Pomo Logie

318
4 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE HORTICULTURĂ Prof.dr. Dorel Hoza POMOLOGIE 2012

description

totul despre pomi

Transcript of Pomo Logie

Page 1: Pomo Logie

4

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Prof.dr. Dorel Hoza

POMOLOGIE

2012

Page 2: Pomo Logie

5

Prefaţă

Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune în pomicultură, nu este posibilă fără

cunoaşterea în detaliu a speciilor şi soiurilor care formează sortimentul, atât sub aspect biologic,

fiziologic şi morfologic, cât şi sub aspect tehnologic în livadă.

Manualul de Pomologie, se adresează în primul rând studenţilor Facultăţii de Horticultură,

anul IV, care au în planul de învăţământ această disciplină, dar poate fi util tuturor celor care vor să

cunoască şi să cultive speciile pomicole. Structura manualului este în conformitate cu programa

analitică întocmită la Catedra de Pomicultură din învăţământul superior.

În lucrarea de faţă sunt abordate o serie de probleme privind originea speciilor pomicole şi

încadrarea lor botanică, particularităţile biologice, cerinţele faţă de factorii de mediu şi pe baza

acestor elemente sunt recomandate tehnologii diferenţiate de cultură la nivel de specie, soi sau pe

grupe de soiuri pentru principalele specii pomicole care se cultivă frecvent în zona temperată.

Întrucât în România condiţiile ecopedologice sunt diferite, printr-o tehnologie de cultură bine

stabilită şi respectată şi o zonare corespunzătoare a speciilor şi soiurilor, se pot obţine rezultate

deosebite din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

Cunoaşterea soiurilor şi portaltoilor din sortimentul consacrat, a ultimelor creaţii ale

ameliorării româneşti şi eventual unele soiuri străine care se pot manifesta din punct de vedere

productiv la noi în ţară, face posibilă valorificarea superioară a unor suprafeţe de teren mai puţin

pretabile pentru alte culturi agricole.

Disciplina de Pomologie, prin bogăţia de date pe care o conţine, îşi propune aducerea în faţa

studenţilor a cunoştinţelor necesare pentru a deveni buni practicieni, să fie capabili să participe la

redresarea pomiculturii româneşti, momentan în declin.

Prezentul material a fost elaborat pe baza unei vaste bibliografii de specialitate, româneşti şi

străine, a celor mai recente rezultate obţinute în sectorul de cercetare şi de către cadrele didactice de

la Catedra de Pomicultură din Bucureşti, şi nu în ultimul rând pe baza experienţei proprii a

autorului.

Editarea acestei lucrări a fost făcută şi cu ajutorul unor societăţi comerciale, a căror nume

sunt prezente în carte şi cărora le aducem sincere mulţumiri. De asemenea, mulţumim anticipat

tuturor celor care ne vor sugera îmbunătăţiri, care fără îndoială sunt posibile în prezentului material

şi de care se va ţine seama la o ediţie ulterioară.

Autorul

Page 3: Pomo Logie

6

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 1

SOIUL, SORTIMENTUL ŞI METODELE DE CERCETARE FOLOSITE

ÎN POMICULTURĂ

CUPRINS 6

1.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 1 6

1.2. Soiul 7

1.3. Sortimentul 11

1.4. Metode de studiu folosite în pomicultură 13

1.4.1. Metode pentru studiul sistemul aerian 14

1.4.2. Metode pentru studiul sistemul radicular 15

1.5. Comentare şi răspunsuri la teste 17

1.6. Lucrare de verificare 20

1.7. Bibliografie minimală 20

Introducere

Parcurgerea acestei unităţi de învăţarea are la bază cunoştinţele acumulate la disciplina de

Pomicultură generală, dar se poate face şi fără o bază iniţială de cunoştiinţe întrucât noţiunile vor fi

explicate în detaliu. Materialele necesare se limitează la bibliografia specifică unităţii, iar durata de

timp necesară studiului este de circa 2 ore.

1.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 1

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

să înţelegi noţiunea de soi, importanţa şi însuşirile

acestuia;

să înţelegi noţiunea de sortiment, etapele evolutive şi

criteriile de alegere a sortimentului;

să cunoşti metodele de studiu ale sistemului radicular la

speciile pomicole;

să cunoşti metodele de studiu ale părţii aeriene la

speciile pomicole.

Page 4: Pomo Logie

7

1.2.Soiul

În cultură, speciile pomicole sunt reprezentate de soiuri, clone şi hibrizi. Soiurile nu au

existat din totdeauna, ele s-au format în timp prin intervenţia conştientă a omului. Dacă privim în

dinamică evoluţia soiurilor se poate vorbi de trei etape distincte şi anume:

a). Etapa speciilor sălbatice. Ea începe odată cu apariţia omului, când acesta era culegător

şi consumator de fructe şi se încheie în momentul în care omul a început să cultive pomii. Evoluţia

speciilor în această perioadă s-a făcut numai sub influenţa condiţiilor de mediu, iar înmulţirea

exclusiv prin seminţe.

b). Etapa soiurilor vechi. Cuprinde intervalul de timp de când omul a luat în cultură speciile

pomicole şi durează până la mijlocul secolului al-XIX-lea. În această etapă selecţia a fost la început

empirică, nivelul de cunoaştere fiind foarte redus. Pe măsură ce omul şi-a modernizat mijloacele de

muncă, au fost selectate pentru cultură exemplarele cu însuşiri superioare ale fructelor dar şi cu

pomi toleranţi la condiţiile de mediu. Prin această selecţie empirică efectuată de om şi prin selecţia

naturală sub influenţa factorilor de mediu, s-au format o serie de soiuri locale autohtone pentru toate

zonele populate.

Soiurile vechi autohtone sunt mai adaptate condiţiilor climatice în care s-au format, au o

bună toleranţă la factorii de mediu, secetă, boli şi dăunători, dar în general, în prezent, fructele sunt

depăşite din punct de vedere calitativ. Există soiuri autohtone în ţara noastră cu însuşiri de calitate

foarte bune, soiuri ce se cultivă cu succes şi în prezent. Dintre acestea se pot aminti: Tuleu gras,

Gras românesc şi Vânăt românesc la prun, Pietroase de Cotnari, Pietroase negre de Cisnădie la

cireş, Crişana şi Mocăneşti la vişin, Pătul la măr etc.

c). Etapa soiurilor selecţionate. Începe din a doua jumătate a sec. al-XIX-lea şi se continuă

până în prezent. Se caracterizează prin apariţia soiurilor noi, cu însuşiri de calitate superioară, cu

rezistenţă la factorii de stres, biotici şi abiotici. Soiurile ameliorate sunt mai uniforme din punct de

vedere a însuşirilor morfologice şi biologice, au însuşiri agrobiologice superioare: precocitate,

productivitate, toleranţă la ger şi îngheţurile de revenire etc.

Soiul are o mare importanţă din punct de vedere economic, fiind mijlocul de producţie

capabil să valorifice condiţiile pedoclimatice dintr-un anumit loc şi să asigure producţii mari şi de

calitate. Soiul este responsabil de randamentul unei plantaţii, el transformă prin intermediul

frunzelor substanţele anorganice (apa, sărurile minerale, CO2) în substanţe organice folosite de om.

Valoarea soiului este dată de două însuşiri de bază: productivitatea şi calitatea.

Productivitatea reprezintă capacitatea pomilor de a valorifica condiţiile oferite de biotop în

vederea obţinerii unei producţii maxime de fructe şi de bună calitate. Productivitatea este o

caracteristică de soi, existând diferenţe mari de la un soi la altul. Pentru a putea scoate în evidenţă

Page 5: Pomo Logie

8

valoarea unor soiuri din punct de vedere al productivităţii, se fac studii comparative cu mai multe

soiuri în aceleaşi condiţii de mediu, iar soiurile care se comportă mai bine sunt recomandate pentru

difuzare în producţie.

Productivitatea este o însuşire determinată de un complex de particularităţi agrobiologice

cum ar fi: precocitatea de fructificare, capacitatea de diferenţiere a mugurilor de rod, procentul de

legare a florilor, intensitatea căderii fiziologice, numărul şi mărimea fructelor, rezistenţa la stres,

boli şi dăunători, şi nu în ultimul rând de modul cum soiul reacţionează la tehnologia de cultură

aplicată în plantaţie.

Calitatea recoltei de fructe a unui soi este apreciată în funcţie de destinaţia producţiei.

Fructele folosite pentru consumul în stare proaspătă, ca fructe de desert, trebuie să aibă un aspect

exterior plăcut, o anumită mărime în funcţie de specie, pulpa să fie fină, suculentă, aromată şi cu

gust cât mai plăcut, iar fructele să aibă o capacitate de păstrare cât mai mare. Fructele folosite ca

materie primă pentru industrie trebuie să aibă un conţinut ridicat în substanţă uscată solubilă, pentru

a avea un randament bun la prelucrare, în vitamine, să conţine cantităţi mari de substanţe pectice,

pulpa să fie unicoloră şi fără infiltraţii de roşu etc.

Productivitatea şi calitatea sunt două însuşiri ale soiurilor care nu pot fi luate în considerare

separat, soiul fiind privit ca un întreg, din ambele puncte de vedere. Nu este suficient ca un soi să

producă foarte mult iar fructele să fie de calitate slabă şi nu sunt acceptate nici soiurile cu producţie

foarte mică chiar dacă au calitate excepţională. Deoarece rezultatele economice a exploataţiei

pomicole trebuie să fie pozitive, soiurile alese trebuie să asigure atât producţii mari cât şi o calitate

corespunzătoare, ca prin valorificarea lor să se recupereze cheltuielile de producţie, parte din

amortizarea cu investiţia de infiinţare şi să rămână şi profic pentru proprietarul de livadă.

Din punct de vedere biologic, soiul este un grup relativ omogen de indivizi cultivaţi, care

provin din una sau mai multe specii înrudite, adaptaţi la anumite condiţii de viaţă, cu ereditate

relativ stabilă, care au anumite particularităţi biologice importante pentru cultură, particularităţi pe

care le păstrează prin înmulţire vegetativă.

În limba română, termenul de soi corespunde noţiunii de cultivar din codul de nomenclatură

a plantelor cultivate. El este echivalent cu: variety din limba engleză, variété din limba franceză,

variedad din limba spaniolă, variedade din limba portugheză, varietá din limba italiană, sorte din

limba germană, sort din rusă, hiushu din limba japoneză etc. Soiul nu poate exista în flora spontană,

prin ameliorare şi-a pierdut însuşirile de adaptabilitate şi rezistenţă la boli, el este prezent numai în

cultură, unde rezistă îngrijit de om.

Pomii care fac parte dintr-un soi, deşi sunt destul de omogeni din punct de vedere

morfologic, nu sunt identici. Prin înmulţire vegetativă se realizează descendenţe relativ uniforme şi

aproape identice cu planta mamă. Dacă multiplicarea se face pe cale sexuată, datorită variabilităţii

Page 6: Pomo Logie

9

genetice şi a modului de recombinare a caracterelor, descendenţa care se formează este mult mai

neuniformă, uneori indivizii nu se aseamănă între ei din punct de vedere productiv, calitativ şi a

vigorii de creştere. Pentru a păstra omogenitatea şi integritatea soiului, multiplicarea trebuie făcută

numai pe cale vegetativă.

Apartenenţa la una sau mai multe specii, este direct legată de formarea şi evoluţia soiurilor.

Soiurile vechi, în majoritatea lor aparţin unei specii, dar există şi unele excepţii. Aparţin mai multor

specii soiurile noi, ameliorate, la care, pentru obţinerea unor gene de rezistenţă la boli s-au folosit ca

donatori specii din flora spontană, ca în cazul soiurilor de măr. Ca specii donatoare a genelor de

rezistenţă au fost folosite Malus floribunda şi M. Kaido încrucişate cu o serie de soiuri provenite din

Malus domestica. Şi la nuc, în ideea reduceriii taliei pomilor au fost făcute hibridări între Juglans

regia şi J. Nigra, rezultând o serie de hibrizi importanţi pentru producţie dintre care unii au fost

omologaţi (soiul Paradox, ).

De dată mai recentă sunt o serie de hibrizi între genuri diferite de tipul Plumcot, destul de

căutat pe piaţă, datorită însuşirilor sale hibride între cais şi prun.

Măsura în care soiurile sunt adaptabile la anumite condiţii de mediu influenţează

răspândirea lor în cultură. Există soiuri cu o mare plasticitate ecologică, care dau rezultate bune pe

areale foarte mari (Golden delicious, Jonathan, Starkrimson la măr), iar altele se pretează numai în

anumite areale bine delimitate (Granny Smith, Frumos de Boskoop).

Însuşirile de ereditate ale unui soi se păstrează o perioadă mai mare dacă soiul este înmulţit

vegetativ, variabilitatea fiind foarte slabă şi determinată de factorii de mediu. Sub influenţa unor

factori de stres în cadrul soiului pot apare o serie de mutaţii, care au însuşiri apropiate sau nu de

planta mamă. Dintre aceste mutaţii, un număr mic sunt pozitive şi pot fi valorificate ca noi

genotipuri. Pentru a menţine o perioadă cât mai lungă de timp însuşirile caracteristice soiului, se

recomandă ca la înmulţire, recoltarea materialului vegetal să se facă numai din exemplare cunoscute

şi studiate anterior, din punct de vedere al autenticităţii soiului şi a capacităţii de producţie a

acestuia.

Soiurile se deosebesc între ele prin însuşiri morfologice (culoarea, mărimea şi forma

fructului, vigoarea şi tipul de fructificare), însuşiri biologice (precocitatea, compatibilitatea

polenului propriu cu stigmatul, epocaă de maturare a fructelor), prin calitatea fructelor (conţinut în

glucide, acizi organici, vitamine) sau alte diferenţe, care au importanţă pentru producţie.

În cadrul soiului se întâlneşte noţiunea de tip (biotip, ecotip), care este o subunitate a soiului

fiind întâlnită, în general, la soiurile vechi mai puţin omogene. La măr există mai multe tipuri în

cadrul soiului Creţesc cum sunt: Creţesc auriu, Creţesc roşu, Creţesc de Vâlcea etc.

În timp, soiurile pierd o parte din importanţa pe care au avut-o la introducerea în sortiment,

fie datorită deprecierii lor morale, (nu mai sunt căutate de consumatori) fie datorită sensibilităţii la

Page 7: Pomo Logie

10

anumiţi agenţi patogeni. Pentru a avea un sortiment cât mai bogat, cercetătorii din ameliorare şi-au

propus o serie de obiective dintre care se pot aminti următoarele:

- completarea sortimentului cu soiuri noi, rezistente la boli şi dăunători, productive şi cu

fructe de calitate;

- crearea de soiuri şi portaltoi capabili să valorifice condiţiile de mediu mai puţin propice;

- obţinerea unor genotipuri de vigoare mică, cu capacitate slabă de ramificare şi fructificare

pe ramuri scurte în vederea simplificării tehnologiei de exploatare a livezii;

- crearea unor soiuri specifice destinate industrializării, capabile să asigure randamente mari

la prelucrarea etc.

Test de autoevaluare

1. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi

sau să răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Ce este soiul?

b. Care sunt etapele evolutive ale soiului?

c. Descrieţi însuşirile soiului.

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

a. Definiţia soiului

b. Etapele pe care plantele pomicole luate în cultura le-

au parcurs până s-a ajuns la noţiunea de soi.

Soiul are 2 însuşiri de bază: calitatea şi productivitatea, care

sunt complementare şi care trebuie să fie într-o anumită

măsură în echilibru pentru ca soiul să poată fi utilizat în

producţie. La nivelul soiului pot fi întălnite mai multe tipuri

sau biotipuri

Page 8: Pomo Logie

11

1.3.Sortimentul

Deoarece soiurile s-au format, în timp, într-un anumit areal de cultură caracterizat prin

condiţii de mediu specifice, s-au adaptat la acele condiţii şi acolo îşi manifestă potenţialul biologic.

Pentru a da rezultate bune, soiurile trebuie amplasate acolo unde le sunt satisfăcute în optim

cerinţele faţă de factorii de mediu, deci acolo unde condiţiile pedoclimatice sunt identice sau

apropiate cu cele în care s-au format.

Totalitatea speciilor şi soiurilor care se cultivă într-un anumit areal formează sortimentul. Ca

atare se poate vorbi de sortiment zonal, naţional sau mondial. Din cele câteva zeci de mii de soiuri

de pomi şi arbuşti fructifere care se cultivă în lume, numai o mică parte pot fi cultivate într-un

anumit areal.

Dinamica sortimentului mondial

În urmă cu 30-40 de ani sortimentul era foarte bogat în soiuri şi se îmbogăţea anual prin

apariţia creaţiilor noi obţinute. După înfiinţarea plantaţiilor cu densitate mai mare şi pe suprafeţe

mai întinse de teren, numărul soiurilor cultivate a început să scadă, fiind reţinute numai cele foarte

productive şi de calitate, care erau competitive pe piaţă. Mare parte din soiurile vechi şi chiar noi au

rămas numai la nivel de colecţie ca sursă de germoplasmă, deoarece nu se încadrau în cerinţele

impuse de piaţă sau de tehnologia de cultură aplicată plantaţiilor intensive. Mai mult, odată cu

dezvoltarea comerţului internaţional cu fructe, se cereau partizi mari şi omogene, fructe uniforme

morfologic şi de calitate superioară, rezistente la transport şi cu o bună capacitate de păstrare, care

nu puteau fi realizate cu un sortiment foarte bogat.

Pentru a fi reţinute şi cultivate în sisteme intensive, soiurile trebuie să fie precoce, cu

vigoare mică sau mijlocie, să formeze coroane rare dar bine garnisite cu ramuri de rod scurte, să dea

producţii mari, constante şi de calitate, fructele să fie atrăgătoare, bine colorate şi cu însuşiri

gustative şi tehnologice superioare, conform cu cerinţele consumatorilor şi ale industriei

prelucrătoare. La aceste condiţii corespund un număr mic de soiuri în cadrul speciilor, reducerea

numărului de soiuri din sortiment făcându-se practic de la sine.

Dinamica sortimentului în România

Sortimentul românesc de specii şi soiuri de pomi şi arbuşti fructiferi a avut în mare cam

aceeaşi evoluţie ca şi cel mondial. Datorită condiţiilor pedoclimatice foarte favorabile, pe teritoriul

românesc s-au format multe soiuri autohtone în special la măr şi prun. În paralel, au fost introduse

multe soiuri din sortimentul mondial, existând în pepiniere, în ani 50' peste 600 de soiuri. După

începerea procesului de zonare şi modernizare, soiurile recomandate pentru înmulţire au scăzut la

mai puţin de jumătate din cele existente, din care după microzonarea din anul 1966 au mai rămas

Page 9: Pomo Logie

12

cu puţin peste 100 de soiuri. O parte din soiurile vechi s-au pierdut, altele se găsesc în diferite

colecţii pomologice ca sursă de germoplasmă.

În ultimii 20 de ani, au fost create o multitudine de soiuri noi la măr, cais, prun, cireş, vişin,

piersic, care adăugate la soiurile deja existente au aglomerat din noi sortimentul. Deşi anual ISTIS

aprobă lista soiurilor recomandate la înmulţire (circa 320 soiuri şi 70 de portaltoi), în pepiniere nu

se regăsesc totdeauna soiurile din listă, fiind deficitare în special soiurile noi. Soiurile cuprinsă în

listă trebuie să aibă următoarele însuşiri:

- precocitate;

- productivitate;

- rodire constantă (indice de alternanţă <20);

- calitate superioară;

- polasticitate ecologică;

- autofertilitate sau compatibilitate bună cu alte soiuri.

Periodic, pentru evitarea supradimensionării sortimentului naţional se fac structurări pe

zone de favorabilitate în funcţie de criteriile: biologice, ecologice, tehnice şi socio-economice.

Criteriile biologice se referă la vigoarea soiurilor, precocitate, capacitatea de ramificare şi

tipul de fructificare, calitatea fructelor în funcţie de direcţiile de valorificare, capacitatea de păstrare

şi rezistenţa la transport. Nu sunt de neglijat nici aspectele legate de comportarea în procesul de

înflorire-polenizare şi susceptibilitatea la alternanţa de fructificare. Pentru diminuarea poluării

mediului, prin reducerea numărului de tratamente, capătă importanţă tot mai mare soiurile cu

rezistenţă genetică.

Pentru a se putea pune în valoarea potenţialul de fructificare al unui soi, nu trebuie neglijate

criteriile ecologice. Factorii de mediu pot constitui elemente restrictive pentru răspândirea unor

specii sau soiuri la nivel zonal sau microzonal, iar pentru evitarea unor neplăceri care pot apare pe

timpul exploatării livezii trebuie evitate zonele cu risc.

Criteriile tehnice se referă la pretabilitatea soiurilor cultivate pentru anumite tipuri de livezi

şi forme de conducere, în ideea simplificării tehnologiei de cultură şi obţinerii producţiei la preţuri

cât mai mici.

Criteriile social-economice iau în calcul tradiţia dintr-o anumită zonă, preferinţa

consumatorilor, gradul de competitivitate pe plan intern şi/sau extern, asigurarea unui conveier de

specii şi soiuri cât mai bogat pentru consumul în stare proaspătă şi asigurarea unor partizi mari şi

uniforme de fructe pentru industrializare etc.

Page 10: Pomo Logie

13

Test de autoevaluare

2. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a.Ce este sortimentul?

b.Care sunt însuşirile soiurilor pentru a fi acceptate în lista de

înmulţire?

c. Care sunt criteriile de care se ţine seama la stabilirea

sortimentului?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Definiţia sortimentului

Dinamica sortimentului naţional şi mondial. Sortimentul se

alege în funcţie de destinaţia producţiei, pentru ca fructele

să îndeplinească cerinţele de calitate impuse de consumator

sau procesator.

Însuşirile soiurilor pentru a fi în lista de înmulţire

Criteriile utilizate în stabilirea sortimentului

1.4.Metode de studiu folosite în pomicultură

Difuzarea soiurilor noi în producţie şi studierea celor existente în diferite zone de cultură se

face prin anumite metode proprii, în strânsă corelaţie cu modul de creştere şi dezvoltare al pomilor.

Pomul, ca sistem biologic, este format din două subsisteme: sistemul radicular (organele

hipogee) şi tulpina (organele epigee). Între cele două componente ale sistemul există un echilibru

relativ, cu influenţă reciprocă a unei părţi asupra celeilalte. Astfel, o parte aeriană bine dezvoltată,

susţine o suprafaţă foliară mare, cu o capacitate bună de sinteză care asigură o nutriţie

corespunzătoare a tulpinii dar şi a rădăcinii. Un sistem radicular bine dezvoltat, care explorează un

Page 11: Pomo Logie

14

volum mare de sol este capabil să asigure apa şi sărurile minerale (seva brută) care sunt prelucrate

la nivelul frunzelor (sevă elaborată = fotoasimilate). În decursul timpului au fost puse la punct

metode separate de studiu pentru cele două componente ale pomului.

1.4.1. Metode pentru studiul sistemului aerian

Partea aeriană a pomilor se studiază prin următoarele metode: descriptivă, staţionară,

biologică, a anchetei şi metoda de apreciere a calităţii fructelor.

Metoda descriptivă constă, aşa cum îi spune şi numele, în descrierea părţii aeriene a pomilor

din punct de vedere botanic. Metoda prezintă interes pentru descrierea soiurilor şi hibrizilor noi

româneşti sau din import, cât şi pentru identificarea soiurilor deja existente în sortiment pe baza

caracterelor morfologice specifice.

Metoda staţionară se bazează pe înregistrarea ritmului de creştere şi fructificare a soiurilor

într-un anumit areal de cultură, în funcţie de condiţiile climatice specifice, pe o anumită perioadă de

timp. Se analizează vigoarea pomilor, capacitatea de ramificare, suma creşterilor anuale, reacţia

pomilor la tăiere, influenţa portaltoiului, potenţialul de producţie şi calitatea recoltei, rezistenţa la

boli, iernare şi îngheţul de revenire. În paralel cu înregistrarea parametrilor biometrici sunt

înregistrate şi datele climatice pentru a se putea interpreta cât mai bine rezultatele obţinute. Metoda

se poate aplica în pepinieră, plantaţii comerciale sau experimentale. Deşi este o metodă de durată,

asigură obţinerea unor date complete referitoare la particularităţile agrobiologice ale soiurilor şi

cerinţele pe care le au faţă de factorii de mediu. Pe baza datelor obţinute se poate stabili sortimentul

pomicol al zonei respective.

Metoda biologică este o metodă mai expeditivă, de durată mai mică decât precedenta şi se

foloseşte pentru obţinerea datelor referitoare la particularităţile agrobiologice ale soiurilor şi

cerinţele lor faţă de factorii pedoclimatici. Metoda se bazează pe faptul că pomii înregistrează, prin

ritmul de creştere, condiţiile de mediu. De exemplu, seceta dintr-un an determină creşteri mai mici,

grindina lasă urme le ramurile anuale etc. Se înregistrează numărul de goluri din plantaţie, vigoarea

pomilor, intensitatea creşterilor, capacitatea de fructificare, comportarea pomilor la atacul bolilor şi

dăunătorilor, refacerea lor după accidente climatice etc. Analizând datele biometrice obţinute şi

raportându-le la factorii pedoclimatici din intervalul de timp analizat se pot trage concluzii dacă

soiurile merg sau nu în zonă.

Metoda anchetei pomicole se utilizează în special pentru lărgirea arealului de cultură a

speciilor şi soiurilor în zone despre care nu există suficiente date anterioare. Metoda constă în

efectuarea unor anchete la nivelul localităţii, pe bază de chestionare, prin care localnicii sunt

întrebaţi de speciile şi soiurile cultivate şi de rezultatele obţinute. De la oficiile de cadastru se extrag

Page 12: Pomo Logie

15

suprafeţele disponibile pentru a fi plantate cu pomi. Aceste date trebuie completate cu unele sondaje

făcute în plantaţiile vecine sau cu studii pedoclimatice făcute în zonă.

Aprecierea calităţii fructelor constă în efectuarea unor determinări fizice (greutatea, forma,

culoarea, greutatea specifică, raportul între diferite componente ale fructului, fermitatea, culoarea şi

suculenţa pulpei), biochimice (apă, substanţă uscată, acizi organici, vitamine, celuloză) şi

organoleptice (prin fişe de degustare), pentru a departaja soiurile şi a alege pentru o zonă pe cele

care se comportă mai bine din punct de vedere calitativ.

1.4.2.Metode pentru studiul sistemului radicular

Pentru studiul sistemului radicular se folosesc metodele: scheletului, profilului, monolitului

şi staţionară. Prin aceste metode se urmăreşte stabilirea arhitectonicii sistemului radicular,

adâncimea de amplasare şi stabilirea zonei de distribuţie a rădăcinilor active, dinamica de creştere a

sistemului radicular etc.

Metoda scheletului este o metodă mai elaborioasă, care constă în dezgroparea sistemului

radicular şi efectuarea măsurătorilor. Dezgroparea rădăcinilor se poate face integral, pe jumătate sau

peun sfert din circumferinţa pomului. Pentru început, se marchează pe teren pomii care se vor

analiza, se fac măsurători biometrice la tulpină, se stabileşte zona de dezgropare şi orientarea ei în

funcţie de punctele cardinale. Se înlătură solul în straturi succesive de 15-20 cm şi pe măsură ce se

descoperă rădăcinile, acestea se măsoară şi se reprezintă grafic pe hârtie milimetrică. Pe măsură se

se dezgroapă rădăcinile se leagă de trunchiul pomului pentru a înlesni dezgroparea. Paralel cu

măsurătorile, se recoltează probe de sol din fiecare orizont al profilului şi se analizează din punct de

vedere fizico-chimic. După descoperirea sectorului dorit, rădăcinile se văruiesc, se fotografiază, iar

apoi groapa se acoperă dacă a fost descoperit parţial sistemul radicular. Pentru a diminua stresul

asupra pomilor, aceştia se fertilizează. La descoperirea integrală a sistemului radicular pomii sunt

compromişi. Prin această metodă se obţin date privind cantitatea (număr, lungime, grosime) şi

calitatea (poziţia, arhitectonica) sistemului radicular.

Metoda profilului constă în săparea unor tranşee lungi de 100 cm şi largi de 50-60 cm,

perpendiculare pe sensul de creştere al rădăcinilor, la distanţa de 1, 2, 3 şi 4 m de trunchi, în funcţie

de vigoarea pomului. În pepinieră este suficient un şanţ la 0,5 m de pom. Pe faţa profilului (cea

dinspre pom) se execută un caroiaj din 10 în 10 cm, pe o lăţime de 100 cm şi o adâncime de 100-

150 cm în funcţie de profunzimea sistemului radicular. În fiecare profil se înregistrează rădăcinile

găsite,pe fiecare diviziune a caroiajului, pe hârtie milimetrică, cu simboluri, în funcţie de grosimea

lor. Rezultatele obţinute se trec în tabele pe orizonturi şi ordine de grosime şi se corelează cu

rezultatele analizelor de sol, în funcţie de orizont. Metoda este destul de simplă, expeditivă şi

Page 13: Pomo Logie

16

permite obţinerea datelor care pot explica unele probleme de creşterea rădăcinilor şi a pomilor în

general.

Metoda monolitului (a probelor) constă în recoltarea în dinamică a monoliţilor de sol

(calupuri de 400/200/150 cm), la trei adâncimi 0-35, 35-55 şi 55-75 cm, pentru a pune în evidenţă

începutul creşterii rădăcinilor, sau a unor raporturi cantitative între rădăcinile absorbante şi cele

conducătoare sau intermediare. Primele probe se recoltează la interval de 2 zile, se spală monoliţii

cu jet de apă, rădăcinile se ţin în borcane cu apă şi se măsoară. La microscop se analizează vârful de

creştere. După pornirea în creştere a rădăcinilor, probele se recoltează de două ori pe lună. Deoarece

temperatura şi umiditatea solului sunt factorii hotărâtorii ce influenţează creşterea, obligatoriu la

recoltarea probelor aceştia trebuie înregistraţi.

Metoda staţionară asigură observarea sistematică a rădăcinilor în condiţii naturale prin

intermediul unui geam care se fixează în sol, în poziţia dorită (orizontal, vertical sau oblic) sau

locuri special amenajate, unde pomii sunt plantaţi în containere, la care una din feţe este din sticlă.

Pe peretele din sticlă este trasat un caroiaj care împarte geamul în pătrăţele cu latura de 3 mm. Prin

simpla observare a rădăcinilor se înregistrează ritmul de creştere, lungimea şi grosimea rădăcinilor

pe hârtie milimetrică. Metoda nu este foarte precisă, pentru alegerea unor soluţii tehnologice de

aplicat în livadă, datele trebuie completate prin altă metodă.

Test de autoevaluare

3. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a.Cum se grupează metodele de studiu folosite în pomicultură?

b.Care sunt metodele de studiu pentru sistemul radicular?

c.Care sunt metodele de studiu pentru partea aeriană.

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

Page 14: Pomo Logie

17

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Necesitatea studierii biosistemului „pom altoit”

Metodele de studiu pentru cele 2 subsisteme ale pomului, cu

informaţiile pe care metodele le dau şi cu importanţa practică a

acestora.

1.5.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Soiul este un grup relativ omogen de indivizi cultivaţi, care provin din

una sau mai multe specii înrudite, adaptaţi la anumite condiţii de viaţă,

cu ereditate relativ stabilă, care au anumite particularităţi biologice

importante pentru cultură, particularităţi pe care le păstrează prin

înmulţire vegetativă.

b. Sunt trei etape evolutive ale soiurilor:

- Etapa speciilor sălbatice – cu durata între apariţia omului ca şi

consumator de frute din flora spontană şi momentul în care a început

să cultive anumite forme;

- Etapa soiurilor vechi – cu durata între momentul de început al luării în

cultura a plantelor pomicole şi până la mijlocul secolului al XIX-lea.

- Etapa soiurilor selecţionate – cu durata între a doua jumătate a

secolului al XIX-lea şi se continuă până în prezent.

c. Soiul are 2 însuşiri: productivitatea şi calitatea. Productivitatea

reprezintă capacitatea plantelor de a valorifica condiţiile oferite de

mediu în vederea obţinerii unei producţii maxime de fructe şi de bună

calitate. Calitatea este apreciată în funcţie de destinaţia producţiei şi se

referă la o serie de însuşiri morfologice, tehnologice, biochimice şi la

capacitatea de păstrare.

Page 15: Pomo Logie

18

Întrebarea 2.

a. Sortimenul este format din totalitatea speciilor, soiurilor, hibrizilor

şi clonelor care se cultivă într-un areal bine determinat. În funcţie

de suprafaţa la care ne referim avem sortiment local, zonal,

naţional sau internaţional

b. Soiurile cuprinsă în listă trebuie să aibă următoarele însuşiri:

- precocitate;

- productivitate;

- rodire constantă (indice de alternanţă <20);

- calitate superioară;

- plasticitate ecologică;

c. La alegerea sortimentului se iau în calcul următoarele criterii:

- ecologice, pentru asigurarea unei zonări şi microzonări corecte;

- biologice, legate de vigoarea pomilor, precocitate, capacitatea

de ramificare, pentru a exploata raţional capacitatea de producţie a

soiurilor şi gradul de adaptare la anumite condiţii concrete oferite de

bazinul sau microbazinul pomicol;

- tehnologice, în funcţie de care se poate stabili tehnologia

diferenţiată de înfiinţare şi exploatare a livezii, cu respectarea

cerinţelor privind protecţia antierozională a solului, protecţia

mediului, dar cu randamente maxime la unitatea de suprafaţă şi fructe

de calitate;

- social-economice, legate de tradiţia de cultură a zonei, de

asigurarea forţei de muncă, a gradului de calificare a acesteia,

infrastructura de acces, preferinţa consumatorilor etc.;

Page 16: Pomo Logie

19

Întrebarea 3.

a. În pomicultură se folosesc 2 grupe de metode de studiu, o grupă

pentru sistemul radicular şi o grupă pentru partea aeriană;

b. Pentru sistemul radicular sunt utilizate următoarele metode:

- profilului – constă în săparea unor profile (şanţuri) concentrice din

metru în metru, cu adîncimea de 1-1,2 m şi lăţimea de circa 0,5 m, în

care se pot observa rădăcinile în profilul de sol;

- scheletului – constă în dezgroparea parţială sau totală a pomului, cu

punerea în evidenţă a distribuţiei sistemului radicular în plan orizontal

şi vertical;

- monolitului- constă în luarea unor probe de sol (monoliţi) pe trei

adâncimi diferite, pe circa 1 m adâncime, care se analizează în

laborator, pentru a surprinde pornirea în creştere a rădăcinilor;

- staţionară – observarea sistemului bradicular în containere mari, cu o

latură de sticlă, prin care se poate determina când şi cât cresc rădăcinile

c. Pentru partea aeriană se folosesc următoarele metode de studiu:

- descriptivă, prin care se descrie pomul din punct de vedere

morfologic: ramificaţii, muguri, flori, fructe etc;

- staţionară, prin care pomii sunt analizaţi o perioadă de circa 3-5 ani

din punct de vedere al creşterii şi fructificării;

- biologică, se bazează pe faptul că plantele înregistrează prin modul

de creştere anomaliile care apar pe perioada unui an: accidente

climatice, secetă, atacul de boli sau dăunători etc.

- anchetei pomicole, se bazează pe utilizarea unor chestionare prin

care se adună o bază de date preliminară în vederea extinderii arealului

de cultură al unor soiuri sau specii;

- calitatea fructelor, se determină prin analize fizice, biochimice şi

organoleptice:

Page 17: Pomo Logie

20

1.6.Lucrarea de verificare nr. 1

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea

Unităţii de învăţare nr. 1.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare,

corectare şi evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare,

numele şi prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o

jumătate de pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare

întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

1. Ce este soiul ? dar biotipul? 1 p.

2. Care sunt insuşirile de bază ale soiului. Exemplificaţi ? 2 p.

3. Care sunt obiectivele de amelioare a soiurilor ? 2 p.

4. Ce este sortimentul ? 1 p.

5. Care sunt metodele de studiu ale sistemului radicular ? 2 p.

6. Care sunt metodele de studiu ale părţii aeriene? 2 p.

1.7.Bibliografie minimală

1. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

2. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

3. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 18: Pomo Logie

21

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 2

PREMIZELE BIOLOGICE ALE AGROTEHNICII

DIFERENŢIATE

CUPRINS 21

2.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 2 21

2.2. Agrotehnica diferenţiată şi rolul ei în producţia de fructe 22

2.3. Particularităţi ale soiurilor folosite în zonarea şi stabilirea

sortimentului

25

2.4. Comentare şi răspunsuri la teste 28

2.5. Lucrare de verificare 30

2.6. Bibliografie minimală 30

INTRODUCERE

În această unitate se prezintă unele aspecte legate de modul în care se poate diferenţia

tehnologia de cultură a speciilor pomicole la nivel de soi sau grup de soiuri în funcţie de condiţiile

ecopedologice pe care zona le oferă şi de soiurile şi portaltoii pe care dorim să-i folosim. De

asemenea, sunt prezentate unele particularităţi ale soiurilor de care se ţine seama la alegerea

sortimentului. Durata de timp necesară studiului este de circa 1,5-2 ore.

2.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 2

Studierea acestei unităţi de învaţare va duce la:

- familiarizarea şi înţelegerea termenului de tehnologie de

cultură diferenţiată a speciilor pomicole ;

- înţelegerea importanţei şi a modului de influenţă pe care

factorii climatici şi solul le joacă în stabilirea

tehnologiei de cultură a speciilor pomicole;

- înţelegerea şi aprofundarea rolului pe care

caracteristicile biologice ale pomilor le joacă în

stabilirea tehnologiei diferenţiate;

- importanţa unor verigi tehnologice în stabilirea

tehnologiei diferenţiate.

Page 19: Pomo Logie

22

Page 20: Pomo Logie

23

2.2.Agrotehnica diferenţiată şi rolul ei în producţia de fructe

Prezenţa pomilor în arealul carpato-danubian a fost din cele mai vechi timpuri, cultura

pomilor pe lângă casa omului evoluând în paralel cu evoluţia societăţii omeneşti. În timp,

tehnologia de cultură s-a perfecţionat, trecând treptat de la tehnologia generală aplicată tuturor

speciilor, la tehnologia diferenţiată la nivel de specie, sau chiar de soi, corelând această tehnologie

cu particularităţile agrobiologice ale pomilor şi arbuştilor fructiferi. Ca să se ajungă la aceste

rezultate, a fost nevoie de o perioadă destul de lungă de studii, încercări şi tatonări, efectuate în

principal în cadrul staţiunilor de profil din fiecare zonă de cultură. Cercetările începute în urmă cu

30-40 de ani, se continuă şi astăzi, datorită schimbării permanente a sortimentului şi apariţiei

soiurilor noi, pentru a fi cunoscute şi repartizate în teritoriu acolo unde găsesc cele mai bune

condiţii de creştere şi fructificare.

Folosirea tehnologiilor diferenţiate de cultură este determinată de o serie de factori ecologici

şi biologici dintre care mai importanţi sunt: variabilitatea condiţiilor pedoclimatice, particularităţile

de creştere şi fructificare, combinaţia soi-portaltoi, aplicarea diferenţiată a tăierilor de formare şi

fructificare, întreţinerea solului, fertilizarea, irigarea etc.

Condiţiile climatice determină stabilirea unui sortiment specific pentru fiecare zonă,

alegând speciile şi soiurile la care le sunt satisfăcute în măsură cât mai bună cerinţele faţă de factorii

de mediu. În funcţie de valorile pe care le înregistrează factorii de mediu pe parcursul anului, se

alege o anumită tehnologie de cultură în strânsă corelaţie cu aceştia.

Dintre factorii climatici cu rol primordial în stabilirea sortimentului şi tehnologiei

diferenţiate amintim: temperatura, umiditatea (precipitaţiile şi umiditatea relativă a aerului) şi

lumina.

Temperatura este un factor climatic limitativ pentru stabilirea arealului de cultură a speciilor

şi soiurilor. Ea influenţează procesele vitale ale plantei: germinarea seminţelor sau prinderea la

altoire, absorbţia apei şi sărurilor minerale, creşterea, fructificarea, procesele fiziologice

(fotosinteză, respiraţie, transpiraţie), activitatea enzimatică, parcurgerea perioadei de repaus etc.

Fiecare specie şi soi are anumite cerinţe şi limite de toleranţă la valorile mari sau mici ale

temperaturii, valori care într-un anumit areal (bazin pomicol sau chiar microzonă) trebuie cunoscute

şi corelate cerinţele soiurile cu aceste valori. Trebuie acordată atenţie mare şi lungimii perioadei de

vegetaţie, corelarea acesteia cu biologia speciilor, în sensul că, acolo unde temperaturile sunt mai

scăzute iarna, iar primăvara se înregistrează brume şi îngheţuri târzii, se vor amplasa specii cu

pornire târzie în vegetaţie. De asemenea, la nivel de zonă, în cadrul speciei se va ţine seama de

soiurile mai pretenţioase la căldură, care fie se aşează în locuri adăpostite natural, fie în zone mai

calde, fără risc de accidente climatice.

Page 21: Pomo Logie

24

Temperatura este importantă nu numai în perioada de vegetaţie pentru desfăşurarea normală

a creşterii şi fructificării, dar şi în perioada repausului pentru distrugerea substanţelor inhibitoare

(acidul abscisic) care menţin mugurii în stare de repaus. Este vorba de satisfacerea necesarului în

frig, la temperaturi pozitive cuprinse între 1 şi 7°C. În perioada de maturare a fructelor,

amplitudinea termică dintre zi şi noapte contribuie la o mai bună colorare a fructelor (merelor) şi ca

atare soiurile cu deficienţe de colorare se vor amplasa în astfel de zone.

Precipitaţiile constituie principala sursă de apă a solului şi în funcţie de cantitatea şi

repartiţia acestora pe perioada de vegetaţie, o anumită zonă se pretează pentru cultura unora sau

altora dintre speciile pomicole. În condiţiile în care apa se poate asigura prin irigare, amplasarea

speciilor se face în special în funcţie de temperatură. Lipsa apei ca şi excesul, sunt la fel de

dăunătoare, de aceea situaţiile limită trebuie evitate.

Şi umiditatea atmosferică joacă un rol important în alegerea sortimentului, deoarece zonele

mai umede sunt favorabile atacului unor agenţi patogeni şi a unor dereglări fiziologice (rusetting, la

Golden delicious). În funcţie de cantitatea de precipitaţii dintr-o zonă se stabileşte modul de

întreţinere a solului.

Lumina este factorul hotărâtor în desfăşurarea celui mai important proces fiziologic -

fotosinteza. În funcţie de condiţiile care se asigură pentru acest proces, biosinteza substanţelor

organice va fi diferită. Lumina se asigură prin orientarea rândurilor pe direcţia nord-sud, prin

stabilirea corectă a distanţelor de plantare în corelaţie cu vigoarea şi capacitatea de ramificare a

pomilor, prin modul de aşezare a pomilor în parcelă şi prin tăierile de întreţinere a coroanei. În

condiţii de umbră, frunzele sintetizează cantităţi mai mici de substanţe organice, fructele se

colorează mai puţin, acumulează mai puţin zahăr şi sunt mai puţin aromate.

Solul prin însuşirile sale fizice şi chimice influenţează răspândirea speciilor, soiurilor şi în

special a portaltoilor. Soiurile cu maturare timpurie valorifică solurile uşoare, nisipoase, care se

încălzesc mai uşor şi contribuie la anticiparea maturării fructelor. Grosimea profilului de sol şi

adâncimea apei freatice influenţează modul de pregătire a terenului la înfiinţarea livezii, întreţinerea

şi fertilizarea pe timpul exploatării plantaţiei.

Combinaţia soi-portaltoi determină în special stabilirea unor densităţi diferite de plantare.

La folosirea portaltoilor de vigoare slabă, se obţin pomi de talie mică, care se pretează la densităţi

mari de plantare, se uşurează lucrările de tăiere, protecţie fitosanitară şi recoltare a fructelor.

Portaltoiul influenţează de asemenea precocitatea soiurilor, capacitatea de diferenţiere a mugurilor

de rod, calitatea fructelor şi momentul maturării.

Particularităţile de creştere şi fructificare ale unor soiuri sau grupe de soiuri impun

stabilirea unor tehnologii adaptate care constau în stabilirea corectă a distanţelor de plantare în

funcţie de vigoarea pomilor, alegerea formei de coroană şi a structurii acesteia în funcţie de

Page 22: Pomo Logie

25

capacitatea de ramificare, intensitatea tăierilor în funcţie de tipul de fructificare, aplicarea fertilizării

şi irigării în funcţie de ritmul de creştere a pomilor etc. Pentru ca plantaţia să producă constant în

timp, prin tăierile de normare a încărcăturii se lasă la fiecare pom un număr de muguri de rod

corelat cu vigoarea pomului.

Tăierea de formare, întreţinere şi fructificare este specifică fiecărei specii şi chiar la nivel de

soi şi urmăreşte formarea unei coroane echilibrate şi bine garnisite cu semischelet şi ramuri de rod,

menţinerea pomilor în limitele stabilite prin distanţa de plantare şi normarea încărcăturii de ramuri

şi muguri de rod în funcţie de vârsta şi vigoarea pomilor.

Întreţinerea solului este condiţionată pe de o parte de accesul în livadă a agregatelor de

protecţie, care necesită un sol înierbat ce permite intrarea permanentă pentru efectuarea

tratamentelor şi pe de altă parte, de cantitatea de precipitaţii din perioada de vegetaţie. Într-o zonă

mai secetoasă şi fără posibilităţi de irigare se menţine solul lucrat, deoarece prin acest mod de

întreţinere se conservă mai bine apa. Dacă problema irigării este rezolvată se aleg alte variante de

întreţinere: înierbarea totală, mai ales pe terenul în pantă pentru reducerea fenomenului de eroziune,

înierbarea intervalului dintre rânduri şi lucrarea sau erbicidarea solului pe rândul de pomi sau

înierbarea alternativă a intervalelor cu schimbarea periodică a înierbării. Panta terenului joacă un rol

important deoarece trebuie luate măsuri de reducere a eroziunii, iar dintre posibilităţile de

întreţinere, înierbarea asigură protecţia cea mai bună.

Fertilizarea livezi se face în funcţie de vârsta acesteia, de specie şi încărcătura de fructe,

recomandându-se pe cât posibil îngrăşăminte organice sau verzi şi pentru completare, îngrăşăminte

chimice aplicate la sol sau foliar. Pentru corectarea unor carenţe de nutriţie, în pomicultura modernă

se face tot mai mult uz de fertilizarea extraradiculară, cu care ocazie se fac şi anumite tratamente pe

bază de calciu pentru obţinerea fructelor de calitate. Stropirile extraradiculare sunt asociate cu

stropirile pentru protecţie fitosanitară, majoritatea produselor fiind compatibile.

Page 23: Pomo Logie

26

Test de autoevaluare

4. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi

sau să răspundeţi la următoarele întrebări:

d. Cum este influenţată tehnologia de exploatare a

livezii de factorul climatic?

e. Combinaţia soi/portaltoi poate influenţa unele verigi

tehnologice în livadă?

f. De cine este influenţată întreţinerea solului în livadă?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

c. rolul factorului climatic în stabilirea tehnologiei de

cultură a pomilor şi arbuştilor fructiferi

d. vigoarea combinaţiei soi/portaltoi influenţează

distanţa de plantare, structura şi parametrii coroanei,

capacitatea de înrădăcinare a pomilor şi implicit

necesitatea susţinerii etc.

e. influenţa capacităţii de ramificare asupra tăierilor

f. elementele de care se ţine seama la stabilirea cantităţii

de îngrăşăminte

2.3. Particularităţi ale soiurilor folosite în zonarea şi stabilirea sortimentului

Pentru obţinerea unor rezultate corespunzătoare în cultura speciilor pomicole, acestea

trebuie să fie amplasate acolo unde le sunt satisfăcute în optim sau aproape de optim cerinţele faţă

de factorii pedoclimatici. Operaţia de repartizare în spaţiu a speciilor pomicole este cunoscută sub

numele de zonare, iar dacă această repartiţie are loc în cadrul unui bazin pomicol este numită

microzonare. Prin alegerea judicioasă a speciilor şi soiurilor se urmăresc două obiective:

Page 24: Pomo Logie

27

- valorificarea potenţialului ecologic al unui bazin pomicol;

- valorificarea potenţialului productiv al soiurilor.

În funcţie de zona ce urmează a se planta cu pomi, se aleg soiurile care pot valorifica mai

bine condiţiile locale. Zona nisipurilor nu poate fi valorificată prin plantaţii de măr şi păr cu soiuri

de iarnă, deoarece acestea se maturează mai devreme, nu se păstrează bine şi nu au calitate

corespunzătore, în schimb soiurile de vară se comportă foarte bine. Nisipurile se valorifică foarte

bine cu piersic, cais, vişin, migdal etc. Un climat mai răcoros şi cu umiditate atmosferică mai mare

este favorabil cireşului, zonele de deal cu temperaturi mai ridicate la înflorit sunt favorabile

soiurilor de mere delicioase roşii etc.

La înfiinţarea unei plantaţii, deci la alegerea speciilor şi soiurilor pentru o anumită zonă,

trebuie să se ţină seama de toţi factorii care pot să intervină şi să dezechilibreze ecosistemul

pomicol (pedoclimatici, poluarea industrială, apropierea de păduri, întinderi mari de apă etc.).

Nu numai factorii climatici trebuie luaţi în considerare la amplasarea în spaţiu a speciilor

pomicole. Multe greşeli au fost făcute prin amplasarea unor specii sau folosirea unor portaltoi pe

anumite tipuri de sol, fie cu apa freatică la adâncime mică, fie un substrat bogat în calcar activ etc.

Astfel, în Dobrogea, existând o mare neuniformitate de tipuri de sol pe suprafeţe relativ mici,

tratarea unitară a acestora în momentul înfiinţării plantaţiilor de piersic a dus la apariţia în masă a

clorozei ferice (Puiu Şt., 1973).

Valorificarea potenţialului de rodire a diferitelor soiuri sub aspect cantitativ şi calitativ

constituie de asemenea un obiectiv important în pomicultura modernă. De exemplu, un soi poate

creşte şi fructifica în mai multe bazine pomicole, dar nu în toate îşi manifestă potenţialul biologic.

La alegerea sortimentului, în condiţiile în care sunt mai multe soiuri cu însuşiri productive

apropiate, se vor alege cele care au însuşiri de calitate (culoare, gust, aromă, substanţă uscată

solubilă şi totală etc.), însuşiri tehnologice superioare (capacitatea de păstrare, rezistenţă la

transport, randament mai mare la prelucrare industrială etc.) şi rezistenţă la factorii de stres (la boli,

dăunători, însuşirile solului).

Direcţia de valorificare a fructelor trebuie corelată cu sortimentul care se stabileşte pentru o

plantaţie. Pentru soiurile care se vor valorifica prin prelucrare industrială trebuie obţinute loturi mari

de fructe, economice pentru liniile de fabricaţie, iar pulpa trebuie să aibă cantităţi mari de substanţă

uscată, să fie uniform colorată, să reziste la fierbere sau sterilizare etc.

Deoarece livezile sunt înfiinţate pentru a obţine cantităţi mari de fructe, stabile în timp şi de

calitate, la alegerea sortimentului trebuie luate toate măsurile de care depinde atingerea acestui

obiectiv.

Page 25: Pomo Logie

28

Test de autoevaluare

5. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a.Ce este zonarea şi microzonarea?

b.Care sunt obiectivele principale la alegerea sortimentului

într-un anumit areal?

c. Numărul soiurilor dintr-o parcelă sau plantaţie poate

influenţa modul de valorificare ?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Ce este zonarea şi microzonarea şi importanţa acestora în

realizarea unor producţii mari şi de calitate;

Modul de stabilire al sortimentului în funcţie de

caracteristicile solului şi de zona de cultură;

Greşeli posibile la înfiinţarea plantaţiilor pomicole;

Alegerea sortimentului în funcţie de destinaţia fructelor;

Page 26: Pomo Logie

29

2.4.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Factorul climatic are o influenţă mare în stabilirea tehnologiei de

cultură prin elementele componente: Temperatura este factor

limitativ atât prin valoarea maximă înregistrată cât şi prin cea minimă

din timpul iernii. Pentru ieşirea mugurilor din starea de repaus au

nevoie de o cantitate de temperatură între 1-7°C (necesar în frig) care

este specific speciei, iar în cadrul speciei soiului.

Lumina este importantă în sinteza substanţelor organice, iar

pretenţiile speciilor sunt diferite şi trebuie cunoscute şi respectate

prin: orientarea rândurilor, distanţa de plantare, forma şi

dimensiunea coroanei, întreţinerea coroanei etc.;

Apa influenţează tehnologie prin cantitate, se iau măsuri de

conservare în caz de deficit, sau de evacuare dacă este exces la

nivelul solului. Umiditatea relativă a aerului influenţează

sensibilitatea pomilor la boli şi poate modifica numărul tratamentelor

fitosanitare. Excesul de apă din sol este greu suportat de majoritatea

speciilor, adâncimea apei freatice fiind de asemenea factor limitativ

în anumite condiţii.

Solul este important prin factorii restrictivi care pot exista: pH,

conţinut în argilă, conţinut în carbonat de calciu, conţinutul în săruri

solubile şi mai puţin ca fertilitate.

Relieful influenţează modul de pregătire şi întreţinerea al solului,

adâncimea de plantare, modul de modelare în funcţie de pantă etc.

b. Combinaţia soi/portaltoi influenţează distanţa de plantare, forma

şi structura coroanei, necesitatea susţinerii pomilor la portaltoii

de vigoare slabă.

c. Întreţinerea solului în livadă este dependentă de panta terenului,

cantitatea de precipitaţii, existenţa apei de irigare, gradul de

îmburuienare etc.

Page 27: Pomo Logie

30

Întrebarea 2.

a. Prin zonarea se înţelege modul de distribuţie a speciilor şi

soiurilor pe un anumit teritoriu cu scopul de a asigura soiurilor

condiţii de creştere şi fructificare cât mai apropiate de cele

optime. Microzonarea se referă la distribuţia speciilor şi soiurilor

în cadrul unui bazin pomicol, pentru a valorifica condiţiile de

microclimat în favoarea uor soiuri mai pretenţioase, dar cu

însuşiri productive şi de calitate superioare.

b.La alegerea sortimentului într-un anumit areal se urmăresc 2

obiective majore:

- valorificarea superioară a condiţiilor pedo-climatice pe care

un anumit areal le oferă creşterii şi fructificării pomilor;

- valorificarea potenţialului biologic al unor specii şi soiuri

c. Numărul soiurilor dintr-o parcelă sau plantaţie înfluenţază

modul de valorificare. Deoarece pretenţiile consumatorilor sunt

diferite. Pentru consum în stare proaspătă se cer cantităţi relativ

mici de fructe dar o perioadă cât mai lungă de timp, iar pentru

procesator, dimpotrivă se cer cantităţi mari de fructe, cât mai

uniforme ca înşişiri tehnologice şi în perioada scurte de timp. În

cest fel, vom avea număr mare de soiuri şi cu perioadă de

maturare cât mai largă în primul caz, şi respectiv 3-4 soiuri cu

maturare grupată şi înşuşiri tehnologice superioare (conţinut în

substanţă uscată, vitamina C, zahauri simple) în cazul al doilea.

Page 28: Pomo Logie

31

2.5.Lucrarea de verificare nr. 2

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea

Unităţii de învăţare nr. 2.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare,

corectare şi evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare,

numele şi prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o

jumătate de pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare

întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

7. Cum limitează temperatura tehnologia diferenţaită? 2 p.

8. Exemplificaţi rolul apei în tehnologia diferenţiată. 2 p

9. Ce reprezintă zonarea şi microzonarea? 2 p.

10. Care sunt obiectivele la alegerea sortimentului ? 2 p.

11. Elementele care determină alegerea modului de întreţinere a

solului în livadă ? 2 p.

2.6.Bibliografie minimală

4. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

5. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

6. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 29: Pomo Logie

32

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 3

CULTURA MĂRULUI. IMPORTANŢĂ, ORIGINE, AREAL DE RĂSPÂNDIRE ŞI

PARTICULARITĂŢI BIOLOGIGE

CUPRINS 31

3.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 3 31

3.2. Importanţă, originea şi aria de răspândire 33

3.3. Particularităţi biologice 35

3.3.1. Particularităţi de creştere 35

3.3.2. Particularităţi de fructificare 38

3.4. Specii, soiuri şi portaltoi 41

3.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 47

3.6. Lucrare de verificare 50

3.7. Bibliografie minimală 50

Introducere

În această unitate se prezintă aspecte legate de cultura mărului, cuprinzând date referitoare la

importanţa culturii, originea, aria de răspândire şi particularităţile biologice ale mărului.

3.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 3

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

cunoaşterea importanţei culturii mărului din punct de

vedere alimentar şi economic;

cunoaşterea originii şi arealului de cultură al mărului;

înţelegerea şi aprofundarea particularităţilor de creştere

şi fructificare a mărului, cu particularizarea diferenţelor

dintre soiuri în funcţie de care se poate stabilii tehologia

diferenţiată de cultură;

Page 30: Pomo Logie

33

3.2.Importanţă, origine şi arie de răspândire

Importanţă

În zonele temperate ale globului, mărul este specia dominantă datorită importanţei fructelor

în alimentaţia omului şi datorită existenţei unui conveier varietal care permite asigurarea cu fructe

proaspete a pieţei. Fructe în stare proaspătă pot fi găsite pe piaţă, practic tot timpul anului, în

perioada iulie-octombrie direct din livadă, iar în perioada noiembrie-iulie din depozite, prin

păstrarea soiurilor de iarnă.

Considerat ca rege al fructelor, mărul are în compoziţia sa o serie de elemente în cantităţi

apreciabile, indispensabile corpului omenesc, după cum urmează (la 100 g pulpă): hidraţi de carbon

14,9%, celuloză 1,5%, lignină 0,4%, acizi liberi 0,6%, pectină 0,4%, calciu 7 mg, fosfor 12 mg, fier

0,36 mg, magneziu 8 mg, vitamina A 112 U.I., vitamina B1 40 U.I., vitamina B2 10-43 U.I.,

vitamina C 2-15 mg etc. De remarcat este faptul că, în epicarp, cantitatea de ioni minerali şi

vitamine este mult mai mare decât în pulpă, de aceea se recomandă consumul fructelor cu epicarp.

Corpul omenesc beneficiază de toate componentele biochimice ale merelor, numai dacă acestea

sunt consumate în stare proaspătă. Prin prelucrare, o parte din aceste componente sunt diminuate

sau distruse. Merele constituie o bună materie primă pentru prelucrare industrială sau la nivel

familial sub formă de compot, gem, marmeladă, suc şi nectar, sau preparate alcoolice: cidru şi

rachiu. De asemenea, oţetul de mere este foarte apreciat în alimentaţie datorită efectului benefic în

menţinerea echilibrului acido-bazic din organism.

Pe lângă valoarea alimentară deosebită, merele au o serie de proprietăţi terapeutice

recunoscute, având un bun efect tonic asupra sistemului muscular şi nervos, efect antireumatismal,

reduc nivelul colesterolului din sânge, rol antiseptic intestinal, depurativ sanguin, rol laxativ, este un

bun protector gastric, regenerator al ţesuturilor etc., (J. Valnet, 1991).

Prin producţiile pe care le înregistrează, mărul este o cultură foarte rentabilă atât pentru

micul proprietar de teren cât şi pentru producătorul industrial de mere.

Originea şi aria de răspândire

Mărul este originar din Asia orientală (Vavilov, 1951), unde se găsesc şi astăzi o serie de

specii sălbatice. Deşi se pare că mărul era cunoscut cu peste 3000 de ani înainte de Cristos, primele

referiri scrise apar în secolele VI î.C. (Saffo), VI-V î.C. (Hipocrate), IV-III î.C. (Teofrast). Ceva mai

târziu, mărul este menţionat de o serie de alţi învăţaţi ai vremii dintre care: Catone, Varrone,

Columella, Pliniu, Paladiu etc.

În stare sălbatică, mărul se găseşte destul de mult răspândit în Europa şi America, fiind

reprezentat de specii cu importanţă mare în formarea şi evoluţia ulterioară a soiurilor cultivate.

Page 31: Pomo Logie

34

Mărul este specia dominantă în zona cu climă temperată, ajungând până la latitudinea de

63° în nord şi 35° în sud. Prin crearea unor soiuri cu cerinţe reduse faţă de frig: Anna, Primicia,

Princesa, Galicia etc., cultura mărului a fost extinsă şi în areale mai calde din Brazilia, Africa de

Sus, Australia şi alte ţări, pe platourile mai înalte de 2000 m.

Suprafaţa cultivată cu măr este în jurul valorii de 8 milioane de hectare. Producţia

mondială de mere a fost de peste 6,5-7 milioane tone, din care aproape jumătate se obţine în Asia,

urmată de Europa şi America de Nord..

În Europa cele mai mari ţări producătoare de mere sunt: Italia, Franţa, Germania, Spania,

ţări care au şi un grad mare de intensivizare şi o productivitate ridicată a plantaţiilor. Dacă în lume

producţia medie la unitatea de suprafaţă este de circa 8 t/ha, în Italia se obţin circa 27 t/ha.

În România mărul este cultivat pe circa 50 mii ha şi se obţine o producţie de circa 600-800

tone, în funcţie de an, de tehnologia aplicată şi de ritmul de reînoire al plantaţiilor.

Din producţia totală, în România, peste 54% din producţie este realizată în zece judeţe:

Argeş, Cluj, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Dâmboviţa, Iaşi, Maramureş, Mureş şi Suceava, iar în

unele judeţe o ponderea tot mai mare o capătă sectorul privat cu peste 10,8% din total mere în

Argeş, 6,6 % în Maramureş, 6,1% în Dâmboviţa etc.

Test de autoevaluare

6. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi

sau să răspundeţi la următoarele întrebări:

g. Care este importanţa alimentară a fructelor?

h. Care este arealul de răspândire a mărului în România?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

Page 32: Pomo Logie

35

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

g. Importanţa mărului din punct de vedere alimentar,

farmaceutic şi economic

h. Arealul de răspândire a mărului pe plan mondial

i. Arealul de răspândire a mărului în România

3.3. Particularităţi biologice

3.3.1.Particularităţile de creştere

Creşterea sistemului radicular este dependentă de portaltoiul folosit, de soi şi de însuşirile

fizico-chimice ale solului. La măr, există o gamă foarte largă de portaltoi de vigoare diferită, având

posibilitatea ca prin altoire, să obţinem pomi cu habitus diferit pentru acelaşi soi. În funcţie de

portaltoi, sistemul radicular va avea o ancorare mai profundă şi va explora un volum mare de sol, de

obicei la pomii de vigoare mare, sau o ancorare mai superficială la pomii de vigoare mică. Pomii

altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă (M 9, M 27), cu ancorare superficială, au nevoie de sistem de

susţinere şi deoarece spalierul este scump, s-a renunţat în mare parte la aceşti portaltoi. Pentru zona

colinară, unde solul este mai sărac, se recomandă portaltoiul franc sau M 106. Creşterea rădăcinilor

se realizează aproape tot timpul anului, începe când temperatura solului depăşeşte 0,2-0,4°C,

creşterea devenind perceptibilă la 1,5-2°C. În cadrul ciclului anual, se observă două creşteri mai

intense a rădăcinilor, una primăvara şi una toamna, o reducere a ritmului de creştere în timpul verii

şi o stagnare pe timpul iernii. Este important de reţinut că, rădăcinile încep să crească primăvara

înaintea dezmuguritului, iar toamna continuă creşterea şi după căderea frunzelor.

Extinderea laterală a rădăcinilor, la pomii maturi, depăşeşte proiecţia coroanei de circa 1,5-

3 ori, majoritatea rădăcinilor active fiind situate la nivelul proiecţiei coroanei sau puţin în afara

acesteia. Cunoaşterea zonei de plasare a rădăcinilor active este importantă pentru practica pomicolă

la efectuarea lucrărilor de fertilizare, în vederea valorificării cât mai eficiente a îngrăşămintelor.

Adâncimea la care se găsesc majoritatea rădăcinilor este de până la 60-70 cm, în solul menţinut

lucrat şi ceva mai puţin (40-50 cm) în solurile cu înierbare permanentă, în funcţie şi de însuşirile

solului.

Creşterea şi ramificarea tulpinii este dependentă de combinaţia de altoire şi de însuşirile

genetice ale soiurilor. Soiurile de vigoare slabă (Starkrimson, James Grieve, Wagener premiat,

grupa Romus, tipurile spur din Golden delicious) se altoiesc pe portaltoi de vigoare mijlocie şi se

Page 33: Pomo Logie

36

pretează pentru densităţi mari de plantare (1000-1500 pomi/ha) în timp ce soiurile de vigoare

mijlocie (Golden delicious, Jonathan, Idared, Starking delicious) se altoiesc pe portaltoi de vigoare

mică pentru densităţi mai mari (800-1000 pomi/ha) sau portaltoi de vigoare mijlocie pentru plantaţii

de densitate medie (600-800 pomi/ha).

Forma naturală a coroanei este specifică fiecărui soi sau grupă de soiuri şi poate fi: sferică

(Creţesc, De Kalter, Pătul, Jonathan), sferică alungită (James Grieve, Melba, Frumos de Voineşti),

sferică-turtită (Fălticeni, Domnesc, Banana de iarnă), larg-piramidală (Aromat de vară, Starking

delicious), invers piramidală (Parmen auriu, Wagener premiat, Priam), plângătoare (Frumuseţea

Romei, Granny Smith), columnară (Wijcik, Telamon, Tuscan, Trajan) etc.

Vigoarea pomilor cultivaţi este foarte diferită şi este determinată de soi, portaltoi,

condiţiile de cultură şi însuşirile solului. Acelaşi soi altoit pe portaltoi diferiţi poate avea vigoare

diferită, făcând posibilă astfel plantarea la densităţile dorite. Tehnologia aplicată în livadă,

fertilitatea solului şi însuşirile acestuia, influenţează creşterea pomilor, intrarea acestora pe rod şi

timpul de formare a coroanelor.

Natural, soiurile existente în cultură pot fi grupate în funcţie de vigoare în mai multe grupe:

- soiuri foarte viguroase: Banana de iarnă, De Kalter, Creţesc, Pătul, Frumos de Boskoop,

Renet de Canada;

- soiuri viguroase: Starking delicious, Red Melba, Florina, Stark Earliest, Mutsu, Voinea;

- soiuri cu vigoare mijlocie: Generos, Jonathan, Golden delicious, Ardelean, Parmen auriu,

Pionier;

- soiuri cu vigoare submijlocie: Romus 1, Romus 2, James Grieve;

- soiuri cu vigoare slabă: Golden spur, Starkrimson, Wellspur, Yellow spur.

Ritmul de creştere a pomilor este mare în tinereţe, dacă sunt asigurate condiţii agrotehnice

normale. Lungimea creşterilor anuale poate depăşi 60-80 cm, iar prin tăieri în verde se pot obţine

lăstari de prelungire de peste un metru lungime. Odată cu întrarea pe rod, lungimea creşterilor

anuale scade, astfel că, la pomii maturi nu depăşesc 20-30 cm. Dacă nu se intervine prin tăieri de

normare a rodului şi de întreţinere a coroanelor, creşterile pot fi foarte slabe, sub 10 cm, creşteri

care nu mai asigură un frunziş suficient pentru a asigura hrana necesară lăstarilor, fructelor şi pentru

diferenţierea mugurilor de rod, pomii intrând în alternanţă de fructificare.

În funcţie de capacitatea de ramificare, soiurile de măr aparţin mai multor tipuri de

fructificare. Diferenţierea acestora se face după volumul zonei productive, tipul şi locul de

amplasare a ramurilor de rod. Din acest punct de vedere există cinci tipuri de fructificare :

Tipul I, cuprinde soiurile de tip spur, dintre care: Starkrimson, Goldenspur, Wellspur etc.

Aceste soiuri se caracterizează prin:

Page 34: Pomo Logie

37

- fructificarea se realizează aproape exclusiv pe ţepuşe, ramurile lungi apar ca ramuri de

prelungire a scheletului şi semischeletului;

- lăstarii şi ramurile anuale prezintă internoduri mai scurte, frunzele au mezofilul mai gros

şi o capacitate mai mare de sinteză;

- volumul productiv al coroanei este redus şi se situează în apropierea elementelor de

schelet, capacitatea de ramificare fiind scăzută;

- potenţialul productiv al ramurilor de semischelet este mai mare decât la alte tipuri, dar

apare mai accentuat fenomenul de alternanţă de fructificare la pomii maturi, datorită epuizării

vetrelor de rod;

Tipul II, este caracteristic unei grupe mai mici de soiuri, dintre care: Wagener premiat,

Parmen auriu, Frumos de Boskoop, Astrahan roşu etc., care sunt de obicei soiuri viguroase,

caracterizate prin:

- formează coroane mari, globuloase şi aerisite;

- fructifică preponderent pe ramuri scurte, dar apar şi ramurile lungi în treimea terminală a

semischeletului sau ca ramuri de prelungire a elementelor de schelet cu rol scăzut în asigurarea

producţiei de fructe;

- pomii sunt destul de predispuşi la alternanţa de fructificare.

Tipul III, cuprinde majoritatea soiurilor de cultură de importanţă mare: Jonathan, Golden

delicious, Starking delicious, Richared, Mutsu, James Grieve etc., soiuri cu fructificare tip

"standard", caracterizate prin:

- fructifică dominant pe ramuri lungi, nuieluşe şi mlădiţe, care sunt prinse pe lemn de

semischelet tânăr, de 1-3 ani;

- zona de fructificare este mai mare decât la primele două tipuri de fructificare şi se

depărtează mai mult de ramurile de schelet;

- tăierea de întreţinere a coroanei este mai complexă şi necesită o rărire şi întinerire

permanentă a semischeletului.

Tipul IV, este specific unui număr redus de soiuri, printre care: Frumuseţea Romei,

Granny Smith, Florina, caracterizate prin:

- fructifică pe ramuri lungi, mlădiţe şi nuieluşe ce se arcuiesc sub greutatea rodului şi în

timp, semischeletul capătă aspectul de pletos;

- coroana este deasă, semischeletul se degarniseşte, iar zona productivă se depărtează de

ramurile de schelet;

- se manifestă destul de puternic fenomenul de acrotonie.

Page 35: Pomo Logie

38

Tipul columnar, este un tip de fructificare întâlnit la puţine soiuri (Telamon, Tuscan,

Trajan) provenite din Wijcik, primul soi cu port columnar selecţionat din Mc.Intosh. Se

caracterizează prin:

- fructifică pe ţepuşe situate pe lemn cu vârstă de peste doi ani;

- au o capacitate foarte redusă de ramificare, de aici şi volumul redus de coroană

productivă;

- creşterile vegetative anuale sunt reduse, internodiile sunt scurte, iar ramurile anuale mai

groase decât la soiurile standard sau spur.

Durata medie de viaţă a pomilor este dependentă de portaltoiul folosit şi de tipul livezii.

Portaltoii mai viguroşi şi plantaţiile de densitate mai mică asigură o longevitate mai mare pomilor,

de până la 25-30 de ani, în timp ce portaltoii nanizanţi şi livezile de densitate mare determină

epuizarea pomilor după 15-20 de ani.

Mărul are un repaus de iarnă lung, în condiţii normale florile nu sunt afectate de brumele

de revenire. Dacă accidental cad brume în perioada înfloritului, este afectată de obicei floarea

centrală din inflorescenţă, care se deschide prima, urmând ca legarea florilor exterioare din

inflorescenţă să se facă normal.

3.3.2. Particularităţi de fructificare

Soiurile de măr existente în cultură fructifică pe ramuri lungi (soiurile standard) sau pe

ramuri scurte (soiurile spur). Din punct de vedere tehnologic, soiurile spur sunt mai economice,

deoarece întreţinerea coroanei şi normarea încărcăturii de rod se face prin mai puţine intervenţii,

fructele sunt mai bine expuse la soare, pomii au talie mai mică şi o bună parte din volumul de

manoperă la tăiere şi recoltare, se face de la sol. Soiurile standard, formează coroane mai dese,

aglomerate care se întreţin mai greoi.

Pe ramurile de rod ale mărului întâlnim muguri micşti şi vegetativi. Formarea mugurilor

micşti la pomii tineri, este corelată cu precocitatea soiurilor, factor controlat genetic. În funcţie de

soi, fructificarea începe din anul 2-3 de la plantare (Golden delicious, Red Melba, Romus, Wagener

premiat) sau din anul 4-5 (Renet de Canada, Frumos de Boskoop).

Ca epocă de înflorire, mărul înfloreşte relativ târziu, fără să fie afectat în anii normali de

îngheţul de revenire. Dintr-un mugur mixt se formează o rozetă de frunze (un lăstar scurt) şi o

inflorescenţă. Sub influenţa substanţelor hormonale din seminţele fructelor în creştere, axul

inflorescenţei împreună cu capătul lăstarului se îngroaşă şi formează bursa. Simultan cu creşterea

fructelor, pe bursă pot să se formeze creşteri anticipate lungi sau scurte, în funcţie de cantitatea de

hrană care ajunge acolo. Ramurile noi formate, pot fi purtătoare de muguri micşti, sau sunt ramuri

vegetative care vor fructifica peste doi ani.

Page 36: Pomo Logie

39

Din punct de vedere al comportării în procesul polenizării şi fecundării florilor, majoritatea

soiurilor de măr sunt autosterile şi au nevoie de polenizare, iar polenizarea este preponderent

entomofilă. Există şi soiuri autofertile sau parţial autofertile (Golden delicious, Jonathan, De Kalter,

London Pepping etc.), dar şi acestea leagă mai bine prin polenizare încrucişată. Polenizarea se

asigură prin plantarea a 3-4 soiuri în parcelă, soiuri cu aceeaşi epocă de înflorire. Există soiuri care

nu se pot folosi ca polenizatori (soiuri triploide) deoarece au polen cu germinabilitate slabă, dintre

care: Renet de Canada, Frumos de Boskoop, Mutsu, Close, Sir Prize etc. La aşezarea soiurilor în

parcelă, trebuie ştiut că, în general, nu se polenizează variaţiile mugurale cu soiurile din care provin,

soiurile fraţi, care provin din aceiaşi părinţi, părinţii cu descendenţii etc. Se cunosc şi perechi de

soiuri intersterile ca de exemplu: Starking delicious cu Clar alb, Pătul sau Parmen auriu şi

Gravenstein cu London Pepping şi Creţesc.

Căderea fiziologică se realizează în două momente, prima la 10-12 zile de la polenizare şi

a doua în luna iunie, când fructele au mărimea unei alune. În funcţie de starea de nutriţie a pomilor,

de agrotehnica din livadă şi de soi, căderea fiziologică este mai mult sau mai puţin accentuată, cu

sau fără implicaţii asupra producţiei. La pomii întreţinuţi necorespunzător, căderea fiziologică poate

fi mult mai mare decât cea normală, cu diminuarea producţiei şi favorizarea alternanţei de

fructificare. Comportarea soiurilor la căderea fiziologică este diferită, sunt soiuri care îşi normează

încărcătura, rămânând după cădere numai un fruct în inflorescenţă (Jonathan, Starkrimson) sau

altele care au o cădere fiziologică mică, şi care se supraîncarcă, chiar în cazul unei tăieri

corespunzătoare (Golden delicious, Granny Smith, Starking delicious). La acestea din urmă, este

necesară rărirea fructelor după căderea fiziologică, pentru a avea o calitate corespunzătoare.

Căderea prematură se realizează de la intrarea fructelor în pârgă până la recoltare şi

poate provoca pagube mari. Această cădere are cauze diferite: seceta prelungită (Parmen auriu),

scăderea bruscă a temperaturii din timpul nopţii (Golden delicious, delicioasele roşii) sau a atacului

unor boli (rapăn) şi dăunători (viermele merelor). Pentru a preveni căderea fiziologică prematură

este necesară o zonare a soiurilor sensibile şi evitarea microzonelor de risc, protecţia fitosanitară

corectă şi efectuarea unor tratamente cu auxine de sinteză (AIA, IBA, ANA, 2000 ppm) cu circa o

lună înaintea recoltării.

Page 37: Pomo Logie

40

Test de autoevaluare

7. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a.Ce este sortimentul?

b.Care sunt însuşirile soiurilor pentru a fi acceptate în lista de

înmulţire?

c. Care sunt criteriile de care se ţine seama la stabilirea

sortimentului?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Definiţia sortimentului

Dinamica sortimentului naţional şi mondial. Sortimentul se

alege în funcţie de destinaţia producţiei, pentru ca fructele

să îndeplinească cerinţele de calitate impuse de consumator

sau procesator.

Însuşirile soiurilor pentru a fi în lista de înmulţire

Criteriile utilizate în stabilirea sortimentului

Page 38: Pomo Logie

41

3.4. Specii, soiuri şi portaltoi

Specii care au contribuit la formarea soiurilor sau a portaltoilor

În cadrul speciei Malus domestica Borkh există o multitudine de soiuri şi portaltoi cu

însuşiri morfologice şi biologice foarte diferite. Această variabilitate se datorează originii diferite a

soiurilor, la formarea lor participând o serie de specii din genul Malus, dintre care unele cresc şi

astăzi în stare sălbatică în anumite regiuni ale globului. Deşi există în jur de 30 de specii ale genului

Malus, numai unele au importanţă agronomică, majoritatea fiind de interes ornamental. Dintre

speciile mai importante care au participat la formarea soiurilor şi a portaltoilor amintim:

Malus silvestris (L) Mill. - mărul pădureţ - este o specie mult răspândită în Europa, Asia

Mică, Transcaucazia etc., care creşte spontan sub formă de pom propriu-zis de vigoare mare,

prezintă numeroşi ţepi pe ramurile anuale şi de semischelet. Formează un sistem radicular puternic

care pătrunde în profunzime, este bine ramificat şi nu drajonează. Soiurile care provin din această

specie au vigoare mare, sunt rezistente la ger şi au capacitate mare de ramificare. Majoritatea

soiurilor autohtone româneşti (Pătul, Creţesc, Domnesc, Şovari etc.) provin din această specie.

Malus pumilla Mill.- mărul pitic - creşte spontan în estul şi sud-estul Europei, Asia Mică,

Transcaucazia, Turkmenistan, Iran partea sudică a Asiei centrale etc. Specia cuprinde mai multe

varietăţi dintre care două de importanţă mare: praecox (dusenul) şi paradisiaca (mărul paradis).

Dusenul are vigoare mai mare, are o înrădăcinare bună şi o longevitate mai mare. Paradisul are

vigoare mică, creşte sub formă de arbustoid, formează un sistem radicular fragil şi superficial şi este

sensibil la secetă.

Malus baccata Borkh.- mărul siberian - creşte spontan în orient (Japonia, China, Coreea,

Himalaia etc.). Este o specie viguroasă şi rezistentă la ger. Este folosită ca portaltoi în regiunile mai

reci sau ca specie ornamentală. În ameliorare se foloseşte ca sursă de gene pentru rezistenţa la frig şi

la rapăn.

Malus floribunda Sieb.- este o specie rezistentă la rapăn şi folosită cu succes în ultimul

timp în programele de ameliorare. Se poate folosi şi ca specie ornamentală.

Malus prunifolia Borkh.- mărul chinezesc - este originar din China şi creşte spontan în

Asia. Specia are rezistenţă bună la ger, potrivită la secetă şi a contribuit la formarea multor soiuri cu

fructe de calitate bună.

Ca sursă de gene de rezistenţă la rapăn au mai fost folosite speciile Malus Kaido şi Malus

zumi.

Sortimentul de soiuri cultivate în România

Cultura mărului fiind foarte veche pe meleagurile româneşti, în timp s-au format o serie de

soiuri autohtone, care au vigoare mare, sunt bine adaptate condiţiilor de mediu dar din punct de

vedere calitativ sunt depăşite. Din sortimentul mondial au fost introduse o serie de soiuri de valoare:

Page 39: Pomo Logie

42

Jonathan, Golden delicious, grupa Red delicious etc., soiuri care s-au adaptat bine condiţiilor locale

şi s-au răspândit rapid pe tot teritoriul ţării. După anii '70 au fost introduse soiuri noi româneşti, ca

rezultat a cercetării ştiinţifice şi de dată mai recentă o serie de soiuri străine rezistente la rapăn. În

prezent, sortimentul este foarte bogat în soiuri, dar dintre acestea unele sunt recomandate pentru

înmulţire şi difuzare în producţie. Principalele soiuri cultivate, pe grupe de maturare sunt prezentate

în continuare:

Soiuri de vară. Se maturează în lunile iulie şi august, au o perioadă scurtă de păstrare

(circa două săptămâni), nu acumulează cantităţi mari de substanţă uscată şi de zahăr, au pulpa

afânată şi se valorifică numai pentru masă. De obicei, se cultivă în sudul şi vestul ţării, pentru a

anticipa maturarea, dar merg bine şi în celelalte zone.

Stark Earliest - se maturează la începutul lunii iulie, are fructele mici, sferic-turtite,

colorate pe majoritatea suprafeţei în roz-roşietic. Pomul este de vigoare mare, este precoce,

productiv şi foarte sensibil la rapăn.

Romus 1, 2, 3 - sunt soiuri cu maturare în a doua jumătate a lunii iulie şi început de august,

primul se maturează Romus 1 şi ultimul Romus 3, fructele sunt aspectuase, mijlocii sau mari, plăcut

colorate, intensitatea culorii creşte de la Romus 1 la Romus 3 şi au calitate foarte bună. Pomii sunt

rezistenţi la rapăn şi toleranţi la făinare, au vigoare mijlocie, coroane rare, intră devreme pe rod şi

produc foarte bine.

Aromat de vară - se maturează la începutul lunii august, are fructele bine colorate şi de

calitate. Pomul este de vigoare submijlocie, este precoce şi foarte productiv.

Red Melba - are fructele mari, plăcut colorate în roşu-violaceu, dungat, se maturează în

prima jumătate a lunii august. Pomul este de vigoare mare, prezintă coroane rare, este foarte

precoce şi productiv.

James Grieve - se maturează la sfârşit de august-început de septembrie în funcţie de zonă,

fructele sunt ovosferice, galbene-aurii, dungate cu roşu, de calitate foarte bună. Pomul este de

vigoare submijlocie, este rezistent la ger şi tolerant la boli, este precoce şi productiv.

Soiuri de toamnă. Se maturează pe parcursul lunii septembrie şi se pot păstra 1-3 luni, în

funcţie de soi. Se utilizează pentru consum în stare proaspătă sau pentru industrializare, în special

sucuri. În această perioadă piaţa fiind bogată în alte fructe şi legume de sezon, (struguri, pepeni)

ponderea acestor soiuri în sortiment nu este mare, iar numărul acestor soiuri este relativ mic. Dau

rezultate bune în zona colinară. Principalele soiuri cultivate sunt:

Prima - soi cu rezistenţă la rapăn, cu maturare la sfârşitul lunii august şi începutul lunii

septembrie în funcţie de zona de cultură, are fructe mijlocii sau mari, ovosferice, bine colorate, de

calitate bună pentru masă. Pomul este de vigoare mijlocie-mare şi fructifică pe ramuri lungi. Are

perioada de consum de 3-4 săptămâni.

Page 40: Pomo Logie

43

Pionier - soi rezistent la rapăn, cu maturare în decada a doua a lunii septembrie, are fructe

mijlocii sau mari, sferic-turtite, bine colorate, de calitate bună. Pomul este de vigoare submijlocie,

este precoce şi foarte productiv. Se poate consuma 2-3 luni.

Voinea - este rezistent la rapăn, are vigoare mare, fructele sunt mari, alungite, cu coaste

evidente, colorate în roşu-dungat, cu multă ceară, gust bun şi producţie moderată.

Ardelean - are vigoare mijlocie, este precoce, productiv, rezistent la ger şi secetă, are

fructe de mărime mijlocie, cu gust foarte bun, bine colorate, asemănătoare soiului Jonathan.

Frumos de Voineşti - se maturează la sfârşitul lunii septembrie şi se poate consuma până

în noiembrie. Fructele sunt mijlocii sau mari, sferic turtite, uşor asimetrice, asemănătoare soiului

Jonathan, cu rugină sub formă de plasă. Pomul este de vigoare mijlocie, este precoce şi foarte

productiv.

Auriu de Bistriţa - este un soi nou, rezistent la rapăn, cu fructe mari ovosferice, galbene

aurii de calitate foarte bună.

Soiuri de iarnă. Sunt soiurile care ocupă cea mai mare pondere în sortiment, asigură

consumul de fructe pe perioada iernii şi a primăverii următoare sau se pot folosi pentru

industrializare. Se recoltează la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie şi se

maturează pe perioada păstrării. Cele mai importante soiuri sunt:

Jonathan - cel mai apreciat soi pentru masă, are fructul mijlociu, bine colorat, de calitate

foarte bună pentru masă, cu pulpă fină, gust echilibrat şi aromă specifică. Pomul este de vigoare

mijlocie, este foarte sensibil la făinare, este autofertil şi bun polenizator. Dă rezultate bune în toate

zonele de cultură ale mărului.

Starkrimson - este cel mai răspândit soi din grupa delicioaselor roşii, datorită vigorii slabe

şi a capacităţii mari de fructificare. Are fructe mari, tronconice, costate, bine colorate în roşu închis,

de calitate bună pentru masă. Se poate consuma până în luna martie-aprilie. Necesită o zonare

atentă pentru producţii de calitate, de obicei în zona de cultură a viţei de vie.

Golden delicious - este cel mai cultivat soi de mere, are vigoare mijlocie, formează

coroane dese, aglomerate, are tendinţă de supraîncărcare cu rod. Este precoce, productiv, dar pentru

o calitate bună trebuie plantat în zone cu umiditate atmosferică mică, altfel formează plasă (rugină).

Fructul este mijlociu, ovosferic, verde gălbui la recoltare şi ajunge la galben auriu la maturitatea de

consum, gust dulce şi aromă specifică. În zone nefavorabile sau la supraproducţie, calitatea fructelor

este slabă, nefiind apte pentru consum în stare proaspătă. Este foarte sensibil la rapăn şi se

deshidratează uşor pe perioada păstrării în condiţii normale.

Delicios de Voineşti - are fructele ovosferice-turtite, cu coaste bine evidenţiate, colorate în

roşu-oranj dungat, gust dulce şi aromă intensă. Pomul este viguros, sensibil la rapăn cu o mare

capacitate de producţie. Fructele se deshidratează în timpul păstrării.

Page 41: Pomo Logie

44

Delia - are fructele asemănătoare cu Jonathan, ceva mai turtite şi uşor costate, de calitate

foarte bună pentru masă. Dă rezultate bune în Transilvania.

Generos - este soi rezistent la rapăn, cu fructul mare galben auriu, colorat cu roşu oranj pe

partea însorită, cu multă ceară, pulpa crocantă de calitate bună. Pomul este de vigoare mijlocie-

mare, formează coroane rare aerisite, este precoce şi productiv.

Florina - este cel mai răspândit soi de iarnă cu rezistenţă la rapăn, are fructele mari, roşii,

costate şi cu puncte subcutanate gălbui. Pulpa este galbenă, suculentă, de calitate bună. Pomul are

vigoare mijlocie, ramifică bine, ramurile au preponderent poziţie descendentă, este precoce şi

productiv.

Jonagold - este un soi cu fructul mare, formă asemănătoare cu Jonathan, mai mare şi mai

puţin colorat, de calitate foarte bună pentru masă.

Wagener premiat - este un soi de vigoare submijlocie, cu coroană rară, capacitate slabă de

ramificare, este productiv şi precoce. Fructul este mare, sferic-turtit, cu 3 coaste bine marcate,

colorat cel puţin jumătate cu roşu-zmeuriu, are pulpă fină, crocantă, gust echilibrat şi o bună

capacitate de păstrare.

Idared - este un soi de vigoare supramijlocie, cu capacitate bună de ramificare şi potenţial

productiv mare. Fructul este mijlociu sau mare, sferic sau sferic-turtit, cu coaste slab evidente, bine

colorat în roşu zmeuriu dungat, cu pulpă fină, de calitate, şi rezistenţă bună la păstrare.

Pentru zona înaltă de cultură, se pot cultiva câteva soiuri specifice care dau rezultate bune

cum ar fi:

Clar alb şi Astrahan roşu ca soiuri de vară cu maturare în luna august, primul are fructele

ovosferice, galbene-verzui, iar al doilea are fructul sferic turtit, roşu-zmeuriu cu ceară groasă.

Ambele au fructele acidulate

De Kalter - este asemănător cu Jonathan, fructul este mai mare, colorat cu roşu mai

deschis, are caliciul deschis, coaste evidente şi un strat mai gros de ceară. Este un soi rustic,

productiv şi viguros, pulpa este albă, gustul echilibrat şi aromă specifică de trandafir. Este rezistent

la ger, tolerant la rapăn şi făinare.

