demisionat prin D. 3642 din 1946 dec. 27 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57].

80. Traian CHERCIU 1946 octombrie 8 – 1948 februarie 12. Delegat prin D. 40240 din 1946 oct. 18* [M.I., 1934, dos. 2, f. 57]. – Încetarea

delegării prin D. 259 din 1948 feb. 12 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57. Data greşită (1947-1950) în M.M.C., 2007, p. 75].

81. Marin NEACŞU 1948 februarie 12 – 1950 martie. Numit prin D. 250 din 1948 feb. 12 [M.I., 1934, dos. 2, f. 57].

Page 44: Prefecții județelor Olt și Romanați

PREFECŢI ÎN

D O C U M E N T E

Page 45: Prefecții județelor Olt și Romanați

48

LISTA DOCUMENTELOR

V. JUDEŢUL OLT

1. 1861 aprilie 14, [Slatina] – Adresa prin care prefectul Radian Boicea [1860-

1861] înaintează prefecturii jud. Dolj o plângere a lui Răducanu Constantinescu din Craiova. – Ş.E.B., 1861, dos. 23, f. 3.

2. 1861 august 24, [Slatina] Invitaţie semnată de prefectul Costică Văleanu [1861-1862] adresată corpului profesoral al şcolii de băieţi nr. 1 din Slatina pentru a participa la ceremoniile organizate cu ocazia aniversării onomasticii principelui Al. I. Cuza – Ş.E.B., 1861, dos. 23, f. 86.

3. 1862 decembrie 6, [Slatina] – Prefectul Costache Rizescu [1862-1863] solicită profesorului superior al Şcolii elementare de băieţi nr. 1 Slatina rezolvarea situaţiei şcolii din com. Izvoarele de Sus, rămasă fără profesor – Ş.E.B., 1862, dos. 24, f. 1.

4. 1864. decembrie 17, [Slatina] – Prefectul Costache Manu [1863-1867] cere revizorului şcolar al jud. Olt înlocuirea învăţătorului de la com. Bălăneşti, destituit din funcţie – Ş.E.B., 1864, dos. 26, f. 56.

5. 1872, noiembrie, [Slatina] – Prefectul T. Socolescu [1871-1872] solicită Şcolii Ionaşcu din Slatina să ridice materialele care s-au licitat – P.J.O., 1872, dos. 1, f. 25.

6. 1885 ianuarie 5, Slatina – Printr-o adresă semnată de prefectul Alexandru Chirculescu [1883-1885] Prefectura jud. Olt invită corpul profesoral al Gimnaziului real „Radu Greceanu” de a participa la slujba de Bobotează – L.R.G., 1885, dos. 7, f. 1.

7. 1885 septembrie 29, [Slatina] – Printr-o adresă semnată de prefectul I. Paladi [1885-1886], Prefectura jud. Olt solicită prezenţa în gara Slatina în 1885 octombrie 1 a întregului corp profesoral al Gimnaziului real „Radu Greceanu” pentru întâmpinarea lui Carol I venit în inspecţie în zonă – L.R.G., 1885, dos. 1, f. 81.

8. 1887 martie 18, Slatina Printr-o adresă semnată de prefectul C. Deleanu [1877; 1878-1882; 1886-1888] Prefectura jud. Olt invită corpul profesoral al gimnaziului „Radu Greceanu” să vină în gara Slatina în 1887 martie 20 pentru a întâmpina pe regele Carol I – L.R.G., 1887-1888, dos. 2, f. 36.

9. 1895 iulie 7, Bucureşti − Rezoluţia prefectului G. Arghiropol [1894-1895] pe adresa prin care Serviciul Sanitar al Ministerului de Interne solicită Prefecturii jud. Olt angajarea lui Leon Schmidt ca medic al plăşii Oltul de Sus – P.J.O., 1895, dos. 1, f. 103.

10. 1895 octombrie 16, Bucureşti – Rezoluţia prefectului Alexandru Stăncescu [1895-1899] pe adresa prin care Serviciul Sanitar al Ministerului de Interne informează Prefectura jud. Olt despre numirea dr. G. Nicolau ca medic la Spitalul Judeţean din Slatina – P.J.O., 1895, dos. 1, f. 132.

11. 1904 mai 10 (ante), [Slatina] – Programul sărbătorii de 10 mai 1904 cu semnătura prefectului Petre N. Slăvescu [1901-1905] – P.J.O., 1901, dos. 104, f. 18.

12. 1909 februarie 5, [Slatina] – Prefectul liberal Ştefan Vasile [1908-1910] solicită unui administrator de plasă verificarea conturilor comunale – P.J.O., 1909, dos. 13, f. 10.

13. 1911 ianuarie 3, [Slatina] – Ordonanţă semnată de prefectul C. Ştefănescu-Zănoagă [1910-1914; 1918] prin care Prefectura jud. Olt interzice conducătorilor auto care circulă cu mașinile în or. Slatina să depăşească viteza de 10 kilometri pe oră – P.J.O., 1933, dos. 3, f. 13.

14. 1914 februarie 15, [Slatina] – Proces verbal al Comisiei interimare a or. Slatina, semnat de prefectul liberal Alexandru Ghirgiu [1914-1918], care autorizează organizarea unei tombole în cadrul balului Tinerimea din Slatina în 1914 februarie 15 – P.J.O., 1914, dos. 7, f. 9.

Page 46: Prefecții județelor Olt și Romanați

49

15. 1918 noiembrie, [Bucureşti] – Rezoluţia prefectului Eugeniu Colibăşeanu pe adresa prin care Ministerul Finanţelor modifică taxele de timbru – P.J.O., 1918, dos. 29, f. 6.

16. 1919 decembrie 13, [Slatina] − Prefectul jud. Olt, col. C. Jitianu [1919; 1920] solicită oficialităţilor judeţene întrunirea în 1919 decembrie 14 pentru strângerea fondurilor necesare ridicării unui monument al eroilor căzuţi în război – P.J.O., 1920, dos. 92, f. 35.

17. [1920] ianuarie 24, [Slatina] – Printr-o adresă semnată de prefectul Marin Ilinca [1919-1920; 1933] Prefectura jud. Olt trimite instituţiilor şi comercianţilor din judeţ bilete pentru serbarea Cercului Studenţescu „Oltul” pentru înfiinţarea unei case de citire – P.J.O., 1920, dos. 82, f. 59.

18. [1920 octombrie, Slatina] Prefectul averescan de Olt, dr. Gheorghe Kitzulescu [1920-1921, 1926], solicită medicului veterinar al judeţului sprijin în acţiunea de convingere a locuitorilor pentru a însămânţa terenurile agricole – P.J.O., 1920, dos. 4, f. 240.

19. [1921 aprilie 1, Bălăneşti] Rezoluţia prefectului Mihail H. Comăneanu [1921; 1927; 1931-1932] pe cererea prin care A. Ştefănescu din com. Bălăneşti solicită Prefecturii jud. Olt angajarea pe un post vacant – P.J.O., 1920, dos. 105, f. 15.

20. 1921 decembrie 21, [Slatina] – Prefectura Olt aprobă, sub semnătura prefectului Dimitrie Cristea [1921], deschiderea unui credit extraordinar pentru cumpărarea unei sobe şi a unor tablouri pentru com. Frunzaru – P.J.O., 1921, dos. 52, f. 130.

21. 1921 decembrie 30, [Slatina] – Rezoluţia prefectului takist Romulus Georoceanu [1921-1922] pe adresa plăşii Dumitreşti către Prefectura jud. Olt privind numirea noului secretar al com. Teslui – P.J.O., 1921, dos. 153, f. 30.

22. 1923 aprilie 3, București ‒ Decretul regal privind acordarea medaliei Răsplata Muncii clasa I-a prefectului liberal Vasile Alimăneșteanu [1918-1919; 1922-1926] − M.J.O., Fond Vasile Alimăneșteanu, inv. 4565.

23. 1930 ianuarie 3, [Slatina] Printr-o adresă semnată de prefectul ţărănist Nicolae Diaconescu [1928-1931; 1932-1933] Prefectura jud. Olt invită pe deputatul N. Căpăţineanu să participe la slujba de Bobotează din catedrala Ionaşcu a or. Slatina – P.J.O., 1930, dos. 4, f. 4.

24. 1933 noiembrie 18, [Slatina] – Decizia Prefecturii Olt, semnată de prefectul liberal Niculae Răducanu-Popescu [1933-1936], prin care avocatul slătinean C. Dobruneanu este angajat să susţină în instanţă interesele judeţului – P.J.O., 1933, dos. 25, f. 16.

25. 1937 iulie 10, Slatina – Ordonanţă a Prefecturii Olt, semnată de prefectul liberal Constantin Osiceanu [1936-1937], prin care se interzice funcţionarea comitetelor pentru ajutarea deţinuţilor politici – P.J.O., 1937, dos. 1, f. 52.

26. 1938 ianuarie 18, [Slatina] – Decizia semnată de prefectul Zenobie Voiculescu [1937-1938] prin care Prefectura jud. Olt numeşte ca ceasornicar al Palatului Administrativ pe Ionel Marinescu în locul lui Jack Schwartzenberg. – P.J.O., 1937, dos. 102, f. 28.

27. 1938 octombrie 17, Slatina – Scrisoarea col. Mihail Lascăr, prefectul jud. Olt [1938], prin care solicită avizul Ministerului Muncii pentru deschiderea noului local al Căminului pentru ucenici din Slatina – P.J.O., 1938, dos. 9, f. 138.

28. 1939 ianuarie 12, [Slatina] – Prefectul jud. Olt, col. C. Iulian [1938-1939], informează pe rezidentul regal al ţinutului Olt de izbucnirea epizootiei de febră aftoasă în satele Cherleşti şi Perieţi din com. Teslui – P.J.O., 1939, dos. 36, f. 7.

29. 1939 martie 25, Slatina – Invitaţie, semnată de lt. col. Mihail Lisievici, prefectul jud. Olt [1939], adresată autorităţilor locale de a participa la întocmirea

Page 47: Prefecții județelor Olt și Romanați

50

programului pentru primirea rezidentului regal al ţinutului Olt care urma să viziteze judeţul în 1939 martie 26 – P.J.O., 1939, dos. 25, f. 18.

30. 1939 mai 5, [Slatina] – Prefectul jud. Olt, col. Emil Broşteanu [1939-1940], invită membrii Societăţii „Cultul Eroilor” să se întrunească pentru alcătuirea programului manifestărilor Zilei Eroilor sărbătorită în acel an în mai 18 – P.J.O., 1939, dos. 25, f. 40.

31. 1940 septembrie 5, [Slatina] − Comunicat al Prefecturii Olt, semnat de prefectul Ioan N. Belu [1940], prin care se solicită cetățenilor ungurilor originari din ţinuturile cedate Ungariei în 1940 să se întoarcă în localităţile de baștină – P.J.O., 1940, dos. 145, f. 271.

32. 1940 septembrie 26, [Slatina] – Decizia prefectului Victor Georgescu [1940] comunicată pretorului plăşii Spineni de revocare din funcţie a primarului şi viceprimarului din Tătuleşti – P.J.O., 1940, dos. 167, f. 144.

33. 1941 ianuarie 8, [Slatina] – Invitaţie adresată de prefectul legionar Nicolae Runcanu [1940-1941] şefilor autorităţilor locale de a se întruni la sediul Comisiei judeţene pentru organizarea recensământului general al populaţiei – P.J.O., 1941, dos. 3, f. 4.

34. 1941 ianuarie 22, [Slatina] – Proces verbal prin care col. Andrei Nasta preia postul de prefect [1941] de la predecesorul său, Nicolae Runcanu – P.J.O., 1940, dos. 5, f. 92.

35. [1941 februarie 24, Slatina] – Col. Ioan C. Zănescu, prefectul de Olt [1941], informează pe secretarul general al Recensământului General al României de pe lângă Institutul Central de Statistică de numirea controlorilor pentru cele 14 circumscripţii de recensământ din judeţ – P.J.O., 1941, dos. 3, f. 39.

