Oleg Cara Abstract

31
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI Cu titlu de manuscris CZU: [311+330.101.52]:006.44(043.2) CARA OLEG PRIORITĂŢILE DEZVOLTĂRII SISTEMULUI STATISTIC NAŢIONAL ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII CU STANDARDELE EUROPENE SPECIALITATEA 08.00.11 - STATISTICĂ ECONOMICĂ Autoreferatul tezei de doctor în economie CHIŞINĂU, 2013

description

b

Transcript of Oleg Cara Abstract

Page 1: Oleg Cara Abstract

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Cu titlu de manuscris CZU: [311+330.101.52]:006.44(043.2)

CARA OLEG

PRIORITĂŢILE DEZVOLTĂRII SISTEMULUI STATISTIC NAŢIONAL ÎN

CONTEXTUL ARMONIZĂRII CU STANDARDELE EUROPENE

SPECIALITATEA 08.00.11 - STATISTICĂ ECONOMICĂ

Autoreferatul tezei de doctor în economie

CHIŞINĂU, 2013

Page 2: Oleg Cara Abstract

Teza a fost elaborată în cadrul Catedrei „Statistică şi previziune economică” a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Conducători ştiinţifici: PÂRŢACHI Ion, doctor în economie, profesor universitar, ASEM VOINEAGU Vergil, doctor în economie, profesor universitar, ASE Bucureşti, România Referenţi oficiali: ANGHELACHE Constantin, doctor în economie, profesor universitar, ASE Bucureşti, România; VEREJAN Oleg, doctor în economie, conferenţiar universitar, ASEM. Componenţa Consiliului ştiinţific specializat: BOLUN Ion, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar RUSU Viorica, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar ŞTEFĂNESCU Daniela Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar, INS, România CIUBOTARU Maria, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, profesor.

Susţinerea va avea loc la 15 martie 2013, or. 14.00, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D32.08.00.11-05 din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni, 59, bloc. B, et. 1, bir.104.

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Ştiinţifică a

Academiei de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Naţională şi la pagina web a CNAA (www.cnaa.md).

Autoreferatul a fost expediat la 14.02.2013.

Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat: dr. în economie, conf. univ., ASEM RUSU Viorica

Conducătorii ştiinţifici: dr. în economie, prof. univ., ASEM PÂRŢACHI Ion

dr. în economie, prof. univ., ASE Bucureşti, România VOINEAGU Vergil

Autor CARA Oleg © Cara Oleg, 2013

2

Page 3: Oleg Cara Abstract

REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII Actualitatea temei de cercetare. O condiţie esenţială a edificării,

funcţionării şi dezvoltării unei societăţi moderne, bazate pe cunoaştere, constituie gradul înalt de informare a comunităţii despre situaţia economică, socială, demografică şi a mediului. Aceasta, la rândul său, presupune disponibilitatea şi accesul liber la informaţia statistică de calitate, prin care statistica oferă baza sigură şi necesară interpretărilor şi analizelor economice şi sociale. Pentru a face faţă acestor provocări, precum şi pentru îmbunătăţirea eficienţei, Sistemul Statistic Naţional (SSN) necesită o serie de schimbări radicale. Cu atât mai mult, vectorul european al dezvoltării Republicii Moldova, declarat şi promovat de către conducerea ţării, cere conştientizarea şi implementarea normelor şi standardelor europene în toate domeniile: politic, social, economic, etc. Astfel, unul dintre obiectivele ce se impun în procesul dezvoltării Sistemul Statistic Naţional întru asigurarea calităţii şi utilităţii sporite a informaţiei statistice, comparabilităţii europene ale acesteia, constă în adecvarea şi adaptarea statisticii oficiale a Republicii Moldova la prevederile relevante ale acquis-ul comunitar, ţinând cont de bunele practici europene.

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de cercetare. În Republica Moldova, problematica armonizării statisticii naţionale la normele UE, având un caracter specific, a fost abordată mai adânc şi în mod mai consecvent în cadrul activităţii instituţiilor naţionale cu funcţii de producere a statisticii oficiale, în special de către Biroul Naţional de Statistică (BNS) în calitatea sa de coordonator al Sistemul Statistic Naţional.

Ţinând cont de specificul problemei abordate în teză, soluţionarea căreia poate fi realizată de o manieră eficientă pe baza asimilării experienţei internaţionale relevante în domeniu şi adaptarea noilor metode statistice la realitatea ţării noastre, autorul a studiat lucrările savanţilor şi experţilor de peste hotare în domeniu: Allen S., Andrei T., Anghelache C., Baer P., Bratanova L., Brüngger H., Byfuglien J., Dumitrescu I., Durr J.M., Еliseeva I.I., Everaers P., Fellegi I.P., Fisher J. A., Giovannini E., Gosse van der Veen, Ivanov I.N., Le Gleau J., Lippe P., Pietreanu M., Ragnarson R., Radermacher, W, Sæbo H.V., Stiglitz J.E., Ştefănescu D.E., Trewin D., Voineagu V., W. de Vries etc. Suportul informaţional notabil la realizarea cercetării au constituit lucrările savanţilor autohtoni: Pârţachi I., Bolun I., Gogu E., Rusu V., Verejan O., Ciubotaru M., Lîsîi I., Bajura T., Muravschi A., Certan S., Cuhal R., Rojco A.etc.

O bază informaţională solidă şi un izvor de inspiraţie pentru activitatea de cercetare-dezvoltare a autorului, au servit rezultatele asistenţei consultative acordate BNS în cadrul proiectelor de asistenţă de către UE, CEE ONU, FMI, BM, BIM, alte organizaţii internaţionale şi oficiile naţionale de statistică.

3

Page 4: Oleg Cara Abstract

Scopul lucrării constă în identificarea golurilor privind armonizarea statisticii naţionale cu standardele europene relevante pentru societatea moldovenească şi, pe această bază, elaborarea şi dezvoltarea metodelor de producţie şi diseminare a statisticilor pentru mai buna satisfacere a cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor cu statistici de calitate la nivel european.

Obiectivele lucrării sunt: • Abordarea teoretică a conceptului de statistică oficială, precizarea

esenţei şi particularităţilor acesteia în condiţiile societăţii moderne; • Identificarea necesităţilor de adaptare a cadrului legal naţional cu privire

la statistică la exigenţele ONU, UE şi ţinând cont de experienţa internaţională avansată;

• Dezvoltarea metodelor de diseminare a datelor şi metadatelor statistice întru asigurarea accesului extins, egal şi facil al utilizatorilor la fondul existent al statisticilor oficiale;

• Dezvoltarea metodologiilor statistice aplicate în statistica naţională în corespundere cu normele şi bunele practici europene privind: statisticile pe termen scurt în întreprinderi; cercetarea micilor producători agricoli, în special în cadrul realizării recensământului agricol;

• Evaluarea stării dezvoltării SSN (în special în domeniul de activitate al BNS), în comparaţie cu exigenţele UE şi identificarea necesităţilor de dezvoltare a statisticii naţionale.