Frumos de Boskoop - este un soi viguros, cu coroană potrivit de deasă, cu fructe mari,

sferice sau ovosferice, cu pieliţa acoperită cu rugină grosieră şi colorate cu roşu oranj pe partea

însorită. Gustul fructelor este acidulat, aroma specifică, se păstrează până în martie, mai târziu

pierderile fiind importante.

Renet de Canada - are fructele mari şi foarte mari, turtite şi costate, acoperite cu rugină

grosieră, gust acidulat şi aromă specifică. Pomul este de vigoare mare, rustic, tolerant la boli, cu

potenţial mare de producţie.

Page 42: Pomo Logie

45

Renet Bauman - este de vigoare mijlocie, are fructele aproape sferice, asimetrice, colorate

în roşu dungat, cu însuşiri bune pentru masă, rezistente la păstrare şi transport.

Winter banana - este un soi de vigoare mare, cu fructul ovosferic, cu o dungă

caracteristică de rugină, cu epicarpul galben-auriu la maturitate, gust echilibrat şi aromă specifică.

Creţesc - este un soi de vigoare mare, cultivat mult în Muntenia, are fructul turtit, cu pulpa

moale, puţin zahăr, fiind dietetic şi mult consumat de bolnavii de diabet. Culoarea este galbenă-

verzuie sau roşie, în funcţie de biotip, cu dungi verticale mai închise, se păstrează destul de bine,

dar se deshidratează în condiţii de umiditate mică. Este sensibil la rapăn şi se foloseşte şi ca

portaltoi franc.

Pătul - este un soi viguros, cu fructul mic, sferic, verde gălbui, rumenit pe partea însorită,

cu pulpa suculentă, slab acidulată şi fără aromă. Se păstrează foarte bine peste iarnă şi asigură

producţii mari. Se cultivă în Transilvania, este sensibil la rapăn şi se foloseşte ca portaltoi franc.

De dată recentă sau introdus în producţie soiurile româneşti rezistente la rapăn Ciprian şi

Aura şi o serie de soiuri străine: Liberty, Sir Prize, Greenleaves, Baujade, Freedom etc.

Principalii portaltoi ai mărului

Primul portaltoi al mărului a fost mărul pădureţ, ceva mai târziu s-au folosit o serie de

portaltoi franc şi portaltoi vegetativi. În prezent există o multitudine de portaltoi de vigori foarte

diferite, dând posibilitatea de a produce pomi cu habitusul dorit. Portaltoii franc utilizaţi în România

sunt Pătul, pentru Transilvania, Bistriţa 50 (o selecţie din soiul Maşanschi), pentru zona de nord a

Transilvaniei şi Moldovei şi Creţesc pentru Subcarpaţii Meridionali, portaltoi care asigură o bună

ancorare a pomilor şi imprimă vigoare mare.

Portaltoii vegetativi provin în principal de la Staţiunile de cercetări East Malling seria EM

sau M şi Merton Malling seria MM din Anglia, Staţiunea Alnarp din Suedia seria A şi o serie de

selecţii mai recente obţinute în SUA, seriile MAC, C, CG; ex Cehoslovacia seria J-Te; Canada seria

Vilenard, Ottawa; Polonia cu seria P etc.

Din punct de vedere al vigorii, portaltoii se pot clasifica astfel:

- de vigoare foarte mare: M 16, M 25, A 2.

- de vigoare mare: M 11, MM 109.

- de vigoare supramijlocie: M 2, MM 111.

- de vigoare mijlocie. M 4, MM 104

- cu vigoare submijlocie: M 7, MM 106.

- cu vigoare slabă: M 26, M 9, M 27.

Dintre portaltoii vegetativi mai utilizaţi în practica pepinieristică se pot aminti:

Page 43: Pomo Logie

46

- M 27 - este un portaltoi de vigoare foarte slabă, folosit în plantaţiile de mare densitate.

Are o slabă capacitate de lăstărire şi înrădăcinare în pepinieră, imprimă precocitate, nu asigură o

ancorare suficientă pomilor, aceştia trebuie susţinuţi cu spalier.

- M 26 - este de vigoare slabă, are bună afinitate de altoire, imprimă o bună creştere a

pomilor în tinereţe, precocitate şi calitate superioară fructelor, se ancorează bine în sol şi

drajonează puţin în livadă. Este sensibil la asfixierea radiculară.

- M 9 - are o bună lăstărire şi înrădăcinare în pepinieră, este de vigoare mică, imprimă

precocitate soiurilor şi calitate bună fructelor. Este sensibil la secetă, ger, cancer şi păduchele lânos

şi pretenţios faţă de însuşirile solului.

- MM 106 - este cel mai utilizat portaltoi pentru măr, este de vigoare submijlocie, are

înrădăcinare şi capacitate de înmulţire bună în pepinieră, imprimă soiurilor precocitate, calitate

fructelor şi constanţă în fructificare.

- M 7 - are o vigoare submijlocie, înrădăcinează bine dar drajonează puternic în livadă.

Este rezistent la ger, tolerant la asfixierea radiculară şi păduchele lânos. Nu are afinitate bună cu

soiurile de spur.

În ultimul timp au fost obţinuţi o serie de portaltoi sau clone rezistenţi la factorii de stres.

Dintre aceştia se pot aminti portaltoii rezistenţi la ger: seria Bugagovschi obţinuţi în CSI, seria P

obţinuţi în Polonia; portaltoii rezistenţi la păduchele lânos: CG 10, obţinut în SUA, KSC obţinut în

Scoţia etc., portaltoii rezistenţi la Erwinia amylovora: KSC din Scoţia şi Novole din SUA; etc. De

asemenea, au fost selectate 2 clone de portaltoi din M 9, numite Pajam 1 şi 2, care sunt libere de

virusuri.

Test de autoevaluare

8. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a.Cum se grupează metodele de studiu folosite în pomicultură?

b.Care sunt metodele de studiu pentru sistemul radicular?

c.Care sunt metodele de studiu pentru partea aeriană.

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

Page 44: Pomo Logie

47

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Necesitatea studierii biosistemului „pom altoit”

Metodele de studiu pentru cele 2 subsisteme ale pomului, cu

informaţiile pe care metodele le dau şi cu importanţa practică a

acestora.

Page 45: Pomo Logie

48

3.5.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

d. Soiul este un grup relativ omogen de indivizi cultivaţi, care

provin din una sau mai multe specii înrudite, adaptaţi la anumite

condiţii de viaţă, cu ereditate relativ stabilă, care au anumite

particularităţi biologice importante pentru cultură, particularităţi

pe care le păstrează prin înmulţire vegetativă.

e. Sunt trei etape evolutive ale soiurilor:

- Etapa speciilor sălbatice – cu durata între apariţia omului ca

şi consumator de frute din flora spontană şi momentul în care

a început să cultive anumite forme;

- Etapa soiurilor vechi – cu durata între momentul de început

al luării în cultura a plantelor pomicole şi până la mijlocul

secolului al XIX-lea.

- Etapa soiurilor selecţionate – cu durata între a doua jumătate

a secolului al XIX-lea şi se continuă până în prezent.

f. Soiul are 2 însuşiri: productivitatea şi calitatea. Productivitatea

reprezintă capacitatea plantelor de a valorifica condiţiile oferite

de mediu în vederea obţinerii unei producţii maxime de fructe şi

de bună calitate. Calitatea este apreciată în funcţie de destinaţia

producţiei şi se referă la o serie de însuşiri morfologice,

tehnologice, biochimice şi la capacitatea de păstrare.

Page 46: Pomo Logie

49

Întrebarea 2.

d. Sortimenul este format din totalitatea speciilor, soiurilor,

hibrizilor şi clonelor care se cultivă într-un areal bine determinat.

În funcţie de suprafaţa la care ne referim avem sortiment local,

zonal, naţional sau internaţional

e. Soiurile cuprinsă în listă trebuie să aibă următoarele însuşiri:

- precocitate;

- productivitate;

- rodire constantă (indice de alternanţă <20);

- calitate superioară;

- plasticitate ecologică;

f. La alegerea sortimentului se iau în calcul următoarele criterii:

- ecologice, pentru asigurarea unei zonări şi microzonări

corecte;

- biologice, legate de vigoarea pomilor, precocitate, capacitatea

de ramificare, pentru a exploata raţional capacitatea de producţie a

soiurilor şi gradul de adaptare la anumite condiţii concrete oferite de

bazinul sau microbazinul pomicol;

- tehnologice, în funcţie de care se poate stabili tehnologia

diferenţiată de înfiinţare şi exploatare a livezii, cu respectarea

cerinţelor privind protecţia antierozională a solului, protecţia

mediului, dar cu randamente maxime la unitatea de suprafaţă şi

fructe de calitate;

- social-economice, legate de tradiţia de cultură a zonei, de

asigurarea forţei de muncă, a gradului de calificare a acesteia,

infrastructura de acces, preferinţa consumatorilor etc.;

Page 47: Pomo Logie

50

Întrebarea 3.

d. În pomicultură se folosesc 2 grupe de metode de studiu, o grupă

pentru sistemul radicular şi o grupă pentru partea aeriană;

e. Pentru sistemul radicular sunt utilizate următoarele metode:

- profilului – constă în săparea unor profile (şanţuri) concentrice din

metru în metru, cu adîncimea de 1-1,2 m şi lăţimea de circa 0,5 m, în

care se pot observa rădăcinile în profilul de sol;

- scheletului – constă în dezgroparea parţială sau totală a pomului, cu

punerea în evidenţă a distribuţiei sistemului radicular în plan orizontal

şi vertical;

- monolitului- constă în luarea unor probe de sol (monoliţi) pe trei

adâncimi diferite, pe circa 1 m adâncime, care se analizează în

laborator, pentru a surprinde pornirea în creştere a rădăcinilor;

- staţionară – observarea sistemului bradicular în containere mari, cu o

latură de sticlă, prin care se poate determina când şi cât cresc rădăcinile

f. Pentru partea aeriană se folosesc următoarele metode de studiu:

- descriptivă, prin care se descrie pomul din punct de vedere

morfologic: ramificaţii, muguri, flori, fructe etc;

- staţionară, prin care pomii sunt analizaţi o perioadă de circa 3-5 ani

din punct de vedere al creşterii şi fructificării;

- biologică, se bazează pe faptul că plantele înregistrează prin modul

de creştere anomaliile care apar pe perioada unui an: accidente

climatice, secetă, atacul de boli sau dăunători etc.

- anchetei pomicole, se bazează pe utilizarea unor chestionare prin

care se adună o bază de date preliminară în vederea extinderii arealului

de cultură al unor soiuri sau specii;

- calitatea fructelor, se determină prin analize fizice, biochimice şi

organoleptice:

Page 48: Pomo Logie

51

3.6.Lucrarea de verificare nr. 3

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea

Unităţii de învăţare nr. 3.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare,

corectare şi evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare,

numele şi prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o

jumătate de pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare

întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

12. Caracterizaţi tipurile de fructificare ale mărului. Care este

importanţa practică a acestora ? 2p.

13. Cum se comportă soiurile de măr în procesul de inflorire-

polenizare? Exemplificaţi. 2 p.

14. Care sunt principalele etape de cădere fiziologică a fructelor

? 2 p.

15. Cum se grupează soiurile de măr după epoca de maturare?

Exemplificaţi. 2 p.

16. Care sunt principalele grupe de portaltoi ai mărului din

punct de vedere al vigorii? Exemplifiaţi. 2 p.

3.7.Bibliografie minimală

7. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

8. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

9. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 49: Pomo Logie

52

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 4

CULTURA MĂRULUI. ECOLOGIE ŞI TEHNOLOGIA DE CULTURĂ

CUPRINS 51

4.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 4 51

4.2. Cerinţele mărului faţă de factorii de mediu 51

4.3. Particularităţi tehnologice 54

4.4. Comentarii şi răspunsuri la teste 62

4.5. Lucrare de verificare 64

4.6. Bibliografie minimală 64

Introducere

În această unitate se continuă prezentarea culturii mărului, cu date referitoare la cerinţele

speciei faţă de factorii de mediu, producerea materialului săditor, infiinţarea şi întreţinerea

plantaţiilor. Prin parcurgerea acestei unităţi vom căpăta suficiente date pentru a putea înfiinţa şi

întreţine corect o plantaţie de măr în funcţie de specificul zonei de cultură.

4.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 4

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşti cerinţele mărului faţă de principalii factori de

mediu, pentru a putea zona corect speciile şi soiurilor;

Să cunoaşti modui şi a specificitatea producerii materialului

săditor la măr;

Să înţelegi şi să aprofundezi aspectele legate de etapele care

trebuie parcurse pentru înfiinţarea plantaţiei de măr;

Să cunoaşti verigile tehnologice specifice întreţinerii

plantaţiilor de măr.

4.2.Cerinţele mărului faţă de factorii de mediu

Lumina. Cerinţele mărului faţă de lumină sunt moderate, ele putând fi satisfăcute în toate

zonele pomicole ale ţării. Totuşi, pentru a obţine fructe de calitate, mai colorate, cu o cantitate mai

Page 50: Pomo Logie

53

mare de acumulare a substanţei uscate şi mai aromate, este nevoie de o bună iluminare a coroanelor,

prin corelarea distanţei de plantare cu vigoarea pomilor, alegerea formei de coroană care

corespunde cel mai bine unui soi (atenţie la soiurile cu deficienţe de colorare), altfel fructele au o

calitate inferioară potenţialului soiului. Coroanele zvelte sau aplatizate sunt favorabile unei bune

expuneri a fructelor, a frunzelor şi ramurilor. Frunzele bine expuse la lumină au o capacitate mai

mare de sinteză. Ramurile de rod şi de semischelet care sunt bine luminate pe perioada de vegetaţie

sunt mai rezistente la iernare, au o longevitate mai mare, iar degarnisirea lor se face foarte lent.

Lumina este importantă şi în sinteza pigmenţilor la nivelul epicarpului fructelor, fructele expuse la

lumină se colorează mai bine decât cele umbrite.

Temperatura. Mărul creşte bine în toate zonele unde temperatura medie anuală este

cuprinsă între 8 şi 11°C, unele soiuri se pot cultiva şi la o temperatură medie de 7,5°C. Pragul

biologic la care mugurii micşti pornesc în vegetaţie este de 8°C, dar deschiderea în masă a florilor,

nu se realizează decât după atingerea temperaturii de 11°C. Polenul nu germinează decât foarte

puţin la temperatura de 10°C, optimul fiind la 21-27°C, în funcţie de soi. Soiurile din grupa

delicioaselor roşii (Starkrimson, Starking delicious, Richared etc.) au nevoie pentru înflorire de 15-

17°C temperatură medie zilnică, de aceea plantarea lor în zone unde aceste temperaturi nu se

realizează, nu se justifică economic, prin producţia şi mai ales calitatea obţinută. Soiul Starkrimson,

leagă bine şi la temperaturi ceva mai mici, dar calitatea fructelor este slabă. În timpul perioadei de

vegetaţie (mai-octombrie), temperatura medie trebuie să fie cuprinsă între 12 şi 19°C, limita mică

fiind specifică unor soiuri de vară, în timp ce soiurile de toamnă şi de iarnă au nevoie de peste 15°C.

Există şi soiuri ceva mai pretenţioase la temperatură, care au nevoie de căldură mai mare pentru a-şi

matura fructele, un exemplu tipic fiind soiul Granny Smith. Pe perioada iernii, nu se înregistrează

pierderi de muguri care să afecteze producţia. Temperaturile limită la care rezistă organele epigee

sunt de -33...-35°C pentru pomii care au fost bine pregătiţi pentru iernare, iar rădăcinile pot suporta

geruri de până la -10...-12°C, fiind una dintre speciile pomicole cele mai rezistente din climatul

temperat.

Mărul, pentru o bună înflorire şi fructificare, are nevoie de temperaturi pozitive joase (1-

7°C) sumă de temperatură cunoscută cu numele de "necesar de frig" pentru distrugerea inhibitorilor

care menţin mugurii în stare de repaus, de la 400 ore (Primicia, Winter Banana, Anna), la 1500 ore

(Frumuseţea Romei). Satisfacerea necesarului în frig la soiurile de măr constituie un factor restrictiv

de extindere a culturii în zonele mai calde ale globului. Nerealizarea necesarului în frig determină

pornirea târzie în vegetaţie a pomilor, înflorirea anormală, anomalii ale organelor florale şi o legarea

foarte slabă. Prin crearea unor soiuri cu pretenţii scăzute faţă de frig: Centenaria, Adina, Galicia,

Marquesa, Princesa, Primicia etc., este posibilă cultivarea mărului în unele zone mai calde din

Australia, Africa de Sud, Brazilia etc.

Page 51: Pomo Logie

54

Temperatura are influenţă mare şi asupra colorării fructelor, prin contrastul termic care se

realizează toamna. Soiurile care se colorează mai greu (Wagener premiat, Jonagold) trebuie plantate

acolo unde contrastul termic dintre zi şi noapte este de 8-10°C, toamna înaintea recoltatului.

Apa. Faţă de apă, pretenţiile mărului sunt mari, rezultate bune obţinându-se în zonele cu

cel puţin 650-700 mm precipitaţii anual şi acestea bine distribuite în cadrul perioadei de vegetaţie.

Conţinutul optim de apă din sol trebuie să fie de 70-75% din capacitatea de câmp. Există diferenţe

între soiuri din punct de vedere al necesarului de apă, soiurile de zonă înaltă (Renet de Canada,

Frumos de Boskoop, De Kalter, Pătul) au cerinţe mai mari decât alte soiuri (Jonathan, Golden

delicious) care pot suporta şi perioade de secetă. De asemenea, soiurile de vară au nevoie de mai

puţină apă decât soiurile de iarnă (Negrilă, 1967), rol important în acest sens având şi portaltoiul.

Umiditatea atmosferică ridicată favorizează atacul rapănului, boala cea mai păgubitoare a

plantaţiilor de măr. Majoritatea soiurilor preferă o umiditate relativă a aerului de 65-70%.

Solul. Prin multitudinea portaltoilor care există, mărul poate valorifica aproape toate

tipurile de sol. Nu suportă stagnarea apei mai mult de 3-5 zile în perioada de vegetaţie şi 10-12 zile

în perioada de repaus. Mărul preferă solurile cu reacţie slab acidă până la neutră şi cu un conţinut în

săruri solubile care să nu depăşească 0,1%. Datorită producţiilor mari pe care le asigură, mărul

necesită soluri cu o fertilitate naturală sau artificială bună. Conţinutul în fosfor mobil şi potasiu

asimilabil din sol trebuie să fie de 25-30 mg/100 g, iar conţinutul magneziu de 15-20 mg/100 g sol.

Conţinutul în materie organică, calculat în carbon organic, să fie mai mare de 0,9 mg/100 g, în

solurile lutoase, peste 1,2 mg/100 g sol în cele nisipoase. Mărul este pretenţios la conţinutul de

calciu din sol. Majoritatea soiurilor dau rezultate bune dacă solul are 120 mg/100 g sol, dar soiurile

sensibile la bitter-pit (Jonathan, Mutsu) au nevoie de 130-140 mg/100 g sol. Dintre microelemente,

borul trebuie să fie de 3-4 mg/100 g sol, iar zincul solubil 3,5-3,7 mg/l. Nivelul pânzei de apă

freatică nu trebuie să fie peste 1,5 m la portaltoii de vigoare mică şi 2,5 m la cei cu înrădăcinare

profundă.

Test de autoevaluare

9. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi

sau să răspundeţi la următoarele întrebări:

i. Care sunt pretenţiile mărului faţă de lumină?

j. Mărul este o specie pretenţioasă faţă de temperatură?

k. Care este toleranţa mărului faţă de fertilitatea solului?

Page 52: Pomo Logie

55

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

j. Cerinţele mărului faţă de lumină;

k. Cerinţele mărului faţă de temperatură;

l. Cerinţele mărului faţă de apă;

m. Cerinţele mărului faţă de sol.

4.3. Particularităţi tehnologice

4.3.1. Specificul producerii materialului săditor

În prezent, la măr materialul săditor pomicol se produce numai prin altoire. În sectorul de

ameliorare unde se efectuează hibridări controlate se obţin hibrizi din seminţe, în ideea selecţiei

unor genotipuri noi valoroase.

Portaltoii care se utilizează la altoire sunt în funcţie de destinaţia materialului săditor şi de

zona în care acesta urmează să se planteze. Nu sunt probleme legate de afinitatea de altoire, soiurile

din sortimentul actual au afinitate cu toţi portaltoii (excepţie M 9 faţă de soiurile spur). Dacă

materialul săditor este destinat unor livezi de densitate mică, se folosesc portaltoi de vigoare

mijlocie şi mare, iar pentru livezile intensive de densitate mare sau superintensive se folosesc

portaltoi de vigoare submijlocie şi slabă. Nu se recomandă altoirea soiurilor viguroase pe portaltoi

de vigoare slabă deoarece în zona de concreştere se formează gâlmă. Partenerii folosiţi la altoire

trebuie să fie din aceeaşi clasă de vigoare sau din clase apropiate.

Producerea portaltoilor generativi se face în câmpul de puieţi. Seminţele având nevoie de o

perioadă de stratificare de circa 90 de zile. Semănatul se realizează toamna sau primăvara, în câmp

sau în ghivece în spaţii protejate, folosind un sol bine lucrat şi fertilizat, deoarece puieţii cresc greu

în anul I. La puieţii din câmp este necesară rărirea, când plantele au 7-10 cm, iar la cei la ghivece se

efectuează călirea şi transferarea în câmp. În câmpul de puieţi se aplică măsurile tehnologice

specifice: lucrările solului, irigarea, fertilizarea fazială şi tratamentele fitosanitare.

Portaltoii vegetativi se înmulţesc aproape exclusiv prin marcotaj şi mai puţin prin butaşi

sau alte metode.

Page 53: Pomo Logie

56

Atât puieţii cât şi marcotele se folosesc pentru înfiinţarea câmpului I al pepinierei şi se

altoiesc în vară (iulie-august) de obicei în ochi dormind.

4.3.2.Specificul înfiinţării plantaţiilor de măr

În funcţie de vigoarea soiurilor care se folosesc, mărul poate fi plantat în livezi intensive

(500-1250 pomi/ha) sau superintensive (peste 1250 pomi/ha) şi mai rar, pe teren accidentat sau în

zona premontană, cu densităţi de 300-400 pomi/ha, unde se folosesc soiuri specifice, altoite pe

portaltoi franc sau chiar pe mărul pădureţ.

Pe terenurile cu pantă mai mare, se pot înfiinţa plantaţii cu alei de trafic tehnologic, evitând

astfel manipulările mari de sol, cu efecte negative asupra creşterii pomilor şi asupra producţiei.

Pentru o exploatare eficientă în timp şi pentru a avea o uniformitate bună a plantaţiei, solul

trebuie afânat adânc şi fertilizat cu îngrăşăminte organice (30-40 t/ha gunoi de grajd) şi chimice

(600-800 kg/ha superfosfat şi 300-400 kg/ha sare potasică), dezinfectat împotriva nematozilor,

viermilor albi şi sârmă (Aldrin, Heclotox, 60-80 kg/ha), toate acestea încorporându-se la 25 cm

adâncime. Este bine ca înainte de fertilizarea de bază, în funcţie de posibilităţi, să se facă o analiză

chimică a solului pentru a vedea cel puţin starea de aprovizionare în principalele elementele

minerale şi pH-ul. Dacă terenul are o reacţie prea acidă, se aplică amendamente pe bază de calciu,

în doză de 6-10 t/ha.

Plantarea pomilor este bine să se facă toamna, deoarece în timpul iernii pomii

înrădăcinează şi pornesc primăvara mult mai bine în vegetaţie decât cei plantaţi în primăvară.

Plantările de primăvară se fac numai pe terenurile reci şi grele sau dacă îngheţul survine devreme

toamna şi pomii nu au fost scoşi din pepinieră. Dacă solul a fost pregătit corespunzător se poate

planta şi în ferestrele iernii dacă temperatura este pozitivă şi solul nu este îngheţat.

Stabilirea distanţelor de plantare se face în strictă corelaţie cu vigoarea şi capacitatea de

ramificare a soiurilor, nu mai puţin de 4 m între rânduri şi 1,5-2 m pe rând pentru Starkrimson,

Wagener premiat, Golden spur; 2,5 m pentru Jonathan, Romus 2, 3; şi 3 m pentru Golden delicious,

Idared, Florina, Generos, etc. Soiurile viguroase vor fi plantate la distanţe de 5-6 m între rânduri şi

4-5 m între pomi pe rând, pentru a asigura spaţiu suficient pentru creşterea coroanelor. La aceeaşi

vigoare a soiurilor, distanţa dintre rânduri va fi mai mică pentru coroanele aplatizate sau zvelte şi

mai mare la cele globuloase.

4.3.3.Specificul întreţinerii plantaţiilor de măr

Formele de coroană utilizate pentru măr, în livezile intensive, sunt formele aplatizate:

palmeta liberă, etajată sau neetajată, tripla încrucişare, drapelul comercial, în funcţie de vigoarea

soiurilor şi mai puţin formele globuloase de volum mic (fus subţire, fus tufă). Pentru a putea reduce

Page 54: Pomo Logie

57

înălţimea totală a pomilor, este bine ca trunchiul să fie cât mai mic (30-40 cm), lucrându-se de la sol

2,5-3 m din înălţimea pomului, cu randament mare la lucrările manuale de bază (tăiere şi recoltare).

Conducerea pomilor cu trunchi mai înalt îngreunează întreţinerea coroanelor şi în special protecţia

fitosanitară, coroanele înalte nu pot fi stropite corespunzător împotriva bolilor şi dăunătorilor în

partea superioară. Pentru livezile superintensive formele de coroană mai utilizate sunt fusul subţire,

fusul tufă, axul vertical, palmeta simplă, axul dublu etc., coroane care asigură o bună expunere a

fructelor şi o calitate corespunzătoare.

Alegerea formei de coroană este în funcţie de particularităţile soiurilor folosite, de vigoarea

acestora şi de capacitatea de ramificare. De asemenea, se ţine seama şi de pretenţiile soiurilor vis-a-

vis de colorarea fructelor, asigurând soiurilor cu probleme din acest punct de vedere (Jonagold,

Wagener premiat) coroane înguste ce favorizează o bună colorare.

Tăierea. Mărul este o specie de bază în majoritatea regiunilor pomicole din ţară şi pentru

întreţinerea coroanei, trebuie tăiat anual. Trebuie menţionat faptul că, tăierea este specifică fiecărei

forme de coroană şi are unele particularităţi în funcţie de soi. Cu ocazia tăierilor se urmăresc

următoarele aspecte: menţinerea coroanelor în limita spaţiului acordat prin distanţa de plantare,

rărirea coroanelor în vederea asigurării pătrunderii luminii la toate componentele ei, înlăturarea

ramurilor rupte sau bolnave, normarea încărcăturii de rod etc.

Limitarea extinderii coroanei în plan vertical (plafonarea) se realizează prin transferul

creşterii axului pe o ramură de vigoare slabă (la fusul subţire, fusul tufă) sau prin suprimarea axului

după consolidarea ultimului etaj sau a ultimei şarpante (la palmete, piramide etc.). La stabilirea

înălţimii pomilor, trebuie să se ţină seama de distanţa dintre rânduri, înălţimea trebuie să fie mai

mică sau egală cu aceasta, pentru a evita umbrirea reciprocă a rândurilor, cu efecte negative asupra

pomilor. Pentru limitarea extinderii laterale a coroanelor, se execută tăieri de transfer a creşterilor

ramurilor de schelet şi semischelet pe ramificaţii laterale cu poziţie în lungul rândului. Între pomii

vecini, se limitează creşterile pentru a evita întrepătrunderea ramurilor şi asigurarea unei bune

iluminării a pomilor.

Odată cu tăierea de rărire a coroanei se execută şi normarea producţiei, prin înlăturarea

surplusului de muguri de rod. Înainte de tăierea propriu-zisă, se analizează pomul în ansamblul lui,

pentru a vedea lungimea creşterilor anuale (ramurile indicatoare), încărcătura de fructe a anului

precedent (prin aprecierea numărului de burse de rod) şi numărul mugurilor de rod existenţi. În

funcţie de aceste trei elemente se procedează diferit, existând mai multe posibilităţi:

1. Pomii au creşteri normale (25-40 cm), producţia anului anterior a fost bună, iar

diferenţierea normală. Este situaţia întâlnită în plantaţiile bine întreţinute, care asigură producţii

bune şi constante. Pentru normarea încărcăturii de rod se intervine asupra semischeletului prin tăieri

de reducţie în funcţie de complexitatea lui şi de vârstă. Este ştiut faptul că semischeletul tânăr

Page 55: Pomo Logie

58

asigură fructe de calitate bună şi prin tăiere, acest semischelet este întinerit anual, prin înlăturarea

ramurilor de peste 4-5 ani. Cu ocazia tăierii nu se scurtează ramurile anuale, cu excepţia mlădiţei,

care dacă a diferenţiat mulţi muguri de rod poate fi norma după 2-4 muguri micşti în funcţie de

vigoarea acesteia. La soiurile standard, este necesară o simplificare mai severă a semischeletului şi

eventual rărirea ramurilor lungi, unde acestea sunt prea dese, în schimb la soiurile tip spur, prin

simpla reducţie a semischeletului se realizează normarea acestuia păstrând un anumit număr de

muguri micşti în corelaţie cu vigoarea semischeletului.

Scurtarea ramurilor anuale lungi (smicele viguroase sau ramurile de prelungire) se

recomandă numai la soiurile cu creştere viguroasă şi cu capacitate slabă de ramificare, pentru a

stimula ramificarea şi o bună garnisire a semischeletului.

Ramurile de rod scurte (pinteni, ţepuşe) nu se scurtează şi nu se răresc. În situaţia în care

semischeletul este bine garnisit cu ţepuşe, acesta se reduce (normează) lăsând atâtea ţepuşe câte

fructe poate susţine şi hrănii ramura respectivă.

2. Pomul are creşteri viguroase, producţia anterioară a fost slabă, iar diferenţierea

insuficientă. În acest caz tăierea se va face cu multă prudenţă pentru a nu stimula noi creşteri,

păstrând pe cât posibil toate ramurile de rod. Se va asigura o rărire a coroanei şi suprimarea

creşterilor viguroase cu poziţie verticală. Dacă pomii sunt tineri se pot arcui o parte din ramuri,

pentru a stimula diferenţierea mugurilor de rod pentru anul următor.

3. Pomul are creşteri slabe, producţia anului anterior a fost bună, iar diferenţierea este

normală. În acest caz se execută o tăiere mai severă, pe de o parte pentru a norma corect

încărcătura, iar pe de altă parte, pentru a stimula noi creşteri capabile să susţină producţia (prin

suprafaţa foliară formată) şi să asigure muguri de rod pentru anul următor. În această situaţie, o

parte din ramurile anuale pot fi scurtate dacă este cazul, iar pe semischelet se execută reducţii mai

severe, înlăturând circa jumătate din lungime (la soiurile tip spur) sau din numărul de ramificaţii (la

soiurile standard).

4. Pomul are creşteri slabe, producţia anterioară a fost bună, iar diferenţierea este slabă. În

acest caz se fac tăieri pentru stimularea creşterii ca şi la situaţia precedentă, dar se păstrează pe cât

posibil ramurile de rod pentru a asigura şi producţie de fructe.

La soiurile care îşi colorează mai greu fructele (Jonagold, Wagener premiat, Delicios de

Voineşti) se va acorda o atenţie mai mare la alegerea, formarea coroanei (aplatizate sau zvelte) şi

tăiere, pentru o bună expunere a fructelor, ceea ce favorizează şi o bună colorare a acestora.

Întreţinerea solului se face diferit în funcţie de cantitatea de precipitaţii. În plantaţiile

tinere intervalul dintre rânduri se poate cultiva cu specii legumicole (mazăre, fasole, cartofi,

morcov, ceapă, tomate etc.), sau se menţine ca ogor lucrat. În plantaţiile mature, se recomandă, pe

cât posibil, înierbarea intervalelor dintre pomi cu o serie de avantaje: permite accesul în plantaţie şi

Page 56: Pomo Logie

59

pe sol umed, îmbogăţeşte solul în materie organică, fructele se colorează mai bine, au o capacitate

mai mare de păstrare etc. Nu se recomandă lucrarea solului, care strică structura, accelerează

mineralizarea humusului şi sărăcirea solului. Unde cantitatea de precipitaţii este mică şi nu sunt

posibilităţi de irigare, menţinerea solului lucrat este cel mai bun mod de întreţinere, deoarece se

distrug buruienile care consumă apa şi se distruge crusta pentru a menţine mai bine apa în sol. Pe

rând, solul se lucrează sau se mulceşte cu iarba de pe interval, iarbă care se coseşte de 3-5 ori, în

funcţie de ritmul de creştere. Pe solurile îmburuienate cu buruieni anuale sau perene greu de

combătut (pir, susai, ardeiul broaştei, ghimpe etc.) se pot folosi, local pe vetre sau total erbicide de

contact în faza de creştere intensă şi eventual distrugerea mecanică a celor care reapar în a doua

jumătate a perioadei de vegetaţie.

Menţinerea înierbării totale a pomilor o perioadă mai lungă de timp duce la formarea unui

sistem radicular superficial, mai sensibil la secetă. Pentru a evita acest neajuns, periodic ţelina se

distruge.

Mulcirea solului pe rândul de pomi indiferent de modul de întreţinere a intervalului, cu

materiale organice (iarbă, paie, rumeguş etc.) asigură o bună menţinere a apei în zona rădăcinilor,

împiedică creşterea buruienilor şi îmbogăţeşte solul în materie organică.

Fertilizarea plantaţiilor de măr se corelează cu ritmul de creştere a pomilor apreciat prin

lungimea lăstarilor indicatori, cu producţia de fructe şi cu starea de fertilitate a solului. Prin dozele

de îngrăşăminte care se aplică trebuie să se acopere consumurile specifice ale soiurilor, legate direct

de producţia de fructe, de biomasa vegetativă în afara fructelor şi trebuie luate în calcul şi pierderile

prin spălare. În general, se administrează îngrăşăminte organice periodic (2-4 ani) în funcţie de

posibilităţi, dar nu mai puţin de 20 t/ha, care se încorporează cu arătura de toamnă şi anual

îngrăşăminte chimice 120 kg/ha azot, 80 kg/ha fosfor şi 40 kg/ha potasiu. Aplicarea azotului se face

etapizat câte o treime: toamna, primăvara la înflorit (înainte, la diferenţiere slabă şi după înflorit la

diferenţiere bună) şi la creşterea fructelor, iar fosforul şi potasiu toamna.

Lipsa îngrăşămintelor în sol determină la început creşteri slabe, decolorarea frunzelor, iar

dacă starea de carenţă este de durată frunzele cad, creşterile vegetative sunt mici şi diferenţierea

mugurilor de rod este slabă, producţia de fructe este de calitate inferioară etc.

Excesul de îngrăşăminte, mai ales de azot, determină întârzierea maturării fructelor,

creşteri viguroase sau lacome, care nu diferenţiază suficienţi muguri de rod, o capacitate mai redusă

de păstrare a fructelor şi o susceptibilitate mai mare a acestora la bolile de depozit etc.

Dacă se dispune de îngrăşăminte foliare, acestea se pot aplica cu succes odată cu

efectuarea tratamentelor fitosanitare, pomii reacţionând bine la fertilizarea extraradiculară.

Irigarea este obligatorie în livezile tinere şi în zonele cu precipitaţii insuficiente. În

pomicultura modernă nu se acceptă înfiinţarea livezilor fără amenajarea sistemului de irigare pentru

Page 57: Pomo Logie

60

a evita dependenţa de precipitaţiile atmosferice. Modul de aplicare a apei este diferit: udarea pe

brazde, aspersia, microaspersia sau udarea localizată prin picurare (cea mai eficientă). În limita

posibilităţilor, se recomandă ca prin metoda de irigare aleasă să nu se ude frunzişul pomilor, mai

ales la soiurile sensibile la rapăn. Norma de udare este dependentă de însuşirile solului şi adâncimea

de distribuţie a rădăcinilor, fiind între 200 m3/ha pe solul nisipos şi 400 m

3/ha pe solul mai greu.

Coeficientul de transpiraţie la măr (cantitatea de apă consumată pentru sinteza unui gram de

substanţă uscată) este în jur de 500, fiind este o specie care nu valorifică foarte eficient apa.

Perioadele critice în care mărul consumă mai multă apă sunt: înainte de dezmugurit, la 2-3

săptămâni de la legarea fructelor, după căderea fiziologică din iunie şi în timpul creşterii intense a

lăstarilor şi eventual toamna târziu ca udare de aprovizionare. În funcţie de cantitatea de precipitaţii

care cade în aceste perioade irigarea este necesară sau nu.

Rărirea fructelor este necesară la unele soiuri, chiar în urma unei tăieri corecte, deoarece

nu au capacitate de autoreglare şi leagă 2 sau mai multe fructe într-o inflorescenţă, acestea fiind

neuniforme ca mărime, multe rămân mici şi nu se pot valorifica. Rărirea se poate face manual sau

chimic.

Rărirea chimică a florilor se face cu ajutorul produselor DNOC în concentraţie de 200-500

mg/l, când 80% din flori sunt deschise sau la căderea petalelor. Rărirea fructelor după legare cu

ANA, NAD, Sevin etc. dă rezultate la unele soiuri. Tratamentele de rărire a fructelor se aplică când

diametrul atinge 6-10 mm pentru ANA (10-12 ppm), 9-14 mm pentru NAD (80-100 ppm) şi 12-20

mm pentru Sevin (750-1250 ppm).

Combaterea bolilor şi dăunătorilor se face în funcţie de soiurile plantate, la cele

rezistente la rapăn se fac 2-3 tratamente pentru dăunători şi eventual făinare, iar la cele standard, în

funcţie de condiţiile climatice se fac 10-14 tratamente pe an (tabelul 4), din care două în perioada

repaosului de iarnă. La stabilirea programului de combatere, trebuie folosite pe cât posibil metodele

fizice şi biologice şi numai complementar cele chimice, pentru a reduce poluarea mediului

înconjurător şi a reziduurilor care se pot acumula în şi pe fructe. Fără protecţie chimică nu se poate

obţine o producţie economică. La stabilirea momentului optim pentru execuţia tratamentelor,

trebuie luat în calcul pragul economic de dăunare (PED), fără a se face tratamente de acoperire.

Bolile care dau mari probleme sunt rapănul şi făinarea, iar dintre dăunători gărgăriţa florilor,

viermele merelor, păduchele lânos şi din San José. Prin cultivarea soiurilor rezistente la boli, se

reduc mult cheltuielile energetice, se protejează solul de tasare, se reduce poluarea fructelor şi a

mediului etc.

Page 58: Pomo Logie

61

Maturarea şi recoltarea merelor

Merele se maturează destul de grupat în cadrul soiului. Recoltarea se face în funcţie de

epoca de maturare şi de destinaţie. Merele de vară se recoltează cu 5-7 zile înaintea maturităţii de

consum pentru a putea fi manipulate şi valorificate în timp util. Întârzierea recoltării merelor de

vară, duce la căderea masivă din pom şi deprecierea pulpei, care este destul de afânată. Merele de

toamnă, se recoltează cu 4-5 zile înaintea maturităţii de consum dacă se livrează pe piaţă sau cu 8-

10 zile mai devreme dacă se păstrează o anumită perioadă. Merele de iarnă se recoltează la sfârşitul

lunii septembrie şi începutul lunii octombrie pentru o păstrare mai îndelungată şi pe parcursul lunii

octombrie pentru consum în prima parte a iernii.

Tabelul 4.1.

Tratamentele chimice recomandate în plantaţiile de măr

Fenofaza Agentul patogen Pesticidele recomandate

1. Repaus

vegetativ

Păduchele din San José

ouă de cotari, afide,

acarieni, larve miniere

Oleoekalux 1,5%, Applaud 40 SC 0,025%+ulei

horticol 0,2%, Polisulfură de bariu 6%

2. Începutul

dezmuguritului

Gărgăriţa florilor,

făinare

Sulf muiabil 0,7%, Kumulus 0,3%, Bumper 25 EC

0,03% + insecticid: Ekalux 0,1%, Carbetox 37 EC

0,5%, Sinoratox 0,2%.

3. Alungirea

inflorescenţelor

Focul bacterian, rapăn,

ouă de iarnă la ăunători

Turdacupral 0,5%, Zeamă bordeleză 0,5%,

Champion 0,3% + insecticid

4. Începutul

înfloririi

Rapăn, făinare,

defoliatoare, larve

miniere, foc bacterian,

gărgăriţa florilor

Systhane C 0,1%, Atemic 0,1%, Rubigan 0,04%,

Systhane 12 E 0,04%, Score 250 EC 0,01%, +

Dithane M 45 0,2%, Folpan 50 WP 0,3%,

Champion 0,04%, Polyram 0,03% + Decis 2,5

0,03%, Sumi-alpha 0,03%, Chinmix 5 SC 0,03%

5. Începutul

scuturării

petalelor

Rapăn, făinare,

defoliatoare, minatoare

Fungicid sistemic + fungicid de contact + insecti-

cid selectiv pentru albine (Zolone 35 EC 0,2%)

6, 7, 8 Din 2 în

2 săptămâni

Rapăn, făinare,

defoliatoare, viermele

merelor

Idem tratamentul 4, dar cu altă combinaţie de

pesticide

9, 10 La 2

săptămâni după

tratamentul

anterior

Rapăn, făinare,

păduchele din San José,

acarieni, defoliatoare,

păduchele lânos

Pt. rapăn: Dithane M 45 0,2%, Captadin 50 PU

0,25%, Vondozeb 80 WP 0,2%, Polyram 0,25%, +

Pt. Făinare: Karathane 0,1%, Afugan 0,1%, Bayle-

ton 0,05%, Kumulus 0,3% + acaricid: Danirun

0,06%, Nissorun 0,04%, Sanmite 0,05%, Mitac

0,2% + insecticid: Ekalux 0,1%, Karate 0,02%,

Sumithion 0,1%, Victenon 0,03%, Mospilan ,02%.

11, 12, 13 La

10-14 zile după

precedentul

Rapăn, făinare,

păduchele din San José,

acarieni, defoliatoare,

viermele merelor

Tratamente complexe cu 3-4 produse, dar altele

decât la tratamentele anterioare pentru a nu crea

forme de rezistenţă

14. după căderea

frunzelor

Focul bacterian, forme

de rezistenţă a bolilor şi

dăunătorilor

Champion 0,3%, Turdacupral 0,5%, zeamă

bordeleză 2%

Page 59: Pomo Logie

62

Depozitarea merelor în celulele de păstrare, trebuie făcută pe soiuri sau grupe de soiuri cu

aceeaşi perioadă de maturare, iar temperatura de păstrare depinde de soi, perioada de păstrare şi

depozitul de care se dispune, în general temperatură pozitivă cât mai mică.

Producţia obţinută diferă în funcţie de soi şi tipul de plantaţii şi poate fi, în condiţii normale,

de 15-50 t/ha.

Test de autoevaluare

10. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a.Există probleme la producerea materialului săditor pomicol

la măr? Exemplificaţi

b.Care sunt formele de coroană recomandate în plantaţiile de

măr de mare densitate ?

c. Care sunt elementele de care se ţine seama la tăierea

pomilor?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Producerea pomilor altoiţi la măr

Tehnologia de înfiinţare a plantaţiilor.

Întreţinerea plantaţiei tinere de măr

Posibilităţile de întreţinere a solului în funcţie de vârsta

plataţiei

Modul de tăiere al pomilor în funcţie de caracteristiciel

acestora (creşteri, grad de diferenţiere a mugurilor de rod,

producţie anterioară ect.)

Principalel probleme de protecţie fitosanitară a mărului

Page 60: Pomo Logie

63

4.4.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Pretenţiile mărului la lumină sunt relativ reduse pentru

majoritatea soiurilor, motiv pentru care se pot folosi coroane

globuloase, expoziţii estice, vestice etc.

b. Faţă de temperatură mărul are pretenţii moderate, în perioada

iernii rezistă la teperaturi foarte mici, are repausul obligatoriu

lung, şi numai accidental poate înregistra pierderi din cauza

încheturilor târzii de primăvară.

c. Faţă de fertilitatea solului mărul are pretenţii uşor diferite, dar în

general tolereazo soluri cu fertilitate medie sau chiar sub medie

(1-1,5% humus), dacă prin tehnologia de culturpă se completează

deficitul de elemente minerale. Sunt câteva soiuri pretenţioasă la

conţinutul de calciu din sol, cu 20-30 mg peste media speciei,

pentru a avea o păstrate bună. Carenţa de calciu depermină

patarea amară la nivelul pulpei şi reducerea posibilităţilor de

valorificare. Dintre soiurile sensibile amintim: Ionathan,

Ioanagold, Mutsu, Sir prise etc.

Page 61: Pomo Logie

64

Întrebarea 2.

a. Producerea materialului săditor la măr se realizează de obicei

uşor, perioada de altoire în ochi dormind este lungă, afinitatea

dintre altoi şi portaltoi este bună, cu excepţia unor soiuri de tip

spur, care nu merg foarte bine pe portaltoiul M9.

b.În plantaţiile de mare densitatea predomină formele de coroană de

volum redus de tip cordon vertical, ax vertical, fus subţire, dublu ax,

sau formele aplatizate tip palmetă simplă, care formează gard

fructifer în lungul rândului

c. Tăierea pomilor se face în fucnţie de trei elemente de bază:

lungimea creşterilor anuale, gradul de diferenţiere al mugurilor de

rod şi încărcătura de fructe care a fost în anul anaterior (determinată

vizual prin numărul burselor existente în coroană). Tăierea va fi mai

severă în cazul creşterilor slabe şi mai lejeră în cazul creşterilor

viguriase, deoarece tăierea stimulează creşterea, iar pomii care au

creşteri mari trebuie trebuie temperaţi şi nu stimulaţi să crească şi

mai mult.

Page 62: Pomo Logie

65

4.5.Lucrarea de verificare nr. 4

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea

Unităţii de învăţare nr. 1.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare,

corectare şi evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare,

numele şi prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o

jumătate de pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare

întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

17. Cum poate influenţa temperatura alegerea soiurilor pentru o

anumită zonă ? Exemplificaţi 2 p.

18. Ce este necesarul în frig? 1 p.

19. Care sunt factorii restrictivi ai solului pentru cultura

mărului? 1 p.

20. Care sunt principalele etape parcurse la înfiinţarea plantaţiei

de măr ? 1 p

21. Cine determină tăierea diferenţiată a pomilor? Exemplificaţi.

2 p.

22. Care sunt posibilităţile de întreţinere a solului în livada de

măr? Avantaje şi dezavantaje 2 p.

23. Care sunt cele mai importante boli ale mărului? 1 p.

4.6.Bibliografie minimală

10. Bonda – Cultura mărului.

11. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

12. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

13. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 63: Pomo Logie

66

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 5

CULTURA PĂRULUI. IMPORTANŢĂ, ORIGINE, AREAL DE RĂSPÂNDIRE ŞI

PARTICULARITĂŢI BIOLOGIGE

CUPRINS 65

5.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 5 65

5.2. Importanţa, originea şi aria de răspândire culturii 65

5.3. Particularităţi biologice 67

5.4. Specii, soiuri, portaltoi 70

5.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 76

5.6. Lucrare de verificare 64

5.7. Bibliografie minimală 64

Introducere

În această unitate se prezintă aspecte legate de cultura părului, cuprinzând date referitoare la

importanţa culturii, originea, aria de răspândire şi particularităţile biologice ale părului.

5.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 5

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşti importanţei culturii părului din punct de

vedere alimentar şi economic;

Să cunoaşterea originea şi arealul de cultură al

părului;

Să înţelegi şi să aprofundezi particularităţile de

creştere şi fructificare ale părului, cu

particularizarea diferenţelor dintre soiuri în funcţie

de care se poate stabilii tehologia diferenţiată de

cultură;

Page 64: Pomo Logie

67

Page 65: Pomo Logie

68

5.2. Importanţa, originea şi aria de răspândire culturii

Prin sortimentul de soiuri existent, este posibil ca perele să poată fi consumate în stare

proaspătă 8-9 luni pe an, dar cu puţine soiuri în perioada iernii. Perele sunt apreciate pentru bogăţia

lor în glucide 8-15%, acizi organici 0,2%, albumine 0,5%, celuloză 4,3%, substanţe pectice 0,5%,

tanin, vitaminele A, B1, B2, PP, C, ioni minerali: fosfor, sodiu, calciu, magneziu, fier, iod etc.

Fructele se consumă în stare proaspătă sau prelucrate în diferite produse (compot, dulceaţă, gem,

fructe uscate etc.).

Cultura părului reuşeşte bine în toate zonele pomicole ale ţării, din zona de câmpie şi până

în zona dealurilor înalte, dacă se aleg bine soiurile în funcţie de pretenţiile pe care le au faţă de

factorii de mediu. Producţiile obţinute, longevitatea plantaţiilor şi calitatea fructelor, fac rentabilă

cultura părului atât în plantaţii comerciale cât şi în cele familiale. De obicei, părul este asociat în

plantaţii cu mărul, prunul sau alte specii pomicole principale.

Părul este foarte vechi în cultură, referiri scrise datează din anul 300 îC (Teofrast).

Originea părului nu este foarte sigură, Pirus communis se pare că este originar din Europa şi Asia

occidentală, iar Pirus sinensis este originar din Orient. Spre deosebire de măr, cultura părului în

ultimul timp este în regres, cu toate că sunt preocupări de îmbogăţire a sortimentului şi tehnologiei

de cultură.

Se cultivă în toate zonele cu climat temperat, în ambele emisfere, ajungând până la 52°

latitudine nordică, chiar mai mult în Suedia (55-58°). Producţia mondială de fructe a fost de

aproximativ 20 mil. tone, la nivelul anului 2010, din care majoritatea producţiei este obţinută în

Asia, urmată de Europa şi America de Nord. Din Europa, marile ţări producătoare de pere sunt:

Spania, Italia, Franţa, Germania.

În România părul este prezent în toate zonele pomicole, din zona nisipurilor de sud şi vest,

până în zona înaltă de cultură şi ocupa circa 2500-3000 ha. Producţia de pere la nivel naţional a fost

de circa 7000 tone, din care aproape 98% a fost produsă în sectorul particular. Cele mai mari

producţii de pere se obţin în judeţele: Dâmboviţa, Neamţ, Suceava, Argeş, Bacău, Buzău, Prahova,

Vâlcea, Bihor, Arad etc.

Test de autoevaluare

11. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi

ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să

comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări:

l. Care este arealul de cultură al părului?

Page 66: Pomo Logie

69

m. Părul este una din speciile de interes pentru

pomicultura românească?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

n. Importanţa alimentară a părului;

o. Arealul de cultură pe plan mondial;

p. Arealul de cultură în România

5.3.Particularităţi biologice

5.3.1.Particularităţi de creştere

Creşterea sistemului radicular este dependentă de portaltoi. Altoit pe franc, părul

explorează un volum mare de sol, majoritatea rădăcinilor situându-se între 20 şi 100 cm, iar

extinderea laterală depăşeşte de 1,5-2 ori proiecţia coroanei.

Pe gutui, sistemul radicular este superficial, marea masă a rădăcinilor situându-se la 20-40

cm, având posibilitatea valorificării solurilor subţiri. Pe verticală, unele rădăcini ajung la 2 m pe

gutui şi 3,5 m la altoirea pe franc. Soiul influenţează direct creşterea rădăcinii, soiurile viguroase

având sistemul radicular mult mai bine dezvoltat decât cele de vigoare slabă, în aceleaşi condiţii şi

altoite pe acelaşi portaltoi.

Tulpina are un habitus diferit în funcţie de soi, existând soiuri viguroase (Curé, Untoasă

Hardy, Păstrăvioare, Napoca), de vigoare mijlocie (Williams, Untoasă Bosc, Contesa de Paris,

Triumf, Trivale, Untoasă de Geoagiu) şi slabă (Dr. Jules Guyot, Passe Crassane), cu posibilitatea

înfiinţării plantaţiilor cu densităţi diferite. Vigoarea este dependentă şi de combinaţia de altoire,

francul imprimă vigoare mai mare comparativ cu gutuiul. La majoritatea soiurilor de păr există

tendinţa de etajare naturală pretându-se pentru coroane etajate. Între vigoare şi capacitatea de

ramificare a părului, nu este o corelaţie directă, sunt soiuri viguroase cu ramificare slabă (Untoasă

Hardy) şi altele cu o bună ramificare, chiar îndesindu-şi coroana şi cu vigoare slabă (Passe

Page 67: Pomo Logie

70

Crassane). Ritmul de creştere la părul tânăr este mult mai mic decât la măr. Unele soiuri (Untoasă

Bosc, Josefina de Malines) necesită palisare în tinereţe pentru a nu forma trunchiul strâmb şi a

obţine pomi corespunzători.

Axul domină în general ramurile, indiferent de unghiul de inserţie al acestora, dar la unele

soiuri (Untoasă Hardy, Păstrăvioare) dominaţia este foarte puternică, coroanele fiind greu de

menţinut garnisite în partea inferioară, în a doua parte de viaţă a pomilor, când procesul de uscare se

intensifică. Comparativ cu mărul, părul atinge înălţimi mai mari şi la plantare trebuie asigurată

distanţa corespunzătoare între rânduri pentru a evita umbrirea reciprocă a pomilor.

5.3.2.Particularităţi de fructificare

Pornirea în vegetaţie se face primăvara devreme, cu circa o săptămână înaintea mărului.

Soiurile pot să fructifice unele preponderent pe ramuri lungi, flexibile (Curé, Untoasă Giffard,

Untoasă Bosc) care formează coroane mai dese, aglomerate, iar altele fructifică mai mult pe ramuri

scurte (Untoasă Hardy, Abatele Fetel, Passe Crassane) şi formează coroane rare, aerisite. Sunt şi

soiuri (Triumf, Trivale) care fructifică alternativ pe ramuri lungi şi scurte, ramurile lungi sub

greutatea rodului se arcuiesc şi pe partea curbată se formează ţepuşe care fructifică în anul următor.

Înflorirea începe înaintea mărului, iar modul de deschidere a florilor în inflorescenţă poate

fi centriped sau centrifug. În cadrul soiului, înflorirea durează 8-10 zile în funcţie de temperatură şi

umiditatea aerului. Înfloresc mai devreme soiurile Contesa de Paris, Trivale, Aromată de Bistriţa,

Republica etc., şi mai târziu Williams, Untoasă Bosc, Napoca.

Majoritatea soiurilor existente în cultură sunt autosterile, iar polenizarea este în principal

entomofilă. Condiţiile climatice din timpul înfloritului sunt foarte importante nu numai pentru

germinarea polenului, dar şi pentru compatibilitatea stigmatului cu polenul propriu sau al altor

soiuri. S-a dovedit că, în condiţii optime de germinare a polenului, unele soiuri ca: Favorita lui

Clapp, Untoasă Bosc, Untoasă Hardy, Williams etc., devin parţial autofertile. Pentru asigurarea

unor producţii bune şi constante, trebuie plantate mai multe soiuri în parcelă, din care 1-2 de bază,

reprezentând ponderea în funcţie de calitatea fructelor şi 1-2 polenizatoare. Sunt considerate rele

polenizatoare Curé şi Republica pentru Passe Crassane şi Napoca, iar Williams pentru Timpurii de

Dâmboviţa. Au fost puse în evidenţă şi perechi intersterile, dintre care: Curé x Untoasă Giffard,

Bella di Giugno x Republica, Passe Crassane x Williams (Branişte, 1978).

Fenomenul de partenocarpie este destul de frecvent la unele soiuri de păr: Williams, Passe

Crassane, Ducesa de Angouleme etc., dar producţia astfel obţinută nu este satisfăcătoare, fructele

sunt mai mici decât cele formate în urma polenizării.

Frecvent se manifestă fenomenul de înflorire secundară la 10-30 de zile de la înflorirea

normală, dar din aceste flori se formează fructe partenocarpice, mici atipice care nu prezintă interes

Page 68: Pomo Logie

71

economic.

Formarea primelor fructe (intrarea pe rod) este dependentă de soi, portaltoi şi agrotehnica

aplicată în livadă. Altoirea pe gutui anticipă intrarea pe rod cu 1-3 ani. În general, primele fructe se

obţin la 2-3 ani de la plantare la Williams, Ducesa d' Angouleme, Passe Crassane şi la 4-5 ani de la

plantare la Curé, Untoasă Hardy etc.

Datorită ritmului mai mic de creştere a pomilor tineri, primele producţii sunt mici, nefiind

formată încă bine coroana, dar după anul 5-6 de viaţă, la majoritatea soiurilor, în condiţii normale,

producţiile devin economice.

Longevitatea plantaţiilor de păr este mai mare decât la măr, ajungând la 55-60 de ani la

pomii altoiţi pe franc, chiar mai mult la pomii izolaţi.

Producţia ce se obţine depinde în mare parte de portaltoi, vârsta plantaţiei şi agrotehnică şi

se situează între 17-30 t/ha.

Test de autoevaluare

12. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Caracterizaţi capacitatea de creştere şi ramificare a

părului.

b.Există probleme legate de înflorirea şi poelnizarea părului ?

c. Care legatura dintre precocitatea soiurlui şi portaltoiul

folosit la altoire?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

Page 69: Pomo Logie

72

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile sistemului radicular al părului

Capacitatea de creştere vegatativă.

Comportarea la înflorire-polenizare.

Capacitatea de producţie şi longevitatea plantaţiilor

5.4.Specii, soiuri şi portaltoi

5.4.1.Principalele specii de Pirus

În cadrul genului Pirus sunt cunoscute peste 22 de specii, răspândite diferit în lume, unele

cu importanţă economică prin soiurile care s-au format, altele ca portaltoi sau au rol ornamental.

Cele mai importante dintre acestea sunt:

- Pyrus piraster L. - părul pădureţ creşte spontan în Europa, Asia Mică şi Asia Centrală,

este un pom de talie mare, longeviv, cu un sistem radicular bine dezvoltat, este rezistent la ger, boli

şi secetă. A contribuit la formarea soiurilor: Curé, Untoasă Bosc, Untoasă Giffard, unele soiuri

locale etc.

- P. ussuriensis Maxim - părul de Usuria, este răspândit în nord-estul Asiei, are vigoare

mare, sistemul radicular este superficial, sensibil la secetă şi rezistent la ger şi la Erwinia

amylovora.

- P. nivalis Jacq - părul nins, creşte natural în sudul Europei, Asia Mică şi Iran. Este o

specie rezistentă la secetă şi sensibilă la ger, formează pomii destul de viguroşi.

- P. serotina Rehd - părul chinezesc de nisip creşte spontan în China. Este o specie

rezistentă la boli, secetă şi ger şi este foarte productivă.

- P. elaeagrifolia Pall. - părul sălcioară, creşte spontan în Asia Mică, Crimeea şi sudul

Europei, este de talie mică, are rezistenţă la secetă, boli şi ger.

- P. salicifolia Pall, creşte spontan în Crimeea, Caucaz, Armenia şi America, are talie mică

şi se cultivă cu scop ornamental.

5.4.2.Principalele soiuri din sortiment

Sortimentul de pere este destul de bogat şi anual sunt introduse noi soiuri româneşti sau

străine. În ultimul timp se pune accent tot mai mare pe rezistenţa la boli, în special la rapăn şi la

focul bacterian.

Page 70: Pomo Logie

73

Ca şi merele, soiurile de pere, după perioada de maturare a fructelor se împart în trei grupe:

soiuri de vară, soiuri de toamnă şi soiuri de iarnă.

Pere de vară:

Untoasă Giffard - soi viguros, cu capacitate mare de ramificare, ramuri anuale lungi,

sinuoase şi flexibile, nu are afinitate pe gutui. Este rezistent la ger, are o bună capacitate de

fructificare şi este sensibil la rapăn. Fructul este mic, piriform, verde gălbui cu o rumeneală pe

partea însorită, are pulpa untoasă, dulce-vinurie şi intens aromată.

Triumf - are vigoare mijlocie, capacitate bună de ramificare, este parţial autofertil, nu are

afinitate pe gutui. Fructul este mic, conic-alungit, cu epicarpul de culoare verde gălbuie, cu

rumeneală pe partea însorită, are pulpa albă, fondantă de calitate bună.

Trivale - are vigoare submijlocie, capacitate mică de ramificare, fructifică pe ramuri

scurte, nu are afinitate pe gutui, are fructul mic, scurt conic, verde-gălbui cu puncte roşii pe partea

însorită. Pulpa este albă, fondantă, slab aromată, de calitate bună.

Argessis - are vigoare mijlocie, capacitate bună de ramificare, are afinitate pe gutui.

Fructul este mijlociu, tronconic, galben-verzui acoperit circa jumătate cu roşu strălucitor şi are gust

bun.

Aromată de Bistriţa - este soi viguros, cu afinitate pe gutui, este parţial autofertil, are o

ramificare slabă şi fructificare pe ramuri scurte. Fructul este mijlociu, tronconic, verde-gălbui,

acoperit aproape integral cu roşu aprins. Pulpa este fondantă, aromată fiind bine apreciat ca fruct de

masă.

Favorita lui Clapp (Duset roşu) - este un soi mult răspândit în toate zonele de cultură a

părului, de vigoare mijlocie-mare, cu fructificare pe ramuri scurte, parţial autofetil. Fructul este

piriform, galben-auriu, colorat pe aproape toată suprafaţa cu roşu dungat, are pulpa fondantă

aromată de calitate foarte bună.

Napoca - are vigoare mijlocie-mare, fructifică pe ramuri scurte, este productiv şi precoce,

are afinitate pe gutui şi este parţial autofertil. Fructul este mijlociu sau mare, piriform, galben-pai cu

dungi roşietice pe partea însorită şi gust foarte bun.

Williams (Duset galben) - este unul dintre cele mai bune soiuri de vară, înfloreşte târziu,

este precoce, parţial autofertil, are vigoare mijlocie, este rezistent la boli şi ger. Fructul este

mijlociu-mare, piriform cu conturul neregulat, galben-pai, cu rugină la ambele capete, foarte bun

pentru masă şi chiar industrializare (compot). Există în cultură şi Williams roşu obţinut ca o mutaţie

din Williams comun.

Pere de toamnă

Untoasă Bosc (Kaiser Alexander) - are vigoare mijlocie, înfloreşte târziu, are o mare

capacitate de producţie, este tolerant la rapăn şi este pretenţios la sol. Are o bună capacitate de

Page 71: Pomo Logie

74

ramificare, fructifică pe ramuri lungi, fructele sunt piriforme, verzi-gălbui, acoperite integral sau

parţial cu rugină grosieră şi au calitate foarte bună pentru masă.

Untoasă Hardy (Jambon) - este soi viguros, cu capacitate mică de ramificare şi fructifică

pe ramuri scurte, are o bună afinitate pe gutui, intră pe rod târziu. Fructul este scurt piriform, mare,

verde-gălbui acoperit integral cu rugină grosieră, de calitate bună.

Abatele Fetel - are vigoare mijlocie, afinitate bună pe gutui şi o bună capacitate de

producţie. Fructifică pe ramuri scurte, este precoce, are fructul lung piriform, galben-verzui cu o

rumeneală roşietică pe partea însorită, de calitate foarte bună.

Conference - are vigoare mijlocie, tolerant la condiţiile de mediu, are bună afinitate pe

gutui şi o capacitate slabă de ramificare. Fructul este mijlociu-mare, piriform, verde-gălbui, uneori

slab rumenit pe partea însorită şi cu o calotă de rugină în jurul caliciului, cu pulpa fondantă de

calitate foarte bună.

Pere de iarnă

Curé (para popească) - este un soi cu mare plasticitate ecologică, îl găsim de la mare până

la munte, în toate zonele de cultură a pomilor. Pomul este viguros, cu o bună capacitate de

ramificare, este sensibil la rapăn, are o mare capacitate de fructificare şi bună afinitate pe gutui.

Fructul este mare, piriform, asimetric, cu un şanţ sau o dungă de rugină pe partea umbrită, verde-

gălbui, cu pulpa potrivit de dulce şi fără aromă. Se poate păstra până în decembrie-ianuarie.

Monica - soi nou introdus în cultură, are fructul mijlociu ca mărime, piriform, de culoare

galbenă cu puncte şi pete de rugină, cu conturul uşor neregulat. Pedunculul este scurt, gros şi prins

în prelungirea axului fructului. Pulpa este fondantă, cu sclereide fine şi gust uşor astringent.

Păstrăvioare - soi cu fructul mic-mijlociu, scurt conic, de culoare galbenă-verzuie,

acoperit pe 1/2 -3/4 cu roşu oranj, cu puncte fine de rugină pe mijlocul fructului şi rugină grosieră în

zona cavităţii caliciale. Pulpa este alb-gălbuie, fondantă, suculentă şi gust echilibrat dulce.

Euras - soi nou, rezistent la rapăn, are fructul mijlociu-mare, scurt piriform, cu conturul

neregulat, de culoare verde cu pistrui roşietici pe circa jumătate din suprafaţă. Fructul prezintă

cavitate pedunculară asimetrică, cu tendinţă de a forma buza de iepure. Pulpa este albă-verzuie,

fondantă, cu gust dulce-vinuriu. Se păstrează bine peste iarnă.

Erwina - soi nou, rezistent la rapăn şi focul bacterian, are fructe mari, sferic-alungite sau

scurt conice, cu cavitate pedunculară şi peduncul scurt şi gros. Fructele sunt acoperite integral cu

rugină grosieră. Pulpa este fondantă, suculentă, fără sclereide şi gust echilibrat.

Contesa de Paris - pomul este de vigoare mare, pretenţios la condiţiile de mediu, sensibil

la secetă şi rapăn, are afinitate pe gutui şi un bun potenţial de producţie. Fructul este piriform,

mijlociu-mare, verde-gălbui cu puncte mici de rugină, cu pulpa fondantă, dulce aromată, de calitate

foarte bună pentru masă.

Page 72: Pomo Logie

75

Passe Crassane - are pomul de vigoare slabă, cu o bună capacitate de ramificare, uneori se

îndeseşte prea tare şi necesită rărire, este sensibil la condiţiile de mediu, este precoce şi moderat

productiv. Fructul este mare, sferic sau scurt piriform, galben-verzui, cu puncte şi pete mari de

rugină, cu pulpa consistentă, dulce-vinurie, aromată foarte bună pentru masă. Se poate păstra până

în luna martie.

Republica - relativ recent introdus în sortiment, acest soi se poate păstra până în mai-iunie.

Are pomul de vigoare mijlocie, fructifică pe ramuri scurte şi are afinitate slabă pe gutui. Fructul este

maliform, scurt piriform sau bergamotiform, verde-gălbui, acoperit cu pete mari de rugină, iar pulpa

rămâne frecvent de calitate inferioară, cu sclereide mari şi numeroase, dacă nu se cultivă în zone

foarte favorabile.

În ultimii ani au fost create o serie de soiuri noi care sunt verificate in diferite areale, şi

care pot înlocui o parte din soiurile mai vechi. Timpul va deonstra dacă noile creaţii se vor impune

pe piaţa naţională de pere.

5.4.3.Principalii portaltoi ai părului

În prezent se comercializează şi se plantează numai pomi altoiţi. În programele de

ameliorare se folosesc pomi obţinuţi din seminţe hibride. Cei mai folosiţi portaltoi de păr sunt:

Portaltoiul franc obţinut din seminţele unor soiuri locale rezistente la ger, secetă şi

tolerante la boli, dintre care: Alămâi, Harbuzeşti, Păstrăvioare, Pepenii, Cu miez roşu etc. Aceşti

portaltoi au o înrădăcinare bună şi pot valorifica solurile profunde şi mai sărace, sistemul radicular

explorând un volum mare de sol. Au afinitate bună cu toate soiurile cultivate, însă imprimă vigoare

mare şi intrare târzie pe rod. Există şi o serie de selecţii de păr obţinute în ultimii ani cu însuşiri

favorabile atât în pepinieră cât şi în livadă. Dintre acestea se pot aminti:

- Seria OHF - portaltoi obţinuţi în Canada din Pyrus comunis, prezintă o mare rezistenţă la

ger şi Erwinia amylovora.

- seria retuziere (BH 15, OH 11, K 15) obţinuţi în Franţa din P. comunis care sunt

rezistenţi la ger şi asfixierea radiculară.

- seria P (P2267, 2277, 2278) obţinuţi la Angers în Franţa, caracterizaţi printr-o bună

afinitate şi vigoare scăzută.

Pentru a obţine pomi de vigoare mai mică, se folosesc din ce în ce mai mult o serie de

selecţii de gutui, de provenienţe diferite. Gutuiul imprimă o precocitate mai bună, obţinerea unor

fructe mai mari şi de o calitate superioară, dar nu are afinitate cu toate soiurile de păr. Cele mai

utilizate selecţii de gutui sunt:

- Sydo, o selecţie din gutuiul de Angers, recent introdusă pe piaţă, are o mai mare

capacitate de înmulţire în pepinieră prin butaşi sau marcote, toleranţă mai mare la cloroză şi o

Page 73: Pomo Logie

76

omogenitate mai mare a indivizilor. În livadă imprimă pomilor productivitate, se pare că este

tolerant la viroze şi este de vigoare mijlocie.

- Gutuiul Adams - este tot o selecţie de gutui de Angers, de vigoare mai mică, care

imprimă o bună precocitate soiurilor de păr.

- Gutuiul EM A - are o bună înrădăcinare, este destul de viguros, longeviv şi rezistent la

ger. Este destul de sensibil la bolile virotice şi nu are afinitate cu toate soiurile.

- Clona BA 29 - este o clonă din gutuiul de Angers, care are o bună afinitate de altoire cu

soiurile de păr şi este rezistentă la cloroza ferică.

- Clona EM C - este o clonă obţinută în Anglia care reduce mult vigoarea pomilor.

- Clona BN 70 - este o clonă autohtonă de gutui cu vigoare mijlocie, similară gutuiului tip

A de Angers, dar este mai rezistent la temperaturile scăzute din timpul iernii.

Test de autoevaluare

13. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Speciile sălbatice de păr au vreo importanţă practică?

b. Numiţi 3 soiuri de pere de imporanţă majoră în

pomicultura naţională şi internaţională?

c. Care sunt principalele grupe de portaltoi folosite la păr?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Principalele specii folosite ca sure de gene

Principalele soiuri din sortiment

Pricipali portaltoi utilizati la păr

Page 74: Pomo Logie

77

Page 75: Pomo Logie

78

4.4.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Arealul mondial de cultură al părului este în toate zonele cu climat

temperat, în ambele emisfere, ajungând până la 52° latitudine nordică,

chiar mai mult în Suedia (55-58°). În România, părul se cultivă pe

suprafeţe mai mari în judeţele: Dâmboviţa, Neamţ, Suceava, Argeş, Bacău,

Buzău, Prahova, Vâlcea, Bihor, Arad, Bistriţa Năsăud. La nivel familial

părul este raspândit în toate zonele ţării, din zona de stepă până în zona

premontană.

b. Părul poate fi una dintre speciile de bază pentru pomicultura românească,

deoarece condiţiile pedoclimatice permit acest lucru, dar sunt ceva

probleme legate de protecţia fitosanitară. Fructele sunt uşor de valorificat,

iar prin compoziţia lor biochimică asigură organismului mulţi compuşi

foarte utili.

Întrebarea 2.

a. Părul are o capacitate mică de creştere în tinereţe, formează un ax

puternic, coroana de obicei piramidală, capacitatea de ramificare este

diferită în funcţie de soi, unele ramifică multe, altele foarte puţin.

b. Soiurile de păr sunt parţial autofertile şi autosterine, iar pentru o bună

polenizare se recomandă asocierea în parcelă câte 3-4 , cu epocă de

înflorire şi maturare apropiată. În condiţii foarte bune în părimăvara,

unele soiuri pot lega şi cu polen prorpiu (Williams, Favorita lui Clapp).

c. Gutuiul utilizat ca portaltoi scurtează cu 1-2 ani perioada de tinereţe a

pomilor, pomii intră mai devreme pe rod şi asigură fructe mai mari.

Întrebarea 3.

a. Speciile sălbatice de păr sunt utilizate în spedial ca surse de gene pentru

boli, iar local popt fi utilizate ca portaltoi pentru a asigura rezistenţă la

secetă sau alte problele ale solului sau chiar cu rol ornamental.

Page 76: Pomo Logie

79

b. Dintre cele mai bune şi cultivate soiuri la nivel mondial care sunt şi în

România se pot aminti: Williams, Untoasă Bosc (Kaiser Alexander) şi

Abatele Fetel.

c. La păr se folosesc 2 grupe mari de portaltoi: părul franc, produs din

seminţele unor soiuri locale şi gutuiul cu o serie de selecţii de

provenienţe diferite.

5.5.Lucrarea de verificare nr. 5

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 1.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

24. Caracterizaţi vigoarea soiurilor şi capacitatea de ramificare. Care este

importanţa practică a acestora ? 2 p.

25. Cum se comportă soiurile de păr în procesul de inflorire-polenizare?

Exemplificaţi. 2 p.

26. Ce este partenocarpia ? Dar inflorirea secundară? Au vreo importanţă

practică aceste însuşiri? 2 p.

27. Cum se gruperază soiurile de păr după epoca de maturare?

Exemplificaţi. 2p.

28. Care sunt principalele grupe de portaltoi ale părului şi cum se aleg în

practică? Exemplifiaţi. 2 p.

5.6.Bibliografie minimală

14. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

15. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

Page 77: Pomo Logie

80

16. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 6

CULTURA PĂRULUI

ECOLOGIA ŞI TEHNOLOGIA DE CULTURĂ

CUPRINS 77

6.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 6 77

6.2. Cerinţele părului faţă de factorii de mediu 78

6.3. Particularităţi tehnologice 80

6.4. Specii, soiuri, portaltoi 86

6.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 91

6.6. Lucrare de verificare 92

6.7. Bibliografie minimală 93

Introducere

În această unitate se continuă prezentarea culturii părului, cu date referitoare la cerinţele

speciei faţă de factorii de mediu, producerea materialului săditor, infiinţarea şi întreţinerea

plantaţiilor. Prin parcurgerea acestei unităţi vom căpăta suficiente date pentru a putea înfiinţa şi

întreţine corect o plantaţie de păr în funcţie de specificul zonei de cultură.

6.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 6

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

cunoaşterea cerinţelor părului faţă de principalii factori de mediu, pentru

a putea zona corect specia şi soiurilor;

cunoaşterea modului şi a specificităţii producerii materialului săditor la

păr;

Page 78: Pomo Logie

81

înţelegerea şi aprofundarea aspectelor legate de etapele care trebuie

parcurse pentru înfiinţarea plantaţiei de păr;

cunoaşterea verigilor tehnologice specifice întreţinerii plantaţiilor de păr;

cunoaşterea sortimentului de soiuri şi portaltoi.

Page 79: Pomo Logie

82

6.2.Cerinţele părului faţă de factorii de mediu

Temperatura

Părul este mai pretenţios decât mărul, în sensul că necesită mai multă căldură pe perioada

de vegetaţie. Pragul biologic este la 8°C, iar rădăcina creşte dacă în sol sunt peste 1,5-2°C. Cultura

părului reuşeşte bine acolo unde temperatura medie anuală este de 9,5-10,5°C, iar temperatura

medie pe perioada de vegetaţie să fie de 16-18°C. De obicei părul urcă numai până în zona

dealurilor mijlocii. Necesarul în frig este în funcţie de soi şi se situează între 600 şi 1200 ore.

Temperatura minimă din timpul iernii nu trebuie să coboare sub -26°C, chiar dacă unele soiuri

rezistă până la -30°C (Favorita lui Clapp, Contesa de Paris, Untoasă Diel etc.). Soiurile de toamnă şi

iarnă trebuie zonate numai acolo unde toamna este lungă şi caldă, iar lungimea perioadei de

vegetaţie are 190-195 de zile, pentru ca fructele să ajungă la însuşirile organoleptice tipice soiului.

Comportarea soiurilor faţă de căldură nu este egală. Sunt soiuri mai pretenţioase: Williams, Ducesa

d' Angoulême etc., care preferă zonele mai calde, în anii cu veri mai răcoroase calitatea fructelor

este mai slabă, alte soiuri dau rezultate bune în toate centrele pomicole consacrate părului.

Rezistenţa la temperatură scăzută este slabă după pornirea pomilor în vegetaţie, când bobocii florali

sunt afectaţi la -1,5...-2,2°C, fructele abia legate degeră la -1,5°C, iar cele ajunse la maturitate

suportă până la -4°C. Dintre soiurile de păr Curé are plasticitate mare faţă de temperatură, urcă până

la altitudinea de 800 m. Temperatura scăzută din timpul înfloritului are efecte negative asupra

procesului de legare a fructelor şi creează condiţii favorabile atacului de Pseudomonas syringae.

Apa

Părul are nevoie de 550-750 mm precipitaţii anual şi acestea să fie bine repartizate pe

perioada de vegetaţie, în funcţie de soi, portaltoi, tipul de sol etc. În funcţie de portaltoi, părul poate

rezista la secetă (altoite pe Pyrus amigdaliformis şi P. betulifolia) sau la excesul de apă (altoit pe

gutui). Rezistenţa gutuiului la excesul de apă din sol în unele perioade ale anului a făcut posibilă

valorificarea terenurilor depresionale prin cultura părului.

Seceta prelungită determină formarea unor fructe mici, deformate, cu sclereide mari,

reducerea numărului de muguri de rod diferenţiaţi pentru anul următor, reducerea creşterilor

vegetative etc. Excesul de apă din sol este şi el nefavorabil, chiar dacă pomii rezistă, fructele

formate pot fi mari, dar ele rămân fade, fără aromă şi nu pot fi comercializate pentru consum în

stare proaspătă.

Nivelul pânzei de apă freatică nu trebuie să fie mai sus de 1,5 m la soiurile altoite pe gutui

şi 2-2,5 m la cele altoite pe franc. Optimul umidităţii solului se situează la 65-70% din capacitatea

de câmp.

Page 80: Pomo Logie

83

Nici umiditatea atmosferică ridicată nu este suportată, deoarece favorizează bolile, mai ales

rapănul, care dă multe probleme cultivatorilor.

Lumina

Faţă de măr, părul este mai pretenţios faţă de lumină, necesită expoziţii sudice, sud-estice

sau sud-vestice şi adaptarea coroanelor şi a distanţelor de plantare la vigoarea soiurilor şi

capacitatea acestora de ramificare. În lipsa luminii, fructele rămân de calitate slabă, lemnul lăstarilor

nu se maturează bine şi degeră în timpul iernii. Pomii tineri sunt mai pretenţioşi decât cei maturi, iar

cei maturi au nevoie de multă lumină în timpul înfloritului, a diferenţierii mugurilor de rod şi la

maturarea fructelor. O bună expunere a fructelor, determină o colorare caracteristică a soiurilor,

acumularea unor cantităţi mai mari de hidraţi de carbon şi arome.

Solul

Şi faţă de sol părul este mai pretenţios decât mărul, preferă solurile luto-argiloase şi luto-

nisipoase, soluri calde, profunde şi fertile. Pe solurile reci fructele nu ajung la potenţialul biologic

de calitate al soiului. Folosirea gutuiului ca portaltoi, dă posibilitatea valorificării solurilor subţiri

sau cu exces de umiditate.

Faţă de componentele solului, părul are unele pretenţii. Nu suportă calcarul activ mai mult

de 15% altoit pe franc şi 10% altoit pe gutui, sodiul schimbabil trebuie să nu depăşească 12%, iar

pH-ul să fie neutru (6,5-7,5). Pe solurile grele sau cu reacţie alcalină, apar frecvent carenţe de fier.

Test de autoevaluare

14. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi

ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să

comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări:

n. Pretenţiile soiurilor de păr faţă de temperatură sunt la

fel sau nu. Exemplificaţi?

o. Cum se comportă părul la excesul de apă din sol?

p. Care sunt solurile preferate de păr?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

Page 81: Pomo Logie

84

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

q. Cerinţele părului faţă de temperatură;

r. Cerinţele părului faţă de lumină;

s. Cerinţele părului faţă de apă

t. Cerinţele părului faţă de sol

6.3.Particularităţi tehnologice

6.3.1. Specificul producerii materialului săditor

La procurarea materialului de plantat trebuie ştiut faptul că, nu toate soiurile au afinitate pe

toţi portaltoii şi această afinitate are două aspecte: afinitate de altoire şi afinitate de producţie.

Afinitatea de altoire constă în capacitatea unor soiuri şi portaltoi de a concreşte după altoire, în timp

ce afinitatea de producţie se referă la comportarea acestor pomi altoiţi în livadă, la capacitatea lor

de producţie şi mai ales la longevitatea lor. Frecvent se comercializează soiuri de păr, care nu au o

afinitate bună, altoite pe gutui şi care după câţiva, ani în livadă, încep să se usuce sau să se dezbine

de la punctul de altoire. Este vorba mai ales de soiurile Williams, Ducesa de Angoulême, Favorita

lui Clapp, Untoasă Bosc etc. Nu trebuie plantate aceste soiuri dacă sunt altoite pe gutui, deoarece nu

prezintă o longevitate corespunzătoare.

Pentru soiurile care au afinitate pe gutui, acesta este folosit ca portaltoi, deoarece imprimă

soiurilor precocitate, o mai bună calitate a fructelor şi o reducere a vigorii. Pentru soiurile care nu

au afinitate pe gutui, se foloseşte ca portaltoi francul, obţinut din seminţele soiurilor Alămâi,

Harbuzeşti sau Pepenii sau se apelează la dubla altoire în pepiniere cu folosirea intermediarului

(Curé sau Untoasă Hardy), între gutui şi soi. Datorită costului mai ridicat al materialului dublu altoit

şi a preţului de desfacere nediferenţiat, folosirea intermediarului, în prezent, este mai mult teoretică,

în practică este foarte puţin folosit. Se preferă de multe ori altoirea soiurilor care au afinitate de

altoire pe gutui, cu implicaţii negative asupra longevităţii în livadă a acestor pomi. De dată mai

recentă sunt preocupările de producere a pomilor pe rădăcini proprii prin microînmulţire, dar aici nu

se mai poate acţiona asupra vigorii pomilor.

6.3.2.Specificul înfiinţării plantaţiilor de păr

La alegerea locului pentru plantarea părului, trebuie avute în vedere cerinţele acestuia faţă

de factorii de mediu (expoziţie, temperatură, lumină, vânt) în scopul obţinerii unor producţii

corespunzătoare.

Page 82: Pomo Logie

85

Existenţa unei game destul de variate de soiuri din punct de vedere a vigorii, permit

înfiinţarea plantaţiilor cu densitate medie (600-800 pomi/ha) sau cu densitate mare (1000-1200

pomi/ha) folosind distanţe de 4-5 m între rânduri şi 1,5-3 m pe rând, în funcţie de soi. Se recomandă

asocierea a 3-4 soiuri în parcelă, soiuri cu aceeaşi epocă de înflorire pentru a se putea poleniza

reciproc.

Pregătirea terenului se face la fel ca pentru măr, urmărindu-se afânarea adâncă şi

fertilizarea de bază, după o prealabilă sistematizare a terenului (dacă este cazul), urmate de

mărunţirea solului în vederea pichetării şi plantării.

Se recomandă efectuarea plantării în toamnă, deoarece pomii se prind mai uşor, se

acumulează apă mai multă la nivelul rădăcinii în timpul iernii, iar primăvara rădăcinile cresc mai

repede, înaintea părţii aeriene, procentul de pornire în vegetaţie este superior plantării de primăvară.

Dacă din diferite motive plantarea de toamnă nu s-a realizat, se va efectua primăvara imediat ce

terenul se zvântă şi permite accesul.

În funcţie de vigoarea pomilor şi de zona de cultură se pot înfiinţa plantaţii semiintensive,

cu densitate de 400-600 pomi/ha, când se folosesc soiuri viguroase, pe teren mai accidentat,

plantaţii intensive cu 650-1200 pomi/ha, când terenul este amenajat sub forma unor parcele mari

uniforme, folosind soiuri şi portaltoi de vigoare mijlocie sau chiar plantaţii superintensive, când se

folosesc soiuri de vigoare slabă, altoite pe gutui cu sau fără intermediat. La acest ultim tip de

plantaţii, numărul de pomi la unitatea de suprafaţă depăşeşte 1250 bucăţi şi se amplasează la baza

versanţilor sau pe pante foarte mici unde gradul de mecanizare este mare, solul fertil şi există

posibilităţi de irigare.

6.3.3.Specificul întreţinerii plantaţiilor de păr

Alegerea formei de coroană este dependentă de vigoarea pomului, ca rezultat al

combinaţiei soi-portaltoi, de capacitatea de ramificare şi de tendinţa de creştere a pomilor. Dintre

formele de coroană mai folosite sunt palmeta liberă şi cu braţe oblice, fusul subţire şi fusul tufă,

cordonul vertical şi piramida întreruptă. Pentru evitarea creşterii exagerate pe verticală, la atingerea

înălţimii dorite, axul se suprimă sau se transferă pe ramificaţii laterale bine consolidate. La

stabilirea numărului de elemente ale scheletului, se ţine seama de capacitatea de ramificare şi de

vigoare, altfel nu se pot forma coroane bine încheiate. De exemplu, la soiul Untoasă Hardy, care

este viguros, pentru a forma o coroană bine încheiată, numărul ramurilor de schelet trebuie să fie

mai mare decât la alte soiuri viguroase, dar care ramifică bine. Pentru palmetă, acest soi necesită

cinci braţe de o parte şi de alta a axului. Corecţia unghiurilor de inserţie a elementelor de schelet se

va face după doi ani, pentru a se fortifica suficient de bine în detrimentul axului, care trebuie mereu

ciupit pentru ai reduce vigoarea. Dacă ramurile s-au îngroşat mai mult şi unghiurile de inserţie sunt

Page 83: Pomo Logie

86

mici, pentru evitarea dezbinării acestora, se execută 3-4 tăieturi cu fierăstrăul sub ramură, după care

se înclină în poziţia dorită. Pentru formarea palmetei etajate cu braţe oblice se poate folosi spalierul,

în vederea legării şarpantelor în poziţia dorită, sau legarea individuală a pomilor cu stinghii, ţăruşi

etc.

Soiurile cu vigoare mică şi mijlocie se pretează la conducerea sub formă de fus subţire,

cordon vertical, ypsilon transversal, iar cele mai viguroase se pretează la conducerea în palmete şi

eventual piramide întrerupte. Pentru grăbirea intrării pe rod, indiferent de forma de coroană aleasă,

în primii ani nu se recomandă tăierea severă a pomilor, dar se execută operaţii de dirijare a

ramurilor, urmând ca după intrarea pe rod, să se definitiveze elementele structurale ale coroanei. La

soiurile cu o capacitate slabă de ramificare se recomandă ciupirea repetată a lăstarilor pentru a

stimula ramificarea şi obţinerea unei coroane bine garnisite, iar la soiurile viguroase, se suprimă

periodic creşterile lacome din partea superioară a coroanei pentru a determina o garnisire a părţii

inferioare a scheletului.

Tăierea de producţie (fructificare) se execută diferenţiat în funcţie de soi, vârsta pomilor

şi forma de coroană folosită. Intensitatea tăierilor creşte de obicei cu vârsta pomilor, deoarece pe

măsură ce se instalează fructificarea, intensitatea creşterilor anuale scade. Pentru a se obţine o

suprafaţă foliară suficientă unei bune nutriţii a pomilor şi fructelor, pe măsură ce lungimea lăstarilor

indicatori scade (sub 30-40 cm) se intervine prin tăieri de stimulare a creşterii. Este bine de reţinut

faptul că, pomii cu creşteri mici, trebuie tăiaţi mai sever decât cei cu creşteri mari şi nu invers cum

se întâmplă încă în multe livezi. Tăierea stimulează creşterea, ori tăierea pomilor cu creşteri mari

amplifică şi mai mult creşterea în detrimentul fructificării. Se ştie faptul că, între creştere şi

fructificare există o relaţie invers proporţională, la creşteri mari corespund producţii mici şi invers.

Pomii care au fructificat mult şi au creşteri mici trebuie tăiaţi mai intens pentru a stimula formarea

ramurilor de rod necesare anului următor. Înainte de începerea operaţiei de tăiere, se face o analiză

a pomului, observând lungimea creşterilor anuale de la periferia coroanelor, producţia de fructe

avută în anul anterior (după numărul burselor) şi numărul mugurilor de rod existenţi. În funcţie de

aceste trei elemente, se stabileşte intensitatea tăierii fiecărui pom, uneori chiar pe fiecare element de

schelet (sunt cazuri de alternanţă de fructificare la nivel de ramură).

