poezii tomoyei.p65

of 40 /40
Gheorghe T Gheorghe T Gheorghe T Gheorghe T Gheorghe T omozei omozei omozei omozei omozei Pod fraged - poezii - - poezii - - poezii - - poezii - - poezii - îngrijitã de Cleopatra Lorinþiu editie on-line www.cartesiarte.ro

Embed Size (px)

Transcript of poezii tomoyei.p65

Page 1: poezii tomoyei.p65

Gheorghe TGheorghe TGheorghe TGheorghe TGheorghe Tomozeiomozeiomozeiomozeiomozei

Pod fraged

- poezii -- poezii -- poezii -- poezii -- poezii -

îngrijitã de Cleopatra Lorinþiu

e d i t i e o n - li n e w w w . c a r t e s i a r t e . r o

Page 2: poezii tomoyei.p65

Gheorghe TGheorghe TGheorghe TGheorghe TGheorghe Tomozeiomozeiomozeiomozeiomozei

Pod fraged

poeziipoeziipoeziipoeziipoezii

îngrijitã de Cleopatra Lorinþiu

e d i t i e o n - li n e w w w . c a r t e s i a r t e . r o

Page 3: poezii tomoyei.p65

5

I. DIN VOLUMUL :UN POET DIN TIBET

Eu iubesc

Eu iubesc aceste devastate priveliºti,

Muierile cu buzele pale,

Munþii, cascadele, norii

De le cumpãrã streinii

În cãrþi poºtale !

Râul cu un singur mal

Singuratic ºi pal,

Curgând din prunci spre strãmoºi

Spart de trestii ºi peºti somnoroºi

Sunt râul cu un singur mal.

Apã strânsã doar într-o singurã

Tehnoredactare computerizatã Veronica Ionescu

e d i t i e o n - li n e w w w . c a r t e s i a r t e . r o- o productie port@leu -

Page 4: poezii tomoyei.p65

6 7

Om de litere

Numai de când mi-am luat

Maºinã de scris

Sunt om de litere !

Cum sunt

Chiar aºa, chiar aºa sunt :

toiagul florilor fãrã mireasmã,

turn urcat cu gâturile

de inocentele vegetaþii

cu osul numai bun de arat

Muntele Ararat,

inventator de brume,

autor de lespezi,

cultivator de ziare

vechi…

Picãturã irosindu-se triumfal

Torent ºi tot astfel nimicurã-

Sunt râul cu un singur val.

Tras în de sine,totuºi în curgere

Mormântul tãindu-mi-l în aval

Cenuºã sunt ºi cearã de fulgere

Sunt rîul cu un singur mal..

Dor stins

Un lustru antic

Pe gura râului.

Zac însumi plouat

De ploi erudite.

Apa curge-n de sine.

N-o voi mai bea.

E prea frumoasã clipa

Din ziuã.

N-o voi trãi-o.

Page 5: poezii tomoyei.p65

8 9

Norii, ploaia,pieziº,

întunecime

ºi nimenea , nime.

…cuvinte rãmase cu ochii deschiºi.

Orficã

Sânge nevinovat

de piersicã

sub mâinile lui.

Cuvântul se sparge

ºi fãrâmiturile fumegã

realcãtuindu-se strâmb

din carne mineralã.

Alb. Liniºte.

sfâºieri de mãtãsuri

ºi totuºi

în acest spaþiu

ce orfic

abator !

Cuvânt

Am vãzut un cuvânt

ce se scrie singur.

Tot el se rãzuia de pe zid.

Am vãzut un cuvânt

care bea apã.

Imagine

…Cu mâinile strânse

pe mânerul de fum

al spadei de scrum,

cu mâinile plânse.

Page 6: poezii tomoyei.p65

10 11

lãdiþa cu scule

a instalatorului de fulgere

nebunul cetãþii,

autorul de

poesii…

Liber

Deºi liber,desigur,

Sunt doar o verigã de lanþ !

În mirare

Scriu,scris peste scris

Incest ?

Palimpsest ?

Litere Încã mai dorm

pe mâna cu care-ar trebui sã-þi scriu

ºi când nu scriu cu peniþa Klaps,

nu nu scriu cu cernealã simpaticã

dar cred cã de fapt nu mai scriu.

ªi ºtii de ce nu-mi înþelegi mesajele ?

Fiindcã de-atâta amar de ani

eu umplu intervalele dintre litere

cu litere…

Cutia magicã

E o lacrã cu oasele unui copil !

spuneau

E chivotul cu perle al reginei

din Þara Punt ! spuneau,

Ba,nu e decât o lãdiþã ãn care-au fost

portocale !spuneau

ºi aveau dreptate :þineau ãn mâini

pe tejgeheaua mesei de mezat

Page 7: poezii tomoyei.p65

12 13

Desen

Sunt îmbrãcat în piele

De fraged facsimil

Scris de-un cãlugãr copil

Într-un schit de sub stele…

Numele

Numele ei

Cu silabele reci,dezvelite

Brusc þâºnind din memoria

Mea

Cum labele faraonului

Ieºind afarã din piramidã

Prin hubloul trepanat

De hoþi

Antici…

Cu Nicetas

Nicetas,doar tu ºi eu

Vom mai rãsufla printre fânuri

Încãlzind mânuri

Noi,boii din staulul lui Dumnezeu !

Am fost

Paserilor de peste marea

Le-am fost demâncarea.

Luminii de zavistii ºi urã

I-am fost bãuturã.

Am fost un poet

Din Tibet…

Page 8: poezii tomoyei.p65

14 15

Sunt mãsurat cu cotul.Fragmentele

De împãrãþii ce mi s-au luat

Îmi sunt plãtite cu bãnuþi de tablã.

Sigur cã încã mai sper(Speranþã

Precarã ca o mireasmã

Pusã în ghips,care mireasmã

E spiritul florii.)Zac

Înnecat de fumul

Împletit în trîmbe

Deasura generaþiilor.

Pânã la urmã

Toatã jertfa mea a fost inutilã

Nu s-a scris niciodatã

Mãcar un vers

Despre cãrãmida îngropatã

De vie

În zid !

Amândoi

Sã ne iubim

Pânã ni se ciocnesc

Zodiile.

Eºti lut.Lutul.

Sunt o bucatã uscatã

De ploaie…

JertfaPalmele ce mã aplaudã,ieri

Chiar mã pãlmuiau.Mi se recunoaºte

Statura doar dupã ce oasele

Îmi sunt dumicate mãrunt.

Mi se îngîduie sã renasc

Doar din cenuºã.A mea.

