Plan Managerial Educativ 2014

12
Colegiul Naţional “Liviu Rebreanu”- Bistriţa Str. B-dul Republicii Nr. 8 Cod 420057 Tel/Fax.: 0263-231.112 E-mail: [email protected] , www.cnlr.ro An şcolar: 2014 - 2015 Avizat, Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa Director: Profesor Rus Constantin Consilier educativ: Profesor Chiş Andreea PLAN DE ACTIVITATE/OPERAŢIONAL Domeniul: educaţie non-formală Ţinta strategică: Viziunea Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa constă în formarea prin educaţie a cetăţeanului modern, competent şi capabil să activeze în societatea actuală şi viitoare, iar toate acţiunile în acest sens se subscriu motto-ului “Sapere aude” (Îndrăzneşte să cunoşti!). Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa asigură pregătirea elevilor pentru a putea oferi societăţii absolvenţi capabili de a fi cetăţeni activi şi eficienţi, apţi a se integra în viaţa societăţii. În Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa fiecare elev este sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât devenirea lui socială şi profesională să se desfăşoare cu succes. Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa garantează accesul continuu la învăţare şi un mediu permisiv, moral şi democratic în relaţia cu profesorii pentru a se forma competenţele necesare. Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa este deschis dialogului cu comunitatea, realizează o educaţie multiculturală bazată pe toleranţă şi respect asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă î n vederea unei convieţuiri armonioase.

description

Plan Managerial Educativ 2014

Transcript of Plan Managerial Educativ 2014

Page 1: Plan Managerial Educativ 2014

Colegiul Naţional “Liviu Rebreanu”- Bistriţa

Str. B-dul Republicii Nr. 8 Cod 420057

Tel/Fax.: 0263-231.112

E-mail: [email protected], www.cnlr.ro

An şcolar: 2014 - 2015 Avizat,

Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa Director: Profesor Rus Constantin

Consilier educativ: Profesor Chiş Andreea

PLAN DE ACTIVITATE/OPERAŢIONAL

Domeniul: educaţie non-formală

Ţinta strategică:

Viziunea Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa constă în formarea prin educaţie a cetăţeanului modern, competent

şi capabil să activeze în societatea actuală şi viitoare, iar toate acţiunile în acest sens se subscriu motto-ului “Sapere aude”

(Îndrăzneşte să cunoşti!).

Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa asigură pregătirea elevilor pentru a putea oferi societăţii absolvenţi capabili de a

fi cetăţeni activi şi eficienţi, apţi a se integra în viaţa societăţii. În Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa fiecare elev este

sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel

personalitatea încât devenirea lui socială şi profesională să se desfăşoare cu succes. Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa

garantează accesul continuu la învăţare şi un mediu permisiv, moral şi democratic în relaţia cu profesorii pentru a se forma

competenţele necesare. Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa este deschis dialogului cu comunitatea, realizează o educaţie

multiculturală bazată pe toleranţă şi respect asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea

unei convieţuiri armonioase.

Page 2: Plan Managerial Educativ 2014

Obiective generale:

-Cunoaşterea prevederilor din Regulamentul de Ordine Interioară, a Normelor de sănătate şi securitate în munca şi a Normelor de

apărare împotriva incendiilor; insistarea pe articolele din Regulamentul de Ordine Interioară referitoare la drepturile, îndatoririle

şi obligaţiile elevilor, la sancţiunile aplicate elevilor, precum şi cele referitoare la ţinuta obligatorie a elevilor în şcoală, la starea de

disciplină a elevilor în timpul activităţilor educative şi în afara lor.

-Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de

traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică.

-Reorganizarea activităţii comisiilor diriginţilor pentru gimnaziu şi liceu şi abordarea în cadrul acestor comisii a unor teme legate de

documentele obligatorii (ex: planificarea activităţilor educative şi a activităţilor educative extraşcolare).

-Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şcolare şi extraşcolare atractive, interesante şi în programe de socializare şi

culturalizare.

-Implicarea într-o mai mare măsură şi cu mai multă responsabilitate a tuturor diriginţilor în activităţile educative şcolare şi extraşcolare

propuse pe tot parcursul anului şcolar şi în special în proiectul “Şcoala Altfel” – “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” – aprilie 2015.

