Ordinea viitoare a lumii - viitoare a lumii - Andrei Marga.pdf¢  o ordine a lumii este...

download Ordinea viitoare a lumii - viitoare a lumii - Andrei Marga.pdf¢  o ordine a lumii este deja pe cale

of 12

 • date post

  28-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  15
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Ordinea viitoare a lumii - viitoare a lumii - Andrei Marga.pdf¢  o ordine a lumii este...

 • Andrei Marga

  ORDINEA VIITOARE A LUMII

  N NICUTESCU

 • *.

  *

  Cuprins

 • ,$ Partea a f\La: ACTORII PRINCIPALI O supr afuter e lwgemonica - Sarltele' U nite ale A'mencii " " " " t 52 I*paci rl pragmatismului american "::"""""157 Cum se concepe politica Americii?"' """""'161 Lumea ce se anunte """""""""'169 Schimbari la Casa Alba........... """"""""""'L72 Temele lui Donald Tirrmp.......'. """"""""""180

  O suprafutetefut cutstnrctie - Chhw ""':""""""""""""""t89 D. lr,d.qt.ptarea Chinei" la,,visul chine2" """""""""' 189 Modemizare, dervolta.e, politica extemi " " " " " " " " " " "' 1 96

  Armonia ca politica extemi....... """""""""202 Cregtinismuichinez """""""""'707 Confucius aste2i.......... """""""'Zt4 Dezbaterea in jurul Chinei........ """""""""'226

  Ewopa, tnfaW sclimbarii.... """""737 Europa, lncotro?...... """""""""'237 Islamizarea Europei?...... """"""'244 Democratizarea iJniunii Europene.,.' """""'249 O noul emancipare ln Europa?" """""""""256 Daci Uniunea Europeane eEueaz["""' """"263

  Refacerea Rusiei ......... """""""""'270 Nazuingele Rusiei......... """""""270 Vederile lui Vladimir Putin.......... """"""""'278 Relatiile majore ale Rusiei... """289

  Reuenirea Gennmiei """"""""""'302 O reconstrucfie exemp1ari......"""" """"""'302 Germania intre suprafuteri......."" """""""'306

  Frunta, tn cilttatea rolului propriu """"""""""317 Republicanismul democratic........." """"""'317 R"p.r" franceze...... """"""""""320

  MmeaBrianie si aspiragia glabala """""""""'32'6 Brexit-ul5i urmirile sa1e............. """""""""326

 • Islmutl politic de astn2r........,, ........333 Grorism gi religie...... .................333 incomo se indreaptl g[rile arabe? ...,.............344

  Israelulinlunealui Goliat ...........357 Antisemitismul de ast[2i... .........357 Viitorul Israelului.... ...................368

  Puteri emergente ,,,,,.......,. ...,.,........377 Cotitura Tirrciei?...... ..................377 Iranul - o noutr putere? .............387

  Aspira1iile Europei Centrale...... .....394 Polonia ca putere.... ...................394 Ungaria gi referendumul imigragiei..................................398

  $ Partea a v-a: ROMANIA - NEVOTA PROFILARIT Conduc algii RomAnia?.................. .................404 Chestiunea monarhiei acum........... ................409 Amatorismul organizat ..........,.,.,,415 Reconciliere nagionale - cum? ....420

  * furcheierc: Raspundereapolitici ....................433

  S ANH(E: Un mandat (documente initiale) O lume in schimbare - o politici extemi inovativi.....,...44l Agenda politicii exteme a RomAniei. .............446 RomAnia lntr-o lume tn schimbare .................449

  $ Bibliograffe selectivi..... ..............457

  469

 • Partea I PREMISE

 • @ D"rordinea actuali

  Impresia raspAnditi a celor care trf,iesc ast[zi qi compara dife- rite perioade ale istoriei este cf, lumea este tr dezordine. Cum altfel cf,nd ingelegerile sunt rare, dezacorduri peste tot, cAnd izbucnesc conflicte pe fiecare continent, cAnd in metropole se peffec atentate grave, cAnd armele prolifereaze, cAnd se recurge direct la violengf,,

  cAnd inegalitigile sociale gi discrepangele de dezvoltare cresc, cdnd dreptatea rimAne in clrgi? Dezordinea nu este doar impresia lmpir- tnqitn de mulgi oameni, ci o constatare ce a ajuns la teorii intregi.