36. 1942 august 27, Slatina – Invitaţie a prefectului de Olt, col. Gheorghe Petrescu [1942-1943], pentru întrunirea comisiei Eforiei Şcolare Judeţene pentru primirea răniţilor ce vor fi aduşi la Slatina – P.J.O., 1942, dos. 15, f. 107.

37. 1943 mai 8, [Slatina] – Prefectul jud. Olt, col. (r.) Dumitru Eftimescu [1943], solicită Poliţiei or. Slatina să distribuie invitaţiile pentru sărbătoarea din 1943 mai 10 – P.J.O., 1943, dos. 23, f. 37.

38. 1943 iunie 19, Slatina – Prefectul jud. Olt, gen. (r.) Cicerone Dobrotescu [1943] solicită autorităţile civile şi militare să participe la manifestările ocazionate de împlinirea a 2 ani de la intrarea ţării în războiul antisovietic – P.J.O., 1943, dos. 23, f. 59.

39. 1945 aprilie 3, [Bucureşti] Rezoluţie a prefectului jud. Olt, Dionisie Socol [1945], pe copia primită de la Ministerul de Interne prin care se solicită ca toate autovehiculele ridicate de armata sovietică să nu fie radiate din circulaţie – P.J.O., 1945, dos. 46, f. 2.

40. 1945 decembrie 20, [Slatina] – Adresă a Secţiei Financiare a Prefecturii, semnată de Ion A. Tomescu, prefectul jud. Olt [1945-1946], prin care se solicită aprovizionarea cu lemn de brad a unităţii sovietice aflată la Slatina – P.J.O., 1945, dos. 48, f. 7.

41. 1946 mai 15, [Slatina] – Decizie semnată de prefectul I. Hurmuz [1946-1947] de înfiinţare a Secţiei Financiare în cadrul Prefecturii jud. Olt – P.J.O., 1946, dos. 44, f. 7-7v-8.

42. 1948 ianuarie 13, [Slatina] – Proces verbal, semnat de prefectul Ion Cârstocea, al [1946-1948] şedinţei comandamentului unic pentru colectarea porumbului – P.J.O., 1948, dos. 37, f. 1.

43. 1948 decembrie 18, [Slatina] – Decizie semnată de prefectul Stan Arsene privind adjudecarea provizorie a lucrărilor de amenajare a Cimitirului Eroilor Sovietici din or. Slatina – P.J.O., 1948, dos. 6, f. 28.

Page 48: Prefecții județelor Olt și Romanați

51

44. 1992 decembrie 28, [Slatina] – Ordin al prefectului Nicolae Grădinaru [1990-1993] pentru obţinerea avizelor necesare proiectării noului sediu al prefecturii din str. A. I. Cuza, nr. 14 − P.J.O., 1992, f. 3.

45. 1993 dec. 27, [Slatina] − Prefectul Marin Diaconescu [1993-1996; 2001-2004] aprobă studiul de prefezablitate pentru sediul prefecturii jud. Olt − P.J.O., 1993, f. 1.

46. 1998 febr. 10, [Slatina] − Prefectul Florea Morlova [1996-1998] aprobă constituirea Comisiei de selecţionare a documentelor arhivistice de pe lângă Prefectura jud. Olt – P.J.O., 1998, f. 10.

47. 2004 dec. 8, Slatina − Prefectul Marin Ionică [2004] aprobă organigrama Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al jud. Olt − P.J.O., 2004, III, f. 245.

48. 2005 martie 2, Slatina – Ordin de aprobare de către prefectul Octavian Popescu [1998-1999; 2005-2008] a participării consilierului său personal cu atribuţii de secretar general, Virgil Panduru, la cursurile postuniversitare pentru înalţi funcţionari publici şi funcţionari de conducere – P.J.O., 2005, I, f. 212.

49. 2009 febr. 4, Slatina – Ordin al prefectului Ştefan Nicolae [2008-2009] de stabilire a programului de lucru în cadrul Instituţiei Prefectului Jud. Olt – P.J.O., 2009, I, f. 64.

50. 2009 februarie 12, Slatina – Prefectul Daniel Şarpe [2009] convoacă Colegiul Prefectural Olt pentru 2009 februarie 27 pentru prezentarea principalelor acţiuni din cadrul programului de dezvoltare economico-socială şi de control în jud. Olt în a. 2009 – P.J.O., 2009, I, f. 76.

51. 2009 oct. 2, Slatina – Ordin al prefectului Leonid Augustin Moisiu [2009-2012] de înlocuire a lui Daniel Şarpe din Comisia tehnică judeţeană Olt – P.J.O., 2009, III, f. 51.

52. 2012 iul. 5, Slatina – Prefectul Eugen Ionică [2012-2013] convoacă Colegiul Prefectural pentru 2012 iulie 31 pentru discutarea administrării deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase în a. 2012 – C:\DOCUMENTE\CJC\Ordin Conv. Colegiu Pref.- 31.07.2012.doc.\V.R.

53. 2013 octombrie 5, Slatina – Prefectul Cătălin-Ştefan Rotea [203-] înfiinţează un grup de lucru format din specialişti cu scopul întocmirii documentaţiei pentru o lucrare având ca subiect prefecţii Oltului de-a lungul istoriei – C:\Documents_and_Settings\User\Desktop\2013\PROIECT_PREFECTI\Ordin_grup_lucru.doc\CGI.

VI.

JUDEŢUL ROMANAŢI 1. 1865 ianuarie 12, [Caracal] Prefectul de Romanaţi, D. Marghiloman [1864-

1866], solicită preşedintelui Comitetului Permanent Romanaţi numirea unui membru în comisia ce se va ocupa cu vânzarea produselor din magaziile de rezervă – P.J.R., 1864, dos. 1, f. 13.

2. 1866 martie 4, [Caracal] − Prefectul Costache Racoviţă [1867-1869] solicită Comitetului Permanent Romanaţi asigurarea de stocuri pentru locuitorii nevoiaşi din producţia de rezervă – P.J.R. 1864, dos. 1, f. 152.

3. 1866 iulie 7, Caracal – Prefectul de Romanaţi, Gheorghe Meitani [1866], trimite preşedintelui Comitetului Permanent dosarele referitoare la portul Corabia – P.J.R., 1864, dos. 2, f. 14.

Page 49: Prefecții județelor Olt și Romanați

52

4. 1867 ianuarie 12, [Caracal] – Prefectul de Romanaţi, Ion Z. Broşteanu [1866-1867], solicită Comitetului Permanent Romanaţi lămuriri asupra eventualelor modificări ale regulamentelor votate în Consiliul Judeţean – P.J.R., 1865, dos. 114, f. 68.

5. 1869 aprilie 6, Caracal – Rezoluţia prefectului Constantin M. Chintescu [1869-1871; 1872-1873; 1889-1892] pe adresa prin care Comitetul Permanent Romanaţi solicită primăriei din Caracal să nu se implice în realizarea căii ferate Caracal - Craiova − P.J.R., 1869, dos. 14, f. 9.

6. 1871 martie 6, Caracal – Adresa Prefecturii Romanaţi, semnată de prefectul C. Manolescu [1871], prin care se trimite Comitetului Permanent Romanaţi o dovadă fiscală – P.J.R., 1871, dos. 3, f. 26.

7. 1871 decembrie [8, Caracal] − Prefectul conservator Ştefan Cesianu [1871-1872] solicită preşedintelui Comitetului Permanent măsuri pentru construirea unui local de şcoală în com. Slătioara – P.J.R., 1871, dos. 1, f. 82.

8. 1873 noiembrie 11, Caracal − Prefectul Grigore Fărcăşanu [1873-1874] solicită primăriei Caracal suplimentarea numărului de paturi la spitalul orăşenesc plătite din fonduri comunale – P.O.C., 1873, dos. 2, f. 10.

9. 1874 decembrie 19, s.l. − Rezoluţia prefectului Grigore Lahovari [1874-1875] pe adresa prin care Pretura Oltul de Jos informează Prefectura Romanaţi despre mersul anchetei din com. Izlaz – P.J.R., 1874, dos. 1, f. 96.

10. 1875 mai 14, [Craiova] − Prefectul Grigore Sâmboteanu [1875-1876] trimite Prefecturii Dolj un proces verbal despre art. 74 din procedura civilă – P.J.R., 1874, dos. 1, f. 114.

11. 1876 martie 27, [Caracal] – Proces verbal semnat de prefectul Amza Jianu [1876] prin care Prefectura Romanaţi dispune plata salariului lui A. Ştefănescu, fost subprefect al plăşii Oltul de Sus după cercetarea contestaţiei făcută de acesta din urmă – P.J.R., 1876, dos. 1, f. 312v-313.

12. 1878 aprilie 7, [Caracal] – Adresă a Prefecturii Romanaţi, semnată de prefectul liberal Constantin C. Deleanu [1877-1878], prin care corpul didactic al Şcolii de fete nr. 1 Moga din Caracal este chemat să participe la slujba religioasă cu ocazia zilei de naştere a principelui Carol I – Ş.F.M., dos. 43, f. 14.

13. 1878 mai 4, [Caracal] – Prefectul liberal D. Ghelmegeanu [1879] solicită corpului didactic al Şcolii de fete nr. 1 Moga din Caracal prezenţa la manifestările cu ocazia aniversării urcării pe tron a principelui Carol I – Ş.F.M., dos. 43, f. 21.

14. 1881 mai 8, [Caracal] − Prefectul liberal Grigore Protopopescu [1876-1878] invită personalul didactic al Şcolii de fete nr. 1 Moga din Caracal să participe la slujba religioasă organizată cu ocazia încoronării lui Carol I ca rege al României – Ş.F.M., dos. 59, 11.

15. 1887 martie 17, [Caracal] – Prefectul liberal Mihail Demetrian [1884-1888; 1895-1899; 1901-1902] solicită prezenţa corpului didactic al Şcolii de fete nr. 1 Moga din Caracal la inaugurarea căii ferate Piatra Olt - Corabia – Ş.F.M., dos. 90, f. 19.

16. 1888 aprilie 7, Caracal − Adresă a Prefecturii, semnată de prefectul D. Cesianu [1888-1889], prin care institutoarele sunt chemate la ceremoniile organizate cu ocazia zilei de naştere a regelui Carol I – Ş.F.M., dos. 101, f. 8.

17. 1889 mai 6, [Caracal] – Prefectul conservator V. Varlam [1889] solicită corpul didactic al Şcolii nr. 1 de fete din Caracal să participe la a 8-a aniversare a încoronării regelui Carol I – Ş.F.M., dos. 107, f. 16.

18. 1892 martie 16, Bucureşti – Prefectul Alexandru Orescu [1892] înaintează un proces verbal Comitetului Permanent al jud. Romanaţi – P.J.R., 1892, dos. 16, f. 2.

19. 1893 martie 13, [Caracal] – Invitaţie trimisă de prefectul C. Săvoiu [1892-1893] colectivului de cadre didactice al Şcolii de fete nr. 1 din Caracal de a participa la manifestările ocazionate de aniversarea proclamării regatului – Ş.F.M., dos. 127, f. 10.

Page 50: Prefecții județelor Olt și Romanați

53

20. 1894 mai 7, Caracal – Adresă semnată de prefectul P.T. Sfetescu [1893-1894] prin care Prefectura Romanaţi invită cadrele didactice ale Şcolii de fete nr. 1 din Caracal să participe la slujba religioasă din 1894 mai 10 – Ş.F.M., dos. 135, f. 41.

21. 1904 septembrie 11, [Caracal] – Prefectul conservator G. Iatropol [1902-1904, 1906-1907] atestă trecerea examenului de aptitudini de către Ion Mateescu din com. Arceşti – P.J.R., *1918, dos. 11, f. 4.

22. 1908 aprilie 11, Hohenheim – Rezoluţie a prefectului liberal M. Manolescu [1907-1908] pe o cerere adresată Prefecturii Romanaţi pentru obţinerea unei burse de studiu – P.J.O., 1908, dos. 24, f. 38.

23. 1908 august 28, Caracal – Rezoluţia a prefectului liberal Alexandru Simionescu [1908] pe un contract între constructorul Spiru Mihail din Caracal şi Prefectura Romanaţi pentru ridicarea unui local de şcoală în satul Praporu, com. Amărăştii de Jos – P.J.R., 1908, dos. 14, f. 28.