Metodologia cercetării. În procesul de cercetare, au fost aplicate metode de analiză cantitativă si calitativă, de sinteză, metoda deductivă şi inductivă, de abordare sistemică. Aplicarea metodei de comparaţie şi a analizei SWOT a situaţiei privind dezvoltarea SSN a permis identificarea golurilor existente şi necesităţilor de consolidare a capacităţilor acestuia.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute ţin de următoarele realizări:

• Sistematizarea informaţiei privind: conceptul şi cerinţele faţă de statistică oficială şi Sistemul Statistic Naţional în condiţiile societăţii moderne, în corespundere cu standardele UE;

• Dezvoltarea structurii unice a metadatelor statistice de referinţă, ţinând cont de bunele practici europene;

• Elaborarea propunerilor de dezvoltare a metodologilor statistice aplicate în statistica naţională în corespundere cu normele şi bunele practici europene privind: organizarea observărilor vizând statisticile pe termen scurt în întreprinderi; calcularea indicelui producţiei industriale (IPI); organizarea primului Recensământ General Agricol (RGA) din R.Moldova – 2011.

4

Page 5: Oleg Cara Abstract

• Evaluarea gradului de corespundere a statisticii naţionale (în domeniul de activitate al BNS) cerinţelor Codului de Bune Practici (CBP) al statisticilor europene şi identificarea priorităţilor de consolidare a SSN sub aspect metodologic, legislativ şi instituţional pentru asigurarea dezvoltării durabile a statisticii autohtone în conformitate cu standardele europene.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în identificarea golurilor şi necesităţilor de aliniere a SSN la standardele europene relevante pentru societatea moldovenească şi, pe baza aceasta, elaborarea unor soluţii în vederea dezvoltării cadrului legal, instituţional şi metodelor de producere şi diseminare a statisticilor de calitate la nivel european.

Semnificaţia teoretică. Teza constituie o lucrare ştiinţifică de pionierat privind evaluarea statisticii oficiale şi Sistemul Statistic Naţional al Moldovei, în care sunt abordate în complex problemele asigurării corespunderii SSN cerinţelor CBP al statisticilor europene. În baza analizei multiplelor abordări privind noţiunea de statistică oficială şi exigenţele faţă de statistici în societatea democratică, în lucrare este propusă o definiţie actualizată a statisticii oficiale.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării, soldate cu formularea propunerilor privind consolidarea SSN prin dezvoltarea: cadrului legal; metodelor de elaborare a statisticilor; metodelor de diseminare a acestora, au o valoare aplicativă pronunţată, fiind destinate asigurării mai bunei satisfaceri a cerinţelor informaţionale ale societăţii.

Rezultatele ştiinţifice principale obţinute ţin de următoarele realizări: • În teză, este propusă o definiţie actualizată a statisticii oficiale şi anume:

statistica destinată informării societăţii, în mod public, produsă şi diseminată de către instituţiile abilitate, pe baza metodelor ştiinţifice, normelor deontologice şi în corespundere cu cerinţele de calitate stabilite de autorităţile statistice, conforme standardelor şi bunelor practici internaţionale.

• Ca rezultat al cercetării, putem afirma că asigurarea societăţii cu informaţie statistică în corespundere cu necesităţile ei informaţionale presupune atât producerea statisticilor fiabile, de calitate înaltă, comparabile pe plan mondial, cât şi prestarea serviciilor de calitate de către instituţiile de statistică, precum şi comunicarea activă cu utilizatorii şi alţi parteneri, promovarea educaţiei, culturii statistice, a credibilităţii statisticilor ca bază a utilităţii înalte a acestora în beneficiul cetăţenilor şi societăţii.

• Elaborarea propunerilor de dezvoltare a statisticilor pe termen scurt (STS), soldate cu implementarea în anul 2011 de către BNS a cercetării integrate în întreprinderi a permis armonizarea definiţiilor şi alinierea STS la cerinţele Uniunii Europene, micşorarea considerabilă a presiunii

5

Page 6: Oleg Cara Abstract

informaţionale asupra entităţilor, în special, a microîntreprinderilor (de peste 2 ori).

• Noua metodologie de calcul al IPI, elaborată cu contribuţia autorului, oferă posibilitatea măsurării evoluţiei sectorului industrial în corespundere cu exigenţele de calitate ale UE.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. O parte din propunerile autorului au fost materializate în practica statistică curentă a Biroului Naţional de Statistică, contribuind la perfecţionarea cadrului instituţional, a metodelor de producţie statistică şi de diseminare a datelor şi metadatelor statistice.

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Ideile şi rezultatele principale ale tezei au fost prezentate la peste 10 foruri internaţionale, inclusiv la al 58-lea Congres Mondial al Statisticienilor, organizat de Institutul Internaţional de Statistică, Dublin, Irlanda, 21-26.08.2011 etc.

Rezultatele cercetării au fost, de asemenea, aplicate în activitatea didactică desfăşurată la ASEM, în cadrul predării cursurilor ” Metodologii statistice ale UE” şi ”Statistica social- economică’’ studenţilor Facultăţii Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.

Publicaţiile la tema tezei. Ideile, principiile şi tezele de bază ale lucrării au fost publicate în 11 articole şi comunicări cu un volum total de 4,6 c.a. Şapte articole au fost editate în reviste recenzate din Moldova, România şi Rusia şi 4 publicaţii fără coautori.

Volumul şi structura tezei. Lucrarea cuprinde: adnotare (cu traducere în limbile engleză şi rusă), introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 221 de titluri, 128 de pagini de text de bază, 13 de anexe, 27 de tabele, 23 de figuri.

Cuvintele-cheie: statistica oficială, Sistem Statistic Naţional, calitate, armonizare, eficienţă, acquis-ul statistic european, producţie, diseminare statistică, credibilitatea şi utilitatea statisticilor.

CONŢINUTUL TEZEI Capitolul 1. “Abordări metodologice privind organizarea şi

funcţionarea sistemelor statistice (naţional, global şi cel european)” Noţiunea de statistică oficială a evoluat odată cu schimbarea viziunii

asupra misiunii şi funcţiilor oficiilor de statistică şi a produselor acestora. Într-o societate democratică, spre deosebire de societatea bazată pe totalitarism şi autoritarism, statistica nu mai constituie un instrument de control şi nu mai este apanajul exclusiv al unui cadru restrâns de utilizatori - cel al autorităţilor de stat. Contrar mentalităţii din trecut, conform căreia organele de statistică aveau exclusiv funcţia de bază de a satisface cerinţele informaţionale ale administraţiei de stat, activitatea instituţiei naţionale de statistică, în societatea modernă, este orientată spre crearea unui sistem dezvoltat de diseminare a

6

Page 7: Oleg Cara Abstract

statisticilor, către toate categoriile de utilizatori interesaţi, fără discriminare şi regim preferenţial [1].

