planif XII F 3 ore 2011-2012.doc

34
Limba și literatura română -clasa a XII-a PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ Anul scolar 2011-2012 36 săptămâni/an, T.C.=3 ore/săptămână, Total ore/an=108 ore COMPETENŢE GENERALE 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare 2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare 3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare VALORI ŞI ATITUDINI Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia și valorile literaturii române Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare și a încrederii în propriile abilităţi de comunicare Abordarea flexibilă și tolerantă a opiniilor și a argumentelor celorlalţi 1

Transcript of planif XII F 3 ore 2011-2012.doc

Limba și literatura română -clasa a XII-a

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂAnul scolar 2011-2012

36 săptămâni/an, T.C.=3 ore/săptămână, Total ore/an=108 ore

COMPETENŢE GENERALE  

1.      Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare

2.      Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare

3.      Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

   

VALORI ŞI ATITUDINI  

      Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii

      Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate

      Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române

      Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare

      Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi

      Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural

      Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

1

Limba și literatura română -clasa a XII-a

Colegiul National OCTAV ONICESCU prof. LAURA BURCUSBucuresti, sector 4CLASA a XII-a F – 3 ore/saptamana

PLANIFICARE ANUALĂ36 săptămâni/an, T.C.=3 ore/săptămână, Total ore/an=108 ore

Sem Unitatea de învăţare Nr. de ore Săptămâna ObservaţiiI Lecţii introductive 3 S1

12 – 16.09

I Perioada interbelică – Poezia►George Bacovia; 6 S2; S3

19 – 23.0926- 30.09

I ► Tudor Arghezi; Lucian Blaga; Ion Barbu 15 S4; S5; S6; S7; S8

3 – 7.1010- 14.1017 -21.1024 – 28.10

31.10 – 4.11

I ► Curente culturale / literare: modernism vs. tradiţionalism 6 S9; S107- 11.11

14 – 18.11

I Lucrare scrisă semestrială 3 S 1121 – 25.11

I ► S.C. Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în perioada interbelicăL.C. Noile norme lingvistice (ortografice, ortoepice si morfologice)

6 S12; S1328.11 – 2.12

2

Limba și literatura română -clasa a XII-a

conform DOOM 2; Noutăţi în Gramatica Academiei 5 – 9.12

I ► Curente culturale / literare: orientări avangardiste 3 S1412 – 16.12

I ► L. C. Tehnici de documentare (actualizare);► L.C. Argumentarea; dezbaterea în spaţiul public şi în spaţiul privat; regulile unui dialog / unei polemici civilizate; ascultarea activă; exprimarea opiniei; discuţia; conversaţia; dezbaterea; monologul informativ şi argumentativ; prezentarea orală a rezultatului unor documentări► Dezbatere: Identitate culturală în context european

3

3

S1519 – 22.12

S1616 – 20.01.

Perioada postbelică – Poezia► S.C.: Literatura aservită ideologiei comuniste► Cercul literar de la Sibiu (Radu Stanca); Al doilea val al suprarealismului (Gellu Naum)

33

S17S18

23 – 27.0130.01. – 3.02

II ► Neomodernismul – Nichita Stănescu; Marin Sorescu 6 S19, S206 – 10.0213 – 17.02

II Perioada postbelică – Romanul► Marin Preda – un roman

L.C. Exprimarea corecta si nuantata: evitarea anacolutului, a confuziilor paronimice, a pleonasmului si tautologiei, a cacofoniei. Adecvarea / inadecvarea stilistica. Norma literara, variante libere ► al doilea roman postbelic

L.C. Discursul politic. Discursul publicistic. Prezentarea operei autorului

7

2

3

S20; S21S22

S23 S2413 – 17.0220 – 24.0227.02 – 2.035 – 9.0312 – 16.03

3

Limba și literatura română -clasa a XII-a

preferat. Scrierea unei prefeţe pentru cartea preferată.3

II ► S.C. Tipuri de roman în perioada postbelică 3 S2519 – 23.03

II ► Curente culturale / literare: postmodernismul 3 S2626 – 30.03

S27 - Școala altfel

II ► Literatura si muzica (limbajul literaturii, limbajul muzicii): Phoenix si Cantofabule

3 S2823 – 27.03

II Perioada postbelică – Dramaturgia► un text dramatic postmodern 3

S2930.04. – 4.05.

