Plan_09

168
Planul instituţional al Liceului Teoretic „Gh. Asachi” pentru a.s. 2008-2009 aprobat la ºedinþa Consiliului Profesoral din 1 septembrie 2008 Chiºinãu - 2008 Ministerul Educaþiei ºi Tineretului al Republicii Moldova D.G.E.T.S. mun. Chiºinãu

Transcript of Plan_09

Page 1: Plan_09

Planul instituţional al Liceului Teoretic „Gh. Asachi”pentru a.s. 2008-2009

aprobat la ºedinþa Consiliului Profesoraldin 1 septembrie 2008

Chiºinãu - 2008

Ministerul Educaþiei ºi Tineretului al Republicii MoldovaD.G.E.T.S. mun. Chiºinãu

Page 2: Plan_09

CUPRINS

StandardeleprofeSionaleinerentepedagoguluimodern3

i. domeniideameliorat......................................................... 6

II. ObIectIveledezvOltărIImanagerIale:............................... 9

III. dIrecţIIledebazăaledezvOltărIIunItăţIIşcOlare........10

Iv. analIzaprOblematIzatăaactIvItăţIIcOmplexuluIşcOlarpeparcurSula.s.2007–2008.realizareaobiectivelor-ca-druşIdereferInţăalecurrIculum-uluInaţIOnal..........11

activitateametodicăanul de studii 2007-2008 ...........................11

Treapta liceală .......................................................................26

Treapta gimnazială ................................................................36

Treapta primară ....................................................................46

Profilul real ...........................................................................57

Profilul umanist .....................................................................63

Activitatea formativ-educativă ................................................76

Activitatea formativ-educativă, Arte şi Teatru ...........................80

Serviciul psihologic ................................................................94

Catedra Limba şi Literatura Română ....................................... 101

Catedra Limbă franceză ........................................................ 106

Catedra Limbă şi literatură rusă ............................................. 110

Catedra de istorie ................................................................ 111

Catedra de matematică ........................................................ 115

Catedra Fizică ..................................................................... 118

Catedra Informatică ............................................................. 123

Catedra „Biologie-Geografie-Chimie” ...................................... 127

Catedra Învăşămînt primar ................................................... 132

Catedra Educaţie fizică ......................................................... 134

Catedra Teatru .................................................................... 138

Catedra Educaţie Plastică şi Muzicală ...................................... 141

v. OperaţIOnalIzareaplanuluIInstItuţIOnal2008-2009.... 145

Page 3: Plan_09

3

StaNdaRdelePRofeSIoNaleINeReNtePedagogUlUImodeRN

autor:borisvolosatîi,directorulliceuluiteoretic"gh.asachi"doctorînpedagogie,gradmanagerialsuperior,graddidacticsuperior

Standardele profesionale se fundamentează pe un sistem de principii care exprimă

concepţia actuală asupra conţinutului specific al profesiei didactice şi asupra calităţilor

unui bun profesor.

PrincipiulICadrul didactic este un bun cunoscător al domeniului şi al didacticii disciplinei pe care o predă

1. cadruldidacticstăpîneştecunoştinţeleşimetodologiaspecialităţiipredate.

2. cadruldidacticareoînţelegereprofundăadisciplineipecareopredă,aorganizăriilogiceşiaevoluţieiacesteia,alegăturiicualtedisciplineşiculumeareală.

3. cadruldidacticarecapacitateadeaprelucra,structuraşideafaceaccesibilecunoştinţeletransmise,deaformaabilităţispecificedomeniuluiţinîndcontdeparticularităţiledevîrstăindividualăşidegrupaleelevilor.

4. cadruldidacticvalorificăpotenţialuleducativaldisciplinei,sti-mulînd participarea activă şi implicarea afectivă a elevului înprocesulînvăţării.

5. cadruldidacticproiecteazăşiaplicăstrategiididacticeeficaceşiatractiveînraportcuscopulşiconţinuturilepropuse.

6. cadruldidacticconcepeşiutilizeazămultipleformeşitipurideevaluarearealizărilorelevilor,punîndaccentpeevaluareaper-manentăşipeautoevaluare.

7. Înprocesuldeorganizareasituaţiilordepredare-învăţare-eva-luare,cadruldidacticcolaboreazăpermanentcuceilalţicolegi,favorizîndşivalorizîndactivitateaînechipă.

PrincipiulIICadrul didactic cunoaşte elevul şi îl asistă în propria dezvoltare

1. cadrul didactic foloseşte eficiente strategii de cunoaştere apersonalităţiielevuluiprecumşiainfluenţelormediuluişcolar,familialşisocialasupradezvoltăriisale.

Page 4: Plan_09

4

2. cadrul didactic îşi fundamentează proiectarea/reproiectareaactivităţiiperezultateleobţinuteprindemersulcunoaşteriiele-vilor.

3. cadruldidacticselecteazăşifaceaccesibileconoştinţelespecificedisciplineipredateînfuncţiedecapacităţiledeinvăţare,nevoileşiaspiraţiile/intereseleelevilor.

4. cadruldidacticdezvoltăcapacitateaelevilordeafiautonomi,deadevenisubiecţiiaiproprieidezvoltăriprin:• implicareaînpropriaformare;• sprijinireaînfolosireaunorsurseşidiversemijloacedein-

formare;• creareaabilităţilordealuadecizii;• responsabilizareaşimotivarea;• dezvoltareacapacităţiidearezolvaprobleme,• încurajareaspirituluideiniţiativăşiacreativităţii;• facilitareacolaborăriişicomunicăriiîntreelevi.

5. cadrul didactic organizează activităţi individualizate prin careelevuldevineconştientdepotenţialul,aspiraţiile, intereseleşinevoilesale.

6. caruldidacticmanifestădisponibilitateînarecunoaşteşiapuneînvaloareaspectelepozitivealeeforturilorşirezultatelorelevilor;îisprijinăîneforturilelorşileinsuflăîncredereînforţeleproprii.

PrincipiulIIICadrul didactic este membru activ al comunităţii

1. cadruldidacticcolaboreazăcumembriicomunităţiişcolare(încatedră,înconsiliulprofesoralşideadministraţie,cupersonaluldidacticauxiliarşiadministrativetc.).

2. cadruldidacticidentificăşifoloseştemodalităţieficientedeim-plicareafamilieiînviaţaşcoliişiîndezvoltareaelevului.

3. cadruldidacticcunoaşteresurseleumaneşimaterialealeco-munităţiişilevalorificăînbeneficiulşcolii.

4. cadruldidacticimplicăfactoridedecizie(primăria,consiliullocal)şideinfluenţă(biserica,poliţia,cadrelemedicale,mass-media)înprocesuleducaţional.

5. cadruldidacticimplicăeleviiînacţiunidefoloscomunităţii(pro-tecţiamediului,activităţiumanitare,culturale,sportiveetc.).

6. cardruldidacticdesfăşoarăactivităţideintegrareîncomunitateaminorităţilor(etnice,sociale,religioaseetc.).

7. cadruldidacticseimplicăînrezolvareaproblemelorcomunităţiipromovîndvalorimoraleşicivice.

PrincipiulIVCadrul didactic are o atitudine reflexivă

1. cadruldidacticesteconştientcăactivitateadidacticăînseamnăşiperfecţionareacontinuă.elsepreocupăpermanentdeidenti-ficareaaceloraspectealeactivităţiisalecarenecesităameliorări.Înconsecinţă,elesteinteresatsăseperfecţionezecontinuu,să

Page 5: Plan_09

5

înveţedinexperienţalorşiaaltora;găseştecăişimijloacedereproiectareşioptimizareaproprieiactivităţi.

2. cadruldidacticreflexivîşiîmbunătăţeştecontinuucompetenţelepersonale.

PrincipiulVCadrul didactic este promotor al unui sistem de valori în concordanţă cu idealul educaţional.

1. cadruldidacticrecunoaşte,utilizeazăşipromoveazăvalorisocial-umane,moral-civice,cognitive,culturaleşispirituale.

2. cadruldidacticoferăşanseegalepentru integrareaşcolarăşisocialăatuturorelevilor.

3. cadruldidacticdezvoltăcomunicarea,cooperareaşicompetiţiaîncadrulgrupuluideeleviînbazaîncrederii,respectuluireciprocşialgîndiriipozitive.

4. Îndemersuleducaţionalcadruldidacticadoptăideişiatitudinidemocratice.

5. cadruldidacticcontribuielaeducaţiapentruoviaţădecalitateaindividuluişiacolectivităţii.

6. Inactivitateacuelevii,cadruldidacticîntruneşteînaltecalităţiumane,profesoinaleşietice.

Page 6: Plan_09

6

I. domeNIIdeamelIoRat

• educaţiapentruformareadeprinderilordeviaţă;• promovareasănătăţiimintaleşifizice;• pasivitateatuturoractanţiloreducaţionali(profesori,părinţi,

elevi),caaceştiasă-şiadopteuncoportamentpozitivfaţădedezvoltare;

• dezacordulîntreintelectualşiafectiv(cauzălatentăainsuc-cesuluişcolar);

• lipsaunorstereotipidecomportamentumanesteticşiar-tistic;

• activitateadiferenţiatăaelevilorapţideperformanţăreali-zatăsubnivel;

• gradulinferiordeindependenţăaelevilorînasimilareadecunoştinţă;

• existenţaunorclaseproblematiceprinnivelulintelectualmaijosdemediusauprinproblemeridicateladisciplină;

• contribuţiainsuficientăacadrelordidacticelaperformanţeîncadrulactivităţilorcucaractercompetitivlaniveldesector,municipiu,republică(olimpiade,conferinţeetc.);

• lipsa coraportului între experienţa didactică personală şiexperienţadidacticăavansată;

• absenţauneibăncidedateprivindiniţiereaelevilorînori-entareaprofesională;

• indiciscăzuţiaiculturiigeneraleaelevilor(necesitateain-tensificăriiactivităţiiformativ-educative–serate,şezători,concursuri,oredesuflet,excursiietc.);

• lipsauneibazededatedesprepersonalitateafiecăruicopil(interese,trebuinţe,problemeetc)prininterviuri,anchete,chestionareetc.;

• necesitatea formării conştiinţeimuncii (oricemuncă estenecesară şi utilă, trebuie îndeplinită cu responsabilitate,inspiraţie);

• consiliereaprofesionalăaeleviloretc.

Probleme care stagnează dezvoltarea efectivă:

Probleme ale colectivului

• feedback-ul întremanagerişipedagogiadeseapoartăuncaracterscolastic-administrativ.

• toatăatenţiaesteconcentratăasupraelevilorşimulţipe-dagoginuvădnecesitateadeacomunicacucolegiilanivelprofesionalsaucolegial.

• amortizareaintelectuală,emoţională,etică,estetică,fizicăcreazăunfon,careirită,creazăoatmosferăapăsătoare,careafecteazărelaţiiledincolectiv,stimuleazăcomplexarea,izolareaşişablonizareacolectivului.

Page 7: Plan_09

7

• lipsacompletăsaunumărulredusalbărbaţilor-pedagogiîncolectivreducconsiderabilcîmpulemoţionalalcolectivului.

• mulţipedagoginusîntpatrioţiadevăraţiaişcoliilor,numa-nifestămîndrieşiinteresfaţădecolectivulsău.

• lipseşteintegritateaîncolectiv,elestescindatînmicigru-puri,careauuncaracterantagonist.

• adeseaaparîncolectivbîrfe,conflicte,certuri,litigii.• pedagogiimanifestăindiferenţăfaţădeperformanţeleşila-

cuneleatîtacolegilorsăicîtşiacolectivuluiînîntregime.

Probleme ale pedagogului:

• vacuumulinformaţional.• nesiguranţaînputerileproprii,competenţasaprofesională,

justeţeaprofesională.• stareadestres,fricălegatedeunposibilcontrol,atestare,

examinare,etc.• stareaeconomico-financiarădeplorabilă.• animozitateînrelaţiilecucolegii,administraţia,acasăînso-

cietate.• Intuireauneiatitudinideneglijenţăasocietăţiifaţădeper-

sonalitateapedagogului.• Onedorinţăpermanentăfaţădepregătireapentruore.• Insuficienţaunorforţemorale,necesaredeaputeadado-

vadădeaşacalitatăţi,atîtdeindispensabilepedagogului,catoleranţaşistimafaţădefiecarecopil,coleg,părinte.

• simţulsingurătăţiişiizolării.• O nervozitate sporită, produsă de evoluţia evenimentelor

curente.• simţulcăteaflilalatrinasocietăţiişinumaieştiaptdea-ţi

permiteoviaţănormalăniciţie,nicicopiilortăi.• starea,cîndlaîntrebărileelevilordinaltăsferă,afarădecea

profesională,simţicănupoţidaunrăspunsadecvat,darnicinudepuieforturipentruaoputeaface.

• simţulpermanentalnedorinţeideateprezentalaore,lipsasatisfacţieidelaactivitateaprofesională.

• simţuluneilipsepermanenteacompetenţelorprofesionaleşipsiho-pedagogice.

• simţuluneiirităripermanentedincauzaconsfătuirilor,dărilordeseamă,vorbelorgoale.

• mustrareadeconştiinţăcăcopiilorpropriinulepoţiacordaatenţiacuvenită.

• căutareaşiaplicareaunormetodeşiforme„lamodă”,pecarenuleaccepţi,pentruadesfăşuraoreledemonstrative.

• Orientareaslabăînproblemelepedagogicemoderne,tehnicileşitehnologiileavansate,eficientelaalţii.

Probleme ale familiei:

Page 8: Plan_09

8

• familiileincompletesauplecareapestehotare,peuntimpîndelungat,aunuiasauaambilorpărinţi,educareacopiilordecătrebunei,rude,tutori.

• lipsalapărinţiacunoştinţelorelementareîndomeniulpe-dagogieişipsihologieiinfantile.

• atitudineanepăsătoarefaţădeeducaţiacopiilor.• problemeleeconomiceprecare.• nedorinţacolaborăriiînproblemeleeducaţionalecuşcoala,

societatea.• prezenţaunuisingurcopil înfamilieşifetişizarealui,ac-

centuldoarpebunurilematerialeşiignorareacompletăacelorspirituale.

• nepăsareafaţădeodihnacopiilorşiaunuimodactivdeviaţă.

• atitudineavulgarăfaţădevalorilespiritualealecopiilor,faţădesărbătorilereligioase,naţionale,defamilie.

• lipsainteresuluifaţădelectură,mediuluisocial,problemelorcucaracterglobalşilocal.

• dezvoltareaalcoolismului,drogăriiînfamilieşiînafaraei.

Probleme ale colectivului de elevi:

• diferenţiereadupădiversecriterii,aşaca:naţional,social,intelectual,material,etc.,scindareaîngrupemici,cuintenţiihegemonice.

• lipsauneiautodirijărişiautoaprecierireale.• lipsa intereselor, corespunzătoare vîrstei, ofertei sociale,

necesităţilorşcolare.• lipsadeprinderilordeconlucrareîncolectiv.• lipsastimulăriiiniţiale.• lipsauneiorganizăriîncolectivdinparteaşcolii,societăţii.• Oinfluenţăconsiderabilăastrăzii,factorilorexterni.

Probleme ale copilului:

• stareanesatisfăcătoareasănătăţii.• Infantilitateaşiizolareadelaviaţasocială.• predispoziţiafaţădeinfluenţafactorilorexternişiprevalarea

considerabilăprintreeiacelorlegaţideexistenţă.• necorelare acută între interesele, viziunile, principiilor de

viaţă,valorilorcopiilorşicelorvîrstnici.• abandonulacutalliteraturiişimuziciiclasice,diminutivarea

valorilorspirituale.• principiuldeconsumatorfaţădesocietate,părinţi,colectiv.

Page 9: Plan_09

9

II. ObIectIvele dezvOltărII managerIale:

1. Operaţionalizareadezvoltăriiorganizaţionale:definireami-siuniiinstituţiei,noiiviziuni;cerinţe,limite.

2. Însuşireavectorilorunuinouproiectmetodic„modalităţideabordareaeducaţieiinterculturale”.

3. Iniţiereaprofesorilor-formatoriîncreareainstrumentelordeidentificareanevoilordeeducaţieacolectivismului.

4. crearea unui corp de formatori; elaborarea unui set destandardeşicriteriideformareaformatorilor:concepereaunorstagiideformareaformatorilorşiorientareasprepro-ductivitate.

5. elaborarea de pachete tematice de formare a adulţilor,adresatediferenţiatcadrelordidactice(părinţilor),grupurilorprofesionale,instituţiilorşicomunităţilor.

6. Introducereaelementelordenoutateîncadrulpredării-în-văţăriidisciplinelorşialabordăriinoilortehnologiieducaţi-onale.

7. valorizareaexperienţelordepracticăinovatoarelaclasă.8. realizareaunuiclimatfavorabilînvăţării.9. dezvoltareaunorpracticidemanagementparticipativ,ba-

zatpedelegarederesponsabilităţişi implicareaîn luareadeciziiloratuturormembrilorcomunităţiişcolare.

10. eficientizareamecanismuluidecomunicareintrainstituţională.11. Introducereaunornormeculturalecaresăsprijineschim-

barea.12. elaborarea/modificareainstrumentelordeautoevaluarea

activităţiimetodice.13.precizareademersuluiproiectivalimaginii,stăriişisituaţiei

lacaresevaajungeprinimplementareauneinoitehnologiieducaţionaleînunitateaşcolară.

14. stabilireaunordomeniideamelioratînfuncţiedenoulproiectdedezvoltaremanagerială:

- parteneriatşcoală-familie;- legăturacucomunitatea;- implicareaşireponsabilizareaelevilor;- interculturalitatea;- monitorizareaprogresuluietc.

Page 10: Plan_09

10

III. dIrecţIIle de bază ale dezvOltărII unItăţII şcOlare

12. Activitateacentruluideexcelenţă(multiplicareainovaţiei).

11. Acţiuneademersuluimanagerialstimulativ-corecţional.

10. Formulareastrategieiinstituţieişcolareinovative.

9. Alocarearesurselormateriale,financiareşiumane.

8. Modificareastructuriiorganizaţionale.

7. Precizareastrategieidezvoltării(căilor,mijloacelorşiformelordeinfluenţăaspecialiştiloratraşi(experţilor).

6 . Proiectareaunuisistempermanentdeajutorconsultativînproblemedesociologie,psihologie,cercetologie,defectologie,medicină.

5 . Stabilireaobiectivelorşiopţiunilorstrategicepentruperioadaposterioară.

4. Constituirea“pachetuluidecomenzi”carereflectăproblemeledezvoltăriiactualeşi deperspectivăalesocietăţii.

3 . Diagnozacapitaluluideaptitudini,decreativitateşide motivaţieaprofesorilorşimanagerilor.

2 . Identificarearesurselorumaneşiaresurselormateriale.

1 . Formulareanoiimisiuniaunităţiişcolare.

domenii de acţiune a demersului managerial:

1. dezvoltarecurriculară.2. formareprofesională.3. relaţiideparteneriatşicolaborare4. activitateştiinţifică,decercetareşiexperimentare.5. protecţiasănătăţii,avieţiicopiilorşiprofesorilor.6. dezvoltareabazeitehnico-materiale.

Page 11: Plan_09

11

Iv. analIza PrOblematIzată a actIvItăţII cOm-PlexuluI şcOlar Pe Parcursul a.S.2007–2008.RealIzaReaObIectIvelOr-cadru şI de referInţă ale currIculum-uluI naţIOnal

activitatea metodică,anul de studii 2007-2008.............responsabil:angelacutasevici,dir.adjunct,doctorand,graddidactici

„Războinicul luminii ştie că Energia Pămîntului trebuie reînnoită; ideile noi au nevoie de spaţiu; corpul şi sufletul au nevoie de noi provocări. Viitorul a devenit prezent şi toate visele – cu excepţia acelora care includ prejudecăţi – vor avea şansa de a se manifesta.”

paulocoelho

• Încondiţiileactualedeschimbăricontinuesecerecaspecialistulsăfieunomaltimpuluiprezentşi,totodată,unomalviitorului.Înaceastăordinedeidei,formareacadrelordidacticeşiacer-cetărilorştiinţifico–metodicetrebuiesăcorespundăexigenţelorsocietăţiiprezentateşi,anticipat,celeiviitoare.

Centrul Metodic reprezintă nucleul întregului sistem metodic instituţional, format din Consiliul Metodic, catedrele metodice pe disciplinele şcolare sau arii curriculare, Comisia de atestare, Labo-ratorul de formare continuă, Şcoala profesorilor debutanţi şi alte subdiviziuni metodice formate în conformitate cu planul de activitate al instituţiei.

Obiectivele şi direcţiile generale de activitate

centrulmetodicdinliceulteoretic„gh.asachi”realizeazăur-mătoareleobiective:

• implementarearezultatelorcercetărilorştiinţificedindome-niuleducaţieilaniveldeinstituţie;

• asigurareametodicăaactivităţilorprivindexperimentareanoiloraspecteînmodernizareaprocesuluieducaţional;

• promovareavaloricăaprocedeelormetodiceoptimeşipro-iectareaacestora înscopuluneimaximevalorificări(prinexpunerianaliticealeexperienţelordidacticeavansate);

• asigurarea perfecţionării continue a procesului educa-ţional;

Page 12: Plan_09

12

• creareabănciidedatecureferirelaactivitateametodică,laexperienţaavansatălocalăşiexternă;

• informareacadrelordidacticeprivindcercetările,elaborărileşiinovaţiiledeultimăorădindomeniuleducaţiei;

• organizareaşiasigurareadidactico-metodicăaprocesuluieducaţionalînconformitatecucerinţelepoliticiieducaţionalemoderne;

• coordonarea,monitorizareaşievaluareaeficientăaactivităţiieducaţionaleşimetodiceacadrelordidactice;

• acordareaasistenţeimetodicecadrelordidacticeînconlu-crarecuagenţiieducaţionali;formareacontinuălaniveldeinstituţieacadrelordidacticeînconformitatecunecesităţilepersonaluluididactic;

• studierea,generalizareaşidiseminareaexperienţeiavansateacadrelordidacticedininstituţie;

• realizeareaprogramelorşiproiectelormetodice,ştiinţificeşiinovatoareînproblemeleeducaţieilaniveldeinstituţie;

• creareacondiţiilorpentruaccesibilitateainformaţieiştiinţi-fico-pedagogicepentrufiecarepedagogîncorespunderecunecesităţilesaleprofesionale;

• elaborareaunuimodeldemonitorizare,carepermiteobser-vareaeficienţeiasigurăriimetodiceaprocesuluieducaţio-nal;

• dezvoltareacolaborăriiinterinstituţionale–municipale,na-ţionaleşiinternaţionale(cugrădiniţe,şcoli,colegii,univer-sităţi,instituţiiştiinţifice,edituri,organizaţiiinternaţionaleşinon-guvernamentale);

• organizareaprocesuluideimplicareafamilieişicomunităţiiînvedereaîmbunătăţiriiprocesuluieducaţional;

• eficientizareaşioptimizareaactivităţiimanageriale;• creareauneiatmosferecreativeşidecercetareîncolectivul

profesoral;Direcţiile de activitate ale Centrului Metodic sunt:• aplicareaînpracticăarezultatelorcercetărilordindomeniul

ştiinţeloreducaţiei• generalizareaşipropagareaexperienţeiavansate• acordareaasistenţeimetodice• atestareaşiformareacontinuă• Informarea,cooperareaşicolaborareaÎncentrulmetodicseorganizeazăşisedesfăşoarăactivităţide

informare, documentare, educare, implicare, consiliere, orientareşivoluntariat(acadrelordidactice,părinţilor,elevilor,altoragenţieducaţionalietc.).

Centrul Metodicînactivitateasapromoveazăformeşimetodeorganizaţionalemoderne:

• proiecte investigaţionale şi inovaţionale;• activitatăţi ale catedrelor specializate pe discipline sau

arii curriculare, Consiliul Metodic, Comisia de atestare,

Page 13: Plan_09

13

Laboratorul de formare continuă, Şcoala profesorilor de-butanţi care realizează activitatea metodică la nivel de instituţie.

• întruniri metodice, seminare, ateliere de lucru, dispute, mese rotunde, vizite-schimburi de cadre, concursuri, expoziţii, conferinţe ştiinţijico-practice, lectorii, simpozioane, consul-ting psihopedagogic etc.;

• cluburi de interese, „Şcoala experienţei avansate”, “Şcoala profesorului debutant”, etc.;

• surse informaţionale: cartea de vizită a instituţieiei, cartea de vizită a Centrului Metodic, revistă educaţională şi ştiinţi-fico-practică, buletin/buclet/fluturaş informaţional, poster, standuri, spot publicitar, CD, web-sit etc.

1.1. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL CONSILIULUI METODIC

„Războinicul luminii e ca şi apa unui rîu ce se adaptează drumului posi-bil, fără a-şi da uitării obiectivului: marea. Fragilă la izvor ea îşi adaugă treptat forţa celorlalte rîuri pe care le întîlneşte.”

Paulo Coelho

similarunuirîuestefuncţionalitateaconsiliuluimetodic în in-stituţiadeînvăţămînt,careastealimentatprinabundenţădefluviimici, iniţierile şi activităţile de cercetare a cadrelor didactice dininstituţie.Obiectivulmajoralconsiliuluimetodiceste racordarea învăţămîntului din liceu la noile cerinţe ale învăţămîntului în vederea formării unei personalităţi creative, flexibile de a se integra într-o societate democratică.

fiecareomposedăunpotenţialcreativenorm.Înacestsens,consiliulmetodicdinliceulteoretic„gh.asachi”areunroldetermi-nativînimpulsionarea,orientarea,aplicareaşidezvoltareaacestuipotenţialînscopulîmbunătăţiriiprocesuluidepredare/învăţare/evaluareînliceu.peparcursulanuluidestudii2007-2008încadrulconsiliuluimetodics-audesfăşuratunşirdeactivităţi:

Data Tipul activi-tăţii Subiectul abordat

Mod de imple-mentare (dirija-re/ control)

Responsabili

29.08.07 prelegere,propagareasuportuluiteoretic

Iniţiereaşiargumenta-reaproiectuluimetodic.

documentare,difuzareaunormateriale,repere,ghiduri

echipamanage-rială

Page 14: Plan_09

14

12.09.07 elaborareaîncooperare

construireagrupuluidelucrulaalcătuireaplanuluistrategicalschimbării(obiective,activităţi,mijloace,responsabili,evaluare,monitoring)

proiectareaplanu-luimanagerial

echipamanage-rială

17.10.07 elaborareaîncooperare

elaborareastrategiilordedezvoltareacapaci-tăţiidelucruîncolectiv.

consultanţămeto-dicăîncomisiideparalelă

echipamanage-rială

08.11.07 training combatereacompor-tamentuluiabuziv(al-cool,furt,vagabondaj,agresivitate,brutalitateetc.).elaborarea/adopta-reaunortacticidecombatereaabsenţelornemotivate.

documentare,chestionare

teutua.

16.11.07 Seminar-practicum

Instruireadiferenţiată.modalităţidelucrucueleviiapţideperfor-manţă.

propagareaexperi-enţeiavansate.

şoitue.

07.12.07 masărotundă asigurareacontinu-ităţiipredării(ciclulprimar–gimnazial–liceal).Influenţepsiho–pe-dagogiceasupraprocesuluideadaptareşcolară

testarepsiho–pedagogică

echipamanage-rială;centruldeconci-liereşicoordo-nareaactivităţiiştiinţificeaelevilor„Olimp”

16.01.08 trainingformativ

realizareaorelorprinprismataxonomiilorluibloomşiKrothwel.

propagareatehno-logiilorinovative

licav.petcut.

periodic activitateştiinţifică

elaborareadepachetetematicedeformareadresatediferenţiatcadrelordidactice,grupurilorprofesionale,instituţiilorşicomuni-tăţilor

desfăşurareaseminarelor;ela-borări;publicaţii.

echipamanage-rială,grupuldeformatori

06.02.08 cercetareaplicativă

expertizareaprocesuluideimplementareaproiectuluimetodic.

elaborareaplanuri-lorstrategiceînvedereasoluţionă-riiproblemelorrelevate

echipamanage-rială

periodic training,consultanţăindividualăşidegrup

formareacontinuăacadrelordidactice:organizareaşidesfă-şurareaexperimentuluipedagogic

elaborarealucrări-lormetodice

cutasevicia.pro-fesoriiformatori

Page 15: Plan_09

15

19.03.08 totalizareacontroluluigeneralizatordesfăşuratladisciplineleprofiluluireal

modalităţideeficien-tizareaorganizăriişidesfăşurăriiactivităţilorextracurriculareînscopulselectăriişipro-movăriielevilordotaţiladisciplineleexacte.

lansareaunorrecomandărimetodice

babucv.

10.04.08 Seminar–practicum

dezvoltareaabilităţilordescriereşivorbirecorectăprinimple-mentareatehnologiiloraplicate.

difuzareaunorsuporturidecurs

bulatn.

15.05.08 raport evaluareaactivităţiimetodice.proiectareapentruetapaurmă-toare.

publicarearezulta-telorrealizăriipro-iectuluimetodic.

volosatîib.cutasevicia..

experienţaşiinformaţiileacumulateîncadrulşedinţelorconsi-liuluimetodicaufostdiscutateşiîmpărtăşitelaşedinţelecatedrelor,iarsugestiilerezultativeconstituiesuportulînelaborareaprogramuluiulteriordeactivitate.

1.2. ŞCOALA PROFESORULUI DEBUTANT

”Războinicul luminii ştie că experi-enţele repetate au un singur scop: să-l înveţe...”

Paulo Coelho

experienţaţărilordezvoltateauunrolmajorîndezvoltareaşidemocratizareaînvăţămîntuluiînr.moldova.unînvăţămîntdemo-craticesteocondiţieademocratizăriisocietăţii,iarşcoalaprinmoduleideorganizare,constituieuncadrudemocratic–saumaibinezis,ar trebui săfie–caresăpermităactoriloreducaţionali (profesor,elev,părinţi)sătrăiascăoviaţăcuadevăratdemocratică.principiuldemocraticse încearcăarespecta în instituţienunumai înraportprofesor–elev–părinte,darşiprofesor–profesor(tînărspecialist).activitateatinerilorspecialiştiestedirecţionatăînbazaurmătoarelorobiective:lmotivareaşiincludereatinerilorspecialiştiînprocesuleducaţio-

nal;l Iniţierea tinerilor specialişti în problemele psihopedagogice şi

metodice;l Îmbunătăţireacalităţiipredării,şiimplicit,apregătiriiprofesionale

atinerilorspecialişti.Înanuldestudii2007–2008şcoalaprofesoruluidebutanta

inclus trei seminarii bază: Perfecţionarea documentaţiei şcolare. Elaborarea proiectelor de perspectivă; Asigurarea coerenţei didactice între obiectivele curriculare şi tehnici de predare / învăţare / evaluare;

Page 16: Plan_09

16

Tehnologia elaborării testelor de evaluare, realizatedecătrepatroniidedisciplineşiprofesorii-mentori.

peparcursulacincianidestudiiînliceuls-aîncercatasefaceevidenţatinerilorspecialişti,şiintegrareaulterioarăaacestoraînco-lectivulprofesoral.astfelînanuldestudii2007-2008şcoalatînăruluispecialistincludeunnumărregresivdemembricomparativcuaniiprecedenţi,faptvizualizatîndiagramademaijos.

fluctuaţiatinerilorspecialişti

anul angajaţi eliberaţi continuă activ

2005 5 - 5

2006 1 - 1

2007 4 1 3

analizadatelor statisticenepermit să constatămcănumărultinerilordoritorideaseîncadraînprocesuldidacticesteînscădere,darşiacelorangajaţiindicăoinstabilitateîncontinuitateaactivităţiiînprocesuleducaţional,motivulfluctuaţieiregresivefiinddeordinmaterial.

1.3. ŞCOALA EXPERIENŢEI AVANSATE

„Un Războinic al lumini studiază cu multă precizie poziţia pe care ţine să o cucerească. Oricît de dificil i-ar fi obiectivul, există totdeauna un mod de a depăşi obstacolul”

Paulo Coelho

Oricepersoanăresimtemaimultsaumaipuţinnevoiadeaafla,aînţelege,acunoaştefenomene,procese,lucrurişipoatefinumită,prinacestecalităţicercetătorşicreator.acestefacultăţisîntpropriifiecăruiomşi,prinurmarenupotficonsiderateprivilegii.catalizatădeaceastăideeşcoalaexperienţeiavansateşi-apropusurmătoareleobiective:l Identificarea şi promovareaexperienţei avansate în cadrul li-

ceuluil Iniţiereaşiorientareacadrelordidacticeîncercetareaştiinţifi-

că.Înanuldestudii2007–2008şcoalaexperienţeiavansateşi-a

propusşiarealizatunşirdeactivităţi:

Page 17: Plan_09

17

Nr

d/o

Num

ele,

pre

num

ele

cadr

ului

did

actic

/ma-

nage

rulu

i căr

uia

i se

stud

iază

exp

erie

nţa

avan

sată

Dis

cipl

ina

Gra

d di

dact

ic

Prob

lem

a st

udia

Acxt

ivită

ţi re

aliz

ate

în

anul

de

stud

ii 20

07-

2008

1. volosatîiboris istoriamanager

superior Instituţionaliza-reamodeluluidedezvoltarealt„gh.asachi”

coordonareaactivităţilortuturorsubdiviziunilorunităţiişcolare

2. şoituecate-rina

chimiamanager

superior 1.asigurareamo-tivaţieişcolarelaoreledechimie

1.seminar-training(19.12.2007)2.microconsiliupedagogic

2.evaluareacaprocesşicasistem

1.Seminaretematice2.consultaţiimetodice

3. babucviorelia chimia/manager

superior consideraţiimetodologiceînpredareachimieiînclaselebilingve

1.Seminarmetodicpentruprofesoriidechimie/claselebilingve–moderator(17.11.2007;02.2008)2.consultanţemetodicecuasistenţe(27viziteconsultativepeteren)3.autorulmanualelor„chimie”,claselevii-viii

4. bulatnatalia limbaşilit-raromână/manager

superior 1.metodolo-giaformăriicompetenţelorhermeneuticedinperspectivaestetică

explorareametodologieidinperspectivaesteticăprin:-şedinţelecatedrei;-comunicăriiîncadrulreuniunilormetodice-editareasuportuluididactic;-coordonareaclubuluiolimpicilor.

2.revigorareaeducaţieiaxiolo-giceprinprismaStandardeloreuropeneînlt„gh.asachi”

traininguri,meserotunde,careuri,comunicareîncadrulconsiliuluimetodiccontrolfrontal„abordareaproblematizatăadiagnosticăriipsihopedagogiceşiareuşiteiînclaseleavI-a”publicaţii

5. cutaseviciangela

claseleprimare/manager

i 1.predareaorelorprinprismaStandardeloreuropene,taxonomiilorluibloom,Simpson,Krothwel

suportinformaţionalasistenţeşiinteracţiunireciprocevalorificareastrategiilordidactice

Page 18: Plan_09

18

2.formareacon-tinuăacadrelordidactice

reperemetodologiceşiorganizaţi-onaleprin:-seminarepractice,-consultanţăindividualăşidegrup,-interasistenţe,-suportinformaţional

6. teutualiona claseleprimare/manager

i Strategiidelucrucupărinţii

desfăşurareaşedinţelortematicecoordonareaactivităţilordiriginte-lui:oredediriginţieşicompletareacaietuluidirigintelui

7. cureanatalia biologia superior dezechilibruecologicşidere-glărilesistemuluiimun

seminarrepublican(xI-2007)traininguriparticipărilaconferinţemunicipaleşiinternaţionale

8. Severinmarcela

biologia i consideraţiimetodologiceînpredareabio-logieiînclaselebilingve

1.Seminarmetodicpentruprofesoriidebiologie/claselebilingve–moderator(17.11.2007;02.2008)2.consultanţemetodicecuasistenţe(27viziteconsultativepeteren)

9. prodanalexandra

educaţiafizică

i metodologiapredăriiorelordeeducaţiafizică

orepubliceconsultanţecursurideformareîncadrulInefs

10. grîunatalia limbaşiliteraturaromână

ii implementa-reaprincipiulautenticităţiiprinprismastrategii-lordidactice

orepubliceparticipărilaconferinţeştiinţifice(x2007)clubulolimpicilorpublicaţii

11. gărgăunalexandra

limbaşiliteraturaromână

superior dezvoltareaabilităţilordescriereşivorbirecorectăprinimplementareatestelorcucarac-terdiferenţiat

clubulolimpiciloralcătuireateste„limbaşiliteraturaromână”orepublice12. beldiga

alexandralimbaşiliteraturaromână

i

13. grubuilidia limbaşiliteraturaromână

ii

14. cherdevarălidia

claseleprimare

superior modelulpsiho-pedagogiucaluneitehnologiiflexibiledepredare-învăţareamatematiciiînclaseleprimare

Seminarepubliceorepublicealcătuireaculegeriideproblemepentruclasaielaborareasetuluidematerialedidacticelamatematicăşilimbaromânăpentruclaseleprimare

15. SîrbuSvetlana claseleprimare

superior dezvoltareacompetenţelordecunoaştereprinintegrareaconţinuturilorcurricularelaclasai

orepubliceparticiparealaconferinţeştiinţificepublicaţii

Page 19: Plan_09

19

16. lupu-goriţamariana

claseleprimare

superior formareacompetenţeloreconomicelaeleviidevîrstăşcolarămică

orepubliceparticiparealaconferinţeştiinţificepublicaţii

17. panfilovliliana regizordeteatru

ii dezvoltareaşiperfecţionareavorbirii

training„artavorbirii”modalităţidedesfăşurareaactivi-tăţilorextracurs

18. panciuczinaida

claseleprimare

superior tipologiasarci-nilordidacticeîncontextulactuluieducaţional

comunicăriîncadrulşedinţelorme-todice,lacursuriledeperfecţionareacadrelordidacticelaIşepublicaţiiştiinţifice

19. cimpoieşvalentina

claseleprimare

superior dezvoltarearaţionamentuluimatematiclaeleviiclaselorpriumare

elaborărideghiduri,suporturididactice,manualepentruclaseleIIv;

Ideilevehiculateîncadrulacestoractivităţiaufostreflectateîncadrulorelorpubliceprezentatedemembriişcoliiavansate.

1.4. REALIZAREA PROIECTULUI METODIC

pentrueficientizareaşicreşteracalităţiiactivităţiididacticeafostelaboratunProiect metodiccusubiectul:„strategiideformareşidezvoltareacompetenţelordelucruîncolectiv“

Referinţe bibliografice:Mandatul politic:

• Hotărîreaguvernuluidespremodernizareaînvăţămîntului(iulie2005);

• legeaÎnvăţămîntului(1995);• programul3• planulcomplexdeactivitatealdgetS,anuldestudii2007-2008

(obiectivuldereferinţă–delamanagementulcurriculumuluispremanagementulcunoştinţelor)Fundamente teoretice

§ filozofiaantropologică;§ teorialuitaylor;§ abordareasistemică;

Simboluri şi abrevieri:dgets–direcţiageneralăeducaţietineretşisportmet–ministeruleducaţieişitineretuluialrepubliciimoldovaDefiniţii:Managementul cunoştinţelorconstituiedirijareaexplicităşisis-

tematicăacunoştinţelorprecumşiaproceselorasociatedecreare,colectare,organizare,difuzare,folosireşiexploatareainformaţiei.

Informaţiaesteelementulcentralalsistemuluiinformaţionalcaresedefineştecaansambluldedatecareaducbeneficiaruluiunsuportdecunoaştereprivindorganizaţiaşimediulei,şicareîioferăelementedenoutatenecesareîndepliniriiobiectivelorindividuale.definiţiala

Page 20: Plan_09

20

Oxfordaacestuicuvîntsereferăatîtlacunoştinţeîncircuit,cîtşilacomunicare.dupămodulîncarecuvîntul«informaţie»estefolosit,sepoatefacealuzieatîtla„fapte”,cîtşilatransmiterealor.

Managementul informaţiei este aplicarea principiilor manage-mentuluiînachiziţia,organizarea,controlul,diseminareaşiutilizareainformaţiilorrelevanteînactivitateaorganizaţiilordetoatetipurile.

Compenteţele interpersonale implică toate formeledecom-portamentpecareopersoanătrebuiesălestăpîneascăpentruaficapabilsăparticipeînmodeficientşiconstructivlarezolvareacon-flictelordinviaţasocialăîninteracţiunecualţiindivizi(saugrupuri)încontextepersonaleşipublice.

Argumentarea proiectului

ü Hotărîrea Guvernului R.M. „Modedrnizarea sistemului educaţio-nal

ü Orientarea spre învăţămîntul Europeanü Realizarea reformei învăţămîntului (aplicarea curriculumului din

2007)realizarea cross- curricumului, reflectat în standardele euro-

penedecalificareşianumeformareacompetenţei „. competenţe interpersoanle şi civice”

Realizarea obiectivelor planului de activitate al DGETSManagementul cunoştinţelor

Misiunea proiectului -De a forma le elevi competenţele indi-cate în EQF

Actorii principali:

20 de profesori de la diverse catedre din liceu Elevii claselor 3-12

Planul de acţiuni

Ix x xI xII i ii iii iv v vi

Iniţiereapro-iectului

argumentareaproiectului

anchetareaprofesorilor

realizarealecţiilorcuobiectivul

implementăriiStandardeloreuropenedecalificare

-dareadeseamădesprefinisareaproiec-

tului-redactarearecomandărilor

metodice

elaborareaproiectuluielaborareamatriciluiproiectului

managementulcunoştin-ţelor:

-asigurareacuinformaţia-consulting

-formareaformatorilor

-anchetareaprofesorilor-anchetareaelevilor-analizarezultatelor

implementăriistrategiilordelucruîncolectiv

Page 21: Plan_09

21

realizareaobiectivelorstabiliteînproiectulmetodicşiimplemen-tarealuiafostposibilăprininformarea,formareacadrelordidacticeîncadrultrainingurilordesfăşuratedecătreformatoriice„prodi-dactica”înperioada17.01.2008-19.01.2008,undeaufostformaţiformatorii(20profesorideladiversecatedre)localicareauinformatşipropagattehniciledelucruîncolectiv,ulterior,încadrulcatedrelorpecarele-aureprezentat.

conturareauneistrategiididacticeesteoetapăfoarteimportantăcare îi permite profesorului să alcătuiască scenariul orientativ alactivităţii sale, îndeosebi pentru a avea ca rezultat desfăşurareaoreieficiente,cumenţinereamotivaţieişiacuriozităţiiepistemice.Învăţareaprincooperareesteostrategiedeinstruirestucturatăşisistematizată,încadrulcăreiagrupemicilucreazăîmpreunăpentruaatingeunţelcomun.premisaînvăţăriiprincooperareesteaceeaconform căreia, subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili săapliceşisăsintetizezecunoştinţeleînmodurivariateşicomplexe,învăţând,înacelaşitimpmaitemeinicdecâtîncazullucruluiindivi-dual.Johnson,d.W,şiJohnson,r.t.auscrismultdespreînvăţareaprincooperare.studiullordin1989,cercetează193decazuricom-parândefectelediferitealeînvăţăriiprincooperarefaţădetehniciledeînvăţarenumite“tradiţionale”.doarîn10%dincazuri,rezultatelemetodelorindividualeaufostmaieficiente.muncaînechipădezvoltăcapacitateaelevilordealucraîmpreună–ocompetenţăimportantăpentruviaţaşiactivitateaviitorilorcetăţeni.

domeniuldeaplicarealmetodelorşitehnicilordelucruîncolectivsereferăatîtlaactivităţilederulateîncadrulorelordecurs,cîtşiînafaraacestora(orededirigenţie,activităţiextracurriculare,activităţicuparinţii).metodeleşitehniciledelucruîncolectivsuntpopularizateşiutilizatedetoţimembriicolectivuluididacticallt„gh.asachi”.

Concluziile evidenţiate în rapoartele şefilor de cadedre cu pri-vire la Implementarea Proiectului Metodic „Strategii de formare şi dezvolatare a capacităţii de de lucru în colectiv ” au fost menţionate următoarele:

Situaţiile de învăţare structurate cooperativ, în colectiv au un efect pozitiv în mai multe privinţe ale dimensiunilor comportamentale ale elevilor: motivaţie, strategii de raţionament, percepţia multitudinii de idei, toleranţă, conlucrare, spirit de echipă, competiţie, spirit critic ş.a. Important este şi faptul că în utilizarea strategiilor de lucru în colectiv, rolul profesorului este de moderator, ghid al învăţării, iar învăţarea propriu –zisă este realizată prin descoperire, autoinstruire şi învăţare reciprocă. Reuşita relaţiilor intergrupale depide de: rolurile fiecăruia din grupurile aflate în interacţiune cooperantă, de conlu-crare, precum şi de diviziunea muncii, acţiunile colective, deciziile, comportamentul colectiv, emergent, ghidat de normele create de actanţii învăţării.

aşadar, strategia învăţării în colectiv oferă elevilor ocazia dea-şiconcretizanevoiadealucraîmpreună,într-unclimatcolegialdeîntrajutorareşidesprijinreciproc.grupuldăposibilitateatestării

Page 22: Plan_09

22

ideilor, revizuirii opiniilor şi dezvoltării inteligenţei interpersonale.lucrulîngrupacoperăneajunsurileînvăţăriiindividualizate,acordîndo importanţă considerabilă dimensiunii sociale, prin desfăşurareaproceselorinterpersonale.cooperareaasigurăorelaţiedeschisăîntreparteneri,dezvotăatitudinişicomportamentebazatepeîncredere,favorizînd formarea atitudinii pozitive faţă de învăţare şi faţă deşcoală.muncaînechipăareefectesemnificativeasuprapesonalităţiielevilor,prezenţapartenerilordeinteracţiuneconstituindunstimu-lentintelectualşiundeclanşatoralschimbuluideopiniişiinformaţii.soluţiileemisepotsuferiîncadrulgrupuluiîmbunătăţirişiajustări,analizacriticădezvoltîndcapacităţileautoevaluativealeparticipanţilor.productivitateasporităpeunitateadetimp,apreciatăprinnumăruldedificultăţirezolvate,şidupăgradullordecomplexitaterecoman-dăfolosireastrategiiledeînvăţareprincooperareînclasă.laacestfaptseadaugăşicalitateamaibunăarăspunsurilor,instalareaunuiclimatmotivantdelucru,caracterizatprintr-otensiunecrescutăpen-trufinalizareasarciniicomune.Învăţareaprincooperarevalorificăschimburileintelectualeşiverbaleşimizeazăpeologicăaînvăţăriicareţinecontdeopiniilecelorlalţi.

Recomandări:

apromovaînpracticapedagogicadinliceuconceptulcross-cur-ricularaxatpestandarduleQf,învedereaformăriicompetenţelordelucruîncolectiv,pentrutoatedisciplineleşcolare.

1.5. ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE

„Sînt răzbinici ai luminii. Pentru că greşesc. Pentru că întreabă.

Pentru că nu încetează să caute un sens. Şi pînă la urmă îl vor găsi.”

Paulo Coelho

Oriceomepredispusformăriipermanente,darcuatîtmaimultunprofesor,careinstruieşteşieducăgeneraţiademîine.Înanuldestudii 2007-2008au fost supuşi atestării (conferire / confirmareagraduluididactic)21cadredidactice.

conferirea gradului didactic II (doi)

Nr.

/or.

num

ele,

pre

num

ele

Vech

imea

în m

uncă

dis

cipl

ina

pred

ată

anul

ulti

mei

pe

rfec

ţionă

ri

anul

con

feri

rii/

con

fir-

măr

ii gr

adul

ui

dida

ctic

gra

dul

solic

itat

artic

olul

, exc

epţii

(a

rt.8

,16,

41, 4

2, e

tc.)

Page 23: Plan_09

23

1. cernăuţanmariana 4ani claseleprimare

masterand2006-2007,solicităa.c.

- ii -

2. lupaşcomaria 2ani limbafranceză

2007 - ii -

3. pereunatalia 2ani limbafranceză

2007 - ii -

4. chilarivera 16ani limbaengleză

2007 - ii -

5. movileanuana 2ani limbaengleză

2007 - ii -

6 argintlucia 8 istoria doctorandă - ii

confirmarea gradului didactic II (doi)

nr./or.

numele,prenu-mele

vechimeaînmuncă

disciplinapredată

anulultimeiperfecţio-nări

anulconferirii/confirmăriigraduluididactic

gradulsolicitat

articolul,excepţii(art.8,16,41,42,etc.)

1. fortunaelena 44ani limbaromână

2007 2003 ii art.16

2. Savinioana 18ani limbaromână

2006 2002 ii

3. drontamara 30ani limbafran-ceză

2007 2003 ii art.16

4. pârnăuzinovia 45ani istoria 2008 2003 ii art.165. Sahniucadela 9ani profesorde

muzică2002,studiiuniver-sitareîncurs

2003 ii -

6.ciobanuSilvia 10ani Învăţător

laclaseleprimare

2007 2003 ii -

7. chetreanangela 12ani chimia 2007 2003 ii -8. dubinadela 32ani educaţia

tehnologică2007 2003 ii

conferirea gradului didactic I (întîi)

nr./or.

numele,prenumele

vechimeaînmuncă

disciplinapredată

anulultimeiperfecţio-nări

anulconferirii/confirmăriigraduluididactic

gradulsolicitat

articolul,excepţii(art.8,16,41,42,etc.)

1 urîtuolesia 13ani limbaşilit-raromână

2007 conferireagr.ii-2003

i -

Page 24: Plan_09

24

2 beldigaalexandra

limbaşilit-raromână

2006 conferireagr.ii,2002

i -

3 panfilovliliana

7ani bazelemăiestrieiartisticeşiartavorbirii

2007 2002 i art.8(cutitludeexcepţie)

conferirea gradului didactic superior

nr./or.

numele,prenumele

vechi-meaînmuncă

disciplinapredată

anulultimeiperfecţio-nări

anulconferirii/confirmăriigraduluididactic

gradulsolicitat

articolul,excepţii(art.8,16,41,42,etc.)

1. rusutamara 25ani fizica 2005(franţa),2008

gr.didactici2003

Superior -

confirmarea gradului didactic superior

nr./or.

numele,prenumele

vechi-meaînmuncă

disciplinapredată

anulultimeiperfecţio-nări

anulconferirii/confirmăriigraduluididactic

gradulsolicitat

articolul,excepţii(art.8,16,41,42,etc.)

1. prisăcaruelena

31ani claseleprimare

2007 gr.superior2003

Superior art.16

2. galben-panciuczinaida

33ani claseleprimare

2008 gr.superiorconferit-1998confirmat-2003

Superior art.16

3. nazarciuclilia

26ani claseleprimare

2007 gr.superiorconferit-2003

Superior art.16

date generale despre deţinerea gradelor didactice în liceul teoretic „gh. asachi”, a.s. 2007-2008

nr. disciplinaconformplanuluicadru

nr.totaldecadre

deţingradedidacticeSuperior i ii fărăgrad

didactic1. limbafranceză 34 3 8 15 82. limbaengleză 9 - - 7 23. biologie 5 2 3 - -4. geografie 3 - 1 1 15. chimie 6 3 - 3 -6. educaţiatehnolo-

gică3 - - 1 2

7. istorie 7 1 4 2

Page 25: Plan_09

25

8. claseleprimare 27 8 8 8 39. limbaromână 12 2 3 7 -10. educaţiaplastică 1 - 1 - -11. educaţiamuzicală 3 - 1 2 -12. artateatrală 4 - 1 - 313. matematica 12 1 6 2 314. educaţiafizică 5 1 3 - 115. fizica 4 2 - - 216. Informatica 6 - 2 2 217 psihologi 1 - - 1 -total 142 23 40 51 27

procesul atestării s-a desfăşurat conformregulamentului deatestareacadrelordidacticedinînvăţămîntulpreuniversitar.

esteregretabilfaptulcăînperioadaatestăriiarenunţatlaeva-luareprofesoruldefizicăciobanudumitru,dinmotivepersonale.caurmare,dnulciobanuafostretrogradat.

atestareacadrelordidacticenumaiesteoinutilitatenemotivată,daroposibilitatedemanifestareapotenţialuluiprofesional,ocerin-ţăaînvăţămîntului,oclasareacadrelordidacticeîncolectiv,carepresupuneasumareaunorresponsabilităţi înderulareaitineraruluieducaţional ladisciplinadestudiu,darşiaprocesuluieducaţionaldininstituţie.

1.6. PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE

perfecţionareacadrelordidacticereprezintăoactivitatecuconţi-nutpedagogicşisocialproiectată,realizatăşidezvoltatăîncadrulsis-temuluideînvăţămînt,cufuncţiemanagerialădereglare-autoreglarecontinuăaprocesuluideînvăţămevoluţiaactivităţiideperfecţionareacadrelordidacticearelocpecircuitulmetodologic:formare iniţială – formare continuă – autoformare. activitateadeperfecţionareacadrelordidacticeevolueazăîndouăcontextecomplementare:1. la nivelul unor relaţii de parteneriatcarăspunslaunansamblu

decererisociale,aflateîncontinuăexpansiuneşidiversificare.2. la nivelul şcolii“ca abordare distinctă a schimbării educaţionale

care amplifică rezultatele elevilor şi întăreşte capacitatea şcolilor de a face faţă schimbării”

necesităţi

politicieduca-ţionale

liceulteoretic„gh.asachi”

resurse

Page 26: Plan_09

26

Înacestcontext,putemspunecăperfecţionareacadrelordidac-ticeesteunmoddeaprecierearezultatelornecesităţilorexistenteînlimiteleresurselorexistente.

formarea continuă este o necesitate permanentă a cadrelordidacticeindiferentdedomeniulprofesionalşidenivelulpregătiriifiecăruia.Învăţareacontinuăînlt“gh.asachi”esteunprincipiucepresupunenudoardezvoltareacompetenţelorprofesionaleacorpuluididacticşimanagerial,cişitransformareaşcoliiînautenticecomunităţideînvăţareîncareperfecţionareacontinuăserealizeazăprin:• analizaşievaluareaconstantăaproprieiactivităţi,apropriilor

performanţe(succeseşi/sauinsuccese)într-operioadăstabilitădetimp:duratarealizăriiprogramuluiinstituţionaldedezvolta-repentru2006-2010,programuluimanagerialdedezvolareainstituţieipentrufiecareanşiaproiectuluimetodic;

• formularea concluziilor cu referire la factorii ce influenţeazăperformanţaîntregiiinstituţii,cureferirelamodalităţiledeop-timizareaacesteia;

• încorporarea concluziilor formulate în planurile de acţiuni peperioadeleulterioare.lipsauneipreocuparisistematiceindomeniuşilipsauneistra-

tegii,accentueazatensiunea(cuimpactnegativasupraprofesorilor)întrenevoiadeformareşiofertaexistenta(detiptradiţionalist).deci,pedeoparte,dascăluluiisecereabodareadenoiconcepteeducaţi-onaleşievaluareexternasiinterna,intimpcepromovareaîncarierăesteîncastăpînitădeconceptelevechi.dinacestpunctdevedere,apreciereacadruluididacticiaaspectenegative.nuîntotdeaunaexistăocorelareîntreformareainiţialaşiformareacontinuă.

unaltaspectnegativapareatuncicîndevaluatorulseaxeazapeaspectedecurriculumşicunoştinţedespecialitateşimaipuţinpeaspectedepregătirepsiho-pedagogicaşimetodologica.

cadruluididacticisecereunportofoliucaresăconţinădiversemateriale.pebazaacestuiaelpoatefievaluatmultmaiuşor,deoarecetoatematerialelesunt„lavedere”.acestportofoliuobligăprofesorullaomuncădecalitate,laresponsabilitateşirigoareprofesională.