Page 9: poezii tomoyei.p65

16 17

II - DIN VOLUMUL :MERSUL PE ARIPI

Pod fraged

Mã las cu toatã armura,cu caii

Cu erorile ºi ereziile mele mereu sub pedeapsã,

Cu partea mea de pradã

Din Rãzboiul Mirodeniilor,cu strânsura mea

De oase dogite ºi cãrþi

Mã las în seama podului subþire

Arcuit peste fluviu,

Pod alcãtuit din gâturi de viori ºi din rouã

Mã las cu toatã greutatea insomniilor mele

Pe desenele lui abia întrezîritr

ªi sub mine, prãpastia

Vâltoarea

Pierderea

Vidul.

Dar nu mai e drum înapoi,

Înainte de

Înainte de Christ ?

Tot ce s-a trãit

Pe lumea asta

Milenii

A fost înainte de Christ.

Nimic iisusic

Sub acest cer.Nici mãcar

Anotimprile

Ierusalimul, poeþii,

Zãpada.

Iubirea-

Iisusiacã?

Acestea le scriu

Tot în ger,

în pustie

ªi tot înainte de Christ…

Page 10: poezii tomoyei.p65

18 19

Abia acum

Abia acum,intrat pânã la gît

In fierãriile ei blajine,abia acum

Se cuvine sã vorbesc despre toamnã.

Deschid sertarele cu chei uitate

Si deretic odaia cu cãrþi atinse de brumã

De parcã mormîntul mi l-aº vãrui

Pe dinlauntru,

Cuviincios.

Sunt o vocaabulã rostitã de toamnã,

O mânã de semne,

Un fum,

O pãrere,o frunzã în vid…

Sunt al tãu,

Pod fraged, reazem târziu…

E timp sã mai iubeºti

E timp sã mai iubeºti ºi timp sã ierþi-

Toamna îþi strânge umbra-ntre coperþi.

E timp sã te înalþi ºi timp sã pieri

Si pentru tine-i totdeauna ieri.

E anul doar pe sfert, un anotimp-

E timp sã-aduni fãrâmele de timp.

Doar sãptãmâni,doar zile,clipe doar.

E timp sã mai rodeºti,cireº amar.

Toamna âþi strînge umbra-ntre-coperþi

E timp sã mai iubeºti ºi timp sã ierþi…

Page 11: poezii tomoyei.p65

20 21

Ar trebui

Ar trebui sã-mi amintesc lumina dinþilor tãi

în încropitul din foc de petale amurg,

Gleznele despicând anotimpurile,

Pãrul tãu curgând peste burg.

Ar trebui trupun-n secunde sã þi-l desfac

Sã te cumpãr cu mere ºi cu mãnãstireºti bolovani

La capãt de zi, la sfârºit de deceniu, sfârºit de veac

ªi uite-aºa a mai trecut de când nu te iubesc

O mie de ani !

Coborând

O,voi lumânãri

Glezne de balerine

Coborând scãri.

Rugina

Mineralele ce te compun,

Cu nimic altele decât cele aduse din Lunã

Si cântãrite cu ocaua lui Armstrong

Sunt mãrturia cosmicã

A neîntâmplatei noastre iubiri,

Boabe de grâu ºi sâmburi de rodie ce nu vor rodi.

Varul coloanelor ce nu vor fi înîlþate,

Literele îngropate-n sertarele

Unei scufundate tipografii.

Apropierea lor mi-mbracã oasele în ruginã,

Reginã…

Page 12: poezii tomoyei.p65

22 23

Ramã

Abia te-ai uscat

de pe mine.

Voi fi expus.Sunt o ramã

Inrãmatã…

Voi fi expus.

Îþi las

Sã te alcãtuiesc din câte sfãrâmãturi,

sã-þi dau chip rupându-mi de capul meu,chipul,

din oasele mâinii sî-nchipui oasele întregii tale

fãpturi

cum tiparele mãrii le-ncheagã în smalþuri,nisipul ?

Sã-þi fie dinþii,albul vertebrelor mele,

sã calci piatra cu carnea buzelor mele, palã,

îþi las bolovanul craniului,treaptã sub stele

ºi sângele, sã-þi fie vin ºi cernealã.

Mai trebuia

Sângele umplea vara cu vrejuri fierbinþi,

Vocabulele sevei ne ºiroiau pe dinþi.

Simþeam cã umbra pierise ºi cã vântul tãcu.

Prin apeducte

Se târa mierea din fructe.

Mai trebuia puþinã moarte,nu ?

De parcã

Tu,cea gingaº tipãritã,

De parcã ar fi prospectul

Fabiricii de ghilotine,

Tu…

Mã rãneºti.M-ai lovit ;

þi-ai alungat câinele

cu un meteorit…

Page 13: poezii tomoyei.p65

24 25

PRIVIND FOTOGRAFIA UNUI POET BÃTRÂN

Mi-e fricã de fotografiile poeþilor ce pozeazã

când cu un stilou între degete, când

scriind (!) pur ºi simplu, ori

expunându-ºi la vedere ceasornicul de mânã,

(mãcar de-ar fi ceas de burtã, cu lanþ)

lavaliera pictoriceascã sau cine ºtie ce

pãlãrie ori poetesã în curs de dezvoltare.

Intr-o pozã, recent, l-am vãzut pe bãtrân:

Avea (grozãvie!) înfiptã în buzunarul cãmãºii

o scoicã din Mãrile Chinei (perfectã

reclamã pentru concernul Shell) ºi nu surâdea.

Apoi

privirea mi-a coborât brusc spre mâinile lui

în care þinea tot o fantastã cochilie

dar de data asta nu modelatã gingaº

ci monstruoasã, informã, creaþie a mileniilor

de munci acvatice. Un fel de crab cu

crãcane pietrificate (aºa trebuie dã aratã

o sepie de lavã) cu gheare rotite

concentric, desenat fãrã noimã dupã normele unor

simetrii surpate, un mãr de sânge închegat

cu ºiroiri de sânge þâºnite-n afarã ºi rãmase

III - DIN VOLUMUL: „ PREA TÂRZIU, PREA DEVREME”– EDITURA EMINESCU 1984

ªi-þi las frigul, jindul,tremurul ºi nesaþiul

ºi pe tine te las câtã în mine-ai rãmas

sã fie versul acesta singurul spaþiu

ce te prelinge,din care te-ai tras…

Final previzibil

ªi ce va urma ? ªtiu totul pe de rost,

Ce va urma a mai fost :

Vom împãrþi cearºaful de duminicã

Si cearºaful de post.

Legenda ? un dreptunghi nu mai mare ca patul,

Noi, neîntâmplata ºi neântâmplatul.

