Plan Direcب›ia Generalؤƒ Educaب›ie Fؤƒleب™ti, 2015-2016 2015-09-22آ  1 Plan...

download Plan Direcب›ia Generalؤƒ Educaب›ie Fؤƒleب™ti, 2015-2016 2015-09-22آ  1 Plan Direcب›ia Generalؤƒ Educaب›ie

of 62

 • date post

  21-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Plan Direcب›ia Generalؤƒ Educaب›ie Fؤƒleب™ti, 2015-2016 2015-09-22آ  1 Plan...

 • 1

  Plan Direcția Generală Educație Fălești, 2015-2016

  Planul managerial al Direcţiei Generale Educație Fălești pentru anul de studii 2015 - 2016 stabileşte direcţiile strategice, obiectivele de

  dezvoltare a sistemului educaţional raional şi identifică măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea lor.

  Misiunea: DGE este o instituţie publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control pentru instituţiile de învățămînt din raion cu

  scopul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a sistemului educaţional raional şi

  compatibilizarea acestuia la standardele europene.

  Viziunea: realizarea unui învăţămînt modern şi pregătirea unor resurse umane competitive: generaţii de tineri cu spirit de iniţiativă, capabili de

  autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă de

  opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate.

  Analiza SWOT

  Puncte tari :

   Aplicarea legislaţiei în domeniul educaţiei;

   Implementarea politicilor educaționale;

   Abilităţi de planificare strategică ale managerilor instituțiilor şcolare şi preşcolare ;

   Centrarea managementului şcolar şi preşcolar pe obiective strategice şi pe obţinerea de performanţe ;

   Dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive si a unui climat de lucru motivant;

   Colaborare eficientă cu APL de nivelul I și II şi alţi parteneri educaţionali;

   Sporirea numărului cadrelor didactice care utilizează sisteme moderne de predare – învăţare - evaluare;

   Folosirea pe scară din ce în ce mai larga a internetului, atît în mediul urban cît şi rural;

   Existenţa unei baze de date privind instituțiile şcolare şi preşcolare;

   Manifestarea interesului pentru antrenarea şcolilor în proiecte investiţionale;

   Preocuparea managerilor şcolari şi preşcolari în dezvoltarea bazei didactico - materiale;

   Preocuparea pentru optimizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt din raion;

   Preocuparea pentru formarea continuă a cadrelor didactice;

   Centrarea curriculumului modernizat , axat pe competenţe, pe achiziţiile finale ale elevului .

  Puncte slabe:

   Condiţii încă neadecvate pentru realizarea unei educaţii de calitate;

   Disfuncţii seci, birocratice, care încă mai predomină;

   Copii cu nevoi speciale greu de acomodat instruirii incluzive din anumite motive ;

   Lipsa fondurilor bugetare pentru renovarea, dotarea instituțiilor;

   Insuficienta documentare şi preocupare a managerilor pentru obţinerea de fonduri ;

   Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor manageri şcolari și cadre didactice;

 • 2

   Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala;

   Neimplicarea tuturor cadrelor didactice, a elevilor şi părinţilor în actul decizional şi educaţional;

   Evaluarea subiectivă şi formală în unele cazuri a cadrelor didactice şi de conducere;

   Pregătirea insuficientă a unor cadre de conducere în domeniul managementului şcolar;

   Lipsa de concordanţă între planul complex de activitate a ME/DGE/instituțiile școlare ;

   Cadre didactice care nu au formate competențele digitală şi antreprenorială;

   Şcoala, prin programele de educaţie extraşcolară, nu reuşeşte să contracareze efectele negative din zona informală, exterioară şcolii;

   Nu se folosesc la parametrii maximi computerele din dotare, în special în şcolile din mediul rural;

   Insuficienta adecvare a demersurilor curriculare la particularităţile elevilor;

   Insuficienta manifestare a creativităţii și originalității cadrelor didactice în vederea creşterii motivaţiei învăţării;

   Implicarea multor nespecialişti în predarea disciplinelor şcolare care conduce la diminuarea calității procesului educațional ;

  Oportunităţi:

  - educație de calitate pentru toți copiii;

  -diversificarea ofertei de formare continuă a cadrelor didactice;

  -cooperare intersectorială;

  -atragerea fondurilor de investiții;

  -susținerea și promovarea elevilor dotați;

  -integrarea copiilor cu CES;

  -dezvoltarea parteneriatelor;

  -pregătirea copiilor către debutul școlar;

  - deschiderea sistemului de învățămînt către valorile naționale, general-umane și cele profesionale;

  - deschiderea cadrelor didactice către schimbare;

  - posibilități de implementare a unor proiecte ;

  - dezvoltarea sistemului automatizat de prelucrare a datelor despre candidații la examene;

  - participarea angajaților la diferite formări și cursuri de perfecționare.