24. 1909 noiembrie 23, Bucureşti – Rezoluţia prefectului liberal Dimitrie St. Cristide [1908-1910] pe o adresă prin care Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice solicită Prefecturii Romanaţi urgentarea începerii lucrărilor de construcţie a şcolii din com. Popânzăleşti – P.J.R., 1909, dos. 2, f. 26.

25. 1910 septembrie 4, [Caracal] - Adresă, semnată de prefectul I.P. Rădulescu [1910], prin care Prefectura Romanaţi înaintează în copie Administraţie plăşii Oltul de Jos ordinul de respectare a normelor legale de vânzare a cerealelor în zonă – P.J.R., 1910, dos. 3, f. 47.

26. 1911 martie 9, Caracal – Serviciul Administrativ al Prefecturii Romanaţi dispune, sub semnătura prefectului I. Brabeţianu [1894-1895; 1904-1906; 1910-1911], pedepsirea cu avertisment a secretarului plăşii Oltul de Jos – P.J.R., 1911, dos. 16, f. 40.

27. 1912 martie 2, Caracal – Adresă semnată de prefectul conservator Victor Berceanu [1911-1912] prin care Prefectura Romanaţi solicită administratorilor de plăşi controlarea riguroasă a condicelor de vânzare a vitelor – P.J.R., 1912, dos. 1, f. 27.

28. 1912 decembrie 24, Caracal – Decizia Prefecturii Romanaţi, semnată de prefectul conservator Vasile Oroveanu [1912-1913], de respingere a contestaţiei făcute contra alegerii Consiliului com. Strejeştii de Jos – P.J.R., 1913, dos. 9, f. 5.

29. 1913 aprilie 20, Caracal – Prefectul conservator Theodor T. Oroveanu [1913-1914] solicită arh. Iohan Gh. Mayer din Bucureşti executarea construcţiilor contractate în judeţ conform caietului de sarcină – P.J.R., 1913, dos. 2, f. 70.

30. [1914] noiembrie 11, Caracal – Adresă confidenţială prin care prefectul liberal dr. Petre Becherescu [1914-1915] ordonă administratorului plăşii Oltul de Jos oprirea de la comercializare a cărţilor poştale ilustrate de la Depozitului Şaraga & Schwartz din Bucureşti având ca subiect înmormântarea regelui Carol I – P.J.R., 1914, dos. 34, f. 33.

31. 1918 martie 3, Caracal – Adresă a Prefecturii Romanaţi, semnată de prefectul Andrei Grigorescu [1918-1919], prin care se solicită Regimentului I de Jandarmi Craiova să intervină pentru scoaterea oamenilor cu carele a rechiziţii în com. Vulpeni – P.J.R., 1919, dos. 8, f. 3.

32. 1918 aprilie 26, Bucureşti – Rezoluţia prefectului Emil Marian [1917-1918] pe adresa prin care Ministerul de Internă solicită prefecturii Romanaţi respectarea dispoziţiei de încadrare a învăţătorilor suplinitori – P.J.R., 1918, dos. 10, f. 87.

33. 1918 august 28, Balş – Rezoluţia prefectului Ştefan Bibianu [1918] pe adresa Comandamentului de Etapă Balş prin care se solicită Prefecturii Romanaţi verificarea reclamaţiei postului de jandarmi Rusăneşti împotriva arendaşului Vardala de la Vlăduleni care refuză să se supună ordinelor – P.J.R., 1918, dos. 3, f. 373.

34. 1918 noiembrie 20, [Caracal] – Prefectul Constantin D. Anghel [1918] dispune sancţionarea financiară a notarului Vasile Stoica din Pârşcoveni pentru neglijenţă în serviciu – P.J.R. 1918, dos. 9, f. 34.

Page 51: Prefecții județelor Olt și Romanați

54

35. 1919 septembrie 3, [Caracal] – Decizia prefectului C. Mustaţă [1919] de transferare a unor notari în judeţ – P.J.R., 1919, dos. 67, f. 42.

36. 1919 decembrie 13, [Bucureşti] – Rezoluţia prefectului Vergil Şerbănescu [1919] pe circulara Direcţiei Generale de Poduri şi Şosele din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice prin care se aduce la cunoştinţa Prefecturii Romanaţi preţurile stabilite pentru zilele de prestaţie – P.J.R., 1919, dos. 4, f. 162.

37. 1920 februarie 25 – Rezoluţia prefectului Demi Breazu [1919-1920] pe adresa trimisă de administraţia plăşii Olteţul Prefecturii Romanaţi cu raportul postului de jandarmi din com. Rusăneşti faţă de abuzurile comise de primarul comunei – P.J.R., 1920, dos. 11, f. 7.

38. 1920 aprilie 16, [Caracal] – Adresă semnată de prefectul Ion Marian [1920] prin care Prefectura Romanaţi interzice, conform legii, proprietarului imobilului în care funcţiona administraţia plăşii Dunărea să mărească chiria cu mai mult de 20 % − P.J.R., 1920, dos. 16, f. 1.

39. 1921 aprilie 20, [Caracal] – Decizia Prefecturii Romanaţi, semnată de prefectul averescan Vintiă Niciu [1920-1921], de deschidere a unui credit extraordinar pentru acordarea de gratificaţii funcţionarilor judeţeni – P.J.R., 1920, dos. 2, f. 36.

40. 1925 august 2, [Caracal] – Adresă semnată de prefectul liberal V. Marineanu [1924-1925] prin care administratorii plăşilor sunt informaţi despre desfăşurarea la Chişinău a unor manifestări agricole (expoziţie, târg şi congres general) – P.J.R., 1925, dos. 1, f. 196.

41. 1926 februarie 5, [Caracal] – Prefectul Ion C. Popescu [1915-1918; 1926] înştiinţează preturile despre ordinul Ministerului de Interne de a se prezenta la judecătoriile de ocol pentru a primi buletinele de vot – P.J.R., 1926, dos. 6, f. 6.

42. 1926 mai 4, [Caracal] – Prefectura Romanaţi înştiinţează printr-o adresă semnată de prefectul averescan Constantin Florescu [1926-1927] pretura plăşii Oltul de Jos despre respingerea contestării alegerilor din com. Jieni – P.J.R., 1926, dos. 5, f. 33.

43. 1928 august 31, [Caracal] – Adresa Prefecturii Romanaţi, semnată de prefectul liberal Marin Voiculescu [1927-1928] prin care se solicită preturilor trimiterea de situaţii privind construcţiile şcolare din comune – P.J.O., 1928, dos. 18, f. 79.

44. 1932 mai 7, [Caracal] – Model de invitaţie, semnată de prefectul iorghist M. Stănoiu [1931-1932] pentru instituţiile judeţene şi locale cu scopul participării acestora la sărbătoarea de 10 mai – P.J.R., 1932, dos. 30, f. 1.

45. 1932 noiembrie 26, [Caracal] – Proces verbal, semnat de prefectul ţărănist Theodor Popescu [1932-1933], încheiat de membrii Consiliului de colaborare întruniţi în localul prefecturii pentru adoptarea de măsuri împotriva unor mişcări subversive cu ocazia alegerilor comunale – P.J.R., 1932, dos. 26, f. 226.

46. [1933, Caracal] – Decizia Prefecturii Romanţi, semnată de prefectul Ioan Păltineanu [1933], prin care se stabilesc atribuţiile secretarului general al judeţului în conformitate cu modificările Legii administraţiei locale – P.J.R., 1933, dos. 49.

47. 1934 martie 15, [Caracal] – Prefectul liberal Ion Veleanu [1933-1937] interzice convorbirile telefonice efectuate de angajaţii prefecturii fără aprobare oficială – P.J.R., 1934, dos. 32, f. 4.

48. 1938 februarie 18, [Caracal] – Decizia Prefecturii Romanaţi, semnată de col. Pavel Florescu, prefectul judeţului [1938], de numirea unor primari în 18 comune ale judeţului – P.J.R., 1938, dos. 68, f. 20.

49. 1938 decembrie 12, [Caracal] – Ordin de serviciu emis de prefectura Romanaţi sub semnătura col. Ion P. Dănescu, prefectul judeţului [1938-1939] pentru jandarmii ce urmau să escorteze 4 legionari în lagărul de la Miercurea Ciuc – P.J.R., *1940, dos. 21, f. 8.

Page 52: Prefecții județelor Olt și Romanați

55

50. 1940 aprilie 22, [Caracal] – Col. Mihail Dobriceanu, prefectul jud. Romanaţi [1939-1940], înaintează o copie de pe testamentul prin care C. Prejbeanu lasă spitalului din Caracal o moşie pentru întreţinerea de paturi pentru săraci – P.J.R., 1940, dos. 32, f. 10.

51. 1940 iunie 40, Caracal – Col. Anton Teodorescu, prefectul jud. Romanaţi [1940], numeşte primari şi ajutori de primari în comunele Rusăneştii de Sus, Voineasa şi Morunglav – P.J.R., 1940, dos. 76, f. 64.

52. 1940 iulie 15, Caracal – Decizia Prefectului jud. Romanaţi, col. Anibal Dobjanschi [1940], de numire provizorie a unui ajutor de primar în com. Amărăştii de Jos – P.J.R., 1940, dos. 76, f. 66.

53. 1940 decembrie 12, Caracal – Decizia lt. col. (r) Teodor I. Căpitănescu, prefectul jud. Romanaţi [1940], de revenirea asupra pedepsei acordată cameristei prefecturii – P.J.R., 1940, dos. 76, f. 194.

54. 1940 decembrie 29, Caracal – Prefectul Liber Târnoveanu [1940-1941] transferă disciplinar pe unii notari din judeţ în alte comune – P.J.R., 1940, dos. 76, f. 212.

55. 1942 octombrie 15, [Caracal] – Prefectul jud. Romanaţi, gen. (r) Gheorghe Paţa [1941-1944], solicită Ministerului Agriculturii şi Domeniilor sprijin pentru înfiinţarea unei crescătorii de animale de rasă şi a unei lăptării în comuna model Stoeneşti – P.J.R., 1942, dos. 33, f. 38.

56. 1944 august 1, Caracal – Decizie semnată de prefectul judeţului, col. (r) Constantin Loghin [1944], prin care se retrage delegaţia dată sindicatului „Pescarul Romănăţean” de a distribui cota de peşte cuvenită judeţului – P.J.R., 1944, dos. 70, f. 175.

57. 1944 noiembrie 30, [Caracal] – Înştiinţare emisă de prefectul jud. Romanaţi, lt. col. (r) Ilarie (Ilie) Dobrian [1941; 1944-1945], prin care se aduce la cunoştinţă că ultimul transport pentru îmbarcarea cetăţenilor sovietici şi a refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina de nord a fost fixat pentru 1944 decembrie 10 – P.J.R., *1941, dos. 2, f. 147.

58. 1945 februarie 13, [Caracal] – Adresă semnată de prefectul Ion Ulmeanu [1945] prin care se solicită medicului veterinar din circumscripţia Dioşti înfiinţarea urgentă a unei infirmerii veterinare la centrul de iernat Liiceni – P.J.R., 1945, dos. 3, f. 6.

59. [1946, Caracal] – Program, semnat de avocatul Ilie Olteanu, prefectul jud. Romanaţi [1945-1946], cu lucrările ce urmau să se execute în 1946-1947 – P.J.R., 1946, dos. 59, f. 60.

60. 1946 octombrie 12, [Caracal] – Proces verbal, cu semnătura dr. Mihail Macavescu, prefectul de Romanaţi [1946], referitor la instalarea avocatului C. Florescu ca primar al or. Caracal – P.J.R., 1946, dos. 57, f. 198.

61. 1948 ianuarie 20, [Caracal] – Decizia prefectului de Romanaţi, Traian Cherciu [1946-1948], de schimbare a numelui com. Principele Mircea în Tudor Vladimirescu – P.J.R., 1948, dos. 52, f. 15.