Ce n-a fost urmeazã a lua trup

Cu oase scãpãrãtoare,de lup.

Alþii vor coborî din visul în care-am intrat,

Cap desenat lîngã cap desenat.

Începutã de noi, iubirea strãveche

O va sfârºi-o altã, altã pereche…

Page 14: poezii tomoyei.p65

26 27

cu umbra ta-ntre pleoape,

cãrþi: þintirime – hanuri,

dar moartea nu te-ncape.

Miroase-a piei cojite

de pe dihãnii vii

ºi-a dragoste, adecã

ºi-i vremea a muri

într-o bibliotecã…

CÂND NINGE CU VOCE TARE

Un cap-cap de pod peste râul ce-ºi pierde apele,

el singur în casa în care pe-un picior de plai

cu o mânã,

o mânã de prieteni

modelând argile speranþei

din inima

nopþii,

el, strivit ca o mentã ce nu mai are curs

care a curs

si care seamãnã prea bine cu însuºi Adevãrul

vãzut din profil.

el, prelins din timp

sub zãpezile roase

când e târziu

ºi când ninge

cu voce tare…

ºi ele þepene, cu þâºniri translucide…

Mi s-a pãrut cã bãtrânul îºi þine capul în mâini,

cu os râvnit ºi-adesea muºcat de dezastre,

capul cu creierul ivindu-ºi circumvoluþii

în palpit disperat cu toatã sarea mãrilor

depusã pe el ºi în el

ºi astfel mi-am interzis condescendenþa

sarcasmului cu care cobor în pozele poeþilor

(fotografiaþi adesea de plutoane de execuþie)

ºi mi-am mai spus cã o asemenea fotografie

pusã-ntr-un sicriu fãrã trup

ar doborâ cu infernala ei greutate

umerii celor grãbiþi sã-l arunce în groapa

rãdãcinilor ºi crabilor mãrii…

MOARTEA ÎN BIBLIOTECÃ

Miroase-a piei cojite

de pe dihãnii vii

ºi-a dragoste, adecã

ºi-i vrea a muri

într-o bibliotecã.

A rumeguº miroase,

a cãpãþâni de cãrþi

ºi-a sãbii-nsângerate

când din prea-plin de hãrþi

se umflã marea Mare.

Zac tomurile – fildeº

de scoici ºi de mãrgeanuri

Page 15: poezii tomoyei.p65

28 29

LUNECÂND, LUNECÂND

Rezemat în cârja þigãrii

trãieºti un timp oprit.

E asearã…

Deschizi sertarele

cu mâinile

cãutând neîntâmplatul

mâine.

E încã ieri…

Gaseºti singura

linguriþã de argint a casei,

mica limbã de clopot

a copilãriei.

E demult, E demult,

e cândva, e odinioarã.

E pe vremea când… E atunci.

E odatã

ca niciodatã.

E chiar

niciodatã…

INCREDERE

Scriu

viaþa mea din viitor,

viaþa de dupã mine.

Îmi scriu scrisori. Le citesc

sub lumânare (luminare)

privind peste propriul umãr.

Murim, nu e aºa, în fiecare zi

dar cred,

adicã vreau sã cred

cã nu murim egal: azi

am murit mai puþin decât ieri.

Adun zile

pentru Marea Noapte.

Bãrbatul e condamnat

la moarte –

tânãrul ascultã sentinþa,

adolescentul urcã

pe eºafod

dar de murit

moare copilul…

Page 16: poezii tomoyei.p65

30 31

dacã tu

eºti condamnatul

ori eºti cel care a tras…

MÂNA MEA DREAPTÃ

Rãsfrânt în oglinzi

ori în vreo femeie ori mare Egee,

mi-aº recunoaºte fiecare mãdular

al trupului la care robesc

numai mâna nu, mâna mea dreaptã

singurã

în cristalul cu muchii multiple.

Ea e cea mai cinstitã carne

a trupului meu, cea mai muncitã,

ea se înfige, chircitã, în zãpada hârtiei

pânã ce-o face ca pe un strai purtat,

mototolitã, cu –ncreþituri

ca ale miejilor de nucã, sub coajã.

Dar ce zic eu mieji de nucã,

ea reface însuºi desenul

de minune

al creierului…

UN MESTEªUG PREA GREU

Ce veac grãbit, ce goanã! Adesea,

execuþiei duios pregãtite pânã la ultima

dorinþã, pânã la ultimul cartuº (ori psalm)

i se spune

sumarã

ca si când s-ar comite doar

un fragment de crimã

ar fi un meºteºug al dracului de greu,

astfel cã între un glonþ ºi altul

omul cu puºcociul trebuie sã facã o pauzã de

respiraþie în care sã bea un ºnaps întremãtor

ori sã tragã la umbrã între þâþele din aluat

ale (viitoarei) vãdane

Rafala.

Plutonul ºi-a fãcut datoria ºi totuºi

de aici de departe nu se înþelege prea bine

ce s-a întâmplat. Am geamurile

vopsite cu fluturi ºi muzicile curg,

dar numai pânã în clipaîn care acul

se-ngroapã pe placa patefonului

în gaura glonþului. Mitraliat,

numele îºi pierde câteva semne,

cartea cu poezii rugineºte brusc.

Ce veac grãbit, ce goanã! Nici n-apuci sã-nþelegi

Page 17: poezii tomoyei.p65

32 33

Sunt gol de el, singur de el,

mi-e frig fãrã el

ºi ºtiu cã va veni ziua (noaptea) în care

am sã-l pot reface os cu os,

mireasmã cu mireasmã

ºi mâna-vreasc îl va scrie din nou

aºa cum a fost.

Dar lumânarea îl va albi, brusc

ªi i se va spune

Cã nu, nu e el ci

Ultimul…

PE EMINESCIENE ÎMPERECHERI DE RIME

Poþi sã mã sfaremi

ca pe un sfânt de santal,

ca pe un Christ de cristal -

mã voi depune

cu drojdii de sare

duios iertãtoare

în potirul ospeþelor, baremi,

la ora

când, nepereche fãpturã,

gura ta ne va fi gurã

amândurora…

SCURTÃ BIOGRAFIE A UNUI VERS

Caietul dictando-zebrat,

ploaia p

pururi în poziþie de drepþi,

absenþe în catalogul pãrinþilor,

o ºcoalã cu pereþi de plastilinã

înconjuratã de biserici bine hrãnite,

cãruþe cu cãrþi târându-se spre abator

ºi copilul hrãnind cu întâiul lui vers

extazul comunal.