-Intensificarea rolului Consiliul Elevilor în viaţa şcolii;

-Organizarea alegerilor pentru Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor şi susţinerea participării în cadrul Consiliului Judeţean al

Elevilor;

-Organizarea alegerilor în vederea stabilirii consilierilor judeţeni care vor activa în Consiliul Judeţean al Tinerilor Bistriţa- Năsăud.

-Organizarea alegerilor în vederea stabilirii reprezentanţilor în Consiliul Local al Tinerilor.

-Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi

oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental.

-Creşterea rolului activităţii asociative a părinţilor prin intermediul Comitetului de părinţi.

-Realizarea de lectorate cu părinţii pe teme precum: violenţa, consumul de droguri, alcool şi substanţe etnobotanice.

-Atragerea şi derularea de proiecte desfăşurate la nivel local, regional, judeţean şi naţional.

-Continuarea demersului de atragere a parteneriatelor şi a schimburilor de experienţă cu licee din ţară şi din străinătate.

Page 3: Plan Managerial Educativ 2014

Nr.

Crt

Domeniul Obiective Activităţi Termen Responsabili Resurse Parteneri Indicatori

de evaluare

1. Comisia

Diriginţilor

Organizarea

Comisiei Metodice

a diriginţilor.

Constituirea

Comisiei

Metodice a

diriginţilor şi

desemnarea

responsabililor

pe nivel de

studiu.

Septembrie

2014

Consiliul de

Administraţie

Diriginţi -Direcţiunea

-Consilierul

Educativ

2. Comisia

Diriginţilor

Planificarea

activităţilor

diriginţilor în

conformitate cu

noile reglementări

ale ariei curriculare

“Consiliere şi

Orientare” şi

oferirea de asistenţă

pentru diriginţi din

partea Consilierului

Educativ.

Întocmirea

planificării

anuale şi

semestriale şi a

activităţilor

extraşcolare.

Septembrie

Octombrie

2014

-Consilierul

Educativ

-Direcţiunea

Diriginţi Inspectorul

de

specialitate

Raport de

activitate

3. Comisia

Diriginţilor

Planificarea

documentelor ce

ghidează munca

dirigintelui.

Pregătirea

documentaţiei

pentru dosarul

ariei curriculare

(mapa

dirigintelui)

Septembrie

Octombrie

2014

-Director

Diriginţi -Consilierul

Educativ

-Director

adjunct

Inspectorul

de

specialitate

Raport de

activitate

4. Comisia

Diriginţilor

Cunoaştere

precizărilor

referitoare la

drepturile,

îndatoririle, precum

Cunoaşterea

Regulamentului

de Ordine

Interioară.

Septembrie

Octombrie

2014

-Direcţiunea Diriginţi

Elevi

Comitetul de

Părinţi al

şcolii

-Consilierul

Educativ

Page 4: Plan Managerial Educativ 2014

şi la ţinuta

obligatorie şi la

disciplina elevilor.

5. Comisia

Diriginţilor

Găsirea soluţiilor

optime pentru

diferite aspecte

legate de educaţia

elevilor.

Întruniri

periodice ale

Comisiei

Diriginţilor cu

Consilierul

Educativ şi cu

Consilierul

Şcolar.

Lunar -Consilierul

Educativ

-Consilierul

Şcolar

Diriginţi Inspectorul

de

specialitate

Procese

verbale de

şedinţă

6. Comisia

Diriginţilor

Dezvoltarea

personală a elevilor

prin derularea de

activităţi educative

extraşcolare.

Desfăşurarea de

către profesorii

diriginţi

împreună cu

clasa de elevi, a

cel puţin o

activitate

educativă

extraşcolară pe

lună.

Lunar -Consilierul

Educativ

Diriginţi

Elevi

Comitetul de

Părinţi al

şcolii

-Instituţii,

ONG-uri, etc.

