PLAN URBANISTIC DE DETALIU 2009-07-17¢  PUD- Comert, birouri si servicii, strada Regele...

download PLAN URBANISTIC DE DETALIU 2009-07-17¢  PUD- Comert, birouri si servicii, strada Regele Carol I, nr.36,

of 19

 • date post

  22-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PLAN URBANISTIC DE DETALIU 2009-07-17¢  PUD- Comert, birouri si servicii, strada Regele...

 • PLAN URBANISTIC DE DETALIU - COMER•, BIROURI •I SERVICII-

  Timi•oara, Strada Regele Carol I, nr.36

 • PUD- Comert, birouri si servicii, strada Regele Carol I, nr.36, Timisoara

  FOAIE DE CAP•T

  Denumire proiect PLAN URBANISTIC DE DETALIU - COMER•, BIROURI •I SERVICII-

  Faza de proiectare Plan Urbanistic de Detaliu

  Nr.proiect 78/2008

  Beneficiar S.C. ELECTRONIC MOGA S.RL., S.C MARIDAVA SRL •i BUTA• CORNEL •i so•ia BUTA• CATI•A

  Amplasament Timi•oara, str. Regele Carol I, nr.36 CF. nr. 141130,150157,140152,141293 Timi•oara

  Elaborator „Falni•• Carmen Iuliana” Birou Individual de Arhitectur•

  Timisoara, Str.Progresului, nr.51

  -dec – 2008

  1

 • PUD- Comert, birouri si servicii, strada Regele Carol I, nr.36, Timisoara

  BORDEROU PIESE SCRISE

  COPERT• FOAIE DE CAP•T BORDEROU FOAIE DE SEMN•TURI CERTIFICAT DE URBANISM nr. 746 din 18.02.2088 •i

  nr. 4367 din 30.06.2008

  EXTRASE C.F. nr. 141130,150157,140152,141293 Timi•oara nr.cadastrale 16981/IV, 16981/V, 16981/VI, 16981/VII, 16981/III/II,

  16981/II, 16981/III/I Timi•oara,

  MEMORIU GENERAL URBANISM 1. INTRODUCERE

  1.1. Date de recunoa•tere a documenta•iei. 1.2. Obiective.

  2. ÎNCADRARE 2.1. Încadare în ora•/zon•. 2.2. Încadare în P.U.G.

  3. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII. 3.1. Situa•ia existent•. 3.2. Concluzii ale analizelor anterioare elabor•rii PUD.

  4. REGELMENTARI. 4.1. Zonificare func•ional•. 4.2. Configurare spa•ial•. 4.3. Mod de utilizare a terenului. 4.4. Bilan• teritorial. 4.5. Re•ele edilitare. 4.6. Obiective de utilitate public•.

  5. CONCLUZII.

  PIESE DESENATE

  01. ÎNCADRARE ÎN PUG •i IN ZONA TIMISOARA SC. 1:20000 +SC. 1:5000

  02. ANALIZA SITUA•IEI EXISTENTE SC. 1:1000 03. REGLEMENT•RI URBANISTICE SC. 1:1000 04. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA SC. 1:1000 05. PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA SC. 1:1000

  1

 • FALNI•• CARMEN IULIANA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTUR • _____________ Timi•oara 300440, Str. Progresului ,nr. 51, Nr.înreg.OAR:123 /29.08.2007, C.I.F.22399485

  Tel Mobil: 0723524005

  06. DESFASURARI LA STRAZI SC. 1:1000 07. REGLEMENTARI EDILITARE SC. 1: 1000

  FOAIE DE SEMNATURI

  URBANISM: „Falni•• Carmen Iuliana” Birou Individual de Arhitectur• Timisoara, Str.Progresului, nr.51 Arh.-Urb. Carmen Falni•• Tel.0723524005

  ARHITECTUR•: S.C.TITZUNACO S.R.L. TIMISOARA Str.Ghe. Marinescu, nr.7, tel. 0256-434005

  (nr.J.35/4135 din 16.12.1993)

  PROIECTANT AP•/CANAL: S.C. TOR- DOC S.R.L.