Elementul pe care se intervine cu ocazia tăierilor este semischeletul. Pentru a se obţine o

producţie de calitate, ramurile de semischelet trebuie mereu întinerite, prin reducţie, simplificare şi

transferul creşterii pe ramuri laterale tinere. Nu se recomandă scurtarea ramurilor anuale, cu

excepţia mlădiţelor care se normează la 2-4 muguri de rod, în funcţie de vigoarea acestora. Prin

tăierea de producţie, se asigură normarea încărcăturii de fructe, prin înlăturarea surplusului de

muguri de rod, rărirea coroanei în funcţie de capacitatea de ramificare a soiului şi menţinerea

dimensiunilor coroanei, în limitele asigurate prin distanţa de plantare.

Page 84: Pomo Logie

87

Întreţinerea solului este diferită în funcţie de zonă şi de tipul de plantaţie. În plantaţiile

comerciale, solul poate fi menţinut lucrat între rânduri sau înierbat. Adâncimea de mobilizare a

solului depinde de adâncimea de distribuţie a rădăcinilor în sol (portaltoi) şi nu trebuie să

depăşească 15-18 cm pentru portaltoiul franc şi 10-15 cm pentru gutui. Înierbarea intervalelor

asigură o serie de avantaje şi se practică acolo unde cantitatea de precipitaţii este suficientă sau sunt

condiţii de irigare. Pe rând, solul se mobilizează periodic sau numai primăvara, după care se

mulceşte cu iarba de pe interval. Cosirea intervalelor se face de 3-5 ori în funcţie de ritmul de

creştere. Iarba rezultată din cosire se foloseşte ca mulci pe rând sau se poate folosi în hrana

animalelor cu condiţia să se coreleze cosirea cu tratamentele fitosanitate, evitând astfel intoxicarea.

Deosebit de utilă este combinarea lucrărilor mecanice de distrugere a buruienilor, pe rând, cu

folosirea erbicidelor, în toată plantaţia sau numai pe vetrele de buruieni, în special pentru buruienile

perene: pălămidă, susai, pir etc., care se distrug greu mecanic şi se regenerează foarte uşor. Dintre

erbicidele mai folosite amintim: Rundup 5-6 l/ha, Argezin 6-10 kg/ha, Fusilade 2 l/ha, Nabu 4-6

l/ha etc. Prin lucrarea solului pe rând primăvara şi o erbicidare în faza în care apar buruienile, se

asigură controlul îmburuienării în condiţii optime pentru un an de zile, reducându-se mult sursa de

îmburuienare pentru anul următor. Nu se folosesc erbicide în primi 3-4 ani de viaţă a pomilor.

În plantaţiile tinere sau în sistemul agropomicol (distanţă mare între rânduri) intervalul se

cultivă cu plante legumicole, cartofi, cereale de talie mică, căpşun sau alte specii în vederea

amortizării parţiale a cheltuielilor de investiţie sau pentru obţinerea unor produse alimentare

necesare familiei.

Fertilizarea plantaţiilor de păr se face în funcţie de vârstă şi de producţia ce urmează a se

obţine. Plantaţiile tinere se fertilizează cu 20-30 t/ha gunoi de grajd la 2-3 ani, 120 kg/ha azot, 70

kg/ha fosfor şi 80 kg/ha potasiu în substanţă activă, aplicate anual, iar în plantaţiile în plină

producţie, se ţine seama de exportul de îngrăşăminte din sol odată cu producţia. Se consideră

normale, dozele de 300 kg/ha azot, 300 kg/ha fosfor şi 250-300 kg/ha potasiu, la care se adaugă

periodic fertilizarea cu gunoi de grajd. Îngrăşămintele foliare complexe (cu macro şi

microelemente) comercializate sub diferite nume sau chiar ureea, se pot folosi cu succes odată cu

tratamentele fitosanitare, mai ales în condiţii de carenţă. Concentraţia soluţiilor fertilizante nu

trebuie să depăşească 1-2%.

Irigarea plantaţiilor tinere este obligatorie pentru a se asigura o bună prindere şi pornire în

vegetaţie a pomilor tineri. În plantaţiile pe rod, irigarea se face numai în condiţiile în care apa din

precipitaţii nu este suficientă. Momentele critice în care părul are nevoie mare de apă, sunt la 2-3

săptămâni după înflorire, după căderea fiziologică şi înainte de recoltarea fructelor. Normele de

udare sunt de 300-500 m3/ha, iar numărul udărilor este în funcţie de condiţiile concrete din zonă.

Page 85: Pomo Logie

88

Modul de aplicare a apei este diferit în funcţie de posibilităţi, de la udarea pe brazde, la udarea

localizată.

Controlul recoltei de pere. În plantaţiile comerciale, pentru a obţine fructe de o anumită

mărime şi calitate este necesar pe lângă tăierea corectă a pomilor şi o rărire a florilor sau fructelor.

Rărirea se poate face chimic pentru flori sau manual pentru fructe. În practică se foloseşte mai mult

rărirea chimică a florilor prin stropiri cu diferite produse. Din cercetările lui Montali (1984) rezultă

că, folosirea produsului Regularex 1000 ppm intensifică căderea fiziologică a fructelor la soiul

Conference. La soiul Curé rezultate bune s-au obţinut prin folosirea sării de sodiu a acidului

naftalenacetic 8%, în concentraţie de 1000 ppm. Cercetările au fost extinse şi pentru a stimula

legarea mai bună şi creşterea fructelor. La soiurile Williams şi Ducesa d' Angoulême s-au obţinut

fructe mai mari în urma stropirilor cu GA3 şi 2,4,5 T (Mustafa şi col. 1982).

Combaterea bolilor şi dăunătorilor.

Dintre bolile care dau probleme mai mari în plantaţiile de păr sunt: rapănul, focul

bacterian, rugina părului, monilioza şi cancerul rădăcinii iar dintre dăunători: puricele părului,

păduchele din San José, viermele perelor, acarienii şi păduchii de frunze.

Tabelul 6.1.

Tratamentele recomandate în plantaţiile de păr

Fenofaza Agentul patogen Pesticidele recomandate

1. Repaus

vegetativ

Păduchele din San José, ouă

de Psylla, afide

Polisulfură de bariu 6%, Applaudus 1,5%.

2. Umflarea

mugurilor

Psylla, gărgăriţa florilor Confidor oil 1,5%, Carbetox 37 EC 0,5%,

Sumi-alpha 0,4%

3. Dezmugurit Focul bacterian, rapăn,

pătarea albă

Champion 0,3%, Turdacupral 0,5%, zeamă

bordeleză 2%

4. Răsfirarea

inflorescenţelor

Focul bacterian, rapăn, ouă de

dăunători, gărgăriţa florilor

Idem 3 + Ekalux 0,1%, sau Carbetox 0,4%,

Mospilan 0,02%,

5. Scuturarea

petalelor

Rapăn, pătarea albă,

monilioză, defoliatoare,

minatoare, viespe

Dithane M 45 0,2%, Captadin 0,255,

Folpan 0,3%, + Zolone 0,2% sau Sumi-

alpha 0,04%

6, 7, 8 Din 2 în 2

săptămâni

Rapăn, pătarea albă,

monilioză, puricele melifer,

viermele fructelor,

defoliatoate etc.

Fungicid antirapăn + Insecticid: Mitac

0,3%, Decis 0,03%, Chinmix 0,03%,

Sumi-alpha 0,04%. Nu se repetă

tratamentele cu acelaşi amestec de

pesticide.

9-11 La 14 zile de

la tratamentul

anterior

Rapăn, pătarea albă,

păduchele din San José,

defoliatoare

Dithane M 45 0,2%, Captadin 0,25%,

Folpan 0,3%, Vondozeb 0,2%, + Ultracid

0,2%, Mospilan 0,02%, Karate 0,02%,

Carbetox 0,5%, Applaud 0,05%

12-14 La 2

săptămâni după

precendentul

Dăunători

Applaud 0,05%, Decis 0,03%, Sumi-alpha

0,04%, Carbetox 0,5%, Chinmix 0,5% etc.

15. După căderea Focul bacterian, rapăn, pătări Champion 0,3%, Turdacupral 0,5%, zeamă

Page 86: Pomo Logie

89

frunzelor bordeleză 2%.

În ultimii ani puricele părului (Psylla piricola) a compromis multe plantaţii de păr, datorită

folosirii unor substanţe de combatere cu spectru larg de acţiune, care au distrus prădătorii naturali şi

care au avut eficienţă slabă asupra acestui dăunător. Pentru tratamente, se folosesc aceleaşi produse

recomandate şi la măr (tabelul 6.1.).

Maturarea şi recoltarea fructelor

Însuşirile gustative şi durata de păstrare a fructelor, depind foarte mult de epoca şi

condiţiile de recoltare. Datorită perisabilităţii, perele de vară se recoltează cu 7-10 zile înaintea

maturităţii de consum, când au atins dimensiunile caracteristice soiurilor şi culoarea pe partea

umbrită virează de la verde spre galben.

Recoltate la maturitatea de consum, perele de vară nu pot fi manipulate, pulpa este moale

şi se prăbuşeşte foarte repede. Perele de toamnă se recoltează cu câteva zile înaintea maturităţii de

consum, dacă se valorifică imediat, sau cu 8-10 zile mai devreme dacă se depozitează pentru a fi

valorificate după 1-2 luni. Perele de iarnă se recoltează cât mai târziu posibil, în funcţie de zona de

cultură, pentru a acumula o cantitate cât mai mare de glucide şi arome. Recoltate devreme, perele de

iarnă nu ajung la o calitate corespunzătoare, se veştejesc în depozit şi valorificarea lor este dificilă.

Test de autoevaluare

15. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

b. Care este afinitatea părului pe gutui? Exemplificaţi

c. Cum se stabileşte distanţa de plantare la păr ?

c. Enumeraţi căteva probleme de protecţia fitosanitară la păr?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

Page 87: Pomo Logie

90

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Specificitatea produerii pomilor altoiţi la păr;

Particularităţile tehnologiei de înfiinţare a culturii;

Caracteristicile întreţinerii plantaţiilor tinere;

Caracteristicile întreţinerii plantaţiei mature

Protecţia fitosanitară a plantaţiei

6.4.Specii, soiuri şi portaltoi

6.4.1.Principalele specii de Pyrus

În cadrul genului Pyrus sunt cunoscute peste 22 de specii, răspândite diferit în lume, unele

cu importanţă economică prin soiurile care s-au format, altele ca portaltoi sau au rol ornamental.

Cele mai importante dintre acestea sunt:

- Pyrus piraster L. - părul pădureţ creşte spontan în Europa, Asia Mică şi Asia Centrală,

este un pom de talie mare, longeviv, cu un sistem radicular bine dezvoltat, este rezistent la ger, boli

şi secetă. A contribuit la formarea soiurilor: Curé, Untoasă Bosc, Untoasă Giffard, unele soiuri

locale etc.

- P. ussuriensis Maxim - părul de Usuria, este răspândit în nord-estul Asiei, are vigoare

mare, sistemul radicular este superficial, sensibil la secetă şi rezistent la ger şi la Erwinia

amylovora.

- P. nivalis Jacq - părul nins, creşte natural în sudul Europei, Asia Mică şi Iran. Este o

specie rezistentă la secetă şi sensibilă la ger, formează pomii destul de viguroşi.

- P. serotina Rehd - părul chinezesc de nisip creşte spontan în China. Este o specie

rezistentă la boli, secetă şi ger şi este foarte productivă.

- P. elaeagrifolia Pall. - părul sălcioară, creşte spontan în Asia Mică, Crimeea şi sudul

Europei, este de talie mică, are rezistenţă la secetă, boli şi ger.

- P. salicifolia Pall, creşte spontan în Crimeea, Caucaz, Armenia şi America, are talie mică

şi se cultivă cu scop ornamental.

6.4.2.Principalele soiuri din sortiment

Sortimentul de pere este destul de bogat şi anual sunt introduse noi soiuri româneşti sau

străine. În ultimul timp se pune accent tot mai mare pe rezistenţa la boli, în special la rapăn şi la

focul bacterian.

Page 88: Pomo Logie

91

Ca şi merele, soiurile de pere, după perioada de maturare a fructelor se împart în trei grupe:

soiuri de vară, soiuri de toamnă şi soiuri de iarnă.

Pere de vară:

Untoasă Giffard - soi viguros, cu capacitate mare de ramificare, ramuri anuale lungi,

sinuoase şi flexibile, nu are afinitate pe gutui. Este rezistent la ger, are o bună capacitate de

fructificare şi este sensibil la rapăn. Fructul este mic, piriform, verde gălbui cu o rumeneală pe

partea însorită, are pulpa untoasă, dulce-vinurie şi intens aromată.

Triumf - are vigoare mijlocie, capacitate bună de ramificare, este parţial autofertil, nu are

afinitate pe gutui. Fructul este mic, conic-alungit, cu epicarpul de culoare verde gălbuie, cu

rumeneală pe partea însorită, are pulpa albă, fondantă de calitate bună.

Trivale - are vigoare submijlocie, capacitate mică de ramificare, fructifică pe ramuri

scurte, nu are afinitate pe gutui, are fructul mic, scurt conic, verde-gălbui cu puncte roşii pe partea

însorită. Pulpa este albă, fondantă, slab aromată, de calitate bună.

Argessis - are vigoare mijlocie, capacitate bună de ramificare, are afinitate pe gutui.

Fructul este mijlociu, tronconic, galben-verzui acoperit circa jumătate cu roşu strălucitor şi are gust

bun.

Aromată de Bistriţa - este soi viguros, cu afinitate pe gutui, este parţial autofertil, are o

ramificare slabă şi fructificare pe ramuri scurte. Fructul este mijlociu, tronconic, verde-gălbui,

acoperit aproape integral cu roşu aprins. Pulpa este fondantă, aromată fiind bine apreciat ca fruct de

masă.

Favorita lui Clapp (Duset roşu) - este un soi mult răspândit în toate zonele de cultură a

părului, de vigoare mijlocie-mare, cu fructificare pe ramuri scurte, parţial autofetil. Fructul este

piriform, galben-auriu, colorat pe aproape toată suprafaţa cu roşu dungat, are pulpa fondantă

aromată de calitate foarte bună.

Napoca - are vigoare mijlocie-mare, fructifică pe ramuri scurte, este productiv şi precoce,

are afinitate pe gutui şi este parţial autofertil. Fructul este mijlociu sau mare, piriform, galben-pai cu

dungi roşietice pe partea însorită şi gust foarte bun.

Williams (Duset galben) - este unul dintre cele mai bune soiuri de vară, înfloreşte târziu,

este precoce, parţial autofertil, are vigoare mijlocie, este rezistent la boli şi ger. Fructul este

mijlociu-mare, piriform cu conturul neregulat, galben-pai, cu rugină la ambele capete, foarte bun

pentru masă şi chiar industrializare (compot). Există în cultură şi Williams roşu obţinut ca o mutaţie

din Williams comun.

Pere de toamnă

Untoasă Bosc (Kaiser Alexander) - are vigoare mijlocie, înfloreşte târziu, are o mare

capacitate de producţie, este tolerant la rapăn şi este pretenţios la sol. Are o bună capacitate de

Page 89: Pomo Logie

92

ramificare, fructifică pe ramuri lungi, fructele sunt piriforme, verzi-gălbui, acoperite integral sau

parţial cu rugină grosieră şi au calitate foarte bună pentru masă.

Untoasă Hardy (Jambon) - este soi viguros, cu capacitate mică de ramificare şi fructifică

pe ramuri scurte, are o bună afinitate pe gutui, intră pe rod târziu. Fructul este scurt piriform, mare,

verde-gălbui acoperit integral cu rugină grosieră, de calitate bună.

Abatele Fetel - are vigoare mijlocie, afinitate bună pe gutui şi o bună capacitate de

producţie. Fructifică pe ramuri scurte, este precoce, are fructul lung piriform, galben-verzui cu o

rumeneală roşietică pe partea însorită, de calitate foarte bună.

Conference - are vigoare mijlocie, tolerant la condiţiile de mediu, are bună afinitate pe

gutui şi o capacitate slabă de ramificare. Fructul este mijlociu-mare, piriform, verde-gălbui, uneori

slab rumenit pe partea însorită şi cu o calotă de rugină în jurul caliciului, cu pulpa fondantă de

calitate foarte bună.

Pere de iarnă

Curé (para popească) - este un soi cu mare plasticitate ecologică, îl găsim de la mare până

la munte, în toate zonele de cultură a pomilor. Pomul este viguros, cu o bună capacitate de

ramificare, este sensibil la rapăn, are o mare capacitate de fructificare şi bună afinitate pe gutui.

Fructul este mare, piriform, asimetric, cu un şanţ sau o dungă de rugină pe partea umbrită, verde-

gălbui, cu pulpa potrivit de dulce şi fără aromă. Se poate păstra până în decembrie-ianuarie.

Monica - soi nou introdus în cultură, are fructul mijlociu ca mărime, piriform, de culoare

galbenă cu puncte şi pete de rugină, cu conturul uşor neregulat. Pedunculul este scurt, gros şi prins

în prelungirea axului fructului. Pulpa este fondantă, cu sclereide fine şi gust uşor astringent.

Păstrăvioare - soi cu fructul mic-mijlociu, scurt conic, de culoare galbenă-verzuie,

acoperit pe 1/2 -3/4 cu roşu oranj, cu puncte fine de rugină pe mijlocul fructului şi rugină grosieră în

zona cavităţii caliciale. Pulpa este alb-gălbuie, fondantă, suculentă şi gust echilibrat dulce.

Euras - soi nou, rezistent la rapăn, are fructul mijlociu-mare, scurt piriform, cu conturul

neregulat, de culoare verde cu pistrui roşietici pe circa jumătate din suprafaţă. Fructul prezintă

cavitate pedunculară asimetrică, cu tendinţă de a forma buza de iepure. Pulpa este albă-verzuie,

fondantă, cu gust dulce-vinuriu. Se păstrează bine peste iarnă.

Ervina - soi nou, rezistent la rapăn şi focul bacterian, are fructe mari, sferic-alungite sau

scurt conice, cu cavitate pedunculară şi peduncul scurt şi gros. Fructele sunt acoperite integral cu

rugină grosieră. Pulpa este fondantă, suculentă, fără sclereide şi gust echilibrat.

Contesa de Paris - pomul este de vigoare mare, pretenţios la condiţiile de mediu, sensibil

la secetă şi rapăn, are afinitate pe gutui şi un bun potenţial de producţie. Fructul este piriform,

mijlociu-mare, verde-gălbui cu puncte mici de rugină, cu pulpa fondantă, dulce aromată, de calitate

foarte bună pentru masă.

Page 90: Pomo Logie

93

Passe Crassane - are pomul de vigoare slabă, cu o bună capacitate de ramificare, uneori se

îndeseşte prea tare şi necesită rărire, este sensibil la condiţiile de mediu, este precoce şi moderat

productiv. Fructul este mare, sferic sau scurt piriform, galben-verzui, cu puncte şi pete mari de

rugină, cu pulpa consistentă, dulce-vinurie, aromată foarte bună pentru masă. Se poate păstra până

în luna martie.

Republica - relativ recent introdus în sortiment, acest soi se poate păstra până în mai-iunie.

Are pomul de vigoare mijlocie, fructifică pe ramuri scurte şi are afinitate slabă pe gutui. Fructul este

maliform, scurt piriform sau bergamotiform, verde-gălbui, acoperit cu pete mari de rugină, iar pulpa

rămâne frecvent de calitate inferioară, cu sclereide mari şi numeroase, dacă nu se cultivă în zone

foarte favorabile.

În ultimii ani au fost create o serie de soiuri noi care sunt verificate in diferite areale, şi

care pot înlocui o parte din soiurile mai vechi. Timpul va deonstra dacă noile creaţii se vor impune

pe piaţa naţională de pere.

5.4.3.Principalii portaltoi ai părului

În prezent se comercializează şi se plantează numai pomi altoiţi. În programele de

ameliorare se folosesc pomi obţinuţi din seminţe hibride. Cei mai folosiţi portaltoi de păr sunt:

Portaltoiul franc obţinut din seminţele unor soiuri locale rezistente la ger, secetă şi

tolerante la boli, dintre care: Alămâi, Harbuzeşti, Păstrăvioare, Pepenii, Cu miez roşu etc. Aceşti

portaltoi au o înrădăcinare bună şi pot valorifica solurile profunde şi mai sărace, sistemul radicular

explorând un volum mare de sol. Au afinitate bună cu toate soiurile cultivate, însă imprimă vigoare

mare şi intrare târzie pe rod. Există şi o serie de selecţii de păr obţinute în ultimii ani cu însuşiri

favorabile atât în pepinieră cât şi în livadă. Dintre acestea se pot aminti:

- Seria OHF - portaltoi obţinuţi în Canada din Pyrus comunis, prezintă o mare rezistenţă la

ger şi Erwinia amylovora.

- seria retuziere (BH 15, OH 11, K 15) obţinuţi în Franţa din P. comunis care sunt

rezistenţi la ger şi asfixierea radiculară.

- seria P (P2267, 2277, 2278) obţinuţi la Angers în Franţa, caracterizaţi printr-o bună

afinitate şi vigoare scăzută.

Pentru a obţine pomi de vigoare mai mică, se folosesc din ce în ce mai mult o serie de

selecţii de gutui, de provenienţe diferite. Gutuiul imprimă o precocitate mai bună, obţinerea unor

fructe mai mari şi de o calitate superioară, dar nu are afinitate cu toate soiurile de păr. Cele mai

utilizate selecţii de gutui sunt:

- Sydo, o selecţie din gutuiul de Angers, recent introdusă pe piaţă, are o mai mare

capacitate de înmulţire în pepinieră prin butaşi sau marcote, toleranţă mai mare la cloroză şi o

Page 91: Pomo Logie

94

omogenitate mai mare a indivizilor. În livadă imprimă pomilor productivitate, se pare că este

tolerant la viroze şi este de vigoare mijlocie.

- Gutuiul Adams - este tot o selecţie de gutui de Angers, de vigoare mai mică, care

imprimă o bună precocitate soiurilor de păr.

- Gutuiul EM A - are o bună înrădăcinare, este destul de viguros, longeviv şi rezistent la

ger. Este destul de sensibil la bolile virotice şi nu are afinitate cu toate soiurile.

- Clona BA 29 - este o clonă din gutuiul de Angers, care are o bună afinitate de altoire cu

soiurile de păr şi este rezistentă la cloroza ferică.

- Clona EM C - este o clonă obţinută în Anglia care reduce mult vigoarea pomilor.

- Clona BN 70 - este o clonă autohtonă de gutui cu vigoare mijlocie, similară gutuiului tip

A de Angers, dar este mai rezistent la temperaturile scăzute din timpul iernii.

Test de autoevaluare

16. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

d. Speciile sălbatice de păr au vreo importanţă practică?

e. Numiţi 3 soiuri de pere de imporanţă majoră în

pomicultura naţională şi internaţională?

f. Care sunt principalele grupe de portaltoi folosite la păr?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Principalele specii folosite ca sure de gene

Principalele soiuri din sortiment

Pricipali portaltoi utilizati la păr

Page 92: Pomo Logie

95

6.5.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Soiurile de păr au pretenţii diferite faţă de temperatură. Sunt soiuri mai

pretenţioase: Williams, Ducesa d' Angoulême etc., care preferă zonele mai

calde, în anii cu veri mai răcoroase calitatea fructelor este mai slabă, alte

soiuri Favorita lui Clapp, Napoca, Untoasa Bosc, dau rezultate bune în

toate centrele pomicole consacrate părului

b. Faţă de excesul de apă, părul se comportă diferit în funcţie de portaltoi.

Altoit pe gutui, părul are o toleranţă mare la exces, de aceea se recomandă

cultura părului altoit pe gutui în zone cu risc de exces temporar.

c. Părul preferă solurile luto-argiloase şi luto-nisipoase, soluri calde, profunde

şi fertile, dar poate valorifica şi solurile mai subţiri sau argilo-lutoase altoit

pe franc, dacă au un drenaj bun

Întrebarea 2.

a. Părul se poate altoii pe gutui pentru o mai bună precocitate şi o caliatte mai

bună a fructelor. Sunt soiuri care nu au afinitate pe gutui (Williams, Untoasă

Bosc), care pot beneficia de avantajul gutuiului ca portaltoi prin folosirea

intermediatului de altoire. Intermediarul este reprezentat de un sopi cu buna

afinitate pe gutui (Cure, Untoasă Hardy) peste care se altoiesc soiurile fără

afinitate.

b. Distanţa de plantare la păr se stabileşte în funcţie de vigoarea soiului şi de

forma de coroană. La soiuri de aceaşi vigoare, distaţa va fi mai mare la

formele globuloase (piramidă, leader, fus tufă) şi mai mici la formele

aplatizate sau svelte (fus subţire, ax vertical, palmetă simplă etc.).

c. La păr sunt probleme mai mari de protecţia fitosanitară pentru: focul

bacterian, boală la care sunt utile măsurile preventive şi mai puţin cele

curative, rapăn, sunt majoritatea soiurilor sensibile la rapăn; puricele melifer

este destul de rezistent la unele produse, iar momentul tratamentului trebuie

bine corelat cu stadiide de dezvoltate a dăunătorului.

Page 93: Pomo Logie

96

Întrebarea 3.

d. Speciile sălbatice de păr sunt utilizate în spedial ca surse de gene pentru

boli, iar local pot fi utilizate ca portaltoi pentru a asigura rezistenţă la

secetă sau alte probleme ale solului sau chiar cu rol ornamental.

e. Dintre cele mai bune şi cultivate soiuri la nivel mondial care sunt şi în

România se pot aminti: Williams, Untoasă Bosc (Kaiser Alexander) şi

Abatele Fetel.

f. La păr se folosesc 2 grupe mari de portaltoi: părul franc, produs din

seminţele unor soiuri locale şi gutuiul cu o serie de selecţii de

provenienţe diferite.

6.6.Lucrarea de verificare nr. 6

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 1.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

29. Caracterizaţi vigoarea soiurilor şi capacitatea de ramificare. Care este

importanţa practică a acestora ? 2 p.

30. Cum se comportă soiurile de păr în procesul de inflorire-polenizare?

Exemplificaţi. 2 p.

31. Ce este partenocarpia ? Dar inflorirea secundară? Au vreo importanţă

practică aceste însuşiri? 2 p.

32. Cum se gruperază soiurile de păr după epoca de maturare?

Exemplificaţi. 2p.

33. Care sunt principalele grupe de portaltoi ale părului şi cum se aleg în

practică? Exemplifiaţi. 2 p.

Page 94: Pomo Logie

97

6.7.Bibliografie minimală

17. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

18. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

19. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 95: Pomo Logie

98

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 7

CULTURA GUTUIULUI

CUPRINS 94

7.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 7 94

7.2. Importanţa, originea şi aria de răspândire 94

7.3. Particularităţi biologice 95

7.4. Cerinţele gutuiului faţă de factorii de mediu 97

7.5. Particularităţi tehnologice 98

7.6. Comentarii şi răspunsuri la teste 100

7.7. Lucrare de verificare 101

7.8. Bibliografie minimală 101

Introducere

În această unitate se prezentă particularităţile de cultură ale gutuiului, începând cu

importanţa, originea şi aria de răspândire, cerinţele faţă de factorii de mediu, producerea

materialului săditor, înfiinţarea şi intreţinerea plantaţiilor de gutui.

7.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 7

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

cunoaşterea importanţei speciei şi a arealului de cultură;

cunoaşterea modului de producere a materialului săditor;

cunoaşterea pretenţiilor gutuiului faţă de factorii de mediu;

cunoaşterea verigilor tehnologice specifice înfiinţării şi întreţinerii

plantaţiilor de gutui

7.2.Importanţa, originea şi aria de răspândire

Gutuile se consumă puţin în stare proaspătă dar sunt apreciate ca materie primă atât la nivel

familial cât şi industrial. Sunt fructe bogate în substanţe gelificante, ceea ce le face căutate pentru

dulceaţă şi marmeladă, pentru a ridica valoarea altor fructe. Fructele de gutui au următoarea

compoziţie chimică (la 100 g): 5,69-13,34% zaharuri, 0,56-1,75% acizi organici, 0,4% proteine,

Page 96: Pomo Logie

99

0,55-1,12% substanţe pectice, 0,3% taninuri, 0,5% lipide, 8,28-34,02 mg% vitamina C, o serie de

ioni minerali (K, Ca, Mg, Fe, etc.).

Importanţa gutuiului rezidă şi din faptul că este folosit tot mai mult ca portaltoi pentru

gutui, mai ales în plantaţiile de densitate mare.

Originea gutuiului nu este certă, după unii autori ar fi originar din zona Mării Caspice,

Caucaz, iar după alţii din Asia Centrală. În prezent se cultivă în Europa, China, Japonia, Nordul şi

sudul Africii, America de Nord şi Australia. În Europa cea mai mare producătoare de gutui este

Italia, dar interesul pentru această cultură este tot mai mic.

În ţara noastră, gutuiul ocupă o pondere foarte mică în cadrul sortimentului. Pomii sunt

plantaţi de obicei alături de alte specii pentru diversificarea sortimentului sau pentru a valorifica

unele zone depresionare cu risc de băltire a apei. Sunt câteva zeci de hectare de plantaţii comerciale

în judeţele Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Iaşi şi Gorj, în zona de influenţă a Staţiunii de cercetări Tg.

Jiu, care se ocupă cu ameliorarea acestei specii etc. Cultura gutuiului este simplă, iar specia este mai

puţin pretenţioasă la condiţiile de mediu decât mărul şi părul.

7.3.Particularităţi biologice

7.3.1.Particularităţi de creştere şi fructificare.

Sistemul radicular este superficial şi mult ramificat, lateral depăşind cu puţin proiecţia

coroanei. Adâncimea la care se situează majoritatea rădăcinilor este de 25-75 cm şi acestea cresc

aproape continuu dacă temperatura solului depăşeşte 3°C.

Trunchiul gutuiului este în general torsionat, iar dacă este lăsat să crească natural,

formează frecvent mai multe tulpini din zona coletului, având aspect arbustoid. Coroana este destul

de deasă, are ramurile de schelet lungi şi flexibile, adesea cu zone degarnisite la bază. Înfloreşte

târziu, după pornirea în vegetaţie, florile formându-se în vârful lăstarilor în creştere, când aceştia au

circa 8-12 cm. Majoritatea soiurilor existente în cultură sunt autofertile, iar polenizarea este

predominant entomofilă. Nu se supraîncarcă cu rod şi nu este afectat de alternanţa de fructificare

deoarece înflorirea şi legarea se fac pe baza substanţelor fotoasimilate de frunzele deja formate şi nu

pe baza substanţelor de rezervă ca la măr şi păr. Anii cu producţie mică sau uneori fără producţie la

gutui se datorează avortării florilor sau mumifierii fructelor în timpul creşterii din lipsa substanţelor

hrănitoare sau ca urmare a unor boli. Această inaniţie nu se datorează resurselor slabe ale pomilor ci

ramurii purtătoare de flori sau fructe, care este prea subţire pentru a permite circulaţia unei cantităţi

suficiente de hrană. Situaţia este specifică pomilor neglijaţi, netăiaţi la care semischeletul se

amplifică prea mult şi ramurile de rod sunt foarte slabe (sub 4 mm grosime). Fructul este mare,

frecvent depăşeşte 500 g, sesil, prins direct de ramură. Pulpa formează sclereide în jurul ovarului,

de mărimi diferite în funcţie de soi.

Page 97: Pomo Logie

100

Gutuiul este o specie precoce, intră pe rod din anul 2-3 de la plantare şi are o mare

capacitate de producţie. În funcţie de vârsta pomilor, se pot obţine până la 100-170 kg de

fructe/pom în anii favorabili. Longevitatea plantaţiilor este de circa 30 de ani.

Page 98: Pomo Logie

101

7.3.2.Specii, soiuri şi portaltoi

Soiurile existente în cultură provin din trei varietăţi a speciei C. oblonga şi anume: var.

maliformis Mill C.K. Schneid, cu fructe maliforme, var. piriformis Kirchn., cu fructe piriforme fără

coaste şi var. lusitanica C.K. Schneid., cu fructe piriforme cu coaste proeminente. În ţara noastră se

cultivă următoarele soiuri:

Bereczki - este unul din cele mai răspândite în sudul şi vestul ţării, are fructele scurt

piriforme sau aproape sferice, cu conturul neregulat, cu coaste bine marcate, pulpa intens aromată,

acidulată, dulce şi potrivit de suculentă, apreciat la industrializare.

Aromate - are vigoare mijlocie, este parţial autofertil, fructele sunt mijlocii, piriforme, cu

gât alungit, cu pulpa consistentă, dulce-acidulată, intens aromată, ce se poate consuma în stare

proaspătă sau industrializată.

Moldoveneşti - are vigoare mică, este foarte productiv şi precoce, are fructe mijlocii,

maliforme, cu gust echilibrat, bun pentru industrializare.

De Constantinopol - are vigoare mijlocie, este foarte productiv, are fructele maliforme, cu

cinci coaste bine marcate, pulpa acidulat-dulce, slab aromată, bun pentru industrializare.

Aurii - are vigoare mijlocie, este precoce şi productiv, are fructe mari, globulos-alungite,

îngustate la capete, cu coaste largi. Pulpa este tare, suculentă, cu gust echilibrat şi slab astringent şi

cu aromă slabă.

De Lescowatz - este viguros, rezistent la ger şi secetă, are fructele mari, aproape sferice

sau maliforme, slab costate, cu pulpa moderat suculentă, slab acidulată şi cu multe sclereide.

De Huşi - soi autohton, viguros, parţial autofertil, are fructele maliforme cu coaste largi,

pulpa cu sclereide fine în jurul ovarului şi cu gust astringent.

Portaltoiul folosit pentru gutui este gutuiul franc sau selecţiile de gutui cu înmulţire

vegetativă folosite la păr. Local, în unele zone se poate folosi ca portaltoi păducelul pentru solurile

uscate.

Test de autoevaluare

17. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi

ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să

comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări:

q. Care este arealul de răspândire a gutuiului în ţara

noastră?

r. Caracterizaţi capacitatea de creştere a gutuiului?

Page 99: Pomo Logie

102

s. Enumeraţi 5 soiuri de gutui?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

u. Importanţa gutuiului şi aria de răspândire;

v. Particularităţile biologice ale gutuiului;

w. Sortimentul de gutui existent în România

7.4.Cerinţele gutuiului faţă de factorii de mediu

Temperatura. Gutuiul este o specie pretenţioasă la căldură (termofilă), temperatura

constituind factorul limitativ de extindere în partea centrală şi de nord a ţării. Creşte normal în

zonele în care temperatura medie anuală este peste 9°C, iar pragul biologic este la 8,5°C. În

perioada de vegetaţie, are nevoie de o sumă de temperatură de 3500°C, similar viţei de vie. Iarna

pomii rezistă la temperaturi de -27...-30°C, dacă au vegetat normal şi s-au pregătit bine pentru

iernare. După pornirea în vegetaţie, rezistenţa la îngheţul de revenire scade foarte mult, florile fiind

distruse la -1,5°C. Fructele înainte de recoltare, sunt sensibile la temperaturi negative, ele îngheaţă

la -2°C. Sistemul radicular este afectat la -12...-13°C. Soiurile româneşti De Moşna, De Huşi sunt

mai rezistente la frig decât cele introduse din sortimentul mondial: Bereczki, De Portugalia, De

Constantinopol etc.

Apa. Având sistemul radicular superficial, gutuiul are nevoie de cantităţi mari de apă pe

perioada de vegetaţie. Dacă precipitaţiile sunt bine repartizate în timpul verii, sunt suficiente 600-

650 mm anual, dacă nu, necesită irigare. Este o specie care suportă fără probleme deosebite excesul

de apă, putând suporta inundarea 25-30 de zile în perioada repausului, fiind una din speciile care se

cultivă frecvent în luncile râurilor şi în Delta Dunării. Deşi suportă destul de bine apa din sol, faţă

de umiditatea aerului este sensibil, în condiţii de umiditatea ridicată fructele nu acumulează

suficient zahăr şi aromă, iar frunzele sunt afectate de boli. Rezistă destul de bine şi la secetă, dar

producţia nu este de calitate corespunzătoare, fructele formează numeroase sclereide mari care

depreciază pulpa.

Page 100: Pomo Logie

103

Lumina. Este pretenţios faţă de lumină. Trebuie amplasat în locuri bine luminate, pe teren

cu expoziţie sudică, altfel ramurile se degarnisesc devreme şi potenţialul productiv scade. Pomii

maturi au nevoie de tăieri periodice de rărire, altfel semischeletul se amplifică mult, se umbreşte,

măciuliile devin tot mai subţiri, incapabile să hrănească fructele, iar în final se usucă.

Solul. Deşi are o mare plasticitate faţă de sol, cele mai bune rezultate se obţin pe solurile

aluvionale, fertile, revene şi calde, acolo unde sistemul radicular găseşte condiţii optime de

aprovizionare a pomului cu apă şi substanţe minerale. Nu suportă solurile prea alcaline sau cu calcar

activ peste 8% şi nici o concentraţie în săruri peste 1%.

Page 101: Pomo Logie

104

7.5.Particularităţi tehnologice

Producerea materialului săditor se realizează prin altoire pe marcote de gutui, marcote

care cresc foarte bine, ajung la grosimea de altoire şi au seva activă pe toată campania de altoire.

Pentru solurile mai uscate, pe scară mai redusă se foloseşte ca portaltoi păducelul.

Distanţele de plantare care se folosesc în livadă, se corelează cu vigoarea pomilor şi sunt

de 3,5-4 m între rânduri şi 2,5-3 m pe rând. Se poate planta asociat cu părul sau mărul în zonele

depresionare, unde aceste specii nu rezistă la inundarea din timpul primăverii, atât în masiv cât şi pe

rândul speciei respective, în zona mai joasă a terenului. Pentru realizarea unor producţii bune şi

constante se recomandă plantarea a 2-3 soiuri în parcelă pentru polenizare încrucişată.

Ca forme de coroană, la gutui se utilizează formele de vas şi piramidă întreruptă sau chiar

unele forme libere mai mult sau mai puţin aplatizate. Datorită creşterilor mari din tinereţe, se

recomandă scurtarea sau ciupirea acestora în vederea garnisirii. După intrarea pe rod, tăierea constă

în reducerea la jumătate sau o treime a ramurilor lungi purtătoare de măciulii, pentru a asigura

condiţii bune de hrănire a fructelor şi formarea unor ramuri de rod (măciulii) viguroase. La pomii

maturi, trebuie simplificat periodic (la 2-3 ani) semischeletul, cu transferul creşterii pe ramificaţii

tinere viguroase. Deşi din punct de vedere biologic, gutuiul nu este afectat de alternanţă, frecvent

apar pomi care fructifică puţin sau alternativ, datorită ramurilor de rod epuizate. Dacă măciuliile nu

au diametrul de cel puţin 4-5 mm, nu sunt capabile să hrănească fructele, iar acestea mor prin

inaniţie în diferite stadii de creştere. Pentru a avea fructe anual şi de calitate, este necesar ca

simplificarea semischeletului să se facă în funcţie de vigoarea măciuliilor şi de vârsta pomilor,

asigurând astfel creşteri vegetative, potenţiale ramuri de rod pentru anii următori. În perioada de

declin a pomilor, se fac tăieri în lemn de 5-6 ani pentru prelungirea perioadei de fructificare, prin

stimularea refacerii parţiale a coroanei uscate.

Solul se menţine fie lucrat, fie înierbat, în funcţie de cantitatea de precipitaţii din zonă.

Cantitatea de îngrăşăminte ce se aplică plantelor de gutui este mai mică decât la măr şi

păr. Se consideră suficientă fertilizarea cu 20-30 t/ha gunoi de grajd la 2-3 ani şi anual 80-90 kg/ha

azot, 80 kg/ha fosfor şi 50-60 kg/ha potasiu substanţă activă. În plantaţiile tinere, cantitatea de

îngrăşăminte va fi jumătate faţă de plantaţiile mature.

Irigarea gutuiului este obligatorie pentru a obţine o producţie bună şi de calitate, chiar

dacă este o specie rezistentă la stresul hidric. Cantitatea de apă ce se administrează este corelată cu

vârsta pomilor şi deficitul hidric, normele de udare sunt mici 250-300 m3/ha, iar numărul de udări

este mai mare decât la măr.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor

Page 102: Pomo Logie

105

Gutuiul este mai tolerant la boli şi dăunători decât mărul şi părul, dar are totuşi câţiva

agenţi patogeni care pot compromite cultura. Monilioza sau mumifierea fructelor este o boală care

atacă lăstarii, florile şi fructele tinere; arsura bacteriană (Erwinia amylovora), atacă întreaga parte

aeriană a pomilor, distrugând în scurt timp întreaga plantaţie. Dintre dăunători viermele fructelor,

păduchii ţestoşi şi afidele afectează producţia şi calitatea acesteia. Combaterea se face ca şi la

bolile mărului şi părului şi cu aceleaşi produse chimice.

Maturarea şi recoltarea fructelor

Maturarea are loc târziu, din a doua jumătate a lunii septembrie. Pentru stabilirea

momentului de recoltare, se verifică dacă la ştergere puful (pubescenţa) de pe fructe cade sau nu.

Momentul optim de recoltare este atunci când pubescenţa cade la ştergere. Recoltate mai devreme,

fructele nu mai pot fi curăţate decât împreună cu epicarp cu tot. La recoltare, trebuie avută grijă să

nu se rupă ramurile pe care sunt prinse fructele, deoarece pe partea terminală a acestor ramuri sunt

mugurii micşti ce vor fructifica în anul următor.

Păstrarea gutuilor nu este de lungă durată. În funcţie de soi pot fi păstrate până în

decembrie-ianuarie, după care pierderile sunt mari şi păstrarea devine neeconomică. La

supramaturare, pulpa îşi pierde suculenţa, devine maronie şi improprie pentru a fi consumată

proaspătă sau preparată.

Test de autoevaluare

18. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinând

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

d. Care sunt cerinţele gutuiului faţă de temperatură şi apă?

e. Cum se conduce gutuiul (forme de coroană) ?

c. Când se recoltează gutuile?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

Page 103: Pomo Logie

106

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Care sunt cerinţele gutuiului faţă de factorii de mediu;

Modul de producere a pomilor altoiţi;

Tehnologia de înfiinţare a livezii;

Tehnologia de întreţinere a livezii

Protecţia fitosanitară a gutuiului

7.6.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. În ţara noastră arealul de cultură a gutuiului este aproximativ suprapus

peste cultura viţei de vie, cu excepţia zonelor din Transilvania. Plantaţii

comerciale sunt câteva zeci de hectare în judeţele Ilfov, Olt, Prahova,

Tulcea, Iaşi şi Gorj, în zona de influenţă a fostei Staţiunii de cercetări Tg.

Jiu, care s-a ocupat cu ameliorarea acestei specii.

b. Gutuiul este o specie cu creştere relativ bună. Trunchiul este în general

torsionat, iar dacă este lăsat să crească natural, formează frecvent mai multe

tulpini din zona coletului, având aspect arbustoid. Coroana este destul de

deasă, are ramurile de schelet lungi şi flexibile, adesea cu zone degarnisite

la bază. Are tendinţa de a forma creşteri lacome din zona de proiectare a

coroanei.

c. Cele mai cultivate soiuri de gutui din ţară sunt: Bereczki în special în

jumătatea de vest a ţării, De Constantinopol în sudul ţării, De Huşi în sudul

Moldovei, Champion, De Portugalia şi o serie de selecţii „De Deltă”.

Întrebarea 2.

a. Gutiul este o specie termofilă, are nevoie de zone calde, temperatura

constituind factorul limitativ de extindere în partea centrală şi de nord a

ţării. Creşte normal în zonele în care temperatura medie anuală este peste

9°C, iar pragul biologic este la 8,5°C. În perioada de vegetaţie, are nevoie

de o sumă de temperatură activă de 3500°C, similar viţei de vie.

Page 104: Pomo Logie

107

b. Gutuiul se conduce de obicei în forme de coroană globuloase, dar care pot

capta multă lumină, coroane tip vas, pitamidă întreruptă etc., şi se pretează

mai puţin la aplatizare ?

c. Momentul recoltării gutuilor trebuie ales cu grijă, recoltate anticipat nu se

mai poate înlătura pubescenţa de pe suprafaţa lor. La stabilirea momentului

recoltării se foloseşte durata în zile de la înflorit (care este specifică soiurilor),

acumularea de glucide, testul cu iod, etc., dar practic, se verifică periodic, prin

ştergere, momentul în care pubescenţa se înlătura, fiind momentul la care

culesul poate începe.

7.7.Lucrarea de verificare nr. 7

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 1.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

34. Cum se comportă gutuiul la înflorire şi polenizare? 1p.

35. Care sunt cerinţele gutuiului faţă de factorii de mediu ? 2p.

36. Care sunt cauzele alternanţei de fructificare a gutuiului ?2 p.

37. Care sunt elementele de care se ţine seama la stabilirea dozei de

îngrăşăminte la gutui? Exemplificaţi. 1p.

38. Cum se aleg soiurile şi care sunt distanţele de plantare la gutui? 2p.

39. Recoltarea şi valorificarea fructelor: momentul recoltării, posibilităţi

de valorificare, perioada de păstrare. 2p.

Page 105: Pomo Logie

108

7.8.Bibliografie minimală

20. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

21. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

22. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 106: Pomo Logie

109

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 8

CULTURA PRUNULUI. IMPORTANŢĂ, ORIGINE, AREAL DE RĂSPÂNDIRE ŞI

PARTICULARITĂŢI BIOLOGIGE

CUPRINS 102

8.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 8 102

8.2. Importanţa, originea şi aria de răspândire culturii 102

8.3. Particularităţi biologice 104

8.4. Specii, soiuri, portaltoi 106

8.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 111

8.6. Lucrare de verificare 112

8.7. Bibliografie minimală 113

Introducere

În această unitate ne familiarizăm la început cu aspecte generale despre prun: importanţă,

origine, areal de răspândire, iar apoi vedem care sunt particularităţile biologice, modul de creştere şi

fructificare. Vom vedea anumite particularităţi legate de comportarea la inflorire-polenizare pe care

nu le-am întâlnit la alte specii. În funcţie de aceste aspecte va trebui să alegem cu mare grijă soiurile

pe care dorin să le cultivăm.

8.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 8

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

cunoaşterea importanţei prunului şi a arealului de cultură;

cunoaşterea particularităţilor de creştere a prunului;

cunoaşterea particularităţilor de fructificare;

8.2.Importanţa, originea şi aria de răspândire

Importanţa culturii prunului

Prunul constituie una din culturile pomicole de bază, ocupă locul II după măr şi găseşte

condiţii de creştere şi fructificare pe tot cuprinsul ţării. A fost cultivat din cele mai vechi timpuri

pentru calitatea fructelor folosite în alimentaţie la nivel familial, ca materie primă pentru industrie,

Page 107: Pomo Logie

110

iar lemnul are o serie de utilizări în industria mobilei, industria chimică şi în artizanat. Este o specie

care se adaptează uşor la condiţii variate de mediu, având capacitatea de a valorifica o gamă largă

de soluri, cu grade diferite de fertilitate, unde alte specii nu dau rezultate corespunzătoare. Fructele

se pot valorifica în cele mai diverse moduri, de la fructe de desert, la fructe uscate, compot,

dulceaţă, marmeladă, magiun, ţuică etc., având o compoziţie chimică foarte complexă: 7-18%

glucide, 0,16-2,30% acizi organici, 0,15-1,5% substanţe tanoide, 0,65% substanţe pectice, 0,5%

albumină, 6% celuloză, vitaminele A, B, C, săruri minerale de Fe, Ca, P, Mg, K, Na, Mn etc.

Prunele se pot valorifica cu rezultate bune la export. Prin poziţia geografică a ţării noastre,

la sfârşitul lunii iulie şi prima jumătate a lunii august se maturează o serie de soiuri de valoare, iar în

Europa Occidentală este o cerere mare de prune în această perioadă. Lemnul rezultat în urma

defrişării plantaţiilor este apreciat în industria chimică pentru obţinerea cărbunelui activ, în industria

uşoară pentru fabricarea creioanelor şi altor rechizite. Din seminţe se extrag o serie de substanţe cu

utilizări în industrie, iar endocarpul este folosit drept combustibil, având o putere calorică ridicată.

Originea şi aria de răspândire

Existenţa mai multe specii în cadrul genului Prunus, din care 4 de importanţă majoră P.

domestica L - prunul comun european, P. triflora Roxbgh. - prunul chino-japonez, P. insitiţia L. -

prunul sirian şi P. cerasifera Ehrh. - corcoduşul, fac destul de dificilă localizarea cu exactitate a

centrului de origine. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord cu existenţa a 4 centre de origine a

prunului: Asia central-occidentală, Europa, China şi America de Nord, în fiecare fiind dominantă

una sau mai multe specii de prun. Cele mai vechi date referitoare la prunul comun datează de circa

2000 de ani, din timpul lui Pliniu cel Bătrân, care menţionează existenţa mai multor tipuri de prune

de culori diferite. Se pare că specia Prunus domestica provine din hibridarea naturală dintre P.

cerasifera şi P. spinosa, deoarece prunul nu creşte în stare sălbatică.

Prunul este mult răspândit la nivel mondial, ocupând locul VI din punct de vedere a

producţiei după mere, citrice, banane, piersici şi ananas, fiind cultivat pe circa 1,7 milioane ha, cu o

producţie totală de circa 13,5 milioane tone (FAO, 1998). Prunul este prezent pe toate continentele

globului, dar producţia cea mai mare este obţinută în Europa . Dintre ţările mari cultivatoare

amintim: China, SUA, Turcia, Argentina etc. În Europa, printre marii producători de prune sunt: ex

Iugoslavia, România, Bulgaria, Germania etc.

La nivelul anului 1997, în România erau circa 64,5 mii ha, iar producţia de fructe a fost de

491,6 tone. Producţia a scăzut simţitor faţă de anul precedent când s-au obţinut peste 663 tone.

Principalele judeţe producătoare de prune sunt Argeş, Vâlcea, Caraş-Severin, Sălaj, Bihor, Arad,

Buzău, Dâmboviţa etc.

Page 108: Pomo Logie

111

În ultimii ani o pondere tot mai mare din producţia de prune este obţinută în sectorul

privat. La nivelul anului 1997, 454,6 tone de prune, reprezentând 92,5% au fost obţinute în sectorul

privat.

8.3. Particularităţi biologice

8.3.1.Particularităţi de creştere

Creşterea sistemului radicular este dependentă de portaltoi. La pomii altoiţi pe corcoduş,

sistemul radicular este profund, ajunge la 120-130 cm, marea masă a rădăcinilor se amplasează în

stratul de sol cuprins între 20 şi 70 cm, la solul lucrat şi 10-40 cm la solul înierbat (Hoza, 1995).

Extinderea pe orizontală a rădăcinilor depăşeşte de 2-3 ori proiecţia coroanei, majoritatea

rădăcinilor active (60%) fiind amplasate la nivelul proiecţiei coroanei. Pomii altoiţi pe portaltoi

franc, au sistemul radicular mai superficial şi mai puţin extins lateral, dar au avantajul că pot

valorifica solurile subţiri şi mai grele. La unele soiuri de prun şi la portaltoi, se manifestă fenomenul

de drajonare, care este dăunător în livadă şi implică cheltuieli suplimentare de înlăturare a acestor

creşteri.

Trunchiul la majoritatea soiurilor este drept, uneori torsionat, cu ritidomul neted sau crăpat

sub formă de plăci poliedrice. Creşterea părţii aeriene este dependentă de portaltoi şi de agrotehnica

aplicată în livadă. Prunul poate să ajungă uşor la 8-10 m înălţime dacă creşte natural, dar în plantaţii

nu depăşeşte 5-5,5 m. Capacitatea de ramificare a soiurilor este diferită, existând soiuri care

formează coroane rare, aerisite şi uşor de întreţinut, (Stanley, Anna Späth) sau altele care ramifică

mult şi îşi îndesesc coroanele (Tuleu gras, Agen, Gras românesc, Vânăt românesc).

Prunul creşte bine în tinereţe, lungimea ramurilor anuale pot depăşi 1 m lungime, fapt ce

permite formarea rapidă a coroanelor prin tăieri în verde. Unele soiuri formează puţini lăstari

anticipaţi (Anna Späth, Stanley) iar altele au o capacitate mai mare de ramificare, uneori îndesind

prea mult coroana (Agen, Centenar). Fructificarea se realizează la unele soiuri pe ramuri mijlocii,

soiurile având o bună capacitate de ramificare, formează coroane mai dese (Vânăt românesc, Gras

românesc, Agen, Centenar), sau pe buchete ramificate, când coroanele sunt mai rare şi aerisite

(Stanley, Anna Späth, Rivers timpuriu).

8.3.2.Particularităţi de fructificare

Prunul prezintă muguri floriferi şi vegetativi, dispuşi solitar sau în grupuri. Înflorirea are

loc primăvara după celelalte specii drupacee, florile nefiind afectate de brumele şi îngheţurile din

primăvară. Din punct de vedere al momentului înfloririi soiurile se împart în următoarele grupe:

soiuri cu înflorire timpurie: Gras românesc, Victoria; cu înflorire mijlocie: Rivers timpuriu, Agen,

Stanley, Renclod Althan; sau cu înflorire târzie: Vânăt românesc, Anna Späth.

Page 109: Pomo Logie

112

Florile sunt în general hermafrodite, iar comportarea la polenizare este diferită. Sunt soiuri

autofertile (Anna Späth, Stanley, Vânăt românesc, Gras românesc etc.), autosterile (Rivers timpuriu,

Renclod Althan, Silvia, etc.) şi androsterile sau cu flori funcţional femele (Tuleu gras, Tuleu

timpuriu, Centenar, Albatros etc.). Pentru o bună polenizare şi fructificare, aşezarea soiurilor în

parcelă trebuie făcută cu atenţie, asocierea soiurilor androsterile cu cel puţin două soiuri bune

polenizatoare, care să se polenizeze între ele şi ambele să-l polenizeze pe cel androsteril. Soiul

adnrosteril nu se amplasează niciodată la marginea parcelei. Asocierea în plantaţie numai a două

soiuri din care un soi androsteril şi un soi polenizator, nu asigură rezultate bune în primăverile

dificile din punct de vedere climatic, când producţia este foarte slabă. Este cazul soiului Tuleu gras,

asociat cu Agen, în unele plantaţii din zona Olteniei. În primăverile reci, sau cu vânt, polenizarea

florilor este foarte slabă, iar producţia este mult sub potenţialul soiurilor amintite. La înfiinţarea

plantaţiilor, trebuie acordată mare atenţia pomilor care se cumpără şi se plantează, deoarece toate

soiurile care provin din Tuleu gras sunt androsterile şi deşi acestea ar putea asigura un conveier

convenabil în lunile iulie-august, nu se pot planta fără asigurarea unor polenizatori. Foarte bune

polenizatoare sunt considerate soiurile: Renclod Althan, Stanley, Agen, Anna Späth, Silvia etc.

La alegerea polenizatorilor, trebuie avută în vederea şi epoca de înflorire a soiurilor,

deoarece în funcţie de condiţiile climatice aceasta se eşalonează pe 7-10 zile. Stigmatul unei flori

este receptibil pentru polen 3-5 zile în funcţie de temperatura şi umiditatea aerului din perioada

înfloritului. De obicei, există o perioadă de suprapunere a înfloririi între soiuri şi ţinând seama de

faptul că, pentru o producţie normală este suficientă polenizarea a circa 20-30% din flori, se pot

asocia soiuri diferite în parcelă pentru polenizare încrucişată. Din totalul florilor, procentul de

legare poate ajunge la 45% dacă se asigură o bună polenizare, din care cad fiziologic 19-32%,

regăsindu-se pe pom la maturitate ca fructe circa 3-5% din numărul total al florilor. Fenomenul de

intersterilitate la prun este rar întâlnit.

Vârsta intrării pe rod a pomilor variază în funcţie de soi şi agrotehnică şi poate fi de 3-4 ani

la Agen, Stanley, Centenar şi 5-6 ani la Tuleu gras, Anna Späth. Capacitatea de producţie este mare

şi dependentă de soi, fiind cuprinsă între 15-25 t/ha în livezile cu densitate medie. Pe loturi

experimentale au fost obţinute producţii foarte mari de peste 50 t/ha la Anna Späth, Tuleu gras,

Centenar, la SCPP Vâlcea. La pomii solitari se pot obţine 30-100 kg/pom în funcţie de vârstă.

Alternanţa de fructificare este mai puţin întâlnită decât la măr, dar dacă pomii sunt

supraîncărcaţi, este secetă sau apar accidente climatice, pomii sunt susceptibili de a intra în

alternanţă.

Longevitatea plantaţiilor depinde de portaltoi (pe franc au o longevitate mai mică), de soi,

de gradul de favorabilitate a zonei şi este cuprinsă între 30 şi 40 de ani. Perioada de tinereţe este de

5-7 ani, iar după 25-30 de ani de fructificare, începe declinul.

Page 110: Pomo Logie

113

Test de autoevaluare

19. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

t. Care este ponderea culturii prunului în România?

u. Care este comportarea prunului la înflorire şi polenizare?

v. Care este potenţialul de rodire al prunului?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

x. Importanţa alimentară şi economică a prunului;

y. Arealul de cultură pe plan mondial;

z. Arealul de cultură în România;

aa. Particularităţile d ecreştere ale prunului;

bb. Particularităţile d efructificare.

8.4.Specii, soiuri şi portaltoi

Din multitudinea de specii ale genului Prunus, pentru pomicultură prezintă interes numai

câteva dintre ele, fie prin soiurile pe care le-au dat, fie ca portaltoi sau surse de gene pentru

ameliorare. Cele mai importante specii sunt:

- Prunus domestica L. - prunul vânăt european, este răspândit în Europa sud-estică şi

Caucaz, creşte ca pom de talie mijlocie, formează un sistem radicular relativ superficial, drajonează

puternic şi este tolerant la excesul de apă. Din această specie s-au format soiurile: Tuleu gras, Vânăt

românesc, Anna Späth etc.

- P. insitiţia Jusl. - goldanul sau scolduşul, este răspândit în Europa şi Asia, are cerinţe

reduse faţă de căldură, rezistent la ger, secetă şi boli şi este foarte productiv. Din goldan s-au format

soiurile din grupa Renclod, Mirabelele şi portaltoiul de Saint Julien.

Page 111: Pomo Logie

114

- P. cerasifera Ehrh. - corcoduşul, creşte spontan în Europa, are talie mijlocie, o bună

plasticitate ecologică, drajonează destul de mult şi are o variabilitate genetică mare. Este o specie

folosită ca polenizator, portaltoi sau chiar pentru fructe.

- P. spinosa L. - porumbarul, creşte spontan în Europa, Asia, Africa de nord, sub formă de

arbust de talie mică, foarte rezistent la ger şi secetă, cu pretenţii scăzute faţă de sol, are o capacitate

mare de drajonare, motiv pentru care este folosit pentru fixarea solurilor erodate. Local poate

prezenta şi interes ca portaltoi, dar numai biotipurile cu drajonare mai slabă.

Speciile de provenienţă orientală şi americană (P. ussuriensis, P. americana, P. hortulana,

P. nigra, P. triflora, P. simonii) sunt folosite ca sursă de gene de rezistenţă la boli.

Principalele soiuri din sortiment

Sortimentul de soiuri la prun este deosebit de bogat, având posibilitatea să găsim fructe în

stare proaspătă de la sfârşitul lunii iunie şi până la sfârşitul lunii octombrie, soiuri destinate

consumului direct sau industrializării. Deocamdată nu există o specificare clară a destinaţiei fiecărui

soi şi nici nu există soiuri numai pentru industrie, cu 2-3 excepţii, menţionându-se numai faptul că,

pentru industrializare sunt rentabile soiurile cu maturarea din a doua parte a lunii august, deoarece

acumulează mai multă substanţă uscată. Principalele soiuri cultivate în ţară, în ordinea maturării

sunt:

Rivers timpuriu - are vigoare mijlocie, este autosteril şi bun polenizator, are fructul

mijlociu, sferic-alungit, are culoare roşie-violacee şi pruină albăstruie, neuniformă ca grosime,

pulpa cărnoasă, alb-verzuie, dulce şi armonios acidulată, apreciată pentru masă. Se maturează la

sfârşit de iunie şi început de iulie.

Diana - are vigoare mijlocie, este parţial autofertil, are fructul mare, sferic, roşu-violaceu,

marmorat, pulpa groasă, neaderentă, cu gust dulce şi aromă slabă. Se maturează la începutul lunii

iulie.

Ialomiţa - este de vigoare mijlocie, autosteril, bun polenizator, are fructul mare, sferic sau

uşor alungit, colorat în maron-închis, cu pruină groasă, cenuşie, pulpa cărnoasă, potrivit de

consistentă, gust echilibrat, foarte apreciată pentru masă. Se maturează în a doua jumătate a lunii

iulie.

Vâlcean - are vigoare mijlocie sau mare în funcţie de portaltoi, fructifică pe buchete şi

ramuri mijlocii, înfloreşte târziu şi este autosteril. Fructul este mare, sferic, de culoare vânătă-închis,

are pulpa gălbuie, cărnoasă şi suculentă şi cu gust echilibrat. Se maturează în decada a treia a lunii

iulie.

Carpatin - are vigoare mică-mijlocie, formează coroane rare, bine garnisit cu ramuri

scurte şi mijlocii şi este androsteril. Fructul este mijlociu, sferic-alungit, de culoare albastră-închis,

Page 112: Pomo Logie

115

cu pruină cenuşie. Pulpa este galben verzuie, suculentă, fină, neaderentă la sâmbure. Se maturează

în prima decadă a lunii august.

Flora - are vigoare mare, cu o bună capacitate de ramificare, fructifică pe buchete şi

ramuri mijloci şi este androsteril. Fructul este mare, ovoidal sau sferic, albastru, cu pruină cenuşie.

Pulpa este alb-verzuie, suculentă, cu gust plăcut şi armonios. Se maturează în prima jumătate a lunii

august.

Tuleu timpuriu - este un soi destul de viguros, androsteril, cu fructul mare ovoidal, vânăt-

închis, cu pulpa cărnoasă, dulce şi armonios acidulată, fin aromată, destinat consumului în stare

proaspătă şi exportului. Se maturează la începutul lunii august.

Alina - are vigoare mică-mijlocie, fructificare pe buchete de mai şi este androsteril. Fructul

este mare, ovoidal, de culoare albastră-deschis, acoperit cu o pruină cenuşie. Pulpa are culoare

galben-verzuie, este consistentă şi cu gust plăcut. Se maturează în prima jumătate a lunii august.

Piteştean - pomul are vigoare mijlocie, este androsteril, are fructul mare, ovoidal, vânăt-

închis, cu pulpa cărnoasă, cu gust echilibrat, de calitate foarte bună pentru masă. Se maturează la

sfârşit de iulie şi început de august.

Centenar - este de vigoare mijlocie, este androsteril, are fructul mare şi foarte mare invers

ovoidal, de culoare maronie-închis, pătat cu roşu-violaceu şi cu o pruină groasă. Pulpa este de

consistenţă medie, are gust echilibrat, aromă fină şi calitate foarte bună. Se maturează în prima

jumătate a lunii august.

Silvia - este un soi de vigoare mijlocie-mare, autosteril şi bun polenizator, cu fructul mare

sau foarte mare, sferic alungit sau elipsoidal, de culoare maronie-roşcat, cu pruină groasă cenuşie.

Pulpa este cărnoasă, are gust echilibrat şi calitate foarte bună. Se maturează în prima jumătate a

lunii august.

Renclod Althan - soi viguros, autosteril, foarte bun polenizator, cu fructul sferic, roz-

violaceu, cu pruină albăstruie, pulpa cărnoasă, bine colorată, gust dulce şi aromă slabă. Se

maturează în a doua decadă a lunii august.

Agen - este un soi de vigoare mijlocie, parţial autofertil, ce formează coroane dese,

aglomerate, are fructul mic, invers ovoidal, de culoare roz-roşietică, cu pulpa galbenă-portocalie,

semiaderentă la sâmbure, moale, gust pronunţat dulce şi aromă slabă. Este destinat industrializării

prin uscare şi distilare. Se maturează la sfârşit de august şi început de septembrie.

Dâmboviţa - are vigoare mare, fructifică pe buchete şi ramuri mijlocii şi este androsteril.

Fructul este mare, ovoid, de culoare vânătă închis acoperit cu pruină cenuşie. Pulpa este galben-

verzuie, consistentă, suculentă şi cu gust plăcut. Se maturează la sfârşit de august.

Page 113: Pomo Logie

116

Tuleu gras - are vigoare mare, este androsteril, are lemnul fragil, fructul este mijlociu,

elipsoidal, vânăt-închis, cu pulpa crocantă, suculentă, dulce şi armonios acidulată, foarte bun pentru

masă sau industrializare. Se maturează la sfârşit de august şi început de septembrie.

Tuleu dulce - este viguros, are fructul mijlociu, invers-ovoidal de culoare roşie-vineţie cu

pruină albastră. Pulpa este moale, suculentă, dulce şi semiaderentă la sâmbure, este destinat

industrializării. Soiul dă rezultate în zona dealurilor, unde soiul Agen nu poate fi cultivat. Se

maturează la sfârşit de august şi început de septembrie.

Stanley - are vigoare mijlocie, fructifică pe buchete, este foarte productiv, precoce,

autofertil şi bun polenizator, este sensibil la viespea sâmburilor. Fructul este mare invers ovoidal, cu

o brazdă ventrală bine marcată, are culoare vânătă-negricioasă, pulpa semiconsistentă, gust

echilibrat şi destinaţie mixtă: consum şi industrializare. Se maturează la sfârşit de august şi început

de septembrie.

Gras ameliorat - are vigoare mare, este autofertil şi sensibil la viroze. Fructele sunt

mijlocii, sferice sau sferice alungite, de culoare vânătă negricioasă, cu pulpa neaderentă la sâmbure,

de consistenţă medie sau moale, dulce şi slab acidulată, foarte apreciată pentru industrializare. Se

maturează la sfârşit de septembrie.

Vânăt românesc - soi viguros, autofertil, foarte sensibil la viroze. Are fructul mic,

elipsoidal, vânăt-închis, cu pulpa verde-gălbuie, cu pruină groasă argintie, consistentă, pulpa dulce

şi uşor astringentă, intens aromată, cu însuşiri foarte bune pentru consum sau industrializare. Se

maturează în decadele 2-3 din septembrie.

Anna Späth - are vigoare mijlocie, este foarte productiv, parţial autofertil, fructifică pe

ramuri scurte. Fructul este mare, sferic sau ovoidal, uşor turtit la ambele capete, maroniu-vineţiu, cu

pruină groasă, pulpa groasă, cărnoasă, verde-gălbuie, potrivit de dulce şi slab acidulată, destinată

consumului sau industrializării. Dă rezultate bune până în zona dealurilor mijlocii. Se maturează în

luna septembrie.

Record - are vigoare mijlocie, fructifică pe buchete şi este autosteril. Fructul este sferic

alungit, vânăt închis, cu pruină albastră. Pulpa este galben verzuie, consistentă, suculentă, fin

aromată, apreciată pentru masă. Se maturează la mijlocul lunii septembrie.

Sortimentul de portaltoi

În pepinieristică, la producerea materialului săditor de prun se utilizează portaltoi

generativi şi vegetativi. Portaltoii generativi mai utilizaţi sunt: corcoduşul, prunul franc, P.

Marianna şi pe scară mai redusă piersicul, zarzărul şi porumbarul.

Corcoduşul este cel mai utilizat portaltoi pentru prun, deoarece se înmulţeşte uşor şi

realizează grosimea de altoire din primul an. Imprimă pomilor o bună plasticitate şi adaptabilitate

Page 114: Pomo Logie

117

la diferite condiţii de sol, imprimă vigoare mare pomilor, dar nu are afinitate cu unele soiuri: Tuleu

gras, Gras românesc, Record etc.

Prunul franc se obţine din sâmburii unor soiuri locale, fiind omologaţi şi utilizaţi mai

mulţi portaltoi: Oteşani 8, Renclod verde, Voineşti B, Gălbior, Scolduşe şi Buburuz. Prunul franc

are o bună afinitate cu toate soiurile, imprimă o vigoare mai mică soiurilor, dar puieţii cresc greu în

pepinieră. Francul asigură o productivitate bună, o înrădăcinare mai superficială şi posibilitatea de a

valorifica solurile mai subţiri, este mai sensibil la ger şi secetă decât corcoduşul.

Portaltoii vegetativi sunt puţin utilizaţi datorită plasticităţii mai reduse pe care o au. Există

o serie de selecţii de perspectivă ce se pot înmulţi şi prin butaşi.

- Saint Julien A - este o selecţie obţinută la East Malling, se înmulţeşte prin butaşi

lemnificaţi şi marcotaj. Are afinitate cu majoritatea soiurilor de prun, imprimă precocitate şi vigoare

mijlocie.

- Saint Julien K - selecţie obţinută tot în Anglia, se înmulţeşte prin butaşi, imprimă

vigoare mijlocie soiurilor, este sensibilă la calcar dar rezistă bine la solurile grele.

- Pixy - este un portaltoi vegetativ obţinut în Anglia, se înmulţeşte prin butaşi lemnificaţi,

are afinitate bună la altoire şi imprimă vigoare mică.

- Oteşani 11 - este un portaltoi vegetativ, ce imprimă vigoare mică-mijlocie, este o selecţie

de prun cu bună afinitate de altoire.

- Corcoduş 163 - o selecţie de corcoduş care se înmulţeşte vegetativ prin butaşi

lemnificaţi, pe platforme de înrădăcinare.

De dată mai recentă au fost omologaţi doi portaltoi vegetativi C5 şi CPC, fiind selecţii de

corcoduş cu înmulţire vegetativă.

Test de autoevaluare

20. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

f. Enumeraţi 3 specii ale genului Prunus, cu importanţă în

formarea soiurilor.

g. Enumeraţi 5 soiuri de prun cu maturare în a doua jumătate

a coveerului varietal.

Page 115: Pomo Logie

118

c. Care sunt cei mai importanţi portaltoi ai prunului?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Principalele specii de Prunus de interes pentru crearea de

soiuri noi

Principalele soiuri de prun din sortiment.

Principalii portaltoi ai prunului.

8.5.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Prunul constituie una din culturile pomicole de bază, ocupă locul II după

măr şi găseşte condiţii de creştere şi fructificare pe tot cuprinsul ţării. A

fost cultivat din cele mai vechi timpuri pentru calitatea fructelor folosite

în alimentaţie la nivel familial, ca materie primă pentru industrie, iar

lemnul are o serie de utilizări în industria mobilei, industria chimică şi în

artizanat.

b. Florile prunului sunt în general hermafrodite, iar comportarea la

polenizare este diferită. Sunt soiuri autofertile (Anna Späth, Stanley,

Vânăt românesc, Gras românesc etc.), autosterile (Rivers timpuriu,

Renclod Althan, Silvia, etc.) şi androsterile sau cu flori funcţional

femele (Tuleu gras, Tuleu timpuriu, Centenar, Albatros etc.). Pentru a

avea o bună legare a fructelor trebuie plantate 3-4 soiuri în parcelă.

c. Capacitatea de producţie este mare şi dependentă de soi, fiind cuprinsă

între 15-25 t/ha în livezile cu densitate medie. Pe loturi experimentale au

Page 116: Pomo Logie

119

fost obţinute producţii foarte mari de peste 50 t/ha la Anna Späth, Tuleu

gras, Centenar, la SCPP Vâlcea. La pomii solitari se pot obţine 30-100

kg/pom în funcţie de vârstă

Întrebarea 2.

a. Principalele 3 specii de prun sunt:

Prunus domestica L. - prunul vânăt european, este răspândit în Europa

sud-estică şi Caucaz, creşte ca pom de talie mijlocie, formează un sistem

radicular relativ superficial, drajonează puternic şi este tolerant la excesul de

apă. Din această specie s-au format soiurile: Tuleu gras, Vânăt românesc, Anna

Späth etc.

- P. insitiţia Jusl. - goldanul sau scolduşul, este răspândit în Europa şi

Asia, are cerinţe reduse faţă de căldură, rezistent la ger, secetă şi boli şi este

foarte productiv. Din goldan s-au format soiurile din grupa Renclod, Mirabelele

şi portaltoiul de Saint Julien.

- P. cerasifera Ehrh. - corcoduşul, creşte spontan în Europa, are talie

mijlocie, o bună plasticitate ecologică, drajonează destul de mult şi are o

variabilitate genetică mare. Este o specie folosită ca polenizator, portaltoi sau

chiar pentru fructe.

b. Dintre soiurile cu maturare în a adoua parte a sezonului se pot aminti:

Tuleu gras, Agen, Stanley, Vânăt de Italia, Gras ameliorat, Anna Spath

etc..

c. Prunul se altoieşte în principal pe doi portaltoi: prunul franc, obţinut din

sâmburii unor soiuri (Buburuz, Renclod verde, Rşior văratec, Oteşani 8 etc.)

Page 117: Pomo Logie

120

şi corcoduş care se poate înmulţi generatriv sau generativ.

8.6.Lucrarea de verificare nr. 5

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 1.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

40. Care sunt posibilităţile de valorificare a prunelor?

41. Caracterizaţi capacitatea de creştere a sistemului radicular al prunului,

2 p.

42. Care este capacitate de ramificare a soiurile de prun ? Exemplificaţi. 2

p.

43. Cum se grupează soiurile de prun în parcelă pentru asigurarea

polenizării? Exemplificaţi. 2p.

44. Stabiliţi un sortiment cu 7 soiuri cu maturare eşalonată, dar şi cu

asigurarea polenizării încrucişate? Exemplifiaţi. 2 p.

8.7.Bibliografie minimală

23. Chira Lenuţa, D. Hoza – Cultura prunului, Editura MAST, 2007.

24. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

25. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

26. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 118: Pomo Logie

121

Page 119: Pomo Logie

122

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 9

CULTURA PRUNULUI. ECOLOGIE, PARTICULARITĂŢI

TEHNOLOGICE

CUPRINS 114

9.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 9 114

9.2. Cerinţele prunului faţă de factorii de mediu 114

9.3. Particularităţi tehnologice 117

9.4. Comentarii şi răspunsuri la teste 122

9.5. Lucrare de verificare 123

9.6. Bibliografie minimală 123

Introducere

În această unitate se continuă prezentarea culturii prunului cu cerinţele faţă de factorii de

mediu, tehnologia de producere a materialului săditor, tehnologia de înfiinţare şi întreţinere a

plantaţiilor. Se vor prezenta anumite particularităţi de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea

livezii, cât şi la exploatarea ei pentru a avea rezultate corespunzătoare.

9.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 9

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi cerinţele prunului faţă de temperatură;

Să cunoaşteţi cerinţele prunului faţă de lumină;

Să cunoaşteţi cerinţele prunului faţă de apă;

Să cunoaşteţi cerinţele prunului faţă de sol

Să cunoaşteţi particularităţile de producere a materialului săditor;

Să cunoaşteţi particularităţile tehnologice.

9.2.Cerinţele prunului faţă de factorii de mediu

Temperatura. Prunul are pretenţii moderate faţă de căldură, acestea fiind mai mici decât

la păr şi uşor mai mari sau apropiate cu ale mărului. Reuşeşte bine în zonele în care temperatura

medie anuală este de 8,5-11°C, pentru unele soiuri chiar în jur de 8°C (Gras românesc, Vânăt

Page 120: Pomo Logie

123

românesc). Nu toate soiurile merg bine în toate zonele pomicole, unele sunt mai pretenţioase la

căldură şi reuşesc numai până în zona dealurilor mijlocii (Agen, Stanley, Anna Späth, Silvia), altele

(Gras românesc, Vânăt românesc) pot ajunge pe versanţii sudici până în zona premontană, la peste

700 m. Există diferenţe între soiurile europene şi cele chino-japoneze în ceea ce priveşte necesarul

în frig, deci lungimea perioadei repausului obligatoriu. Soiurile orientale au un repaus obligatoriu

mai scurt, pornesc mai devreme în vegetaţie, uneori chiar în ferestrele de iarnă. Din această cauză

încercările de introducere în sortimentul românesc a unor astfel de soiuri foarte valoroase nu a

reuşit. În timpul repausului, rezistenţa prunului este mare, tolerează fără probleme temperaturi de -

31°C. Bobocii floriferi rezistă la -4,4°C, florile deschise la -0,5...-2,2°C, iar fructele legate la -0,5...-

1,1°C. Pentru legarea fructelor temperatura medie zilnică optimă este de 10-12°C, minima nu

trebuie să scadă sub 2°C, iar maxima peste 25°C, altfel florile cad în masă. În timpul verii,

temperatura mai mare de 35°C determină blocarea creşterii şi arsuri pe frunzele tinere.

Temperatura dintr-o anumită zonă este importantă şi pentru maturarea fructelor. Soiurile

timpurii se maturează după acumularea unei sume de temperatură de 1400-1800°C, 2200-2400°C

pentru cele mijloci şi 2800-2900°C pentru cele târzii.

Apa. Prunul are cerinţe mari faţă de apă, cerinţe care sunt satisfăcute acolo unde cantitatea

de precipitaţii este de peste 650-700 mm anual. În zonele mai uscate (stepă şi silvostepă) reuşeşte

numai în condiţii de irigare. Pretenţiile faţă de apă sunt diferite între soiuri. Astfel, soiul Gras

românesc reuşeşte numai unde umiditatea este bună, de obicei în zona dealurilor mijlocii şi înalte,

în timp ce Anna Späth şi Agen dau rezultate bune şi în condiţii cu deficit hidric. Soiul Vânăt de

Italia este pretenţios la microclimat, pentru fructificare necesită umiditate şi căldură, zone cu

influenţă mediteraneană, altfel producţia este nesemnificativă, deşi este un soi de calitate şi destul

de mult răspândit în sudul şi vestul ţării.

Cerinţele faţă de apă sunt influenţate de portaltoi şi de epoca de maturare. Folosirea

caisului ca portaltoi, asigură o rezistenţă mai bună la secetă. Pentru acelaşi portaltoi, soiurile târzii

au cerinţe mai mari faţă de apă decât cele cu maturare timpurie. Excesul de apă din sol este suportat

mai bine de pomii altoiţi pe franc, dacă nu este de durată. Dacă excesul de apă persistă sistemul

radicular piere prin asfixiere. Umiditatea relativă ridicată a aerului creează condiţii pentru atacul

unor boli criptogamice: Monilinia, Xanthomonas, Polystigma etc., şi aceste microzone trebuie pe

cât posibil evitate în momentul înfiinţării plantaţiilor.

Lumina. Cerinţele prunului faţă de lumină nu sunt mari, el poate valorifica toate tipurile

de teren din punct de vedere a pantei. Plantarea prea deasă a pomilor determină în timp uscarea

părţii bazale a coroanei, cu efecte mult mai severe decât plantarea pomilor pe expoziţii nordice.

Lipsa luminii determină degarnisirea treptată a coroanei, fructele se colorează mai puţin şi sunt de

calitate inferioară. Pentru asigurarea unor condiţii normale desfăşurării proceselor fiziologice,

Page 121: Pomo Logie

124

trebuie corelată distanţa de plantare cu vigoarea pomilor şi asigurarea iluminării coroanei prin

tăierea de întreţinere.

Solul. Faţă de sol prunul practic nu are pretenţii dacă ceilalţi factori nu sunt restrictiv, în

sensul că valorifică aproape toate tipurile de sol. Se poate planta pe solurile subţiri, grele (argila sub

55%), cu pH-ul cuprins între 5,4 şi 8,3 şi conţinutul în calcar activ sub 10%. Pentru producţii mari şi

de calitate, se poate planta pe solurile brun roşcate, podzoluri, soluri brune de pădure etc., sau chiar

pe nisipuri, în condiţii de irigare. Nu suportă conţinut mai mare de 10% calcar activ în sol.

Test de autoevaluare

21. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

w. Care este zona de cultură recomandată pentru prun, din punct d

eveder a pretenţiilor faţă de temperatură?

x. Care sunt limitele de toleranţă la frig a mugurilor, florilor şi

fructelor?

y. Care este limita de rezistenţă a prunului faţă de calcarul activ

din sol?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

cc. Cerinţele prunului faţă de temperatură;

dd. Cerinţele prunului faţă de lumină;

ee. Cerinţele prunului faţă de apă;

ff. Cerinţele prunului faţă de sol;

Page 122: Pomo Logie

125

9.3 Particularităţi tehnologice

9.3.1.Producerea materialului săditor.

În prezent, se utilizează aproape în exclusivitate pomi altoiţi, cu mici excepţii, pe plan local,

se mai plantează drajoni proveniţi de la soiuri destinate distilării (Gras românesc, Roşior văratic

etc.). Altoirea materialului se face în pepinieră, pe portaltoi franc sau corcoduş. Se foloseşte mai

mult corcoduşul, deoarece creşte mai repede şi ajunge la grosimea de altoire în primul an, dar

imprimă neuniformitate pomilor în livadă. Portaltoiul franc (din sâmburii soiurilor Buburuz, Roşior

văratic, Voineşti B etc.) asigură o mai bună uniformitate a pomilor în livadă, dar creşte mai greu în

pepinieră şi nu ajung toţi puieţii la grosimea de altoire în primul an. Pentru valorificarea terenurilor

mai uscate se pot folosi ca portaltoi caisul sau chiar porumbarul. Deşi corcoduşul este mult folosit

ca portaltoi, trebuie ştiut faptul că nu toate soiurile au afinitate bună, ca de exemplu: Tuleu gras,

Anna Späth, Nectarina roşie etc.

9.3.2. Specificul înfiinţării plantaţiilor de prun

Sistematizarea terenului, fertilizarea de bază şi mărunţirea solului se fac la fel ca la

celelalte specii prezentate. Cantitatea de îngrăşăminte care se aplică este în jur de 40-60 t/ha gunoi

de grajd, 500-600 kg superfosfat şi 200-300 kg/ha sare potasică, care se încorporează în sol printr-o

arătură la 24-25 cm.

Distanţele de plantare folosite se corelează cu vigoarea pomilor şi acestea nu trebuie să fie

mai mici de 4-5 m între rânduri şi 3-4 m între pomi pe rând, ajungând la 6 m între rânduri la soiurile

viguroase: Tuleu gras, Renclod Althan, Gras românesc. Pentru plantaţiile destinate industrializării,

cu mecanizarea lucrării de recoltat, spaţiul dintre rânduri trebuie să fie de 7-8 m. Amplasarea

prunului în spaţiu, se face ţinând seama de cerinţele lui faţă de factorii de mediu. Pe dealurile joase

şi mijlocii, unde cantitatea de apă este suficientă, dau rezultate bune cele mai valoroase soiuri:

Tuleu gras, Stanley, Anna Späth, Centenar etc. Pe dealurile mijlocii, prunul se amplasează pe întreg

versantul, mai puţin pe văile reci, pe dealurile înalte, se amplasează pe treimea mijlocie a pantei, pe

expoziţii sudice, sud-estice sau sud-vestice, iar în zonele cu precipitaţii mai puţine, se amplasează

pe expoziţie nordică şi în treimea inferioară a versanţilor unde deficitul hidric este mai redus.

Epoca optimă de plantare este toamna, după căderea frunzelor, până la îngheţarea solului,

sau dacă din anumite motive lucrarea nu s-a putut încheia, se continuă primăvara cât mai devreme,

când condiţiile climatice permit intrarea pe teren. Se poate planta şi în ferestrele iernii dacă solul nu

este îngheţat şi temperatura nu scade sub 2-3 °C, pentru a nu afecta sistemul radicular. Aşezarea

soiurilor în parcelă se face alternativ, grupându-se cele cu înflorire simultană şi cu perioadă

apropiată de maturare a fructelor, pentru polenizare încrucişată şi respectiv, pentru a se putea face

tratamentele fitosanitare în perioada verii.

Page 123: Pomo Logie

126

Formele de coroană cele mai folosite sunt: vasul ameliorat şi întârziat, deşi prunul nu

necesită imperios această formă de coroană, este des întâlnită în Muntenia şi Oltenia, urmează

piramidele şi fusul zvelt, cât şi formele aplatizate: palmeta liberă, evantai şi drapelul comercial.

Pentru formarea cât mai rapidă a coroanelor se apelează la potenţialul deosebit de creştere a pomilor

tineri, care prin lucrări în verde permit scurtarea perioadei de formare cu 1-2 ani. Nu se recomandă

nici la această specie tăierea pomilor tineri decât ceea ce este strict necesar. Deoarece prunul creşte

foarte viguros în primii ani, se lasă pomii să fructifice, timp în care unghiurile de inserţie se deschid

sub greutatea fructelor, după care se face tăierea de încadrare şi finalizare a formei de coroană

dorite. La soiurile care au tendinţă de creştere exagerată în detrimentul ramificării, se ciupesc

lăstarii de prelungire la distanţa de ramificare convenabilă, sau eventual se scurtează în primăvară

ramurile anuale, dacă efectul ciupirii nu a fost cel dorit. La soiurile care au lemnul fragil (grupa

Tuleu) trebuie acordată atenţie la reglarea corespunzătoare a unghiurilor de inserţie a şarpantelor, în

jur de 45-55 grade, pentru a evita dezbinarea lor sub încărcătura de fructe. Deoarece majoritatea

portaltoilor drajonează, este foarte important ca aceştia să fie înlăturaţi cât mai devreme, pentru a

nu concura creşterea pomului.

9.3.3.Specificul întreţinerii plantaţiilor de prun

Tăierea de producţie se bazează pe reducţia şi simplificarea semischeletului, în funcţie de

tipul de fructificare şi de încărcătura de muguri de rod. Este bine ca prunul să fie tăiat anual, pentru

a asigura creşteri noi, necesare formării viitoarelor ramuri de rod, normarea producţiei şi evitarea

alternanţei de fructificare, rărirea coroanelor pentru pătrunderea luminii, înlăturarea ramurilor

lacome din partea superioară a coroanei şi menţinerea pomilor în spaţiul lăsat prin distanţa de

plantare. În perioada de maximă fructificare la unele soiuri apar arcade de rodire, care trebuie

întinerite, prin transferul creşterii pe ramuri tinere apărute în zona de maximă curbură. Soiurile care

fructifică pe ramuri lungi (Tuleu gras, Gras românesc, Vânăt românesc etc.), necesită o atentă rărire

a acestor ramuri şi nu scurtarea lor, pentru asigurarea iluminării suficiente a elementelor coroanei.

În perioada de bătrâneţe, tăierile se amplifică şi se fac şi la nivelul scheletului pentru a stimula

întinerirea pomilor şi prelungirea perioadei de exploatare a livezii.

Întreţinerea solului. În livezile tinere solul se cultivă cu specii legumicole, cartofi sau

chiar specii folosite ca îngrăşăminte verzi în zonele nisipoase. În plantaţiile mature, solul se poate

lucra acolo unde cantitatea de precipitaţii este mai mică, sau se înierbează intervalele cu lucrarea

sau mulcirea solului pe rândul de pomi. Folosirea erbicidelor în lungul rândului aduce reale avantaje

în combaterea buruienilor perene sau anuale, mai dificil de combătut mecanic. În plantaţiile de

prun, intervalele dintre rânduri se folosesc frecvent pentru producerea furajelor, fără să provoace

dezavantaje pentru prun. Cosirea fânului trebuie făcută în concordanţă cu lucrările de protecţie

Page 124: Pomo Logie

127

fitosanitară, respectând timpul de pauză dintre tratamente şi cosit, în funcţie de produsele folosite.

Neluarea în calcul a acestor aspecte, poate avea consecinţe negative asupra animalelor care

consumă aceste furaje. În zona colinară, unde de obicei solul este înţelenit, trebuie lucrat solul cel

puţin circular sub proiecţia coroanei pentru a favoriza pe de o parte acumularea apei din ploi, iar pe

de altă parte a evita pierderea apei prin capilaritate.

Irigarea este obligatorie în plantaţiile tinere şi în zonele în care, în lunile mai, iunie şi iulie

nu cad cel puţin 200-250 mm precipitaţii. Desigur, administrarea apei este dependentă de tipul

plantaţiei şi de posibilităţile de care se dispune, dar pentru producţiile performante apa constituie un

factor limitativ. Norma de udare este de 300-400 m3/ha pentru a se umecta profilul de sol în care

sunt distribuite majoritatea rădăcinilor. Condiţii optime de creştere a pomilor se asigură atunci când,

în sol se menţine o umiditate de 70% din capacitatea de câmp.