Un vers…

L-am uitat. S-a pierdut. Era, fãrã îndoialã

Perfect

(singurul din câte am scris)

sticlind strãveziu ca un mãr de obsidian,

cap retezat al unui zeu-copil.

S-a pierdut. L-au pierdut. L-au schimbat

cu o cartelã de pâine ori cu un bilet de circ,

l-au dãhulat purtându-l, l-au îngropat

ºi de atunci

tot ce fac

e truda de a mi-l reaminti,

de a-i compune (scurta) biografie.

Page 18: poezii tomoyei.p65

34 35

Iar vinul ne curge în cãni pe îndestulate

ºi oasele ni se scriu cu flacãrã amãruie

pânã când gara, (ori cimitirul cu berze) ne bate

cu o vãraticã ploaie de cuie…

CVARTIR

În trupul care mi-e cvartir

am fost depus de-o întâmplare,

el mi-e ºi pat ºi cimitir,

schelet cu oasele precare

abia trezite din mirare,

pe care-n urmã le prefir.

De jinduri aurit ca stupul

sub stelele pierzãrii-mi duc

încãrunþitul cap: butuc

pe care-o spadã taie trupul…

DESPRE VIEÞILE ªI PETRECERILE MELE

Mi-a mai rãmas din viaþã, aº vrea sã cred, un sfert;

Restul se va da citire în Diogen Laert.

O cupã de mirare am fost, atâta doar,

cu stropi în risipire pe un obraz amar,

iubirii i-am fost scribul, robind la amintiri

DINTR-O GARÃ

Sus, pe cer, dincolo de cimitirul cu berze

e un trem e o garã

ºine lucioase peste traverse

ºi-un aer ca de întâia clasã primarã.

Stã-ntr-o colibã-triunghi ºeful gãrii acele

iar fiul lui locuieºte pe-o cruce,

cu mâinile gãurite de cuiele grele

de pe care sângele n-apucã sã se usuce.

Câteva femei îi spalã cu pãrul, picioarele

altfel e liniºte ºi-nverzire de mirt,

arare trec trenurile mãrfare ºi abatoarele

ºi trenurile cu vagoane-hotel ºi cu birt.

Doar câte o armãsãreascã locomotivã

se-ntâmplã sã-ºi zornãie vechile tãblãrii

ºi rãmâne-n derivã

pe terasamente podite cu capete de copii.

Doar câte un bou-vagon se rupe de garniturã

ºi curg din burta lui peste pãmântene provincii

biblioteci prevãzute cu cal ºi armurã,

statui elineºti, muzici ºi vopseli de Da Vinci.

Page 19: poezii tomoyei.p65

36 37

IV - DIN VOLUMUL:GLORIA IERBII (1975)

Sonetul bibliotecii

Dorm în biblioteci ca în ospicii

cãrþi adorate, cãrþile sublime

pe-ascuns desfoliate,cu delicii

de degete ºi pleoape anonime.

Li se atârnã lacãte-n tartaje

cu-ncuietori subtile ºi cheie-

pândite de slugoaie ucigaºe

cu-adulmecãri de carne de femeie.

Ofeliile cãrþilor, nebune

cernelurile otrãvite-ºi schimbã

ºi literele-ºi piaptãnã-n lungi spasme

Iar cariile, mori de-nþelepciune

i-aºeazã Timpului ne-ndurãtor,sub limbã

fãina osului tãu sfânt, Erasme.

ce-mi nãlucesc o fatã cu degete subþiri

ori chiar Iubire fost-am când n-a fost sã fiu Vers,

cum se citeºte-n tomuri cu scris de-acum ºters.

Mi-a mai rãmas din viaþã, din sferturi doar un sfert –

Restul se va citire în Diogen Laert…

Page 20: poezii tomoyei.p65

38 39

V - DIN VOLUMUL: “ LA LUMINA ZÃPEZII”(1974)

Ni s-a spus cã va ninge

Ni s-a spus cã va ninge

ªi boturi de iepure

Vor roade tãlpicile

Hambarului din faþa casei.

ªi brusc,grinzile se înnegresc

jupuite de iarnã

þi se întorc în toamna

din care tocmai veniserã.

ºi pe mine mã trageþi din vârstã

cu un anotimp,cu o copilãrie

când cheia translucidã nu se ãntoarce

în orgoliile rudimentare.

Zvârlit din zãpadã-n zãpadã îndãrãt,

nu iau cu mine

decât imaginea hambarului

cu bârne fumegând.

Rune

Ce spune ploaia,ce spune?

Rosteºte rune

Nebune

Sau cine ºtie ce altã palidã deºertãciune?

Rãspunde sau mai degrabã

Întereabã?

Iat-o ivind din numele meu o silabã

ªi lipind-o de nume

Rãmase în lume

Cu numai parfume.

Trec prin grãdine

Cu, pe faþã,varul luminii line,

Vrea ploaia sã se spele în mine,

Vrea sã mã spele de mine.

Fulgerã iarbã ºi rouã

Page 21: poezii tomoyei.p65

40 41

iar þigãrile nu mai taie

aerul,cu dulci evantaie.

în risipire,pe cãi trudite

ne depãrtãm cu chipuri ferite.

Sã nu ni se vadã

firele de zãpadã

ochiul amânã

icoana mâinii,cu un gest mai bãtrâni

ºi ºtim cã de la ultima întâlnire

suntem mai sãraci cu-o iubire

mai bãtrâni cu-o neiubitã femeie

despicãm odaia ºi-o cheie

în broasca vibrând se întoarce

miºcându-ne-n sânge vechi arce

când cade mãlaiul meiului

în Bucureºtii Mateiului...

ªi nu e nici hambar

ci iesle

El este…

Gest

Trec cu buzele

Peste numele tãu

Ca peste ºira spinãrii

A unei frunze...

Ora închiderii

Ninge cu mãlaiul meiului

peste Bucureºtii Mateiului.

ºi-ii vremea laºei tãceri

când prietenii se trag spre muieri

ºi nimeni nu se înfruptã

din vinul cu beregata ruptã

Page 22: poezii tomoyei.p65

42 43

VI - DIN VOLUMUL: CACACACACATTTTTALOGUL CORÃBIILOR (1987)ALOGUL CORÃBIILOR (1987)ALOGUL CORÃBIILOR (1987)ALOGUL CORÃBIILOR (1987)ALOGUL CORÃBIILOR (1987)

Catalogul corãbiilor

Câte încã vibrând, neauzit,

cu ancora îngropatã în mâluri

de diamante putrezite,

corãbiile mele,câte încã,

mai rupeþi pielea de muiere

a vechilor cãrþi

cu echipajul ajuns doar schelete

ºi cu numai cârmaciul

încã viind ?