  Ing. Gheorghe Tamas

  PROIECTANT ELECTRICE: S.C. TECS-PRO S.RL.

  Ing.Ciocani Ioan

  PROIECTANT GAZ S.C. VIMATO S.R.L.

  Ing. Moanea Ioan

  PROIECTANT DRUMURI: S.C. PATH ROUT S.R.L.

  Ing. Dan Percec

  TOPOMETRIE: S.C. EFICIENT S.A. Ing. Dandu N

  GEODEZIE: GEOTEHNICA-CONSULTANTA-PROIECTARE

  2

 • PUD- Comert, birouri si servicii, strada Regele Carol I, nr.36, Timisoara

  Ing. Rosu Laurentiu

  3

 • PUD- Comert, birouri si servicii, strada Regele Carol I, nr.36, Timisoara

  MEMORIU GENERAL DE URBANISM Proiect nr.78/2008

  1.INTRODUCERE 1.1.Date de recunoa•tere a documenta•iei

  Denumire proiect PLAN URBANISTIC DE DETALIU - BIROURI, COMERT SI SERVICII-

  Faza de proiectare Plan Urbanistic de Detaliu

  Nr.proiect 78/2008

  Beneficiar S.C ELECTRONIC MOGA S.R.L., S.C. MARIDAVA SRL , BUTA• CORNEL •i so•ia BUTA• CATI•A

  Amplasament Timi•oara, str. Regele Carol I, nr.36, C.F. nr.141130, 140152, 150175,,141293 Timi•oara,

  Proiectant „Falni•• Carmen Iuliana” de specialitate Birou Individual de Arhitectur•

  Timisoara, Str.Progresului, nr.51

  Data elaborarii dec 2008

  1.2.Obiective Prezenta documenta•ie Plan Urbanistic de Detaliu „Birouri, comert si

  servicii”, strada Regele Carol I, nr.36, Timi•oara î•i propune s• constituie suportul juridic, institu•ional •i tehnic pentru ob•inerea autoriza•iei de construire a unui imobil de birouri cu comert la parter ce se dore•te a se realiza pe parcela mai sus men•ionat•.

  Parcela pe care se ridic• imobilul este identificat• prin extras C.F. nr. 141130, 140152, 150175,,141293 Timi•oara, nr.cadastrale 16981/II, 16981/IV, 16981/V, 16981/VI, 16981/VII, 16981/III/II,, 16981/III/I •i este proprietatea S.C ELECTRONIC MOGA S.R.L., SC MARIDAVA SRL •i BUTA• CORNEL •i BUTA• CATI•A •i are suprafa•a de 851mp.

  Parcela studiat• se afl• într-o zon• de locuin•e individuale cu regim de

  1

 • FALNI•• CARMEN IULIANA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTUR • _____________ Timi•oara 300440, Str. Progresului ,nr. 51, Nr.înreg.OAR:123 /29.08.2007, C.I.F.22399485

  Tel Mobil: 0723524005

  în•l•ime maxim P+2E, pe o strad• comercial• •i anume strada Regele Carol I. De aceea documenta•ia stabile•te condi•iile tehnice pentru:

  • Eficientizarea parcelei cu p•strarea stilului fa•adei conform zonei protejate din punct de vedere istoric;

  • Modul de utilizare a parcelei, amenajarea de parcaje, accese, regimul de amplasare •i conformare volumetric• permis•; Documenta•ia se constituie •i în suportul legal conform legisla•iei în

  vigoare pentru ob•inerea avizelor de principiu de la responsabilii abilita•i.

  2. ÎNCADRARE 2.1. Încadrarea în ora• / în zon•

  Zona studiata in PUD, delimitat• conform planului de situa•ie anexat, este situat• în zona cartierului Josefin, unul din cartierele istorice ale Municipiului Timi•oara pe p strad• comercial•, strada Regele Carol I, o strad• cu profil generos, reabilitat• in prezent.