Fertilizarea plantaţiilor de prun se face în funcţie de starea de fertilitate a solului, stabilită

prin analize de sol sau prin diagnoze foliare. La aplicarea dozelor de îngrăşăminte trebuie avut în

vedere faptul că pomii valorifică circa 30-40% din cantitatea administrată, iar din aceasta o parte

este blocată în organele permanente ale pomului, iar altă parte se exportă prin recoltă, frunze şi

lemnul care cade la tăiere. Pentru a compensa toate aceste consumuri, o plantaţie matură de prun are

nevoie anual, la unitatea de suprafaţă, de circa 100-120 kg azot, 60-70 kg fosfor, 100-120 kg potasiu

şi periodic 30-40 t de gunoi de grajd. Aceste doze se ajustează în funcţie de cantitatea de precipitaţii

din zonă (la precipitaţii mai multe spălarea este mai mare şi deci cantitatea de îngrăşăminte aplicate

va fi mai mare), de însuşirile fizico-chimice ale solului etc. Momentul aplicării îngrăşămintelor este

încă discutat de cercetători. Trebuie aplicate toamna înaintea arăturii, fosforul, potasiul,

îngrăşămintele organice şi o treime din azot şi primăvara, fracţionat în două doze, restul de azot, la

înflorire şi în timpul creşterii intense a lăstarilor. Pe solurile nisipoase se pot folosi cu succes

îngrăşăminte verzi semănate toamna şi încorporate în luna mai.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor

Pentru a avea fructe de calitate, pomii trebuie să-şi menţină pe toată perioada de vegetaţie

frunzişul sănătos, iar fructele să nu fie atacate de o serie de dăunători. Dintre bolile care afectează

prunul se pot aminti: deformarea fructelor sau hurlupii, pătarea roşie, monilioza, ciuruirea

bacteriană etc., iar dintre dăunători: viespea fructelor, viespea sâmburilor, viermele prunelor,

afidele care sunt şi vectori ai virozelor etc. Combaterea se face prin 2-3 tratamente în perioada de

repaus şi 8-10 tratamente în perioada de vegetaţie, cu amestecuri de fungicide şi insecticide, în

funcţie de numărul dăunătorilor care apar, sau se fac tratamente de acoperire la avertizare (tabelul

12).

Maturarea şi recoltarea fructelor

Page 125: Pomo Logie

128

Maturarea fructelor în funcţie de soi, se manifestă printr-o serie de modificări morfologice la nivelul

fructului, când acesta se colorează caracteristic soiului, cantitatea de pruină se îngroaşă, pulpa

devine mai moale, cantitatea de zahăr este în creştere, iar aciditatea scade. Soiul Stanley îşi

colorează bine fructele cu o lună înaintea maturităţii de recoltare, deci trebuie ştiut că, el se

recoltează în septembrie deşi se colorează bine din prima decadă a lunii august.

Fructele, odată recoltate din pomi, nu mai continuă maturarea, motiv pentru care stabilirea

momentului de recoltare este foarte important. Recoltate la maturitatea de consum, majoritatea

soiurilor sunt perisabile şi nu se pot transporta şi manipula. Pentru consumul în stare proaspătă,

recoltarea se face cu 5-7 zile înaintea maturităţii de consum, manual, fără a şterge pruina care le dă

un aspect proaspăt şi se aşează direct în ambalajele de livrare, iar pentru industrializare recoltarea se

face la maturitatea deplină prin scuturare. Nu se recomandă baterea pomilor cu prăjina (cum se mai

face pe alocuri) deoarece aşa se rup o mare parte din ramurile de rod, care sunt responsabile de

producţia anului următor şi pomii intră în alternanţă de fructificare.

Tabelul 9.1.

Tratamentele recomandate în plantaţiile de prun

Fenofaza Agentul patogen Pesticide recomandate

1. Repaus

vegetativ

Păduchele din San José,

păduchele ţestos, ouă de iarnă

Oleoekalux 1,5%, Oleocarbetox 3%,

Applaud 0,05 + ulei horticol 0,2%

2.Începutul

înfloririi

Ciuruirea bacteriană,

monilioză, pătarea roşie, ouă

de acarieni

Turdacupral 0,4%, zeamă bordeleză 0,5%

3. Începutul

scuturării

petalelor

Idem 2 + viespi Dithane M 45 0,2%, Folpan 0,3%, Polyram

0,25%, Captadin 0,25% + Diazol 0,15%,

Decis 0,3%, Chinmix 0,03%, Sumi-alpha

0,04%, Zolone 0,2%.

4. după 10-12 zile Pătarea roşie, monilioză,

ciuruire, viespi, afide

Dithane M 45 0,2%, Folpan 0,3%, Polyram

0,25%, Captadin 0,25% + Ekalux 0,1%,

Carbetox 0,5%, Sintox 0,1%

5-6. la 8-10 zile Idem 4 + viermele prunelor Alte combinaţii de fungicide + insecticide

decât la precedentul tratament

7-8. La 8-10 zile Idem 5 + păduchele din San

José, afide

Fungicid + insecticid: Applaud 0,04%,

Ekalux 0,1%, Mospilan 0,03%, Carbetox

0,5%

9-10. La

avertizare

Păduchele din San José,

minatore, defoliatoare, afide,

acarieni

Fungicid + insecticid + acaricid: Danirun

0,06%, Nisorun 0,03%, Mitigan 0,2%, Mitac

0,2%

11-12. La 10-14

zile după trat. 10

Monilioză, viermele prunelor,

minatore, defoliatoare, acarieni

Rovral 0,1%, Sumilex 0,1% + Chinmix

0,0%, Decis 0,04% + acaricid.

13-14. După

căderea frunzelor

Ciuruire, monilioză, ouă de

insecte

Turacupral 0,5%, zeamă bordeleză 2%,

sulfat de cupru 1-2%

Page 126: Pomo Logie

129

Recoltarea mecanizată impune stabilirea unor distanţe convenabile la înfiinţarea livezii,

alegerea unor soiuri care se pretează la scuturare (cu desprinderea uşoară a fructelor) şi eventual

aplicarea unor tratamente cu produse care provoacă abscisia fructelor.

Test de autoevaluare

22. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

h. Ce sunt arcadele de fructificare?

i. Care sunt distanţele de plantare recomandate la prun?

Exemplificaţi

c. Care sunt dăunătorii mai importanţi ai prunului?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Tehnologia de producere a pomilor altoiţi

Tehnologia de înfiinţare a plantaţiilor.

Tehnologia de întreţinere a plantaţiilor

Problemele de protecţie fitosanitară a prunului.

Page 127: Pomo Logie

130

9.4.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Prunul are pretenţii moderate faţă de temperatură, acestea fiind mai mici

decât la păr şi uşor mai mari sau apropiate cu ale mărului. Reuşeşte bine în

zonele în care temperatura medie anuală este de 8,5-11°C, pentru unele

soiuri chiar în jur de 8°C (Gras românesc, Vânăt românesc). Nu toate

soiurile merg bine în toate zonele pomicole, unele sunt mai pretenţioase la

căldură şi reuşesc numai până în zona dealurilor mijlocii (Agen, Stanley,

Anna Späth, Silvia), altele (Gras românesc, Vânăt românesc) pot ajunge pe

versanţii sudici până în zona premontană, la peste 700 m.

b. În timpul repausului, rezistenţa prunului este mare, tolerează fără probleme

temperaturi de -31°C. În primăvară, bobocii floriferi rezistă la -4,4°C,

florile deschise la -0,5...-2,2°C, iar fructele legate la -0,5...-1,1°C. Pentru

legarea fructelor temperatura medie zilnică optimă este de 10-12°C,

minima nu trebuie să scadă sub 2°C, iar maxima peste 25°C, altfel florile

cad în masă.

c. Faţă de calcarul activ din sol, prunul are o toleranţă limitată, nu suportă

valori mai mari de circa 10%?

Întrebarea 2.

a. Arcadele de fructificare sunt ramuri de semischelet, uneori de schelet, care

sunt arcuite, de obicei sub greutatea fructelor, unele peste altele, fără a

permite pătrunderea luminii printre ele în interiorul coroanei. Din cauza

umbririi reciproce, partea inferioara se degarniseşte, fructifică slab, motiv

pentru care cu ocazia tăierilor trebuie înlăturată partea descendentă, cu

scopul de a redresa ramura şi de a transfera creşterea oblic ascendent.

b. Distanţele de plantare folosite se corelează cu vigoarea pomilor şi forma

de coroană, acestea nu trebuie să fie mai mici de 4-5 m între rânduri şi

3-4 m între pomi pe rând, ajungând la 6 m între rânduri la soiurile

viguroase: Tuleu gras, Renclod Althan, Gras românesc. Pentru

plantaţiile destinate industrializării, cu mecanizarea lucrării de recoltat,

Page 128: Pomo Logie

131

spaţiul dintre rânduri trebuie să fie de 7-8 m pentru a permite accesul

utilajelor de recoltare.

c. Dăunătorii mai importanţi ai prunului sunt: viespea sâmburilor, pentru

care tratamentul trebuie să surprindă momentul depunerii pontei şi/sau

folosirea insecticidelor sistemice; păduchii ţestoşi, păduchii de frunze, în

special la livezile tinere, viermele prunelor, viespea neagră etc. Pentru

rezultate bune, trebuie luate măsuri de prevenire (distrugerea plantelor

gazdă) şi tratamente de iarnă şi în perioada de vegetaţie.

9.5.Lucrarea de verificare nr. 5

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 9.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

45. Care sunt dificultăţile la producerea pomilor altoiţi la prun? 2 p.

46. Stabiliţi sortimentul de prun pentru o plantaţie situată la altitudinea de

500-550 m, 2 p.

47. Cum se poate evita alternanţa de fructificare la prun ? Exemplificaţi. 2

p.

48. Care este doza de îngrăşăminte recomandată la prunul în livada pe

rod? 2p.

49. Cum se stabileşte momentul recoltării prunelor în funcţie de destinaţia

fructelor? Exemplifiaţi. 2 p.

9.6.Bibliografie minimală

Page 129: Pomo Logie

132

27. Chira Lenuţa, D. Hoza – Cultura prunului, Editura MAST, 2007.

28. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

29. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

30. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 130: Pomo Logie

133

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 10

CULTURA CAISULUI. IMPORTANŢĂ, ORIGINE, PARTICULARITĂŢI BIOLOGICE

CUPRINS 124

10.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 10 124

10.2. Importanţă, origine şi aria de răspândire a culturii caisului 124

10.3. Particularităţi biologice 126

10.4. Specii, soiuri, portaltoi 129

10.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 133

10.6. Lucrare de verificare 134

10.7. Bibliografie minimală 135

Introducere

În această unitate ne familiarizăm la început cu aspecte generale despre cais: importanţă,

origine, areal de răspândire, iar apoi vedem care sunt particularităţile biologice, modul de creştere şi

fructificare. Vom vedea anumite particularităţi legate de comportarea la înflorire-polenizare care nu

crează probleme deosebite privind asocierea soiurilor şi exploatarea livezii

10.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 10

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi importanţa culturii caisului;

Să cunoaşteţi originea şi aria de răspândire a caisului;

Să cunoaşteţi particularităţile de creştere ale caisului;

Să cunoaşteţi particularităţile de fructificare ale caisului;

Să cunoaşteţi sortimentul de soiuri şi portaltoi;

10.2.Importanţa, originea şi aria de răspândire a culturii caisului

Importanţă

Caisele sunt foarte căutate de consumatori, atât ca fructe de desert cât şi prelucrate în diverse

moduri. Cererea mare de fructe este determinată de însuşirile lor calitative şi tehnologice,

compoziţia biochimică complexă şi gustul foarte plăcut, aroma specifică etc.

Page 131: Pomo Logie

134

În compoziţia biochimică a fructelor sunt o serie de componente importante pentru nutriţia

omului, dintre care, (la 100 g pulpă): 10,6-21,7% substanţă uscată, 6-16,6% zahăr total, 0,55-1,1%

pectine, 1,09-1,64% proteine, 0,6-0,86% substanţe minerale din care: K 75-112 mg%, P 21-32

mg%, Ca 6-14 mg%, Mg, S, Na, 0,41-3,20 mg% vitamina A, 8-27 mg% vitamina C, 35-38 mg%

vitamina P, 0,72-1,8 mg% vitamina E, valoarea energetică este de 21-77 calorii la 100 g etc. După

cum reiese din datele de mai sus, prin compoziţia biochimică caisele asigură organismului uman

toate componentele de care are nevoie pentru desfăşurarea în condiţii bune a metabolismului.

Caisele se folosesc şi pentru efectul lor favorabil în digestie, datorat reacţiei alcaline, în producerea

hemoglobinei, în anemie etc. Valoarea alimentară ridicată a caiselor şi a produselor finite pe bază

de caise, au determinat specialiştii din domeniul cercetării ştiinţifice să diversifice mult sortimentul,

prin crearea sau introducerea în cultură a unor soiuri care să se comporte bine în condiţiile climatice

din România.

Sâmburii caiselor sunt foarte bogaţi în substanţe nutritive, conţinând 28% substanţe

pectice, 29-57% grăsimi, 3% săruri minerale etc., pot fi folosiţi ca materie primă pentru extracţia

amigdalinei etc.

Din punct de vedere tehnologic caisul este apreciat de cultivatori deoarece pomii intră

repede pe rod şi au o mare capacitate de producţie.

Capacitatea de adaptare redusă la anumite condiţii de mediu, diferite de cele în care s-au

format soiurile şi mai ales slaba rezistenţă la îngheţul de revenire, împiedică extinderea în masă a

acestei specii. Prin alegerea judicioasă a soiurilor şi a zonei de cultură, caisul se poate cultiva cu

succes în partea de sud şi vest a ţării.

Caisul este o specie de mare valoare pentru zonele în care se poate cultiva, dar în ultimii

ani a înregistrat un regres datorat instabilităţii recoltelor, afectate sever de condiţiile anormale din

timpul iernii şi mai ales de gerul de revenire.

Originea şi aria de răspândire

Caisul este originar din Asia, iar după Vasilov ar exista 3 mari centre de origine: chinez,

centro-asiatic şi irano-caucazian. În Europa se pare că a pătruns în sec. I d.C., mai întâi în Grecia şi

apoi în Italia. Mult mai târziu caisul a fost cunoscut de celelalte popoare ale Europei.

În prezent, caisul se cultivă mult în emisfera nordică, unde se şi produce peste 90% din

producţia mondială de caise. Cele mai mari producţii de caise se obţin în Europa, Asia, America

Centrală şi de Nord şi mai puţin în Africa, Oceania şi America de Sud.

Dintre marile ţări producătoare de caise se pot aminti: Turcia, Ex URSS, Italia, Spania,

Grecia, Franţa, USA, Maroc etc.

În România, cultura caisului este zonată în principal în partea de sud a ţării. Producţia de

caise la nivelul anului 1997 a fost de circa 27,6 mii tone, din care peste 77% (21384 t) a fost

Page 132: Pomo Logie

135

obţinută în sectorul particular. Judeţele cu producţie mai mare de caise sunt: Constanţa, Galaţi,

Călăraşi, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Ialomiţa.

Datorită pierderilor de muguri de rod sau de flori din cauza îngheţului de revenire,

producţia de caise este foarte instabilă în timp. Dacă în anul 1986 producţia era de 60 mii tone şi în

1987 de 54 mii tone, aceasta scade continuu până în anul 1990 când se realizează numai 28 mii

tone. După 1990, producţia a fost afectată şi de defrişarea unor suprafeţe de teren, de agrotehnica

deficitară în unele livezi, astfel că în prezent se realizează o medie de circa 25-27 mii tone anual.

Consumul de caise pe cap de locuitor ajunge la 5 kg în Grecia, 3 kg în Italia, 1,4 kg în

Franţa, 1,3 kg în Belgia, 0,5 kg în Anglia etc.

Test de autoevaluare

23. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinând cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

z. Care este importanţa alimentară şi economică a caiselor?

aa. Care este situaţia culturii caisului în România?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

gg. Importanţa culturii caisului;

hh. Originea caisului;

ii. Aria de răspândire a caisului pe plan mondial şi în România;

10.3. Particularităţi biologice

10.3.1.Particularităţi de creştere

Sistemul radicular. Deoarece pomii folosiţi la înfiinţarea plantaţiilor sunt altoiţi, sistemul

radicular aparţine portaltoiului. Creşterea şi ramificarea sistemului radicular sunt dependente de

portaltoi şi de însuşirile solului. Altoit pe zarzăr îşi dezvoltă un sistem radicular foarte ramificat şi

Page 133: Pomo Logie

136

bine ancorat, când o parte mică de rădăcini pot ajunge la 4-4,5 m adâncime, rădăcini care asigură

necesarul de apă al pomului chiar în perioadele secetoase, caisul fiind recunoscut pentru rezistenţa

la uscăciune. Altoit pe prun, rădăcinile sunt mai puţin ramificate dar mai profunde, iar pe corcoduş,

sistemul radicular este mai superficial.

Din cercetările efectuate de Lupescu (1961) reiese că la pomii în vârstă de 3 ani, altoiţi pe

mai mulţi portaltoi, înrădăcinarea a fost diferită astfel:

- cel mai ramificat sistem radicular a fost la portaltoiul franc de prun Roşior, urmat de

corcoduş şi apoi de zarzăr, iar ca adâncime de răspândire, 66% din rădăcinile corcoduşului erau

între 0 şi 30 cm adâncime şi numai 28% la 30-60 cm. La prunul Roşior, 80% din rădăcini erau la

30-60 cm, iar la zarzăr 72,5%.

- dacă ne referim la greutatea totală a sistemului radicular, zarzărul a avut o greutate mai

mare, urmat de corcoduş şi prunul Roşior.

Tulpina. Partea aeriană are un ritm intens de creştere în tinereţe, formând ramuri de peste

un metru, cu 2-3 valuri pe perioada de vegetaţie şi cu ramuri anticipate. După intrarea pe rod, ritmul

de creştere se reduce, ajungând ca în perioada de maximă producţie, coroanele să rămână la aceleaşi

dimensiuni. Din perioada de maximă producţie, începe procesul de uscare a ramurilor de rod şi

uneori a semischeletului din partea inferioară a coroanei, proces care, dacă nu este bine controlat

prin tăieri, duce la degarnisirea coroanei şi scăderea potenţialului de producţie. Caracteristice

caisului, sunt arcadele care apar pe ramurile de schelet şi chiar semischelet sub greutatea rodului,

formând creşteri viguroase în punctele de maximă curbură. Aceste arcade se întineresc prin

transferarea creşterii pe ramurile tinere din zona curburii, menţinând astfel potenţialul ridicat de

producţie a ramurii respective. Ramurile de rod caracteristice sunt cele lungi, mijlocii ramificate şi

anticipate, în special la pomii tineri. Ceva mai târziu, fructificarea se mută pe ramurile mijlocii şi

pe buchete. În funcţie de cantitatea de lumină de care dispun pomii, ramurile anuale au o viaţă mai

mare sau mai mică. De obicei, buchetele trăiesc puţin, 2-4 ani, în lipsa luminii, uneori se usucă în

anul formării. Ramurile mijloci ramificate de vigoare slabă, se usucă destul de repede dacă, nu se

corelează distanţa dintre pomi cu vigoarea acestora sau dacă orientarea rândurilor nu se face pe

direcţia nord-sud. Printr-o agrotehnică corespunzătoare, caisul poate fructifica 20-25 de ani.

10.3.2. Particularităţi de fructificare

Caisul este o specie cu o mare fertilitate, în sensul că, diferenţiază un număr foarte mare de

muguri de rod, atât pe ramurile lungi, cât şi pe cele scurte şi anticipate. Formarea eşalonată a

mugurilor pe aceste ramuri determină şi o diferenţiere eşalonată a lor, ceea ce are avantaje pentru

cultivator în primăverile mai dificile, când apar îngheţuri de revenire.

Page 134: Pomo Logie

137

Un alt aspect cu implicaţii negative asupra producţiei îl constituie lungimea perioadei

repausului profund. În urma cercetărilor, s-a constatat că, repausul profund la cais se încheie la

sfârşitul lunii decembrie, iar după această dată, dacă condiţiile climatice permit, caisul este apt de a

porni în vegetaţie. Aşa se întâmplă în ferestrele de iarnă, (perioadă cu temperatură peste pragul

biologic) când după 7-8 zile calde caisul începe să-şi hidrateze mugurii, rezistenţa la iernare scade

foarte mult şi la revenirea frigului degeră mugurii de rod. De obicei, umflarea mugurilor de rod are

loc după acumularea a 40°C peste pragul biologic (6,5°C) şi calendaristic, în anii normali procesul

se realizează în a doua şi a treia decadă a lunii martie. Înflorirea caisului are loc după acumularea a

circa 170-200°C temperatură activă şi are loc în prima săptămână a lunii aprilie şi numai ocazional

la sfârşit de martie, când primăvara este foarte timpurie. Între soiuri există o diferenţă de 2-8 zile în

ceea ce priveşte înfloritul, soiurile cu înflorire târzie sunt mai puţin afectate de îngheţurile de

revenire. Mugurii floriferi formaţi pe valurile 2 şi 3 înfloresc mai târziu cu 4-5 zile decât cei de pe

primul val. Durata înfloritului în cadrul soiului este dependentă de condiţiile climatice şi este

cuprinsă între 2 şi 5 zile. Majoritatea soiurilor existente în cultură, sunt autofertile, deci nu există

probleme legate de asigurarea polenizării. Cu toate acestea cercetările efectuate în ţară sau

străinătate au arătat efectul benefic al polenizării încrucişate şi la cais, unde procentul de legare este

foarte bun, de până la 50%. Procentul mai slab de legare la unele soiuri nu se datorează polenului,

acesta are un bun procent de germinare la toate soiurile. Problemele de legare se datorează în

principal defectelor florilor, multe din ele au pistilul anormal sau incomplet dezvoltat, la înflorire, la

prima vedere nu se sesizează anomalii, dar fructele abia legate cad în masă. Plantarea mai multor

soiuri în parcelă are drept scop eşalonarea recoltării fructelor, care sunt perisabile şi se maturează

simultan în cadrul pomului. Dacă se plantează suprafeţe mari cu un soi, este greu de recoltat în 5-7

zile, zeci sau sute de tone, iar fructele mature cad din pom şi se depreciază.

Capacitatea de producţie a caisului este mare, începe să fructifice din anul 3-4 de la

plantare şi recolte economice se realizează din anul 5-6.

Longevitatea plantaţiilor este de 20-25 de ani din care 15-20 de producţie. Altoit pe prun şi

amplasat în zone foarte favorabile, produce economic chiar până la 30 de ani.

Page 135: Pomo Logie

138

Test de autoevaluare

24. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

j. Care este capacitatea de înrădăcinare a caisului în funcţie

de portaltoi?

k. Care este legătura între ferestrele de iarnă şi repausul de

iarnă la cais? Exemplificaţi

c. Cine limitează suprafaţa care se poate planta cu cais?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile de creştere ale caisului

Comportarea caisului la înflorire-polenizare.

Particularităţile de fructificare ale caisului

Capacitatea de producţie şi longevitatea plantaţiilor

10.4.Specii, soiuri şi portaltoi

Dintre speciile care au contribuit la formarea soiurilor cultivate de cais se pot aminti:

Armeniaca vulgaris Lam. - caisul comun, creşte în stare spontană în nordul Chinei, Asia

Centrală, Caucaz, formează un sistem radicular destul de profund, ancorat la 1-3 m adâncime,

preferă solurile uşoare, bine drenate şi aerate. Cultivat pe soluri mai grele, reci, formează gome,

creşte neuniform şi are o longevitate mai mică. La noi în ţară creşte spontan în zona de stepă, fiind

cunoscut sub numele de zarzăr şi se foloseşte ca portaltoi franc pentru soiurile cultivate.

Armeniaca sibirica Lam. - caisul siberian, formează pomi de vigoare mică şi are o mare

rezistenţă la ger, fructele nu sunt comestibile, prezentând interes ca sursă de gene de rezistenţă.

Page 136: Pomo Logie

139

Armeniaca davidiana Gan. - caisul lui David, are afinitate bună cu soiurile cultivate, este

rezistent la boli şi se pretează la cultura pe nisipuri. Este de interes ca portaltoi pentru zonele

nisipoase şi ca sursă de gene.

Armeniaca manchurica Kockul - Caisul de Manciuria, creşte natural cu vigoare mijlocie şi

este foarte rezistent la ger (-40...-50°C). Prezintă interes pentru genele de rezistenţă la ger.

Principalele soiuri existente în sortiment

Datorită comportării diferite a unor soiuri de cais, sortimentul este mereu în schimbare, iar

prin noile creaţii româneşti se poate alcătui un conveier care să asigure producţii bune şi constante.

Principalele soiuri de cais sunt:

Timpurii de Arad - soi mult răspândit în vestul ţării, are vigoare mare, fruct mic aproape

sferic, galben-portocaliu cu pistrui sau pete de culoare roşie pe partea însorită. Pulpa are consistenţă

medie, cu gust destul de bun, este apreciat pentru timpurietate. Se maturează la sfârşit de iunie şi

început de iulie.

Timpuriu de Chişinău - are vigoare mijlocie-mare, fructele sunt ovo-sferice sau sferic-

alungite, terminate la vârf cu un cioc de pulpă, sunt galbene-verzui, au pulpa slab colorată, slab

dulce şi uşor acidulată, gust echilibrat. Se maturează la sfârşit de iunie şi început de iulie.

Cea mai bună de Ungaria - este unul din cele mai vechi soiuri, de vigoare mare, foarte

sensibil la ger şi îngheţul de revenire, are fructul mare, ovo-sferic şi asimetric, galben-portocaliu, cu

pistrui roşii pe partea însorită. Pulpa este bine colorată, dulce, intens aromată foarte apreciată pentru

masă, Se cultivă numai în zonele unde nu este riscul îngheţului de revenire. Se maturează la

mijlocul lunii iulie

Mari de Cenad - are pomul viguros, sensibil la monilioză, cu fructe mari şi foarte mari,

sferic-alungite, asimetrice, portocalii, acoperite parţial cu roşu-carmin. Pulpa este consistentă, dulce

şi armonios acidulată, foarte apreciată pentru masă. Frecvent fructele crapă în zona punctului stilar.

Se maturează la mijlocul lunii iulie.

Dacia - pomul are vigoare mijlocie, fructifică pe ramuri scurte, este rezistent la Monilinia

şi Clasterosporium, este precoce şi productiv. Fructul este mare, sferic, galben portocaliu cu tentă

roşietică pe partea însorită. Pulpa este galbenă-portocalie, are multă substanţă uscată, gust plăcut. Se

cultivă în sudul ţării. Se maturează în prima jumătate a lunii iulie.

Neptun - este un soi de vigoare mijlocie, cu fructificare pe ramuri scurte, are fructul mare,

ovoid, mai ascuţit la vârf, este galben cu dungi şi pete roşii pe partea însorită. Pulpa este galbenă-

portocalie, fermă, dulce şi uşor acidulată apreciat pentru masă. Se cultivă în sudul ţării şi în

Dobrogea şi se maturează în prima jumătate a lunii iulie.

Page 137: Pomo Logie

140

Saturn - are vigoare mică, capacitate bună de producţie, rezistent la ger şi boli, are fructul

mijlociu, sferic şi asimetric, galben-portocaliu, pătat cu roşu pe partea însorită. Pulpa este

portocalie, fermă, dulce, cu gust foarte bun. Se cultivă în sud şi Dobrogea şi se maturează în prima

jumătate a lunii iulie.

Venus - are vigoare mică, coroană rară, fructul mare sau foarte mare, portocaliu, rumenit

cu roşu carmin pe partea însorită. Pulpa este galbenă-deschis, este fermă, potrivit de suculentă, gust

plăcut, vinuriu. Se cultivă în sudul ţării şi se maturează în a doua jumătate a lunii iulie.

Mamaia - este un soi de vigoare mijlocie, cu capacitate slabă de garnisire, are fructul

mijlociu, ovoidal, portocaliu, acoperit mai mult de jumătate cu roşu rubiniu. Pulpa este galbenă-

portocalie, dulce şi uşor acidulată. Fructele trec repede în supramaturare şi se prăbuşesc. Se cultivă

în sud, Oltenia şi Muntenia şi se maturează în decada treia a lunii iulie.

Roşii de Băneasa - are vigoare mijlocie, este productiv, are fructul foarte mare, portocaliu,

acoperit cu roşu-aprins pe partea însorită. Pulpa este galben-portocalie, consistentă, suculentă, gust

plăcut armonios. Se cultivă în sud şi se maturează în decada a treia a lunii iulie.

Excelsior - are vigoare mijlocie, este productiv, are fructul mare, sferic alungit, turtit

lateral, galben-pai, cu stropi roşii pe partea însorită. Are pulpa galbenă, consistentă, suculentă, gust

plăcut şi aromă slabă. Se cultivă în sud şi se maturează la sfârşit de iulie şi început de august.

Comandor - pomul are vigoare mijlocie, este rezistent la ger, productiv, tolerant la boli.

Fructul este mare, sferic-alungit, uşor turtit lateral, galben-portocaliu, rumenit cu roşu, pulpa este

consistentă, suculentă şi are gust echilibrat. Se cultivă în toate zonele favorabile caisului şi se

maturează pe parcursul lunii august.

Selena - are vigoare mică, fructifică pe ramuri scurte, are fructul mijlociu, galben-

portocaliu, cu puncte şi pete roşii pe partea însorită. Pulpa este portocalie, conţine multă substanţă

uscată, are gust plăcut răcoritor şi se pretează pentru consum sau industrializare. Se cultivă în sud,

Muntenia, Oltenia şi Bihor şi se maturează în decadele 2-3 ale lunii august.

Sirena - este de vigoare mijlocie, are o coroană rară, aerisită, este rezistent la ger şi

îngheţul de revenire, are fructul mijlociu, globulos sau uşor ovoidal, de culoare portocalie cu pete

roşii pe partea însorită. Pulpa este portocalie, consistentă, cu multă substanţă uscată, apreciată

pentru masă sau industrializare. Se cultivă în toate zonele favorabile caisului şi se maturează în

decadele 2-3 ale lunii august.

Olimp - are vigoare mică, fructifică pe ramuri scurte, înfloreşte târziu, este productiv,

rezistent la ger şi îngheţul de revenire. Fructul este mare, are o pubescenţă foarte fină, este de

culoare portocalie, acoperit cu roşu-trandafiriu, pulpa este galbenă-portocalie, semiconsistentă, gust

slab acidulat şi aromă plăcută. Se cultivă în Dobrogea şi Câmpia Română şi se maturează în

decadele 1-3 ale lunii august.

Page 138: Pomo Logie

141

Favorit - are vigoare mijlocie, fructifică pe ramuri scurte, este rezistent la ger şi îngheţul

de revenire, tolerant la bolile caisului. Fructul este mijlociu, ovoidal, de culoare oranj, rumenit cu

roşu pe partea însorită, pulpa este consistentă cu gust plăcut. Se cultivă în Dobrogea, zona capitalei

şi Bihor şi se maturează în decadele 1-2 ale lunii august.

Sulmona - este de vigoare mijlocie, este tolerant la boli, rezistent la ger şi îngheţul de

revenire, are o mare capacitate de producţie. Fructul este mijlociu-mare, sferic sau ovoidal, galben-

portocaliu, stropit cu roşu pe cea mai mare parte din suprafaţă. Pulpa este portocalie, fermă, are

multă substanţă uscată, este potrivit de suculentă şi gust foarte plăcut. Se cultivă în toate zonele de

cultură a caisului şi se maturează în decadele 1-2 ale lunii august.

Litoral - este de vigoare mijlocie, are capacitate bună de ramificare, este rezistent la ger şi

îngheţul de revenire, înfloreşte târziu. Fructul este mare, ovoidal, galben-limoniu, cu puncte şi

striuri roşii pe partea însorită. Pulpa este galbenă, potrivit de consistentă, are multă substanţă uscată

şi gust plăcut. Se cultivă în toate zonele de cultură a caisului şi se maturează în decadele 1-3 ale

lunii august.

Recent s-au introdus în sortiment hibrizi americani cu maturare în luna iunie de calitate

bună: NJA 42, NJA 19, CR 2-63.

Principali portaltoi ai caisului

Pentru cais se folosesc ca portaltoi, pe lângă zarzăr, o serie de selecţii de prun şi corcoduş,

de piersic sau chiar migdal. Cei mai folosiţi portaltoi sunt:

Zarzărul, este un portaltoi cu afinitate bună pentru toate soiurile zonate de cais, se

pretează foarte bine pentru solurile mai uscate, calcaroase sau chiar nisipoase. Sistemul radicular se

ancorează bine în sol, este rezistent la nematozi (Meloidogyne sp.) şi cancer bacterian

(Agrobacterium tumefaciens), dar este sensibil la Phytophtora, Armillaria mellea şi Verticillium

alboatrum. Determină pornirea mai devreme a pomilor în vegetaţie primăvara mărind riscul

pierderilor provocate de îngheţul de revenire. Nu suportă solurile argiloase sau cu exces de

umiditate.

Caisul franc, este cel mai utilizat portaltoi pentru cais. Se folosesc în general soiuri locale,

care sunt adaptate condiţiilor ecopedologice. Francul are un ritm bun de creştere în pepinieră,

ajunge la grosimea de altoire în primul an în pepinieră, ceea ce permite înfiinţarea câmpului II al

pepinierei prin semănat direct. La noi în ţară se foloseşte soiul Trandafirii târzii ca portaltoi franc,

iar în alte ţări sunt o serie de selecţii dintre care:

- Manicot GF 1236, selectat în Franţa, care formează portaltoi uniformi, viguroşi, cu o

capacitate slabă de ramificare în anul I. Este un portaltoi sensibil la asfixierea radiculară, la

Page 139: Pomo Logie

142

Verticillium şi Eutypa. Are afinitate cu soiurile din sortiment, determină precocitate soiurilor, dar

asigură fructe de calitate mai slabă;

- Haggith, selectat în Canada, este rezistent la ger, productiv, autofertil, tolerant la Plum-

pox. Se pretează foarte bine pentru solurile mai uscate şi are afinitate cu toate soiurile, existând

probleme de altoire la soiurile infectate cu virusul CLSV.

Corcoduşul sau Mirobolanul este de asemenea mult folosit, deşi există o mulţime de

biotipuri. Sunt folosite mai multe selecţii după cum urmează:

- Mirobolan GF 31, este o selecţie franceză (P. cerasifera x P. salicina), are

compatibilitate destul de bună, conferă soiurilor vigoare mare, dar este sensibil la bacterioze,

nematozi şi Verticillium. Este destul de rezistent la umiditate mai mare din sol decât majoritatea

portaltoilor caisului;

- Mirobolan 29 C, este o selecţie de corcoduş obţinută în California. Se înmulţeşte prin

butaşi lemnificaţi şi se comportă bine pe solurile nisipoase. Este rezistent la nematozi şi imprimă

productivitate.

Prunul franc, din soiurile Buburuz, care imprimă vigoare mare, rezistă la ger şi secetă;

Oteşani 8 imprimă o vigoare mai mică, determină precocitate de fructificare, rezistenţă la ger,

suportă şi solurile mai grele; Renclod verde, are o capacitate destul de mare de drajonare etc.

Portaltoii de prun au dezavantajul că nu cresc uniform în pepinieră şi nu ajung toţi la grosimea de

altoire în câmpul II.

Mariana 2624, Mariana GF 8-1, (P. cerasifera x P. munsoniana) sunt selecţii ce se

înmulţesc uşor prin butaşi lemnificaţi, rezistă bine la asfixierea radiculară şi la putrezirea

rădăcinilor. Asigură o înrădăcinare superficială ceea ce permite folosirea solurilor mai subţiri şi

eventual calcarose. Nu are afinitate foarte bună cu toate soiurile, necesitând intermediar de altoire.

Brompton (P. domestica) este o selecţie de prun cu înmulţire vegetativă prin butaşi, este

viguros, nu are afinitate bună cu toate soiurile şi este destul de rezistent la asfixierea radiculară.

Piersicul franc, se foloseşte numai pe solurile mai acide, în general aceiaşi portaltoi ca la

piersic: GF 305, Nemaguard, Siberina, De Balc etc., se folosesc mult în Italia, Franţa, Canada şi mai

puţin în România. Piersicul asigură o rezistenţă bună la cancer şi verticiloză, dar nu are afinitate cu

toate soiurile.

Migdalul, se foloseşte pentru solurile mai uscate, uşoare sau calcaroase, unde alţi portaltoi

nu dau rezultate bune.

Page 140: Pomo Logie

143

Test de autoevaluare

25. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Care sunt principalele soiuri din sortiment?

b. Care sunt principalii portaltoi ai caisului

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Principalele specii de cais;

Sortiemnul de soiuri esxistent în România;

Principalii portaltoi utilizaţi la producerea materialului

săditor la cais.

10.4.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Caisele sunt foarte căutate de consumatori, atât ca fructe de desert cât şi

prelucrate în diverse moduri. Cererea mare de fructe este determinată de

însuşirile lor calitative şi tehnologice, compoziţia biochimică complexă şi

gustul foarte plăcut, aroma specifică. Caisul este o specie precoce,

productivă, care poate să valorifice zonele mai uscate, cu soluri bine drenate,

chiar şi nisipuri, dacă se asigură irigare.

b. Cultura caisului în România este în declin în ultimii ani, datorită epuizării

biologice a pantaţiilor înfiinţate înainte de 1990 şi a ritmului foarte slab de

replantare după această dată. Anual se produc circa 20-25 mii tone de fructe,

foarte puţin faţă de potenţialul pedo-climatic. Una din cauzele acestui regres

este şi schimbarea climatică din ultimii ani, când caisul a înregistrat pierderi

de muguri sau flori datorate îngheţului târziu din primăvară, fermierii având

Page 141: Pomo Logie

144

reţineri în extinderea speciei.

Întrebarea 2.

a. Sistemul radicular creşte diferit în funcţie de portaltoi şi de vărstă. La pomi

în vârstă de trei studiul sistemului radicular a arătat că cel mai ramificat

sistem radicular a fost la portaltoiul franc de prun Roşior, urmat de corcoduş

şi apoi de zarzăr, iar ca adâncime de răspândire, 66% din rădăcinile

corcoduşului erau între 0 şi 30 cm adâncime şi numai 28% la 30-60 cm. La

prunul Roşior, 80% din rădăcini erau la 30-60 cm, iar la zarzăr 72,5%.

b. Caisul are un repaus biologic scurt, de obicei la sfârşit de decembrie-

început de ianuarie acesta se încheie, pomii rămân în repaus datorită

temperaturii reduse (repaus relativ). Dacă temperatura creşte (ferestre de

iarnă ) peste pragul biologic mai multe zile, pomii pot să se decălească,

ţesuturile se hidratează, iar la revenirea frigului se pierd mugurii de rod.

Este una dintre cauzele frecvente a slabei fructificării a caisului.

c. Suprafaţa care poate fi cultivată cu cais în general, dar mai exact cu un

anumit soi este limitată de forţa de muncă disponibilă la recoltare. Dacă

avem în vedere faptul că maturarea fructelor la nivel de soi are loc în circa 7

zile, un hectar de livadă produce 15 tone fructe, iar randamentul la recoltare

poate fi de 200-250 kg/om în cele mai bune condiţii trebuie să stabilim cu

grijă cât plantăm şi cu ce soiuri pentru a putea recolta în timp util fructele.

Ajunse la maturitate fructele cad, sunt foarte perisabile şi se pot valorifica

exclusiv prin prelucrarea industrială sau prin distilarea borhotului, cu

Page 142: Pomo Logie

145

rezultate slabe din punct de vedere financiar.

Întrebarea 3.

a. În prezent sunt în sortimentul românesc în număr mare de soiuri, mai

noi sau mai vechi, dar în practică sunt puţine care pot fi găsite pe piaţă.

În general se produce material săditor de la soiurile mai vechi datorită

pepinieriştilor care nu cupăra ramurile altoi de la deţinători cel puţin 10

ani după apariţia soiului, sau uneori se importă pomi din ţările vecine.

Cele mai cultivate sunt: Dacia, Mamaia, Comandor, Favorit, Cea mai

bună de Ungaria, Ananas, Umberto etc.

b. La cais, la noi în ţară, se folosesc următorii portaltoi: caisul franc şi

zarzărul pentru solurile mai uscate, corcoduşul şi prunul franc pentru

solurile uşor mai grele.

10.5.Lucrarea de verificare nr. 10

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 10.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

50. Cine influenţează capacitatea de ramificare a sistemului radicular? 2p.

51. Ce sunt arcadele de fructificare? Care este rolul lor? 2 p.

52. Care sunt problemele slabei producţii la cais? 2 p.

53. Faceţi comparaţie între portaltoiul franc şi zarzăr. 2 p.

54. Descrieţi 3 soiuri de cais care vi se par cele mai bune. 2 p.

Page 143: Pomo Logie

146

10.6.Bibliografie minimală

31. Bălan Viorica şi colab. – Caisul şi caisele, Editura Ceres, 2008.

32. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

33. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

34. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 144: Pomo Logie

147

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 11

CULTURA CAISULUI. ECOLOGIE, PARTICULARITĂŢI

TEHNOLOGICE

CUPRINS 136

11.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 11 136

11.2. Cerinţele caisului faţă de factorii de mediu 136

11.3. Particularităţi tehnologice 140

11.4. Comentarii şi răspunsuri la teste 145

11.5. Lucrare de verificare 146

11.6. Bibliografie minimală 147

Introducere

În această unitate se continuă prezentarea culturii caisului cu cerinţele faţă de factorii de

mediu, tehnologia de producere a materialului săditor, tehnologia de înfiinţare şi întreţinere a

plantaţiilor. Se vor prezenta anumite particularităţi de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea

livezii, cât şi la exploatarea ei pentru a avea rezultate corespunzătoare.

11.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 11

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi cerinţele caisului faţă de temperatură;

Să cunoaşteţi cerinţele caisului faţă de lumină;

Să cunoaşteţi cerinţele caisului faţă de apă;

Să cunoaşteţi cerinţele caisului faţă de sol

Să cunoaşteţi particularităţile de producere a materialului săditor;

Să cunoaşteţi particularităţile tehnologice de cultură a caisului.

11.2.Cerinţele caisului faţă de factorii de mediu

Temperatura. Caisul este o specie pretenţioasă faţă de căldură, temperatura constituind

factorul limitativ de extindere a speciei. Ca areal de cultură, găseşte condiţii bune într-o zonă mai

mică decât piersicul. Pomii pornesc în vegetaţie după o perioadă de 7-10 zile cu temperaturi peste

Page 145: Pomo Logie

148

pragul biologic (6,5°C), iar înflorirea şi legarea fructelor se realizează, dacă sunt asigurate cel puţin

10-12°C. Spre deosebire de alte specii drupacee, la cais legarea florilor se poate realiza în

primăverile reci chiar la temperaturi joase dar pozitive, legare cu polen propriu. Uneori polenizarea

se face înaintea deschiderii depline a florilor deoarece stigmatul este aşezat strâns între stamine. În

perioada de vegetaţie, temperatura optimă este de 20°C. Rezistenţa la temperatură scăzută este

dependentă de faza de vegetaţie şi de fiecare organ în parte. Pomii bine pregătiţi pentru iernare pot

să reziste până la - 26...-27°C, fără a înregistra pagube, mugurii în faza de umflare sunt distruşi la -

12...-14°C, la apariţia petalelor numai unele soiuri rezistă la -6°C, florile deschise degeră la -2...-

3°C, iar tinerele fructe sunt afectate la -1...-2°C. În iernile cu temperaturi negative sub 20°C apar

crăpături pe trunchiul pomilor, pe care se instalează o serie de microorganisme ce duc la scurtarea

longevităţii pomilor. S-a constatat o legătură între rezistenţa la ger a mugurilor şi gradul lor de

dezvoltare. Mugurii de pe ramurile anticipate sau de pe valurile 2 şi 3, sunt mai tineri şi mai

rezistenţi decât cei de pe primul val.

Irigarea prelungită, fertilizarea excesivă cu azot sau aplicarea acestuia în a doua parte a

verii, duc la prelungirea vegetaţiei şi maturarea incompletă a mugurilor şi lemnului, ceea ce-i face

sensibili la ger. De asemenea, amplasarea pomilor la baza pantelor, pe văile închise, unde se scurg

curenţii reci, amplifică şi mai mult efectul negativ al îngheţurilor de revenire.

Apa. Cerinţele faţă de apă ale caisului sunt mici, reuşind foarte bine în zonele cu 450-550

mm precipitaţii anual. Nu suportă seceta prelungită, iar pentru producţii mari şi de calitate

reacţionează bine la irigare. În perioada de creştere a fructelor, caisul valorifică apa din sol

acumulată în timpul iernii, dar are nevoie de apă din irigare în timpul diferenţierii mugurilor de rod,

când de obicei, se instalează seceta. Excesul de apă din sol, umiditatea relativă ridicată din timpul

înfloritului şi la maturarea fructelor, au influenţă negativă asupra producţiei, favorizează atacul unor

boli periculoase: Monilinia, Eutypa, Stereum etc. Stagnarea apei în sol şi inundarea temporară

contribuie la pieirea prematură a caisului dacă excesul este de scurtă durată (2-3 zile), iar dacă este

de durată mai mare pomii mor repede prin asfixierea rădăcinilor.

Lumina. Este una din speciile cele mai pretenţioase faţă de lumină. Pentru a asigura

necesarul de lumină, caisul se amplasează pe cele mai expuse terenuri, se aleg formele de coroană

care permit pătrunderea luminii la toate organele tulpinii şi orientarea rândurilor se face pe direcţia

nord-sud. Atenţie mare trebuie acordată distanţei de plantare. Deşi se recomandă tot felul de

distanţe pentru cais, consider că sub 5 m între rânduri, nu se justifică sub nici un motiv, deoarece nu

există soiuri de vigoare slabă, iar în timp, pomul creşte pe verticală după lumină şi ajunge la

înălţimi de 6-8 m. Sunt astfel de situaţii în practică, chiar la unităţi foste IAS-uri, unde pomii

plantaţi la distanţa de 4 m între rânduri sunt practic scăpaţi de sub control şi plantaţiile compromise,

deşi sunt tinere. Distanţa de plantare mai mare, ajută la menţinerea garnisită a bazei coroanei şi la

Page 146: Pomo Logie

149

menţinerea potenţialului de producţie ridicat. Nu se poate face intensivizarea caisului numai de

dragul de a o face. Din punct de vedere tehnic, se pot realiza plantaţii cu densitate mai mare, dar

pentru întreţinerea lor corespunzătoare este nevoie de pricepere şi bani, ori astăzi trebuie să primeze

aspectul economic.

În ceea ce priveşte expoziţia terenului, caisul se plantează numai pe expoziţii sudice, sud-

estice sau sud-vestice, iar pe versant numai pe treimea mijlocie a acestuia.

Pentru desfăşurarea normală a proceselor metabolice, în cursul anului caisul are nevoie de

cel puţin 1900 ore de insolaţie din care 250 de ore în iunie şi 280 de ore în luna iulie.

Solul. Faţă de acest factor, pretenţiile sunt moderate, în sensul că reuşeşte bine pe

majoritatea solurilor mijlocii şi uşoare de la lutoase la nisipoase. Indiferent de portaltoiul folosit,

solurile nu trebuie să conţină mai mult de 5% schelet. Nu suportă solurile grele sau cu exces de apă.

Chiar dacă mai găsim recomandări de valorificare a unor soluri mai grele cu cais prin folosirea

prunului sau corcoduşului ca portaltoi, aceste terenuri nu asigură longevitate plantaţiilor şi nu merită

o astfel de investiţie. Solul greu constituie una din cauzele pieirii premature a caisului. Cele mai

bune sunt solurile uşoare, calde, permeabile şi fertile, cu reacţie slab alcalină sau neutră. Caisul

valorifică foarte bine şi nisipurile consolidate dacă se aplică o fertilizare corespunzătoare şi numai

în condiţii de irigare. Pe solurile carbonatice, dominante în arealul de cultură a caisului, orizontul cu

carbonaţi trebuie să fie sub 100 cm, iar carbonatul de calciu activ să fie în jur de 3%. Intervalul

favorabil al pH-ului este de 7,3-8,4, indiferent de textura solului, dar poate valorifica şi solurile cu

pH-ul mai mic, de până la 5,9.

Test de autoevaluare

26. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

bb. Care este zona de cultură recomandată pentru cais, din punct de

vedere al pretenţiilor faţă de temperatură?

cc. Care sunt limitele de toleranţă la frig a mugurilor, florilor şi

fructelor?

dd. Care este limita de rezistenţă a caisului faţă de calcarul activ

Page 147: Pomo Logie

150

din sol?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

jj. Cerinţele caisului faţă de temperatură;

kk. Cerinţele caisului faţă de lumină;

ll. Cerinţele caisului faţă de apă;

mm. Cerinţele caisului faţă de sol;

Page 148: Pomo Logie

151

11.3.Particularităţi tehnologice

11.3.1.Producerea materialului săditor

Obţinerea pomilor altoiţi se face prin folosirea unuia din următorii portaltoi: zarzărul şi

francul, care sunt viguroşi, au un sistem radicular bine dezvoltat, rezistă bine la nematozi, solurile

sărace şi uscate, asigură o calitate bună a fructelor; corcoduşul se adaptează la toate terenurile, dar

nu are afinitate cu toate soiurile, are vigoare medie, imprimă o intrare mai devreme pe rod; piersicul

franc imprimă precocitate şi productivitate, este însă puţin folosit; prunul franc pentru a imprima

caisului o mai bună rezistenţă la iernare, prin altoire la nivelul de proiectare a coroanei şi migdalul

pentru a valorifica unele soluri calcaroase. Puieţii portaltoi, cu excepţia celor de prun, se obţin prin

semănare directă în câmpul de altoire sau şcoala de puieţi, iar altoirea se face cu mugur dormind în

prima parte a campaniei de altoire. În prezent, se comercializează prin staţiunile de profil pomi

altoiţi din majoritatea soiurilor noi introduse în sortiment.

11.3.2. Specificul înfiinţării plantaţiilor de cais

Lucrările de sistematizare şi pregătire a terenului sunt identice cu cele de la celelalte specii.

Distanţele de plantare folosite sunt corelate cu forma de coroană. Pentru coroanele tip vas, sunt

necesare distanţe de plantare de 5-6 m între rânduri şi 4-5 m între pomi pe rând, în funcţie de

vigoare, iar pentru coroanele aplatizate 4-5 m între rânduri şi 3-4 m între pomi pe rând.

Plantarea se execută de obicei toamna, dacă se poate procura materialul săditor, înaintea

îngheţului, sau primăvara cât mai devreme. La plantare, se folosesc vergi de un an care după tăierea

de proiectare a coroanei, datorită ritmului intens de creştere, necesită mai multe intervenţii în verde,

pentru alegerea lăstarilor necesari elementelor structurale ale coroanei. Alegerea soiurilor care se

plantează se face în funcţie de suprafaţa de plantat şi de destinaţia producţiei. Trebuie să se ţină

seama de maturarea grupată a fructelor în cadrul unui soi şi să se evite vârfurile de consum a forţei

de muncă. De exemplu, la plantarea a 5 ha cu un soi şi la o producţie de 10-15 t/ha, trebuie să se

recolteze în circa o săptămână 50-75 t de fructe, pentru care, este nevoie de forţă de muncă,

ambalaje şi un mod eficient de valorificare. Pentru a evita vârfurile de producţie, se recomandă

eşalonarea recoltării prin plantarea mai multor soiuri cu perioadă de maturare diferită.

Formele de coroană care se folosesc sunt fie formele tip vas fie cele aplatizate, coroane

care asigură o bună iluminare a pomilor, ştiind că este o specie pretenţioasă la lumină.

După plantare varga se scurtează la 75-80 cm, urmând ca în perioada de vegetaţie, când

lăstarii formaţi au ajuns la 10-15 cm, să se aleagă elementele structurale ale coroanei. Pentru forma

de vas se lasă 3-4 şarpante, bine distribuite în jurul axului, iar axul se suprimă numai după

Page 149: Pomo Logie

152

consolidarea ultimei şarpante. Pe şarpante se formează subşarpante după sistemul de ramificare

bilateral, altern, exterior.

Pentru formele aplatizate, se aleg şarpante orientate în lungul rândului, distanţa între ele pe

ax se corelează cu capacitatea de ramificare a soiurilor. Palmetele formate pot să fie etajate,

neetajate sau libere. Se tinde spre formarea coroanelor cât mai libere, care nu necesită intervenţii de

tăiere severe în perioada repausului pentru a grăbi intrarea pe rod.

11.3.3.Specificul întreţinerii plantaţiilor de cais

Tăierile de formare trebuie făcute pe cât posibil în perioada de vegetaţie şi au drept scop

formarea scheletului coroanei într-un timp cât mai scurt. Nu se vor face tăieri severe, mai ales în

uscat, deoarece acestea stimulează creşterea şi aşa mare a pomilor tineri şi întârzie intrarea pe rod.

Pentru deschiderea unghiurilor de inserţie mici, la unele soiuri, se recomandă tăieri de transfer pe

ramificaţii laterale, în vederea consolidării acestora şi evitarea dezbinării mai târziu, sub greutatea

fructelor.

În livezile mature, tăierea se face anual, pentru normarea încărcăturii de rod şi rărirea

coroanei pentru a ajunge lumina la toate componentele tulpinii. Ca moment de execuţie, tăierea

trebuie făcută cât mai târziu, după trecerea pericolului îngheţului de revenire, sau dacă au fost

afectaţi o parte din muguri, tăierea se poate face după legarea fructelor, păstrând astfel fructele

legate. Semischeletul prea lung sau degarnisit se scurtează pentru fortificare. Ramurile care nu au

rod, se scurtează în cep, pentru a stimula formarea ramurilor de rod de înlocuire, iar în partea

superioară a coroanei, unde de obicei pierderile prin îngheţ sunt mai mici, se lasă o încărcătură mai

mare (tăiere de compensare). Tăierea plantaţiilor de cais se poate efectua cu succes numai în verde,

prin intervenţii de rărire şi întreţinere a coroanei efectuate după recoltarea fructelor, iar în uscat, se

fac eventual, numai tăieri de corectare. La cais, deoarece este o specie pretenţioasă la lumină, apare

tendinţa de creştere pe verticală a pomilor, depăşind limitele normale (înălţimea nu trebuie să

depăşească distanţa dintre rânduri) cu efecte negative asupra pomilor datorită umbririi reciproce a

acestora şi degarnisirii părţii bazale a coroanei. Plafonarea înălţimii este obligatorie pentru a putea

menţine echilibrată coroana în plan vertical. Pentru aceasta, axul pomului se suprimă deasupra unei

ramuri laterale bine consolidate (de cel puţin 3-4 ani), care nu mai revine spre verticală ca ax.

În a doua parte a perioadei de fructificare a caisului, sunt necesare tăieri mai severe, chiar

la nivelul scheletului, pentru a stimula creşterea şi a menţine coroana garnisită în partea inferioară şi

centrală, cu păstrarea zonei de fructificare, care tinde să migreze către periferie. Deoarece caisul nu

reacţionează bine la rănile efectuate cu ocazia tăierilor, nu se recomandă tăierea ramurilor mai

groase de 4-5 cm, deoarece acestea se calusează greu şi pot constitui porţi de intrare pentru anumiţi

agenţi patogeni. După tăiere este bine ca rănile să fie badijonate cu vopsea sau mastic.

Page 150: Pomo Logie

153

Întreţinerea solului se face ca şi la alte specii. În livezile tinere, intervalele se cultivă cu

specii agroalimentare, iar în cele mature, de obicei solul se menţine lucrat sau erbicidat, deoarece în

zona de cultură a caisului, cantitatea de precipitaţii este mică, nu permite înierbarea fără aportul

apei din irigare. Pe rând, indiferent de întreţinerea intervalului, solul se lucrează, pentru a asigura un

regim aerohidric bun sistemului radicular. Pentru îmbogăţirea solului în substanţă organică,

alternativ din două în două intervale, se pot semăna toamna îngrăşăminte verzi care se încorporează

la începutul verii următoare.

Fertilizarea se face în funcţie de starea de fertilitate a solului. Caisul are nevoi mai mari

pentru fosfor şi azot decât mărul şi părul, de asemenea are nevoie de calciu şi bor. Pe baza

cercetărilor efectuate la noi în ţară se estimează că un hectar de livadă consumă următoarele

cantităţi de elemente minerale: 47-147 kg N, 12-31 kg P2O5, 72-121 kg K2O, precum şi importante

cantităţi de microelemente. Pe baza macroelementelor conţinute în trunchi, ramuri şi fructe, la

pomii de 5 ani, Huguet a calculat consumul specific de elemente minerale al caisului constatând că

se consumă anual 236,5 kg N, 24,5 kg fosfor, 182,4 kg potasiu, 134,7 kg calciu, 14 kg magneziu şi

o serie de microelemente. Cercetările lui Fekete (1971) arată că pentru fiecare 100 kg de fructe din

sol se extrag 0,40 kg azot, 0,13 kg fosfor şi 0,68 kg potasiu. Se consideră normale dozele de 90

kg/ha azot administrat în trei reprize, 75 kg/ha potasiu şi 120 kg/ha fosfor, pentru o producţie de

circa 10 t/ha, care se încorporează toamna cu arătura. Dacă producţia estimată este mai mare,

trebuie suplimentată cantitatea de îngrăşăminte aplicate. Periodic, se administrează gunoi de grajd

sau se cultivă plante ce se încorporează ca îngrăşământ verde.

Irigarea. Deşi caisul este rezistent la secetă, pentru a obţine producţii de calitate, are

nevoie de apă în fazele critice: faza de creştere intensă a fructelor şi la diferenţierea mugurilor, când

de obicei, apa din precipitaţii nu este suficientă sau lipseşte. În lipsa apei fructele rămân mici,

diferenţierea mugurilor de rod este slabă, o parte din frunze cad etc., determinând intrarea pomilor

în alternanţă de fructificare. Irigarea caisului în perioada maturării fructelor are efecte negative,

provoacă crăparea fructelor unor soiuri şi le atenuează însuşirile organoleptice. Cantitatea de apă

administrată la o udare este în jur de 350-400 m3/ha, iar numărul udărilor este dependent de

condiţiile climatice.

Pieirea prematură a caisului

Pieirea prematură sau apoplexia caisului, se referă la moartea relativ rapidă a unor pomi

din plantaţie, fără un motiv bine determinat. Declanşarea procesului de apoplexie, se manifestă

printr-o vegetaţie slabă, debilă, frunze cu aspect clorotic, uneori cu scurgeri de clei la nivelul

ramurilor şi a trunchiului, se continuă cu uscarea parţială sau totală a unor ramuri în timp scurt şi se

încheie prin moartea pomului. Nu se cunoaşte cauza exactă a acestui fenomen, ca să poată eventual

Page 151: Pomo Logie

154

fi contracarată. Se pare că la originea pieirii premature stau mai mulţi factori dintre care: atacul unor

virusuri, ciuperci şi bacterii, atacul insectelor, însuşirile fizico-chimice nefavorabile ale solului,

afinitatea necorespunzătoare dintre soi şi altoi, seceta, excesul de apă, îngheţul de revenire,

supraproducţia, excesul sau carenţa unor elemente minerale din sol etc.

Lupta împotriva acestui fenomen se reduce numai la măsurile de prevenire, prin zonarea şi

microzonarea caisului în zonele cu condiţii foarte favorabile, evitarea plantării caisului pe soluri

grele sau cu apă stagnantă, respectarea în optim a tehnologiei de cultură, normarea corespunzătoare

a recoltei de fructe, protecţia fitosanitară corespunzătoare, distrugerea prin ardere a pomilor bolnavi

şi dezinfectarea locului cu sulfat de cupru 1%, evitarea formării de răni mari cu ocazia tăierilor,

evitarea replantării piersicului după el însuşi sau după specii înrudite botanic etc.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor

Principalele boli care afectează plantaţiile de cais sunt: ciuruirea frunzelor, monilioza,

făinarea, cancerul bacterian etc., care netratate pot compromite producţia anului în curs şi pe cea a

anului următor. Dintre dăunători se pot aminti: gărgăriţa fructelor, insectele defoliatoare, păduchi de

frunze etc., care pot provoca defolierea pomilor cu toate implicaţiile care decurg de aici. Pentru

combaterea bolilor şi dăunătorilor, se recomandă 2-3 tratamente în perioada repausului, dintre care

unul la căderea frunzelor cu sulfat de cupru 2-3% şi 1-2 în timpul iernii (zeamă sulfocalcică 20%,

Confidor oil 1,5%, Ulei horticol 1,5 + Applaud 0,025%, Polisulfură de bariu 6%), iar în perioada de

vegetaţie, se fac tratamente la avertizare, de obicei mixte, cu amestecuri de fungicide (Topsin

0,05%, Turdacupral 0,4%, Rovral 0,1%, Sumilex 0,1%), Captadin 0,2%, Trifmin 0,03%), şi

insecticide (Oleoekalux 1%, Orthocid 0,25%, Mospilan 0,02%, Danirun 0,06% etc.). Momentele de

aplicare a tratamentelor sunt similare cu cele de la prun.

Maturarea şi recoltarea fructelor Procesul de maturare a fructelor are loc destul de grupat în cadrul soiului, în circa 5-7

zilele, fructele unui pom se pot recolta. Pentru o calitate foarte bună se poate efectua recoltarea

eşalonată în 2-3 treceri, dar în practica curentă, recoltarea se face dintr-o trecere, pentru economie

de forţă de muncă. Stabilirea momentului optim de recoltare în funcţie de destinaţia fructelor, este

important, deoarece după desprinderea de ramură fructele continuă să-şi îmbunătăţească însuşirile

gustative, ajunse la maturitatea deplină, sunt perisabile şi cad foarte uşor din pom. Pentru fructele

destinate consumului în stare proaspătă, recoltarea se face manual, în momentul în care culoarea

devine caracteristică soiului pe circa 2/3 din suprafaţă. Dacă fructele trebuie transportate la distanţe

mari sau pentru export, recoltarea se face în momentul în care culoarea pe partea umbrită a fructului

virează de la verde la galben, astfel încât pe perioada transportului îşi desăvârşesc maturarea şi pot

Page 152: Pomo Logie

155

fi valorificate. Fructele destinate industrializării se recoltează la maturitatea deplină, de obicei, prin

scuturare pentru a reduce cheltuielile. Deoarece fructele scuturate au leziuni, ele trebuie să ajungă

cât mai repede posibil la locul de prelucrare, unde fie sunt prelucrate, fie sunt conservate cu

anhidridă sulfuroasă. Producţia obţinută este diferită în funcţie de soi, vârsta pomilor şi condiţiile

climatice, fiind cuprinsă între 10-20 t/ha.

Caisele nu se pretează la păstrare decât o perioadă scurtă de timp, 1-2 săptămâni şi în

condiţii de temperatură scăzută, 1-3°C şi umiditate de 85-90%.

Test de autoevaluare

27. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

l. Cum se stabileşte sortimentul şi suprafaţa plantată cu cais?

m. Care sunt recomandările de tăiere a caisului? Exemplificaţi

c. Ce se înţelege prin pieirea prematură a caisului: cauze, efect?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Tehnologia de producere a pomilor altoiţi

Tehnologia de înfiinţare a plantaţiilor.

Tehnologia de întreţinere a plantaţiilor

Problemele de protecţie fitosanitară a prunului.

Page 153: Pomo Logie

156

11.4.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Caisul este o specie pretenţioasă faţă de căldură, temperatura constituind

factorul limitativ de extindere a speciei. Ca areal de cultură, găseşte

condiţii bune într-o zonă mai mică decât piersicul. Pomii pornesc în

vegetaţie după o perioadă de 7-10 zile cu temperaturi peste pragul

biologic (6,5°C), iar înflorirea şi legarea fructelor se realizează, dacă

sunt asigurate cel puţin 10-12°C.

b. Rezistenţa la temperatură scăzută este dependentă de faza de vegetaţie şi

de fiecare organ în parte. Pomii bine pregătiţi pentru iernare pot să

reziste până la - 26...-27°C, fără a înregistra pagube, mugurii în faza de

umflare sunt distruşi la -12...-14°C, la apariţia petalelor numai unele

soiuri rezistă la -6°C, florile deschise degeră la -2...-3°C, iar tinerele

fructe sunt afectate la -1...-2°C. În iernile cu temperaturi negative sub

20°C apar crăpături pe trunchiul pomilor, pe care se instalează o serie de

microorganisme ce duc la scurtarea longevităţii pomilor.

c. Pe solurile carbonatice, dominante în arealul de cultură a caisului,

orizontul cu carbonaţi trebuie să fie sub 100 cm, iar carbonatul de calciu

activ să fie în jur de 3%, pentru portaltoii zarzăr şi franc, şi poate ajunge

la 10% la portaltoiul prun. Intervalul favorabil al pH-ului este de 7,3-

8,4, indiferent de textura solului,

Întrebarea 2.

a. Stabilirea sortimentului la cais se face în funcţie de destinaţia fructelor,

soiuri mai multe şi cu maturare eşalonată pentru consum ca fructe de

desert şi soiuri mai puţine şi cu maturare grupată pentru industrializare.

Suprafaţa cultivată cu cais şi în special sortimentul cu maturare grupată

este liminată de forţa de muncă disponibilă pentru recoltare. Fructele

mature sunt perisabile şi cad din pom, valorificarea fiind limitată la

industrializare, iar preţul nu este cel mai bun.

b. Tăierea caisului, în ţara noastră ar trebui să fie exclusiv în verde, după

Page 154: Pomo Logie

157

legare, dacă procentul de legare este mare cu scopul de a norma

producţia, sau după recoltarea fructelor în cazul pierderii parţiale a

mugurilor de rod cu scopul valorificării tuturor fructelor formate.

Tăierea în repaus, urmată de eventuale îngheţuri nu mai dă posibilitatea

fermierului de a face corecţii şi a compensa pierderile suferite.

c. Pieirea prematură constă în uscarea unor pomi, în timp foarte scurt

(brusc) fără un motiv bine determinat. Nu se cunoaşte în prezent o cauză

precisă a acestui fenomen, se pare că moartea pomilor este determinată de

un complex de factori plecând de la calitatea materialului săditor (infecţiile

virale), pregătirea solului, excesul de apă, bolile şi dăunătorii,

supraîncărcarea cu fructe, temperaturile din timpul iernii etc. Este mai uşor

să se prevină acest fenomen prin respectarea tehnologiei de cultură, decât să

se combată prin măsuri curative.

11.5.Lucrarea de verificare nr. 11

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 11.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

55. Care sunt distanţele de plantare recomandate la cais? 2 p.

56. Stabiliţi sortimentul pentru 10 ha livadă cu fructe de desert. 2 p.

57. Tăierea caisului – posibilităţi, avantaje, dezavantaje ? Exemplificaţi. 2

p.

58. Cum se stabileşte momentul de recoltare al fructelor? 2p.

Page 155: Pomo Logie

158

59. Cum se poate evita pieirea prematură a caisului. 2 p.

11.6.Bibliografie minimală

35. Bălan Viorica şi colab. – Caisul şi caisele, Editura Ceres, 2008.

36. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

37. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

38. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 156: Pomo Logie

159

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 12

CULTURA PIERSICULUI. IMPORTANŢĂ, ORIGINE, PARTICULARITĂŢI

BIOLOGICE

CUPRINS 148

12.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 12 148

12.2. Importanţă, origine şi aria de răspândire a culturii caisului 148

12.3. Particularităţi biologice 151

12.4. Specii, soiuri, portaltoi 155

12.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 160

12.6. Lucrare de verificare 162

12.7. Bibliografie minimală 163

Introducere

În această unitate ne familiarizăm la început cu aspecte generale despre piersic: importanţă,

origine, areal de răspândire, iar apoi vedem care sunt particularităţile biologice, modul de creştere şi

fructificare. Vom vedea anumite particularităţi legate de comportarea la înflorire-polenizare care nu

crează probleme deosebite privind asocierea soiurilor şi exploatarea livezii

12.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 12

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi importanţa culturii piersicului;

Să cunoaşteţi originea şi aria de răspândire a piersicului;

Să cunoaşteţi particularităţile de creştere ale piersicului;

Să cunoaşteţi particularităţile de fructificare ale piersicului;

Să cunoaşteţi sortimentul de soiuri şi portaltoi;

12.2. Importanţă, origine, aria de răspândire

Importanţă

Deşi relativ recentă, cultura piersicului a luat amploare mare în ţara noastră datorită calităţii

deosebite a fructelor, compoziţiei lor chimice foarte complexe şi a producţiilor bune care se pot

obţine, fără eforturi foarte mari. Cultura piersicului în România poate să fie extinsă mult, condiţiile

Page 157: Pomo Logie

160

pedoclimatice din partea de sud şi vest a ţării satisfac cerinţele speciei faţă de căldură. Piersicul este

o specie puţin adaptată la condiţiilor noastre climatice, suferă iarna de pe urma gerului, dar poate

asigura producţii constante şi mari 10-15 ani. Este foarte precoce, intră pe rod din anul 2-3 de la

plantare, are o fertilitate mare, diferenţiază foarte bine etc. Prin sortimentul foarte variat, se pot

produce şi consuma fructe proaspete o perioadă lungă de timp, de la sfârşitul - mijlocul lunii iunie

până la sfârşitul lunii octombrie, asigurând atât piaţa cât şi fabricile de conserve cu materie primă.

Datorită acestor avantaje, cultura piersicului trebuie extinsă în toate zonele favorabile, chiar pe

nisipurile Olteniei unde se comportă foarte bine.

Piersicile au o compoziţie foarte complexă, fiind apreciate atât ca fructe de desert cât şi

pentru ameliorarea unor stări de disfuncţionalitate a organismului uman. Dintre componentele

biochimice cele mai importante sunt următoarele: 10,4-16,2% substanţă uscată, 5,4-11,9% zahăr

total, 0,36-0,44% aciditate totală, 12,6-21,5 mg% acid ascorbic, 0,3-0,6 g% pectine, 0,7-0,9 g%

proteine, 0,07-0,16 g% substanţe tanoide, 0,03 mg% vitamina B1, 0,05 mg% vitamina B2, 0,90

mg% vitamina B6, 0,30 mg% vitamina A, 0,43 mg% vitamina E, o serie de ioni minerali: K, P, Mg,

Ca, Na, Mn, Fe, Cu, Zn etc., au o valoarea energetică de 29-64 calorii la 100 g. Fructele sunt

apreciate de consumatori atât în stare proaspătă cât şi prelucrate, sub formă de compot, dulceaţă,

gem, sucuri, nectaruri, deshidratate etc. În medicina populară piersicile sunt recomandate în

alimentaţia bolnavilor de ficat, rinichi, arteroscleroză, afecţiuni gastrice, obezitate etc.

Originea şi aria de răspândire

Piersicul este originar din China, unde este cunoscut de circa 9000 de ani şi se presupune că

a fost introdus în Europa de Alexandru cel Mare, în timpul expediţiilor militare împotriva Persiei.

Alte surse susţin că introducerea piersicului s-a făcut de către greci, aducându-l din Egipt sau chiar

ipoteza introducerii lui în Afganistan de chinezi în cadrul expediţiilor militare, de unde s-a extins

rapid în partea occidentală. În America Centrală şi de Nord, piersicul a pătruns mult mai târziu, în

secolul XVI-lea, prin intermediul spaniolilor şi portughezilor.

În prezent piersicul este extins pe toate continentele între paralelele de 30° şi 45°, în

ambele emisfere. Factorii limitativi în extinderea speciei îi reprezintă temperaturile negative din

timpul iernii şi îngheţurile târzii din primăvară. Suprafeţe mai mici ocupate de piersic pot fi întâlnite

în zonele subtropicale sau chiar tropicale, la altitudine mai mare, unde se produc fructe de calitate

slabă.

Suprafaţa ocupată cu piersic pe plan mondial, în anul 1998, a fost de 1729,6 mii ha, cu o

producţie medie la hectar de 6,4 tone, foarte puţin faţă de potenţialul biologic al speciei. Cea mai

mare parte din producţia mondială se obţine în Asia, urmează Europa şi America de Nord.

Page 158: Pomo Logie

161

În Europa sunt câteva ţări mari cultivatoare de piersici, dintre care: Italia, Franţa, Spania,

Grecia, Moldova, Portugalia etc.

În România, cultura piersicului este concentrată în partea de sud şi vest a ţării şi sporadic în

celelalte regiuni. Producţia de fructe la nivelul anului 2007 a fost de 25000 tone, din care 63% în

sectorul particular.

Două judeţe Bihor şi Constanţa produc peste 50% din producţia de piersici, iar în sectorul

particular, judeţul Bihor produce circa 45% din total. În celelalte judeţe ponderea sectorului privat

este mult mai slabă. Pe lângă judeţele prezentate în tabel, cultura piersicului prezintă interes în: Satu

Mare, Olt, Hunedoara, Galaţi, Giurgiu etc.

Test de autoevaluare

28. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinând cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

ee. Care este importanţa alimentară şi economică a piersicilor?

ff. Care este situaţia culturii piersicului în România?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

nn. Importanţa culturii piersicului;

oo. Originea piersicului;

pp. Aria de răspândire a piersicului pe plan mondial şi în România;

Page 159: Pomo Logie

162

12.3. Particularităţi biologice

12.3.1.Particularităţi de creştere

Sistemul radicular. Piersicul altoit pe franc, formează un sistem radicular bogat ramificat,

cu rădăcinile de schelet groase, orientate majoritatea relativ paralel cu suprafaţa solului şi câteva din

ele pătrund pe verticală la adâncimi mari. Extinderea laterală a rădăcinilor depăşeşte de 1,7-2 ori

proiecţia coroanei, iar pe verticală majoritatea sunt răspândite între 20 şi 60 cm, puţine ajung la 3-4

m (Mihăescu, 1977). Indiferent de densitatea de plantare, rădăcinile piersicilor vecini nu se

întrepătrund. Din această cauză, în plantaţiile mai bătrâne, completarea golurilor nu dă rezultate,

rădăcinile pomilor tineri nu mai găsesc spaţiu necesar pentru aprovizionarea pomului cu apă şi

săruri minerale. Arhitectonica sistemului radicular pe profilul de sol este dependentă de însuşirile

fizico-chimice ale solului, iar în aceleaşi condiţii de sol, de portaltoi. Rădăcinile au două maxime de

creştere, primăvara şi toamna, când în sol sunt 8-20°C, considerată temperatură optimă.

Partea aeriană a piersicului creşte rapid în primii ani de viaţă, emite 1-3 serii de anticipaţi

care îndesesc mult coroana, înălţimea pomului ajunge la maturitate la înălţimea de 4-6 m. Există în

cultură şi piersic pitic (dwarf - pitic genetic) care la maturitate nu depăşesc 1-2 m şi care se poate

cultiva în vase de cultură. Tendinţa actuală este de a introduce în cultură piersici de tip semidwarf şi

columnar, care să simplifice lucrările de întreţinere a coroanelor. Capacitatea mare de emitere a

anticipaţilor se poate valorifica prin tăieri în verde scurtându-se cu 1-2 ani perioada de formare a

coroanelor. După intrarea pe rod, intensitatea creşterii scade, comparativ cu alte specii, având

creşteri slabe.

Piersicul fructifică pe ramuri mixte cu lungime de 40-60 cm, ramuri care sunt purtătoare de

mulţi muguri de rod aşezaţi în grupuri, de obicei câte trei, din care unul vegetativ, ceea ce implică

rărirea fructelor după căderea fiziologică din iunie. În timpul fructificării, majoritatea ramurilor

mixte se epuizează, astfel încât ele nu prezintă interes în coroană pentru producţia anilor următori.

Apariţia în coroana pomilor a ramurilor buchet sau a salbelor (ramuri subţiri de 2-4 mm şi care au

lateral numai muguri floriferi), organe de rod netipice piersicului, indică o anomalie în creşterea

pomilor, fie datorată încărcăturii foarte mari de fructe, fie datorită unei tehnologii de cultură

neadecvate. Pe acest tip de ramuri, nu se obţine o producţie de calitate şi trebuie luate măsuri pentru

stimularea creşterilor noi, în vederea asigurării rodului în anul următor.

Frecvent la pomii tineri sau în urma unor tăieri severe, din mugurii dorminzi de pe ramurile

de schelet, apar ramuri lacome, lungi de până la 2 m, cu internoduri lungi şi o slabă diferenţiere a

mugurilor de rod, care se pot folosi pentru refacerea unor elemente structurale ale coroanei care s-au

rupt. Dacă nu sunt necesare pentru completarea coroanei, ramurile lacome se suprimă.

Degarnisirea bazei ramurilor de schelet, este specifică piersicului chiar în plantaţiile bine

întreţinute şi se manifestă de timpuriu. Cu cât pomii nu sunt tăiaţi corect, sunt umbriţi sau afectaţi

Page 160: Pomo Logie

163

de ger şi boli, cu atât procesul de degarnisire este mai sever. Printr-o agrotehnică superioară, o

corelare a încărcăturii de fructe cu vigoarea pomilor şi cu fertilitatea solului, degarnisirea poate fi

mult diminuată. În timp, zona de fructificare se mută spre periferia coroanei scăzând astfel şi

potenţialul de producţie a pomilor.

În cadrul ciclului anual, piersicul are un repaus obligatoriu scurt. Până în ianuarie este

satisfăcută nevoia în frig şi mugurii rămân în stare de repaus datorită temperaturilor scăzute. Dacă

în ferestrele de iarnă temperatura depăşeşte mai multe zile consecutiv pragul biologic, mugurii se

hidratează, o parte din substanţele de rezervă sunt transformate în zaharuri simple, mugurii se

decălesc, iar gerurile care survin mai târziu provoacă pagube mari. Pornirea în vegetaţie primăvara

are loc la sfârşit de martie şi început de aprilie în funcţie de specificul anului climatic, creşterea

intensă a lăstarilor având loc în lunile mai şi iunie.

Pe perioada creşterii intense a lăstarilor, piersicul formează 1-3 serii de anticipaţi, în

funcţie de vârsta şi vigoarea pomilor. Pentru pomii tineri sunt obligatorii lucrările în verde, prin care

se suprimă o parte din anticipaţi sau chiar din lăstarii principali pentru a asigura alungirea suficientă

a celor folosiţi pentru formarea structurii coroanei şi pentru a asigura o rărire normală a coroanei.

Toamna, odată cu căderea frunzelor se încheie perioada de vegetaţie. În România, în zonele de

cultură a piersicului, se asigură condiţii pedoclimatice bune pentru maturarea lemnului, afectarea

ramurilor anuale survine destul de rar şi de obicei când apar îngheţuri de revenire mai puternice,

după decălirea pomilor.

Piersicul este caracterizat de o capacitate mai mare decât alte specii de a emite lăstari din

zona de proiectare a coroanei şi de la baza ramurilor de schelet, acest aspect fiind cunoscut cu

numele de bazitonie. Datorită acestui fapt este posibilă refacerea unor elemente de schelet rupte sub

greutatea rodului sau din alte cauze.

Dacă se analizează pomii din punct de vedere a vigorii de creştere, în cadrul speciei

întâlnim următoarele grupe:

- soiuri de vigoare foarte mare: Earligold, Aurelia.

- soiuri de vigoare mare: Jerseyland, Halehaven, Flavorcrest, Collins, Springcrest.

- soiuri de vigoare mijlocie: Fayette, Redhaven, Cardinal, Redskin.

- soiuri de vigoare mică: Fillette, Red Lady.

- dwarf: Bonanza, Floria, Garden Beauty, Late Red, Silverado.

12.3.2.Particularităţi de fructificare

Intrarea pe rod a piersicului este precoce, diferenţiază muguri floriferi încă din pepinieră şi

fructifică destul de bine din anul 2-3 de la plantare. Piersicul este specia care diferenţiază muguri de

rod şi fructifică anual, fără să fie afectat de alternanţa de fructificare. Pentru începerea procesului de

Page 161: Pomo Logie

164

diferenţiere a mugurilor de rod, are nevoie de 1600-1900°C. Majoritatea soiurilor cultivate au

nevoie de circa 600-800 ore cu temperatură pozitivă sub 7°C, pentru a-şi definitiva micro şi

macrosporogeneza şi a putea înflori normal. Mugurii care nu-şi satisfac necesarul în frig cad înainte

de dezmugurit. În funcţie de numărul mugurilor care cad înainte de dezmugurire soiurile se

grupează în trei grupe: cu cădere slabă (sub 15%), cu cădere mijlocie (15-40%) şi cu cădere ridicată

(peste 40%). Înflorirea are loc în perioada aprilie-mai, în funcţie de condiţiile climatice ale anului.

Pentru înflorire sunt necesare temperaturi medii de cel puţin 10°C. Există două tipuri de flori, unele

soiuri au flori tip rozaceu, de culoare alb-roză, iar altele au flori campanulate, cu petale mai mici şi

mai intens colorate. Procentul de legare este influenţat de condiţiile climatice şi de fertilitatea

polenului. După gradul de polenizare liberă, soiurile pot fi: cu polenizare slabă (sub 20% din flori),

cu polenizare mijlocie (20-50% din flori) şi cu polenizare bună (peste 50% din flori). În funcţie de

temperatură, înflorirea durează 10-14 zile, la temperaturi mai mici poate dura chiar mai mult. Din

punct de vedere al comportării la înflorire, soiurile de piersic sunt autofertile cu excepţia soiului

J.H. Hale.

Pentru asigurarea unor producţii mari, se recomandă asocierea mai multor soiuri în parcelă.

Prin studiile efectuate asupra polenului s-a observat că procentul de germinare diferă de la soi la soi,

fiind mai mare la Cardinal, Halehaven, Madeleine Pouyet (88-92%) şi mai mic la Redhaven,

Dixired (73%). În funcţie de tipul florii, soiurile au o predispoziţie pentru autopolenizare (cele cu

flori campanulate) sau către polenizarea încrucişată (cele cu flori rozacee).

Chiar dacă procentul de legare este foarte bun, nu toate fructele ajung la maturitate. O parte

din ele cad fiziologic, iar o altă parte sunt rărite de tehnolog. Căderea fiziologică poate să înceapă

imediat după înflorire, când afectează florile nepolenizate şi anormale. La 4-6 săptămâni de la

înflorire are loc căderea fiziologică a fructelor formate fără polenizare sau cele slab hrănite. În

unele situaţii poate să aibă loc o cădere fiziologică tardivă, înainte de recoltare, când afectează

producţia. Procesul este determinat genetic şi accentuat de condiţiile climatice.

Rărirea fructelor este necesară pentru a asigura o bună hrănire a celor rămase, distanţa între

fructe pe ramură este corelată cu mărimea fructului şi epoca de maturare, fiind între 8-10 şi 15-20

cm. Pentru a avea efectul scontat, rărirea trebuie făcută înainte de întărirea endocarpului.

Înainte de maturarea fructelor, dacă umiditatea solului este mare, la unele soiuri, în special

la cele cu maturare extratimpurie şi timpurie, are loc crăparea endocarpului. Aceasta se datorează

hidratării bruşte a pulpei care fiind bine prinsă de sâmbure desface cele două jumătăţi ale

endocarpului slab lemnificat şi cu linia de sudură slab formată. Fructele crăpate sunt mai greu

vandabile deoarece în crăpături se instalează insecte sau dacă sucul iese din pulpă sunt atacate de

microorganisme.

Page 162: Pomo Logie

165

Maturarea fructelor în cadrul speciei, se face eşalonat pe o perioadă de peste 4 luni, fiind

necesare 70-80 de zile de la înflorit la maturare, pentru soiurile timpurii şi 130-140 de zile pentru

cele târzii. Acelaşi soi îşi anticipă maturarea cu 1-2 săptămâni cultivat pe nisipurile Olteniei faţă de

restul zonelor de cultură.

Durata de exploatare economică a plantaţiilor de piersic este de 12-15 ani, uneori mai

mare la pomii solitari.

Potenţialul productiv al piersicului este dependent de soi, agrotehnică şi condiţiile

pedoclimatice, oscilând între 10 şi 25 t/ha.

Test de autoevaluare

29. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

n. Care este capacitatea de înrădăcinare a piersicului în

funcţie de portaltoi?

o. Care este legătura între „necesarul de frig” şi viabilitatea

mugurilor? Exemplificaţi

c. Care este cauza crăpării fructului?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de

învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile de creştere ale piersicului

Comportarea piersicului la înflorire-polenizare.

Particularităţile de fructificare ale piersicului

Capacitatea de producţie şi longevitatea plantaţiilor

Page 163: Pomo Logie

166

12.4. Specii, soiuri şi portaltoi

Principalele specii care au contribuit la crearea soiurilor şi portaltoilor de piersic sunt

următoarele:

Persica vulgaris Miller, sinonim cu Prunus persica (L.) Batsch - piersicul comun, este la

baza creării tuturor soiurilor cultivate. Creşte natural ca pom de vigoare mică sau mijlocie, cu o

mare capacitate de ramificare, formează mai multe serii de lăstari anticipaţi şi are o bună capacitate

de regenerare după accidente climatice. În cadrul speciei sunt două varietăţi: P. vulgaris var.

rosaeflora Tiab., cu flori de tip rosaceu şi P. vulgaris var. campanulaeflora Riab., cu flori de tip

campanulat. În cadrul acestor varietăţi există două subvarietăţi deosebite prin aspectul exterior al

fructului şi anume subvar. langinosa, care are fructe cu epicarpul pubescent şi subvar. nucipersica,

care are fructe cu epicarpul glabru.

În funcţie de culoarea pulpei, la subvarietăţile amintite se găsesc trei grupe de soiuri:

leucocarpa - fructe cu pulpa albă; xanthocarpa - cu fructe cu pulpa galbenă şi hematocarpa - cu

fructe cu pulpă roşie.

Persica ferghanensis, este originar din Asia centrală, este folosit de populaţia locală în loc

de piersic. Are fructele pubescente, cu mărimea de până la 7,5-8 cm, de forme foarte diferite

(sferice, alungite, ovoide, turtite), de culori verzui, galbene sau portocalii. Seminţele fructelor sunt

amare la majoritatea soiurilor, dar sunt şi unele cu seminţe dulci. Prezintă interes în ameliorare

pentru rezistenţa la făinare.

Persica mira, este originar din China occidentală, creşte sub formă de pom de talie mică

sau arbustoid, are flori albe, fructele uşor alungite, mici, de până la 90 g, sunt pubescente, au pulpa

albă, verzuie sau galbenă, gust plăcut şi sâmbure mic.

Persica kansuensis, creşte sub formă de arbust, are fructe mici şi sferice. Este foarte

rezistent la făinare, motiv pentru care se foloseşte în ameliorare.

Persica davidiana, se cultivă ca plantă ornamentală în China. Are două varietăţi, una cu

flori albe şi alta cu flori trandafirii. Este foarte rezistent la ger (-40°) şi la secetă.

Principalele soiuri din sortiment

În cadrul speciei există trei grupe de soiuri: piersici propriu-zise (destinate în special

consumului în stare proaspătă), nectarinele şi brugnonele (cu epicarpul fără pubescenţă) şi paviile

sau piersicile de industrie (care au pulpa tare, cartilaginoasă, care rezistă bine la prelucrarea

industrială). Piersicile propriu-zise sunt cele mai răspândite, deoarece sunt mai tolerante la factorii

de mediu şi asigură producţii mai mari, paviile fiind mai pretenţioase la căldură, iar nectarinele sunt

mai sensibile la boli. În timp, preferinţele consumatorilor s-au schimbat în ceea ce priveşte

Page 164: Pomo Logie

167

consumul de piersici. Dacă în urmă cu 30-35 de ani se cultivau soiuri cu pulpa albă, care erau mai

dulci, aromate şi cu pulpă moale, suculentă şi perisabilă, acum se cultivă soiuri cu pulpă galbenă,

mai fermă, consistentă şi mai puţin perisabilă. Fructele cu pulpă galbenă rezistă mai bine la

transport decât cele cu pulpă albă. De dată recentă, se pare că piaţa cere iar soiuri dulci şi aromate şi

se încearcă reintroducerea în cultură a unor soiuri cu pulpă albă sau crearea de soiuri noi. Din

multitudinea de soiuri, la piersic sunt căutate pe piaţă cele cu maturare timpurie şi mijlocie, deci

până la mijlocul lunii august, când pe piaţă apar cantităţi mari de struguri şi pepeni şi valorificarea

devine greoaie.

Soiuri de piersic propriu-zis

Principalele soiuri de piersic existente în sortimentul românesc sunt:

Medeleine Pouyet - are vigoare mare, fructul mic, sferic, crem, suflat cu roşu pe partea

însorită, pulpa este albă-crem, suculentă şi gust mediocru. Se maturează la sfârşit de iunie.

Springold - este viguros, productiv, are fructul mijlociu, aproape sferic, simetric, cu

pubescenţă slabă, bine colorat în roşu pe circa 75-80% din suprafaţă. Pulpa este galbenă, aderentă la

sâmbure, fină, suculentă, rezistentă la transport, cu gust foarte plăcut. Se maturează în primele zile

ale lunii iulie.

Springcrest - are vigoare mare, este foarte productiv, se supraîncarcă cu rod, are fructul

mijlociu, sferic şi simetric, bine colorat cu roşu închis, cu striuri. Pulpa este galbenă, suculentă,

potrivit de consistentă, gust dulce acrişor. Se maturează în prima săptămână a lunii iulie.

Collins - are vigoare mijlocie-mare, este foarte productiv, are fructul mijlociu, sferic-

alungit, roşu, marmorat, cu pubescenţă fină. Pulpa este galbenă, semiaderentă la sâmbure, fibroasă,

suculentă, cu gust dulce şi aromă fină, apreciată pentru masă. Se maturează la mijlocul lunii iulie.

