Platforma Electorala a lui Sorin Oprescu

download Platforma Electorala a lui Sorin Oprescu

of 76

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Platforma Electorala a lui Sorin Oprescu

  • 1. CUPRINSSECTIUNEA I DEZVOLTARE URBANA DURABILASECTIUNEA II PROGRAME DEDICATE SI DOMENIILE DE APLICABILITATE 1. PROGRAMUL STRADA 2. PROGRAMUL PARCARI 3. PROGRAMUL CENTRUL ORASULUI 4. PROGRAMUL CARTIERELE ORASULUI 5. PROGRAMUL PRIVIND LOCUIREA IN BUCURESTI 6. PROGRAMUL PATRIMONIU PROTECTIE SI VALORIFICARE 7. PROGRAMUL DE SERVICII DE UTILITATE PUBLICA 8. PROGRAMUL DE MEDIU 9. PROGRAMUL EDUCATIE 10. PROGRAMUL SANATATEA 11. PROGRAMUL DE PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA 12. PROGRAMUL CULTURA 13. PROGRAMUL PENTRU PROTECTIA SI SIGURANTA CETATEANULUI, ORDINE SI DISCIPLINA IN ORAS 14. PROGRAMUL MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA SI AVARIE 15. PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE SI PROTECTIE A ANIMALELOR FARA STAPAN 16. PROGRAMUL DE BUNA GUVERNARE SI FUNCTIONARE INSTITUTIONALA 17. PROGRAMUL DE TURISM 18. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ECONOMICA 19. PROGRAM DEZVOLTARE A RELATIILOR EXTERNE
  • 2. SECTIUNEA I - DEZVOLTARE URBANA DURABILA1. Elaborarea noului Plan Urbanistic General al MunicipiuluiBucuresti2. Finalizarea strategiei de dezvoltare urbana integrata aMunicipiului Bucuresti si a teritoriului sau de sustinere si deinfluenta inclusa in documentul programatic, concept strategic siviziune pentru Bucuresti 20353. Organizarea de concursuri de solutii de urbanism, avand caprincipal obiectiv proiecte de revitalizare urbana si ameliorareaspatiului public4. Realizarea si dezvoltarea Bazei de Date Urbane (BDU) a PMB,structurata pe politici urbane.5. Reinfiintarea Centrului de Planificare Urbana si MetropolitanaBucuresti6. Reabilitarea zonei centrale a Bucurestiului - o prioritate vitala7. Implementarea in deciziile administrative a concluziilor rezultatedin raportul AUDITUL DEZVOLTARII URBANE IN BUCURESTI1990-2010. Definirea unor directii de dezvoltare, in perspectivamedierii interesului public cu cel privat8. Definirea si implementarea regulamentului local de urbanism si aregulamentului pentru zonele protejate si/sau zonele de protectie alemonumentelor istorice9. Elaborarea si finalizarea documentatiilor de urbanism siamenajare a teritoriului, a studiilor de oportunitate aferente si astudiilor de circulatie pentru proiecte si areale a caror dezvoltareurbana vizeaza dezvoltarea strategica si operationala a Bucurestiuluiin diferite etape (de studiu-analiza, diagnoza, prognoza,reglementari, studii de impact etc.) 1
  • 3. 10. Asigurarea si perfectionarea activitatii de asistenta tehnica sifurnizarea de servicii de consultanta si specialitate prin avize deconsultanta preliminara, in domeniul urbanismului, circulatiei siamenajarii teritoriului la solicitarea persoanelor fizice si juridice11. Asigurarea si perfectionarea suportului tehnic in elaborareacaietelor de sarcini, a documentatiilor de urbanism, amenajare ateritoriului, a circulatiei si a oricarei documentatii necesare pentruobiectivele de investitii ale Municipalitatii cu finantari diverse.(buget local, buget central, fonduri europene, credite externe,parteneriate public-private)12. Cresterea calitatii activitatii curente in domeniul urbanismuluiprin: Eficientizarea procesului de emitere a autorizatiilor de construire, certificatelor de urbanism, certificatelor pentru retele edilitare si de comunicatii, avize, raspunsuri la sesizari etc.; Optimizarea proceselor de analiza a documentatiilor de urbanism si emiterea avizelor de oportunitate/urbanism si a situatiilor urbanistice. Elaborarea de avize de consultanta (circulatie, urbanism, mediu) si rezolvarea petitiilor cu caracter specific; Reprezentarea intereselor PMB si a comunitatii cetatenilor Bucurestiului, pe probleme de urbanism si amenajarea teritoriului n relatie cu alte institutii de nivel central, local sau internationale de profil, cu elaborarea de materiale documentare sau raspunsuri la solicitarile ministerelor de resort si alte institutii de specialitate; Perfectionarea activitatii de informare si consultare a publicului privind dezvoltarea urbana a orasului, punctuala, zonala sau generala si amenajarea teritoriului.13. Elaborarea de planuri urbanistice zonale, cu prioritizarea lor,pentru proiectele de investitii importante ale autoritatii locale, cumar fi: proiecte de infrastructura, PIDU - zona centrala, obiective deutilitate publica, inelul median de circulatie, investitii publice deinteres local si general (spitale, scoli, gradinite, institutii de cultura,sali de sport, monumente etc.) 2