“Încheierea ultimei pagini nu e decît ordinul unei plecări şi fiecare culme atinsă e trambulină pentru alte zboruri�”e trambulină pentru alte zboruri�”

/G.Pipini/

Treapta licealăcoordonator:e.şoitu,director-adjunct,gradmanagerialI,graddidacticsuperior

„concepereaşcoliicaorganizaţiecarepoateşitrebuiesăsedezvolteîncontextulexigenţelortimpului,

schimbărilordinmediulinternşidin

Page 27: Plan_09

27

celexternesteocondiţieextremdeimportantăpentruînţelegereaşisusţinereadialecticiiînvăţămîntului.Organizaţiilesîntstrategiiumanecomplicatecreatepentruaatinge

anumiteobiective”(chrisargyris)

Obiectivulprincipalal învăţămîntului licealestedea formaşiadezvoltaarmoniospersonalitatea copilului, învederea integrăriioptime în societate a acestuia. educaţia de calitate presupune oabordareglobalăaconţinuturilorprinrealizareaurmătoareleobiec-tivedebază:• formareacross-curricularăaelevului• formareaviziuniiglobaleasupralumii• valorificareamaterialuluifapticcuunconţinutglobal• realizareainterdisciplinarităţiişitransdisciplinarităţii• formareaunorcompetenţeuniversale• promovarealibertăţiiintelectuale• abordareacomunicativăînînvăţare

tabel 1

Clasele la început de an la sfirşit de an absolvenţixxIxII

196199161

192193161 161

educaţiadecalitateposedăansamblulcaracteristicilorcaredeter-minăcapacitateasistemuluiinstructiv-educativlanivelulinstituţiei.Înscopuloptimizăriiprocesuluieducativlanivelulcicluluiliceal,încadrull.t.„gh.asachi”sedesfăşoarăoseriedeacţiuniconcrete.astfel,pentrucanivelulcunoştinţelorsăfiedecalitate,s-austudiatconţinuturileconformplanuluiindividualalinstituţieicareacuprins:1020oreîncl.x,1020oreîncl.xIşi1020oreîncl.xII(înclaselebilingvecu60oremaimult),inclusivşiceleopţionale,careaufostrepartizateînfelulurmător:

• cl.x,xI,xII(profilumanist)-cîteoorădechimie• cl.x(bilingve)–cîteoorădefizicaÎnconformitatecucerinţelecurriculare,s-adesfăşuratevaluarea

cunoştinţelorşicompetenţelorelevilor.scopulmetodelordeevalu-areconstăînposibilitateadeaputeaestimaperioadeledetimpşisemnificaţiaefectelorpecareînsuşireaconţinuturiledeînvăţămîntlerealizează.pentruobţinereauneiînvăţăricalitative,nivelulgraduluidedificultateasarcinilordidacticetrebuiesăfiedirectproporţionalcuniveluldeinstruirealelevilor,şianume:

• nivelminim(distincţia/deosebirea);• nivelmediu(memorizarea,înţelegerea,cunoştinţeşicapa-

cităţielementare);

Page 28: Plan_09

28

• nivel superior (transferul cunoştinţele însuşite anterior însituaţiinoi).

profesoriicareauactivatînclaselelicealeauaplicatvariateme-todeşistrategiididactice,încorespunderecuobiectiveleurmărite:

1. Obiective cognitive:studiuldecaz,Joculdidactic,dez-baterea,expunereaş.a.

2. Obiective morale:exerciţiişianalizedecomportament,experienţedeviaţă,studiuindividualş.a.

3. Obiective psihosociale: discuţii, panel, lucrul în grup,exerciţiidecomunicareş.a.

4. Obiective afectiv-motivaţionale:dezbateri,schimbdeexperienţă,lucrulîngrup,studiudecazş.a.

potenţialul formativ-activizator:modelarea, problematizarea,descoperirea,sInelg,eseul,lucrărilepractice,studiulindividual,braistorming,brainwriting,revizuireatermenilor-cheieetc.

potfinominalizaţiurmătoriiprofesori,careîncadrulorelorsaleauaplicatcusuccesacestbogatarsenaldidactic:

• cl.x:bulatn.,smântânăa.,rusut.,babucv.,nedeleac.,petcut.,Herţav.,urîtuO.,suceveanum.,varzaril.,vasilache r., stratan m., călugăru a., ungureanu gh.,negrul.,bogdănaşd..

• cl. xI: fortună e., pîrnău z., avdeev l., zacuţelu m.,patronl.,rotarus.,beldigaa.,licav.,daltăv.,pereun.

• cl. xII: gărgăun a., guzun m., moloşnic n., argint l.,lunguv.

unadintrestrategiiledeasigurareacalităţilorprocesuluiedu-caţional în liceu pe parcursul anuuzi de studii 2007-2008 a fostparteneriatulpedagogic.pentruodezvoltareprofesionalăeficientăa cadrelor didactice s-au organizat la catedre ateliere de creaţie,careoferăexempledebunepracticişisprijinîndezvoltareaşifor-mareacontinuăaprofesorilor.formeledeparteneriatpracticateîndezvoltareaprofesionalăacadrelordidactice,ceactiveazăîncl.x–xIIaufost:

• asistenţa reciprocă(observareaprocesuluidepredareaunuiprofesordecătrealţii).

• supervizarea(planificareîncomun,împărtăşireareciprocăaideilorreferitorlapredare,studiulmotivaţionalreciproc).

• tutoratul (îndrumareacadrelortinereîndezvoltareaprofe-sională).

Înaşamod,aufostîndrumaţiprofesoriitineri:vîleaalina,leuvalentina (geografie), Iliniţchi Ion (matematică), popa tatiana (l.engleză).astfel,omodalitatedeidentificareanecesităţilordedez-voltareacadruluididacticdebutantaconstituitobservareaactivităţiididacticeprestatedeacestaşiîndrumareacorespunzătoare.

parteneriatulpedagogics-adezvoltatmultîntreaptalicealăînactivităţilepecatedre,îndeosebiînperioadadeorganizareşides-făşurareatezelor.reciprocs-austudiatdecătrecatedrele:l.şilit.română,l.moderne,matematică,chimie-biologie-geografie,fizică,

Page 29: Plan_09

29

informatică, istorie următoarele subiecte: “elaborarea instru-mentelor de evaluare şi notare”, ”elaborarea programelorde activităţi semestriale şi anuale”,”elaborarea paşaportului catedrei”.

prineforturicomunes-auelaborattestelepentruevaluăriledincadrultezelor;reuşitaşcolarălatezeledeiarnă:• 100%:geografie(cl.x–umanist),fizică(xI–umanist),litera-

turăuniversală(xI–umanist),l.franceză,l.engleză,limbaşiliteraturaromână,geografie(cl.xII–umanist),chimie(x–real),l.franceză,informatică(xI–real),limbilefranceză,engleză,l.şilit.română,matematica(xII–real).

• 99,23%:l.şilit.română(xI–real),98,5%:biologie(xI–uma-nist),96%:fizica(x–real),87,5%:l.şilit.română(x–uma-nist).

reuşita şcolară la tezele de primăvară:

• 100%:istorie(x–realşiumanist,xI–realşiumanist),geografie(xI–real),l.şilit.română(x–umanist),chimie(xI–uma-nist).

• 99,2%:l.şilit.română(x–real),98,33%:informatică(xI–umanist),97,6%:matematică(x–real),91,26%:matematică(xI–real),90,9%:matematică(x–umanist).

RezUltateletezeloRSemeStRIale

TABEL 2

tezele de iarnă tezele de primăvară

Nr. disciplina Clasa Profilul Nota Nr. disciplina Clasa Profilul Nota1.2.3.

fizicachimiabiologia

xxx

realrealreal

7,667,917,75

1.2.3.

l.şilit.românămatematicaistoria

xxx

realrealreal

7,826,887,74

4.5.6.

l.francezăl.şilit.românăgeografia

xxx

umanistumanistumanist

7,066,597,40

4.5.6.

matematicaistoriageografia

xIxIxI

realrealreal

7,208,748,32

7.8.9.

l.francezăinformatical.şilit.română

xIxIxI

realrealreal

8,587,188,00

7.8.9.

l.şilit.românăistoriamatematica

xxx

umanistumanistumanist

6,887,006,31

10.11.12.

fizicabiologial.şilit.română

xIxIxI

umanistumanistumanist

7,687,267,39

10.11.12.

istoriachimiaInformatica

xIxIxI

umanistumanistumanist

7,607,426,12

13.14.15.16.

l.francezăl.englezăl.şilit.românămatematica

xIIxIIxIIxII

realrealrealreal

8,759,008,767,20

17.18.19.20.

l.francezăl.englezăl.şilit.romînăgeografia

xIIxIIxIIxII

umanistumanistumanistumanist

8,308,408,027,40

Page 30: Plan_09

30

astfel,%calităţiiestemaiînaltlaurmătoarelediscipline:1. l.francezăşil.engleză(>80%)încl.xII(profilrealşiumanist),

cl.xI(profilreal),fizică(80%)cl.xI(profilumanist).2. 85,7%-istorie(profilreal)3. 70%-l.şilit.română(cl.xI–real,cl.xII–real),geografie(cl.

xI–real)4. >60%-l.şilit.română(xII–umanist),istoria(xI–umanist),

fizica,chimia,biologia(x–real)5. >50%- literaturauniversală(xI–umanist),geografia(xII–

umanist)unnivelscăzutalprocentuluicalitaţiiafostînregistratla:informatică:10,5%(xI–umanist)l.şilit.română:36,1%(x–umanist)graduldefuncţionalitateaconţinuturilorşiastrategiilordidactice

reflectăgradulderespectareaclasiculuiprincipiudidacticallegătu-reiteorieicupractica,rămascamoştenireprinmaximaluiseneca–non scholae, sed vitae discimus-şicompletatdez.dewey:„şcoala nu trebuie să pregătească pentru viaţă, ci să fie viaţa însăşi”.luîndînconsideraţiediversitateaformelorşimetodelordeinstruires-aorganizatînoctombrie-noiembrieuncontrolfrontalîncl.x,alecăruirezultateaufostsintetizateîncadrulunuimicrocon-siliucugenericul: „calitate, eficienţă şi motivaţie în procesul instructiv- educativ” (noiembrie).

cadreledidacticeprezentelaconsiliuaumenţionatcă,printremultipleleproblemecomplexe,ceamaiimportantăşimaidificilăesteformareaomuluI–subiectulprincipaldecercetare;individuldevinepersonalitatedoaratunci,cîndforţeleluicreatoaresîntîndreptatespreslujireaonestăaadevărului,asperanţeiîntr-unviitormaibun.

cuomotivaţiesporităpentruînvăţăturăs-auevidenţiaturmătoriieleviaicl.x:

• mocriidragoş,bulatmihaela,lupuandrei,vulpemaria-an-tuaneta,chiricăvictoria,creciunadrian,bîtcăvictor,bot-naruruxanda,guţuromina-bianca,vasilachiIgor,macaridaniela,scorţescuştefan,Hanganudiana,sclearovvictoria(x–real-bilingv).

• anghelIana,mereniucruxanda,dvoracalexei,guriţencocristina,lucavlad,migalatievmaricica,curoşupetru,mar-taaliona,lungumaria,aparatucristina,marinovnatalia,ţurcanmariana(x–real).

• buştiuccristina,gurbuleamihaela,prodanvictoria,bivoldaniela, boţan diana, buliga renata, bocancea eugen,popescuala,rotariIrina,sîtnicmihai,soroceanelvira(x–umanist).

O activitate extraşcolară deosebită care amotivat şi implicatmaialeeleviiclaselorax-anoi-formateafostconferinţăteoretico-practicăcugenericul:„O generaţie presupune o critică, adică o rezistenţă şi un program de idei şi evenimente”,careafostmoderatădeeleviicl.x:

Page 31: Plan_09

31

• zasaviţchianaşicorenivasile.laconferinţăafostabordatproblemaeducaţieişcolare,preuniversitareşiuniversitareînprincipaleleţăridineuropaşidinlume,s-auadusexempledinsistemuldeînvăţămîntaldiferitorţărilordezvoltate(aus-tria,franţa,finlanda,norvegia,belgia).Înconcluzie,eleviiauelucidat ideeacăorganizareaşidesfăşurareadiferitoractivităţiconfirmăcăinstruireaesteunprocescreativ,carefacesăiasălaivealăaptitudinileelevului.gîndireacreativăşi analitică a elevului determină bunăstarea personală şicalitateavieţiiacestuiaşiinfluenţeazădezvoltareasocială,economicăşitehnologicăaţării.

pentruanuinhibaideileinovatoare,evaluărilenecesităoatmo-sferăcolegială,fărăexagerări, întrurealizareaunei(auto)evaluarieficientăaelevului.succeseleelevilorsepotanalizaconformrezul-tateloranuale:

taBel3

Clas

a

l. şi

lit.

ro

m.

l. fr

anc.

l.en

gl.

mat

em.

Info

rm.

Biol

og.

geo

gr.

fiz.

Chim

.

Ist.

ed.fi

z.

lit.

uni

-ve

rs.

xa 8,33 9,10 9,54 7,75 8,51 8,65 9,14 8,51 8,07 8,42 9,44xb 8,30 8,66 8,97 7,41 8,05 8,34 9,35 7,83 7,48 8,24 9,35xc 7,73 8,07 8,55 6,12 7,40 7,26 8,78 6,71 7,63 7,56 9,20xd 8,11 8,16 8,54 6,97 7,61 7,82 8,64 7,41 7,73 7,74 9,40xe 7,03 7,52 8,58 6,15 7,04 7,81 8,67 7,19 7,82 7,50 9,20 7,82xf 6,83 6,85 7,96 5,97 7,14 7,75 8,38 7,07 6,69 7,18 8,60 7,54media 7,72 8,06 8,69 6,73 7,63 7,94 8,83 7,45 7,57 7,77 9,20 7,68

Clas

a

l. şi

lit.

ro

m.

l.fra

nc.

l.eng

l.

mat

em.

Info

rm.

Biol

og.

geo

gr.

fiz.

Chim

.

Ist.

ed.fi

z.

lit.

uni

-ve

rs.

xIa 8,49 8,47 8,90 7,26 8,28 8,80 9,05 8,88 7,80 8,32 8,50xIb 8,51 9,18 8,96 7,12 7,92 8,39 8,72 8,74 8,12 8,11 8,34xIc 8,45 8,00 8,71 6,45 7,54 8,40 8,35 7,65 8,01 7,71 8,86xId 8,35 8,23 8,80 6,75 7,64 8,51 8,06 7,78 8,09 7,56 8,45xIe 7,48 7,41 8,47 6,07 7,14 7,68 6,96 8,10 7,68 7,52 8,17 7,47xIf 7,38 7,05 8,44 5,81 7,24 7,39 6,74 7,70 6,91 6,78 7,32 7,57media 8,11 8,06 8,71 6,57 7,63 8,20 7,98 8,14 7,77 7,66 8,27 7,52

eleviieminenţi:cl.x:bulatmihaela,lupuandrei,migalatievmaricica,lungumaria,

martaaliona,buştiuccristina,coşcodanfelicia,gurbuleami-haela,prodanvictoria.

cl.xI:caterniucdaniela,lozanalina,cebotariveronica,braduana,covalciuclucia,Oanţamihaela,diacencodoina,corovaialisa,colodeicorina,tomşacorina.

Page 32: Plan_09

32

Învăţămîntullicealcuprindeobiectivemajorepropriiacesteitrep-tedeinstruire,careurmărescdezvoltareacompetentelornecesarepentruviaţăşiactivitateindependentă.probadefinitivăînconfirma-reaacesteiafirmaţiisuntexameneledebacalaureat.Înanulacestaauparticipatşiaususţinutexameneledebacalaureat161elevi,91-profilrealşi70-profilumanist.

evaluăridepregătirepentrubacalaureats-auorganizatşis-audesfăşuratînperioada14.03–21.03.08ladisciplinelel.şilit.româ-nă,limbilefranceză,engleză,matematică,geografieşiladisciplinelesolicitatedeelevi.

examenullaalegereafostdeterminatdeeleviconformtabeluluidemaijos:

tabelul 4

Pro

filu

l

dis

cip

lin

a

mate

mati

ca

Ch

imia

Bio

log

ia

geo

gra

fia

fiz

ica

Isto

ria

Info

rma-

tica

real - 61 12 14 2 1 1umanist 17 - 17 - - 36 -

exameneledebacalaureats-audesfăşuratînperioada06.06–17.06.08.Înurmarealizăriiacesteievaluări,secreeazăoimagineclarădespreatingereaobiectivelordereferinţădincurriculumşcolar.seprezintătabelul:

Clas

a

l. şi

lit.

ro

m.

l.fra

nc.

mat

em.

geo

gr.

Chim

ia

Bio

log.

fiz.

Ist.

Info

rm.

XII

eX.

XII

eX.

XII

eX.

XII

eX.

XII

eX.

XII

eX.

XII

eX.

XII

eX.

XII

eX.

xIIa

8,78

8,39

8,21

8,95

8,24

9,04

9,13

9,38

9,02

xIIb

8,08

8,53

7,71

8,51

8,34

8,86

8,63

9,23

8,51

xIIc

8,10

8,93

6,80

8,68

8,95

8,36

8,36

8,94

9,83

xIId

8,07

8,40

8,82

8,15

8,60

7,95

8,79

8,81

9,18

xIIe

8,29

8,65

8,64

7,89

8,85

7,66

8,92

8,58

9,25

med

ia

8,26

8,16

8,58

8,42

8,03

8,15

8,43

8,22

8,59

8,61

8,79

8,62

8,76

9,5

8,98

8,13

9,15

7,00

Page 33: Plan_09

33

după cumseobservă, dezvoltarea cognitivă a liceenilor estemedie.motivaţiescăzutălaînvăţăturăaunorelevirămîneafiopro-blemădeperspectivă.lasfîrşitdeanşcolar,încl.x–xIaurămascorigenţi34deelevi,dintrecare16încl.xşi18încl.xI.studiuldecazalacestoreleviadoveditcămotivaţiascăzutălaînvăţăturăsedatoreazădiverşilorfactoricumarfi:problemeledesănătate,con-diţiilenefavorabiledeviaţăalefamiliei,comportamentulneadecvatdinparteapărinţilor(sauchiarneîmplicareaacestora),lipsadelaoreetc.

Înconcluzie,amdorisămenţionămcăeficacitateaşicalitateareuşitei elevilor necesită un lucru impunător din partea cadrelordidacticeîncontinuare,pentruarealizaobiectivul:“Învăţare prin toată viaţa” stipulat dedeclaraţia de la bologna, 19.06.1999 (trecerealasistemuladouăniveleînpregătireaspecialiştilor:bacşimagistru).unuldintrerepereleînvăţămîntuluidecalitatesubliniindfaptulcăcunoştinţele capătă valoare deplină doar dacă sunt integrate în structuri de aplicaţie, împreună cu abilităţile şi atitudinile, în rezolvări de probleme şi situaţii create de exis-tenţa cotidiană.

extensia competenţelor se realizează prin concursurile, con-ferinţele ştiinţifice intraliceale, de sector,municipale, republicane,internaţionale.

anulacestaeleviitrepteilicealeauparticipatladiverseconcur-suri:• Înliceu–418elevi• Sector–215elevi• municipiu–125elevi• republican–12elevi• Internaţional–12elevi.

elevii-liceeni,cares-auîntorscudiplomedelaconcursulinter-naţionallamatematicăsînt:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Notamedie

Limbaromana

Limbastraina

Matematica

Geografia

Matematica(U)

Fizica

Chimia

Biologia

Informatica

Istoria(R)

Istoria(U)

Geografia(R)

Page 34: Plan_09

34

• burlacuvictor,chicuchiril,dodonandrei,furculiţăalexandru,ninicumarin–cl.xII,

• cojocaruvictor–cl.xşieleviidinclaselegimnaziale:costriţănicolae,bobocSilviu–cl.vii,

• martin radu, rusnac cătălin – cl. vI,munteanu victor,mariielena–cl.v.cunoştinţetemeiniceaudemonstrateleviices-auîntorscudi-

plomedelaconcursurilerepublicane,şianume:a) limbafranceză

• cumenţiune:popescumihaela(cl.xII),girleavictoria(cl.xI),caftanatlidia(cl.Ix).

• diplomădegr.III:mîndrescucristina,burlacuvictor–cl.xII,lozanalina(cl.xI),bulatmihaela(cl.x).

• diplomădegr.II:railcanusorina(cl.xII).• diplomădegr.I:levinschicristina(xI),rodidealcristina

(x),morarucristina(x).b) matematică:zanucicristian(cl.vII)

astfelcadreledidacticevorcontinuasăpregăteascăelevisu-pradotaţi,pentrucalanţul:educaţiedecalitaterezultatecalitativecalitateînînvăţămîntcalitateavieţiivalorinaţionale,săfie„modelat”dinaliajoţelit.Înacestcontextestenecesardeasubliniaintegra-litateatriadei:„calitatea educaţiei”-”calitatea vieţii”-”sănătatea societăţii”.sau,acestadevăresteconfirmatderezultatelesistemuluideînvăţămîntdinţărileavansate,care,graţieinvestiţiilorînacestdomeniu,cunoscodezvoltareascendentă.

Înprocesulinstructivînvăţareamaibogatăşimaisemnificativăimplicăîntr-omaimaremăsurăelevii,fiecareavîndposibilitteasăseraporteze individual laceeace învaţă.seoferăoportunităţidedezvoltare pentru o diversitate de abilităţi, participînd la diferiteactivităţiextracurriculare,cumarficeledetipulconferinţelorştiin-ţifice.cuunarsenaldematerialeştiinţificeauparticipatliceeniiatîtîncadrulliceului,cîtşiînafaralui,laconferinţa„muncă, talent,

cutezanţă”.elevii:revinelena,gîrleavictoria,aparatucristina,balaban

valeriu,serbenco Ionela, lozanala,chiliverolacorina,caterniucdaniela–cl.xIauadusdiplomedemeritpentruprezentarecalitativăaproiectelorîndomeniulinformaticiişibiologiei.

multe idei de perspectivă au prezentat liceenii la conferinţa:“tinerete. ştiinţă. cultură”,laconcursul:”Perspectivele dezvol-tării ştiinţifice”lachimie,biologie,geografie,laforumul”Sîntemlocatarii Planetei Pămînt”.comunicăriles-aubucuratdeapreciereînaltă.

scurt bilanţ de activitate a bibliotecii în anul de studii 2007–2008

bibliotecaliceuluitheoretic“gh.asachi”desfăşoarăoactivitatemultiaspectualăşiprodigioasă.

fonduldecartealbiblioteciiconstituie42792ex.,unde:

Page 35: Plan_09

35

• manuale–35179ex.• lit.belter.–7613ex.• periodici–12ex.Înanuldestudii2007–2008,bibliotecasi-aimbogatitcolectiile

atîtgraţieprimiriiliteraturiidelamet,dgests,cîtşiprindonaţiidelaeditura“litera”şidelaasociaţiapărinţilor.

achizitiile anului 2007 – 2008 constituie 9753 ex. in suma215115,3lei:

• manuale–9111ex.• lit.beletristica–419ex.•aubeneficiatdeserviciilebibliotecii1453cititori.bibliotecaa

fostvizitatade15402oricuunimprumutdecartede16811ex.peparcursulanuluidestudiu2007–2008aactivatcercul“tî-

nărulbibliofil”undeaufostîncadrati30elevi.s-aurealizat132oredebibliografietarifate.

deasemeneas-audesfasuratactivitatidepromovareacartiisilecturii–8si35expozitii.

Înurmaverificării,s-astabilitcădocumentatiabiblioteciicores-pundecerinţelorexistente.

peparcursulanuluiafostpromovataactiuneadebinefacerecugenericul“Ocartepentrubiblioteca”(subpatronajuldneisoitue.,directoradjunctalliceului“gh.asachi”.

obiectiveledeactivitatealebiblioteciipentruanul2007–2008aufostrealizate:

1. aufostajustatecolectiilebiblioteciiliceului“gh.asachi”lacerintelebiblioteconomicecontemporane.

2. aufostrespectateactelenormativeinperfectareadocumen-tatieibiblioteciiscolare.

3. bibliotecaaparticipatprinactiunispecificeladezvoltareapersonalitatiielevilor,lasustinereaprofesionalaaprofeso-rilor.

4. bibliotecaaparticipatlaoperadeeducareaelevilor,punîndaccentpeeducaţiavalorilorgeneral-umane.

5. atestareaprofesionala.reflectîndlumeareală,seproduceocreştereainteresuluişia

motivaţieipentruînvăţare,deoareceesteevidentcaracterulsemni-ficativalachiziţiilorînvăţăriiînraportcuviaţacotidiană;posibilita-teatransferuluidinplancognitivînplanacţional-comportamental,cestimuleazăparticipareaşisuccesul în învăţare;sepromoveazăcolaborareaîntreelevşiprofesor,careproiecteazăşideruleazăînechipăactivităţileinterdisciplinare,cîtşilanivelulrelaţieielev-elev,prinutilizareaunorstrategiididacticeaxatepeparticipareaactivăşimotivatăaacestoralaprocesuldeînvăţare.Instituţiadeînvăţă-mînt/liceultrebuiesăformezeunabsolventautonom,responsabil,înmăsurăsădecidăasupraproprieicariere,să-şistabileascăuntraseude dezvoltare personală şi profesională, fiind conştientă de acestdezideratl.t.gh.asachirămîneafimereudeschisunorperspectiveinovative,încorespunderecuexigenţeletimpului.

Page 36: Plan_09

36

Treapta gimnazialăcoordonator:nataliabulat,director-adjunct,graddidacticsuperior,doctorandă

realismulşigraduldeeficienţăastrategiilor implementate înanuldestudiu2007-2008auimpusluareaînconsideraţieîntreaptagimnaziuluiaunorcaracteristicialeeficienţei,precumşicategoriideindicatoriaicalităţiieducaţieioferitedeşcoală.

astfel,prinoptimizareaprocesuluiinstructiv-educativ,amobţinuturmătoarelerezultatetopactivalegimnaziului:

rezultatetopactivalegimnaziului/2007-2008

144deeminenţi Pedagogi performanţi:n.grîu,l.română-profesorulanului/2006-2007n.curea,biologie-”celmaiactivprofesor”/2006-2007n.bulat,l.română-”celmaiactivprofesor”/2006-2007gorceace.,l.rusă;petcut,l.franc;v.Herţa,l.franc;a.smântâ-nă,matematica;g.selivestru,matematica;t.rusu,fizica;v.babuc,chimia;s.rotaru,biologia;l.groian,istoria;c.nedelea,istoria;I.dermengi.

clase cu reuşită performantă:v”d”(fr.)-8,95vI”a”(fr.)-8,66vII”b”(fr.)-8,65vIII”e”-8,5Ix”b”(fr.)-8,95

premiuliiirepublicanmoldovanlăcrimioaraIx”d”

%reuşitei-98%%calităţii-41%

”10”pelinieromantatiana-vII”b”andronicOctavian-Ix”c”gîlcămihaela-vI”d”gîradumitru-vII”a”

diriginţi cu vocaţie:rusut.-vIII”b”,smântânăa.-v”d",savinI.-v”c”,Herţav.-Ix”a”,lozana.-Ix”f”,gorceace.-vIII”e”,dermengiI.-vII”a”,bălant.-vII”b”,rotarus.-vII”g”,argintl.-vI”c”,grubâil.–vIII”d”,chilariv.-vI“d”,călugărua.–Ix”b”,furnicăI.–Ix”c”,curoşuz.–Ix”e”.

obiectivelemajoreale proiectuluimanagerial din anul curentpentru gimnaziu a fost racordat, înmod special, la organizareaunoractivităţiderevigorareaeducaţieiaxiologiceprin:conţinutul

Page 37: Plan_09

37

la care se referă, componente ale procesului de învăţământpurtătoare de valori-finalităţi, conţinut, metodologie, forme de instruire, modalităţi de evaluare, actorii care le promovează cu prioritate, gradul lor de extensie, direcţia de derivare sau de impunere a valorilor, funcţionalitatea pe care o exercită, axiologizarea competenţelor, validitatea temporală, gradul de corectitudine a valorilor.

analiza sWOt a activităţii de desfăşurare în liceulîn liceulnliceul„gh.asachi’’ în anul şcolar 2006-2007 scoateîn anul şcolar 2006-2007 scoaten anul şcolar 2006-2007 scoatescoateîn evidenţă următoarele aspecte:n evidenţă următoarele aspecte:

Puncte tari

• liceuloferăopregătireacademicăbună;

• atmosferădestinsă,deîncrederereciprocă;

• ofertavariatădeprogrameşcolareşiextraşcolarecareconduclapersonalizareaprocesuluiinstructiv-educativ;

• bazămaterialăbună;

• relaţiibunecupărinţiişicomunitatea;

Puncte slabe

• lipsacriteriilor,standartelor,coerenţeişicoordonăriiînpredareşievaluare;

• motivaţiepreponderentextrinsecăpentrudezvoltareprofesională,automulţumire,tendinţadeaexagerarolulpropriuînsucceseleelevilor

• indiferenţă,pasivitate,lipsădeatitudine,solidarizareînrăuînceeacepriveşterelaţiaprofesor-elev;

• lipsadecomunicarerealăcoordonare,cooperareîntrecadredidacticepentruarmonizareainfluenţeloreducative(‘’totiavemacelaşIelevşiînacelaşitimpodIversItatedeelevi’’);

• vacuumulinformaţional;• Orientareaslabăînproblemelepedagogice

moderne,tehnicileşitehnologiileavansate,eficientelaalţii;

• lipsauneiautodirijărişiautoaprecierireale;• lipsadeprinderilordeconlucrareîncolectiv;• abandonulacutalliteraturiişimuzicii• clasice,diminuareavalorilorspirituale;• familiileincompletesauplecarea

pestehotare,aunuiasauaambilorpărinţi,educareacopiilordecătrebunei,rude,tutori;

• stareaeconomico-financiarădeplorabilă;• comportamentabuzivşiviolentalelevilor;

Oportunităţi

- unnoulotdeelevifoartebuni;

- cursurideformarepentruprofesoriînprogrameconvenabile;

- existenţasponsorilorpentrudezvoltareabazeimateriale.

Ameninţări

- lipsamijloacelorrelevantedemotivareşidepenalizareacd;

- sistemulcentralizatdeangajarebazatpecriteriiirelevante,clădirea.

Page 38: Plan_09

38

eludareaproblemelorvulnerabilelistatealeeducaţieiaxiologice,carestopeazăcreştereacalităţiiprocesuluieducaţionalîntreaptăartrebuirevigorateprin:

1. urmărireasistematicăaindicilorfrecvenţeişicauzelorab-senţelor;

2. proiectareaşidesfăşurareaunor„meserotunde”,dezbateri,întâlniricueleviişimembriiadministraţiei;

3. Organizareaserviciuluipsihologic(extindereanumăruluideelevi– formatoriaiclubuluideconciliereşicoordonareaactivităţiielevilor;

4. mărireanumăruluideactivităţiformativ–educativecarearîncadraunefectivmaimaredeelevi(veziproiectulpentrua.c.);

5. desfăşurareacareuriloroperativecearreflectaindiciirezul-tativităţiişcolare–peciclurişcolare,periodic;

monitorizareaşievaluareaproblematizatăaacesteianvergurieducaţionales-adesfăşuratînconcordanţăcucontroalelefrontaleşitematice,abordateîncadrulconsiliilorprofesorale:

- perfectareadocumentaţieişcolare;- diagnosticareareuşiteişcolareînclasaav-aacapacităţiide

percepereşiînţelegereaconţinuturilorformative;- exteriorizareaidealurilorcultural-esteticeprinvalorificarea

posibilităţilordeindividualizareşidiferenţiereaprocesuluiînvăţăriiînclasaavI-vIII-a;

- parcurgereaşifuncţionalitateaconţinuturilorcurriculare;- dezvoltareapersonalităţiimoraleaelevuluidinclasaaIx-a

prineducareaautonomiei,autoreglăriişiautoevauării;- formareacapacităţilorşimotivaţiilornecesareînvăţării.studiereaşirelevareaproblemelorimpun:- aplicareaunuicurriculumeficientşiincitant;- proiectareaacţiunilorcorectiv-stimulatorii;- reînnoireainstrumentelordeevaluare;- motivareaelevilorşidiagnosticarearezultatelorîndinamică

ş.a.Înfuncţiedeacestea,rezultativitateaacestuianatestăurmă-

toarelerealizărialeprocesuluiinstructiv:

Clasament Clasa media Nr.eminen-ţilor

diriginte

i

Ixb(bilingvă) 8,95 6 călugăruana

viiie 8,5 4 gorceagelena

vIIb(bilingvă) 8,65 7 balantamara

vIa(bilingvă) 8,66 9 daltăviorica

vd(bilingvă) 8,95 6 smîntînăaliona

Page 39: Plan_09

39

ii

Ixa(bilingvă) 8,80 5 Herţavalentina

vIIIa(bilingvă) 8,34 5 daltăviorica

viiic 8,34 2 groianludmila

vIIa(bilingvă) 8,47 6 dermengiion

viig 8,47 8 rotarusfetlana

vIb(bilingvă) 8,65 7 gorceagelena

vg 8,92 1 blajindiana

iii

Ixc 8,66 12 furnicăIulia

vIIIb(bilingvă) 8,32 2 rusutamara

vIIc(bilingvă) 8,29 2 ursuviorica

vId(bilingvă) 8,5 3 chilarivera

va(bilingvă) 8,76 4 grîunatalia

iv

Ixd 8,39 6 bragalidia

viiid 7,78 4 grubîilidia

viif 8,25 6 banarivera

vIc(bilingvă) 8,46 5 argintlucia

vb(bilingvă) 8,75 7 argintlucia

v

Ixf 8,00 2 lozanala

viiif 7,58 1 prodanalexandra

viid 7,7 5 şahniucadelina

vif 8,19 3 cureanatalia

vc(bilingvă) 8,65 2 Savinioana

vi

Ixe 7,95 9 curoşuzinaida

viie 7,61 2 sandusfetlana

vie 8,08 1 ciofuana

vf 8,00 1 movileanuana

vii

Ixg 7,64 0 iarmencoiulia

vig 8,01 1 guzunmaria

ve 7,94 0 dermengiion

coeficientulrebutuluişcolarînanulacesta(11elevi)emaimarecomparativcuanulprecedent-7,faptcaredeterminăcadreledidac-ticelaaplicareadiferitortacticiaparte,laelaborareaunorsistemepropriideexerciţii corectiv–stimulatorii în lichidarea rebutuluişiineficienţei.

atingerea standartelor educaţionale poate şimotorizată princertificareaperformanţelorşcolareprinnotareaelevilorlapretesta-reaexamenelordeabsolvireşilaexameneledeabsolvireacicluluigimnazial,careaestimatşiconsolidatgradulderealizareaobiec-tivelorînconcordanţăcumăsurareaşiapreciereavaloriişiniveluluidecunoştinţedobânditedeelev.

Page 40: Plan_09

40

Nr

clasa

lim

ba d

e

inst

ruir

e

mate

mati

ca

geo

gra

fia

10

9 8 7 6 5 %C

med

10

9 8 7 6 %C

m 10

9 8 7 %C

m

1 a 2 9 14

7 - 78

8 2 24

6 - 100

8,8

7 20

5 - 100

9,0

2 b 2 22

7 - 100

8.8

7 20

3 1 96

9,0

23

8 - 100

9,7

3 c 5 9 18

3 1 - 88

8.2

3 21

11

1 97

8,7

9 25

2 - 100

9,1

4 d 2 16

8 4 - 86

8.5

- 13

14

4 87

8,2

13

10

6 2 93

9,0

5 e 3 6 16

10

1 - 69

7.9

- 9 20

7 80,5

8,0

7 18

9 2 94

8,8

6 f - 5 12

7 2 - 65

7.7

2 6 10

8 65,3

8,0

2 12

11

1 96

8,5

7 g 1 7 10

5 - 1 75

8.

- 2 11

10

1 54,1

7,5

13

9 1 1 95

9,4

8 tota

l

15

74

85

36

4 1 80

8.1

14

95

75

31

1 84,7

8,4

74

102

34

6 96

9,0

analizacomparativăaexamenelordesimulareşiacelorpro-

priu-zisemarcheazăînmediuocreşterecu15-20%lasutăacalităţiiinstructiveaexamenelor,faptcarepermiteoestimarecalitativăaprocesuluiinstructiv-educativ,graţieprofesionalismuluicadrelordi-dacticeşirezultativităţiiprinmediaexamenuluideabsolvire.

lim

ba ş

i li

tera

tura

ro

mân

ă

mate

mati

ca

geo

gra

fia

10

9 8 7 6 5 4,3

,2,1

10

9 8 7 6 5 4,3

,2,1

10

9 8 7 6 5 4,3

,2,1

15

74

85

36

4 1 0 14

95

75

31

1 0 0 74

102

34

6 0 0 0

Încadrulcontroalelordocumentaţiei,înspecialalcataloagelorlafineleanului,s-aţinutcontdeurmătoareleobiective:

- realizareacurriculumuluişcolar;- corectitudineacalculăriinotelorsemestrialeşianuale;- corectăridenote;- completareacataloguluiconformcerinţelorunice.

Page 41: Plan_09

41

a) curriculumullatoatedisciplineleşcolareerealizatînconformitatecunumăruldeevaluărianualeşiorerealizate;

b) notelesemestrialeşianuale,verificateselectiv,aufostcalculatecorect

c) se menţionează diriginţiideclasăfărăobservaţiiîncomple-tareacataloguluipeparcursulanuluişcolar:

1. savinIoana-v”c” 5. sahniuca.-vII”d”2. gorceacelena-vI”b” 6. groianl.-vIII”c”3. chilariv.-vI”d” 7. rusut.-vIII”b”4. bălant.-vII”b”

d) seatenţioneazăcorectările de note curentelaurmătoriipro-fesori:

1. severinm.(biologie)-va,b,vib,viib,c

2. vîleaa.(geografia)-vb,vIIIf3. marinciucn.(l.franc.)-vf4. emciuct.(ed.tehn.)-vIa5. pşenicinicovv.(l.franc.)-vIb6. banariv(istoria)-vIb7. puţinticăa(geografia)-vIb8. secrieruv.(fizica)-vIb9. blajind.(ed.plastică)-vIb,vIIc,e10. dermengiI.(ed.muzic.)-vIb,vIIIc11. chilariv.(l.engl.)-vIIb12. bălant.(lşilitrom.)-vIIc13. bulatv.(inform.)-vIIc,g,

vIIIc,f,dIxf,c14. ciofuO.(inf.)-vIIe,vIIIf,Ixf

15. curean.(biol.)-vIIe16. dubinm.(fizica)-vIIe,Ixg17. Olaria(ed.fizică)-vIIe18. IarmencoI.(l.rusă)-vIIg19. gărgăuna.(l.şilit.rom.)-

viiia,f20. ungureanug.(fizica)-vIIIc,f21. grubîil.(l.rom.)-vIIId,Ixc22. rusue.(l.franc.)-vIIId23. groianl.(ist.)-vIIId,Ixb24. dubina.(ed.tehn.)-vIIId25. furnicăI.(matem.)-Ixe,d,c26. IarmencoI.(l.rusă)-Ixa27. curoşuz.(ed.fizică)-Ixf28. Olişanchis.(l.franc.)-Ixc29. grîun.(l.rom.)-Ixb,g

e) seatenţioneazăcorectările de note semestriale şi anualelaurmătoriiprofesori:

1. marinciucn.(l.franceză)-va,viid,f

2. lunguv.(ed.fizică)-va,vIg3. severinm.(ştiinţe)-vb,vIa,b4. pocaznoie.(l.franceză)-vf,vIIe,f5. Opreas.(l.rusă)-vf6. creţum.(istoria)-vf7. emciuct.(edtehn.)-vIa,b,vIIe8. Harabagiua.(ed.tehnologică)-vb9. chiriacn.(lfranc.)-vIb10. blajind.(ed.plastică)-vIb,vIIe

11. dubinm.(ed.tehn.)-vIe12. buceaţchil.(matem.)-vIf,g13. srileţcaiaO.(l.engl.)-vIf14. rusua.(matem.)-vIIc15. banariv.(ist.)-vIIc16. Olarua.(ed.fizică)-vIIc,d,f17. popovicie.(matem.)-vIId,e,g18. dubinm.(fizica)-vIId,e,Ixe,

Ixd19. bulatv.(inf.)-vIId,g,

vIIIb,f,d,e,e,Ixf,g20. curean.(biologia)-vIId,e

Page 42: Plan_09

42

21. ciofuO.(inf.)-vIIe,vIIIa22. chilariv.(l.engl.)-vIIe23. chetreana.(chimia)-vIIf24. dermengiI.(ed.muz.)-vIIf,vIIIe25. Harabagiua.(ed.tehn.)-vIIIa,f26. rusut.(fizica)-vIIIb27. rusue.(l.franc.)-vIIId28. groianl.(ist.)-vIIId,e,

Ixa,b29. grubîil.(l.rom.)-vIIId30. gorceace.(l.rusă)-vIIIe

31. Olişanschis.(l.franc.)-vIIIe32. cuculescuI.(l.franc.)-vIIIe33. stratanm.(matem.)-vIIIe34. pereun.(l.engl.)-vIIIe35. rusua.(geogr.)-Ixe36. secrieruv.(fizică)-Ixa,b37. Ivasencod.(l.engl.)-Ixa38. Herţav.(l.franc.)-Ixb39. curoşuz.(ed.fizică)-Ixb40. dubina.(ed.tehn.)-Ixb

f)seatenţioneazăcorectările de note semestriale şi anuale la evidenţa reuşitei şcolare pentru diriginţi:

1. grîun.-va2. argintl.-vb,vic3. movileanua.-vf4. ciofua.-vIe(foartemulte)5. curean.-vif6. ursuv.-viic7. banariv.-viif

8. daltăv.-vIIIa9. bragal.-Ixd10.lozana.-Ixf11.furnicăI.-Ixc12.călugărua.-Ixb13.IarmencoI.-Ixg

În realizarea celui de-al II obiectiv: respectarea sistemică aevaluării,meritădeconsemnat competenţaprofesionalăamultorcadredidactice,careaplicăcalitativtipuriledeevaluăriînabordaresistemică,instrumenteledeevaluare,notarea,coerenţaformulăriisubiectelorşisarcinilordeînvăţare:

limbaşiliteraturaromână:urâtuO.,bălant.,sandus.,savinI.,bulatn.,grîun.,fortunăe.;

limbarusă: gorceace.,Opreas.;matematica: smîntînăa.,moloşnicn.,

stratanm.;limbafranceză: petcut.,Herţav.,chircal.,dron

t.,tudorn.;fizica: rusut.;biologia: curean.,călugărua.;chimia: zăcuţalum.,babucv.,şoitue.,

chetreanua.,;Istoria: groianl.,argintl.,nedeleac.;Oariepluridimensionalădeactivităţididacticeşiextradidactice

îngimnaziurealizateprintr-unaportconsiderabilaldirigintelui,aurevalorificatşieducatoseriedecalităţidiscipolilornoştri:

- stimularea/încurajarea afirmării fiecărui elev;încurajarea afirmării fiecărui elev;ncurajareaafirmăriifiecăruielev;- dezvoltareaspirituluideiniţiativă,capacitaţilordeaîncerca,încerca,ncerca,

adeduceetc.;- încurajarea entuziasmului şi a tendinţei de a-şi manifestaîncurajarea entuziasmului şi a tendinţei de a-şi manifestancurajareaentuziasmuluişiatendinţeidea-şimanifesta

aptitudinele;

Page 43: Plan_09

43

- stimularea creativităţii, spiritului întreprinzător, gândiriiîntreprinzător, gândiriintreprinzător, gândiriiândiriindiriicritice;

- evaluareaşiautoevaluarea;- formareaunuispectrulargdeatitudini:- cooperare,convingere,curaj,disponibilitate,exigenţă,flexi-

bilitate,încredere, punctualitate, voinţă.încredere, punctualitate, voinţă.ncredere,punctualitate,voinţă.catedralimba şi literatura românăşi-adesfăşuratactivitatea

înbazaobiectivuluiaxiologic:,,modelareauneitehnologiieducaţionaleînbazacăreiadevineposibilă formareaşidezvoltareaabilităţiidecomunicareliterară,oralăşiscrisă,precumşiînsuşireatemeinicăavalorilorafectivealeuneipersonalităţiîndevenire,relevîndoacti-vitateamplă,penetrantăcuorezultativitateperformantă,urmărităîntabeluldemaijos:

raitingpedagogic

2doctoranzi3magiştri2gradsuperior2graddidactici8graddidacticii

n.grîu-profeso-rulanului

2007

n.bulat-trofeul″celmaiactivprofesor″/2007

10activităţididactice4seminare

35depremiimunicipale4premiirepublicane

analizaproblematizatăaactivităţiiprinevaluareatestăopre-gătiretemeinicăaelevilor(vezitabelul),astfelsuccesulprofesoruluidepindenunumaidecunoştinţeledespecialitate,cişidecapacitateadeaorganizaactivitateadidacticăîntr-unmodinteresantşieficient.perfecţionareapermanentăaprofesoruluiîndomeniulspecialităţiişialmetodiciisereflectădirectasupraniveluluiştiinţificalfiecăreiac-tivităţiorganizatecuelevii,implicândpedagogulsăacţionezeîntr-unnoucontextdesolicitări,condiţiişiresursecarepresupunschimbărisemnificative de atitudini şi comportamente, de roluri şi strategiiinstructiv-educative.nume, Prenume media % calităţii

n.grîu 7,9 51%

m.guzun 7,64 61%

l.negru 7,24 32%

l.grubîi 7,67 59%

S.Sandu 7,58 53%

o.urîtu 7,82 62%

n.bulat 8,12 71%

Page 44: Plan_09

44

t.bălan 7,94 71%

i.Savin 8,00 69%

a.beldiga 8,2 51%

e.fortună 8,3 62%

a.gărgăun 8,12 64%

acţiuniledidacticepeparcursulactivităţiimeleaumenireasăorchestrezeariilecunoaşteriişiproceseleeducative,săreducădindivergenţeleşitensiunileinerenteacestuidomeniucomplexşihe-terogen.

a) analizafinalităţilorstudiuluidisciplineidinperspectivaim-perativelorepocii;

b) selectarea,dindomeniiledereferinţă,aunororientăricom-patibileşiinovatoare;

c) compunereaunorstrategiideînvăţareînacordcuexigenţeleşcoliişi,maimult,înacordcu„spiritultimpului”.

controlulindividualalprofesoriloraspiranţilagradşiatestarealorpeteren:O.urîtu(conferireagraduluiI),a.beldiga(conferireaI),I.savin(conferireaI),e.fortuna(confirmareagraduluididacticII)prinintermediulorelorşiactivităţilordeschiseaservitunschimbdeexperienţăpentru întreagacatedrăşi implimentarea înpracticăastrategiilordidacticeinovativeşieficiente.

unobiectivprimordialpecaremăaxezarfiformarea de com-petenţecarepresupuneaşezareaelevuluiîncentrulactivităţiididacti-ceşiancorareaprocesuluidepredare-învăţareîndomeniidereferinţănoi.măgândesc,înprimulrând,lapragmaticalingvistică(disciplinăcestudiazăutilizarealimbajuluişinuasistemuluilingvisticînsine),lateoriilereceptării(orientarececontureazăproceseledeconstituireasensuluiînactullecturiişiinterpretării)şilacognitivism(direcţieapsihologieicentratăasupraproceselormintaleimplicateîntratareadiscursului). termenii-cheie ai acestor orientări sunt „utilizarea”,„practicarea”(utilizarealimbajului,practicafuncţională),„actul”(ac-teledelimbaj,actullecturii,actulinterpretării),„procesul”(proceseledecomprehensiuneşideproduceredetext);aceştitermenisubliniazăprezenţasubiectuluiimplicatîncomunicare,lecturăsauinterpretareşipermitconturareaunornoitipurideabordaredidactică.dintreceledejaformulate,menţionez:strategiileînvăţăriiexpliciteşicategoriaactivităţilorglobaledecomunicare(ex.:atelieruldescriereşilectu-ră,dezbaterea,interviul,expunereaoralăetc.)precumşiprezenţaunormetodedeevaluarecentratedeopotrivăasuprarezultatelorşiprocesuluiînvăţării:ex.:portofoliul,proiectul.

merităoapreciereînaltătoatelecţiiledemonstrative,deova-loarepedagogicăincontenstabilă,princarereuşitaangajăriielevuluiînprocesulstudieriilimbiişiliteraturiiromâne,dupămine,rămâneafiînfuncţiedemetodaadecvată,claritateaformulăriisarciniişiastimulăriiangajăriielevilorînvalorificareapotenţialuluicreativ.

Page 45: Plan_09

45

Controlul cataloagelor la disciplină denotă o stare satisfă-cătoareamoduluidecompletare,asistemeideevaluare.Înacestcontext,celemaimulterecomandăriaufostînaintateprofesorilor:m.guzun,gărgăuna.,l.negru,I.savin,

evaluareatezeloranualeaudemonstratstatistic:%calităţii-63,%reuşitei-89,%rebutului-11competenţesat.şibuneliterar-lingvisticealeelevilor.Observaţiiserioaseînevaluareaprobelorcueludarealorauprimitguzunm.,negrul.

bac-ullalimbaşiliteraturaromânăesteunsistemdeexaminarefinalceimplicăverificareacunoştinţelor,pricepirilorşideprinderilordefolosirealimbiiînactulviudecomunicare,formîndotînărăper-sonalitatecultivată,rafinată,cuelevatecompetenţelectorale.astfelamobţinut:%calităţii-53,%reuşitei-93,%rebutului-7

liceeniiaudemonstratcăsuntcapabilisăcomentezeşiinterpre-tezefaptedelimbă/stil,motive,simboluri,mesajultextuluiartistic,dovedindocreştereaindicilorreuşiteişicalităţiireuşiteiîncomparaţiecupretestarealalimbaşiliteraturaromânăînclasaaxII-a.

Ocontribuţieaparteînformareaşidezvoltareacompetenţelorlingvisticeşialepersonalităţiielevuluioaducecatedra limba rusăîncomponenţacăreiasunttreiprofesoricupregătireprofesionalăaparte:e.gorceac(şefacatedrei,gr.did.I),I.Iarmenco(gr.did.II),O.Oprea.rezultateleşcolare,desfăşurareaseminarelormetodice,ac-tivităţileextraşcolareatestăocalitateadecvatăamunciipresate.

Treapta primarăcoordonator:cutaseviciangela,directoradjunct,doctorand,graddidactici

„Învăţătorul este un actor care-şi joacă zilnic, cu sinceritate, propriul rol”

Obiectivelecadrualeactivităţiitreptei„Învăţămîntprimar”auvizaturmătoarelepriorităţimanageriale:• Implementarea curriculum-lui naţional• sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice în proiectarea

şi dezvoltarea curriculum-ului local şi la decizia şcolii• accesul tuturor copiilor la educaţie• Îmbunătăţirea climatului educaţioal la nivelul claselor de

elevi• creşterea prestigiului şcolii în raport cu familia şi comu-

nitatea localăS-apropuso creştere semnificativă a prestigiului şi audi-

enţei învăţămîntului primar prin:ÿ mediatizarea performanţelor şi reuşitelor elevilor şi ale învăţă-

torilor;

Page 46: Plan_09

46

ÿ promovarea produselor educaţionale viabile existente la nivel local şi republican;

ÿ dezvoltarea unor programe de perfecţionare pentru abilitarea ca-drelor didactice privind proiectarea şi aplicarea curriculum-ului;

ÿ implicarea învăţătorilor în activităţi extracurriculare şi de auto-perfecţionare;

ÿ promovarea principiilor educaţiei de calitate.resurseleumanealetrepteiprimare:• 27cadredidactice:• 2doctoriînpedagogie• 2doctoranzi• 3masteranzi• 8învăţătoricugraddidacticsuperior• 8deţinătoriaigraduluididacticI(întîi)• 7cugraddidacticII(doi)dinaceştia:4autoridemanuale,11autorideghidurişisuporturi

didactice(total,înultimii7ani–75publicaţiidevaloaremetodicăşipsihopedagogică).

Îmbinarea experienţei practice cu cercetarea ştiinţifică poateschimbaradicalimagineaşcolii.Înacestsensesteşicontribuţiamareaînvăţătorilorcareauelaboratlucrărimetodiceşiştiinţifico-metodice,lansîndideicapabilesăinfluenţezepozitivevoluţiaînvăţămîntulr.m.

aşadar,schimbareareprezintăelementulesenţialaldezvoltării.Înimplementareanoilortehnologiişistrategiieducative,catedraclaselorprimareîşiaxeazăactivităţilereieşinddincategoriiledeschimbări:

ÿ cunoştinţeşitehniciÿ obiectiveÿ problemeÿ mediuleducaţionalÿ structuraÿ tehnologiapracticatăÿ comportamentulactanţiloreducaţionali.

direcţiile de dezvoltare a treptei primare:

1) elaborareaşiadaptareaunormodeleşiinstrumentecearcon-tribuiînmodefectivlaînregistrareaunorprogreseşcolare.

2) realizareaperiodicăauneianalizeşisintezeştiinţificeşimetodiceamodelelorinovative.

3) Împărtăşirea experienţelor inovative originale prin schimbulpermanentdeinformaţii/soluţiimetodice.

4) asigurareauneitratăripedagogicediferenţiatepentruelevi.5) Organizareacondiţiilorpentruformareaprofesionalăcontinuă.

procesuldepredare–învăţare–evaluareesteoptimizatprinextindereaexperienţeloravansate,prinorelepubliceprezentateîncadrulcatedrei.astfel,potfimenţionatelecţiile–modelprezentatedecătreînvăţători,reputaţiînrepublică:cherdevarălidia,prisăcaruelena,stoicanina,grumezalilia,panciuczinaida,cumurciuctatiana,cimpoieşvalentina,nazarciuclilia.

Page 47: Plan_09

47

Ocontribuţieapartelacreştereacalităţiiprocesuluideformarecontinuăacadrelordidacticerevineînvăţătorilordeţinătoridegraddidacticsuperior:grumezalilia,cherdevarălidia,stoicanina,pri-săcaruelena,panciuczinaida,cimpoieşvalentina,nazarciuclilia,sîrbusvetlana,lupu-goriţămariana.

unadevăratcorifeualdomeniului,reputatînmunicipiuşirepu-blicăestednacumurciuctatiana,careareovechimeînmuncăde52deani,iarînliceuaeducatşicrescutgeneraţiitimpde35ani.

Îndemersuleducaţionalpecareîlrealizează,învăţătoriiclase-lorprimare,cumultădăruiredesine,spiritcreativşiingeniozitate,contribuielamodelareapersonalităţiimicilorşcolari.graţieingenio-zităţiişiinventivităţii,eiposedăocapacitateextraordinarădeacrea„poveste”dinoriceinformaţie(conţinut),fiind,înaintedetoate,buniprieteniaicopiilor.

estelucrurecunoscutcăobiectivulmajoraltrepteiprimareestecrearea unei personalitati funcţional- cărturare, capabile sa ia decizii, sa acţioneze independent, sa rezolve probleme.

realizareaobiectivelormenţionateanterioresteposibilăprin:1. proiectarecalitativăaactivităţilorinstrucţionale;2. corectitudinearepartizăriiorelordinplanul-cadru;3. funcţionalitateaproiectărilor;4. respectareadescongestionăriicurriculare;5. specificareatipuluideevaluări;6. realizarea orelor prin utilizarea celormai eficace strategii de

predare-învăţare-evaluare,ţinîndu-secontdespecificulşinivelulclaselor.astfel,încadrucontroluluiproiectărilordeperspectivăs-acon-

statatcăînvăţătoriiclaselorprimarerespectăprevederileanterior.s-amenţionatproiectareabinedirecţionatăşifărăeroriaclaseloraIII-a.s-arecomandatrevederearepartizăriinrdeorepentruanlaştiinţeşieduc.tehnol.înclaseleaII-a.,s-aatenţionatasupraspeci-ficăriitipuluievaluărilorlamodulul7înclaseleaIv-a.ÎnvăţătoarelorSîrbuS.,prodaniucm.,ghidiuv.,lis-arecomandatindicareanrdeorelaartaplasticăşiştiinţepînălasfîrşitdean.