62. 1948 februarie 12, Caracal – Prefectul Marin Neacşu [1948-1950] deleagă subprefectului o serie de atribuţii conferite prin lege prefectului cu excepţia numirilor, înaintărilor, licenţierilor şi a chestiunilor politice – P.J.R., 1948, dos. 52, f. 21.

Page 53: Prefecții județelor Olt și Romanați

VII. Prefecţii judeţului

OLT

ÎN

DOCUMENTE 1859 - 1950

Page 54: Prefecții județelor Olt și Romanați

58

1. 1861 aprilie 14, [Slatina] – Adresa prin care prefectul Radian Boicea [1860-1861] înaintează prefecturii jud. Dolj o plângere a lui Răducanu Constantinescu din Craiova. – Ş.E.B., 1861, dos. 23, f. 3.

Page 55: Prefecții județelor Olt și Romanați

59

2. 1861 august 24, [Slatina] Invitaţie semnată de prefectul Costică Văleanu [1861-1862] adresată corpului profesoral al şcolii de băieţi nr. 1 din Slatina pentru a participa la ceremoniile organizate cu ocazia aniversării onomasticii principelui Al. I. Cuza – Ş.E.B., 1861, dos. 23, f. 86.

Page 56: Prefecții județelor Olt și Romanați

60

3. 1862 decembrie 6, [Slatina] – Prefectul Costache Rizescu [1862-1863] solicită profesorului superior al Şcolii elementare de băieţi nr. 1 Slatina rezolvarea situaţiei şcolii din com. Izvoarele de Sus, rămasă fără profesor – Ş.E.B., 1862, dos. 24, f. 1.

Page 57: Prefecții județelor Olt și Romanați

61

4. 1864. decembrie 17, [Slatina] – Prefectul Costache Manu [1863-1867] cere revizorului şcolar al jud. Olt înlocuirea învăţătorului de la com. Bălăneşti, destituit din funcţie – Ş.E.B., 1864, dos. 26, f. 56.

Page 58: Prefecții județelor Olt și Romanați

62

5. 1872, noiembrie, [Slatina] – Prefectul T. Socolescu [1871-1872] solicită Şcolii Ionaşcu din Slatina să ridice materialele care s-au licitat – P.J.O., 1872, dos. 1, f. 25.

Page 59: Prefecții județelor Olt și Romanați

63

6. 1885 ianuarie 5, Slatina – Printr-o adresă semnată de prefectul Alexandru Chirculescu [1883-1885] Prefectura jud. Olt invită corpul profesoral al Gimnaziului real „Radu Greceanu” să participe la slujba de Bobotează – L.R.G., 1885, dos. 7, f. 1.

Page 60: Prefecții județelor Olt și Romanați

64

7. 1885 septembrie 29, [Slatina] – Printr-o adresă semnată de prefectul I. Paladi [1885-1886], Prefectura jud. Olt solicită prezenţa în gara Slatina în 1885 octombrie 1 a întregului corp profesoral al Gimnaziului real „Radu Greceanu” pentru întâmpinarea lui Carol I venit în inspecţie în zonă – L.R.G., 1885, dos. 1, f. 81.

Page 61: Prefecții județelor Olt și Romanați

65

8. 1887 martie 18, Slatina Printr-o adresă semnată de prefectul C. Deleanu [1877; 1878-1882; 1886-1888] Prefectura jud. Olt invită corpul profesoral al gimnaziului „Radu Greceanu” să vină în gara Slatina în 1887 martie 20 pentru a întâmpina pe regele Carol I – L.R.G., 1887-1888, dos. 2, f. 36.

Page 62: Prefecții județelor Olt și Romanați

66

9. 1895 iulie 7, Bucureşti – Rezoluţia prefectului G. Arghiropol pe adresa prin care Serviciul Sanitar al Ministerului de Interne solicită Prefecturii jud. Olt angajarea lui Leon Schmidt ca medic al plăşii Oltul de Sus – P.J.O., 1895, dos. 1, f. 103.

Page 63: Prefecții județelor Olt și Romanați

67

10. 1895 octombrie 16, Bucureşti – Rezoluţia prefectului Alexandru Stăncescu [1895-1899] pe adresa prin care Serviciul Sanitar al Ministerului de Interne informează Prefectura jud. Olt despre numirea dr. G. Nicolau ca medic la Spitalul Judeţean din Slatina – P.J.O., 1895, dos. 1, f. 132.

Page 64: Prefecții județelor Olt și Romanați

68

11. 1904 mai 10 (ante), [Slatina] – Programul sărbătorii de 10 mai 1904 cu semnătura prefectului Petre N. Slăvescu [1901-1905] – P.J.O., 1901, dos. 104, f. 18.

Page 65: Prefecții județelor Olt și Romanați

69

12. 1909 februarie 5, [Slatina] – Prefectul liberal Ştefan Vasile solicită unui administrator de plasă verificarea conturilor comunale – P.J.O., 1909, dos. 13, f. 10.

Page 66: Prefecții județelor Olt și Romanați

70

13. 1911 ianuarie 3, [Slatina] – Ordonanţă semnată de prefectul C. Ştefănescu-Zănoagă [1910-1914; 1918] prin care Prefectura jud. Olt interzice conducătorilor auto care circulă cu mașinile în or. Slatina să depăşească viteza de 10 kilometri pe oră – P.J.O., 1933, dos. 3, f. 13.

Page 67: Prefecții județelor Olt și Romanați

71

14. 1914 februarie 15, [Slatina] − Proces verbal al Comisiei interimare a or. Slatina, semnat de prefectul liberal Alexandru Ghirgiu [1914-1918], care autorizează organizarea unei tombole în cadrul balului Societăţii Tinerimea din Slatina în 1914 februarie 15 – P.J.O., 1914, dos. 7, f. 9.

Page 68: Prefecții județelor Olt și Romanați

72

15. 1918 noiembrie, [Bucureşti] – Rezoluţia prefectului Eugeniu Colibăşeanu pe adresa prin care Ministerul Finanţelor modifică taxele de timbru – P.J.O., 1918, dos. 29, f. 6.

Page 69: Prefecții județelor Olt și Romanați

73

16. 1919 decembrie 13, [Slatina] – Prefectul jud. Olt, col. C. Jitianu, solicită oficialităţilor judeţene întrunirea în 1919 decembrie 14 pentru strângerea fondurilor necesare ridicării unui monument al eroilor căzuţi în război – P.J.O., 1920, dos. 92, f. 35.

Page 70: Prefecții județelor Olt și Romanați

74

17. [1920] ianuarie 24, [Slatina] – Printr-o adresă semnată de prefectul Marin Ilinca [1919-1920; 1933] Prefectura jud. Olt trimite instituţiilor şi comercianţilor din judeţ bilete penru serbarea Cercului Studenţescu „Oltul” pentru înfiinţarea unei case de citire – P.J.O., 1920, dos. 82, f. 59.

Page 71: Prefecții județelor Olt și Romanați

75

18. [1920 octombrie, Slatina] Prefectul averescan de Olt, dr. Gheorghe Kitzulescu [1920-1921, 1926], solicită medicului veterinar al judeţului sprijin în acţiunea de convingere a locuitorilor pentru a însămânţa terenurile agricole – P.J.O., 1920, dos. 4, f. 240.

Page 72: Prefecții județelor Olt și Romanați

76

19. [1921 aprilie 1, Bălăneşti] Rezoluţia prefectului Mihail H. Comăneanu pe [1921; 1927; 1931-1932] cererea prin care A. Ştefănescu din com. Bălăneşti solicită Prefecturii jud. Olt angajarea pe un post vacant – P.J.O., 1920, dos. 105, f. 15.

Page 73: Prefecții județelor Olt și Romanați

77

20. 1921 decembrie 21, [Slatina] – Prefectura Olt aprobă, sub semnătura prefectului Dimitrie Cristea [1921], deschiderea unui credit extraordinar pentru cumpărarea unei sobe şi a unor tablouri pentru com. Frunzaru – P.J.O., 1921, dos. 52, f. 130.

Page 74: Prefecții județelor Olt și Romanați

78

21. 1921 decembrie 30, [Slatina] – Rezoluţia prefectului takist Romulus Georoceanu [1921-1922] pe adresa plăşii Dumitreşti către Prefectura jud. Olt privind numirea noului secretar al com. Teslui – P.J.O., 1921, dos. 153, f. 30.

Page 75: Prefecții județelor Olt și Romanați

79

22. 1923 aprilie 3, București ‒ Decretul regal privind acordarea medaliei Răsplata Muncii clasa I-a prefectului liberal Vasile Alimăneșteanu − M.J.O., Fond Vasile Alimăneșteanu, inv. 4565.

Page 76: Prefecții județelor Olt și Romanați

80

23. 1930 ianuarie 3, [Slatina] Printr-o adresă semnată de prefectul ţărănist Nicolae Diaconescu [1928-1931; 1932-1933] Prefectura jud. Olt invită pe deputatul N. Căpăţineanu să participe la slujba de Bobotează din catedrala Ionaşcu a or. Slatina – P.J.O., 1930, dos. 4, f. 4.

Page 77: Prefecții județelor Olt și Romanați

81

24. 1933 noiembrie 18, [Slatina] – Decizia Prefecturii Olt, semnată de prefectul liberal Niculae Răducanu-Popescu [1933-1936], prin care avocatul slătinean C. Dobruneanu este angajat să susţină în instanţă interesele judeţului – P.J.O., 1933, dos. 25, f. 16.

Page 78: Prefecții județelor Olt și Romanați

82

25. 1937 iulie 10, Slatina – Ordonanţă a Prefecturii Olt, semnată de prefectul liberal Constantin Osiceanu [1936-1937], prin care se interzice funcţionarea comitetelor pentru ajutarea deţinuţilor politici – P.J.O., 1937, dos. 1, f. 52.

Page 79: Prefecții județelor Olt și Romanați

83

26. 1938 ianuarie 18, [Slatina] – Decizia semnată de prefectul Zenobie Voiculescu [1937-1938] prin care Prefectura jud. Olt numeşte ca ceasornicar al Palatului Administrativ pe Ionel Marinescu în locul lui Jack Schwartzenberg – P.J.O., 1937, dos. 102, f. 28.

Page 80: Prefecții județelor Olt și Romanați

84

27. 1938 octombrie 17, Slatina – Scrisoarea col. Mihail Lascăr, prefectul jud. Olt [1938], prin care solicită avizul Ministerului Muncii pentru deschiderea noului local al Căminului pentru ucenici din Slatina – P.J.O., 1938, dos. 9, f. 138.

Page 81: Prefecții județelor Olt și Romanați

85

28. 1939 ianuarie 12, [Slatina] – Prefectul jud. Olt, col. C. Iulian [1938-1939], informează pe rezidentul regal al ţinutului Olt de izbucnirea epizootiei de febră aftoasă în satele Cherleşti şi Perieţi din com. Teslui – P.J.O., 1939, dos. 36, f. 7.

Page 82: Prefecții județelor Olt și Romanați

86

29. 1939 martie 25, Slatina – Invitaţie, semnată de lt. col. Mihail Lisievici, prefectul jud. Olt [1939], adresată autorităţilor locale de a participa la întocmirea programului pentru primirea rezidentului regal al ţinutului Olt care urma să viziteze judeţul în 1939 martie 26 – P.J.O., 1939, dos. 25, f. 18.

Page 83: Prefecții județelor Olt și Romanați

87

30. 1939 mai 15, [Slatina] – Prefectul jud. Olt, col. Emil Broşteanu [1939-1940], invită membrii Societăţii „Cultul Eroilor” să se întrunească pentru alcătuirea programului manifestărilor Zilei Eroilor sărbătorită în acel an în Mai 18 – P.J.O., 1939, dos. 25, f. 40.

Page 84: Prefecții județelor Olt și Romanați

88

31. 1940 septembrie 5, [Slatina] – Comunicat al Prefecturii jud. Olt, semnat de prefectul Ioan N. Belu [1940], prin care se solicită cetățenilor unguri originari din ţinuturile cedate Ungariei în 1940 să se întoarcă în localităţile de baștină – P.J.O., 1940, dos. 145, f. 271.

