Parinti linistiti, copii fericiti - Dr. Laura Markham linistiti, copii fericiti - Dr. Laura...آ ...

download Parinti linistiti, copii fericiti - Dr. Laura Markham linistiti, copii fericiti - Dr. Laura...آ  timpurie

of 11

 • date post

  04-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Parinti linistiti, copii fericiti - Dr. Laura Markham linistiti, copii fericiti - Dr. Laura...آ ...

 • Pirinti linistiti' , , ,, copii fericigi

  Cum si inlocuim fipetele cu conectarea

  Traducere din limba englezd,

  de Sanda Watt

 • Cuprins

  Cuvdnt inainte

  lntroducere

  PARTEAI: REGLAREAEMOTIILOR

  l. Plrinfii tin\tifi cresc copii fericifi Principala voastrd responsabilitate ca pdrinfi lcqind din cercul vicios: Sd ne vindecim rdnile Cum sd ne gestiondm furia Cum sd nu mai lipi la copil Cum sd itipdsrrezi calmul atunci cdnd copilul are o cizd de pl6ns Pofi avea grijb de tine in timp ce ili creqti copilul &ece reguli pentru a cregte copii grozavi

  XV

  XXI

  J

  5

  7 1l t7 23 27 32

  PARTEA A II-A: CONECTAREA

  2. Ingredientul esen{ial pentru pirinfii Hniqtifi qi copiii fericifi 37 De ce conectarea este secretul pdrinlilor fericili 38 Conectarea pe mdsurd ce copilul creqte 39

  BEBELU$ (0-r3 LUNr): DEZVOLTAKEA CEREBML,{

  coPrrr Mrcr (13-36 DE LUNr): FORMAREA WEI RELATII DE ATA$AMENT OCROTITOR

  PRE$COLAN (j-5 ANr): D E ZVO LTARE A IND E P E ND E NTE I

  $COLAM (6-9 ANI) : BAZA ADOLESCENTEI Bazele conectdrii

  CUM S.i REALIZEZT O CONECTARE PROFWD,{ INTRE TrNE $r COPrL

  39

  43

  49 51

  53

  55

 • CUM STII CAND RELATIA TA CU NEI/OILE COPLULUI FUNCTIONEAZI CUM S,{ TE APROPII DE UN COPIL DIFICIL

  Plan de acliune RE SURS E LE E MOTIONALE ALE C O P ILULUI DE CE ESTE TIMPT]L SPECIALATIT DE SPECIAL OBICEIUM ZILNICE PENTRU O RELATIE MAI SOLID,{

  $r MAr cALDi ittrnn rrNE sr coPrL FOLOSESTE CONECTAREA PENTRU A-TI SCOATE COPILUL DIMINEATA PE U&{ FOLOSE$TE CONECTAREA PENTRU MOMENTE MAI PL,{CUTE INAINTE DE CULCARE TO SUGESTII PENTRU CULTIVAREA UNUI TALENT EXTMORDINAR DE A ASCULTA CUM iMI C)NVING C)PLUL S.[ Mi ASCULTE?! CAND COPILUL PTJR $I SIMPLU SE iwcuna iN Smn :AND vA BLocATr At/L4NDot itr uaclrtr/rrATE

  PARTEAA III-A: NDRUMARE, NU CONTROL

  3. SI creqtem copii care au stipfinire de sine: indrumarea emo{iilor De ce si indrumlm emoliile? Inteligenla emo{ionald pe misurd ce copilul cregte

  BEBELU$I (0-1 3 LUN|) : TEMELTA iUCnsOSRrt coPrrr Mrcr (13-36 DE LUNr): I U B I REA NE C O N DI TI O NAT.4 PRE$COLANI (3-5) : EMPATIA

  $coLANr (6-9 ANr): CON$TIINTA DE SINE EMOTIONAL,{

  Elementele debazd ale indrumdrii emoJionale cuM i$r DEZI/)LT,{ CoPilI INTELI GENTA E MOTI ONAL.4 EMPATIA, BAZA INTELIGENTEI EMOTIONALE iuc,4nc,{runt EMoTToNALi A coprLULUr s,4 iuTnmczut FUMA SATISFACEREA CELOR MAI PROFWDE NEVOI ALE COPLULUI iuonuutnst Ee iN :AZUL copilLoR DIFICILI

  Planuri de acJiune 7 PA$I PENTRU CULTIVAREA INTELIGENTEI EMOTIONALE A COPILULUI ino nu utna a E MoTr o NA L.4 iu cwzstn oa PLANS