II ► Marin Sorescu – un text dramatic 6 S30, S317 – 11.0514 – 18.05

II Lucrare scrisa semestrială 3 S3221 – 25.05

II S.C. Dinamica unor specii dupa 1990: jurnalul, memoriile 3 S3329.05 – 1.06

II Recapitulare finală 9 S34, S35, S364 -8.06

11- 15.06,18 – 22.06

4

Limba și literatura română -clasa a XII-a

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ (I)

Curriculum aplicat: TC – 3 ore Semestrul INr. crt.

Unitatea de învăţare

Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. de ore

Săpt. Observaţii

● Prezentarea programei şcolare şi a manualului;● Prezentarea structurii examenului de bacalaureat, a programei de examen;● Stabilirea direcţiilor de investigaţie pentru studiile de caz, a grupelor de lucru.

3 S112 – 16.09

1. Perioada interbelicăPoezia

3.1. Analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta; 2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;

2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari;1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi personalizate;4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru a formula judecăţi proprii

► GEORGE BACOVIA● un text simbolist- Lectură-înţelegere (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură (titlu, incipit, simbol central etc.)- Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură)● Bacovia – dosarul critic / receptare critică – eseu structurat şi argumentativ

2

2

S2

19 – 23.09

S326- 30.09

3.2. Integrarea cunoştinţelor privind limba si literatura română într-o viziune coerentă asupra culturii româneşti

► TUDOR ARGHEZI● lectură selectivă; prezentare generală;● o artă poetică

12

S326- 30.09

5

Limba și literatura română -clasa a XII-a

2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari;

2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în textele studiate;1.1. Aplicarea achiziţiilor lingvistice în receptarea mesajelor orale şi scrise, cu explicarea rolului acestora în reliefarea mesajului

- Lectură înţelegere ; (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură…- Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură)● un psalm- Lectură înţelegere (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului); - Viziune despre lume, teme şi motive;- Achiziţiile din clasele anterioare în domeniul limbii şi al vocabularului

1

1

S43-7.10

2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;

2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari;4.1. Adecvarea tehnicilor şi strategiilor argumentative la situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale)2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în textele studiate;

► LUCIAN BLAGA● o artă poetică - Lectură înţelegere ; (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură…- Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură)● un alt text - Viziune despre lume, teme şi motive;

4

1

S510-14.10

S6

17-21.10

6

Limba și literatura română -clasa a XII-a

2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;

2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari;4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru a formula judecăţi proprii

► ION BARBU● un text - Lectură înţelegere ; (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură…- Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură)

4

S6

17-21.10

S7

24-28.10

3.1. Analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta; 3.2. Integrarea cunoştinţelor privind limba şi literatura română într-o viziune coerentă asupra culturii româneşti1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi personalizate;

► Curente culturale / literare: modernism vs. tradiţionalism- context istoric, social-politic, evenimenţial; trăsături ale curentelor culturale / literare reflectate în textele studiate

6 S831.10- 4.11

S97-11.11

Lucrare scrisă semestrială 3 S1014-18.11

3.4. Selectarea unor tehnici adecvate de documentare şi cercetare a unei teme1.2. Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu accent pe aspectele normative, cu explicarea rolului acestora în reliefarea mesajului

► S.C. Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în perioada interbelică► L.C. Noile norme lingvistice (ortografice, ortoepice şi morfologice) conform DOOM2; Noutăţi în Gramatica Academiei

3

3

S11

21-25.11S1228.11-2.12

7

Limba și literatura română -clasa a XII-a

3.3. Analiza unor conexiuni între literatura română şi cea universală;3.2. Integrarea cunoştinţelor privind limba şi literatura română într-o viziune coerentă asupra culturii româneşti;

► Curente culturale / literare: orientări avangardiste;- context istoric, social-politic, evenimenţial; trăsături ale curentelor culturale / literare reflectate în textele studiate

3S13

5-9.12

3.4. Selectarea unor tehnici adecvate de documentare şi cercetare a unei teme;1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în monolog şi dialog, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi personalizate;4.1. Adecvarea tehnicilor şi strategiilor argumentative la situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale);3.3. Analiza unor conexiuni între literatura română şi cea universală;

► L. C. Tehnici de documentare (actualizare);► L.C. Argumentarea; dezbaterea în spaţiul public şi în spaţiul privat; regulile unui dialog / unei polemici civilizate; ascultarea activă; exprimarea opiniei; discuţia; conversaţia; dezbaterea; monologul informativ şi argumentativ; prezentarea orală a rezultatului unor documentări► Dezbatere: Identitate culturală în context european

1

2

3

S 14

12-16.12

S 1519-23.12

8

Limba și literatura română -clasa a XII-a

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ (II) - CLASA a XII-a! Art. 1(1) Anul scolar 2011—2012 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabileste: Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se incheie la data de 1 iunie 2012! Art. 4(1) Saptamana 2—6 aprilie 2012 din semestrul al II-lea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, avand un orar specific.