Comparând situaţia actuală din diferite ţări, statistica oficială este definită fie de faptul apartenenţei autorităţilor statistice, fie de corespunderea anumitor criterii. Abordarea tradiţională, conform căreia toate statisticile produse de o instituţie de statistică se atribuie incontestabil la categoria de statistici oficiale, nicidecum nu este actuală. Doar statisticile elaborate conform standardelor de calitate privind producerea şi diseminarea acestora, stabilite la nivel internaţional şi aplicate în statele lumii, pot fi calificate ca statistici oficiale. Astfel, în societatea modernă, statistică oficială ar putea fi definită ca statistica destinată informării societăţii, în mod public, produsă şi diseminată de către instituţiile abilitate, pe baza metodelor ştiinţifice, normelor deontologice şi în corespundere cu cerinţele de calitate stabilite de autorităţile statistice, conforme standardelor şi bunelor practici internaţionale.

Cerinţele faţă de datele statistice oficiale au evoluat de-a lungul anilor, fiind exprimate concis şi concludent în Principiile Fundamentale ale Statisticii Oficiale (PFSO) adoptate de către Comisia Statistică a ONU în aprilie 1994, dezvoltate şi concretizate ulterior în Codul de Bune Practici (CBP) al statisticilor europene. Codul defineşte 15 principii-cheie cu privire la:

• Cadrul instituţional: independenţa profesională; autoritatea în materie de culegere a datelor; adecvarea resurselor; angajamentul privind calitatea; confidenţialitatea în statistica; imparţialitatea şi obiectivitatea;

• Procesele statistice: metodologia solidă; proceduri statistice adecvate; sarcina de răspuns adecvată pentru respondenţi; eficienţa sub raportul costurilor;

• Produsele statistice: relevanţa; precizia şi fiabilitatea; promptitudinea şi punctualitatea; coerenţa şi comparabilitatea; accesibilitatea şi claritatea[2].

Calitatea în statistică, în ultima instanţă, poate fi apreciată de utilizatorii de statistici, în funcţie de ceea ce ei consideră important. Problema se complică pentru că diferiţi utilizatori au opinii diferite în legătură cu ceea ce este important pentru ei înşişi. Astfel, statisticienii sunt puşi în faţă marilor provocări de a căuta compromis rezonabil între faţetele contradictorii ale calităţii, ţinând cont atât de preferinţele diferitelor grupuri-ţintă, dar şi resurselor disponibile, precum şi necesităţii impunerii unei sarcini de răspuns rezonabile pentru furnizorii de date.

În scopul obţinerii informaţiei statistice utile, în corespundere cu necesităţile informaţionale ale societăţii, este importantă creşterea continuă a calităţii propriu-zise a informaţiei statistice, pe baza asimilării standardelor şi bunelor practici internaţionale, precum şi a calităţii serviciilor prestate de instituţiile de statistică oficială. Astfel, este important, pe baza producerii

7

Page 8: Oleg Cara Abstract

datelor de calitate înaltă şi a comunicării cu utilizatorii, de a promova educaţia, cultura statistică, precum şi credibilitatea statisticilor ca bază a utilităţii înalte a acestora în beneficiul cetăţenilor şi societăţii - sarcină majoră a instituţiei statistice.

În Figura 1, este prezentată interdependenţa factorilor ce determină credibilitatea statisticilor oficiale (SO), Oficiilor Naţionale de Statistică (ONS) şi utilitatea statisticilor.

Fig.1. Factorii care influenţează credibilitatea şi utilitatea statisticilor

oficiale în societate Sursa: Elaborată de autor

Sistemul Statistic Global (SSG). Dezvoltarea sistemică a statisticii, a unui cadru coerent de instrumente conceptuale, definiţii şi standarde armonizate, având ca obiectiv comparabilitatea internaţională, a determinat colaborarea şi cooperarea statistică la nivel internaţional şi crearea Sistemului Statistic Global. SSG se „concretizează, în fapt, într-un sistem de standarde, set de principii, criterii şi norme ce guvernează activităţile statistice internaţionale” [3, p.3].

Credibilitatea şi

Utilitatea SO în societate

Imaginea generală (credibilitatea )

autorităţilor publice în societate

Calitatea (fiabilitatea,

relevanţa etc.) SO produse

Autoritatea ONS în relaţiile cu alte autorităţi publice şi sprijinul din partea

Guvernului

Calitatea serviciilor

de diseminare a SO

Imaginea ONS şi altor

instituţii din cadrul

SSN

Înţelegerea,

Percepţia SO

Educaţia şi

Cultura statistică

8

Page 9: Oleg Cara Abstract

Statisticile oficiale constituie o cauză şi o consecinţă a convergenţei. Pentru asigurarea dezvoltării statisticii şi ca reprezentanţii ţărilor lumii să „vorbească în aceeaşi limbă a cifrelor” - pentru comparabilitatea în spaţiu a datelor, este imperioasă cooperarea internaţională. Colaborarea internaţională permite elaborarea soluţiilor problemelor statistice, a standardelor statistice comune. Omogenizarea metodelor, instrumentelor şi, ca efect - a datelor statistice constituie scopul şi consecinţa convergenţei statisticilor oficiale la nivel regional şi internaţional, care aduce, totodată, eficienţă în sistemele de producţie.

Un rol deosebit în dezvoltarea sistemului statistic global revine Sistemului Statistic European (SSE), standardelor şi bunelor practici statistice, dezvoltate şi promovate atât în spaţiul SSE, cât şi preluate la nivel internaţional. Prin cele circa 360 de acte ale UE în domeniul statisticii, care constituie aşa-numitul “aquis-ul comunitar” privind statistica, se stabileşte un cadru comun privind: activitatea statistică, producerea (culegerea datelor primare, elaborarea), transmiterea către instituţiile de resort (în special către Eurostat), implicit diseminarea, precum şi evaluarea statisticilor comunitare. Standardele statistice comunitare vizează clasificările, definiţiile şi metodele statistice. Întrucât cadrul legal evoluează în permanenţă, aquis-ul comunitar este o ţintă în mişcare, astfel, implementarea standardelor europene în domeniul statisticii constituie un exerciţiu permanent în activitatea fiecărui ONS.

În viziunea Sistemului Statistic European, sporirea calităţii în statistică, a eficienţei SSE, bazate pe aplicarea bunelor practici în statistică „nu înseamnă altceva decât orientarea către reducerea diversităţii, creşterea comparabilităţii şi stimularea unei convergenţe operaţionale” şi poate fi realizată prin “promovarea, în colaborare, a inovării, cercetării şi dezvoltării” [4, p.8].

Sistemul Statistic Naţional (SSN) al Republicii Moldova, căruia îi revine sarcina de elaborare şi furnizare către utilizatorii interni şi de peste hotare a statisticilor oficiale, poate fi caracterizat ca unul cu grad înalt de centralizare funcţională şi cu desconcentrare teritorială (prin intermediul organelor teritoriale ale Biroului Naţional de Statistică (BNS)). Potrivit art.7 al Legii cu privire la statistica oficială nr. 412- XY din 9.12 2004, care constituie fundamentul legal al funcţionării SSN (deşi acesta nu este expres definit în lege), organele statisticii oficiale cuprind: „organul central de statistică şi subdiviziunile lui teritoriale, compartimentele statistice din cadrul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, al Băncii Naţionale a Moldovei” [5]. În total, SSN întruneşte 15 instituţii publice responsabile pentru producerea datelor statistice oficiale. Există, de asemenea, o serie de parteneri ai BNS – furnizori de date administrative, colectate iniţial pentru desfăşurarea activităţii acestora, transmise, ulterior, sub formă de date individuale sau centralizate pentru elaborarea statisticilor oficiale.