  Aceste teorii las[ si se distingi cel pugin trei interpretlri ale si- tuatiei actuale. Prima este ,,alarmismul isteric", ce vede in faptul ci are loc un atentat terorist grav intr-o capitala majori sau o depla- sare de rachete balistice sau de portavion de cf,ffe o supraputere sau

  o mutare in forgA a unor frontiere semnul disparigiei ordinii gi al ln- ceputului conflagragiei. Din fapte de diferite dimensiuni 9i semnifi- ca[ii se deduc cele mai intunecate perspective. A doua teorie este ,,idealismul normativ", care pisffeaze credinga cl in fond umanita- tea nu las[ totul in seama fortei si nigte reguli vor fi oricum respec- tate. Se ia astfel tn seaml imprejurarea c[ in istorie s-a ffait tot- deauna cu fric$uni, iar oamenii au izbutit se ffeace de ele de ftecare dat[. A treia teorie este ,,realismul empiric", care considere ca sunt destule fapte pentru a putea vorbi de descompunerea ordinii lumii instalat6 in jurul anului 1990 gi de intrarea intr-o lume dezorientatl. Am asista la pulverizarea ordinii controlate de imperii qi la intrarea tntr-o dezordine cu deznodem6nt greu de deslugit.

  Sunt de pirere c[ realismul este optica justificatd de fapte, dar nici,,alarmismul isteric" gi nici,,realismul empiric" nu sunt ultimul

  18

 • cuvant. Ele nu epuizeazi nicidecum realismul. Oricum, ele nu au crrm si ?nchidi calea unui ,,realism pragmatic gi reflexiv", pe care ne

  obliga sa pigim chiar anvergura problemelor din situatia actuali :r lumii. Vreau si conturez acest realism in raport cu cele mai re- t'cnte abordf,ri ale ordinii lumii.

  inWorldOrder (2014), Henry Kissinger spune ca ordinea lumii t,ste in ct'rzi., iat aceaste crizl. are doud cauze: ,,alterarea valorilor" t':rre aliment eazd. orgatizf,rile existente gi ,,schimbarea echilibrului tlc putere" dintre statele actuale. Prima cauzl se observi in asaltul

  l)c care il dau diferite forge ce contesti valorile conducf,toare ale lrunii actuale (libertate, pluralism, concurente etc.), iar a doua cauzi str r>bservi in tensiunile apdrute in relagia dintre supraputeri.

  Ambele cauze sunt active, incAt ordinea actualf, a lumii prezinti f isuri in patru ,,dimensiuni". Prima consti in aceea cf, unele state, liind subminate de forge dineuntru qi dinafar[, nu-qi mai pot profila

  ,,strveranitatea", dup[ ce ,,legitimarea" decidenflor este puse i:I cauze (p. 368). A doua conste in aceea ca politicile qi economiile au de- vcnit dependente unele de altele, inc6t, de pilda, globalizarea cere o

  rrnumitf, ,,guvemangd", care, la rAndul ei, schimba exercitarea con-

  tlrrcerii (p. 369), iar aceasta are efecte in economie. A treia cauzl crlnstf, in aceea c[ lipseqte un mecanism de consultare a suprapute- rikrr care s[ dea solugii pe termen lung, in locul puzderiei de foru- rrruri qi mitinguri de astdzi, ce contextualizeazd deciziile. ,,O struc- trrre contemporan[ a regulilor gi normelor intemagionale, dac[ este sI se dovedeaci relevanti, trebuie sf, ffe cultivatA ca materie a con- vingerii impdrtigite" (p. 370). A patra consti tr aceea c[ reluctan(a tlin unele momente a Statelor Unite - care vin pe scenf, cu o expe- ricnt[ istoricf, de succes unici, de semnificatrie universali, ce se va- krrific[ adesea ,,ambivalent" - are repercusiuni ce afecteazi ordinea Irrmii,

