PLAN OPERATIONAL 2014 - drept. asigurarea calitatii, Directori departamente Directori departamente,

download PLAN OPERATIONAL 2014 - drept. asigurarea calitatii, Directori departamente Directori departamente,

of 9

 • date post

  07-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PLAN OPERATIONAL 2014 - drept. asigurarea calitatii, Directori departamente Directori departamente,

 • (

  UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TARGOVI~TE FACULTATEA DE DREPT ~I ~TIINTE ADMINISTRATIVE ~os. Gae~ti, Nr. 8 - 10, Targovi~te, Romania Tel: +40-245-606048; FAX: +40-245-606049 www.valahia-drept.ro

  PLAN OPERATIONAL 2014

  Nr. crt.

  Domeniu Obiectiv Actiuni preconizate pentru indeplinirea

  obiectivului

  Cuantificare obiectiv

  Costuri estimate

  LEI

  Sursa finantare

  Responsabil Termen

  I.

  t:: (1J > c

  uy"'" '" , 'I' asigurarea calitatii,

  Directori dep.

 • (

  Nr. crt.

  Domeniu Obiectiv Actiuni preconizate pentru indeplinirea

  obiectivului

  Cuantificare obiectiv

  Costuri estimate

  LEI

  Surd finantare

  Responsabil Termen

  4. Acreditarea programului de studiu, Administratie publica,

  zi, Alexandria

  Identificarea criteriilor ARACIS

  Elaborarea dosarului de

  acreditare

  Buget ~i taxe Decan, Prodecan

  invatamant ~i asigurarea calitatii,

  Director

  Februarie 2014

  departament DSA 5. Asigurarea mijloacelor de

  multiplicare ~i predare, necesare realizarii procesului

  de invatamant

  Includerea in lista de dotari pentru facultate

  Cartu~ cu toner pentru imprimante

  ~i copiatoare, cabluri, prize etc.

  - Buget Decan,

  Directori departamente

  2014

  II.

 • (

  Nr. crt.

  DomeDiu Obiectiv Actiuni preconizate pentru indeplinirea

  obiectivului

  Cuantificare obiectiv

  Costuri estimate

  LEI

  Sursa finantare

  Responsabil TermeD

  Cooperare cu 5. Dezvoltarea cooperarii cu

  universitati din tara ~i strainatate in vederea unor

  planuri comune de cercetare

  universitatile din Castilla la Mancha,

  Castellon, Rouen, Brest, Savoie, UNED Madrid,

  Realizarea unor teme de cercetare

  in cooperare - Buget ~i

  Extrabuget

  Prodecan Cercetare ~tiintifica

  ~i creatie universitara

  Permanent

  6. Organizarea de conferinte nationale ~i intemationale in

  cadrul programelor de cercetare ~tiintifica.

  Organizarea sesiunii de comunicari ~tiintifice a

  studentilor

  7. Mediatizarea activitatii de cercetare

  Burgos etc.

  Desernnarea comitetelor ~tiintifice ~i de

  orgallizare. Editarea volumului

  conferintei ~i a celorlalte materiale

  Doua conferinte nationale, 0 conferinta

  intemationala ~i 0 sesiune ~tiintifica

  studenteasca; volumul conferintei intema!ionale va fi editat intr-un tiraj propOI1ional cu

  numarul participantilor

  - Taxe

  Extrabuget

  Prodecan cercetare ~tiinti fica

  ~i creatie universitara,

  Comitetul ~tiintific, Comitetul de

  organizare

  Martie­ aprilie 2014, mai 2014­ iunie 2014

  Asigurarea informatiei prin pagina web,

  comunicate de presa, Buletinul de specialitate

  al UVT etc.

  Baza de date la nivel de

  departamente - Resurse

  extrabugetare

  Prodecan cercetare ~tiinti fica

  ~i creatie universitara

  Permanent

  Resurse Prodecan 8. Elaborarea ~i publicarea propm, cercetare ~tiin!ifica cursurilor universitare ~i

  caietelor de seminar pentru disciplinele prevazute in

  Avizarea ~tiintifica in departarnente

  Editare sau reeditare, dupa caz

  - bugetare

  (dotare fond de carte),

  ~i creatie universitara,

  Directori Permanent

  planu! de invap.mant extrabugetare, departamente,

  9. Elaborarea suporturilor de " r

  dupa caz Titularii cursurilor

  Avizarea ~tiintifica in Afi~are web - Resurse Prodecan Septembrie --.A,

 • (

  Nr. crt.