Cardinal - soi de vigoare mijlocie, foarte productiv, are fructul sferic, asimetric, roşu cu

dungi şi pete de culoare mai închisă. Pulpa este galbenă-portocalie, aderentă la sâmbure, potrivit de

consistentă, slab aromată şi gust plăcut. Se maturează la mijlocul lunii iulie.

Jerseyland - soi viguros, productiv şi rezistent la ger, are fructul mijlociu, sfero-elipsoidal,

asimetric, galben, pigmentat cu roşu-viu pe aproape toată suprafaţa. Pulpa este galbenă-portocalie,

semiaderentă la sâmbure, cu infiltraţii de roşu, aromată şi cu gust plăcut. Se maturează în ultima

decadă a lunii iulie.

Redhaven - are vigoare mijlocie, are plasticitate ecologică mare, este foarte productiv, are

fructul mijlociu, sferic, uneori cu conturul uşor neregulat, galben-portocaliu dungat cu roşu-deschis.

Pulpa este galbenă, cu slabe infiltraţii de roşu, fină, suculentă, dulce şi fin aromată, considerat cel

mai bun soi de masă. Se maturează la începutul lunii august.

Page 165: Pomo Logie

168

Southland - are vigoare mare, plasticitate ecologică bună, este foarte productiv, rezistent

la ger, are fructul mare, galben, acoperit 60-70% cu roşu viu. Pulpa este galbenă, cu infiltraţii roşii

în jurul sâmburelui, consistentă, suculentă şi plăcut aromată. Se maturează în decada doua a lunii

august.

Suncrest - are vigoare mijlocie, cu plasticitate ecologică ridicată, foarte productiv, are

fructul mare, roşu închis, cu pubescenţă fină. Pulpa este galbenă cu infiltraţii roşii în jurul

sâmburelui, suculentă, fondantă, dulce şi armonios acidulată. Se maturează în decada a treia a lunii

august.

Fayette - are vigoare mare, este foarte productiv, are fructul mare, sferic uşor turtit lateral,

asimetric, galben-auriu, acoperit pe 50% cu roşu. Pulpa este galbenă cu infiltraţii roşii în jurul

sâmburelui, suculentă, rezistentă la transport, gust plăcut şi aromă slabă. Se maturează în prima

decadă a lunii septembrie.

Flacăra - are vigoare mijlocie, fructul mare, sferic, galben-portocaliu acoperit cu roşu

aprins pe partea însorită şi dungi longitudinale mai închise. Pulpa este galben-portocalie, cu

infiltraţii roşii în jurul sâmburelui, este consistentă, suculentă şi gust plăcut. Se maturează în decada

doua a lunii septembrie.

Superbă de toamnă - are vigoare mijlocie-mare, este foarte productiv, rezistent la ger şi

cu plasticitate ecologică mare. Fructul este mare, sferic-alungit, alb-gălbui cu pete şi dungi roşii pe

circa 70% din suprafaţă, pulpa este alb-gălbuie, consistentă, suculentă şi gust plăcut. Se maturează

în a doua jumătate a lunii septembrie.

Soiuri de nectarine

Nectarinele sunt destul de puţin răspândite în cultură, deoarece pomii sunt mult mai

sensibili la boli şi ger decât piersicii, au fructe mai mici şi deci producţie mai mică la unitatea de

suprafaţă, iar preţul de producţie nu este stimulativ. Mai mult, o bună parte a consumatorilor nu

cunosc sau nu deosebesc nectarinele de prune, şi preţul acestora li se pare prea mare pentru "nişte

prune mai mari", motiv pentru care cultura nectarinului este în declin. Însuşirile gustative ale

nectarinelor sunt similare sau superioare soiurilor de piersic cu aceeaşi perioadă de maturare, dar

mai aspectuase prin culoarea vie a epicarpului. Principalele soiuri cultivate sunt:

Crimsongold - este viguros şi foarte productiv, necesită rărirea manuală a fructelor, are

fructul mijlociu (100-130 g), aproape sferic sau uşor alungit, galben-portocaliu, acoperit pe 3/4 din

suprafaţă cu roşu-închis. Pulpa este galbenă, aderentă la sâmbure, fină, suculentă, dulce şi uşor

acidulată, apreciată pentru masă. Se maturează la mijlocul lunii iulie.

Nectared 2 - este viguros şi productiv, are o capacitate bună de autoreglare a producţiei,

are fructul mare, rotunjit, slab turtit la cele două capete, galben, acoperit cu roşu-violaceu pe 50-

Page 166: Pomo Logie

169

60% din suprafaţă. Pulpa este galbenă portocalie, semiaderentă la sâmbure, suculentă şi cu gust

plăcut. Se maturează în ultima decadă a lunii iulie.

Independence - soi viguros, productiv, tolerant la îngheţul de revenire, are fructul

mijlociu, galben-portocaliu acoperit cu roşu-deschis pe 80-90% din suprafaţă. Pulpa este galbenă,

are infiltraţii fine de roşu în jurul sâmburelui, este uşor fibroasă, fină, suculentă, gustul slab acidulat.

Se maturează la sfârşitul lunii iulie.

Nectared 4 - soi viguros, precoce şi productiv, se supraîncarcă cu fructe, are fructul

mijlociu, sferic uşor turtit, galben, acoperit cu roşu-viu pe 80-100% din suprafaţă. Pulpa este

neaderentă, cu infiltraţii slabe, este foarte suculentă, gust dulce şi aromă fină. Se maturează în

decada a doua a lunii august.

Fantasia - este soi viguros, cu plasticitate ecologică bună, are fructul mare, rotunjit sau

uşor alungit, galben-portocaliu, acoperit cu roşu-viu pe 50-60% din suprafaţă. Pulpa este galbenă,

neaderentă, cu infiltraţii în jurul sâmburelui, suculentă, slab acidulată. Se maturează la sfârşitul lunii

august.

Soiuri de pavii

Soiurile de pavii sunt mai pretenţioase decât piersicile la căldură, dau rezultate bune numai

în zonele cu temperaturi medii de 10-11,5°C. Fructele au pulpa tare, cartilaginoasă, aderentă la

sâmbure, care se pretează mai puţin la consumul direct, fiind destinate industrializării. Pentru a

acumula substanţă uscată, se cultivă soiuri cu maturarea în a doua parte a conveierului varietal.

Pentru a fi acceptate la prelucrarea industrială, paviile trebuie să nu fie colorate intens şi să nu aibă

infiltraţii în pulpă. Pulpa neuniform colorată sau epicarpul de culoare roşie, modifică culoarea

produsului finit, care seamănă a defect de fabricaţie şi devine greu vandabil. Principalele soiuri

sunt:

Vezuvio - soi viguros, productiv, tolerant la ger şi boli, are fructul mijlociu, uşor alungit,

galben uşor stropit cu roşu pe partea însorită. Pulpa este galbenă-portocalie, fermă, dulce şi slab

aromată. Se maturează în prima decadă a lunii august.

Babygold 5 - soi viguros şi productiv, precoce şi cu bună plasticitate ecologică, are fructul

mijlociu, sferic, galben rumenit pe partea însorită. Pulpa este galbenă, potrivit de suculentă, gust

plăcut şi aromă slabă. Se maturează în a doua jumătate a lunii august.

Vivian - are vigoare mijlocie, este precoce, productiv şi cu mare plasticitate ecologică, are

fructul mijlociu, galben-portocaliu, rumenit cu roşu-oranj pe partea însorită. Pulpa este galbenă,

fermă, potrivit de suculentă, rezistentă la transport şi manipulare. Se maturează la sfârşitul lunii

august.

Page 167: Pomo Logie

170

Babygold 7 - Soi de vigoare foarte mare, tolerant la îngheţul de revenire, are fructul

mijlociu, galben-portocaliu, acoperit cu roşu pe aproape jumătate din suprafaţă. Pulpa este galbenă,

fin granulată, de consistenţă medie. Se maturează în prima decadă a lunii septembrie.

Portaltoii piersicului

Principalii portaltoi utilizaţi pe plan mondial şi în ţara noastră sunt:

Piersicul franc (Persica vulgaris L.) este cel mai utilizat portaltoi deoarece dă cele mai

bune rezultate dacă este zonat în condiţii optime de sol. Este de preferat utilizarea francului pe

terenuri bine drenate, uscate, calde, cu pH-ul cuprins între 6 şi 8, cu calcar activ sub 4-5%, cu

concentraţia în săruri scăzută etc. Puieţii se obţin din soiuri cu maturare târzie. Francul manifestă o

bună compatibilitate cu soiurile cultivate, formează un sistem radicular puternic, imprimă vigoare

mare şi longevitate mijlocie pomilor. Sunt o serie de selecţii de portaltoi franc: PS B2, PS A5, PS

A6 în Italia; Rubira în Franţa, Nemaguard în USA etc.

Mirobolanul sau corcoduşul (Prunus cerasifera Ehrh.) este destul de mult utilizat în

pepinieristică, dar datorită variabilităţii tipurilor de mirobolan, nu se obţin rezultate bune în toate

zonele. Manifestă o bună creştere în pepinieră şi o bună afinitate cu majoritatea soiurilor, imprimă

vigoare mare şi productivitate. Reuşeşte destul de bine pe solurile cu un conţinut mai mare în argilă,

dar longevitatea pomilor este mai mică.

Migdalul (Amygdalus communis L.) este mai puţin utilizat în ţara noastră deoarece nu are

afinitate bună cu soiurile de piersic. Se foloseşte pentru a valorifica solurile mai bogate în carbonat

de calciu. Imprimă soiurilor o pornire mai timpurie în vegetaţie şi o încheiere mai rapidă în toamnă.

GF 677, este un hibrid între piersic şi migdal, se înmulţeşte vegetativ, imprimă o vigoare

mai mare decât francul şi are o rezistenţă bună la calcarul activ din sol până la 12%, este tolerant la

reacţia alcalină a solului şi la nematozi.

GF 557, este tot un hibrid între piersic şi migdal, cu înmulţire vegetativă, rezistent la

calcar, puţin sensibil la cloroza ferică şi are afinitate bună.

Oradea 1, portaltoi generativ, selecţionat la Oradea, are vigoare mijlocie, fructele se

maturează târziu, are procent bun de germinare a seminţelor şi de prindere la altoire.

Relativ recent, în Franţa au fost selectaţi patru portaltoi de piersic: Isthara, Myran,

Cadaman şi Julior, sunt portaltoi generativi cu bună afinitate de altoire.

Prunul franc (Prunus domestica L.) este un portaltoi folosit puţin pentru piersic, creşte

destul de greu şi neuniform în pepinieră, nu are afinitate bună la altoire, drajonează şi încheie

perioada de vegetaţie a piersicului de timpuriu.

Din prun se folosesc o serie de selecţii MRS 5/2, prunul de Damasc, S. Julian, Brompton

etc.

Page 168: Pomo Logie

171

Test de autoevaluare

30. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinând

cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

c. Cum se clasifică soiurile de piersici?

d. Care sunt principalii portaltoi ai piersicului

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Principalele specii de cais;

Sortiemnul de soiuri esxistent în România;

Principalii portaltoi utilizaţi la producerea materialului săditor

la cais.

12.5.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Piersicile au o compoziţie foarte complexă, fiind apreciate atât ca fructe de

desert cât şi pentru ameliorarea unor stări de disfuncţionalitate a

organismului uman. Dintre componentele biochimice cele mai importante

sunt următoarele: 10,4-16,2% substanţă uscată, 5,4-11,9% zahăr total,

0,36-0,44% aciditate totală, 12,6-21,5 mg% acid ascorbic, 0,3-0,6 g%

pectine, 0,7-0,9 g% proteine, 0,07-0,16 g% substanţe tanoide, 0,03 mg%

vitamina B1, 0,05 mg% vitamina B2, 0,90 mg% vitamina B6, 0,30 mg%

vitamina A, 0,43 mg% vitamina E, o serie de ioni minerali: K, P, Mg, Ca,

Na, Mn, Fe, Cu, Zn etc., au o valoarea energetică de 29-64 calorii la 100 g.

Fructele sunt apreciate de consumatori atât în stare proaspătă cât şi

prelucrate, sub formă de compot, dulceaţă, gem, sucuri, nectaruri,

deshidratate etc. În medicina populară piersicile sunt recomandate în

Page 169: Pomo Logie

172

alimentaţia bolnavilor de ficat, rinichi, arteroscleroză, afecţiuni gastrice,

obezitate etc

b. În România, cultura piersicului este concentrată în partea de sud şi vest a

ţării şi sporadic în celelalte regiuni. Producţia de fructe la nivelul anului

2007 a fost de 25000 tone, din care 63% în sectorul particular. Două

judeţe Bihor şi Constanţa produc peste 50% din producţia de piersici, iar în

sectorul particular, judeţul Bihor produce circa 45% din total. În celelalte

judeţe ponderea sectorului privat este mult mai slabă. Pe lângă judeţele

prezentate în tabel, cultura piersicului prezintă interes în: Satu Mare, Olt,

Hunedoara, Galaţi, Giurgiu etc.

Întrebarea 2.

a. Piersicul altoit pe franc, formează un sistem radicular bogat ramificat, cu

rădăcinile de schelet groase, orientate majoritatea relativ paralel cu suprafaţa

solului şi câteva din ele pătrund pe verticală la adâncimi mari. Extinderea

laterală a rădăcinilor depăşeşte de 1,7-2 ori proiecţia coroanei, iar pe

verticală majoritatea sunt răspândite între 20 şi 60 cm, puţine ajung la 3-4 m

(Mihăescu, 1977). Indiferent de densitatea de plantare, rădăcinile piersicilor

vecini nu se întrepătrund. Din această cauză, în plantaţiile mai bătrâne,

completarea golurilor nu dă rezultate, rădăcinile pomilor tineri nu mai găsesc

spaţiu necesar pentru aprovizionarea pomului cu apă şi săruri minerale.

b. Majoritatea soiurilor cultivate au nevoie de circa 600-800 ore cu temperatură

pozitivă sub 7°C, pentru a-şi definitiva micro şi macrosporogeneza şi a putea

înflori normal. Mugurii care nu-şi satisfac necesarul în frig cad înainte de

dezmugurit. În funcţie de numărul mugurilor care cad înainte de

dezmugurire soiurile se grupează în trei grupe: cu cădere slabă (sub 15%), cu

cădere mijlocie (15-40%) şi cu cădere ridicată (peste 40%).

c. Înainte de maturarea fructelor, dacă umiditatea solului este mare, la unele

soiuri, în special la cele cu maturare extratimpurie şi timpurie, are loc

crăparea endocarpului. Aceasta se datorează hidratării bruşte a pulpei care

fiind bine prinsă de sâmbure desface cele două jumătăţi ale endocarpului

Page 170: Pomo Logie

173

slab lemnificat şi cu linia de sudură slab formată. Fructele crăpate sunt mai

greu vandabile deoarece în crăpături se instalează insecte sau dacă sucul iese

din pulpă sunt atacate de microorganisme.

Întrebarea 3.

a. În cadrul speciei există trei grupe de soiuri: piersici propriu-zise (destinate în

special consumului în stare proaspătă), nectarinele şi brugnonele (cu

epicarpul fără pubescenţă) şi paviile sau piersicile de industrie (care au pulpa

tare, cartilaginoasă, care rezistă bine la prelucrarea industrială).

b. Principalii portaltoi ai piersicului sunt: piersicul franc, corcoduşul, hibrizii

piersic migdal, prunul franc şi migdalul amar. Fiecare portaltoi este adaptat

unui anumit tip de soi.

12.6.Lucrarea de verificare nr. 12

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 12.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

60. Cine influenţează capacitatea de ramificare a sistemului radicular? 2p.

61. Cum se clasifică soiurile din punct de vedere al vigorii? 2 p.

62. Cum se face rărirea manuală a fructelor? 2 p.

63. Cum se comportă piersicul în procesul de înflorire-polenizare. 2 p.

64. Care este cel mai utilizat portaltoi? faceţi o descriere sumară a lui. 2 p.

Page 171: Pomo Logie

174

12.7.Bibliografie minimală

39. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

40. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

41. Ivaşcu Antonia, D. Hoza – Cultura piersicului, Ghid practic, Editura Medro, 2005.

42. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 172: Pomo Logie

175

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 13

CULTURA PIERSICULUI. ECOLOGIE, PARTICULARITĂŢI

TEHNOLOGICE

CUPRINS 164

13.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 13 164

13.2. Cerinţele piersicului faţă de factorii ecologici 164

13.3. Particularităţi tehnologice 166

13.4. Comentarii şi răspunsuri la teste 174

13.5. Lucrare de verificare 175

13.6. Bibliografie minimală 176

Introducere

În această unitate ne familiarizăm cu unele aspecte legate de cerinţele piersicului faţă de

factorii de mediu şi particularităţile de cultură a piersicului Se vor prezenta anumite particularităţi

de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea livezii, cât mai ales la exploatarea acesteia.

Timpul alocat studiului este de 2 ore.

13.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 13

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi cerinţele piersicului faţă de temperatură

Să cunoaşteţi cerinţele piersicului faţă de apă

Să cunoaşteţi cerinţele piersicului faţă de lumină

Să cunoaşteţi cerinţele piersicului faţă de sol

13.2. Cerinţele piersicului faţă de factorii ecologici

Temperatura. Temperatura ca factor limitativ în cultura piersicului, acţionează diferit în

funcţie de valorile ei pozitive sau negative. Piersicul este pretenţios la căldură şi nu este pe deplin

adaptat condiţiilor climatice din România. În mare, se poate afirma că, el dă rezultate bune în toate

zonele de cultură a viţei de vie. Piersicul găseşte condiţii bune pentru creştere şi fructificare în

zonele delimitate de izotermele de 10 şi 11,5°C. Pragul biologic este de 6,5-7°C, umflarea

mugurilor are loc după 7-10 zile cu temperaturi peste pragul biologic, când se acumulează 40-80°C

Page 173: Pomo Logie

176

temperatură activă în funcţie de soi, iar dezmuguritul după acumularea a 130-180°C. Pentru

declanşarea înfloritului trebuie să se acumuleze o sumă de temperatură activă de 290-350°C şi

temperatura medie să fie de 13-16°C, optimul fiind de 25°C. Pentru maturarea fructelor este

necesară acumularea a 920-1120°C la soiurile extratimpurii, 1600-2000°C pentru cele mijlocii şi

2800-3000°C pentru cele târzii. Pentru desfăşurarea normală a proceselor de creştere şi fructificare,

piersicul are nevoie pe perioada de vegetaţie de o sumă a gradelor de temperatură de 3000-3200°C.

Rezistenţa la iernare a piersicului este relativ bună, pomii care au lemnul bine maturat şi sunt bine

pregătiţi pentru iarnă, nu înregistrează pierderi semnificative până la temperatura de -22...-24°C, cu

mici diferenţe în funcţie de soi, dacă temperaturile negative scad graduat. Dacă însă pe perioada

iernii apar ferestre cu temperaturi peste pragul biologic şi se produce decălirea, rezistenţa la ger

scade foarte mult, degerând la -7...-8°C. Mugurii în faza de boboc rezistă la -3,9°C, florile deschise,

la -2,8°C, iar fructele legate la -1,1°C. Acţiunea nefastă a temperaturii poate fi şi mai mult

amplificată de umiditatea ridicată a aerului, de vânt sau altitudine.

Apa. Piersicul este o specie rezistentă la secetă, chiar prelungită, dar pentru producţii mari

şi de calitate apa devine factor limitativ. Deoarece în zona de cultură a piersicului cantitatea de apă

nu depăşeşte 500-600 mm precipitaţii anual, cultura modernă a piersicului nu este posibilă fără

irigare. Toleranţa la lipsa apei din sol este dependentă de portaltoi, migdalul fiind cel mai rezistent

şi corcoduşul cel mai sensibil. În lipsa apei, fructele rămân mici, turtite lateral, cu pubescenţă

grosieră, producţia fiind diminuată nu numai cantitativ dar şi calitativ. Piersicul reacţionează foarte

bine la irigare, în special în perioada ce precede maturarea fructelor, când prin irigare se pot obţine

sporuri de producţie semnificative, fără a afecta calitatea.

Excesul de apă este dăunător atât în sol, unde provoacă asfixierea sistemului radicular chiar

pe perioade scurte, cât şi în aer unde favorizează atacul bolilor criptogamice. Ceaţa din timpul iernii

amplifică efectele negative ale gerului, iar poleiul de durată, duce la asfixierea mugurilor.

Lumina. Cerinţele faţă de lumină sunt foarte mari, fiind depăşit din acest punct de vedere

numai de smochin. Pentru a satisface aceste nevoi mari, piersicul trebuie condus în forme de

coroane care valorifică din plin atât lumina directă cât şi pe cea difuză cum ar fi: formele de vas,

palmetele, ypsilon transversal etc. Amplasarea plantaţiilor se va face numai pe expoziţii sudice sau

sud-vestice, se va corela distanţa de plantare cu vigoarea pomilor, iar tăierea va fi făcută obligatoriu

în fiecare an. În lipsa luminii, diferenţierea mugurilor este slabă, lăstarii cresc puţin şi nu se

maturează suficient, fiind sensibili la ger, fructele rămân mici, de calitate inferioară şi coroanele se

degarnisesc în timp scurt.

Solul. Piersicul reuşeşte pe solurile mijlocii, lutoase, luto-nisipoase, sau chiar pe nisipurile

consolidate, soluri care trebuie să fie adânci, fertile şi permeabile. Este una dintre cele mai sensibile

specii la asfixierea radiculară, în lipsa unui regim aerohidric echilibrat pomii pier prematur. Din

Page 174: Pomo Logie

177

cercetările efectuate de Trocmé şi Gras (1964) a reieşit faptul că pe solurile unde conţinutul în

oxigen este de peste 10%, piersicul creşte normal. La scăderea conţinutului de oxigen la 6-7%,

piersicul vegetează greoi, iar sub 5% îşi opreşte creşterea. Tolerează un pH cuprins între 5,7 şi 7,5,

iar conţinutul în calcar activ nu trebuie să fie peste 7% pentru portaltoiul franc şi 15% pentru

migdal. În condiţii de irigare, piersicul dă rezultate foarte bune pe nisipurile din sudul şi vestul ţării.

Fertilitatea solului trebuie să fie bună, conţinutul în substanţă organică de 2-3%, iar în humus de 1-

1,5%.

Test de autoevaluare

31. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

gg. Care sunt cerinţele piersicului faţă de temperatură?

hh. Care este legătura dintre conţinutul de oxigen din sol şi

creşterea rădăcinilor?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

qq. Care sunt cerinţele piersicului faţă de temperatură;

rr. Care sunt cerinţele piersicului faţă de apă;

ss. Care sunt cerinţele piersicului faţă de lumină;

tt. Care sunt cerinţele piersicului faţă de sol

13.3.Particularităţi tehnologice

13.3.1.Producerea materialului săditor

Pentru producerea materialului săditor se foloseşte înmulţirea generativă, în vederea

obţinerii portaltoilor franc şi vegetativă pentru portaltoii care se pretează la această metodă de

înmulţire. În prezent, materialul de plantat (cu excepţia celui obţinut în programele de ameliorare

prin hibridări controlate) este reprezentat aproape exclusiv de pomi altoiţi pe diferiţi portaltoi dintre

care: piersicul franc, migdal, o serie de hibrizi piersic-migdal, care dau o mare uniformitate

Page 175: Pomo Logie

178

plantaţiilor şi se pot înmulţii uşor in vitro; o serie de selecţii de prun etc. Având creştere bună,

sâmburii se seamănă primăvara în câmpul de altoire şi se altoiesc în prima parte a campaniei, pentru

piersicul franc, mirobolan şi migdal. Pentru selecţiile de prun care cresc mai greu în pepinieră, se

produc separat puieţi, care se folosesc la înfiinţarea câmpului de altoire. La 3-4 săptămâni de la

altoire, trebuie slăbite legăturile pentru a evita ştrangularea, foarte frecventă datorită ritmului intens

de creştere a portaltoilor după altoire.

13.3.2. Specificul înfiinţării plantaţiilor de piersic

La alegerea terenului pentru livadă trebuie să se ţină seama de pretenţiile piersicului faţă de

factorii pedoclimatici şi să se evite zonele sau microzonele cu risc. Prin sistematizarea terenului şi

pregătirea solului se vor asigura condiţii cât mai bune pentru creşterea pomilor, în special asigurarea

unui regim aerohidric normal şi asigurarea unui bun drenaj a terenului.

Piersicul se amplasează pe soluri uşoare, fertile, drenate şi bine expuse la soare. Dacă este

pantă, se va planta numai în treimea mijlocie şi superioară pentru evitarea sau reducerea efectului

îngheţului de revenire din primăvară. Piersicul nu se plantează după el însăşi sub nici o formă,

deoarece rădăcinile lasă în sol substanţe toxice (amigdalina care se hidrolizează şi formează acid

cianhidric), dar se poate planta după măr sau păr.

Fertilizarea de bază se face cu gunoi de grajd 40-60 t/ha, 600-800 kg/ha superfosfat, 200-

250 kg/ha sare potasică şi pesticide pentru combaterea nematozilor şi viermilor sârmă. Aplicarea

îngrăşămintelor se face după afânarea adâncă şi se încorporează printr-o arătură la 20-25 cm.

Plantarea se face toamna sau primăvara, în funcţie de cantitatea de material de plantat şi de

condiţiile climatice. Distanţele de plantare sunt de 5-6 m între rânduri şi 3-4 m între plante pe rând,

în funcţie de vigoarea soiurilor folosite şi de forma de coroană.

Piersicul fiind în general autofertil, nu sunt probleme cu aşezarea soiurilor în parcelă, în

vederea polenizării încrucişate, dar polenizarea încrucişată aduce un spor de legare în condiţiile

unor primăveri mai dificile. Numărul de soiuri care se plantează este direct legat de modul de

valorificare a fructelor; dacă sunt destinate consumului în stare proaspătă se va planta un număr

mare de soiuri cu un număr mic de pomi, deoarece fructele sunt destul de perisabile, iar dacă se

valorifică prin prelucrare industrială se plantează 2-3 soiuri pentru a asigura partizi mari de fructe,

convenabil fabricii de prelucrare. Desfacerea pe piaţă este convenabilă producătorilor din

apropierea oraşelor şi din zona litoralului. Datorită sensibilităţii mai mari a nectarinului la făinare, el

se va planta grupat sau chiar în parcele separat, ceea ce permite asigurarea protecţiei fitosanitare

corespunzătoare.

Page 176: Pomo Logie

179

Formele de coroană mai folosite sunt vasul şi palmeta etajată sau liberă, coroane care

satisfac nevoile mari faţă de lumină şi mai puţin ypsilon transversal şi Tatura Trellis, care necesită

sistem de susţinere.

13.3.3. Specificul întreţinerii plantaţiilor de piersic

Tăierea pomilor. Tăierea pomilor tineri în perioada de formare a coroanelor are drept scop

formarea structurii permanente a coroanei, cât mai echilibrate şi în timp scurt. Datorită capacităţii

mari de a forma anticipaţi, formarea coroanei la piersic se bazează mai mult pe lucrări în verde şi

mai puţin pe tăieri în uscat. Tăierile în verde au următoarele avantaje:

- elimină creşterile de prisos contribuind la o mai bună creştere şi maturare a ramurilor

folosite pentru structura coroanei sau pentru fructificare;

- favorizează obţinerea unor fructe de calitate mai bună;

- reduce efortul cu tăiere în uscat;

- favorizează menţinerea zonei de fructificare aproape de ramurile groase şi evită

degarnisirea bazei coroanei etc.

Începând din anul I de viaţă, din luna mai când lăstarii au 10-15 cm se fac tăieri în verde,

lucrări care se repetă de 2-3 ori pe perioada de vegetaţie în funcţie de ritmul de creştere. Cu ocazia

tăierilor în verde, se aleg repetat lăstarii necesari formării scheletului, se degajă vârfurile de creştere

prin suprimarea lăstarilor pe circa 20-25 cm sub lăstarul de prelungire şi se suprimă sau ciupesc

ceilalţi lăstari la 3-4 frunze. Din anul 3-4, când începe fructificarea, la nivel de pom se lasă ramuri

mixte, scurtate eventual la 60 cm, pentru fructificare, la o distanţă de 25-30 cm una de alta, în

lungul ramurilor de schelet. La palmeta etajată, în lipsa spalierului se recomandă tutorarea axului şi

legarea şarpantelor de şipci, pentru a menţine unghiurile de inserţie în jur de 45°.

În plantaţiile pe rod, tăierea este obligatorie în fiecare an. Cu ocazia tăierii se face atât

întreţinerea coroanei prin rărirea elementelor multianuale în funcţie de forma de coroană aleasă în

vederea iluminării pomilor, limitarea dimensiunilor coroanei la spaţiul lăsat prin distanţa de plantare

şi normarea încărcăturii de ramuri de rod. Sunt folosite două metode de tăiere la piersic: una clasică,

care necesită un număr mai mare de intervenţii la nivelul pomului şi una modernă (tăierea lungă),

mai uşoară şi mai rapidă. Se recomandă ca tăierea să se execute la sfârşitul iernii sau primăvara

devreme, când a trecut riscul îngheţurilor care pot afecta mugurii de rod.

Tăierea clasică constă în rărirea ramurilor de rod (mixtelor) la 25-30 cm în lungul

ramurilor multianuale, scurtarea acestora la circa 35-40 cm, lăsarea unor cepi de 3-4 muguri lângă

fiecare ramură lungă şi suprimarea celorlalte creşteri anuale.

Tăierea modernă constă în rărirea ramurilor mixte la 20-30 cm, scurtarea lor dacă depăşesc

70 cm, suprimarea celorlalte creşteri anuale.

Page 177: Pomo Logie

180

La ambele sisteme de tăiere, ramurile salbe se suprimă, deoarece sunt ramuri debile şi nu

dau fructe de calitate. Aceste ramuri ca şi buchetele de mai se folosesc pentru fructificare când nu s-

au format suficiente ramuri mixte sau când o parte din mugurii de rod au degerat. În această situaţie

salbele se scurtează în cepi de 2-3 muguri pentru a fi capabile să lege şi să hrănească câte un fruct.

Lăsate întregi, în timpul înfloritului, prin metabolismul intens din această perioadă se epuizează şi

nu leagă sau dacă leagă se usucă mai târziu împreună cu fructele legate.

Spre deosebire de speciile pomacee sau chiar alte specii drupacee, la piersic ramurile de

rod în anul fructificării se epuizează şi nu prezintă interes ca ramuri de semischelet. Cu ocazia

tăierilor se suprimă sau se reduc, transferând creşterea pe ramurile anuale viguroase formate din

mugurii vegetativi de la baza lor.

În urma tăierii, pe pom rămân între 80 şi 150 ramuri mixte în funcţie de vigoarea acestuia

şi forma de coroană (mai puţine la palmetă şi mai multe la vas), distanţate la circa 25-30 cm. Se

urmăreşte ca zona de fructificare, să fie menţinută cât mai aproape de ramurile groase ale pomului,

evitând astfel degarnisirea părţii bazale a şarpantelor. Pentru acest lucru, o parte din ramurile anuale

situate în jumătatea bazală a coroanelor, se scurtează în cepi de 3-4 muguri, în vederea stimulării de

noi creşteri, capabile să fructifice în anul următor. Ramurile mixte care rămân, se scurtează la 50-60

cm.

În anii în care o parte din mugurii de rod au îngheţat şi care de obicei sunt în partea

inferioară a coroanei, datorită inversiei termice, ramurile fără rod se scurtează în cepi, iar în partea

superioară se lasă o încărcătură mai mare de ramuri, în vederea compensării mugurilor pierduţi.

Revenirea la tăierea normală şi distribuirea uniformă a ramurilor roditoare în coroană, se va face

după 1-2 ani. În cazul în care au degerat peste 90% din mugurii de rod, de obicei sunt afectate şi

ramurile anuale şi se face tăierea de regenerare a pomului, prin intervenţii mai severe, se scurtează

ramurile viabile în cep de 3-4 muguri. Ramurile anticipate, în funcţie de vigoarea lor sunt tratate ca

ramuri mixte sau ca salbe.

Întreţinerea solului. Piersicul fiind pretenţios faţă de sol, în plantaţiile tinere se

recomandă folosirea ogorului lucrat, sau cultivat cu diferite plante agroalimentare sau îngrăşăminte

verzi, iar în plantaţiile pe rod se menţine ogor lucrat. Lucrarea solului pe rând şi între rânduri de 4-

5 ori pe perioada de vegetaţie, asigură distrugerea buruienilor care concurează pomii în consumul

apei şi a substanţelor minerale şi distrugerea crustei, conservând mai bine apa din sol. Pe suprafeţe

mici, sau acolo unde sunt posibilităţi materiale, solul în lungul rândului poate fi mulcit cu resturi

vegetale, rumeguş, scoarţă măcinată sau chiar folie neagră. În plantaţiile în care este asigurată

irigarea, se poate menţine solul înierbat între rânduri, fie pe toate intervalele fie alternativ, pentru a

permite accesul utilajelor în vederea asigurării protecţiei fitosanitate chiar pe timp mai ploios.

Page 178: Pomo Logie

181

Rezultate bune se obţin şi la folosirea erbicidelor, dar numai în plantaţiile mature, erbicide

care se aplică numai pe rând sau chiar pe toată suprafaţa. Dintre erbicidele folosite amintim:

Simazin 50, în doză de 5-6 kg/ha, Sinbar, 2kg/ha folosite preemergent sau Gramoxone 3-5 l/ha,

Roundup 4-5l/ha, Nabu S 4-5 l/ha, aplicate în faza de creştere intensă a buruienilor. De multe ori se

combină lucrările mecanice, efectuate în prima jumătate a perioadei de vegetaţie cu erbicidarea.

Fertilizarea. Fiind o specie foarte productivă, piersicul reacţionează bine la fertilizare,

raportul optim între elemente N:P:K fiind de 1:0,25:1. Anual piersicul consumă la o tonă de fructe

circa: 10 kg azot, 2 kg fosfor, 8 kg potasiu şi o serie de microelemente: Fe, Mg, B, Zn etc. (Pasc,

1989). În funcţie de vârsta plantaţiei, cantitatea de îngrăşăminte este diferită. Astfel, în plantaţia

tânără se aplică la unitatea de suprafaţă: 80 kg azot, 60 kg fosfor şi 40 kg potasiu anual şi periodic

25-30 t de gunoi de grajd, iar în plantaţia matură, se aplică anual: 120-150 kg azot, 50-60 kg fosfor

şi 90-120 kg potasiu, alături de 40 t gunoi de grajd aplicat la 2-3 ani. Înainte de aplicarea

îngrăşămintelor, trebuie făcute analize de sol dacă este posibil sau cel puţin teste de diagnoză

foliară. Un sol normal aprovizionat trebuie să conţină peste 0,5% azot total, 150-200 kg fosfor şi

500-800 kg/ha potasiu (Fideghelli, 1991). În plantă prin diagnoză foliară trebuie să se găsească circa

3-3,5% azot din substanţa uscată, 0,2-0,3% fosfor, 2,5-3,5% potasiu, 2,1% calciu, 0,25% magneziu,

20-100 ppm bor şi mangan, 60 ppm fier etc.

Momentul aplicării îngrăşămintelor este cel clasic folosit şi la alte specii, toamna se

încorporează cu ocazia arăturii fosforul, potasiul şi îngrăşămintele organice şi o parte din azot, iar

restul azotului se aplică fracţionat la înflorit şi în faza de creştere intensă a lăstarilor.

Piersicul reacţionează foarte bine şi la fertilizarea extraradiculară cu soluţii de îngrăşăminte

(uree, sulfat de fier şi potasiu, borax etc.) sau chiar îngrăşăminte foliare, care intră rapid în circulaţia

sevei şi ajută la o bună hrănire a fructelor şi lăstarilor.

Irigarea plantaţiilor de piersic este obligatorie pentru a obţine performanţe productive şi

calitate corespunzătoare. Cantitatea de apă consumată de piersic pe perioada de vegetaţie este mare,

circa 2500-4000 m3, echivalentă cu o cantitate de 250-400 mm precipitaţii, deoarece are un

coeficient de transpiraţie de 500. Rădăcinile nu mai asigură apă suficientă frunzelor pentru

desfăşurarea normală a fotosintezei când apa din sol scade sub 35-40% din rezerva utilă. Pentru

piersic este riscant şi de a menţine solul aproape de capacitatea de câmp pentru apă, deoarece sub

acţiunea temperaturilor peste 24°C şi umiditate mare în sol sunt activate o serie de enzime ce

produc acid cianhidric cu acţiune toxică asupra sistemului radicular.

Momentele critice la care piersicul are mari consumuri de apă sunt: primăvara înainte de

înflorit, în timpul întăririi endocarpului, la întrarea fructelor în pârgă şi eventual la încheierea

sezonului de vegetaţie, ca udare de aprovizionare. Pentru soiurile cu maturare după 15 august se fac

1-2 udări în a două parte a verii.

Page 179: Pomo Logie

182

Cantitatea de apă care se aplică la o udare este de 400-600 m3/ha, în funcţie de însuşirile

fizice ale solului, suficientă pentru a umecta grosimea profilului de sol unde sunt distribuite

majoritatea rădăcinilor, iar numărul udărilor este de 4-5, în funcţie de condiţiile climatice. Cel mai

economic mod de aplicare a apei este picurarea, dar rezultate bune dă şi irigarea pe brazde. Prin

irigare, se poate ajunge la un spor de producţie de peste 40% şi o sporire a calităţii fructelor, ceea ce

face economică udarea piersicului.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Piersicul este afectat de o serie de boli (băşicarea

frunzelor, ciuruirea, făinarea, monilioza) şi o serie de dăunători (molia lăstarilor, molia fructelor,

păduchi de frunze etc.), care netratate dau probleme deosebite, ducând la compromiterea recoltei,

desfrunzirea pomilor şi pun în pericol însăşi existenţa livezii. În perioada căderii frunzelor, se face

un tratament cu sulfat de cupru 2-3% (stropire albastră) şi unul înaintea pornirii în vegetaţie

(polisulfură de bariu 6%, sau Oleoekalux 1,5%) şi tratamente de acoperire sau la avertizare în

perioada de vegetaţie (tabelul 19).

Creşterea, maturarea şi recoltarea fructelor

Piersicul având o fertilitate foarte mare, numărul de fructe care rămâne după căderea

fiziologică este mult mai mare decât potenţialul de susţinere şi hrănire a pomului. În vederea

obţinerii unor producţii de calitate, chiar după o tăiere corectă este necesară rărirea florilor sau a

fructelor.

Rărirea florilor se poate face prin stropiri cu o serie de substanţe chimice dintre care:

- DNOC 400-1000 mg/l, când 40% din flori sunt deschise, cu efect asupra procentului de

legare, dar trebuie evitate zilele călduroase pentru a nu produce arsuri pe flori şi frunze;

- Ethrel 360 ppm, aplicat în perioada de plină înflorire, când rămân circa 9-10% din florile

pomului, cu un spor al greutăţii medii a fructelor de 17-30%;

-Hidrazida maleică 1000-2000 ppm, când 40% din flori sunt deschise etc.

Răritul fructelor se poate face chimic sau manual. Pentru răritul chimic se pot folosi o serie de

produse, dar aplicarea acestora trebuie făcută la 15-30 de zile de la înflorire altfel pot apare o serie

de probleme. Dintre substanţele folosite amintim următoarele: 3 CPA (amida acidului 2-3

clorfenoxipropionic), în concentraţie de 150-300 mg; ANA (acid alfanaftil acetic) în concentraţie de

20-30 mg/l; Ethrel 120-180 mg/l, aplicat la circa 30 de zile de la înflorirea maximă; Sevin 1500-

2000 mg/l, aplicat la 35-45 de zile de la înflorire; 2, 4, 5 T (acidul 2-triclorfenoxiacetic) 200-400

mg/l, la 30-40 de zile de la înflorire etc.

Indiferent de produsele folosite, acestea nu asigură o rărire corespunzătoare, dar se reduce

foarte mult efortul la rărirea manuală.

Rărirea manuală a fructelor, deşi este mai costisitoare, asigură o bună distribuţie a fructelor

pe ramuri şi o uniformitate bună a acestora. Rărirea manuală se începe când fructele au mărimea

Page 180: Pomo Logie

183

unei alune şi trebuie încheiată înainte de întărirea endocarpului. Numărul fructelor care se lasă pe o

ramură depind de mărimea fructului şi de epoca de maturare lăsându-se câte 4-7 fructe pe o ramură

de 60-70 cm. La soiurile timpurii, distanţa dintre fructe este de 10-15 cm, iar la soiurile târzii

distanţa este de 20-25 cm. Cu ocazia răririi se înlătură fructele duble, cele mici şi deformate, iar cele

mari şi normal dezvoltate se răresc în funcţie de soi.

La soiurile extratimpurii (cu maturare până la mijlocul lunii iulie) se poate practica o rărire

întârziată, efectuată puţin după întărirea endocarpului, alegând fructele mari, frumoase şi bine

formate, care după o perioadă de menţinere de 1-2 săptămâni, pot fi valorificate pe piaţă ca

trufandale la preţuri foarte bune. Deşi calitatea este slabă, fiind primele piersici care apar pe piaţă,

se valorifică foarte uşor. În acest mod se produce o cantitate mai mare de fructe la unitatea de

suprafaţă, fructele care rămân pe pom se recoltează aproape la maturitatea de consum.

Rărirea mecanică, se foloseşte puţin şi se execută cu ajutorul unor maşini vibratoare ce

imprimă circa 20 vibraţi pe secundă, în momentul căderii fiziologice din iunie, nu mai târziu de

întărirea endocarpului.

Tabelul 19

Tratamentele recomandate în plantaţiile de piersic

Fenofaza Agentul patogen Pesticidele recomandate

1. Perioada de repaus Păduchi ţestoşi, ouă

hibernante, Taphrina,

monilioză, cancerul uscat,

făinare

Polisulfură de bariu 6%, Dithane M 45

0,2% + Carbetox 1% + sulf muiabil 1%

2. Umflarea

mugurilor floriferi

Făinare, ciuruire, monilioză,

bacterioze, cancer uscat etc.

Zeamă bordeleză 0,5% + sulf muiabil 1%,

Topsin 0,04% Dithane M 45 0,2%

Turdacupral 0,4%

3. Scuturarea

petalelor

Idem 2 + acarieni, molii,

defoliatoare

Topsin 0,07%, Derosal 0,07%, Bavistin

0,07%, Fundazol 0,1% + Zolone 0,2%,

Karathan 0,1%, Fosfotox 0,1% + Nissorun

0,03%, Danirun 0,06%

4, 5, 6. Din2 în 2

săptămâni

Monilioză, băşicare, molii,

defoliatoare, acarieni, afide

Alte combinaţii folosite la tratamentele

anteriore pentru a nu crea rezistenţă

7, 8, 9. La 2

săptămâni de la

tratamentele

precedente

Idem trat. 6 + păduchele din

San José

Captan 0,2%, Folpan 0,3%, Vondozeb

0,2%, Karathane 0,2%, Tilt 0,03% +

Ultracid 0,2%, Imidan 0,1%, Sumi-alpha

0,04%, Karate 0,02% + acaricid.

10. Înainte de

recoltare

Monilioză Rovral 0,1%, Ronilan 0,1%, Sumilex

0.1%.

11. După căderea

frunzelor

Monilioză, băşicare, forme

de rezistenţă

Stropire albastră cu produse cuprice

Maturarea fructelor în cadrul soiului se face eşalonat în 7-10 zile, recomandându-se şi recoltarea

etapizată în 2-3 treceri. Momentul recoltării se stabileşte în funcţie de modul de valorificare şi

Page 181: Pomo Logie

184

eventual distanţa la care trebuie transportate. Piersicile spre deosebire de prune, îşi continuă

maturarea după desprinderea din pom, deci pot fi recoltate mai devreme, dacă se valorifică

departe de locul de producere. Soiurile cu pulpă galbenă îşi maturează mai lent fructele după

recoltare şi se păstrează o perioadă mai lungă de timp comparativ cu soiurile cu pulpă albă.

Pentru consum la distanţă, sau pentru păstrare, momentul recoltării este atunci când culoarea pe

partea umbrită a fructului virează de la verde la galben, înainte ca pulpa să se înmoaie în zona

punctului stilar. Fructele destinate consumului local şi pentru industrializare se recoltează la

maturitatea de consum (maximum însuşirilor gustative, formă şi culoare caracteristică soiului).

Ajunse la maturitatea de consum, fructele sunt foarte sensibile la manipulări şi din această cauză

trebuie foarte bine corelată perioada de recoltare cu destinaţia fructelor.

Recoltarea se face manual pentru piersicile şi nectarinele destinate consumului în stare

proaspătă şi manual sau mecanizat pentru piersicile de industrie.

Piersicile pot fi păstrate în depozite cu atmosferă controlată pe o perioadă de 6-8 săptămâni

sau în depozite frigorifice pentru 2-3 săptămâni.

Test de autoevaluare

32. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Care sunt avantajele tăierii în verde?

b. Ce se înţelege prin tăierea clasică?

c. Cum trebuie făcută fertilizarea la piersic?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

Page 182: Pomo Logie

185

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Cum se produce materialul săditor la piersic

Cum se înfiinţeaza livezile de piersic;

Cum se poate tăia piersicul;

Modul de fertilizare al plantaţiilor în funcţie de vîrstă;

Modul de recoltare şi valorificare al fructelor;

Cu se face protecţia fitosanitară a plantaţiilor de piersic.

13.4.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Piersicul găseşte condiţii bune pentru creştere şi fructificare în zonele

delimitate de izotermele de 10 şi 11,5°C. Rezistenţa la iernare a piersicului

este relativ bună, pomii care au lemnul bine maturat şi sunt bine pregătiţi

pentru iarnă, nu înregistrează pierderi semnificative până la temperatura de

-22...-24°C, cu mici diferenţe în funcţie de soi, dacă temperaturile negative

scad graduat. Dacă însă pe perioada iernii apar ferestre cu temperaturi peste

pragul biologic şi se produce decălirea, rezistenţa la ger scade foarte mult,

degerând la -7...-8°C. Mugurii în faza de boboc rezistă la -3,9°C, florile

deschise, la -2,8°C, iar fructele legate la -1,1°C.

b. Este una dintre cele mai sensibile specii la asfixierea radiculară, în lipsa

unui regim aerohidric echilibrat pomii pier prematur. Din cercetările

efectuate de Trocmé şi Gras (1964) a reieşit faptul că pe solurile unde

conţinutul în oxigen este de peste 10%, piersicul creşte normal. La

scăderea conţinutului de oxigen la 6-7%, piersicul vegetează greoi, iar sub

5% îşi opreşte creşterea.

Întrebarea 2.

a. Tăierile în verde au următoarele avantaje:

- elimină creşterile de prisos contribuind la o mai bună creştere şi

maturare a ramurilor folosite pentru structura coroanei sau pentru fructificare;

Page 183: Pomo Logie

186

- favorizează obţinerea unor fructe de calitate mai bună;

- reduce efortul cu tăiere în uscat;

- favorizează menţinerea zonei de fructificare aproape de ramurile groase

şi evită degarnisirea bazei coroanei etc

b. Tăierea clasică constă în rărirea ramurilor de rod (mixtelor) la 25-30 cm în

lungul ramurilor multianuale, scurtarea acestora la circa 35-40 cm, lăsarea

unor cepi de 3-4 muguri lângă fiecare ramură lungă şi suprimarea celorlalte

creşteri anuale.

c. Fiind o specie foarte productivă, piersicul reacţionează bine la fertilizare,

raportul optim între elemente N:P:K fiind de 1:0,25:1. Anual piersicul

consumă la o tonă de fructe circa: 10 kg azot, 2 kg fosfor, 8 kg potasiu şi o

serie de microelemente: Fe, Mg, B, Zn etc. (Pasc, 1989). În funcţie de vârsta

plantaţiei, cantitatea de îngrăşăminte este diferită. Astfel, în plantaţia tânără

se aplică la unitatea de suprafaţă: 80 kg azot, 60 kg fosfor şi 40 kg potasiu

anual şi periodic 25-30 t de gunoi de grajd, iar în plantaţia matură, se aplică

anual: 120-150 kg azot, 50-60 kg fosfor şi 90-120 kg potasiu, alături de 40 t

gunoi de grajd aplicat la 2-3 ani. Înainte de aplicarea îngrăşămintelor,

trebuie făcute analize de sol dacă este posibil sau cel puţin teste de diagnoză

foliară.

13.5.Lucrarea de verificare nr. 13

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 13.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

Page 184: Pomo Logie

187

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

65. Cum se poate asigura lumina în condiţii optime în plantaţia de piersic?

2 p.

66. Care sunt restricţiile solului pentru cultura piersicului. 2 p.

67. Tăierea piersicului – posibilităţi, avantaje, dezavantaje ? Exemplificaţi.

2 p.

68. Care sunt principalele boli ale piersicului şi cum se pot combate? 2p.

69. Cum se stabileşte momentul recoltării fructelor la piersic. 2 p.

13.6.Bibliografie minimală

43. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

44. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

45. Ivaşcu Antonia, D. Hoza – Cultura piersicului, Ghid practic, Editura Medro, 2005.

46. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 185: Pomo Logie

188

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 14

CULTURA MIGDALULUI

CUPRINS 177

14.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 14 177

14.2. Importanţa, originea şi arealul de răspândire a migdalului 177

14.3. Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu 179

14.4. Particularităţi tehnologice 183

14.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 187

14.6. Lucrare de verificare 189

14.7. Bibliografie minimală 189

Introducere

În această unitate ne familiarizăm cu aspecte generale legate de migdal: importanţă, origine,

areal de cultură, particularităţi biologice, ecologice şi tehnologia de cultură. Se vor prezenta anumite

aspecte generale, dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea

livezii, cât mai ales la exploatarea acesteia. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 1,5-2

ore.

14.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 14

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi importanţa culturii migdalului

Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale migdalului

Să cunoaşteţi cerinţele piersicului faţă de factorii de mediu

Să cunoaşteţi particularităţile de cultură ale migdalului

14.2.Importanţa, originea şi aria de cultură a migdalului

Migdalul este o specie foarte veche luată în cultură, dar este puţin extinsă în plantaţii

comerciale. Fructele sale sunt foarte bogate în substanţe proteice 15-37%, substanţe grase 32-60%,

hidraţi de carbon 7-20%, glicozizi-amigdalină 4%, 2,4% cenuşă, 2,4-4,2% săruri minerale: 800

mg% K, 430 mg% P, 180 mg% S, 230 mg% Mg, 4,7 mg% Fe, vitamina A 5,8 unităţi, B 0,6 unităţi

etc. Miezul migdalelor dulci se consumă în stare proaspătă, se utilizează în cofetărie pentru

Page 186: Pomo Logie

189

prepararea prăjiturilor, a bomboanelor, iar fructele verzi pot fi folosite pentru dulceaţă. Din

migdalele amare se extrage un ulei foarte valoros şi apreciat în industria farmaceutică, alimentară, la

fabricarea unor produse cosmetice etc.

Din endocarpul de migdale se poate prepara cărbune activ, folosit la colorarea unor băuturi

alcoolice, în absorbţia unor gaze toxice etc.

Lemnul de migdal având o culoare roşcată, densitate mare şi luciu atrăgător după şlefuire, se

foloseşte la confecţionarea unor obiecte de artă.

Puieţii de migdal se folosesc cu succes ca portaltoi pentru piersic şi uneori cais pentru a

imprima o rezistenţă mai mare la calcarul activ şi secetă.

Migdalul este originar din Asia Mică, Iran, Siria şi Africa de nord, unde creşte şi astăzi

sub formă de pâlcuri şi arborete. A fost extins şi s-a aclimatizat foarte bine în zona

mediteraneană şi a Mării Negre, unde este foarte răspândit. Specia este cunoscută cel puţin din

sec.IV îC în Grecia şi cam din sec. I d.C. în Roma. În sec. XVI migdalul este introdus în

America de spanioli, unde s-a extins destul de mult. În prezent, America de Nord este cea mai

mare producătoare de migdale, urmată de Europa şi Asia. Printre marii cultivatori de migdal se

mai numără USA, Spania, Italia, China, Tunisia, Iranul, Grecia, Turcia etc.

În stare semicultivată migdalul creşte în Dobrogea, Podgoria Dealul Mare, în special la

Tohani, în Banat, unde găseşte condiţii podoclimatice favorabile.

Suprafaţa ocupată cu migdal în ţara noastră era de circa 1000 ha, de pe care se obţineau circa

2500 tone de fructe.

Test de autoevaluare

33. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

ii. Care este importanţa alimentară a migdalelor?

jj. Migdalul poate prezenta interes înafară de folosirea mieyului

fructelor?

Page 187: Pomo Logie

190

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

uu. Care este importanţa alimentară a fructelor;

vv. Care este importanţa economică a culturii migdalului;

ww. Care arealul de cultură a migdalului pe plan mondial şi

în România.

14.3.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu

Particularităţi de creştere

Sistemul radicular. Migdalul formează un sistem radicular puţin ramificat, mai profund şi

mai extins lateral decât al piersicului, mai ales pe solurile uscate şi cu profilul bine dezvoltat, motiv

pentru care rezistă mai bine la secetă. Pe solul brun roşcat masa principală a rădăcinilor (63%) se

află la adâncimea de 25-60 cm, În orizontul 0-25 cm se găsesc numai 22% din rădăcini, faţă de 56%

la piersic (Mihăescu G., 1977).

Tulpina are un ritm intens de creştere în primii ani după plantare. Creşte sub formă de pom

cu înălţimea de până la 6-12 m, cu o mare capacitate de ramificare. În tinereţe formează foarte uşor

lăstari anticipaţi, sub greutatea cărora ramurile de semischelet se apleacă formând arcade. Pe ramuri

se găsesc muguri floriferi şi vegetativi dispuşi de obicei în grupuri, destul de apropiate datorită

internodurilor scurte.

Forma coroanei naturale diferă de la un soi la altul, putând fi sferică, ovoidală, conică sau

turtită. Odată cu trecerea timpului forma coroanei se modifică, mai ales dacă intervenţiile de

întreţinere nu se fac corespunzător.

Particularităţi de fructificare

Intrarea pomilor pe rod este destul de precoce, primele fructe apar în anii 2-3 de la plantare.

Producţia economică se obţine mai târziu, de obicei după anul 5, maximul productiv fiind atins la

circa 8-10 ani.

Migdalul fructifică pe aceleaşi ramuri de rod ca şi piersicul, numai că buchetele de mai sunt

mai bine dezvoltate, iar la unele soiuri sunt ramuri de bază în fructificare. Din punct de vedere a

fructificării, ramurile de rod se comportă mai asemănător cu prunul decât cu piersicul, în sensul că

au o durată mai mare de viaţă, respectiv de fructificare. Astfel, ramurile lungi se epuizează după

circa 4 ani, iar buchetele pot trăii 5-7 ani. Dintr-un mugure florifer se formează o floare

Page 188: Pomo Logie

191

hermafrodită, majoritatea soiurilor cultivate la noi fiind autosterile. Pentru a asigura producţii bune

este necesară asocierea a 3-4 soiuri în parcelă în vederea polenizării încrucişate. Polenizarea este

entomofilă. Fructul este o drupă cu mezocarpul foarte pubescent, subţire, uscat la maturitate şi

necomestibil. În cadrul ciclului anual, migdalul are o perioadă de repaus obligatoriu scurtă, motiv

pentru care porneşte primăvara foarte devreme. Este specia care înfloreşte prima dintre rosacee şi

este adesea afectată de îngheţurile de revenire. Perioada de vegetaţie este lungă, toamna frunzele

cad din pomi la sfârşit de octombrie şi început de noiembrie în funcţie de anul climatic.

Potenţialul productiv este destul de mic, dacă facem comparaţie cu piersicul, pomii maturi

asigurând circa 1200-4500 kg de fructe în coajă. Datorită preţului bun de valorificare, cultura

migdalului este rentabilă dacă se obţin producţii de peste 450 kg miez la hectar, aceasta depinzând

mult de soi. Sunt soiuri la care procentul de miez nu depăşeşte 30%, dar cele mai valoroase au 40-

50% miez şi pot da producţii de 900-1250 kg miez/ha.

Durata de exploatare economică a pomilor este 30-40 de ani pentru pomii plantaţi în masiv

şi poate ajunge la 70-80 de ani la pomii solitari.

Specii, soiuri şi portaltoi

Principalele specii care au contribuit la formarea soiurilor şi portaltoilor sunt:

Amygdalus communis L. - migdalul comun, care creşte spontan în Asia Centrală, Siria, Asia

Mică şi Africa de nord. Creşte sub formă de pom de talie mijlocie sau uneori arbustoid, este

pretenţios la căldură şi lumină, sensibil la ger, formează fructe turtite cu seminţe dulci sau amare. În

cadrul speciei sunt trei varietăţi: A.c. var. tipica, cu endocarpul tare şi seminţe cu gust dulce sau

amar; A.c. var.fragilis, cu endocarpul subţire, cu seminţe dulci sau amare şi A.c. var. spontanea,

cuprinde specii sălbatice cu miezul dulce sau amar.

Amygdalus nana L. - migdalul pitic, creşte sub formă de arbust de 1-1,5 m, în Europa

Centrală şi Asia centrală şi are capacitate mare de drajonare. Are frunzele lanceolate, glabre, iar

fructele cu seminţe amare şi foarte bogate în amigdalină (4,5%).

De importanţă mult mai mică sunt speciile: A. fenzliana Fritsch., A. kuramica Korsch. A.

spinosissima, A. webbii etc.

Principalele soiuri din sortiment Sortimentul este destul de bogat, dar în practica pomicolă se găsesc puţine specii, de valoare

mai mare sau mai mică. Cele mai importante sunt:

Non pareille, este de origine californiană, are sâmburii mici, elipsoidali, bombaţi, cu vârful

ascuţit şi uşor încovoiat sub formă de cioc. Endocarpul este subţire, fragil, iar miezul umple bine

Page 189: Pomo Logie

192

golul interior, reprezintă 60-75% din greutatea sâmburelui şi este format frecvent din două seminţe.

Pomul este viguros, rezistent la boli, dar rodeşte modest. Se maturează la sfârşitul lunii august.

Prinţesa, originar din Franţa, are sâmburii mari, alungiţi, cu vârful ascuţit. Endocarpul este

subţire, fragil, conţine 35-45% miez cu gust dulce şi de calitate superioară. Pomul este de vigoare

mijlocie, intră târziu pe rod, este productiv, dar sensibil la boli. Se maturează la sfârşit de august.

Burbank, este un soi viguros, rezistent la ger, productiv şi înfloreşte devreme. Sâmburii

sunt mari şi foarte mari, ovoid-turtiţi, cu vârful uşor arcuit spre partea dorsală. Miezul este mare,

35-45% din greutate şi de calitate. Se maturează în a două jumătate a lunii septembrie.

Meteor, soi autohton, are vigoare mijlocie şi este rezistent la ger. Sâmburii sunt ovoizi,

turtiţi lateral şi au endocarpul gros şi rezistent. Conţin 22-25% miez dulce şi slab aromat.

Nec plus ultra, este un soi rustic, rezistent la boli şi ger şi productiv. Are sâmburii mijlocii,

cu endocarpul fragil, conţin 55-60% miez bogat în substanţe grase. Se maturează în a doua jumătate

a lunii septembrie.

Lovrin 18, soi autohton, are vigoare mare, este productiv, rezistent la ger şi boli. Sâmburii

sunt ovoizi, de mărime mijlocie, au endocarpul gros şi rezistent. Conţin 20% miez bogat în grăsimi.

Se maturează în decada a doua a lunii septembrie.

Mari de stepă, soi autohton, de vigoare mijlocie rezistent la secetă. Sâmburii sunt mari,

ovoizi turtiţi lateral, cu endocarp gros, conţin 25% miez. Se maturează în decada a doua a lunii

septembrie.

Texas, este un soi viguros, productiv şi cu înflorire târzie. Sâmburii sunt globuloşi, ascuţiţi

sau uşor rotunjiţi, au endocarpul semifragil şi conţin 45-50% miez. Se maturează la sfârşitul lunii

septembrie.

Ai, are vigoare mijlocie, sâmburi mari ovoidal-alungiţi, cu endocarpul subţire şi fragil,

miezul deţine 40-45% din greutate şi este de calitate foarte bună. Se maturează în prima decadă a

lunii septembrie.

Ferragnes, are vigoare mare, capacitate slabă de ramificare şi rodeşte pe buchete. Sâmburii

sunt mijlocii, ovoidal-alungiţi şi turtiţi lateral. Miezul reprezintă 39% din greutate, este foarte bun

pentru industrializare. Se maturează la sfârşit de septembrie.

Se mai pot întâlni soiurile: Preanâi, De Crimeea, De Ialta, Sudak, Marcona, Nikitski,

Primorski etc.

Portaltoi mai mult utilizaţi la producerea materialului săditor sunt:

Francul, obţinut din seminţele unor soiuri cultivate, este folosit pentru terenurile uscate,

sărace, cu conţinut în calcar activ de peste 15%. Are afinitate bună cu toate soiurile cultivate,

conferă vigoare şi longevitate pomilor. Este un portaltoi mai sensibil la transplantare şi la agenţii

Page 190: Pomo Logie

193

patogeni ai sistemului radicular (Armillaria mellea, Rosellinia necatrix), la nematozi (Meloidogyne

sp.), la Agrobacterium tumefaciens şi la excesul temporar de umiditate.

Piersicul franc, se foloseşte pentru zonele în care cultura se irigă, fiind mai pretenţios faţă

de apa din sol. Are o bună afinitate cu soiurile de migdal, le imprimă o bună precocitate şi

productivitate (plus de producţie de 20-30% faţă de francul migdal), în schimb nu are longevitate

mare. Este un portaltoi pretenţios faţă de sol, preferă solurile reavene, bine drenate, fertile şi cu

conţinut în calcar activ sub 5%.

Hibrizii piersic x migdal, sunt mult folosiţi în unele ţări deoarece imprimă vigoare

mijlocie, precocitate, se înmulţesc vegetativ asigurând o bună uniformitate pomilor. Unul dintre cei

mai folosiţi hibrizi este GF 677, care imprimă vigoare bună, rezistenţă la asfixierea radiculară, este

tolerant la solurile uscate şi rezistă la calcar activ până la 12%.

Mirobolanul, este folosit pentru valorificarea solurilor mai grele, mai umede, dar afinitatea

de altoire este slabă cu o bună parte a soiurilor de migdal (Prinţesa, De Ialta, Nec Plus Ultra etc.

Cerinţele faţă de factorii ecologici

Temperatura. Migdalul dă rezultate bune în zonele cu temperaturi medii anuale de 10,5-

12°C şi o medie pe perioada de vegetaţie de 17-18°C. Înfloritul începe când temperatura medie a

aerului se menţine peste 8-10°C timp de 6-7 zile, dar temperatura optimă pentru legarea fructelor

este de 11-13°C. Este rezistent la temperaturile ridicate din vară, la secetă şi la temperaturile

negative din timpul iernii (-22...-24°C), dacă acestea survin în faza repausului profund. Rezistenţa

la frig scade pe măsură ce pomii se apropie de pornirea în vegetaţie. Florile deschise sunt distruse la

-2°C, iar fructele legate nu rezistă dacă temperatura scade sub -1,5°C. Deoarece migdalul are un

repaus profund scurt, frecvent pomii se decălesc în ferestrele de iarnă şi se înregistrează pierderi

mari la mugurii floriferi cu ocazia îngheţurilor de revenire.

Pragul biologic la migdal este de 5°C, fiind una dintre speciile care înfloresc foarte devreme,

după 6-8 zile cu temperaturi peste 8-10°C. Pentru maturarea fructelor este necesară o sumă de

temperatură activă de 3900-4000°C.

Apa. Faţă de apă are pretenţii reduse, poate valorifica bine zonele cu 400-450 mm

precipitaţii anual, dar valorifică foarte bine irigarea. Este o specie pretenţioasă la umiditatea relativă

a aerului ridicată, în special în prima parte a perioadei de vegetaţie, deoarece se creează condiţii

favorabile bolilor Fusicoccum şi Monilia. Nu suportă excesul de apă din sol nici de scurtă durată.

Cerinţele faţă de lumină sunt mari, de aceea preferă versanţii sudici sau sud-vestici, precum

şi locurile adăpostite de vânturile reci şi de ceaţa din primăvară.

În privinţa solului, migdalul nu este pretenţios. Poate valorifica solurile uscate, sărace,

pietroase şi bogate în calcar. Este foarte pretenţios la aeraţia solului, în solurile cu drenaj deficitar

Page 191: Pomo Logie

194

sistemul radicular creşte greu şi pomii au longevitate mică. Nivelul pânzei de apă freatică trebuie să

fie la 3-4 m.

Test de autoevaluare

34. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

c. Care sunt particularităţile sistemului radicular la migdal?

d. Care sunt particularităţile infloririi migdalului?

c. Care sunt cerinţele migdalului faţă de temperatură?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile sistemului radicular al migdalului

Particularităţile de creştere şi fructificare a migdalului;

Principalele soiuri şi principalii portaltoi ai migdalului;

Cerinţele migdalului faţă de factorii de mediu.

14.4. Particularităţi tehnologice

Producerea materialului săditor

Producerea portaltoilor se face pe cale generativă la portaltoii franc, şi vegetativ la hibrizii

piersic x migdal şi uneori la unele selecţii de prun sau corcoduş. Deoarece în prezent se folosesc

numai pomi altoiţi, altoirea se poate face atât în pepinieră cât şi direct la locul definitiv, deoarece

migdalul este pretenţios la transplantare. Ca metode de altoire se folosesc: altoirea în ochi dormind

la altoirea în pepinieră şi altoirea cu ramură, de obicei în despicătură, la altoirea în livadă. Când se

produce materialul săditor în pepinieră se recomandă plantarea lui în livadă toamna, deoarece

suportă greu stratificarea.

Page 192: Pomo Logie

195

Specificul înfiinţării plantaţiilor de migdal

Pregătirea terenului se face printr-o mobilizare adâncă a solului, desfundare sau scarificare

în funcţie de însuşirile solului, fertilizarea de bază cu 30-40 t/ha gunoi de grajd, 600-800 kg/ha

superfosfat şi 250-300 kg/ha sare potasică şi încorporarea acestora la 25-30 cm.

Epoca optimă de plantare este toamna devreme, pentru a permite pomilor să se înrădăcineze

până la venirea frigului. Dacă nu se poate efectua plantarea devreme, este mai bine să se amâne

pentru primăvară, dar pomii nu se scot din pepinieră. Scoaterea pomilor din pepinieră trebuie făcută

în ziua sau preziua plantării, indiferent dacă se plantează toamna sau primăvara. Pentru că rădăcinile

se refac foarte greu după transplantare, de multe ori se seamănă sâmburii direct în livadă, la locul

definitiv, urmând ca altoirea să se facă aici.

Distanţele de plantare folosite se corelează cu vigoarea pomilor şi sunt cuprinse între 6-7 m

între rânduri şi 5-6 între pomi pe rând.

Deoarece majoritatea soiurilor de migdal sunt autosterile, se recomandă plantarea a 3-4

soiuri în parcelă pentru a asigura o polenizare încrucişată.

Formele de coroană folosite trebuie să asigure o bună iluminare a pomilor, migdalul fiind

foarte pretenţios la lumină. Coroana care se foloseşte cel mai mult este vasul ameliorat, cu 3

şarpante, pe fiecare existând 3 ramuri de schelet de ordinul doi şi mai puţin piramida întreruptă.

Specificul întreţinerii plantaţiilor de migdal

În primii ani după înfiinţarea livezii, migdalul creşte viguros, emite mulţi anticipaţi, care

aglomerează coroana sau chiar formează de timpuriu arcade de rodire. Pentru a evita aceste

neajunsuri se recomandă tăieri în verde, prin care se înlătură lăstarii concurenţi, cei verticali, se aleg

lăstarii necesari structurii coroanei, scurtând astfel perioada de formare a coroanelor.

Tăierea de producţie se execută anual, şi are drept scop menţinerea pomilor în spaţiul

asigurat prin distanţa de plantare, rărirea coroanei în vederea pătrunderii luminii la toate elementele

tulpinii şi normarea producţiei. Deoarece la migdal sunt soiuri care fructifică preponderent pe

buchete de mai, nu este necesară înlocuirea anuală a ramurilor de rod (mixtelor) ca la piersic.

Ramurile lungi se răresc dacă sunt prea dese şi eventual se scurtează dacă depăşesc 50-60 cm.

Semischeletul de peste 4-5 ani se reduce şi se simplifică pentru a stimula noi creşteri care vor rodi

în anii următori. La pomii în plină producţie se formează arcade de rodire, arcade care trebuie

simplificate, prin transferul creşterii pe ramuri tinere, formate din zona de maximă curbură. Pomii

netăiaţi formează coroane dese, aglomerate, cu multe creşteri verticale şi arcade care se umbresc

reciproc. În timp, datorită lipsei luminii ramurile de rod din interiorul coroanei se usucă, zona de

fructificare se mută la periferia coroanei.

Page 193: Pomo Logie

196

Odată cu accentuarea proceselor de uscare şi reducerea creşterilor anuale, se intervine prin

tăieri mai severe, în lemn multianual cu scopul regenerării pomilor şi prelungirii perioadei de

exploatate a livezii cu 4-5 ani.

Întreţinerea solului este diferită în funcţie de vârsta plantaţiei şi disponibilitatea hidrică. În

plantaţiile tinere, solul se lucrează pe rând şi se cultivă intervalul dintre rânduri cu plante

agroalimentare (pepeni, fasole, mazăre, cartofi, legume etc.), pentru a obţine venituri suplimentare,

folosite pentru întreţinerea pomilor sau recuperarea unei cote din cheltuielile de investiţie. În

plantaţiile mature, unde nu există sisteme de irigare, solul se menţine lucrat atât pe rând cât şi între

rânduri, pentru a conserva mai bine apa şi a distruge buruienile. Acolo unde apa este asigurată prin

irigare, intervalele se pot menţine înierbate, iar pe rând se foloseşte mulciul. Folosirea erbicidelor

este limitată numai ca măsură ajutătoare, pe rândul de pomi, deoarece solul rămâne descoperit şi se

favorizează pierderea rapidă a apei.

Fertilizarea. Migdalul este o specie mare consumatoare de azot şi potasiu. În plantaţiile

mature se aplică anual circa 100 kg azot, 50-80 kg fosfor şi 60-120 kg potasiu. Dacă cultura este

irigată, cantitatea de îngrăşăminte se măreşte, datorită pierderilor care se înregistrează prin spălare.

Fosforul şi potasiul se administrează toamna, iar azotul etapizat, toamna, primăvara şi la începutul

verii. Pe nisipuri, la Tâmbureşti, aplicarea îngrăşămintelor chimice a determinat sporuri de

producţie de peste 210%. În funcţie de însuşirile solului se recomandă aplicarea periodică, la 3 ani a

20-40 t îngrăşăminte organice.

Irigarea. Deşi este o specie rezistentă la secetă, migdalul reacţionează bine la irigare, cu

cantităţi moderate de apă. Momentele critice pentru irigare sunt: primăvara înainte de înflorit, dacă

primăvara a fost secetoasă, în faza de întărire a endocarpului, la diferenţierea mugurilor de rod

(mijlocul lunii iulie) şi toamna ca udare de aprovizionare. Cantitatea de apă aplicată este corelată cu

textura solului şi nu trebuie să depăşească 350-400 m3/ha.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Culturile de migdal sunt afectate de numeroase boli

produse de: Monilinia fructigena, Botrytis cinerea, Fusicocum amygdali, Coryneum beijerinckii,

Gloeosporium amygdalinum, Polystigma ochraceum, Rosellinia necatrix, Taphrina deformans etc.

De asemenea, o serie de dăunători diminuează recolta de fructe, dintre care: afidele, nematozii,

păduchi ţestoşi, Anthonomus amygdali, Cossus cossus, Rinchites, Scolyrus etc.

Tratamentele pentru protecţia frunzelor şi fructelor nu diferă de cele aplicate la piersic nici

din punct de vedere a produselor folosite şi nici a dozelor şi momentelor de aplicare.

Recoltarea şi valorificarea fructelor. Recoltarea se face la maturitatea deplină, când

mezocarpul crapă şi migdala cade, pentru fructele destinate consumului sub formă de miez, sau

înainte de întărirea endocarpului pentru cele verzi destinate pregătirii dulceţei. Fructele mature se

recoltează manual, semimecanizat sau chiar mecanizat (California, Australia), prin scuturarea şi

Page 194: Pomo Logie

197

adunarea fructelor de pe sol. După recoltare, la 24-48 de ore trebuie separate migdalele de mezocarp

şi aşezate în straturi subţiri în vederea uscării. Dacă mezocarpul nu se desprinde de pe endocarp,

fructele se aşează în straturi sau grămezi cu grosimea de 30-40 cm, se stropesc cu apă pentru

macerarea mezocarpului. După 2-3 zile se curăţă de mezocarp şi se pun la uscat evitând

mucegăirea miezului. Când umiditatea miezului a scăzut la 12-14%, se sortează pe grupe de

calitate, se gazează cu fum de pucioasă şi se ambalează în saci de pânză. Păstrarea se face în camere

răcoroase şi uscate, sau se valorifică în industria alimentară.

Test de autoevaluare

35. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Care este epoca optimă de plantare a migdalului?

b. Care sunt particularităţile tăierii migdalului?

c. Cum se pregătesc fructele după recoltare?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Cum se produce materialul săditor la migdal

Cum se înfiinţeaza livezile de migdal;

Cum se taie migdalul;

Modul de fertilizare al plantaţiilor în funcţie de vîrstă;

Modul de recoltare şi valorificare al fructelor;

Care sunt problemele de protecţia fitosanitară a plantaţiilor de

migdal.

Page 195: Pomo Logie

198

14.5.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Migdalele sunt foarte bogate în substanţe proteice 15-37%, substanţe

grase 32-60%, hidraţi de carbon 7-20%, glicozizi-amigdalină 4%, 2,4%

cenuşă, 2,4-4,2% săruri minerale: 800 mg% K, 430 mg% P, 180 mg% S,

230 mg% Mg, 4,7 mg% Fe, vitamina A 5,8 unităţi, B 0,6 unităţi etc.

Miezul migdalelor dulci se consumă în stare proaspătă, se utilizează în

cofetărie pentru prepararea prăjiturilor, a bomboanelor, iar fructele verzi pot

fi folosite pentru dulceaţă.

b. Din migdalele amare se extrage un ulei foarte valoros şi apreciat în

industria farmaceutică, alimentară, la fabricarea unor produse cosmetice

etc.

Din endocarpul de migdale se poate prepara cărbune activ, folosit la

colorarea unor băuturi alcoolice, în absorbţia unor gaze toxice etc.

Lemnul de migdal având o culoare roşcată, densitate mare şi luciu

atrăgător după şlefuire, se foloseşte la confecţionarea unor obiecte de artă.

Puieţii de migdal se folosesc cu succes ca portaltoi pentru piersic şi uneori

cais pentru a imprima o rezistenţă mai mare la calcarul activ şi secetă.

Întrebarea 2.

a. Migdalul formează un sistem radicular puţin ramificat, mai profund şi

mai extins lateral decât al piersicului, mai ales pe solurile uscate şi cu

profilul bine dezvoltat, motiv pentru care rezistă mai bine la secetă. Pe

solul brun roşcat masa principală a rădăcinilor (63%) se află la

adâncimea de 25-60 cm, În orizontul 0-25 cm se găsesc numai 22% din

rădăcini, faţă de 56% la piersic

b. Dintr-un mugure florifer se formează o floare hermafrodită, majoritatea

soiurilor cultivate la noi fiind autosterile. Pentru a asigura producţii bune

este necesară asocierea a 3-4 soiuri în parcelă în vederea polenizării

încrucişate. Polenizarea este entomofilă. Fructul este o drupă cu

mezocarpul foarte pubescent, subţire, uscat la maturitate şi necomestibil

Page 196: Pomo Logie

199

c. Migdalul dă rezultate bune în zonele cu temperaturi medii anuale de 10,5-

12°C şi o medie pe perioada de vegetaţie de 17-18°C. Înfloritul începe când

temperatura medie a aerului se menţine peste 8-10°C timp de 6-7 zile, dar

temperatura optimă pentru legarea fructelor este de 11-13°C. Este rezistent la

temperaturile ridicate din vară, la secetă şi la temperaturile negative din timpul

iernii (-22...-24°C), dacă acestea survin în faza repausului profund. Rezistenţa la

frig scade pe măsură ce pomii se apropie de pornirea în vegetaţie. Florile

deschise sunt distruse la -2°C, iar fructele legate nu rezistă dacă temperatura

scade sub -1,5°C. Pragul biologic la migdal este de 5°C.

Intrebarea 3

a. Epoca optimă de plantare este toamna devreme, pentru a permite

pomilor să se înrădăcineze până la venirea frigului. Dacă nu se poate efectua

plantarea devreme, este mai bine să se amâne pentru primăvară, dar pomii

nu se scot din pepinieră. Scoaterea pomilor din pepinieră trebuie făcută în

ziua sau preziua plantării, indiferent dacă se plantează toamna sau

primăvara. Pentru că rădăcinile se refac foarte greu după transplantare, de

multe ori se seamănă sâmburii direct în livadă, la locul definitiv, urmând ca

altoirea să se facă aici.

b.

b.Tăierea de producţie se execută anual, şi are drept scop menţinerea

pomilor în spaţiul asigurat prin distanţa de plantare, rărirea coroanei în

vederea pătrunderii luminii la toate elementele tulpinii şi normarea

producţiei. Deoarece la migdal sunt soiuri care fructifică preponderent pe

buchete de mai, nu este necesară înlocuirea anuală a ramurilor de rod

(mixtelor) ca la piersic. Ramurile lungi se răresc dacă sunt prea dese şi

eventual se scurtează dacă depăşesc 50-60 cm. Semischeletul de peste 4-5

ani se reduce şi se simplifică pentru a stimula noi creşteri care vor rodi în

anii următori. La pomii în plină producţie se formează arcade de rodire,

arcade care trebuie simplificate, prin transferul creşterii pe ramuri tinere,

formate din zona de maximă curbură

c. Fructele mature se recoltează manual, semimecanizat sau chiar

mecanizat (California, Australia), prin scuturarea şi adunarea fructelor de pe

sol. După recoltare, la 24-48 de ore trebuie separate migdalele de mezocarp

Page 197: Pomo Logie

200

şi aşezate în straturi subţiri în vederea uscării. Dacă mezocarpul nu se

desprinde de pe endocarp, fructele se aşează în straturi sau grămezi cu

grosimea de 30-40 cm, se stropesc cu apă pentru macerarea mezocarpului.

După 2-3 zile se curăţă de mezocarp şi se pun la uscat evitând mucegăirea

miezului. Când umiditatea miezului a scăzut la 12-14%, se sortează pe grupe

de calitate, se gazează cu fum de pucioasă şi se ambalează în saci de pânză.

14.6.Lucrarea de verificare nr. 14

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 14.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

70. Cum se poate asigura lumina în condiţii optime în plantaţia de migdal?

2 p.

71. Care sunt restricţiile plantării pomilor la migdal. 2 p.

72. Care sunt cerinţele migdalului faţă de factorii de mediu?. 2 p.

73. Care sunt principalele portaltoi ai migdalului? 2p.

74. Cum se recoltează şi condiţionează migdalele? 2 p.

14.7.Bibliografie minimală

47. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

48. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

49. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 198: Pomo Logie

201

Page 199: Pomo Logie

202

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 15

CULTURA CIREŞULUI

CUPRINS 205

15.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 15 205

15.2. Importanţa, originea şi arealul de răspândire a cireşului 205

15.3. Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu 207

15.4. Particularităţi tehnologice 212

15.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 217

15.6. Lucrare de verificare 218

15.7. Bibliografie minimală 219

Introducere

În această unitate ne familiarizăm cu aspecte generale legate de cireş: importanţă, origine,

areal de cultură, particularităţi biologice, ecologice şi tehnologia de cultură. Se vor prezenta anumite

aspecte generale, dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea

livezii, cât mai ales la exploatarea acesteia. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 1,5-2

ore.

15.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 15

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi importanţa culturii cireşului

Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale cireşului

Să cunoaşteţi cerinţele cireşului faţă de factorii de mediu

Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură a cireşului

15.2.Importanţa, originea şi aria de cultură a cireşului

Cireşele fiind printre primele fructe care apar primăvara, sunt foarte căutate pe piaţă atât

pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru prelucrare în diferite produse (compot, dulceaţă, gem,

jeleu, suc, sirop, lichior, produse de cofetărie etc.). Compoziţia chimică a fructelor este destul de

complexă, la 100 g pulpă găsim: 7,7-18,8% zahăr total, 0,49-1,37% acizi organici, 0,06-0,39%

Page 200: Pomo Logie

203

substanţe pectice, până la 16,8 mg% vitamina C, vitaminele B1, B2, E, provitamina A, săruri

minerale de Ca, Fe, K, P, etc.

Lemnul de cireş este foarte apreciat în industria mobilei, pentru lucrări de artizanat etc.,

datorită culorii naturale deosebite.

Cireşul este cultivat pe întreg teritoriul ţării cu rezultate mai mult sau mai puţin

satisfăcătoare în funcţie de condiţiile climatice locale, nu este afectat de alternanţa de fructificare şi

necesită puţină forţă de muncă la efectuarea tăierilor.

Cireşul este originar din regiunea cuprinsă între Marea Neagră şi Marea Caspică, de unde s-

a extins în toate zonele favorabile. În stare sălbatică creşte în China, Iran, CSI, Asia Mică, Asia

centrală, Africa de Nord, sudul şi sud-estul Europei. A fost luat în cultură cu circa 2500 de ani în

urmă.

În prezent, cultura cireşului este răspândită pe toate continentele, dar o pondere mai mare

ocupă în Europa, unde se produce circa 65% din producţia mondială, SUA şi Canada cu circa 15%

şi mai puţin în Africa, Asia şi America latină. Producţia mondială de cireşe se ridică la circa 1,5

milioane de tone, obţinută de pe circa 295,6 mii ha. Din Europa, mai mari producătoare de cireşe

sunt: Germania, Turcia, Italia şi Franţa.

În România se cultivă circa 7150 ha, din care aproape jumătate în sectorul particular şi se

obţine o producţie de peste 50.000 tone. Cele mai importante judeţe producătoare sunt zona colinară

din sudul, estul şi nordul ţării. În ultimii ani se înregistrează un uşor regres al suprafeţelor cultivate,

plantaţiile existente sunt îmbătrânite, ritmul de replantare este foarte mic, producţia fiind din ce în

ce mai mică.

Test de autoevaluare

36. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

kk. Care este importanţa alimentară a cireşelor?

ll. Care este arealul de cultură a cireşului?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

Page 201: Pomo Logie

204

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

xx. Care este importanţa alimentară a fructelor;

yy. Care este importanţa economică a culturii cireşului;

zz. Care este arealul de cultură a cireşului pe plan mondial şi în

România.

15.3.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu

Particularităţi de creştere

Sistemul radicular. Creşterea rădăcinilor este influenţată de portaltoi şi însuşirile fizico-

chimice ale solului. Pe solurile fertile rădăcinile cresc mai puţin în lungime dar ramifică mai mult,

iar pe solurile sărace rădăcinile se alungesc mult şi ramifică mai puţin. Pe solul brun roşcat,

majoritatea rădăcinilor sunt situate în stratul de sol cuprins între 20 şi 55 cm, extinderea pe

orizontală depăşind de 1,6-3 ori proiecţia coroanei. Altoit pe mahaleb, cireşul formează un sistem

radicular mai profund, cu rădăcini ce pot ajunge la 3-4 m adâncime, ceea ce-i conferă o bună

rezistenţă la secetă. Altoit pe vişin, formează un sistem radicular mai superficial şi mai puţin extins,

dând posibilitatea valorificării solurilor mai subţiri. Creşterea rădăcinilor se face în două valuri,

unul primăvara în aprilie-mai şi unul toamna înaintea căderii frunzelor.

Tulpina. Partea aeriană creşte mai greu în primi ani de livadă, deşi cireşul este viguros şi are

tendinţă de etajare naturală, formează coroane rare şi bine luminate. În perioada de tinereţe

formează coroane piramidale, iar la maturitate coroanele devin globuloase sau invers piramidale.

Cireşul are capacitate destul de slabă de ramificare, coroana se menţine destul de rară şi necesită

puţine intervenţii de tăiere pentru întreţinerea ei. Fructifică pe ramuri mijlocii şi buchete de mai,

ramuri pe care mugurii floriferi şi vegetativi sunt aşezaţi solitar. În perioada de maximă rodire,

diferenţiază muguri de rod şi pe ramurile de prelungire a elementelor de schelet. Mugurii floriferi se

formează în cantitate mai mare pe ramurile scurte tip buchet (75%) şi mai puţin pe ramurile mijlocii

şi lungi (25%).

Particularităţi de fructificare

Primăvara, cireşul porneşte în vegetaţie şi înfloreşte simultan cu piersicul, vişinul şi unele

soiuri de prun. Din mugurii floriferi, se formează inflorescenţe cu 2-4 flori, iar înfloritul durează 10-

14 zile. Înfloritul poate fi timpuriu (cea mai timpurie, Pietroase de Cotnari), mijlociu (Hedelfinger)

sau târziu (Germersdorf, Pietroase Dönissen). Polenizarea cireşului este entomofilă, iar majoritatea

Page 202: Pomo Logie

205

soiurilor sunt autosterile, ceea ce impune o atentă aşezare a soiurilor la plantare, pentru a se asigura

o bună polenizare. Pentru o recoltă bună, trebuie să se polenizeze circa 30-35% din florile unui

pom. La cireş, se cunosc şi perechi intersterile (Pietroase Burlat cu Pietroase Morreau), de care se

va ţine seama la alegerea polenizatorilor. De dată recentă, sunt introduse în cultură soiuri

autofertile, care sunt şi bune polenizatoare, dintre care: Stella, Sunburst, New Star, Lapins etc.

Vârsta intrării pe rod este diferită în funcţie de soi, primele fructe formându-se la 3-4 ani de

la plantare, iar producţii economice după 5-6 ani de la plantare. De la înflorire la maturarea

fructelor, sunt necesare 35-38 de zile pentru soiurile timpurii şi 60-65 de zile pentru soiurile târzii.

Potenţialul de producţie a cireşului este de 7-11 t/ha în funcţie de soi, iar longevitatea economică

ajunge la 35-40 de ani.

Longevitatea economică a plantaţiilor este de 30-40 de ani la altoirea pe sălbatic şi mai mică

la altoirea pe mahaleb.

Specii, soiuri şi portaltoi

Speciile mai importante care au contribuit la formarea soiurilor şi portaltoilor sunt:

Cerasus avium - cireşul sălbatic, are trei varietăţi botanice din care derivă majoritatea

soiurilor cultivate:

- var. silvestris (kirschl), cu fructe mici, negre, amărui, puţin suculente, folosite pentru

dulceaţă. Din această varietate provin soiurile cu fructe mici şi pulpă moale, suculentă, care se

maturează timpuriu: Cea mai timpurie, timpurie de Mai etc.;

- var. Juliana (L), care a dat naştere soiurilor semitimpurii cu fructul mare, pulpa moale sau

semipietroasă şi suculentă: Ramon Oliva, Băşicate etc.;

- var. duracina (L), care a dat naştere soiurilor cu fructul mare, pulpa pietroasă, crocantă,

foarte apreciată de consumatori. În cadrul acestei varietăţi există trei forme: rubra, cu fructe roşii;

flava, cu fructe galbene şi variegata cu fructe pestriţe, galben cu roşu.

Cerasus mahaleb L. - vişinul turcesc, prezintă interes ca portaltoi;

Cerasus vulgaris Mill. - vişinul comun şi Cerasus fruticosa - vişinul de stepă, au contribuit

la formarea unor soiuri şi portaltoi de cireş.

Sortimentul de soiuri cultivat în România

Sortimentul cuprinde soiuri româneşti şi străine adaptate diverselor zone de cultură, care se

eşalonează la maturare din 10 mai până în 15-20 iulie. Cele mai importante soiuri sunt:

Cea mai timpurie (Fruheste der Mark) - este un soi de vigoare mijlocie, autosteril cu fructe

mici, alungite, cu o depresiune în zona punctului stilar, de culoare roşie-închisă, cu însuşiri

gustative mediocre. Se maturează la mijlocul lunii mai.

Page 203: Pomo Logie

206

Bigarreau Morreau - soi viguros, autosteril, are fructul mijlociu-mare, larg cordiform, de

culoare roşu-viu, lucios, pulpa pietroasă, bine colorată, de calitate bună. Se maturează în a doua

jumătate a lunii mai.

Bigarreau Burat - soi de vigoare mijlocie, autosteril, foarte productiv, cu fructul mare,

cordiform, roşu-viu, pulpa semipietroasă. Se maturează la sfârşit de mai.

Negre de Bistriţa - soi de vigoare mare, fructul mijlociu, roşu-vineţiu, cu o depresiune în

vârf, cu pulpa semipietroasă, colorată, de calitate bună. Se maturează la sfârşit de mai şi început de

iunie.

