PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

of 14 /14
Free Powerpoint Templates Free Powerpoint Templates Creşterea şi dezvoltarea economică. Dezvoltarea durabilă Politici agricole şi de dezvoltare rurală CURS 1.

Embed Size (px)

description

cresterea si dezvoltarea economica .politici de dezvoltare agricola rurala

Transcript of PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Page 1: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates Free Powerpoint Templates

Creşterea şi dezvoltarea economică. Dezvoltarea durabilă

Politici agricole şi de dezvoltare rurală

CURS 1.

Page 2: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates

Structura cursului

• Creşterea şi dezvoltarea economică – obiective centrale

ale politicilor economice ale statelor

– Delimitări conceptuale

– Creştere economică

– Dezvoltare economică

– Dezvoltare vs. Creştere

• Dezvoltarea durabilă

– Contextul apariţiei conceptului

– Definire, Modele grafice

– Trăsături, Factori de influenţă

– Sustenabilitatea – al şaselea val

Page 3: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates

Creşterea şi dezvoltarea economică

• Creşterea şi dezvoltarea concepte de notorietate indiferent de perioada istorică în care sunt abordate.

– sugerează modificări de durată mai mică sau mai mare

– în general, schimbări pozitive ale unor rezultate deţinute la un moment dat.

• Ideea centrală în analiza creşterii şi dezvoltării:

sistemul economic

- aflat într-o evoluţie permanentă.

- ansamblu alcătuit dintr-o multitudine de componente, între care există legături funcţionale complexe, desfăşurate în planul mediului înconjurător.

• Teoria creşterii şi dezvoltării - importanţă deosebită în cercetarea reacţiilor comportamentale ale structurilor şi sistemelor cunoscute.

– constituie obiectivul central al politicii economice a oricărei ţări, întrucât vizează sporirea:

» gradului de civilizaţie,

» a rezultatelor macroeconomice,

» a bunăstării populaţiei.

Page 4: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates

Creşterea economică

• Creşterea – sporirea treptată a unui fenomen / proces / organism, ca număr, intensitate şi valoare.

• Procesul creşterii economice – formă a mişcării de ansamblu a economiei, referitoare la cel puţin următoarele aspecte:

– mărimea dimensiunilor măsurabile ale organismului economic (prin indicatori specifici);

– modificările interne ale sistemului (schimbarea ponderii în întreg);

– implicarea inovaţiei în evoluţia pe termen lung a economiei.

• Creşterea economică - proces de sporire a capacităţii sistemului de a oferi elementului uman satisfacţii mărite în timp, din multiple perspective (de la sfera psiho-socială la cea economică), vizând mai ales creşterea calităţii vieţii.

• Cei mai cunoscuţi termeni care exprimă nivelul creşterii economice

– YN / locuitor şi PNB / locuitor – nu reflectă modul de consumare a resurselor disponibile

– costul naţional brut – 2 variante: considerare sau nu a resurselor regenerabile, a deşeurilor recuperabile

(fie minimizarea, fie maximizarea indicatorului).

Teoria modernă a creşterii economice » Deşi există voci susţinând că planeta poate oferi resurse în mod

nelimitat, acest fapt rămâne o iluzie, până la descoperirea unor prod-factori încă necunoscuţi;

» omenirea se află în pragul autodistrugerii.

Page 5: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates

Dezvoltarea economică

• Dezvoltarea – succesiune de transformări constituind mişcări ascendente, de la inferior spre superior

şi / sau de la simplu spre complex.

– se realizează prin trecerea de la o stare calitativă la alta, nouă şi evoluată.

– După unii specialişti: dezvoltarea – o fază superioară a creşterii.

• Dezvoltarea economică – accentuarea aspectelor calitative şi structurale ale procesului de creştere, în vederea

obţinerii unei finalităţi proiectate (îmbunătăţirea nivelului de trai şi a calităţii vieţii)

– realizarea unităţii calitativ-valorice a mai multor procese de creştere.

• Noţiunile creştere şi dezvoltare economică nu sunt identice!

• Asemănări:

– ambele sunt procese cumulative;

– se manifestă şi se cuantifică în decursul intervalelor largi de timp;

– presupun alocarea de resurse (input-uri) şi generarea de efecte (output-uri) determinate;

– ambele au ca obiectiv final bunăstarea.

» Exemplu: O ţară poate înregistra creştere economică, fără să se afle – neapărat – într-o fază superioară a dezvoltării de ansamblu.

» creşterea poate deveni, în timp, dezvoltare dacă sunt îndeplinite condiţii.

Page 6: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates

Dezvoltare vs. creştere

Deosebiri între creştere şi dezvoltare

• Creşterea - caracter axat în special pe coordonate uşor comensurabile - cantitative

• Dezvoltarea - indicatori nemăsurabili prin modalităţi obişnuite

– (aspecte calitative şi structurale).

• Orice dezvoltare „comprimă” faze de creştere, reciproca nefiind valabilă întotdeauna.

• Factorii dezvoltării economice - nu se suprapun peste cei care determină creşterea economică, ci coexistă alături de ei:

» dinamica grupurilor sociale;

» mişcarea demografică;

» diviziunea ridicată a muncii;

» organizarea eficientă a producţiei;

» inovarea (progresul tehnic).

» Dezvoltarea – proces deosebit de complex, orientat spre interconexiuni multifuncţionale între factorii care determină competitivitatea economică.

Creştere Dezvoltare

Page 7: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates

Dezvoltarea durabilă

Contextul apariţiei conceptului • 1972 – publicarea raportului Limitele Creșterii - Donella şi Dennis Meadows (M.I.T)

• cea mai bine vândută carte despre mediul înconjurător (30 mil. exemplare, tradusă în peste 30 limbi).