  Domeniu Obiectiv Actiuni preconizate pentru indeplinirea

  obiectivului

  Cuantificare obiectiv

  Costuri estimate

  LEI

  Sursa finantare

  Responsabil Termen

  Directori departamente

  Titularii cursurilor Resurse

  10. Ini!ierea de colaborari cu

  propm, bugetare,

  extrabugetare, dupa caz

  Decan, Prodecan

  cercetare $tiin!ifica $i crea!ie Permanent

  edituri recunoscute 1n domeniu, 1n vederea editarii

  de manuale, cursuri universitare, caiete de seminar, alte lucrari de

  specialitate, precum $i 1n

  Intalniri cu conducerea editurilor Editarea de lucrari

  de specialitate $i organizarea de

  standuri de carte -

  universitara, Directori de

  departamente

  vederea achizi!ionarii 1n condi!ii avantajoase a unui

  fond de carte pentru biblioteca faculta!ii

  11. Achizi!ionarea de echipamente pentru cercetarea $tiiri!ifica

  Participarea la competi!ia intema din universitate organizatli pentru achizi!ionarea

  echipamentelor de cercetare $tiintifica

  Elaborarea documenta!iei

  conform criteriilor stabilite la nivelul

  universita!ii

  -

  Resurse propm,

  bugetare, extrabugetare,

  dupa caz

  Prodecan cercetare $tiin!ifica

  $i crea!ie universitara

  Noiembrie­ decembrie

  2014

 • (

  Nr. crt.

  Domeniu Obiectiv Actiuni preconizate pentru indeplinirea

  obiectivului

  Cuantificare obiectiv

  Costuri estimate

  LEI

  Sursii finantare

  Responsabil Termen

  III.

  ...... c: I]) ~ ;:l.....

  if)

  1. Organizarea activitatii de cercetare ~tiintifica a

  studentilor

  Intocmirea calendarului lucrarilor

  Pe domeniile de licenta

  - Buget, Sponsorizari

  Prodecan cercetare ~tiintifica

  ~i creatie universitara,

  Coordonatorii cercurilor ~tiintifice

  studente~ti

  01.03.2014

  >c

 • Obiectiv Actiuni preconizate pentru indeplinirea

  obiectivului

  Cuantificare obiectiv

  Costuri estimate

  LEI

  Surd finantare

  Responsabil Termen

  Efectuarea mobilitatilor Decan,

  3. Dezvoltarea mobilitatilor Erasmus pentru cadrele

  didactice ~i studenti

  Erasmus la universitatile din Castilla la Mancha, Rouen, Brest, Savoie,

  U1\TED Madrid, Burgos

  10 studenti 10 cadre didactice

  -

  Fonduri Erasmus ­ Socrates,

  Fonduri UVT

  Prodecan dezvoltare

  institutionala ~i relatii

  Permanent

  etc. intemationale

  1. PROMOVAREA OFERTEI

  EDUCATIONALE ~I INTEGRAREA

  ABSOLVENTILOR PE PlATA MUNCH

  Diseminarea ofertei de studii a FDSA pentru

  examenul de adrnitere ­ sesiunea 2014,

  Orientarea profesionala postuniversitara prin intermediul AJOFM

  Difuzarea unui ill. de 600 de bro~uri

  cu oferta educationala a

  FDSA; participarea la actiuni de

  promovare in mass media ~i licee, organizarea de

  evenimente deschise ~i participarii liceenilor,

  actualizarea permanenta a paginii web a

  FDSA, participarea la actiunile

  organizate de Biroul de Orientare

  in cariera ~i legatura cu mediul

  economic

  - Bugetare

  Decan, Prodecan probleme

  sociale ~i studente~ti

  .. mal-mUle

  2014

  (I) I:: CI:l

  S ;:::l

  I. MANAGEMENT ACADEMIC

  Stabilirea componentelor

  . .....

  Actualizarea Regulamentului de

  . , ~

  - Extrabugetar Decan, Prodecan

  , ~ ~

  ,

  Permanent

  Nr. crt.

  VI.

  Domeniu

  (I)

  ~ a:5 'u 0 m

  'u).. (I)

  ~ ..... 'iii ..... (I)

  :> '2 :::J

  (I),_ m .....rrr ;:::l mB (I) .....

  " .

  (I)

  S(I) blJVII. CI:l I:: CI:l

  ~ U,.~ .. 'H~'~~ .. 'H~~U '?'" de evaluare a activitatii (predare, cercetare, Actualizarea asigurarea calitatii,

  academice servicii profesionale), Regulamentului Responsabil cu

 • Nr. crt.

  Domeniu Obiectiv Ac~iuni preconizate pentru indeplinirea

  obiectivului

  Cuantificare obiectiv

  Costuri estimate

  LEI

  Sursa finan~are

  Responsabil Termen

  I

  Stabilirea criteriilor ~i strategiilor de evaluare;

  Distribuirea chestionarelor;

  Colectarea ~i

  tutorial pentru studenti.

  Evaluarea satisfaqiei studenplor

  Actualizarea

  calitatea In Invatamant pe

  facultate

  Octombrie 2014

  centralizarea opiniilor studentilor cu privire la

  activitatea didactica.

  Regulamentului de organizare ~i funqionare a

  FDSA Anual

  2. Implementarea managementului strategic

  Organizarea discutiilor pe marginea planurilor

  de Invatamant

  Cate un plan pentru fiecare program de

  studii - -

  Decan, Prodecani, Directori

  departamente

  31.05.2014

  3. Mentinerea structurilor In acord cu programele de studiu

  gestionate de facultate

  Mentinerea organizarii pe cele doua departamente

  Doua departamente - - Decan Prodecani

  Permanent

  II. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

  I. Elaborarea unei politici de personal a FDSA In

  concordanta cu politica de re