Pؤƒun Octav - Lucian 27 februarie 2016 C.N.P.P.E.J. 2016-11-24آ  Formؤƒ de control...

download Pؤƒun Octav - Lucian 27 februarie 2016 C.N.P.P.E.J. 2016-11-24آ  Formؤƒ de control efectuatؤƒ de cؤƒtre

of 17

 • date post

  04-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pؤƒun Octav - Lucian 27 februarie 2016 C.N.P.P.E.J. 2016-11-24آ  Formؤƒ de control...

 • Păun Octav - Lucian 27 februarie 2016 C.N.P.P.E.J.

  1/17

  Controlul actelor întocmite de către executorului judecătoresc

  şi răspunderea acestuia

  I. CONTROLUL ACTELOR EXECUTORULUI JUDECĂTORESC

  Noţiune Definiţie DEX - Verificare permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații etc.,

  pentru a urmări mersul ei și pentru a lua măsuri de îmbunătățire.

  Definiție formator – Activitatea de verificare a actelor şi operaţiunilor întocmite sau

  efectuate de executorul judecătoresc în cursul executării silite sau a altor activităţi prevăzute de

  lege, prin raportare la dispoziţiile actelor normative în vigoare, realizată de organele competente,

  în scopul identificării eventualelor neconformităţi şi luării măsurilor necesare în vederea remedierii

  acestora.

  Reglementare

  C. proc. civ.

  Lege

  Regulament

  Statut

  Cod deontologic

  HG nr. 652/2009

  Rof MJ

  Legea nr. 21/1996

  Legea nr. 11/1991

  Formele controlului

  1. CONTROLUL DE LEGALITATE

  Este acea formă de control efectuată numai de către instanţa de judecată cu ocazia

  soluţionării contestaţiei la executare, într-o procedură judiciară, contradictorie, pe bază de probe,

  care vizează legalitatea şi temeinicia actului de executare sau a executării silite.

  Temeiul juridic – art. 60 alin. (1) din Lege1

  Titularul dreptului de a efectua controlul de legalitate – instanţa de judecată

  1 Art. 60 alin. (1). - Actele executorilor judecătoreşti sunt supuse, în condiţiile legii, controlului instanţelor judecătoreşti competente

 • Păun Octav - Lucian 27 februarie 2016 C.N.P.P.E.J.

  2/17

  Controlul de legalitate are ca obiect (art. 712 C. proc. civ.) :

  - executarea silită (prescripţia executării, lipsa puterii executorii a titlului, anularea titlului executoriu, etc);

  - încheierile date de executorul judecătoresc; - oricare act de executare întocmit de executorul judecătoresc (procese-verbale); - refuzul efectuării executării silite sau al îndeplinirii unui act de executare silită.

  Controlul de legalitate ca efecte (art. 720 C. proc. civ.) :

  - îndreptarea ori anularea actului de executare contestat - anularea executării silite însăşi2 sau constatarea încetării acesteia - anularea ori lămurirea titlului executoriu - obligarea executorului judecătoresc de a efectua o executare silită ori de a

  îndeplini un anumit act de executare silită

  Controlul instanţei se desfăşoară cu privire la o cauză determinată, în cadrul procesual fixat

  de părţi (independent de voinţa executorului) şi nu poate avea ca obiect activitatea generală a

  executorului şi nici evidenţele acestuia, decât dacă au legătură directă cu respectiva cauză.

  Notă : Controlul de legalitate vizează drepturile şi interesele părţilor, prin prisma actelor

  întocmite de executorul judecătoresc, iar controlul profesional vizează activitatea strict

  profesională a acestuia. Prin urmare, efectele controlului de legalitate al instanţei nu se repercutează

  în mod direct asupra carierei executorului judecătoresc şi nu conduc în mod automat la angajarea

  răspunderii disciplinare a acestuia.

  Cu titlu de excepţie, amintim disp. art. 23 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/2000 privind

  executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la

  încetarea calităţii de executor judecătoresc în cazul constatării văditei sale incapacităţi profesionale,

  exprimată şi prin anularea sau desfiinţarea irevocabilă de către instanţa de judecată a unui număr

  de executări silite reprezentând

  - 10% din dosarele de executare instrumentate; - sau a unor acte de executare întocmite în cel mult 20% din dosarele de executare

  instrumentate într-un an calendaristic.