  57 s9 6l 6t 63

  67

  70

  IJ

  75 77 79 8l

  87 88 90 90

  97 101

  t04 106

  107 107 111

  115

  tt7 119 t22

  t23

  t2s

  CAND COPILUL FACE SCENE DAR, NU POATE PLANGE: CUM OFERIM UN SENTIMENT DE SIGURANL{ 13 1 JOAC.{-TE ALITURI DE COPIL: JOCURT ?ENTRU TNTELTGENTA EMOTTONAL,4 133 RE SURSE SUP LI MEN'IA RE : MATER]ALEPENTRUCONFLICTELEDINTKEFRATI I39 139

  4. Str creqtem copii care yar si se poarte frumos: lndrtrzneqte si nz disciplinezi Sccretul murdar despre disciplina 5i pedepse Itttlrurnare pe mdsurh ce copilul cregte

  BEBELU$II (0-r3 LUNr): RE D IRE CTIONARE E MPATI Ci coPrrr Mrcr (13-36 DE LUNr): EVITAREA LUPTELOR DE PUTERE PRE$COLANT (3-5 ANr): CUM DEPMND AUTOCONTROLUL

  $coLARrr (6-9 ANr): D EZVOLTAREA OB I CEIURILOR S.{M4TOISA

  Irrrpunerea limitelor cu empatie: elementele debazd LINIA FINI DINTRE AUTONTATE SI PERMISIVITATE S,{-I DAI SAU NU PALME LA FUND C)PILULUI? SUNT TIPETELE NOILE PALME LA FUND? TRAN S F O R A[.{ PA UZE LE D I S C P L I NA RE iw ptuzz iupnsuyLL ADE'7/,LRUL DE SP RE C ON SE C INTE CAT DE EFICIENTA ESTE ABzRDAREA PzZITII/,4 iu clzut UNUI coPrL DrFrcIL?

  l)latturi de ac{iune , CUM S,{ IMPUI LIMITE EMPATICE

  CUM S.{AJUTI COPTI CARE TESTEAZ,I LIMITELE RENUNT,{ LA CONSECINTE : I 2 ALTERNATIVE AIINUNATE CUM 5.4 INTERVENIM fN MOMENTUL DE CKIZ{ iuraTi corru s,4 i$r REZzLVE zRzBLEMELE CU AJUTORUL CELOR 3R., REFLECTIE,

  REPAMRE $I RESPONSAB ILITATE ME NTENANTA DE P RE VE NTIE CE FACI CAND COPILUL CHIAR SARE CALUL? RE SURS E SUP LI ME NTARE.' ARTIC OLE

  t4t 143 150

  150

  151

  1s4

  r56 158

  158 163 165

  166 110

  173 174 174 118

  180 184

  186 t87 189 t92

 • 5. Si crqtem copii care au realiziri cu bucurie si stimi de sine: indrumarea mliestriei Ce este indrumarea mdiestriei? Stimularea mdiestriei pe mdsurd ce copilul creqte

  COPIII MICI (13-36 DE LUND: FzlC SINGUR: D E ZVO LTAREA n{ S e UW Vn ntr,I7t PRE;COLARTT (3-5 AND: IN{NSTruIDE SINE iu nazouunnl PRqBLEMELqR $coLARrr (6-9 ANI): EXPLOMREA PASIUNILOR

  Bazele miiestriei iucumttnnl ut{nsrruat cuMi$r DEZ\/)LT,4 COpm ruEZTSTENTA CUM F?ICEM REMARCI CONSTRUCTII/E cuM s,i EVITI Si DEI/il P,{MNTE-ELTCO?TER DAC.IAI uN coplL 1ARE NU i,I DEZI/)LT,4 u,{nsrru,a iw uoo u,nruRAL?

  Planuri de acliune NU C'{UTA VINOVATUL D E ZVO LTARE A KE S P O N SA B I L I T,{TI I D EZVO LTAREA UNE I JU DE C{TI S,{N,{TOA SE TEME F,{R,4 LACRIMI AI INCREDERE ilv copn SI iN MAMA NATUv{

  Postfafl CAnd sd solicili ajutor profesionist Viitorul este in mdinile tale

  Mulfumiri

  Resurse suplimentare

  Note

  193 195 198

  203

  207

  2n 218 218 220 221 22s

  227 230 230 231 234 23s 237

  241 24t 242

  243

  245

  248

  Cuv1ntinainte

  Vccinul meu David mi-a dat o leclie prelioasd intr-o diminea!6,in timp ce il priveam cum iqi inva!6 fiul de7 ani, Kelly, sd imping[ prin curte o maqind electricd de tuns iarba. CAnd ii ardta cum sd intoarcd nraqina de tuns iarba la capdtul peluzei, l-a strigat Jan, sofia lui, pcntru a-i adresa o intrebare. CAnd s-a intors si ii rdspundd, Kelly n impins masina de tuns iarba direct in stratul de flori ce mdrginea gazonul, t[ind pAni la pdmAnt o cdrare de weun metru.