Corãbiile mele lunecate pe ape,

clãtind algele norilor dar mai ales,

mai ales miºcate pe iarbã-

iarba de tutun a himerelor ,

iarba umilã, orgolios spiralatã

ºi dând bun gust dezastrelor

ºi îngãduind toamna ºi lacrima…

O mânã de versuri-corãbiile mele,

transport de sânge,

secretã încãrcãturã de fum,

Echilibru instabil

ªi pare cã ziua se prinde

de pereþii fluizi

ca laptele-n canã

iar oamenii se cautã cu mâinile

îngreunate de fructe.

cheia somnului zbîcneºte ãn palmã-

peºte de sticlã

ºi tãvãliþi în boabe de grâu

aºteptãm ninsoarea de ieri.

Dar brusc se aude o împuºcãturã

iar a ucis vreo dihanie,

braconierul !

Curgem în odãile casei,

cãlcând cu tãlpile,lespezi de gresie

ºi ne strângem în jurul monstrului

zvârlit pe masa sfintei noastre cine.

Înfriguraþi ne regãsim apoi culcuºul

iar gurile amanþilor se cautã ca douã

gãuri de glonþ…

Page 23: poezii tomoyei.p65

44 45

Sub mila ninsorii…

Peste copacul ce s-ar cuveni sã fie aici

palidã, bruma încã necãzutã

ºi iarba ce încã nu urcã

peste coapsele femeii neinventate.

Exist în tine,

sub mila ninsorii

cât carnea trandafirului

lemnul…

Final previzibilªi ce va urma ? ªtiu totul pe de rost

ce va urma a mai fost :

vom împãrþi cearºaful de duminicã

ºi cearºaful de post.

Legenda ? un dreptunghi nu mai mare ca patul

nervuri de sânge, ruginã lesne de asemeuit cu aurul,

versurile mele.

Câte s-au desprins de þãrm ?

Câte au ajuns la þãrm ?

Corãbiile mele, iubirile mele

mai degrabã necredincioase,

eu am scris cu voi marea

ºi dintr-un catarg

îmi voi tãia semnul de cãpãtâi,

pescãruºii…

Un dialog

Aºa vorbim noi, peste tranºee

peste sahare

ºi arizone

unul tace ºi celãlalt i-ascultã tãcerea

prin gâtul retezat

al sârmelor telefonice, sârme ghimpate…

Page 24: poezii tomoyei.p65

46 47

VII - DIN VOLUMUL: IERBAR DE NERIERBAR DE NERIERBAR DE NERIERBAR DE NERIERBAR DE NERVIVIVIVIVI(1978)

Ieri, încã

Ieri,primãvara fumega,lilial,

Ieri încãî,paharul era pocal,

Ieri cãlãreþul se zidea pe cal

Când peste noape,brutal

mi-a cãzut pe portal

zãpadã

din Neanderthal…

Sonet abandonat

…ªi mai atârn de viaþã, îmi pare, ca de-un fir

ºi-o clipã-grozãvie !- cu William Shakespeare

îmi fac de-o seamã umbra, adicã-mi spun c-am fost

aflându-mi într-o clipã stagnatã adãpost.

De mâna care scrie,parcã postum,mã mir

îmi caut în lumina din unghii, adãpost

m-ajung din urmã silnic ºi îmi zidesc un rost

în rândurile sparte pe care le prefir…

noi, neântîmplata ºi neântâmplatul.

ce n-a fost,urmeazã a lua trup

cu oase scãpãrãtoare, de lup.

Alþii vor coborî din visul ãn care-am intrat

cap desenat lângã cap desenat,

începutã de noi, iubirea strãveche

o va sfârºi –o altã pereche…

Codru

Un codru de pâine

Pentru un cap fãrã gurã.

Un codru de lut

pentru intratul în toamnã.

Un codru de codru

e frunza

sub care m-am tras..

Page 25: poezii tomoyei.p65

48 49

Cât a mai rãmas

Cât a mai rãmas din mine

depus pe fundul cuvintelor

tot mai crede cã ar putea rãsturna

un trup în iubire ca pe-un ceas cu nisip…

Curriculum vitae

E împuºcat în creier

ºi se trag din el toate sertarele

din nuc ondulat,

pline cu copilãrie ºi grâu.

(Mãlaiul milei ºi fãina faimei)

Atât.Un zar pe o tablã,

ros de gingiile unui jucãtor pãgubos,

topindu-se

în primãvara

insolubilã…

Cu privire la viaþa mea

Fiþi atenþi la cai,atenþie la hamuri

Viaþa mea-i transport de lãzi cu geamuri,

Legendã ori sare

In curs de coagulare !

Dintr-o legendã

Un Stradivarius din lãzi de ambalaj

o care cu coperþi volatile

un nume înverzit de ravagiile inspirate-ale ploii

ºi cina cea de tainã

Page 26: poezii tomoyei.p65

50 51

SalinaAº plânge o lacrimã uriaºã,

plinã de sare,

în care o turmã ocnaºã

sã sape un secol,fãrã s-o doboare.

O lacrimã onformã ca un dulap

cu-argintãrii mîncate de praf

ori ca un cap

ghilotinat de fotograf…

Un echilibru

ªi nestatornicia,neaºezarea ori vidul,

trebuie sã aibã un fel de Odaie

unde sã nu le ajungã frigul

ºi unde sã se spele de ploaie…

În toate, un punct stabil :în marea

domolindu-ºi în ancore clãtinarea

în tot ºi în toate,

Fructe

Fructe duhnind în lãzi ferecate

caii albi de fãina brutãriei

iarna-

tipograf de litere bicefale

ºi cãrþi adorate,aduse de corãbii cu pânze

dospind în antrepozite…

Laus

Cea mai frumoasã moarã e de vânt

subþire vânt este candida lance

umflat cu vânt e prinþul de La manche,

ºi de mãlai e scutierul blând.

Cea mai frumoasã-i moara-n care bate

numai atâta vânt cât sã ridice

din cãrþi,barba poetului, de spice-

atâta vânt,câtã singurãtate.

Page 27: poezii tomoyei.p65

52 53

eºti prea mãrunt pentru asemeni sume

dar pânã ca plutonul sã se-adune

ºi popa sã-þi citeascã iertãciune

tu cu miºcãri sãrite din gavote

peste monete treci,peste bancnote

ºi te dai prins

ºi te dai nins

cãzut

dar nu învins…

Forme

Aº putea lua forma toamnei

sau a ierburilor ieftine.