9

Page 10: Oleg Cara Abstract

Promovarea reformelor economice şi sociale, precum şi procesele de democratizare a societăţii după proclamarea independenţei Republicii Moldova, au generat sporirea cererii de informaţie statistică, adaptată la noile condiţii social-economice ale statului şi conformă cerinţelor internaţionale. Ca membru al ONU, al Consiliului Europei şi al altor organisme internaţionale, ţara noastră şi-a extins activitatea pe plan internaţional, iar cererea de informaţie statistică atât la nivel naţional cât şi mondial a devenit şi mai importantă.

Statistica naţională a avut de soluţionat, după 1991, o serie de probleme esenţiale: crearea Sistemul Statistic Naţional cu asigurarea adaptării la cerinţele economiei de piaţă şi standardele internaţionale, fiind astfel implementate Principiile Fundamentale ale Statisticii Oficiale. În perioadă de adaptare la condiţiile economiei de piaţă, în perspectiva integrării europene, statistica naţională a intrat într-un proces de reformă şi de convergenţă a diferitelor domenii ale acesteia, marcând realizări de anvergură. În prezent, suntem la o etapă importantă în dezvoltarea statisticii naţionale, când (în contextul aspiraţiilor de integrare europeană) adaptarea statisticii autohtone la standardele şi bunele practici europene, relevante pentru stadiul de dezvoltare a ţării noastre, devine o prioritate pentru SSN.

Experienţa noilor state-membre ale UE demonstrează elocvent că problema armonizării statisticii naţionale cu standardele şi bunele practici europene este pe cât de importantă, pe atât de complexă şi dificilă. Totodată, standardele nu constituie şi nu oferă reţete gata pentru producerea datelor statistice calitative. Implementarea acestora în practică necesită creativitate, activitate intensă de cercetare-dezvoltare, efort considerabil din partea tuturor autorităţilor naţionale, precum şi resurse umane, financiare şi de timp.

În Capitolul 2. „Implementarea standardelor internaţionale în cadrul Sistemului Statistic Naţional al Republicii Moldova”, sunt prezentate rezultatele unor activităţi de cercetare-dezvoltare, realizate cu contribuţia autorului în procesul adaptării statisticii naţionale la cerinţele economiei de piaţă şi standardele internaţionale, în special ale UE şi implementate în cadrul statisticii naţionale.

Dezvoltarea diseminării statisticilor oficiale. O necesitate importantă pentru promovarea cunoaşterii metodologiilor întru mai buna utilizare a statisticilor de către utilizatori o constituie documentarea metadatelor. În acest scop, au fost elaborate structura şi cerinţele metodologice faţă de descrierea metadatelor statistice de referinţă. Descrierea acestora este standardizată, fiind efectuată luând în consideraţie structura metadatelor de referinţă aplicate în statele UE şi Eurostat (ESMS/ SDMX). Documentarea metadatelor, conform standardului în cauză a fost lansată la BNS din 2009, până în prezent,

10

Page 11: Oleg Cara Abstract

fiind descrise şi plasate pe pagina web a BNS metadatele pentru peste 20 de domenii statistice.

Cercetarea integrată pe termen scurt (CITS). Întru alinierea statisticii pe termen scurt (STS) în întreprinderi la exigenţele economiei de piaţă, în corespundere cu standardele UE a fost propusă reformarea acesteia, prin intremediul designului şi lansării în practica statistică naţională a cercetării integrate pe termen scurt. Noua metodă de organizare a cercetării STS se caracterizează prin următoarele:

• Integrarea din punct de vedere metodologic şi organizatoric a tuturor observărilor statistice pe termen scurt din domeniul industriei, construcţiilor, comerţului şi serviciilor, salarizării şi pieţei muncii (care până în 2011 se realizau separat, fiind, în total, 11 la număr). Cercetarea statistică integrată cuprinde o observare statistică lunară, bazată pe 4 chestionare specifice, în dependenţă de genul principal de activitate al unităţilor şi una trimestrială (privind consumurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderii).

• Cercetarea este bazată pe concepte consistente, armonizate cu standardele UE, asigură furnizarea către utilizatori a statisticilor business pe termen scurt comparabile pe plan european.

• Organizarea colectării informaţiei de la unităţile statistice este efectuată pe baza principiului instituţional, conform normelor UE - în funcţie de genul principal de activitate al acestora (spre deosebire de principiul funcţional practicat până la implementarea CITS).

• Cercetarea statistică este realizată pe bază de sondaj (spre deosebire de cercetarea totală, practicată până la implementarea CITS). Cuprinderea unităţilor statistice în cercetarea integrată se realizează în modul următor: i) exhaustiv – întreprinderile cu numărul mediu de salariaţi de 20 de persoane şi peste, precum şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul personalului; ii) pe bază de sondaj – unităţile cu numărul mediu de salariaţi de la 4 până la 19 persoane.

• Unitatea respondentă este clar definită şi constituie întreprinderea, datele fiind raportate pe total unitate (anterior unităţile statistice cuprindeau atât întreprinderile, cât şi unităţile locale).

• Standardizarea lucrărilor de eşantionare, colectare, procesare,stocare, inferenţă statistică.

În vederea optimizării planului de sondaj, au fost examinate două variante de determinare a întreprinderilor atipice după straturile formate:1) doar din diviziunile Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM); 2) la intersecţia diviziunilor CAEM cu grupele de angajaţi 0-9 şi 10-19. În cazul ambelor variante, au fost testate două metode de determinare a întreprinderilor atipice cu aplicarea regulilor: a) celor trei sigma; b) intervalului interquartilic.

11

Page 12: Oleg Cara Abstract

Rezultatele aplicării celor 4 variante/metode menţionate sunt prezentate în Tabelul 1, din care observăm că, în cazul utilizării metodei celor trei sigma, numărul unităţilor atipice e destul de mic în ambele variante (222 şi 252), pe când metoda intervalului interquartilic scoate în evidenţă un număr destul de mare de unităţi atipice (1547 şi 1458). Aceasta se explică prin faptul că populaţia supusă cercetării prezintă un grad scăzut de omogenitate şi, în consecinţă, se impune utilizarea unor indicatori robuşti ai varianţei, abaterea interquartilică fiind unul dintre aceştia. Astfel, varianta 1b, care asigură mărimea minimă a eşantionului, este cea optimală.

