P PRROOMMOOVVAARREEAA AALL~~PPTT~~RRIIII promovare-alaptare-manualul- آ  prima dat` un mod nou de...

download P PRROOMMOOVVAARREEAA AALL~~PPTT~~RRIIII promovare-alaptare-manualul- آ  prima dat` un mod nou de comunicare,

of 306

 • date post

  01-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of P PRROOMMOOVVAARREEAA AALL~~PPTT~~RRIIII promovare-alaptare-manualul- آ  prima dat` un mod nou de...

 • PPPPRRRROOOOMMMMOOOOVVVVAAAARRRREEEEAAAA AAAALLLL~~~~PPPPTTTT~~~~RRRRIIII IIII

  CURS PENTRU MEDICI {I ASISTENTE

  2003

  MANUALUL FORMATORULUI

 • Layout design: Victoria Dumitrescu

  Editare: VANEMONDE tel/fax: 331.02.00

  ISBN 973-86502-3-2

  Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României Promovarea al`pt`rii. Curs pentru medici [i asistente: manualul

  formatorului / Institutul pentru ocrotirea mamei [i copilului, Ministerul S`n`t`]ii, UNICEF - Bucure[ti: Vanemonde, 2003 ISBN 973-86502-3-2

  I. Institutul pentru Ocrotirea Mamei [i Copilului „Alfred Rusescu“ (Bucure[ti)

  II. România, Ministerul S`n`t`]ii III. UNICEF

  618.63

 • CUPRINS

  Mul]umiri __________________________________________________________________ 5

  Promovarea al`pt`rii \n maternit`]i [i la nivelul asisten]ei medicale primare ___________________________________________________________ 6

  Cuvânt c`tre formatori ______________________________________________________ 9

  Sesiunea 1: Trecerea \n revist` a cursului [i \ntroducere ________________ 15

  Sesiunea 2: Importan]a al`pt`rii pentru s`n`tatea [i supravie]uirea copilului [i pentru s`n`tatea mamei ________ 39

  Sesiunea 3: Anatomia sânului [i fiziologia al`pt`rii ____________________ 77

  Sesiunea 4: Primele al`pt`ri, durerea mamelonar` [i pozi]ii de al`ptare _______________________________________ 99

  Sesiunea 5: Evaluarea unei al`pt`ri _________________________________ 133

  Sesiunea 6: Consilierea \n al`ptare __________________________________ 153

  Sesiunea 7: Probleme pe parcursul al`pt`rii _________________________ 191

  Sesiunea 8: Situa]ii speciale ________________________________________ 245

  Sesiunea 9: Mama care al`pteaz` ___________________________________ 271

  Sesiunea 10: Încheierea [i evaluarea cursului _________________________ 295

  3Manualul formatorului

  CURS PENTRU MEDICI {I ASISTENTE

 • 4 Manualul formatorului

  PROMOVAREA AL~PT~RII

 • MUL}UMIRI

  Apari]ia acestui pachet de formare, Manualul Formatorului [i Caietul Participantului, a fost posibil` prin colaborarea mai multor institu]ii dedicate promov`rii al`pt`rii \n România: Ministerul S`n`t`]ii, Comitetul Na]ional de Promovare a Al`pt`rii, Reprezentan]a UNICEF \n România.

  Elaborarea lui s-a bazat pe Cursul de 18 ore al UNICEF destinat instruirii medicilor [i asistentelor din maternit`]ile incluse in Ini]iativa Spitalul Prieten al Copilului. Acest curs a fost adaptat [i \mbog`]it pentru a satisface nevoia de formare a unei categorii mai largi de participan]i: medici [i asistente medicale din maternit`]i [i din asisten]a medical` primar`. Fiecare sesiune din curs a fost testat` [i \mbun`t`]it` \n cadrul unei serii de cursuri organizate de Funda]ia Alfred Rusescu [i UNICEF. În organizarea materialului s-a folosit modelul „Training Guide in Lactation Management”, elaborat de Helen Armstrong, ale c`rui drepturi sunt de]inute de UNICEF.