Curriculum aplicat: CD de tip A – 3 ore Semestrul al II-leaNr. crt.

Unitatea de învăţare

Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. de ore

Săpt. Observaţii

1. Perioada interbelică- Poezia

3.3. Analiza unor conexiuni între literatura română şi cea universală;

► Dezbatere: Identitate culturală în context european

4 S1616-20.01

S 1723-17.01

2. Perioada postbelică – Poezia

3.4. Selectarea unor tehnici adecvate de documentare şi cercetare a unei teme;3.1. Analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta; 2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;1.1. Aplicarea achiziţiilor lingvistice în receptarea mesajelor orale şi

► S.C.: Literatura aservită ideologiei comuniste► Cercul literar de la Sibiu (Radu Stanca); Al doilea val al suprarealismului (Gellu Naum)- Lectură înţelegere ; (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură…- Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit),

2

2

S 17

23-17.01

S 18

30.01-3.02

9

Limba și literatura română -clasa a XII-a

scrise, cu explicarea rolului acestora în reliefarea mesajului

3.1. Analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta; 2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;

2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari;1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi personalizate;4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru a formula judecăţi proprii

1.1. Aplicarea achiziţiilor lingvistice în receptarea mesajelor orale şi scrise, cu explicarea rolului acestora în reliefarea mesajului2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate,

lectură creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură)

► Neomodernismul – NICHITA STĂNESCU● un text neomodenist- Lectură-înţelegere (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură (titlu, incipit, simbol central etc.)● o artă poetică- Lectură-înţelegere (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură (titlu, incipit, simbol central etc.)- Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură)L.C. Denotaţie şi conotaţie. Sensul cuvintelor în context.- Achiziţiile din clasele

2

2

2

S196-10.02

S 2013-17.02

10

Limba și literatura română -clasa a XII-a

în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;

anterioare în domeniul limbii şi al vocabularuluiMARIN SORESCU sau alt scriitor● un text poetic– Lectură – înţelegere; lectură critică; lectură creativă;

3. Perioada postbelică Romanul

2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari;4.1. Adecvarea tehnicilor şi strategiilor argumentative la situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale)2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în textele studiate;1.2. Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu accent pe aspectele normative, cu explicarea rolului acestora în reliefarea mesajului3.1. Analiza relaţiilor dintre o operă

► MARIN PREDA● un roman postbelic- Lectură-înţelegere (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură - Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură)-- Viziune despre lume, teme şi motive; L.C. Exprimarea corectă şi nuanţată: evitarea anacolutului, a confuziilor paronimice, a pleonasmului si tautologiei, a cacofoniei. Adecvarea / inadecvarea stilistică. Norma literară, variante libere

7

2

2

S 2013-17.02S 21

20-24.02

S 2227.02-2.03

S 235-9.03

S 2412-16.03

S27 - Școala altfel

11

Limba și literatura română -clasa a XII-a

studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta;1.1. Aplicarea achiziţiilor lingvistice în receptarea mesajelor orale şi scrise, cu explicarea rolului acestora în reliefarea mesajului3.4. Selectarea unor tehnici adecvate de documentare şi cercetare a unei teme;3.1. Analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta; 3.2. Integrarea cunoştinţelor privind limba şi literatura română într-o viziune coerentă asupra culturii româneşti;

► Mircea Nedelciu, un roman– Lectură – înţelegere; lectură critică; lectură creativă;- trăsături ale curentelor culturale / literare reflectate în textele studiate;L.C. Discursul politic. Discursul publicistic. Prezentarea operei autorului preferat. Scrierea unei prefeţe pentru cartea preferată.► S.C. Tipuri de roman în perioada postbelică - Fişe de lucru, materiale documentare asupra unei epoci, a unui curent literar, sinopsis privind dinamica fenomenului literar / cultural în diferite epoci, surse de documentare (inclusiv internetul)