  Ne intrebem dac[ deranjarea, ba chiar criza ordinii actuale a lu- rrrii, este captate suficient in descrierea de mai sus. Eu cred cd la cele

  Piltru - subminarea suveranitagii unor state, conexiunea huntricd (litltre economie gi politicf,, absenga mecanismului de consultare a srrpraputerilor, ezitarile politicii supraputerii hegemonice - se mai

  19

 • pot adaugatnci doul dimensiuni ale crizei ordinii actuale: noua mi-

  $atie a popoarelor si slaba capacitate a unor state de a-si da tn mod

  legitim o reprezentare a propriei suveranitigi, care le face vulnera-

  bile la terorismul organizat. Dacd observim presiunea de la frontierele Statelor Unite gi ale

  unor (Ari din Europa, ca gi reacgiile unei mari p[rgi a cetilenilor, nu

  putem s[ t[gdduim cdt de mare este potentialul destabilizator al

  imigragiei necontrolate. Dac[ privim ac[iunile Al-Qaida sau, mai

  recent, fenomenul ISIS, este limpede ce acestea au fost posibile in state zdruncinate qi neputincioase sf, se reprezinte ca entita$ suve-

  rane - Afganistan, respectiv Libia, Yemen, Irak, de pilda' Subdez- voltarea sau, pozitiv exprimat, nevoia dezvoltarii trebuie luat6 in serios atunci cAnd vrem si captem fhr6 resturi criza ordinii actuale a lumii.

  Ca urmare, lista cauzelor ce alimenteazd criza trebuie comple-

  tat[. ,,Alterarea valorilor" ar trebui privit[ nu numai sub aspectul urc[rii pe scena politicii intemagionale a unor opgiuni (de pilda, fun-

  damentalismul religios) pe care modemitatea le socotea dep[gite,

  ci si ca insuffciengd a valorilor conducltoare adoptate (de pilda com-

  petigie fere cooperare, efi.cacitate sftaine de mecanisme de integare

  sociala). in plus, alituri de ,,alterarea valorilor" gi ,,schimbarea ba-

  lantrei puterilor", intri, printre cauzele amintite, ,,blocarea unor state" in consecinga conflictelor inteme arrnate, la care se adaug[ politica

  de tncurajare a ,,imigragiei de fo4a de muncd de calificare certil'din partea unor geri dezvoltate qi ,,subdezvoltarea" din alte tr[ri'

  inWeh-U rnrdrumg. Die globalen Krism wd das Ver sagm des Wes- tens (20L6),pf,tmnzrtorul profesor al Universitegii Bundeswehr-ului

  din Hamburg, Carlo Masala, spune ci nu este vorba doar de criza ordinii lumii, ci de intrarea deja tn situagia relativ noul a absentrei ordinii, a ,,dezordinii (Unordnung)". ,,Lumea secolului al Xl-lea este

  in dezordine. Ordinea nu se ve instala nici la nivel global, nici re-

  gronal in p[rgile indepertate ale acestei lumii." Desigur, ,,dezordinea nu este echivalentul haosului, eainsemnand doar necalculabilitate,

  netransparenfa, surprizi gi, inainte de orice, imposibilitate de a planuL'

  (p. 160). Poate cd nu se realizeazl prevestirea ,,anarhiei", facuta de

 • l(obert D. Kaplan (The cuning Arwrclry: Shatteringthe dremts of the

  lxtstCol.dwar,2000), dar ,,dezordinea" va prevala. Ea nu va fi.o{azFt t ranzitorie, ci o situagie