  Materialul a fost structurat de un grup de speciali[ti \n al`ptare [i de speciali[ti \n formarea continu` a adul]ilor pentru a asigura atât calitatea informa]iei cât [i calitatea procesului de instruire. Persoanele implicate au fost dr. Mariana Iorgulescu, dr. Gina Palicari [i dr. Anemona Munteanu.

  O contribu]ie deosebit` au avut-o participan]ii le cursurile mai sus amintite, ale c`ror comentarii au contribuit la adaptarea materialului la nevoile concrete ale medicilor [i asistentelor din România.

  Comitetul Na]ional de Promovare a Al`pt`rii mul]ume[te tuturor institu]iiilor [i persoanelor care au f`cut posibil` apari]ia acestui pachet de instruire.

  5Manualul formatorului

  CURS PENTRU MEDICI {I ASISTENTE

 • PROMOVAREA AL~PT~RII |N MATERNIT~}I {I LA NIVELUL ASISTEN}EI MEDICALE PRIMARE

  Acest curs este destinat nevoilor de instruire \n promovarea al`pt`rii a medicilor [i asistentelor care lucreaz` \n clinicile [i sec]iile de neonatologie [i la nivelul asisten]ei medicale primare.

  Scopul cursului este de a da participan]ilor cuno[tin]ele [i abilit`]ile de baz` pentru a putea consilia mamele privind ini]ierea [i continuarea al`pt`rii. Acest obiectiv porne[te de la obiectivul global privind al`ptarea, enun]at \n Declara]ia Innocenti \n anul 1990:

  „Toate femeile trebuie s` aib` posibilitatea s` practice al`ptarea exclusiv` [i to]i copiii trebuie s` fie al`pta]i exclusiv cu lapte matern, de la na[tere [i pân` la vârsta de 4-6 luni. Ulterior, copiii trebuie al`pta]i \n continuare pân` la 2 ani [i peste, concomitent cu o diversificare adecvat`”.

  Suportul de curs se compune din Manualul formatorului [i Caietul Participantului.

  � Manualul formatorului con]ine schema cursului, desf`[urarea fiec`rei lec]ii explicat` pas cu pas, formularele care se distribuie participan]ilor, lecturile participan]ilor [i informa]ii suplimentare pentru formatori legate de tehnicile de predare [i activit`]ile ce pot fi utilizate cu participan]ii.

  � Caietul participantului con]ine schema simplificat` a cursului (scop, obiective, durat`), formulare, chestionare [i lecturile participan]ilor.

  Schema sesiunii este con]inut` \n pagina introductiv`:

  Scopul sesiunii Obiectivele Durata Materialele necesare desf`[ur`rii lec]iei Lista materialelor dup` care se va face predarea (folii de retroproiector sau coli de flipchart) Lista anexelor Desf`[urarea sec]iunii Anexele

  6 Manualul formatorului

  PROMOVAREA AL~PT~RII

 • METODELE DE PREDARE, ACTIVIT~}ILE DE |NV~}ARE {I ACTIVITATEA FORMATORILOR

  Unul din scopurile acestui curs este ca participan]ii s` dobândeasc` abilit`]i de consiliere eficient`. Astfel ei vor putea nu doar s` transmit` mamelor o sum` de cuno[tin]e ci [i s` creeze un climat de \ncredere care s` faciliteze comunicarea. Este foarte important ca formatorii s` \ncurajeze implicarea activ` a participan]ilor, predarea formal` s` fie redus` la minimum [i s` se acorde mai mult timp acelor activit`]i care stimuleaz` interactivitatea. Formatorii trebuie s` ]in` seama de principiile \nv`]`rii la adul]i [i s` \i \ncurajeze pe participan]i s` se implice \n propria \nv`]are.