Sam - are vigoare mijlocie, formează ramuri de schelet groase, are fructe mari, sferice, cu

pulpa semipietroasă, cu gust satisfăcător, bun pentru industrializare. Soiul este rezistent la crăpare şi

se maturează în prima decadă a lunii iunie.

Cerna - are vigoare mijlocie, este autosteril, este bun polenizator, are fructul mare,

tronconic, cu pieliţa roşie strălucitoare, pulpa roşie semipietroasă şi gust echilibrat. Se maturează la

mijlocul lunii iunie.

Ponoare - soi de vigoare mijlocie-mare, autosteril, cu o bună capacitate de producţie, are

fructe mijlocii, de culoare roşie, cu pulpa semipietroasă şi gust dulce-acrişor.

Van - are vigoare medie, este autosteril, precoce şi productiv, are fructul mare, sferic-

trunchiat, de culoare roşie, pulpa pietroasă, rezistent la crăpare, de calitate foarte bună. Se

maturează în ultima decadă din iunie.

Rubin - soi de vigoare supramijlocie, autosteril, cu mare capacitate de fructificare, fructul

mare, cordiform, de culoare roşu-rubiniu strălucitor, pulpa pietroasă, foarte bun pentru masă. Se

maturează la sfârşitul lunii iunie.

Pietroase de Cotnari - are vigoare mijlocie-mare, este autosteril, produce foarte mult,

fructul este mare, cordiform-rotunjit, galben-auriu, acoperit cu roşu-corai, pulpa pietroasă, suculentă

de calitate foarte bună. Se maturează la sfârşit de iunie.

Gersmersdorf - soi foarte viguros, autosteril, cu fructul foarte mare, larg cordiform, roşu-

închis, cu pulpa pietroasă de calitate foarte bună. Se maturează în decada a treia a lunii iunie.

Armonia - este un soi viguros, cu fructe mari, cordiform rotunjite, de culoare galbenă,

marmorate cu roşu-aprins, cu pulpa pietroasă, dulce şi armonios acidulată, foarte bun pentru masă.

Se maturează la sfârşit de iunie şi început de iulie.

Stella - soi de vigoare mijlocie, autofertil, are fructul mijlociu-mare, ovoid-alungit, roşu-

anilin, cu pulpa pietroasă, foarte bun pentru masă. Se maturează în decada a treia a lunii iunie.

Stella compact - are vigoare mijlocie-mică, fructifică exclusiv pe buchete, are portul

compact. Fructele sunt mijlocii-mari, cordiform-ovoidală, asemănător cu Stella, cu peduncul scurt şi

Page 204: Pomo Logie

207

gros. Pulpa este pietroasă, cu gust echilibrat şi destul de rezistent la crăpare. Se maturează la sfârşit

de iunie şi început de iulie.

Hedelfinger - soi viguros, autosteril, foarte productiv, cu fructul mare, ovoid-alungit, roşu-

violaceu, pulpa pietroasă, semiaderentă la sâmbure, de calitate foarte bună pentru masă şi

industrializare. Se maturează la sfârşit de iunie şi început de iulie.

Lambert compact - soi de vigoare mijlocie, cu fructul mare, scurt cordiform, de culoare

roşie-închis, pulpă pietroasă, gust plăcut. Se maturează în prima jumătate a lunii iulie.

Uriaşe de Bistriţa - este soi de vigoare mare, autosteril, are fructe mari şi foarte mari,

sferic-trunchiate, până la ovosferice, bombate pe partea dorsală, de culoare roşie. Pulpa este roşie,

pietroasă, suculentă, cu gust dulce şi armonios acidulat. Se maturează în prima jumătate a lunii

iulie.

Silva - soi autosteril, viguros, cu fructul mic-mijlociu, de culoare neagră şi gustul amar. Se

maturează la sfârşit de iunie.

Amara - soi viguros, cu fructul mijlociu, negru şi gust amar. Se maturează în prima decadă

a lunii iulie.

Principalii portaltoi ai cireşului sunt:

Cireşul sălbatic - (Cerasus avium L. var. silvestris), este utilizat pe scară largă în toate ţările

cultivatoare de cireş. Este recomandat în zonele cu peste 550 mm precipitaţii anual, imprimă

vigoare şi longevitate mare, rezistenţă la ger şi asigură o bună înrădăcinare. Are afinitate bună la

altoire, creşte bine în pepinieră şi asigură procente bune de prindere la altoire. Este sensibil la secetă

şi la excesul temporar de apă din sol.

Cireşul franc - (Cerasus avium L.), obţinut din sâmburii unor soiuri cu maturare târzie şi

cu o bună germinare, dintre care: Pietroase Dönissen, Hedelfinger, Pietroase de Cotnari etc. La Iaşi

a fost obţinut portaltoiul Cristimar, de vigoare mai mică, pretabil şi ca intermediar pentru

reducerea vigorii pomilor. De asemenea pe plan mondial au fost făcute o serie de selecţii de cireş

franc folosite cu succes ca portaltoi dintre care: Fercahum şi Fercadeu, rezistenţă la cancerul

bacterian; RW 101 etc.

Mahalebul (Cerasus mahaleb), răspândit în Europa Centrală, Meridională şi Asia Mică,

destul de heterogen, este pretabil pentru terenurile uscate şi sărace dar bine drenate, este sensibil la

asfixia radiculară, este rezistent la calcarul activ, creşte bine în pepinieră şi imprimă o vigoare ceva

mai mică, precocitate şi o calitate mai bună a fructelor. Din această specie a fost selectată clona S.L.

64, mai uniformă din punct de vedere morfologic şi cu bună afinitate de altoire.

Vişinul comun - (Cerasus vulgaris), este mai puţin folosit deoarece nu are afinitate cu toate

soiurile şi drajonează destul de mult. Este mai tolerant şi adaptabil la solurile mai grele şi cu

Page 205: Pomo Logie

208

conţinut mai mare în calcar activ, fiind mai rezistent şi la temperatura scăzută. este rezistent la

cancerul bacterian, nematozi şi putrezirea rădăcinilor.

Portaltoi cu înmulţire vegetativă F 12/1, clonă cu capacitate mare de drajonare, sensibil la Agrobacterium dar rezistentă la

Pseudomonas sp;

F 4/13, este o selecţie obţinută la East Malling, are o rată mare de multiplicare prin

marcotaj, imprimă o foarte bună productivitate, este rezistentă la Pseudomonas, fiind pretabilă

pentru solurile cu fertilitate scăzută.

Colt, are o bună capacitate de înmulţire prin butaşi lemnificaţi sau în verde, are afinitate

bună cu toate soiurile de cireş, imprimă vigoare mică şi precocitate. Portaltoiul este rezistent la

Pseudomonas şi Coccomyces, dar este sensibil la secetă şi la gerurile puternice din prima parte a

iernii.

Stockton Morello, este o selecţie americană, folosit pentru solurile mai grele şi umede,

imprimă vigoare mică, are afinitate cu majoritatea soiurilor, se înmulţeşte atât prin butaşi

lemnificaţi cât şi în verde dar necesită tratamente hormonale de înrădăcinare. Este imun la

nematozii galicicoli.

Vladimir, are vigoare mică, drajonează puţin şi se înmulţeşte prin butaşi semilemnificaţi.

Meteor, este o selecţie americană ce se înmulţeşte prin butaşi semilemnificaţi în condiţii de

ceaţă artificială. Imprimă vigoare slabă.

CAB 6 P şi CAB 11 E, sunt selecţii de vişin obţinute în Italia, se înmulţeşte uşor prin butaşi

semilemnificaţi şi imprimă vigoare mică.

Cerinţele cireşului faţă de factorii de mediu

Căldura. Cireşul are cerinţe destul de mari faţă de căldură, în special în perioada de

primăvară, cerinţe care sunt satisfăcute în zona dealurilor mici şi mijlocii, unde temperatura medie

anuală este cuprinsă între 9 şi 11,5°C. Soiurile timpurii sunt mai pretenţioase la căldură, având

nevoie de 14-16°C în luna mai. Pentru maturarea fructelor la soiurile timpurii este necesară o sumă

de temperatură de 470-670°C după înflorit, în timp ce la soiurile cu maturare târzie sunt necesare

1100-1150°C. Este o specie la care necesarul în frig este mare, între 1000 şi 1700 ore în funcţie de

soi, ceea ce face ca cireşul să aibă un repaus profund mai mare şi să nu fie afectat decât rar de

îngheţul de revenire. Pe perioada iernii, mugurii rezistă la temperaturi de -24°C, în faza de buton la

-5,5°C, iar la deschiderea florilor la -2,2°C (Cornelia Parnia, 1985). Deoarece pomii sunt în general

de talie mare, eventualele pagube care pot apare se înregistrează la baza coroanei, în primii 2 m de

la sol, fără efecte majore asupra pomilor. Nu suportă temperatura ridicată şi arşiţa din timpul verii,

unde producţia şi calitatea acesteia nu se ridică la potenţialul soiurilor.

Page 206: Pomo Logie

209

Apa. Faţă de apă cerinţele sunt moderate, reuşind în zonele cu 600-700 mm precipitaţii

anual. Dacă zona este mai săracă în precipitaţii, sub 600 mm anual, cireşul poate valorifica apa din

pânza freatică dacă aceasta este la 1,5-2 m. Apa stagnantă din sol este foarte greu suportată de cireş,

dacă este de durată provoacă asfixia rădăcinilor. Şi umiditatea relativă a aerului are efecte negative,

în timpul înfloritului favorizează atacul moniliozei, iar la maturarea fructelor determină crăparea

pieliţei în zona punctului stilar, ca dealtfel şi ploile care cad în această perioadă.

Rezistenţa la stresul hidric este dependentă de portaltoi. Altoit pe mahaleb (vişin turcesc)

cireşul reuşeşte bine în zone cu precipitaţii mai puţine (500-550 mm), iar dacă este altoit pe vişin

are nevoie de irigare.

Lumina. Fiind o specie iubitoare de lumină, cireşul trebuie plantat pe versanţii sudici, în

treimea mijlocie şi superioară şi la distanţă suficientă pentru evitarea umbririi reciproce a pomilor.

În condiţii de umbrire, pomii cresc greu, fructificarea se mută la periferia coroanei, sunt mai

sensibili la boli, calitatea fructelor este slabă, iar uscarea rapidă a ramurilor de rod duce la

degarnisirea coroanei în zona umbrită.

Solul. Cerinţele faţă de sol sunt destul de mari şi dependente de portaltoi, preferă solurile

profunde, adânci, uşoare, luto-nisipoase, lutoase, bine drenate şi cu pânza de apă freatică nu mai sus

de 1,5-2 m. Nu suportă solurile grele, umede, reci sau cu apă stagnantă, unde creşterile sunt slabe şi

numărul pomilor uscaţi prematur este mare. Cantitatea de calcar activ nu trebuie să depăşească 6%

dacă se foloseşte ca portaltoi mahalebul, sau 2-3% pentru ceilalţi portaltoi.

Test de autoevaluare

37. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Care sunt particularităţile infloririi cireşului?

b. Care sunt principalii portaltoi ai cireşului?

c. Care sunt cerinţele cireşului faţă de lumină?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

Page 207: Pomo Logie

210

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile sistemului radicular al cireşului;

Particularităţile de creştere şi fructificare ale cireşului;

Principalele soiuri şi principalii portaltoi ai cireşului;

Cerinţele cireşului faţă de factorii de mediu.

15.4. Particularităţi tehnologice

Producerea materialului săditor

Producerea materialului săditor.

Materialul de plantat se obţine prin altoire pe unul din portaltoii: mahaleb, care asigură

toleranţă la calcar şi secetă, vişin, imprimă vigoare mai mică, franc, care asigură o bună ancorare în

sol; o serie de portaltoi cu înmulţire vegetativă: F 12/1, Colt, IPC 1 etc. Altoirea se face în ochi

dormind, în prima parte a campaniei de altoire şi eventual plantele neprinse se realtoiesc primăvara,

în ochi crescând sau în lemn. Puieţii sau butaşii înrădăcinaţi se obţin cu un an înainte în câmpul de

puieţi sau pe parapeţii de înrădăcinare şi se folosesc la înfiinţarea câmpului II al pepinierei.

Specificul înfiinţării plantaţiilor de cireş

Fiind pretenţios la sol şi la unele componente chimice rezultate din descompunerea

rădăcinilor altor specii (oboseala solului), cireşul nu se plantează după el însăşi sau după alte

sâmburoase înrudite, mai devreme de 10-15 ani, dar se poate planta după măr sau păr. Este sensibil

la fenomenul de oboseală a solului, din care cauză terenul trebuie bine pregătit, fertilizat şi

dezinfectat împotriva viermilor tericicoli şi a nematozilor.

Pregătirea terenului în vederea plantării constă în afânarea adâncă, fertilizarea de bază cu

40-60 t/ha îngrăşăminte organice, 250-300 kg/ha superfosfat şi 150-200 kg/ha sare potasică şi

încorporarea îngrăşămintelor la 20-25 cm şi mărunţirea solului în vederea pichetării. Pentru solurile

care au fost ocupate anterior cu livadă, este necesară dezinfecţia chimică, pentru distrugerea

nematozilor şi viermilor tericicoli, prin aplicarea a 80-100 kg/ha Lindatox, Aldrin sau Heclotox.

Dacă este cazul, se poate corecta pH-ul solului prin aplicarea de amendamente.

Perioada optimă de plantat este toamna, când suportă mai bine transplantarea şi porneşte mai

bine primăvara. Pentru asigurarea polenizării, se plantează cel puţin trei soiuri, în rânduri

alternative, în funcţie de valoarea lor comercială. Foarte bun polenizator este soiul Pietroase

Page 208: Pomo Logie

211

Dönissen, dar are fructe de calitate inferioară şi se poate planta în raport de 1:8 cu alte soiuri de

calitate.

Distanţele de plantare folosite sunt de 5-6 m între rânduri şi 3-4 m pe rând, în funcţie de

vigoarea pomilor şi capacitatea de ramificare. Pentru soiurile de vigoare slabă şi cu port compact,

conduse ca tufă-vas, se pot folosi distanţe de 4/3 m.

Formele de coroană folosite sunt în funcţie de vigoarea soiului şi de dominanţa apicală

(tendinţa de a creşte înalt şi slab ramificat) şi sunt: tufa vas, pentru soiurile de vigoare mai mică

(Lambert compact, Van, Rubin, Jubileu), vasul întârziat, piramida întreruptă, palmeta liberă, pentru

soiurile mai viguroase.

Specificul întreţinerii plantaţiilor de cireş

Tăierea de formare a coroanelor este specifică fiecărei forme în parte şi se execută

preponderent prin lucrări în verde. Cu cât se intervine mai puţin prin tăieri în uscat cu atât se asigură

condiţii mai bune pentru diferenţierea şi întrarea pe rod.

Tăierea de producţie constă în rărirea sau reducţia ramurilor de semischelet pentru

favorizarea pătrunderii lumini, înlăturarea ramurilor lacome din partea superioară a coroanei,

limitarea înălţimii şi a extinderii laterale, în funcţie de distanţa de plantare şi eliminarea ramurilor

rupte, uscate sau bolnave. Cireşul nu necesită tăiere obligatorie în fiecare an, mai ales la pomii

solitari, care nu se stânjenesc în creştere şi fructificare. Deoarece fructele sunt mici, nu se pune

problema supraîncărcării pomilor, iar maturarea timpurie, dă posibilitatea refacerii pomilor şi

asigurarea unei diferenţieri bune pentru anul următor, fără probleme de alternanţă de fructificare.

Cireşul îşi cicatrizează greu rănile şi nu se recomandă tăierea ramurilor groase, deoarece pe răni

apar scurgeri gomoase, pe care se instalează agenţi patogeni cu efect negativ asupra pomului. Pe

măsură ce creşterile anuale se diminuează, se intervine pentru rărirea ramurilor mijlocii şi chiar

scurtarea acestora cu 1/3-1/2, pentru stimularea creşterii şi asigurarea ramurilor necesare

fructificării în anii următori.

Se practică cu succes tăierea de vară, după recoltarea fructelor, în locul celei din primăvară,

deoarece rănile se vindecă mai uşor şi mai repede, iar stresul suportat de plantă este mai mic.

Întreţinerea solului în livezile tinere constă în cultivarea lui cu specii legumicole sau

îngrăşăminte verzi, fie toate intervalele fie alternativ din două în două. Se poate cultiva cu succes

căpşunul, câte 3-4 rânduri de o parte şi de alta a pomilor, lăsând un interval de 2 m necesar

circulaţiei agregatelor de stropit.

În livezile mature se recomandă înierbarea intervalelor şi lucrarea solului pe rând

primăvara, după care rândul se mulceşte cu iarba de pe interval. Pentru controlul buruienilor, în

Page 209: Pomo Logie

212

livezile mature, pe rândul de pomi se pot face erbicidări locale pe vetrele de buruieni mai greu de

combătut mecanic sau pe toată lungimea rândului.

Fertilizarea este necesară indiferent de starea de fertilitate a solului, cireşul fiind mare

consumator de elemente minerale. În primii 2-3 ani de la plantare se fertilizează suplimentar numai

cu azot, iar în perioada care urmează necesită o fertilizare completă. O plantaţie de trei ani consumă

următoarele cantităţi de elemente din sol: 45 kg azot, 11,5 kg fosfor, 22,1 kg potasiu, 42 kg calciu,

10 kg magneziu, 229 g fier, 101 g mangan, 117 g zinc, 66 g bor etc. La o tonă de cireşe se consumă

din sol următoarele îngrăşăminte: 2,3 kg azot, 0,2 kg fosfor, 1,7 kg potasiu, 0,15 kg calciu, 0,1 kg

magneziu şi o serie de microelemente. Pentru a compensa aceste consumuri, în livezile pe rod se

administrează circa 120-140 kg azot, 80 kg fosfor şi 160-200 kg potasiu la un hectar de livadă.

Irigarea. Pentru rezultate bune, plantaţiile moderne au nevoie de apă aproape în toate

zonele de cultură. Cantitatea de apă administrată la o udare este de 400-500 m3/ha, iar numărul

udărilor este de obicei de 3-5, din care 2 după recoltarea fructelor. Perioadele critice pentru apă

sunt: înainte de înflorire, pentru a susţine legarea fructelor, în timpul întăririi endocarpului şi la

diferenţierea mugurilor de rod. Dacă toamna este secetoasă este necesară o udare de aprovizionare.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Protecţia cireşului deşi este mai simplă decât la alte

specii, poate da probleme datorită înălţimii mari a pomilor şi lipsei mijloacelor adecvate de stropire

a vârfului coroanei. Principalele boli ale cireşului sunt: bolile virotice, ulceraţia bacteriană,

monilioza, antracnoza, pătarea roşie, ciuruirea frunzelor etc., iar dintre dăunători putem aminti:

păduchii de frunze, musca cireşelor, gărgăriţa fructelor etc. Musca cireşelor care prin ouăle depuse

în fructe şi formarea larvelor, depreciază mult calitatea, afectează numai soiurile cu maturare

mijlocie şi târzie. Prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor se face în funcţie de rezerva

biologică, condiţiile meteorologice şi agentul patogen, fiind necesare cel puţin 7-8 tratamente, din

care 2 pe perioada repausului de iarnă (tabelul 15.1).

Maturarea şi recoltarea fructelor

După intrarea fructelor în pârgă şi în continuare, până la maturitatea de consum, cireşele

cresc mult în volum şi greutate, desăvârşindu-şi totodată şi însuşirile organoleptice. După

desprinderea din pom, cireşele nu-şi mai continuă maturarea, din această cauză stabilirea

momentului recoltării trebuie făcută cu mare atenţie. Deşi la nivel de pom maturarea se face

eşalonat pe o perioadă de circa 5-7 zile, în practică recoltarea se face de obicei la o trecere şi mai rar

prin 2-3 treceri succesive.

Lucrarea de recoltare a fructelor este una dintre cele mai costisitoare din tehnologia

cireşului, datorită productivităţii reduse (de max. 10 kg/oră). Fructele ajunse la maturare nu cad din

pom, dacă nu sunt culese sau mâncate de păsări, se stafidesc.

Page 210: Pomo Logie

213

Acest lucru face dificilă chiar şi recoltarea mecanizată. Recoltarea fructelor destinate

consumului se face când acestea au ajuns la maturitatea de consum, după ce se ridică roua, manual,

împreună cu pedunculul. Odată cu recoltarea se face şi sortarea, iar ambalajele folosite sunt mici, cu

capacitatea de circa 5 kg. După recoltare, ambalajele cu fructe se ţin la umbră, se acoperă cu

rogojini umezite până în momentul livrării. Fiind fructe perisabile, trebuie să ajungă cât mai repede

la consumatori. Pentru a asigura o perioadă de păstrare de câteva zile, fructele trebuie refrigerate,

adică duse cât mai repede în hale unde există posibilitatea de scădere a temperaturii în jur de 4°C,

temperatură la care fructele se pot păstra circa 2 săptămâni.

Recoltarea mecanizată este puţin utilizată datorită desprinderii greoaie a fructelor. Se

practică stropiri cu substanţe care determină abscisia fructelor şi scuturarea pomilor cu diferite

maşini prevăzute cu vibratoare, dar numai pentru fructele destinate prelucrării industriale. Fructele

recoltate mecanic trebuie să ajungă foarte repede la fabricile de prelucrare, transportul se face de

obicei în recipienţi cu apă. Dacă se lasă fără protecţie, se alterează rapid datorită rănilor care au

apărut cu ocazia recoltatului.

Tabelul 15.1.

Tratamentele recomandate în plantaţiile de cireş

Fenofaza Agentul patogen Pesticidele recomandate

1. Repaus

vegetativ

Păduchele din San José,

ouă hibernante

Confidor oil 1,5%, Applaud 0,04% + ulei

horticol 0,2% polisulfură de bariu 6%

2. Buton colorat Ciuruire, antracnoză,

monilioză, ouă de

acarieni

Turdacupral 0,4%, zeamă bordeleză 0,5% + ulei

horticol 1,5%

3. Scuturarea

petalelor

Ciuruire, antracnoză,

monilioză, defoliatoare

Saprol 0,125%, Atemic 0,1%, Metoben 0,1%,

Systhane 0,1%, Topsin 0,1% + Diazol 0,15%,

Sumi-alpha 0,04%, Zolone 0,2%

4 - 5. Din 2 în 2

săptămâni

Idem 3 + viermele

fructelor

Saprol 0,125%, Atemic 0,1%, Metoben 0,1%,

Systhane 0,1%, Topsin 0,1% + Actellic 0,05%,

Sinoratox 0,1%, Sumi-alpha 0,04%, Meothrin

0,03%

6. Înainte de

maturare

Antracnoză, monilioză,

defoliatoare, afide

Saprol 0,125%, Atemic 0,1%, Metoben 0,1%,

Systhane 0,1%, Topsin 0,1% + Sumilex 0,1%,

Rovral 0,1% + Chinmix 0,03%, Decis 0,04%,

Pirimor 0,1%

7-8. După

recoltare la

avertizare

Antracnoză, monilioză,

ciuruire, păduchele din

San José, defoliatoare,

acarieni

Idem 6 + Danirun 0,06%, Nissorun 0,03%

9. După căderea

frunzelor

Ciuruire, monilioză,

forme de rezistenţă

insecte

Stropire albastră cu un produs cupric:

Turdacupral 0,5%, Sulfat de cupru 2%, zeamă

bordeleză 2%.

Page 211: Pomo Logie

214

Test de autoevaluare

38. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Cum se face tăierea cireşului?

b. Care este consumul specific de elemente mimerale ale unei

plantaţii de cireş de 3 ani?

c. Care sunt principalele probleme de protecţie fitosanitară a

cireşului?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Cum se produce materialul săditor la cireş

Cum se înfiinţeaza livezile de cireş;

Cum se taie cireşul;

Modul de fertilizare al plantaţiilor în funcţie de vârstă;

Modul de recoltare şi valorificare al fructelor;

Care sunt problemele de protecţia fitosanitară a plantaţiilor de

cireş.

Page 212: Pomo Logie

215

15.5.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Cireşele fiind printre primele fructe care apar primăvara, sunt foarte

căutate pe piaţă atât pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru

prelucrare în diferite produse (compot, dulceaţă, gem, jeleu, suc, sirop,

lichior, produse de cofetărie etc.). Compoziţia chimică a fructelor este destul

de complexă, la 100 g pulpă găsim: 7,7-18,8% zahăr total, 0,49-1,37% acizi

organici, 0,06-0,39% substanţe pectice, până la 16,8 mg% vitamina C,

vitaminele B1, B2, E, provitamina A, săruri minerale de Ca, Fe, K, P, etc

b. În prezent, cultura cireşului este răspândită pe toate continentele, dar o

pondere mai mare ocupă în Europa, unde se produce circa 65% din producţia

mondială, SUA şi Canada cu circa 15% şi mai puţin în Africa, Asia şi

America latină. Producţia mondială de cireşe se ridică la circa 1,5 milioane

de tone, obţinută de pe circa 295,6 mii ha. Din Europa, mai mari

producătoare de cireşe sunt: Germania, Turcia, Italia şi Franţa. În România

se cultivă circa 7150 ha, din care aproape jumătate în sectorul particular şi se

obţine o producţie de peste 50.000 tone

Întrebarea 2.

a. Din mugurii floriferi, se formează inflorescenţe cu 2-4 flori, iar înfloritul

durează 10-14 zile. Înfloritul poate fi timpuriu (cea mai timpurie, Pietroase de

Cotnari), mijlociu (Hedelfinger) sau târziu (Germersdorf, Pietroase

Dönissen). Polenizarea cireşului este entomofilă, iar majoritatea soiurilor sunt

autosterile, ceea ce impune o atentă aşezare a soiurilor la plantare, pentru a se

asigura o bună polenizare. La cireş, se cunosc şi perechi intersterile (Pietroase

Burlat cu Pietroase Morreau), de care se va ţine seama la alegerea

polenizatorilor. De dată recentă, sunt introduse în cultură soiuri autofertile,

care sunt şi bune polenizatoare, dintre care: Stella, Sunburst, New Star, Lapins

etc.

b.Principalii portaltoi ai cireşului sunt: francul, mahalebul şi vişinul,fiecare cu

anumite particularităţi.

Page 213: Pomo Logie

216

c. Fiind o specie iubitoare de lumină, cireşul trebuie plantat pe versanţii

sudici, în treimea mijlocie şi superioară şi la distanţă suficientă pentru evitarea

umbririi reciproce a pomilor. În condiţii de umbrire, pomii cresc greu,

fructificarea se mută la periferia coroanei, sunt mai sensibili la boli, calitatea

fructelor este slabă, iar uscarea rapidă a ramurilor de rod duce la degarnisirea

coroanei în zona umbrită

Intrebarea 3

a. Tăierea cireşului constă în rărirea sau reducţia ramurilor de semischelet

pentru favorizarea pătrunderii lumini, înlăturarea ramurilor lacome din partea

superioară a coroanei, limitarea înălţimii şi a extinderii laterale, în funcţie de

distanţa de plantare şi eliminarea ramurilor rupte, uscate sau bolnave. Cireşul

nu necesită tăiere obligatorie în fiecare an, mai ales la pomii solitari, care nu

se stânjenesc în creştere şi fructificare.

b. O plantaţie de trei ani consumă următoarele cantităţi de elemente din sol:

45 kg azot, 11,5 kg fosfor, 22,1 kg potasiu, 42 kg calciu, 10 kg magneziu, 229

g fier, 101 g mangan, 117 g zinc, 66 g bor etc. La o tonă de cireşe se consumă

din sol următoarele îngrăşăminte: 2,3 kg azot, 0,2 kg fosfor, 1,7 kg potasiu,

0,15 kg calciu, 0,1 kg magneziu şi o serie de microelemente

c. Principalele boli ale cireşului sunt: bolile virotice, ulceraţia bacteriană,

monilioza, antracnoza, pătarea roşie, ciuruirea frunzelor etc., iar dintre

dăunători putem aminti: păduchii de frunze, musca cireşelor, gărgăriţa

fructelor etc

15.6.Lucrarea de verificare nr. 15

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 13.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

Page 214: Pomo Logie

217

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

75. Cum se se aleg soiurile într-o plataţie de cireş? 2 p.

76. Care sunt restricţiile solului pentru cultura cireşului. 2 p.

77. Explicaţi când şi cum trebuie tăiat cireşul. 2 p.

78. Cum se combate musca cireşelor? 2p.

79. Când şi cum se recoltează cireşele. 2 p.

15.7.Bibliografie minimală

50. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

51. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

52. Lenuţa Chira, A. Asănică – Cultura cireşului. Ed MAST, 2009.

53. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 215: Pomo Logie

218

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 16

CULTURA VIŞINULUI

CUPRINS 220

16.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 16 220

16.2. Importanţa, originea şi arealul de răspândire a vişinului 220

16.3. Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu 222

16.4. Particularităţi tehnologice 226

16.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 229

16.6. Lucrare de verificare 230

16.7. Bibliografie minimală 231

Introducere

În această unitate ne familiarizăm cu aspecte legate de vişin: importanţă, origine, areal de

cultură, particularităţi biologice, ecologice şi tehnologia de cultură. Se vor prezenta anumite aspecte

generale, dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea livezii, cât

mai ales la exploatarea acesteia. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 1,5-2 ore.

16.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 16

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi importanţa culturii vişinului

Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale vişinului

Să cunoaşteţi cerinţele vişinului faţă de factorii de mediu

Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură a vişinului

16.2.Importanţa, originea şi aria de cultură a vişinului

Vişinele sunt foarte apreciate pentru consumul în stare proaspătă sau pentru diversitatea

preparatelor unde sunt folosite ca materie primă: compot, dulceaţă, gem, vişinată, lichior, sirop etc.

Vişinele au un efect benefic asupra organismului uman, prin reglarea echilibrului acido-bazic,

îmbunătăţirea compoziţiei sângelui, în bolile renale, hepatice, cardiovasculare etc. Sunt considerate

fructe dietetice datorită compoziţiei chimice complexe: 13,9-23,2% substanţă uscată, 5-19,4 mg%

zaharuri, 0,9-1,9 mg% acizi organici, 0,8-1,1 mg% proteine, 0,1-0,4 mg% pectine, 0,12-2,35 mg%

Page 216: Pomo Logie

219

substanţe tanoide, o serie de ioni minerali: K (46-92,5 mg%), P (21-26 mg%), Ca (3,8-19,3 mg%),

Mg (7-20 mg%), vitaminele PP (0,06-0,52 mg%), E (0,21-1,32 mg%), B1, B2, caroten (0,15-0,95

mg%), acid folic etc.

Ceaiul din cozile de vişine (pedunculi) este foarte bogat în potasiu având un important rol

dietetic. Toate organele plantei (frunze, flori, fructe) au însuşiri antiseptice, fiind folosite în

medicina populară şi în conservarea produselor alimentare casnice (Gh. Bădescu şi colab., 1984).

Vişinul este o specie rustică care reuşeşte în toate zonele de cultură din ţară, valorifică

bine terenurile din zona colinară şi este o foarte bună specie meliferă (77-88 kg miere/ha).

Vişinul este originar din Asia Centrală, este specie tetraploidă, fiind probabil un hibrid

natural între Cerasus avium şi Cerasus fruticosa. Nu creşte spontan, dar semispontan este întâlnit în

jurul Mării Caspice, Caucaz, India, Iran, Asia Mică şi Peninsula Balcanică. Dintre speciile

prunoidee, este specia care urcă cel mai mult spre nord, până la 60°.

Se cultivă în Europa, unde producţia depăşeşte 60% din cea mondială, America de Nord şi

Asia.

În România se cultivă circa 6000 de hectare, din care jumătate în sistem intensiv.

Producţia la nivel naţional a fost de 39000 tone (1996) şi a avut o repartiţie dominantă în zona

colinară. Pe suprafeţe mici sau pe lângă casă, vişinul este întâlnit pe tot teritoriul ţării. Principalele

zone de cultură a vişinului corespuind cu cele ale cireşului dar cu o mai mare extindere către mord

şi la altitudine ceva mai mare.

Test de autoevaluare

39. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a.Care este importanţa alimentară a vişinelor?

b.Vişinul ca specie are importanţă înafara fructelor?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

Page 217: Pomo Logie

220

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

aaa. Care este importanţa alimentară a fructelor;

bbb. Care este importanţa economică a culturii vişinului;

ccc. Care este arealul de cultură a vişinului pe plan mondial

şi în România.

Page 218: Pomo Logie

221

16.3.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu

Particularităţi de creştere

Sistemul radicular este superficial, majoritatea rădăcinilor se află răspândite în sol în

stratul cuprins între 15 şi 40 cm, cu mici diferenţe între soiuri, iar extinderea laterală, depăşeşte de

1,5-2 ori proiecţia coroanei. Din numărul total al rădăcinilor, sub 10% cresc vertical şi pot ajunge la

adâncimi de 2-2,5 m. Dacă este altoit pe mahaleb, sistemul radicular este mai profund şi mai

ramificat.

Partea aeriană a vişinului este de talie mică sau mijlocie comparativ cu a cireşului şi se

poate prezenta sub formă de arbustoid (la vişinii propriu-zişi) sau pom (la vişinii hibrizi obţinuţi pe

cale naturală sau artificială, între cireş şi vişin). Ritmul de creştere este mai mic decât la cireş, iar

capacitatea de ramificare depinde de soi. În pepinieră şi în primii ani de livadă, formează mulţi

lăstari anticipaţi ceea ce necesită lucrări în verde pentru valorificarea eficientă a creşterilor şi

evitarea îndesirii coroanei. Sunt soiuri care au o capacitate mare de ramificare şi formează coroane

mai aglomerate (Crişana, Nana, Vrâncean, Timpurie Richmond), iar altele care ramifică puţin şi

formează coroane rare ca la cireş (Engleză timpurie, Ţarina, Timpuriu de Cluj). Ca vigoare de

creştere, sunt soiuri cu vigoare mare: Crişana, Mocăneşti, Mari timpurii; soiuri de vigoare mijlocie:

Morela neagră târzie şi soiuri de vigoare mică: Nana, Oblacinska, Ilva, Meteor, Pitic de Iaşi,

Timpurii de Cluj etc.

Particularităţi de fructificare

La vişin se întâlnesc soiuri care fructifică aproape exclusiv pe ramuri plate: Crişana, Nana,

Vrâncean, Schattenmorelle etc., soiuri care fructifică preponderent pe buchete: Engleză timpurie,

Timpurii de Cluj, Mocăneşti şi soiuri care fructifică pe ambele tipuri de ramuri: Oblacinska, Ilva,

Mari timpurii, Meteor etc.

Vişinul înfloreşte simultan sau după cireş, comportarea la polenizare fiind foarte diferită.

Înflorirea se eşalonează pe 7-10 zile în funcţie de temperatură, iar receptivitatea stigmatului pentru

polen este bună în primele două zile de la deschiderea florilor. Există soiuri autofertile: Nana,

Oblacinska, Ilva, Meteor, Dropia, Timpurii de Cluj; autosterile: Crişana, Mari timpuri, Mocăneşti;

grupe intersterile Crişana x Mocăneşti, Crişana x Josica Gabor etc. Polenizarea este entomofilă şi

încrucişată. În parcelă se plantează cel puţin 3 soiuri. La vişin polenizarea se poate asigura şi de

soiurile de cireş, dacă perioada de înflorire se suprapune. În funcţie de momentul înfloririi procentul

de legare este afectat pe lângă factorii climatici şi soi şi de suprapunerea înfloririi cu înfrunzirea. La

soiurile cu înflorire după înfrunzit procentul de legare este mai slab.

Deşi vişinul înfloreşte foarte bine, nu puţine sunt situaţiile când producţia este mică, fie

datorită unei legări slabe, fie căderii fiziologice exagerate. Pentru o fructificare normală, este nevoie

Page 219: Pomo Logie

222

să fie polenizare 20-25% din flori la soiurile care fructifică pe buchete, şi 40% la cele care fructifică

pe plete, iar căderea fiziologică să fie sub 20% din fructele legate. Motivul căderii fiziologice mari,

nu se cunoaşte pe deplin, se pare că este vorba de o anomalie în creşterea embrionului, care în

anumite stadii de dezvoltare avortează, implicând căderea fructelor. Dintre soiurile noi, soiul

Timpuriu de Cluj are acest defect.

Motivul nerodirii corespunzătoare a vişinului nu este pe deplin cunoscut, dintre cauzele

implicate amintim:

- existenţa în cultură a multor soiuri autosterile;

- asocierea defectoasă a soiurilor în parcelă şi neasigurarea unei polenizări

corespunzătoare;

- condiţiile climatice nefavorabile din perioada înfloritului şi polenizării;

- agrotehnica necorespunzătoare aplicată la unii pomi care nu se pregătesc bine pentru

iernare, nu acumulează substanţe de rezervă care să susţină înflorirea şi legarea în primăvara

următoare;

- protecţia fitosanitară deficitară face ca uneori monilioza şi antracnoza să afecteze sever

plantaţiile încă de la înflorire etc.

Intrarea pe rod se face la 2-3 ani de la plantare, iar producţie economică se obţine din anul

4-5 de la plantare. Longevitatea economică a plantaţiilor este de 25-30 de ani pentru vişinul

viguros şi de 18-20 de ani pentru vişinul pitic.

Specii, soiuri şi portaltoi

Speciile care au contribuit la formarea soiurilor şi portaltoilor sunt:

Cerasus vulgaris Mill - vişinul comun, reprezentat de două mari grupe: vişinul arbustoid şi

vişinul arborescent.

Vişinul arbustoid creşte până la 3-4 m, lăstăreşte puternic de la colet căpătând aspect de

tufă dacă este lăsat să crească natural. Drajonează foarte puternic şi are o mare rezistenţă la ger şi

secetă. Are o bună capacitate de fructificare, fructifică pe plete şi are fructele mai intens colorate.

Vişinul arborescent are talie mai mare, ajunge la 6-10 m, provine din hibridări naturale sau

artificiale cu alte specii ale genului Cerasus. Drajonează puţin, fructifică mai mult pe buchete, iar

fructele sunt mai puţin colorate.

Cerasus fruticosa Pall. - vişinul pitic sau de stepă, prezintă interes ca sursă de gene pentru

rezistenţa la secetă şi talie mică.

De interes mai mic sunt speciile Cerasus tomentosa Thumb - vişinul păros, Cerasus

Besseyi Bail - vişinul de nisipuri, Cerasus humilis etc.

Page 220: Pomo Logie

223

Principalele soiuri din sortiment

Sortimentul la vişin este destul de dinamic, de dată relativ recentă au fost introduse o serie

de soiuri de vigoare mică, autofertile care tind să înlocuiască soiurile viguroase din vechiul

sortiment. Soiurile recomandate pentru ţara noastră sunt:

Ţarina - are vigoare mică, fructifică pe buchete, este autosteril, are fructul mijlociu,

tronconic, roşu-vişiniu, foarte bun pentru masă. Se maturează în prima decadă a lunii iunie.

Engleză timpurie - este un hibrid cireş-vişin, de vigoare mijlocie, cu mare potenţial de

producţie, parţial autofertil, are fructul mic tronconic-alungit, de culoare roşie-închisă, cu o

eşalonare a maturării pe 3-4 săptămâni. Se maturează la mijlocul lunii iunie.

Timpurii de Piteşti - are vigoare mare, fructifică pe buchete, este autosteril, are fructul

mijlociu, sferic, roşu-închis, bun pentru consum sau industrializare. Se maturează în prima decadă a

lunii iunie.

Timpurii de Cluj - soi de vigoare mijlocie, autofertil, fructifică pe buchete, are fructul

mare, scurt cordiform, vişiniu-închis, foarte bun pentru masă, dar produce neregulat. Se maturează

la mijlocul lunii iunie.

Mari timpurii - soi de vigoare mare, parţial autofertil, fructifică pe buchete şi ramuri

mijlocii, are fructul mare, scurt cordiform, roşu-vişiniu, foarte bun pentru masă şi industrializare. Se

maturează în a doua jumătate a lunii iunie.

Mocăneşti 16 - soi de vigoare mare, autosteril, fructifică pe buchete, are fructul mare,

sferic, roşu-vişiniu, foarte bun pentru industrializare. Se maturează la sfârşit de iunie.

Crişana 2 - soi viguros, autosteril, fructifică pe plete, are fructul mare, cordiform cu vârful

rotunjit, roşu-vişiniu, slab astringent, bun pentru consum şi industrializare. Se maturează la sfârşit

de iunie.

Morela neagră târzie - are vigoare mijlocie, este autofertil, fructifică pe plete, are fructul

mare, sferic, vişiniu-negricios, bun pentru industrie. Se maturează la sfârşit de iunie.

Nana - soi de vigoare slabă, fructifică pe plete, este autofertil, are fructe mari, sferice, de

culoare roşie-închis, bune pentru industrializare. Se maturează în a doua jumătate a lunii iunie.

Ilva - soi de vigoare mijlocie, autofertil, cu fructificare plete şi buchete, cu fructe mijlocii,

sferice, de culoare roşie-vişinie, foarte apreciat pentru industrializare. Se maturează în prima

jumătate a lunii iulie.

Vrâncean - soi de vigoare mică, autofertil, cu fructificare pe plete, cu fructe mici, de

culoare roşie-vişinie, cu pulpă astringentă, bună pentru industrializare. Se maturează în decada a

doua a lunii iulie.

Oblacinska - soi de vigoare slabă, fructifică pe buchete, este autofertil, are fructul mic,

roşu-vişiniu, acidulat, apreciat pentru industrializare. Se maturează la început de iulie.

Page 221: Pomo Logie

224

Meteor - soi de vigoare slabă, autofertil, fructifică pe buchete şi plete, are fructul mare,

sferic-alungit, roşu-vişiniu, bun pentru industrializare. Se maturează la mijlocul lunii iulie.

Portaltoii vişinului

Pentru vişin se folosesc aceiaşi portaltoi ca şi la cireş, diferenţa constă în ponderea lor în

cadrul speciei. Predomină selecţiile de vişin atât cu înmulţire generativă (francul, mahalebul, G 2)

cât şi vegetativă: Colt, SL 64, F 12/1, selecţiile CAB, selecţiile germane Wehiroot (W 10, W 11, W

13), selecţiile româneşti: IPC 1, VV1, VG 1 etc.

Cerinţele vişinului faţă de factorii de mediu

Căldura. Vişinul nu este pretenţios faţă de căldură, el reuşeşte în toate zonele pomicole,

din zona litoralului până în zona premontană. Pragul biologic este de 8°C, iar pentru dezmugurit

este necesară o sumă de 110-215°C temperatură activă. Vişinul are o perioadă de vegetaţie lungă,

depăşeşte 210 zile, perioadă în care suma gradelor de temperatură trebuie să depăşească 3600°C.

Este o specie rezistentă la iernare, rezistă în timpul repausului fără probleme la geruri de -30°C.

Mugurii în faza de umflare, rezistă la -12°C, bobocii floriferi la -5°C, iar florile şi fructele abia

legate la -2,2°C. Rezistenţa la temperaturi scăzute este diferită de la un soi la altul şi corelată cu

agrotehnica aplicată în livadă. Înfloreşte ceva mai târziu şi în mod normal, nu este afectat de

brumele şi îngheţul de revenire.

Apa. Având o mare plasticitate ecologică, vişinul dă rezultate bune atât în zonele de deal,

cu precipitaţii mai multe (700 mm), cât şi în zona de stepă cu precipitaţii mai puţine (500 mm), în

special soiurile care provin din vişinul de stepă. Mahalebul ca portaltoi asigură o rezistenţă mai

bună la secetă comparativ cu vişinul comun. Este o specie foarte sensibilă la excesul apei în sol,

care dacă este de durată, provoacă asfixierea rădăcinilor şi moartea pomilor.

Lumina. Are cerinţe mai reduse decât cireşul, putându-se cultiva cu succes pe expoziţiile

nord-estice şi nord-vestice, în special în zonele mai secetoase. Lipsa luminii duce la formarea unor

ramuri anuale lungi şi subţiri, cu o viaţă scurtă şi un potenţial productiv redus. Dintre vişini, sunt

mai pretenţioşi la lumină hibrizii naturali cireş-vişin şi mai puţin pretenţioşi vişini arbustoizi.

Solul. Având sistem radicular superficial, vişinul valorifică bine solurile subţiri, slab

erodate şi uşor alcaline. Pentru plantaţii comerciale de mare producţie, are nevoie de soluri fertile şi

bine drenate. Nu suportă solurile grele, compacte sau sărăturate. În condiţii de irigare poate

valorifica şi nisipurile stabilizate din nordul Olteniei sau din vest.

Page 222: Pomo Logie

225

Test de autoevaluare

40. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Care sunt particularităţile infloririi vişinului;

b. Care sunt principalii portaltoi ai vişinului;

c. Care sunt cerinţele vişinului faţă de lumină?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile sistemului radicular al vişinului;

Particularităţile de creştere şi fructificare ale vişinului;

Principalele soiuri şi principalii portaltoi ai vişinului;

Cerinţele vişinului faţă de factorii de mediu.

16.4. Particularităţi tehnologice

Producerea materialului săditor.

Pomii folosiţi la înfiinţarea plantaţiilor sunt altoiţi cu excepţia soiului Oblacinska, care se

înmulţeşte bine prin drajoni. Se folosesc ca portaltoi selecţiile de vişin pentru zona colinară şi cele

de mahaleb pentru zona de stepă. Puieţii se obţin în şcoala de puieţi, vişinul germinează puţin şi

creşte greu, iar mahalebul creşte viguros. În pepinieră altoirea se face la începutul campaniei,

deoarece vişinul îşi încetează devreme circulaţia sevei şi se reduce procentul de prindere.

Specificul înfiinţării plantaţiilor de vişin

La alegerea terenului pentru livadă se ţine seama de cerinţele speciei pentru factorii de

mediu, iar în cadrul arealului favorabil, trebuie avut în vedere în special drenajul solului. Terenul se

pregăteşte la fel ca pentru celelalte specii, necesitând desfundare şi fertilizare de bază. Plantarea se

face toamna, deoarece dă rezultate mai bune sau primăvara devreme, dacă nu s-a reuşit din diferite

Page 223: Pomo Logie

226

motive plantarea de toamnă. Pe terenul în pantă vişinul se amplasează pe treimea mijlocie şi

superioară a versantului.

Distanţa dintre rânduri este corelată cu vigoarea soiurilor folosite, la cele de vigoare mare

5-6 m între rânduri şi 3-4 m între plante pe rând, iar la cele de vigoare mică, 4 m între rânduri şi 2-

2,5 m între pomi pe rând. La înfiinţarea livezilor se amplasează cel puţin 3-4 soiuri în parcelă pentru

polenizare încrucişată, evitându-se formarea perechilor intersterile.

Dintre formele de coroană, cele mai folosite sunt: piramida întreruptă, vasul aplatizat, tufa

vas şi mai puţin formele mai pretenţioase ca: palmeta etajată, ypsilon transversal, cordonul vertical

şi eventual fusul subţire.

Specificul întreţinerii plantaţiilor de vişin

Tăierile în perioada de tinereţe urmăresc formarea coroanelor. Se recomandă efectuarea

tăierilor în verde şi înlăturarea de timpuriu a lăstarilor cu poziţii defectoase în coroană şi mai puţin

sau deloc tăierea în uscat care întârzie intrarea pe rod. De asemenea, tăierile în uscat trebuie evitate

atât la pomii tineri cât şi la cei maturi, deoarece vişinul îşi vindecă destul de greu rănile, apar

scurgeri gomoase, care sensibilizează pomii la atacul unor agenţi patogeni.

În perioada de producţie, tăierea constă în reducţia şi simplificarea semischeletului,

întinerirea ramurilor plete sau înlocuirea lor, limitarea extinderii coroanelor în afara limitelor

permise de spaţiul de nutriţie, asigurarea răririi corespunzătoare, înlăturarea uscăturilor, rupturilor

şi eventual a ramurilor bolnave. Prin tăiere, trebuie să se menţină zona de fructificare cât mai

aproape de ramurile groase, se întinereşte semischeletul, evitând degarnisirea, fenomen destul de

accentuat în a doua parte de viaţă a pomilor.

La pomii de talie mică se pot efectua cu succes tăieri în verde înainte sau după recoltare,

tăieri prin care se asigură creşterea lăstarilor şi stimularea anticipaţilor, asigurând astfel ramurile de

rod de înlocuire.

În momentul când ramurile de prelungire ale scheletului nu mai cresc sau creşterile sunt

slabe, sub 10 cm, este necesară intervenţia mai energică în lemn multianual, pentru regenerarea

pomilor, concomitent cu fertilizarea. Prin tăierea de regenerare se poate prelungi fructificarea

pomilor cu 5-6 ani. La tăierea de regenerare nu trebuie făcute răni cu diametrul mai mare de 5 cm,

deoarece acestea se cicatrizează greu şi favorizează instalarea unor agenţi patogeni.

Întreţinerea solului se face diferit în funcţie de zonă şi vârsta plantaţiilor. În plantaţiile

tinere intervalele se cultivă cu specii legumicole, cartofi, căpşun etc., iar în cele pe rod, intervalul se

înierbează în zona dealurilor, dacă apa nu este o problemă şi unde este pericol de eroziune şi se

menţine lucrat în zona de stepă pentru a conserva mai bine apa. Pentru vişinul cultivat pe nisipuri,

Page 224: Pomo Logie

227

se practică cultivarea intervalului dintre rânduri cu îngrăşăminte verzi, care se seamănă toamna şi se

încorporează primăvara, în luna mai, când pomii intră în faza de creştere intensă a lăstarilor.

Pentru distrugerea buruienilor se pot folosi erbicide, pe interval sau şi pe rând în livezile

mature. Erbicidarea se poate folosi în combinaţie cu lucrările mecanice sau numai pe rând când

intervalul este înierbat.

Fertilizarea livezilor tinere se face cu gunoi de grajd 20-30 t/ha la 2-3 ani şi cu

îngrăşăminte chimice: 40-50 kg azot aplicat anual şi 60-80 kg fosfor şi potasiu aplicate la 2-3 ani

odată cu arătura de toamnă. În livezile pe rod, cantitatea de îngrăşăminte chimice recomandată este

de 100-120 kg azot aplicat anual şi la 2-3 ani câte 50-70 kg fosfor şi 50-70 kg potasiu. Pentru

valorificarea mai bună a îngrăşămintelor, în livezile tinere, până la formarea normală a coroanelor,

acestea se aplică localizat sub coroană, iar în cele mature pe toată suprafaţa.

Vişinul răspunde bine la fertilizarea extraradiculară, atât cu produse specifice cât şi cu

îngrăşăminte solide dizolvate în apă.

Pe terenurile cu reacţie acidă, se aplică amendamente pe bază de calciu, cel puţin 2-4 t/ha,

la interval de 2-3 ani.

Irigarea este necesară în zonele deficitare în apă, pentru a asigura producţii mari de fructe

şi o bună creştere a pomilor. În livezile tinere, apa este indispensabilă până la formarea unui sistem

radicular capabil să aprovizioneze pomii din profunzime. În livezile pe rod irigarea este dependentă

de cantitatea de precipitaţii din zona de cultură. Momentele critice pentru apă sunt: la înflorire, în

faza de creştere intensă a fructelor şi la diferenţierea mugurilor de rod. Dacă este cazul se face o

udare de aprovizionare toamna după căderea frunzelor.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Vişinul are aceleaşi boli şi dăunători ca cireşul,

combaterea acestora se face la fel.

Maturarea şi recoltarea fructelor

Vişinele sunt fructe perisabile, care nu îşi ameliorează calitatea după cules. Se maturează

relativ eşalonat în cadrul pomului şi necesită recoltarea în 2-3 treceri pentru consumul în stare

proaspătă. Recoltarea fructelor de masă se realizează manual, împreună cu pedunculul, în ambalaje

mici, de până la 5 kg, iar fructele recoltate trebuie transportate cât mai repede din livadă, la

valorificare sau la rece. Având o bună prindere de ramură, pentru industrializare, fructele se

recoltează la o trecere, mecanizat, prin scuturare pe prelate. Fructele scuturate sunt foarte perisabile

şi trebuie transportate la fabrică în câteva ore. Pentru favorizarea scuturării se pot face stropiri cu

substanţe stimulatoare în doză de 500 ppm (CEPA - acid 2 - cloretilfosfonic) cu o săptămână înainte

de recoltare.

Page 225: Pomo Logie

228

Test de autoevaluare

41. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Este permisă producerea materialului saditor la vişin prin

drajoni?

b. Cum se face tăierea vişinului?

c. Cum se face fertilizarea plantatiilor de vişin?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Cum se produce materialul săditor la vişin

Cum se înfiinţeaza livezile de vişin;

Cum se taie vişinul;

Modul de fertilizare al plantaţiilor în funcţie de vârstă;

Modul de recoltare şi valorificare al fructelor;

Care sunt problemele de protecţia fitosanitară a plantaţiilor de

vişin.

Page 226: Pomo Logie

229

16.5.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Vişinele sunt foarte apreciate pentru consumul în stare proaspătă sau

pentru diversitatea preparatelor unde sunt folosite ca materie primă: compot,

dulceaţă, gem, vişinată, lichior, sirop etc. Vişinele au un efect benefic asupra

organismului uman, prin reglarea echilibrului acido-bazic, îmbunătăţirea

compoziţiei sângelui, în bolile renale, hepatice, cardiovasculare etc. Sunt

considerate fructe dietetice datorită compoziţiei chimice complexe: 13,9-23,2%

substanţă uscată, 5-19,4 mg% zaharuri, 0,9-1,9 mg% acizi organici, 0,8-1,1

mg% proteine, 0,1-0,4 mg% pectine, 0,12-2,35 mg% substanţe tanoide, o serie

de ioni minerali: K (46-92,5 mg%), P (21-26 mg%), Ca (3,8-19,3 mg%), Mg

(7-20 mg%), vitaminele PP (0,06-0,52 mg%), E (0,21-1,32 mg%), B1, B2,

caroten (0,15-0,95 mg%), acid folic etc.

b.Vişinul ca specie este important şi pentru folosirea lui ca portaltoi

pentru cireş, ceaiul din cozile de vişine (pedunculi) este foarte bogat în potasiu

având un important rol dietetic. Toate organele plantei (frunze, flori, fructe) au

însuşiri antiseptice, fiind folosite în medicina populară şi în conservarea

produselor alimentare casnice (Gh. Bădescu şi colab., 1984).

Vişinul este o specie rustică care reuşeşte în toate zonele de cultură

din ţară, valorifică bine terenurile din zona colinară şi este o foarte bună specie

meliferă (77-88 kg miere/ha).

Întrebarea 2.

a. Vişinul înfloreşte simultan sau după cireş, comportarea la polenizare

fiind foarte diferită. Înflorirea se eşalonează pe 7-10 zile în funcţie de

temperatură, iar receptivitatea stigmatului pentru polen este bună în primele

două zile de la deschiderea florilor. Există soiuri autofertile: Nana,

Oblacinska, Ilva, Meteor, Dropia, Timpurii de Cluj; autosterile: Crişana,

Mari timpuri, Mocăneşti; grupe intersterile Crişana x Mocăneşti, Crişana x

Josica Gabor etc. Polenizarea este entomofilă şi încrucişată. În parcelă se

plantează cel puţin 3 soiuri. La vişin polenizarea se poate asigura şi de

soiurile de cireş, dacă perioada de înflorire se suprapune

b.Predomină selecţiile de vişin atât cu înmulţire generativă (francul,

Page 227: Pomo Logie

230

mahalebul, G 2) cât şi vegetativă: Colt, SL 64, F 12/1, selecţiile CAB,

selecţiile germane Wehiroot (W 10, W 11, W 13), selecţiile româneşti: IPC

1, VV1, VG 1 etc

c. Are cerinţe mai reduse decât cireşul, putându-se cultiva cu succes pe

expoziţiile nord-estice şi nord-vestice, în special în zonele mai secetoase.

Lipsa luminii duce la formarea unor ramuri anuale lungi şi subţiri, cu o viaţă

scurtă şi un potenţial productiv redus. Dintre vişini, sunt mai pretenţioşi la

lumină hibrizii naturali cireş-vişin şi mai puţin pretenţioşi vişini arbustoizi.

Intrebarea 3

a. Pomii folosiţi la înfiinţarea plantaţiilor sunt altoiţi cu excepţia soiului

Oblacinska, care se înmulţeşte bine prin drajoni.

b. Tăierile în perioada de tinereţe urmăresc formarea coroanelor. Se

recomandă efectuarea tăierilor în verde şi înlăturarea de timpuriu a lăstarilor cu

poziţii defectoase în coroană şi mai puţin sau deloc tăierea în uscat care întârzie

intrarea pe rod. De asemenea, tăierile în uscat trebuie evitate atât la pomii tineri

cât şi la cei maturi, deoarece vişinul îşi vindecă destul de greu rănile, apar

scurgeri gomoase, care sensibilizează pomii la atacul unor agenţi patogeni. În

perioada de producţie, tăierea constă în reducţia şi simplificarea

semischeletului, întinerirea ramurilor plete sau înlocuirea lor, limitarea

extinderii coroanelor în afara limitelor permise de spaţiul de nutriţie, asigurarea

răririi corespunzătoare, înlăturarea uscăturilor, rupturilor şi eventual a ramurilor

bolnave. Prin tăiere, trebuie să se menţină zona de fructificare cât mai aproape

de ramurile groase, se întinereşte semischeletul, evitând degarnisirea, fenomen

destul de accentuat în a doua parte de viaţă a pomilor.

c. Fertilizarea livezilor tinere se face cu gunoi de grajd 20-30 t/ha la 2-3 ani

şi cu îngrăşăminte chimice: 40-50 kg azot aplicat anual şi 60-80 kg fosfor şi

potasiu aplicate la 2-3 ani odată cu arătura de toamnă. În livezile pe rod,

cantitatea de îngrăşăminte chimice recomandată este de 100-120 kg azot aplicat

anual şi la 2-3 ani câte 50-70 kg fosfor şi 50-70 kg potasiu. Pentru valorificarea

mai bună a îngrăşămintelor, în livezile tinere, până la formarea normală a

coroanelor, acestea se aplică localizat sub coroană, iar în cele mature pe toată

suprafaţa.

16.6.Lucrarea de verificare nr. 16

Page 228: Pomo Logie

231

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 13.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

80. Ce se poate folosii de la o cultura de visin? 2 p.

81. Care sunt problemele nefructificarii vişinului. 2 p.

82. Explicaţi când şi cum trebuie tăiat vişinul. 2 p.

83. Cum se poate lucra solul în plantaţie? 2p.

84. Daţi exemple de fertilizare la vişin. 2 p.

16.7.Bibliografie minimală

54. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

55. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

56. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 229: Pomo Logie

232

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 17

CULTURA NUCULUI

CUPRINS 232

17.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 17 232

17.2. Importanţa, originea şi arealul de răspândire a nucului 232

17.3. Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu 235

17.4. Particularităţi tehnologice 239

17.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 243

17.6. Lucrare de verificare 245

17.7. Bibliografie minimală 245

Introducere

În această unitate ne familiarizăm cu aspecte legate de nuc: importanţă, origine, areal de

cultură, particularităţi biologice, ecologice şi tehnologia de cultură. Se vor prezenta anumite aspecte

generale, dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea livezii, cât

mai ales la exploatarea acesteia. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 2 ore.

17.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 17

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi importanţa culturii nucului

Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale nucului

Să cunoaşteţi cerinţele nucului faţă de factorii de mediu

Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură a nucului

17.2.Importanţa, originea şi aria de cultură a nucului

Nucul este una dintre cele mai importante plante de cultură, având întrebuinţări alimentare,

în industria lemnului şi mobilei, industria farmaceutică şi nu în ultimul rând ca plantă decorativă.

Miezul de nucă conţine: substanţe grase 52-77%, substanţe proteice 12-25%, hidraţi de carbon 5-

24%, substanţe minerale 1,3-2,5%, vitaminele A, B, C, P etc. Valoarea energetică a unui kilogram

de nuci echivalează cu următoarele alimente: 1 kg pâine + 0,5 kg carne + 0,5 kg cartofi + 0,5 kg

peşte + 0,5 kg prune + 1 kg de pere (Cociu V. şi colab., 1983). Nucile sunt cele mai bogate dintre

Page 230: Pomo Logie

233

fructe în Cu şi Zn şi conţin cantităţi mari şi de alte elemente: K, Mg, P, S, Fe, Ca etc. Miezul de

nucă este căutat în patiserie şi cofetărie, în industria dulciurilor etc. Din miez se poate extrage un

ulei foarte fin mult căutat în industria alimentară, în pictură, industria uşoară etc. Valoarea

alimentară ridicată nu se datorează numai aportului energetic ci şi diversităţii şi calităţii substanţelor

componente, cu funcţii importante în metabolismul organismului uman. Astfel, substanţele grase

sunt alcătuite în principal din acizi graşi nesaturaţi, uşor asimilabili, iar proteinele conţin numeroşi

aminoacizi esenţiali.

Din fructele verzi se prepară dulceaţă şi lichior de calitate foarte bună, mezocarpul,

frunzele şi scoarţa se folosesc pentru extragerea taninului, endocarpul se foloseşte pentru obţinerea

cărbunelui activ etc.

Ca plantă medicinală, nucul a fost folosit din cele mai vechi timpuri în medicina

tradiţională. În prezent, din fructele verzi şi din frunze se extrag o serie de substanţe pe bază de iod

folosite pentru vindecarea dispepsiilor, avitaminozelor, a dereglărilor intestinale, a rahitismului etc.

Ca plantă tehnică, nucul asigură materia primă pentru numeroase ramuri ale industriei. Cea

mai valoroasă materie primă este lemnul, care datorită însuşirilor sale fizico-mecanice şi decorative

este foarte solicitat pentru fabricarea mobilelor de calitate, în sculptură etc.

Nucul este mult folosit ca plantă decorativă, prin dimensiunile şi forma coroanei, prin

frunzişul bogat care emană un miros specific. De asemenea, umbra nucului este mult mai

odihnitoare decât a altor specii datorită ionilor negativi pe care îi emană nucul, fiind o specie mult

folosită în staţiunile balneare.

Deşi a avut o mare extindere în teritoriu, mai ales ca pom izolat sau de aliniament, odată cu

colectivizarea, majoritatea nucilor izolaţi au fost tăiaţi. În prezent este din nou în atenţia

pomicultorilor şi silvicultorilor pentru a-l extinde în toate zonele favorabile atât pentru fructe cât şi

pentru lemn.

Se pare că nucul este una dintre speciile cu cea mai mare vechime pe Pământ, forme

similare speciei Juglans regia fiind descoperite în straturile de sol guaternal, perioadă în care a

apărut şi omul. Scrieri despre nuc apar din vremea lui Ovidiu. Ca zonă de origine, nucul provine

dintr-un areal vast ce cuprinde: Iranul, Irakul, India şi sudul Rusiei, unde se pare că a rezistat

ultimei glaciaţiuni (Cociu V., 1958). Pe măsura încălzirii climei, nucul s-a extins din aceste zone,

ocupând în prezent numai o mică parte din zona iniţială. Nucul a fost luat în cultură cu mult înainte

de Cristos, la început în India, China şi Japonia şi mai târziu în Europa.

În prezent nucul se cultivă în toate zonele cu climat temperat, între paralelele de 10 şi 50°

(Bergougnoux şi Grospiere, 1975). Este mult cultivat în California, Turcia, Franţa, Italia, Grecia,

Bulgaria, India, China, unde poate ajunge până la altitudinea de 800-1000 m. Cele mai mari ţări

producătoare de nuci sunt: SUA, Franţa, Italia, Turcia.

Page 231: Pomo Logie

234

În majoritatea ţărilor de pe glob, nucul are un caracter extensiv, cu mulţi pomi izolaţi, fără

lucrări de întreţinere specifice şi de aceea producţiile sunt mici şi variabile.

Pe teritoriul ţării noastre nucul are o vechime foarte mare. Există o serie de localităţi care

au numele care se trage de la această specie: Nucet (din jud. Sibiu şi Dâmboviţa), Nucşoara (lângă

Haţeg şi Curtea de Argeş) Valea Nucarilor (jud. Tulcea) etc. Deşi înainte de primul război mondial

nucul deţinea în România locul trei ca număr de pomi şi producţie după prun şi cireş, în prezent

suprafaţa şi producţia s-a redus considerabil. La nivelul anului 1998, producţia totală de nuci a fost

de 32,8 tone, din care 99% a fost obţinută în sectorul particular. Cele mai mari producţii se obţin în

judeţele: Vrancea, Vâlcea, Bacău, Neamţ, Hunedoara etc.

În prezent există interes pentru relansarea culturii nucului, atât la nivel zonal cât şi

naţional. Au fost puse la punct o serie de proiecte în domeniul pomiculturii şi silviculturii pentru a

valorifica o serie de suprafeţe prin cultura nucului pentru fructe sau pentru fructe şi lemn.

Test de autoevaluare

42. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a.Care este importanţa alimentară a nucilor?

b.Care este importanţa economică a nucilor?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

ddd. Care este importanţa alimentară a fructelor;

eee. Care este importanţa economică a culturii nucului;

fff. Care este arealul de cultură a nucului pe plan mondial şi în

România.

Page 232: Pomo Logie

235

17.3.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu

Particularităţi de creştere.

Creşterea sistemului radicular este în funcţie de tipul de sol şi vârsta pomilor. Pe

majoritatea tipurilor de sol, rădăcinile sunt situate între 20 şi 60-70 cm, iar adâncimea maximă

ajunge la 80 cm pe podzol, 140 cm pe nisipuri şi 110 cm pe celelalte tipuri de sol. Nucul nu

formează pivot puternic, după o adâncime de 60-100 cm, rădăcina ramifică mult, iar direcţia de

creştere devine aproape orizontală. În condiţiile în care apa freatică este la suprafaţă, rădăcinile nu

pătrund mai mult de 30-35 cm în profunzime. Extinderea în plan orizontal a rădăcinilor depăşeşte

cu mult proiecţia coroanei ajungând la valori de 4-7 ori mai mari decât raza coroanei, dar cu un

maxim al rădăcinilor active la 3-4 m de trunchi. Rădăcinile pomilor vecini se întrepătrund, nu se

evită. Rădăcinile active nu au perişori absorbanţi, locul lor fiind luat de micorize. Creşterea lor are

loc la temperaturi de peste 5°C şi este aproape continuă, dar cu intensităţi diferite.

Partea aeriană creşte foarte încet după plantare. Nucul este sensibil la transplantare, se

preferă de multe ori plantarea portaltoiului în livadă şi altoirea la locul definitiv al soiurilor dorite.

După 2-3 ani cu creştere mică, intensitatea creşterii se amplifică, astfel că în final, nucul depăşeşte

cu mult, ca vigoare, celelalte specii pomicole. Dimensiunile coroanelor pomilor maturi pot ajunge la

20 m înălţime, 15-20 m diametru şi o grosime a trunchiului de cel puţin 60-70 cm. În livadă, nucul

altoit rămâne de dimensiuni mai mici, iar la folosirea nucului negru ca portaltoi, vigoarea se reduce

considerabil.

Nucul are o mare capacitate de regenerare, prin emiterea unui mare număr de lăstari din

zona de proiectare a coroanei. Pornirea în vegetaţie a nucului se realizează numai după atingerea

unor temperaturi medii de 9°C, existând biotipuri locale, care pornesc în vegetaţie numai în a doua

parte a lunii mai.

Particularităţi de fructificare

Fiind o specie unisexuat monoică, pe ramuri, are muguri vegetativi, micşti şi de amenţi,

dispuşi solitari sau serial câte doi. Mugurii vegetativi se află pe toată lungimea la ramurile anuale

ale pomilor tineri. La pomii pe rod mugurii sunt dispuşi grupat serial, în cadrul grupului existând 2

muguri, care pot fi: mixt şi florifer mascul, mixt şi vegetativ sau florifer mascul şi vegetativ. Din

mugurii micşti se formează lăstari purtători de inflorescenţe. La soiurile existente în sortimentul

naţional, numai din mugurii terminali se formează lăstari cu inflorescenţe. De dată recentă există

câteva selecţii la care şi o parte din mugurii laterali de pe ramurile anuale formează lăstari cu

inflorescenţe. Pe plan mondial există soiuri cu fructificare laterală, acest obiectiv fiind prioritar în

lucrările de ameliorare a soiurilor.

Page 233: Pomo Logie

236

Diferenţierea amenţilor are loc înaintea florilor femele. La 2-3 săptămâni de la formarea

mugurilor, viitorii muguri amenţi se deosebesc de ceilalţi prin forma lor conică şi aspectul solzos.

La intrarea în repaus, lungimea mugurilor amenţi estre de 1-2 cm, iar grosimea de 4-8 mm.

Maturarea gameţilor în cele două tipuri de flori se poate realiza simultan (soiuri

homogame: Sibişel 44, Productiv de Geoagiu), mai întâi cele mascule (soiuri protandre: Sibişel

precoce) sau mai întâi cele femele (soiuri protogine: Germisara, Orăştie, Novaci). Florile femeieşti

apar solitare sau în grupuri de 2-4, mai rar mai multe, terminal în vârful lăstarilor în creştere. După

apariţia florilor, în scurt timp se formează stigmatul, dublu, cu aspect pufos, asemănătoare antenelor

unui fluture. La apariţie, cei doi lobi ai stigmatului sunt paraleli, după care ei se curbează uşor către

exterior, până devin opuşi. Perioada de receptivitate pentru polen se suprapune peste perioada de

curbare a lobilor stigmatului.

Înflorirea amenţilor se face după ce în prealabil s-au alungit şi au atins 6-10 cm, fază în

care se observă bine florile prinse de rahis. Un pom matur eliberează 5-20 miliarde de grăunciori de

polen, astfel că la înflorirea maximă, la fiecare mm2 de livadă cad în 24 de ore 1-8 grăunciori de

polen.

Polenizarea se face aproape exclusiv prin vânt, iar distanţa maximă dintre două soiuri care

se polenizează încrucişat este de 100 m. Durata înfloririi este de circa 2-3 săptămâni pentru florile

femeieşti şi de 4-6 zile pentru amenţi, la o temperatură de 12-15°C.

Intrarea pe rod este diferită în funcţie de tipul pomului, altoit sau nu, şi de portaltoi. Pomii

nealtoiţi intră pe rod după 8-10 ani, cei altoiţi pe nucul comun după 5-8 ani, iar pe nucul negru

american după 5-6 ani. De la formarea primelor fructe până la producţii economice mai trec 5-6 ani.

Perioada de fructificare este mare, în jur de 80-100 de ani la pomii nealtoiţi şi se reduce la 30-60 de

ani la cei altoiţi, având cea mai mare longevitate dintre speciile de cultură de la noi din ţară.

Potenţialul de producţie a nucului în plină producţie este de 3-4 t/ha. Pe pomi izolaţi, de

dimensiuni mari, se pot obţine 100-500 kg fructe.

Specii, soiuri şi portaltoi

Din cele peste 40 de specii ale genului Juglans, în ţara noastră prezintă interes numai două-

trei:

Juglans regia - nucul comun, care a contribuit la formarea soiurilor şi a unor portaltoi,

creşte aproape în toate ţările cu climat temperat, unde temperatura medie este cuprinsă între 7 şi

10°C. Se adaptează la o gamă destul de largă de soluri, dar nu suportă solurile grele şi umede.

Imprimă vigoare mare şi intrare târzie pe rod, iar puieţii sunt destul de neuniformi. Recent a fost

obţinută o selecţie de nuc numită Tg. Jiu 1, care este tolerantă la bacterioză şi antracnoză şi are un

bun procent de răsărire (64,5%).

Page 234: Pomo Logie

237

Juglans nigra - nucul negru american, este mai rezistent la ger decât nucul comun, preferă

soluri profunde, drenate, este sensibil la secetă, la excesul de apă şi cloroza ferică. Imprimă soiurilor

o vigoare mai redusă, grăbeşte intrarea pe rod şi reduce uşor longevitatea pomilor în livadă.

Juglans cinerea, imprimă vigoare foarte mare, este rezistent la temperaturi scăzute, are

afinitate bună la altoire, este sensibil la asfixierea radiculară şi cloroza ferică. Are clone cu înmulţire

prin marcotaj.

Principalele soiuri din sortiment

Soiurile acceptate la înmulţire, trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe dintre care: să

aibă endocarpul cât mai neted şi subţire, cele două valve să fie bine sudate, miezul să umple bine

interiorul fructului, să se scoată uşor întreg sau în sferturi, să reprezinte cel puţin 40% din greutatea

fructului, să aibă calitate bună etc. Soiurile recomandate la înmulţire sunt:

Sibişel precoce - are vigoare mijlocie şi înflorire târzie, este protandru, are fructe mari,

ovoidale, cu endocarpul cafeniu-deschis, subţire, miezul reprezintă 50% din greutate, are calitate

bună. Se maturează în prima jumătate a lunii septembrie.

Jupâneşti - are vigoare mijlocie, este protogin, foarte productiv, are fructe mijlocii, oval-

alungite, cu endocarpul cafeniu-gălbui, miezul reprezintă 52% din greutate. Se maturează în prima

jumătate a lunii septembrie.

Bratia - soi viguros, protogin, cu fructe mari, ovoide, endocarpul cafeniu-deschis şi 49%

miez. Se maturează în decada doua a lunii septembrie.

Geoagiu 65 - are vigoare mijlocie, este protandru, productiv, are fructe mari, elipsoidale,

endocarpul cafeniu-deschis şi 50% miez. Se maturează în decada a doua a lunii septembrie.

Orăştie - are vigoare mijlocie, este protogin, are fructe mari, elipsoidale, cu endocarpul de

culoare galben-pai şi 53% miez. Se maturează în decada a doua a lunii septembrie.

Mihaela - soi de vigoare mijlocie, protogin, cu fructe mijlocii, ovoidal-alungite şi 49%

miez. Se maturează în a doua jumătate a lunii septembrie.

Novaci - soi de vigoare mijlocie, protogin, foarte productiv, cu fructe mijlocii, sferice,

endocarpul cenuşiu-gălbui şi 44% miez. Se maturează în ultima decadă a lunii septembrie.

Peştişani - soi de vigoare mare, homogam, autofertil, rezistent la ger şi îngheţul de

revenire. Fructele sunt mari, ovoide, cu endocarpul subţire, de culoare cenuşiu-gălbuie şi 46,4%

miez ce conţine 73% lipide şi 20,4% proteine. Se maturează în prima decadă a lunii octombrie.

Victoria - are vigoare mijlocie, este homogam şi autofertil. fructele sunt mijlocii, ovoide,

cu endocarpul potrivit de gros, cenuşiu-gălbui şi 50,6% miez de calitate foarte bună, ce conţine

69,4% lipide şi 21,6% proteine. Se maturează în prima decadă a lunii octombrie.

Page 235: Pomo Logie

238

Mihaela - are vigoare mijlocie, este protogin sau parţial homogam. Fructul este mijlociu,

oval-alungit, cu endocarpul potrivit de gros, miezul reprezintă 49,5% din greutatea fructului, are

63,3% lipide şi 19,5% proteine. Se maturează în a doua jumătate a lunii septembrie.

Roxana - are vigoare mijlocie, este protogin are rezistenţă bună la antracnoză şi

bacterioză. Fructul este de mărime mijlocie, cu endocarpul aproape neted, mijlociu de gros, miezul

reprezintă 52,4% din greutatea fructului, are 63,5% lipide şi 19,4% proteine. Se maturează în a două

jumătate a lunii septembrie.

Germisara - are vigoare redusă, este protogin şi autosteril. Fructele sunt mari, ovoidale, cu

baza rotunjită, au tegumentul potrivit de gros, 53% miez de calitate, ce conţine 69% grăsimi şi

17,5% proteine. Se maturează în a doua jumătate a lunii septembrie.

Portaltoii nucului. Ca portaltoi la nuc se folosesc speciile J. regia şi J. nigra şi pe scară

mult mai redusă se folosesc speciile J. mandshurica Maxim, J. rupestris Engelm, J. hindsii Jeps şi

unii hibrizi interspecifici obţinuţi recent.

Cerinţele nucului faţă de factorii de mediu

Căldura. Nucul este o specie iubitoare de căldură, suportă greu temperaturile scăzute din

timpul iernii şi gerul de revenire din primăvară. Dă rezultate bune în zonele cu temperatura medie

anuală de 9-10,5°C, iar în luna august temperatura medie de peste 20°C. Pragul biologic este în jur

de 10°C, temperatură la care mugurii încep hidratarea. Temperatura optimă pentru înflorire şi

fecundare este de 15-20°C. Pomii tineri şi cei în declin sunt mai sensibili la temperaturi scăzute

decât pomii maturi. Temperatura minimă la care poate rezista nucul este de -20...-25°C, în funcţie

de zona de cultură, de soi şi de caracteristicile iernii. Scăderea bruscă a temperaturii la începutul

iernii, poate afecta nucul chiar la -15°C. În timpul înfloritului temperatura de -2°C determină

îngheţarea florilor şi a lăstarilor. Nici temperatura prea ridicată din timpul verii nu este bine

suportată. Pentru a evita arşiţa din timpul verii, nucul se poate planta pe expoziţii nordice în zona de

silvostepă. Pentru a evita eventualele efecte ale îngheţului de revenire, se studiază o serie de elite cu

înflorire târzie, care pot fi cultivate în zonele de risc pentru actualele soiuri.

Apa. Pretenţiile faţă de apă sunt destul de mari, reuşind bine în zonele cu 600-700 mm

precipitaţii anual. Nevoile maxime de apă sunt în faza de creştere intensă a lăstarilor şi la întărirea

endocarpului. În zonele în care, în lunile mai şi iunie cad câte 100 mm precipitaţii, se asigură cele

mai bune condiţii pentru cultura nucului. În condiţii de stres hidric, pomii au creşteri mici, formează

un număr mic de muguri micşti, producţie mică şi de calitate mai slabă. Umiditatea atmosferică

ridicată favorizează atacul bacteriozei, iar stagnarea apei în sol produce asfixierea rădăcinilor.

Perioada cea mai critică pentru apă este la 5-6 săptămâni de la înflorit, deoarece este perioada de

creştere intensă a fructelor, când acestea ajung la dimensiunea specifică soiului.

Page 236: Pomo Logie

239

Lumina. Nucul este o specie pretenţioasă la lumină, se comportă foarte bine ca pom solitar

şi ceva mai dificil la plantaţiile în masiv. Fiind o specie de talie mare, are nevoie de distanţe mari de

plantare. Pretenţiile faţă de lumină reies şi din comportamentul la distanţe mici. Spre deosebire de

alte specii, nucul nu îşi intersectează coroana la pomii vecini, ramurile se orientează pe verticală

către lumină. În lipsa luminii coroana se degarniseşte mult, zona de fructificare se mută la periferie.

Pentru a asigura o bună iluminare, nucul se plantează pe versanţii bine expuşi, cu expoziţie sudică şi

numai în zona joasă de cultură merge şi pe expoziţiile nord-vestice şi nord-estice.

Solul. Preferă solurile moderat fertile, permeabile şi profunde, slab acide sau neutre şi cu

textură uşoară. Valorifică totuşi şi solurile mai sărace, subţiri sau slab erodate, însă producţia este

mai mică. Se poate cultiva şi pe nisipuri în condiţii de irigare. Preferă o reacţie aproape de neutră,

pH-ul de 6-7,5, solul bogat în calciu şi pânza de apă freatică la 3-3,5 m. Pe solurile mai acide,

sudura valvelor nucilor este slabă, iar pe solurile alcaline este supus clorozei. Suportă mai greu

solurile puternic erodate, reci, umede şi bogate în schelet (gresii, marne etc.).

Test de autoevaluare

43. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Care sunt particularităţile infloririi nucului;

b. Care sunt particularităţile sistemului radicular al nucului;

c. Care sunt cerinţele nucului faţă de căldură?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile sistemului radicular al nuculuii;

Particularităţile de creştere ale nucului;

Particularităţile înfloririi şi fructificării nucului

Principalele soiuri şi principalii portaltoi ai nucului;

Cerinţele nucului faţă de factorii de mediu.

Page 237: Pomo Logie

240

17.4. Particularităţi tehnologice

Producerea materialului săditor.

Se plantează atât nuc din sămânţă cât şi altoit. Deşi cel altoit este mai uniform, mai

productiv şi precoce, cantitatea care se produce anual este mult sub cererea de pe piaţă şi atunci se

apelează la pomi nealtoiţi, mai ales pentru mica livadă de lângă casă, unde se plantează 2-3 pomi.

Altoirea nucului la noi în ţară este încă dificilă şi procentele de prindere sunt nesatisfăcătoare. Slaba

prindere a nucului, se datorează necorelării perfecte a metodei şi momentului de altoire cu condiţiile

climatice din fiecare zonă, în special cu căldura. Pentru a avea rezultate bune la altoirea în câmp,

temperatura medie pe perioada mai-septembrie trebuie să fie de peste 18,5°C. Se practică altoirea

în câmp, primăvara-târziu sau vara şi altoirea la masă cu forţarea materialului altoit în camere

încălzite sau cu instalaţii de încălzire a punctului de altoire. Ca portaltoi, se folosesc puieţi de nuc

comun sau nuc negru american cu vârsta de 1-2 ani, care au în punctul de altoire grosimea de 1-2

cm. Ramurile altoi se recoltează din plantaţii speciale, unde prin tăieri adecvate se asigură creşteri

anuale de 50-100 cm, cu diametrul de 1-2 cm, rotunde în secţiune, cu măduvă puţină şi muguri bine

dezvoltaţi. Atât puieţii cât şi ramurile altoi trebuie să fie libere de boli şi dăunători, iar în momentul

altoirii să aibă o stare normală de hidratare.

Pentru altoirea la masă urmată de forţare, în camere speciale sau prin încălzirea punctului

de altoire, puieţii se scot toamna şi se stratifică în nisip până în momentul altoirii. În ziua sau

preziua altoirii, se scot de la stratificare, se fasonează sistemul radicular şi se preforţează câteva zile.

Altoirea se execută mecanic sau manual în copulaţie perfecţionată. Se recomandă o preforţare de 2-

4 zile şi a ramurilor altoi. Forţarea în camere se face similar viţelor altoite, la temperatura de 27-

28°C şi umiditate de 80-90%. Pentru evitarea deshidratării, punctul de altoire şi altoiul se

parafinează, prin cufundare timp de câteva secunde într-un amestec de ceară şi colofoniu, la

temperatura de 45-50°C. Forţarea prin încălzirea punctului de altoire constă în aşezarea puieţilor

altoiţi cu punctul de altoire pe o instalaţie, prin care se recirculă apă caldă la 27-29°C. Pentru o

uniformizare mai bună a căldurii, punctul de altoire se protejează cu o folie de aluminiu cu lăţimea

de maxim 10 cm. Perioada de forţare durează de obicei 2 săptămâni, este precedată de o perioadă de

preforţare în care temperatura creşte uniform la 27-28°C şi o perioadă de călire după forţare când

temperatura şi umiditatea relativă se scad progresiv. Trecerea materialului altoit în câmp este

dependentă de condiţiile climatice din fiecare zonă în parte.

Specificul înfiinţării plantaţiilor de nuc

Page 238: Pomo Logie

241

Plantarea nucului în gospodărie se poate face în aproape toate zonele din ţară, dar plantaţii

în masiv se vor înfiinţa cu precădere în zona dealurilor, unde se cultivă viţa de vie, unde

temperatura medie anuală este de 9-11°C, fără geruri mari şi cu precipitaţii suficiente în lunile mai-

iunie.

Distanţele de plantare sunt mult mai mari decât la alte specii, ajungând la 10-12 m între

rânduri şi 8-10 m între plante pe rând la pomii altoiţi pe nucul comun şi 8-10 m între rânduri şi 6-8

m pe rând, la pomii altoiţi pe nucul negru american. Pentru plantare se folosesc pomi altoiţi de 2-3

ani, care se scot din pepinieră în momentul plantării cu cât mai multe rădăcini. Nucul este destul de

pretenţios la transplantare, căldura, vântul sau temperaturile scăzute pot afecta mult prinderea

pomilor. Se asociază în parcele pomi protandri cu protogini, pentru a se putea poleniza reciproc.

Specificul întreţinerii plantaţiilor de nuc

Tăierea nucului este simplă, constă în scurtarea vergilor la plantare pentru proiectarea

coroanei, scurtarea elementelor de schelet pentru stimularea garnisirii lor şi eventual suprimarea

ramurilor lacome, concurente sau încrucişate la pomii în plină creştere. Tăierea nu se face la inel ca

la celelalte specii, se lasă cepi mici care se uscă şi cad natural din punctul de ramificare. Având

măduva groasă, tăierea la inel creează porţi de intrare a agenţilor patogeni. Se pretează a fi condus

în forme de vas şi piramidă neetajată. Nucul fiind pretenţios la lumină, formează coroane rare, care

nu se intersectează la pomii vecini. Dacă pomii sunt prea deşi, ramurile cresc pe verticală spre

lumină, fără a se întrepătrunde. Pe perioada fructificării, se poate interveni periodic pentru

întinerirea semischeletului, prin tăieri de reducţie, limitarea extinderii coroanei, iar în a doua parte

de viaţă a pomilor, se pot face cu succes tăieri de regenerare.

Întreţinerea solului. În livezile tinere, pentru valorificarea spaţiului mare care rămâne

între pomi, se pot planta specii pomicole precoce şi cu longevitate mică: piersic, alun, căpşun,

arbuşti, sau se cultivă cu plante legumicole. Trebuie acordată atenţie mare adâncimii de lucru a

solului, deoarece rădăcinile sunt destul de superficiale. Arătura nu se face mai adânc de 15-16 cm,

iar lucrările din perioada de vegetaţie nu vor depăşi 10-12 cm. La pomii tineri, trebuie menţinută o

bandă în lungul rândului lucrată pentru a evita concurarea pomilor de către cultura intercalată, ştiind

că, nucul creşte destul de greu în primii ani de livadă. Se poate practica cu succes mulcirea pomilor,

mulciul conservând bine apa la nivelul sistemului radicular. În livezile pe rod, datorită umbrei dese,

nu se poate cultiva intervalul dintre pomi, se menţine ca ogor lucrat sau înierbarea intervalului, cu

lucrarea unei benzi în lungul rândului de pomi.

Fertilizarea se aplică în primii ani de livadă, pentru stimularea creşterii slabe, cu

îngrăşăminte pe bază de azot, aplicate localizat sub coroană, câte 200-500 g/pom în funcţie de

vigoare. După intrarea pe rod sunt necesare circa 100-120 kg/ha azot, aplicat fracţionat înaintea

Page 239: Pomo Logie

242

pornirii în vegetaţie şi după legarea fructelor, 60-80 kg/ha fosfor şi 80 kg/ha potasiu aplicate toamna

odată cu arătura.

Irigarea este indispensabilă acolo unde nu sunt 100 mm precipitaţii în luna mai. La pomii

tineri se aplică 2-3 udări cu 300-400 m3/ha, iar la pomii maturi cantitatea de apă se dublează.

Irigarea se poate face prin brazde sau localizat pentru a proteja frunzele sensibile la bacterioză.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Cele mai păgubitoare boli sunt: bacterioza şi

antracnoza, care atacă lăstarii, frunzele, florile şi fructele, putând compromite recolta. Dintre

dăunători, mai importanţi sunt viermele nucilor şi păduchii ţestoşi. Se fac tratamente cu produse

specifice, atât în repaus cât şi în perioada de vegetaţie. Prin 6-7 tratamente se poate asigura o

protecţie corespunzătoare plantaţiilor de nuc.

Maturarea şi recoltarea fructelor

Recoltarea nucilor se face diferit în funcţie de modul de valorificare. Pentru dulceaţa de

nuci verzi, ele se recoltează când au diametrul de 1,5-2 cm. Pentru lichior, se recoltează înainte de

întărirea endocarpului, iar pentru miez se recoltează la maturitatea deplină.

Nucile se maturează eşalonat, iar recoltarea se face pe măsură ce cad din pom, la 2-3

treceri, prin adunare de pe sol. Se poate practica şi recoltarea mecanizată prin scuturare pe prelate a

nucilor cu mezocarp, depozitarea acestora în straturi de 50-60 cm pentru macerare şi curăţarea

ulterioară a mezocarpului. Nu se recomandă "baterea nucilor" înaintea crăpării mezocarpului,

deoarece prinderea lor de ramură este foarte bună, iar prin batere cu prăjina, se rupe o mare parte a

ramurilor de rod. Scuturarea în 2-3 reprize la interval de 4-6 zile, asigură o recoltare aproape totală

a fructelor cu păstrarea integrităţii coroanei.

În ţările mari producătoare de nuci, recoltarea se face mecanizat prin scuturarea pomilor,

adunarea fructelor în brazde pe interval şi ridicarea din brazde cu maşini speciale. Pe scară destul de

largă se practică şi recoltarea semimecanizată, prin adunarea fructelor căzute pe sol cu maşini

prevăzute cu ventilatoare puternice ce aspiră fructele şi le adună în containere.