Tabelul 1. Distribuţia populaţiei unităţilor statistice din domeniul economic din Republica Moldova în anul 2010 pe tipuri, în funcţie de

varianta abordată şi metoda aplicată Variante/metode 1a 2a 1b 2b

Total unităţi active 19305 19305 19305 19305

Cercul exhaustiv 4086 4086 4086 4086

Unităţi atipice 222 252 1547 1458

Subpopulaţie prin sondaj 14997 14967 13672 13761

din care eşantion extras 4587 7932 2759 2992

Total eşantion 8895 12270 8392 8536 Sursa: [6] Implementarea, în anul 2011, a cercetării a permis armonizarea definiţiilor

şi alinierea STS la cerinţele UE. Astfel, a fost lansată elaborarea noilor statistici, cu periodicitate lunară (privind volumul şi indicele cifrei de afaceri; valoarea comenzilor noi în industrie; câştigurile salariale şi numărul persoanelor ocupate pe activităţi omogene; cheltuielile de muncă etc.).

CITS cuprinde circa 10 mii de unităţi raportoare, sau de 2,3 ori mai puţine decât în cea mai extinsă cercetare infraanuală existentă până în anul 2010. Astfel, în rezultatul implementării CITS, a fost micşorată esenţial presiunea informaţională asupra unităţilor, in special, asupra celor mici, precum şi cheltuielile aferente raportării din partea businessului. A crescut şi eficienţa activităţii organelor de statistică, accentul fiind pus pe asigurarea calităţii datelor primare.

Dezvoltarea metodologiei de calcul al indicelui producţiei industriale (IPI). Adaptarea statisticii industriei la condiţiile economiei de piaţă şi standardele internaţionale, inclusiv ale UE, necesită abordare de ansamblu, cuprinzând schimbări radicale ce ţin de ajustarea sistemului de indicatori, metodologiei de calcul al acestora, în special al indicelui producţiei industriale,

12

Page 13: Oleg Cara Abstract

pentru măsurarea evoluţiei activităţii industriale, conform standardelor UE, precum şi de organizare a colectării şi procesării datelor primare. În baza analizei experienţei statelor UE, pot fi evidenţiate cinci metode principale de compilare a IPI, prin: i) deflatarea valorii cifrei de afaceri; ii) evaluarea produselor industriale obţinute, destinate vânzării sau efectiv livrate (cu aplicarea în calitate de deflator a indicelui preţurilor producţiei industriale); iii) măsurarea cantităţii fizice a producţiei industriale la nivel de produs; iv) măsurarea numărului de ore lucrate; v) măsurarea cantităţii fizice (sau valorii deflatate) a materialelor consumate. Analiza minuţioasă a acestora a scos în evidenţă relevanţa pentru ţara noastră a metodei a doua, care urma a fi adaptată la condiţiile Republicii Moldova, cu organizarea colectării respective a datelor primare. Pentru aproximarea cât mai potrivită a măsurii teoretice a IPI, pentru calcularea practică a indicelui în cauză, a fost propusă modalitatea următoare:

- Selectarea anului de bază pentru calcularea IPI, structura producţiei căruia serveşte în calitate de ponderi pentru calcularea indicelui producţiei până la nivel de diviziune CAEM;

- Calcularea IPI prin intermediul raportării producţiei în lunile de analiză faţă de media anului de bază;

- Calcularea, la nivel elementar a indicelui valorii produselor industriale (până la nivelul clasei (4 semne) CAEM);

- Calcularea indicelui de volum la nivelul clasei CAEM prin deflatarea indicelui valorii producţiei în preţuri curente cu indicele preţurilor producţiei industriale pentru aceeaşi clasă;

- Calcularea IPI, pe total industrie, cu utilizarea, în calitate de ponderi, a structurii valorii adăugate brute pentru activităţile industriale la nivelul secţiunilor CAEM;

- Sincronizarea implementării noii metodologii de calcul cu punerea în aplicare a CITS descrise mai sus, care constituie sursa informaţională pentru obţinerea datelor primare.

Avantajul noii metodologii de calcul al IPI, faţă de cea precedentă, constă în faptul că oferă o aproximare mai reuşită a IPI şi posibilitatea obţinerii imaginii corecte a sectorului industrial „pe activităţi omogene”, fiind utilizate date primare privind producţia industrială la nivel PRODMOLD şi aplicată în premieră, în calitate de ponderi structura VAB (ce constituie una din cerinţele de bază prevăzute de standardele internaţionale, inclusiv ale UE).

Elaborarea principiilor organizatorice şi metodologice de bază pentru realizarea Recensământului General Agricol (RGA). Recensământul General Agricol constituie o acţiune de amploare de interes naţional, care prevede efectuarea cercetării exhaustive şi complexe a exploataţiilor agricole, oferind posibilitatea de a obţine date fiabile, relevante şi cele mai ample din domeniu atât la nivel naţional, cât şi la cel teritorial. Acest prim recensământ agricol cu caracter general

13

Page 14: Oleg Cara Abstract

urma a fi organizat în conformitate cu standardele internaţionale, în special cele europene, sarcină realizată cu succes de către BNS cu concursul instituţiilor de resort în anul 2011. La elaborarea principiilor organizatorice şi metodologice ale RGA, era necesar de ţinut cont atât de recomandările FAO ONU şi UE, experienţa altor state, cât şi de particularităţile agriculturii Republicii Moldova (în special privind: cuprinderea în RGA a micilor producători agricoli, care deţin terenuri agricole (persoanelor fizice care nu au înregistrat în modul stabilit întreprinderile/gospodăriile ţărăneşti, gospodăriilor populaţiei etc.); activitatea agricolă intensă şi specifică a populaţiei rurale din ţară pe loturile de pe lângă casă şi grădini; utilizarea forţei de muncă în gospodăriile populaţiei; utilizarea tehnicii agricole; concentrarea efectivului de animale şi păsări în afara fermelor specializate etc.), precum şi de sursele adminisrative de date (SAD) disponibile. Întrucât RGA a fost primul recensământ cu caracter general realizat în ţară şi a lipsit baza informaţională necesară pentru stabilirea tipologiei şi ”limitelor” fizice sau valorice minime ale exploataţiilor agricole, RGA 2011 urma să aibă o acoperire extinsă. Ţinând cont de diversitatea şi caracterul eterogen ale producătorilor agricoli, în funcţie de dimensiunea şi localizarea exploataţiilor agricole, a fost propusă definirea a două tipuri de unităţi de observare:

1. Exploataţiile agricole (EA), cuprinse în RGA prin enumerare completă, pe baza unui program desfăşurat, care cuprind toate exploataţiile agricole din mediul rural, precum şi alte unităţi agricole ce depăşesc pragurile de exhaustivitate.

2. Unităţile agricole de dimensiuni mici (UDM), cuprinse în RGA prin sondaj – celelalte unităţi agricole, dimensiunea cărora este sub pragurile de exhaustivitate.

Ţinând cont de prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1166/2008 al UE privind acoperirea cu recensământ, stabilită la nivelul a 98 la sută din suprafaţa agricolă utilizată (SAU), luând în consideraţie structura agriculturii ţării noastre, precum şi în baza studierii experienţei internaţionale relevante, în calitate de praguri de exhaustivitate (limite fizice minime) pentru RGA 2011 au fost propuse şi stabilite: i) suprafaţa terenurilor deţinute - de 10 ari, sau/şi ii) suprafaţa serelor/terenurilor acoperite - de 1 ar (100 m2), sau/şi iii) deţinerea a unui animal din specia: bovine, porcine, ovine, caprine, sau/şi iv) deţinerea a 20 de păsări de curte.

