PPRROOGGRRAAMM - ZCH · EEddiiițțiiaaa - aaa a XXXVVV--aa ORA 13,00 Liceul Teologic ”Episcop...

of 12/12
P P R R O O G G R R A A M M ZILELE MUNICIPIULUI ROMAN 14 - 24 MAI EDIŢIA a VI-a - 2015 -
 • date post

  04-Nov-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PPRROOGGRRAAMM - ZCH · EEddiiițțiiaaa - aaa a XXXVVV--aa ORA 13,00 Liceul Teologic ”Episcop...

 • PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM ZILELE MUNICIPIULUI ROMAN

  14 - 24 MAI

  EDIŢIA a VI-a

  - 2015 -

 • 2

  A șasea ediţie a

  Zilelor municipiului Roman 14 – 24 mai 2015

  reprezintă pentru „marea familie romaşcană”

  conectarea la un eveniment devenit tradițional

  și unic prin amploarea și diversitatea activităților,

  reliefând spiritul mușatin al unei comunități

  binecuvântate de Dumnezeu și

  ancorată intens la deplina afirmare europeană.

  Vă invităm, dragi romașcani, să fim împreună ca

  întotdeauna, cu gânduri senine, în aceste zile de

  autentică sărbătoare, chiar aici, în străvechea cetate

  a Voievodului Roman-Vodă Mușat.

  La mulți ani, romaşcani de pretutindeni !

 • 3

  Delegaţia străină din Orașul Sunchang, Republica Coreea,

  condusă de Primarul Hwang Suk-ju

  SOSIRE: 17 mai 2015

  PLECARE: 19 mai 2015

  JJJOOOIII --- 111444 MMMAAAIII 222000111555

  ZZZIIILLLEEELLLEEE „„„EEEPPPIIISSSCCCOOOPPP MMMEEELLLCCCHHHIIISSSEEEDDDEEECCC ŞŞŞTTTEEEFFFĂĂĂNNNEEESSSCCCUUU”””

  EEEdddiiițțțiiiaaa aaa XXXVVV---aaa

  ORA 13,00

  Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec”

  Concursul dirijorilor din instituțiile de

  învățământ teologic din Moldova

  ORA 15,00

  Muzeul de Istorie

  Vernisajul expoziției documentare:

  „Sfântul Antimis în istoria Arhiepiscopiei

  Romanului și Bacăului”

  Prezintă: Pr. Dr. Florin Aurel Țuscanu și

  Protos. Andrei Ioniță

  ORA 16,00

  Catedrala Arhiepiscopală Roman

  Concert susținut de coralele reunite ale instituțiilor de învățământ teologic din Moldova

 • 4

  VVVIIINNNEEERRRIII --- 111555 MMMAAAIII 222000111555

  ORA 10,00

  Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec”

  Simpozion cu tema: Ipostaze ale românirii cântărilor de strană Inițiator - Prof. dr. Ovidiu Trifan, Președinte al Asociaţiei pentru Antropologie Urbană - Roman

  ORA 10,30

  Inaugurare în Piața Roman Vodă

  Târgul de produse tradiţionale

  S.C. EXPOZIȚII CU TRADIȚII S.R.L.

  ORA 11,00

  ȘTAFETA MUNICIPIULUI ROMAN

  ştafetă pe echipe 4 x 900 m mixt cu participarea liceelor romaşcane

 • 5

  ORA 12,00

  Biblioteca municipală ”George Radu Melidon”

  Concursul de cultură generală "SPERANŢĂ PENTRU MÂINE" - ediţia a XIII-a

  Premierea câștigătorilor

  ORA 14,00

  CONCURS ÎNTRE LICEE

  PARADA COSTUMELOR DE EPOCĂ

  CONCURS DE SCENETE ISTORICE

  SSSPPPEEECCCTTTAAACCCOOOLLL DDDEEE FFFOOOLLLCCCLLLOOORRR ORA 17,00

  TALENTE LOCALE – MUZICĂ POPULARĂ ORA 18,30

  ARTIȘTI INVITAȚI ÎN DESCHIDEREA SPECTACOLULUI ORA 20,30

  SOFIA VICOVEANCA ILEANA CIUCULETE IONELA MORUȚAN

 • 6

  SSSÂÂÂMMMBBBĂĂĂTTTĂĂĂ --- 111666 MMMAAAIII 222000111555

  ORA 8,00

  Catedrala Arhiepiscopală Roman

  Sfânta Liturghie și lansare de carte: Părintele Dumitru Stăniloae - creatorul unei

  teologii mărturisitoare în contemporaneitate (1903-1993)- Prof. Gheorghe Anghelescu

  ORA 09,00

  Liceul Tehnologic „Vasile Sav”

  CONFERINȚA NAȚIONALĂ MOODLE ÎN EDUCAȚIE – Ediția I

  Didactică cu softuri educaționale, blend e-learning și

  ORA 11,00

  Parcul Melchisedec

  Parastas pentru Episcopul Melchisedec Ștefănescu și depunere de coroane

  *

  Premierea copiilor care au obținut premii la Olimpiada de religie

  și la Concursul național „Melchisedec Ștefănescu - Ierarh cărturar”