Verset

ªi voi proroci:

cine ridicã în soare

neîncovoiatã ºirã de spinare

de sabia ei va muri !

pãienjeniº ºi fluiditate

ºi-ntreagã aceastã miºcare-nþeleaptã

are amestecare cu mâna mea dreaptã…

ªtiu un cuvânt

ªtiu un cuvânt ce umblã, nevãzut,

compus din reci cristale ce se rup ;

din fumul care eºti,cãzut

ajutã-l sã-ºi ia trup !

Recompensã

Cu calul murg trage la scarã

tristeþea în ediþie de searã

trasã-n volute verzi de foi volante

cu rufãria fostelor amante

ºi-n foaia cu tipãriturã densã

citeºti cã se oferã-o recompensã

pe capul tãu din care curge ploaia

ºi nãruie,de insomnii,odaia.

Hoþ de ninsori, profanator de brume,

Page 28: poezii tomoyei.p65

54 55

Fereºte-te

Fereºte-te, mîna mea decoloreazã

fereºte-te,sunt leaorcã de muzicã

fii cu grijã :

pot oxida oraºul…

Primejdii

Atît de rece tãcere.E primejdios

sã bei din ea.E primejdios

sã netezeºti cu degetele

scoarþa crãpatã

s copacului donator de frunze,

crezând cã e capul

ce se-ngroapã în perna ta, e primjdios !

Aprilie

Stau între aceste mobile cu gust bun

ca într-o anticãrie de legume

ºi lumina înverzeºte clipa finitã

la care pãrea cã încã se mai lucreazã…

Mesaj

Nu înþeleg nimic þi s-a fãcut frig.

(mi se vorbeºte într-o limbã despicatã…)

Mi se scrie cu litere

de dinainte ºterse

mi se tace cu asurzire,

sunt mângâiat cu sidef.De gheare.

Îmbãtrânesc

de parcã mi-ar desena oasele

un copil…

Page 29: poezii tomoyei.p65

56 57

poetul e un tânãr fruct

ori un bãtrân apeduct…

Siglã

De dor de mare

Am pus o scoicã la patefon.

Nu mai ºtiu

dacã am aripi de zburare

ori numai aripi de mers

cu bãtãturi ºi unghii

De dor de dragoste

mã târãsc pe burtã

prin inelul logodnei

ºi încã mai rãmâne loc.

Bãtrâneþea

E o arhitecutrã coruptã…

Celãlalt obraz

Mereu întinzând

ºi

celãlalt obraz.

Pãlmuit

cu linia norocului,

mângâiat cu linia

morþii…

Definiþii

Fluturii sunt pielea lepãdatã

a unui animal

ce n-a existat niciodatã.

Oglinda e o piele de lapte jupuit.

Poetul e un cumsecade

traficant de cascade

Page 30: poezii tomoyei.p65

58 59

o sâmbãtã a copiilor tãiaþi în felii

ºi o joie în care auzi clopotul

cum umflã burta vinovatã a caisei…

Întoarcerea fiului

În cinstea credinciosului berbece

gras ºi buclat de fân aromitor,

tatãl duios, prin sabie îl trece

pe aºteptatul fiu risipitor…

Cântec

Ploaie,transparenþã pedepsitoare-

arbore, statuie fãrã cap-

mi-aþi mai rãmas,acum când luna doare

ºi-n pielea lepãdatã a þarpelui încap ?

Mai sunteþi încã preajma cãrui dor

mai licãriþi în care oseminte

când crinii sângele pedepsitor

lin ºi-l despoaie peste vechi morminte ?

Foc mic

Când se aprind lãmpile

în caravanseraiuri

când femeile imperiilor

scad calcinate

de noþile dragostei

el singur

fierbe crini

la un foc mic,

de balegã uscatã …

Un calendar

E duminica mea (au ºi vapoarele una)

eo vinere a paharelor desperecheate,

o lune a potcovarilor de diligenþe,

o miercure a înghiþitorilor de sãbii,

o marþe a pietrelor hieratice,

Page 31: poezii tomoyei.p65

60 61

prin care curg din carte-n univers.

Cu mine un norod de trupuri reci

se-ndreaptã cãtre stele,oameni simpli

ºi eu li-s cãlãuzã pe poteci.

Sunt cel cu care truda lor se-ncepe-

ºi cel ce rãnile li le-a premers

ºi cu genunchii, lespezile-a ºters

de frigul vechi ºi de ruginã veche.

A lor petala ºi ai mei sunt ghimpii,

toiag de cearã-vecul douãzeci

pe dragoste tocmit,plãtit cu siclii…

La plecarea ei

Plecarea ei

semãna cu un asasinat fragil.

Clopotele cãlcau în genunchi oraºul,

pãsãrile cântau

pânã nu mai rãmânea din ele nimic

ºi trupul urma sã mã nascã

în fiecare dimineaþã mai bãtrân.

Cum îmi pãrea timpul.El îmi pãrea

un ceasornic împãiat…

Cãlãuza

Rãmâne-nchis într-un îngheþ de vers

fierbintele meu jind de-a te pricepe,

pereeete cu icoane nepereche

Page 32: poezii tomoyei.p65

62 63

Civitas Solis…Luminez cu fructe

imputrescibile.

Scara trudnic urcând spre odaie.

plouã cu mãnui împuºcate

ºi se stinge sub castronul cinei

focul de rumeguº.

Din patul conjugal

dulgherit de Stradivarius în persoanã

curg bancnotele de un million

ale unor nopþi fãrã capãt.

E întuneric.

Oare iarãºi ea plânge

peste cutia cu chibrituri?

(ªi sã nu uit:

Salutãri din Civitas Solis…)

VIII - DIN VOLUMUL : AMINTIRI DESPRE MINE (1980)

Ultimele ºtiri din paradis

Îngerii scriu articole de legi

ori cioplesc sãgeþi

ºi în pauza de prânz ling sare.

La cerere, ei rup sintaxa ploii

-greabãn de cal-

slujindu-se de moaºtele

pluvioasei paraschiva.

Ca pe chei de case de bani

ei reproduc dupã mulaje de cearã

miresmele

cu care urmeazã

a ne împroprietpri.

Ei patroneazã cu inclemenþã

Uzinele de Ace cu Gmãlie,

fierb rachiu de crini în alambice

ºi se trezesc întrebând fãrã noimã :

Oare ce-o mai fi fãcând poetul

Stãnescu ?...

Page 33: poezii tomoyei.p65

64 65

Ai uitat

Ai uitat sã mã priveºti cu ochii

fabricator de zei,

ai uitat sã cerþi cu cuvintele

solubile în vin,

Nefericito

ºi Nefertito !