Realizarea RGA, luând în consideraţie cerinţele UE, a permis colectarea informaţiei variate, în premieră, privind situaţia şi structura sectorului agrar al ţării, comparabile la nivel european. Conform rezultatelor preliminare, în cadrul RGA, au fost recenzate: în mod exhaustiv – circa 903 mii de exploataţii; prin metoda selectivă – circa 13 mii de unităţi agricole de dimensiuni mici. Suprafaţa totală a terenurilor exploataţiilor/unităţilor agricole, cuprinse în RGA, a marcat 2241 mii ha, constituind circa 99 % faţă de datele evidenţei

14

Page 15: Oleg Cara Abstract

cadastrale [7]. Astfel, RGA realizat în Moldova are o acoperire ce depăşeşte limita minimă stabilită în statele UE, fixată la nivelul a 98 % din SAU.

Datele preliminare ale RGA, în Moldova şi statele-membre ale UE, permit analiza comparativă a statisticilor privind numărul şi dimensiunea exploataţiilor agricole în funcţie de SAU (vezi Figura 2). Deşi raportul suprafeţei agricole utilizate în Republica Moldova, faţă de total SAU a UE, constituie doar 1,2 la sută, cel al numărului de exploataţii este de 10,1 la sută. Numărul exploataţiilor agricole recenzate în cadrul RGA 2010 din Republica Moldova (903 mii) depăşeşte numărul exploataţiilor din majoritatea statelor UE, fiind mai mic doar în comparaţie cu cel înregistrat în România (3 856 mii), Italia (1 630 mii), Polonia (1 506 mii) şi Spania (990 mii) [8].

8 919,2

3 856,3

1 630,0 1 505,7989,8 902,5 577,0 514,8 371,1 305,3 299,1 202,4 199,9 154,0

17,9

3,47,9 9,6

24,0

2,2

8,0

52,6

9,812,0

55,8

78,6

13,7

19,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

9 000,0

10 000,0

UE-27 * România Italia Polonia Spania RM Ungaria Franta Bulgaria Portugalia**

Germania RegatulUnit

Lituania Austria

hamii

Nr.exploata�iilor agricole, mii SAU pe o expăloata�ie agricolă, ha

Fig.2. Numărul exploataţiilor agricole şi suprafaţa agricolă utilizată (SAU) pe o exploataţie în Republica Moldova (RM) şi statele UE, conform

rezultatelor RGA 2010 Sursa: BNS [7], Eurostat [8], calculele autorului.

Respectiv, dimensiunea exploataţiilor agricole din R.Moldova în funcţie de suprafaţa terenurilor cultivate, se situează cu mult sub nivelul înregistrat în ţările UE. Astfel, dimensiunea medie a exploataţiei în funcţie de SAU în ţara noastră (2,2 ha) este de peste 8 ori mai mică decât media pe statele UE (17,9 ha), depăşind doar suprafaţa medie a unei gospodării din Malta (0,9ha) [8].

În Capitolul 3. „Evaluarea situaţiei şi priorităţile dezvoltării statisticii naţionale a Moldovei întru alinierea la standardele europene” sunt prezentate rezultatele studiului nivelului de corespundere a statisticii naţionale aquis-ului statistic comunitar prin prisma cerinţelor Codul de Bune Practici (CBP) al statisticilor europene, realizat în limita domeniului de activitate al BNS - coordonatorului SSN şi principalului producător al statisticilor oficiale

15

Page 16: Oleg Cara Abstract

din ţară. Odată cu adoptarea CBP, Sistemul Statistic European (SSE) a definit clar cerinţele faţă de activitatea şi produsele instituţiilor de statistică, dar şi a stabilit cadrul pentru evaluarea respectării criteriilor unice de calitate în spaţiul SSE privind cadrul instituţional, procesele şi produsele statistice. Rezultatele evaluării sunt prezentate pe fiecare din cele 15 principii în parte.

Principiul 1: Independenţa profesională. Activitatea statistică în ţară este avantajată de existenţa unei bune baze legale - Legea nr. 412 -XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (în continuare, “Legea statisticii” sau “Legea”), care constituie premisă pentru independenţa profesională a organelor statisticii oficiale. Non-intervenţia politică sau a grupurilor de interes în activitatea statisticii oficiale este clar specificată în Articolul 5 al Legii. Totodată, cadrul legal nu stipulează strict perioada mandatului conducătorului Oficiului Central de Statistică (OCS), care conform bunelor practici europene, trebuie să depăşească cu 1-3 ani perioada de investire a Guvernului, precum şi procedura de desemnare a conducătorului OCS.

Principiul 2: Autoritate în materie de culegere a datelor. Împuternicirea BNS privind culegerea datelor, stipulată în Legea statisticii şi în Programul lucrărilor statistice (PLS), anual aprobat de Guvern, este suficientă pentru desfăşurarea culegerii datelor statistice. Însă, deşi Legea (art.19) permite accesul BNS la sursele administrative de date (SAD), există problemele de utilizare eficientă a acestora, ce ţin atât de accesul restricţionat al BNS la unele SAD, capacitatea deţinătorilor SAD de a oferi date administrative conforme cerinţelor statistice, cât şi de experienţa şi capacităţile limitate ale BNS în expertiza şi valorificarea SAD.

Principiul 3: Adecvarea resurselor. Lucrările prevăzute în PLS, aprobat de Guvern, sunt finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia cercetărilor de proporţii mari, precum recensămintele realizate, de regulă, cu finanţarea de către partenerii de dezvoltare.

Personalul BNS este constituit din profesionişti cu mare experienţă în activitate, responsabilitate înaltă şi spirit de creativitate. Există, însă, dificultăţi privind asigurarea durabilă cu personal calificat:

- Aparatul central al BNS, care constituie nucleul SSN, este asigurat sub nivelul necesităţilor contemporane cu personal. Deşi efectivul de personal pe total sistemul BNS, antrenat în activitatea statistică în raport cu populaţia ţării (1,6 persoane la 10 mii de locuitori), este apropiat de nivelul efectivului organelor centrale de statistică în majoritatea ţărilor europene cu dimensiuni similare în termeni de populaţie (Lituania (1,8), Finlanda (1,8), Norvegia (2,0)), este evidentă discrepanţa privind efectivul OCS: sub 200 de persoane în ţara noastră, faţă de circa 400 de persoane în statele baltice, şi circa 1000 de persoane în ţările nordice.

16

Page 17: Oleg Cara Abstract

− Salariul necompetitiv al colaboratorilor BNS, în special al specialiştilor în domeniul tehnologiilor informaţionale (care este de peste 2 ori mai mic faţă de nivelul salarizării în sectorul real), ce împiedică atragerea şi menţinerea personalului.