Înrezultatulcontroluluirepetatalproiectărilordeperspectivăs-astabilitcăaufostînlăturatetoateerorile.

actualmente,înpoliticileeducaţionalealer.m.s-apusaccentulpedezvoltareacompetenţelor-cheiedincadrulstandardeloreuro-penedecalificare,avîndunuldintreobiectiveprincipaledezvoltareacompetenţelormatematice,învăţămîntuluiprimarîirevinerolulcelmaiimportantînformareacompetenţelorelementarematematice,îndezvoltarearaţionamentuluimatematicasiguratprin:1. concepţiaproprieadoptatădecătrecadreledidacticeasigură

funcţionalitateaproiectărilorşiarealizăriiobiectivelor–cadru;2. exactitatea ştiinţifică a conţinuturilor instrucţionale pe care o

consemnămlaprofesorii: cherdevarăl.,grumezal.,cimpoiesv.,panciucz.,prisăcaru

e.,enev.,nazarciucl.;

Page 48: Plan_09

48

3. Învăţătoriiştiusăangajezeresurseleînactivitateadeînvăţare(cumurciuct.,prisăcarue.,cimpoieşv.).Învăţătoarelecherdevarăl.,sticia.stabililesccuprecizierepe-

releevaluativepentrufiecaresecvenţădelecţie(faptconsemnatîncadrulcontroluluitematic„strategiidedezvoltarearaţionamentuluimatematic”)4. Încadrulorelorasistatelacernăuţanm.,tînărspecialist,aufost

depistateşiunelelacuneînpregătireametodică.s-adecissăseasigureasistenţametodicăprinnumireadneistoica-leonn.Încalitatedeconsultant–îndrumător.analizacurriculumuluidisciplinarlalimbaromânăafostrealizată

dinmaimulteperspectiveşianume:1. perspectiveleanalizeicurriculumuluidelimbaşiliteraturaromână

pentrutreaptaprimară2. compararea longitudinală a finalităţilor, evidenţiind gradul de

sporireaacestora

tabelul 1

Clasa nr.obiec-tivului

Obiective atitudi-nale (în raport cu opera literară)

activităţi de învăţare

aii-a 1.6 sămanifestesensi-bilitatelaaudiereaunuitextartistic

-jocuriderol-dramatizări-simulăridedialog

aii-a 3.4 să-şicultivesen-sibilitateaartisticăprinlectură

-joculderol„labibliotecă”,trans-puneriînrolulpersonajului;-dramatizări;-discuţiiasupracărţilorcitite;

aiii-a 2.5 săsusţinăopiniipropriişisăapreci-ezelajustavaloarealteopinii.

-exerciţiideformulareauneiopinii,auneiconcluzii,*aunuiraţionamentetc.;-exerciţiideapreciereauneicon-cluzii,aunuiraţionamentemisedecineva(adadovadădetoleranţă,deascultare,derespectfaţădevorbitor)

aiii-a 3.5 sămanifesteinte-respentruopereleceilustreazăcrea-ţiapopulară.

-jocurididacticecuelementedinfolclorulcopiilor;-memorări,creăridecîntece,reci-taluri,numărătorietc-dramatizăridepoveşti,snoave,fabule;

aiv-a 3.5 sămanifesteinte-respentrudiversegenuriliterare.

-activităţideselectareadiverselortipuridetexte(istorice,ştiinţifico-fantastice,deaventuri,*mitologi-ce)înfuncţiedegusturi;-activităţicepresupunmodalităţiderecomandareauneicărţicititeprinrelatărirezumative,demon-strareacărţilor,aimaginilor.

Page 49: Plan_09

49

carezultats-aconsemnatfaptulcă,studiereaoperelorliterareînclaseleprimareesteaxatăpecultivarea preferinţelor literare(3.5,clasaaIv-a),pedezvoltarea gustului estetic(3.4,clasaaII-a;3.5,clasaaIv-a).tipuriledeactivităţipropusepentrurealizareaobiec-tiveloratitudinale,într-omăsurăoarecare,suntadecvaterealizăriiacestora.Impresioneazăcreştereainteresuluipentrulecturaspeciileliterarepopulare(basme,legende,snoave).

cu toateacestea, remarcăm faptul că în curriculum-ul şcolarpentruclaseleaII-a–aIv-anuexistăcoerenţălanivelulobiecti-velorpropuse,acesteaconfirmîndideeavis-a-visdenerespectareaprincipiuluicoerenţei.

ObservămcădispareînclasaaIII-aşiaIv-aobiectivul3.4(să-şicultivesensibilitateaartisticăprinlectură),stipulatînclasaaII-a;şinusepuneaccentpecontinuareaobiectivului2.5(*săsusţinăopiniipropriişisăapreciezelajustavaloarealteopinii)existentînclasaaiii-a,darabsentînclasaaiv-a.

unobiectivnecesarprecumeraportarea emoţional-afectivă la mesajul textului lecturatesteignoratşiacestlucruprovoacămulteîntrebări,întrucîtatitudineafaţădeoperaliterarănupoateficonce-putăînafaraverigiidate.

iatadeceaaparutnecesitateaintroduceriicursuluioptionalEu si cartea.dinpăcate,elafostaplicatdoarlaclaselenefrancofone.Implementareacursuluiaprobatposibilitateacreăriicondiţiiloroptimedeasigurareacontinuităţiirealizăriiobiectivelor.

Învederearealizăriiobiectivuluicentralalstudieriiistoriei,cur-riculumulpropuneurmătoareleobiective-cadru:

1. Înţelegereaşireprezentareatimpuluiistoric;2. Înţelegereaşireprezentareaspaţiuluiistoric;3. sesizareafaptelor,evenimentelorşiapersonalităţiloristorice;4. reprezentareacauzalităţiişischimbării;5. manifestareadeprinderilordemuncăintelectuală;6. formareavalorilorşiatitudinilor.ÎnperioadacontroluluidesfăşuratînclaseleaIv-acusubiectul

„calitateapredării-învăţării-evaluării”laistorie,s-aconstatatcăre-alizareaunorobiectiveesteimposibilădoarcuutilizareamanualuluideistorie-integrată,iatădeceînvăţătoarelegrumezal.,cimpoiesv.,stoican.,climam.,ciobanus.aurecurslaîmbinareaconţinuturilordinambelemanualele)ediţieanterioarăşideexemple:subiectul„cumseconstruieşteşiseciteşteliniatimpului”nurealizeazăîn-trutotulobiectivul–cadrudeînţelegereatimpuluiistoric,pentrurealizarea luisepropunsubiectedinmanualuldealternativăcareprezintăsuccesiuneaevenimenteloristorice,fixatepeliniatimpuluila fiecare lecţie. reprezentarea cauzalităţii şi schimbării la fel nupoatefivalorificatăutilizînddoarmanualulnou,pentrucănusuntprezentatesuficientcauzeleevenimentelorşiniciconsecinţelelorînordinecronologică.

Din cele menţionate, conchidem că realizarea obiectivelor curri-culare este posibilă prin eficientizarea Proiectării didactice, calitatea

Page 50: Plan_09

50

actului didactic, calitatea evaluării elevilor, nivelul atingerii standarde-lor educaţionale de către elevi, utilizarea strategiilor didactice specifice colectivului de elevi ai clasei şi al fiecărui individ în parte.

realizîndanalizasWOtaactivitătiicatedreiÎnvăţămîntprimarpentrua.s.2007-2008,putemconsemnaurmătoarele:

Puncte tarI:

• cadreledidacticedintreaptaprimarăalt„gh.asachi”auîntocmitplanificareaanualăşisecvenţialăamateriei,personalizatăînconformitatecuparticularităţilecolectivelordeelevi.majoritateaproiectărilordidacticeaulabazăvariantepreluatedindiferitesur-se,însăfiecareînvăţătorareocontribuţiepersonalăîndefinitivareaacestora.

• seutilizeazăauxiliaredidacticeînvedereadesfăşurăriiefi-cienteademersuluididactic;

• cadreledidacticemanifestădorinţădeintroducereînactivi-tateadidacticăametodeloractiv-participative,centratepeelev.

• s-aurealizatşifolositmaterialeeficientedesprijinpentrulucruldiferenţiatcuelevii.

• semanifestăinterespentrupregătirealecţiilor,înacestsensînvăţătoriiconsultăsite-uriledespecialitate,utilizeazăcalculatorulînredactareafişelordelucru/evaluare.

• unelecadredidacticesuntcolaboratoriaiInstituţiilorsuperi-oareeducaţionale(cutasevicia.,panciucz.,lupu–goriţam.)carepromoveazăimaginealiceuluiprindesfăşurareaorelor,trainingurilor,meselorrotunde,lectoratelorpedagogicecustudenţiişicadreledi-dacticedinrepublicăpropunîndu-lediferitemateriale:teste,planuridelecţie,planificări,materialeînpowerpoint.

• seutilizeazăogamăvariatădeinstrumentedeevaluare,îm-binîndeficientmijloaceledeevaluaretradiţională,cucelealternativeşivizîndevaluareacompetenţelorelevilor,pebazadescriptorilordeperformanţă(aspectulmenţionatafostelucidatşiîncadrultraini-guluicusubiectul„evaluarea.Instrumentedeevaluare,”desfăşuratdecătreşefulCatedrei Învăţămînt primar,eneveronica.)

• cadrelordidacticeparticipălaactivităţideformareiniţiatedeinstituţiileabilitate,suntpreocupatedeformareacontinuă.astfel,anulcurentdestudiiaubieneficiatdecursurideperfecţionaredesfăşuratelaups„I.creangă”–leon–stoican.,cutasevicia.,prodaniucm.,antocelt., lacursuriledesfăşuratelaI.ş.e.aumersnazarciucl.,prisăcarue.,enev.,ciobanus.,blanarum.,latraining-uldesfăşuratdecătreformatoriice„prodidactică”auparticipatactiv:cimpoieşv.,ghidiuv.,breazuO.,cutasevicia.,sîrbus.,lupu-goriţam.,prodaniucm.,antocelt.,leon–stoican.,cernăuţanm.şiîncadrulce„pascupas”şi-auperfecţionatabilităţile,cunoştinţeledidactice învăţătoriiciobanuS.,blanarum..

• eleviisuntantrenaţiînamenajareaspaţiuluideînvăţare,încreareaunuiambientstimulativ,prinrealizareaproiectelordegrup,

Page 51: Plan_09

51

prinparticiparelaactivităţileextracurriculare:concursuldesenelor,aposterelortematice.

• sepromoveazăparteneriatele cu familia. Îndeosebi,prindesfăşurarea activităţilor extracurriculare cu implicarea parinţilor:prisăcaru e., cherdevară l., panciuc z., nazarciuc l., cumurciuct.,enev.,cernăuţanm.,ciobanus..unroldeosebitînrealizareaobiectivuluimenţionatauşedinţeletematicecupărinţii,organizateînmanierăactiv-participativă.(„profilulpsihologicalmiculuişcolar”,ciuhriid.,”acceptareaşirespingereaînrelaţiapărinte-copil,”proda-nicm.,„Integrareacopiluluiîncolectivuldeelevi”,ghidiuv.,„stilurieducativealefamilieicontemporane,”galben-panciucz.,„abuzulînfamilie”,cherdevarăl.,”universulcopilăriei în imaginaţianoastră”,grumezal.,„factoriiceasigurăsuccesulşcolar,”sticia.,„procedeedestimulareamotivaţieişcolare,”prisăcarue.)

• Obiectivele strategice, ţintele şi valorile educaţiei sunt pedeplinînţelesedemajoritateaînvăţătorilor,sepromoveazăegalitateaşanselorşiseevitădiscriminarea,astfel încît,fiecareelevsăaibăposibilitateadea-şivalorificepotenţialul;

• lanivelulclaselor,programuldeînvăţaresatisfacecerinţeleprivindsănătatea,siguranţacopilului;eleviiauacceslaresursedeînvăţarecarerăspundnevoilorlor(aspectepropagateîncadruloreloreducativecupromulgareamoduluisănătosdeviaţă,ocrotiriinaturiişialmediuluiambiant);

• performanţele colectivului de învăţători sunt permanentmonitorizate,oferind,astfel,posibilitateadereflecţieasupraproprieipractici. Înaceastăordinede idei,merităafimenţionatecadreledidactice de la Învăţămîntul primar din lt “gh.asachi,” care suntcunoscuteînîntreagarepublică:panciucz.,prisăcarue.,cherdevarăl.,grumezal.,cimpoieşv.,cumurciuct.,leon-stoican.

PUNCteSlaBe

• unele cadredidacticemanifestă încă rezerve cuprivire lautilizareametodelormodernedepredare-învăţare.

• realizareaunorlecţiimoderneimplicăcosturipecarecadredidacticenuşilepotpermite.

• Slabapreocupareaunorcadredidacticeînalegereadetemediferenţiateparţialsautotalconformnevoilorşiaptitudinilorspecificealeelevilor.

• competenţedecomunicarescăzutealeunorcopiicareprovindinmediidefavorizate.

• Organizarea, dotarea superficială a punctelor ( centruluimetodic,abiblioteciiş.a.)deinformareşidocumentareacadrelordidactice.

• unelematerialedidacticeauungradînaltdeuzurãfizicãşimoralã,lipsescresursematerialecaresăacopereacestenevoi.

• esteunnumărinsuficientdeconsilieripsihopedagogiînin-stituţiaşcolară.

Page 52: Plan_09

52

• saladesportnuesteamenajatăcorespunzător..• dezinteresulunorpărinţipentruimplicareaînviaţaşcolară.• Informaţiaestepreluatăcudificultăţi,datoritălipseideco-

nectare laInternet,acomputerelorşialaltormijloacetehnicedeinstruire.

OPOrtunItăţI

• Ofertadeprogrameeducaţionaleîndomeniivariate;• multitudineasurselordeinformare;• existenţaforurilor/organismelorcarevinînsprijinuleducaţiei

nonformale,informale;• extindereacadruluieducativprindiversificareaactivităţilor

extracurriculare;• alocareadefonduripentrureabilitărişidotări.

amenInţărI

• situaţiaeconomicăprecarăaunorfamiliicarenupotoferielevilortoatecondiţiilenecesarestudiului;

• nivelulculturalredusînmediulfamilial;• Influenţanocivăacercurilordeprieteniaistrăziişiaunor

programedeteleviziunecomercială;• creştereanumăruluieleviloraicărorpărinţilucreazăînstră-

inătate.• micşorarea efectivelor de elevi prinmutarea unor copii în

străinătate;• lipsadesupraveghereaelevilor;• creştereariscurilordeapariţieavagabondajuluişiadelic-

venţeijuvenile.rezultatelecantitativealepredării-învăţăriicalitativesuntpre-

zenteşiînevaluărilesumativepropusepentrudesfăşuraredecătredgets.astfel,peparcursula.s.2007-2008aufostdesfăşurateprobedeevaluaresumativălaunelediscipline,rezultatelefiindprezentatemaijos.

Analiza probei de evaluare desfăşurate la matematică, clasa a III-a, a.s.2007-2008, propusă de DGETS

tota

l

nrelevinote

reuşita

calit

atea

eşec

nota

m

edie

pe

listă

au

scris

10

9 8 7 6 5 4-

1

ele

vi

153

133

34

43

29

11

11

5 - 133

106

- 8,4

7

% 100%

86,93%

25,56%

32,33%

21,80%

8,27%

8,27%

3,75%

100%

79,6

9

-

Page 53: Plan_09

53

au realizat corect:

item

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ele

vi

73

125

78

112

127

104

120

103

97

107

% 54,88%

93,98%

58,64%

84,21%

95,48%

78,19%

90,22%

77,44%

72,93%

80,45%

au realizat incorect:

item

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ele

vi

47

7 49

15

5 10

13

25

26

22

% 35,33%

5,26%

36,84%

11,27%

3,75%

7,51%

9,77%

18,79%

19,54%

16,54%

conţinuturileincluseînevaluareasumativăreflectauobiectivelecurricularedescongestionate.

testulpropusafostaccesibil.astfel,aufoststabiliteniveluldecunostinţeşiabilităţiachiziţionatepeparcursulatreianidestudii,diagnosticarea rezultatelor înregistrate, prognozarea viitoarelorperformanţe,precumşiestimarearealăacalităţiiprocesuluidepre-dare-învăţare-evaluare.

testelesumativeaufostevaluateconformbaremuluidecorec-tarepropus.

Analiza probei de evaluare la limba română desfăşurată în clasele a II-a, 23.11.2007, după conţinutul DGETS

testulafostrealizatdecătre150 eleviaulipsit:8 elevi

nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 132 76 27 9 2 3 1 - - -

nr.itemului 1 2 3 4 5 6 7 8 9aurezolvatcorect

109 133 148 121 143 119 122 133 110

probadeevaluarelalimbaromânăînclaseleaIIs-adesfăşuratconformregulamentului de organizare şi desfăşurare a probelorsumativepropusededgets(cuasistenţişicomisiadeevaluare,desemnaţiprinOrdinulintern).

testulafostelaboratconformcurricumuluidisciplinar,ţinîndu-secontdedescongestionare.

Page 54: Plan_09

54

Itemiipropuşiaufostrealizaţicuinteresdecătreelevi,aceştiaîncadrîndu-seîntimpulacordat.

analiza probei de evaluare la ştiinţe, clasa a Iv-a, a.s.2007-2008

nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1nr.deelevi

33 56 40 21 5 6 1 1 - -

au rezolvat corect:

ite-mul

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nr.deelevi

105 89 61 80 79 75 79 82 46 54

testulafostredactatînconformitatecuexigenţelecurriculare:itemul1(conţinuturilestudiateînclasaaIII-a),iarceilalţisuntdintr-unsingurmodul,conţinuturilefiindpertinenteşiaccesibile.Itemiicucaracterpractic-aplicativaufostsoluţionaţicorect.

eleviiaurealizatevaluarea,rezultatelefiindbune.aufostbine-venitesarciniledidacticeceasigurălegăturainterdisciplinară.

celemaimulteeroriaufostcomiselaitemul10,lacompletareacunumealeorganelordesimţ,expresiilefrazeologice,aufostaccep-tateşialtevariantederăspuns,utilizateînuz.,laitemul7-indicareasinonimuluicuvîntuluidoctorie,augreşitmaimulţielevi.

Înconcluzies-auatenţionatînvăţătoriiasupraîmbogăţiriivoca-bularuluişiutilizăriimaifrecventeaexpresiilorfrazeologice.

muncaasiduăaînvăţătorilorestereflectatăprinperformanţeleelevilorîncadrulconcursurilormunicipale.

la concursulmunicipal „barajmatematic” elevii claselor pri-mare sunt deţinătorii celormaimulte locuri premiante.(20), faptmenţionat şi în cadrul reuniuniimetodicemunicipale. rezultateleolimpiadelormunicipalelalimbaromânăşimatematicăsuntlafelîmbucurătoare.

Performanţele elevilor claselor primare obţinute în cadrul concursurilor municipale a.s. 2007-2008

nr.ord

n.p.elevului clasa concursulmunicipal

premiul Învăţător

1 lazăradelina iva barajmatematic ii grumezalilia2 dolgopolro-

minaiva barajmatematic ii grumezalilia

3 Stepanovandreea

iic barajmatematic ii cherdevarălidia

4 mîrzacmaxim iia barajmatematic ii cherdevarălidia

Page 55: Plan_09

55

5 nistordaniela iiif barajmatematic iii ciorbarodica6 cojocaruoleg iiic barajmatematic iii cutasevici

angela7 Jamanalina iiid barajmatematic iii eneveronica8 bortacătălin iia barajmatematic iii cherdevară

lidia9 şoitucătălin iia barajmatematic iii cherdevară

lidia10 Sîrbunicolae iid barajmatematic iii Sticialina11 canduvictoria iib barajmatematic ii teutualiona12 bodrugvic-

toriaiid barajmatematic menţi-

uneSticialina

13 Jalbăcezara iic barajmatematic menţi-une

ciuhriidaria

14 crîjanovschiadriana

iid barajmatematic menţi-une

Sticialina

15 verşininga-briel

iiid barajmatematic menţi-une

eneveronica

16 brodesconicoleta

iiic barajmatematic menţi-une

cutaseviciangela

17 larinicolae iiia barajmatematic menţi-une

prisăcaruelena

18 ojogSergiu iv barajmatematic menţi-une

cimpoieşva-lentina

19 ţăranusabin iva barajmatematic menţi-une

grumezalilia

20 dobrovolschiivictor

iva barajmatematic menţiune grumezalilia

21 Socolovolga iva limbarom. i grumezalilia22 gavriliţaca-

rolinaivc ed.artistico-pl.,

munic.ii Stoica–leon

nina23 lazaradelina iva matematica,

municipiuii grumezalilia

24 salcuţanOleg ivb matematica,municipiu

menţiune cimpoieşva-lentina

25 goianvaleria ivb matematica,municipiu

menţiune cimpoieşva-lentina

26 dolgopolro-mina

iva matematica,municipiu

menţiune grumezalilia

27 botnarimarina ivc educ.art.-plasti-că,municip.

menţiune Stoica–leonnina

28 bîrcăIngrid iia barajmatematic menţiune cherdevarălidia

29 miricămarius iia barajmatematic menţiune cherdevarălidia

30 cicatidan iic barajmatematic menţiune ciuhriidaria

Page 56: Plan_09

56

aceste performanţe fac legitimă constatarea conform căreia,catedra Învăţămînt primar a liceului teoretic „gh. asachi” prinactivităţilesaledecercetare,dedescoperire,deelaborareanoilormaterialedidactice,metodelorşitehniciloravansate,prinnumărulmarealpremianţilorîncadrulconcursurilormunicipaleesteşirămîneînavangardaînvăţămîntuluiprimardinmunicipiu.

datoriileînvăţătoruluifaţădecopil:w copilul este o persoană: îl respect.w copilul se minunează: îl ajut să caute frumosul.w copilul este curios: vorbesc cu el:w copilul caută un model: sunt exemplu pentru el.w copilul îşi descoperă corpul: îi arăt că sănătatea este

o forţă.w copilul se îndoieşte de el însuşi: îi dau încredere în el.w copilul vrea să fie independent: îl ajut să fie respon-

sabil.w copilul se gîndeşte doar la el: îl învăţ să descopere

societatea.w copilul are nevoie de un ideal: îl ghidez să ofere un

sens vieţii sale.

Profilul realresponsabil:v.babuc,directoradjunct,gradmanagerialsuperior,graddidacticsuperior

activităţilecheierealizateîntimpulanuluidestudii2007–2008lacatedreleprofiluluirealaufostaxatepeformareaconvingerilor,evaluareaşiverificareaprogreselorînregistrateşigraduldeeficienţăîndepăşireaproblemelorceţindeiniţiereacadrelordidacticeasuprametodologieischimbăriiefective.

esteşimotivulcarene-aîndemnatsăpledămpentrureconsi-derareaconduceriicolectivităţiipedagogice,dinperspectivateorieisistemelor,adaptînd-o(înmăsuraîncareacestlucruesteposibil)lacerinţelemanagerialeşicompletând-ocuelementeleconstruitepeachiziţiilemanagementului schimbării, fapt cevapermite, într-unviitorapropiatutilizareapescarămailargăametodologieinoastre.traseulimplementăriimetodologieidescrisepoateaveaurmătoareastructură:

a. proiectarea obiectivelor specifice şi operaţionale aleproiectarea obiectivelor specifice şi operaţionale aledezvoltăriicolectivităţiipedagogice.

b. selectareaconţinuturilordestinateformăriiprofesionale.c. determinarea unormodalităţi (instrumente) inovative de

evaluareşiautoevaluare.d. axareapestrategiiledeevaluareformativă(autoevaluare,

evaluare reciprocă, nonevaluare, apreciere categorială,etc.).

e. expertizaperiodicăarezultatelordezvoltăriimanageriale.

Page 57: Plan_09

57

f. trasareaunornoisarcini,proiectareaacţiunilorcorectiv-stimulative.

g. practicarea tehnologiilor avansate de instruire a adulţilor(instruireconcentrată,anticipativă, autoinstruire etc).nticipativă,autoinstruireetc).

conştienţidefaptulcăsuccesulestecondiţionatdemanifesta-reacreativităţiiprofesionale,devoinţaşimotivaţialor,ampropuscadrelordidacticecentrareaatenţieipeactualizarea şi îmbogăţirea etnosului pedagogic cu noutăţile propuse de reformă (curriculumşcolar, evaluare formativă,managementul clasei deelevi cagrupsocial,noilerelaţiiprofesor–elev,manualealternative,parcursuriindividuale, consiliere şi orientare, curriculum la decizia liceului,standardeşidiscriptorideperformanţă,cicluricurriculareetc.)şistu-dierea modalităţilor / tehnicilor pedagogice inovative şi transpunerea lor în practica şcolară într-un context psiho-pedagogicdeterminatdeparticularităţilecolectivităţiideelevi.

subiectulinvestigatdecătrecorpuldidactic“modalităţideevalua-reacunoştinţelor”afostabordatînactivitateatuturorsubdiviziunilorcomplexuluiştiinţifico–metodic:secţiimetodice,cercuripedagogice,consiliulmetodic,consiliulprofesoral.Ogaranţieaconlucrăriiacestorsubdiviziuniafostconstituitdecaracterulpractic,activalşedinţelorşiseminarelordesfăşurate,înmodpreponderent,îngrupuri.Înprocesulstudierii,investigăriişiexperimentăriimodalităţilornetradiţionaledepredare–învăţare–evaluareînsegmentulnostruauavutlocatâtimplicaţiimanageriale,cîtşiştiinţifice.Încalitatededovadăservescşedinţeleînateliere,practicum-urilecusubiectele:• repoziţionarearoluluişistatutuluielevuluiînprocesuleducaţional

precumşicunoifuncţii/rolurialecadruluididactic.• abordareanouă,integrată,interdisciplinarăaconţinutuluiînvăţării

încadrulariilorcurriculareşiaobiectelordestudii.• Organizareaînvăţăriica“rezolvaredeprobleme”prinpropune-

reaunorsarcinideînvăţarevariate,atractive,practice,realiste,adaptatevieţii,preocupărilor,intereselorşipreocupărilorelevi-lor.

• deschidereaactivităţiiînclasăcătresurseleeducaţieinonformale,cueducaţiaelevilorpentruselectarea,repetarea,prelucrarea,apreciereaşiaplicareaconţinuturilorasimilateînafaraşcolii,cupreocupareaintenţionatăaprofesorilordeaarticulaceledouătipurideînvăţarecareautendinţedeasemanifestaindependentsauchiarcontradictoriu.

• depistareaşieducareaînclinaţiilorşiaptitudinilorelevilor,afir-mareaperformanţelormaximalealefiecăruia,creareacondiţiilorrealedeacceslasuccesşcolarşisocial.

• formarea voinţei şi motivaţiei de a desfăşura activităţi decunoaştereîngrupşiindependent.

• promovareauneinoiconcepţii,unornoitehnicişiinstrumentede evaluare a capacităţilor cognitive, afectiv –motivaţionale,volitive,comportamentale,aintereselor,atitudinilor,aptitudinilor,deprinderilor,priceperilorşiobişnuinţelorcopiilorşitinerilor.

Page 58: Plan_09

58

rezultatelenus-aulăsatmultaşteptate.laprimaprobădeeva-luarepropusăînnoulandestudiidinparteaadministraţieiliceuluilaceletreiobiecte,coeficientulreuşiteicreştedela41,7la46,5%lamatematică,dela50,1la52,5lainformaticăşidela59,0la63,2lafizică.

metodologiadeevaluareseimplementeazăşilanivelulstudieriiconcreteaniveluluidecunoştinţeşideprinderialeelevilorprecumşianiveluluiderealizareasarciniloreducaţionale.problemadebazăacadrelordidacticedelacatedrelerealeestetranspunereaconţinutuluicurricularînactpedagogiceficient.profesoriit.rusu,g.selivestru,n.moloşnic,a.smîntînă,a.prodansuntpermanentpreocupaţidecăutareanoului, lecţiileseimpunprinlogicaproiectării,accesibili-tatea cunoştinţelor transmise, aspectul formativ, lucrul în perechişiîngrup,autoinstruireaşilucrulindependentalelevilor,formareacapacităţilordeauto-evaluarelaelevi,dedeterminarealacunelorşiincoerenţilorînacumulareacunoştinţelorşiformareadeprinderilordemuncăintelectuală.

Înaceastăetapă,atenţiaşieforturilenoastresuntdirecţionatespre:

• evaluareaperiodicăaniveluluicunoştinţelorelevilorînscopulmonitorizăriiuneischimbăriefectivedeatitudineşimotivaţieaprofesorilor,elevilorşipărinţilor,

• analizacomparativăarezultatelorcurentecuceledinaniiprecedenţi,

• proiectareaşirealizareaunoracţiunicorectiv–stimulativeaprocesuluiinstructiv–educativladisciplinelecoordonate,

• verificareacataloagelor,proiectelorcurenteşideperspectivăînscopulasigurăriiuneidinamiciaeficienţei.

probeledeevaluareiniţialăpropuseînclasele5,6,7,10,12lamatematică,fizicăşi informatică,au fostanticipatedeverificareaproiectelordeperspectivă,aregistrelorşcolare,statisticiilaînceputşilasfârşitdesemestru,precumşiarezultatelorprobelordeevalu-aresumativălaobiectelerespective,pentrutoateniveleledeclase(5–12).astfel,reieşinddindatelestatistice,nivelulcunoştinţeloracumulatelaştiinţeleexactes-adoveditafinuatâtderău:înmediu,peste30%deeleviînsuşescştiinţeleexactepe8,9,10.pelîngăacestecifredestuldepromiţătoareaufostatestateunelemaipuţindorite–74elevinereuşiţiînciclulgimnazial,dintrecare15lafizică,7lamatematicăşi5lainformatică.

latezelesemestrialedeiarnăaanuluiurmător,comparativcuceiprecedenţi,notelesuntasemănătoare,cumicidiferenţe:

tabelul 1

disciplina clasa 2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

fizica 10 6,89 7,11 7,68 7,04 7,41Inform 11 7,97 7,90 7,23 7,21 7,32matem 12 6,48 6,83 7,65 7,28 7,31

Page 59: Plan_09

59

peparcursulanuluidestudii2007–2008aufostdesfăşurateunşirdeprobedeevaluaresumativă(dupătextelepropusededirecţialiceului,dgetsşimet)înscopuldeterminăriiniveluluicunoştinţelorîncorespunderecuprevederelecurricularelaştiinţeleexacte.siste-matizareaacestoraoferăuntablouconcludent:

tabelul2

clasa profilul matematica fizica informatica5 6.48 - -6 6,69 7,03 -7 6,39 7,75 7,258 6.83 7,06 8,399 6.47 7,14 7,0410 real 6.65 6,15 7,4011 real 5,75 6,42 7,0312 real 7,20 7,13 6,99

derîndcuindiciirezultativităţiilaprofilulreal,realizareaactivităţiiştiinţifico–metodiceînîntreagastructurăorganizaţionalăseatestăproblemecenecesităreflecţii,studiuşiimplementare:a) ar fi cazul să se definească obiectivele specifice unei unităţi

didactice(capitol/lecţii)datfiindcăprogramaşcolarăcuprindenumaiobiectivelecadru,cugraddegeneralitatemare;

b) estenecesar să seproiectezeobiectivele educative (educaţiaestetică, educaţia democratică, educaţia caracterului, voinţei,disciplinei patriotice etc.) corespunzătoare diferitelor conţinu-turi,datfiindcăprogramaşcolarăcuprindeîndeosebiobiectivecentratepecapacităţiintelectuale;

c) artrebuisăserealizeze,înprimulrînd,obiectivelecucaracterformativ,valorificîndcuartaconţinuturileînvăţării;

d) artrebuisăsecorelezeobiectivelecorespunzătoareobiective-lordestudiudincadruluneiariicurriculare,precumşicelealedisciplinelorpredateîntr-unanşcolar,pentruarealizacorelaţiiintra/interdisciplinare;

e) estenecesarsăsecorelezeconţinutulmanualuluicuobiectiveleşiconţinutulînvăţăriidinprogramaşcolară;

f) sevaplanificaactivitateadeînvăţareaelevilordintr-oclasăcagruppsiho-social,careestedistinctădeplanificareacalendaristicăaconţinuturilor.astfel,direcţiilededezvoltareacatedrelorcoordonate,înraport

cumisiunea,viziunea,şiţintelestrategicealeîntregiiinstituţiiînanulşcolar2007-2008aufostaxateperealizareaperiodicăauneianalizeşisintezeştiinţificeatehnologiilorinovativedeînvăţare;elaborareaşiadaptareaunormodeleşiinstrumentecearcontribuiînmodefectivlaînregistrareaunorprogreseşcolare;transformareatreptatăafiecăreicatedreîntr-ocomunitateorientatăspredezvoltareaîntregiiunităţişcolare.În urma efectuării controalelor, s-a constatat:Înurmaefectuăriicontroalelor,s-aconstatat:

Page 60: Plan_09

60

Puncte tari:• profesoriistabilesccorectobiectiveleînstrînsălegăturăcunoul

curriculumşicustandardeleeducaţionaleactuale,esenţializîndconţinuturileşiadaptîndu-lelaparticularităţiledevîrstăaleele-vilor,pebazacurriculum-ulordisciplinalenaţionaleşibacalaureat2008.

• demersuldidacticsedesfăşoarăpebazaunorstrategii clare,interactive,menitesădezvoltepersonalitateaelevilorşiinteresulpentrucunoaştere.noile cunoştinţe sunt integrate în sistemul denoilecunoştinţesuntintegrateînsistemuldeachiziţiişiabilităţidobîndite anterior, care sunt constant reac-îndite anterior, care sunt constant reac-nditeanterior,caresuntconstantreac-tualizate.

• subaspectevaluativ,elevii suntverificaţiprin testări iniţiale,formativeşisumative,iarrăspunsurileacestorasuntapreciatedecelemaimulteoristimulativ.dinsondajeleefectuate,s-apututconcluzionacăceimaimulţieleviaucunoştinţeînconcordanţăcunoileprogrameînvigoare.

• ceimaimulţiprofesorisestrăduiescsăcunoascăelevii,să îimotiveze, să le cultive interesele şi să le descopere nevoile,urmărindrealizareauneicomunicărieficientecuei.

Puncte slabe:

• bugetul de timp al lecţiilor nu este întotdeauna bine gestionat şigetuldetimpallecţiilornuesteîntotdeaunabinegestionatşirareoriseareînvederemuncadiferenţiatăcueleviişiformareadetehnicidelucru,precumşiactivitateaînperechi,pegrupe,peechipe.

• existăelevicareaulacuneînpregătireşiacestoraprofesoriitrebuiesăleacordeoatenţiespecialăprintr-undemerspersonalizat.

• nuseurmăreşteşinuseinterpreteazăconstantprogresulşcolaralelevilor.

• mijloacelemodernedeînvăţământnusuntfolositeoridecâteoriestecazulîncadrulorelor.În vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ şi pen-

tru remedierea neregulilor semnalate au fost făcute următoarelerecomandări:• monitorizarea şi îndrumareapermanentă a activităţii cadrelor

didactice în respectarea cerinţelor faţă de completarea docu-mentaţieişcolare;

• creştereacalităţiiprestaţieididacticeprinstudiupermanentşiperfecţionare;

• mediatizareamaipregnantăalegislaţieişcolareşiametodologieidedesfăşurareaconcursurilorşiaexamenelornaţionale;

• Iniţiereaunoractivităţi caresăantrenezemaibineparteneriieducaţionalidincadrulcomunităţiilocaleînsprijinireaactivităţilorextraşcolare;avândînvederemodificărilepecarelepropunemodeluldedez-

voltarealinstituţiei(unconţinutîmbunătăţit,unnoumoddeeva-luare,oreducereatemelorpentruacasă,omaimareautonomiesubsistemelorcomplexuluiştiinţifico-metodicînluareaunordecizii,un

Page 61: Plan_09

61

accentpeachiziţiilefundamentale),apreciemcăocondiţieesenţialăpentrurealizareaacestoraoconstituieconlucrareatuturorelemen-telorstructuriiorganizaţionaleasistemuluieducaţional.fiindvorbadespreoproblemăcomună,despreuninteresgeneral,despreocauzămajoră,membriituturorcatedrelors-auimplicatînrecunoaştereaşiaplicareasoluţiilorpecarespecialiştiidomeniuluileoferă.conştienţidefaptulcăsecţiametodicăseaflăîncentrulacţiunilordedezvoltare,fiecarefactorabilitatacontribuitlarealizareaobiectivelorei.pro-blemeleparvenitelacatedrăsaupropusedecătreconsiliumetodicşiprofesoral,aufoststudiateşianalizateînmodindividual,îngrupsauîncolectiv.

permanentaprospectarepeterenafenomenuluieducaţionalînsine,experienţaapreciabilă,marcatădeactivitateapecatedreaupermisdeducereaunorreperepsihopedagogicespecifice,pentruaputeacontribuilarealizareaschimbărilornecesare,doriteşiaşteptateînlotulexperimental:• „extindereaînvăţăriiinformatizate”,• „sistemuleducaţionalInformatizat–salt”• Iniţiereacadrelordidacticeînutilizareacalculatorului• abilitareacadrelordidacticeînutilizareaInternet-uluişiasoft-

uriloreducaţionale• „Iniţiereînînvăţarealimbilorstrăine”• „principiilediversităţiiînînvăţare”• „copiluldificil–metodedeintervenţie”• „managementuldeproiect”• „asigurareacalităţiiînvăţământuluidinmediul”• „educaţiacultural-artisticăşiştiinţifică”

convingereacănumaioformarecontinuăîipoatepermiteca-druluididacticsăsemenţinăîncondiţiileactualeîlimpunesăgăseascămijloaceleeficientedeastimulaacestprocesalperfecţionăriifiecăruiprofesorproprieiautoperfecţionări.astfel,s-areuşitcafiecarecadrudidacticsă-şicreezeportofoliuldeautoformareîncaresecumuleazănoutăţileîndomeniu,informaţiilatemadezvoltării,darşinoitehnicideclasăpecareacestaleînsuşeşteşileaplicălaorecuelevii,materialeleelaboratedeelînsuşi.audevenitnunumairegulădarşinecesitateseminareleinstructiv-practiceorganizateîncadrulcatedrelor.pentruaexcludenoteledediletantismdinsubiecteleces-austudiatînultimiianiaufostinvitaţispecialiştiînmateriedepsihologie,pedagogie,do-cimologiedelafacultăţilerespectivealeuniversităţilordinrepublicăşidinafaraei.Încalitatedeargument lacelemenţionatearservidesfăşurareaunui şirdeseminare lanivelmunicipal şi republican.susţinuţişiîndrumaţidemanageri,coordonatorişiexperţi,înultimii5ani22din27profesoriaususţinutsauconfirmatgradedidactice(înprezentraportulfiind:4cugraddidacticsuperior,12cugraddidacticI,6cugradulII,precumşi5tinerispecialişti).

reprezentanţiicatedrelorcoordonates-aumanifestatprinactivi-tateintensădeperfecţionareamăiestrieipedagogice.analizaplanuluidedezvoltarepentruultimii4anidenotăoconsecutivitatechibzuită

Page 62: Plan_09

62

înstudiereaşiimplementareanoilortehnologiieducaţionaledecătremembrii catedrelor.atît seminareleorganizatede cătredirectoruladjunctcoordonator,experţi,precumşicontroaleletematicesaufron-tale,evaluareacunoştinţelor-suntprecedatedepregătiriminuţioasecareincludşiselectarea–materialelorcorespunzătortematicii.

considerînd că recurgerea la sancţionare şi la avertizări nuestedeciziaceamaiinspiratăşimaiproductivă,recurglaomarediversitateacerinţelor,metodelorşiprocedeelorreorientatecătreobiectiveleschimbăriiefective.Înacelaşitimp,aplicareainstrumen-taruluidediagnozăşiprognozăpedagogică(adaptat/elaborat)aasiguratpermanentrealizareafuncţieideprevedereşi,carezultat,s-aconcretizatînprognoze,planurişiprogramedeacţiunicorectiv-stimulative.

bazadidactico-materialăs-aîmbunătăţitconsiderabil.suntîncăproblemecudotareamaterialăcumijloacedeînvăţămîntcareemi-nimală,mijloaceledeînvăţămîntfiinduzatefizicşimoral.deficitarăesteşidotarealaboratoarelordefizicăundelipsautilajuluiîmpiedicădesfăşurareaeficientăaunororepractice.seadaugaşisălilesportiveacărordotareesteslabă,depaşitemoralşifizic.

aşadar,pemăsuradezvoltăriişiconsolidăriicolectivuluicoordonatamexercitatînmodsistematicşijudiciosgradatfuncţiile:previziunea, organizarea, motivarea sau dispoziţia, coordonarea, controlul, evalua-rea, dezvoltarea unui climat de competiţie, cooperare şi creativitate.

meritulfundamentalalsaltuluicantitativşicalitativproduslaca-tedreleprofiluluirealrevineprofesorilor(g.selivestru,m.suceveanu,n.moloşnic,a.smântână,t.rusu,v.lungu,a.prodan,z.curoşuşil.braga)careauconştientizatfaptulcareformanuesteunpunctdesosireîncununatculauri,cilunguldrumalschimbăriipresuratcuîntrebărişiincertitudini,curăspunsuri,muncăşipasiune.

acţiunile reformatoare la nivelul segmentului nostru au fosturmătoarele:a. Activarea semnificativă a unor aptitudini ale cadrelor didactice

performante pentru participarea în concepere şi derularea me-todologiei de dezvoltare a instituţiei şcolare.

b. Promovarea şi propagarea imaginii catedrelor şi a instituţiei prin crearea unui corp de formatori, autori, etc.Înfaţaacestorprobleme,profesoriişi-auautoanalizatniveluldi-

mensiuniipersonalităţiinecesareintroduceriischimbărilorînprocesulinstructiv-educativ.prinaplicareadesinestătătoareaunorinstru-mentedemăsurarearezultatelor,eiaurealizatanalizecomparativealeprofesionalismuluipropriurestrictivşiaceluiextins.potafirmacăprofesionalismulrestrictivaltuturormembrilorcatedrelorcoordonatesecaracterizeazăprinnivel înalt de competenţă în clasă, centrare pe elevi, interes pentru dezvoltarea lor, un grad înalt de abilitate în lucrul cu elevii, obţinerea de satisfacţii în activitatea cu ei, evaluarea performanţei după perceperea schimbărilor realizate, participarea în diverse forme de perfecţionare.

Page 63: Plan_09

63

Profilul umanistcoordonator:v.lica,directoradjunctlimbistrăineşiclasebilingve,managerîneducaţie,graddidactici

„Competenţele sunt criterii de evaluare şi indicatorii de succes în

toate domeniile de activităţi ...”vasile chiş

(„pedagogiecontemporană–pedagogiapentrucompetente”)

fiindunadintreinstituţiilecelemaivechidinr.moldova,liceul„gh.asachi”evestitatîtdatoritătradiţiilorsale,generaţiilordedis-cipolicîtşicelorcaredemonstreazăabnegaţieşiprofesionalismîndemersurileeducaţionalerealizate.

acesttemplualştiinţeiaavutlatemelieniştepiloniputernici,ceaupututsăţinăpieptgreutăţilor,fiindpersonalităţinotoriiatîtînistorialiceului,cîtşiînpedagogiaautohtonă;distinşiprincompetenţapedagogică,măiestria,tactulşistilulpredării,devotamentulfaţădeprofesieşiexigenţăfaţădesine:t.andriuţă,l.baheu,l.bujniţă,l.plopscaia,S.gheteli,m.limberg,l.pascaru,Sv.banaru,l.patron,r.vasilache,s.ciobanu,v.Herţa,v.pşenicinicov,l.chircă,t.petcu.t.dron.

Înevoluţiasa,pedagogiaseaflăîncăutareamodeleloroptimedeintegrareapredăriiteoretice-pentrucunoştinţeşiapredăriiprac-tice-pentrucompetenţe.deaceeatemaevaluăriicompetenţelorestemereuactualăpentruprofesoriidelimbistrăineînliceulteoretic„gh.asachi”.pedagogiapentrucompetenţeneprovoacăsăreconstruimîntreagaviaţă individuală,socialăşiprofesională,săreevaluămşisăaşezămcunoaştereaobiectuluiînunitateasadeplină.formareacompetenţelorlalimbistrăineelevilordinliceupresupunedefinireaexplicităa lorcaobiectiveeducaţionale înofertadecurriculumşireprezentareasistematicăaacestoraînexperienţadeînvăţareşco-lară.competenţelepentruviaţăşicompetenţelepentrumuncăsuntconvergente.acesteaasigurăelevuluiinstrumentenecesareadaptăriiînviaţapersonală,socială,precumşiînviitoareacarieră.

Oportunitateastudieriievaluăriicompetenţelorînsistemuleduca-ţionalestefoarteimportantă,fiindcă,indiferentdedisciplinaşcolarăpredată,profesorultrebuiesăposedeocompetenţăcomună:aceeadeaformacumijloacelespecialităţiisale,adicăacunoaşteriilimbiistrăine,inteligenţaşimoduldecomportareaelevilor.profesoriidelimbăfrancezăşienglezăsuntpreocupaţidedeterminareanivelelordecompetenţăaelevilorladiferiteetapeastudieriilimbilorstrăine:etapainiţială,etapaintermediarăşietapaavansată.

actualmente,pedagogiadevineunaacompetenţelor.pedago-giacontemporană,şianume,ceaacompetenţelorcuprinde toaterezultatelecercetărilor,evaluărilorşiaplicaţiilorcelemairecenteînsistemeleeducaţionale.

Page 64: Plan_09

64

competenţeleseaflăînlegăturădirectăcupracticiledinlumeadiferitelorprofesiişi,înacelaşitimp,elesuntaplicateînproiecteleeducativealesecoluluixxIşialemileniuluiIII.pedagogiacontem-poranăşi,înspecial,ceaacompetenţelorîndeamnăprofesoriilaodezbatereasupraviitorului.cunoştinţelesuntdesigurovaloare,însănudoarcasimpleinformaţii,cîtdevastenuarfiele.cunoştinţeleatingvaloarealordacăsuntintegratecuanumitecapacităţişiabilităţiînstructurileaplicative,larezolvareaunorproblemeşisituaţiicreatedeexistenţacotidiană.Învăţareasuperficialăcedeazăloculînvăţăriiaprofundate.Învăţareainformaţiilorseintegreazăînachiziţionareaşiformareacompetenţelor.

competenţele sunt rezultatul unui program de formare, eledescriuceeaceopersoanăpoate, înceledinurmăsă facăşinuprogramul de formare în curs. compenenţele sunt nişte structuricomplexe,avîndovaloareoperaţională,instrumentală,plăsateîntrecunoştinţe,atitudinişiabilităţi.elepotfimăsurateconformnormelordeperformanţăşidezvoltateprinînvăţare.

Înevoluţiasa,pedagogiaseaflăîncăutareamodeleloroptimedeintegrareapredăriiteoreticepentrucunoştinţeşiapredăriiprac-tice,pentrucompetenţe.deaceea,temaevaluăriicompetenţeloradevenitînultimeledeceniifoarteactuală.

problemaevaluăriicompetenţelorînsistemuleducaţionalallim-biloresteabordatădemulţisavanţidineuropa.proiecteledelimbimodernealeconsiliuluieuropeiaupusîntotdeaunaaccentulpeimpor-tanţadefiniriiobiectivelordeînvăţareauneilimbiînterminiuşordeînţeles.consiliuleuropeiainsistat,îndeosebi,asupraelaborăriiunordescrierialecompetenţelorcomunicative,caresăfieracordatedirectlafolosirealimbilorînscopuricomunicative.Începîndcuanii1970diferitedocumenteasociatecu„nivelurilecomunedecompetenţă”,„niveluldedescoperire”,„nivelul intermediar”şi„nivelulavansat”joacăun rol crucial în reorganizareapredării limbilor străinespreunansambludeobiectivecomunicative.paralel,eleaucontribuitlastimulareadezvoltăriiunornoiperspectiveteoreticeasupraevaluăriicompetenţelorînlimbilestrăine:săevaluămeleviiconformaceloraşicriterii,pecarelefolosimpentruaspecificaobiectivelelordeînvăţa-re.lucrărileconsiliuluieuropeiînacestdomeniuauavutunimpactconsiderabilasupradefiniriiobiectivelordinprogrameşimetode,cîtşiasupradezvoltăriidocumentelordeînvăţarealimbilorînrepublicamoldova,raportîndu-lelascaleleşidescriptoriievaluăriicompetenţelorcomunicativedincadruleuropeancomundereferinţă.

bazămetodologicăaprofesorilordelimbistrăineaconstituit-ostudiereateorieicompetenţelorşiaevaluăriiîntimpuldiferitelorformări lanivelmunicipalşirepublican.competenţelesedezvoltăpedouădimensiunicomplimentare:înplanteoreticşiînplanopera-ţional–creativ,fiindcuprinsîntreproiectealeeducaţieipentrusec.xxIşimil.III.evaluareacompetenţelorlimbiistrăineasumăcriteriicomune,standardenaţionaledeperformanţă.

rezultateleevaluăriişiautoevaluăriipetrecuteînliceulteoretic„gh.asachi”laoreledelimbăfrancezăşienglezăsuntîncorespun-

Page 65: Plan_09

65

derecu„nivelurilecomunedecompetenţă”alecadruluieuropeancomundereferinţăpentrulimbi,racordatlacurriculum-ulnaţional.Înfelulacesta,rezultateleelevilorcl.bilingveII-IIIcorespundniveluluicomundecompetenţăa1–utilizatorelementar–nivelulintroductivsaudedescoperire;eleviiclaselorv–vIcorespundniveluluicomundecompetenţăa2–nivelulintermediarsaudesupravieţuire;eleviiclaselor Ix corespund nivelului comunde competenţăb1- nivelulpragsauindependent;eleviiclaselorxI–xIIcorespundniveluluidecompetenţăb2–nivelulavansatsauindependent.dreptmetodedecercetareaevaluăriicompetenţelorlalimbafrancezăsuntutilizatecomparaţia,aplicarea,analiza,sinteza,bazatepeaptitudineaelevuluideareflectaasuprapropriilorcunoştinţe,competenţeşirealizări.

profesoriide limbafrancezădincl.bilingvel.chircă,t.dron,n.chiriac,d.prodan,v.daltă,v.pşenicinicov,v.Herţaaplicădouăetapealeevaluării competenţelor:etapa iniţialăaevaluării competenţeielevului la limbastrăină ladiferitevîrsteşietapafinalăaanalizeifăcutedeprofesoraaceloraşicunoştinţe,competenţe,realizări înaplicarealimbiifrancezelaînţelegereatextelorscrise,interacţiuneaorală, producerea scrisă.rezultatele evaluării competenţelor suntanalizateşiaprobatelaşedinţelecatedreidelimbistrăinealiceuluiteoretic„gh.asachi”.

profesoriiO.apostol,l.chircă,n.chiriac,t.dron,d.prodan,v.lica,v.daltă,t.petcuaudesfăşuratoautoevaluareacompeten-ţeilalimbafrancezălaeleviidinclaseleII-xII,raportatelascaleleşidescriptoriidincadruleuropeancomun,cecorespundniveluluicomundecompetenţăa1,a2,b1,b2.

accentulpuspeautoevaluareafostperceputcafiindbeneficşideprofesorişideelevi.profesoriiauexprimatdeseoriideeacăintro-ducereaautoevaluăriile-apermissăstabileascăundialogcueleviişii-aajutatsăînţeleagămaibinedificultăţilecucareseconfruntăaceştiadinurmă;cîtdespreelevi,uniidintreeiauapreciatînmodclarfaptulcăautoevaluareale-acultivatsimţulcontrolului.

proiecteledelimbimoderneaupusîntotdeaunaaccentulpeim-portanţadefiniriiobiectvelordeînvăţareauneilimbiîntermeniuşordeînţeles.s-ainsistatîndeosebiasupraelaborăriiunordescrierialecompetenţelorcomunicative,caresăfieraportatedirectînfolosirealimbilorînscopuricomunicative.Înfond,logicaneceresăevaluămeleviiconformaceloraşicriteriipecarelefolosimpentruaspecificaobiectivele lor de învăţare. acesta este raţionamentul care stă labazaconceperiiunorscale,nivelurişidescriptoristipulaţiîncadruleuropeancomunreferinţă.

Îndomeniulînvăţăriilimbilorstrăine,autoevaluareapoatefiaxatăpetreiaspecte,fiindînsuşiprocesuldeînvăţare.eleviiaunevoiesăfiecapabilideaevaluacumprogreseazăîngeneral,cumînvaţălaunmomentdatşiîncemăsurăreuşescsăexecuteînmodindividualsarcinileînvăţăriişisăatingăobiectivelespecificedeînvăţare.au-toevaluareaastfelorientatăesteparteintegrantăabordăriireflexiveaînvăţăturii.

Page 66: Plan_09

66

unuldintreprincipalelenoastreobiectivepedagogiceartrebuisăfieaceleadea-ighidapeelevispreefectuareaacestuitipdeau-toevaluareînlimba-ţintă.estederemarcatcăacesttipdeautoeva-luareareînmodinevitabiluncaractersubiectiv,întrucîtsebazeazăpepercepţiainterioarăaelevului.pentruadeterminaexactitateacucareelevii îşi evaluează competenţa comunicativă sau lingvistică,sepoaterecurgeşilaalteformedeevaluare.autoevaluareanuarealternativăobiectivăatunci,cîndesteanexatăprocesuluideînvăţareşiestebazatăpepercepţiileşisentimenteleelevilor.

adouaorientareaautoevaluăriiestecompetenţacomunicativăaelevului dinperspectiva scalelor şi adescriptorilor elaboratedeconsiliuleuropei.dintreceletreiorientări,aceastaareprobabilceamaisimplăutilizare;îngeneral,fiinţeleumaneştiucepotşicenupotface.bineînţeles,uneorineimaginăm(sauîiasigurămpealţii)cădispunemdeoanumităcompetenţă,pentrucasădescoperimcă,atuncicîndniseceresăfacemdovadaacesteicompetenţe,nusuntemcapabilideao face.elevii care învaţăo limbăpotcădeauşorînaceastăcapcană,avîndimpresiaeronată(deexemplu)că,laexprimareaorală,suntmaibunidecîtînrealitate.noiţinemcontdeacestaspectşileceremelevilorsădemonstrezecăefectivdeţincompetenţelepecarepretindcăleposedă,cuvintelepecareacestalecunoaşte,structurilepecarelestăpîneşte,sunetelepecarelepoatearticula.esteposibil caelevii să întîlneascămaimultegreutăţi laevaluareacompetenţeilordecomunicare.Idealarficaautoevaluareaşievaluareadecătrealţiisăsecompletezereciproc.autoevaluareasebazeazăpeaptitudineaelevului dea reflectaasuprapropriilorcunoştinţe,competenţeşirealizări,pecîndevaluareafăcutădealţiiconstituie o apreciere externă şi obiectivă a aceloraşi cunoştinţe,competenţeşirealizări.

Înrezultatulautoevaluăriicompetenţelorlalimbafrancezădes-făşurate înclaseleII-xIIa liceului teoretic„gh.asachi”ampututconstatacăeleviiposedăunînaltniveldedezvoltareacapacităţilorintelectualeşisuntcapabilisădemonstrezerezultatefoartebunelacelepatrucompetenţe.memoriaauditivă-operaţionalăestedezvoltatălaunnivelînalt.eleviifaccomprehensiuneaoralăşiscrisăbineşicuuşurinţă.potînţelegeşiîndepliniexactîndrumărileinterlocutoruluifărăacomiteerorişifărăa-şisustrageatenţia.memoriaauditivă-operaţionalăestedezvoltată lanivel înalt, la fel şi capacitateadeconcentrareaatenţiei.prinexprimareascrisăşioralăs-amanifestatunînaltgraddedezvoltarealoperaţiuniilordegeneralizare,dedife-renţiereaînsuşirilorprincipalealeobiectelorşifenomenelordecelesecundare.dreptexemplu,ţinemsăprezentămanalizaautoevaluăriipetrecuteînclaselelicealexI-xII,cecorespundeniveluluidereferinţăb2-nivelulavansatsauindependent.

conformcecr elevul clasei a xII în domeniul audiere poateînţelege un discurs destul de lung; poate urmări o argumentarecomplexă,dacăsubiectulestecunoscut.deasemeneapoateînţelegemajoritateaemisiunilortvşiafilmelor.