2

3S 25

19-23.03

3.3. Analiza unor conexiuni între literatura română şi cea universală;3.2. Integrarea cunoştinţelor privind limba şi literatura română într-o viziune coerentă asupra culturii româneşti;2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în textele studiate;

► Curente culturale / literare: postmodernismul● un text al unui autor reprezentativ pentru curentul literar– Lectură – înţelegere; lectură critică; lectură creativă;- trăsături ale curentelor culturale / literare reflectate în textele studiate;► Literatura si muzica (limbajul literaturii, limbajul muzicii): Phoenix si Cantofabule

2

2

S 2626-30.03

S 28

23-27.04

12

Limba și literatura română -clasa a XII-a

- limbajul literaturii, limbajul muzicii

Lucrare scrisă semestrială 4 S 28

23-27.04S 29

2-4.05

3. Perioada postbelică – Dramaturgia

3.3. Analiza unor conexiuni între literatura română şi cea universală;2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în textele studiate;2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari;1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi personalizate;4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru a formula judecăţi proprii

► un text dramatic postmodernist- Lectură înţelegere ; (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură…► Marin Sorescu, un text dramatic- Lectură-înţelegere (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură - Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură)-- Viziune despre lume, teme;

2

8

S 292-4.05

S 307-11.05

S 3114-18.05

S3221-25.05

13

Limba și literatura română -clasa a XII-a

3.1. Analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta; 3.2. Integrarea cunoştinţelor privind limba şi literatura română într-o viziune coerentă asupra culturii româneşti;

Recapitulare finală 3 S 3221-25.05

S 3328.05-1.06

Total ore sem II: 51

14

Limba și literatura română -clasa a XII-a

Planificarea unităţii de învăţare POEZIA INTERBELICĂClasa a XII-a Curriculum aplicat: CD de tip A Semestrul I

Conţinuturi ( detalieri ) Competenţe specificeActivităţi de învăţare Resurse Evaluare

► GEORGE BACOVIA● un text - Lectură-înţelegere (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură (titlu, incipit, simbol central etc.)- Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură)● al doilea text– Lectură – înţelegere; lectură critică;● Bacovia – dosarul critic / receptare critică – eseu structurat şi argumentativ

3.1. Analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta; 2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari;1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi personalizate;4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru a formula judecăţi proprii

▪ Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii - prelectură, lectură şi postlectură;▪ Activităţi de comunicare orală – ascultare activă şi exerciţii de exprimare a unei opinii argumentate;▪ Exerciţii de analiză a nivelurilor textului liric;▪ Activităţi de aplicare a noţiunilor de teorie literară;▪ Exerciţii de ilustrare a caracteristicilor limbajului poetic;▪ Activităţi de comunicare scrisă: redactarea eseului structurat /argumentativ;

● volume de poezii;

● fişe de lucru;● flip-chart;● manual;

● jurnalul de lectură;

● observare sistematică;● grilă de evaluare a comunicării orale;● grilă de evaluare a comunicării scrise;● autoevaluare;● dosarul critic;● investigaţia;

► TUDOR ARGHEZI● lectură selectivă; prezentare generală;● o artă poetică- Lectură înţelegere ; (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură…

3.2. Integrarea cunoştinţelor privind limba si literatura română într-o viziune coerentă asupra culturii româneşti2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi

▪ Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii - prelectură, lectură şi postlectură;

▪ Activităţi de comunicare

● observare sistematică;

● evaluarea realizată pe grupe de elevi;● tehnica 3-2-1;

15

Limba și literatura română -clasa a XII-a

- Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură)● un psalm- Lectură înţelegere (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului); - Viziune despre lume, teme şi motive;- Achiziţiile din clasele anterioare în domeniul limbii şi al vocabularului

interpretării personalizate;2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari;2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în textele studiate;1.1. Aplicarea achiziţiilor lingvistice în receptarea mesajelor orale şi scrise, cu explicarea rolului acestora în reliefarea mesajului

orală – ascultare activă şi producere de monolog oral argumentativ;