Într-un târziu

Amãrunþitã de toamnã, viaþa mea

Trupul rãmâne singur de sine

ºi intru cu oase blajine în iarnã

(n-am epoleþi,am clavicule)

iar zeii îmi cotrobãie.n cap

ca într-un sertar cu chei…

Prag de-ntuneric

Nu te vãd, mai scapãrã un fulg.

s-a umezit cutia cu stalactite ?

A mai rãmas un cãpeþel de iarnã,

a mai rãmas un rest de speranþã.

(Mi-a spus mie un capelmaistru

în ºtiinþele naturale

cum cã dacã am scociorî bine cu laba

am da de zîãpada fosilã.)

Apleacã peste mine ninsoarea,

-oasele mele te mai viseazã, sub carne-

ºi apleacã pãrul greu ºi umbros

ca memoria unei gãri, ºiroind de ºine subþiri.

Page 34: poezii tomoyei.p65

66 67

Scriptorul

Sunt scriptorul

Staþi sã-mi deschid lãzile.

Nu se vede nimic.

Sunt ca geamgiul

ce carã,cocoºat,cruci de sticlã,

dar privit de departe s-ar zice,ce ºarlatan !

cã transportã aer.

Sunt scriptorul.

Îmi scot de la brâu,ca din maþe,

cãlimara ºi pana.

nimeni nu-mi dã de lucru ?

îmi scriu mie, scrisori

pe care le trimit cu poºta pneumaticã.

ªi nici eu

Nu-mi rãspund.

Sunt scriptorul.Chiar nimeni

nu mai are nevoie de mine ?

S-ar zice cã tot ce trebuia scris

s-a scris…

IX - DIN VOLUMUL: NINIVE ( NINIVE ( NINIVE ( NINIVE ( NINIVE (1982)

Tulbure frig

Aici vine toamna

Cu poºtalionul frunzelor tutunii.

Cetãþeanul þãran înarmat cu o cuþitoaie

reteazã în grãdina cu peruci,verzele.

E dusã la tãiere ºi tufãnica

ºi nu rãmîne din ea,în aer

decât sâmburele de mirare.

Hârcile gutuilor zornãie,umflate de zahãr,

nucii sunt bãtuþi pânã le cad toþi dinþii,

e tras pe roatã grâul arnãut

ºi-n beciul cu daingene ºi butelii alchimice

vinul fãrâmat de inchizitori

e pus la poprealã, pecetluit.

Ar mai rãmâne ºi pentru noi o fãrâmã de spaþiu

între coºãrci ºi budane,sub grinzile afumate,

sub podul casei, ars,de se vãd stelele,

sub stelele ºi ele dospind de toamnã

ºi retezate de-un tulbure frig…

Page 35: poezii tomoyei.p65

68 69

Scriitor, poet, jurnalist.Nãscut la 29 aprilie 1936 laBucuresti , fiul FranteiStãncescu din Pucheni-Arges.

A urmat cursurile ªcolii deliteraturã Mihai Eminescu îngeneraþia de aur, avându-idrept colegi pe LucianRaicu, Fãnus Neagu, Nicolae Labiº.

A intrat în presa scrisã de la vârsta de 18 ani ºi apublicat continuu în ziare ºi reviste conturându-ºi, cuevident talent ºi mare strãdanie în originalitateaprofesionalã, personalitatea de poet orientat spre ampledeschideri în gândirea artisticã, depãºind mult ºi chiarriscant conformismul epocii, ajungând a avea o binedistinctã voce proprie în poezia româneascã aîntregului secol al XX-lea. În egalã mãsurã a practicato publicisticã de înaltã calitate, susþinând rubricipermanente de mare interes în epocã, prezentîntotdeauna cu originale colaborãri la radio sau lateleviziuni, pânã în penultima zi a vieþii sale.

BIO-BIBLIOGRAFIEGheorghe TOMOZEI

Poetul ºi piatra

Se cautã un poet ºi,fireºte

o cetate în jurul lui se zideºte,

apoi poetul e alungat din cetate,

cu pietre alungat din cetate

ºi din pietrele rezultate

i se înalþã mai apoi un monument

colosal

cu balaur ºi cal.

Se ia apoi alt poet

altã piatrã,

altã moarte

ºi

aºa

mai

Page 36: poezii tomoyei.p65

70 71

A fost redactor la „Cinema”, „Tânãrul scriitor”,„Argeº” ºi la Almanahul Scriitorilor editat de AsociaþiaScriitorilor din Bucureºti. Printre tinerii pe care i-apromovat, chiar de vârste apropiate lui, s-a bucurat deo deosebitã autoritate prin temeinica sa culturã ºicunoaºtere poeticã

A fost marcat toata viaþa de mari prietenii literare,precum cea pentru Nicolae Labiº ºi cea pentru NichitaStãnescu. În memoria acestora a publicat volume deamintiri ºi albume memoriale. A fost cãsãtorit succesiv cu poeta Elena Dragoº,actriþa Liliana Tomescu, actriþa Magda Popovici ºiscriitoarea Cleopatra Lorinþiu.

S-a stins din viaþã la 31 martie 1997, în apartamentulsãu din Aleea Deleni, Bucureºti. Unicul sãu fiu,Maximilian Tomozei, in prezent face fotografieartisticã la Paris”.

Cãrþi publicate în timpul vieþii:

• Pasãrea albastrã (1957);

• Steaua polarã (1960);

• Lacul codrilor, albastru (1961);

• Vârsta alintului (1963);

• Fântâna culorilor (1964); -

• Noaptea de echinox (1964);

• Poezii (1966);

• Patruzeci ºi ºase de poezii de dragoste (1967);

• Altair (1967);

• Cântece de toamnã micã (1967);

• Dacã treci râul Selenei (Copilãria lui

Eminescu),1967;

• Filigran, proze jurnalistice (1968);

• Suav anapoda (1969);

• Dincolo de crizanteme (1969);

• Poezii de dragoste (1970);

• Toamnã cu iepuri (1970); literaturã pentru copii

• Târgoviºte. monografie liricã (1970);

• Miradoniz (Copilãria si adolescenþa lui Eminescu)

(1970);

• Misterul clepsidrei (1971);

• Atlantis (1971);

• Lovas mennyorszag (Eden cu cai), trad. în lb.

maghiarã (1971);

• Moartea unui poet (1972);

• Tanit (1972);