Page 67: Plan_09

67

Înurmaautoevaluării46%considerăacestobiectatins;38%potfaceaceastaîncircumstanţenormale,16%socotastaunobiectivpentruei.

Îndomeniulparticiparelaconversaţii,elevultrebuiesăcomunicecuungraddespontaneitateşiinfluenţăcaresăpermităparticipareanormală la o conversaţie cu interlocuitorii nativi, exprimîndu-şi şisusţinîndu-şiopiniile:

62%-auatinsacestobiectiv23%-însituaţiistandard13%-rămîneunobiectivdomeniulcompehensiuniitextuluiscrisprezintăcitireaartico-

lelorşiarapoartelorpetemecontemporane,cîtşiaprozeiliterarecontemporane:

62%-auatinsobiectivele31%-potfaceaceastacuuşurinţă7%-rămîneunobectivdomeniulproduceriiOralecarearatădinparteaelevuluipre-

zentareaclarăauneidescrieriîntr-ogamăvastădesubiectelegatededomeniusaucapacitateadeadezvoltaunpunctdevederepeotemăactuală,arătîndavantajeşidezavantaje:

35%-considerăacestobiectivrealizat63%-considerărealizareaposibilăînsituaţiistandard12%-rămîneunobiectivdomeniulexprimarescrisăceredinparteaelevilorscriereatex-

telorclardetaliateîntr-ogamăvastădesubiectedindomeniulsău.elevulpoatesăscrieuneseusauunraportargumentînd„pentru”sau„contra”,poaterealizascrisori,subliniindsemnificaţia,pecareoatribuipersonalevenimentelorsauexperienţelor:

23%-potfaceaceastabineşicuuşurinţă46%-potfaceaceastaîncircumstanţenormale21%-îlaucaobiectiv10%-rămîneunobiectivprioritarcadruleuropeandereferinţăoferănunumaiunbarempentru

evaluareacompetenţeigeneraleîndomeniuluneilimbidate,darşioanalizăautilizăriilimbiişiacompetenţeicomunicative.dinaceastaperspectivă,scopulstudierii limbilorestemodificat înprofunzime.astăzinusemaipuneproblemacunoaşteriilaperfecţieaunei,adouă,sauchiaratrei limbi luateizolat,etalonuldeapreciereagraduluidecunoaşterefiindconsiderat„locuitorulnativideal”.scopulactualestedeadezvoltaunrepertoriucomunicativ,încaresîntantrenatetoatecapacităţilelingvistice.Ofertadelimbipropusăpentrustudi-ereîninstituţiileeducativeartrebuisăfiediversificată.eleviinoştridispundenumeroaseposibilităţipentrua-şidezvoltaocompetenţăplurilingvă.dinmomentul recunoaşterii, învăţareaunei limbiesteomuncădeoviaţă,dezvoltareamotivaţiei,încrederiideaînfruntaonouăexperienţăcomunicativă, caredepăşeşte limitelemediuluişcolar(unelelimbiînsuşiteînurmavizionăriiunorfilme),devineonecesitateprimordială.tabeluldejosatestăosituaţiereală,limba

Page 68: Plan_09

68

franceză,fiindîntopulcelorstudiate,dinsimplumotiv,căliceulîioferăpreponderenţă.nucedeazăcaeficacitateainvăţăriinicilimbaengleza,procentajulfiinddestuldeimpunător.deasemenea,atestăocunoaşterebunăşilimbarusă,eafiindînsuşităîndeosebiînafarasălilordeclasă(programaşcolarăoferind1-2oresaptămînal).limbilespaniolă,italiană,portughezăsuntauto(învăţate)înurmavizionăriidiferitelorfilme,emisiuni,darşiîncadrulunorcursuriextraşcolare.responsabilitatea autorităţilor educative, amembrilor juriilor deexaminareşiaprofesorilornupoatesăselimitezeladobîndireadecătreeleviaunuiniveldecompetenţă îndomeniuluneisaualteilimbi,laoanumităetapădeînvăţare,oricîtdeimportantarfiacestnivel.cadruleuropeandereferinţăoferănunumaiunbarempentruevaluareacompetenţeigeneraleîndomeniuluneilimbidate,darşioanalizăautilizăriilimbiişiacompetenţeloreducative,carevafacilitasarcinapracticienilorîndefinireaobiectivelorşidescriereaniveluriloratinsepentrudiverseleabilităţiposibile,înfuncţiedenevoilevariate,departicularităţileşimijloaceleelevilor.

limbamaternăaltelimbiauto-evaluareniveluleuropeancadruleuropeancomundereferinţă.(cecr)

Înţelegere Vorbire Scriere

ascultare citire participarelaconversaţie discursoral exprimare

scrisă

limbafranceză 88% 90% 92% 94% 87%

limbaengleză 80% 88% 85% 86% 84%

limbarusă 90% 91% 89% 84% 77%

limbaitaliană 56% 41% 50% 50% 20%

limbaspaniolă 48% 46% 52% 55% 47%

limbagermană 12% 24% 22% 28% 19%

limbaucraineană 34% 33% 45% 40% 38%

conform acordului de parteneriat tripartit, semnat la 31mai2007întreministeruleducaţieişitineretuluidinrepublicamoldova,ambasada franţei în republicamoldova şi agenţiauniversitară afrancofoniei,alianţafrancezăainiţiat,desfăşuratşievaluat„probaspecială”pentrueleviiclaseloraxII-adinliceeleacreditatecuclasebilingve.probaspecială constă, cuma fostprevăzut în înţelegere,într-otestareoralăcorespunzătoareniveluluib2acadruluieuropeancomundereferinţăpentrustudierealimbilor.

Juriul,constituitdintreformatoriifrancezişimoldoveni,împuter-niciţioficialdecentrulInternaţionaldestudiipedagogicedelasevresdinfranţapentruorganizareaşievaluareaacestuitipdeexamen,aevaluatla15-20-22maianulcurent.

probaafostapreciatăconformunuipunctajmaximde25depuncteşiconformgrileideevaluarecorespunzătoareniveluluib2.

eleviicareauobţinutonotămaximăsauegalăcu12,5puncte,au

Page 69: Plan_09

69

fostdeclaraţiadmişi,cîtdesprecei,careauobţinutonotăsub12,5aufostconsideraţineadmişi.conformarticolului3.1aconvenţieisus-menţionate,ambasadafranţeivaeliberacertificatuldecunoaşterealimbiifranceze.Înbazaacestuidocument,abiturienţiisuntscutiţideexamenlalimbafrancezăînoriceţarăfrancofonă,graţiefaptuluicăacestproiectoferăelevilorposibilitateadea-şivalidacunoştinţeleacumulateîncursulpreuniversitar.

rezultateleprobeispecificeaexpresieioraleînclaselexIIbi-lingve:

evaluarea competenţei eO.

2006-2007 2007–2008nr.totaldeelevi 54 57prezenţi 54 57absenţi 0 4admişi 52 43neadmişi 2 10

Oevaluareacompetenţeiîncursdeachiziţiedinclaselebilingveesteşansadeaparticipalaconcursulrepublicandeselecţiepentrudouăburselagrandesecoles,classespreparatoiresbcpst,filierabio,franţa.

aldoileaaneleviiliceuluiteoretic„gh.asachi”suntcîştigătoriiacestuiconcurs:erohindaniela,nichiforIrina(2006-20007),chicuchiril,novoloacaalexei(2007-2008)].

peparcursulanului,profesoriicatedreidelimbăstrăinăseîn-cadrează îndiferite seminare, cursuri deperfecţionareorganizatedeauf,alianţafrancezăşiInstitutuldeformarecontinuă,integrîndînvăţareainformaţiilorînachiziţionareaşiformareacompetenţelor.Înanuldestudii2007–2008,profesoareidelimbăfrancezătamareidronis-aconfirmatgraduldidacticII,profesoareidelimbăfrancezălupaşcumariaşiprofesoarelordelimbăenglezăn.pereu,v.chelari,a.movileanulis-aconferitgraduldidacticII.

profesoriit.petcu,v.daltă,t.dron,v.lica,v.Herţa,l.chir-că,d.prodan,n.fedor,n.chiriac,t.fedorov,a.dolgoter,n.marinciuc,Sv.vasilache,l.petron,d.ivasenco,a.movileanu,v.chilari,n.ciuntu,v.ursuauîmpărtăşitcuplăcereexperienţadelucruşicunoştinţileînpredarealimbilorfrancezăşienglezăstudenţilordelafacultăţiledelimbistrăinedelauniversitateadestatdinmoldova(35studenţ),delauniversitateapedagogicădestat(10studenţi)şidelauniversitateadestatdintiraspol(8studenţi).

muncacudăruiredesinezideziaprofesorilorcatedreidelimbistrăinecondiţioneazăperformanţeleliceenilorîncadrulconcursurilorşiolimpiadelordesector,municipale,republicane,dînddovadădecompetenţeînachiziţionarealimbiifrancezeşiengleze.

Întoamnaanului2007elevaclaseiaxIcebotariveronica(profe-sorlicav.)adevenitdeţinătoarealoculuiIlaconcursulinternaţionalfrancofondeeseejurnalistice„lecoingd’Or”,”moldova–auxportes

Page 70: Plan_09

70

del’europe”.competenţeleelevilornoştriaufostapreciatedecentrulregionaldedocumentarepedagogicăaacademieidinaniens–franţapentruparticiparealaproiectulinternaţionalfrancofon„biodiversites,gestiondeseauxetenjeuxdedeveloppement”, cedemonstreazăcompetenţa profesoarei de biologiei curean. şi a profesorilor delimbăfrancezăvasilacher.,cuculescuI.,rusue.

succesefrumoaseauobţinutliceeniinoştrilaconcursul„dialoglatin”,organizatdeuniunealatinădinrepublicamoldova.lafesti-valulnaţionalalcînteculuifrancez,bîrcăOdri(elevacl.vI)aobţinutpremiulmare.

limbaenglezăînliceul„gh.asachi”estea2-alimbăstrăină.Insă aceasta dă o şansă suplimentară liceenilor de a participa laconcursurilemunicipale.elevamorarucristinaclasaxI(prof.Iva-sencod.)afostpremiatălaconcursullimbiiengleze,organizatdestudygroup(sg),ceamaimarecompaniedindomeniuleducaţieiînmareabritanie.liceeniimarchitancristina(prof.pereunatalia)şigolbandinucl.xI(prof.pereunatalia)auobţinutlocurileIIşiIIIlaconcursulmunicipaldelimbăengleză.

graţieprofesinalismuluiprofesorilorcatedreidelimbistrăinealiceului„gh.asachi”,acunoştinţelorlingvistice,acompetenţelorco-municative,putemvorbidesprestatutuldeosebitallimbilorstrăineînliceu.aceastareiesedinanalizadinamiciirezultatelorconcursurilorşiolimpiadelordesector,municipaleşirepublicaneînultimii3ani.

anul de studii 2005-2006.

rezultatele olimpiadei la limba franceză (sector centru)auparticipat39elevi:loculi–15eleviloculii–16eleviloculiii–5elevimenţiune–3elevi

Olimpiada municipalaauparticipat18elevi:loculi–3eleviloculii–6eleviloculiii–5elevimenţiune–2elevi

Olimpiada republicanăloculi–1elevloculii–1elev

anul de studii 2006-2007

rezultatele olimpiadei la limba franceză (sector centru)auparticipat19elevi:loculi–6eleviloculii–4eleviloculiii-4elevimenţiune–5elevi

Page 71: Plan_09

71

Olimpiada municipalăauparticipat16eleviloculi–3eleviloculii–3eleviloculiii–5elevimenţiune-2elevi

Olimpiada republicanaauparticipat5eleviloculi–1elevloculii-2eleviloculiii–1elevmenţiune–1elev

rezultatele olimpaidei la limba franceză, clasele bilingve (sector centru)

aupartipiat48elevi:loculi–6eleviloculii–14eleviloculiii–11elevimenţiune–12elevi

Olimpiada municipalăauparticipat30elevloculi–15eleviloculii–12eleviloculiii–3elevimenţiune–3elevi

concursul „muncă. talent. cutezanţă.”medaliile:1. „pentruceamaioriginalăprezentare”2. „ceamaiprofundăprezentare”3. „pentruceamailongetivăcercetareştiinţifică”4. „diplomădemerit”–2elevi

concursul de selecţie pentru două burse „classes prepa-ratoires bcPst”, „grandes ecoles” franţa:

1. erohindaniela2. nichiforIrina

anul de studii 2007 – 2008

rezultatele olimpiadei la limba franceză (sector centru) au participat 28 elevi:

loculi–12eleviloculii–9elevilocul3–elevi

Olimpiada municipalăauparticipat17elevi:loculi–2elevi

Page 72: Plan_09

72

loculii–3eleviloculiii–1elevmenţiune-8elevi

Olimpiada republicanăauparticipat4eleviloculii–1elevloculiii–1elevmenţiune–1elev

clasele bilingve rezultatele olimpiadei municipale la limba franceză,

auparticipat53elevi:loculi–11eleviloculii–21eleviloculiii–15elevimenţiune–6elevi

Olimpiada republicană, clasele bilingveloculi–3eleviloculii–1elevloculiii–4elevimenţiune3elevi

concursul de selecţie pentru două burse „classes prepa-ratoires bcPst”, „grandes ecoles” franţa:

1.novoloacăalexei2.chicuchiril

rezultatele olimpiadei la limba franceză 2007-2008

etapele:sector,municipiu,republică.claselecustudiereaaprofundatăalimbiifranceze.

Numeleele-vului Profesor Clasa

loculSector municipiu republică

1. bîlicitinca istrati Ix i ii2. Stavermihaela

istrati Ix ii

3.martaaliona varzaru x i menţiune4. aparatucristina

vasilachi x ii

5. dvoracalexei

vasilachi x ii

6. buştiuccristina

bogdănaş x ii

7. Oanţamihaela

pocaznoi xI i

8. braduana moaşa xI i ii

Page 73: Plan_09

73

9. popesculuminiţa

pocaznoi xI i menţiune

10.bătrăniana

pocaznoi xI i iii

11.botnarimaria

moaşa xI ii menţiune

12.afanasiconstantin

moaşa xI ii menţiune

13.Sirutiuclilia

moaşa xI ii

14.corovaialisa

moaşa xI iii menţiune

15.mîndrescucristina

andriuţă xII i i iii

16.gamarţcristina

varzaru xII i menţiune

17.vîrschidaniela

andriuţă xII i i menţiune

18.plugarudomniţa

varzaru xII i

19.babeiiuliana

andriuţă xII i menţiune

20.catancarolina

andriuţă xII i ii

21.curoşuiulia

andriuţă xII ii

22.şciuchinana

andriuţă xII ii

23.Harabagiunatalia

varzaru xII iii

24.şepteliciana-maria

varzaru xII iii

rezultatele olimpiadei municipale şi republicane la limba franceză, clasele bilingve:

numele elevului profesor clasalocul

municipiu republican1. caftanatlidia prodan Ix i menţiune2. cecananastasia prodan Ix i3. morarucristina Herţa Ix i i4. coşpormacnicoleta Herţa Ix ii5. ivanocmadlen Herţa Ix ii6. Silvestruelena Herţa Ix ii7. menzarariloredana Herţa Ix iii8. erhandiana Herţa Ix iii9. blanovschigabriela prodan Ix iii10.tataruruxanda prodan Ix iii

Page 74: Plan_09

74

11.licadomnica prodan Ix iii12.buzduganelena Herţa Ix menţiune13.neguraana Herţa Ix menţiune14.donicielena prodan Ix menţiune15.gangurapetru prodan Ix menţiune16.bulatmihaela Herţa x i iii17.rodidealcristina petcu x i i18.macaridaniela petcu x i19.mereuţamihai Herţa x ii20.vasilachiigor Herţa x ii21.Scrobalina Herţa x ii22.guţurominabianca Herţa x iii23.corenivasile Herţa x iii24.levinschicristina lica xI i ii25.lozanalina daltă xI i iii26.gîrleavictoria lica xI i27.cibotarinatalia lica xI ii28.catereniucdaniela daltă xI ii29.glavanJaneta petcu xI ii30.cebotariveronica lica xI ii31.cernencoveronica lica xI ii32.morarucristina lica xI ii33.urechemaria lica xI ii34.găinăadrian petcu xI ii35.Stogconstantin petcu xI ii36.nagrudnîiana lica xI ii37.Serbencoionela lica xI iii38.castraveţelena lica xI iii39.taburceanurodina petcu xI iii40.dorofteicristina lica xI iii41.romanlidia daltă xI iii42.burlacuvictor daltă xII i iii43.raileanuSorina petcu xII i iii44.popescumihaela petcu xII i menţiune45.Socolancristina daltă xII ii46.chicuchiril daltă xII ii47.Salticovovalentina daltă xII ii48.muscăIulia petcu xII ii49.crasnosanana daltă xII ii50.vlasolga petcu xII iii51.zamfirana petcu xII iii

Înfiecareanînliceuaulocdiferitemăsuriextraşcolareceţinde sărbătorirea decadei „zilele francofoniei.” a devenit o tradiţiedeschidereadecadei,desfăşurareaconferinţeiştiinţificeliceale,fes-

Page 75: Plan_09

75

tivalulcreaţiilorproprii,recitalulpoemuluifrancez,ziuacînteculuişiteatruluiînfranceză,monitorizatedeprofesorii:amoaşeisv.,apostolO.,chircăl.,petcut.,daltăv.,Istratiiv.,cuculescuI.,belousovm.,vărzarul.,dolgotera.,dront.

sfîrşitulanuluidestudiiesteoevaluaresumativă,cecontroleazărezultateledobînditelafinelecursului,dînduncalificatifatîtprofe-sorilorcîtşielevilor.acestaesteunprilejdeafaceuneletotalurialucruluiefectuatşiaplanificaproiectenoi,fiindcăviaţaunuiprofesoresteocăutarecontinuă,oresponsabilitateasumatăcaunmodusvivendiînnumeleviitoruluidiscipolilorsăi.

media examenelor la limba franceză şi engleză.BaC-ul2007-2008

profilulumanist profilulreal claselebilingve

franceza engleza franceza engleza franceza

8,53 8,40 8,96 8,40 8,33

calitatea reuşitei la limba franceză (în procente) 2007-2008

clasele i ii iii iv v vi vii viii Ix x xI xII

bilingve 96,6 94,6 67,1 86,4 80,87 90,32 80,56 93,31 93,65 90,0 83,3 86,0

nebelingve - 83,6 64,0 65,0 69,14 48,65 45,21 71,65 69,28 46,7 62,5 78,7

total - 90,3 65,6 78,5 76,41 74,75 56,88 78,38 76,39 61,1 69,8 81,2

calitatea reuşitei la limba engleză (în procente) 2007-2008

clasele v vi vii viii Ix x xI xII

bilingve 97,39 83,06 86,11 100 92,06 100 85 70,02

nebilingve 87,65 71,62 41,78 85,04 77,12 75,8 84,8 85,2

total 93,85 78,79 56,42 89,73 81,48 83,9 84,9 80,0

Activitatea formativ-educativăcoordonator:a.teutu,directoradjunctEducaţie,graddidactici

"Idealul educaţiei este dobîndireaţiei este dobîndirea unei complete pregătiri pentru viaţă

în întregul ei”H.Spencer

educaţiaesteoactivitatesocialăcomplexă,careserealizeazăprintr-unlanţcontinuudeacţiuni,activităţiorientatespredezvolta-reaînsuşirilorintelectuale,morale,civice,esteticeşifizicealecopiilor,

Page 76: Plan_09

76

în vederea transformării acestora în personalităţi active, creativeşi capabile să-şi realizezeaspiraţiile.Obiectivuleducaţionalmajorexprimătendinţaspreidealuleducaţionalprinformareaatitudinilorfundamentaleîncorespunderecunevoileactualeşideperspectivăîndezvoltareaindividuluişisocietăţii.

Înprocesulinstructiv-educativ,înanuldestudii2007-2008,aufostantrenaţi75diriginţi,8dintreeideţinînddirigenţiedublă,in-clusiv2tinerispecialişti.toţiaustudiisuperioare.70dintreeideţingradedidactice:superior-13,gradulI-23,gradulII-27,fărăgrad-4.15diriginţideţin/aspirălatitluriştiinţifice:doctoriînpedagogie-3,doctoranzi-6,magiştri-4,masteranzi-2.

Înaceastăordinedeideimerităafimenţionatşifaptulcă47diriginţi,ceeaceconstituie70%,auovechimegeneralăinmuncămaimarede15ani.

scopulfiecăruidiriginteafostşirămîneafidezvoltarealiberă,armonioasăaomuluişiformareapersonalităţiicreative,caresăsepoatăadaptalacondiţiiledecontinuăschimbareavieţii.

Înanulcurentdestudii,acţiunileeducativeaufostpreconizateînconformitatecuconcepţiaeducaţiei înrepublicamoldova.diri-ginţiişi-auproiectatactivitateaformativ-educativăconformagendeidiriginteluicares-aextinsasupracelorpatruniveluri:grupşcolar,colectivpedagogic, familie şi factori educaţionali.ogic,familieşifactorieducaţionali.

Orelededirigenţieau fost realizate înbazacurriculumului ladirigenţie,instrumentulprincipalînproiectareaşirealizareaefectivăaprocesuluideeducaţieaelevilor.laprimavederepăreaafiuşordeimplementatşiderealizatcurriculumul,deoareceaufostindicateobiectivelecadruşidereferinţă,principiile,activităţiledeînvăţareşi structurate conţinuturile. Însă lipsa suportului didactic duce laîngreunareamunciidirigintelui.

unuldintrecomponenteledebazăcegaranteazăcalitateapro-cesuluieducaţionalesteperfecţionareacontinuăacadrelordidactice,implementareanoilormodeledeinstruireşiatehnologiilordidactice.pentruaproiecta,organizaşidesfăşuraeficientmuncaeducativăaufostorganizatedouăseminaremetodicecusubiectele:1. ,,proiectareaactivităţiiformativ-educative prin prisma cerinţelorducativeprinprismacerinţelor

contemporane“ pentru diriginţii claselor I-xII-a, orientat sprerealizareaurmătoarelorobiective:• familiarizarea diriginţilor cu regulamentul de activitate a

acestora• asigurareasuccesului înformareaabilităţilorde întocmire

corectăaproiectăriidelungăduratăaprocesuluieducativ• implementareanoilortehnologiieducaţionaleîndezvoltarea

abilităţilorcreativealeelevilorîncadruloreloreducative2. “roluldiriginteluiînprocesulactivităţiieducative”.

merităafimenţionatăoriginalitateaşifuncţionalitateaproiectelorelaboratedednelepanciucz.,ghidiuv.,cherdevarăl.,cernăuţanm.,cimpoieşv.,ciuhriid.,rotarusv.,daltăv.,rusut.,moloşnicn.,darşiatitudineaneserioasăînproiectareaactivităţiloradnelorbanari

Page 77: Plan_09

77

v.,gărgăuna.,pocaznoie.,Harabaram.,IarmencoIu.,selivestrug.,movileanua.secereafimenţionatşifaptulcăcelemaifrecventeîncălcăridedisciplină,culturăşieducaţieaelevilors-audepistatinclaselednelormovileanu,blajin,argint,ciofu,ursu,sahniuc,sandu,banari,curoşu,Iarmenco,zacuţelu,beldiga.adeseaînclaseleunorprofesorinominalizaţimaisusorelededirigenţiefienusedesfăşoa-răsistematic,fiesedesfăşoarăfărăsubiect,fieselimiteazădoarlaproblemeorganizatoriceşievidentcuoprezenţăinadmisibildejoasădinparteaelevilor.

pentruanulurmătorasugeradiriginţilorde laparalelele5-7,paraleleîncaresuntceimaimulţielevicuuncomportamentdeviantşiclaselor10-12,încareseatestăunnumărexageratdeabsenţenemotivate, la proiectareaorelor dedirigenţie să se ţină cont despecificulvîrsteielevilorşideintereselelor,antrenîndu-ilamaximumpeeleviirespectiviîndesfăşurareaactivităţilor.

Inscopulpropagăriiunuimoddeviaţăsănătos,educăriiunuibuncetăţean,preîntâmpinăriicriminalităţiiprintreminori,orientă-riiprofesionaleşieducaţieiecologiceaelevilor, încadrul lunarelorrespectivediriginţii auorganizat cuelevii diverseactivităţi:meserotunde,traininguri–banariv.,groianl.,curean.,orededirigenţie–iarmencoiu.,gorceace.,nedeleac.,rotaruS.,argintl.,întâlniricuspecialiştiîndomeniulrespectiv–Herţav.,banariv.,moloşnicn.,balant.,emisiuniradiofonice-ghidiuv.Iardneleargintl.,curean.,împreunăcuungrupdeelevi,ne-aureprezentatinstituţiaîncadrulsimpozionuluiinternaţional,ediţiaIcutema“copiifrumoşişisănătoşiprin interdisciplinaritateaed.fiziceşi sportului încadrulacţiunilorcompetiţionale, cultural-artistice şi sportiv-turistice” din Ialomiţa,românia.Înurmalucrăriloracestuisimpozion,înbuletinulmetodicşideinformareaufostpublicatearticoleleprofesorilorvolosatîi,argint,babuc,prodan,curoşu,lungu,curea.

claselednelorbalant.,Harabaram.,beldigaa.,Savini.aupar-ticipatlaîntâlniricupersonalitaţinotoriiorganizatedecătreasociaţiadeportaţilor,avîndcaobiectiveducaţiacivicăaelevilor.

ladatade8mailt “gh.asachi”,alăturidealte instituţiiauparticipatîncadrulfestivităţiimunicipaleziuaeuropei,reprezentîndfranţa,activitateorganizatădecătredgetslacareaufostprezentediverseoficialităţi.Iarladatade1iunieîmpreunăcueleviiclaseloraIv-aamparticipatîncadrulsărbătoriiziuaInternaţionalăacopiilor,organizatădemetlanivelrepublican.

Înanuldestudii2007-2008s-aînregistratuncazdeabandonşcolarînclasaaIx-ag–grigorius.deşis-auîntreprinsnenumărateacţiunidereîntoarcereaelevuluirespectivpebăncileşcolii,atîtdinparteainstituţieicîtşiaorganelorderesort,acestlucrunus-areuşit.evidentcăvinaînasemeneasituaţiiopoartădeopotrivăatîtşcoalacîtşifamiliacenu-şiexercităresponsabilităţile.lacapitolulcompor-tamentdeviantşiabsenţenemotivates-auîntreprinsurmătoareleacţiunicorectiveinstituireasfatuluiprofilactic,scrisorideavertizare,diversepenalizărişiconsilierepsihologică.

Page 78: Plan_09

78

Înscopulasigurării şcolarizăriielevilordin familii socialmentevulnerabileînanulcurent24familiiaubeneficiatdeajutorfinanciaracâte500leidinfonduldeprotecţiesocialăapopulaţiei.

peparcursulverii2007,148eleviaubeneficiatdebiletecupreţredusîntabereledeodihnă,,monolit”,“nistru”,vadulluivodăşi“lapopas”,cocieri,dubăsari,dintreei-25gratis.

unfactornegativînproblemelecucareseconfruntăşcoalaesteşifaptulcamulţipărinţisuntplecaţipestehotareîncăutareaunuitraimaibun,eleviirămînîndfiedeuniisinguri,fiecubuniciisaualterude.

Înanuldestudii2007-2008situaţialaacestcapitolafostur-mătoarea::

dintreeiaurămas::cuunpărinte

cumama cutata cubu-

niciifărăambiipărinţi

nr.copiilorrămaşifărăpărinţiînrezultatulplecăriipestehotare

235 119 98 6 18

deciobiectivulprincipalaldiriginteluiestedeaacordaoatenţiesporităcopiilordin familiidezintegrate,a-iproteja,a-iantrena îndiverseactivităţiextradidactice.

tendinţadeafacebine,deacreafrumosul,grijafaţădeceimaitrişticanoi,responsabilitateacivicăsunttrăsăturicecaracterizeazămajoritatealiceenilor.laapelulmembrilorconsiliuluişcolardeaseîncadraînacţiuneadecaritate“delainimălainimă“eleviiaureacţi-onatcupromptitudine.Încadrulacţiuniirespective,demarateînlunadecembrie,s-auacumulatrechiziteşcolare,articolevestimentare,cărţi,jucării,banişiprodusealimentare.debaniiacumulaţi,3507lei,s-auprocuratrechiziteşcolare.

toatedonaţiileaufostpuseladispoziţiagimnaziuluiinternatnr.23,sporindînfelulacestaimaginealt“ghasachi”.

revenindlaactivitateadiriginteluiamenţionacăpentrureali-zareacusuccesaobiectivelorprevăzuteîncurriculum,diriginţiiartrebuisăseînarmezecumaimultăexigenţă,spiritcreativ,săasistelaoreeducativedemonstrative,săvinăcupropuneri, idei,soluţii.Orianumediriginteluiîirevinniştesarcinideosebiteîneducareaşitransformareatînăruluiîntr-opersonalitatecreativăşiliberă.

Înacestscop,pentrunoulandestudiirămânafiprioritareur-mătoareleobiective:

• monitorizareaprocesuluideimplementareacurriculumuluiladirigenţieşianoilortehnologiieducaţionale

• formareacontinuăadiriginţilorprinseminare,oredemon-strative

• acordarea asistenţeimetodice tinerilor specialişti-diriginţideclasă

• studiereaexperienţeiavansateadiriginţilor

Page 79: Plan_09

79

• promovareavalorilornaţionaleşigeneral-umane• proiectareaşidesfăşurareaactivităţilorînparteneriat• atragerea fondurilor externe în dezvoltarea instituţiei şi

modernizareaprocesuluieducativ• colaborareacuong-urile.

Activitatea formativ-educativă, Arte şi Teatrucoordonator:l.panfilov,directoradjunctEducaţie, Arte şi Teatru,graddidactici,masterand,gradactoricesci

pentrucultivareasimţuluifrumosuluiprinconştientizareavalorilorcultural-esteticenaţionaleşiuniversaleşipromovareaacestora înrîndulelevilorprecumşipentrudezvoltareamulticulturalăarmonioasăaelevului–acumulareaculturiigeneraleîninstituţieafostformatcentrulcultural-estetic,carepeparcursulanuluidestudiu2007-2008aavutdreptpunctdereperurmătoareleobiective:- creareaşipromovareavalorilorcultural-esteticeînrîndulelevi-

lor;- susţinerea şi dezvoltarea libertăţii gîndirii şi comunicării prin

automanifestareintelectualăaelevuluiatîtlanivelteoretic,cîtşipractic;

- dezvoltareaculturiicomunicăriişicomportăriiînsocietateprinvalorileesteticeşieticepentrufiecareindividînparte.

- dezvoltareaşisusţinereaabilităţilorcreativeaelevilorprinlansa-reaindividualăaprodusuluifinit–lucrareartistică,manifestareînpublic,presă,massmedia,implimentareaideilorinovativeaelevuluidelanivelteoreticlacelpractic;

- Informatizareaşişcolarizareapracticăaprofesorilorşipărinţilorînstructuraorganizaţionalăaproiectului,familiarizareametodicăcudomeniiledeactivitateaprogramuluipentruareuşieducaţiasistematicăşiprofundăînrîndulelevilor.

- cultivarea tînărului contemporanarmoniosdezvoltat,pregătitspreintegrareadesuccesînsocietateanaţionalăşiîncomuni-tateaeuropeană.pentrurealizareaobiectivelorsusnumite,direcţiaEducaţie Arte

şi Teatruaconstituitcentrulcultural-estetic,carelamomentuldatesteformatdincadredidactice,conducătoridecerc,persoanecon-sultative–artiştişipersonalităţidevazădinr.m,precumşiconsiliulautoadministrativalcc-e,încadrulcăruiaactivează11elevi-clasa10,7–clasa11,5–clasa12,total–23elevi.aceştielevi,larîndulsăusuntnumiţi responsabiliatîtdemonitorizareaactivităţilorex-traşcolare,culturalecesevordesfăşuraîninstituţieîncolectivuldeclasăpecareîlreprezintă,cîtşiînclaselegimnaziale,primare,pecarefiecaremembrualconsiliuluiîlaresubşefie.

Înacelaşiscopînliceuactivează26cercuri,cluburi,studiouricuprofilestetic,socio-umanitar,realşisecţiisportive.

Page 80: Plan_09

80

activitatea educativă estetică, cultural-artistică În semestrul i al anului de studiu curent s-au înregistrat ur-

mătoarelemăsuriextraşcolareeducative,cultural-artistice,moral-spirituale:

1. „Ziua cunoştinţelor” care s-a organizat la 3 septembrie2007, - careul solemn, ce a semnatprimul sunet, începutul unuinouandestudiu,undealuatcuvîntuldirecţialiceului,oaspeţiideonoareetc.;

2. „Ziua buneilor” – concertfestiv,cuunconţinutderecitaldepoezie, interpreteeleveletrupeideteatru”albina”d.moiseişim.mocanu,piesemuzicaleinterpretatedeeleviiansambluluivocal„do-re-mi”,conducătorartisticI.furnică,secvenţăfolclorică„văpof-timlaşezătoare”,interpretatădecătreeleviiclaseicuprofilteatralIII-d,l.panfilov,ansambluldedanspopular„ghiocelul”,conducătorartisticIonfurncă.

s-aurealizatdedicaţiibunicelor,expoziţiagazetelordeperete,oredemonstrativeorganizatedecătrediriginţiideclasă.actualizareaactivităţilorprinlansareadeposterecuimpresiişipăreripeholurileinstituţieiafostefectuatădecătreeleviiclaselorav-bşivI-c,di-rigintăl.argint.

pentruaceastăsărbătoares-afăcutmaiîntîilistaprofesorilorcesuntbunei,careaufostfelicitaţicufelicitări,confecţionatedecătreelevilaoradeartăplastică,alăturideprofesoaraded.blajin.

3. Expoziţie-panoualiceului„gh.asachi”,organizatădecătredgetscătreZiua etniilorîn„aleeaclasicilor”–celemaireuşitelucrăriexpuseîncadrulliceuluidecătreeleviituturorciclurilor–responsabiliconducătoruldecerc„fantezie”a.dubin.

4. „Ziua profesorului” –osărbătoaredeomagieredecătreeleviacelormaidemnideadmiraţieşimulţumiricontinue–cadreledidacticealiceului–profesorii.Organizatori-eleviimembriaicon-siliuluiautoadministrativalcentruluicultural-estetic,participanţiînprogram–trupateatrului-studio„albina”,conducătorart.v.fetescu,ansamblulvocal„do-re-mi”cond.art.I.dermengi,ansambluletno-folcloric„doiniţele”,conducătorart.r.druţă.peparcursul întregiiziles-auorganizatdedicaţiidefelicitareprofesorilor,oferitedecătreeleviiliceului.

5. .„Toamna de aur”afostorganizatăînliceuîncîtevaetape:• expoziţiidedesenealeelevilorcicluluiprimarşigimnazial

–organizatord.blajin• expoziţiaichibaneloracompoziţiilorşiaobiectelorconfecţio-

natedinseminţe,fructeflorişifrunzedetoamnă,organizatedecătreclaselecicluluiprimar;gimnazialşiacicluluiliceal,alături de diriginţii de clasă.monitorizarea concursului afostrealizatădecătrel.panfilovdir.adjunctEducaţie Arte şi teatru.

6. .„Oraşul meu cu umeri dalbi de piatră”–expoziţialucră-rilorcopiilor,confecţionateîngrup–coordonaord.blajin,condaert.alcercului„paletaveselă”.

Page 81: Plan_09

81

7. „Balul bobocilor”-programdedivertismentşiconcurscuparticipareaelevilorparalelelorclaseloraxşiadiriginţilordeclasă-organizatdecătremembriiconsiliuluiautoadministrativalcentru-luiccultural-estetic.pentruacastăsărbătoares-acreatunprogramspecial,încadrulcăruiaauevoluatşieleviiclaseiI-d.prezentatoriiprogramului–eleviiclaseixII-b.

8. „Săptămîna Artelor”ediţiaIII(21-26.11)-autorulproiec-tuluişicoordonatorulprogramului–l.panfilov:

luni–ziuaArtelor plastice

„grafica – αλφα şi οµεγα artelor vizuale”-disputcupictorulgraficiang.vrabie,maestruînarte, laureatalpremiului„m.emi-nescu”,membrualuniuniiartiştilorplasticidinr.m.,autoralstemeişidrapeluluidestat,amun.chişinău,asigleiliceuluiteoretic„gh.asachi;

- lansareaexpoziţieilucrărilorplasticealeelevilor.„dialog vizual cu artistul plastic contemporan”–work-shop

alăturidepictoriţaa.candu,membruuapdinr.moldova,mem-bruasociaţieiInternaţionaleaartiştilorplastici(unIscO),lectorlaamtap;

- atelier de creaţie–lansareaconcursuluideartăplastică„eUazI”.

Organizarator al expoziţiei desenelor elevilor şi coordo-nator–d.blajin,profesorartăplastică(gr.did.I).

marţi– ziua Literaturii

„O carte rară e o comoară”-întîlnirecuscriitorulpentrucopiiclaudiapartole;

- lansareaproiectuluicreaţieiliterareaelevilor„eUazI”.Coordonator –v.ghidiu, învăţător (gr.did. I),conducătorul

cenaclului„lăstăraşii”.

miercuri–ziuaTeatrului şi a Filmului

„teatrul. Între joc şi realitate”-ork-swopalăturidev.fetes-cu.profesorartăteatrală,magistruactorie(cluj-napoca),actriţă.

- „Poţi şi tu să fii actor”-trainingalăturides.verdeşpro-fesorartăteatrală;

- teatrul poetic – mizanscenarea şi prezentarea fabu-lelorluig.topîrceanu(clasav-a,profilteatral).

„cinematografia – miracolul artei contemporane” -disputalăturidev. Jereghi, regizordefilm,maestru înarte,membrualuniuniicineaştilordinr.m.şirusia,conducătorartisticalcompaniei„primartstudio”şiaagenţieiInternaţionaleaactorilordinr.m.şia.barduc,actriţădeteatruşicinema,directoralagenţieiInternaţionaleaactorilordinr.m.

Coordonator -l.panfilov

Page 82: Plan_09

82

Joi–ziuaMuzicii

„crîmpei din universul muzical” - gala concert al elevilortrepteiprimareşigimnaziale;

– „Reperegeneralealeistorieimuzicii”–disput;- lansareaexpoziţieideinstrumentemuzicale.„ansambluri şi stiluri muzicale” -disput;- „feeriimuzicale”–galaconcertalelevilortrepteilicea-

le.Coordonatorii programului–profesoriideeducaţiemuzicală

a.geru(gr.did.II),r.druţă(masterand),I.dermengi(gr.did.I).

Vineri–ziuaDansului

„retrospectiva şi perspectiva coregrafiei internaţionale”-istoriaevoluţieiarteicoregrafice;

- „fantezii coregrafice”-trainingpracticpentrueleviitrepteiprimareşigimnaziale;

„dansul modern – expresia simţurilor tinerei generaţii” -reperedeconstituireacaracteruluidansuluimodern;

- campionat de dans-concursulelevilortrepteiliceale.Coordonatorul programului –nadejdabantiuc,profesordans

sportiv,preşedinteleasociaţieidedansdinmoldova,conducătorar-tisticalcolectivuluidedans„triumf”,nataliabantiuc,profesorritmicăşidans.membrualasociaţieidedansdinmoldova.

„minerva 2007” – brain-ring de totalizare aSĂPTĂMÎNII ARTELORînliceul„gh.asachi”,pentrueleviiclaselorIx-xII.

sîmbătă

„minerva 2007” –brain-ringpentrueleviiclaselorv-vIII(salamare)organizatoriibrain-ringurilor–membriiconsiliuluiautoad-

ministrativalcentruluicultural-estetic.9. Ziua marii Uniri –concertfestiv,dedicatezileinaţionalea

româniei–organizatori–c.nedelea,v.banari,l.argint,l.membriicatedreiIstorie.

10. Azi e zi de sărbătoare, vă poftim la şezătoare – şeză-toaredesfîntulandrei–organizatorl.prisăcaru,conducătorartisticalcenacluluiliterar„cuvîntul”,dirigintăclasaIII-a

11. Vine, vine, iată-l că vine”–expoziţie(amenajareagea-murilorcătresărbătoriledeiartnă-organizatori–diriginţii;şieleviiclaselorv-xII.

12. O, ce veste minunată”–spectacoldecrăciun,careconţineînscenareabetleemului(naştereadomnuluiIisusHristos),lacare,pentrufamiliarizareacopiilorcutradiţiadeasărbătoricrăciunul,aeducacalităţilemoral—spiritualealeacestora,încalitatedespectatoraufostinvitaţieleviiparalelelorclaselorIII-Iv.totîncadrulacestuispectacoleleviiauinterpretatcolindedecrăciun,alăturimoşcră-ciun.regia-n.vartic,l.panfilov,prezentareaspectacolului-trupateatrului-studio“albina”,clasacuprofilteatralIII-d);

Page 83: Plan_09

83

13. „Să trăiţi, să-nfloriţi” – şezătoare folclorică dedicatăsfintelorsărbătorideiarnă,colindedecrăciu,„urături”,„sorcova”„capra”-organizatorO.urîtu,dirigintăcl.x-d

14. „La pomul de Anul Nou”–matineudeanulnou,spectacol–showînregia

v.fetescu,s.verdeş(clasacuprofilteatralI-d);15. „Spărgătorul de nuci”–povestedecrăciun–regias.

verdeş,v.fetescu(clasacuprofilteatralII-f);16. „Vă urăm de sănătate” – concert de gală, felicitarea

profesorilorcuocaziasărbătorilordeiarnă-crăciunulşianulnou,încadrulcăruiaauparticipat:trupadeteatru„albina”,conducătorartisticv.fetescu,ansamblul„do-re-mi”,conducătorartisticI.der-mengi, ansamblul etnofolcloric „doiniţele”, conducător artistic r.druţă,colectivuldeclasăI-a-dirigintă

z.panciuc,colectivuldeclasăIII-d-dirigintăv.ene,colectivuldeclasăvII-d-dirigintă

v.ghidiu,colectivuldeclasăvII-d-dirigintăa.geru,colectivuldeclasăI-d,diriginte

I.dermengi,eleveleclaseivII-c,dirigintăv.ursu,colectivuldeclasăIx-b,dirigintă

a.călugăru,prezentator-a.nagrudnîi,elevăclaseixI-a. Înaceeaşiperioadăafostpregătitungrupdecolindători,dintrecares-auremarcatsolisteles.macari,elevăaclaseiaxI-e,a-mcojocaru,elevădinclasaaIx-bşim.panfilov,elevădinclasaavI-b,careaureuşitsăparticipelaconcursulmunicipal„sătrăiţisă-nfloriţi”(loculI),săseprezintecuunprogramdecolindelaprimăriamun.chişinăuşisăfelicitecuacelaşiprogramcolaboratoriitelecompanieieuro-tv.

cu sprijinulmembrilor cacc-e s-au executat felicitări pentruprofesoriişioaspeţiiliceului.

17. „Carnaval de Anul Nou”–spectacolshow,programdedivertisment,balmascat,încadrulcăruiaauparticipateleviiclaselorv-vIIIladatade27.12.2007,ora11.00şiclaseleIx-xII,laaceeaşidată,ora16.00.Organizatoriaicarnavaluluiaufostmembriiconsi-liuluiautoadministrativalcentruluicultural-estetic.moderatoriipro-gramului,regiaşiscenariul–eleviiclaseixII-b.asigurareacoloaneisonore–eleviulclaseix-fa.cecan

18. „Dor de Eminescu” –spectacolpoetic,prezentatdecătreeleviiclaseicuprofilteatralIv-d,profesorn.vartic,-concursulrecita-luluidepoeziedecătreeleviitrepteiprimare,claseleaII-a-Iv-a.

19. Din dragoste cu dragoste –organizareafelicităriicole-gilorşiprofesorilorprinaşanumit-a„poştavalentin&valentina”,realizatădecătremembriiconsiliuluiautoadministrativalcentruluicultural-estetic.

20. Miss & Mister Asachi–concursdeintelegenţăşifrumuseţe,realizatcueleviiclaselorax-xII-a.clasamentulconcursului:

loculI–clasaxI-a;loculII–clasax-a;loculIII–clasax-e.

Page 84: Plan_09

84

21.Încadrulsărbătorii„Hramul liceului”,cătreaniversareaa144anidelafondarealiceuluiteoretic“gh.asachiîninstituţies-audesfăşuraturmătoareleactivităţiformativ-educativeculturale:

Activităţile desfăşurate în cadrul treptei primare:

Joi, 28 februarie

Paralele claselor I:“de ziua ta, liceul meu”-felicitareilustrată(desena-4),co-

ordonator–S.Sîrbu.Paralelele claselor II:„de ziua ta, liceul meu”-felicitareilustratăîngrup(grafică

+aplicaţiiînformata-3),coordonatorl.cherdevară.Paralelele claselor III:“Clasamea”-proiectdegrup(prezentareaunuiposterinustrat

+text,formaia-2),coordonatore.prisăcaru.Paralelele claselor IV:“liceul meu, izvor de cunoştinţe”–victorină,coordonator

n.Stoica.

Activităţile desfăşurate în cadrul treptei gimnaziale:Joi, 28 februarie

- lansareaexpoziţieipermanentededesenealeelevilor(claselev-vII),cuunuldintresubiectele:1. “vine,vine,primăvara”;2. “pesonajelefabulelorlui“gh.asachi”;3. “liceulmeu-izvordecunoştinţe”.

coordonator-d.blajin.- “Primăvara vine iar cu un mărţişor în dar” -lansareaexpo-

ziţieidemărţişoare(paraleleleclaselev-Ix)-ocompoziţiedinclasă,încareesteexpusobligatoriuunmărţişoroformatcreativşiestetic(coordonatori–diriginţiideclasă)şiaexpoziţieiobiec-telordeartizanat,createdeeleviîncadrulactivităţilorcerculuidemenaj„fantezie,conducătora.dubin.

vineri, 29 februarie

- „asachiana2008”-brainringintelectualcusubiectul“retros-pectivăînperspectivă”-repereistoricealeliceului“gh.asachi”(paraleleclaselorvIII-Ix),coordonatori:l.argint,v.banari,l.groian

- „asachiana2008”-brainringintelectualcusubiectul“viaţaşiactivitatealuigheorgheasachi”(paraleleclaselorv-vII),coor-donatori:-s.sandu,t.balan(limbaromână).Activităţile desfăşurate în cadrul treptei liceale:

sîmbătă, 1 martie

22. Întîlnirea cu absolvenţii–serată,programcultural-artis-tic.Încadrulacesteiserates-auîncadratactiveleviitrepteiliceale,membriiaicacc-e,careînprealabilaucolectat informaţiidespre

Page 85: Plan_09

85

absolvenţiiliceului,apoiaurealizatinterviurialăturideaceştea:12-b-absolvenţii de 1 an, 10-a – absolvenţii de 5 ani, 10-b - absolvenţiiabsolvenţiide1an,10-a–absolvenţiide5ani,10-b-absolvenţiide10ani,10-c-absolvenţiide15ani,10-d-absolvenţiide20ani,10-e-absolvenţiide25ani,10-f-absolvenţiide30ani,11-a-absolvenţiide40ani,11-c-absolvenţiide50ani.eleviiclaseia11-bauelaboraratşiprezentarebloculfrancofon.clasaa12-baurealizatoformareaslaidelorcufotografiialeabsolvanţilorprecumşioscurtărelatareaistoriei liceuluii.evoluareaartisticăaufostasiguratădecătreeleviiclaseicuprofilteatralIII-d,profesorl.panfilov,colectivuldedanspopular«ghiocelul»,conducătorartisticI.furnică,ansam-blulvocal«do-re-mi»,conducătorartisticI.dermengişisolistelorO.bîrcă,elevădinclasaavI-b,a-mcojocaru,elevădinclasaaIx-b,s.macari,elevădinclasaaxI-e.prezentareaserateiafostrealizatădecătreelevelea.nagrudnîi,dinclasaaxI-aşid.moisei,clasaavIII-d.aceastămanifestareaavutunmareimpactprinparticipareaîncalitatedeoaspetedeonoare,absolventalliceuluiaprimaruluigeneralalmun.chişinău,domnuld.chirtoacă,asolistuluiformaţiei«gîndulmîţei»n.ţărnăprecumşiaaltorabsolvenţicareaudevenitpersonalităţiremarcabilealerepubliciimoldova.

23.” Sărut, măicuţă, mîna ta!” – spectacolmuzical-literar,organizatcuprilejulsărbătorii„ziuamamelor”,încadrulcăruiaauevoluateleviiclaseiIII-d,profesorartăteatralăl.panfilov,v.fe-tescu.

24.” Ziua teatrului” –programcultural,organizatcuocaziazileiInternaţionaleateatrului:- „paravanuldintreactorşirol”–masărotundăalăturideactorii

n.vartic,v.fetescu- prezentareaşivizionareaspectacoluluipoeticînbazafabulelor

luit.arghezi„criticadejos”,realizatedecătreclasacuprofilteatralv-g,profesorin.vartic,v.fetescu;

- organizareatrainingurilorpracticedecreareaunuiminispectacol(retoric,poetic,dramatic)prinexersareatehnicilorarteiteatrale–coordonators.verdeş;

- expoziţiacostumuluişiarecuziteiteatrale.pentru valorificareaoperei dramatice şi familiarizarea elevilor

cuartateatralăînaceastăperioadăs-auorganizatexcursiighidatelateatrele„licurici”,„satiricus”,„luceafărul”,faptcareafostposibilprincontribuţiadiriginţilordeclasă.

25. „O patrie, un neam şi o credinţă” –manifestăricultural-artistice,organizatecătreevenimentulistoricdin27mairtie,1918coordonatorulprogramuluil.argint,l.groian,profesorideistorie1. „generaţia unirii” –masă rotundă, întîlnire cu Iuriecoles-

nic;- expoziţiaobiectelordeartizanatşialucrurilormanualepo-

pulare;- expoziţiaposterelorceelucidauevenimenteleistoricedela

începutulsec.xxşiagazetelordeperete,realizatedeelevi(holurileliceului).coordonatorulactivităţilorl.argint.

Page 86: Plan_09

86

2. „Hai să dăm mînă cu mînă!”–concertfestiv,încadrulcăruias-arealizatunrecitaldepoezieşicîntecepatriotice,populare,activităţiinteractive,lacareauparticipateleviiclaselorvIII-xII.realizatoriiprogramului–eleviiclaseiavIII-c,coordonator–l.groian.

26. „Pentru tine, doamne!”-programcucaractereducativmoral-spiritual,desfăşurat cuprilejul sosiriisfintelorsărbătoridepaşti,înperioada14-30aprilie,2008înurmătoareleetape:1. „miracolul şi semnificaţia ouălor de Paşti”-atelierdecreaţie

(14-22aprilie):- decupareaşiornareaouălorcuelementespecificesărbăto-

rilordepaştidinmaterialedehîrtie-eleviitrepteiprimare,alăturideeleviitrepteiliceale;

- vopsireaşiîncondeiereaouălordepaşti,creareacompoziţiilordinelementedecorative-eleviitrepteigimnaziale,alăturideeleviitrepteiliceale(coordonatoriiactivităţilor–a.dubin,t.emciuc,profesorideeducaţietehnologică);

2. „doamne, suferinţa ta!” -programcultural,cucaractermo-ral-spiritual(26aprilie):- recitaldepoezieşicolindedepaşti–eleviiparticipanţila

cercurileşiorelecuprofilmuzical,teatral(coordonatori–I.dermengi,r.druţă,profesorideeducaţiemuzicală);

- lansareaexpoziţieideouăvopsiteşiîncondeiatecătresărbă-toriledepaşti(coordonatora.dubin,conducătoralcerculuidemenaj„fantezie”);

- amenajarea liceuluicuelementedecorativespecificesăr-bătorilordepaşte (ouă, iepuraşi,puişoridinhîrtie,flori,)(coordonatori–diriginţiideclasă);

- acţiunedefelicitareaprofesorilordininstituţiecucompoziţiicreatedeelevi;

- acţiunededonaţieşifelicitareaprofesorilorpensionariînetate,şiaelevilordinfamiliisocial-vulnerabiledininstitu-ţie

3. „un IePuraş de la IePuraşI”–acţiunedecaritate,pentrucasadecopiidinmun.chişinău,cusediulpestr.cuzavodă29/4(30aprilie):- colectarea fondurilor pentru cadourile individuale oferite

copiilordinorfelinat;- programculturalpentrucopiiidelaorfelinat,organizatde

cătreeleviiliceului;- activităţi interactive alături de copiii din incinta orfelina-

tului.acţiuneade caritate a fost realizatăde cătremembrii consi-

liului autoadministrativ al centrului cultural-estetic, cu sprijinultuturordiriginţilorşiaelevilordininstituţie,cares-auinclusactivîndesfăşurareaacesteia.totodată,aceastăacţiunedecaritateafostmonitorizatăîndouăetape(etapapreliminară,încadrulliceuluişi

Page 87: Plan_09

87

finalitateaacesteia–înincintacaseidecopii)decătretelecompaniaeuro-tv. coordonatorul proiectului – l. panfilov, director adjuncteducaţiearteşiteatru.

27. Seara vedetelor & Gala laureaţilor ASACHI TOP ACTIV-concertfestiv,cuparticipareacelormaibunieleviailiceuluiîndo-meniulartistic(participanţişideţinătoriaipremiilorlaconcursurileextraşcolare cultural-artistice liceale,municipale, republicane) şipremiereacelormaibunieleviaianului,conformbaremului”asacHItOpactIvacţiunedemaratăînperioada7-15maiprincompletareadatelor “asacHItOpactIv”de cătredirigintele de clasă, alăturidecolectivuldeclasă,pentrufiecareelev,caremeritătitlulde“celmai bun elev al clasei”, conformbaremului de apreciere unic. Înurmaacestoractivităţi,deţinătoriaidiplomelorpentrucontribuţieladesfăşurareaactivităţilorcultural-educativeşipromovareaimaginiiinstituţiei înmunicipiuşirepublicăprinparticiparelaconcursurişideţinereatitlurilordepremianţiaufostnominalizaţi:trupateatrului-studio„albina”,deţinătoriailoculuiI(sector)şiloculuiIIlaetapafinalăaconcursuluimunicipaldeteatrupentrucopii„trăieşte-ţiclipa”,conducătorartisticvioricefetescu;Ianadobîndă,laureatăaconcur-suluiderecital„valeriucupcea”(premiulmare),coordonatorlilianapanfilov;colectivuluidedansdesalon„triumf”,cond.art.nadejdabantiuc,ansambluldedanssportiv„Hip-hop”,laureaţiaiconcursu-rilor şi campionatelordedansmodernnaţionaleşi internaţionale,participanţişideţinătoriailoculuiIlaconcursulmunicipaldedansdeestradă„constelaţiadansului”(loculI),conducătorartisticnataliabantiuc;trupadedanspopular„ghiocelul”,conducătorartisticIonfurnică,laureaţiaifestivalului„căluşulromânesc”,deţinătoriaipre-miuluimarelafestivalulmunicipal„lafîntînadorului”,organizatdecătrec.g.e.t.s.;ansamblulvocal„do-re-mi”,conducătorartisticIondermengi,participantşideţănătoralloculuiIlaconferinţamunicipală„muncătalentşicutezanţă”;interpreteledemuzicăpopularăana-mariacojocaru,elevăclaseiavIII,laureatăaconcursurilor:„tamaraciobanu”(loculI),„miculprinţ”(loculI),„steauaelatului”(loculI),„Jocuridelfice(medaliedebronz),sandamacari,elevăaclaseixI-a,laureatăaconcursurilor„tamaraciobanu”,ediţiaavII,vIII,Ix,„lafîntînadorului”,„steauadevineri”,Jocuriledelfice”,Kazahstan(meda-liedebronz),„festivalulfolcloricrepublican”,interpreteleOdribîrcă,laureatalconcursului„douăinimigemene”(premiulmare),„shansonefrance”(loculI),„ploaiadestele”(premiulmare);lidiaIsac,laureatăaconcursului„steauaelatului”,„ploaiadestele”(premiulmare,2007);membrilorconsiliuluiautoadministrativalcentruluicultural-estetic,formatdineleviaitrepteiliceale:a.nagrudlîi–preşedinte(cl.xI-a),z.roşca–secretar(cl.xI-c),a.zamfir(xII-a),v.botnaru(cl.xII-b),a.damaschin(xII-b),v.celan(xI-a),v.cibotari(xI-b),a.scrob(x-a),a.zasavitschi,m.Iliev(x-a),r.guţu,m.plugaru(x-c),c.morari(x-d),n.marinov(x-e),a.cecan(x-f).

titlulde„celmaibunelevalanului”auobţinut:c.lupuşor(v-a),a.mirică(v-b),n.nani(v-c),v.munteanu(v-d),a.bojemschi(v-e),

Page 88: Plan_09

88

O.grecu(v-f),m.bzovîi(v-g),a.cheptănaru(vI-a),a.milnicenco(vI-b),a.graur(vI-c),m.gîlcă(vI-d),a-m.mura(vI-e),I.chicu(vI-f),m.babîchin(vI-g),d.gîra(vII-a),t.roman(vII-b),v.bu-suioc(vII-c),m.tîrşu(vII-d),n.ţaga(vII-e),m.gherţescu(vII-f),c.zanoci(vII-g),m.brodovoi(vIII-a),e.voicu(vIII-b),e.bolohan(vIII-c),d.moisei(vIII-d),l.surdiş(vIII-e),a.Harunjen(vIII-f),I.bujor(Ix-a),l.caftanat(Ix-b),O.andronic(Ix-c),l.moldovan(Ix-d),t.grecu(Ix-e),t.sobolev(Ix-f),e.ceban(Ix-g),m.bulat(x-a),I.vasilachi(x-b),a.dvorac(x-c),m.migalatiev(x-d),m.gurbulea(x-e),I.rotaru(x-f),a.lozan(xI-a),d.catereniuc(xI-a),v.cebotari(xI-b),a.bradu(xI-c),d.diacenco(xI-d),e.sclifos(xI-f),v.burlacu(xII-a),a.novoloacă(xII-b),a.şciuchin(xII-c),I.babei(xII-d),c.mîndrescu(xII-e),d.virschi(xII-d).