 • 7

  SSSPPPEEECCCTTTAAACCCOOOLLL DDDEEE MMMUUUZZZIIICCCAAA UUUSSSOOOAAARRRAAA

  ORA 17,00

  TALENTE LOCALE – MUZICĂ UȘOARĂ

  ORA 18,00

  ARTIȘTI INVITAȚI ÎN DESCHIDEREA SPECTACOLULUI

  ORA 20,30

  LORA TALISMAN

 • 8

  DDDUUUMMMIIINNNIIICCCĂĂĂ --- 111777 MMMAAAIII 222000111555

  ORA 11,00

  Parcul Municipal Roman

  ORĂŞELUL COPIILOR

  SSSPPPEEECCCTTTAAACCCOOOLLL DDDEEE MMMUUUZZZIIICCCAAA UUUSSSOOOAAARRRAAA ORA 17,00

  ANSAMBLUL ARETI – 20 DE ANI DE ACTIVITATE

  Dansuri și cântece grecești

  Dansuri internaționale

  Dansuri populare

  Dansuri moderne

  TALENTE LOCALE – MUZICĂ UȘOARĂ ȘI DANSURI

  ARTIȘTI INVITAȚI ÎN DESCHIDEREA SPECTACOLULUI

  ORA 20,30

  DJ RYNNO & SYLVIA SPITALUL DE URGENȚĂ

 • 9

  LLLUUUNNNIII --- 111888 MMMAAAIII 222000111555

  ZZZIIIUUUAAA DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAAȚȚȚIIIEEEIII RRROOOMMMAAAȘȘȘCCCAAANNNEEE

  ORA 10,00

  Sala de Consiliu a Primăriei Roman

  Întâlnirea oficială a administrației publice romașcane cu delegaţia din

  orașul Sunchang (înfrățit cu municipiul Roman din anul 2013), Republica Coreea,

  condusă de dl. Hwang Suk-ju, Primarul orașului Sunchang

  Momente artistice – interpreţi de la Şcoala de Artă ”Sergiu Celibidache”

  *

  Vizite la întreprinderi din domeniul industriei alimentare

  ORA 11,00

  Târgul meşterilor populari în Piața Roman Vodă

  ORA 15,00

  Muzeul de istorie

  Colocviu: Dascăli romașcani de altădată – ediția a III-a

 • 10

  MMMAAARRRȚȚȚIII --- 111999 MMMAAAIII 222000111555

  ORA 11,00

  Primărie – Sala mare de festivități

  GALA EXCELENŢEI ÎN EDUCAŢIE

  Festivitatea de premiere a echipelor câștigătoare la Ștafeta municipiului Roman

  Premii Eco– Pentru un municipiu curat trebuie să ne dăm mâna – Curăţenia de primăvară începe cu noi pentru noi! – ediția a VI-a

  Festivitatea de premiere a elevilor şi profesorilor coordonatori care au obţinut rezultate meritorii la faza finală a olimpiadelor şi concursurilor naţionale şi

  internaţionale

  ORA 18,00

  Colegiul Național „Roman Vodă”

  ORGANIZATOR - ACADEMIA „PETRU TOCĂNEL”

  MARTIRI ŞI MĂRTURISITORI AI NEAMULUI ROMÂNESC

  Simpozion cu tema: Preoți franciscani încarcerați pentru credință

  Recital al corului Parohiei Catolice Buruienești

 • 11

  MMMIIIEEERRRCCCUUURRRIII --- 222000 MMMAAAIII 222000111555

  ORA 11,00

  GALA EXCELENŢEI ROMAŞCANE PREMIERE CETĂŢEAN DE ONOARE

  SSSEEEAAARRRAAA SSSEEERRRGGGIIIUUU CCCEEELLLIIIBBBIIIDDDAAACCCHHHEEE ORA 17,30

  Casa de Cultură

  Momente artistice muzicale susţinute

  de elevi şi profesori ai

  Şcolii de Artă Sergiu Celibidache Roman,

  laureați la olimpiade, festivaluri și concursuri

  ORA 19,00

  Casa de Cultură

  CCCOOOMMMPPPAAANNNIIIAAA TTTEEEAAATTTRRRAAALLLĂĂĂ VVVOOOUUUĂĂĂ

 • 12

  JJJOOOIII --- 222111 MMMAAAIII 222000111555

  ZZZIIIUUUAAA PPPAAATTTRRROOONNNIIILLLOOORRR MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPIIIUUULLLUUUIII RRROOOMMMAAANNN

  SSSFFFIIINNNȚȚȚIIIIII ÎÎÎMMMPPPĂĂĂRRRAAAŢŢŢIII CCCOOONNNSSSTTTAAANNNTTTIIINNN ŞŞŞIII EEELLLEEENNNAAA

  Liturghia Sf. Împăraţi Constantin şi Elena la Biserica din Piaţa Republicii

  ZZZIIIUUUAAA EEERRROOOIIILLLOOORRR

  ORA 10,00

  Sala de Consiliu a Primăriei Roman

  FESTIVITATEA DE PREMIERE A VETERANILOR DE RĂZBOI

  ORA 12,00

  CEREMONIAL MILITAR RELIGIOS ÎN CIMITIRUL ETERNITATEA

  222222––– 222444 MMMAAAIII 222000111555

  Cercul Militar Roman

  FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLLUUULLL NNNAAATTTIIIOOONNNAAALLL DDDEEE TTTEEEAAATTTRRRUUU

  DDDEEE AAAMMMAAATTTOOORRRIII PARTICIPĂ

  TRUPA DE TEATRU „DAN ALECSANDRESCU” DIN ROMAN ȘI TRUPE TEATRU DIN MEDGIDIA, BRAȘOV ȘI LUGOJ

  PPPRRRIIIMMMAAARRR,,,

  LLLAAAUUURRREEENNNŢŢŢIIIUUU DDDAAANNN LLLEEEOOORRREEEAAANNNUUU