La recoltarea mecanizată sau semimecanizată, este necesar ca în prealabil, terenul să fie

cosit dacă solul este înierbat sau tăvălugit dacă se menţine lucrat pentru a uşura recoltarea.

După curăţarea de mezocarp, nucile se spală şi se usucă, până la reducerea umidităţii la 5-

8%, pentru a se putea păstra bine până la valorificare. Valorificarea nucilor se poate face în coajă,

ca miez proaspăt sau miez uscat, în funcţie de tradiţie şi cererea de pe piaţă.

Pentru valorificarea nucilor în coajă, acestea se supun unor procese de înălbire folosind o

soluţie de hipoclorit de calciu (6%) şi carbonat de sodiu (3,5%), la care se poate adăuga 0,5 litri oţet

pentru 20 l soluţie, pentru o înălbire mai bună.

Page 240: Pomo Logie

243

Nucile bine uscate, se pot păstra în locuri răcoroase (<10°C), aerisite şi uscate timp de 1

an. Dacă se extrage miezul, perioada de păstrare este scurtă fără o ambalare sub vid, deoarece

grăsimile de râncezesc şi miezul nu mai poate fi valorificat.

Test de autoevaluare

44. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Care sunt particularităţile producerii materialului săditor la nuc?

b. Care sunt problemele de protecţie fitosanitară la nuc?

c. Cum se face recoltarea şi condiţionarea fructelor?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Cum se produce materialul săditor la nuc

Cum se înfiinţeaza livezile de nuc;

Cum se taie nucul;

Modul de fertilizare al plantaţiilor în funcţie de vârstă;

Modul de recoltare şi valorificare al fructelor;

Care sunt problemele de protecţia fitosanitară a plantaţiilor de

nuc.

Page 241: Pomo Logie

244

17.5.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Miezul de nucă conţine: substanţe grase 52-77%, substanţe proteice 12-

25%, hidraţi de carbon 5-24%, substanţe minerale 1,3-2,5%, vitaminele A, B,

C, P etc. Valoarea energetică a unui kilogram de nuci echivalează cu

următoarele alimente: 1 kg pâine + 0,5 kg carne + 0,5 kg cartofi + 0,5 kg peşte

+ 0,5 kg prune + 1 kg de pere (Cociu V. şi colab., 1983). Nucile sunt cele mai

bogate dintre fructe în Cu şi Zn şi conţin cantităţi mari şi de alte elemente: K,

Mg, P, S, Fe, Ca etc. Miezul de nucă este căutat în patiserie şi cofetărie, în

industria dulciurilor etc. Din miez se poate extrage un ulei foarte fin mult căutat

în industria alimentară, în pictură, industria uşoară etc.

b.Pe lângă miezul folosit în alimentaţie nucul mai este importante pentru:

Din fructele verzi se prepară dulceaţă şi lichior de calitate foarte bună,

mezocarpul, frunzele şi scoarţa se folosesc pentru extragerea taninului,

endocarpul se foloseşte pentru obţinerea cărbunelui activ etc. Ca plantă

medicinală, nucul a fost folosit din cele mai vechi timpuri în medicina

tradiţională. În prezent, din fructele verzi şi din frunze se extrag o serie de

substanţe pe bază de iod folosite pentru vindecarea dispepsiilor, avitaminozelor,

a dereglărilor intestinale, a rahitismului etc. Ca plantă tehnică, nucul asigură

materia primă pentru numeroase ramuri ale industriei. Cea mai valoroasă

materie primă este lemnul. Nucul este mult folosit ca plantă decorativă, prin

dimensiunile şi forma coroanei, prin frunzişul bogat care emană un miros

specific. De asemenea umbra nucului este mult mai odihnitoare decât a altor

specii datorită ionilor negativi pe care îi emană nucul, fiind o specie mult

folosită în staţiunile balneare

Întrebarea 2.

a. Nucul este o specie unisexuatr monoică. Maturarea gameţilor în cele

două tipuri de flori se poate realiza simultan (soiuri homogame: Sibişel 44,

Productiv de Geoagiu), mai întâi cele mascule (soiuri protandre: Sibişel

precoce) sau mai întâi cele femele (soiuri protogine: Germisara, Orăştie,

Novaci). Florile femeieşti apar solitare sau în grupuri de 2-4, mai rar mai multe,

terminal în vârful lăstarilor în creştere. După apariţia florilor, în scurt timp se

Page 242: Pomo Logie

245

formează stigmatul, dublu, cu aspect pufos, asemănătoare antenelor unui

fluture. La apariţie, cei doi lobi ai stigmatului sunt paraleli, după care ei se

curbează uşor către exterior, până devin opuşi. Perioada de receptivitate pentru

polen se suprapune peste perioada de curbare a lobilor stigmatului.

b.Creşterea sistemului radicular este în funcţie de tipul de sol şi vârsta

pomilor. Pe majoritatea tipurilor de sol, rădăcinile sunt situate între 20 şi 60-70

cm, iar adâncimea maximă ajunge la 80 cm pe podzol, 140 cm pe nisipuri şi

110 cm pe celelalte tipuri de sol. Nucul nu formează pivot puternic, după o

adâncime de 60-100 cm, rădăcina ramifică mult, iar direcţia de creştere devine

aproape orizontală. În condiţiile în care apa freatică este la suprafaţă, rădăcinile

nu pătrund mai mult de 30-35 cm în profunzime. Extinderea în plan orizontal a

rădăcinilor depăşeşte cu mult proiecţia coroanei ajungând la valori de 4-7 ori

mai mari decât raza coroanei, dar cu un maxim al rădăcinilor active la 3-4 m de

trunchi. Rădăcinile pomilor vecini se întrepătrund, nu se evită.

c. Nucul este o specie iubitoare de căldură, suportă greu temperaturile

scăzute din timpul iernii şi gerul de revenire din primăvară. Dă rezultate bune

în zonele cu temperatura medie anuală de 9-10,5°C, iar în luna august

temperatura medie de peste 20°C. Pragul biologic este în jur de 10°C,

temperatură la care mugurii încep hidratarea. Temperatura optimă pentru

înflorire şi fecundare este de 15-20°C. Pomii tineri şi cei în declin sunt mai

sensibili la temperaturi scăzute decât pomii maturi. Temperatura minimă la

care poate rezista nucul este de -20...-25°C, în funcţie de zona de cultură, de

soi şi de caracteristicile iernii. Scăderea bruscă a temperaturii la începutul

iernii, poate afecta nucul chiar la -15°C. În timpul înfloritului temperatura de -

2°C determină îngheţarea florilor şi a lăstarilor. Nici temperatura prea ridicată

din timpul verii nu este bine suportată.

Intrebarea 3

a. Altoirea nucului la noi în ţară este încă dificilă şi procentele de prindere

sunt nesatisfăcătoare. Slaba prindere a nucului, se datorează necorelării perfecte

a metodei şi momentului de altoire cu condiţiile climatice din fiecare zonă, în

special cu căldura. Pentru a avea rezultate bune la altoirea în câmp, temperatura

medie pe perioada mai-septembrie trebuie să fie de peste 18,5°C. Se practică

altoirea în câmp, primăvara-târziu sau vara şi altoirea la masă cu forţarea

materialului altoit în camere încălzite sau cu instalaţii de încălzire a punctului

Page 243: Pomo Logie

246

de altoire. Ca portaltoi, se folosesc puieţi de nuc comun sau nuc negru american

cu vârsta de 1-2 ani, care au în punctul de altoire grosimea de 1-2 cm. Ramurile

altoi se recoltează din plantaţii speciale, unde prin tăieri adecvate se asigură

creşteri anuale de 50-100 cm, cu diametrul de 1-2 cm, rotunde în secţiune, cu

măduvă puţină şi muguri bine dezvoltaţi.

b. Cele mai păgubitoare boli sunt: bacterioza şi antracnoza, care atacă

lăstarii, frunzele, florile şi fructele, putând compromite recolta. Dintre

dăunători, mai importanţi sunt viermele nucilor şi păduchii ţestoşi. Se fac

tratamente cu produse specifice, atât în repaus cât şi în perioada de vegetaţie.

Prin 6-7 tratamente se poate asigura o protecţie corespunzătoare plantaţiilor de

nuc

c.La recoltarea mecanizată sau semimecanizată, este necesar ca în

prealabil, terenul să fie cosit dacă solul este înierbat sau tăvălugit dacă se

menţine lucrat pentru a uşura recoltarea. După curăţarea de mezocarp, nucile se

spală şi se usucă, până la reducerea umidităţii la 5-8%, pentru a se putea păstra

bine până la valorificare. Valorificarea nucilor se poate face în coajă, ca miez

proaspăt sau miez uscat, în funcţie de tradiţie şi cererea de pe piaţă. Pentru

valorificarea nucilor în coajă, acestea se supun unor procese de înălbire folosind

o soluţie de hipoclorit de calciu (6%) şi carbonat de sodiu (3,5%), la care se

poate adăuga 0,5 litri oţet pentru 20 l soluţie, pentru o înălbire mai bună. Nucile

bine uscate, se pot păstra în locuri răcoroase (<10°C), aerisite şi uscate timp de

1 an. Dacă se extrage miezul, perioada de păstrare este scurtă fără o ambalare

sub vid, deoarece grăsimile de râncezesc şi miezul nu mai poate fi valorificat.

17.6.Lucrarea de verificare nr. 17

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 17.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

Page 244: Pomo Logie

247

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

85. Enumeraţi avantajele economice ale culturii nucului? 2 p.

86. Explicaţi biologia infloririi nucului. 2 p.

87. Ce se înţelege prin forţarea punctului de altoire la altoirea nucului. 2 p.

88. Cum se pot condiţiona nucile? 2p.

89. Enumeraţi aspectele mai importante în relaţia nucului cu factorii de

mediu. 2 p.

17.7.Bibliografie minimală

57. Cociu V şi colab. – Cultura nuciferelor. Editura Ceres, Bucureşti, 2006.

58. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

59. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

60. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 245: Pomo Logie

248

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 18

CULTURA ALUNULUI

CUPRINS 246

18.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 18 246

18.2. Importanţa, originea şi arealul de răspândire a alunului 246

18.3. Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu 248

18.4. Particularităţi tehnologice 251

18.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 254

18.6. Lucrare de verificare 255

18.7. Bibliografie minimală 256

Introducere

În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura alunului: importanţă, origine,

areal de cultură, particularităţi biologice, ecologice şi tehnologia de cultură. Se vor prezenta anumite

aspecte generale, dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea

livezii, cât mai ales la exploatarea acesteia. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 1,5-2

ore.

18.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 18

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi importanţa culturii alunului

Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale alunului

Să cunoaşteţi cerinţele alunului faţă de factorii de mediu

Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură a alunului

18.2.Importanţa, originea şi aria de cultură a alunului

Alunele sunt apreciate pentru conţinutul bogat în substanţe grase, proteine, vitamine şi

săruri minerale, fiind utilizate în stare proaspătă sau în diferite produse de cofetărie sau patiserie. De

asemenea, alunele sunt mult cerute în industria dulciurilor (ciocolate şi bomboane), unde sunt

glazate cu diferite produse specifice. Miezul proaspăt conţine: 61,16% substanţe grase, 15,58%

substanţe azotate, 13,22% materii extractive, 3,84% celuloză, 3,5% apă, 2,70% cenuşă bogată în:

Page 246: Pomo Logie

249

Ca, P, Mg, K, S, Cl, Na, Fe, Cu, vitamine: B1 - 0,39mg%, B2 - 0,21 mg%, B3 - 1,35 mg%, B5 - 1,15

mg%, B9 - 71 mg%, C - 3,0 mg%, A - 0,029 mg%, fiind considerate excelente fructe dietetice.

Scoarţa pomilor, frunzele şi involucru se foloseşte la prelucrarea pieilor, iar din miez se poate

extrage un ulei foarte fin.

Alunul este o specie rustică, care poate valorifica cu succes terenurile erodate, în pantă,

care nu pot fi cultivate cu alte culturi. Este considerată o specie bună pentru prevenirea eroziunii

solului şi pentru perdele de protecţie, datorită tufelor dese pe care le formează. În grădina familială,

alunul poate fi plantat în aliniament în lungul gardului, pe terenul erodat, pe râpe cu eroziune, sau

alte locuri improprii altor culturi, iar prin rărirea periodică a tufelor se asigură lemnul necesar

aracilor pentru plantele legumicole. Există o serie de forme decorative (contorta, rubra) folosite cu

succes în parcuri.

Alunul este foarte vechi, fiind dintre primele specii care s-au extins după ultima glaciaţiune

în zona temperată din Emisfera Nordică. Creşte spontan din Japonia şi China, până în Europa şi

America de nord. Se cultivă cu succes aproape în toate continentele, dar producţia cea mai mare se

obţine în Asia, circa 66-69% din producţia mondială, urmează Europa cu circa 23-30%, America de

Nord cu 3,3-4,7%, celelalte continente având o producţie sub 1%. Dintre ţările mari cultivatoare,

Turcia produce peste 60% din producţia mondială, urmată de Italia, Spania, SUA şi Grecia (tabelul

29).

În ţara noastră, alunul creşte spontan în zona colinară şi premontană din toate regiunile

ţării, fiind prezent în luminişurile pădurilor, pe dealurile însorite, uneori chiar pe văi. Este puţin

cultivat ca specie pomicolă în masiv, plantaţii încheiate găsindu-se în Vâlcea, Olt, Argeş, Mureş,

Caraş-Severin etc.

Test de autoevaluare

45. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a.Care este importanţa alimentară a alunelor?

b.Care este importanţa economică a culturii alunului?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

Page 247: Pomo Logie

250

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

ggg. Care este importanţa alimentară a fructelor;

hhh. Care este importanţa economică a culturii alunului;

iii. Care este arealul de cultură a alunului pe plan mondial şi în

România.

18.3.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu

Particularităţi de creştere.

Sistemul radicular. Alunul formează un sistem radicular puternic, bine ramificat care se

situează la o adâncime de 10-50 cm şi o extindere de 2-2,5 ori faţă de proiecţia coroanei. Rădăcinile

sunt prevăzute cu micorize, iar ritmul mai mare de creştere se înregistrează toamna (Tombesi,

1991).

Partea aeriană creşte natural ca arbustoid (tufă), dar în cultură se poate conduce ca pom

propriu-zis, ce nu depăşeşte înălţimea de 3-4 m. Alunul are o capacitate mare de a emite drajoni şi

lăstari din zona coletului ceea ce necesită intervenţii periodice de suprimare a lor. Tulpina ramifică

foarte mult şi are tendinţa de îndesire a coroanei. Este o specie unisexuat monoică ce fructifică pe

ramuri scurte şi lungi. Prezintă muguri vegetativi, micşti şi floriferi masculi, dispuşi solitar. În

cadrul pomului există trei tipuri de ramuri de rod: - ramuri de rod scurte, care au terminal fie un

mugur mixt fie un ament; ramuri mijlocii, lungi de 10-20 cm, care au terminal şi laterali muguri

micşti sau amenţi şi ramuri lungi, care au terminal şi subterminal muguri micşti, iar la bază muguri

vegetativi. Din mugurii micşti se formează lăstari, care au terminal inflorescenţe.

Particularităţi de fructificare

Înflorirea are loc foarte devreme, de la sfârşitul lunii ianuarie până în martie, când

temperatura aerului este pozitivă, dar sub 7°C. Comportarea alunului în procesul polenizării este

similară nucului, fiind soiuri protandre, protogine şi homogame. Polenizarea este anemofilă, are loc

cu polen propriu sau cu polen străin. Majoritatea soiurilor sunt autosterile, iar fecundarea se face

mult mai târziu, după 4-4,5 luni, când în inflorescenţe, alunele au ajuns la mărimea caracteristică

soiului, sunt albe şi au interiorul spongios. În acel moment, ovulul este matur şi poate fi fecundat.

Polenul rămâne în aşteptare în faza de tub polinic. După fecundare, embrionul începe să crească

împreună cu cotiledoanele, până la umplerea interiorului. Fructul este o achenă monospermică,

Page 248: Pomo Logie

251

protejat într-un înveliş membranos numit involucru. În funcţie de soi, fructele pot să fie grupate câte

2-3 în involucru, dar pot fi şi mai multe până la 11.

Primele fructe se formează la 3-4 ani la plantele înmulţite vegetativ şi la 5-6 ani la cele

înmulţite prin seminţe. După 2-4 ani de fructificare mai mică, ajunge la maximul productiv, când în

funcţie de soi se realizează 1,5-4 t/ha fructe în coajă. Pentru a fi economică cultura alunului, trebuie

obţinută o producţie de cel puţin 500 kg/ha miez. Maturarea fructelor începe din a doua jumătate a

lunii august şi se continuă în septembrie. În funcţie de soi, în cadrul pomului maturarea se

realizează în 7-10 zile. La maturare, involucrul lasă să cadă alunele sau cade împreună cu ele.

Longevitatea alunului este mare la plantele spontane, 80-100 de ani, iar la cele cultivate

perioada de fructificare economică ajunge la 30-40 de ani.

Specii, soiuri şi portaltoi

Principalele specii care au contribuit la formarea soiurilor şi portaltoilor sunt:

Corylus avellana L. - alunul comun, creşte spontan în Europa, Turcia, Siria, Iran, sub

formă arbustoidă, având o bună plasticitate la condiţiile de mediu.

Corylus maxima Mill. - alunul de Lombardia, creşte spontan în sud-estul Europei, Asia

Mică, SUA, sub formă arbustoidă, are vigoare mijlocie, este pretenţios la umiditate şi formează un

involucru de 2-3 ori mai mare decât aluna. A dat naştere la numeroase soiuri cu fructul mare.

Corylus colurna L - alunul turcesc, este o specie de talie mare, depăşind uneori 20 m

înălţime, intră târziu pe rod, este longeviv, rezistent la boli şi dăunători. Are fructe mici, cu coaja

groasă, prezentând importanţă ca portaltoi.

Corylus americana - alunul american, creşte ca arbustoid de vigoare mică (1-3 m) fiind

foarte rustic şi rezistent la temperaturile scăzute din timpul iernii.

Corylus heterophilla Fisch. - alunul siberian, este un arbustoid de talie mică, precoce şi

productiv, are mare plasticitate ecologică şi rezistă la temperaturi foarte scăzute peste iarnă.

Principalele soiuri din sortiment

Tendinţa actuală este de a cultiva soiuri cu fructul sferic, mai avantajos atât pentru

mecanizarea extragerii miezului cât şi pentru industrializare, prin drajare cu diferite glazuri. La noi

în ţară se cultivă preponderent următoarele soiuri:

Lambert roşu - are vigoare mijlocie, frunzele şi involucru colorate în roşu-grena, are

fructe mici, ovoidale, prinse câte 5-10 în involucru, cu 53-59% miez, de calitate foarte bună. Se

maturează la sfârşit de august.

Furfulac - soi viguros, cu fructe mari, sferice turtite, grupate câte 2-3, cu 44-54% miez, de

calitate bună. Se maturează la început de septembrie.

Page 249: Pomo Logie

252

Cozia - are vigoare mijlocie, fruct mare sau foarte mare, sferic, uşor pubescent la vârf, cu

44-46% miez şi calitate foarte bună. Se maturează la început de septembrie.

Romavel - de vigoare mare, cu fructe sferice sau ovo-sferice, prinse câte 3-4, uşor

pubescente la vârf, cu 50-53% miez şi gust plăcut. Se maturează la început de septembrie.

Tonda delle Langhe - soi de vigoare mijlocie-mare, foarte productiv, cu fructe mici,

sferice, grupate câte 2-4, cu 42-47% miez. Se maturează la sfârşit de august şi început de

septembrie.

Vâlcea 22 - are vigoare mijlocie, fructe mari, sferice-turtite, prinse câte 2-3, cu 46-50%

miez de calitate foarte bună. Se maturează la mijlocul lunii septembrie.

Uriaş de Halle - soi viguros, cu fructe sfero-ovoidale, grupate câte 2-3, cu involucru scurt,

cu 40-45% miez şi gust plăcut. Se maturează la sfârşit de septembrie.

Ennis - este viguros, foarte productiv şi rezistent la ger, are fructul foarte mare, sfero-

conic, cu 45-49% miez de calitate bună. Se maturează în a doua jumătate a lunii septembrie.

Butler - soi viguros, rezistent la bacterioză, are fructul mare ce conţine 47-49% miez şi se

maturează la sfârşitul lunii septembrie.

Portaltoi

Înmulţirea prin altoire este destul de puţin răspândită şi se folosesc ca portaltoi fie puieţi

din alunul comun, care au o înrădăcinare destul de bună, dar formează mulţi lăstari din zona

coletului, fie Corylus colurna care nu drajonează

Cerinţele alunului faţă de factorii de mediu

Căldura. Fiind o specie rustică, nu are pretenţii mari faţă de căldură. Fructifică bine în

zona dealurilor mijlocii şi înalte ca şi în zona joasă. Rezistă la geruri în timpul iernii până la -30°C

şi în timpul înfloritului la -10°C, cu mici diferenţe între soiuri. Pentru înflorit are nevoie de 3-4°C,

temperaturile peste 9°C sunt nefavorabile polenizării. Temperaturile mai scăzute, determină

îngheţarea amenţilor şi a mugurilor vegetativi. După pornirea în vegetaţie, temperaturile sub -1°C

determină îngheţarea lăstarilor şi pot compromite recolta. Necesarul de frig este destul de mare,

fiind cuprins între 700 şi 1200 ore, pentru mugurii micşti şi circa 500 de ore pentru amenţi, în

funcţie de soi. Temperatura optimă pentru creşterea şi fructificarea alunului este de 23-27°C.

Apa. Alunul are cerinţe mari faţă de apă, având nevoie de cel puţin 700 mm precipitaţii

anual, cerinţele cele mai mari fiind în lunile mai-iulie. Nu suportă stagnarea apei în sol. Plantaţiile

moderne, mai ales în zona dealurilor mici şi mijlocii nu reuşesc fără irigare. În timpul polenizării

are nevoie de o umiditate scăzută a aerului şi de vânt slab care să asigure polenizarea.

Page 250: Pomo Logie

253

Lumina. Faţă de lumină cerinţele sunt mijlocii, fiind satisfăcute în toate zonele de cultură.

În zona dealurilor se va amplasa pe expoziţii estice, vestice sau sudice, iar în zona de silvostepă şi

pe cele nordice. Expoziţiile sudice anticipă înflorirea şi uneori se pot înregistra pierderi prin îngheţ.

Solul. Având un sistem radicular puternic, poate valorifica cele mai variate tipuri de sol,

numai să nu fie sărăturate, calcarul activ sub 8% şi fără apă stagnantă. Are capacitate mare de

adaptare la reacţia solului, putând valorifica solurile cu pH între 5,5 şi 7,8. Rezultate foarte bune se

obţin pe terenurile fertile, reavene şi bogate în substanţă organică. Nu este sensibil la oboseala

solului, putându-se replanta după 2-3 ani de odihnă pe aceeaşi suprafaţă.

Test de autoevaluare

46. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Care sunt particularităţile sistemului radicular la alun;

b. Care sunt particularităţile infloririi alunului;

c. Care sunt cerinţele alunului faţă de căldură?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile sistemului radicular la alun;

Particularităţile de creştere ale alunului;

Particularităţile înfloririi şi fructificării alunului;

Principalele soiuri şi principalii portaltoi ai alunuluii;

Cerinţele alunului faţă de factorii de mediu.

18.4. Particularităţi tehnologice

Producerea materialului săditor.

În prezent se comercializează material înmulţit pe cale vegetativă, prin marcotaj, drajoni,

butaşi şi mai puţin prin altoire.

Înmulţirea prin drajoni este foarte simplă şi uşoară, dar nu se obţine o descendenţă

uniformă. În plus este pericolul de a transmite unele boli. Înmulţirea prin marcotaj simplu sau

Page 251: Pomo Logie

254

şerpuitor asigură o rată mai mare de înmulţire decât prin drajoni. La ambele metode se obţin plante

slab înrădăcinate ce necesită o perioadă de fortificare după obţinere.

Butăşirea este mai puţin folosită, dar prin tratamente hormonale de înrădăcinare se pot

obţine rezultate bune. De obicei de execută pe parapeţi de înrădăcinare, atât în uscat cât şi în verde.

Altoirea este puţin folosită datorită procentelor mici de prindere, dar prin folosirea puieţilor

de Corylus colurna, se asigură plante la care nu mai apare lăstărirea din zona coletului. Altoirea

poate fi făcută în câmp sau la masă, cu sau fără forţare, ca şi la nuc.

Specificul înfiinţării plantaţiilor de alun

Alegerea locului pentru livadă se face în funcţie de cerinţele alunului faţă de factorii de

mediu. Plantarea alunului se recomandă a fi făcută toamna, deoarece porneşte primăvara devreme,

cu mare atenţie la manipularea materialului de plantat, care are micoriză şi aceasta este sensibilă la

vânt şi soare. Distanţele de plantare folosite sunt de 4-5 m între rânduri şi 3-4 m pe rând, în funcţie

de vigoare şi forma de conducere. Se poate conduce sub formă de tufă, când are nevoie de spaţiu

mai mare, sau ca pom propriu-zis, folosind coroana vas sau palmeta evantai. Pregătirea terenului se

face ca la celelalte specii. Pentru o bună fructificare se asociază soiuri protandre, protogine şi

homogame, care se pot poleniza reciproc. Plantarea acestora se face de obicei în rânduri alternative,

în funcţie de calitatea fiecărui soi folosit.

Specificul întreţinerii plantaţiilor de alun

Tăierea de formare a coroanelor este destul de sumară, se limitează la alegerea

elementelor de schelet şi corectarea unghiurilor de inserţie, prin tăieri de transfer pe ramuri laterale.

Tăierea de întreţinere şi fructificare se face periodic şi are drept scop rărirea coroanei

pentru pătrunderea luminii, întinerirea elementelor de semischelet epuizate, îmbătrânite, limitarea

extinderii coroanei pe verticală şi lateral etc. Dacă plantele se conduc ca tufă, periodic se înlătură

tulpinile bătrâne şi se lasă tulpini de înlocuire. Numărul tulpinilor în cadrul tufei, nu trebuie să fie

peste 10, deoarece umbrirea reciprocă duce la degarnisirea bazei lor. Pe măsură ce pomii înaintează

în vârstă, lungimea creşterilor anuale scade şi trebuie făcute tăieri de stimulare a creşterii. Alunul

reacţionează bine la tăierile de regenerare, care trebuie aplicate la plantele în declin, la care

fructificarea este slabă, iar procesul de uscare afectează scheletul sau tulpinile din cadrul tufei.

Pe perioada de vegetaţie se intervine periodic (2-3 ori) pentru suprimarea drajonilor şi

lăstarilor care apar la baza coroanei. Netăiaţi aceşti lăstari debilitează plantele, concurează creşterea

tulpinii şi afectează calitatea recoltei. La pomii maturi se pot aplica erbicide pentru a distruge

creşterile de la baza pomului.

Page 252: Pomo Logie

255

Întreţinerea solului. În livezile tinere intervalul dintre rânduri se cultivă cu plante

agroalimentare sau se pot planta intercalat arbuşti şi căpşun. Plantele tinere răspund foarte bine la

mulcirea lor cu diferite resturi vegetale. În livezile mature solul se poate menţine ca ogor lucrat prin

distrugerea periodică a buruienilor pe perioada de vegetaţie cu ajutorul discului sau cultivatorului

sau lucrarea unei benzi în lungul rândului şi înierbarea intervalului. Indiferent de modul de

întreţinere a solului, în perioada recoltării, solul trebuie să fie curat de buruieni, pentru a permite

recoltatul în condiţii bune.

Fertilizarea în plantaţiile tinere se face numai cu azot, în doze crescute anual pornind de la

30 kg/ha, iar în plantaţiile pe rod, este necesară fertilizarea cu NPK, în raport de 1:0,2:0,8, pornind

de la 100-120 kg/ha azot. Îngrăşămintele cu azot contribuie la formarea ramurilor de rod viguroase,

capabile să asigure recolte bune, iar potasiu asigură o calitate optimă a fructelor. O stare normală de

aprovizionare cu elemente minerale este atunci când prin diagnoză foliară se obţin următoarele

valori în frunze: 2,4-3,5% N, 0,15-0,40% P2O5, 0,6-2,5% K2O şi 0,25-0,40% Mg. Alunul este

sensibil la acumularea ionilor de clor, din această cauză nu se recomandă folosirea îngrăşămintelor

sub formă de cloruri. Consumul specific al alunului pentru o sinteză de 4300 kg/ha biomasă (fructe

şi lemn) este de 18,2 kg N, 9,1 kg P2O5, 12,3 kg K2O şi 16 kg Ca.

Irigarea este necesară în zonele cu deficit hidric, la plantaţiile comerciale de mare

producţie. Cerinţe mari pentru apă sunt în lunile mai-iulie, când are loc creşterea intensă a lăstarilor

şi a fructelor. Alunul este tolerant la stresul hidric dacă nu este de durată, când poate să vegeteze şi

să fructifice, nerealizând însă producţii maxime.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Bolile mai păgubitoare sunt: bacterioza, monilioza,

putregaiul cenuşiu, unele viroze, iar dintre dăunători: gărgăriţa alunului şi viermele alunelor. Pentru

menţinerea sănătoasă a plantaţiilor se fac tratamente periodice cu produsele recomandate şi la alte

specii.

Maturarea şi recoltarea fructelor

Recoltarea se face la maturitatea deplină, când fructele cad din pom, cu sau fără involucru.

Fructele mature au culoarea caracteristică soiului, ciocolatie-roşcată, se desfac uşor din involucru,

miezul este dulce şi stratul protector dintre tegumentul seminal şi coajă este uscat. Se adună de pe

jos prin mai multe treceri, sau se recoltează şi din pom cu involucru la o trecere. Dacă se recoltează

cu involucru, acesta trebuie înlăturat imediat, altfel după uscare se desprinde foarte greu. Pentru a

înlesni recoltarea, terenul trebuie fie cosit fie tăvălugit, în funcţie de modul de întreţinere.

Recoltarea mecanizată este posibilă numai acolo unde terenul permite acest lucru, se execută cu o

serie de maşini, care întâi adună fructele în brazde şi apoi le ridică, sau pe bază de aspiraţie cu

ajutorul unor furtune dirijate de muncitori. După recoltare, se înlătură involucrul, frunzele sau

Page 253: Pomo Logie

256

resturile de ramuri şi se usucă câteva zile la soare, până ce umiditatea scade la 5-6%, apoi se pot

valorifica sau păstra. Perioada de păstrare este dependentă de temperatură, la 3-4°C pot fi păstrate

mai mulţi ani, iar la temperatura camerei maximum un an. Spaţiul de păstrare trebuie bine aerisit şi

cu umiditate relativă mică, altfel alunele se pot deprecia.

Valorificarea este preponderentă către industrie, sub formă de miez şi numai 3% pentru

consum în stare proaspătă sau ca miez prăjit.

Test de autoevaluare

47. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Care sunt particularităţile tăierii alunului?

b. Cum se poate stabilii starea normală de aprovizionare a solului

cu elemente minerale?

c. Cum se face irigarea plantaţiilor de alun?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Cum se produce materialul săditor la alun

Cum se înfiinţeaza livezile de alun;

Cum se taie alunul;

Modul de fertilizare al plantaţiilor;

Modul de recoltare şi valorificare al fructelor;

Care sunt problemele de protecţia fitosanitară a plantaţiilor de

nuc.

Page 254: Pomo Logie

257

18.5.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Alunele sunt apreciate pentru conţinutul bogat în substanţe grase,

proteine, vitamine şi săruri minerale, fiind utilizate în stare proaspătă sau în

diferite produse de cofetărie sau patiserie. De asemenea, alunele sunt mult

cerute în industria dulciurilor (ciocolate şi bomboane), unde sunt glazate cu

diferite produse specifice. Miezul proaspăt conţine: 61,16% substanţe grase,

15,58% substanţe azotate, 13,22% materii extractive, 3,84% celuloză, 3,5%

apă, 2,70% cenuşă bogată în: Ca, P, Mg, K, S, Cl, Na, Fe, Cu, vitamine: B1 -

0,39mg%, B2 - 0,21 mg%, B3 - 1,35 mg%, B5 - 1,15 mg%, B9 - 71 mg%, C -

3,0 mg%, A - 0,029 mg%, fiind considerate excelente fructe dietetice.

b.Pe lângă fructe alunul este important prin faptul că este specie rustică,

care poate valorifica cu succes terenurile erodate, în pantă, care nu pot fi

cultivate cu alte culturi. Este considerată o specie bună pentru prevenirea

eroziunii solului şi pentru perdele de protecţie, datorită tufelor dese pe care le

formează. În grădina familială, alunul poate fi plantat în aliniament în lungul

gardului, pe terenul erodat, pe râpe cu eroziune, sau alte locuri improprii altor

culturi, iar prin rărirea periodică a tufelor se asigură lemnul necesar aracilor

pentru plantele legumicole. Există o serie de forme decorative (contorta, rubra)

folosite cu succes în parcuri.

Întrebarea 2.

a. Alunul formează un sistem radicular puternic, bine ramificat care se

situează la o adâncime de 10-50 cm şi o extindere de 2-2,5 ori faţă de

proiecţia coroanei. Rădăcinile sunt prevăzute cu micorize, iar ritmul mai

mare de creştere se înregistrează toamna

b.Înflorirea are loc foarte devreme, de la sfârşitul lunii ianuarie până în

martie, când temperatura aerului este pozitivă, dar sub 7°C. Comportarea

alunului în procesul polenizării este similară nucului, fiind soiuri protandre,

protogine şi homogame. Polenizarea este anemofilă, are loc cu polen propriu

sau cu polen străin. Majoritatea soiurilor sunt autosterile, iar fecundarea se face

mult mai târziu, după 4-4,5 luni, când în inflorescenţe, alunele au ajuns la

mărimea caracteristică soiului, sunt albe şi au interiorul spongios. În acel

moment, ovulul este matur şi poate fi fecundat. Polenul rămâne în aşteptare în

Page 255: Pomo Logie

258

faza de tub polinic. După fecundare, embrionul începe să crească împreună cu

cotiledoanele, până la umplerea interiorului.

c. Fiind o specie rustică, nu are pretenţii mari faţă de căldură. Fructifică

bine în zona dealurilor mijlocii şi înalte ca şi în zona joasă. Rezistă la geruri în

timpul iernii până la -30°C şi în timpul înfloritului la -10°C, cu mici diferenţe

între soiuri. Pentru înflorit are nevoie de 3-4°C, temperaturile peste 9°C sunt

nefavorabile polenizării. Temperaturile mai scăzute, determină îngheţarea

amenţilor şi a mugurilor vegetativi. După pornirea în vegetaţie, temperaturile

sub -1°C determină îngheţarea lăstarilor şi pot compromite recolta. Temperatura

optimă pentru creşterea şi fructificarea alunului este de 23-27°C.

Intrebarea 3

a. Tăierea de întreţinere şi fructificare se face periodic şi are drept scop

rărirea coroanei pentru pătrunderea luminii, întinerirea elementelor de

semischelet epuizate, îmbătrânite, limitarea extinderii coroanei pe verticală şi

lateral etc. Dacă plantele se conduc ca tufă, periodic se înlătură tulpinile bătrâne

şi se lasă tulpini de înlocuire. Numărul tulpinilor în cadrul tufei, nu trebuie să

fie peste 10, deoarece umbrirea reciprocă duce la degarnisirea bazei lor. Pe

măsură ce pomii înaintează în vârstă, lungimea creşterilor anuale scade şi

trebuie făcute tăieri de stimulare a creşterii. Alunul reacţionează bine la tăierile

de regenerare, care trebuie aplicate la plantele în declin, la care fructificarea este

slabă, iar procesul de uscare afectează scheletul sau tulpinile din cadrul tufei.

b. O stare normală de aprovizionare cu elemente minerale este atunci când

prin diagnoză foliară se obţin următoarele valori în frunze: 2,4-3,5% N, 0,15-

0,40% P2O5, 0,6-2,5% K2O şi 0,25-0,40% Mg. Alunul este sensibil la

acumularea ionilor de clor, din această cauză nu se recomandă folosirea

îngrăşămintelor sub formă de cloruri

c.Irigarea este necesară în zonele cu deficit hidric, la plantaţiile comerciale

de mare producţie. Cerinţe mari pentru apă sunt în lunile mai-iulie, când are loc

creşterea intensă a lăstarilor şi a fructelor. Alunul este tolerant la stresul hidric

dacă nu este de durată, când poate să vegeteze şi să fructifice, nerealizând însă

producţii maxime.

18.6.Lucrarea de verificare nr. 18

Instrucţiuni

Page 256: Pomo Logie

259

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 18.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

90. Enumeraţi avantajele economice ale culturii alunului? 2 p.

91. Explicaţi biologia infloririi alunului. 2 p.

92. Care este caracteristica sistemului radicular la alun 2 p.

93. Cum se pot conduce plantale la alun? 2p.

94. Cum se face recoltarea şi valorificarea alunelor. 2 p.

18.7.Bibliografie minimală

61. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

62. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

63. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 257: Pomo Logie

260

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 19

CULTURA CĂPŞUNULUI

CUPRINS 257

19.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 19 257

19.2. Importanţa, originea şi arealul de răspândire a alunului 257

19.3. Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu 258

19.4. Particularităţi tehnologice 262

19.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 268

19.6. Lucrare de verificare 269

19.7. Bibliografie minimală 270

Introducere

În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura căpşunului: importanţă, origine,

areal de cultură, particularităţi biologice, ecologice şi tehnologia de cultură în funcţie de sistemul

adoptat. Se vor prezenta anumite aspecte generale, dar şi particularităţi biologice de care trebuie să

se ţină seama atât la înfiinţarea culturiii, cât mai ales la exploatarea acesteia. Timpul alocat studiului

acestei unităţi este de circa 2-2,5 ore.

19.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 19

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi importanţa culturii alunului

Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale alunului

Să cunoaşteţi cerinţele alunului faţă de factorii de mediu

Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură a alunului

19.2.Importanţa, originea şi aria de cultură a alunului

Căpşunile sunt primele fructe care apar primăvara şi sunt foarte căutate, atât pentru

consumul în stare proaspătă cât şi pentru prelucrare la nivel familial sau industrial. Fructele în stare

proaspătă conţin: 4,5-9,5% zaharuri, 0,72-1,91% acizi organici, 0,10-0,51% proteine, 0,94-1,74%

săruri minerale, vitamina C 42-106 mg%, vitaminele A, B1, B2, PP, acid pantotenic etc. Având un

conţinut ridicat în vitaminele B şi în mangan, căpşunile au un rol important în buna funcţionare a

Page 258: Pomo Logie

261

sistemului nervos, sunt indicate în prevenirea insomniilor, a stărilor de astenie, în anemie, în

reglarea funcţionării ficatului etc.

Căpşunul este specia pomicolă cu cea mai mică longevitate economică, putând fi cultivată

în cultură anuală sau perenă (3-5 ani).

Pe plan mondial, căpşunul se cultivă în toate continentele, producţia fiind de circa 3

milioane tone.

În ţara noastră, cultura căpşunului este concentrată în partea de nord-est (Botoşani,

Suceava), sud (Constanţa, Giurgiu, Olt, Vâlcea, Gorj) şi vest (Arad, Satu Mare) ale ţării. În ultimii

ani, producţia de căpşune a fost de 15-20 mii tone, din care majoritatea se obţine în sectorul privat.

Producţia la căpşun este în continuă scădere, fiind mai puţin de 50% faţă de anii 1989

(29300 tone) şi 1996 (28400 tone). Datorită forţei de muncă la recoltare, a perisabilităţii fructelor

şi a pieţei care nu este organizată, producţie este mult mai mică decât potenţialul pe care îl are

România

Test de autoevaluare

48. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a.Care este importanţa alimentară a căpşunelor?

b.Care este tendinţa naţională în cultura căpşunului?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

jjj. Care este importanţa alimentară a fructelor;

kkk. Care este importanţa economică a culturii căpşunului;

lll. Care este arealul de cultură al căpşunului pe plan mondial şi în

România.

19.3.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu

Particularităţi de creştere şi fructificare

Page 259: Pomo Logie

262

Căpşunul este o plantă perenă semierboasă, de talie mică (15-40 cm), are în pământ o

tulpină scurtă, (rizom) care ramifică prin bifurcare şi care, anual se ridică şi se îndepărtează de

locul de plantare. În primul an după plantare, în vârful tulpinii principale se formează un mugur

mixt, iar din mugurii laterali vegetativi se formează ramificaţii laterale (1-3). În anul următor din

mugurul mixt se formează o inflorescenţă, iar mugurii vegetativi laterali se transformă în muguri

micşti.

Numărul de inflorescenţe pe o plantă este de 6-10, în funcţie de vigoarea acesteia şi de

numărul ramificaţiilor pe care le are, iar înălţimea lor poate fi mai mică, egală sau mai mare decât a

frunzelor. Dacă într-o inflorescenţă se formează în medie 5-8 fructe, putem să avem pe o plantă

circa 30-50 de fructe. Din partea inferioară a tulpinii, pornesc rădăcini fibroase, distribuite la 15-20

cm adâncime, dar pot ajunge la 40-50 cm în sol. Prin evoluţia anuală a tulpinii, rădăcinile se ridică

mai spre suprafaţă, ceea ce face ca plantele bătrâne (peste 4-5 ani) să sufere mai mult de lipsa apei

decât cele tinere. După 3-4 ani se creează un dezechilibru între partea superioară şi cea aeriană a

plantelor, fructele rămân mai mici şi de calitate inferioară, iar plantaţie nu merită să fie menţinută.

Producţia în anul 4 de cultură este de circa 50% din cea a anului 2. Căpşunul este o specie cu frunze

verzi tot timpul anului, având frunzele de iarnă, mai mici şi scurt peţiolate şi frunzele de vară mari

şi lung peţiolate, ce pot ajunge la înălţimea de 25-30 cm. Frunza luată individual trăieşte circa 60-70

de zile, în cadrul plantei ele se schimbă continuu.

Simultan cu creşterea fructelor, din mugurii vegetativi laterali existenţi la subsuoara

frunzelor, se formează stoloni (filamente subţiri, pe care apar rozete de frunze şi rădăcini în partea

inferioară) care datorită heliotropismului se orientează spre zonele bine luminate (mijlocul

intervalului dintre rânduri). Stolonii constituie organele de înmulţire ale căpşunului.

Căpşunul este o specie foarte precoce, diferenţiază muguri de rod din primul an de la

plantare. Longevitatea căpşunului este dependentă de sistemul de cultură folosit. Se practică cultura

anuală cu înfiinţare în iulie şi fructificare în anul următor şi cultura multianuală cu durată de 4-5 ani.

Potenţialul de producţie este diferit în funcţie de soi şi sistemul de cultură, putând fi de la 10-12 t/ha

la 25 t/ha în câmp şi până la 40-50 t/ha în spaţii protejate.

La căpşun, există soiuri bifere (care fructifică de două ori pe an, primăvara producţia de

bază şi toamna, o producţie secundară. Cantitatea şi calitatea producţiei secundare este dependentă

de soi şi de agrotehnica aplicată culturii.) şi de asemnea se întâlneşte fenomenul de remontanţă,

adică fructificarea aproape continuă pe perioadă de vegetaţie, producţie fiind eşalonată pe o

perioadă lungă de timp, de obicei în mai multe valuri cu intensităţi diferite.

Specii şi soiuri

Page 260: Pomo Logie

263

Din cele peste 50 de specii de Fragaria existente, câteva au o importanţă mai mare la

formarea soiurilor actuale de căpşun, dintre care:

Fragaria vesca L (Fragaria vulgaris Ehrh.) - fragul de pădure, creşte spontan în poiene şi

fâneţe, are fructe mici, ovoide sau sferice, cu gust dulce şi aromă intensă. Specia are două varietăţi:

semperflorens Duch, din care s-au format fragii remontanţi şi alpina, care se înmulţeşte prin

separarea tufelor, întrucât nu formează stoloni.

Fragaria elatia Ehrh - căpşunul de pădure, creşte spontan în liziera pădurilor, este o specie

mai viguroasă, unisexuat dioică şi are fructe mici.

Fragaria viridis Duch. - fragul de câmp, are flori hermafrodite, fructe globuloase şi o mare

plasticitate pentru solurile calcaroase.

Fragaria orientalis Los. - creşte spontan în China, Coreea şi prezintă interes în ameliorare

pentru rezistenţa la ger.

Fragaria grandiflora Ehrh. - fragul de grădină, se pare că este un hibrid natural între F.

virginiana şi F. chiloensis, nu creşte în stare sălbatică şi are flori hermafrodite.

Principalele soiuri din sortiment

Datorită ciclului scurt de viaţă a căpşunului, sortimentul poate fi foarte uşor schimbat, dar

datorită valorii lor, unele soiuri rezistă în cultura mai multe zeci de ani. Soiurile de căpşun de

calitate, trebuie să aibă un potenţial de producţie ridicat, o calitate bună a fructelor (mari, bine

colorate, rezistente la transport, gust plăcut), o maturare cât mai grupată, rezistenţă la boli etc.

Principalele soiuri cultivate în ţară sunt:

Regina - soi viguros, cu fructe mici, conic-alungite, cu suprafaţa uşor ondulată, de culoare

roşie-deschis, pulpa mediu colorată, foarte aromată, de calitate bună şi maturare timpurie.

Surprise des Halles - are planta de vigoare mijlocie, fructe de mărime mijlocie, sfero-

conice, de culoare roşie, cu însuşiri organoleptice foarte bune şi maturare timpurie.

Gorella - este un soi viguros, cu inflorescenţele mai mici sau egale cu tufa, cu fructul

mare, conic alungit şi rotunjit la vârf, de culoare roşu-viu, lucios, cu pulpa intens colorată,

consistentă, gust plăcut, apreciat pentru masă sau industrializare, cu maturare mijlocie.

Pocahontas - soi viguros, cu fructe mari, conice, cu tendinţă de lăţire la vârf, roşii-închis,

lucioase, cu pulpa bine colorată, suculentă, uşor acidulată, apreciat pentru industrializare, cu

maturare mijlocie.

Senga Sengana - soi viguros, cu fructe mijlocii-mari, scurt conice, cu baza dreaptă, de

culoare roşie-închis, cu pulpa consistentă, bine colorată, slab acidulată şi intens aromată, de calitate

foarte bună pentru masă şi industrializare, cu maturare târzie.

Page 261: Pomo Logie

264

Red Gauntlet - unul din cele mai cultivate soiuri, are tufa de vigoare mijlocie, fructele

mijlocii sau mari, scurt conice cu vârful rotunjit, de culoare roşie închisă, însuşiri de calitate bune şi

maturare târzie.

Talisman - este un soi mediu viguros, are fructe mijlocii, conice alungite, uşor turtite

lateral, au culoare roşie-portocalie, calitatea foarte bună şi maturare mijlocie-târzie.

Aiko - are vigoare mijlocie, fructe mijlocii, conice, roşii, superioare pentru masă. Este

rezistent la ger şi secetă, este remontant şi are un bun potenţial de producţie.

Profusion - este soi viguros, are fructele sensibile la transport, sunt fructe mijlocii,

globuloase sau scurt-conice, de culoare roşie-vie, cu pulpa neuniform colorată, slab dulce, de

calitate slabă.

Cerinţele căpşunului faţă de factorii de mediu

Căldura. Căpşunul are cerinţe moderate faţă de căldură, porneşte în vegetaţie la 3-5°C şi

înfloreşte după 8-10 zile cu temperaturi peste 12°C. Aceste cerinţe pot fi asigurate în toate zonele

pomicole din ţară. Temperatura negativă sub -18°C, poate provoca îngheţarea mugurilor de rod, mai

ales la plantele mai debile. Pagube mari sunt provocate de gerurile care survin la începutul sau

sfârşitul iernii, când solul nu este acoperit cu zăpadă, în special în partea de sud a ţării. Pe solul

acoperit cu zăpadă, căpşunul poate ierna şi la temperaturi de -25°C, fără să înregistreze pierderi ale

mugurilor de rod.

Pentru maturarea fructelor la soiurile timpurii, temperatura medie trebuie să fie de peste

14°C, cel puţin 8 zile consecutiv.

Apa. Având un sistem radicular superficial, căpşunul este sensibil la lipsa apei din sol. Se

cunosc două perioade critice pentru apă, una în perioada înfloririi şi creşterii fructelor, de

aproximativ o lună şi jumătate şi una în perioada verii la diferenţierea mugurilor de rod. În condiţii

de secetă, producţia este mică şi plantele formează mai puţini stoloni. Excesul de apă din sol, duce

la efecte negative mai mari decât seceta, deoarece provoacă moartea plantelor. Ploile care cad în

perioada maturării şi recoltării fructelor, intensifică atacul de putregai cenuşiu îngreunează

recoltarea, iar fructele se murdăresc de pământ, scăzându-le valoarea comercială. Umiditatea

relativă ridicată contribuie la atacul agenţilor patogeni şi afectează producţia.

Căpşunul dă rezultate foarte bune în zonele unde cad 800-900 mm precipitaţii anual, cu o

bună repartiţie a acestora în lunile mai-iulie. În spaţii protejate, unde umiditatea solului se poate

controla mai bine, pentru căpşun trebuie asigurată o umiditate de 65-85% din capacitatea de câmp.

Lumina. Căpşunul se comportă bine atât în cultură pură cât şi asociată cu specii de talie

mai înaltă, mai ales pomi tineri, în livezile neintrate pe rod, sau chiar de arbuşti fructiferi. Dacă se

cultivă în condiţii de umbră, producţia este mult mai mică decât potenţialul soiurilor şi mai sensibilă

Page 262: Pomo Logie

265

la putregai. Pentru producerea materialului săditor, căpşunul are nevoie de lumină mai multă şi

stolonierele se înfiinţează în ogor propriu.

Solul. Cerinţele faţă de sol sunt mari, pe de o parte datorită sistemului radicular

superficial, pe de altă parte datorită producţiilor mari pe care le poate asigura. Răspunde bine la

plantarea pe solurile aluvionare, cernoziomuri, soluri cenuşii sau chiar brun roşcate, dacă se asigură

o fertilizare optimă. Solurile trebuie să fie afânate, reavene, uşoare, cu o bună capacitate de reţinere

a apei, cu pH-ul slab acid sau neutru (5,5-6,8) şi conţinutul în carbonat de calciu sub 20%. În

condiţii de irigare, se pot valorifica nisipurile din sudul Olteniei sau cele din vest, cu o corectă

fertilizare organică.

Test de autoevaluare

49. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Care sunt particularităţile sistemului radicular la căpşun;

b. Descrieţi tipurile de fructificare la căpşun;

c. Care sunt cerinţele căpşunului faţă de apă?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile sistemului radicular la căpşun;

Particularităţile de creştere ale căpşunului;

Particularităţile înfloririi şi fructificării căpşunului;

Principalele specii şi soiuri de căpşun;

Cerinţele căpşunului faţă de factorii de mediu.

19.4. Particularităţi tehnologice

Producerea materialului săditor.

În prezent, materialul săditor comercializat este produs în unităţi specializate, provine din

plante obţinute prin microînmulţire, este liber de boli virotice şi are o mare capacitate de producţie.

Superelita se produce în centre izolate fără vectori, pentru ca plantele să fie ferite de infecţia cu

Page 263: Pomo Logie

266

viroze. Există ferme specializate de înmulţire a acestui material, de unde se livrează către

producătorii propriu-zişi de fructe. Pentru suprafeţe mici se poate folosi şi material recoltat din

plantaţii comerciale, dar acesta nu este liber de boli şi nu are performanţe productive comparabile

cu cel produs din pepiniere.

Cultura anuală a căpşunului

Deşi căpşunul este o plantă perenă, se poate cultiva cu succes ca plantă anuală, datorită

rezultatelor foarte bune care se obţin. Cultura se înfiinţează în iunie-iulie, numai în condiţii de

irigare, iar până toamna plantele reuşesc să se fortifice şi să diferenţieze muguri de rod. Materialul

săditor este reprezentat de material recoltat în anul anterior sau primăvara devreme şi refrigerat

(ţinut în frigider până la plantare). Căpşunul dă fructele cele mai mari la prima recoltare, eventual şi

a doua, după care mărimea fructelor scade şi proporţional cu aceasta şi producţia. Pe de altă parte, la

cultura anuală, plantele nu mai sunt afectate de bolile virotice, datorită timpului scurt cât plantele

rămân pe teren, boala nu are timp să infecteze planta şi să afecteze vizibil producţia.

Pe de altă parte prin menţinerea plantelor numai un ciclu de producţie, stolonii nu au timp

să ramifice mult ceea ce permite folosirea unor densităţi mai mari la unitatea de suprafaţă. La

plantele tinere, fructele se maturează mai devreme cu 3-5 zile, faţă de plantele mai bătrâne, ceea ce

permite valorificarea unei părţi din producţie la preţuri mai bune.

Potenţialul de producţie la cultura anuală este de 15-25 t/ha, iar procentul fructelor de

calitate extra este de peste 75-80%.

Până la înfiinţarea plantaţiei de căpşun terenul poate fi cultivat cu o specie legumicolă de

ciclu scurt (spanac, salată, ceapă şi usturoi verde, ridichi de lună, fasole pentru păstăi), în vederea

obţinerii unor venituri suplimentare şi încadrarea căpşunului într-o rotaţie cu alte culturi,

valorificând superior terenul şi contribuind la menţinerea stării de fertilitate.

Înfiinţarea plantaţiei anuale

Locul pentru cultura căpşunului trebuie să fie tipic pentru grădină, să fie orizontal sau cu

pantă mică (max. 7%), pretabile pentru mecanizare şi irigare. Suprafaţa care se plantează este

dependentă de numărul de muncitori de care se dispune, ştiind că la recoltat productivitatea nu

depăşeşte 80-100 kg/zi om. De obicei nu se plantează trupuri mai mari de 10-30 ha.

Pregătirea terenului constă în desfundarea la 35-40 cm, fertilizarea de bază cu 30-40 t ha

îngrăşăminte organice, 300-400 kg/ha superfosfat, 200-250 kg/ha sulfat de potasiu, deoarece nu

suportă clorurile. Pentru combaterea dăunătorilor din sol (viermi sârmă, larve de cărăbuş de mai,

nematozi etc.) solul se prăfuieşte cu un insecticid specific în doză de 40-80 kg/ha. Îngrăşămintele se

încorporează la 25 cm, după care solul se mărunţeşte.

Page 264: Pomo Logie

267

La parcelarea terenului, trebuie să se ţină seama de lungimea rândului pentru a nu

transporta foarte mult lăzile cu fructe. De obicei rândul nu depăşeşte 100-120 m. Plantarea

stolonilor se efectuează în iunie-iulie, mai rar şi numai în partea sudică până la 10 august, pentru ca

plantele să se fortifice şi să diferenţieze muguri de rod până la venirea îngheţului. Alegerea soiurilor

se face în funcţie de suprafaţa plantată, de obicei se aleg mai multe soiuri pentru a eşalona

recoltarea pe o perioadă mai lungă de timp, evitând vârfurile de producţie.

Căpşunul se poate planta fie în rânduri echidistante, când distanţele de plantare sunt de 70-

80 cm între rânduri şi 15-25 cm pe rând, sau în benzi, de câte două rânduri pe brazde înălţate,

distanţate la 25 cm între rânduri. Densităţile sunt cuprinse între 80 şi 100 mii plante la hectar.

Pregătirea stolonilor pentru plantare constă în fasonare, mocirlire şi repartizarea lor pe

rând. Fasonarea stolonilor constă în scurtarea rădăcinilor la 12-15 cm şi înlăturarea frunzelor

exteriore, lăsând 2-3 centrale. Pentru mocirlire, se pregăteşte un amestec format din pământ, apă,

balegă proaspătă de bovine şi eventual stimulatori de înrădăcinare (Radistin), de consistenţa

smântânii. În acest amestec se introduc rădăcinile fără a ajunge la mugurele central şi apoi se

repartizează pe rând. Repartizarea nu precede 2-3 m ritmul de plantare, pentru a nu zvânta mocirla

pe rădăcini.

Plantarea se execută manual cu plantatorul sau mecanizat cu maşina de plantat răsaduri, pe

rândurile marcate iniţial cu dispozitive mecanice (cadru de semănătoare sau cultivator). Adâncimea

de plantare trebuie să respecte adâncimea din stolonieră, acoperirea completă a rădăcinilor fără a

îngropa mugurele central. După plantare se udă obligatoriu, indiferent de zona de cultură. La 7-10

zile după plantare se verifică prinderea şi se completează golurile cu stoloni de aceeaşi vârstă şi din

aceleaşi soiuri cu cele plantate iniţial.

Până toamna se asigură întreţinerea corespunzătoare a solului, prin praşile manuale şi

mecanice, combaterea bolilor şi dăunătorilor şi se irigă în funcţie de necesităţi.

În ţările cu tradiţie în cultura căpşunului, se practică mulcirea solului cu folie neagră şi

plantarea în găurile făcute, în funcţie de schema de plantare. Folosirea foliei ca mulci are o serie de

avantaje: conservă mai bine apa în sol, împiedică creşterea buruienilor, evită contactul fructelor cu

solul etc.

Indiferent de schema de plantare, cu sau fără mulcire cu folie, pentru a evita pierderea unor

plante pe timpul iernii se recomandă ca înainte de venirea gerurilor să se acopere cultura cu resturi

vegetale (paie mărunţite, frunze etc.). Acest mulci se adună prin greblare, primăvara, când terenul

se zvântă şi se aşează pe platformă pentru compostare. Până la înflorire se execută o fertilizare cu

azot şi se întreţine solul prin praşile. Dacă cultura nu este înfiinţată pe mulci de folie, după înflorire

se mulceşte cu paie, pentru a evita contactul fructelor cu solul.

Page 265: Pomo Logie

268

După recoltare, se defrişează cultura prin arătură, iar până toamna se pot înfiinţa culturi

legumicole de ciclu scurt.

Cultura multianuală a căpşunului

În cultură multianuală, căpşunul se poate înfiinţa şi fără sistem de irigare, în funcţie de

cantitatea de precipitaţii din zonă.

Alegerea terenului, pregătirea şi fertilizarea se execută la fel ca la cultura anuală. Deoarece

cultura are o durată de 3-4 ani, se recomandă plantarea anuală a circa 1/4-1/3 din suprafaţa

prevăzută pentru o fermă, pentru a avea posibilitatea înlocuirii plantaţiei vechi şi obţinerea unei

producţii relativ constante în timp.

Ca plante premergătoare se pot folosi: lucernă, trifoi, sau specii la care se aplică cantităţi

mai mari de gunoi de grajd (cartofi, vărzoase), plante care trebuie să elibereze devreme terenul în

vederea pregătirii lui corespunzătoare. Înfiinţarea culturii se face de obicei primăvara, vara sau

toamna devreme, până la 15 octombrie pentru a asigura o bună prindere a plantelor şi o rezistenţă

suficientă la iernare.

Plantarea de toamnă se efectuează de la sfârşitul lunii august şi până la mijlocul lunii

octombrie şi dă rezultate bune în zonele unde plouă suficient sau sunt condiţii de irigare. Până la

venirea frigului plantele înrădăcinează, se fortifică, dar de obicei nu diferenţiază muguri de rod. Ca

material săditor se folosesc stoloni formaţi în aceiaşi perioadă de vegetaţie. Întârzierea plantării

după 15 octombrie duce la rezultate slabe, plantele nu înrădăcinează suficient şi peste iarnă sunt

descălţate, procentul de pierdere fiind mare. În anul următor plantele nu fructifică sau fructifică

foarte puţin.

Plantarea de primăvară se execută în perioada martie-aprilie, în zonele mai umede sau

acolo unde toamnele sunt secetoase. De asemenea, se recomandă plantarea de primăvară acolo unde

stratul de zăpadă este subţire şi nu se asigură o bună protecţie peste iarnă. În anul plantării nu se lasă

flori pentru a asigura o bună fortificare a plantelor şi diferenţierea mugurilor pentru anul următor.

Materialul săditor se recoltează de obicei în ziua plantării direct din câmp, s-au cu 2-3 zile mai

devreme dacă se aduce din alte zone.

Plantarea de vară, este mai puţin folosită, se execută în perioada iunie-iulie, folosind

stoloni refrigeraţi, şi necesită o atentă conducere a plantelor sub aspectul irigării o perioadă de 4-6

săptămâni când temperatura este mare şi umiditatea atmosferică scăzută, condiţii care nu sunt

favorabile unei bune prinderi. Stolonii plantaţi vara au timp să se fortifice şi să diferenţieze muguri

de rod, astfel că în anul următor fructifică bine.

Plantarea se face manual cu plantatorul sau semimecanizat cu maşina de plantat răsaduri.

Se folosesc în practică mai multe scheme de plantare, predominant în rânduri simple care asigură o

Page 266: Pomo Logie

269

mai bună mecanizare a lucrărilor de întreţinere. Distanţa de plantare este de 80-90 cm între rânduri

şi 20-30 cm între plante pe rând.

Pregătirea stolonilor şi plantarea se fac identic ca la cultura anuală. După plantare, la circa

10-14 zile se face completarea golurilor cu material din aceleaşi soiuri, material care s-a păstrat la

rece.

Întreţinerea solului se face periodic, mecanic sau hipo între rânduri şi manual pe rând,

pentru a preveni formarea crustei şi înburuienarea culturii. Dacă apar buruieni perene sau anuale

greu de distrus prin lucrări mecanice se pot folosi erbicide selective: Devrinol 50 WP 1,5-2%, Dual

50 CE - 1%, Betanal 15 CE -2% etc.

Irigarea este o lucrare indispensabilă pentru reuşita prinderii, lucrare care se repetă la circa

2-3 săptămâni, în funcţie de condiţiile climatice. Norma de udare este de 250-300 m3/ha şi se repetă

de 5-8 ori pe perioada de vegetaţie.

O lucrare specifică plantaţiilor de căpşun pentru fructe este înlăturarea stolonilor care se

formează spre intervalul dintre rânduri, lucrare care se repetă de mai multe ori pe perioada de

vegetaţie. O parte din stolonii care se orientează pe direcţia rândului rămân şi după un an de cultură

se formează o bandă cu lăţimea de circa 30 cm.

În zona de stepă, cu ierni aspre, plantele pot fi mulcite toamna cu resturi vegetale, pentru a

asigura protecţie împotriva gerului. Lucrarea este obligatorie la plantările de toamnă şi în zonele cu

solul neacoperit de zăpadă.

Din anul al doilea, cultura fructifică, potenţialul maxim fiind în anul doi şi scade uşor în

anii care urmează. Lucrările de întreţinere constau în lucrările solului pentru a preveni

înburuienarea, irigarea, fertilizarea fazială cu îngrăşăminte pe bază de azot, îngrăşăminte complexe

sau foliare, înlăturarea stolonilor, protecţia fitosanitară etc. După înflorire, se execută mulcirea

solului prin acoperirea lui cu paie, protejând astfel fructele care, odată cu creşterea, cad pe sol.

Recoltarea căpşunelor se face cu 3-4 zile înainte de maturitatea de consum, cu caliciu,

pentru consum în stare proaspătă şi la maturitatea de consum fără caliciu, pentru industrializare,

direct în ambalajele de expediţie. Ambalajele trebuie să aibă capacitate mică, 5 kg pentru

industrializare şi 0,5-3 kg pentru consum în stare proaspătă. Fructele recoltate se ţin la umbră şi ele

trebuie valorificate în timp foarte scurt (câteva ore) sau introduse în spaţii frigorifice.

După recoltare, cultura se coseşte, se scot resturile vegetale împreună cu paiele care se ard,

se lucrează solul, se fertilizează cu azot şi se udă, pentru refacerea părţii aeriene şi diferenţierea

mugurilor de rod. În anii următori se fac aceleaşi lucrări. Perioada de exploatare economică a unei

culturi perene este de 3-4 ani, după care producţia scade mult şi cultura devine nerentabilă.

Cultura protejată a căpşunului

Page 267: Pomo Logie

270

Se realizează fie prin acoperirea unei culturi multianuale cu tunele de diferite tipuri şi

mărimi, de folie de polietilenă, fie prin înfiinţarea unor culturi speciale, folosind scheme de plantare

în benzi. Acoperirea culturii cu tunele de folie se face la sfârşitul lunii februarie început de martie,

după ce a trecut pericolul gerului. Terenul destinat culturii protejate trebuie să fie bine expus pentru

a se încălzii mai uşor primăvara. În funcţie de dimensiunile tunelelor folosite acestea pot acoperii 2-

8 rânduri de căpşuni. În primele două săptămâni de la acoperire nu este necesară aerisirea, iar în

următoarele zile, în funcţie de temperatură şi insolaţie, cultura trebuie aerisită, în timpul zilei când

temperatura urcă peste 18-20°C în adăpost.

Pe perioada înfloririi, temperaturile ridicate şi umezeala pot duce la o slabă legare a

fructelor. În timpul înfloritului, în tunelele mari trebuie introduse stupi cu albine care să polenizeze

florile sau se ridică folia pentru a pătrunde albinele.

Lucrările de îngrijire sunt aceleaşi ca la cultura în câmp, iar recoltarea fructelor se anticipă

cu 20-30 de zile. Dacă nu se obţine o producţie timpurie de cel puţin 70% comparativ cu cultura în

câmp, protejarea culturii nu este economică.

Cultura forţată a căpşunului

Se practică în spaţii încălzite (sere acoperite cu sticlă sau plastic) deoarece se anticipă

maturarea fructelor cu 50-60 de zile. Pentru cultura forţată plantele trec prin două faze:

- pregătirea plantelor în câmp în vederea forţării;

- forţarea propriu-zisă.

Pentru a obţine rezultate bune la forţare, plantele trebuie să fie bine fortificate şi să aibă

mai multe ramificaţii cu muguri micşti. Se practică două metode de fortificare a plantelor în vederea

forţării lor în seră: utilizarea stolonilor fortificaţi în câmp şi folosirea stolonilor crescuţi în ghivece

sau cuburi nutritive. Stolonii refrigeraţi se plantează în câmp la distanţa de 25/20 cm, pe substrat

special pregătit sau în ghivece, în luna iunie, astfel că până toamna se fortifică, ramifică şi

diferenţiază muguri de rod. În câmp se aplică lucrările de îngrijire, protecţie fitosanitară şi

fertilizarea fazială conform tehnologiei de cultură. Se scot din câmp după o perioadă de cel puţin 10

zile cu temperaturi sub 5°C, pentru a se vernaliza (satisfacerea parţială a necesarului de frig). De la

scoaterea din câmp sau din ghivece, până la plantare se pot ţine în pungi de plastic perforate. Înainte

de plantare stolonii se îmbăiază într-o soluţie de Benlate 0,05%, pentru a-i proteja de Botrytis.

Terenul se pregăteşte după o prealabilă fertilizare cu 30-40 t/ha gunoi de grajd bine

descompus, 150-200 kg azotat de amoniu, 300-500 kg superfosfat, 200-300 kg sulfat de potasiu şi

circa 300 kg sulfat de magneziu, îngrăşămintele se încorporează şi apoi solul se mărunţeşte.

Înfiinţarea culturii se face la sfârşit de noiembrie-început de decembrie când plantele sunt

în faza de repaus. Pe o traveie se plantează 2 benzi distanţate la 60-70 cm, a câte 4 rânduri fiecare.

Page 268: Pomo Logie

271

Distanţa dintre rânduri în cadrul benzii este de 30 cm, iar între plante pe rând 20 cm, ceea ce asigură

densităţi de 80-100 mii plante la hectar.

După înfiinţarea culturii, stolonii se ţin circa o lună de zile la 1-5°C pentru satisfacerea

necesarului în frig, după care temperatura se creşte treptat cu câte un grad pe zi până la 15-18°C,

temperatură care se menţine până la înflorit. Pentru înflorire temperatura trebuie să fie de 18-20°C,

iar pentru maturarea fructelor 22-24°C ziua şi 14-16°C noaptea. Amplitudinea de temperatură între

zi şi noapte are rol foarte important pentru înflorit, fecundare şi creşterea fructelor. Umiditatea

solului se menţine la 70-75% din capacitatea de câmp, iar umiditatea atmosferică la 65-70%.

Datorită transpiraţiei din timpul nopţii, umiditatea se apropie de 100% dimineaţa, din care cauză

serele trebuie aerisite.

Pentru cultura în seră caldă, lumina joacă un rol foarte important. În prima parte a culturii,

când zilele sunt scurte şi cerul este mult acoperit, se formează frunze mici şi scurt peţiolate (frunze

de iarnă), polenul are germinabilitate slabă, deci şi polenizarea este deficitară. Pentru a preveni

astfel de fenomene se cere suplimentarea iluminării cu lămpi, pentru a realiza în seră, în perioada

înfloritului 13-25 mii lucşi. Pentru a se asigura o polenizare foarte bună, în seră se introduc stupi cu

albine.

În funcţie de momentul în care se doreşte obţinerea fructelor se poate decala înfiinţarea

culturii, ştiind că de la începutul creşterii rozetei de frunze până la începutul maturării fructelor sunt

necesare circa 80 de zile. Pentru ciclul care începe în decembrie, primele fructe se maturează la

sfârşit de februarie şi început de martie. Perioada de recoltare se întinde pe circa 5-6 săptămâni, dar

în primele 3-4 se recoltează 70% din producţie.

Producţia care se obţine este dependentă de soi şi este de 0,8-1 kg/m2 la soiurile timpurii

(Regina, Aliso, Sunrise) şi de 2-4 kg/m2 la soiurile târzii (Gorella, Senga Sengana, Red Gauntlet).

Combaterea bolilor şi dăunătorilor

Pentru o bună protecţie a căpşunului, se fac 5-6 tratamente din care trei înainte de recoltare

şi 2-3 după recoltare. Primul tratament se face la apariţia inflorescenţelor împotriva bolilor foliare

şi a putregaiului fructelor, cu produse pe bază de cupru (zeamă bordeleză 0,5%; oxiclorură 0,3%) şi

un insecticid (Mospilan 0,025%, Victenon 0,05%). Tratamentul al doilea se execută împotriva

dăunătorilor care atacă florile şi fructele şi împotriva acarienilor (Nissorun 0,04%, Danirun 0,06%,

Fastac 0,04%). Tratamentul al treilea trebuie să protejeze fructele de putregaiul cenuşiu, făinare, de

asemenea apar afidele şi acarienii. Se fac tratamente mixte cu fungicide (Benlate 0,05%, Topsin

0,06%, Bravo 0,05%) şi insecticide (Applaud 0,05%, Mospilan 0,02%, Fosfotox 0,1%). După

recoltarea fructelor, se pot face 2-3 stropiri după caz, cu un amestec de fungicide şi insecticide

pentru a controla agenţii patogeni ce infestează cultura.

Page 269: Pomo Logie

272

Test de autoevaluare

50. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Care sunt particularităţile culturii anuale a căpşunului?

b. Distanţe de plantare folosite la căpşun?

c. Cum se face pregătirea stolonilor pentru cultura forţată?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Cum se produce materialul săditor la căpşun

Care sunt tipurile de culturi care se pot executa;

Particularităţile culturilor protejate şi forţate;

Specificul înfiinţării culturii;

Modul de recoltare şi valorificare al fructelor;

Care sunt problemele de protecţia fitosanitară a plantaţiilor de

nuc.

19.5.Comentarii şi răspunsuri la teste

Page 270: Pomo Logie

273

Întrebarea 1.

a.Căpşunile sunt primele fructe care apar primăvara şi sunt foarte căutate,

atât pentru consumul în stare proaspătă cât şi pentru prelucrare la nivel familial

sau industrial. Fructele în stare proaspătă conţin: 4,5-9,5% zaharuri, 0,72-1,91%

acizi organici, 0,10-0,51% proteine, 0,94-1,74% săruri minerale, vitamina C

42-106 mg%, vitaminele A, B1, B2, PP, acid pantotenic etc. Având un conţinut

ridicat în vitaminele B şi în mangan, căpşunile au un rol important în buna

funcţionare a sistemului nervos, sunt indicate în prevenirea insomniilor, a

stărilor de astenie, în anemie, în reglarea funcţionării ficatului etc

b.La noi în ţară, după 1990, suprafaţa cultivată cu căpşun a scăzut mult, a

avut mai multe perioada de revenire parţială, dar în prezent esterelativ stabilă

ca supraţă şi producţie în jur de 20.000 t. Aproape întreaga producţie este

obţinută în sectorul privat.

Întrebarea 2.

a. Din partea inferioară a tulpinii, pornesc rădăcini fibroase, distribuite la

15-20 cm adâncime, dar pot ajunge la 40-50 cm în sol. Prin evoluţia anuală a

tulpinii, rădăcinile se ridică mai spre suprafaţă, ceea ce face ca plantele bătrâne

(peste 4-5 ani) să sufere mai mult de lipsa apei decât cele tinere. După 3-4 ani

se creează un dezechilibru între partea superioară şi cea aeriană a plantelor,

fructele rămân mai mici şi de calitate inferioară, iar plantaţie nu merită să fie

menţinută.

b.La căpşun, există soiuri bifere (care fructifică de două ori pe an,

primăvara producţia de bază şi toamna, o producţie secundară. Cantitatea şi

calitatea producţiei secundare este dependentă de soi şi de agrotehnica aplicată

culturii.) şi de asemnea se întâlneşte fenomenul de remontanţă, adică

fructificarea aproape continuă pe perioadă de vegetaţie, producţie fiind

eşalonată pe o perioadă lungă de timp, de obicei în mai multe valuri cu

intensităţi diferite.

c. Având un sistem radicular superficial, căpşunul este sensibil la lipsa

apei din sol. Se cunosc două perioade critice pentru apă, una în perioada

înfloririi şi creşterii fructelor, de aproximativ o lună şi jumătate şi una în

Page 271: Pomo Logie

274

perioada verii la diferenţierea mugurilor de rod. În condiţii de secetă, producţia

este mică şi plantele formează mai puţini stoloni. Excesul de apă din sol, duce la

efecte negative mai mari decât seceta, deoarece provoacă moartea plantelor.

Ploile care cad în perioada maturării şi recoltării fructelor, intensifică atacul de

putregai cenuşiu îngreunează recoltarea, iar fructele se murdăresc de pământ,

scăzându-le valoarea comercială.

Intrebarea 3

a. Cultura anuală se înfiinţează de obicei în iulie, numai în condiţii de

irigare, folosind stoloni refrigeraţi. Până în toamnă stolonii se fortifică,

diferenţiază muguri de rod, iar în primăvara următoare fructifică, apoi cultura

se defrişează. Înaintea culturii de căpşun şi după ea se pun de obicei culturi

legumicole, această cultura anuală se încadrează bine în rotaţia speciilor

legumicole.

b.Distanţe de plantare folosite la căpşun sunt de obicei de 70-80 cm între

rânduri şi 20-30 cm pe rând. Se poate planta şi în benzi de 2-4 rînduri, situaţie

în care între rândurile benzii se lasă 30-35 cm, iar între benzi 80-90 cm,

c. Stolonii se scot din câmp după o perioadă de cel puţin 10 zile cu

temperaturi sub 5°C, pentru a se vernaliza (satisfacerea parţială a necesarului de

frig). După înfiinţarea culturii, stolonii se ţin circa o lună de zile la 1-5°C pentru

satisfacerea necesarului în frig, după care temperatura se creşte treptat cu câte

un grad pe zi până la 15-18°C, temperatură care se menţine până la înflorit.

Pentru înflorire temperatura trebuie să fie de 18-20°C, iar pentru maturarea

fructelor 22-24°C ziua şi 14-16°C noaptea.

19.6.Lucrarea de verificare nr. 19

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 19.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

Page 272: Pomo Logie

275

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

95. Care sunt cerinţele căpşunului faţă de căldură? 2 p.

96. Care este caracteristica culturii multianuale în câmp ? 2 p.

97. Care sunt caracteristicile culturii protejate 2 p.

98. Posibilităţi de fortificare a stolonilor pentru cultura forţată? 2p.

99. Cum se face recoltarea şi valorificarea căpşunelor. 2 p.

19.7.Bibliografie minimală

64. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

65. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

66. Hoza D., - Cultura căpşunului, semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi. Editura Elisavaros,

Bucureşti, 2000.

67. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 273: Pomo Logie

276

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 20

CULTURA ZMEURULUI

CUPRINS 271

20.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 20 271

20.2. Importanţa, particularităţi biologice, ecologie 271

20.3. Particularităţi tehnologice 274

20.4. Comentarii şi răspunsuri la teste 277

20.5. Lucrare de verificare 277

20.6. Bibliografie minimală 278

Introducere

În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura zmeurului: importanţă, origine,

areal de cultură, particularităţi biologice, ecologice şi tehnologia de cultură în funcţie de sistemul

adoptat. Se vor prezenta anumite aspecte generale, dar şi particularităţi biologice de care trebuie să

se ţină seama atât la înfiinţarea culturiii, cât mai ales la exploatarea acesteia. Timpul alocat studiului

acestei unităţi este de circa 1-1,5 ore.

20.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 20

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi importanţa culturii zmeurului

Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale zmeurului

Să cunoaşteţi cerinţele zmeurului faţă de factorii de mediu

Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură ale zmeurului

20.2.Importanţă, particularităţi biologice, ecologie

Zmeurul este o specie importantă şi tot mai căutată de producătorii agricoli, deoarece

asigură producţii timpurii şi de calitate, care se valorifică bine pe pieţele marilor oraşe. Deşi

zmeurul creşte şi fructifică bine în flora spontană, cel cultivat îşi maturează mai devreme fructele şi

are calitate mai bună.

Frunzele şi tulpinile de zmeur sunt folosite pentru ceaiuri împotriva diareei, dizenteriei,

anginei şi amigdalitei. Compoziţia fructelor de zmeur este complexă, având: 12,6-17,7% substanţă

Page 274: Pomo Logie

277

uscată totală, 4,55-10,6% zahăr, 1,1-3,03% acizi organici (citric, malic, salicilic), 0,45-2,8%

pectină, 3,3% celuloză, vitamina C etc.

Importanţa acestei culturi sporeşte şi datorită faptului că zmeurul poate fi cultivat în

condiţii variate de la câmpie până la altitudini foarte mari, unde majoritatea celorlalte specii

pomicole nu mai pot da rezultate precum şi pentru faptul că el poate valorifica terenuri cu totul

neprielnice altor culturi.

Zmeurul este originar din Asia, Europa şi America de Nord, unde creşte spontan sau

cultivat începând din zona dealurilor şi până în cea alpină.

Producţia mondială de zmeură este în jur de 300 tone, din care circa 50% se obţine în

Europa, 40% în C.S.I. şi circa 10% în SUA şi Oceania. Dintre ţările mari cultivatoare se pot aminti:

Rusia (90000 tone), ex Jugoslavia (40000 tone), Polonia (40000 tone), Germania (20000 tone),

Anglia (11000 tone) etc.

În România se cultivă circa 100 ha cu zmeur de pe care se obţine o producţie de circa 1000

tone. Producţii mai mari se obţin în judeţele: Suceava, Argeş, Prahova, Mureş, Sălaj, Cluj etc. O

mare cantitate de fructe se adună din flora spontană şi se valorifică la intern sau la export.

Particularităţi biologice

Zmeurul este un semiarbust (subarbust), la care sistemul radicular este format dintr-un

rizom, din care pornesc rădăcini fibroase, purtătoare de muguri adventivi. Sistemul radicular este

superficial, din mugurii rădăcinilor se formează lăstari (drajoni) care înrădăcinează, se pot desprinde

de planta mamă şi constituie materialul de plantat.

Partea aeriană este formată din tulpini neramificate, cu lungimea de 1,5-2 m, tulpini care

trăiesc doi ani. În primul an se formează, diferenţiază lateral muguri micşti, iar în al doilea an

fructifică şi apoi se usucă. Planta are o longevitate de 15-20 de ani.

La zmeur sunt şi soiuri remontante care sunt capabile să fructifice în septembrie pe vârful

lăstarilor în creştere. Florile sunt hermafrodite, grupate în inflorescenţe tip cimă. Intră devreme pe

rod, practic din anul doi de viaţă, când asigură producţii de 1-2 t/ha. Fructul este o polidrupă de

culoare roşie sau galbenă, formată din mai multe drupeole strâns unite în jurul receptaculului floral.

Zmeurul produce economic o perioadă de 10-12 ani, în jur de 5-8 sau chiar 10 t/ha, după care

producţia scade şi cultura trebuie defrişată.

Specii şi soiuri

Din multitudinea de specii cunoscute ale genului Rubus, două au importanţă mare în

formarea soiurilor cultivate.

Rubus idaeus L. - zmeurul comun, creşte spontan în Europa şi America de Nord şi are două

subspecii:

Page 275: Pomo Logie

278

- R. idaeus ssp. vulgatus Arrt. - zmeurul european, cu fructe roşii, galbene sau albe, din

care provin soiurile: Englezesc, Superlativ etc.

- R. idaeus ssp. strigosus Michx. - zmeurul pufos american, cu fructe roşii, roze sau

galbene din care s-au format soiurile: Malboro, Victoria, Ananas etc.

Rubus occidentalis L.- zmeurul negru american - formează o tufă răsfirată, asemănătoare

cu a murului, tulpinile sunt arcuite, iar la atingerea solului înrădăcinează. Specia nu drajonează şi

formează fructe de culoare neagră. A contribuit prin hibridare cu R.i. ssp. strigosus la formarea unor

soiuri care se cultivă în America.

Soiuri de zmeur:

Cayuga - soi timpuriu, viguros, drajonează puternic, rezistent la ger şi tolerant la boli, are

fructul mijlociu, sferic sau ovo-sferic, roşu-cărămiziu, bun pentru masă şi industrializare.

Rubin - soi timpuriu, viguros, cu drajonare moderată, rezistent la ger şi boli, cu fructe mari

uniforme, conic-alungite, de culoare roşie-închis şi gust plăcut.

Englezesc - este un soi semitimpuriu, de vigoare mijlocie, are o mare capacitate de

drajonare, formează fructe mari conic-alungite, roşii-zmeurii, cu pubescenţă la vârf, cu drupeole

mici, uniforme, strâns unite între ele şi de receptacul şi de calitate foarte bună. Se maturează la

începutul lunii iulie.

De Prusia - este un soi de vigoare mare, cu capacitatea medie de drajonare, formează

fructe mari sau foarte mari, conice sau sferice de culoare roşie-deschisă. Se maturează la începutul

lunii iulie.

Malling Promise - soi timpuriu, cu drajonare puternică, productiv, cu fructe mari, conic-

alungite, roşii, rezistente la transport, bune pentru masă şi industrializare.

Malling Exploit - are vigoare mijlocie, drajonează puţin, este productiv, are fructe mari,

tronconice, roşii, foarte apreciate pentru masă şi industrializare.

The Lathan - soi viguros, cu mare capacitate de drajonare, formează fructe mari de

culoare roşie-carmin, formate din drupeole mari, slab unite între ele, de calitate foarte bună. Se

maturează la sfârşit de iunie-început de iulie, având o eşalonare de peste o lună de zile.

De Septembrie - soi remontant, de vigoare mijlocie, este rezistent la ger, are fructe mari,

conic-alungite, roşii-închis, bune pentru masă.

Lloyd George - soi viguros, cu o capacitate medie de drajonare, are fructe mijlocii sau

mari, conice sau conic-alungite, de culoare roşie închisă cu pruină închisă. Prima recoltă se obţine la

sfârşit de iunie, iar recolta secundară nu se maturează în toţi anii.

Cerinţele zmeurului faţă de factorii de mediu

Page 276: Pomo Logie

279

Căldura. Zmeurul este puţin pretenţios la căldură, găseşte condiţii bune de creştere în zona

colinară şi mai puţin în zona de câmpie. În anii cu geruri mari, degeră vârful tulpinilor anuale, care

sunt mai puţin lemnificate. Zmeurul având o perioadă de vegetaţie lungă nu îşi maturează bine

lemnul în toate toamnele, de aceea în cultură trebuie asigurate condiţii bune pentru maturare după

recoltarea fructelor. Suportă iarna temperaturi scăzute de până la -30°C, fără a pierde mugurii de

rod.

Apa. Faţă de apă zmeurul este mai pretenţios, având nevoie de 800-900 mm precipitaţii. În

zona de câmpie nu se pot obţine rezultate bune fără asigurarea apei prin irigare. Nu suportă seceta şi

nici stagnarea apei în sol.

Lumina. Cerinţele faţă de lumină sunt modeste, natural creşte şi la semiumbră în pădurile

rărite sau în luminişuri. Pentru a obţine recolte de calitate necesită cultivarea pe soluri bine

luminate. În lipsa luminii vegetează greu, nu-şi maturează bine lemnul, diferenţiază puţini muguri

de rod şi producţia este mai mică şi de calitate mai slabă.

Solul. Zmeurul nu este pretenţios faţă de sol, poate valorifica solurile subţiri, scheletice,

dar bine drenate. Dă rezultate foarte bune pe solurile profunde, revene şi bine drenate, bogate în

humus, slab acide (pH 5,6-6,8), cu apa freatică peste un metru adâncime.

Test de autoevaluare

51. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a.Care este importanţa zmeurului?

b.Care sunt particularităţile de creştere?

c.Care sunt cerinţele zmeurului faţă de căldură

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

Page 277: Pomo Logie

280

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

mmm. Care este importanţa economică a zmeurului;

nnn. Care sunt particularităţile de creştere şi fructificare;

ooo. Care sunt cerinţele zmeurului faţă de factorii de mediu.

20.3.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu

Producerea materialului săditor

În prezent, la noi în ţară, înmulţirea zmeurului se face prin drajoni. Materialul iniţial se

produce prin multiplicare meristematică in vitro, pentru al elibera de virusuri.

Specificul înfiinţării şi întreţinerii plantaţiilor de zmeur

Pregătirea terenului se face prin aceleaşi lucrări ca la celelalte specii, iar fertilizarea se face

cu 30-40 t/ha gunoi de grajd, 500-600 kg superfosfat şi 250-300 kg sare potasică.

Prin parcelarea terenului se asigură parcele mici de 0,5-2 ha, iar lungimea rândului nu

trebuie să depăşească 100 m pentru a evita transportul manual pe distanţe mari a lădiţelor cu fructe

la recoltare.

Distanţa de plantare este de 2,5 m între rânduri şi 0,5 m pe rând, pentru lucrarea mecanică

a solului sau distanţa de 1,5 m între rânduri pentru întreţinerea manuală sau hipo. În timp, zmeurul

formează o bandă în lungul rândului, care se menţine lată de 0,5 m. Plantarea se face în gropi sau pe

rigole deschise în lungul rândului. Având tulpinile cu ţesuturi mecanice slab formate, zmeurul

necesită sistem de susţinere. Susţinerea zmeurului se face pe spalier cu 2-3 sârme duble pentru a

uşura lucrările de legare.

Tăierea zmeurului constă în:

- scurtarea tulpinilor anuale care au fructificat în toamnă, care au vârful degerat, sau care

depăşesc lungimea de 1,5 m;

- suprimarea tulpinilor de doi ani care au fructificat;

- suprimarea tulpinilor anuale mai mici de 0,5 m, deoarece sunt vegetative;

- rărirea tulpinilor viguroase la 25-30 cm în cadrul benzii.

Prin tăiere se asigură o bună distribuţie a tulpinilor roditoare în cadrul benzii, rărirea

făcându-se la 15-20 cm, ceea ce revine la circa 18-20 tulpini la metrul liniar de bandă. După

terminarea operaţiei de tăiere, tulpinile rămase se introduc printre sârmele spalierului.

Page 278: Pomo Logie

281

Solul se menţine ca ogor lucrat, altfel drajonii cresc şi împânzesc spaţiul dintre rânduri.

Toamna se execută arătura la 10-12 cm, iar pe perioada de vegetaţie se aplică 4-5 praşile mecanice.

Fertilizarea. Zmeurul are nevoie de cantităţi mari de îngrăşăminte. Fertilizarea se face

periodic cu îngrăşăminte organice şi anual cu îngrăşăminte chimice. Se aplică 150-200 kg azot

fracţionat în trei reprize (toamna, înainte de înflorit şi la creşterea fructelor), 400 kg superfosfat şi

300 kg sare potasică, care se încorporează o dată cu arătura de toamnă.

Irigarea este necesară la zmeur în zona dealurilor joase şi la câmpie, sau în toate zonele,

dacă precipitaţiile sunt insuficiente.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Deşi este o specie rustică zmeurul este afectat de o

serie de boli: antracnoza, pătarea roşie a frunzelor, rugina, făinarea, care pot afecta frunzele cu

efecte negative asupra producţiei; şi dăunători: păduchii de frunze, gândăcelul florilor, gărgăriţa

florilor etc., care afectează în special calitatea fructelor. Se fac tratamente chimice la avertizare

(tabelul 20.1.).

Tabelul 20.1.