Page 85: Prefecții județelor Olt și Romanați

89

32. 1940 septembrie 26, [Slatina] – Decizia prefectului Victor Georgescu [1940] comunicată pretorului plăşii Spineni de revocare din funcţie a primarului şi viceprimarului din Tătuleşti – P.J.O., 1940, dos. 167, f. 144.

Page 86: Prefecții județelor Olt și Romanați

90

33. 1941 ianuarie 8, [Slatina] – Invitaţie adresată de prefectul legionar Nicolae Runcanu [1940-1941] şefilor autorităţilor locale de a se întruni la sediul Comisiei judeţene pentru organizarea recensămîntului general al populaţiei – P.J.O., 1941, dos. 3, f. 4.

Page 87: Prefecții județelor Olt și Romanați

91

34. 1941 ianuarie 22, [Slatina] – Proces verbal prin care col. Andrei Nasta [1941] preia postul de prefect la predecesorul său, Nicolae Runcanu – P.J.O., 1940, dos. 5, f. 92.

Page 88: Prefecții județelor Olt și Romanați

92

35. [1941 februarie 24, Slatina] – Col. Ioan C. Zănescu, prefectul de Olt [1941], informează pe secretarul general al Recensământului General al României de pe lîngă Institutul Central de Statistică despre numirea controlorilor pentru cele 14 circumscripţii de recensământ din judeţ – P.J.O., 1941, dos. 3, f. 39.

Page 89: Prefecții județelor Olt și Romanați

93

36. 1942 august 27, Slatina – Invitaţie a prefectului de Olt, col. Gheorghe

Petrescu [1942-1943], pentru întrunirea comisiei Eforiei Sanitare Judeţene pentru primirea răniţilor ce vor fi aduşi la Slatina – P.J.O., 1942, dos. 15, f. 107.

Page 90: Prefecții județelor Olt și Romanați

94

37. 1943 mai 8, [Slatina] – Prefectul jud. Olt, col. (r.) Dumitru Eftimescu [1943],

solicită Poliţiei or. Slatina să distribuie invitaţiile pentru sărbătoarea din 1943 mai 10 – P.J.O., 1943, dos. 23, f. 37.

Page 91: Prefecții județelor Olt și Romanați

95

38. 1943 iunie 19, Slatina – Prefectul jud. Olt, gen. (r.) Cicerone Dobrotescu [1943] solicită autorităţilor civile şi militare să participe la manifestările organizate cu ocazia împlinirii a 2 ani de la intrarea ţării în războiul antisovietic – P.J.O., 1943, dos. 23, f. 59.

Page 92: Prefecții județelor Olt și Romanați

96

39. 1945 aprilie 3, [Bucureşti] Rezoluţie a prefectului jud. Olt, Dionisie Socol [1945], pe copia primită de la Ministerul de Interne prin care se solicită ca toate autovehiculele ridicate de armata sovietică să nu fie radiate din circulaţie – P.J.O., 1945, dos. 46, f. 2.

Page 93: Prefecții județelor Olt și Romanați

97

40. 1945 decembrie 20, [Slatina] – Adresă a Secţiei Financiare a Prefecturii, semnată de Ion A. Tomescu, prefectul jud. Olt [1945-1946], prin care se solicită aprovizionarea cu lemn de brad a unităţii militare sovietice aflată la Slatina – P.J.O., 1945, dos. 48, f. 7.

Page 94: Prefecții județelor Olt și Romanați

98

41. 1946 mai 15, [Slatina] – Decizie semnată de prefectul I. Hurmuz [1946-1947] de înfiinţare a Secţiei Financiare în cadrul Prefecturii jud. Olt – P.J.O., 1946, dos. 44, f. 7-7v-8.

Page 95: Prefecții județelor Olt și Romanați

99

Page 96: Prefecții județelor Olt și Romanați

100

Page 97: Prefecții județelor Olt și Romanați

101

42. 1948 ianuarie 13, [Slatina] – Proces verbal, semnat de prefectul Ion Cârstocea, al [1946-1948] şedinţei comandamentului unic pentru colectarea porumbului – P.J.O., 1948, dos. 37, f. 1.

Page 98: Prefecții județelor Olt și Romanați

102

43. 1948 decembrie 18, [Slatina] – Decizie semnată de prefectul Stan Arsene [1948-1950] privind adjudecarea provizorie a lucrărilor de amenajare a Cimitirului Eroilor Sovietici din or. Slatina – P.J.O., 1948, dos. 6, f. 28.

Page 99: Prefecții județelor Olt și Romanați

103

Page 100: Prefecții județelor Olt și Romanați

104

VIII. Prefecţii judeţului

OLT

ÎN DOCUMENTE

1990 - 2013

Page 101: Prefecții județelor Olt și Romanați

105

44. 1992 decembrie 28, [Slatina] – Ordin al prefectului Nicolae Grădinaru [1990-1993] pentru obţinerea avizelor necesare proiectării noului sediu al prefecturii din str. A. I. Cuza, nr. 14 − P.J.O., 1992, f. 3.

Page 102: Prefecții județelor Olt și Romanați

106

45. 1993 dec. 27, [Slatina] − Prefectul Marin Diaconescu [1993-1996; 2001-2004] aprobă studiul de prefezablitate pentru sediul prefecturii jud. Olt − P.J.O., 1993, f. 1.

Page 103: Prefecții județelor Olt și Romanați

107

46. 1998 febr. 10, [Slatina] − Prefectul Florea Morlova [1996-1998] aprobă constituirea Comisiei de selecţionare a documentelor arhivistice de pe lângă Prefectura jud. Olt – P.J.O., 1998, f. 10.

Page 104: Prefecții județelor Olt și Romanați

108

47. 2004 dec. 8, Slatina − Prefectul Marin Ionică [2004] aprobă organigrama Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al jud. Olt − P.J.O., 2004, III, f. 245.

Page 105: Prefecții județelor Olt și Romanați

109

48. 2005 martie 2, Slatina − Ordin de aprobare de către prefectul Octavian

Popescu [1998-1999; 2005-2008] a participării consilierului său personal cu atribuţii de secretar general, Virgil Panduru, la cursurile postuniversitare pentru înalţi funcţionari publici şi funcţionari de conducere – P.J.O., 2005, I, f. 212.

Page 106: Prefecții județelor Olt și Romanați

110

49. 2009 febr. 4, Slatina – Ordin al prefectului Ştefan Nicolae [2008-2009] de stabilire a programului de lucru în cadrul Instituţiei Prefectului Jud. Olt – P.J.O., 2009, I, f. 64.

Page 107: Prefecții județelor Olt și Romanați

111

50. 2009 februarie 12, Slatina – Prefectul Daniel Şarpe [2009] convoacă Colegiul Prefectural Olt pentru 2009 februarie 27 pentru prezentarea principalelor acţiuni din cadrul programului de dezvoltare economico-socială şi de control în jud. Olt în a. 2009 – P.J.O., 2009, I, f. 76.

Page 108: Prefecții județelor Olt și Romanați

112

51. 2009 oct. 2, Slatina – Ordin al prefectului Leonid Augustin Moisiu de înlocuire a lui Daniel Şarpe din Comisia tehnică judeţeană Olt – P.J.O., 2009, III, f. 51.

Page 109: Prefecții județelor Olt și Romanați

113

52. 2012 iul. 5, Slatina – Prefectul Eugen Ionică convoacă Colegiul Prefectural pentru 2012 iulie 31 pentru discutarea administrării deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase în a. 2012 – C:\DOCUMENTE\CJC\Ordin Conv. Colegiu Pref.- 31.07.2012.doc.\V.R.

Page 110: Prefecții județelor Olt și Romanați

114

53. 2013 octombrie 5, Slatina – Prefectul Cătălin-Ştefan Rotea [2013-] înfiinţează un grup de lucru format din specialişti cu scopul întocmirii documentaţiei pentru o lucrare având ca subiect prefecţii Oltului de-a lungul istoriei.

Page 111: Prefecții județelor Olt și Romanați

IX. Prefecţii judeţului

ROMANAŢI

ÎN DOCUMENTE

1859 - 1950

Page 112: Prefecții județelor Olt și Romanați

118

1. 1865 ianuarie 12, Caracal Prefectul D. Marghiloman [1864-1866] solicită preşedintelui Comitetului Permanent Romanaţi numirea unui membru în comisia ce se va ocupa cu vânzarea produselor din magaziile de rezervă – P.J.R., 1864, dos. 1, f. 13.

Page 113: Prefecții județelor Olt și Romanați

119

2. 1866 martie 4, [Caracal] – Prefectul Costache Racoviţă [1867-1869] solicită Comitetului Permanent Romanaţi asigurarea de stocuri pentru locuitorii nevoiaşi din producţia de rezervă – P.J.R., 1864, dos. 1, f. 152.

Page 114: Prefecții județelor Olt și Romanați

120

3. 1866 iulie 7, [Caracal] – Prefectul Gheorghe Meitani [1866] trimite preşedintelui Comitetului Permanent dosarele referitoare la portul Corabia – P.J.R., 1864, dos. 2, f. 14.

Page 115: Prefecții județelor Olt și Romanați

121

4. 1867 ianuarie 12, Caracal – Prefectul de Romanaţi, Ion Z. Broşteanu [1866-1867], solicită Comitetului Permanent Romanaţi lămuriri asupra eventualelor modificări ale regulamentelor votate în Consiliul Judeţean – P.J.R., 1865, dos. 114, f. 68.

Page 116: Prefecții județelor Olt și Romanați

122

5. 1869 aprilie 6, Caracal – Rezoluţia prefectului Constantin M. Chintescu

[1869-1871; 1872-1873; 1889-1892] pe adresa prin care Comitetul Permanent Romanaţi solicită primăriei din Caracal să nu se implice în realizarea căii ferate Caracal - Craiova – P.J.R., 1869, dos. 14, f. 9.

Page 117: Prefecții județelor Olt și Romanați

123

6. 1871 martie 6, Caracal – Adresa Prefecturii jud. Romanaţi, semnată de prefectul

C. Manolescu [1871], prin care se trimite Comitetului Permanent Romanaţi o dovadă fiscală – P.J.R., 1871, dos. 3, f. 26.

Page 118: Prefecții județelor Olt și Romanați

124

7. 1871 decembrie [8, Caracal] – Prefectul conservator Ştefan Cesianu [1871-1872] solicită preşedintelui Comitetului Permanent măsuri pentru construirea unui local de şcoală în com. Slătioara – P.J.R., 1871, dos. 1, f. 82.

Page 119: Prefecții județelor Olt și Romanați

125

8. 1873 noiembrie 11, Caracal – Prefectul Grigore Fărcăşanu [1873-1874] solicită primăriei or. Caracal suplimentarea numărului de paturi la spitalul orăşenesc plătite din fonduri comunale – P.O.C., 1873, dos. 2, f. 10.

Page 120: Prefecții județelor Olt și Romanați

126

9. 1874 decembrie 19, s.l. Rezoluţia prefectului Grigore Lahovari [1874-1875] pe adresa prin care Pretura Oltul de Jos informează Prefectura Romanaţi despre mersul anchetei din com. Islaz – P.J.R., 1874, dos. 1, f. 96.

Page 121: Prefecții județelor Olt și Romanați

127

10. 1875 mai 14, [Craiova] – Prefectul Grigore Sâmboteanu [1875-1876] trimite Prefecturii Dolj un proces verbal despre art. 74 din procedura civilă – P.J.R., 1874, dos. 1, f. 114.

Page 122: Prefecții județelor Olt și Romanați

128

11. 1876 martie 27, [Caracal] – Proces verbal semnat de prefectul Amza Jianu [1876] prin care Prefectura Romanaţi dispune plata salariului lui A. Ştefănescu, fost subprefect al plăşii Oltul de Sus după cercetarea contestaţiei făcută de acesta din urmă – P.J.R., 1876, dos. 1, f. 312v-313.

Page 123: Prefecții județelor Olt și Romanați

129

Page 124: Prefecții județelor Olt și Romanați

130

12. 1878 aprilie 7, [Caracal] – Adresă a Prefecturii Romanaţi, semnată de prefectul liberal Constantin C. Deleanu [1877-1878], prin care corpul didactic al Şcolii de fete nr. 1 Moga din Caracal este chemat să participe la slujba religioasă cu ocazia zilei de naştere a principelui Carol I – Ş.F.M., dos. 43, f. 14.