▪ Exerciţii de analiză a elementelor de compoziţie;▪ Activităţi de înţelegere şi aplicare a noţiunilor de teorie literară; ▪ Exerciţii de analiză a nivelurilor textului liric;▪ Activităţi de comunicare scrisă: eseul liber;▪ Exerciţii de exprimare a unui punct de vedere argumentat despre semnificaţia / mesajul textului;

● volume de poezii;

● fişe de lucru;● flip-chart;● manual;

● autoevaluarea;

● test de evaluare;● jurnalul reflexiv;● dosarul de lectură;● grilă de evaluare a monologului oral de tip argumentativ;

► LUCIAN BLAGA● o artă poetică - Lectură înţelegere ; (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură…- Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură)● un alt text - Lectură înţelegere ; Lectură critică

2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari;4.1. Adecvarea tehnicilor şi strategiilor argumentative la situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale)2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor

▪ Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii - prelectură, lectură şi postlectură;

▪ Exerciţii de analiză a elementelor de compoziţie;

▪ Exerciţii de analiză a nivelurilor textului liric;▪ Activităţi de înţelegere şi aplicare a noţiunilor de teorie literară; ▪ Activităţi de comunicare

● prezentare în power-point (video proiector)

● volume de poezii;

● fişe de lucru;● flip-chart;● manual;

● observare sistematică a comportamentului elevilor;

● jurnalul de lectură;

● autoevaluare;● grilă de evaluare a monologului oral de tip argumentativ;

16

Limba și literatura română -clasa a XII-a

- Viziune despre lume, teme şi motive; viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în textele studiate;1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi personalizate;

orală – ascultare activă şi exerciţii de exprimare a unei opinii argumentate;

▪ Activităţi de comunicare scrisă: paralela;

● grilă de evaluare a eseului de tip paralelă;

► ION BARBU● o artă poetică - Lectură înţelegere ; Lectură critică● un alt text - Lectură înţelegere ; (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură…- Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură)

2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari;4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru a formula judecăţi proprii1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi personalizate;

▪ Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii - prelectură, lectură şi postlectură;▪ Exerciţii de exprimare a unui punct de vedere argumentat despre semnificaţia / mesajul textului;▪ Exerciţii de analiză a nivelurilor textului liric;▪ Activităţi de aplicare a noţiunilor de teorie literară;

▪ Activităţi de comunicare scrisă: eseu structurat

● volume de poezii;

● fişe de lucru;● fişe de evaluare;● flip-chart;● manual;

● observare sistematică a comportamentului elevilor;

● autoevaluare;● grilă de evaluare a monologului oral de tip argumentativ;

● grilă de evaluare a eseului structurat;

► Curente culturale / literare: modernism vs. tradiţionalism- context istoric, social-politic, evenimenţial; trăsături ale curentelor culturale / literare reflectate în textele studiate;- Eugen Lovinescu; gruparea

3.1. Analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta; 3.2. Integrarea cunoştinţelor privind limba şi literatura română într-o viziune coerentă asupra culturii româneşti

▪ Activităţi de lectură corespunzătoare textelor selectate (critic, literar etc.);

▪ Activităţi de formare / evaluare a competenţei culturale: exerciţii de

● fişa de prezentare sintetică;

● fragmente din texte de doctrină sau studii legate

● Philips 6/6;

● dezbaterea (foaia de arbitraj);

● investigaţia;

17

Limba și literatura română -clasa a XII-a

Sburătorul;- revista Gândirea; N. Crainic, Sensul tradiţiei;

1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi personalizate;

identificare a ideilor, argumentelor, opiniilor; exerciţii de formulare în scris sau oral a unor argumente / contraargumente etc.▪ Activităţi de comunicare orală – ascultare activă şi exerciţii de exprimare a unei opinii argumentate despre texte din poeţii studiaţi sau din opera altor poeţi interbelici;

de temă aparţinând unor istorici, ideologi,eseişti, filosofi, critici şi istorici literari interbelici sau contemporani: E. Lovinescu, N.Crainic, Matei Călinescu, Ion Bogdan Lefter etc.