29 Ziua micilor vedete& Gala laureaţilor ASACHI TOP AC-TIV-concertfestiv,şipremiereacelormaibunieleviaianului,similarceluidescrismaisus,desfăşurat înrîndulelevilortrepteiprimare.titlul”celmaibunelevalanului”înrîndulelevilortrepteiprimareşidiplomedemeritînmînatedecătredirectoruladjunctalcicluluiprimara.cutasevicil-auobţinut: v.şiriţeanu(I-a),m.eşanu(I-a),m.furculiţă(I-b),d.creţu

(I-c),v.derevenco(I-d),calmuş(I-e),c.Haret(I-f),m.mirică(II-a),v.candu(II-b),c.Jalbă(II-c),n.gîrbu(II-d),c.popes-cu(II-e),v.levadovschi(II-f),n.lari(III-a),m.Iacob(III-b),g.trofimov(III-c),a.Jaman(III-d),d.nistor(III-f),a.lazăr(Iv-a),v.goian(Iv-b),d.pşeneac(Iv-c),p.panfil(Iv-d),d.bodron(Iv-e).diplomădemenţiunepentruartistismşipromovareaimaginei

instituţiei înconcursurilemunicipaleşirepublicaneauprimiteleviiclaselor cuprofil teatral I-d, II-f, III-d, Iv-d.coordonatorulpro-gramuluiartistic–,s.verdeş,profesorartăteatrală,a.sahniuc,profesoreducaţiemuzicală,iarîncalitatedeprezentatoriauevoluatd.miosei,g.gorun(cl.vIII-d)şil.moldovanu(Ix-d).

30. cătresfîrşitdeandestudiu,s-auorganizatmatineele Adio, drag Abecedar,pentrueleviişipărinţiiclaseloraI-işiRămas bun, dragă învăţătoare,pentrueleviişipărinţiiclaseloraIv-a.realizatoriiprogramelorşicoordonatori–diriginţiiclaselorprimare.

31. Ultimul sunet-careusolemn,organizatcătresfîrşitdeandestudiu2007-2008,încadrulcăuias-auconsemnatrealizărifrumoaseprinimplicareaactivăadiriginţilorşicolectivelordeclasăaIv-a,Ix-aşiaxII-a,colectivulvocal„do-re-mi”;conucătorartisticI.dermengi,eleviiclaseloraIv-a,coordonatormuzicala.sahniuc.prezentatoriiprogramului–a.zamfir(xII-a)şiI.bujor(Ix-a),cuvîntuldemulţu-mireprofesorilorşidefelicitarepentrucolegiideşcoală,revenindu-ieleveiabsolventea.şciuchin(cl.xII-c).laaceastăsărbătoareafostprezentprimarulgeneralalmunicipiuluichişinău,dorinchirtoacă,carearelatatcumultămîndriefaptulcăesteabsolventalinstituţiei(atrepteigimnaziale).

Page 89: Plan_09

89

activitatea cercurilor, cluburilor, studiourilor

SubegidaCentrului Cultural-Estetic activeazădiverse cer-curi,cluburistudiouri,dupăunprogramformativ-educativamplu,caresatisfacecontinuucerinţeledeinteresşiaptitudinialeelevilor,au drept scop realizarea potenţialului elevilor prin autorealizareautomanifestare, traininguri practice, acumularea cunoştinţelor şideprinderiloralternativesau/şicomplimentareîndiferitedomeniiprecumşisporireacalităţiieducaţiei,prindezvoltareaculturiigeneraleatineriigeneraţii.acesteacuprindgamaceamailargădeactivităţişisuntsubdivizateînsectoareşiprofiluri.actualmenteîninstituţieactivează23cercuri,cluburi,studiouri:• 15 cu profil cultural-artistic: cenaclurile literare “lăstăraşi”,

conducătorv.ghidiuşi“cuvîntul”,conducătore.prisăcaru,an-samblulvocal“do-re-mi”,conducătorI.dermengi,ansambluletnofolcloric“doiniţele”,conducătorr.druţă,ansambluldedanspopular“ghiocelul”,conducătorI.furnicăcolectivuldedansdesalon“triumf”,conducătorn.bantiuc, trupadedansmodern“Hip-Hop”,conducătorn.bantiuc,“foto-artstudio”,conducătorIu.fica,cerculdeartăplastică“paletaveselă”,conducătord.blajin, cercul demenaj şi designer “fantezie”, conducător a.dubin,cercurileetnofolclorice“baştina”,conducătors.ceban,“moştenitorii”,conducătorO.breazu,“Opincuţa”,conducătorv.ene,cercul“bibliofilul”conducătoriv.ceban,s.casian,teatrul-studio„albina”,conducătorv.fetescu;

• 4cuprofilcultural-social:clubul“debate”,conducătorv.banari,“dreptşidrepturi”,conducătorb.volosatîi,“culturăşicivilizaţii”conducătorm.creţu,“Olimp”,conducătora.lozan;

• 1cuprofilbioetic:“eco-pro”conducătors.rotaru;• 2cercuricuprofilreal:cerculmatematic“Kangur”,conducător

l.cherdevarăşi cercul “tînărul informatician”, conducătord.mocanu.În cadrul acestor activităţi sunt încadraţi circa 613 elevi din

instituţie.celemainumeroaseevoluăriîncadrulmanifestărilordininsti-

tuţie,darşimunicipale, le-aureuşitcolectivuluivocal „do-re-mi”,conducătorartisticI.dermengicaremembriicăroraauparticipatşilaconferinţamunicipală„muncă,talent,cutezanţă”,undeaufostplasaţipeloculI,precumşitrupeideteatru„albina”,conducătorartisticv.fetescu,deţinătoriailoculuiI(sector)şiloculuiII(etapafinală)laconcursulmunicipaldeteatrupentrucopii„trăieşte-ţiclipa”.

demenţionatcăuneledintrecelemaifrumoaserezultatelereu-şescelevilorparticipanţiînactivităţilecenacluluiliterar-muzical„lăs-tăraşii”,conducătorartisticv.ghidiuşiacenacluluiliterar„cuvîntul”,conducătorartisticl.prisăcaru,careaurealizatprogrameducativ-instructiv deo calitate foarte înaltă, prin colaboraredeproiect şiparteneriatcubiblioteca„I.creangă”,(lansaredecarte„cumamtrăitîntr-unmăr”,den.slutu-soroceanu,participarelasaloanele

Page 90: Plan_09

90

decarte-2008),muzeulnaţionaldearte(„feericalumeaartelor”),„şezătoaredesfîntulandrei”,realizatăîncadrulmuzeulnaţionaldeetnografie,careau fostelucidate încadrulemisiunilorteleviziuniinaţionale,companeiradiomoldova(emisiunea„Oracopiilor”),tele-companieinIt,elevilorparticipanţiîncerculetnofolcloric„Opincuţa”,conducător v. ene, care au realizat două activităţi de parteneriat„delaoraşlasat”,alăturideliceul„m.viteazu”,comunachircăieşti,raionulcăuşenişi„auzit-amdinbătrîni”,programrealizatîncadrulbiblioteciib.p.Haşdeu,dinmunchişinău,princarepropagăimagi-nealiceului.

trupa de colindători ai instituţiei, coordonator l. panfilov, audevenit laureaţiaiconcursuluimunicipal„sătrăiţisă-nfloriţi”careaususţinutinterviupracticlacompania„eurotv”,laprimăriamun.chişinău.

Încadrulcerculuicuprofilreal(matematică)„Kangur”,condu-cătorl.cherdevară,s-auînregistratdeasemeniactivităţifrumoase,detalielocală,municipală,internaţională:1. Organizareaturnamentelorinstituţionale:

- turnamentuldebrumărel;- turnamentuldecrăciun;- turnamentuldepaşti.

2. participarelaconcursulmunicipal„barajmatematic”(loculII–2elevi,loculIII–2elevi,menţiune–1elev).

3. participarelaorganizareaşidesfăşurareaconcursuluiinterliceal„enigmanumerelor”(loculI–1elev,loculII–2elevi,loculIII–2elevi),menţiune–5elevi).

4. participarelaconcursulinternaţional„Kangourou”.educaţiaecologicăîninstituţieesterealizatăşiprinintermediul

cercului de educaţie bioetică „eco-pro”, conducător s. rotaru. Încadrulcerculuiecologic,s-auderulaturmătoareleactivităţi:1. concursulziarelordeperete,cugenericul“unmodsănătosde

viaţă”(03–07decembrie2007);2. concursulplacatelor,cugenericul“unmodsănătosdeviaţă”(03

–07decembrie2007);3. concursuleseurilorşipoeziilor,cugenericul“unmodsănătosde

viaţă”(03–07decembrie2007);4. victorinăecologică(20februarie2008);5. brain-ring,cugenericul“cunoaştestareamediuluiceteîncon-

joară”(18martie2008)6. oreecologiceînclaseleav-a”g”,av-a”a”,avii-a”a”,avii-a”g”,cu

participareaelevilordelacerculecologic;7. concursulcugenericul“sătrăimîntr-unmediusănătos!”:ziare

deperete,eseuri,poezii(14aprilie2008);8. participarealaconferinţamunicipalăecologică“protecţiamediului

ambiant”(diplomădemenţiune).foarteproductivăafostactivitateaconsiliuluiautoadministra-

tivalcentruluicultural-estetic,careaavutunprogramanualbineplanificat,reieşinddinplanuldeactivitatealdirecţieiEducaţie Arte

Page 91: Plan_09

91

şi Teatru aliceului,moduldeorganizareşiimplementareînpracticăa acestuia se discuta la şedinţele sistematice (în fiecare joi), aleconsiliului,iartoatedeciziile,discutrsurileşedinţeloraufostnotateprinproceseverbale.astfelmembriiconsiliuluiautoadministrativalcentruluicultural-esteticauorganizatlucrulinformativ-organizatoricatîtîncolectivuldeclasăîncareînvăţau,cîtşiîncolectiveledeclasepecareleaveausubşefie,aucontribuitsubstanţialşiauparticipapactivladesfăşurareatuturormăsurilorextraşcolareatîtcultural-ar-tistice,cîtşisociologice,desfăşurateîninstituţie.

notă:rezultativitateaactivităţiicercurilor,cluburilor,studiourilorprecumşiadesfăşurăriiorelorcuprofilesteticşiformativ-educativeextraşcolareafostevaluatăşiapreciatăînurmaasistenţeilaacti-vităţile cercurilor, a verificării înregistrării în catalog, controlurilorfrontale,desfăşuratecătresfîrşitulsemestrelorşidetotalizare,cătresfîrşitulanuluidestudiu,analizeiraportuluideactivitateşipartici-parelaconcursuri,expoziţii,prezentatdecătrefiecareconducătordecerc,club,studiou.

acvtivitatea instructiv-metodică

pentruaoptimizacalitateaactivităţilorîncadrulcercurilor,clubu-rilorşistudiouluis-audesfăşuratsistematicşedinţealeconducătorilordecerc(cîte2lunar),încadrulcăroras-astabilitgraficuldesfăşurăriiactivităţiicercurilor,s-aîntocmitşis-aanalizatplanulcalendaristicindividualpentrufiecarecerc,club,studiou,carecorespundecupro-iectuldeactivitatealdirecţieiformativ-educative,totodatăţinîndu-secontdespecificuldeinstruirepentrufiecarecercînparte,listeleelevilorceactiveazăînfiecarecerc,club,studiou.

totînacestandestudius-aususţinuturmătoareleseminareşişedinţeinstructive-metodice:1. Elaborarea Planului tactic de activitate al Centrului Cultu-

ral-Estetic pentru anul de studiu 2007-2008, reieşind din Proiectul Instituţional de dezvoltare(2006-2010)- analizaproblematizatăstrategiilorşi formelordeeducare

eficienteacadruluielevprincunoaştereavalorilorcultural-esteticenaţionaleşiuniversale;

- delegareaprofesorilorformatorişiamembrilorconsultativiaicc-e

- constituireaconsiliuluiautoadministrativalcc-e(elevi).– şedinţeinsttructiv-metodice(septembrie2007)

2. „Strategii şi tehnici de organizare a activităţilor extraşco-lare în instituţiile preuniversitare de învăţămînt”–seminarinstituţional (octombrie 2007) – moderator l. Panfilov;

3. „Analiza perspectivelor de organizare a activităţii Centru-lui Cultural-Estetic, reieşind din contextul implementării în practică a mecanismelor de educare multiculturală a Comunităţii Europene” – seminar instituţional, la nivel de direcţie Educaţie Arte şi Teatru (noiembrie 2007), moderator –V.fetescu.

Page 92: Plan_09

92

4. „Educaţie ecologică: Probleme şi perspective”, comparti-mentul„Apă pură – suflet curat”,conferinţămunicipală–coor-donatorn.curea,profesorbiologie,l.panfilov,directoradjunct„educaţiearteşiteatru”.

5. Educarea calităţilor moral- spirituale ale elevilor prin cu-noaşterea valorilor etno-folclorice ale neamului nostru: folclorul–identitateanaţionalăafiecăruiom. tradiţii,obiceiuri,datini - formele de organizare şimodalităţi de desfăşurare aacestora. necesitatea cunoaşterii tradiţiilor populare de cătreelevul contemporan şi dezvoltarea calităţilormoral-spiritualea acestuia – seminar instructiv-metodic, desfăşurat în rîndulcadrelordidacticedin liceu-(decembrie,2007)moderatoril.panfilov,n.vartic,I.dermengi.

6. „Noile tehnologii informaţionale – pro şi contra” – workshopcuparticipareaclaselorax-xIIşiaspecialiştilorîndomeniu:- Internet-ul–eleviiclaselorax-xII-aşid;- televiziunea–eleviiclaselorax-xII-bşie;- presa–eleviiclaselorax-xII-cşifÎncalitatedemoderatoriconsultativi,specialiştiîndomeniuau

fostinvitaţia.vartic,regizor,publicistşiz.cerchezrealizatoremi-siune„actualităţi”atelecompanieieurotv.7. Desfăşurarea probelor finale semestriale / anuale de eva-

luare a cunoştinţelor şi aptitudinilor elevilor, acumulate pe parcursul anului de studiu în cadrul orelor cu profil estetic:- stabilireagraficuluideprezentareşidesfăfurareaprobelor

finaleanuale;- metodeşitehnicideapreciereaaptitudinilorartisticeale

elevilor-prezentareapractică–spectacolele(pentrufieca-resubgrup),incadrareaelevilorînactivităţidemonstrativepractice-concerte,expoziţii;

- elaborareatestelordeevaluaresumative-probeteoreticescrise;

- analizaşievaluareareuşiteişcolare,acumulăriicunoştinţelorşiaptitudinilorpracticealeelevilorîncadrulorelordeartavorbirii,bazelemăiestrieiartistice,educaţiemizicală,edu-caţiaplastică,ritmicăşidans.-şedinţăinstructiv-metodică,coordonatorl.panfilov,evoluatori–profesoriiartavorbirii,bazelemăiestrieiartistice,educaţiemuzicală,educaţieplas-tică,ritmicăşidans(decembrie2007,mai2008)

8.Evaluarea cunoştinţelor şi aptitudinilor creativ-artistice ale elevilor acumulate în anul de studiu 2007-2008: - prezentarearaportuluideactivitatepentrusemestrulI,II

alanuluidestudiu2007-2008;- analizacalităţiiactivităţilorcercurilor,astudiourilorşiaore-

lordeprofilesteticînbazaprezentărilorpracticedincadrulmanifestărilorcultural-artisticedesfăşurateîninstituţie;

Page 93: Plan_09

93

- analiza situaţiei şcolare a elevilor la disciplinele profiluluiestetic:evaluareacunoştinţelorşianoteloracumulateşiadinamiciiprogresului/regresuluifiecăruicolectivdeclasătimpdeunsemestru/andestudiu;

- trasareasarcinilorcorectiv-stimulatorii(încazulnereuşiteiprofesionalemaxime);

- analiza proiectelor de lungă şi scurtă durată – şedinţăinstructive-metodică, evoluatori conducătorii de cercuri,cluburi,studiouri,coordonator–l.panfilov(ianuarie2007,mai2008).

Serviciul psihologicpsihologşcolar:lozanala,magistruîn psihologie,înpsihologie,,graddidactici

serviciulpsihologicşcolaresteuncomponent indispensabilalsistemuluiînvăţământuluipublicdestinatsădescătuşezeinteligenţa,creativitatea,iniţiativa,spiritulîntreprinzător,curajulşiresponsabi-litateapersonalăaelevului.

serviciulpsihologicîşidesfăşoarăactivitateaînmaimultedirecţii:psihoprofilaxia,psihodiagnoză,psihocorecţia,psihoconcilierea.

condiţieimanentăadeficienţeiserviciuluipsihologicestecomplimentareapoziţiilorpsihologuluiîntratareaelevuluişisoluţiona-reaproblemelorşcolii,colaborareastrânsăapsihologuluicuprofesorii,părinţii,organeledetutelă,reprezentanţiiorganizaţiilorobşteşti.

dirijareaactivităţiipsihologuluişcolarserealizeazăpedouătra-see:administrativăşiprofesională.peliniaadministrativăpsihologulşcolar îşi racordează activitatea în corespundere cu dispoziţiile şinormativeleînaintatedecătredirectorulşcolii,iarpeceaprofesio-nală- a specialiştilor responsabili de asigurarea ştiinţifico-metodică-a specialiştilor responsabili de asigurarea ştiinţifico-metodicăaspecialiştilorresponsabilideasigurareaştiinţifico-metodicăaserviciului(centrul„armonia”,directorl.savca).

activităţilemetodicerealizatepeparcursulanuluideînvăţământţinde:1. selectareaşiaplicareatestelorşitehnicilorpentrudiagnosticarea

gradului de pregătire a elevilor pentru învăţământul primar,gimnazial; diagnosticarea orientării profesionale a elevilor ci-cluluiliceal;diagnosticareaindividualăşiacţiunideameliorareaclimatuluipsihologicîncolectiveledeelevi.

2. elaborareaprogramelorşiformareagrupurilorpentruactivitateapsiho-dezvoltativăşidesfăşurareaşedinţelorpsihologicepentrudezvoltareapersonalităţiielevilorcumanifestărideconflictcusemenii,agresivitate,dificultăţidecomunicare,timiditate,an-xietateetc.

3. Organizareaconsultaţiilorindividualepentruelevi,părinţi,pro-fesori,dupăprelucrareaşiinterpretarearezultatelorobţinuteînprocesultestării.

4. Organizarea,desfăşurareaactivităţilorpsihologicepentruelevi,părinţi,profesori.

Page 94: Plan_09

94

5. Organizareaşedinţelorcucadreledidacticeînbazadatelorana-lizeirezultatelorobţinuteînprocesultestăriişidiverseîntrunirimetodicecutematicăactuală:Stresul, un prieten preţios; Cum contribuim la adaptarea copiilor de clasele a V-a etc.modalităţiledecolaborarecupărinţiisunt:> organizareaconsultaţiilorindividualepentrupărinţi;> organizareaşedinţelorşiseminarelor.condiţiaimanentădecaredepindereuşitaintervenţiilorpsiholo-

giceîntratareaelevuluişisoluţionareaproblemelorestecolaborareacupărinţii,profesoriişimembriiadministraţieişcolare.

pentruaajutaprofesoriiînrealizareaprocesuluiinstructiv-edu-caţionalamîntreprinsmaimulteacţiunicearasiguraformareaşidezvoltarea elevului creator, capabil să contribuie la soluţionareaproblemelorvieţiicontemporane,şianume:meserotunde,seminare,convorbiriconsultativeindividualeşiîngrupcuelevii,profesoriişipărinţii,elaborareasoluţiilormetodologice,înaintareaunorrepere,recomandări,sugestii,sondajecuelevii.

În domeniul psihoprofilaxiei în aceşti ani de activitate s-au realizatndomeniulpsihoprofilaxieiînaceştianideactivitates-aurealizaturmătoareleacţiuniconcrete.1. Odeosebităatenţies-aacordatcercetăriipsihologiceagradului

depregătirecătreşcoalăacopiilorînmatriculaţiînclasaI.2. realizareainfluenţeipsihologiceasupraprocesuluideadaptare

şcolară.3. desfăşurareaactivităţilorceasigurăcontinuitateapredării(ciclul

primar-gimnazial-liceal).4. stimulareaşidezvoltareadeprinderilordecomunicare.5. familiarizareapărinţilorşiprofesorilorcuparticularităţiledevîrstă

aleelevilor.6. stimulareacreăriiclimatuluipsihologicîncolectiveledeelevişj

colectivuldeprofesori.Optăm pentru participarea psihologului la înscrierea copiilor

înclasaI. activitatea psihoprofîlactică s-a desfăşurat cu profesorii,I.activitatea psihoprofîlactică s-a desfăşurat cu profesorii,activitateapsihoprofîlacticăs-adesfăşuratcuprofesorii,părinţiişielevii. încadrulseminarelor,consiliilormetodiceaufostabordatemaimultesubiecte,cumarfi:1. criza preadolescentină şi personalizarea procesului educaţio-

nal.2. tacticepsihopedagogicecucopiiilenţi(flegmatici,melancolici,cu

ritmredusdeinstruire,caracterizaţideanxietate)-dezbateri.3. Organizareaserviciuluipsihologic în claselenou-formate I,v,

x,înspecialînscopulfacilităriiadaptăriielevilorlanoilecondiţii-masărotundă.

4. acţiunideconciliereşisusţinereacordatecopiilorcudeficienţeatitudinaleşimotivaţionale.

5. stresulşiconsecinţeleluiasupracomportamentuluişireuşiteiprofesorului.

6. dezvoltareacreativităţiilaeleviîntimpullecţiei.7. factoriicefavorizeazănereuşitaşcolarălavârstaşcolarămică.

Page 95: Plan_09

95

8. căiledecolaborareaprofesorilorînvedereaasigurăriicondiţiiloroptimedeeducaţieadecvatăaelevilorînperioadadetreceredinciclulprimarîncelgimnazial.

9. particularităţiintelectualealeelevuluidevârstăşcolarămică.10.dezvoltareasfereiemoţionalelaeleviidevârstăşcolarămică.11.conceptuldetulburăricomportamentaleşimăsuriledeprofila-

xie.12.profesorulreal,elevulreal.13.elevul-partenerdenegocieresausubiectignoratînşcoală.14.rolulprofesorului-psihopedagogînprocesuldeintegrareşcolară

aelevilor.15.aspectealecomunicăriididacticeîncazulcopiilorcudificultăţi

deînvăţare.16.statutulpreadolescenţilorîncadrulfamilieişirelaţiileinterper-

sonalecupărinţii.17.artadeafisănătos.unitateadintredezvoltareafizicăşipsihică

acopilului.18.crizapreadolescentină.problemadezadaptăriişcolareşistilurile

educaţionaleînfamilie.19.educaţiasexualăînfamilie.20.vorbindcutineriidesprefumat.21.problemeledeeducareacopiluluitrecutînlumeaadolescenţei.22.formareamotivaţieiînvăţăriişiatitudiniipozitivefaţădeşcoală

înfamilie.23.tradiţiileintelectuale.

În perioada anului de studii 2007-2008 a fost efectuată o testarenperioadaanuluidestudii2007-2008 a fost efectuată o testare2007-2008a fost efectuată o testareafostefectuatăotestarepsihologicăamplăreferitoarelastareapsiho-emoţionalăaadolescen-ţilor.Scopul acesteitestăriafostidentificareaproblemelorpsihologicecucareseconfruntăadolescentul,stabilireamotiveloracesteipro-blematicişiproiectareamodalităţilordedepăşire.încadrulacesteiinvestigaţiipsihologiceaufostîncadraţi158 de adolescenţi.de adolescenţi.deadolescenţi.

rezultatele acestei investigaţii au relevat următoarele dateconcludente:• 23%dintreadolescenţiiincluşiîncercetareauprezentatsimp-

tomatologiedepresivă(indispoziţie,lipsamotivaţiei,perturbăriale somnului, diminuarea capacităţii de a gândi sau de a seconcentra,sentimentedeinutilitate,etc);

• dintreaceştia,16%auprezentatosimptomatologiedepresivăuşoară,4%-depresiemoderatăşi3%-depresieseveră;

• 77%dintreadolescenţiichestionaţiauprezentatsimptomatologieanxioasă(anxietategeneralizată,fobii,fobiesocială);dateleobţinuteînurmainvestigaţieipsihologiceefectuatecon-

firmăpresupoziţiilereferitoareladificultateaunoradintreadolescenţide a depăşi problemele psihologice specifice acestei perioade devârstă.dindatele investigaţiei rezultăcămotiveleprecarităţiipsihologicealeadolescenţilorsunturmătoarele:• schimbărilemorfologice,fiziologiceşipsihologicecareintervinla

aceastăvârstă.

Page 96: Plan_09

96

• Incapacitateaadolescentuluidealedepăşidesinestătător,şideaici,imagineadesinenegativă,imaginecorporalănegativă,autorespectscăzut,etc.

• relaţiidezarmonioasecupărinţiişilipsacomunicăriiîntreado-lescenţişipărinţi.

• lipsasusţineriipsihologicedinparteapărinţilor.relaţiidificilecusemenii.

• manifestareanecesităţiideasesimţimaturşi independentşiincompatibilitateaacesteinecesităţicuposibilităţileadolescen-tului.diversetraumatismecotidiene.concluziilegenerateprezintă,înacelaşitimp,unmaterialsugestiv

pentruproiectareaactivităţiiînanulurmătordestudii.s-aatestat,deasemenea,faptulcăproblemelepsihologiceidentificatelaadolescenţiinfluenţeazănegativîntreagafuncţionalitateadolescentului,performanţelesaleacademice,stareasănătăţiimintaleşifizice.

depresiaşianxietatealaadolescenţisuntşieleproblemeiden-tificateîncadrulinvestigaţieinoastre,carecondiţioneazăabuzuldesubstanţeşicomportamentuldeviantşicareseimpuncustringenţăînmediulşcolarîngeneral.astfel,rezolvareaproblemelorcecondiţio-neazăprecaritateapsihologicăaadolescenţiloradevenitundezideratprimordialînactivitatealaboratoruluinostrupsihologic.

amrealizatsondajul cuscopuldeadeterminavaloriledomi-nantealeelevilordediferităvârstă.rezultateleaufostgeneralizateînschemeşiaduselacunoştinţaelevilorşiprofesorilor.unmomentfoarteremarcabilevidenţiatînprocesuldesfăşurăriişigeneralizăriirezultatelorsondajuluiestecăcopiiiclaselorprimareşiceidincla-seleav-vIceaustudiatreligiaînclaseleprimareaufostmarcaţideacestfaptşiplaseazăreligiaşicredinţapeprimelelocuriînierarhiavalorică.ceeacenuseobservălaeleviiclaselormaimari.

În activităţi de profilaxie cu elevii am abordat aşa subiecte ca:nactivităţideprofilaxiecueleviiamabordataşasubiecteca:1. soluţionareaconflictelorîntresemeni.întrebări-răspunsuri.2. consecinţeleviolenţeiînsocietate.3. respectareadrepturilorşiobligaţiunilorcopiilor.4. Inteligenţaemoţionalăşiimportanţaeiînviaţata.5. sensulvieţii.6. problemelecrizelordevârstă.7. stresul-unprietenpreţios.8. siguranţaînsine-ceeste,cenueste.9. cumsăîmbunătăţimmemoria.10. putereadeaspune„nu”.11. orientarea.dincicluleducaţieipentrusănătates-auabordataşateme:1. pericolulconsumuluidedrogurişialcoolasupradezvoltării

psihice.2. bolilecutransmiteresexuală.3. combatereacomportamentuluivicios-fumatul.4. InfecţiaHIv/sIda.consecinţelelor.5. relaţiafaţă-băiat.sexualitatearesponsabilă.

Page 97: Plan_09

97

activitateapsihodiagnosticăainclusefectuareainvestigaţiilorpsi-hologicemultilateralecuscopulstudieriiparticularităţilorpsihologice(interese,aptitudini,înclinaţiietc),determinareacauzelortulburăriloremoţionale,comportamentaleşiainsucceselorşcolare.

rezultateleinvestigaţiilorpsihologiceauservitcabazăpentruelaborarea programului dezvoltativ şi psihoconsultativ. copiii curezultateinadecvateobţinutelatestareaufostincluşiîngrupepsi-hocorecţionale,aufostinvitaţiatâtelevii,cîtşipărinţiilaconsultaţiapsihologică.

Încadrulacestormăsuriafăcutposibilvalorificareaparţialăsautotalăapotenţialuluiintelectualsădepăşeascăproblemeleîntâmpinatedeordinpsihologic.amelaboratrecomandăriconcretevizânddez-voltareaeficientăapersonalităţiielevilorladiferiteetapedevârstă.

Incazul copiilor cu probleme mai complexe am îndreptat părinţiicazulcopiilorcuproblememaicomplexeamîndreptatpărinţiişicopiiilacentruldediagnosticăşireabilitare„armonie”.

peparcursulactivităţiiamorganizatşidesfăşuratmultiplegrupedeintervenţiepsihologică:

1. „dezvoltareaproceselorpsihicelaşcolarulmic”2. „stimulareaîncrederiiînforţeleproprii”3. „conflictşicomunicare”4. „cunoaşte-tepetine”5. „dezvoltareamemoriei”6. „diminuareaagresivităţiişianxietăţiilaadolescenţişipreado-

lescenţi”.ceamaimare dificultate pe care o întâmpinăm în realizarea

obiectivelorpsihocorecţionaleafostşiestespaţiullimitatşistudiileşcolarerealizateîndouăschimburi.

activitateadepsihoconsiliereacordatăpărinţilor,elevilor,profe-sorilorcuscopdeajutorpsihologicşirezolvareadiverselorprobleme,constădin:

1. cauzeleinsucceselorşcolare;2. autodeterminareaprofesorală;3. conflicteinterpersonaleelev-elev;4. relaţiipărinte-copil;5. relaţiipărinte-profesor-copil;6. problemededezvoltareşiautoeducareetc.participămlatoateşedinţeleadministrative,consiliileprofesionale

şimetodice,încadrulcăroraparticipămcurecomandări,propuneri,consultaţiişiplanificareaactivităţilorinstructiv-educativeînfuncţiedeparticularităţiledevârstăaleelevilorşidecondiţiileconcretedeinstruireşieducare.

colaborareacuprofesorii,părinţiiesteprincipiulfundamentalînactivitateapsihologuluişcolarşiestecondiţiaindispensabilăpentruintegrareapsihologieiîncâmpuleducativ.

numaipuţinăatenţieacordămşiorientăriişcolareşiprofesio-nale.datfiindfaptulcăpregătireapentruocarierăimplicăalegereastudiilor,programelor,şcolilor,acentrelordepregătire,devineevi-dentcăorientareaprofesionalănupoatefiseparatădeorientarea

Page 98: Plan_09

98

şcolară.Orientareaşcolarăestesubordonatăorientăriiprofesionale.Orientareaşcolarăşiprofesionalăs-aurealizatînbaza:/ examene-/examene-examene-lorpsihologiceindividuale,aplicândprobedeinteligenţăverbalăşinonverbală,probedecunoaştereşcolară,probedepersonalitateetc;convorbirilorindividualecueleviiînscopuldeaaflamaibinemotiva-ţiilesale,planurileprivindviitorulprofesional,graduldematuritate,echilibrulemoţionaletc;convorbirilorcupărinţii,încursulcăroraamcăutatsăsesizămcaracteristicilemediuluifamilial,eventualelelorrepercusiuniasupraadaptăriişcolare:nivelulsocio-cultural,importan-ţaacordatădecătrepărinţistudiilorcopilului,posibilităţileinanciaredeaasigurastudiileetc;rezultatelorşcolareobţinute,observaţiilorasupracomportamentuluirelevatdeprofesor.

antrenândprofesori, părinţi şi elevi-formatori, s-auorganizatdiverseorecusubiecteprofilactice,tematicafiindceamaiactuală.analizândactivitateaprofesionalălanivelmunicipalamparticipatlaseminareorganizatedecentrul„armonie”.înanuldestudii2007-20082007-2008(Ijumătate), s-au realizat întrunirile cu următoarele subiecte:jumătate),s-aurealizatîntrunirilecuurmătoarelesubiecte:

a) „trainingcametodădelucruîngrup”;b) „trainingpsihosocial”;c) „traininglaautoevaluare”.peviitorsperămsăorganizămşisădesfăşurămmaimultesemi-

naremixte,îndeosebi,„meserotunde”cueleviiîmpreunăcupărinţiişiprofesorii,pediversesubiectecumarfi:„elevii-unpartenerdenegociere”;„managementulclasei”;„unviitorpentrufiecare”;„Obli-gaţiunileşidrepturileelevilor”;„sănătateafizicăşipsihică”etc.

unadinproblemelelacareamdorisăatragemmaimultăatenţieeste„proceseledinamicealecolectivelorelevi.problemacolectivelordificiledeelevi”,învedereaacordăriideajutorprofesorilorînrezol-vareaconflictelorşielaborareastrategiilordelucrucuaşacolectivedeelevi.

deasemenea,ne-ampropusîncadrulşedinţelorcupărinţii(uni-versitateapărinţilor)sădezvăluimmailargsubiectelecesereferălalegislaţiilearmonieiintrafamiliare,artaadealăudacopilul,dezvol-tareacreativităţiipărinţilorînprocesulrelaţiilorcopil-părinte,surselenonverbaledeinfluenţă- să invităm mai mulţi specialişti (narcolog,-să invităm mai mulţi specialişti (narcolog,săinvitămmaimulţispecialişti(narcolog,sexolog),surselenevrozelorinfantileşimecanismeledepăşiriiaces-tora.stiluldeînvăţareacopiluluietc.

vomîncercasăincludemtoţicopiiidingrupulderiscîngrupetrainingdedezvoltare,dedepăşireşidiminuareaproblemelorpsi-hologiceîntâmpinatedeei.

participarea noastră în continuare la seminarelemunicipale,conferinţe,stagiietc.vacontribuilasigur,laautodezvoltareapro-fesională.

Îndeosebi, ţinem să menţionăm importanţa supervizării care ardeosebi,ţinemsămenţionămimportanţasupervizăriicarearfaceposibilăreflectareaasupraacţiunilorşiconduiteiprofesionaleapsihologuluişcolar.

Page 99: Plan_09

99

asigurarea activităţii centrului de coordonare şi conciliere a activităţii ştiinţifice a elevilor “Olimp”.(psihologşcolar:lozanala,masterand,graddidacticII);

proiectul„educaţiedecalitate,educaţieprincalitate”sistemulcontemporandeînvăţământseconfruntăcunecesitateaschimbă-rii radicale:orientareaspre formareauneipersonalităţiputernice,creative,autonome.asemeneapersonalităţiarfacefaţăsolicitărilorsocialeimense,manifestateîntoatedomeniile:personal,privat,relaţionaletc.

pe parcursul anului de învăţământ 2007-2008 s-a acordat oatenţieînspecialstudiilorşisondajelordirecţionatepentruacercetadiverseaspecteşiproblemeeleprocesuluiinstructiv-educativ.

peparcursulanuluidestudii2007-2008amrealizaturmătoa-releactivităţii:

Nr.ctr. conţinut activitate formă de realizare

destinaţia

1 cursuldeformaredeformatoriîndomeniul“artadeafacefaţăconflictelor”formatorii:

trainingfor-mativ

auparticipat5grupedeelevidinclasaavii,întotalauparticipat74elevi.

2 studiulrealizatcuscopdeacercetarelaţiileinterpersonaleprofesor-elev.

sondaj eleviiclaselortrepteigimnaziale.

3 lansareaconcursuluideposterecutema:psihologiaşiimportan-ţaeiînviaţaomului.

-Informarea-consultanţă

elevi,diriginţi,

4 realizareasondajuluideopiniepetema:„libertateversusres-ponsabilitate”

-diagnostic eleviclaseloraIxşiax-a,profesori.

5. masărotundăcutema:„cumaratăşcoalacarepromo-veazăstimadesineşidezvoltăresponsabili-tatea?”

-masărotundă

eleviiclaselorliceale,profesori.

6. roluldirigentuluiînconsiliereavocaţionalăaelevilor.„şcoala-familiafactoriidedecizieînpregă-tireacopiluluipentruincluziuneasocială”.

-informare,consultanţă.-masărotundăcuparticipareaelevilorşipărinţilor.

diriginţiiclaselor.aIx-a,

elevii,părinţilorclaseloravi-a.

Page 100: Plan_09

100

Catedra Limba şi Literatura Românăşefcatedră:lidiagrubîigraddidactici

„ Nimic nu se învaţă decît învăţînd” (comenius)

mihaieminescuafirmacăînvăţăturaconstăînmulţimeacelorştiute, cultura înmultilaritatea cunoştinţelor, creşterea (formareapersonalităţii)consistă în influenţapecareoau lucrurile învăţateasupracaracteruluişiîndisciplinareainteligenţei.

limbaşi literaturaesteobiectuldestudiucareprinvalenţeleesteticepromovatecontribuielaformareacontinuăacaracteruluişiladisciplinarea inteligenţei.conformdescoperirilor luiH.gardner,fiecarepersoanăare7 centri de inteligenţă. În frunteaacestor7centriesteplasatăinteligenţalingvistică.

axîndu-nepeaceastăaptitudinedebazăcaredeterminăran-damentulasimilăriicunoştinţelor,angajăriiintelectualeşiexprimăriicoerentealeceloracumulate,cllr,înanuldestudiu2007-2008,şi-aorientatactivitateaspreurmătoareaţintăstrategică:

perfecţionareatehnologiilorformativ-dezvoltativeînasigurareaşioptimizareacompetenţeidescriereşivorbirecorectă(nivelpunc-tuaţional,ortograficşiortoepic).

Idealuleducaţionalpecare-lurmărimvine înconcordanţăcuurmătoareacomponenţăacatedrei:2prof.-graddidacticsuperior;2prof.-graddidacticI;8prof.-graddidacticII.

În vederea optimizării procesului instructiv-educativ la limbaşiliteraturaromânăînperioada01.Ix.07-30.v.08aufostrealizateurmătoareleactivităţi:1. reuniuneainstructiv-metodicăacatedreicusubiectul:„modelul

tridimensionalalvariabilelorlecţiei”(dupăI.cerghit):a.)proiectarealecţieimodernedinperspectivaabordăriisiste-

matice;b.)proiectarealecţieipebazaunuialgoritmprocedural,avîndca

obiectiv-facilitareaactivităţiiprofesoruluiînelaborareaunuiproiectdelecţiedestructurătridimensională.(moderatori:bulatnatalia,grubîilidia)

2. seminarulinstructiv-metodic(xI.2007)cutema„dezvoltareaabilităţilordescriereşivorbirecorectăprinimplementareateh-nologiilorcercetate”:a.) evaluareaîncadrulorelor;b.) monitorizarea activităţii investigaţionale; (moderatori -

beldigaalexandra,gărgăunalexandra,guzunmaria,urîtuOlesea)

3. trainingulşilecţiademonstrativăcusubiectul:„elaborareaunuieseunestructurat”,susţinutăcusuccesdecătreprofesoaraurîtuOlesea,aufacilitatrealizareaobiectivelor:- proiectareaacţiunilorcorectiv-stimulatoareşiimplementarea

strategiiloractiv-participative;

Page 101: Plan_09

101

- eficientizareaformativăacompetenţeideexprimareoralăşiscrisălalecţiiledeliteratură.

4. seminarulinstructiv-metodic(III.2008)cutema:„poezia-unspaţiuesteticdenaturălingvistică”.exercitarealibertăţiiinterpretative:a.)exerciţiuldecoborîreanaliticăîntextulliric;b.)analizastructurii textului literarpeniveluri.(moderatori-

sandusvetlana,grîunatalia,balantamara,savinIoana)5. şedinţădetotalizarecusubiectul:”analizacalitativăaactivităţii

didacticeşieducaţionalelalimbaşiliteraturaromânăînanuldestudiu2007-2008,aavutdreptobiectiv:- totalizareaactivităţiiinstructiv-educativeprinanaliză,pro-

gnoză,corijare.6. stimulareainteresuluipentruliteraturăserealizeazăprindiverse

modalităţi:* excursii la teatru şi cinematograf:

- decembrie:„vrăjitoruldinOz”(cl.v-vI),profesoriigrîun,Savini.

- noiembrie:„Oscrisoarepierdută”deI.l.caragiale(cl.vIII),prof.grubîil.,gărgăunal.

- februarie:„priveghetoarea”(cl.v-vII),profgrîun.,balant.,guzunm.

- aprilie:„luceafărul”(cl.Ix-vIII),profgrîunatalia.- mai:„năpasta”(cl.vIII)prof.grubîil.

* Publicaţii în ziare şi reviste:- făclia:„mentorpestegeneraţii”,elevamigalatievmaricica,

clasaax-a,profesorurîtuOlesea;- făclia:„ceicemaiaprinduşi...”elevulgalupadumitru,clasa

avIII-a,profesorgrubîilidia.- făclia:„Osăptămînăderevelaţie”,elevabătrânuana,clasa

xI-a,profesorfortunăelena;- literatura şi arta: „problema identităţii naţionale - cruce

veşnicdusădebasarabeni”,elevabătrânuana,clasaxI-a,profesorfotunăelena;

- literatura şi arta: „limba noastră cea română...” elevulgalupadumitru,clasavIII-a,profesorgrubîilidia.

- noi:poezia„timpul”,elevulbordeianuI.,clasaaxI-a,pro-fesorurîtuO.

* lansare de carte:- septembrie,2007-uniuneascriitorilor,„cărţipentrucopii”,

cl.avII-a-v-a,prof.sandus.;- ianuarie, 2008 - centru academic Internaţional „m. emi-

nescu–numesfîntdeluceafărpepămînt”,clv-vII,pro-fesorbalant.;

- aprilie,2008- lansaredecarte,biblioteca „licurici”, clasav-vI-a,profesorsavinIoana;

- aprilie,2008–medalionliterar,labiblioteca„Ioncreangă”dedicataniversăriia55-aascriitoruluibasarabeananatolrusu(cl.v,vI,vII)prof.sandus.,savinI.

Page 102: Plan_09

102

6. promovareacreativităţiielevilor,areceptivităţiilavalorilesupre-mealeneamuluis-arealizatprinlansareaconcursuluiintraliceal„O toamnă, două vieţi şi o dragoste...” consacrat celordouăarpegiialemuziciiromâneşti–Ionşidoinaaldea-teodorovici.concursulainclusdouăsecţiuni:poezieşieseu.auparticipat98deelevi.rezultateleconcursuluiaufostanunţatelaspectacolul:Omagiuautumnaldedicatceleide-axv-acomemorăriacupluluiIonşidoinaaldea-teodorovici.programulfestivafostelaboratşi condus de către profesoarele negru lucia şi grîu natalia.aucontribuit laamenajareasăliişiavernisajuluiexpoziţionalprofesoriifotunaelena,beldigaalexandra,guzunmaria,savinioana.

cultivareauniversului atitudinal în baza valorilor spirituale şinaţionale a reuşit prin desfăşurarea şezătorii „la focul stră-moşesc”,clasaax-a,moderatoribulatnatalia,urîtuOleseaşimasa-rotundă„mihaieminescuşitentaţiaorficăacatharsisuluispiritual”,cl.ax-a,moderatoribulatnatalia,urîtuOlesea.

7. Organizareaşidesfăşurareasăptămîniilimbiişiliteraturiiro-mâneadevenitotradiţieînliceul„gh.asachi”.programulac-tivităţilorafostvast,atractiv,oferindu-leşansaelevilordea-şidemonstraşivalorificaplenarcunoştinţeleşicapacităţile.- 10martie: vernisaj expoziţional. concursul desenelor în

bazaunui textpoetic-evaluatori:gărgăunal-dra,sandusvetlana;

- 11martie:conferinţaştiinţifică„muncă,talent,cutezanţă”-moderatorgrubîilidia;

- 12martie: concursul dramatizărilor –moderator:guzunmaria.

- 13martie:concursulrecitaluluipoetic-moderatorbeldigaal-dra;

- 14martie:întîlnirecuscriitorulpostmodernistemiliangalai-cu-păun–moderatorelevalozovanalina,profesorfotunaelena.

8. dezvoltareaunuimediuinternaţional-educativseconcepeprindifuzareaperiodicăabuletinelorinformativ-literarepentrupanoul„culiseliterare”.aufostdifuzatepeparcursulanuluidestudiu2007-2008următoarelebuletineliterare:1. „abimopectore...”responsabilurîtuOlesea2. „Iondruţăşimelodiilenarative”-responsabilsandusvetla-

na;3. „grigorevieru-omcumeritecaşinoi,darmaimulte...”

responsabilnegrulucia;4. Interviulapostulderadio„antenac”,14februarie.„grigore

vieru-poetalneamului”-profesoarănegrulucia.9. clubulOlimpicilor-esteoextensieaarieicurricularelalimbaşi

literaturaromână,careaavutcaobiectivpromovareaşipregă-tireaelevilordotaţipentruparticiparealaconcursurileliterareintra-liceale,municipale,republicane,lansatedecătredgetsşimet.

Page 103: Plan_09

103

Performanţe

I. Olimpiada republicană la limba şi literatura română

nr. numele,prenumeleelevului

clasa graduldiplomei profesor

1. moldovanlăcrimioara Ix-a i grîunatalia2. lozanalina xI-a menţiune fortunaelena

II. Olimpiada municipală la limba şi literatura română

nr. numele,prenumeleelevului

clasa graduldiplomei profesor

1. moldovan.lăcrimioara Ix-a i grîunatalia2. lozanalina xI-a i fortunaelena3. ciorchinăalexandra vii-a i SanduSvetlana4. griţcoelena x-a ii bulatnatalia5. gîrleavictoria xI-a iii fortunăelena6. tabuicădina viii-a iii grubîilidia7. graural. vi-a iii guzunmaria8. coşpormacnicoleta vii-a menţiune grubîilidia9. lăcustăalina vii-a menţiune sandusfetlana10. martinradu vi-a menţiune bulatnatalia11. bzovîimihaela v menţiune bălantamara12. chiricavictoria x-a menţiune bulatnatalia

III. concursul republican ”spre viitor”:

nr. numele,prenumeleelevului

clasa graduldiplomei profesor

1. griţcoelena x-a ii bulatnatalia2. migalatievmaricica x-a menţiune urîtuolesea3. chiricavictoria x-a menţiune bulatnatalia

Iv. concursul municipal „la izvoarele înţelepciunii„

nr. numele,prenumeleelevului

clasa graduldiplomei profesor

1. marinovnatalia x-a menţiune urîtuolesia

v. conferinţa ştiinţifică: „muncă, talent, cutezanţă”

nr. numele,prenumeleelevului

clasa graduldiplomei profesor

1 şciuchinana xII-a i gărgăunal-dra2 griţcoelena x-a ii bulatnatalia2 coşpormacnicoleta Ix-a ii grubîilidia3 urechemaria xI iii fortunaelena

Page 104: Plan_09

104

4 chiricavictoria x-a iii bulatnatalia5 Scrobalina x-a iii bulatnatalia6 marinovnatalia x-a iii urîtuolesia7 sclifoseugen xII menţiune beldigaal.

conformplanuluideactivităţiaufostefectuateevaluăriiniţialeînclaseleav-aşiax-a,evaluărisumativeşifinaleînclaselegimnazialeşitezeînclaseleliceale.

rezultatele şi analiza evaluărilor

nr. numele,prenumeleprofesorului media %calităţii1 fotunăelena 8,28 62,942 beldigaalexandra 8,2 51,293 negrulucia 7,24 32,254 ggrîunatalia 7,9 51,665 balantamara 7,94 71,126 SanduSvetlana 7,58 53,697 guzunmaria 7,67 54,128 Savinioana 7,85 58,259 urîtuolesea 7,82 62,9110 grubîilidia 7,67 59,511 gărgăunalexandra 7,97 58,412 bulatnatalia 8,12 61,23

total

totalurile activităţii pentru anul de studiu 2007-2008CllR

nr. n.p.p nr.declasă

nr.deelevi

media %ca-lităţii

%reuşi-tei

%nere-uşitei

nr.deoreproiectate

nr.deorerealizate

p/e p/e

1 fortunae. 4 131 8,45 72,97 99,49 0,51 40 512 40 5322 gărgăunal. 6 182 8,12 64,91 100 - 60 780 60 7563 balant. 5 131 8,06 79,97 100 - 54 918 54 9064 grubîil. 5 166 8,04 70,19 100 - 50 850 50 8055 guzunm. 3 96 8,02 64,7 100 - 34 578 32 5296 Savini. 4 111 7,95 62,21 100 - 48 816 52 7997 urîtuo. 4 132 7,91 53,72 100 - 40 578 42 5708 SanduS. 5 176 8,12 69,07 100 - 52 884 52 8639 grîun. 5 147 8,39 73,64 95,1 4,1 54 918 54 86210 negrul. 4 134 7,63 45,19 100 - 40 680 40 65211 bekdigaal. 4 117 8,3 51,29 100 - 44 750 44 74012 bulatn. 2 65 8,17 71,24 100 - 20 362 28 366

total 51 1588 8,09 64,92 95,39 4,61 536 8626 548 8380

Page 105: Plan_09

105

În vederea eficientizării procesului instructiv-educativ şi redi-mensionareaţinteistrategicepropunem:• menţinereacuriozităţiiepistemiceaelevuluiprinmotivareaşi

dirijareaprocesuluicontinuudelecturisuplimentare;• axareasprecaracterulutilitarşipracticalconţinuturilorcurricu-

lare;• implementareastrategiilorformativ-interactivedinperspectiva

sistematizăriiconţinuturilorcurriculare.

Catedra Limbă francezăşefcatedră:tatianapetcugraddidacticsuperior

catedradelimbăfrancezăaliceuluiteoretic„gh.asachi”areîncomponenţasa34profesori,printreei2profesori-deţinătoridegraddidacticsuperior-petcut.,chircăl.;

7-graddidacticI-licav.,pşenicinicovv.,Herţa.v.,prodand.,varzaril.,bogdănaşd.,daltă.v.;10-graddidacticII-vasilacher.,Olişanschis.,pocaznoie.,dront.,marinciucn.,vaculovschit.,rusue.,dolgotera.,fedorovt.,tudorn.

activitateacatedreiaredreptobiectivprincipalrealizareacelor4competenţeprevăzutedececrpentrupredarea/învăţarealimbilorstră-ine:comprehensiuneaoralăşiceascrisă,expresiuneaoralăşiscrisă.

pentrurealizareacusuccesaacestorobiective,profesoriiutili-zeazădiversemetodeşiprocedee,cîtşimijloacetehniceadecvate,dînddovadădecompetenţedigitaledeveniteunimperativalcon-temporaneităţii.Înscopulcreşteriimăiestrieipedagogiceşiaprofe-sionalismului,sepracticălecţiipublicebenevolesauobligatorii,încadrulcărorasestudiazămetodadelucruacolegilor(menţionamprofesoriitinericareaususţinutlecţiipublice:s.amoaşei,r.Istrati,O.apostol,m.belousov.)

controlulcalităţiiseasigurăprinevaluareacurentăacompeten-ţelororale(lecţiidecloturăatemeisauaunităţii),princoncursdefonetică(recitaldepoeziesaulecturăexpresivă).evaluareacompe-tenţelorscriseserealizeazăprinreformulare,prinmultiplemijloacedeechivalenţă,decontrarii,prinscrieredecomentarii,decitate,exerciţiicusarcinideschise,lucrulcusarcinireproductiveşicreative,scriereaeseurilorargumentative,aarticolelordepresă,ascrisorilorpersonalesauoficiale.

evaluareasumativăserealizeazăconformplanuluidestudii:tezesemestriale,evaluărifinale,exameneorale.

la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor comunicative şiatitudinalecatedraseconducedeobiectiveleşistrategiiledepre-dare/învăţaretrasatedecurriculumnaţionalelaboratşirevizuitdeministeruleducaţieişitineretuluidinrepublicamoldova.laacestcapitolamreuşitsăperfectămplanulanalitic(proiecteledelungădurată)pentrutoateclasele,racordîndu-lelanoilecerinţeşiobiectivealetimpului.

Page 106: Plan_09

106

specificul catedrei noastre constă în faptul că se lucrează întoatetreicicluri:ciclulprimar,gimnazialşi liceal.cei14profesoricareactiveazăînciclulprimar(dd.f.grosu,n.chiriac,I.cucules-cu,galben,O.apostol,m.lupaşco,v.manea,pereu,r.Jicul,d.prodan,t.vaculovschi,t.fedorov,m.belousov,l.chircă)utilizezăzidezimetodeşitehnicidepredareconformvîrsteiacestorelevi.strategiiledelucrusuntînconcordanţăcucaracteristicadevîrstăpsihopedagogică.

Îngimnaziuactivează18profesori:dd.psenicinicov,dron,tudor,vaculovschi,fedorov,chiriac,prodan,bogdănaş,Herţa,Olişanschi,manea,amoasei,daltă,lica,petcu,marinciuc,dolgoter,rusu.stra-tegiiledepredare/învăţareutilizatelepermitelevilorcontinuareastudiilorlanivelulurmător.

Înciclullicealavem11profesori:patron,vasilache,rotaru(înloculdneiandriuţă),varzari,amoasei,pocaznoi,bogdănaş-7pro-fesoriînclaselegeneraleşi4înclaselebilingve:petcu,Herţa,lica,daltă.

prezenţaînliceuaclaselorbilingveesteunaltspecificalcate-dreinoastre.Înconcordanţăcucolegiinoştridelaştiinţe,realizămîmpreunăunprogramspecific,corespunzătorproiectuluiinternaţionalaufpentruclaselefrancofonebilingve.anumeînacesteclaseexistăcerinţefoartedurefaţădeevaluareatuturorcompetenţelorprevăzutedececr.pentrufinalizareaacestorstudiiafostintrodusăevaluareaceleide-apatracompetenţe:producerea/expresiuneaorală,probăceconstăînrealizareaunuiinterviuînfaţaunuijuriuformatdinpersoanedesemnatedeambasadafranţeiînrepublicamoldova.