  • 4. 14. Participarea cu specialisti din interiorul Primariei sau dinexterior, in unitati de implementare a marilor proiecte urbane ca depilda cele realizate in cadrul implementarii Conceptului StrategicBucuresti 2035 si a celor finantate prin fonduri europene15. Formarea unei echipe operative compusa din cei mai bunispecialisti in domeniu, apartinand Primariei, altor institutii sau dinmediul privat pentru promovarea, sustinerea si realizareaproiectelor si investitiilor prin parteneriat public-privat16. Reprezentarea intereselor PMB pe probleme de urbanism siamenajarea teritoriului in relatia cu alte institutii de nivel central/local sau internationale de profil, inclusiv cu elaborarea de materialedocumentare, prezentare sau raspunsuri la solicitarile lor siindeosebi a celor care au intentia de a investi pe teritoriulBucurestiului si/ sau de a intra in parteneriat public - privat inspecial pe obiective de investitii de interes local sau national ca:parcari, gradinite, camine pentru varsnici, sali polivalente, centreculturale si expozitionale, parcuri de distractie etc.17. Activitati diverse de cooperare si colaborare internationalapentru promovarea ofertei si oportunitatilor orasului, atragerea deinvestitori, prezentarea de elemente de atractivitate economica,culturala si turistica, schimburi de experienta (mai ales in domeniulmanagementului urban, conceptelor de dezvoltare durabila,solutiilor tehnice moderne si eficiente din diverse domenii -infrastructura, mediu, constructie de cladiri, servicii publice etc.)18. Activitati de sustinere tehnica si informativa a structurilor despecialitate din cadrul Primariei, in colaborare cu alte institutii (ex:Oficiul National de Cadastru) si cu societatea civila pentrufinalizarea inventarului proprietatilor fizice si organizarearegistrului cadastral al parcelelor si al cadastrelor de specialitate, cuintocmirea documen-tatiilor cadastrale pentru domeniul public siprivat al orasului 3
  • 5. 19. Implicarea mai consistenta si eficienta a autoritatii locale inprotectia patrimoniului orasului in diverse moduri: elaborarea deinventare si documentatii clare si complete; emiterea de regulamentesi acte normative care tin de autoritatea locala pentru protectiapatrimoniului orasului (cu masuri de sanctiune pentru cei care auatitudine distructiva si de neglijenta); participarea la intocmireaunui set de masuri si al unui concept coerent si unitar de naturafiscala sau administrativa, care sa descurajeze actiunile negative si sale sprijine pe cele pozitive (inclusiv prin sustinerea proprietarilor deimobile istorice; subventii sau credite preferentiale pentru lucrari derestructurare si reabilitare)20. Imbunatatirea calitatii spatiului publicDirectiile de actiune restaurarea si reabilitarea conceptului de spatiu public/ interes public expresia valorii comunitatii reformarea institutiilor publice si a cadrului legislativ astfel nct viitoarele proiecte publice sa poata sa fie realizate n conditii legislative stabile si cu performante calitative si economice organizarea relatiei ntre primarie si cetatean n vederea stabilirii unor modalitati de comunicare coerente, permanente si n limite legale cu efect asupra calitatii si eficiente proiectelor publice reorganizarea functionala a parteneriatului public privat astfel nct si n cadrul urban sa poata fi interprinse operatiuni urbane de anvergura, planificate, girate si conduse de catre primarie. 4
  • 6. Actiunile vizeaza: STRADA PIATA PUBLICA a) PIATA SINCAI b) PIATA PALATULUI c) PIATA ATENEULUI ROMAN d) PIATA VICTORIEI e) PIATA UNIVERSITATII - PIATA TEATRULUI NATIONAL f) ESPALANADA g)SPLAIUL DAMBOVITA - BIBLIOTECA NATIONALA. h) PIATA PARLAMENTULUI - CATEDRALA PATRIARHALA SPATIUL PUBLIC DIN MARILE ANSAMBLURI DE LOCUIT CALITATEA ARHITECTURAL AMBIENTALA SPATIILE VERZI IMAGINEA STRADALA - in principal publicitatea si afisajul stradal 5