Page 125: Prefecții județelor Olt și Romanați

131

13. 1878 mai 4, [Caracal] – Prefectul liberal D. Ghelmegeanu [1879] solicită corpului didactic al Şcolii de fete nr. 1 Moga din Caracal prezenţa la manifestările cu ocazia aniversării urcării pe tron a principelui Carol I – Ş.F.M., dos. 43, f. 21.

Page 126: Prefecții județelor Olt și Romanați

132

14. 1881 mai 8, [Caracal] – Prefectul liberal Grigore Protopopescu [1876-1877] invită personalul didactic al Şcolii de fete nr. 1 Moga din Caracal să participe la slujba religioasă organizată cu ocazia încoronării lui Carol I ca rege al României – Ş.F.M., dos. 59, f. 11.

Page 127: Prefecții județelor Olt și Romanați

133

15. 1887 martie 17, [Caracal] – Prefectul liberal Mihail Demetrian [1884-1888; 1895-1899; 1901-1902] solicită prezenţa corpului didactic al Şcolii de fete nr. 1 Moga din Caracal la inaugurarea căii ferate Piatra Olt - Corabia – Ş.F.M., dos. 90, f. 19.

Page 128: Prefecții județelor Olt și Romanați

134

16. 1888 aprilie 7, Caracal – Adresă a Prefecturii, semnată de prefectul D. Cesianu [1888-1889], prin care institutoarele sunt chemate la ceremoniile organizate cu ocazia zilei de naştere a regelui Carol I – Ş.F.M., dos. 101, f. 8.

Page 129: Prefecții județelor Olt și Romanați

135

17. 1889 mai 6, [Caracal] – Prefectul conservator V. Varlam [1889] solicită corpul didactic al Şcolii nr. 1 de fete din Caracal să participe la a 8-a aniversare a încoronării regelui Carol I – Ş.F.M., dos. 107, f. 16.

Page 130: Prefecții județelor Olt și Romanați

136

18. 1892 martie 16, Bucureşti – Prefectul Alexandru Orescu [1892] înaintează un proces verbal Comitetului Permanent al jud. Romanaţi – P.J.R., 1892, dos. 16, f. 2.

Page 131: Prefecții județelor Olt și Romanați

137

19. 1893 martie 13, [Caracal] – Invitaţie trimisă de prefectul C. Săvoiu [1892-1893] colectivului de cadre didactice al Şcolii de fete nr. 1 din Caracal de a participa la manifestările ocazionate de aniversarea proclamării regatului – Ş.F.M., dos. 127, f. 10.

Page 132: Prefecții județelor Olt și Romanați

138

20. 1894 mai 7, Caracal – Adresă semnată de prefectul P.T. Sfetescu [1893-1894] prin care Prefectura Romanaţi invită cadrele didactice ale Şcolii de fete nr. 1 din Caracal să participe la slujba religioasă din 1894 mai 10 – Ş.F.M., dos. 135, f. 41.

Page 133: Prefecții județelor Olt și Romanați

139

21. 1904 septembrie 11, [Caracal] – Prefectul conservator G. Iatropol [1902-1904; 1906-1907] atestă trecerea examenului de aptitudini de către Ion Mateescu din com. Arceşti – P.J.R., *1918, dos. 11, f. 4.

Page 134: Prefecții județelor Olt și Romanați

140

22. 1908 aprilie 11, Hohenheim – Rezoluţie a prefectului liberal M. Manolescu [1907-1908] pe o cerere adresată Prefecturii Romanaţi pentru obţinerea unei burse de studiu – P.J.R., 1908, dos. 24, f. 38.

Page 135: Prefecții județelor Olt și Romanați

141

23. 1908 august 28, Caracal – Rezoluţie a prefectului liberal Alexandru Simionescu [1908] pe un contract între constructorul Spiru Mihail din Caracal şi Prefectura Romanaţi pentru ridicarea unui local de şcoală în satul Praporu, com. Amărăştii de Jos – P.J.R., 1908, dos. 14, f. 28.

Page 136: Prefecții județelor Olt și Romanați

142

24. 1909 noiembrie 23, Bucureşti – Rezoluţia prefectului liberal Dimitrie St. Cristide [1908-1910] pe o adresă prin care Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice solicită Prefecturii Romanaţi urgentarea începerii lucrărilor de construcţie a şcolii din com. Popânzăleşti – P.J.R., 1909, dos. 2, f. 26.

Page 137: Prefecții județelor Olt și Romanați

143

25. 1910 septembrie 4, [Caracal] Adresă semnată de prefectul I.P. Rădulescu [1910] prin care Prefectura Romanaţi înaintează în copie Administraţiei plăşii Oltul de Jos ordinul de respectare a normelor legale de vânzare a cerealelor în zonă – P.J.R., 1910, dos. 3, f. 47.

Page 138: Prefecții județelor Olt și Romanați

144

26. 1911 martie 9, Caracal – Serviciul Administrativ al Prefecturii Romanaţi dispune, sub semnătura prefectului conservator I. Brabeţianu, [1894-1895; 1904-1906; 1910-1911], pedepsirea cu avertisment a secretarului plăşii Oltul de Jos – P.J.R., 1911, dos. 16, f. 40.

Page 139: Prefecții județelor Olt și Romanați

145

27. 1912 martie 2, Caracal – Adresă semnată de prefectul conservator conservator Victor Berceanu [1911-1912] prin care Prefectura Romanaţi solicită administratorilor de plăşi controlarea riguroasă a condicelor de vânzare a vitelor – P.J.R., 1912, dos. 1, f. 27.

Page 140: Prefecții județelor Olt și Romanați

146

28. 1912 decembrie 24, Caracal – Decizia Prefecturii Romanaţi, semnată de prefectul conservator Vasile Oroveanu [1912-1913], de respingere a contestaţiei făcute contra alegerii Consiliului com. Strejeştii de Sus – P.J.R., 1913, dos. 9, f. 5.

Page 141: Prefecții județelor Olt și Romanați

147

29. 1913 aprilie 20, Caracal – Prefectul conservator Theodor T. Oroveanu [1913-1914] solicită arh. Iohan Gh. Mayer din Bucureşti executarea construcţiilor contractate în judeţ conform caietului de sarcină – P.J.R., 1913, dos. 2, f. 70.

Page 142: Prefecții județelor Olt și Romanați

148

30. [1914] noiembrie 11, Caracal – Adresă confidenţială prin care prefectul liberal dr. Petre Becherescu [1914-1915] ordonă administratorului plăşii Oltul de Jos oprirea de la comercializare a cărţilor poştale ilustrate de la Depozitul Şaraga & Schwartz din Bucureşti având ca subiect înmormântarea regelui Carol I – P.J.R., 1914, dos. 34, f. 33.

Page 143: Prefecții județelor Olt și Romanați

149

31. 1918 martie 3, Caracal – Adresa Prefecturii Romanaţi, semnată de prefectul Andrei Grigorescu [1918-1919], prin care se solicită comandantului Regimentului I de Jandarmi Craiova să se intervină pentru scoaterea oamenilor cu carele la rechiziţii în com. Vulpeni – P.J.R., 1919, dos. 8, f. 3.

Page 144: Prefecții județelor Olt și Romanați

150

32. 1918 aprilie 26, Bucureşti – Rezoluţia prefectului Emil Marian [1917-1918] pe adresa prin care Ministerul de Interne solicită prefecturii Romanaţi respectarea dispoziţiei de încadrare a învăţătorilor suplinitori – P.J.R., 1918, dos. 10, f. 87.

Page 145: Prefecții județelor Olt și Romanați

151

33. 1918 august 28, Balş – Rezoluţia prefectului Ştefan Bibianu [1918] pe adresa Comandamentului de Etapă Balş prin care solicită Prefecturii Romanaţi verificarea reclamaţia postului de jandarmi Rusăneşti împotriva arendaşului Vardala de la Vlăduleni care refuza să se supună ordinelor – P.J.R., 1918, dos. 3, f. 373.

Page 146: Prefecții județelor Olt și Romanați

152

34. 1918 noiembrie 20, [Caracal] – Prefectul Constantin D. Anghel [1918] dispune sancţionarea financiară a notarului Vasile Stoica din Pârşcoveni pentru neglijenţă în serviciu – P.J.R., 1918, dos. 9, f. 34.

Page 147: Prefecții județelor Olt și Romanați

153

35. 1919 septembrie 3, [Caracal] – Decizia prefectului C. Mustaţă [1919] de transferare a unor notari în judeţ – P.J.R., 1919, dos. 67, f. 42.

Page 148: Prefecții județelor Olt și Romanați

154

36. 1919 decembrie 13, [Bucureşti] – Rezoluţia prefectului Vergil Şerbănescu [1919] pe circularea Direcţiei Generale de Poduri şi Şosele din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice prin care se aduce la cunoştinţă Prefecturii Romanaţi preţurile stabilite pentru zilele de prestaţie – P.J.R., 1919, dos. 4, f. 162.

Page 149: Prefecții județelor Olt și Romanați

155

37. 1920 februarie 25 – Rezoluţia prefectului Demi Breazu [1919-1920] pe adresa trimisă de administraţia plăşii Olteţul Prefecturii Romanaţi cu raportul postului de jandarmi din com. Rusăneşti faţă de abuzurile comise de primarul comunei – P.J.R., 1920, dos. 11, f. 7.

Page 150: Prefecții județelor Olt și Romanați

156

38. 1920 aprilie 16, [Caracal] – Adresă semnată de prefectul Ion Marian [1920] prin care Prefectura Romanaţi interzice, conform legii, proprietarului imobilului în care funcţiona administraţia plăşii Dunărea să mărească chiria cu mai mult de 20 % - P.J.R., 1920, dos. 16, f. 1.

Page 151: Prefecții județelor Olt și Romanați

157

39. 1921 aprilie 20, [Caracal] – Decizia Prefecturii Romanaţi, semnată de prefectul averescan Vintilă Niciu [1920-1921], de deschidere a unui credit extraordinar pentru acodarea de gratificaţii funcţionarilor judeţeni – P.J.R., 1920, dos. 2, f. 36.

Page 152: Prefecții județelor Olt și Romanați

158

40. 1925 august 12, [Caracal] Adresă semnată de prefectul liberal V. Marineanu [1924-1925] prin care administratorii plăşilor sunt informaţi despre desfăşurarea la Chişinău a unor manifestări agricole (expoziţie, târg şi congres general) – P.J.R., 1925, dos. 1, f. 196.

Page 153: Prefecții județelor Olt și Romanați

159

41. 1926 februarie 5, Caracal – Prefectul Ion C. Popescu [1915-1918; 1926] înştiinţează preturile despre ordinul Ministerului de Interne de a se prezenta la judecătoriile de ocol spre a primi buletinele de vot – P.J.R., 1926, dos. 6, f. 6.

Page 154: Prefecții județelor Olt și Romanați

160

42. 1926 mai 4, [Caracal] – Prefectura Romanaţi înştiinţează, printr-o adresă semnată de prefectul averescan Constantin Florescu [1926-1927] pretura plăşii Oltul de Jos despre respingerea contestării alegerilor din com. Jieni – P.J.R., 1926, dos. 5, f. 33.

Page 155: Prefecții județelor Olt și Romanați

161

43. 1928 august 31, [Caracal] – Adresa Prefecturii Romanaţi, semnată de prefectul liberal Marin Voiculescu [1927-1928], prin care se solicită preturilor trimiterea de situaţii privind construcţiile şcolare din comune – P.J.R., 1928, dos. 18, f. 79.

Page 156: Prefecții județelor Olt și Romanați

162

44. 1932 mai 7, [Caracal] Model de invitaţie, semnată de prefectul iorghist M. Stănoiu [1931-1932] pentru instituţiile judeţene şi locale cu scopul participării acestora la sărbătoarea de 10 mai – P.J.R., 1932, dos. 30, f. 1.