  Ameninţări:

  - instabilitatea și incertitudinea politică atît la nivel central, cît și la cel local;

  - intervenția factorilor politici în procesele de administrare a învățămîntului;

  - reticența anumitor factori cu funcție de decizie politică și educațională la schimbare;

  - incoerența legislației în domeniul educațional, fapt ce nu asigură o funcționalitate eficientă și o dezvoltare sistemică a învățămîntului;

  - necorespunderea, într-o anumită măsură, a cadrului legislativ și normativ din domeniul educației priorităților actuale social-economice ;

  -implicarea insuficientă a societății în soluționarea problemelor cu care se confruntă sistemul educațional;

  - imperfecțiunea mecanismelor de finanțare;

  - incoerența finanțării activităților în raport cu necesitățile reale;

  - finanțarea sub necesități a învățămîntului;

 • 3

  - operativitate redusă în finanțarea activităților programate;

  -capacități reduse în implementarea unui management educațional modern, efectiv și eficient;

  - incoerența managementului educațional național, local și instituțional;

  - resurse umane insuficiente pentru volumul de muncă existent și suprasolicitarea angajaților;

  - reducerea în continuare a numărului de personal;

  - infrastructura slab dezvoltată;

  - migrația populației școlare;

  - număr mare de localități fără instituții de învățămînt;

  - lipsa locurilor de muncă în mediul rural;

  -creșterea șomajului în rîndurile pedagogilor.

  În anul şcolar 2015 – 2016 DGE îşi va axa activitatea pe genericul „ Acces, relevanţă, calitate în educaţie – competenţe pentru prezent şi

  viitor” şi pe realizarea următoarelor

  Obiective:

  1.Sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie şi formare profesională pe parcursul întregii vieţi;

  1.1Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate;

  1.2 Asigurarea accesului la învăţămîntul general obligatoriu;

  1.3 Extinderea şi diversificarea sistemului de învăţare pe tot parcursul vieţii;

  1.4 Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de sistem educaţional, astfel încît să se realizeze o creştere a accesului copiilor cu

  cerinţe educaţionale speciale (CES) la educaţia incluzivă ;

  1.5 Asigurarea condiţiilor şi implementarea acţiunilor în vederea reducerii abandonului şcolar în învăţămîntul primar şi secundar general ;

  1.6 Asigurarea condiţiilor favorabile integrării socio-lingvistice a reprezentanţilor minorităţilor etnice;

  1.7 Dezvoltarea sistemului de consiliere şi proiectare a carierei pe parcursul întregii vieţi;

  2 Asigurarea relevanței studiilor pentru viaţă, cetățenie activă și succes în carieră;

  2.1 Ajustarea conţinutului pentru educaţia timpurie la metodele moderne;

  2.2 Asigurarea relevanţei studiilor în învăţămîntul primar şi secundar general;

  2.3 Dezvoltarea relațiilor de colaborare;

  3 Dezvoltarea, sprijinirea şi motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea educaţiei de calitate;

  3.1 Sporirea atractivităţii profesiei de pedagog, atragerea şi menţinerea cadrelor performante în sistem;

  3.2 Asigurarea unui echilibru cantitativ şi structural al ofertei şi cererii de cadre didactice pentru toate nivelurile sistemului educaţional, astfel

  încît procesul de studii în toate instituţiile să fie asigurat integral cu cadre didactice calificate la discipline;

  3.3 Reconceptualizarea formării iniţiale a cadrelor didactice prin dezvoltarea competenţelor acestora, necesare pentru realizarea noului parcurs

  educaţional caracteristic unui mediu complex, a unei societăţi globale a cunoaşterii şi în continuă schimbare;

  3.4 Eficientizarea şi flexibilizarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale;

  3.5 Asigurarea condiţiilor pentru creşterea profesională şi avansarea în carieră la locul de muncă;

 • 4

  4 Proiectarea şi instituţionalizarea unui sistem eficient de evaluare, monitorizare şi de asigurare a calităţii în educaţie;

  4.1 Dezvoltarea sistemului național de standarde în educaţie;

  4.2 Crearea cadrului instit