Înurmaactivităţiiînfăptuitedemembriicatedreidelimbăfran-cezăşiastrategiilordezvoltate,avemurmătoarelerezultateobţinutelaconcursuriledelimbăfrancezăanulacesta:

clase generale: Sector: locul i-12 ii-10 iii-3

Municipiu: i-2 ii-3 III/m-7 Republican: locul iii-1

clasele bilingve: Municipiu: I - 12 ii-21 iii-14 Republican AUF: i–2 ii-3 iii-4 m-1

Page 107: Plan_09

107

Republican: i-2 Ministerul ii-1 Educaţiei şi iii-- Tineretului m--

Concursmunicipal Republican Republican clase bilingve auf ministerClasa IX loculi-3 i-1 i-- ii-3 ii-- ii-- iii-5 iii-- iii-- m-4 m-1 m--

Clasa X i-3 i-1 i-2 ii-3 ii-- ii-- iii-2 iii-1 iii--

Clasa XI i-3 i-- i-- ii-10 ii-1 ii-- iii-5 iii-1 iii--

Clasa XII i-3 i-- i-- ii-5 ii-2 ii-1 iii-2 iii-2 iii-- m-1

total i-12 i-2 i-2 ii-21 ii-3 ii-1 iii-14 iii-4 iii-- m-4 m-1 m--

Clasegenerale

Sector municipiu Republican

Clasa IX i-6 i-- i-- ii-2 ii-1 ii-- iii-2 iii-- iii--

Clasa X i-4 i-- i-- ii-3 ii-- ii-- iii-1 iii-- iii--

Clasa XI i-1 i-- i-- ii-3 ii-1 ii-- iii-- iii-1 iii-- m-5

Page 108: Plan_09

108

Clasa XII i-1 i-2 i-- ii-2 ii-1 ii-1 iii-- iii-- iii-- m-2

total i-12 i-2 i-- ii-10 ii-3 ii-1 iii-3 iii-1 iii-- m-7

Înconcluzie,putemmenţionacăobiectiveleprincipalealeca-tedreirămînafi:

- deschidereasistemuluieducaţionalşideformareprofesionalăcătresocietate,cătremediulsocial,economicşicultural;

- cooperareacudiferiteinstituţiieuropeneşiorganizaţiinon-guvernamentale;

- continuareaimplementăriiproiectuluiaufalclaselorbilin-gve;

- colaborareaîncontinuarecualianţafrancezădinmoldova,participarealatoateactivităţilepropusedeea;

- dezvoltareaîncontinuarearelaţiilordeparteneriatcuusmşiuniversitateapedagogică„I.creangă”referitorladesfă-şurareapracticiipedagogice.

conformexigenţeitimpului,copilultrebuiesăfiecentrulatenţieinoastre.deaici:

- creşterearespectuluifaţădepersonalitateacopilului;- menţinereainteresuluilaelevifaţădelimbafranceză;- încurajareaparticipăriilaconcursurinaţionaleşiinternaţio-

nale;- participareaactivălaconferinţeleştiinţifice.- trecerealasistemuldepredarepecicluridecalse:primar,

gimnazialşiliceal;- implementareanoilortehnologiieducaţionaleînpredarea

limbiifranceze;- stimularea cadrelor didactice pentru susţinerea gradului

didactic;- participarealaelaborareamanualelorşimaterialelordidactice.Impactulaşteptateste:- elaborareaunorstrategiideîmbinareamijloacelor,meto-

delorşitehnicilor;- adoptareaunormodalităţideutilizareametodelortradiţio-

naleînmanierămodernă;- creştereacalităţiiproiectăriişirealizăriiorelor;- elaborareaunorstructuridemateriale,efectuareatestelor

şievaluărilor;- elaborareatestelorpentruclaselebilingve;- implementareaunornoimetodedepredare;- utilizarealamaximacentruluifrancofon.

Page 109: Plan_09

109

Catedra Limbă şi Literatura rusăşefcatedră:elenagorceacgraddidacticsuperior

catedraprofesorilordelimbarusăaliceului„gh.asachi”areîncomponenţasatreicadredidactice:s.Oprea(vechimedemuncă–50deani),e.gorceac(vechimedemuncă–30deani,graddi-dacticsuperior),I.Iarmenco(vechimedemuncă–21deani,graddidacticII).

profesorii catedreide limbarusăsuntconştienţide faptul,cătrebuie să-l informeze pe elev cumetodade a învăţa, prevenindasimilareapasivăacunoştinţelorşiasigurîndun învăţămîntactiv,carepresupunedezvoltareaoperaţiilordegîndire.

reuşitaangajăriielevuluiînprocesulstudieriilimbiiruserămîneafi în funcţiedemetodaadecvată,claritatea formulăriisarciniişistimulăriiangajăriielevilorînvalorificareapotenţialuluicreativ.Iatădeceînanuldestudii2007-2008fiecareprofesordelimbarusăşi-asporitnivelulcompetenţilorprofesionalestudiindnoilemanualeladis-ciplinăşiîndrumareleaferenteacestora,participândactivlaîntrunirilemetodice laobiect, implementândînpracticaeducaţionalădiferitesuporturididacticelatemeledereferinţă,selectateînscopulatoin-struirii.Înacestcontextsuntderemarcatsubiectele:«Организациягрупповойдеятельностиучащихсянауроке»(s.Oprea),«О�у-О�у-�у-чениевида�� речевой деятельности в ра��ках интегрированноговида��речевойдеятельностивра��кахинтегрированногоурока»(e. gorceac), «�райнстор��инг как дидактическая стратегияe.gorceac),«�райнстор��инг как дидактическая стратегия«�райнстор��ингкакдидактическаястратегиявпреподаваниирусскогоязыка»(I. Iarmenco).I.Iarmenco).).

catedrade limbarusăşi-aorganizatactivitateapebazaunuiplanelaboratşiadoptatlaînceputulanuluişcolar.potrivitacestuiplans-auţinut4şedinţedecatedrăconsemnateînprocese-verbale,careconţinprincipaleletemeşiproblemediscutateîncadrulreuniunilormetodice.astfel,aufostluateîndiscuţiecelemaieficientemetodealeînvăţămîntuluiformativ:lucrulîngrup,problematizarea,dezba-terea, colţurile,algoritmizarea, învăţareaprindescoperire,asaltulde idei, scrierea liberă şi altele. am ajuns la concluzia că acestemetodesuntactuale,deoarececontribuielacreareaunuisistemdeautoorganizare,laactivizareapersonalităţii,învaţăeleviisărezolvediversesarcini,educătoleranţafaţădediferitepunctedevedere,promoveazăcurajul,încredereaînforţeleproprii,capacitateadealucraînechipă,deaîntreţineundialogdemocratic.

Încadrulşedinţelormetodiceaufostluateîndiscuţierecomandă-rileformulatedes.Opreaînraportulsău«Организациягрупповойдеятельности учащихся на уроке. Разновидности технологийгрупповойра�оты».

s-au luat în dezbateri recomandările formulate de e. gor-ceac «О�учение вида�� речевой деятельности в ра��кахинтегрированного урока. Развитие читательской деятельностиучащихсянаинтегрированныхуроках».

Page 110: Plan_09

110

Înacestandestudiiaufostprezentateşianalizatetestelerefe-ritorlaconcursulintraliceallalimbarusă.responsabilădepregătireaelevilorşiorganizareaacestuiconcursafostI.Iarmenco.Încadrulacestuiconcurseleviiaudemonstratperformanţe:

ü tezeccristina–loculIlaconcurs–sector„centru”ü caftanatlidia–menţiunelaconcurs–sector„centru”Oparticipareactivăs-aobservatlaconferinţaştiinţifică„muncă.

talent.cutezanţă.”elevabrodovoimariadinclasaavIII-a„a”s-aplasatpeloculI,prezentîndlucrarea«Улица,накоторойяживу»,profesore.gorceac

Înacestandestudiimembrulcatedreidelimbarusăe.gorceacaactivatîncadrulcomitetelorolimpicedesector,municipalşirepu-blican;afostmembrulcomisieideevaluarealucrărilorelevilorpar-ticipanţilaconferinţa„muncă.talent.cutezanţă.”;membrulcomisieideevaluareşicooptareîncadrulatestăriirepublicaneaprofesorilordelimbarusă.aceastăactivitateafostgeneralizatălacatedră,faptceafavorizatoperfecţionareastiluluipersonaldelucruadoptatdecătrefiecareprofesordelimbarusădinliceu.

profesoriicatedreiaurealizatînacestandestudiişioseriedeactivităţiextraşcolare:întîlniricuscriitorii lasalonuldecarteşi labiblioteca„I.creangă”;excursiilamuzeul„a.puşkin”dinchişinăuşidolna;diverse concursuri, victorine literare, vernisajede cărţi,calendareliterare,gazetedeperete.

membriicatedreisuntconştienţidefaptulcăpentruareuşiînproiectarea,realizareaşievaluareaunuiproceseducaţionallalimbarusăenecesarsăfacădinlecţieosituaţiedeviaţă,săpunăînvaloa-reîntregulpotenţialalcopilului,săorientezediscipolulsănuînveţe„ştiinţa”,cis-ogăsească.

Catedra Istorie şi ştiinţe socio-umaneşefcatedră:argintluciadoctorînistorie

procesul instructiveducaţional lacatedraIstorieşiştiinţeso-cio-umaneesterealizatde7cadredidactice,6profesorititulari,1angajatprincumul.

catedradeIstorieesteorientatăsprecomunicareeficientă,par-teneriat,legăturireciproce,standardeeuropenedecalitate.

Activităţile metodiceorganizatedecătremembriicatedreiur-mărescrealizareaurmătoarelorobiectice:• formareaşidezvoltareaconştiinţeiistorice;• dezvoltareacompetenţelordidactice;• revizuirea scopurilor şi tehnologiilor educaţionale în vederea

alinieriilorlastandardeleeducaţionalemoderne;• elaborarea şi implementarea unor tehnologii educaţionale ce

presupunformareacompetenţelorşiabilităţilorpracticelaelevi.acestea toate avînd scopul stimulării dezvoltării personalităţiicopilului întru formareaunuibuncetăţeanpentruosocietatedemocratică.

Page 111: Plan_09

111

• misiuneaprofesoruluideistorieconstăînacreacondiţiidein-struireconştientăînbazaunorconexiuni logiceîntretrecutşiprezent,deoarece«cine gestionează trecutul, poate stăpîni mai eficient prezentul».totodată,catedrainsistăasuprarealizăriiuneicontinuităţidintre

obiectivelepropusepentruacestanînraportcuceledinaniipre-cedenţi:• monitorizareaprocesuluideimplementareacurriculumuluigim-

nazialşiliceal;• proiectarea şi urmărirea continuă a realizării obiectivelor de

referinţăcurriculare;• eficientizareaprocesuluieducaţionalprinutilizareatehnologiilor

didacticeinovative;• Organizareaprocesuluidedezvoltareacreativităţiielevilor la

lecţiiledeistorieşiînactivităţileextracurriculare;• motivareaelevilorpentruînvăţareşiactivitatedecercetareşti-

inţifică.Procedurile pentru calitateseaplicăîncazultuturoractivităţilor

catedreidupăcumurmează:şedinţelesecţieimetodice,seminare,predareaşiînvăţareadecalitate,evaluarearezultatelorşcolare,cerce-tareaunuidomeniu,atîtdeimportantpentruafirmareaprofesorului,cîtşialiceenilor,relaţiicusocietatea.

Înprocesuldeorganizare şi desfăşurareaunoractivităţi ex-traşcolarelaniveldeliceudecătrereprezentanţiicatedreideIstorie(Hramul chişinăului, 1 decembrie, săptămîna basarabiei, Hramulliceuluietc),precumşiîntimpulinterasisţentelorefectuatepeparcur-sulacestuiandeînvăţămînts-ademonstrattendinţaprofesorilordeistoriedeaaplicaînprocesulinstructiv-educaţionaldiversemetode,procedeeşiactivităţideînvăţareatîttradiţionale,cîtşi interactivefiindrespectatăaşanumitaTriada curriculară:conţinuturi-abilităţi-atitudinivalorice

totodatăfiecareprofesorarestilulsăudepredaregraţieutilizăriimaidesaunormetodeşiprocedeepreferate.

Spreexemplu,prof. GroianL.îireuşescexcelentlecţiileundeelevii lucrează individual în echipe,metodele active /participativefiindîndreptatespreobţinereaunuiprodusca:elaborareadecătreeleviaunortexterezumative,prezentărietc.

Prof. Pîrnau Z.practicămaimulttehniciletradiţionaledepre-dareacursuluideistorie,punîndaccentulînprimulrîndpemetodamemorăriişi reproducerii, fărădecareutilizareametodeloractiv-participativenuaducrezultateeficiente.

Prof. Creţu M.abordeazăunstildepredareempaticînraportcuelevii,utilizîndatîtmetodetradiţionalecîtşitehnologiicuricularemoderne,acordîndprioritatecelorparticipativ/active,punîndaccen-tulnuatîtpecantitate,cîtperandamentulşieficienţaprincaresecaracterizeazăfiecaremetodăînparte.

Prof. Banari V.seorienteazălafelpeoselectareriguroasăatehnologiiloreducaţionale,atrageatenţiemetodelorformativ,prac-

Page 112: Plan_09

112

ticîndutilizareacorectăaînvăţăriiprindescoperire,problematizare,modelare,instruirepragmaticăş.acultivînddiscipolilorsăideprinderideautoinstruireşiautoeducaţiepermanentă.

aceleaşitendinţepotfiobservateşilaceilalţiprofesorideistorie.dintretehnologiilecelemaireuşiteprof.Nedelea C.seevidenţiazămetodacercetăriicaprodusfinalfiindposterul,mocheta,eseuletc.

prof.Argint L. preferăcametodedestudiuceledetipeuristic(crearea unor situaţii problematice) prin intermediul tehnologiiloreducaţionalemoderne,elecontribuind laactivareagîndirii şidez-voltareacreativităţii.acesteafiindimportanteînstudiereaistorieilanivelulreflecţiei,oferindelevilorposibilitateadeaparticipaactivînasimilareaşiaplicareacunoştinţelor.

varietateade tehnici folositede către toţi profesorii catedrei,intercalareametodelor,procedeelorşiaactivităţilordeînvăţareînprocesulinstructiv/educativurmărescofinalitatecomună:formarea unei personalităţi multilateral dezvoltate, pregătite pentru abordarea şi rezolvarea problemelor contemporaneităţii.

dezvoltareatehnologicădinultimeledeceniiprecumşifenomenulglobalizăriiaudeterminatinstituţiişispecialiştidinîntreagalumesăformezecompetenţedecarearenevoieoricecetăţeanpentruaseintegracusuccesînsocietateamodernă.

Înacestsens,înprocesulactivităţiisalecatedradeistorieurmăreş-tevalorificareaşiutilizareaunorastfeldecompetenţenecesareca:• Competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de

comunicaţie;• Competenţe pentru a învăţa să înveţi;• Competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice• Sensibilizare culturală şi exprimare artistică

OprioritateamembrilorcatedreideIstorierămînafimodalităţiledeactivizareapotenţialuluielevilorîntimpulorelordestudiuşiînactivităţileextracurriculare.

Obiectiveletrasatepotfirealizatenumaideprofesori,careseaflăînpermanenţăcăutare,perfecţionareamăiestrieipedagogice.seminareleinstructive/metodice,conferinţeleştiinţifice,stagiuniledeformare,autoinstruirea,constituiecăiledecreştereprofesională.

dinaceastăperspectivăpeparcursulanului2007/2008,membriicatedreiauparticipatînprimulsemestrualanuluişcolar2007-2008,încadrulcatedreideistorieşiştiinţesocio-umaneauparticipatatâtlaactivităţileplanificateînplanulmanagerialalcatedreilaînceputulanuluişcolar,câtşialteactivităţisuplimentare.

dintreacesteactivităţimenţionămcâtevamaiimportante:a) dezbatereamodalităţilormodernedeproiectaredidacticăşi

predareîncadrulşedinţelordecatedră;b) prezentarealiteraturiidespecialitaterecentpublicate;c) apreciereaexemplelordeghidmetodicapăruteînultimiiani

ladisciplinelesocio-umaneş.a.cusprijinulprofesorilorformatoridinliceu,aufostorganizate

sesiunide referate,eseuri istoricealeelevilor cudiferiteocazii şi

Page 113: Plan_09

113

evenimentedinistorie,concursuri,expoziţiedeprodusealeelevilorcuocaziazileietniilor(responsabilbanariv.).

În luna octombrie, sub genericului Întîlnire cu Istoria, şefulcatedreiargintl.areprezentatliceul“gh.asachi”,laîntîlnireacufamilia regalăşi regeleromâniei -mihai I, la recepţiadinpalatulelizabeta(bucureşti).

Înlunadecembrie,membriicatedreiaufostprezenţiladiverseconferinţeştiinţificeca“90 de ani de la proclamarea republicii de-mocratice Moldoveneşti”,desfăşuratăla3decembrie2007decătreasociaţiaIstoricilordinr.moldova.membriicatedreiauparticipatlaactivităţiledeperfecţionarederulatelaniveldemunicipiu.astfel,înperioadavacanţeideiarnăprof.banariveraaparticipatincalitatedeparticipantlacursuldeformarecutrainingulAm dreptul să-mi cunosc drepturileorganizatdeOngAmnesty International Moldova încadrîndu-seulteriorlaconferinţanaţională: Asigurarea drepturilor copiilor prin dezbateri, Chişinău, octombrie,2007.

reprezentanţiicatedreideIstorieaususţinutanumiteprogra-metematicecuocaziaunorevenimente importantepentru istorianaţională.IncolaborarecueleviiclaseloraIx-a,prof.groianl.încolaborarecucatedradel.română,l.rusăşied.fizicăaorganizatşiadesfăşuratuninteresantconcurslatema“1decembrie–sărbă-toarearomânilordepretutindeni”.

Înlunaseptembrie-octombrie,membriicatedreiaucoordonatunconcursdegazetedeperetesubnumele„Oraşulchişinău-ierişiazi”,incadrulcăruiacelemaireuşiterealizăricreatedeeleviaufostpremiate.

Înceeacepriveşteactivitateainstructivăcuelevii,membriica-tedreiauefectuatmulteoredepregătire,pentrudiverseconcursuri,însperanţacărezultatelevorfipemăsură.totodată,înafaraorelortradiţionaledeistorie,înliceulnostruactiveazăcluburişicercuricon-dusedereprezentanţiicatedreinoastre:Drept şi drepturi;Debate;Cultură şi Civilizaţie

În lunadecembrie2007,au fostefectuateoredemonstrativedecătreprofesoriideistorienedeleac.şigroianl.careaufostunschimbdeexperienţăutilpentruîntreagacatedră.asistenţăreciprocă,înacestsens,afostpreconizatăşidesfăşuratăînlunaianuarie2008,laprofesoriideistorie:pîrnăuzinaida(pentruconfirmareagraduluididacticIIşiargintlucia-pentruconferireagraduluididacticII.

Înlunamartie2008,afostorganizatăşidesfăşuratăcusuccesdecătremembriicatedrei(argintl.,groianl.,nedeleac.)laniveldeinstituţie,activitateacultural/artisticăşiştiinţificăSăptămîna Ba-sarabiei,iarînlunamai:concursulZiua Europeiş.a.

profesoriidelacatedradeistorieauparticipatladiverseactivităţiextraşcolare,scopulcăroraconstăînpromovareaimaginiiliceuluilanivelrepublicanşiinternaţional:1.nedeleac.simpozionulInternaţionalCreaticon,chişinău–Iaşi,

aprilie2008.

Page 114: Plan_09

114

nedeleac.:emisiunetv,Ora CopiilorcugenericulO responsa-bilitate a copiilor – cunoaşterea istoriei,aprilie2008.

2.argintl.comunicareînplen:Polonezii în Basarabia şi rolul lor în politica ţaristă din sec. al XIX-lea//încadrulconferinţeiştiinţificeinternaţionale anualea tinerilor cercetătoriEdificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextual integrării europene,28martie2008,chişinău,InstitutuldeIstorie,statşidreptala.ş.m.argintl.participare:simpozionulInternaţional“COPII FRUMOŞI

ŞI SĂNĂTOŞI PRIN INTERDISCIPLINARITATEA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN CADRUL ACŢIUNILOR COMPETIŢIONALE; CULTURAL-ARTISTICE ŞI SPORTIV-TURISTICE ORGANIZATE/ DESFĂŞURATE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREPRIMAR; PRIMAR; SPECIAL; GIMNAZIAL; LICEAL ŞI VOCAŢIONAL”Ialomiţa,mai2008.

argintl.publicaţie:Reflecţii istoriografice asupra particularităţilor sistemului administrativ rus şi moldovenesc la începutul secolului al XIX-lea, mai2008.//

revistatYrageţIa.Participări la olimpiade:locul III (municipal): Odochiciuc Ana, cl. X – prof. Nedelea C.locul III (municipal): Covblic Gabriela, cl. X – prof. Nedelea C.locul III (municipal): Virski Daniela, cl. XII – prof. Nedelea C.locul II (municipal): Bobei Iuliana, cl. XII – prof. Nedelea C.Încontinuare, cadreledidactice ladisciplina Istorie,pledează

pentruîmbunătăţireaeficacităţiirandamentuluişcolar,cointeresăriielevilor,stimulareaambiţieipentruparticipăriladiverseconcursuri,seminareşiolimpiadeladisciplinadată.

Catedra Matematicăşefcatedră:moloşnicnatalia,graddidactici

„Minunea marilor izbînde şi a fru-moaselor realizări nu se face decît

prin noi înşine”/l.blaga/

Înanuldestudiu2007-2008catedramatematicăşi-aorientatactivitateaspreasigurareauneifuncţionalităţioptimeaprocesuluiinstructiv-educativ,reieşinddinobiectivelepreconizate,specificateînproiectuldeactivitatealcatedrei.

lacatedradematematicăaliceului„gh.asachi”activeazăînprezent10profesori: suceveanum-gr.didacticsuperior; moloşnicn,smîntînăa,stratanm,buceaţchil,–gr.didacticI; rusua,furnicăI,popovicie,I.

activitateacatedreidinacestanafostdirecţionata spre:direcţionataspre:Dezvoltarea curriculară ;

Page 115: Plan_09

115

Formarea profesională ;Relaţii de parteneriat şi colaborare ;Activitatea ştiinţifică, de cercetare şi experimentare;Activitatea extracurriculară.

Obiective de activitate:

- Implementarea curriculumului în activitatea profesională tinînd cont de descongestionarea lui prin prisma noilor tehnologii şi me-todologii axate pe cultura învăţării şi pe interdisciplinaritate ;

- Conturarea unei viziuni proprii în abordarea conţinuturilor curri-culare;

- Dezvoltarea continuă a cadrului didactic adaptată la schimbările socio-culturale şi la reforma învăţământului ce ar direcţiona spre îmbunătăţirea calităţii demersului instructiv - educativ la orele de matematică;

- Acumularea de noi viziuni în predarea matematicii prin interme-diul schimbului de experienţă;;

- Studierea şi elaborarea materialelor didactice.şedinţeledecatedră,măsurileextracurriculare,activităţilecuun

caracterpracticcognitivşicelerelaţionatelaschimbuldeexperienţărealizatepeparcursulanuluiaufostdirecţionatespreîmbunătăţireaactivităţiicadrelordidacticeşicreşteriicontinueaprofesionalismuluiacestora. astfel,în cadrul activităţii catedrei privinddezvoltarea curricularăaufostrealizateunşirdeşedinţeinstructiv-metodice,acesteavizîndurmătoareleaspecte:1. Operaţionalizarea planului complex de activitate al cate-

drei. Repartizarea sarcinilor. 2. Metodologia elaborării şi implementării proiectelor de

lungă şi scurtă durată prin prisma noului curriculum la matematică. În acest context, lucrulmembrilor catedrei a început cu ela-

borareaplanificărilorsemestrialeşianualelafiecareniveldeclasăţinîndu-secontdeprofilulclasei(real,umanist),deorientareaclasei(obişnuită,bilingvă)şidecurriculumul intratrecent învigoare ladisciplinamatematica.

afostîntocmitplanuldelucrucu4oresăptămînal(claseobiş-nuiteşibilingve)pentruciclulgimnazialşi3ore-profilumanist,5ore-profilrealşiprofilrealbilingvpentruclaselex-xII.3. Analiza unor tematici din cadrul „geometriei spaţiale” în

clasele absolvente din ciclul gimnazial şi liceal. Încadrulformării profesionaleprofesoriidelacatedrăceacti-

veazăînclasebilingveauparticipatpeparcursulanuluila2seminareorganizateîncadrulaufcuurmătoareletematici:

- ImplimentareaIn-dezing;- „elipsa”-modalităţideabordareasubiectului;rezolvarea

unorproblemedegeometriecuajutorulvectorilor;Organi-zareauneilecţiiutilizîndpowerpoint;

- rezolvareaproblemelordeminimşidemaxim.

Page 116: Plan_09

116

trebuiesămenţionămcăparticiparea laseminareeste întot-deauna activă, fiecare dintre profesorii selivestru gabriela, carefiindconsilierlamatematicăîncadrulaufseocupădeorganizareaseminarelor,moloşnicnatalia, smîntînăaliona fiindmoderatori încadrulatelierelororganizatelafiecareseminar.

profesoriidelacatedrăauparticipatlaseminareorganizatededgeşts: selivestrug. –liceul „d.alighieri”-asistarea la lecţii în clasa a

xII-a,ax-a molosnic n. -liceul « n.Iorga »molosnicn.-liceul«n.Iorga»

aspectulrelaţii de parteneriat şi colaborare estevizatdeinterasistenţelela oreatîtîncadrulliceuluicîtşilanivelderepublică(înclasebilingve),deelaborareaşideadministrareaaceloraşitestesumativelaunoarecareniveldeclasă,ceeaceimplicăocolaborareprealabilăatuturormembrilorcatedrei.estedejaotradiţiecolabo-rareacatedreidematematicădinliceucuspecialiştiiîndomeniudelautm,prinorganizareaunormeserotundelasfîrşitdeanînscopulorientăriiprofesionaleaelevilorclaselorrealex-xII,evenimentor-ganizatşianulacestaînlunamaideprofesoarastratanm.

Înceeacepriveşteactivitatea ştiinţifică, de cercetare şi ex-perimentare, aceastaarelabazăcaobiectivprincipalîmbunătăţireacalităţiidemersuluieducaţionalprinintermediulmaterialeloroferitecopiilorîncadrulorelor,creareaunormaterialedidactice(fişe,teste,manuale)captivante,accesibile,care,atîtdinpunctdevedereşti-inţific,metodic,practic-aplicativ,didacticşicreativ,să-icaptivezeînîntregimepecopii,determinîndu-ispreoactivitatededescoperire,astfelplasîndu-iînroldesubiecţiaiprocesuluiinstructiv-educativ.Înacestscopprofesoriisuceveanum,avraml,selivestrugaulucratlaelaborareamanualuluipentruclaseleavIII-a.Înaceeaşiordinedeideilaprimaşedinţădecatedrăaufostanalizateminuţioscurri-culumulpentruciclulgimnazialşimanualeleapărute(cl.vII,ghidulprofesoruluişi caietulelevului ).dar , înafarădemanualfiecaremembrualcatedreiîşiorganizeazălucrulselectîndexerciţiiconformobiectivelorşiconţinuturilordeînvăţare,folosinddiversemijloaceşiizvoare,acumulatepeparcursulanilor.profesoriiantrenaţiînlucrulcuclaselebilingve:smîntînăa.,moloşnicn,selivestrugutilizeazăcasuporturipedagogiceînprocesulinstructiv–educativşiunelemanu-alefranceze,fişedecurs,elaborateînl.francezădefiecareprofesorînparte,reieşinddinnivelulclaseiîncareactivează,muncă,carenecesitătimp,multprofesionalism,dăruiredesine,competenţă.

peparcursulanului,încadrulactivităţii extracurriculare,aufostdesfăşurateuneleactivităţiextraşcolare:concursul„cangouroul-2008”cuparticipareaelevilorclaselorII-xII,desfăşuratla28-III-2008,olimpiada intraliceală lamatematică(9-xII-2007).elevii ceaudemonstratperformanţedeosebiteauparticipat laolimpiadeledesectorsimunicipală.numărulmaredeeleviparticipanţilaetapalocalaaolimpiadeisedatoreazăcreşteriiinteresuluifaţădediscipli-nelerealecaresînttotmaidessolicitateîncotidiancanecesităţialesocietăţiişicareoferăoportunităţimaivastedeperspectivă.

Page 117: Plan_09

117

unaccentimportantînactivitateaprofesorilorceauoreînclaselev,xestepuspecontinuitateatreceriiciclul:primar-gimnazial-liceal.Înaceastăordinedeideiînlunaseptembrie

afostdesfăşuratăevaluareainiţialăînclaseleV,profesori-Seli-vestruG,SmîntînăA,mediageneralăfiindde7,28,procentulcalităţii–45,3,iarcelalnereuşitei-2,07.

Inacelaşi context în lunilemartie,aprilieau fostadministratetestesumativeînclaseleIx,xII: martie – pretestare în clasele a IX-a; aprilie pre-bac 2007 în clasele XII, profil real; aprilie pre-bac 2007 în clasele XII, profil umanist;

lafinele lunilornoiembrieşiaprilieşedinţelecatedreiau fostdedicateabordăriiunorproblemeraportatelaevaluareasumativăaelevilorşiselectareamaterialelorpentrutezelesemestrialeîncla-selex,xI,xII(profilrealsiumanist).selectareasubiectelorafostfăcutăînbazalucrărilorprezentatedemembriicatedreiceactiveazăînclaselerespective,camaiapoiînlunadecembrie,dupăsusţinereatezelorsăfieanalizaterezultateleobţinute.

În activităţile desfăşurate în cadrul săptămînaluluimatematicdesfăşuratînperioada11-15februarie2008aufostantrenaţieleviatîtdinclaselegimnazialecîtşidinceleliceale.programuldeactivitatedincadrulsăptămînaluluiavizaturmătoareleaspecte:1. concursulziarelordeperetepentruclaselev-xIIcutematica:

“matematicaestereginatuturorştiinţelor”;2. concursul pentru ceamai ingenioasăproblemă (împreună cu

soluţiaacesteia)pentrueleviiclaselorv-xII;3. concursulpentrucelmaireuşitscenariulatema:“matematica

te-nvaţăcumsătedescurciînviaţă”;4. concursul-victorină“matematicienii-ingenioşi”întreeleviicla-

selorax-a,profilreal,profesorsuceveanum;5. tvcmatematiccuparticipareaelevilorclaseiaIx-ad,profesor

Stratanm.6. secvenţădinistoriamatematicii“viaţaluipitagora”,realizată

deeleviiclaseixII-d,profesorstratanm.trebuiemenţionat faptul că catedra dematematică este în

permanentăactivitatedecercetare,descoperire,elaboraredenoimaterialedidactice,metodeşitehniciavansatedelucruraportatelacerinţelesocietăţii.

Catedra Fizicăşefcatedră:rusutamara,graddidacticsuperior

schimbărileproduseînultimiianiînmoduldeorganizareapro-gramelordestudii,adezvoltăriiînvăţământuluilicealşigimnazial,impunabordareapertinentăaconceptelorprivindstareaactualăşiperspectiveleînvăţământuluigimnazialsiliceal,desfăşuratîncadrul

Page 118: Plan_09

118

liceuluiteoreticgheorgheasachi.laelaboareaplanuluideactivitates-aţinutcontdeplanulde

perspectivăelaboratdecatedrăpentru2005-2010,obiectiveleulterioare vor presupune recuperea restanţelor şi vor contribui ladezvoltareaarmonioasăaliceuluiprinstabilireadeobiectiveclaresistrategiicoerente.

Obiectivele catedrei:

• dezvoltareacapacităţilordecunoaştereşiînţelegereaconceptelor,legilorşiteoriilorştiinţificefundamentale;

• perfecţionareametodologiilordeinstruire;• Implementarea instruirii diferenţiate în funcţiede capacităţile

individuale,graduldepregătireşiintereseleelevilor;• formareacapacităţilordeinvestigareexperimentală;• Orientareaspreformareacompetenţelor.

direcţiile prioritare de activitate ale catedrei:

• Implementareacurriculumuluinouliceal;• Implementareatehnologiilornoidepredare–învăţare–evalu-

are;• sistematizareaşiaplicareaînpracticăacunoştinţelorteoretice

aleelevilor;• realizareaproiectuluidedezvoltareacatedrei.

membrii catedrei:

1. ceban anisia- graddidacticii–laborant2. Cebandumitru-graddidactici3. dubinmarc-graddidacticii4. rusu tamara – şef–catedră,graddidacticsuperior5. SecrieruVasile-graddidacticsuperior6. ungureanu gheorghe – graddidactici

catedradefizică,esteosubdiviziuneainstituţieiîncarecom-ponentaeducaţionalăestepreponderentă.

În acest context, misiunea catedrei de fizică se poate sintetiza astfel: o asigurareaformăriicontinueaprofesorilordefizică;o promovarea,aplicareaşiînsuşireatehnicilormoderneutilizate

înactivitateadeprofesor;o menţinereaşicreştereaprestigiuluididacticşiculturalalliceu-

lui;dinanalizarezultatelorimplementăriiplanuluimanagerial2005

-2010,rezultăcăpentrurealizareaunuimediuadecvateducaţional,deimplementareastrategiilordidacticedecalitate,estenecesarădezvoltareaunorcaracteristici instituţionale generale:a. adaptabilitate

1. preluareaşiimplementareacreativăaachiziţiilorpozitivedinştiinţelesocio-psiho-pedagogicefundamentale,dindomeniulpsihologieişipedagogiei;

Page 119: Plan_09

119

2. armonizarea obiectivelor şi strategiilor catedrei, dar şi amentalităţilorşiatitudinilorcucerinţeleşirigorileeuropeneprivindformareaşidezvoltareacapacitatilorevilor,aformăriicontinueaacestora;

b. promovarea calităţiilatoatenivelurilestructuraleşifuncţionalealecatedrei;

c. flexibilitateatuturormembrilorcatedreiînvedereadepăşiriidiverselorobstacoledincalearealizăriiprogramelorindividualeşiinstituţionale;

d. spirit de cooperare şi capacitate de comunicareintra-şiinterinstituţională,locală,naţionalăşiinternaţională-caşicon-diţiiesenţialealeprogresuluiinstituţiei;

e. creativitateîngăsireadesoluţiişialternativelaconstrângerileinerente,denaturădiversăînfaţadezvoltăriişiafirmăriicatedreiînmodspecial;

Priorităţi strategice

planulcatedrei,stabileştecadirecţii strategice majore:1. continuarea reformei curriculare şi educaţionale:

- revizuiresistematicăşireformăcurricularăînvedereaasi-gurăriielevilorunuicadruviabilpentruvalorificareacâtmaideplinăapotenţialuluiintelectual;

- construcţiainterdisciplinarăacurriculumuluiînvedereain-tegrăriiprogramelordisciplinelorfundamentaleînpracticapedagogicădespecialitate;

- dezvoltareaunuimediuinformaţionalşideînvăţare.2. reforma activităţii de cercetare metodologică si didacti-

că:- redefinirea obiectivelor şi strategiilor actualelor structuri

instituţionaledepromovareşiorganizareacercetăriimeto-dologicesididactice;

- promovareaşisusţinereaconcretă,eficientăaprogramelorinterdisciplinaredecercetarecapabilesăconducălaameli-orareainstruirii;

- creareadenoiactivităţi,caresăpunăînvaloarepotenţialulumanşitehnologicalcatedrei;

domeniile de aplicare

I. domeniul: educaţia psihopedagogică fundamentală a elevilorIn rezultatul asistărilor reciproce s-au constataturmatoarele:

profesoriidefzicautilizeazăîntimpulorelordiversemetodeşitehnicipentru implementarea obiectivelor curricumului naţional. cunosccerintelelecţieimoderne.

sepuneaccentpeorganizareainstruiriireciproceîntreelevilalectiileprofesorilorungureanug,dubinm.utilizeazalucruldiferenţiatcueleviiprofesoriiceband,secrieruv.

membriicatedreiutilizeazămetodeformativecaînvăţareaprin

Page 120: Plan_09

120

descoperire, învăţarea reciprocă, prin proiecte, problematizareaalgoritmizarea.

evocarea la lecţiile de fizică, lamajoritatea profesorilor esteînsoţitădejocurididactice,asaltuldeidei.

realizareaobiectiveloresterealizatălafiecareprofesorînparteprinminiprelegere,lecturaghidată.

Implicareaelevilor înactivităţipracticepepercursulorelordefizica.

exemple de activităţi:

• Implementareaînvăţăriicentratepeelev,repetareaobiectivelorlecţieiceducelaomaibunaînsuşireamateriei.

• elaborareaşischimbuldetestedeevaluareîntreprofesoriica-tedreipenivele.

• elaboareaproiectelorcalendaristiceşiprogramelorpentruoreleopţionaleşianalizalor.

• Implementareaactivităţilordeexperimentareacreativităţiidi-dactice,caexemlu,metodatptop.

• Organizareadeconferinţestiinţificecutema:„existenţamate-rieiînformădecîmpuri”,„balistica”încadruldecadeilafizicăpetrecutedecătreprofesoriiungureanugşiceband.

• experienţedistractiveclasaavII-a,dubinm.• Identificareaelevilorcuaptitudiniînalteşilucrulcuei.participarea

lorlaolimpiadeleliceale,desector,municipalesirepublicane.• analizalacatedraacauzeloreşeculuişcolarsiînlaturarealui.

II. domeniul: pregătire şi formare continuă a cadrelor didactice

1. dezvoltarea, diversificarea şi susţinerea tuturor formelor depregătireacadrelordidacticeaucontribuit ladezvoltareaşiimplementarea noilor tehnologii în predarea fizicii. profesoriicatedreiaubeneficiatdeurmătoareleformări:

2. cursurideperfecţionareînbazaprogramuluiael.3. managmentulpersonaluluiorganizatdeaxa.4. seminarInternationalorganizatdeauf,bolgaria,sofia.5. seminarInternationalorganizatdeauf,cIepe,sevres,paris.

6. cursurideperfecţionarelaInsitutuldecercetari.7. seminarerepublicanecutema:„Interdisciplinaritatea”la

careauparticipatcatedrelefizicăchimiesibiologie.8. perfectionarealingvisticăşiparticiparealasusţinereaexa-

menelordelfb2.

exemple de activităţi:• Implementareaîncadrulorelordefizicăaprogramuluiael.• distribuireamaterialelorelaboratedecătremembriicatedreipe

parcursuldesfasurăriiseminarelor.• Implementareanoilortehnicideevaluareformativă,depredare.

Page 121: Plan_09

121

• diferenţierea activităţiimembrilor catedrei în dependenţă decomplecteledeclasa.

III. domeniul: organizarea şi desfăşurarea activităţilor didacticecatedradefizica,conştientădemisiuneaşi responsabilităţile

care îi revin încalitatedeformatorde tineri competenţi, suntemconstienţide faptulcănumaioschimbaredecurriculum,plandeînvăţămînt,urmatădemăsuriorganizatoricedidacticeşipedagogiceadecvatevorconducelarezultatelescontateînacestcontextcatedraaefectuaturmatoareleactivitati:

• Introducereaîncontinuaredemetodemoderne,diversificareînpredare-învăţare,cucreştereaponderiiresponsabilităţiielevilorînpropriaformare,ceeacepresupuneşioreducereatimpuluiacordatactivităţilordidacticeteoreticeînfavoareacelorpracticeformative.

• Implementarea la lecţia defizică ametodelor ce vizeazăeducareacreativităţii,ametodelordeexplorareşidesco-perire,ametodelordeînvăţareprinacţiunerealătptOp.

• perfecţionareasistemeloractualedeevaluareaelevilorşiaactivităţilordidactice.tezelesemestrialeaufostelaborateînconformitatecuexigenţeleînaintateşianumes-aţinutcontdeformulareclară,cunivelmediudedificultateşibaremdeevaluare.

• s-acontinuatdezvoltareaşimodernizareaîncontinuareabazelordidacticeexistentedeoareceunelematerialesîntînvechite,practicnefunctionale.s-auelaboratşiefectuat8lucraripracicelaclaselea10,11şia12.unelelucrăripracticeaufostefectuateînlaboratoruldefizicăaluniver-sităţiidestat.

• cooperareacutineriispecialiştiprofesoridefizicădinfranţa,prezentareapentrueia6oredefizicădemonstrative.

• desfăşurareaorelorpublicedefizicăpentrumembriicatedreişiadministraţialiceului.

Iv. domeniul: resurse şi tehnologii informaţionale considerîndcăasigurareaderesurseşitehnologii informaţio-

naleestefundamentalăpentrupromovareaexcelenţeiîneducaţie,cercetareştiinţificăşipracticăpedagogică,catedraabeneficiatanulacestadeuncalculatorunitlaInternet.s-alucratîndirecţiautilizăriitehnologiilor informaţionale înprocesulde instruireşieducaţie, încercetareadidacticăşiînpracticapedagogică.

exemple de activităţi:

• implementareaprogramuluiaelinclaseledeliceu12asi12b.

• utilizareacalculatoruluiladesfăşurareaorelordeastrono-mie.

• aplicareade proiectede lectii înparteneriatnaţional şi

Page 122: Plan_09

122

internaţional în domeniul tehnologiilor informaţionale şiaplicăriiacestoraîndomeniulfizicii.caexemplulanivelderepublicăcolaborareaculiceul„mihaieminescu„-balţişilanivelinternaţional,lacentruldeperfecţionareaprofesorilordelabesancon.

v. domeniul: financiar, alocarea resurselor, patrimoniucatedradefizicaarenovatsaladeclasa408încolaborarecu

ajenţieconomicilocali.aachiziţionataparatefizicenecesarepentruefectuarealucrărilor

practiceîncolaborarecucomitetelepărinteşti.

vI. domeniul: promovarea imaginii instituţiei la nivel naţional şi internaţionalbeneficiind dedoi formatori, profesori de fizică, au continuat

activitatea în plan naţional şi internaţional, promovînd imagineacatedreişiainstituţiei.

• aufostorganizate4seminarenaţionaleşi1seminarinter-naţionalundemembriicatedreis-auimplicatînelaborareaşiprezentareadiverselormaterialedidactice.

• secontinuăcultivarealegăturilorcufoştiiabsolvenţidinţăraşidinstrăinătate.aufostorganizateîntîlniricufoştiiabsolvenţidinromânia,franţaundes-adiscutatdiferenţadestudiereafiziciilanoiînţarăşipestehotare.

vII. aprecieri finaleprezentulraportarelabazălucrulefectuatînperioadaanului

destudiu2007-2008.deasemenea,elaborareaacestuiraportafostfăcutăînbazaplanluideperspectva2005-2010,s-abazatpedocumentareapermanentăasupraproblemelorcucareseconfruntăînvăţământul,concepţiile,preocupărileşirezultateleobţinuteînli-ceu.deosebitdesemnificativeseconsiderărealizareaurmătoarelordeziderate:

• Instituirea şi menţinerea, lanivelulcatedrei,aunuistilde lucru responsabil, colectiv şi transparent.

• seconsiderăcăsarcinilepropuseaufostrealizate.• apreciatăşiutilăvaficolaborareacatedrelorlanivelliceal,

organizareaactivităţilormetodicepeariicurriculare.

Catedra Informaticăşefcatedră:bragalidia,graddidactici

societateaîncaretrăimseaflăîntr-ocontinuăschimbare,teh-nologiadigitalătransformîndfiecareaspectalvieţiiumane.avântulnoilortehnologii informaţionalemarcheazăsfârşitulmodernităţiişiînceputulepociipostmoderniste.Informatizareasocietăţiiadetermi-natapariţiareacţiilorşilanivelulsistemuluieducativ,implementareanoilortehnologiidevenindoexigenţăincontestabilăînînvăţământ.

Page 123: Plan_09

123

drepturmare,înultimiianis-auintensificatpreocupăriledeinfor-matizarelanivelulinstituţiilorşcolare.mediulinformaţionalimpune,pede-oparte,idei,cunoştinţenoi,iar,pedealtăparte,tehnologiideachiziţionareşiimplementareacceleratăaacestoraprinformareaunuinoumoddegândireapersonalităţii.acestedezideratepunînfaţapedagogilorsarcinadeapregătigeneraţiatânărăpentruunviitorîntr-osocietatedominatădecalculatoare.

Informaticaesteunuldintredomeniilefundamentalealecunoş-tinţelorştiinţificeşiînacelaşitimp–undomeniudeactivitateumanăpractică, care se dezvoltă impetuos şi se desfăşoară permanent.procesuldeinformatizaretotmairapidăasocietăţiicontemporanepuneînfaţapedagogilorproblemenoideeducareamembrilorso-cietăţiiinformatizate.

curriculum-ullainformaticăpuncteazăscopulmajoralpredării-învăţăriiinformaticiiînşcoală: „Pregătirea psihologică şi practică a elevilor pentru adaptarea şi activitatea lor într-o societate informaţio-nală în continuă schimbare şi formarea gândirii algoritmice, accentul fiind pus pe individualizare şi schimbare permanentă”.

membrii catedrei sunt conştienţi de faptul că informatizareaaccelerată a societăţii pune în faţa pedagogilor probleme noi deeducare amembrilor societăţii informatizate, soluţionarea căroranecesităcunoştinţeşiabilităţi specialedinparteacelorcepredauaceastădisciplinăcomplicată.astfel,profesoriideinformaticăşi-auaxatactivitateasapedagogicăperealizareacurriculum-ului,darşipeocontinuădezvoltareaniveluluisăuprofesional.

Înanuldestudii2007-2008catedradeinformaticăaactivatînurmătoareacomponenţă:

- bragalidia,graddidacticI,vechimeînmuncă20ani;- bulatveniamin,vechimeînmuncă33ani;- ciofuOxana,vechimeaînmuncă4ani;- ciobanumariana,graddidacticI,vechimeînmuncă12ani,

înconcediudematernitate;- milicovana,graddidacticII,vechimeînmuncă5ani,în

concediudematernitate;- dobuşvalentina,vechimeînmuncă5ani,înconcediupentru

îngrijireacopilului.valoriledominantedintremembrii catedrei sunt: coordonare,

cooperare,respectreciproc,libertatedeexprimare,ataşamentfaţăde copii, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă deafirmare,respectpentruprofesie.fiecaredintrecadreledidacticesecaracterizeazăprinindividualitatepronunţată,bazatpeparteneriat,competiţiesănătoasăceducelamărireaprofesionalismului.

aşacumprofesionalismulsepoatedezvoltanumaiprinrecepti-vitate,lucruasiduu,experienţă,vinecaunreperdeomarevaloarelecţiiledemonstrativealeprofesorilordelacatedră.eleaudemonstratîncăodatăcănumaioatmosferădesiguranţă,comunicarebinevoi-toareaprofesoruluişielevuluibazatăperespectreciprocpotaducelafrumoaserezultateînprocesulinstructiv–educativ.acestlucrus-a

Page 124: Plan_09

124

observatîndeosebiîntimpuldefaşurăriilecţiilorprofesorilor,în cadrulncadrulacestoras-aobservatcăeleviisuntantrenaţisălucrezecumanualele,materialeauxiliare,săevidenţiezemateriacheie,săfacăcomparări,demonstraţii,concluzii,sărezolvecreativ,săargumentezeştiinţific.profesoriisuntinsistenţiînasigurareaniveluluiobligatoriudecunoş-tinţeaelevilor,creeazăunclimatpsihologiccaremăreşteeficienţaactivităţiielevilorlalecţiişiînafaraacestora.profesoriiutilizeazăcusuccesmetodealgoritmice,bazatepesecvenţeoperaţionale,stabiliteatâtindividualcâtşiîngrupuri.

efortuldepusîncadrulorelordeinformaticăafostapreciatprinparticipareaelevilorladiferiteconcursurişiobţinereadecătreeiaunorrezultatefrumoase.

clasa numele,prenumeleelevului

premiu/local

premiu/sector

premiu/municip

premiu/republică

profesorul

concursulprogramarexII burlacuvictor i i menţiune bragal.xII dodonandrei ii menţiune bragal.xI balabanvaleriu i i menţiune bragal.xI olarualexandru i i iii bragal.xI andruşcaalexandru ii menţiune bragal.x mocriidragoş i menţiune bragal.x lupuandrei i menţiune bragal.concursulmunicipal“InfO-OffIce”Ix andronicoctavian i iii bulatv.Ix Harabaravictor i bulatv.vii burcovschicristina ii bragal.vii romantatiana iii bragal.vii gîrbuvictor i iii ciofuO.

problemaactualăaprofesorilordeinformaticăestedezvoltarealaeleviaaptitudinilordeutilizareacalculatorului, cunoaştereaşipunereaînaplicareametodeloreficientedelucrulacalculator,or-ganizareacorectăatimpuluişiloculuidelucrulacalculator.

laîncepereacursuluideinformaticăînclaseleavII-aeleviivincuconcepţiipersonaledejaformateîndomeniullucruluilacalcula-tor,maialesîndomeniulutilizăriicalculatoruluicamijlocdistractiv–jocurilelacalculator,cunoştinţedediferitgradînutilizareapro-grameloraplicative.

de aceea obiectivul primordial care stă în faţa profesorilorcatedreiestedea-ifacesădeprindăunlimbajadecvatobiectului,culturiiexpuneriişiexplicăriiacţiunilorsaleexecutatelacalculator,deprinderii tacticii eficace de lucru, utilizarea optimă a resurselorprogram,vitezeidelucruş.a.

pentrua înţelegemaibinediferenţadintreutilizareaeficientăaresurselorprogramalecalculatoruluişiaprogramelordistractivecumarfijoculle-ampropuselevilorsă-şiexpunăpărerilepropriiîn

Page 125: Plan_09

125

concursurilelansateîndecadainformaticiisubgenericul„Jocurilepecalculator–proşicontra”.

Îndecadainformaticiipedatade19.03.2008aavutlocInfo-tvc.participanţiitvc-uluiaufostclaseledeaxI-a,profilreal.eleviişi-audemonstratinventivitatea,spirituldeechipăşiabilităţileîndomeniulcunoaşteriişioperăriicutermeniiinfo.

estedemenţionatfaptulcăliceulafostselectatpentruparti-cipareaîncadrulproiectuluiJep_27086_2006„dezvoltareşcoliIctcapabile înmoldova -dIcsIm”, unul din obiectivele propusefiindpregătireainstituţieideafiIctcapabilă.luîndînconsideraţieim-portanţaproiectuluipropriu-zisprofesoarabragal.trececursurilede formareprofesionalăcontinuă încadrul InstitutuluidestatdeInstruire continuă pentru pregătire ca coordonator Ict conformprogramei„managementulIctînînvăţămînt”.

urmeazăpregătireadecătrecoordonatorulIctatuturorprofeso-rilordinliceupentruutilizareaIctînprocesuldepredare/învăţare.

Încadrulacestuiproiectliceulesteasiguratcuunsetdemate-rialedidacticecompusdin:

-„IniţiereînutilizareaIctînşcoală”(partea1)-„IniţiereînutilizareaIctînşcoală”(partea2)-„aplicareaIctîndisciplineledestudii”-„IntegrareaIctîncurriculumulşcolar”-„specializareaIct” -„managementulIctînunitateaşcolară” InstitutuldestatdeInstruirecontinuăatransmisliceuluipentru

utilizareaînprocesuldepredare/învăţareunsetdeechipamentIctîncomponenţa:

-laptop(notebook) -1unitate;-videoproiector -1unitate;-aparatfotodigital -1unitate,-usbflashdrive -1unitate.Înscopul implementăriiprogramului„salt”afost lansatăur-

mătoareaetapăaproiectuluiexperimental„ImplementareatIcîneducaţie”.laetapacurentăaproiectuluiinstituţianoastrăabeneficiatdeoclasădecalculatoarespecializatătIc,dotatăcuplatformapen-truelearningaelşilecţiielectronicepentrudisciplinelematematică,fizică,chimie,biologie.

peparcursulanuluişcolaractivitateacatedreis-aaxatpe:evalua-reainiţialăacunoştinţelorelevilor,perfectareadocumentaţieişcolare,realizareacerinţelorcurriculum-ului,analizarezultateletezelorse-mestriale,evaluareainiţialăşisumativăacunoştinţelor,deprinderilorpractice,analiza niveluluicunoştinţeloracumulate la informatică,utilizareametodeloreficientedepredare–învăţare–evaluare,sta-bilirearelaţiilorelev–profesorprecumşiprofesor–elev.

existăocolaborareefectivăîntrecolegiidelacatedrăîncepri-veşteproiectareade lungădurată,propunerea subiectelorpentruprobeledeevaluarecurenteşiceledelatezecuanalizarezultatelorobţinute,selectareamaterialelordidacticesuplimentarepentruore,

Page 126: Plan_09

126

organizareaşibunadesfăşurareaconcursurilormunicipaleşimultealtele.lacatedrăs-aformatdejaunsistemdeasistenţereciprocelaorecedăunbunprilejdediscuţiişipolemizări.permanentsuntutilizatediverseformedeactivitatefiindcreatecondiţiipentruauto-instruireaelevilor,desfăşurareaactivităţilorindependenteşialucruluiîngrup,insistândtotodatăla„învăţareaelevilordeaînvăţa”.

Catedra Biologie-Geografie-Chimieşefcatedră:rotaruSvetlana,graddidactici

noile tendinţe naţionale şi internaţionale de intensificare şiaccelerare a tuturor proceselor sociale, precum şi conştientizareadinamismuluievoluţieisocialegenereazăînmodexpresnecesitatearedimensionăriişiperfecţionăriiprocesuluieducaţional.aceastăper-fecţionareaînvăţămîntuluipoatefirealizatăprinmultiplemodalităţi,carepotfiaxatepediverseconcepte,acărorcoordonatăesenţialăoreprezintăexistenţauneistrategiiunificatecaresăorientezedemersuldidacticspreperformanţăşieficienţă.

În sensul celor expuseanterior se încadrează şi preocupareacatedreidebiologie-geografie-chimiedeaseracordalatendinţeleşicontextuleducaţionalcontemporan.activităţilecatedreidebiolo-gie-geografie-chimieseînscriuîncontextulobiectivelorliceului,înconformitatecuplanuldelucruaprobat,fiindorientatespreorgani-zarea,derulareaşimodelareaunuiprocesdidacticcompetitiv,prinimplementareaşiutilizareaunormetodologiişitehnologiieficiente,unoractivităţididacticeşitehnicicoerente,coroboratecustabilireaunorobiectiveşitermenerealederealizareaacestora.

peparcursulanuluidestudiu2007-2008,aufostpetrecute12şedinţealecatedrei,cuîntocmireaproceselorverbaleaferente.

activităţi metodice:

"strategiidepredarecaresăcorespundăstilurilorindividualedeînvăţare(vizual–vedere,auditiv–ascultare,practic)"

"manifestăritipicealedevieriidecomportamentlaelevi" "modeleşirelaţiideînvăţare"Obiectiveleactivităţilormetodicealecatedreidebiologie-geo-

grafie-chimieaufosturmătoarele:1. Identificareauneigamelargidestrategiidepredare2. folosirea strategiilor de predare care corespund celmai bine

stilurilordepredareindividuale3. prezentareaunuiansambludeabordărişiexempledepredare

carepotfifolositepentruaasigurafaptulcăplanuriledelecţiişimaterialedestudiusepotrivescstilurilordeînvăţarealeelevilor

4. elaborareauneimetodologiipentruevaluareagraduluideadec-vareastrategiilordepredarelastiluriledeînvăţare,înraportcupercepţiasatisfacţieielevuluicusuccesulşirataderetenţie

5. cercetareapremiselordeapariţiecomportamentuluideviantla

Page 127: Plan_09

127

elevi6. prevenireaconsecinţelordevierilorcomportamentale(ore,pauze,

timpulliber)7. estimarea activităţii profesorului şi a dirigintelui în aplanarea

anumitordeviericomportamentale8. modelederelaţiideînvăţareaplicatedebărbaţi-profesori9. modelederelaţiideînvăţareaplicatedefemei-profesoare

Implementareametodelorşitehnicilorde lucru încolectivre-prezintăuninstrumentcaresălepermităprofesorilorsărealizezeocorespondenţăcâtmaibunăîntrestrategiiledepredareşistilurileindividualedeînvăţare.

domeniuldeaplicarealmetodelorşitehnicilordelucruîncolectivsereferăatâtlaactivităţilederulateîncadrulorelor,câtşiînafaraaces-tora(orededirigenţie,activităţiextraşcolare,activităţicupărinţii).

metodele şi tehnicile de lucru în colectiv sunt popularizate şiutilizatedecătretoţimembriicatedreişisuntaplicateînprocesuldidacticînmodcontinuu.