− În pofida unor oportunităţi de pregătire a personalului statistic în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică externă, rămân a fi reduse cunoştinţele şi abilităţile personalului BNS privind standardele UE şi experienţa avansată a altor ţări în unele domenii statistice, precum şi a metodelor statistice contemporane.

− BNS nu dispune de structuri pentru pregătirea continuă a cadrelor statistice. Infrastructura tehnică. Constituie o necesitate stringentă renovarea

echipamentului tehnic cu calculatoare performante, întrucât doar circa 15 la sută corespund cerinţelor tehnologiilor informaţionale (TI) moderne.

Sistemul informaţional existent al BNS este de tip „ furnal“ (engl. „ stove pipe“), care se caracterizează, în cea mai mare parte, prin existenţa proceselor specifice pentru fiecare din cercetările statistice. Astfel, există o multitudine de aplicaţii utilizate la procesarea datelor primare, majoritatea cărora nu mai fac faţă necesităţilor actuale. Lipsa unor standarde unice şi coerente pentru toate procesele TI expun la risc integritatea şi dezvoltarea sistemului informatic. Prin urmare, este crucială necesitatea raţionalizării aplicaţiilor tehnologiilor informaţionale şi a adoptării soluţiilor cu utilizare mai largă.

Principiul 4: Angajamentul privind calitatea. Asigurarea calităţii înalte a datelor statistice, inclusiv a microdatelor, constituie o preocupare permanentă a statisticienilor la toate etapele demersului statistic. Totodată, monitorizarea calităţii nu face parte dintr-un sistem integru de management al calităţii.

Principiul 5: Confidenţialitatea statistică. Din punct de vedere al cadrului juridic şi al implementării prevederilor legale în activitatea BNS, acest principiu este respectat cu stricteţe. Totodată, lipsesc proceduri tehnologice unice pentru aplicaţiile de prelucrare a datelor statistice, care ar asigura verificarea automată a regulilor de confidenţialitate.

Principiul 6: Imparţialitate şi obiectivitate. Angajamentul organelor statistice faţă de imparţialitate, independenţa ştiinţifică, obiectivitate este prevăzut în Legea cu privire la statistica oficială şi se respectă consecvent în activitatea BNS.

Principiul 7: Metodologia solidă. Cadrul metodologic general al BNS urmează, în linii mari, standardele internaţionale. Deşi, în cadrul asistenţei tehnice acordate BNS de către partenerii de dezvoltare, a fost posibilă obţinerea cunoştinţelor privind normele şi experienţa internaţională avansată în unele domenii statistice, există o serie de domenii cu nivel scăzut al expertizei privind standardele statistice europene. Capacităţile reduse de cercetare-dezvoltare în domeniul statisticii aplicate, de asemenea, constituie un impediment în adaptarea şi implementarea noilor metode statistice moderne în

17

Page 18: Oleg Cara Abstract

practică. Este limitată şi participarea mediului academic în procesul dezvoltării metodologiilor statistice cu caracter aplicat.

Principiul 8: Proceduri statistice adecvate. Organizarea colectării informaţiei statistice pe teren, introducerea şi codificarea datelor sunt constant monitorizate şi revizuite conform nevoilor existente. Însă metodele aplicate şi tehnologiile informaţionale ale BNS nu permit identificarea automată avansată a erorilor, unităţilor atipice, precum şi corectarea şi imputarea microdatelor.

Principiul 9: Sarcina de răspuns adecvată pentru respondenţi. Micşorarea sarcinii de răspuns constituie o preocupare importantă a BNS. Observările statistice prin metoda de sondaj sunt în continuă extindere, constituind peste 20 % din cele realizate de Birou (faţă de 15% în 2009). Totodată, nu sunt valorificate posibilităţile oferite de utilizarea SAD în scopuri statistice, care ar permite reducerea culegerii datelor disponibile în registrele administrative (vezi mai sus). În practica BNS, lipseşte mecanismul de evaluare şi monitorizare a sarcinii de răspuns, bazat pe măsurarea cheltuielilor respondenţilor pentru participarea la observările statistice (aplicat cu succes în multe state europene).

Principiul 10: Eficienţa sub raportul costurilor. Operaţiunile de procesare a datelor, de regulă, sunt automate, însă rigiditatea aplicaţiilor informatice nu satisfac cerinţele actuale. Deşi asigurarea, pe ansamblul sistemului BNS, cu personal poate fi evaluată ca satisfăcătoare, efectivul personalului aparatul central este sub nivelul necesităţilor unui oficiu modern (vedeţi analiza la principiul 3). Totodată, rigiditatea procedurii de realocare a resurselor umane în cadrul BNS, constituie un impediment important în eficientizarea valorificării acestora. Nu favorizează eficienţa utilizării resurselor bugetare şi folosirea limitată în scopuri statistice a SAD.

Trebuie, de asemenea, menţionat că exercitarea rolului de coordonator al SSN de către BNS este limitată, în special din cauza nivelului inadecvat al resurselor şi lipsei expertizei colaboratorilor în alte domenii decât cele tradiţional patronate de către organul central de statistică. Plus la aceast, nu în toate domeniile statistice sunt delimitate clar funcţiile şi ariile de cuprindere/statisticile oficiale care ţin de competenţa şi responsabilitatea unei sau altei instituţii.

Principiul 11: Relevanţa. BNS practică revizuirea anuală a instrumentarului statistic pentru a ajusta cercetările statistice la nevoile informaţionale ale societăţii, ţinând cont de relevanţa statisticilor, necesitatea evitării dublării datelor. Există însă constrângeri ce ţin de înţelegerea, din partea unor factori de decizie, a rolului ce îi revine statisticii oficiale într-o societate cu economie de piaţă, bazată pe valori democratice. Unii parteneri, fiind obişnuiţi cu statisticile elaborate în perioada sovietică, nu acceptă înlocuirea statisticilor care şi-au pierdut actualitatea cu altele, corespunzătoare noilor condiţii (realităţi) economice, aliniate la normele europene.

18

Page 19: Oleg Cara Abstract

Principiul 12: Precizia şi fiabilitatea. Pentru evaluarea preciziei principalilor indicatori rezultaţi din cercetările prin sondaj, sunt calculaţi coeficienţii de variaţie, care se situează în diapazonul 2-7%. Astfel, majoritatea statisticilor principale obţinute din anchetele statistice pot fi apreciate ca fiind de calitate bună şi foarte bună. Este înaltă, însă, rata de non-răspuns în cazul cercetărilor statistice în gospodării, în special CBGC, în care acest indicator a marcat, în anul 2011, peste 33%. Deosebit de înalt este nivelul non-răspunsurilor în oraşe şi municipii, populaţia (în special persoanele cu venituri relativ mari) fiind mai puţin cooperantă.