Tratamentele chimice recomandate la cultura zmeurului

Fenofaza Agentul patogen Pesticide recomandate

1. Repaus

vegetativ

Păduchele din San

José, ouă de iarnă

Confidor oil 1,5%, Aplaud 0,025 + ulei horticol 0,2%,

Polisulfură de bariu 6%

2. Umflarea

mugurilor

Antracnoză, pătări,

acarieni, afide,

defoliatoare

Turdacupral 0,2%, zeamă bordeleză 0,5% + insecticid:

Sintox 0,2%, Sumi-alpha 0,04%

3. Înfrunzire idem 2 , gărgăriţa

florilor

Tiuran 0,4%, Ziram 0,4%, Konker 0,2%, + insecticide:

Sintox 0,2%, Sinoratox 0,1%, Fastac 0,004%

4. Înălţarea

inflorescenţelor

Făinare, pătări,

antracnoză, gărgăriţa

florilor, gândacul

fructelor

Tiuram 0,4%, Ziram 0,4%, Captadin 0,2% + Metoben

0,1%

+ insecticide: Fastac 0,004%, Decis 0,04%, Ultracid

0,05%

5. Începutul

înfloririi

putregaiul fructelor,

pătări, făinare,

gândacul fructelor

Sumilex 0,1%, Ronilan 0,1%, Rovral 0,1% + Topsin

0,1% sau Metoben 0,1% + insecticid

6. Scuturarea

petalelor

idem 5 Sumilex 0,1%, Rovral 0,1% + Anvil 0,04%, Tilt

0,02% + Zolone 0,2%, Karate 0,02%, Fastac 0,008%

7. La mărimea

normală a

fructelor

Putregaiul fructelor,

făinare, rugină,

pătări,

Ronilan 0,1%, Sumilex 0,1%, Rovral 0,1% + Tilt

0,02%, Anvil 0,04%

8. După recoltare Antracnoză, pătări,

păduchele din San

José

Tiuran 0,4%, Captadin 0,25%, Ziram 0,4% + Applaud

0,05%, Kocide 0,2%.

Maturarea şi recoltarea fructelor de zmeur

Page 279: Pomo Logie

282

Maturarea fructelor se face eşalonat, pe o durată mai mare sau mai mică în funcţie de soi,

pe o perioadă de 25-30 de zile, ceea ce implică şi recoltarea prin mai multe treceri la interval de 2-3

zile. Dacă se întârzie recoltarea fructele mature se scutură foarte uşor. Fructele sunt foarte perisabile

şi de aceea se recoltează direct în ambalaje de expediţie, ambalaje de volum mic (0,5-1 kg) aşezate

în lădiţe. Concomitent cu recoltarea se face şi sortarea. Fructele la maturitatea deplină se desprind

de pe plante fără peduncul şi fără receptacul floral. De la recoltare la valorificare, timpul trebuie să

fie cât mai scurt, altfel deprecierea este ireversibilă. Dacă fructele sunt prerăcite şi depozitate la 0-

1°C pot fi menţinute câteva zile. Pentru o valorificare prin prelucrare la câteva zile, se pot conserva

cu anhidridă sulfurică

Test de autoevaluare

52. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Cum trebuie făcută parcelarea la cultura zmeurului;

b. Care sunt cele mai importante probleme de protecţie fitosanitară

la zmeur?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile producerii materialului săditor;

Particularităţile tehnologiei de cultură a zmeurului;

Particularităţile maturării fructelor;

Recoltarea şi valorificarea fructelor;

Page 280: Pomo Logie

283

20.4.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Frunzele şi tulpinile de zmeur sunt folosite pentru ceaiuri împotriva

diareei, dizenteriei, anginei şi amigdalitei. Fructele sunt folosite în alimentaţie,

compoziţia fructelor de zmeur este complexă, având: 12,6-17,7% substanţă

uscată totală, 4,55-10,6% zahăr, 1,1-3,03% acizi organici (citric, malic,

salicilic), 0,45-2,8% pectină, 3,3% celuloză, vitamina C etc.

b. Zmeurul este un semiarbust (subarbust), la care sistemul radicular este

format dintr-un rizom, din care pornesc rădăcini fibroase, purtătoare de muguri

adventivi. Sistemul radicular este superficial, din mugurii rădăcinilor se

formează lăstari (drajoni) care înrădăcinează, se pot desprinde de planta mamă

şi constituie materialul de plantat.

Partea aeriană este formată din tulpini neramificate, cu lungimea de 1,5-2 m,

tulpini care trăiesc doi ani. În primul an se formează, diferenţiază lateral muguri

micşti, iar în al doilea an fructifică şi apoi se usucă. Planta are o longevitate de

15-20 de ani.

c. Zmeurul este puţin pretenţios la căldură, găseşte condiţii bune de

creştere în zona colinară şi mai puţin în zona de câmpie. În anii cu geruri mari,

degeră vârful tulpinilor anuale, care sunt mai puţin lemnificate. Zmeurul având

o perioadă de vegetaţie lungă nu îşi maturează bine lemnul în toate toamnele, de

aceea în cultură trebuie asigurate condiţii bune pentru maturare după recoltarea

fructelor. Suportă iarna temperaturi scăzute de până la -30°C, fără a pierde

mugurii de rod.

Întrebarea 2.

a. Prin parcelarea terenului se asigură parcele mici de 0,5-2 ha, iar

lungimea rândului nu trebuie să depăşească 100 m pentru a evita transportul

manual pe distanţe mari a lădiţelor cu fructe la recoltare.

b. Deşi este o specie rustică zmeurul este afectat de o serie de boli:

antracnoza, pătarea roşie a frunzelor, rugina, făinarea, care pot afecta frunzele

cu efecte negative asupra producţiei; şi dăunători: păduchii de frunze,

gândăcelul florilor, gărgăriţa florilor etc., care afectează în special calitatea

fructelor

Page 281: Pomo Logie

284

20.5.Lucrarea de verificare nr. 20

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 20.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

100. Care sunt cerinţele zmeurului faţă de apă? 2 p.

101. Cum se comportă zmeurului în procesul înfloririi-polenizării ?

2 p.

102. Cum se face tăierea zmeurului 4 p.

103. Cum se face recoltarea şi valorificarea zmeurei. 2 p.

20.6.Bibliografie minimală

68. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

69. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

70. Hoza D., - Cultura căpşunului, semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi. Editura Elisavaros,

Bucureşti, 2000.

71. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

Page 282: Pomo Logie

285

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 21

CULTURA MURULUI DE GRĂDINĂ

CUPRINS 279

21.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 21 279

21.2. Importanţa, particularităţi biologice, ecologie 279

21.3. Particularităţi tehnologice 281

21.4. Comentarii şi răspunsuri la teste 283

21.5. Lucrare de verificare 284

21.6. Bibliografie minimală 284

Introducere

În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura murului de grădină: importanţă,

origine, areal de cultură, particularităţi biologice, ecologice şi tehnologia de cultură în funcţie de

sistemul adoptat. Se vor prezenta anumite aspecte generale, dar şi particularităţi biologice de care

trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea culturiii, cât mai ales la exploatarea acesteia. Timpul

alocat studiului acestei unităţi este de circa 1 oră.

21.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 21

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi importanţa culturii murului

Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale murului

Să cunoaşteţi cerinţele murului faţă de factorii de mediu

Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură ale murului

21.2.Importanţă, particularităţi biologice, ecologie

Murul se cultivă pentru fructele sale mult apreciate atât în stare proaspătă cât şi prelucrată

în diferite produse: sirop, gem, dulceaţă etc., sau utilizarea în industria dulciurilor. Murele au mai

puţin zahăr decât zmeura (3,5-6%), sunt uşor mai acide şi mai bogate în vitamina C (28,6-40,7

mg%).

Murul fiind destul de rustic se poate cultiva şi cu rol antierozional sau pentru valorificarea

unor terenuri improprii altor culturi agricole.

Page 283: Pomo Logie

286

Murul creşte spontan în Europa şi America de Nord, având un areal mai mic decât

zmeurul. În Europa o bună parte din producţia anuală este obţinută din flora sălbatică şi numai o

mică parte din cea cultivată. Pe suprafeţe mai mari este cultivat în vestul Americii de Nord, unde se

cultivă pe suprafeţe mari.

La noi în ţară, murul de grădină este puţin cultivat, fiind mai sensibil la iernare comparativ

cu zmeurul. Producţia anuală nu depăşeşte 5000 tone, din care o bună parte este obţinută din flora

spontană.

Particularităţi biologice

Murul este un semiarbust care creşte sub formă de liană, formând tulpini de până la 6 m

lungime, cu rudimente de spini ierbacei. Lateral formează o serie de creşteri anticipate ce pot ajunge

la lungimea de 2-3 m. Având ţesuturile mecanice slab dezvoltate nu se autosusţine şi se cultivă

numai pe spalier.

În sol formează un rizom destul de puternic din care se formează anual noi creşteri,

aspectul plantei fiind sub formă de tufă mai grupată decât la zmeur. Diferenţiază muguri de rod din

primul an de viaţă, cu excepţia mugurilor bazali (primii 40-50 cm de tulpină), ceilalţi sunt micşti.

Din aceşti muguri se formează lăstari care poartă terminal inflorescenţe mari, tip corimb. Soiurile

existente în cultură sunt diploide şi autofertile. Înflorirea are loc simultan cu a zmeurului sau mai

târziu cu câteva zile în funcţie de soi. Fructele sunt polidrupe, mari de 5-8 g în funcţie de soi,

formate din mai multe drupeole strâns unite pe receptaculul floral care este parte componentă a

fructului. Culoarea este neagră-violacee strălucitoare. Maturarea fructelor este foarte eşalonată, la

unele soiuri se poate întinde pe o perioadă de peste 2 luni (Thornfree), de la sfârşit de iulie până la

început de octombrie. Recoltarea fructelor se face împreună cu receptaculul floral. Producţia de

fructe se ridică la 5-12 t/ha, iar longevitatea plantaţiilor este de 12-15 ani.

Specii şi soiuri

Speciile cu importanţă în formarea soiurilor cultivate sunt:

Rubus caesius L - murul de câmpie, creşte spontan pe pajişti şi mirişti, târâtor sau agăţător,

este foarte productiv, rezistent la ger şi formează fructe mici negre-vineţii.

Rubus fruticosus L. - murul de pădure (rugul), creşte spontan în zona dealurilor şi la munte,

în luminişurile din pădure, pe liziere, la marginea drumurilor, formează tulpini târâtoare, ramificate

şi fructe mari negre.

Rubus proderus Mull., creşte spontan în zona dealurilor, la marginea pădurilor, formează

tulpini poliedrice, are frunze sempervirescente şi fructe negre.

Soiuri de mur de grădină:

Page 284: Pomo Logie

287

Thornfree - are vigoare mare, o bună capacitate de producţie, dar o eşalonare a maturării

lungă, fructe mari, negre strălucitoare, de formă oblongă.

Black Satin - soi potrivit de viguros, rustic, are fructe mari, dar de consistenţă slabă, formă

conic-alungită, cu eşalonarea maturării pe două luni.

Smoothstem - soi viguros şi productiv, fructe conice, mari, de calitate bună.

Loganberry - soi de vigoare mijlocie, sensibil la factorii de mediu, are fructe mari,

cilindro-conice, roşii-negricioase cu gust de zmeură.

Cerinţele murului faţă de factorii de mediu

Fiind o specie originară din zonele mai calde, este mai pretenţioasă la căldură şi lumină

decât zmeurul. Nu rezistă la temperaturi sub -17°C şi nu trebuie cultivat în astfel de zone deoarece

poate degera partea aeriană. Soiurile ce provin din murul sălbatic sunt mai rezistente la ger.

Faţă de umiditatea solului este mai puţin pretenţios decât zmeurul, are sistemul radicular

mai profund şi poate rezista la perioade scurte de secetă. Pentru rezultate bune cultura se irigă.

Murul valorifică destul de bine o gamă largă de soluri. Se pretează a fi plantat pe terenuri

erodate sau în pantă, subţiri sau cu mult schelet. Pentru producţii mari şi de calitate are nevoie de

soluri profunde, nisipo-argiloase, potrivit de umede.

Test de autoevaluare

53. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a.Care este importanţa murului?

b.Care sunt particularităţile de creştere?

c.Care sunt cerinţele murului faţă de căldură

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

Page 285: Pomo Logie

288

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

ppp. Care este importanţa economică a murulu;

qqq. Care sunt particularităţile de creştere şi fructificare;

rrr. Care sunt cerinţele murului faţă de factorii de mediu.

21.3.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu

Producerea materialului săditor se face preponderent prin marcotaj de vârf sau prin

drajoni. Pentru marcotare, se îngroapă vârful lăstarilor în timpul verii, iar toamna se scot şi se pot

valorifica.

Înfiinţarea plantaţiilor se face la fel ca la zmeur, respectând aceeaşi tehnologie de pregătire

a terenului şi aceleaşi distanţe de plantare. Distanţele de plantare pe rând sunt de obicei de 1-1,5 m,

în funcţie de vigoarea soiurilor. Pentru mur, deoarece este mai viguros, spalierul trebuie să aibă

înălţimea de 2-2,2m şi poate fi cu sârme duble sau simple în funcţie de posibilităţile tehnice de care

se dispune.

Tăierea murului constă în următoarele:

- suprimarea tulpinilor de doi ani care au fructificat;

- suprimarea tulpinilor slabe, debile;

- scurtarea tulpinii principale la 2,2 m şi a anticipaţilor la 20-30 cm;

- normarea tulpinilor în cadrul tufei la 2-4 în funcţie de vigoarea acestora. După tăiere,

obligatoriu tulpinile lăsate se leagă de sârmele spalierului şi se conduc sub formă de evantai.

Întreţinerea solului se face de obicei sub formă de ogor lucrat, pentru a evita extinderea

spre interval a drajonilor. Irigarea şi fertilizarea se fac în funcţie de precipitaţiile care cad şi de

fertilitatea solului.

Protecţia fitosanitară este similară cu cea a zmeurului, cele două specii având aceiaşi agenţi

patogeni (tabelul 21.1.).

Tabelul 21.1.

Tratamentele chimice recomandate la cultura zmeurului

Fenofaza Agentul patogen Pesticide recomandate

1. Repaus

vegetativ

Păduchele din San

José, ouă de iarnă

Confidor oil 1,5%, Aplaud 0,025 + ulei horticol 0,2%,

Polisulfură de bariu 6%

2. Umflarea Antracnoză, pătări, Turdacupral 0,2%, zeamă bordeleză 0,5% + insecticid:

Page 286: Pomo Logie

289

mugurilor acarieni, afide,

defoliatoare

Sintox 0,2%, Sumi-alpha 0,04%

3. Înfrunzire idem 2 , gărgăriţa

florilor

Tiuran 0,4%, Ziram 0,4%, Konker 0,2%, + insecticide:

Sintox 0,2%, Sinoratox 0,1%, Fastac 0,004%

4. Înălţarea

inflorescenţelor

Făinare, pătări,

antracnoză, gărgăriţa

florilor, gândacul

fructelor

Tiuram 0,4%, Ziram 0,4%, Captadin 0,2% + Metoben

0,1%

+ insecticide: Fastac 0,004%, Decis 0,04%, Ultracid

0,05%

5. Începutul

înfloririi

putregaiul fructelor,

pătări, făinare,

gândacul fructelor

Sumilex 0,1%, Ronilan 0,1%, Rovral 0,1% + Topsin

0,1% sau Metoben 0,1% + insecticid

6. Scuturarea

petalelor

idem 5 Sumilex 0,1%, Rovral 0,1% + Anvil 0,04%, Tilt

0,02% + Zolone 0,2%, Karate 0,02%, Fastac 0,008%

7. La mărimea

normală a

fructelor

Putregaiul fructelor,

făinare, rugină,

pătări,

Ronilan 0,1%, Sumilex 0,1%, Rovral 0,1% + Tilt

0,02%, Anvil 0,04%

8. După recoltare Antracnoză, pătări,

păduchele din San

José

Tiuran 0,4%, Captadin 0,25%, Ziram 0,4% + Applaud

0,05%, Kocide 0,2%.

Maturarea şi recoltarea fructelor de zmeur

Maturarea fructelor se face eşalonat, pe o durată mai mare decît la zmeur, în funcţie de soi,

pe o perioadă de 30-60 de zile, ceea ce implică şi recoltarea prin mai multe treceri la interval de 2-3

zile. Fructele la mur sunt mai puţin sensibile la scuturare, sunt însă foarte perisabile şi de aceea se

recoltează direct în ambalaje de expediţie, ambalaje de volum mic (0,5-1 kg) aşezate în lădiţe.

Concomitent cu recoltarea se face şi sortarea. Fructele la maturitatea deplină se desprind de pe

plante fără peduncul. De la recoltare la valorificare, timpul trebuie să fie cât mai scurt, altfel

deprecierea este ireversibilă. Dacă fructele sunt prerăcite şi depozitate la 0-1°C pot fi menţinute

câteva zile. Pentru o valorificare prin prelucrare la câteva zile, se pot conserva cu anhidridă

sulfurică ca şi cele de zmeur.

Test de autoevaluare

54. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Cum trebuie să fie sistemul de susţinere la mur;

b. Care este lungimea de scurtare a ramurilor anticipate?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

Page 287: Pomo Logie

290

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile producerii materialului săditor;

Particularităţile tehnologiei de cultură a murului;

Particularităţile maturării fructelor;

Recoltarea şi valorificarea fructelor;

21.4.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Murul se cultivă pentru fructele sale mult apreciate atât în stare

proaspătă cât şi prelucrată în diferite produse: sirop, gem, dulceaţă etc., sau

utilizarea în industria dulciurilor. Murele au mai puţin zahăr decât zmeura (3,5-

6%), sunt uşor mai acide şi mai bogate în vitamina C (28,6-40,7 mg%).

b. Murul este un semiarbust care creşte sub formă de liană, formând

tulpini de până la 6 m lungime, cu rudimente de spini ierbacei. Lateral formează

o serie de creşteri anticipate ce pot ajunge la lungimea de 2-3 m. Având

ţesuturile mecanice slab dezvoltate nu se autosusţine şi se cultivă numai pe

spalier. În sol formează un rizom destul de puternic din care se formează anual

noi creşteri, aspectul plantei fiind sub formă de tufă mai grupată decât la zmeur.

c. Fiind o specie originară din zonele mai calde, este mai pretenţioasă la

căldură şi lumină decât zmeurul. Nu rezistă la temperaturi sub -17°C şi nu

trebuie cultivat în astfel de zone deoarece poate degera partea aeriană. Soiurile

ce provin din murul sălbatic sunt mai rezistente la ger.

Întrebarea 2.

a. Sistemul de susţinere a murului trebuie să fie mai înalt decât la zmeur,

înălţimea spalierului este de circa 2-2,2 m, cu sârme duble, de obicei, dar poate

fi şi cu sârme simple, caz în care tulpinile şi lăstarii se leagă de sârme. Murul se

poate palisa şi pe alte tipuri de spaliar, pe pergole, sau pe suporţi individuali.

b.Ramurile anticipale ale murului se scurtează la circa 20-30 cm, cele din

jumătatea terminală a tulpinii principale, iar cele din prima parte a lungimii

(circa 1 m) se suprimă deoareec nu au muguri de rod.

Page 288: Pomo Logie

291

21.5.Lucrarea de verificare nr. 21

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 21.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

104. Care sunt caracteristicile de creştere ale murului? 2 p.

105. Cum se comportă murul în procesul de înflorire-polenizare ? 2

p.

106. Murul are nevoie de susţinere? De ce? 2 p.

107. Care sunt problemele fitosanitare ale murului? 2p.

108. Cum se face recoltarea şi valorificarea murelor. 2 p.

21.6.Bibliografie minimală

72. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

73. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

74. Hoza D., - Cultura căpşunului, semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi. Editura Elisavaros,

Bucureşti, 2000.

75. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 22

CULTURA COACĂZULUI

CUPRINS 285

22.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 22 285

22.2. Importanţa, particularităţi biologice, 285

22.3. Ecologie şi particularităţi tehnologice 288

22.4. Comentarii şi răspunsuri la teste 291

22.5. Lucrare de verificare 292

Page 289: Pomo Logie

292

22.6. Bibliografie minimală 292

Introducere

În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura coacăzului: importanţă, origine,

areal de cultură, particularităţi biologice, ecologice şi tehnologia de cultură în funcţie de sistemul

adoptat. Se vor prezenta anumite aspecte generale, dar şi particularităţi biologice de care trebuie să

se ţină seama atât la înfiinţarea culturiii, cât mai ales la exploatarea acesteia. Timpul alocat studiului

acestei unităţi este de circa 2 oră.

22.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 22

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi importanţa culturii coacăzului

Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale coacăzului

Să cunoaşteţi cerinţele coacăzului faţă de factorii de mediu

Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură ale coacăzului

22.2.Importanţă, particularităţi biologice, ecologie

Coacăzul este unul dintre cei mai răspândiţi arbuşti în cultură în ţara noastră. Există în

cultură două specii: coacăzul negru care are gust şi miros foxat şi fructe negre şi coacăzul roşu, care

poate avea fructe roşii sau albe. Sunt specii rustice, cu potenţial mare de producţie, iar fructele au o

multitudine de întrebuinţări. Coacăzele negre sunt cele mai bogate fructe în vitamina C 100-316

mg%, având în compoziţia chimică şi alte componente importante: protide 0,9 g%, glucide 10-14

g%, 2,5-3,5% acizi organici, tanin 0,29-0,51%, antociani, flavone, potasiu 872 mg%, Mg, Ca, P, Cl,

Na etc. Fructele se folosesc pentru prepararea sucurilor, siropurilor, lichiorurilor, dulceţei,

compoturilor, peltelei, marmeladei, vinurilor tonice etc. Din fructe, frunze şi ramuri, se prepară ceai

cu efecte calmante şi medicamente pentru afecţiuni gastrointestinale şi cardiace.

Coacăzul creşte spontan în zona colinară şi de munte din Europa, nord-estul Asiei şi în

America de Nord. Producţia mondială se ridică la circa 583000 t din care cea mai mare parte se

obţine în Europa 374000 t, urmată de CSI 180000 t şi cantităţi mici se obţin în alte zone.

Din Europa ţările mari cultivatoare sunt: Polonia 162000 t, Germania 90000 t, Norvegia

18000 t, Franţa 13000, Austria 16000 t, Cehia 25000 t, Anglia 19000 t etc.

Page 290: Pomo Logie

293

La noi în ţară coacăzul este cultivat pe circa 2300 ha, din care circa 800 ha cultură

intercalată, iar producţia de fructe se ridică la circa 3300 tone. Producţii mai mari se obţin în Argeş,

Mehedinţi, Maramureş, Suceava, Prahova, Mureş, Sălaj, Dâmboviţa etc.

Particularităţi biologice

Coacăzul are un sistem radicular relativ superficial (până la 30-40 cm), foarte ramificat, cu

multe rădăcini subţiri, fibroase. Pe rădăcini formează micorize. Coacăzul roşu înrădăcinează mai

profund decât coacăzul negru.

Partea aeriană creşte sub formă de tufă cu înălţimea de 1,5-2 m, care este formată din mai

multe tulpini (16-20) de vârste diferite. Coacăzul roşu este de vigoare mai mică decât cel negru,

are mugurii mai mici şi aşezaţi grupat pe ramură, în timp ce coacăzul negru este viguros, are

muguri mari, dispuşi relativ echidistant pe ramură. Ramurile în contact cu solul emit foarte uşor

rădăcini, pe această însuşire se bazează înmulţirea prin butaşi sau marcotaj. Fructifică pe ramuri

lungi şi buchete. Coacăzul are muguri vegetativi, micşti şi floriferi. Din mugurii micşti se

formează rozete de frunze şi inflorescenţe, iar din cei floriferi numai inflorescenţe. Ambele

specii au florile şi fructele grupate în raceme. La coacăzul negru, inflorescenţele sunt mai mici,

răsfirate cu 6-11 bace, iar la coacăzul roşu, inflorescenţele sunt aproape cilindrice şi cu mai

multe bace.

Înflorirea este mai timpurie la coacăzul negru, în prima parte a lunii aprilie şi la circa 10-15

zile urmează coacăzul roşu şi se eşalonează pe o perioadă de circa 3 săptămâni la coacăzul roşu şi

12-15 zile cel negru. La coacăzul negru înflorirea are loc simultan cu înfrunzirea iar la cel roşu

înflorirea precede înfrunzirea. Soiurile de coacăz roşu sunt autofertile, în timp ce la coacăzul negru

sunt soiuri autosterile (Goliath, Uriaş de Boskoop, Negre Silver), parţial autofertile (Baldwin) şi

autofertile (Negre Lee, Costwold cros, Daniel de Septembrie). Polenizarea este entomofilă şi

indiferent de tipul soiului, polenizarea încrucişată asigură o mai bună legare a fructelor.

Maturarea fructelor începe din decada a treia a lunii iunie şi durează până la începutul lunii

august.

Intrarea pe rod se face din anul 2-3 de la plantare, iar potenţialul de producţie este de 5-8

t/ha la coacăzul negru şi 10-12 t/ha la cel roşu. Longevitatea plantaţiei este de circa 15 ani, iar a

tulpinilor în cadrul tufei de 5-6 ani.

Specii şi soiuri

Rol important în formarea soiurilor de coacăz au avut speciile:

Ribes rubrum L - coacăzul roşu, creşte în centrul şi nordul Europei, nord-estul Asiei, iar la

noi în pădurile şi poienile din locurile mai pietroase.

Ribes vulgare Lam - coacăzul obişnuit, creşte spontan în Munţii Alpi şi Pirinei şi în

regiunile muntoase din Belgia şi Anglia.

Ribes petreum Wulf - coacăzul de stâncă, creşte spontan în Munţii Alpi, Pirinei, Carpaţi, în

zona Balcanilor, în Caucaz, în locurile stâncoase. Este rezistent la ger, secetă şi antracnoză.

Page 291: Pomo Logie

294

Ribes nigrum L. - coacăzul negru (casis), creşte spontan în Europa şi Asia, iar la noi prin

păduri şi tufărişurile din zona dealurilor.

Ribes americanum Mill. - coacăzul negru american, se găseşte în America de Nord, este mai

rezistent la boli decât coacăzul roşu.

Soiuri de coacăz negru

Negre mari - soi foarte viguros, are ciorchini aproape cilindrici, cu 8-10 bace de mărime

mijlocie, cu pulpă verzuie şi gust foxat.

Record - soi foarte viguros, rustic şi foarte precoce, cu inflorescenţele scurte şi răsfirate şi

gustul slab foxat.

Costwold cros - soi timpuriu, viguros, cu inflorescenţe lungi şi bace mari, gust slab foxat.

Negre Lee - soi semitimpuriu, de vigoare mijlocie, foarte productiv, cu inflorescenţe scurte,

bace mijlocii care cad la maturitate, pulpa roşie negricioasă, aromată.

Joseni 17 - are vigoare mare, ciorchini mijlocii, cu 5-10 bace, aromate, foarte apreciat

pentru industrie.

Soiuri de coacăz roşu

Abundent - soi de vigoare mijlocie, cu bace de culoare roşie-vie, apreciat pentru consum

sau industrializare.

Productivul lui Fay - are tufa de vigoare slabă, cu inflorescenţe lungi şi laxe, formate din 9-

15 bace, roşii, cărnoase apreciate pentru masă sau industrializare.

Roşu timpuriu - soi foarte viguros, cu ciorchini compacţi şi bace foarte variabile ca

mărime, mult apreciat pentru industrializare.

Roşii de Versailles - are vigoare mijlocie, cu inflorescenţe mijlocii, cu bace roşii, cărnoase,

bune pentru masă şi industrializare.

Mărgăritar - soi de vigoare mijlocie, cu ciorchini lungi, cu bace galbene-aurii, cu epicarpul

transparent, bune pentru masă sau industrializare.

Test de autoevaluare

55. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a.Care este importanţa coacăzului?

b.Cum se comportă coacăzul în procesul infloririi-polenizării?

Page 292: Pomo Logie

295

c. Care sunt particularităţile de fructificare

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

sss. Care este importanţa economică a coacăzului;

ttt. Care sunt particularităţile de creştere;

uuu. Care sunt particularităţile de fructificare.

22.3.Cerinţele faţă de factorii de mediu si tehnologia de cultură

Căldura. Faţă de căldură cerinţele sunt modeste, reuşind foarte bine în zonele cu

temperatura medie de 7,5-8,5°C. Iarna suportă temperaturi de -30°C, iar florile deschise suportă

până la -5°C. Coacăzul roşu este ceva mai rezistent decât coacăzul negru. Temperatura optimă din

perioada de vegetaţie este de 17-18°C. Pragul biologic la care porneşte în vegetaţie este de 6°C. Nu

suportă temperaturile ridicate (peste 30°C) din timpul verii.

Apa. Coacăzul este pretenţios faţă de apă, având nevoie de cel puţin 700 mm precipitaţii,

fără să suporte excesul. Coacăzul negru este mai pretenţios decât cel roşu.

Lumina. Pretenţiile faţă de lumină sunt mici, ceea ce permite cultura intercalată a

coacăzului în plantaţiile tinere a speciilor de talie mare. Deşi suportă semiumbra, rezultate bune se

obţin în cultură pură şi în plină lumină. În cadrul speciei, soiurile cu fructe albe sunt mai

pretenţioase, iar cele cu fructe negre mai puţin pretenţioase.

Solul. Coacăzul dă rezultate bune pe solurile fertile, profunde, cu textură argilo-lutoasă,

argilo-nisipoasă, bogate în materie organică, cu drenaj corespunzător şi conţinut redus în săruri. Pot

valorifica şi solurile subţiri, cu apa freatică la peste 1,2 m adâncime, cu pH-ul de 5-6,5 la cel roşu şi

6-7 la cel negru.

Producerea materialului săditor se face exclusiv pe cale vegetativă, prin butaşi, despărţirea

tufei, marcotaj şi mai puţin prin altoire sau microînmulţire in vitro. Dintre cele două specii, coacăzul

roşu înrădăcinează mai greu decât cel negru.

Înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor. Coacăzul se poate planta cu succes în aliniamente la

capătul rândurilor de pomi, ca aliniament în lungul drumurilor şi zonelor de întoarcere, unde are şi

efect decorativ, formând un gard viu destul de aspectuos, sau în cultură pură, pe terenul cu profil

subţire, pe anumite clinuri sau parcele mici cu delimitare naturală etc. Pregătirea terenului se face

Page 293: Pomo Logie

296

prin desfundare, fertilizare şi mărunţirea solului. Plantarea se face toamna sau primăvara în gropi de

30/30 cm, la distanţa de 3 m între rânduri şi 1-1,2 m pe rând pentru întreţinerea mecanizată a solului

sau 1,5 m între rânduri şi 1 m pe rând la întreţinerea manuală. Se acordă atenţie la manipularea

materialului săditor, care are micoriză şi este foarte sensibil la vânt şi soare. Se asociază mai multe

soiuri în parcele, plantate în benzi alternative. Formarea tufei are loc în primii 3-4 ani, când

producţia este mică.

Tăierea de formare constă în scurtarea unor tulpini anuale în cepi pentru a stimula creşterea,

normarea tulpinilor în tufă, câte 3-4 din fiecare an şi transferarea creşterii sau înlăturarea tulpinilor

prea aplecate spre interval, pe ramuri anuale cu poziţie spre verticală.

Tăierea de fructificare trebuie făcută anual, pentru a rări tulpinile în tufă. Constă în alegerea

a 3-4 tulpini anuale, viguroase de înlocuire, suprimarea tulpinilor cu vârstă de peste 5 ani, care sunt

epuizate, transferarea creşterii tulpinilor aplecate, pe ramificaţii anuale cu poziţie verticală,

suprimarea tulpinilor anuale de vigoare slabă. Dacă tufa este de vigoare mică şi nu are cel puţin 16-

20 de tulpini, se scurtează 3-4 ramuri anuale în cepi de 2-3 muguri pentru a stimula creşterea. Nu se

recomandă scurtarea ramificaţiilor multianuale în lemn de un an, deoarece acesta fructifică. La

soiurile viguroase se pot simplifica tulpinile multianuale, prin reducţia lor la o ramificaţie anuală

viguroasă.

Întreţinerea solului se realizează prin lucrarea repetată a intervalului şi a unei benzi în

lungul rândului sau înierbarea intervalului la coacăzul în ogor propriu. Deoarece coacăzul se cultivă

în zone cu precipitaţii suficiente înierbarea dă rezultate bune, reduce foarte mult eroziunea, iar iarba

se poate folosi pentru furajarea animalelor. Dă rezultate bune erbicidarea totală dacă terenul nu este

predispus la eroziune sau pe rând. În multe plantaţii, dacă nu sunt bine întreţinute se instalează

pirul, care debilitează plantele şi datorită creşterii sub formă de tufă este greu de distrus prin lucrări

mecanice.

Fertilizarea se face în funcţie de fertilitatea terenului, de obicei periodic, cu gunoi de grajd,

potasiu şi fosfor şi anual cu azot.

Irigarea se aplică numai dacă sunt perioade de secetă, prin udarea de 2-3 ori a culturii cu

250-350 m3

apă/ha.

Bolile mai periculoase sunt: făinarea, antracnoza, rugina, iar dintre dăunătorii: păduchi de

frunze, păianjeni, sfredelitorul tulpinilor se combat prin 6-8 tratamente în funcţie de gradul şi

intensitatea atacului (tabelul 33).

Recoltarea fructelor se face la maturitatea de consum, când bacele de la vârful

inflorescenţei au ajuns în faza de pârgă, prin desprinderea inflorescenţelor şi aşezarea lor în

ambalaje de mică capacitate, de până la 5 kg. Având o maturare eşalonată, recoltarea se face prin

mai multe treceri la interval de 4-5 zile sau la o trecere.

Page 294: Pomo Logie

297

Tabelul 22.1.

Tratamente recomandate la cultura coacăzului

Fenofaza Agentul patogen Pesticidele recomandate

1. Repaus

vegetativ

Păduchele din San José,

ouă de afide, acarieni,

defoliatoare

Oleoekalux 1,5%, Applaud 0,025% + ulei horticol

0,2%, Polisulfură de bariu 6%

2. Umflarea

mugurilor

Acarieni, ouă hibernante Polisulfură de bariu 1%, Turdacupral 0,4%

3. La înfrunzire Antracnoză, făinare,

acarieni, afide

Topsin M 0,1%, Metoben 0,1%, Captadin 0,25% +

Neoron 0,1%, Danirun 0,06%, Nissorun 0,04%

4. La apariţia

inflorescenţelor

Antracnoză, făinare,

sfredelitor, defoliatoare

Topsin M 0,1%, Metoben 0,1%, Karathane 0,2%,

Saprol 0,12%, Rubigan 0,04% + Sintox 0,2%,

Mospilan 0,02%, Victenon 0,05%

5. La extensia

inflorescenţelor

idem 4 alte combinaţi de pesticide pentru a nu crea

rezistenţă

6. La înflorire Antracnoză, făinare,

rugină, defoliatore,

sfredelitor

Topaz 0,1%, Tilt 0,02%, Anvil 0,04%, Dithane M

0,2%, Nissorun 0,05%, Zolone 0,2%, Karate

0,02%, Fastac 0,08%

7. La atingerea

mărimii normale a

fructului

idem 4 + păduchele din

San José

Tilt 0,02%, Topaz 0,05%, Applaud 0,05%, Actelic

0,2%, Decis 0,05%

8. După recoltare idem 7 Captadin 0,25%, Ziram 0,4% + Carbetox 0,5%,

Applaud 0,05% + Nissorun 0,04%, Danirun 0,06%

Recoltarea se poate face şi mecanizat cu ajutorul unor combine care încalecă rândul, are

organele active din cauciuc şi scutură bacele pe prelate, de unde le ridică cu ajutorul unor elevatoare

şi le încarcă în ambalaje.

Page 295: Pomo Logie

298

Test de autoevaluare

56. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Care sunt cerinţele coacăzului faţă de temperatură şi apă;

b. Cum se face tăierea coacăzului?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile producerii materialului săditor;

Particularităţile tehnologiei de cultură a murului;

Particularităţile maturării fructelor;

Recoltarea şi valorificarea fructelor;

22.4.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Coacăzele negre sunt cele mai bogate fructe în vitamina C 100-316

mg%, având în compoziţia chimică şi alte componente importante: protide 0,9

g%, glucide 10-14 g%, 2,5-3,5% acizi organici, tanin 0,29-0,51%, antociani,

flavone, potasiu 872 mg%, Mg, Ca, P, Cl, Na etc. Fructele se folosesc pentru

prepararea sucurilor, siropurilor, lichiorurilor, dulceţei, compoturilor, peltelei,

marmeladei, vinurilor tonice etc. Din fructe, frunze şi ramuri, se prepară ceai cu

efecte calmante şi medicamente pentru afecţiuni gastrointestinale şi cardiace.

b. La coacăzul negru înflorirea are loc simultan cu înfrunzirea iar la cel

roşu înflorirea precede înfrunzirea. Soiurile de coacăz roşu sunt autofertile, în

timp ce la coacăzul negru sunt soiuri autosterile (Goliath, Uriaş de Boskoop,

Negre Silver), parţial autofertile (Baldwin) şi autofertile (Negre Lee, Costwold

cros, Daniel de Septembrie). Polenizarea este entomofilă şi indiferent de tipul

soiului, polenizarea încrucişată asigură o mai bună legare a fructelor.

c. Ambele specii au florile şi fructele grupate în raceme. La coacăzul

negru, inflorescenţele sunt mai mici, răsfirate cu 6-11 bace, iar la coacăzul

Page 296: Pomo Logie

299

roşu, inflorescenţele sunt aproape cilindrice şi cu mai multe bace.

Întrebarea 2.

a. Faţă de căldură cerinţele sunt modeste, reuşind foarte bine în zonele

cu temperatura medie de 7,5-8,5°C. Iarna suportă temperaturi de -30°C, iar

florile deschise suportă până la -5°C. Coacăzul roşu este ceva mai rezistent

decât coacăzul negru. Temperatura optimă din perioada de vegetaţie este de 17-

18°C. Pragul biologic la care porneşte în vegetaţie este de 6°C. Nu suportă

temperaturile ridicate (peste 30°C) din timpul verii. Coacăzul este pretenţios

faţă de apă, având nevoie de cel puţin 700 mm precipitaţii, fără să suporte

excesul. Coacăzul negru este mai pretenţios decât cel roşu.

b. Tăierea de fructificare trebuie făcută anual, pentru a rări tulpinile în tufă.

Constă în alegerea a 3-4 tulpini anuale, viguroase de înlocuire, suprimarea

tulpinilor cu vârstă de peste 5 ani, care sunt epuizate, transferarea creşterii

tulpinilor aplecate, pe ramificaţii anuale cu poziţie verticală, suprimarea

tulpinilor anuale de vigoare slabă. Dacă tufa este de vigoare mică şi nu are cel

puţin 16-20 de tulpini, se scurtează 3-4 ramuri anuale în cepi de 2-3 muguri

pentru a stimula creşterea.

22.5.Lucrarea de verificare nr. 22

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 22.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

109. Care sunt caracteristicile de creştere ale coacăzului? 2 p.

110. Cum se comportă coacăzul în procesul de înflorire-polenizare ?

2 p.

Page 297: Pomo Logie

300

111. Care sunt diferenţele morfologice dintre coacăzul negru şi cel

roşu 2 p.

112. Care sunt distanţele de ploantare şi modul de conducere a

coacăzului? 2p.

113. Cum se face recoltarea şi valorificarea coacăzelor. 2 p.

22.6.Bibliografie minimală

76. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

77. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

78. Hoza D., - Cultura căpşunului, semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi. Editura Elisavaros,

Bucureşti, 2000.

79. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 24

CULTURA AFINULUI

CUPRINS 299

24.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 24 299

24.2. Importanţa, particularităţi biologice, ecologie 299

24.3. Particularităţi tehnologice 302

24.4. Comentarii şi răspunsuri la teste 304

24.5. Lucrare de verificare 305

24.6. Bibliografie minimală 305

Introducere

În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura afinului: importanţă, origine,

areal de cultură, particularităţi biologice, ecologice şi tehnologia de cultură în funcţie de sistemul

adoptat. Se vor prezenta anumite aspecte generale, dar şi particularităţi biologice de care trebuie să

se ţină seama atât la înfiinţarea culturiii, cât mai ales la exploatarea acesteia. Timpul alocat studiului

acestei unităţi este de circa 1-1,5 ore.

24.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 24

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi importanţa culturii afinului

Page 298: Pomo Logie

301

Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale afinului

Să cunoaşteţi cerinţele afinului faţă de factorii de mediu

Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură ale afinului

24.2.Importanţă, particularităţi biologice, ecologie

Cultura afinului prezintă interes din ce în ce mai mare, datorită valorii alimentare şi

farmaceutice a fructelor şi plantei. Afinele conţin (la 100 g): zahăr (7-15%), substanţe tanoide (0,3-

0,5%), substanţe proteice (0,8-1,1%), substanţe pectice (0,35-0,49%), acizi organici: citric (0,9%),

malic, tartric, benzoic; antociani, elemente minerale, vitamina C 18,1 mg%, vitamina A 0,15 mg%,

vitamina PP 0,2 mg%, vitamina B1 0,02 mg%, vitamina B2 0,02 mg% etc. Sunt folosite ca fructe de

masă sau ca materie primă pentru industrie: dulceaţă, jeleu, afinată, lichior etc. Fructele uscate se

folosesc pentru prepararea ceaiurilor folosite în boli digestive. Lăstarii şi frunzele se folosesc în

medicină pentru extragerea hidrochinonei, vaccininei, arbutozei, ericolinei, folosite în afecţiunile

pancreasului, bilei, afecţiuni gastrice sau stări anemice.

Afinul este un arbust care reuşeşte bine în zona dealurilor înalte, pe soluri acide, improprii

altor culturi, are rol important în combaterea eroziunii solului, iar fructele sale pot constitui obiectul

comerţului exterior.

Afinul spontan este răspândit între paralele de 45 şi 71°, în Asia, Europa şi America de

Nord, unde creşte în zona înaltă, chiar pe golurile alpine, pe soluri acide. Afinul cultivat este

originar din America de Nord, unde se cultivă peste 10000 ha. Pe plan mondial, ţări mari

producătore de afine sunt SUA, Canada şi Germania.

În ţara noastră afinul de cultură a fost introdus în anii ' 70, iar în prezent se cultivă pe

circa 150 de ha şi se produc circa 300 t fructe. Cultura este mai extinsă în Argeş (Bilceşti,

Băiculeşti), Suceava (Todireşti), Sibiu (Făgăraş), Maramureş (Coltău) etc.

Particularităţi biologice

Afinul de cultură creşte sub formă de arbust cu înălţimea de 1,5-2,5 m, cu numeroase

tulpini formate din zona coletului. Are un ritm lent de creştere în primii ani, este precoce,

fructificând din anul doi de viaţă. Înfloreşte în luna mai, eşalonat pe circa 30 de zile. Florile sunt

hermafrodite, grupate în raceme, iar soiurile autofertile. Formează un sistem radicular superficial,

bine ramificat, destul de sensibil la apă. Producţie economică se obţine din anul 5 de la plantare, iar

potenţialul de producţie se ridică la 3-4,5 t/ha.

Specii şi soiuri

Din genul Vaccinium, fac parte circa 200 de specii, dar dintre acestea numai unele au

importanţă mai mare:

Page 299: Pomo Logie

302

Vaccinium myrtillus L. - afinul negru, este o specie întâlnită în Europa, Asia Mică, Caucaz,

Siberia, care creşte în luminişurile din pădurile de conifere şi foioase, pe solurile lipsite de calciu,

fructele ajungând la maturitate în iulie-august.

Vaccinium vitis-idaea L. - afinul roşu, creşte pe solurile acide, nisipoase şi bogate în

humus din Europa, Siberia şi Japonia, urcând până la altitudinea de 3000 m.

Vaccinium uliginosum L. - afinul vânăt - este o specie foarte longevivă, care formează

plante cu talie de până la 70 cm.

Vaccinium lamarkii Camp. - afinul pitic, este o specie tetraploidă, originară din nord-estul

Statelor Unite şi Canada. Formează plante de circa 15-45 cm, cu fructe albăstrui, timpurii, dulci şi

cu diametrul de 5-7 mm.

Vaccinium corymbosum L. - afinul gigant, este o specie tetraploidă, care creşte în SUA şi

Canada, preferă locurile umede şi este rezistentă la ger. Înălţimea plantelor este de 1-4,5 m, creşte

sub formă de tufă, formează fructe mari, sferice cu maturarea eşalonată.

Principalele soiuri din sortiment sunt:

Bluecrop - soi de vigoare mare, formează o tufă erectă, este foarte productiv, rustic,

formează fructe mari, sferice de culoare albastră deschis, de calitate bună sau foarte bună. Soiul este

rezistent la secetă şi ger, fructele rezistă bine la crăpare.

Bluray - soi viguros, cu tufă erectă, cu capacitate mare de producţie, formează fructe mari,

sferice, albastre închis, de calitate bună, rezistente la crăpare şi transport.

Coville - soi foarte viguros, formează o tufă răsfirată, este productiv, formează

inflorescenţe laxe, fructe foarte mari, sferice, de culoare neagră şi calitate foarte bună.

Ivanhoe - are vigoare mare, tufă erectă, este productiv, formează inflorescenţe răsfirate,

fructe foarte mari, sferice, albastre deschis de calitate foarte bună.

Herma 1 - are vigoare mare, tufă erectă, este productiv, fructele sunt mari, sferice, de

culoare albastră, au calitate bună şi sunt rezistente la manipulare şi transport

Herma 2 - are vigoare mijlocie, formează tufă compactă, este productiv, fructul mare,

sferic, de culoare albastră şi calitate foarte bună, rezistent la transport.

Burlington - este soi viguros, cu tufă erectă, formează inflorescenţe mari şi compact,

fructe mijlocii de culoare albastră-deschis, de calitate bună, rezistente la transport.

Cerinţele afinului faţă de factorii de mediu.

Căldura. Temperatura nu constituie un factor limitativ, reuşeşte bine în cultură până la -

20°C, dar este sensibil la îngheţul de revenire din primăvară şi la îngheţurile timpurii din toamnă.

Pentru diferenţierea mugurilor de rod, are nevoie de 800 ore de frig la temperatura de 4°C, iar

pentru fructificare de o sumă a gradelor de temperatură în jur de 2700°C. Pragul biologic este în jur

Page 300: Pomo Logie

303

de 4°C şi are nevoie de o perioadă de vegetaţie lungă, de 210-220 zile. Nu suportă temperaturile

ridicate şi arşiţa din timpul verii.

Apa. Este o specie pretenţioasă faţă de apă. Are nevoie de 800-1000 mm precipitaţii anual,

sau apă din irigare. Nu suportă seceta prelungită, care afectează creşterea, fructificarea şi

diferenţierea mugurilor de rod.

Lumina. Deşi suportă semiumbra, pentru producţii mari are nevoie de lumină suficientă,

cerând expoziţii favorabile.

Solul. Solul constituie un factor limitativ, deoarece preferă solurile acide (4,2-4,8), bine

drenate, bogate în humus, profunde şi cu structură bună. Pentru corectarea reacţiei solului, în afara

arealului natural, se foloseşte turbă acidă sau mulci de conifere, adăugate la groapă, la plantare, sau

pe toată suprafaţa. Îngrăşămintele chimice folosite vor fi cu precădere sulfaţii.

Test de autoevaluare

57. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a.Care este importanţa afinului?

b.Care sunt particularităţile de fructificare a afinului?

c. Care este factorul limitativ pentru cultura afinului

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

vvv. Care este importanţa afinului;

www. Care sunt particularităţile de creştere şi fructificare;

xxx. Care sunt cerinţele faţă de factorii de mediu.

24.3.Particularităţi tehnologice

Producerea materialului săditor este destul de dificilă, deoarece procentul de înrădăcinare

este scăzut. Se practică atât butăşirea în uscat cât şi cea în verde, folosind butaşi semilemnificaţi,

care sunt forţaţi pe platforme de înrădăcinare, folosind substraturi acide, în condiţii de ceaţă

Page 301: Pomo Logie

304

artificială şi tratamente bazale cu substanţe stimulatoare. Butaşii în uscat se confecţionează din

ramuri anuale recoltate toamna după căderea frunzelor, stratificate la 1-5°C până primăvara.

Lungimea butaşilor este de 10-12 cm, cu 3-5 muguri şi se execută în martie-aprilie. Dacă ramurile

au muguri floriferi aceştia se suprimă. Înrădăcinarea se execută în răsadniţe sau pe paturi de

înrădăcinare, la 22-24°C, într-un amestec format din turbă şi nisip 1:1. Procesul de înrădăcinare

începe în luna iunie, iar scoaterea butaşilor din substrat are loc în primăvara următoare.

Butăşirea în verde dă rezultate mai bune cu 30-40% faţă de butăşirea în uscat. Butaşii se

execută din lăstari în creştere, care au baza semilemnificată. Lungimea butaşilor este de 10 cm, se

înlătură 2-3 frunze bazale, se lasă 2 frunze terminale la care se reduce limbul la jumătate. Baza

butaşului se introduce 5-6 cm în substratul de înrădăcinat. Se menţin condiţii de ceaţă artificială, se

asigură aerisirea, protecţia împotriva putregaiului, se fac fertilizări foliare, iar după înrădăcinare se

călesc.

Marcotajul, despărţirea tufelor şi altoirea pot fi folosite pentru producerea materialului

săditor, dar în practică sunt puţin folosite.

Înfiinţarea plantaţiilor de afin. Afinul se plantează în zone bine delimitate, unde se asigură

condiţii bune de creştere. Se foloseşte material săditor cu înălţimea de cel puţin 30-40 cm, cu

rădăcini bine formate, dacă este posibil să fie la ghivece pentru a se planta cu bal de pământ cu tot.

Distanţele de plantare se corelează cu vigoarea soiurilor şi sunt de 3-4 m între rânduri şi 1-2 m între

plante pe rând.

Pentru a obţine fructe de calitate superioară se asociază 3-4 soiuri în parcelă pentru a se

putea poleniza reciproc.

Conducerea afinului se face ca tufă, eventual aplatizată la soiurile mai viguroase. În

perioada de tinereţe, se scurtează creşterile anuale în cepi pentru a stimula creşterea şi formarea

tufei, iar la plantele mature se menţine un echilibru între tulpini de vârste diferite, pentru asigurarea

unui potenţial de producţie relativ constant. Producţiile cele mai bune şi de calitate se obţin pe

tulpinile de 2-5 ani.

Prin tăiere, se poate controla cantitatea de fructe şi mărimea acestora. Dacă tufele se taie

mai sever, scurtând ramurile lungi de rod, se obţin fructe mai mari şi mai timpurii, dar producţia

este mai mică, iar dacă tăierea constă numai în normarea tulpinilor, cu suprimarea celor bătrâne,

producţia este mai mare, ceva mai tardivă şi cu o eşalonare mai mare a maturării.

Întreţinerea solului cea mai convenabilă afinului este sub formă de ogor lucrat, eventual

cultivat în plantaţia tânără. Adâncimea de lucru a solului nu trebuie să depăşească 8-12 cm,

deoarece rădăcinile afinului sunt destul de aproape de suprafaţa solului. Se pot folosi şi erbicide:

Goal, Simazin, Topic, aplicate preemergent pentru a controla mai bine buruienile.

Page 302: Pomo Logie

305

Rezultate bune se obţin şi cu mulcirea plantelor cu rumeguş de conifer, turbă acidă, litieră

de conifere sau de stejar, frunze sau paie tocate, aplicate în strat de 10-15 cm. După un sezon de

vegetaţie aceste resturi vegetale se pot încorpora cu efecte favorabile asupra însuşirilor solului.

Fertilizarea se face cu azot şi localizat în plantaţiile tinere pentru a stimula creşterea, iar în

cele mature se poate folosi cu succes compostul de resturi vegetale, scoarţă de răşinoase, litieră de

conifere sau răşinoase, turbă, etc., care menţin şi reacţia acidă a solului. Îngrăşămintele chimice se

aplică anual câte 200-300 kg superfosfat şi 100-150 kg sare potasică o dată cu arătura de toamnă,

iar azotul 200-250 kg sub formă de sulfat de amoniu, se aplică în două etape, la pornirea în

vegetaţie şi după înflorit.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Nu există deocamdată boli specifice periculoase,

care să creeze probleme cultivatorilor. Se pot întâlni atacuri de putregai cenuşiu, sau cancerul

tulpinii, iar dintre dăunători gărgăriţa mugurilor, insecte defoliatoare, care se combat prin 2 stropiri

în repaus şi 2-3 în perioada de vegetaţie.

Maturarea şi recoltarea fructelor

Maturarea fructelor se eşalonează din a doua jumătate a lunii iulie, până în septembrie,

ceea ce impune recoltarea în 4-5 reprize la interval de 5-6 zile. Fructele mature au culoarea

specifică soiului, epicarpul este elastic, iar gustul este caracteristic. Se recoltează manual fructele

destinate consumului, în scafe de 0,5-1 kg, sau lădiţe de 3-5 kg. Lădiţele se aşează la umbră până ce

se transportă din plantaţie, apoi se trec la rece sau se valorifică. Recoltarea mecanizată nu se poate

face datorită eşalonării maturării fructelor.

Test de autoevaluare

58. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Ce probleme pune producerea materialului săditor la afin ?

b. În ce constă butăşirea în verde la afin;

c. Se poate utiliza mulcirea solului la cultura de afin?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

Page 303: Pomo Logie

306

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile producerii materialului săditor;

Particularităţile tehnologiei de cultură a afinului;

Particularităţile maturării şi recoltării fructelor;

24.4.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Afinele conţin (la 100 g): zahăr (7-15%), substanţe tanoide (0,3-

0,5%), substanţe proteice (0,8-1,1%), substanţe pectice (0,35-0,49%), acizi

organici: citric (0,9%), malic, tartric, benzoic; antociani, elemente minerale,

vitamina C 18,1 mg%, vitamina A 0,15 mg%, vitamina PP 0,2 mg%, vitamina

B1 0,02 mg%, vitamina B2 0,02 mg% etc. Sunt folosite ca fructe de masă sau ca

materie primă pentru industrie

b. Afinul înfloreşte în luna mai, eşalonat pe circa 30 de zile. Florile

sunt hermafrodite, grupate în raceme, iar soiurile autofertile. Formează un

sistem radicular superficial, bine ramificat, destul de sensibil la apă. Producţie

economică se obţine din anul 5 de la plantare, iar potenţialul de producţie se

ridică la 3-4,5 t/ha.

c. Solul constituie factor limitativ, deoarece preferă solurile acide (4,2-

4,8), bine drenate, bogate în humus, profunde şi cu structură bună. Pentru

corectarea reacţiei solului, în afara arealului natural, se foloseşte turbă acidă sau

mulci de conifere, adăugate la groapă, la plantare, sau pe toată suprafaţa.

Îngrăşămintele chimice folosite vor fi cu precădere sulfaţii.

Întrebarea 2.

a. Producerea materialului săditor este destul de dificilă, deoarece

procentul de înrădăcinare este scăzut. Se practică atât butăşirea în uscat cât şi

cea în verde, pe substrat acid, folosind butaşi semilemnificaţi, care sunt forţaţi

pe platforme de înrădăcinare, în condiţii de ceaţă artificială şi tratamente bazale

cu substanţe stimulatoare.

b. Butaşi în verde se execută din lăstari în creştere, care au baza

Page 304: Pomo Logie

307

semilemnificată. Lungimea butaşilor este de 10 cm, se înlătură 2-3 frunze

bazale, se lasă 2 frunze terminale la care se reduce limbul la jumătate. Baza

butaşului se introduce 5-6 cm în substratul de înrădăcinat. Se menţin condiţii de

ceaţă artificială, se asigură aerisirea, protecţia împotriva putregaiului, se fac

fertilizări foliare, iar după înrădăcinare se călesc.

c. Mulcirea plantelor dă rezultate bune. Se poate folosi rumeguş de

conifere, turbă acidă, litieră de conifere sau de stejar, frunze sau paie tocate,

aplicate în strat de 10-15 cm. După un sezon de vegetaţie aceste resturi vegetale

se pot încorpora cu efecte favorabile asupra însuşirilor solului.

24.5.Lucrarea de verificare nr. 24

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 24.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

114. Care este importanţa economică a afinului? 2 p.

115. Care sunt restricţiile de extindere a culturii afinului? 2 p.

116. Care sunt particularităţile producerii materialului săditor 2 p.

117. Care sunt distanţele de platare şi posibilităţile de conducere a plantelor?

2p.

118. Cum se face recoltarea şi valorificarea afinelor. 2 p.

24.6.Bibliografie minimală

80. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

81. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

82. Hoza D., - Cultura căpşunului, semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi. Editura Elisavaros,

Bucureşti, 2000.

Page 305: Pomo Logie

308

83. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 25

CULTURA CĂTINEI ALBE

CUPRINS 306

25.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 25 306

25.2. Importanţa, particularităţi biologice, 306

25.3. Ecologie şi particularităţi tehnologice 308

25.4. Comentarii şi răspunsuri la teste 310

25.5. Lucrare de verificare 310

25.6. Bibliografie minimală 311

Introducere

În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura cătinei albe: importanţă, origine,

areal de cultură, particularităţi biologice, ecologice şi tehnologia de cultură în funcţie de sistemul

adoptat. Se vor prezenta anumite aspecte generale, dar şi particularităţi biologice de care trebuie să

se ţină seama atât la înfiinţarea culturiii, cât mai ales la exploatarea acesteia. Timpul alocat studiului

acestei unităţi este de circa 1-1,5 ore.

25.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 25

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi importanţa culturii cătinei

Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale cătinei

Să cunoaşteţi cerinţele cătinei faţă de factorii de mediu

Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură ale cătinei

25.2.Importanţă, particularităţi biologice

Cătina, deşi este o specie destul de puţin cultivată, mare parte din producţia anuală fiind

din flora spontană, în ultimii ani a stârnit un interes deosebit datorită multiplelor sale însuşiri:

agricole, alimentare, terapeutice, decorative etc.

Fructele de cătină sunt folosite puţin pentru consumul în stare proaspătă, dar foarte mult în

industria prelucrătoare. Au o compoziţie foarte complexă: vitamina C 405-860 mg%, vitamina A 10

Page 306: Pomo Logie

309

mg%, vitamina E 140-200 mg%, provitamina A 6,7 mg%, vitamina F 8 mg%, inozitol 67 mg%,

acid malic 41 g/l, acid chinic 12 g/l, calciu 120 mg%, potasiu 165 mg%, fosfor 200 mg%, magneziu

186 mg%, fier 14 mg%, glucide totale 5,5%, proteine 1,4% etc. Valoarea energetică a fructelor

ajunge la 100 calorii la 100 g.

După cum reiese din datele de mai sus, fructele sunt adevărate complexe polivitaminice, cu

rol foarte mare în protecţia organismului împotriva unor boli, fiind cunoscut rolul antioxidant şi

protector al vitaminelor. Prin conţinutul bogat în serotonină, produsele pe bază de cătină contribuie

la regenerarea ţesuturilor nervoase. Sunt o serie de produse farmaceutice pe bază de extracte de

cătină; spray pentru arsuri, perle digestive, colir pentru ochi, Vitacătin pentru stări depresive etc.;

produse slab alcoolice pe bază de extract de cătină, miere şi suc de cireşe: Fruvin, Vinişor etc.

Cătina, prin capacitatea foarte mare de drajonare valorifică şi consolidează terenurile

erodate. Prin nodozităţile pe care le are pe rădăcini, fixează azotul atmosferic cu ajutorul ciupercii

Actinomyces eleagni. În medicina populară fructele se folosesc pentru ameliorarea bolilor nervoase,

digestive, a arsurilor, afecţiuni ale ficatului etc. În Germania din fructe se extrage un ulei folosit cu

succes în tratarea unor afecţiuni ginecologice, a leziunilor provocate de iradiere, a eczemelor, pentru

reducerea hipertensiunii, ameliorarea stresului intelectual, al anemiilor etc. Având un rol protector

împotriva iradierii, se fac perdele cu această specie în jurul centralelor nucleare.

Nu în ultimul rând cătina se foloseşte cu succes ca plantă decorativă, prin contrastul care se

asigură între argintiul frunzelor şi portocaliul fructelor şi de asemenea pentru garduri vii de

împrejmuire a unor obiective economice.

În România, cătina albă creşte spontan în zona subcarpatică din Moldova şi Muntenia, de-a

lungul albiei râurilor, pe terenurile erodate şi se întinde până în Delta Dunării unde a fost dusă de

silvicultori.

În cultură sunt suprafeţe mici în judeţul Iaşi (Dolheşti, Bârnova), Bacău, Tulcea, Argeş,

Vrancea, Buzău etc.

Producţia ce se realizează anual din flora spontană şi din cultură se ridică la circa 1200-

1500 tone, din care cea mai mare parte se exportă în Germania.

Particularităţi biologice

Cătina creşte sub formă de arbust, înalt de 2-4 m, putând depăşi uneori şi 6-7 m în condiţii

foarte favorabile de mediu. Este o specie unisexuat dioică, formează tulpini care au mulţi ghimpi.

Ramurile ramifică puţin în anul formării, dar în anii următorii ramificarea este mult mai bună.

Frunzele sunt înguste, lanceolate şi au culoare argintie. Frunzele şi lăstarii tineri sunt pretabili

pentru furajarea animalelor, deoarece conţin cantităţi mari de vitamina C (peste 350 mg%), sau în

prepararea ceaiului.

Page 307: Pomo Logie

310

Fructele sunt bace false, mici de 0,25-0,5 g, ovoide sau globuloase, sunt de culoare galbenă

portocalie şi îmbracă ramurile ca nişte manşoane. Seminţele sunt mici, tari, de culoare brună, se pot

semăna imediat, dar îşi menţin capacitatea germinativă 2 ani.

Cătina intră pe rod la vârsta de 3 ani, la 7 ani poate asigura producţii de 10 t/ha, iar planta

matură are un potenţial productiv de până la 28 t/ha. Maturarea fructelor începe în luna august şi se

eşalonează până în noiembrie.

Plantele mascule sunt mai viguroase şi mai longevive (30 de ani), iar plantele femele au o

longevitate mai mică (15-20 de ani). În flora spontană plantele se autoregenerează continuu prin

capacitatea mare de drajonare.

Specii şi soiuri

În cultură sunt o serie de biotipuri care provin din specia Hippophaë ramnoides subspecia

carpatica, care creşte spontan în ţara noastră şi în ţările din CSI.

Dintre biotipurile existente în cultură cele mai importante sunt:

a). Biotipurile selecţionate la ICPP Piteşti:

- Şerpeni II, selecţie clonală dintr-o populaţie din localitatea Şerpeni, judeţul Bacău, are

fructele mari (0,5 g), ovoidale de culoare portocalie deschis;

- Delta 1, selectată dintr-o populaţie din zona Sfântu Gheorghe, are fructele mari (0,48 g)

şi spini mai puţin rigizi;

- Delta 3, selecţie fără spini;

- Mărăcineni 1, are fructe de mărime mijlocie şi are talie mică.

b). Biotipuri selectate la UA Iaşi:

- Adamachi 7, formează fructe foarte mari (0,51 g) de culoare galbenă portocalie;

- Adamachi 8, cu fructe de mărime mijlocie (0,31 g), portocalii cu reflexe roşietice;

Test de autoevaluare

59. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont

de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să

răspundeţi la următoarele întrebări:

a.Care este importanţa economică a cătinei?

b.Care sunt particularităţile de fructificare a cătinei?

c. Care este durata medie de viaţă a plantelor

Page 308: Pomo Logie

311

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

yyy. Care este importanţa economică a cătinei;

zzz. Care sunt particularităţile de creştere;

aaaa. Care sunt particularităţile de fructificare;

25.3.Ecologie şi particularităţile tehnologice

Cerinţele cătinei faţă de factorii de mediu

Cătina are o mare plasticitate ecologică, crescând natural din zona munţilor Vrancei, până la

nisipurile din Delta Dunării. Rezistenţa la ger este mare, practic nu suferă pierderi pe timpul iernii

indiferent de temperatură. Faţă de lumină este o specie pretenţioasă, din această cauză creşte în

locurile bine iluminate, unde calitatea fructelor este foarte bună. Lipsa luminii duce la degarnisirea

ramurilor, mutarea zonei de fructificare în partea periferică a coroanei. Se adaptează la cele mai

secetoase terenuri şi perioade de secetă, cât şi la excesul temporar de umiditate. Reuşeşte pe cele

mai diferite tipuri de sol şi forme de relief, fiind indiferentă faţă de natura solului, de la cele

nisipoase, prundişuri, la cele argiloase, sărăturate, acolo unde nu reuşesc alte specii. La 7-8 ani de la

înfiinţarea culturii fixează o cantitate mare de azot şi formează un strat fertil de 1 cm grosime.

Tehnologia de cultură

Materialul săditor este obţinut din drajoni şi butaşi înrădăcinaţi şi fortificaţi timp de 2-3 ani

în pepinieră, perioadă în care se poate determina şi sexul. Pentru înmulţirea prin seminţe, acestea se

umectează într-o soluţie de permanganat de potasiu timp de 48 de ore, pentru a preveni atacul

ciupercii Pithium debarianum. Plantele obţinute generativ se folosesc numai cu scop decorativ sau

pentru fixarea terenului deoarece fructele sunt de calitate inferioară.

Plantarea materialului săditor se face primăvara foarte devreme, pe terenul pregătit din

toamnă. Distanţele de plantare se stabilesc în funcţie de modul de recoltare. Pentru recoltarea

mecanizată, distanţa este de 4/2-3 m, iar raportul între sexe de 5-7 plante femele la 1-2 plante

mascule.

În plantaţiile tinere terenul dintre rânduri se poate cultiva cu specii agroalimentare, dacă

fertilitatea terenului permite sau cu plante folosite ca îngrăşăminte verzi, iar în plantaţiile mature

terenul se înierbează pentru a preveni eroziunea. În lungul rândului terenul se lucrează sau se

mulceşte.

Page 309: Pomo Logie

312

Periodic se aplică îngrăşăminte cu fosfor şi potasiu pentru a obţine o producţie de calitate.

Conducerea plantelor se face sub formă de tufă sau cu trunchi şi se aplatizează uşor în

lungul rândului prin tăieri. Tăierile sunt simple şi constau în rărirea coroanei, limitarea plantei în

spaţiul lăsat prin distanţa de plantare şi eventual plafonarea înălţimii.

Recoltarea se face manual, cu ajutorul unor piepteni sau semimecanizat prin scuturare pe

prelate la biotipurile care se scutură. Momentul recoltării este cât mai târziu pentru a acumula o

cantitate mare de vitamine şi alte componente de calitate.

Test de autoevaluare

60. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de

spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la

următoarele întrebări:

a. Cum se produce materialul săditor la cătină ?

b. Care sunt distanţele de plantare şi formele de conducere ?

Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi:

Particularităţile producerii materialului săditor;

Particularităţile tehnologiei de cultură a cătinei;

Particularităţile maturării şi recoltării fructelor

25.4.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1.

a. Fructele de cătină sunt folosite puţin pentru consumul în stare

proaspătă, dar foarte mult în industria prelucrătoare. Se transformă în diferite

produse de uz alimentar, farmaceutic şi cosmetic.

b. Este o specie unisexuat dioică, formează tulpini care au mulţi ghimpi.

Fructele sunt bace false, mici de 0,25-0,5 g, ovoide sau globuloase, sunt de

culoare galbenă portocalie şi îmbracă ramurile ca nişte manşoane.

c. Plantele mascule sunt mai viguroase şi mai longevive (30 de ani),

iar plantele femele au o longevitate mai mică (15-20 de ani). În flora spontană

Page 310: Pomo Logie

313

plantele se autoregenerează continuu prin capacitatea mare de drajonare.

Întrebarea 2.

a. Materialul săditor este obţinut din drajoni şi butaşi înrădăcinaţi şi

fortificaţi timp de 2-3 ani în pepinieră, perioadă în care se poate determina şi

sexul. Pentru înmulţirea prin seminţe, acestea se umectează într-o soluţie de

permanganat de potasiu timp de 48 de ore, pentru a preveni atacul ciupercii

Pithium debarianum. Plantele obţinute generativ se folosesc numai cu scop

decorativ sau pentru fixarea terenului deoarece fructele sunt de calitate

inferioară.

b. Distanţele de plantare se stabilesc în funcţie de modul de recoltare.

Pentru recoltarea mecanizată, distanţa este de 4/2-3 m, iar raportul între sexe de

5-7 plante femele la 1-2 plante mascule. Conducerea plantelor se face sub formă

de tufă sau cu trunchi şi se aplatizează uşor în lungul rândului prin tăieri.

25.5.Lucrarea de verificare nr. 25

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 25.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

119. Care este importanţa economică a cătinei 2 p.

120. Cum se comportă cătina în procesul înfloririi-polenizării? 2 p.

121. Care sunt pretenţiile cătinei faţă de sol? 2 p.

122. Care sunt distanţele de platare şi posibilităţile de conducere a plantelor?

2p.

123. Cum se face recoltarea şi valorificarea fructelor la cătină ? 2 p.

25.6.Bibliografie minimală

Page 311: Pomo Logie

314

84. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005.

85. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

86. Hoza D., - Cultura căpşunului, semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi. Editura Elisavaros,

Bucureşti, 2000.

87. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 26

ALTE SPECII DE INTERES POMICOL:TRANDAFIRUL DE DULCEAŢĂ, SOCUL,

CORNUL ŞI LÂMÎIUL ÎN APARTAMENT

CUPRINS 312

26.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 26 312

26.2. Cultura trandafirului de dulceaţă 312

26.3. Cultura socului 313

26.4. Cultura cornului 314

26.5 Cultura lămâiului în apartament 314

26.6. Lucrare de verificare 318

26.7. Bibliografie minimală 318

Introducere

În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura trandafirului de dulceaţă,

socului şi cornului, specii puţin cunoscute ca plante de cultură, dar care pot constitui specii de nişă

pentru anumite areale mai puţin favorabile speciilor pomicole consacrate. Timpul alocat studiului

acestei unităţi este de circa 1-1,5 ore.

26.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 25

Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:

Să cunoaşteţi particularităţile biologice şi tehnologice ale trandafirului

de dulceaţă

Să cunoaşteţi particularităţile biologice şi tehnologice ale socului

Să cunoaşteţi particularităţile biologice şi tehnologice ale cornului

Să cunoaşteţi particularităţile culturii lămâiului în apartament

26.2.Cultura trandafirului de dulceaţă

Page 312: Pomo Logie

315

Deşi nu este o specie mult cultivată, trandafirul de dulceaţă este din ce în ce mai căutat în

industria alimentară pentru prepararea dulceţei, gemului sau siropului, în industria farmaceutică

pentru extragerea unor uleiuri folosite în cosmetică. Valorifică foarte bine terenurile degradate,

erodate, subţiri din zona înaltă şi premontană, este o specie rustică adaptabilă la diverse climate de

cultură. În grădinile populaţiei există plante de trandafir de dulceaţă din diferite specii. Plantaţii

mai mari de un hectar există la Bilceşti-Argeş.

Planta creşte sub formă de tufă cu tulpini de diferite vârste, cu ghimpi pe ramificaţiile

anuale, înfloreşte pe lăstari de 15-20 cm, formând inflorescenţe sau flori solitare. Florile au

diametrul de 8-10 cm, au 25-40 petale de culoare roşie-purpurie, catifelate pe partea superioară şi

mate pe cea inferioară, plăcut parfumate. Fructul este mic, sferic de culoare roşie-ruginie.

Având cerinţe mici faţă de factorii de mediu, trandafirul de dulceaţă se poate cultiva în

zonele mai umbrite, în lungul gardurilor, pe terenul în pantă, pe râpe etc., valorificând solurile grele,

scheletice sau cu exces temporar de umiditate, unde nu se pot planta alte specii.

Se înmulţeşte prin butaşi sau prin altoire pe măceş. Distanţa de plantare este de 2/1 m

pentru terenul lucrat manual.

Recoltarea petalelor se poate face pe perioada înfloririi, circa 3-4 săptămâni (iunie), după

care înflorirea este slabă. Se recomandă recoltarea în faza de deschidere a florilor, pentru a evita

pierderea prin scuturarea petalelor, cu receptacul, numai pe vreme uscată şi se valorifică imediat,

sau se păstrează în straturi de 12-15 cm, cu lopătarea acestora la interval de 12 ore.

26.3.Cultura socului

Socul creşte spontan în zona dealurilor, dar cultivat poate fi extins în toată ţara. Este

căutat pentru florile şi fructele sale, folosite la nivel familial sau în industria farmaceutică, unde se

extrag o serie de principii active favorabile unor afecţiuni ale aparatului respirator, afecţiuni renale,

etc. Fructele conţin: 9% zahăr, 2,5% proteine, 300 mg% K, 65-120 mg% vitamina C, etc. Din flori

şi fructe se poate prepara suc, sirop, lichior, dulceaţă, etc.

Socul creşte ca arbustoid, cu mai multe tulpini din zona coletului, dar poate fi condus ca

pom propriu-zis, cu un trunchi de 30-40 cm. Are un ritm intens de creştere şi ramificare în tinereţe

şi o bună ancorare în sol. Pe lăstarii în creştere, se formează inflorescenţe mari, de tip corimb,

înflorirea eşalonându-se pe 3-4 săptămâni. Fructele sunt bace, mici, globuloase şi lucioase.

Se poate planta în plantaţii comerciale sau ca pom solitar în grădina familială, în locuri

semiumbrite unde nu merg alte specii, la distanţa de 4/3 m.

Se înmulţeşte prin drajoni, butaşi înrădăcinaţi sau despărţirea tufelor, materialul selectat

poate fi procurat de la SCPP Vâlcea.

Page 313: Pomo Logie

316

Sunt cunoscute şi admise la înmulţire soiurile: Ina, Nora, Brădet şi Flora, toate fiind

autosterile necesită amplasarea a 2-3 în parcelă.

Recoltarea florilor se face prin desprinderea inflorescenţelor pe măsură ce înfloresc şi se

folosesc proaspete sau uscate. Uscarea se face la umbră, în straturi subţiri care necesită întoarcerea

la 2-3 zile, altfel se înnegresc. Fructele se recoltează la maturitatea deplină, la sfârşit de august şi

început de septembrie, procedându-se ca la orice alte fructe perisabile.

Capacitatea de producţie este de 9-13 kg/plantă, ceea ce revine la 5-9 t/ha.

26.4.Cultura cornului

Cornul este originar din Europa şi Asia occidentală, unde creşte în stare spontană în zona

colinară, pe marginea drumului şi în luminişurile din pădure.

Prezintă interes atât pentru fructele sale bogate în vitamine, săruri minerale şi glucide, cât

şi pentru aspectul său decorativ primăvara în momentul înfloririi sau toamna. Fructele conţin peste

100 mg% vitamina C, 430 mg% P, 60 mg% Ca, 11 mg% Mg, 10% glucide total, 0,7% substanţe

pectice, fiind mult utilizate pentru consum direct ca fructe proaspete, dar mai ales în diferite

preparate (gem, dulceaţă, peltea etc.).

Lemnul cornului fiind foarte rezistent şi elastic este mult folosit pe plan local la

confecţionarea cozilor la diferite unelte agricole sau pentru lucrări mici de sculptură.

Cornul creşte sub formă de pom de vigoare mică, formează un trunchi torsionat, Are o mare

capacitate de ramificare, formând coroane dese, cu ramuri destul de lungi, subţiri şi elastice.

Frunzele sunt dispuse opus pe ramuri. Înfloreşte devreme primăvara, înaintea înfrunzirii, având

un aspect decorativ foarte plăcut, prin florile mici, galbene prinse în inflorescenţe tip umbelă.

Fructul este o drupă, mică (sub 2 cm lungime), de culoar roşie strălucitor mai rar galbenă. Pulpa

este uşor astringentă, bogată în acizi organici şi taninuri.

Fiind o plantă rustică, are cerinţe mici faţă de condiţiile de cultură, fiind mai pretenţios la

lumină. Întră destul de târziu pe rod, după 5-7 ani de la plantare, iar la maturitate produce 3-3,5

kg/pom.

Distanţele de plantare recomandate sunt de 4-4,5 m între rânduri şi 3-4 m între pante pe

rând. Înmulţirea este uşoară şi se face prin altoire pe puieţi de corn comun în vârstă de doi ani.

În cultură nu există soiuri propriu-zise de corn, numai o serie de selecţii, de diferite

provenienţe, dintre care cele mai cultivate sunt: Mh 8, Mh 9, Tg Jiu 1 etc.

Recoltarea fructelor se face începând cu decada a doua a lunii august şi durează 2-3

săptămâni.

Page 314: Pomo Logie

317

25.5.Cultura lămâiului în apartament

Lămâiul fiind o specie de origine subtropicală, cultura în ţara noastră se poate face numai

în condiţii protejate. Cultura în seră a lămâiului nu este economică şi nu se practică, în schimb

multă lume cultivă plante de lămâi în apartament. Lămâiul este o plantă cu întrebuinţări alimentare,

terapeutice şi decorative. Fructele de lămâi sunt foarte bogate în vitamina C (60-80 mg%), vitamina

PP, B1, acid citric (6-8%), malic, substanţe minerale, etc. Coaja lămâilor şi lăstarii tineri au cantităţi

mult mai mari de vitamina C decât fructele. Din coajă, se extrag o serie de uleiuri esenţiale folosite

în industria alimentară şi farmaceutică.

Particularităţi biologice

Lămâiul în apartament creşte sub formă arbustivă sau ca pom cu trunchi mic, de 20-30 cm,

cu coroana destul de deasă, formată din ramuri lungi şi flexibile, purtătoare de spini în tinereţe. Are

frunze persistente, simple, cu peţiolul aripat şi prins articulat de limb, care au şi rolul de depozitare

a substanţelor de rezervă. Florile sunt hermafrodite, mici albe sau cu nuanţă violacee, foarte

parfumate, solitare sau prinse în inflorescenţe mici. Fructul este elipsoidal, cu coaja mai mult sau

mai puţin netedă şi bogată în uleiuri esenţiale. Seminţele sunt albe, ovoidale şi au mai mulţi

embrioni din care unul zigotic (format prin polenizare) şi ceilalţi somatici (formaţi din celule ale

oosferei). Sistemul radicular se dezvoltă în funcţie de spaţiul avut la dispoziţie, este pretenţios la

transplantare, nu are perişori absorbanţi ci micoriză.

Lămâiul cultivat în apartament înfloreşte aproape tot timpul anului, dacă are condiţii

optime, găsind pe plantă la un moment dat flori, fructe în creştere şi fructe mature. Această

eşalonare a fructificării este foarte avantajoasă pentru proprietar, deoarece se pot asigura fructe

proaspete tot timpul anului.

Intrarea lămâiului pe rod este dependentă de modul de înmulţire. Lămâiul înmulţit

vegetativ (altoire sau butaşi) începe să fructifice după 3-4 ani dacă a avut creşteri bune şi are

formate ramificaţii de ordinul 4-5, sau la 10-15 ani, dacă a fost înmulţit prin seminţe.

Cerinţele lămâiului faţă de factorii de mediu

Căldura. Fiind o specie cu frunze persistente, este pretenţios la căldură şi nu suportă

temperaturi sub 0°C nici pentru perioade scurte de timp, fără efecte negative. Lăstarii degeră la -

1°C, iar fructele la -2°C. Pragul biologic pentru creştere este de 12,8°C, iar temperatura optimă de

creştere cuprinsă între 23-31°C. Temperaturile mai mari de 35°C blochează creşterea şi sunt greu

suportate de plante. Aceste temperaturi se pot înregistra pe terase sau balcoane cu expoziţie sudică,

Page 315: Pomo Logie

318

în după-amiezile de vară, când datorită insolaţiei directe se pot depăşi 40°C. Nu suportă

amplitudinea termică mare de la o zi la alta. În spaţiul de creştere (cameră, terasă, balcon)

temperatura trebuie corelată cu lumina. Frecvent iarna, se asigură temperaturi mai mari de 20°C, iar

în condiţii de lumină puţină, pomul consumă prin respiraţie mai mult decât asimilează prin

fotosinteză şi frecvent pierde frunzele.

Lumina. Este o specie pretenţioasă la lumină, dar nu suportă insolaţia directă, puternică

din zilele de vară. În apartament, lămâiul nu se amplasează niciodată la geam în bătaia soarelui, ci

mai în interiorul camerei pentru a beneficia de lumina indirectă, mult mai favorabilă. Expunerea

bruscă a pomului la lumină puternică (scoaterea primăvara direct pe terasă) cât şi lipsa luminii, în

prezenţa temperaturii mai mari, determină căderea frunzelor. Pe perioada verii, pomii vor fi scoşi

din cameră, dar după o perioadă de acomodare şi nu se vor aşeza direct în soare. La temperatură de

4-6°C, lămâiul poate sta la întuneric câteva luni (perioada iernii) fără a înregistra pierderea

frunzelor. Pe această rezistenţă se bazează şi varianta de iernare a lămâiului în beciuri, la întuneric,

dar cu temperatură pozitivă, sub 6-7°C. Iarna, în apartament când ziua este scurtă şi lumină puţină,

temperatura nu trebuie să crească peste 14-15°C.

Apa. Solul din vasul de cultură trebuie menţinut mereu reavăn. Nu suportă excesul de apă,

deci se asigură un bun drenaj în vas şi nici lipsa apei. Este pretenţios la temperatura apei de udare.

Se udă numai cu apă la temperatura camerei. Udatul cu apă rece direct de la robinet iarna, provoacă

căderea frunzelor. Pentru a avea apă la temperatura camerei, se menţine un vas cu apă lângă lămâi,

iar după udare se completează cu apă curentă.

Solul. Fiind cultivat în vase, solul pe care îl are la dispoziţie este limitat. Din această cauză,

se foloseşte un amestec de pământ fertil, permeabil, bogat în substanţă organică, iar periodic în

funcţie de vârstă, pământul se schimbă.

Lămâiul nu suportă curentul din camere, nici iarna şi nici vara. Nu se amplasează pe

direcţia geam-uşă sau geam-geam, deoarece curentul determină pierderea frunzelor.

Particularităţi tehnologice

Înmulţirea lămâiului se face prin seminţe şi pe cale vegetativă. Înmulţirea prin seminţe nu

se foloseşte în practică, deoarece intrarea pe rod este foarte tardivă şi majoritatea pomilor obţinuţi

sunt sălbatici. Puieţii formaţi din embrionii somatici dau plante identice cu planta mamă, dar sunt

greu de deosebit în fază tânără şi fructifică târziu.

La înmulţirea vegetativă se pot folosi:

- butaşi din ramuri lemnificate, secţionaţi la lungimea de 18-20 cm, cu 2-3 frunze cu limbul

redus la jumătate sau rulate şi legate, trataţi bazal cu auxine şi puşi în condiţii de umiditate relativă

ridicată (ceaţă artificială). Necesită tratamente anticriptogamice pentru prevenirea bolilor. Pentru

Page 316: Pomo Logie

319

un număr mic de butaşi, aceştia se pot pune în lădiţe şi se acoperă cu borcane pentru a menţine

umiditatea ridicată. Înrădăcinarea se realizează în 4-6 săptămâni.

- altoirea, este mai mult folosită. Ca portaltoi se folosesc puieţi obţinuţi din seminţe de

lămâi, portocal sau grape-fruit, care trebuie semănate imediat după extragerea din fructe. Grosimea

minimă de altoire este 6-7 mm. Ca metodă, se foloseşte altoirea în ochi crescând, executată în luna

mai, când puieţii au creşteri intense. Dacă nu se desprinde coaja, se scurtează portaltoiul la jumătate

şi se fertilizează cu azot. După 2-3 săptămâni va fi bun de altoit. Ca ramuri altoi, se folosesc creşteri

purtătoare de frunze, cu secţiunea rotundă (vârful de creştere are secţiune triunghiulară), recoltate

de pe pomi sănătoşi, care fructifică, pentru a fi siguri că este vorba de o plantă altoită, capabilă să

fructifice. Tehnica altoirii este cea normală folosită în pepinieră. La puieţii mai groşi, care nu au

fost altoiţi la timp, altoirea se face pe ramuri unde grosimea permite efectuarea ei. Sunt citate în

literatură şi metodele de altoire cu ramură, dar rezultatele sunt mai slabe şi nu se folosesc decât

foarte rar.

Formarea coroanei. Pentru fructificare, lămâiul are nevoie de o coroană ramificată,

diferenţierea mugurilor de rod, făcându-se pe ramuri de ordin superior (de la 4 în sus). Pentru

aceasta, când altoiul are înălţimea de 25-30 cm, se ciupeşte pentru a ramifica. Ramurile laterale care

se formează, vor fi ciupite repetat, la lungimea de 30-40 cm, pentru a forma o coroană bine

garnisită. Ca vârstă, primele fructe pot să apară din anul 3-4 de la altoire, dacă pomul a avut condiţii

bune de creştere.

Întreţinerea pomilor. Încă din faza de puiet, lămâiul are nevoie de schimbarea anuală a

ghiveciului în care creşte, pornind de la diametrul de 6-8 cm în primii 2 ani. La fiecare

transplantare, se măreşte ghiveciul cu 2-3 cm, până la vârsta de 5-6 ani, când devine matur. La

transplantare, nu se scutură pământul de pe rădăcină ci se transplantează cu balot cu tot. Scuturarea

rădăcinilor stresează mult plantele şi pune în pericol prinderea în noul vas. Pe fundul noului ghiveci,

se aşează un strat de nisip grosier pentru a asigura drenajul, amestec de pământ (de flori de la

florărie sau din 1/3 mraniţă, 1/3 pământ se frunze şi 1/3 pământ de ţelină), se aşează planta,

obligatoriu la aceeaşi adâncime la care a fost în vechiul ghiveci, se umple cu pământ zona dintre

plantă şi marginea ghiveciului şi se tasează bine. Se udă cu apă la temperatura camerei şi se aşează

în locul unde a stat anterior. Nu se recomandă schimbarea permanentă a locului, în spaţiul de

creştere. După ce planta ajunge de dimensiuni mai mari şi locul ghiveciului a fost luat de hârdăul de

lemn, transvazarea nu se mai poate face, se schimbă anual primăvara, numai pământul de deasupra

rădăcinilor.

Fertilizarea. Se face periodic cu îngrăşăminte chimice, cel mai bine sub formă de soluţie,

nu mai concentrată de 1%, introducând îngrăşămintele în apa de irigare. Ocazional, lămâiul ca şi

Page 317: Pomo Logie

320

alte plante de apartament reacţionează foarte bine la udarea cu apa în care s-a spălat carnea, care

este bogată în elemente minerale.

Udarea se face în funcţie de sezon, vara de 2-3 zile, astfel încât solul din ghiveci să fie

reavăn (dacă se strânge în mână să-şi păstreze forma), iar iarna mai rar, o dată pe săptămână, în

funcţie de temperatură şi lumină. Apa de irigat să fie la temperatura camerei.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor: Condiţiile de microclimat din apartament sunt foarte

favorabile dăunătorilor. Lămâiul este atacat de păduchii ţestoşi, păduchii de frunze, bacterioză,

putregaiul rădăcinilor etc. Pentru combaterea dăunătorilor se pot folosi produse biologice: alcool

sanitar în diluţie de 1:3, pentru ştergerea frunzelor, infuzie de tutun pentru pulverizare pe frunze,

sulfat de cupru 0,5% neutralizat cu var (zeamă bordeleză) sau produse de sinteză. Pentru păduchii

ţestoşi care sunt cei mai frecvenţi şi periculoşi, frunzele şi ramurile trebuie şterse cu o cârpă umezită

în apă sau alcool, sau cu o perie pentru a distruge crusta şi după aceea stropirea cu un insecticid:

Decis 0,06%, Danirun 0,06%, Ultracid 0,1%. Fiind produse toxice, tratamentele se fac fie în spaţii

nelocuite, fie pe terasă.

Maturarea fructelor are loc eşalonat, în funcţie de soi, de obicei începând de toamna şi

până primăvara următoare. Recoltarea fructelor se poate face când culoarea virează de la verde spre

galben sau când au culoare galbenă pe toată suprafaţa. Fructele ajunse la maturitate nu cad din pom,

dacă nu sunt recoltate, după un timp capătă nuanţă verzuie.

26.6.Lucrare de verificare nr 26

Instrucţiuni

Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de

învăţare nr. 26.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi

evaluare.

Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele:

Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi

prenumele studentei (studentului).

Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de

pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele:

124. Care sunt particularităţile de fructificare ale trandafirului de dulceaţă 1 p.

125. Care este importanţa economică a fructelor de soc? 2 p.

126. Care este importanţa economică a cornului? 2 p.

127. Care sunt posibilităţile de înmulţire ale lîmâiului? 3p.

Page 318: Pomo Logie

321

128. Cum se face transplantarea plantelor în funcţie de vârstă ? 2 p.

26.7.Bibliografie minimală

88. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000.

89. Hoza D., - Cultura căpşunului, semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi. Editura Elisavaros,

Bucureşti, 2000.

90. Hoza D. – Cultura citricelor în aparament. Editura Nemira, 2004.