PLEASE READ IAS 16 ¢â‚¬â€Imobilizari...

download PLEASE READ IAS 16 ¢â‚¬â€Imobilizari corporale¢â‚¬â€Œ Centrala nuclearelectrica de la Cernavoda este un obiectiv

of 15

 • date post

  16-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PLEASE READ IAS 16 ¢â‚¬â€Imobilizari...

 • Data raportului: 25.02.2018

  Denumirea entitaţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

  Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

  Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

  Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10874881

  Numar de ordine: J40/7403/1998

  Capital social subscris şi varsat: 3.015.138.510 lei

  Piaţa reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

  Catre: Bursa de Valori Bucuresti

  Autoritatea de Supraveghere Financiara

  Ref: Raport curent in conformitate cu calendarul financiar publicat de Societatea Nationala Nuclearelectrica

  SA

  Eveniment important de raportat:

  Situatii financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

  Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. informeaza publicul si investitorii asupra disponibilitatii situatiilor financiare

  individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018. Acestea sunt disponibile

  incepand cu data de 25 februarie 2019 astfel:

  - La sediul S.N. Nuclearelectrica S.A. din Bucuresti, strada Polona nr. 65, sector 1 - In format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Relatii cu investitorii – Situatii Financiare 2018

  (www.nuclearelectrica.ro)

  Principalele rezultate

  Indicatori (mii. lei)*) 2018

  (neauditat)

  2017

  (auditat, retratat) Var %

  Venituri din exploatare, din care: 2.178.762 1.932.901 12,7%

  Venituri din vanzarea energiei electrice 2.116.991 1.884.741 12,3%

  Cheltuieli din exploatare (1.089.434) (1.009.107) 8,0%

  EBITDA 1.089.328 923.794 17,9%

  Depreciere si amortizare (554.112) (545.800) 1,5%

  EBIT 535.216 377.994 41,6%

  Venit/(Cheltuiala) financiara neta 36.187 (18.449) n/a

  Cheltuiala cu impozitul pe profit (180.857) (53.002) 241,2%

  Profit net 390.546 306.543 27,4% *) extras din situatiile financiare individuale preliminare neauditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018

  Informatii suplimentare pot fi obtinute la : investor.relations@nuclearelectrica.ro

  Director General

  Cosmin Ghita

 • S.N. Nuclearelectrica S.A.

  Situatii Financiare Individuale Preliminare si Neauditate

  la data si pentru exercitiul financiar incheiat la

  31 decembrie 2018

  Intocmite in conformitate cu

  Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea

  Reglementarilor contabile conforme cu

  Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre

  Uniunea Europeana (IFRS - UE)

 • S.N. Nuclearelectrica S.A.

  Situatia Individuala Preliminara a Pozitiei Financiare la 31 decembrie 2018 (Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

  1

  Nota 31 decembrie 2018

  (neauditat)

  31 decembrie 2017

  (auditat, retratat)

  1 ianuarie 2017

  (auditat, retratat)

  Active

  Active imobilizate

  Imobilizari corporale 4 6.309.192.516 6.724.074.076 7.102.223.970

  Imobilizari necorporale 53.764.515 62.535.958 80.636.405

  Imobilizari financiare 7 110.451.459 76.355.852 22.414.346

  Investitii financiare 5 141.689.201 141.689.201 141.689.201

  Total active imobilizate 6.615.097.691 7.004.655.087 7.346.963.922

  Active circulante

  Stocuri 6 368.749.773 332.348.618 331.057.122

  Creante comerciale si alte creante 174.953.003 150.443.354 162.063.302

  Plati efectuate in avans 10.201.321 10.895.537 12.699.411

  Depozite bancare 7 20.954.979 32.827.456 26.709.812

  Numerar si echivalente de numerar 7 1.611.175.718 1.713.349.815 1.459.663.497

  Total active circulante 2.186.034.794 2.239.864.780 1.992.193.144

  Total active 8.801.132.485 9.244.519.867 9.339.157.066

  Capitaluri proprii si datorii

  Capitaluri proprii

  Capital social, din care: 8 3.210.641.253 3.210.641.253 3.210.641.253

  Capital social subscris si varsat 8 3.015.138.510 3.015.138.510 3.015.138.510

  Ajustari la inflatie a capitalului social 8 195.502.743 195.502.743 195.502.743

  Prime de emisiune 8 31.474.149 31.474.149 31.474.149

  Rezerva platita in avans 8 21.553.537 21.553.537 21.553.537

  Rezerva din reevaluare 8 210.811.364 236.534.798 263.354.767

  Rezultatul reportat 8 3.637.988.712 3.983.913.022 3.862.326.708

  Total capitaluri proprii 7.112.469.015 7.484.116.759 7.389.350.414

  Datorii

  Datorii pe termen lung

  Imprumuturi pe termen lung 683.967.469 894.848.799 1.087.961.815

  Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 9 175.458.782 137.036.268 118.032.110