• pe baza unei analize computerizate a sistemelor dinamice ilustrează ritmurile creşterii economice la scară planetară și consecințele pe termen lung ale acestei creșteri.

Dacă se mențin tendințele actuale de creștere ale populației mondiale, ale

industrializării, contaminării ambientale, producției de alimente şi epuizării resurselor

(scenariul business-as-usual) această planetă va atinge limitele creșterii în următorii

100 de ani. Rezultatul cel mai probabil ar fi o scădere subită și incontrolabilă atât a

populației. cât și a capacității industriale. (Limitele Creșterii, 1972)

Page 8: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates

Ce este dezvoltarea durabilă?

“…proces de dezvoltare care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului fără a

compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi.”

Our Common Future – The Brundtland Report

World Commission on Environment and Development,1987 De ce vor avea

nevoie

generaţiile

viitoare?

Dezvoltarea durabilă – conştientizată ca un proces

de menţinere a bunăstării proiectate pe un termen

nedefinit în viitor.

Proces extrem de complex, care pune faţă în faţă, pe termen lung, două componente ale

realităţii: necesităţile de dezvoltare ale economiilor şi posibilităţile concrete ale acestora.

Deceniul 2005-2014 - Deceniul dezvoltării durabile. Pe plan internaţional a fost conceput un document intitulat Iniţiativa

„Carta Pământului”, care precizează principiile Naţiunilor Unite

privind dezvoltarea durabilă.

www.earthcharterinaction.org

Page 9: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates

Dezvoltarea durabilă – modele grafice

Sustenabilitatea – punctul de echilibru

dintre ţelurile

competitive ale

celor 3 medii:

• economic,

• social

• natural.

Conceptul dezvoltare durabilă

→răspuns la presiunea găsirii

unui echilibru între:

• progresul economic şi social

• grija pentru mediu şi

gestionarea resurselor

naturale.

Succesul armonizării – o abordare sistemică din punct de vedere

politic, social, economic şi ecologic.

Dezvoltarea durabilă

-nu trebuie să redea un proces care să stopeze creşterea economică,

-nici să absolutizeze rolul mediului (precum fac asociaţiile şi partidele ecologiste).

Page 10: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates

Trăsăturile dezvoltării durabile – elemente:

• relaţia impusă pe termen lung de legătura dintre om, sistemul economic şi mediu;

• raportul dintre factorii de producţie şi cea mai oportună utilizare a lor;

• găsirea de „puncte comune” în strategiile de evoluţie ale statelor lumii;

• recuperarea măcar parţială a decalajelor istorice de dezvoltare dintre ţări;

• integrarea în diverse structuri economico-politice;

• valorificarea intensivă a resurselor umane şi materiale deţinute de fiecare țară;

• aprecierea prin noi modalităţi a rezultatelor obţinute la nivel de ţară (pentru a înlocui „formula” PIB / locuitor în exprimarea indicatorilor bunăstării populaţiei);

• respectarea limitelor ecologice ale dezvoltării.

Dezvoltarea durabilă – trăsături

Dezvoltarea durabilă ne poate învăţa să ne adaptăm la fenomene şi

procese pe care începem să le resimţim tot mai acut: - schimbările climatice,

- deşertificarea,

- problema nerezolvată a deşeurilor,

- îngustarea biodiversităţii ş.a.

- gravele dezechilibre macroeconomice cauzate de sărăcie, şomaj…

Soluţia lor cumulativă s-ar putea regăsi în strategii de

dezvoltare durabilă, promovate de fiecare ţară.

Page 11: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates

Principalii factori de influenţă –cu conotaţii tridimensionale (cantitative/ calitative/ structurale):

• factori economici:

– munca şi elementele ei (numărul lucrătorilor şi al orelor-muncă, rata ocupării, rata şomajului ş.a.);

– resursele naturale;

– ponderea agriculturii în activităţile economice;

– capitalul (acumulare şi investiţii);

– inovaţia (progresul tehnic, informaţia ş.a.);

– productivitatea muncii;

– comerţul exterior (raport între import – export);

– tipul de conducere (managementul).

• factori instituţionali:

– sistemul de obţinere – prelucrare – trimitere a informaţiei;

– sistemul de învăţământ;

– sistemul asigurărilor sociale;

– sistemul asigurărilor pentru sănătate.

Dezvoltarea durabilă – factori de influenţă

alţi factori:

- social-demografici (populaţia – număr, calitate, structură, instruire);

- culturali (acces la educaţie);

- politici;

- juridici;

- religioşi;

- psiho-sociologici.

Page 12: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates

Sustenabilitatea – al şaselea val

Era anterioară distrugea treptat mediul înconjurător şi odată cu el omenirea…

Nu se mai putea continua pe direcţiile valurilor inovative anterioare…

Acestea au creat bunăstare însă şi-au impus propriile costuri…

Page 13: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates

Dezvoltarea durabilă - concluzii

• Omenirea nu se poate întoarce înapoi la o viaţă rudimentară după ce a cunoscut progresul tehnologic…

• … dar ea trebuie să îşi contureze un nou mod de abordare a felului în care trăieşte

aceasta încearcă să facă sustenabilitatea.

• Sustenabilitatea

– nu este o mişcare socială…

– nu este un curent, o modă care va dispărea…

• Sustenabilitatea

– remodelează economia mondială în ansamblul ei.

– este viitorul mod în care mediul economic se va desfăşura

– modul în care va fi măsurat succesul entităţilor economice

Sustenabilitatea este o abordare fundamentală şi o redefinire a modului în care societatea trăieşte.

Page 14: PADR-CURS1-2015-Cresterea Si Dezv Econ. Dezv Durabila

Free Powerpoint Templates