  Activit`]ile de instruire propuse \n acest manual sunt listarea (prima etap` dintr-o tehnic` mai complex` numit` brainstorming), jocul de rol, studiile de caz, prezent`rile, triadele, diadele, demonstra]ia, lucrul \n grupuri mici, completarea unor chestionare.

  Materialele propuse spre utilizare sunt folii de retroproiector, coli de flipchart, casete video, diapozitive, p`pu[i pentru demonstra]ii, etc. Formatorii trebuie s` se asigure \nainte de \nceperea cursului c` au toate materialele [i c` exist` posibilit`]i pentru utilizarea materialelor video, iar dac` este nevoie, s` ajusteze succesiunea sesiunilor.

  EXERCI}IILE PRACTICE

  În curs au fost incluse numeroase activit`]i practice. În cazul \n care cursul este destinat personalului dintr-un Spital Prieten al Copilului sau care dore[te s` ob]in` desemnarea, exerci]iile vor consta \n practic` clinic`. În situa]ia \n care cursul nu se desf`[oar` \ntr-o clinic`, practica va fi \nlocuit` de exerci]ii individuale [i de grup, vizionare de casete video [i diapozitive. Este foarte important ca acest timp s` fie dedicat activit`]ilor practice [i s` nu fie ocupat de instruire teoretic`. Partea practic` este o parte esen]ial` a preg`tirii, este baza dezvolt`rii abilit`]ilor de consiliere [i reprezint` un minimum absolut. Activitatea practic` din timpul cursului va trebui continuat` [i participan]ii vor avea nevoie de \ndrumare \n continuare pentru dezvoltarea acestor abilit`]i.

  Când cursul se desf`[oar` intensiv, pe durata a trei zile, nici un formator nu va preda mai mult de 3 lec]ii pe zi [i nici un membru al echipei de formatori nu va fi inactiv prea mult timp. Fiecare formator trebuie s` aib` \n responsabilitatea sa cel pu]in o or` de activitate pe zi. Este posibil ca \ntregul curs s` fie predat de o singur` persoan` doar \n situa]ia \n care acesta se desf`[oar` fragmentat \n module, \n zile diferite. Chiar [i a[a dac` modulul este mai mare de 2 ore este nevoie de doi formatori.

  ÎNAINTE DE |NCEPEREA CURSULUI FORMATORII TREBUIE S~ VERIFICE DAC~:

  � Spa]iul este suficient de mare pentru \ntregul grup [i este suficient de flexibil pentru a permite rea[ezarea scaunelor.

  7Manualul formatorului

  CURS PENTRU MEDICI {I ASISTENTE

 • � \n cea mai mare parte a timpului grupul va sta \n form` de „U”, pentru prezent`ri [i vizion`ri de casete video [i diapozitive.

  � pentru discu]ii \n grup scaunele sunt a[ezate \n cerc � pentru dialog, cei doi participan]i vor sta fa]` \n fa]` � pentru jocurile de rol „actorii” vor sta \n fa]a grupului pentru ca to]i

  participan]ii s` \i vad`

  � Exist` o tabl` sau o alt` plac` mare \n fa]` s`lii, pe care s` fie puse colile pe care se va scrie

  � Exist` spa]iu pentru a afi[a materialele elaborate pe durata cursului

  � Exist` o priz` care func]ioneaz` [i prelungitoare pân` la locul unde vor fi retroproiectorul, aspectomatul [i videocasetofonul

  � Exist` un ecran sau un perete pe care se poate proiecta

  � Exist` lumin` suficient` [i, dac` se poate, se face \ntuneric pentru proiec]ii. Dac` nu se poate face \ntuneric, formatorii vor reajusta programul pentru a face proiec]iile dup` ce se \ntunec`.

  Aten]ie la activit`]ile practice, mai ales la cele legate de comunicare. Exist` tendin]a de a le considera inutile, deoarece \n timpul exerci]iului participan]ii au un puternic sentiment de inadecvare, exprim`rile li se par for]ate [i \