Page 157: Prefecții județelor Olt și Romanați

163

45. 1932 noiembrie 26, [Caracal] – Proces verbal, semnat de prefectul ţărănist Theodor Popescu [1932-1933], încheiat de membrii Consiliului de colaborare întruniţi în localul prefecturii pentru adoptarea de măsuri împotriva unor mişcări subversive cu ocazia alegerilor comunale – P.J.R., 1932, dos. 26, f. 226.

Page 158: Prefecții județelor Olt și Romanați

164

46. [1933, Caracal] – Decizia Prefecturii Romanaţi, semnată de prefectul Ioan Păltineanu [1933], prin care se stabilesc atribuţiile secretarului general al judeţului în conformitate cu modificările Legii administraţiei locale – P.J.R., 1933, dos. 49.

Page 159: Prefecții județelor Olt și Romanați

165

47. 1934 martie 15, [Caracal] − Prefectul liberal Ion Veleanu [1933-1937] interzice convorbirile telefonice efectuate de angajaţii prefecturii fără aprobare oficială – P.J.R., 1934, dos. 32, f. 4.

Page 160: Prefecții județelor Olt și Romanați

166

48. 1938 februarie 18, [Caracal] – Decizia Prefecturii Romanaţi, semnată de col. Pavel Florescu, prefectul judeţului [1938], de numirea unor primari în 18 comune ale judeţului – P.J.R., 1938, dos. 68, f. 20.

Page 161: Prefecții județelor Olt și Romanați

167

49. 1938 decembrie 12, [Caracal] – Ordin de serviciu emis de Prefectura Romanaţi sub semnătura col. Ion P. Dănescu, prefectul judeţului [1938-1939], pentru jandarmii ce urmau să escorteze 4 legionari în lagărul de la Miercurea Ciuc – P.J.R., 1940*, dos. 21, f. 8.

Page 162: Prefecții județelor Olt și Romanați

168

50. 1940 aprilie 22, [Caracal] – Col. Mihail Dobriceanu, prefectul jud. Romanaţi [1939-1940], înaintează o copie de pe testamentul prin care C. Prejbeanu lasă spitalului din Caracal o moşie pentru întreţinerea de paturi pentru săraci – P.J.R., 1940, dos. 32, f. 10.

Page 163: Prefecții județelor Olt și Romanați

169

51. 1940 iunie 19, Caracal – Col. Anton Teodorescu, prefectul jud. Romanaţi

[1940], numeşte primari şi ajutori de primari la comunele Rusăneştii de Sus, Voineasa şi Morunglav – P.J.R., 1940, dos. 76, f. 64.

Page 164: Prefecții județelor Olt și Romanați

170

52. 1940 iulie 15, Caracal – Decizia Prefectului jud. Romanaţi, col. Anibal Dobjanschi [1940], de numire provizorie a unui ajutor de primar în com. Amărăştii de Jos – P.J.R., 1940, dos. 76, f. 66.

Page 165: Prefecții județelor Olt și Romanați

171

53. 1940 decembrie 12, Caracal Decizia lt. col. (r.) Teodor I. Căpitănescu, prefectul jud. Romanaţi [1940], de revenire asupra pedepsei acordate cameristei prefecturii – P.J.R., 1940, dos. 76, f. 194.

Page 166: Prefecții județelor Olt și Romanați

172

54. 1940 decembrie 29, Caracal − Prefectul Liber Târnoveanu [1940-1941] transferă disciplinar pe unii notari din judeţ în alte comune – P.J.R., 1940, dos. 76, f. 212.

Page 167: Prefecții județelor Olt și Romanați

173

55. 1942 octombrie 15, [Caracal] – Prefectul jud. Romanaţi, gen. (r.) Gheorghe Paţa [1941-1944], solicită Ministerului Agriculturii şi Domeniilor sprijin pentru înfiinţarea unei crescătorii de animale de rasă şi a unei lăptării în comuna-model Stoeneşti – P.J.R., 1942, dos. 33, f. 38.

Page 168: Prefecții județelor Olt și Romanați

174

56. 1944 august 1, Caracal Decizie semnată de prefectul judeţului, col. (r.) Constantin Loghin [1944], prin care se retrage delegaţia dată sindicatului „Pescarul Romănăţean” de a distribui cota de peşte cuvenită judeţului – P.J.R., 1944, dos. 70, f. 175.

Page 169: Prefecții județelor Olt și Romanați

175

57. 1944 noiembrie 30, [Caracal] – Înştiinţare emisă de prefectul jud. Romanaţi, lt. col. (r.) Ilarie (Ilie) Dobrian [1941; 1944-1945], prin care se aduce în aduce la cunoştinţă că ultimul transport pentru îmbarcarea cetăţenilor sovietici şi a refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina de Nord a fost fixat pentru 1944 decembrie 10 – P.J.R., *1941, dos. 2, f. 147.

Page 170: Prefecții județelor Olt și Romanați

176

58. 1945 februarie 13, [Caracal] – Adresă semnată de prefectul Ion Ulmeanu [1945] prin care se solicită medicului veterinar din circumscripţia Dioşti înfiinţarea urgentă a unei infirmerii veterinare la centrul de iernat Liiceni – P.J.R., 1945, dos. 3, f. 6.

Page 171: Prefecții județelor Olt și Romanați

177

59. [1946, Caracal] – Program, semnat de avocatul Ilie Olteanu, prefectul jud. Romanaţi [1945-1946], cu lucrările ce urmau să se execute în judeţ în 1946-1947 – P.J.R., 1946, dos. 59, f. 60.

Page 172: Prefecții județelor Olt și Romanați

178

60. 1946 octombrie 12, [Caracal] – Proces verbal, cu semnătura dr. Mihail Macavescu, prefectul de Romanaţi [1946], referitor la instalarea avocatului C. Florescu ca primar al or. Caracal – P.J.R., 1946, dos. 57, f. 198.

Page 173: Prefecții județelor Olt și Romanați

179

61. 1948 ianuarie 20, [Caracal] – Decizia prefectului de Romanaţi, Traian Cherciu [1946-1948], de schimbare a numelui comunei Principele Mircea în Tudor Vladimirescu – P.J.R., 1948, dos. 52, f. 15.

Page 174: Prefecții județelor Olt și Romanați

180

62. 1948 februarie 12, Caracal – Prefectul Marin Neacşu [1948-1950] deleagă subprefectului o serie de atribuţii conferite prin lege prefectului cu excepţia numirilor, înaintărilor, licenţierilor şi a chestiunilor politice – P.J.R., 1948, dos. 52, f. 21.

Page 175: Prefecții județelor Olt și Romanați

PREFECŢI ÎN

I M A G I N I

Page 176: Prefecții județelor Olt și Romanați

182

LISTA FOTOGRAFIILOR cu bibliografia

X. Județul Olt

1. Ion N. TITULESCU, 1871 februarie 9 - martie 19 [N.T.J.O., 1996, p. 14] 2. Dr. Alexandru STĂNCESCU, 1895 octombrie 7 - 1899 aprilie 19 [G.

Kitzulescu, 1943-I, p. 36] 3. Constantin ANGHEL, 1907 februarie 10 - 1908 iunie 30 și Prefect de

Romanați, 1918 octombrie 27 - decembrie 5 [<www.psd-ctp.ro/istoria/album-fotografic/constantin-d-anghel-jpg>, 2014 ian. 9].

4. C. ȘTEFĂNESCU-ZĂNOAGĂ, 1910 decembrie 29 - 1914 ianuarie 5; 1918 aprilie 24 - octombrie 28 [A.J.O., 1925, p. 165]

5. Vasile ALIMĂNEȘTEANU, 1918 decembrie 5 - 1919 octombrie 6; 1922 ianuarie 21 - 1926 martie 31 [A.J.O., 1925, p. 13; V.A., 1943; M.J.O., Fond Vasile Alimăneșteanu, inv. 3942].

6. Gheorghe KITZULESCU, 1920 octombrie 21 - 1921 aprilie 1; 1926 martie 31 - iunie 5 [G. Kitzulescu, 1943-I, p. 85]

7. Romulus GEOROCEANU, 1921 decembrie 24 - 1922 ianuarie 17 [M.J.O.] 8. Nicolae RĂDUCANU-POPESCU, 1936 noiembrie 15 - 1936 martie [A.J.O.,

1936, p. 21, 221]. 9. C.C. OSICEANU, 1936 martie 1 - 1937 decembrie 28 [A.J.O., 1936, p. 7] 10. Zenobie VOICULESCU, 1937 decembrie 30 - 1938 februarie 10 [M.J.O.,

Donația Ruxandra Apostolescu, inv. 3939]. 11. Ion A. TOMESCU, 1945 martie 19 - 1946 februarie 27, [A.J.O., 1936, p. 15] 12. Nicolae GRĂDINARU, 1990 august 11 - 1993 februarie 22 [Agendă, 1995, p.

30] 13. Marin DIACONESCU, 1993 februarie 23 - 1998 martie 24; 2001 ianuarie 15 -

2004 octombrie 30; 2004 decembrie 17-23 [Agendă, 1995, p. 30] 14. Florea MORLOVA, 1996 decembrie 23 - 1998 martie 24; 1999 august 6 -

2001 ianuarie 15 [Agendă, 1995, p. 28] 15. Octavian POPESCU, 1998 mai 21 - 1999 august 6; 2005 ianuarie 7 - 2008

februarie 6 [A.P.J.O.] 16. Marin IONICĂ, 2004 oct. 30 - dec. 17 [Agendă, 1995, p. 24]. 17. Nicolae ŞTEFAN, 2008 februarie 6 - 2009 februarie 6 [A.P.J.O.] 18. Daniel ŞARPE, 2009 februarie 6 - octombrie 1 [A.P.J.O.] 19. Leonid-Augustin MOISIU, 2009 octombrie 2 - 2012 mai 11 [A.P.J.O.] 20. Eugen IONICĂ, 2012 mai 11 2013 septembrie 4 [A.P.J.O.]

Page 177: Prefecții județelor Olt și Romanați

183

XI. Județul Romanați

1. Mihail DEMETRIAN, 1884 octombrie 12 - 1888 aprilie 1; 1895 octombrie 7 - 1899 aprilie [C.M.J.R., 1928, p. 306]

2. Ioan C. POPESCU, 1915 iulie 23 - 1918 martie 12 [C.M.J.R., 1928, p. 308] 3. Ștefan BIBIANU, 1918 aprilie 24 - octombrie 27 [C.M.J.R., 1928, p. 312]. 4. C. MUSTAŢĂ, 1919 august 30 – septembrie 9 [D.F.] 5. Dimitrie BREAZU, 1919 decembrie 31 - 1920 martie 20 [C.J.M.R., 1928, p.

314]. 6. Nicu VINTILĂ, 1920 noiembrie 13 - 1921 decembrie 21 [C.M.J.R., 1928, p.

320]. 7. Marin VOICULESCU, 1922 ianuarie 21 - 1924 februarie 7; 1927 iunie 22 - 1928

iunie 10 [C.M.J.R., 1928, p. 212] 8. Virgil MARINEANU, 1924 iulie 31 - 1925 decembrie 16 [C.M.J.R., 1928, p.

319] 9. Constantin FLORESCU, 1926 martie 31 - 1927 iunie 5 [C.M.J..R., 1928, p. 311] 10. mr. Alexandru TEODORIAN, 1927 iunie 7 - iunie 22 [C.M.J.R., 1928, p. 213]. 11. Th<eodor> POPESCU, 1932 iunie 8 - 1933 iunie 30 [Calendarul, 1933] 12. Ioan E. VELEANU, 1933 noiembrie 15 - 1937 decembrie 28 [C.M.J..R., 1928,

p. 308] 13. Mihail MACAVESCU, 1946 martie 20 - noiembrie 18 [L.R., 1946, p. 1]

Page 178: Prefecții județelor Olt și Romanați

XII.