În rezultatul derulării activităţilormetodice în cadrul catedreidebiologie-geografie-chimie,potfidesprinseurmătoareleconcluziigeneralizatoare:- activitateametodică susţinută realizează exerciţiul dezvoltării

strategiilordepredare,astfelîncâtacesteasăincludăprevedericaresărăspundăfiecăruistildeînvăţare

- comunicările interpersonale facilitează înţelegerea diferitelorstilurideînvăţarealeelevilor

- devierilecomportamentaleaucasubstratstareasocială,situ-aţiadefamilie,încadrareaelevilorîncolectiv;înacestsens,serecomandăunstudiuamplualcomportamentuluieleviloratuncicândsecreeazăuncolectivnou,pentruaevitastăriledeconflictşidevierilecomportamentale

- predareatrebuiesăcorespundăcapacităţiifiecăruicopilşiestenecesar ca elevii să aibă un cuvânt de spus, să poată alegemetoda de învăţare pe care o considerămai eficientă şimaiadecvată

- strategiiledepredare, în cazul în caresuntaplicatecorect şiadaptateunuimediuspecificdeelevi,aucapacitateadeaintegrafactoriinecesaripentruevaluareaeficienţeiuneipredăricorelatecuînvăţareaindividualăşisăevaluezeimpactulacesteiaasuprapercepţiei,succesuluişirateideretenţieaelevilor.peparcursulanului2007-2008afostconfirmatgraduldidacticII

decătrechetreana..Încadrulcatedreiactiveazădoitineri-specialişti:vîleaalina,profesoarădegeografieşileuvalentina,profesoarădegeografie,cărorale-afostacordatajutorulşisuportulnecesarinte-grăriiîncolectivşiadaptăriilaprocesuldidacticşcolar.

pedurataanuluidestudii,membriicatedrei:rotarus.şichetreana.aufrecventatşiauabsolvitcursuriledeperfecţionaredesfăşuratelaInstitutuldeştiinţealeeducaţiei.

a fost elaborat şi prezentat un îndrumar “chimia – întrebări

Page 128: Plan_09

128

şi răspunsuri” (autori:şoitue.şiavdeevl.),carevaajutaeleviisădesluşeascămaibine“tainele”acesteidiscipline.s-aorganizatactivitateaştiinţificăasupraproiectului“puritateaapei”(curean.).membriicatedrei(şoitue.şicurean.)auparticipat laseminarulInternaţional“Joculdidactic”(românia).

s-auorganizatdouăseminarerepublicanesubegidafrancofoniei(zacuţelum.).s-aderulatşiunseminarecologic(07.11.2007).

catedradebiologie-geografie-chimieafostsupusăunuicon-trol frontaldinparteadirecţiei liceului,alecăruiobiectiveau fosturmătoarele:- eficientizareacalităţiicunoştinţelorlaoreledebiologie,geografie

şichimie- evaluareafiecăruimembrualcatedreipeparcursulactivităţii- elaborareaprogramelordeactivităţisemestrialeşianuale

moddeorganizareacontroluluifrontal:şedinţe,activităţi,ana-lize,totalizări.

calificativulfinalalcontroluluifrontalafost“bine”.

activităţi extraclasă şi extraşcolare:

legăturidecolaborarecuinstituţiilenon-guvernamentale:gutta,mişcareaecologică,unIcef,usm,ust(septembrie-mai)–profesoriicatedrei

„lunageografiei”(noiembrie2007)–profesoriidegeografie „săptămînasănătăţii”–clasaavII-a“g”,claseleaIx-aşiaxI-a

(03–07decembrie2007):concursuri,ziare,placate,eseuri,conferinţăştiinţifică(rotarus.,călugărua.,severinm.)

saptpmînachimiei(martie2008)–concursurişiexpoziţiitematice,conferinţe(profesoriidechimie)

bilunarulecologic(1martie–1mai2008):înverzirea sălilor de clasă,lecţii ecologice(1martie–1mai:claselev-xII),victorină (cl.av-a“g,e,f”şiavII-a“g”:responsabilrotarus.),concursul poeziilor şi eseurilor cu tematică ecologică (4apri-lie:responsabilrotarus.),concursul desenelor,placatelor(14aprilie:responsabilrotarus.),organizarea excursiilor(responsabilicălugărua.,rotarus.,rusua.,bivolm.,Hara-baram.,severinm.),Conferinţa Ştiinţifică „Muncă, Talent, Cutezanţă” (26martie:responsabili călugărua.,rotarus.,rusua.).

concursuri municipale: rezultatele la olimpiada de biologie (etapa de sector) 9 februarie 2008

Clasaa7-a1. croitoruanastasia–7g–loculiii,rotaruSvetlana2. zanocicristian–7g–menţiune,rotarusvetlana3. romantatiana–7b–loculiii,Severinmarcela4. burcovschicristina–7b–menţiune,severinmarcela5. costriţanicolae–7aloculii,Severinmarcela6. dimacarolina–7a–menţiune,severinmarcela

Page 129: Plan_09

129

7. bezercorina–7f–loculi,curean.8. olaruc.–7f–loculii,curean.

Clasaa8-a1. platonmaxim–8a–menţiune,călugăruana2. taranmaxim–8a–menţiune,călugăruana3. bulatdaniela–8b–menţiune,călugăruana4. moiseidaniela–8d–loculi,curean.5. gorungabriela–8d–loculii,curean.6. cojuhariv.–8a–menţiune,călugăruana

Clasaa9-a1. Sobolevtatiana–9f–loculi,rotaruSvetlana2. Harabaravictor–9c–menţiune,rotarusvetlana3. andronicoctavian–9c–menţiune,rotarusvetlana4. grecutatiana–9e–menţiune,rotarusvetlana5. chironeţcristina–9e–menţiune,rotarusvetlana6. vulpedoina–9b–menţiune,călugăruana7. cojocaruSergiu–9a–menţiune,călugăruana8. bujorion–9a–loculIII–călugăruana

clasa a 10-a1. migalatievm.–loculii,curean.2. aparatucristina–10d–loculi,curean.

clasa a 11-a1. diancencodoina–11d–loculii,rotaruSvetlana2. corovoialina–11d–loculiii,rotaruSvetlana3. colodeicorina–11d–loculiii,rotaruSvetlana4. romanlidia–11a–loculIII,călugăruana

clasa a 12-a1. burlacuvictor–12a–loculIII,călugăruana2. Sciuchinana–12c–loculi,curean.3. chicuchiril–12a–loculIII,călugăruana

rezultatele la olimpiada de chimie (etapa de sector)

clasa a 11-a1. braduana–11c–loculI,zacuţelumaria2. cateriniucdaniela–11a–loculi,avdeevlarisa

clasa a 12-a1. chicuchiril–12a–loculi,avdeevlarisa2. burlacuvictor–12a–loculi,avdeevlarisa

rezultatele la olimpiada de biologie (etapa municipală)

Clasaa9-a1.Sobolevtatiana–9f–loculi,rotaruSvetlana2.bujorion–9a–loculIII,călugăruana

clasa a 10-a1. migalatievmaricica–10d–loculi,curean.2. aparatucristina–10d–loculiii,curean.

Page 130: Plan_09

130

clasa a 11-a1. diancencodoina–11d–loculii,rotaruSvetlana2. colodeicorina–11d–loculiii,rotaruSvetlana

clasa a 12-a1. Sciuchinana–12c–loculI,curean.(etaparepublicană:

menţiune)

conferinţa ştiinţifică „ muncă, talent, cutezanţă” a. proiect“creştereastruţilor”,eleviiclaseia11a,loculIII,prof.

călugărua.:1. cateriniucdaniela2. lozanalina3. Serbencoionela4. chiliverdacorina

b. proiect“societateapeacţiuni„Iepurilă”,eleviiclaseia11-a„b”,menţiune,prof.călugăruana:1. revinelena2. vămăşescunicolae3. lefterovconstantin4. andruşcaalexandru

conferinţa municipală ecologică “Protecţia mediului ambiant”1. colodeicorina–11d–menţiune,rotarusvetlana2. Oanţămihaela–11d–menţiune,rotarusvetlana

concursul municipal de desen cu subiect ecologic1. cecananastasia–9b–loculII,călugăruana

rezultatele la olimpiada de chimie (etapa municipală)

clasa a 11-a1. braduana–11c–loculIII,zacuţelumaria2. cateriniucdaniela–11a–menţiune,avdeevlarisa

clasa a 12-a1. chicuchiril–12a–mneţiune,avdeevlarisa2. burlacuvictor–12a–loculii,avdeevlarisa

rezultatele la olimpiada de geografie (etapa municipală)1. dariimaria–9c–menţiune,rusualiona2. corovaialisa–11d–menţiune,rusualiona3. ciureaigor–12c–menţiune,rusualiona4. virschidaniela–12e–menţiune,rusualiona

tOtal: 61 elevi premianţi, inclusiv

- 35elevipremianţilaetapadesector- 15elevipremianţilaetapamunicipală- 10elevipremianţilaconferinţemunicipale- 1elevpremiantlaetaparepublicană

Page 131: Plan_09

131

Propuneri:

- completareacumaterialedidacticealaboratoarelorşica-binetelorcatedrei

- procurareadesubstanţechimicepentrulucrărilepracticeşidelaborator

- Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a sălilor de clasă(mobilier)

- amenajareacentruluimetodicactivitateacatedreiafostapreciatăcucalificativul:“Bună”.

Catedra Învăţămînt primarşefcatedră:eneveronica,graddidactici

catedraÎnvăţămînt Primaraliceuluiteoretic„g.asachi”areîncomponenţasa24cadredidactice.

activităţileproiectatereiesedinstabilireaşievidenţiereaproble-melorexistenteîncadrulcatedreişiaaltorsubdiviziunialeunităţiişcolare.

OproblemămajorănunumaiacatedreiÎnvăţămînt primar,cişiasocietăţiiînîntregimeeparteneriatul:şcoală–părinţi.

porninddelasubiectuldecercetareşidirecţionareaactivităţilorpropusepentruanuldestudii2007-2008decătreministeruleducaţieişitineretuluiîncepriveşterolulfamilieiinsocietatene-ampropusurmatorulobiectiv:

• dezvoltarea conştiinţei părinţilor şi utilizarea maximă a atitudinilor lor în educarea copiilor.

cunoaştemcutoţiicăneglijenţacopiluluiînfamilieducelain-succesulşcolarşicomportamentindezirabil.

În situaţiadată şcolii îi revine sarcinadeamodifica strategiide instruireşieducaţie,astfel, suntbineveniteşedinţele tematicecupărinţii încareaceşteavincusubiectedediscuţie,participăladezbateri,facconcluzii.

s-audesfăşuratşedinţepărinteşticusubiectele:„meseria de părinte”, „stiluri educative ale familiei contemporane”, „moti-vaţia învăţării”, „acceptarea şi respingerea în relaţia părinte-copil”, „Procedee de stimulare a motivaţiei învăţării”etc.

Implicareanemijlocităapărinţilorînactivităţileextracurricularenu încalitatedespectatori,ciparticipanţiactivi îl facepepărintesăînţeleagăpreocupărileşinevoilecopiluluiprecumşisăapreciezecorectmunca învăţătorului.astfeldeactivităţi extracurricularecuimplicareanemijlocităapărinţiloraufostdemonstratedecătreîn-văţătoarelepanciucz.,cumurciuct.,încadrulcatedreişiprisăcarue.,enev.,laniveldemunicipiu.

Opreocuparecomunăecultivareagustuluişisensibilizăriiartisti-cepentrulectură.esteincontestabilăimportanţalecturiiînformareapersonalităţii,darînacelaşitimpurmărimcuregretînultimuldeceniuscădereaconsiderabilăaroluluiliteraturii.

Page 132: Plan_09

132

astfel, pe lîngă activităţile curriculare direcţionate spre creş-tereacalităţii lecturii,a învăţăriiconştiente, învăţătoriidesfaşoarăactivităţiextracurriculareparticipînd laorede lectură,concursuri,matinee,întîlniricuscriitorii,lansăridecartecuimplicareacolabo-ratorilorbibliotecilor„I.creangă„şi„b.p.Haşdeu”.

unmarepromotoraliniţieriiînaceastădirecţieestednaghidiuv.,eleviicareiasuntmembriaicenacluluiliterardinclasai.

unaltobiectivurmăritdecatedră:„dezvoltarea raţionamen-tului matematic la elevii de vîrstă şcolară mică”.laacestcapitols-audesfaşuratorepubliceprezentatedecătreînvăţătoriexperimen-taţiînacestdomeniuşitvc-uricugenericul„Înlumeamatematicii”lacareauparticipateleviiclaseloraII-aşiaIII-a.

ne-ampropusomodalitatenouădedesfăşurareaacestuicon-curs.afostoexperienţăatîtpentruînvăţătorcîtşipentruelevi.s-apropuscaconcursurideacestfelsăsedesfaşoareîncontinuare,dreptobiectivamavutdezvoltareaspirituluideconlucrareînechipă.

pentru tinerii specialişti s-a desfaşurat un seminar în cadrulcatedreicusubiectul:„modalităţidedezvoltareacalculuimental”,moderator-dnacherdevara.şi inconsecinţăavemrezultatefru-moaseale elevilordin liceul labarajuldematematică–19elevipremianţi,învăţătoriifiindmenţionaţicudiplomedinparteaasociaţieiabc-prim.ceimaimulţieleviaufostdinclaseledneicherdevarăl.şigrumezal.

dupăclasamentşisucceseleobţinuteîncadrulconcursuluimu-nicipal„barajdematematică,”catedraclaselorprimares-aplasatpeloculiii.

evaluareaesteunmijloccumulativcognitivşicalitativalre-zultatelorşcolare.

reieşinddinacestfaptne-ampropussăsistematizămşifixămcunoştinţelenoastreîncadrulunuitrainingcusubiectul„evaluarea continuă la clasă”.

carezultats-aconstatatargumentativnecesitateaevaluării,darramîneoproblemă–cunoaştereainstrumentelorşiatehnicilordeevaluare,urmîndsăserealizezeşialteacţiuniînvedereastudieriiproblemeidate.

dezvoltarea atitudinii elevilor claselor primare faţă de drepturile lor.laacestcapitols-adesfăşuratunseminar,moderatorfiindprodaniucm.activitateadatăs-aorganizatînprogramulpowerpoint.Încadrulseminaruluis-apusaccentperelaţiiledeparteneriatfamilie-şcoală:conflicteleşisolţionarealor.s-auprezentattehnicidelucrucueleviişipărinţii.

untrainingcesereferălamodalităţiledestimulareacreativităţiiadesfăşuratînv.blanarum.,graddidacticII.

dacăm-aşreferilamembriicatedreipotmenţionaurmatoarele:fiecareinvăţătorposedăşiaplicăînactivitateasanoiletehnicisime-todeactiv-participativecaredescătuşeazăşidezvoltăpersonalitateaelevului.majoritateametodelorşitehnicilorpentruînvăţătoriiclaselorprimarenumaisuntnoutate,elefiindexploratecusuccesşidinplin.

Page 133: Plan_09

133

aceastaodemonstreazănenumarateorepublice,seminare,trainin-guriîncaresuntimplicaţiînvăţătoriicatedreicuprezenţacadrelordidacticeatîtdinmunicipiu,întreagarepublicăcîtşidinafară.

Inconcluzie,voimenţionafaptulcămembriicatedreiÎnvăţă-mîntprimarsuntînpermanentăactivitatedecercetare,descoperire,elaboraredenoimaterialedidactice,metodeşitehnicidelucrucueleviişipărinţii.

În cadrul catedrei , în acest an s-au desfăşurat următoareleactivităţiextraşcolare:1. toamna de aur–expoziţiededesenealeelevilorclaselorI-a,

expoziţiacompoziţiilorşiaobiectelorconfecţionatedinseminţe,fructe,florilacareauparticipateleviiclaseloraII-Iv-a.

2. Orasul meu cu umeri dalbi de piatra.aceastaactivitates-adesfasuratinpatruetape:a. expoziţiededesene–cl.I;b. desenepeasfalt„deziuata,chişinau”,concursîntrecl.a

II-a;c. Odachişinăului–eseu–cl.aIII-a;d. concurs-victorină„Oraşulmeucuumeridalbidepiatra”–cl.

aiv-a.3. „vine, vine, iata-l vine...”–expoziţiededesene,spectacole.4. medalion literar„dor de eminescu”– recitaldepoezie la

careauparticipateleviiclaselori-iv.5. Încadrulsărbatorii„Hramulliceului”s-adesfăşuratvictorina

întreclaseleaIv-a„dinistoriculliceului”.eplauzibilfaptulcaeleviiclaselorprimareaucontribuitlaacte

debinefacere.activităţileextracurriculareprogramateşidesfăşurateîncadrul

catedreiÎnvăţămîntprimarseîmpletescorganiccuformareavalen-ţelor-scopalprocesuluiinstructiv-educativ,dezvoltarealibertăţiigîndiriişicomunicăriiprinautomanifestareintelectuală,dezvoltareaculturiicomunicăriişicomportăriiînsocietate.

Catedra Educaţie fizicăşefcatedră:vladimirlungu,graddidacticsuperior

reformaînvăţămîntuluicurricularînmoldovaesteunnoucon-ceptînpredareaşiînvăţareaeducaţieifizice,ceimpuneşcoliicon-temporaneînspecial,noiscopuri,obiective,conţinuturi,tehnologiişifinalităţieducaţionaleorientatespremoodificareaşioptimizareaprocesuluiinstructiv–educativ,careconform„legiiînvăţămîntului”constăîn„...dezvoltarealiberă,armonioasăaomuluişiformareauneipersonalităţicreative,caresăsepoatăadaptalacondiţiileme-reuschimbătoarealevieţii”.problemaactualăaeducaţieifiziceîngeneralşiasecţieimetodiceînparticularestepromovareastrategieidiferenţieriicepermitecaporninddelanivelulşicapacitateamotricăafiecăruielev,săseţinăcontdepotenţialulluideperspectivă.elevii

Page 134: Plan_09

134

deaceeaşivîrstăaudiferiteaptitudinifizice,psihomotrice,faptceimpunegradareasolicitărilorfizice,eşalonaraconţinutului,evaluarearezultatelorelevilor înfuncţiedenivelul iniţialşinuneapăratprinraportarealabaremeleprevăzutedecerinţeleprogramei.

proiectareadelungăduratăcudefinireaobiectivelordereferinţăşioperaţionalesefaceînconformitatecucurriculum-ulşcolar,docu-menteleşcolaresuntprezentateîntr-oformăinteresantăîncarein-tegreazăplănuireadelungăduratăşiplănuireapentrufiecareoră.

ultimiianideactivitateacatedrei,careconstădin5profesoridintrecareunulcugraddidacticsuperior,3cugraddidacticIşiuntînărspecialist,selucreazăasupraimplementărinoilorstrategii înpredare–învăţare–evaluarecuscopulformăriilaeleviadeprinde-rilorsportive,dea-imotivapentruatingereanoilorînălţimiînlumeasportului.pentrucarezultatelecurricularesăaibăunrezultatcâtmaiefectivînvedereadezvoltăriiarmonioaseşimultilateraleacopilului,trebuie să petrecem evaluarea dezvoltării lui, care este necesarăpentrucunoaştereaniveluluidedezvoltarefizicăprecumşianiveluluiteoreticdepregătireînscopulplanificărişidirijăriieficienteaproce-suluieducaţional.pentruevidenţiereacompetenţelor,aptitudinilorşiperformanţelor,pentrufiecareelevdinliceuseduceoevidenţăstrictăastăriiluiînpaşaportulsănătăţiişiatuturorcapacităţilor.

secţiile sportive reprezintă partea esenţială a activităţii ex-traşcolare.Întotalînsecţiilesportivedinliceul„gh.asachi”suntactivează:

volei–140elevibaschet–145eleviÎnot–42eleviturism–45eleviÎntotal:–372eleviÎn afara liceului în secţii sportive se ocupă aproximativ 172

elevi.lacatedrăseareunputerniccentrumetodic,cabinetlaeducaţia

fizicăînzestratcumaterialedidacticenecesarepentruadesfăşuralucrulmetodic.unpilonalcatedreiesteşi„centrulmetodicpentruperfecţionareacadrelordidacticelaeducaţiafizică”municipalşire-publican.Înacestecentremetodiceactiveazătoţiprofesoriicatedreicarecitesclecţii(prodanalexandra,lunguvladimir),îipetreclecţiipracticecumetodelenoicurriculare(ciofuana,curoşuzinaida).,

temeledeautoinstruirealeprofesorilordeeducaţiefizicăsunt:• lunguv.–„consideraţiimetodologiceprivindmodelareaino-

vativălaproiectareadelungăduratăcurricularălaeducaţiafizică”,

• prodana.–„strategidecultivareşidezvoltareacreativităţii”,• ciofua.–„Implementareametodelorinovativeînpredarea

obiectuluieducaţiafizică,• curoşuz.–„Interacţiuneametodelortradiţionalecumeto-

delecurricularelajocurisportive”Înliceuactiveazăsaladeforţăundeseocupăcopiiiclaselor7–a

Page 135: Plan_09

135

–12–apeparcursulorelordecursşilaantrenamente.pebazaacesteisălideforţăînanul2000s-adeschisfederaţiade„triatlon–forţă”undepreşedinteestedlvolosatîiborisşivice–preşedintedllunguvladimir.peparcursulanilor2000-2007s-audesfăşuratcampiona-telemoldoveilaaceastăprobă.Întimpde7anisportiviifederaţieiaucucerit4medaliideaurlacampionatuleuropei,7medaliideaurlacampionatullumii.

Înanuldestudii2007-2008echipeledinliceuauocupaturmătoa-relelocuri:loculIlavolei(băieţi)pesectorul„centru”şilocul9peoraşulchişinău,meriteleaparţinîndprofesoareiprodanalexandra.

laacesteîntreceriauparticipaturmătoriielevi:rebejavalentincl.xII„a”

sîtnicmihaicl.x„f”

curoşupetrucl.x„d”

lupuandeicl.x„a”

cojocarivictorcl.x„a”

cojocariSanducl.viii„a”

Habaşescud.cl.vIII„f”

Habaşescua.cl.vIII„f”

tomaOlegcl.xI„e”

cebotarieugencl.xI„d”

- locul II la volei (fete) pe sectorul „ centru”, profesor curoş zinaida. laaceastăprobăşi-audatconcursulurmătoareleeleve.botnatuv.cl.x„c”

bulatm.cl.x„a”

bodrugv.cl.x„e”

pascarencod.cl.x„f”

rotaruI.cl.x„e”

botezatucl.x„a”

gavriliţacl.Ix„e”

ganganc.cl.Ix„e”

grecut.cl.Ix„e”

- locul I la turism (ciclism) şi locul 7 pe echipe (din 19 participanţi), profesorprodanalexandra.

- locul II la „baschetball” pe sectorul „centru”, profesor lungu vl. la care au participat următorii elevi:1.umaneţanatolcl.xII„c”

2.cojocariandreicl.xI„b”

3.cojocaristascl.xI„e”

4.buligaalexandrucl.xII„a”

5.panţîruIgorcl.xII„c”

6.Savcodorincl.viii„c”

7.ciobanuiuliancl.viii„c”

8.bulicanuliliancl.Ix„d”

9.baghiciromancl.Ix„d”

10.cojocarudumitrucl.„d”

auparticipatcuechipalacrosulînchinat„zileiOlimpice”şi„ziua

Page 136: Plan_09

136

sportivului”.elevabotnarivalentinacl.xII„b”aocupatloculiiipemunicipiu,profesorulcares-adatconcursulafostlunguvl..eleviiprofesoruluvladimirlungu:umaneţanatolcl.xII„c”,cojocaruan-dreicl.xI„b”încomponenţaechipei„unIagrO”aocupatloculIlacampionatulrepublicandivizia„c”.

• eleviiliceului„gh.asachi”auparticipatlaolimpiademuni-cipale,republicanedeeducaţiefizică,undeelevulrebejavalentincl.xII„b”aobţinutloculI(medaliedeaurmare)

• teoriacu43puncteloculI(med.deaurmică)• acrobaţiacurezultatul9,1loculI(med.deaurmică)• tracţiuniînbraţe20oriloculII(med.deargint)• baschetcurezultatul4nimeririloculII(med.deargint)• alergaredecros1000mloculIII(med.debronz).• elevula fostpregătitdeprofesorii lunguvladimir,curoş

zinaida,prodanalexandra.• elevulmelnicsergiucl.Ix„a”undes-aclasatpeloculI(me-

daliadeaurmare)• tracţiuniînbraţecurezultatul21oriloculI(med.deaur)• acrobaţiacurezultatul8.3loculII(med.deargint)• alergare100m,rezultatul7.9loculIII(med.debronz)• bişiralexandraelevacl. Ix „a”,undes-aclasatpe locul i

(medaliedeaurmare)• acrobaticacurezultatul9.8loculI(med.deaurmică)• flotărilabancadegimnastică30oriloculI(med.deaur)• alergarela1000mcurezultatul4min.10sec.loculII(med.

deargint)aceştidoieleviaufostpregătiţideprofesoriicuroşuzinaida,

lunguvladimir,prodanalexandra.Înlunamai2008înjudeţulIalomiţa,românias-apetrecutsim-

possiumulInternaţonalediţiaaIcutema:„copiifrumoşişisănătoşiprininterdisciplinareaeducaţieifiziceşisportului”.

Înacestsimpossiums-adatconcursulcuroşuzinaida,gradI,lunguvladimir–graddidacticsuperiorcutema„Orientareasporti-văşiselectareacopiilorlaetapainiţialăpentruopregătiredelungădurată”.

babuc viorelia– grad didactic superior, curoşu zinaida, graddidacticIcutema„specificulorientăriisportiveşiselectareainiţialăîndiversegenuridesport”

curoşuzinaida,graddidacticI,lunguvladimir,graddidacticsuperior,prodanalexandra,graddidacticIcutema„aspectemo-dernealeproblemeiorientăriisportiveşiselectăriicopiilorînsportuldeperformanţă”.

toţiaceştiprofesoriaufostmenţionaţicudoplomadepartici-pareşiadeverinţădeparticiparelasimpozionulInternaţionaldelaslobozia,Ialomiţa,românia..

peparcursulanuluidestudiieleviiaufostsupuşiunuicontroltematiclaeducaţiafizicălaurmătoareleprobe:

1. alergaredesuveică3x10

Page 137: Plan_09

137

2. tracţiuni–număruldeorib.flotări–număruldeorif.3. sărituricucoarda.aufostsupusecontroluluiurmătoareleclasedinliceu:• 4„a”–profesorciofuana• 4„e”–profesorcociuelena• 9„e”–profesoranaciofu• 9„c”–profesorcuroşuzinada• 12„b”–profesorlunguvladimir• 12„d”–profesorlunguvladimirrezultateleevaluărilorsunturmătoarele:

12„b”=86,5% }77.88%

4„a”=72,66% }63,49%12„d”=77,88% 4„e”=54,33%

9„e”=85,66% }89,33%9„c”=93%

mediapeliceuafost76,90%.curezultatefrumoases-aîncununatcolocviulceaavutdrept

scop evaluareanivelului de cunoştinţe, priceperimotrice la finelefiecăruiciclude învăţămîntpentrusporireagraduluide responsa-bilitate a elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice pentru stareasănătăţii generaţiei în creştere. cu ajutorul învăţătorilor claselorprimare,diriginţilorclaseloraIv,aIxşiaxII–evaluareaelevilorafostdesfăşuratăconformorarului,conformcerinţelor,cuacordareaposibilităţiielevilordeamanifestacelemaibunecalităţişiaptitudinisportive.decimuncadezicuziaducerezultatefrumoaseşiînpofidacondiţiilordure,avemcopiibinepregătiţişiîndomeniulsportului.

sistemadeevaluareacompetenţelor, capacităţilor sportiveaelevilorlaoreşiînafaralor,dăposibilitateaprofesorilorsăapreciezecorectcompetenţeleperformantesportivealefiecăruielevaparte,deciprincipalulobiectivaleducaţieifizice(fortificareasănătăţii,călireaorganismului,sporireacapacităţiidemuncăfizicăşiintelectuală)esterezultatulrealizatprinformareacontinuăaculturiisănătăţii.

Catedra Teatruşefcatedră:fetescuviorica,masterînactorieÎncadrulcatedrei„teatru”suntîncadraţi5profesoridearta

vorbiriişibazelemăiestrieiartistice,1maistrumişcarescenică,1maistrubalet,1pictorscenograf,1regizordesunete,1luminograf,1profesormuzicăşiconcertmaistru,1profesorritmicăşidans,precumşi3cadrepersonaltehnic.

Înanuldestudiu2007-2008catedra „teatru” şi-adesfăşuratactivitateaînbazaacinciclasecuprofilteatral(136elevi).Înafarădeacestefectiv,permanentseincludînactivitateacultural-artisticăa catedrei elevi din clasele cenu studiazăarta teatrală,dar caresuntincadraţiînactivitateaextraşcolarăateatrului-studio„albina”(38elevi).acestexperimentademonstratdragosteşiinteresfaţă

Page 138: Plan_09

138

destudiereaşipracticareaarteiteatraledinparteaelevilorîncadraţiînactivitatepedeoparte,darşidifirenţiereapotenţialuluideasemanifesta în scenăaelevilor cenu studiază în cadrul claselor cuprofil teatral faţădeelevii cestudiază înacesteclase,pedealtăparte.eleviicenustudiazăartateatralăsuntmaicrispaţi,nesiguriîngesturişimişcări,audefectetehniceînvorbire(pauzenemotivate,rostireaterminaţieicuvinteloresteneclară,intonaţianucorespundeaccentuluişigînduluilogicatextului).luîndînconsideraţieabilităţilecopiilorşidorinţadeacunoaşteşiapracticaartateatrală,pentruviitorsepropuneunsistemdeorganizarealecţiilordeschisepentruprofesoriidinşcoală,seminarinstructivmetodic«aportularteitea-traleîndezvoltareaarmonioasăacopilului»,undeprofesorii-diriginţivoraveaposibilitateadeacunoaştemetodeşitehnicidedezvoltareşicultivareaelevilor, influenţepozitiveînschimbareacaracteruluineadecvatîncomportamentulelevuluiprinmijloaceleinstructivealarteiteatrale.

referitorlainstruireaînclaselecuprofilteatralederemarcat,căobiectivelegeneralepropusespreanuldestudiu2007-2008aufostrealizate integru.astfels-arealizatprezentareaurmătoarelorspectacole:

nr. denumireaspectacolului clasa profesor perioadaprezentării1. „criticadejos” v-g n.vartic noiembrie,20072. „apăpură–sufletcurat” iii-d l.panfilov noiembrie,20073. „lapomuldeanulnou” i-d v.fetescu decembrie,20074. spărgătoruldenuci”(par-

teaI)ii-f s.verdeş decembrie,2007

5. „O,cevesteminunată” iii-d l.panfilov,v.fetescu

decembrie,2007

6. „dordeeminescu” iv-d n.vartic ianuarie20087. „Îngerşidiavol” trupa S.iliev februarie,20088. „sărut,măicuţămînata” iii-d l.panfilov,

v.fetescumartie,2008

9. „capracutreiiezi” i-d v.fetescu mai200810. „punguţacudoibani” i-d s.verdeş mai200811. „spărgătoruldenuci”(in-

tegru)ii-f v.fetescu,

s.verdeşmai2008

12. „bulgăraşdeunt” iii-d l.panfilov,v.fetescu

mai,2008

13. „peppicioraplung” iv-d n.vartic,s.verdeş

mai,2008

14. „salvaţicapraluicreangă” v-g n.vartic,v.fetescu

mai,2008

15 „cîntăreaţacheală” trupa v.fetescu,S.iliev

mai,2008

s-adesfăşuratcontrolfrontalalactivităţiicatedreiTeatruprinasistenţă la ore şi repetiţii, verificarea cataloagelor la disciplinele

Page 139: Plan_09

139

teatrale,verificareacaietelorelevilorşiaagendeloracestoraşis-astabilit căorelesedesfăşoarăsistematic,conformplanului indivi-dualcalendaristic,calitateadepredareaprofesorilordeprofilesteînaltă, elevii sunt dotaţi cu toatematerialele didactice necesare,notelesemnateîncatalogcorespundcuceleînregistratesistematicînagendaelevilor.pentruapreciereaniveluluideînsuşireamaterieipredatelaoreladisciplinabazelemăiestrieiartistice,teorie,pentruclaseleI-Ivs-auefectuattestesumative,carecorespundnoteimediideapreciereafiecăruielevîntimpulstudieriisemestriale,iarpentruaconfirmadeprinderileşiaptitudinilepracticeînsuşiteladisciplinaartavorbirii,s-auefectuatprezentăridespectacoleînfaţapărinţilorşiaspectatoruluidinliceu,careaufostapreciatecunotedecătrecomisiadeapreciereadezvoltăriiartistice,constituitădinprofesoriicatedreiTeatru.noteledelaapreciereapracticăîncadrulspectaco-luluiprezentatdeasemenicorespundceloracumulatedecătreelevipeparcursulstudieriilaoreadisciplineiartavorbirii.

rezultatele însuşirii materiei predate la orele de artă teatrală :

Bazele măiestriei artistice

clasa notamedieeva-luaresumativă(testteoretic)

notamedie,eva-luarepractică(înspectacol)

notamedie notaanuală

Sem.i Sem.ii Sem.i Sem.ii Sem.i Sem.iii-d - 8,5 - 8,5 - 8,7 8,7ii-f 8,0 7,9 7,6 8,2 8,3 8,8 8,4iii-d 8,6 9,2 8,0 8,9 8,3 9,4 9,0iv-d 7,8 8,1 8,4 9,4 8,2 9,0 8,9v-g 8,5 9,2 8,9 9,4 9,0 9,3 9,1

Arta vorbiriiclasa notamedieevaluare

practicănotamediesemestrială nota

anualăSemestruli Semestrulii Semestruli Semestrulii

i-d - 9,5 - 8,4 8,4ii-f 9,3 9,1 9,4 8,4 9,3iii-d 9,0 8,8 8,9 9,2 9,0iv-d 8,7 9,1 8,7 9,4 9,2v-g 8,8 9,2 8,7 8,8 8,9

totodatămembriicatedrei„teatru”sistematicdesfăşoarăacti-vităţitransdisliplinare,utilizîndactivmetodadelucruprincooperarecualtecatedrealeinstituţiei,cuprofesoricepredauîncadrulorelorcuprofilestetic,cudiriginţiideclasă.astfel, înacestandestudiis-auîncadratîndesfăşurareacusuccesaurmătoarelormanifestăricultural-artistice:

- ziuaprofesorului;

Page 140: Plan_09

140

- „Oraşulmeucuumeridalbidepiatră”;- săptămînaartelor;- „colinde,colinde”concertdedicatsărbătorilordecrăciun;- „dordeeminescu”;- Hramulliceului;- „asachiana2008”- Întîlnireacuabsolvenţii;- ziuamondialăateatrului;- „pentrutine,doamne”- „searamicelorvedete”.dovadăacalităţiipredăriiorelordeartăteatrală(atîtteoretice

cîtşipractice)şiaprofesionalismuluiprofesorilorcatedreieste:1. participareaclaseicuprofilteatralv-glaconcursulmunicipal

deteatrupentrucopii„trăieşte-ţiclipa”cuspectacolul„crăiasazăpezilor”deH.c.andersen(regizorv.fetescu)şiobţinereaurmătoarelorrezultate:- loculI(etapadesector);- loculII(etapafinală)- menţionarea„celmaibunrol”alelevilorc.micu,I.cerchez,

v.banari2. prezentareaspectacolelor„punguţacudoibani”(regizors.ver-

deş)şi„capracutreiiezi”(regizorv.fetescu)încadrulproiectuluimuzeuluinaţionaldearte„feericalumeaartelor”;

3. participareaelevilorclaseicuprofilteatralaIII-adlaconferinţamunicipală„Educaţie ecologică: Probleme şi perspective”prinprezentareaminispectacolului „Apă pură – suflet curat”(regizorl.panfilov);

4. susţinereainterviului„dezvoltareaelevilorprinintermediularteiteatrale”,difuzatîncadrulemisiunii„actualităţi”aletelecompanieidestatdecătreeleviişiprofesoriicaseiaI-d;

5. participareaşideţinereapremiuluimareîncadrulconcursuluiderecital„v.cupcea”aeleveiclaseivI-aIanadobîndă(profesorcoordonatorl.panfilov).

6. prezentareaspectacolului„bulgăraşdeunt”(regizorl.panfilov)decătreeleviiclaseicuprofilteatralaIII-ad,încadrulproiectului„auzit-amdinbătrîni”abiblioteciimunicipale„b.p.Haşdeu”.

Catedra Educaţie plastică şi muzicalăşefcatedră:dermengiion,graddidactici

Înanuldestudiu2007-2008îninstituţieauactivat3profesorideeducaţiemuzicală1profesordeeducaţieplasticăşi4învăţători,cuurmătoareasarcinădidactică:

- dermengiIon,profesoreducaţiemuzicală,graddidacticI–25ore;

- blajindina,profesoreducaţieplastică,graddidacticI–26ore;

Page 141: Plan_09

141

- sahniucadelina,profesoreducaţiemuzicală,graddidacticII–18ore;

- druţărodica,profesoreducaţiemuzicală,graddidacticII,masterînpedagogie–4ore(clasecuprofilteatral);

- panciuczinaida, învăţător,graddidactic superior–1oră(muzica);

- cherdevarălidia,învăţător,graddidacticsuperior–1oră(muzica);

- prisăcaruelena, învăţător, graddidactic superior–1oră(muzica);

- cimpoeşvalentina,învăţător,graddidacticsuperior–1oră(muzica).

Oreledeeducaţiemuzicalăşieducaţieplasticăs-audesfăşuratconformproiectuluidelungădurată,încorespunderecucurriculum-ulnaţionalpentruoreledeeducaţiemuzicală,careafostrespectatcucertitudine.totodată,înurmaasistenţelorlaoreşiacontroalelorladiferitenivele (preventiv, curent,de totalizare) s-ademonstratprezenţasistematicăşifuncţionalitateaplanuluicalendaristicdeac-tivitateacadrelordidactice,corespundereaacestuiacuproiectuldelungăduratăcaconţinutşitermenderealizare,precumşinotareasistematicăamaterieipredateşiarezultatelorevaluăriielevilorîncataloageleclaselorrespectiveşiînagendaelevului.

În cadrul orelor de educaţiemuzicală s-au folositmetode şistrategiididacticetradiţionale(audiţiimuzicale,interpretarevocalăindividualăşicolectivă,noţiuniteoreticedespreactivitateaşioperelemuzicalenaţionaleşiuniversale,folclorice,clasiceşimoderne,teoriamuziciiprinînvăţareaelementelordinsolfegiu,)darşimoderne(bra-in-ringurimuzicale,prelegerişiinterpretăriinstrumentaleşivocalemoderne,automanifestăriscenicealeelevilorîncadrulactivităţilorcultural-artisticedesfăşurateîninstituţie,lecţiipracticumalăturidemuzicieniremarcabilidinrepublică,desfăşurareaatelierelordecreaţieindividualăşiîngrup,etc...)careausporitdragosteaelevilorfaţădeobiectuldat,darşidezvoltareagustuluiesteticşiapercepţieimaiprofundeaarteiplasticeşimuzicale.astfel,profesoriiaudemonstratcapacităţiprofesionaledeocalitatefoarteînaltă,iareleviiauacumulatcunoştinţeşiaptitudiniartisticeperformante.celeexpusemaisus,suntconfirmateînurmadesfăşurăriitestelorsemestrialesumative,anotelormediişianualeînregistrate:

nr. clasa profesor notamedie/evaliaresumativă

notamedie notaanuală

Sem.i Sem.ii Sem.i Sem.ii1 i-a panciucz. 9,9 9,92 i-b Sahniuca. 9,9 9,93 i-c Sahniuca. 9,8 9,84 i-d druţăr. 9,8 9,85 i-e Sahniuca. 9,7 9,7

Page 142: Plan_09

142

6 i-f Sahniuca. 9,6 9,67 i-g Sahniuca. 9,3 9,38 ii-a cherdevarăl. 9,3 9,8 9,1 9,8 9,89 ii-b Sahniuca. 9 9,1 9,4 9,4 9,410 ii-c Sahniuca. 8,8 9 9 9 911 ii-d Sahniuca. 8,5 8,3 9,2 8,7 8,912 ii-e Sahniuca. 9,2 8,3 9,3 8,7 9,413 ii-f druţăr. 8.8 9,1 8,9 9,1 9,114 iii-a prisăcarue. 8.9 9,7 9,4 9,5 9,615 iii-b Sahniuca. 9,2 8,8 9,3 8,8 9,216 iii-c Sahniuca. 8,8 9,1 9,2 8,9 9,217 iii-d druţăr. 8,7 8,7 8,4 8,8 8,818 iii-e Sahniuca. 8,8 9,4 9 9,3 9,319 iii-f Sahniuca. 8,3 8,2 8,6 8,7 8,720 iv-a Sahniuca. 9,2 8,8 9,2 8,9 921 iv-b cimpoeşv. 9,4 9,2 9,6 9,7 9,622 iv-c Sahniuca. 9,2 8,8 9,3 8,8 9,223 iv-d druţăr. 8,2 7,1 8,6 8,7 8,724 iv-e Sahniuca. 8,9 8,7 8,9 8,8 8,825 v-a Sahniuca. 9,3 9,1 9,2 9 9,226 v-b dermengii. 8,8 9,3 8,8 8,6 9,127 v-c dermengii. 8,6 9,1 8,4 9,4 9,328 v-d dermengii. 8,8 9,2 8,9 9,3 9,229 v-e dermengii. 8,6 8,7 8,8 8,8 8,730 v-f dermengii. 8,1 8,9 9 7,2 8,231 v-g dermengii. 9,2 9,3 9,3 9,4 9,332 vi-a dermengii. 9 9,1 9 8,9 933 vi-b dermengii. 8,4 9,1 8,6 9,3 9,134 vi-c dermengii. 9,1 9,2 9,3 9,4 9,335 vi-d dermengii. 8,7 9,1 8,7 9,2 9,136 vi-e dermengii. 8 8,6 8 8,8 8,737 vi-f dermengii. 9 9 9,2 9,1 9,138 vi-g dermengii. 8,3 8,3 8,4 8,3 8,329 vii-a dermengii. 9,2 9 9,3 9,5 9,440 vii-b dermengii. 9,1 9 9,2 9,3 9,241 vii-c dermengii. 9,1 8,6 9,4 8,6 9,142 vii-d Sahniuca. 8,7 8,3 9 8,8 943 vii-e dermengii. 8 8,4 8,1 8,9 8,744 vii-f dermengii. 9,3 8,9 9,6 9 9,445 vii-g dermengii. 8,6 9,4 8,7 9,6 9,446 viii-a dermengii. 9,2 9 9,3 9 9,147 viii-b dermengii. 9,2 9,5 9,3 9,7 9,648 viii-c dermengii. 9,1 8,9 9,3 9,6 9,4

Page 143: Plan_09

143

49 viii-d dermengii. 7,1 8,6 7,2 8,8 8,550 viii-e dermengii. 9,2 9,3 9,4 9,6 9,551 viii-f dermengii. 9,6 9 9,6 9 9,5

performanţele elevilor au fost vizibile în urma participării laconcursurile,conferinţelemunicipaleşirepublicanedeinterpretatemuzicală,undeaudemonstraturmătoarelerezultate:1. festivalulrepublican„douăinimigemene”–O.bîrcă,(premiul

mare);2. festivalulmunicipal„sătrăiţi,să-nfloriţi”–colectivuletnofolcloric

(loculI);3. concursul republican „chanson francais” – l. Isac (premiul

mare);4. conferinţamunicipală„muncă,talent,cutezanţă”(muzică)–d.

moisei,g.gorun(loculI);5. concursul municipal „ploaia de stele” – O. bîrcă (premiul

mare).cureferirelaeducaţiaplastică,întoateactivităţileaupredominat

obiectivelestrategicedeimplementareînpracticăaconţinuturilordidacticeprinutilizareatehnicilordecunoaştereşiaplicareînpracticăadomeniilordeiniţiereînartaplastică,dezvoltareaabilităţilorelevilordeapercepeconţinuturilepredate,deprindereaşivalorizareacrea-ţieiindividualeaelevilor,demonstrareaperformanţelorelevilorprinrealizareadesenelor,expunereacelormaireuşitelucrăripeholurileinstituţiei,precumşiîncadrulconcursurilor,expoziţiilormunicipale,republicane.astfel,îninstituţies-audesfăşuraturmătoareleexpoziţiialelucrărilorelevilor:1. „chişinău,oraşulmeu”concursulceleimaireuşitelucrăriplastice,

dedicatesărbătoriiHramulchişinăului(octombrie,2007)2. „euazI”-expoziţierealizatăîncadrulsăptămîniiartelor,ziua

artelorplastice(noiembrie,2007);3. „vine,vine,iată-lcăvine”–concursulceleimaireuşitelucrări

plastice,dedicatesărbătorilordeiarnă(decembrie,2007);4. „realitateşivisînculori”–olimpiadăliceală(februarie,2008);5. asachiana2008,expoziţierealizatăînurmasărbătorilordedicate

144anidelafondareainstituţiei(martie,2008):- “vine,vine,primăvara”;- “pesonajelefabulelorlui“gh.asachi”;- “liceulmeu-izvordecunoştinţe”.

6. „culorileceîmiredaucopilăria”–expoziţiepermanentă,dedicatăzileimondialeaOcrotiriicopilului(mai,2008).sistematic s-audesfăşurat activităţi de educaţie plastică prin

realizareaproiectuluidecultivareagustuluiesteticşiconştientizareavalorilorartistice,încolaborarecumuzeulnaţionaldeartedinre-publicamoldova,lacareeleviiauparticipatactivatîtprinvizionarealucrărilorplasticeexpuseînmuzeu,cîtşiprinintegrareaînateliereledecreaţie,createpentrutînărageneraţiedinrepublică.

Page 144: Plan_09
Page 145: Plan_09

v. OPeraţIOnalIzarea PlanuluI InstItuţIOnal 2008-2009

Page 146: Plan_09

146

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

Iuni

e–

aug

ust

asig

urar

eao

dihn

eic

opiil

ord

in

familiisocial-vulnerabile

Îmbunătăţireacondiţiilordereali-

zareaprocesuluieducaţional

Îmbunătăţireaoferteieducaţionale

lan

ivel

ula

riilo

rcu

rric

ular

e

evaluareastrategiilorgeneraleşi

acelorfundamentaleînrealizarea

proi

ecte

lor

man

ager

iale

.

completareadocumentaţieişcolare.

promovareaşiselectareastategiilor

depredare–învăţare-evaluare.

1.Organizareaodihneidevarăaelevilor

cercetare/gestionare

c.a.

teut

ua.

2.Organizareaasistenţeisocialefamiliilor

vuln

erab

ilemonitorizare

c.a.

teut

ua.

3.Organizareaşidesfăşurareaexame-

nelo

rde

bac

alau

reat

,con

siliu

luid

eab

solv

ire

consultaţii,şedinţe,cooperare,

analize

c.p.

şoitue.

4.analizaproblematizatăaactivităţiitutu

-rorsubdiviziunilorcomplexuluişcolar

eval

uare

apr

oces

ului

de

dezvoltarepentruaniişcolari

2008

-200

9

c.p.

echipamanagerială

5.totalizarearealizăriiconţinutuluicurri-

cularşitrasareaunornoisarcini

controlulregistrelor,indicaţii

indi

vidu

ale

ş.d.

volo

satîi

b.,

directoriiadjuncţi

Observaţiicu

însc

riere

în

cata

log

6.lichidareacorigenţelor,realizarea

rapo

rtul

uid

eîn

chei

ere

ado

sare

lor

personalepentrurestanţieri.

şedinţecudiriginţiideclasă.

finalizareacompletăriidocu

-mentaţiei.

c.p

.şoitue.,bulatn.

gorceacn.diriginţii

7.Organizareaşidesfăşurareaconcursului

deadmitereînclaseleI,v,x.

algoritmizareaşitotalizarea

liste

lor

dea

dmite

reîn

cla

sele

I,x.

c.a.

volo

satîi

b.

bula

tn.

cuta

sevi

cia

.li

cav

.şoitue.

Secr

etar

ii

8.pregătireainstituţieipentrunoulan

şcolar

gestionareaunorlucrăride

ameliorareacondiţiilor.

c.a

.vo

losa

tâib

.ba

ntiu

cp

9.asigurareafuncţionalităţiiblocurilor

lucrăridereparareşiame-

naja

rec.

a.

vol

osat

âib

.ba

ntiu

cp

ţuguim.

10asigurareamedico-sanitară

colectareacartelelorsănătăţii;

sistematizareadatelor.

ş.a.

lica

v.

Page 147: Plan_09

147

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

Iuni

e–

aug

ust

Organizareacondiţiilorpentru

formareaprofesionalăcontinuă

Informatizareaşişcolarizareaagen-

ţilorschimbării(cadrelordidactice)

11participareaprofesorilorşimembrilor

administraţieilareuniunilemunicipale

ale

cadr

elor

did

actic

e

activitateadeformareprofe-

sională.

S.m

.vo

losa

tâib

.,directoriiadjuncţi

12asigurarafonduluidemanuale,progra-

meşiabazeididactico-materiale

cola

bora

rea

cub

iblio

teca

ri,

secţiadeaprovizionarea

d.g

.e.t

.S.

ş.d.

ciob

anu

v.ca

sian

S.

şoitue.

13analizamanualelordebazăşiacelor

alternativeînscopulproiectăriieficiente

ate

mat

icii

cale

ndar

istic

e

coor

dona

re,d

irija

re,c

onsu

ltan-

ţămetodică.

S.m

.profesoriiformatori;

directoriiadjuncţi

14Organizareamotivaţionalăaprocesului

inst

ruct

iv-e

duca

tivsuportinformativ,şedinţe

cons

ulta

tive

S.m

.şoitue.

lozana.

Page 148: Plan_09

148

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

Sept

embr

ie

trecereaînevidenţăanumărului

copi

ilor

dep

ese

ctor

monitorizareaactivităţii

elaborareaproiectelordeperspectivă

conformcurriculeişcolareşieficienţa

lor

completareadocumentaţieişcolare

studiereatrăsăturilordecaracter

determinareaniveluluidedezvol

-tareacapacităţiidepercepereşi

înţelegere

asigurareauneieficienţeoptim

ea

actuluieducaţional

analizaroluluiactivităţiiextraşcolare

îndezvoltareapersonalităţiifiecărui

elev

,des

cope

rirea

apt

itudi

nilo

rel

evilo

r

evaluareasoluţiilormetodologice,

înaintareaunorrepere,recomandări,

suge

stii.

1.efectuarearecensămîntuluişiprezenta-

reastatisticăainformaţiei

monitorizare

c.a.

teut

ua.

2.zi

ua c

unoş

tinţ

elor

care

uso

lem

nş.a.

directoriiadjuncţi

3. 4.

elab

orar

eam

odel

ului

cur

ricul

ara

lproiectăriideperspectivăşitridimen

-sionalalvariabelelorlecţiei

asigurareacontinuităţiicurriculare:

şcoalaprim

ară–gimnaziu-liceu

perfectareadocumentaţieişcolare

şedi

nţa

secţ

iei m

etod

ice

Cont

rolt

emat

ic„

asi

gura

rea

cont

inui

tăţi

i gră

dini

ţă-

şcoa

la p

rim

ară”

S.m

.

c.a.

directoriiadjuncţi

cuta

sevi

cia

.cherdevarăl.

5.Organizareaserviciuluipsihologicîn

claseleI,v,xînscopulfacilităriiadap-

tăriielevilorlanoiloecondiţii

testarepsihologică

c.a.

lozana.

diriginţiiclaselor

6.evaluareainiţialăacunoştinţelor

elevilorprintehnicişiinstrumentede

evaluareacapacităţilorcognitive

testedeevaluareiniţială

S.m

.directoriiadjuncţi

diriginţiiclaselor

analizaşi

diag

nost

icar

ea

rezultatelor

7.proiectareaşiorganizareaactivităţilor

extraşcolareşirolullorîndezvoltarea

armonioasăaelevului

ancheta,selectarea,analiza,

înre

gist

rare

a.ş.I.m.

panfilovl.

8.controlulplanificăriitematico-calenda-

risticeşialucruluieducativ

Cont

rolg

ener

aliz

ator

al

planificărilordelungădurată

S.m

.vo

losa

tîib

.,directoriiadjuncţi

9.lu

crul

indi

vidu

alc

uel

evii

licee

ni,

stra

tegi

ide

coop

erar

econsultanţe,analize,cercetări

c.ş.

şoitue.

diriginţiicl.x-xII

10.

Organizareaşiefectuareacontrolului

preventivalprofesorilordegeografie

asistenţe

conv

orbi

rişedinţe

consultanţe

c.m

.şoitue.

Page 149: Plan_09

149

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

Sept

embr

ie

trecereaînevidenţăanumărului

copi

ilor

dep

ese

ctor

monitorizareaactivităţii

elaborareaproiectelordeperspectivă

conformcurriculeişcolareşieficienţa

lor

completareadocumentaţieişcolare

studiereatrăsăturilordecaracter

determinareaniveluluidedezvol

-tareacapacităţiidepercepereşi

înţelegere

asigurareauneieficienţeoptim

ea

actuluieducaţional

analizaroluluiactivităţiiextraşcolare

îndezvoltareapersonalităţiifiecărui

elev

,des

cope

rirea

apt

itudi

nilo

rel

evilo

r

evaluareasoluţiilormetodologice,

înaintareaunorrepere,recomandări,

suge

stii.

1.efectuarearecensămîntuluişiprezenta-

reastatisticăainformaţiei

monitorizare

c.a.

teut

ua.

2.zi

ua c

unoş

tinţ

elor

care

uso

lem

nş.a.

directoriiadjuncţi

3. 4.

elab

orar

eam

odel

ului

cur

ricul

ara

lproiectăriideperspectivăşitridimen

-sionalalvariabelelorlecţiei

asigurareacontinuităţiicurriculare:

şcoalaprim

ară–gimnaziu-liceu

perfectareadocumentaţieişcolare

şedi

nţa

secţ

iei m

etod

ice

Cont

rolt

emat

ic„

asi

gura

rea

cont

inui

tăţi

i gră

dini

ţă-

şcoa

la p

rim

ară”

S.m

.

c.a.

directoriiadjuncţi

cuta

sevi

cia

.cherdevarăl.

5.Organizareaserviciuluipsihologicîn

claseleI,v,xînscopulfacilităriiadap-

tăriielevilorlanoiloecondiţii

testarepsihologică

c.a.

lozana.

diriginţiiclaselor

6.evaluareainiţialăacunoştinţelor

elevilorprintehnicişiinstrumentede

evaluareacapacităţilorcognitive

testedeevaluareiniţială

S.m

.directoriiadjuncţi

diriginţiiclaselor

analizaşi

diag

nost

icar

ea

rezultatelor

7.proiectareaşiorganizareaactivităţilor

extraşcolareşirolullorîndezvoltarea

armonioasăaelevului

ancheta,selectarea,analiza,

înre

gist

rare

a.ş.I.m.

panfilovl.