Fişe de

monitorizare

Raport de

activitate

7. Comisia

Diriginţilor

Cunoaşterea stării la

învăţătură şi

disciplinare a clasei,

a măsurilor de

recompensare,

evidenţiere şi

sancţionare în cazul

nerespectării

Regulamentului de

Ordine Interioară, a

obiectivelor şi a

acţiunilor educative

derulate.

Întocmirea de

către diriginte la

sfărşit de

semestrul sau de

an şcolar, de

rapoarte

specifice.

Permanent

Iunie 2015

-Direcţiunea -

Consilierul

Educativ

Diriginţi

Învăţători

Profesori

Consiliul de

Administraţie

Rapoarte de

activitate

8. Consiliul

Şcolar al

Elevilor

Constituirea unei

organizaţii care să

devină vocea

Organizarea

Consiliului

elevilor şi

Octombrie

Noiembrie

2014

-Consilierul

Educativ

-Direcţiunea

Diriginţi Inspectorul

de

specialitate

Raport de

activitate

Page 5: Plan Managerial Educativ 2014

elevului şi prin care

elevii să se implice

în viaţa şcolii şi a

societăţii.

implicarea

acestuia în

aspectele

decizionale ale

şcolii.

9. Consiliul

Şcolar al

Elevilor

Responsabilizarea

membrilor

Consiliului Şcolar al

Elevilor în scopul

dezvoltării

iniţiativei

Activităţi ce

presupun

implicarea în

organizarea vieţii

şcolare,

îmbunătăţirea

frecvenţei

şcolare, a

disciplinei, a

rezultatelor la

învăţătură ale

elevilor,

prevenirea

consumului de

substanţe

interzise şi

droguri, etc.

Permanent -Consilierul

Educativ

-Diriginţi

-Învăţători

-Direcţiunea

Elevii din

Consiliul

Şcolar al

Elevilor

Inspectorul

de

specialitate

Raport de

activitate

10. Consiliul

Judeţean al

Tinerilor

Participarea la

constituirea unei noi

organizaţii adresată

tinerilor din judeţ.

Organizarea de

alegeri pentru

Consiliul

Judeţean al

Tinerilor.

Octombrie

2014

Permanent

-Consilierul

Educativ

-Direcţiunea

Diriginţi Inspectorul

de

specialitate

Reprezentanţi

ai Consiliului

Judeţean

Bistriţa-

Năsăud

Raport de

activitate

11. Concursuri Încurajarea elevilor

să-şi dezvolte

spiritul de

competiţie şi fair-

play prin

participarea la

concursuri şcolare,

la diferite activităţi

Participarea

elevilor la

diferite

competiţii

şcolare agreate

de minister şi

derulate în şcoală

şi în afara şcolii.

Conform

calendarului

-Consilierul

Educativ

Direcţiunea

Responsabili

de comisii

metodice

Elevii

Profesorii

Diriginţii

Învăţătorii

ISJ B-N

Parteneri în

educaţie

Fişe de

monitorizare

Rapoarte de

activitate

Page 6: Plan Managerial Educativ 2014

educative din şcoală

şi din afara şcolii.

12. Festivaluri Încurajarea elevilor

să-şi dezvolte

abilităţile artistice,

să se dezvolte în

spiritul educaţiei

multiculturale, să se

exprime liber şi

creativ în spiritul

promovării egalităţii

de şanse,

Participarea

elevilor la

diferite

festivaluri

organizate în

şcoală, judeţ sau

ţară.

Conform

calendarului

-Consilierul

Educativ

Direcţiunea

Responsabili

de comisii

metodice

Elevii

Profesorii

Diriginţii

Învăţătorii

ISJ B-N

Parteneri în

educaţie

Fişe de

monitorizare

Rapoarte de

activitate

13. Proiecte şi

programe din

calendarul

judeţean,

regional,

interjudeţean

şi naţional

Complementarizarea

educaţiei formale cu

cea non-formală

prin iniţierea de

activităţi educative

şcolare şi

extraşcolare

Participarea la

activităţi şi

concursuri

derulate în cadrul

proiectelor şi

programelor

educative şcolare

şi extraşcolare

elaborate la nivel

judeţean,

regional,

interjudeţean şi

naţional.

Conform

calendarului

-Consilierul

Educativ

Direcţiunea

Responsabili

de comisii

metodice

Elevii

Profesorii

Diriginţii

Învăţătorii

ISJ B-N

Parteneri în

educaţie

Fişe de

monitorizare

Rapoarte de

activitate

Feed-back-

ul elevilor

14. Parteneriate Complementarizarea

educaţiei formale cu

cea non-formală

prin iniţierea de

activităţi educative

şcolare şi

extraşcolare

Dezvoltarea

parteneriatelor

interinstituţionale

şi

operaţionalizarea

activităţilor din

calendarul

propriu şi a celor

din parteneriate.

Permanent -Direcţiunea

-Consilierul

Educativ

-Responsabili

de comisii

metodice

Parteneri

în educaţie

ISJ B-N

Parteneri în

educaţie

Fişe de

monitorizare

Rapoarte de

activitate

Feed-back-

ul elevilor

15. Proiectul

„Şcoala

Altfel”

Complementarizarea

educaţiei formale cu

cea non-formală

Propunerea de

către profesori şi

diriginţi a

Conform

calendarului

Consiliul de

Administraţie

Direcţiunea

Elevii

Profesorii

Diriginţii

Parteneri în

educaţie

Fişe de

monitorizare

Rapoarte de

activitate

Page 7: Plan Managerial Educativ 2014

prin iniţierea de

activităţi educative

şcolare şi

extraşcolare

proiectelor

educative şcolare

şi extraşcolare

pentru săptămâna

“Şcoala Altfel”,

selectarea,

aprobarea în CP/

CA şi derularea

lor aprilie 2015.

Consilierul

Educativ

Responsabili

de comisii

metodice

Învăţătorii Feed-back-

ul elevilor

16. Activităţi de

informare

Redimensionare orei

de consiliere şi

orientare şcolară din

perspectiva

valenţelor educaţiei

de impact

Activităţi

educative la nivel

de clasă sau de

şcoală în cadrul

cărora elevii să-şi

contureze un

traseu

educaţional şi

profesional, să-şi

dezvolte un plan

educaţional de

carieră.

Conform

calendarului

Consilier

Educativ

Diriginţi

Elevii de

clasa a

XII-a

ISJ B-N

Grupul

Educativa

Chestionare

Colocvii

17. Activităţi de

orientare

şcolară şi

profesională

Realizarea

programului de

orientare şcolară şi

profesională

Realizarea,

administrarea şi

discutarea

chestionarelor de

orientare şcolară

şi profesională

aplicate de

CJRAE B-N,

precum şi

prezentarea

profilelor

ocupaţionale

pentru elevii de

clasa a XII-a.

Conform

calendarului

Director

Consilier

Educativ

Diriginţi

Elevii de

clasa a

VIII-a şi a

XII-a

ISJ B-N

CJRAE B-N

Chestionare

18. Activităţi de

orientare

şcolară şi

Realizarea

programului de

orientare şcolară şi

Activităţi de

informare a

elevilor în

Conform

calendarului

Director

Consilier

Educativ

Elevii de

clasa a IV-

a, a VIII-a

ISJ B-N

Şcoli şi licee

din judeţ

Chestionare

Page 8: Plan Managerial Educativ 2014

profesională profesională privinţa ofertei

educaţionale a

liceelor pentru

anul şcolar

următor;

Întocmirea

dosarului de

orientare şcolară

şi profesională;

Diriginţi

Învăţători

Profesori de

limba română

şi de

matematică

şi a XII-a

19. Activităţi de

consiliere

şcolară

Reducerea

abandonului şcolar,

a absenteismului şi a

eşecului şcolar.

Oferirea de

consiliere legată

de tehnicile de

învăţare şi de

managementul

informaţiilor,

pentru evitarea

eşecului şcolar.

Permanent Consilierul

Şcolar

Direcţiunea

Elevii care

sunt

identificaţi

cu aceşti

factori de

risc.

CJRAE Chestionare

Fişe de

monitorizare

Rapoarte de

activitate

20. Activităţi de

educaţie

ecologică

Menţinerea şi

îmbunătăţirea

calităţii mediului

prin informarea şi

sporirea

cunoştinţelor

elevilor despre

mediul înconjurător.

Acţiuni de

cunoaştere şi

respectarea

normelor de

protecţia

mediului

Conform

calendarului

Consilierul

Educativ

Diriginţi

Învăţători

Profesori de

biologie

Elevii

Profesorii

Grupul Eco

Parteneri în

educaţie

Specialişti în

domeniu

Chestionare

Fişe de

monitorizare

21. Activităţi de

educaţie

pentru

sănătate

Dezvoltarea

armonioasă a

copiilor şi a

adolescenţilor, a

stării lor de bine şi a

calităţii vieţii lor.

Acţiuni în cadrul

parteneriatelor

pentru prevenirea

consumului de

tutun, alcool şi

droguri, pentru

însuşirea şi

respectarea

normelor de

igienă şi de

prevenirea

îmbolnăvii.

Conform

calendarului

Consilierul

Educativ

Profesori de

biologie

Diriginţi

Învăţători

Elevii

Profesorii

Asociaţia

Moralia

Centrul de

Prevenire,

Evaluare şi

Consiliere

Antidrog

Bistriţa-

Năsăud

Inspectoratul

Judeţean de

Poliţie B-N

Chestionare

Fişe de

monitorizare

Page 9: Plan Managerial Educativ 2014

22. Activităţi de

combaterea

violenţei

Evaluarea

dimensiunilor

fenomenului de

violenţă în şcoală,

identificare cauzelor

generatoare de

violenţă în şcoală şi

elaborarea de

recomandări în

vederea reducerii

acestui fenomen.

Acţiuni care

vizează

conceperea unei

strategii de

ameliorare şi

reducere a

violenţei fizice şi

verbale în mediul

şcolar prin

consiliere

educatională şi

psihologică a

unor posibile

situaţii

conflictuale.

Conform

termenelor

Comisiei

pentru

prevenirea

şi

combaterea

violenţei în

mediul

şcolar

-Direcţiunea -

Comisia de

prevenirea şi

combaterea

violenţei

-Diriginţi

-Învăţători

Inspectoratul

Judeţean de

Poliţie B-N

Chestionare

Fişe de

monitorizare

23. Activităţi de

educaţie

rutieră

Prevenirea vătămării

copiilor şi a

adolescenţilor prin

accidente rutiere,

formarea unui

comportament rutier

responsabil, în

calitate de pieton

sau de conducători

de vehicule cu două/

patru roţi.

Activităţi de

informare

susţinute de

voluntari de la

Inspectoratul

Judeţean de

Poliţie Bistriţa.

Conform

calendarului

-Consilierul

Educativ

-Diriginţi

-Învăţători

Elevii din

toate

ciclurile

de

învăţământ

Inspectoratul

Judeţean de

Poliţie B-N

Elevii

voluntari în

cadrul IJP

BN

Chestionare

Fişe de

monitorizare

24. Activităţi

educative de

tradiţie ale

şcolii

Implicarea elevilor

în activităţi

educative care să le

ofere alternative

sănătoase de

petrecere a timpului

liber şi totodată

sentimentul

apartenenţei ca şi

individ la această

colectivitate.

Organizarea şi

derularea

activităţilor de

tradiţie ale şcolii:

“Balul

Bobocilor”,

“Balul

Majoratului”,

“Săptămâna

Educaţiei

Globale” cu

temă,

Conform

calendarului

Consilierul

Educativ

Direcţiunea

Diriginţi

Învăţători

Elevii

Profesorii

Comitetul de

Părinţi

Parteneri în

educaţie

Fişe de

monitorizare

Rapoarte de

activitate

Feed-back-

ul elevilor

Page 10: Plan Managerial Educativ 2014

„Săptămâna

Verde”, „Ziua

Porţilor

Deschise”,

serbarea de

Crăciun, serbarea

de sfărşit de an

şcolar, spectacole

de teatru,

expoziţii,

competiţii

sportive, etc.

25. Activităţi

educative de

marcare a

unor

evenimente

naţionale şi

internaţionale

Înţelegerea

semnificaţiilor unor

evenimente

marcante din istoria

României şi

importante în plan

european.

Marcarea prin

activităţi

culturale a

evenimentelor

importante la

nivel european,

naţional şi

regional: 1

Decembrie –

Ziua Naţională a

României; 10

Decembrie –

Ziua Drepturilor

Omului; 30

Noiembrie – Sf.

Andrei; 24

Ianuarie – Ziua

Unirii

Principatelor; 9

Mai – Ziua

Europei, etc.

Conform

calendarului

Consilierul

Educativ

Direcţiunea

Diriginţi

Învăţători

Elevii

Profesorii

Comitetul de

Părinţi

Parteneri în

educaţie

Fişe de

monitorizare

Rapoarte de

activitate

26. Activităţi

pentru timp

liber

Oferirea de

modalităţi

sănătoase, de

ocupaţii intelectuale

şi de alternative de

Planificarea şi

organizarea unor

acţiuni culturale,

sportive şi

turistice: serbări,

Conform

calendarului

Consilierul

Educativ

Diriginţi

Învăţători

Profesori

Elevii ISJ BN

Comitetul de

Părinţi

Asociaţii

ONG-uri

Chestionare

Feed-back-

ul elevilor

Fişe de

monitorizare

Page 11: Plan Managerial Educativ 2014

petrecere a timpului

liber.

Receptarea valorilor

culturale

vizite la muzee,

excursii tematice,

expoziţii de

creaţii plastice,

concursuri, mese

rotunde,

dezbateri, etc.

27. Activităţi de

voluntariat

Formarea personală

a elevilor într-un

mediu umanitar şi

prin ajutorarea

altora, exprimarea

personală prin

proiecte care

încearcă să

îmbunătăţească şi să

schimbe în bine

viaţa comunităţii.

Implicarea activă

a elevilor în

derularea de

acţiuni şi de

proiecte care

presupun

voluntariat în

CSEI, în Cămine

de Bătrâni, la

acţiuni de

împădurire, la

acţiuni cu

caracter civic, în

centre

ecumenice, etc.

Conform

calendarului

Consilierul

Educativ

Diriginţi

Învăţători

Profesori

Elevii ISJ BN

Comitetul de

Părinţi

Asociaţii

ONG-uri

Fişe de

evaluare

Feed-back-

ul

instituţiilor

implicate

sau

partenere

28. Activităţi PSI Prevenirea

incendiilor şi a

accidentelor în

spaţiile în care elevii

îşi desfăşoară

activităţile didactice.

Acţiuni de

cunoaştere şi

respectare a

regulilor de

protecţia muncii

li de prevenirea

incendiilor.

Conform

calendarului

Administrator

-Responsabil

PSI

Diriginţi ISU B-N Raport de

inspecţie

ISU B-N

29. Acţiuni de

îmbunătăţire

a imaginii

şcolii

Creşterea gradului

de atractivitatea al

unităţii şcolare în

comunitatea locală,

atragerea elevilor

capabili de

performanţă,

reflectarea obiectivă

a vieţii şcolare şi

Activităţi de

reflectare a vieţii

şcolii în mass-

media şi pe site-

ul şcolii.

Permanent -Direcţiunea

-Consilier

Educativ

Informatician

Profesori

-site-ul

şcolii

Elevii

Profesorii

Învăţătorii

Comitetul de

Părinţi

Parteneri în

educaţie

Chestionare

CJRAE

Page 12: Plan Managerial Educativ 2014

crearea unei imagini

pozitive în mass-

media.

30. Acţiuni de

optimizare a

relaţiei

profesori-

părinţi

Realizarea unei

comunicări eficiente

între părinţi şi

corpul profesoral,

cooperarea acestora

în vederea realizării

unui bun act

educaţional, precum

şi evitarea

neînţelegerilor.

Activităţi de

consiliere a

părinţilor.

Permanent -Direcţiunea

-Diriginţi

-Învăţători

-Catalog

online

-site-ul

şcolii

Comitetul de

Părinţi

Chestionare

Consilier Educativ,

Profesor Andreea Chiş