Judeţul Olt

PREFECŢII 1859-1950

Page 179: Prefecții județelor Olt și Romanați

186

Ion N. TITULESCU

Prefect de Olt 1871 februarie 9 – martie 19

Page 180: Prefecții județelor Olt și Romanați

187

Dr. Alexandru STĂNCESCU

Prefect de Olt 1895 octombrie 7 – 1899 aprilie 15

Page 181: Prefecții județelor Olt și Romanați

188

Constantin D. ANGHEL

Prefect de Olt 1907 februarie 10 – 1908 iunie 30

Page 182: Prefecții județelor Olt și Romanați

189

C. ŞTEFĂNESCU-ZĂNOAGĂ

Prefect de Olt 1910 decembrie 29 – 1914 ianuarie 5

1918 aprilie 24 – octombrie 28

Page 183: Prefecții județelor Olt și Romanați

190

Vasile ALIMĂNEŞTEANU

Prefect de Olt 1918 decembrie 5 – 1919 octombrie 6

1922 ianuarie 21 – 1926 martie 31

Page 184: Prefecții județelor Olt și Romanați

191

Dr. Gheorghe KITZULESCU

Prefect de Olt 1920 octombrie 21 – 1921 aprilie 1

1926 martie 31 – iunie 5

Page 185: Prefecții județelor Olt și Romanați

192

Romulus GEOROCEANU

Prefect de Olt 1921 decembrie 24 – 1922 ianuarie 17

Page 186: Prefecții județelor Olt și Romanați

193

Niculae RĂDUCANU-POPESCU

Prefect de Olt 1933 noiembrie 15 – 1936 martie 1.

Page 187: Prefecții județelor Olt și Romanați

194

C. C. OSICEANU

Prefect de Olt 1936 martie 1 – 1937 decembrie 28

Page 188: Prefecții județelor Olt și Romanați

195

Zenobie VOICULESCU

Prefect de Olt 1937 decembrie 30 – 1938 februarie 10

Page 189: Prefecții județelor Olt și Romanați

196

Ion A TOMESCU

Prefect de Olt 1945 martie 19 – 1946 februarie 27

Page 190: Prefecții județelor Olt și Romanați

197

XIII. Judeţul Olt

PREFECŢII 1990-2013

Page 191: Prefecții județelor Olt și Romanați

198

Nicolae GRĂDINARU

Prefect de Olt 1990 august 11 – 1993 februarie 22

Page 192: Prefecții județelor Olt și Romanați

199

Marin Diaconescu

Prefect de Olt 1993 februarie 22 – 1996 decembrie 23 2001 ianuarie 15 – 2004 octombrie 30

2004 decembrie 17 – 23

Page 193: Prefecții județelor Olt și Romanați

200

Florea MORLOVA

Prefect de Olt 1996 decembrie 23 – 1998 martie 24

1999 august 6 – 2001 ianuarie 15

Page 194: Prefecții județelor Olt și Romanați

201

Octavian POPESCU

Prefect de Olt 1998 mai 21 – 1999 august 6

2005 ianuarie 7 – 2008 februarie 6

Page 195: Prefecții județelor Olt și Romanați

202

Marin IONICĂ

Prefect de Olt 2004 octombrie 30 – decembrie 17

Page 196: Prefecții județelor Olt și Romanați

203

Nicolae ŞTEFAN

Prefect de Olt 2008 februarie 6 – 2009 februarie 6

Page 197: Prefecții județelor Olt și Romanați

204

Daniel ŞARPE

Prefect de Olt 2009 februarie 6 – 2009 octombrie 1

Page 198: Prefecții județelor Olt și Romanați

205

Leonid-Augustin MOISIU

Prefect de Olt 2009 octombrie 2 – 2012 mai 11

Page 199: Prefecții județelor Olt și Romanați

206

Eugen IONICĂ

Prefect de Olt 2012 mai 11 – 2013 septembrie 4

Page 200: Prefecții județelor Olt și Romanați

XIV.

Judeţul Romanaţi

PREFECŢII 1859 - 1950

Page 201: Prefecții județelor Olt și Romanați

208

Mihail DEMETRIAN

Prefect de Romanaţi 1884 octombrie 12 – 1888 aprilie 1

1895 octombrie 7 – 1899 aprilie

Page 202: Prefecții județelor Olt și Romanați

209

Ioan C. POPESCU

Prefect de Romanaţi 1915 iulie 23 – 1918 martie 12

Page 203: Prefecții județelor Olt și Romanați

210

Ştefan BIBIANU

Prefect de Romanaţi 1918 aprilie 23 – octombrie 27

Page 204: Prefecții județelor Olt și Romanați

211

C. MUSTAŢĂ

Prefect de Romanaţi

1919 august 30 – septembrie 9

Page 205: Prefecții județelor Olt și Romanați

212

Dimitrie BREAZU

Prefect de Romanaţi 1919 decembrie 31 – 1920 martie 20

Page 206: Prefecții județelor Olt și Romanați

213

Niciu VINTILĂ

Prefect de Romanaţi 1920 noiembrie 13 – 1921 decembrie 21

Page 207: Prefecții județelor Olt și Romanați

214

Marin VOICULESCU

Prefect de Romanaţi 1922 ianuarie 21 – 1924 februarie 7

1927 iunie 22 – 1928 iunie 10

Page 208: Prefecții județelor Olt și Romanați

215

Virgil MARINEANU

Prefect de Romanaţi 1924 iulie 31 – 1925 decembrie 16

Page 209: Prefecții județelor Olt și Romanați

216

Constantin FLORESCU

Prefect de Romanaţi 1926 martie 31 – 1927 iunie 5

Page 210: Prefecții județelor Olt și Romanați

217

mr. Alexandru TEODORIAN

Prefect de Romanaţi 1927 iunie 7 - 22

Page 211: Prefecții județelor Olt și Romanați

218

Theodor POPESCU

Prefect de Romanaţi 1932 iunie 8 – 1933 iunie 30

Page 212: Prefecții județelor Olt și Romanați

219

Ioan E. VELEANU

Prefect de Romanaţi 1933 noiembrie 15 – 1937 decembrie 28

Page 213: Prefecții județelor Olt și Romanați

220

Mihai MACAVESCU

Prefect de Romanaţi 1946 martie 20 – noiembrie 18

Page 214: Prefecții județelor Olt și Romanați

XV. PREFECTURILE

OLTULUI ŞI ROMANAŢIULUI

ÎN CARTOFILIA ROMĂNEASCĂ

Page 215: Prefecții județelor Olt și Romanați

222

Legendă Foto 1 – Prefectura judeţului Olt în 1906 [Album] Foto 2 – Vedere din centrul vechi luată din balconul Prefecturii la 1906 [MJO] Foto 3 – Prefectura judeţului Olt în 1918. Carte poştală tipărită de Kunstastalt

Kilophot Ges. MBH. Wien [M.J.O.] Foto 4 – Parcul central cu sediul băncii [stănga] şi al Prefecturii în 1918. Carte

poştală tipărită de Kunstastalt Kilophot Ges. MBH. Wien [M.J.O.] Foto 5 – Centrul oraşului Slatina fotografiat din balconul Prefecturii. Carte

poştală tipărită de Kunstastalt Kilophot Ges. MBH. Wien [M.J.O.] Foto 6 – Grădina publică „Regina Maria” (parcul central) în anul 1918. Carte

poştală tipărită de Edit. Galeria de cadouri Ad. Maier & D. Stern (Bucureşti, str. Lipscani 3). [M.J.O.]

Foto 7 – Grădina publică cu Palatul Administrativ şi Banca Uniunii Comerciale. Carte Poştală tipărită de Editura Librăria G. Polichron, Slatina. [M.J.O.]

Foto 8 – Centrul Oraşului Slatina văzut din Balconul Prefecturii în 1927. Carte poştală tipărită de Edit. Galeria de cadouri Ad. Maier & D. Stern (Bucureşti, str. Lipscani 3). [M.J.O.]

Foto 9 – Centrul Oraşului Slatina. Carte Poştală apărută la Editura Librăriei Louis Barat Slatina.

Foto 10 – Slatina vedere din Centrul Oraşului. Carte poştală tipărită de Foto 11 – Vedere cu Prefectura Oltului din anul 1950. Tipărită la Editura

Albania, Bucureşti-Constanţa. [M.J.O.] Foto 12 – Palatul Administrativ (1965) sediu al Sfatului Popular Raional

Slatina. [M.J.O.] Foto 13 – Palatul Administrativ sediul al Consiliului Popular Judeţean Olt în

anul 1971. Vedere tipărită de Combinatului Poligrafic „Casa Scănteii” din Bucureşti [M.J.O.]

Foto 14 – Palatul Administrativ sediu al Consiliului Popular Judeţean Olt în anul 1977. Vedere tipărită de Combinatul Poligrafic „Casa Scănteii” din Bucureşti [M.J.O.]

Foto 15 – Palatul Administrativ din Caracal, sediul Prefecturii Romanaţi. Carte Poştală tipărită la Editura David Stern din Bucureşti (str. Lipscani, nr. 3)

Foto 16 – Vedere din centrul Caracalului. Editura Galeria de cadouri Ad. Maier & D. Stern (Bucureşti, str. Lipscani 3). [M.J.O.]

Foto 17 – Cadrilaterul la Caracal. Editura Galeria de cadouri Ad. Maier & D. Stern (Bucureşti, str. Lipscani 3). [M.J.O.]

Foto 18 – Strada Anton Caracalla din Caracal în 1926. Editura David Stern din Bucureşti (str. Lipscani, nr. 3) [M.J.O.]

Foto 19 – Consiliul şi Prefectura Judeţului Olt în vara anului 2013. [M.J.O.] Foto 20 – Prefectura şi Consiliul Judeţean Olt în vara anului 2013 [M.J.O.] Foto 21 – Prefectura Judeţului Olt., 2014 ianuarie 16. [M.J.O.]

Page 216: Prefecții județelor Olt și Romanați

223

Foto 1

Foto 2

Page 217: Prefecții județelor Olt și Romanați

224

Foto 3

Foto 4

Page 218: Prefecții județelor Olt și Romanați

225

Foto 5

Foto 6

Page 219: Prefecții județelor Olt și Romanați

226

Foto 7

Foto 8

Page 220: Prefecții județelor Olt și Romanați

227

Foto 9

Foto 10

Page 221: Prefecții județelor Olt și Romanați

228

Foto 11

Foto 12

Page 222: Prefecții județelor Olt și Romanați

229

Foto 13

Foto 14

Page 223: Prefecții județelor Olt și Romanați

230

Foto 15

Foto 16

Page 224: Prefecții județelor Olt și Romanați

231

Foto 17

Foto 18

Page 225: Prefecții județelor Olt și Romanați

232

Foto 19

Foto 20

Page 226: Prefecții județelor Olt și Romanați

233

Foto 21

Page 227: Prefecții județelor Olt și Romanați

CUPRINS

Cap. Pag. Prefaţă ……………………………………………………….. 5 Notă asupra ediţiei …………………………………………… 7 Abrevieri …………………………………………………….. 9 Bibliografie ………………………………………………….. 10

I. Studiu introductiv …………………………………………….. 15 Prefecţi 23

II. Judeţul Olt, 1859-1950 ……………………………………….. 24 III. Judeţul Olt, 1990-2013 ……………………………………….. 33 IV. Judeţul Romanaţi, 1863-1950 ……………………………….. 36

Prefecţi în documente 46 Lista documentelor 48

V. Judeţul Olt ……………………………………………………. 48 VI. Judeţul Romanaţi ……………………………………………... 51

VII. Prefecţii judeţului Olt în documente, 1859-1950 …………….. 57 VIII. Prefecţii judeţului Olt în documente, 1990-2013 …………….. 104

IX. Prefecţii judeţului Romanaţi în documente …………………... 117 Prefecţi în imagini 180 Lista fotografiilor cu bibliografia 182

X. Judeţul Olt ……………………………………………………. 182 XI. Judeţul Romanaţi ……………………………………………... 183

XII. Prefecţii de Olt, 1859-1950 …………………………………... 185 XIII. Prefecţii de Olt, 1990-2013 ………………………………….. 197 XIV. Prefecţii de Romanaţi ………………………………………… 220 XV. Prefecturile Oltului şi Romanaţiului în cartofilia românească… 221

Page 228: Prefecții județelor Olt și Romanați