  Strada Regele Carol I reabilitat• •i adus• la standarde moderne, cu sensuri separate pentru tramvaie •i circula•ia auto, cu locuri de parcare amenajate pe zona destinat• circula•iei auto, cu iluminat public, cu zone verzi amenajate •i alei pietonale generoase, este capabil• s• preia o zon• comercial• deschis•, de servicii •i birouri, a•a cum doresc •i beneficiarii prezentei documenta•ii.

  2.2. Încadrarea în P.U.G. - Municipiul Timi•oara

  În conformitate cu PUG Timi•oara, aprobat în 2002 •i prelungit prin HCL nr. 139/24.04.2007 zona studiat• are destina•ia de subzon• reziden•ial• cu cl•diri P-P+2 •i func•iuni complementare.

  Din analiza situa•iei existente a frontului la strada Regele Carol I a rezultat c• regimul de în•l•ime P+2E+M se su•ine •i este terasat la regim de în•l•ime P+1E înspre Pia•a agroalimentar• Josefin.

  De aceea, conform dorin•ei beneficiarului •i cu sprijinul Prim•riei Municipiului Timi•oara s-a întocmit prezenta documenta•ie, care împreun• cu reglement•rile propuse, are ca scop ob•inerea unui regim de în•l•ime corelat cu amplasamentul si dinamica actuala a zonei.

  3. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLT•RII 3.1. Situa•ia existent•

  Zona studiat• aflat• în cartierul Josefin cuprinde: - Parcelele de la intersec•ia str•zii Regele Carol I - cu strada Iuliu

  Maniu •i parcelele aflate de o parte •i de alta a str•zii Regele Carol I pân• la pia•a agroalimentar• Josefin.

  2

 • PUD- Comert, birouri si servicii, strada Regele Carol I, nr.36, Timisoara

  Parcela nr. 36 este proprietatea SC ELECTRONIC MOGA S.R.L., SC MARIDAVA SRL •i BUTA• CORNEL •i BUTA• CATI•A •i are 851mp.

  Pe parcel• exist• în stare avansat• de degradare la strad• o construc•ie ce func•ioneaz• în parte ca gogo•erie în regim P.

  În curte printr-un acces exclusiv pietonal exist• o construc•ie parter ce func•ioneaz• cu destina•ia cabient stomatologic. Tot în curte exist• •i o magazie.

  Pentru a putea executa noua propunere acestea se vor demola cu autoriza•ia de demolare necesar•.

  Lotul este dreptunghiular •i are dimensiuni de 22.91 m. l••ime la strad• •i 37.5 m. adâncime. Construc•iile existente sunt amplasate perimetral conform tipicului zonei •i ocup• 48% din suprafa•a actual• a terenului. Indicii de construibilitate din momentul actual pe parcel• sunt:

  P.O.T= 48% Hmax.= P C.U.T. = 0,5 Terenul studiat în cadrul P.U.D. este relativ plan •i orizontal •i din punct

  de vedere seismic se încadreaz• în zona D cu Ts=1,0s •i Ks=0,16. Pentru o corect• reabilitare a condi•iilor de fundare s-a întocmit un studiu

  geotehnic, anexat la prezenta documenta•ie. Vecin•t••ile parcelei nr. 36: - La sud strada Regele Carol I; - La nord parcela cu gr•dini•a nr. topo 16953; - La vest parcela cu nr. topo 16982 cu regim de în•l•ime P+2E+M

  comert si locuire; - La est parcela identificat• cu nr topo 16980 cu regim de în•l•ime

  parter cu spa•ii comerciale. Zona din care face parte parcela analizat• în PUD este complet echipat•

  edilitar. Gabaritele •i calitatea re•elelor propuse va fi confirmat• de avizele

  de•in•torilor de utilit••i ai municipiului Timi•oara.

  ISTORIC Conform legisla•iei pentru monumente parcela beneficiarilor se afl• în zon•

  protejat• de lege Cartierul Iosefin e declarat prin lege zon• istoric•, protejat•. Ceea ce nu

  împiedic• timpul s•-i macine fa•adel