8.controlulplanificăriitematico-calenda-

risticeşialucruluieducativ

Cont

rolg

ener

aliz

ator

al

planificărilordelungădurată

S.m

.vo

losa

tîib

.,directoriiadjuncţi

9.lu

crul

indi

vidu

alc

uel

evii

licee

ni,

stra

tegi

ide

coop

erar

econsultanţe,analize,cercetări

c.ş.

şoitue.

diriginţiicl.x-xII

10.

Organizareaşiefectuareacontrolului

preventivalprofesorilordegeografie

asistenţe

conv

orbi

rişedinţe

consultanţe

c.m

.şoitue.

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

Sept

embr

ie

dezvoltareaşiînsuşireatehnicilorde

crea

tivita

te

Oferireadeîndrumăriprivind

valorificareainformaţieiîndomeniul

man

agem

entu

luip

edag

ogic

tras

area

uno

rob

iect

ive

optim

epentrueficientizareaprocesului

educaţional

11.

şco

ala

prof

esor

ului

deb

utan

t„Influienţepsiho-pedagogiceasupra

procesuluideadaptareşcolară”

consultanţe.

aplic

area

unu

iblo

cde

met

odic

ior

ient

ate

lac

ompo

rtam

entu

lemotivşiintelectualalclaselor

i,v

c.m

.cu

tase

vici

a.

bula

tn.

lozana.

12.

cont

rolu

l pre

vent

iv-i

ndiv

idua

lal

mod

ului

de

impl

emen

tare

as

trat

egi-

ilordepredare-învăţare-evaluareal

profesoriloraspiranţilagraddidactic:

Cuta

sevi

ci A

., En

e V.

, Sto

ica-

Leon

N.,

Ghi

diu

V.

asistenţe,consultanţeindi

-vi

dual

ec.

a.cu

tase

vici

a.

13.

form

area

con

siliu

laut

oadm

inis

trat

iva

lcc-e(elevi)

recomandări,chestionare

c.a.

panfilovl.

teut

ua.

14.

regu

lam

entu

lde

ates

tare

ac

adre

lor

dida

ctic

eSe

min

ar–

cons

ulta

tivp

entr

uaspiranţiilagraddidactic

c.m

.cu

tase

vici

a.

15.

training:„dezvoltareapotenţialului

creativalelevilor,promovarealor”

trai

ning

c.m

.claselex-xII(profil

real)

16.

formareaconsiliuluiformator–orga-

nizatoricacentruluicultural–estetic,

delegareaprofesorilorformatori

şedinţacatedreicrearea

proi

ectu

luid

eac

tivita

tec.

a.panfilovl.

17.

competenţeledidactice

mod

ele

psih

oped

agog

ice,

interasistenţe

c.m

.cu

tase

vici

a.

18.

Organizareaşedinţeigeneralea

părinţilor

şedinţe,consultanţe

c.a.

volo

stîi

b.te

utu

a.lozana.

vasi

liev

i.

Page 150: Plan_09

150

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

oct

ombr

ie

redimensionareaactuluieducaţional

formareaşidezvoltareacapacităţi-

lor

dea

des

cope

rino

ul

eficientizareacalităţiicunoştinţelor

laoreledelimbimoderneevidenţi-

ereaniveluluirealizăriiobiectivelor

curriculumuluinaţionallaorelede

l.franceză

proiectareaşiorganizareaactivităţi-

loreducativeşiextraccuriculare

Organizareacondiţiilorpentru

formareaprofesionalăcontinuă.

prom

ovar

eac

adre

lor

dida

ctic

eperformanteşisporireaeficienţei

proc

esul

uiin

stru

ctiv

-e

duca

tiv

1.eficientizareaprocesuluiinstructivprin

pîrghiileameliorativealeeducaţiei

proi

ect

S.m

.c.

d.

2.„centrareaobiectivelorpeprocesele

cognitivedecunoaştere,aplicareşi

inte

grar

e

cont

rol c

ompl

exasistenţe,şedinţe,analize,

totalizări

c.a

.c.

p.

şoitue.

diriginţiiclaselorx

3.co

ntro

l fro

ntallalimbafrancezăîn

clas

ele

prim

are

asistenţe,convorbiri,evaluări

c.p.

lica

v.

petc

ut

4.seminarmunicipal„

Stra

tegi

ide

dezvoltareaeducaţieiintelectualeîn

parteneriatcufamilia”

asistenţe,interasistenţe.

consultanţe.training

c.m

c.a.

cuta

sevi

cia

.

5.lunarul„cunoaşte-ţibaştina!”

asistenţelaactivităţi,chestio

-nare,expoziţii,întîlniri

cont

rol i

ndiv

idua

l

c.a.

teut

ua.

diriginţii

6.Co

ntro

lgen

eral

izat

or.e

valu

area

eficientăaplanificărilorzilnice–mo-

dalitateoportunăderealizareaactului

educaţional

controlulplanificărilor

c.a.

directoriiadjuncţi

7.co

ntro

lul i

ndiv

idua

l-pr

even

tiv

al

activităţiitinerilorspecialiştişicadrelor

didacticeaspirantelagraddidactic/

confirmareaacestuia.

asistenţă

consultanţăştiinţifico-metodică

c.a.

directoriiadjuncţi

8.calitateaperfectăriioraruluişicorecti-

tudineacompletăriiregistrelor

Cont

rolg

ener

aliz

ator

c.a

.ba

buc

v.directoriiadjuncţi

6.determinareacoeficientruluireuşitei

şcolareîncalsaav-aprindezvoltarea

capacităţiidepercepereşiînţelegerea

conţinuturilorformative

cont

rol f

ront

alc.

a.cl

asa

av-

a

c.p.

bula

tn.

diriginţiicl.av-a

psih

olog

ulli

ceul

ui

Page 151: Plan_09

151

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

oct

ombr

ie

evaluareacorectă

acum

ular

ede

not

ecoeficientulreuşitei

abordareaproblematizatăa

diagnosticăriipsiho-pedagogice;

tras

area

uno

rob

iect

ive

core

ctv-

sti-

mul

ator

iial

epr

oces

ului

inst

ruct

iv-

educ

ativ

promovareavalorilornaţionale

fixareacunoştinţelordespreconţi-

nuturileteoreticeşipractice

proiectareaşiorganizareaşedinţelor

verificareaarsenaluluidetehnologii

Oferireaîndrumărilormetodologi-

ceîn

dom

eniu

lman

agem

entu

lui

claseişiprompovareaexperienţei

avan

sate

6.desfăşurareasărbătorilorsezonuluide

toamnă

concertfestiv

iarm

aroc

expoziţii

conc

urs

inte

lect

ual

panfilovl.

mem

brii

cate

drel

or

cuprofilestetic,

cate

dra

isto

riediriginţii

mem

brii

cacc

-e

11.

elaborareaeficientăaplanificărilor

zilnice-modalitateoportunăde

realizareaactuluieducaţionallalimba

românăşilimbarusă

controlulplanificării

masarotundă

bula

tn.

12.

cuta

sevi

cia

.

7.„aspectedeparteneriatpentruo

instruiremaicalitativă”

conferinţăteoretico-practică

problematizare

cola

bora

rea

asig

urar

ea

algoritmizarea

c.a.

şoitu.e

part

ener

il.t.„m.eliade”

„corpulpăcii”

8.Instituireaşidesfăşurareaşedinţelor

universităţiipărinţilor

consultanţă

Sem

inar

em

ese

rotu

nde

c.a./c.p.

lozana.

teut

ua.

vasi

liev

9.controlpreventivalprofesorilorde

educaţietehnologică

cont

rol p

reve

ntiv

dia

log

studiidecaz

asistenţă

prezentare

ş.c.

şoitue.

catedraerducaţie

tehnologică

10.

şcoa

la t

înăr

ului

dir

igin

teconsultanţă

asistenţe

c.d.

teut

ua.

Page 152: Plan_09

152

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

Noi

embr

ie

dezvoltareacapacităţiideaface

deducţii

dezvoltareaunorstrategiipersonale

înevitareaeşeculuişcolar

reactualizareacreaţieiregretaţilor

doinaşiIonaldea-teodorovice

culti

vare

ava

loril

ors

pirit

uale

lae

levi

dezvoltareadisponibilităţiide

com

unic

are

Optimizarearandamentuluişcolar

impl

emen

tare

aun

ors

trat

egii

inov

a-tiveîndezvoltareacompetenţelorşi

abilităţilort.s.

proiectareaşiorganizareaactivităţi-

loreducativeşiextracurriculare

analizaproblematizantăaevaluării

demersuluieducaţiona

1.„calitateaînînvăţămîntulliceal”

cont

rol p

erio

dic

Organizare

coop

erar

ece

rcet

are

analize

c.p.

şoitue.

cadr

ele

dida

ctic

eclaselexI

2.formededesfăşurareaactivităţilor

met

odic

e.Se

min

arm

unic

ipal

.c.

m.

cuta

sevi

cia

.

3.analizacomparativăarezultatelorla

disc

iplin

ele

exac

teîn

cla

sele

bili

ngve

dinrepublică

asistenţe

convorbiricuprofesorii,elevii

evaluări

c.m

.ba

buc

a.

4.„doicriniaibasarabiei–Ionşidoina

alde

a-te

odor

ovic

ipr

ogra

ma

rtis

ticactivitateextraş-

colară

bula

tn.

c.l.

l.r.

5.„artacomunicării-istrumentdeva

-loareînprocesulinstructiv–educativ”

Sem

inar

inst

ruct

iv-m

etod

icd

ocum

enta

rele

ctur

are

coop

erar

ealgoritmizare

c.m

.şoitue.

cadr

ele

dida

ctic

eclaselex

6.activitateaclaselorav-aşiax-ala

disc

iplin

ele

exac

teasistenţe

conv

orbi

ric.

m.

babu

ca.

7.educaţiainterculturalăprinliteratură

Sem

inar

met

odic

S.m

.bu

latn

.c.

l.l.

r.guzunm.

negr

ul.

8.utilizareanoilortehnologiiinformaţio

-naleîncadrulorelordel.franceză:o

lecţieprezentatăînpowerpoint

cont

rol p

reve

ntiv

S.m

.li

cav

.

9.şc

oala

Pro

feso

rulu

i deb

utan

t formeşiprocedeedeorganizarea

uneilecţiinetradiţionale

trai

ning

S.m

.ba

buc

a.

Page 153: Plan_09

153

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

Noi

embr

ie

dezvoltareacapacităţiideaface

deducţii

dezvoltareaunorstrategiipersonale

înevitareaeşeculuişcolar

reactualizareacreaţieiregretaţilor

doinaşiIonaldea-teodorovice

culti

vare

ava

loril

ors

pirit

uale

lae

levi

dezvoltareadisponibilităţiide

com

unic

are

Optimizarearandamentuluişcolar

impl

emen

tare

aun

ors

trat

egii

inov

a-tiveîndezvoltareacompetenţelorşi

abilităţilort.s.

proiectareaşiorganizareaactivităţi -

loreducativeşiextracurriculare

analizaproblematizantăaevaluării

demersuluieducaţiona

1.„calitateaînînvăţămîntulliceal”

cont

rol p

erio

dic

Organizare

coop

erar

ece

rcet

are

analize

c.p.

şoitue.

cadr

ele

dida

ctic

eclaselexI

2.formededesfăşurareaactivităţilor

met

odic

e.Se

min

arm

unic

ipal

.c.

m.

cuta

sevi

cia

.

3.analizacomparativăarezultatelorla

disc

iplin

ele

exac

teîn

cla

sele

bili

ngve

dinrepublică

asistenţe

convorbiricuprofesorii,elevii

evaluări

c.m

.ba

buc

a.

4.„doicriniaibasarabiei–Ionşidoina

alde

a-te

odor

ovic

ipr

ogra

ma

rtis

ticactivitateextraş-

colară

bula

tn.

c.l.

l.r.

5.„artacomunicării-istrumentdeva

-loareînprocesulinstructiv–educativ”

Sem

inar

inst

ruct

iv-m

etod

icd

ocum

enta

rele

ctur

are

coop

erar

ealgoritmizare

c.m

.şoitue.

cadr

ele

dida

ctic

eclaselex

6.activitateaclaselorav-aşiax-ala

disc

iplin

ele

exac

teasistenţe

conv

orbi

ric.

m.

babu

ca.

7.educaţiainterculturalăprinliteratură

Sem

inar

met

odic

S.m

.bu

latn

.c.

l.l.

r.guzunm.

negr

ul.

8.utilizareanoilortehnologiiinformaţio

-naleîncadrulorelordel.franceză:o

lecţieprezentatăînpowerpoint

cont

rol p

reve

ntiv

S.m

.li

cav

.

9.şc

oala

Pro

feso

rulu

i deb

utan

t formeşiprocedeedeorganizarea

uneilecţiinetradiţionale

trai

ning

S.m

.ba

buc

a.

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

Noi

embr

ie

dezvoltareapersonalităţiielevului

prin

pris

ma

arte

itea

tral

e

asigurareauneifuncţionalităţi

optim

ealecţiilordupătaxonomiile

luibloomşiKrotwel

propagareaşiimplementareacelor

mai

inov

ativ

est

rate

giid

idac

tice

prom

ovar

eac

adre

lor

dida

ctic

eperformanteşisporireaeficienţei

proc

esul

uiin

stru

ctiv

-edu

cativ

10lunarulprosănătatea

cont

rol i

ndiv

idua

lactivităţieducative/

extr

acur

ricul

are

c.d.

teut

ua.

11dezvoltareaşcolii–dezvoltarea

societăţii/experienţedeînvăţareşi

comportament,adecvatecapacităţilor

şinecesităţilorelevilor„dificili.”

caietedeobservărisistemati-

ce,fişeleunorelevi,colaborare

cupsihologii.masărotundă.

S.m

.cu

tase

vici

a.

12abordareaproblematizatăadiagnosti-

căriipsihopedagogiceşiacoeficientu-

luireuşiteişcolareînclaselea

vi-a

Cont

rolg

ener

aliz

ator

c.p.

bula

tn.

13acumulăridenote.sistemuldeevalu-

areaactivităţiicadrelordidactice

cont

rolu

lreg

istr

elor

,pro

iect

elor

didacticezilniceat.s.,caietelor

şiagendelorelevilor

S.m

.ba

buc

v.

14Implactularteiteatraleasupradezvol

-tăriiarmonioaseaelevului

Sem

inar

mun

icip

alc.

m.

panfilovl.

15mecanismuldedesfăşurareaactivită

-ţilormetodice.

Sem

inar

mun

icip

al.

c.m

.c.

m.m

.cu

tase

vici

a.

16eficacitatealecţieiprintaxonomiilelui

bloomşiKrotwellalecţiiledelimbă

românăşilimbărusă

Cont

rolt

emat

ic

asistenţelaore

S.m

.bu

latn

.g

rubî

il.

gor

ceac

e.

17seminarmetodic„regulamentulde

atestare”

sem

inar

. con

sult

anţe

S.m

.cu

tase

vici

a.

18săptămînaartelor

activităţiextracurriculare

ş.m.

panfilovl.

Page 154: Plan_09

154

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

dec

embr

ie

educ

area

spi

ritul

uic

ivic

lae

levi

evaluarearealizăriicurriculum-ului

ladisciplineleşcolare(concordanţa

dintrecatalogşiproiectareatemati-

co-calendaristice)

prom

ovar

eac

adre

lor

dida

ctic

eperformanteşisporireaeficienţei

proc

esul

uiin

stru

ctiv

-edu

cativ

redi

men

sion

area

etic

hete

iped

agog

i-ce asigurareauneieficienţeoptim

ea

proc

esul

uiin

stru

ctiv

–e

duca

tiv,

afirmareauneievaluăriameliorative,

desporireaeficaţităţiirandamen

-tuluişcolar

asumarearesponsabilităţilordea

solic

itas

ucce

sul

promovareaşipropagareaimaginii

instituţiei.

asigurareaeficienţeiactivităţilorde

part

ener

iat

1.Opatrie,unneam,ocredinţă

concertfestiv

dis

put

expoziţii

S.m

.panfilovl.

catedra:Istorie

educaţieplastică

educaţiemuzicală

2.managementulrealizăriicerinţelor

curr

icul

eila

toat

edi

scip

line

realizareacurriculară

verificareadocumentaţiei

şcolare

c.p

.directoriiadjuncţi

3.controlindividualalprofesorilorde

limbăengleză

asis

tare

ala

ore

lec

adre

lor

dida

ctic

easpirantelagrad–conferireşi

confirmare

frec

vent

area

ore

lor

analize

convorbiricuprofesorii

ş.c.

lica

v.

4.efectuareastudiuluiaproblemei:

profesorul–sursădeautoritatesau

dep

uter

e

asistenţelaore

Sond

ajc.

p.bu

latn

.

5.evaluareasumativăacunoştinţelorşi

depr

inde

rilor

pra

ctic

eîn

cor

espu

nder

ecu

cur

ricul

um-u

ldis

cipl

inar

lato

ate

discipliniledebază

tezesemestriale

analizaproblematizantă

S.m

.directoriiadjuncţi

6.„motivareaelevilorspresuccesprin

strategiidecooperare”

mic

roco

nsili

iasistenţe

coop

erar

etestăripsihologice

c.p.

şoitue.

7.

Sem

inar

ulp

roie

ctul

uitr

ipar

titdeplasări

c.a.

c.p

.te

utu

a.ş.c.

8.activitatepracticăcreatoare.

exer

sare

ate

hnic

ilor

orie

ntat

espreafirmareapersonalităţii

miculuişcolar.

c.m

.cu

tase

vici

a.

9.„rolulcomunicăriiînpromovareacultu

-riielevului”

cont

rolt

emat

ica

lbib

liote

cilo

rc.

m.

şoitue.

Page 155: Plan_09

155

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

dec

embr

ie

Identificareareţelelorcomunicative

asigurareaunuiînvăţămînteficient

şipersonalizat

educareacalităţilormoralspirituale

aleelevilorprincunoaştereavalorilor

etno-folcloriceaneamuluinostru

10.

utilizareaportofoliuluieuropeanal

limbilorlaoreledelimbistrăine

frec

vent

area

ore

lor

analize

convorbiricuprofesorii

ş.m.

lica

v.

11.

controltematic„nivelulrealizării

obiectivelorlaistorie,clasaaIv-a”

asistenţe,modalităţidevalorifi

-careabazeididactico-materiale.

S.m

.cu

tase

vici

a.

12.

folclorul–identitateanaţionalăa

fiecăruiom.tradiţii,obiceiuri,datini

compendiudeurături,colinde

S.i.

m.

panfilovl.

analizaproblematizatăaevaluării

demersuluieducaţional

13.

analizapeetapeşisemestrialăcupri-

virelarealizareaobiectivelor–cadruşi

dereferinţăalecurriculum-ului

rapo

rtd

eac

tivita

tec.

p.directoriiadjuncţi

promovareavalorilornaţionale

14Obiceiurişipracticietnofolcloricela

rom

âni.

programextracultural/şeză

-to

are

S.m

.cu

tase

vici

a.

cherdevarăl.

Page 156: Plan_09

156

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

Ianu

arie

dezvoltareaconştiinţeinaţionalea

elev

ilor

dezvoltareaunoratitudinicevizea-

zăţinutacivică

verificareacunoştinţelorîndezvolta

-reacompetenţeicognitive

Îmbunătăţireaoferteieducaţionale

lan

ivel

ula

riilo

rcu

rric

ular

eOferireaîndrumărilormetodologice

înd

omen

iulm

anag

emen

tulu

icla

sei

şipromovareaexperienţeiavansate

creareauneiatmosferestim

ulative

dein

tere

s,p

reoc

upar

epe

ntru

lecturacărţilor

evaluareastrategiilorşipoliticilorde

dezvoltareacadrelor

1.„dordeeminescu”

med

alio

nlit

erar

S.m

.panfilovl.

2.av

atar

urile

des

cope

ririi

verb

ului

em

ines

cian

S.m

.bu

latn

.

3. ş

coal

a pr

ofes

orul

ui d

ebut

ant:

experienţeconfiramateînmodelarea

cole

ctiv

ului

de

elev

i.

Sem

inar

-pra

ctic

um,s

chim

bde

experienţă,colaborare:mentor-

tînărspecialist

c.m

.cu

tase

vici

a.

4.problemeşisoluţiiîncombaterea

com

port

amen

tulu

idev

iant

lae

levi

Sem

inar

c.a./c.p.

teut

ua.

lozana.

ş.c.

5.pregătireaşipetrecereaolompiadei

intralicealeşimunicipalelalimbile

francezăşiengleză

pregătireamaterialelorde

eval

uare

S.o

.li

cav

.

6.şc

oal t

înăr

ului

spe

cial

ist

„evaluarea–caprocesdesistem”

coop

erar

e,Î

ndru

mar

e,

asistenţe,

schimbdeexperienţă

totalizări

c.a.

c.m

.şoitue.

vîle

aa.

7.calitatrearealizăriiobiectivelorcurricu-

leişcolareladisciplinelepatronateşia

evaluărilorsumativelafineleanuluide

stud

ii20

08-

200

9

asistenţe

evaluări

verificarearegistrelorşcolare

S.m

.directoriiadjuncţi

8.şcoaltînăruluidiriginte„Influienţe

corectiveasupracolectivelordeelevi”

consultanţă

asistenţe

c.d.

teut

ua.

9.ş

coal

a pr

ofes

orul

ui d

ebut

ant:

motivaţiaînvăţăriişcolare-strategiide

stim

ular

e.

consultanţămetodică,asistenţă

psihologică,training.

c.m

.cu

tase

vici

a.

10.

colaborareacubiblioteca„Ioncreangă”:

iniţiereaprofesorilorşielevilorîn

investigări,concursuri,lansăridecarte

lansăridecarte

part

icip

are

lac

oncu

rsur

iS.

m.

bula

tn.

c.l.

l.r.

diriginţiiclaselor

Page 157: Plan_09

157

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

Ianu

arie

dezvoltareaconştiinţeinaţionalea

elev

ilor

dezvoltareaunoratitudinicevizea -

zăţinutacivică

verificareacunoştinţelorîndezvolta

-reacompetenţeicognitive

Îmbunătăţireaoferteieducaţionale

lan

ivel

ula

riilo

rcu

rric

ular

eOferireaîndrumărilormetodologice

înd

omen

iulm

anag

emen

tulu

icla

sei

şipromovareaexperienţeiavansate

creareauneiatmosferestim

ulative

dein

tere

s,p

reoc

upar

epe

ntru

lecturacărţilor

evaluareastrategiilorşipoliticilorde

dezvoltareacadrelor

1.„dordeeminescu”

med

alio

nlit

erar

S.m

.panfilovl.

2.av

atar

urile

des

cope

ririi

verb

ului

em

ines

cian

S.m

.bu

latn

.

3. ş

coal

a pr

ofes

orul

ui d

ebut

ant:

experienţeconfiramateînmodelarea

cole

ctiv

ului

de

elev

i.

Sem

inar

-pra

ctic

um,s

chim

bde

experienţă,colaborare:mentor-

tînărspecialist

c.m

.cu

tase

vici

a.

4.problemeşisoluţiiîncombaterea

com

port

amen

tulu

idev

iant

lae

levi

Sem

inar

c.a./c.p.

teut

ua.

lozana.

ş.c.

5.pregătireaşipetrecereaolompiadei

intralicealeşimunicipalelalimbile

francezăşiengleză

pregătireamaterialelorde

eval

uare

S.o

.li

cav

.

6.şc

oal t

înăr

ului

spe

cial

ist

„evaluarea–caprocesdesistem”

coop

erar

e,Î

ndru

mar

e,

asistenţe,

schimbdeexperienţă

totalizări

c.a.

c.m

.şoitue.

vîle

aa.

7.calitatrearealizăriiobiectivelorcurricu-

leişcolareladisciplinelepatronateşia

evaluărilorsumativelafineleanuluide

stud

ii20

08-

200

9

asistenţe

evaluări

verificarearegistrelorşcolare

S.m

.directoriiadjuncţi

8.şcoaltînăruluidiriginte„Influienţe

corectiveasupracolectivelordeelevi”

consultanţă

asistenţe

c.d.

teut

ua.

9.ş

coal

a pr

ofes

orul

ui d

ebut

ant:

motivaţiaînvăţăriişcolare-strategiide

stim

ular

e.

consultanţămetodică,asistenţă

psihologică,training.

c.m

.cu

tase

vici

a.

10.

colaborareacubiblioteca„Ioncreangă”:

iniţiereaprofesorilorşielevilorîn

investigări,concursuri,lansăridecarte

lansăridecarte

part

icip

are

lac

oncu

rsur

iS.

m.

bula

tn.

c.l.

l.r.

diriginţiiclaselor

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

Ianu

arie

Îmbi

nare

ael

emen

tulu

iedu

cativ

cu

celi

nstr

uctiv

lansareasoluţiilorşiopiniilor

11.

şcoa

la P

rofe

soru

lui d

ebut

ant:

asigurareacompetenţelorştiinţifico-

metodiceşididacticeînpredarea

matematicii,fizicii,informaticiişi

educaţieifizice

asistenţe

conv

orbi

riS.

m.

babu

cv.

12.

desfăşurareapeterenaatestării

cadr

elor

did

actic

easistărilaore

S.m

.li

cav

.

13.

form

ede

col

abor

are

înin

stru

irea

elev

ilor

din

pers

pect

iva

tria

deie

lev-

părinte-profesor

asistenţe

dia

log

c.m

.şoitue.

14.

studiereaşipropagareaexperienţei

avansateacadrelordidactice:studiul

individual-formădeautoinstruireşi

autoeducaţieaelevilor.

Rev

ista

did

acti

căc.

a.cu

tase

vici

a.

Page 158: Plan_09

158

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

febr

uari

e

diferenţiereainstruiriidupăcriterii

diferite

evaluareamodeluluidedezvoltare

prinstrategiidemăsurareşiaprecie

-rearezultatelorelevului

Organizareacondiţiilorpentru

formareaprofesionalăcontinuă

asigurareauneieficienţeoptim

ea

proc

esul

uiin

stru

ctiv

-edu

cativ

folosireacunoştinţelorteoretice

pentruafiaplicateînpractică

dezvoltareacapacităţilordeexpri-

mare,formulareşiexpunereclară,

concisăşicoerentăagîndurilor

elev

ului

educareaşiformareaomului,

dezvoltareagustuluieticşiestetic

prinartă

asigurareaperfecţionăriiprocesului

depredare–învăţare

1.„formeledeinstruireînmileniulxxI”

Cont

rolt

emat

icasistenţe

cola

bora

red

ocum

enta

re

c.a.

şoitue.

2.conferinţaştiinţifică

„muncă,talent,cutezanţă”(etapa

liceală)

prezentare

S.m

.manageriişcolari

3co

ntro

l tem

atic

:evaluare-diagnoză-prognozăprin

strategiiledemăsurareşiapreciere

apotenţialuluicreativalelevilordin

cl.a

vii

i-a

•asistenţelaore

•ce

rcet

area

apl

icat

i-vă lansarearecomandărilor

met

odic

e

ş.m.

c.d.

bula

tn.

profesori

elev

ipărinţi

4.co

ntro

l tem

atic

:stratificareacunoştinţelorfuncţionale

pen

ivel

urid

eco

mpl

exita

te.

verificareacaietelor,ritmicitatea

note

lor

îna

gend

e,c

aiet

e.c.

a.cu

tase

vici

a.

5.

formareaculturiicivice–finalităţilede

bazăaleprocesuluieducaţional

Sem

inar

c.a.

c.m

.te

utu

a.ş.c.

6.pa

ram

etri

crea

tivia

ipro

cesu

luii

nstr

uc-

tiv-educativladisciplinelepatronateşi

crite

riile

de

eval

uare

aa

cest

ora

asistenţe

evaluări

S.m

.ba

buc

v.

7.conferinţateoretico-practică„Invenţii

şiproiecte”

lucr

upr

actic

doc

umen

tare

c.m

.şoitue.

şefiisecţiilor

8.dezbaterile–oartăacomunicăriişia

disciplinăriiinteligenţeilingvistice

Sem

inar

met

odic

susţinereainvestigaţiilor

S.m

.bu

latn

.g

rubî

il.

c.l.

l.r.

9.co

mpo

rtam

entu

letic

–c

ale

spre

civilizaţie

trai

ning

pra

ctic

-dem

onst

rativ

S.i.

m.

panfilovl.

diriginţiideclasă

Page 159: Plan_09

159

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

febr

uari

e

diferenţiereainstruiriidupăcriterii

diferite

evaluareamodeluluidedezvoltare

prinstrategiidemăsurareşiaprecie

-rearezultatelorelevului

Organizareacondiţiilorpentru

formareaprofesionalăcontinuă

asigurareauneieficienţeoptim

ea

proc

esul

uiin

stru

ctiv

-edu

cativ

folosireacunoştinţelorteoretice

pentruafiaplicateînpractică

dezvoltareacapacităţilordeexpri-

mare,formulareşiexpunereclară,

concisăşicoerentăagîndurilor

elev

ului

educareaşiformareaomului,

dezvoltareagustuluieticşiestetic

prinartă

asigurareaperfecţionăriiprocesului

depredare–învăţare

1.„formeledeinstruireînmileniulxxI”

Cont

rolt

emat

icasistenţe

cola

bora

red

ocum

enta

re

c.a.

şoitue.

2.conferinţaştiinţifică

„muncă,talent,cutezanţă”(etapa

liceală)

prezentare

S.m

.manageriişcolari

3co

ntro

l tem

atic

:evaluare-diagnoză-prognozăprin

strategiiledemăsurareşiapreciere

apotenţialuluicreativalelevilordin

cl.a

vii

i-a

•asistenţelaore

•ce

rcet

area

apl

icat

i -vă lansarearecomandărilor

met

odic

e

ş.m.

c.d.

bula

tn.

profesori

elev

ipărinţi

4.co

ntro

l tem

atic

:stratificareacunoştinţelorfuncţionale

pen

ivel

urid

eco

mpl

exita

te.

verificareacaietelor,ritmicitatea

note

lor

îna

gend

e,c

aiet

e.c.

a.cu

tase

vici

a.

5.

formareaculturiicivice–finalităţilede

bazăaleprocesuluieducaţional

Sem

inar

c.a.

c.m

.te

utu

a.ş.c.

6.pa

ram

etri

crea

tivia

ipro

cesu

luii

nstr

uc-

tiv-educativladisciplinelepatronateşi

crite

riile

de

eval

uare

aa

cest

ora

asistenţe

evaluări

S.m

.ba

buc

v.

7.conferinţateoretico-practică„Invenţii

şiproiecte”

lucr

upr

actic

doc

umen

tare

c.m

.şoitue.

şefiisecţiilor

8.dezbaterile–oartăacomunicăriişia

disciplinăriiinteligenţeilingvistice

Sem

inar

met

odic

susţinereainvestigaţiilor

S.m

.bu

latn

.g

rubî

il.

c.l.

l.r.

9.co

mpo

rtam

entu

letic

–c

ale

spre

civilizaţie

trai

ning

pra

ctic

-dem

onst

rativ

S.i.

m.

panfilovl.

diriginţiideclasă

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

febr

uari

e

etapizareaconţinutuluiînvăţăriiîn

manierăliberă

efiencitizareaformativăacompeten-

ţelordidactice

stimulareaprofesionalismuluicadre

-lordidacticeşipromovareaunuistil

educaţionalrelevant

monitorizarearezultativităţiipretes-

tărilorlaexameneledeabsolvire

10.

proiectulpedagogicşievaluareasa.

met

odol

ogia

pro

iect

elor

.Sch

imbu

lde

experienţă

asistenţe,

ore

dem

onst

rativ

eş.m.

lica

v.

11.

Prop

agar

ea e

xper

ienţ

ei a

vans

ate:

ap

licar

eam

etod

elor

alte

rnat

ive

în

scopulcunoaşteriimediuluiindividual

ale

levi

lor

consultanţămetodică,ore

publ

ice.

c.m

.cu

tase

vici

a.

12.

dezvoltareapersonalităţiimoralea

elevuluidinclasaaIx-aautonomiei,

autoreglăriişiautoevaluării

modeleeficientedeautoevalua

-re

,aut

oreg

lare

c.ş.

bulatt.diriginţiide

clas

e

13.

Preg

ătire

a Si

mpo

zion

ului

inte

rnaţ

iona

l:„modalităţideeducaţieinterculturală”

seminare,conferinţe,m

ese

rotunde,activităţiextracurricu-

lare

ded

icat

ezi

leil

iceu

lui.

S.m

.c.

a.c.

m.

cuta

sevi

cia

.

14.

rezultativitateaimplementăriitIceîn

cadrulpredăriiştiinţelorexacte

trai

ning

asistenţe

evaluări

c.m

.ba

buc

v.

15.

conc

ursu

lDiri

gint

e –

drag

păr

inte

asistenţe

c.p.

teut

ua.

16.

Sim

ular

eae

xam

enel

ord

eab

solv

iread

min

istr

area

test

elor

c.p.

bula

tn.

Page 160: Plan_09

160

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

mar

tie

impl

emen

tare

aun

ors

trat

egii

inov

a-tiveîndezvoltareacompetenţelorşi

abilităţilort.s.

consolidareacunoştinţelorformate

pep

arcu

rsul

ani

lor

des

tudi

i

form

area

cul

turii

lite

rar-

art

istic

eprinculturacomunicării

Îmbogăţireaspiritualăaelevilor,

formareadeprinderilordecooperare

dezvoltareaunoratitudinice

vizeazăţinutacivică/ataşamentul

pentruinstituţie

cunoaştereaşiconştientizareavalo-

rilorculturalenaţionaleşiuniversale

perfecţionareaprocesuluidepreda-

re-învăţareprin

caracteruldeproblemăînmetodele

şiprocedeeledeinstruire

1.şc

oala

Pro

feso

rulu

i deb

utan

t:el

abor

area

sis

tem

ului

orig

inal

de

eval

uare

ae

levi

lor

asistenţe,

evaluări

c.m

.babucv:

2.Organizareaşidesfăşurareaevaluărilor

preb

acşedinţe

eval

uare

analize

c.a.

şoitue.

diriginţiiclaselora

xII-a

3.săptămînalimbiişiliteraturiiromâne

colo

cviu

l Int

erna

ţion

al. e

diţi

a a

IIco

ncur

suri

conferinţă

vernisajexpoziţional

Întîl

nire

cu

scrii

torii

ş.m.

bula

tn.

c.l.

l.r.

4.Si

mpo

zion

ul in

tern

aţio

nal:

„modalităţideeducaţieintercultura

-lă”/pregătireamaterialelor.

seminare,conferinţe,m

ese

rotunde,activităţiextracurricu-

lare

ded

icat

ezi

leil

iceu

lui.

S.m

.c.

a.c.

m.

cuta

sevi

cia

.

5.Organizareaunuischimbşcolardeex

-perienţăîntreliceul„gheorgheasachi”

şiliceelebilingvedinrepublică„visages

delafrancophonie”

Sem

inar

conferinţe

lic

av.

profesorii

6.Organizareaşidesfăşurareasărbăto-

rilordedicate145anidelafondarea

liceu

lui

pregătireaşipetrecereazilelorfranco

-fonieiconsacrateaniversării

conc

ursu

rire

cita

luri

gazetedeperete

lansări

Informare

doc

umen

tare

S.m

.panfilovl.

directoriiadjuncţi

7.activităţiînparteneriatcuinvitaţii

sărbătoriide145anidelafondarea

instituţiei.

excu

rsii,

ore

pub

lice,

com

uni-

cări,meserotunde.

S.m

.c.

m.

c.a.

cuta

sevi

cia

.bu

latn

.

8.Întîlnireacuabsolvenţii.Hramulliceului

monitorizare

c.a.

teut

ua.

manageriişcolari

9.eficacitateasistemuluideeducareprin

aplic

area

pro

gram

ului

cul

tura

l-est

etic

Wor

k-sh

opreuniunemetodică

S.m

.panfilovl.

Page 161: Plan_09

161

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

mar

tie

impl

emen

tare

aun

ors

trat

egii

inov

a-tiveîndezvoltareacompetenţelorşi

abilităţilort.s.

consolidareacunoştinţelorformate

pep

arcu

rsul

ani

lor

des

tudi

i

form

area

cul

turii

lite

rar-

art

istic

eprinculturacomunicării

Îmbogăţireaspiritualăaelevilor,

formareadeprinderilordecooperare

dezvoltareaunoratitudinice

vizeazăţinutacivică/ataşamentul

pentruinstituţie

cunoaştereaşiconştientizareavalo -

rilorculturalenaţionaleşiuniversale

perfecţionareaprocesuluidepreda -

re-învăţareprin

caracteruldeproblemăînmetodele

şiprocedeeledeinstruire

1.şc

oala

Pro

feso

rulu

i deb

utan

t:el

abor

area

sis

tem

ului

orig

inal

de

eval

uare

ae

levi

lor

asistenţe,

evaluări

c.m

.babucv:

2.Organizareaşidesfăşurareaevaluărilor

preb

acşedinţe

eval

uare

analize

c.a.

şoitue.

diriginţiiclaselora

xII-a

3.săptămînalimbiişiliteraturiiromâne

colo

cviu

l Int

erna

ţion

al. e

diţi

a a

IIco

ncur

suri

conferinţă

vernisajexpoziţional

Întîl

nire

cu

scrii

torii

ş.m.

bula

tn.

c.l.

l.r.

4.Si

mpo

zion

ul in

tern

aţio

nal:

„modalităţideeducaţieintercultura

-lă”/pregătireamaterialelor.

seminare,conferinţe,m

ese

rotunde,activităţiextracurricu -

lare

ded

icat

ezi

leil

iceu

lui.

S.m

.c.

a.c.

m.

cuta

sevi

cia

.

5.Organizareaunuischimbşcolardeex

-perienţăîntreliceul„gheorgheasachi”

şiliceelebilingvedinrepublică„visages

delafrancophonie”

Sem

inar

conferinţe

lic

av.

profesorii

6.Organizareaşidesfăşurareasărbăto-

rilordedicate145anidelafondarea

liceu

lui

pregătireaşipetrecereazilelorfranco

-fonieiconsacrateaniversării

conc

ursu

rire

cita

luri

gazetedeperete

lansări

Informare

doc

umen

tare

S.m

.panfilovl.

directoriiadjuncţi

7.activităţiînparteneriatcuinvitaţii

sărbătoriide145anidelafondarea

instituţiei.

excu

rsii,

ore

pub

lice,

com

uni-

cări,meserotunde.

S.m

.c.

m.

c.a.

cuta

sevi

cia

.bu

latn

.

8.Întîlnireacuabsolvenţii.Hramulliceului

monitorizare

c.a.

teut

ua.

manageriişcolari

9.eficacitateasistemuluideeducareprin

aplic

area

pro

gram

ului

cul

tura

l-est

etic

Wor

k-sh

opreuniunemetodică

S.m

.panfilovl.

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

mar

tie

perfecţionareaprocesuluide

predare-învăţareprincaracterulde

sistemalexpunerii;caracterulde

problemăînmetodeleşiprocedeele

dein

stru

ire

proiectareaşiorganizareaactivităţi-

loreducativeşiextracurriculare

10.

totalizareacontroalelorindividualea

cadrelordidacticeaspirantelaconferi-

rea/confirmareagradelordidactice

cont

rol i

ndiv

idua

lco

ncur

suri

conferinţe

c.m

.li

cav

.

11.

Rev

ista

did

acti

căpropagareaexpertizeiavansate

comunicăritematice.

c.m

.bu

latn

.cu

tase

vici

a.

12.

valorificarearesurselorintelectualeale

elev

ilor

clas

aa

vii-

apr

ina

bord

area

sistematiceainformaţieicognitiveşia

sarcinilordeînvăţare

Cont

rolt

emat

icasistenţelaore

evaluareacapacităţilor

cogn

itive

trasareaacţiunilorcorectiv-

stim

ulat

orii

c:a.

c.p.

bula

tn.

13.

luna

rNo

i şi l

egea

Luna

r ec

olog

icco

ntro

l ind

ivid

ual

activităţieducative/

extr

acur

ricul

are

c.d.

c.a.

teut

ua.

Page 162: Plan_09

162

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

apr

ilie

Stim

ular

eain

tere

sulu

ipen

tre

des-

făşurareaactivităţilorcucaracter

cogn

itiv

asigurareaeficienţeididacticeprin

competenţelingvisticelalimbarusă

proiectareaşiorganizareaactivităţi-

loreducativeşiextracurriculare

eficientizareaoptimăainstruirii

evitareaeşeculuişcolarprinfor-

mareacapacităţilorşiamotivaţiilor

necesareînvăţării

achiziţionareainstrumentelormeto-

dologiceînabordareainterpretativă

din

pers

pect

iva

cure

ntul

uili

tera

r

stimulareadisciplineişispiritului

deo

rdin

e

atin

gere

apa

ram

etril

oro

ptim

iîn

vedereaformăriicompetenţelor

dida

ctic

e

valorificareacalităţiloreducaţionale

eticeşimoral-spirituale

1.conferinţamunicipală„muncă,talent,

cutezanţă”

cont

rol t

emat

ic: proiectare;

prezentare;Informare

c.m

.şoitue.,bulatn.,

babucv.,panfilovl.

2.brainstormingul-strategiedidacticăîn

dezvoltareacompetenţelorlingvistice

lalimbarusă

recomandaţiimetodologice

Orăpublică

trai

ning

bu

latn

.

3.abordareaintegralăaconţinuturilor

curr

icul

are.

Sem

inar

e,a

nche

te,r

apor

t.c.

p.cu

tase

vici

a.

4.Lu

naru

l edu

caţie

i civ

ice

luna

rulO

rient

area

pro

fesi

onal

ăactivităţieducative/extraşcolare

cont

rol i

ndiv

idua

lc.

d.te

utu

a.teutua.;bulatn.

5.analizapretestărilordupămeşi

dgetsînscopulpregătiriicătreexa-

meneledecapacitateşibacalaureat

Cont

rolg

ener

aliz

ator

prob

ede

eva

luar

easistenţe;convorbiri

c.S.

ş.p.

bab

ucv

.şoitue.

bula

tn.

6.educaţiainterculturalăîncontextul

integrăriiîncomunitateaeuropeană

Sem

inar

inst

ruct

iv-

met

odic

atelierdecreaţie

ş.m.

panfilovl.

7.dezvoltareacompetenţelorhermene-

uticeatextuluiartisticdinperspectivă

estetică

Sem

inar

met

odic

ş.c.

bula

tn.

8.pa

rtic

ipar

eae

levi

lor

lao

limpi

ada

municipalăşirepublicană

conc

urs

c.p.

directoriiadjuncţi

9.microconsiliu„profesorulviitoruluicu

roldeformatoracapacităţilorintelec-

tualealeelevilor”

asistenţă

Informare

c.p.

şoitue.

10.

acordareadeconsultanţecadre-

lor

dida

ctic

eas

pira

nte

lag

rad

în

vedereaelaborăriilucrărilormetodice,

rapoartelordeautoevaluare,lecţiilorîn

powerpoint,interviuluideperfor

-manţă.

consultanţeindividualeşide

grup

.c.

m.

cuta

sevi

cia

.

11.

stabilireamodalităţilordeorganizarea

activităţilordedicatsfintelorsărbători

depaşti

conc

urs

expoziţie

reci

talu

ri

reuniunemetodică

panfilovl.

Page 163: Plan_09

163

Obi

ecti

vele

act

ivit

ăţii

№Co

nţin

utul

act

ivit

ăţii

Mod

de

orga

niza

reM

od d

e to

taliz

are

Res

pons

abili

Eval

uare

mai

eficientizareaoptimăainstruirii

Îmbunătăţireaoferteieducaţionale

lan

ivel

ula

riilo

rcu

rric

ular

e

stimulareaşicorelareasuccesului

proiectareaşiorganizareaactivităţi-

loreducativeşiextracurriculare

proiectareaşiorganizareaactivităţi-

loreducativeşiextracurriculare

realizareaunuiînvăţămîntdiferen-

şiat,opţional.

acordareaunorrecomandărimenite

săcontribuielaperfecţionarea,mo-

dernizareaprocesuluieducaţional.

1.dirijareşicontrolperiodic.

controluldocumentaţieişcola

-re:cataloage,caiete,agende.

c.a.

directoriiadjuncţi.

2.evaluareacompetenţeidelecturăîn

claseleprimarelalimbafrancezăşi

limbaengleză

evaluări

analizetextuale

S.m

.li

cav

.

3.parcurgereaşifuncţionalitateaconţinu-

turilorcurriculare,analizarezultatelor

evaluărilorfinale

Cont

rolg

ener

aliz

ator

evaluări

asistenţe

c.a.

c.p.

directoriiadjuncţi

4.serata„lanţulolimpicilor”

apre

cier

eSt

imul

are

c.p.

şoitue.

5.proiectareaactivităţilorpractice,

dem

onst

rativ

ea

aptit

udin

ilor

artis

tice

acumulatedecătreeleviîncadrul

activităţilorextraşcolareprinautomani-

festarepublică

şedinţe

Sem

inar

ein

stru

ctiv

-met

odic

easistenţelaore

c.p.

panfilovl.

6.Organizareaşidesfăşurareasărbători-

lorprilejuitesfîrşituluianuluidestudiu

mat

enee

care

uso

lem

nba

lde

abso

lvire

c.p.

panfilovl.

teut

ua.

directoriiadjuncţi

7.analizarezultatelorparticipăriielevilor

lac

oncu

rsur

ilem

unic

ipal

e,r

epub

lican

e,

aindicilorînregistraţilaconferinţaştiin-

ţifică„muncă,talent,cutezanţă.”

analizacomparativă,relevarea

unor

pro

blem

e.c.

a.directoriiadjuncţi

8.totalizareaactiviţăiituturorsubdiviziu

-nilorcomplexuluişcolar.

dărideseamă,analize,con

-trolulcataloagelor,perfectarea

documentaţiei.

S.m

.c.

a.c.

p.şefiidecatedre,

diriginţii,

directoriiadjuncţi.

9.activităţidedicatezileieuropei.

activităţiextraşcolare.

S.m

.cherdevarăl.

cuta

sevi

cia

.

10.

Organizareaexamenelordeabsolvire

şedinţădepărinţi

Orientareaprofesionalăa

absolvenţilor

c.p.

bula

tn.

şoitue.

.

Page 164: Plan_09

164

consiliul administrativ

data subiectul abordat demersulmanagerial monitor25.08.08 pregătireainstituţieipentru

noulanşcolar:1. asigurarea funcţiona-

lităţiiblocurilor.2. proiectareapedagogi-

căşiconvenireaunorcriterii de aprobare amijloacelordeînvăţă-mînt(manuale,sursedidacticeauxiliare,debazăşialternative.

raportulcuprivirelalucrăriledereparareşideameliorareacondiţiilorergonomice;

Înaintareaunorcerinţeunicepentruproiectăriledeperspectivăşiacriteriilordeselectareamijloacelordeînvăţămînt.

b.volosatîip.bantiucm.ţugui

directoriiadjuncţi

08.09.08 1. tarifiereacadrelordi-dactice.

2. Organizareaserviciuluipsihologic în claseleI,v,x.

3. crearea universităţiipărinţilor.

raportanaliticcuprivirelarepartizareaorelorpeariicurriculare;testareapsihologică;trasareaobiectivelorşistrategiilordeactivitateauniversităţiifamiliei

v.babuc

a.lozan,a.teutu

06.10.07 formededesfăşurareaactivităţilormetodice.pregătireaseminaruluimunicipal.

asistenţe,consultanţe,propagareaexperienţeiavansate;creareaprogramuluideactivitate.

a.cutasevici

03.11.2008 1. efectuareastudiuluiaproblemei: profesorul– sursă de autoritatesaudeputere

2. lunarul pro sănăta-tea

3. Seminarul proiectuluitripartit

analizaevaluărilor,evalua-reaasistenţelor,interpreta-reatestăriipsihologice.

propagareaexperienţeiinovative;notăinformativăcuprivireladesfăşurareaproiectului.

n.bulata.lozan

e.şoitu

a.teutu

01.12.2008 1. educarea calităţilormoral – spirituale laeleviprincunoaştereavaloriloretno-folcloricealepoporuluiromân.

2. totalizareacontroluluifrontal la disciplinelereale:perfectareado-cumentaţieişcolare:

- acumulăridenote;- sistemul propriu de

evaluare ,adoptat deprofesori.

prezentareaunormodeleefective.

propagareaunormodele,concluzii,recomandări.

l.panfilov

v.babuc

Page 165: Plan_09

165

data subiectul abordat demersulmanagerial monitor05.01.2009 1. eficientizarea activi-

tăţilor de profilaxie aconduitei indezirabileşiacţiunide combatereaabsenţelornemotivate.

2. realizarea proiectuluimetodic.Srategiideim-plementare.

adoptareaunormodeleeficiente.

suportinformaţionalşimetodic.

a.teutu

a.cutasevici

02.02.2009 1. manifestărideamploarededicate aniversării de145ani de la fondareainstituţiei: conferinţe,festival internaţional,etc.

controltematic:2. evaluare-diagnoză-pro-

gnozăprinstrategiiledemăsurareşiapreciereapotenţialului creativ alelevilordincl.aviii-a

3. atestarea cadrelor di-dactice.

activităţiextracurriculare

•asistenţelaore•cercetareaaplicativălansarearecomandărilormetodice

reperemetodologiceşiorganizaţionale.

toateelementeleorganizaţionalealecomplexuluişcolar

n.bulat

a.cutasevici

02.03.2009 1. totalizarea controluluitematic:„formeledein-struireînmileniulxxI”

2.desfăşurarea lunarului

ecologic.

analizaasistenţelorlaore,evaluareacapacităţilorcognitive,trasareaacţiunilorcorectiv–stimulatorii.stabilireaacţiunilordedesfăşurare.

e.şoitu

e.şoitua.teutu

06.04.2009 1. Organizareaşidesfăşu-rarea evaluărilor pre-bacînclaselexII.

2. totalizarea desfăşurăriisăptămînii limbilormo-derne.

3. participarea la con-f e r i n ţa mun i c i pa l ă„muncă,talent , cute-zanţă.”

consultaţii,notăinforma-tivă.

prezentareaunorexperien-ţeinovative.analizaraytingu-luiinstitu-ţiei,constatări,propagareaexperienţeiavansate.

e.şoitu

v.lica

directoriiadjuncţi

04.05.2009 1. expertiza etapei derealizare a proiectuluimetodic:

- cercetarepedagogică;- analizaproblematizatăa

activităţiimetodice.2. trasareaunornoisarcini

/reperealepoliticiidedezvoltareainstituţiei.

totalizări,stabilireaopţiunilorstrategicepentruetapeleposterioare.

echipamanagerială

Page 166: Plan_09

166

consiliul Profesoral Profesoral

Data desfă-şurării

Programul de activitate al şedinţei Consiliului Pedagogic Tipul activităţii Responsabili.

Monitori

29.08.08 Proiectul instituţional de activitate a liceului în anul de studiu 2008-2009, anjubeliar.

repereconceptua-le;analize;proble-me;dezbateri.

volosatîib.

_.11.08 managementul clasei – probleme şi perspective.

lansareaunorrecomandărimetodice

directoriiadjuncţişefii/catedră

_.12.08 analiza problematizată a realizării conţinuturilor curriculare :

1. totalizarearezultatelorcuprivirelarealizareaobiectivelor–cadruşidereferinţăalecurriculumului

2. rezultateledesfăşurăriitezelorsemestriale.

raportstatistic,analizaproblema-tizată.raportuldeactivi-tatealS.m.

directoriiadjuncţişefiicomisiilordeparalelă,şefiicatedră

_.03.09 delicvenţa juvenină – motive, consecinţe.

raportanaliticpropagareaexperi-enţeiinovative

teutua.preşedinteleasociaţiei„gh.asachi”

_.04.09 stabilirea complexului de proceduri şi de instrucţiuni destinate modalităţilor de implementare ale Proiectului meto-dic cu subiectul a) expertizaderulăriiproiectuluimetodic.b) autoanalizaniveluluidimensiunilor

personalenecesareintroduceriischim-bărilorînmanagementuleducaţional.

lansareaunorreperemetodologi-ceaplicatelatoateariilecurriculare

directoriiadjuncţişefii/catedre

_.05.09 realizarea planului complex de activi-tatepentrua.s.2008–2009.a) promovareaşiabsolvireaclaselor

primare,gimnaziale,liceale.b) evaluareaproblematizatăaprocesului

educaţional

consiliuldepromo-vareşiadmitere

volosatîib.

Page 167: Plan_09

167

consiliul metodic

Data Tipul acti-vităţii Subiectul abordat

Mod de implemen-tare (dirijare/ control)

Responsabili

__.08.08 prelegere,propagareasuportuluiteoretic

Iniţiereaşiargumentareaproiectuluimetodic.

documentare,difu-zareaunormateriale,repere,ghiduri

echipamana-gerială

__.09.08 şedinţe-traininguri

construireagrupuluidelucrulaalcătuireaplanu-luistrategicalschimbării(obiective,activităţi,mijloace,responsabili,evaluare,monitoring)

proiectareaplanuluimanagerial

echipamana-gerială

__.10.08 elaborareaîncoope-rare

modalităţideabordareaeducaţieiinterculturale

consultanţămetodicăîncomisiideparalelă

echipamana-gerială

22.10.08 Seminarmunicipal

strategiidedezvoltareaeducaţieiintelectualeînparteneriatcufamilia

asistenţe,interasis-tenţe.consultanţe.training

cutasevicia.

_11.08 Seminar-practicum

„artacomunicării-istrumentdevaloareînprocesulinstructiv–educativ”

propagareaexperien-ţeiavansate.

şoitue.cadreledidac-ticeclaselex

_11.08 Seminarmunicipal

Impactuldezvoltăriicopiluluiprinintermediulutilizăriitrainingurilorarteiteatrale(strategiişitehnici)

Seminarinstructiv-metodic.training.lecţiidemonstrative.schimbdeexperienţă.totalizări

panfilovl.catedrateatru

__.12.08 masărotundă

modalităţideimplemen-tareaeducaţieiintercul-turalăprinliteratură

S.m. bulatn.

__.01.09 trainingformativ

şcoala Profesorului debutant „evaluarea–caprocesdesistem”

propagareatehnologi-ilorinovativecooperare,Îndruma-re,asistenţe,schimbdeexperienţătotalizări

licav.petcut.

periodic activitateştiinţifică

elaborareadepachetetematicedeformareadresatediferenţiatcadrelordidactice,gru-purilorprofesionale,insti-tuţiilorşicomunităţilor

desfăşurareasemi-narelor;elaborări;publicaţii.

echipamana-gerială,grupuldeformatori

__.02.09 cercetareaplicativă

expertizareaprocesu-luideimplementareaproiectuluimetodic.

elaborareaplanurilorstrategiceînvedereasoluţionăriiprobleme-lorrelevate.revistadidactică

echipamana-gerială

Page 168: Plan_09

168

Data Tipul acti-vităţii Subiectul abordat

Mod de implemen-tare (dirijare/ control)

Responsabili

periodic training,consultanţăindividualăşidegrup

formareacontinuăacadrelordidactice:orga-nizareaşidesfăşurareaexperimentuluipedagogic

elaborarealucrărilormetodice

cutasevicia.profesoriiformatori

__.03.09 totalizareacontroluluigenerali-zatordes-făşuratladisciplineleprofiluluireal

săptămînalimbiişiliteraturiiromâneColocviul Internaţional. Ediţia a II

concursuriconferinţăvernisajexpoziţionalÎntîlnirecuscriitorii

bulatn.c.l.l.r.

__.03.09 Seminar–practicum

Organizareaunuischimbşcolardeexperienţăîntreliceul„gheorgheasachi”şiliceelebilingvedinrepublică„visagesdelafrancophonie”

difuzareaunorsupor-turidecursSeminar

licav.profesorii

__.04.09 reuniunemetodică

stabilireamodalităţilordeorganizareaactivităţilordedicatesfintelorsărbă-toridepaşti

concursexpoziţierecitaluri

panfilovl.

__.05.09 raport evaluareaactivităţiimetodice.proiectareapentruetapaurmătoare.

publicarearezultatelorrealizăriiproiectuluimetodic.

volosatîib.cutasevicia..