Page 37: poezii tomoyei.p65

72 73

CUPRINS

I. DIN VOLUMUL : UN POET DIN TIBET

Eu iubesc ................................................................. 5

Râul cu un singur mal .............................................. 5

Dor stins ................................................................... 6

Om de litere ............................................................. 7

Cum sunt .................................................................. 7

Cuvânt ..................................................................... 8

Imagine ................................................................... 8

Orficã ...................................................................... 9

Litere ........................................................................ 10

Cutia magicã ............................................................ 10

Liber......................................................................... 11

În mirare .................................................................. 11

Cu Nicetas................................................................ 12

Am fost .................................................................... 12

Desen ....................................................................... 13

Numele .................................................................... 13

Amândoi .................................................................. 14

Jertfa ........................................................................ 14

Înainte de ................................................................. 16

II.Mersul pe aripi

Pod fraged................................................................ 17

E timp sã mai iubeºti ................................................ 18

Abia acum................................................................ 19

Coborând ................................................................. 20

• Efigii (1972);

• Maºinãrii romantice (1973);

• Muzeul ploii, proze ºi poeme în prozã (1973);

• La lumina zãpezii (1974);

• Negru Vodã (1974);

• Carul cu mere (1974);

• Rãzboiul de treizeci de ani între dulãi si motani

(1974); literaturã pentru copii

• Gloria ierbii (1975);

• Cronica lui Stavrinos (1975);

• Istoria unei amfore; Þara lui Fãt-Frumos (1976);

• Poema Patriei (1977);

• O orã de iubire (1978);

• Peregrin valah; Ierbar de nervi (1978);

• Amintiri despre mine (1980);

• Focul hrãnit cu mere (1981);

• Manuscrisele de la Marea Neagrã; Ninive (1982);

eseuri,publicisticã.

• Prea târziu, prea devreme. Poeme fãrã final (1984);

• Carte de motanicã, 1984; literatura pentru copii

• Urmele poetului Labiº. Biografie (1985);

• Plantaþia de fluturi. Însemnãri (1988);

• Miradoniz. Copilãria ºi adolescenþa lui Eminescu

reeditare (1989)reeditare

• Un poet din Tibet 1995

Când s-a stins, în deplinã maturitate poeticã, lucra la

un vast proiect de punere in versuri a Psalmilor.

Page 38: poezii tomoyei.p65

74 75

VI - Din volumul Catalogul corãbiilor (1987)

Catalogul corãbiilor ................................................. 43

Un dialog ................................................................. 44

Sub mila ninsorii….................................................. 45

Final previzibil ......................................................... 45

Codru ....................................................................... 46

VII - Din volumul Ierbar de nervi(1978)

Ieri, încã ................................................................... 47

Sonet abandonat ...................................................... 47

Cu privire la viaþa mea ............................................. 48

Dintr-o legendã ........................................................ 48

Cât a mai rãmas ....................................................... 49

Curriculum vitae ...................................................... 49

Fructe ....................................................................... 50

Laus ......................................................................... 50

Salina ....................................................................... 51

Un echilibru ............................................................. 51

ªtiu un cuvânt .......................................................... 52

Recompensã............................................................. 52

Forme ....................................................................... 53

Verset ....................................................................... 53

Aprilie ...................................................................... 54

Mesaj ....................................................................... 54

Fereºte-te ................................................................. 55

Primejdii .................................................................. 55

Celãlalt obraz ........................................................... 56

Definiþii .................................................................... 56

Siglã ......................................................................... 57

Foc mic .................................................................... 58

Un calendar .............................................................. 58

Întoarcerea fiului ...................................................... 59

Cântec ...................................................................... 59

Rugina...................................................................... 20

Ar trebui ................................................................... 21

Mai trebuia ............................................................... 22

De parcã ................................................................... 22

Ramã ........................................................................ 23

Îþi las ........................................................................ 23

Final previzibil ......................................................... 24

III - Din volumul „ Prea târziu, prea devreme” –

Editura Eminescu 1984

Privind fotografia unui poet bãtrân.......................... 25

Moartea în bibliotecã ............................................... 26

Când ninge cu voce tare .......................................... 27

Încredere .................................................................. 28

Lunecând, lunecând ................................................. 29

Un meºteg prea greu ................................................ 30

Mâna mea prea dreaptaã .......................................... 31

Scurtã biografie a unui vers ..................................... 32

Pe eminesciene împerecheri de rime ....................... 33

Dintr-o garã .............................................................. 34

Cvartir ...................................................................... 35

Despre vieþile ºi petrecerile mele............................. 35

IV- Din volumul - Gloria ierbii(1975)

Sonetul bibliotecii .................................................... 37

Rune ......................................................................... 38

V - Din volumul “ La lumina zãpezii”(1974)

Ni s-a spus cã va ninge ............................................ 39

Gest .......................................................................... 40

Ora închiderii ........................................................... 40

Echilibru instabil ...................................................... 42

Page 39: poezii tomoyei.p65

76 77

La plecarea ei ........................................................... 60

Cãlãuza .................................................................... 60

VIII - Din volumul Amintiri despre mine (1980)

Ultimele ºtiri din paradis ......................................... 62

Civitas Solis ............................................................. 63

Prag de-ntuneric ...................................................... 64

Ai uitat ..................................................................... 65

IX - Din volumul Ninive (1982)

Tulbure frig .............................................................. 66

Scriptorul ................................................................. 67

Poetul ºi piatra ......................................................... 68

BIO-BIBLIOGRAFIE ............................................. 69

Cãrþi publicate în timpul vieþii ................................. 71

Cuprins .................................................................... 73

Page 40: poezii tomoyei.p65

78 79

e d i t i e o n - li n e w w w . c a r t e s i a r t e . r o

Volum selectiv din

opera unuia dintre

cei mai

reprezentativi poeþi

români din cea de a

doua jumatate a

secolului XX, care a

marcat cu

originalitate ºi

r a f i n a m e n t

intelectual cãutãrile

generaþiei sale de a

depãºi vicisitudinile

unei literaturi dirijate

ºi a reuºit, prin talent

ºi convingeri

artistice, sã impunã o

creaþie literarã

autenticã. Îngrijit de

scriitoarea Cleopatra

Lorinþiu, acest nou

titlu din bibliografia

poetului începe cu

câteva dintre

postumele lãsate de

acesta, preluând

apoi, din unele volume publicate în timpul vieþii, versuri care demonstreaza cã

Gheorghe TOMOZEI, cu mare strãdanie în originalitatea profesionalã, ºi-a

conturat pregnant personalitatea de poet orientat spre ample deschideri în

gândirea artisticã, depãºind mult ºi chiar riscant conformismul epocii, ajungând

a avea o bine distinctã voce proprie în poezia româneascã, al cãrei rãsunet se

pãstreazã mereu valoros ºi actual.