  CA,nd,avdzutce se-ntdmplase, David gi-a ieqit din fire. Mun- cise din rdsputeri sd transforme straturile acelea de flori in mdndria cartierului. A ridicat tonul qi aproape urla la sirmanul Kelly, cdnd Jan n venit repede l6ngd el, i-a pus mdna pe umdr qi i-a spus: ,,David, te rog, sd nu uitdm... crestem copii, nu flori!"

  Am petrecut mai bine de patruzeci de ani incercdnd sd inspir pi sd dau incredere oamenilor care vor si iqi atingd obiectivele pro- lbsionale si personale. Una dintre cele mai dificile misiuni pentru rtrajoritatea acestor persoane a fost si educe copii echilibrali, activi qi cmpatici, bucurdndu-se in acelaqi timp de o relalie autenticd, intimd qi l'oricitd cu aceqti copii chiar qi in perioada adolescenlei $i a maturitdfli timpurii. $tifi, frrd indoiald, cd nu este ugor.

  Vdd in fiecare zi,la atelierele pe care le fin, adulli care se zbat sd se vindece qi sd depdqeascS constrAngerile rdnilor din propria copilirie. Credeli cd aceste persoane au avut pdrinli rdi? Nu. Ca majo- ritatea dintre noi, au al.ut pdrinfi buni care erau limitafi de modul in

 • Reglarea emo,tiilor

  ,,Cel mai important lucrupe care mi l-afi oferit gi care imi lipsea lnainte este c[ aveam nevoie s[ mi ajut pe mine qi s[ mi iert, sE am rbbdaxe cu mine la fel de mult pe c6t incercam sd am cu fiica mea. $i a trebuit sd invd!, si internalizez efectiv faptul cd modul in care se comporta nu md"reprezentape mine sau modul

  ln care o creqteam (cel pulin nu in majoritatea situafiilor!), ci cd reprezenta,mai degrab6, ceea ce simlea qi nevoile pe care le avea

  ln momentul respectiv."

  - Alene, mama adoi copii cu vdrste mai mici de patru ani

 • Pnrinlii linigtili cresc copii fericili

  vorbi care spune cd nimic nu e mai greu dec6t si creqti copii. D4r ge este atdt de dificil? Cdnd adresez aceastd intrebare publicului,

  ilmi sugereazl, de obicei, doui motive. Primul'ar fi cd,miza atdt de mare. Al doilea, cI nu existd o metodd bine definitd care spund aqa e bine.

  O metodd e bun[, alta mai pulin bund. Miza este cu siguranld mare, insi qtim, de fapt, destul de multe despre cum putem sd

  copii fericili, responsabili, respectuogi, sdndtoqi emofional isciplinali. S-arrealizat foarte multe studii pe acest subiect nt, iar pdrinfii se vor bucura sd afle c6t de folositoare sunt

  care au ajutat cercetdtorii. Toate aceste studii antd cd care au o reaclie caldd qi care trateazd cu atenlie qi respect

  ile unice ale copilului ca persoanS, care impun limite cu inlelegere tndrumd intr-un mod constructiv emofiile copilului cresc oameni

  inari. Este rezonabil, dar dificil. Dupi cum orice plrinte qtie, dificilI line de gestionarea propriilor emofii, pentru a reuqi sd

  astfel m[car din cAnd in cdnd. Indiferent de singularitatea dificultetilor in care ne pune

  nostru, dacb vrem sd fim pdrrnfi buni, trebuie s[ lucrdm qi cu lngine. Copilul nu ne provoacd furie sau anxietate oare ne aruncd

  h lupte de putere, acestea provin mai degrabd,din propriile temeri qi

 • Parinli linigtiti. copii lericili

  indoieli. Propriile experien e din copildrie, traumele timpurii - mai mici qi mai mari - fac parte din personalitatea noastrd. Mai mult, sunt acea parte din noi care reac\ioneazd atunci cdnd ne supSrdm. De aceea, cdnd suntem furioEi ori speriali, trebuie s[ recunoagtem cd intotdeauna este la mijloc o experienld timpurie nepldcutd care ne face s5 reacliondm astfel. Copiii au un dar in a declanqa toate acele sentimente nefericite din propria copildrie qi, de aceea, singura

  modalitate de a deveni pdrinli liniqtili este sd impiedicdm in mod conqtient aceste vechi sentimente sd producb o noud suferin