  2. CONTROLUL PROFESIONAL

  Formă de control efectuată de către Ministerul Justiţiei sau de către Consiliul U.N.E.J.3,

  desfăşurată într-un cadru administrativ ce are ca obiect4 activitatea executorilor judecătoreşti, prin

  raportare la dispoziţiile actelor normative în vigoare, respectiv :

  a) organizarea şi funcţionarea camerelor executorilor judecătoreşti şi a birourilor executorilor judecătoreşti;

  b) calitatea actelor şi lucrărilor efectuate de executorii judecătoreşti; c) comportarea executorilor judecătoreşti în raporturile de serviciu, cu

  autorităţile publice şi cu persoanele fizice şi juridice.

  2 Anularea se dispune, iar încetarea se constată (de către instanţă) 3 Art. 62 alin. (2) din Lege - Consiliul U.N.E.J. poate delega Colegiului director al Camerei executorilor judecătoreşti exercitarea controlului prevăzut la alin. (1) lit. b) şi c) în circumscripţia sa. 4 Art. 62 alin. (1) din Lege

 • Păun Octav - Lucian 27 februarie 2016 C.N.P.P.E.J.

  3/17

  Titularii dreptului de a efectua controlul (art. 4, art. 62 alin. (1) din Lege coroborat cu

  art. 101 alin. (1) din Regulament) :

  1. Ministerul Justiţiei (nu ministrul justiţiei, cum este prevăzut în mod greşit în

  Regulament), prin inspectorii din cadrul Corpul de Control al Ministrului;

  2. Consiliul U.N.E.J., în mod direct sau prin intermediul Camerelor Executorilor

  Judecătoreşti.

  Caracterul administrativ al controlului este imprimat, pe de o parte, de art. 4 din Lege,

  coroborat cu art. 1 alin. (1) din HG. nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

  Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de art. art. 29 alin. (1) şi (2) din Lege.

  În conformitate cu disp. art. 4 din Lege, coordonarea şi controlul activităţii executorilor

  judecătoreşti se exercită de către Ministerul Justiţiei, iar art. 1 alin. (1) din HG. nr. 652/2009 privind

  organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

  prevede că Ministerul este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate

  juridică, în subordinea Guvernului.

  Pe de altă parte, O.M.J. nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizarea şi

  funcţionare a Ministerului, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd atribuţiile Corpului

  de control al Ministrului.

  Potrivit disp. art. 74 din acest Regulament, Corpul de control al ministrului îndeplineşte

  atribuţii de verificare şi control în toate domeniile de activitate ale ministerului, fiind o structură

  de autoritate, care beneficiază de independenţă operaţională, subordonată direct ministrului

  justiţiei.

  Corpul de control al ministrului îşi exercită atribuţiile prin inspectori şi este condus de un

  inspector-şef.

  În conformitate cu prev. art. 75 din acelaşi Regulament, în exercitarea atribuţiilor sale,

  Corpul de control al ministrului are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la documente, date şi

  informaţii necesare, oricare ar fi deţinătorii acestora, iar instituţiile şi unităţile aflate în subordinea

  sau coordonarea ministerului sunt obligate să transmită, la cererea Corpului de control al

  ministrului, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în

  condiţiile legii, accesul neîngrădit al Corpului de control al ministrului în sediile lor şi în orice

  spaţii care le aparţin, în vederea realizării atribuţiilor sale.

  Art. 101 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii prevede că ministrul justiţiei exercită

  controlul activităţii executorilor judecătoreşti prin inspectori generali de specialitate, potrivit legii,

  oricând consideră necesar.

  Controlul efectuat de Ministerul Justiţiei :

  - direct – prin efectuarea de verificări la sediul biroului sau Camerei; - indirect – prin intermediul Consiliului U.N.E.J. sau al Colegiilor directoare ale

  Camerelor, în temeiul disp. art. 101 alin. (2) teza ultimă din regulamentul de

  aplicare a Legii.

  Cu privire la calitatea Ministerului de titular al actului de control profesional, invocăm

  decizia CCR nr. 810/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a

  dispoziţiilor art. 4 şi art. 59 (actual art. 62) alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/2000 privind executorii

  judecătoreşti, prin care s-a statuat că executorii judecătoreşti sunt investiţi să efectueze un serviciu

  de interes public, şi anume executarea silită a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii,

  îndeplinind acte de autoritate publică, ce au forţa probantă specifică unui asemenea act şi, pe cale

 • Păun Octav - Lucian 27 februarie 2016 C.N.P.P.E.J.

  4/17

  de consecinţă, este firesc ca activitatea executorilor judecătoreşti să fie supusă controlului

  profesional, iar în situaţia în care sunt constatate abateri, aceştia să răspundă disciplinar.

  De asemenea, disp. art. 29 alin. (1) şi (2) din Lege stabi