  Venituri in avans 114.757.293 129.101.954 143.446.616

  Datorie privind impozitul amanat 95.021.611 113.903.761 131.608.365

  Obligatii privind beneficiile angajatilor 38.617.348 33.328.029 31.907.053

  Total datorii pe termen lung 1.107.822.503 1.308.218.811 1.512.955.959

  Datorii curente

  Datorii comerciale si alte datorii 196.152.057 180.632.919 178.645.222

  Portiunea curenta a provizioanelor

  pentru riscuri si cheltuieli 9

  33.831.052 31.838.166 24.662.564

  Impozit pe profit datorat 116.550.765 21.726.375 6.431.972

  Venituri in avans 30.913.233 12.331.535 6.181.408

  Portiunea curenta a imprumuturilor pe

  termen lung

  203.393.860 205.655.302 220.929.527

  Total datorii curente 580.840.967 452.184.297 436.850.693

  Total datorii 1.688.663.470 1.760.403.108 1.949.806.652

  Total capitaluri proprii si datorii 8.801.132.485 9.244.519.867 9.339.157.066

 • S.N. Nuclearelectrica S.A.

  Situatia Individuala Preliminara a Performantei Financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 (Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

  2

  Situatiile Financiare Individuale Preliminare si Neauditate prezentate de la pagina 1 la 13 au fost semnate la data de 22

  februarie 2019 de catre:

  Cosmin Ghita Adrian Gabriel Dumitriu

  Director General Director Financiar

  Nota 2018

  (neauditat)

  2017

  (auditat, retratat)

  Venituri

  Venituri din vanzarea energiei electrice 10 2.116.990.603 1.884.740.511

  Venituri din transportul energiei electrice 11.676.332 12.557.690

  Total venituri 2.128.666.935 1.897.298.201

  Alte venituri 50.095.061 35.602.416

  Cheltuieli din exploatare

  Depreciere si amortizarea 4 (554.111.507) (545.800.132)

  Cheltuieli cu personalul (388.776.157) (324.765.608)

  Costul energiei electrice achizitionate (57.318.826) (55.567.883)

  Reparatii si mentenanta (81.354.027) (72.606.643)

  Cheltuieli cu transportul energiei electrice (11.676.332) (12.557.690)

  Cheltuieli cu piesele de schimb (15.768.114) (18.113.517)

  Costul cu combustibilul nuclear (101.991.877) (122.183.695)

  Alte cheltuieli din exploatare 11 (432.549.582) (403.311.594)

  Total cheltuieli din exploatare (1.648.546.422) (1.554.906.762)

  Profit din exploatare 535.215.574 377.993.855

  Cheltuieli financiare (58.855.609) (94.102.348)

  Venituri financiare 95.042.845 75.653.531

  Rezultat financiar net 12 36.187.236 (18.448.817)

  Profit inainte de impozitul pe profit 571.402.810 359.545.038

  Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta (180.857.023) (53.002.126)

  Profitul net 390.545.787 306.542.912

 • S.N. Nuclearelectrica S.A.

  Situatia Individuala Preliminara a Rezultatului Global pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 (Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)

  3

  Nota 2018

  (neauditat)

  2017

  (auditat, retratat)

  Profitul net 390.545.787 306.542.912

  Alte elemente ale rezultatului global

  Castiguri/(Pierderi) actuariale aferente planurilor de

  beneficii determinate

  (5.393.764) 703.726

  Alte elemente ale rezultatului global (5.393.764) 703.726

  Rezultatul global total aferent exercitiului financiar 385.152.023 307.246.638

  Rezultatul pe actiune

  Rezultatul pe actiune de baza (RON/actiune) 1,30 1,02

  Rezultatul pe actiune diluat (RON/actiune) 1,30 1,02

 • S.N. Nuclearelectrica S.A.

  Note Explicative la Situatiile Financiare Individuale Preliminate Neauditate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat

  la 31 decembrie 2018 (Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel)