Plan Jude¥£ean de Gestionare a Deseurilor ¢â‚¬â€œ...

download Plan Jude¥£ean de Gestionare a Deseurilor ¢â‚¬â€œ Jude¥£ OLT ... 4.3. Prognoza privind generarea de¥eurilor

If you can't read please download the document

 • date post

  05-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Plan Jude¥£ean de Gestionare a Deseurilor ¢â‚¬â€œ...

 • Plan Judeţean de Gestionare a Deseurilor – Judeţul OLT

  1

  CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

  PLAN JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR - JUDEŢUL OLT

 • Plan Judeţean de Gestionare a Deseurilor – Judeţul OLT

  2

  CUPRINS

  1. Introducere

  2. Prezentarea Situaţiei Existente 2.1. Descrierea generală a judeţului Olt 2.2. Date specifice referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor 3. Obiective şi ţinte Judeţene de Gestionare a Deşeurilor 4. Prognoza de Generare a Deşeurilor Municipale şi a Deşeurilor de Ambalaje 4.1. Prognoza privind generarea deseurilor municipale 4.2. Prognoza privind generarea deseurilor biodegradabile municipale 4.3. Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje 4.4. Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje 5. Fluxuri Specifice de Deşeuri (situaţie existentă, metode de gestionare): 5.1. Deşeuri periculoase din deşeurile municipale 5.2 Deşeuri din echipamente electrice şi electronice (DEEE) 5.3. Vehicule scoase din uz 5.4 . Apa uzată şi tratarea nămolului din canalizare 5.5. Deşeuri din construcţii şi demolări 6. Evaluarea tehnicilor potenţiale privind gestionarea deşeurilor municipale

  nepericuloase 7. Calculul Capacităţilor necesare pentru Gestionarea Deşeurilor Municipale 7.1. Proiecte privind gestionarea deşeurilor 7.2. Colectare şi transport

  7.3. Tratare şi valorificare 7.4. Depozitarea deşeurilor

  8. Estimarea Costurilor 9. Măsuri de Implementare (Plan de Acţiune) 10. Plan de Monitorizare

  Anexe ANEXA 1 – Definiţii ANEXA 2 - Legislaţie

  ANEXA 3 - Situaţia organizării serviciilor de gestionare a deşeurilor municipale ANEXA 4 - Prevederi privind închiderea depozitelor de deşeuri din mediul urban ANEXA 5 - Amplasamente propuse pentru depozitul zonal de deşeuri ANEXA 6 - Alternative

 • Plan Judeţean de Gestionare a Deseurilor – Judeţul OLT

  3

  1. INTRODUCERE

  Directiva cadru privind deşeurile (Directiva 2006/12/EC) prevede ca obligaţie pentru statele membre elaborarea unuia sau mai multor planuri de gestionare a deşeurilor, în concordană cu prevederile directivelor relevante. Baza legală a PJGD - Legea 27/ 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor(care transpune Directiva cadru a deşeurilor) prevede obligativitatea elaborării planurilor de gestionare a deşeurilorla nivel naţional, regional şi judeţean. La Articolul 83 se prevede că planurile judeţene de gestionare a deşeurilor vor fi elaborate de către Consiliul judeţean, în colaborare cu Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, sub coordonarea Agenţei Reginale pentru Protecţia Mediului. Planul judeţean de gestionare a deşeurilor(PJGD), trebuie să fie în deplină concordanţă cu principiile şi obiectivele:

  Planului naţional de gestionare a deşeurilor; Conformitate cu Strategia Naţională de Gestiune a Deşeurilor din România.

  Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – judetul Olt se conformează cu legislaţia europeană şi românească de mediu iar obiectivele şi ţintele propuse sunt cele cuprinse în Strategia Naţională de Management a Deşeurilor. Această strategie include: - Managementul deşeurilor este integrat vieţii socio-economice - Protecţia surselor primare: reciclarea şi refolosirea este maximizată în timp ce producerea de

  deşeuri se minimizează. Se respectă ierarhia managementului deşeurilor (prevenirea, minimizarea, reutilizarea şi reciclarea, recuperarea energetică, tratarea şi abia în final eliminarea).

  - Protecţia mediului: deşeul este tratat şi eliminat într-o manieră solidă într-un mediu adecvat - Principiul „Poluatorul plăteşte”: generatorul deşeului plăteşte colectarea şi eliminarea

  deşeului - Principiul proximităţii: deşeul este tratat în vecinătatea sursei conferindu-i-se

  managementului deşeurilor un nivel local din punct de vedere economic - Participarea publicului: consultarea publicului se face odată cu întocmirea Planului şi se

  solicită pentru toate investiţiile majore; pentru aceasta, materiale informative tipărite sunt prezentate publicului

  - încurajarea intreprinderilor din sectorul privat şi - monitorizarea şi raportarea: concordanţa între ţintele impuse prin Plan şi informaţiile privind

  deşeurile sunt măsurate în mod regulat şi raportate publicului. Planului regional de gestionare a deşeurilorpentru Regiunea 4 aprobat; Legislaţiei română şi europeană.

  Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor- judeţ Olt ,a fost întocmit în baza „Metodologiei pentru elaborarea Planului Judeţean de gestionare a deşeurilor” aprobată prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.951/2007. Orizontul de timp al PJGD - Anul 2005 este considerat an de referinţă, reprezentând, la momentul elaborării PJGD, ultimul an pentru care datele referitoare la deşeuri sunt validate de către EUROSTAT. Orizontul de timp al PRGD este 2008 – 2013. PJGD va fi revizuit periodic, avându-se în vedere progresul tehnic şi cerinţele de protecţie a mediului, fără să se depăşească însă perioada de 5 ani. În cazul în care în cadrul procesului de monitorizare a planului se constată o evoluţie diferită a indicatorilor utilizaţi în prognoză se va realiza revizuirea PJGD. Impactul asupra comunităţii - Implementarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor va genera schimbări semnificative ale practicilor curente de gestionare a deşeurilor. În cele ce

 • Plan Judeţean de Gestionare a Deseurilor – Judeţul OLT

  4

  urmează se prezintă câteva exemple referitoare la impactul implementării PJGD asupra comunităţii. În ceea ce priveşte deşeurile municipale şi asimilabile sunt prezentate următoarele aspecte:

  închiderea depozitelor neconforme şi amenajarea la nivel judeţean a unui depozit conform cu standardele UE;

  amenajarea staţiilor de transfer va contribui la optimizarea costurilor de transport; extinderea colectării deşeurilor în zona rurală va conduce la reabilitarea terenurilor afectate

  de depozitarea necontrolată a deşeurilor şi va ridica standardul serviciilor în zona rurală; noi reglementări şi cerinţe cu privire la colectare, sortare, valorificare şi eliminare pentru

  diferite categorii de deşeuri vor conduce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte, necesitând implicarea populaţiei;

  implicarea activă a prestatorilor de servicii va conduce la ameliorarea standardelor serviciului de salubrizare prin creşterea responsabilităţii angajaţilor, dar şi la echilibrarea costurilor cu tarifele încasate sau taxele percepute;

  crearea unei infrastructuri adecvate unei gestionări integrate a deşeurilor, va asigura un nivel corespunzător de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.

  În ceea ce priveşte pre-colectarea diferenţiată, punctele de colectare şi activităţile de reciclare a deşeurilor de ambalaje ori a celor biodegradabile, vor fi menţionate următoarele aspecte :

  sortarea la generator în containere speciale şi transport separat pentru hârtie /sticlă /metale/ plastic/deşeuri de ambalaj va conduce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie, aceasta ducând la implicarea populaţiei. Acest lucru va schimba aspectul estetic al localităţilor întrucât containerele respectă un cod al culorilor;

  se vor folosi containere speciale şi pentru colectarea hârtiei/cartonului, a recipienţilor din PET, a dozelor de aluminiu, a materialelor textile şi sticlei pentru deşeurilor provenite din comerţ, parcuri şi instituţii publice;

  centrele pentru sortarea deşeurilor de ambalaje şi alte deşeuri reciclabile din deşeurile municipale crează noi locuri de muncă şi schimbă destinaţia unor fluxuri de deşeuri;

  încurajarea compostării deşeurilor vegetale în propria gospodărie în zonele rurale, precum şi în centrele de compostare va conduce la creşterea cantităţilor de compost folosite în agricultură; În ceea ce priveşte fluxurile speciale de deşeuri: puncte de colectare, centre de tratare (tocare, mărunţire) sau sisteme de preluare de către distribuitori vor fi urmărite aspectele:

  deşeurile din construcţii şi demolări (cărămizi, beton, tencuieli, ţigle, lemn ş.a.m.d.) vor fi sortate şi prelucrate în vederea valorificării, rămânând ca fracţiile nevalorificabile să fie eliminate controlat: o se va întări controlul şi înăspri din punct de vedere legal autorizarea societăţilor de

  construcţii; o se vor aplica tarife speciale la eliminarea deşeurilor din construcţii şi demolări; o populaţia va trebui să fie informată şi să se conformeze noilor practici, chiar dacă acestea

  vor presupune cheltuieli suplimentare. deşeurile menajere periculoase, deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi

  vehicule scoase din uz: - vor fi colectate în puncte de colectare sau predate la schimb distribuitorilor facilitând populaţiei eliminarea acestor tipuri de deşeuri;

 • Plan Judeţean de Gestionare a Deseurilor – Jude