● observare sistematică a comportamentului elevilor;

● autoevaluare;● test de evaluare;● harta conceptuală;

► S.C. Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în perioada interbelică

► L.C. Noile norme lingvistice (ortografice, ortoepice şi morfologice) conform DOOM2; Noutăţi în Gramatica Academiei

3.4. Selectarea unor tehnici adecvate de documentare şi cercetare a unei teme;3.2. Integrarea cunoştinţelor privind limba şi literatura română într-o viziune coerentă asupra culturii româneşti1.2. Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu accent pe aspectele normative, cu explicarea rolului acestora în reliefarea mesajului

▪ activităţi de cercetare a unei teme, desfăşurate încă de la începutul semestrului;

▪ activităţi de prezentare / evaluare / autoevaluare a rezultatelor unei investigaţii;▪ activităţi de comunicare orală – ascultare activă, producere de monolog oral etc▪ activităţi de utilizare a elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise.

● selecţii din texte literare ale poeţilor interbelici studiaţi;

● istorii literare, eseuri şi studii dedicate temei;● videoproiector

Investigaţia Proiectul:

● evaluarea de proces;

● evaluarea de produs;● grilă de evaluare a prezentării;

► Curente culturale / literare: orientări avangardiste;- context istoric, social-politic, evenimenţial; trăsături ale curentelor culturale / literare reflectate în textele

3.3. Analiza unor conexiuni între literatura română şi cea universală;3.2. Integrarea cunoştinţelor privind limba şi literatura română într-o viziune coerentă asupra culturii

▪ Activităţi de lectură corespunzătoare textelor selectate (critic, literar etc.);

● texte poetice, fragmente de proză contestatară,

Investigaţia Proiectul:

● evaluarea de

18

Limba și literatura română -clasa a XII-a

studiate► S.C. Fronda în literatura interbelică

româneşti;3.4. Selectarea unor tehnici adecvate de documentare şi cercetare a unei teme

▪ activităţi de cercetare a unei teme, desfăşurate încă de la începutul semestrului;

▪ activităţi de prezentare / evaluare / autoevaluare a rezultatelor unei investigaţii;▪ activităţi de comunicare orală – ascultare activă, producere de monolog oral etc▪ activităţi de utilizare a elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise.

manifeste literare;

● antologii ale literaturii de avangardă (realizate de Saşa Pană, Marin Mincu; Gabriela Duda)

proces;

● evaluarea de produs;

● grilă de evaluare a prezentării;

● observare sistematică a comportamentului elevilor;

19

Limba și literatura română -clasa a XII-a

Clasa a XII-a FProfesor Laura Burcus

Planificarea unităţii de învăţare DRAMATURGIA POSTBELICĂ

Curriculum aplicat: TC Semestrul IConţinuturi ( detalieri ) Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare► Eugen Ionescu, un text dramatic- Lectură înţelegere ; (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură… - Ascultare activă, exprimarea opiniei, conversaţie, monolog argumentativ, prezentare orală a rezultatului unor documentări

3.3. Analiza unor conexiuni între literatura română şi cea universală;2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;

▪ Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii - prelectură, lectură şi postlectură;▪ Activităţi de comunicare orală – ascultare activă şi exerciţii de exprimare a unei opinii argumentate;▪ Exerciţii de analiză a elementelor specifice textului dramatic;

● secvenţă din piesa de teatru;● fişe de lucru;● flip-chart;● manual;

● jurnalul de lectură;● observare sistematică;● autoevaluare;● investigaţia;

► Marin Sorescu, un text dramatic- Lectură-înţelegere (înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); chei de lectură - Lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de lectură)-- Viziune despre lume, teme; - Interpretări şi judecăţi de valoare

2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi interpretării personalizate;2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în textele studiate;2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi istorici literari;

▪ Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii - prelectură, lectură şi postlectură;▪ Activităţi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de monolog oral argumentativ;▪ Exerciţii de analiză a elementelor specifice textului dramatic;▪ Activităţi de înţelegere şi aplicare a noţiunilor de teorie

● fişă D.Ogle● fişe de lucru;● flip-chart;● manual;● fişă de prezentare sintetică a receptării critice

● jurnalul reflexiv;● observare sistematică;● evaluarea realizată pe grupe de elevi;● autoevaluarea;● test de evaluare;● grilă de evaluare a eseului;

20

Limba și literatura română -clasa a XII-a

exprimate în critica si în istoria literară;- Redactarea eseului structurat / argumentativ

1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi personalizate;4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru a formula judecăţi proprii

literară; ▪ Activităţi de comunicare scrisă: eseul structurat / argumentativ;▪ Exerciţii de exprimare a unui punct de vedere argumentat despre semnificaţia / mesajul textului;

● grilă de evaluare a monologului oral de tip argumentativ;● dezbaterea

21