Principiul 13: Promptitudinea şi punctualitatea. Termenele de furnizare a statisticilor naţionale corespund, în mare măsură, şi ,deseori, sunt mai mici decât cele recomandate conform cerinţelor de diseminare ale UE şi altor standarde internaţionale. În scopul punerii la dispoziţia utilizatorilor a datelor statistice în termeni cât mai reduşi, BNS realizează o serie de cercetări cu frecvenţă lunară (trimestrială), dublate cu cercetări anuale (de exemplu, privind statistica industriei, construcţiilor, investiţiilor în capital fix, comerţului, serviciilor etc.), fapt ce, totodată, are efect negativ asupra sarcinii de răspuns.

Principiul 14: Coerenţa şi comparabilitatea. Statisticile sunt compilate pe baza unor standarde comune privind definiţiile şi clasificările. Deşi BNS a marcat realizări importante privind alinierea la standardele şi bunele practici internaţionale, în special ale UE privind metodologiile, precum şi metodele statistice aplicate, rămân a fi rezerve în unele domenii, în special în care nu a fost acordată asistenţă tehnică suficientă din partea partenerilor de dezvoltare (statistica construcţiilor, statistica mediului, statistica business anuală, statistica energetică, statistica inovaţiei, statistica regională etc.).

Principiul 15: Accesibilitatea şi claritatea. Diseminarea este o politică-cheie pentru Birou. Statisticile oficiale, informaţiile privind metodologiile şi sursele de date ale produselor statistice sunt pe larg expuse pe site-ul BNS prin intermediul Băncii de date PX Web şi diverselor instrumente interactive, dezvoltate de către BNS după 2010. Totodată, utilizatorii ar trebui să fie mai bine şi mai sistematic informaţi în legătură cu calitatea rezultatelor statistice, conform criteriilor de calitate ale UE. Pe de altă parte, nivelul scăzut al culturii statistice la unele grupe de utilizatori împiedică înţelegerea, interpretarea corectă şi utilizarea activă a statisticilor.

Accesul la microdate în scopuri de cercetare este permis, cu respectarea prevederilor legale. Trebuie, însă, menţionate restricţiile de ordin legal şi tehnic, care limitează utilizarea acestora.

Pe baza analizei gradului de corespundere a statisticii moldoveneşti cerinţelor CBP, autorul a efectuat evaluarea cuantificată a performanţelor SSN, pentru a fi comparate cu situaţia la nivel european, conform datelor disponibile. Rezultatele estimării gradului de corespundere a statisticii

19

Page 20: Oleg Cara Abstract

moldoveneşti CBP, pentru principiile 1-6 şi 15 (pentru care sunt disponibile datele evaluării la nivelul SSE), pe fundalul evaluării situaţiei în statele SSE, sunt prezentate în tabelul ce urmează.

Tabelul 2. Rezultatele evaluării comparative a corespunderii statisticii oficiale a Republicii Moldova şi statelor europene principiilor Codului de Bune Practici* , %

SSN al Republicii Moldova: Statele SSE:

Principiile CBPrespectat în totalit

ate

respectat în mare măsură

respectat

parţial

ne respec

tat

respectat în totalit

ate

respectat în mare măsură

respectat

parţial

ne respec

tat

1: Independenţa profesională 57 43 0 0 76 18 5 1

2: Mandatul pentru colectarea datelor 67 33 0 0 83 14 3 0

3: Adecvarea resurselor 0 0 100 0 19 43 38 0

4: Angajamentul privind calitatea 0 40 60 0 20 37 41 2

5:Confidenţialitatea în statistică 80 20 0 0 86 11 3 0

6: Imparţialitate şi obiectivitate 71 29 0 0 71 24 5 0

15: Accesibilitate şi claritate 33 50 17 0 45 41 14 0

Total 51 34 15 0 62 25 12 1* Datele pentru Moldova sunt evaluate conform situaţiei din 2011, iar

pentru SSE – din 2007. Sursa: Datele pentru SSE - [10], pentru SSN - pe baza rezultatelor

studiului realizat de autor.

Conform rezultatelor evaluării, situaţia în Republica Moldova este mai apropiată celei din majoritatea ţărilor din cadrul SSE în ce priveşte angajamentele şi practicile oficiului central de statistică vizând: confidenţialitatea statistică, imparţialitatea şi obiectivitatea şi mai puţin avantajată – privind mandatul pentru colectarea datelor şi independenţa profesională. Deşi asigurarea accesibilităţii, transparenţei şi clarităţii constituie o dimensiune foarte importantă în activitatea

20

Page 21: Oleg Cara Abstract

BNS, mai sunt necesare eforturi suplimentare de îmbunătăţire a situaţiei în această privinţă, pentru a atinge nivelul statelor europene. Totodată, există rezerve foarte mari privind implementarea managementului calităţii şi adecvarea resurselor. În R. Moldova, aceste principii ale CBP sunt respectate, în cea mai mare măsură doar „parţial”. Deşi situaţia privind conformitatea principiilor nominalizate pe plan european este mai bună decât în cazul Moldovei, soluţionarea problemei resurselor şi a managementului calităţii constituie o provocare majoră şi pentru multe state din cadrul SSE. Menţionăm limitările analizei, întrucât datele privind situaţia în statele SEE au fost preluate din rezultatele disponibile ale evaluărilor realizate în anii 2006-2007, prezentate în Raportul Comisiei din 2008 [10], fapt care face poziţionarea ţării noastre pe plan european şi mai dezavantajată.

Performanţele SSN al Republicii Moldova au determinat atingerea unui nivelul relativ înalt de dezvoltare a statisticii autohtone pe plan internaţional, fapt confirmat şi prin datele disponibile elaborate de către Banca Mondială privind evaluarea capacităţii sistemelor statistice naţionale de a produce statistici de calitate, comparabile la nivel mondial. Conform rezultatelor evaluării, SSN al Moldovei este avantajat faţă de situaţia la nivel regional (Europa şi Asia Centrală, EAC) şi, mai ales, la cel global (statele lumii), la toate cele 3 dimensiuni analizate: sursele de date, periodicitatea datelor şi, îndeosebi, metodologia statistică aplicată în producerea statisticii publice (vezi Figura 3). În dinamică, de asemenea, au fost înregistrate evoluţii pozitive pentru toţi indicatorii analizaţi.

5765

83

6877 78

8881

100

8093 91

0

20

40

60

80

100

120

Metodologia Sursa de date Periodicitatea şipromtitudinea

Total

Total Glob Europa şi Asia Centrală Moldova

Fig. 3. Indicatorii capacităţii statistice a sistemului statistic al Republicii Moldova faţă de nivelul global şi regional în anul 2012 (%)

Sursa: Banca Mondială [11]

21

Page 22: Oleg Cara Abstract

Evaluarea stării SSN a permis identificarea constrângerilor existente şi activităţilor necesare de întreprins în vederea consolidării statisticii naţionale în corespundere cu normele şi bunele practici ale UE. Întru adaptarea, în continuare, a statisticii naţionale la cerinţele informaţionale ale societăţii şi la înaltele exigenţe europene, sunt necesare schimbări de mare anvergură, bazate pe:

• Dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi cooperării în cadrul SSN; • Îmbunătăţirea comunicării, relaţiilor cu utilizatorii de informaţie

statistică şi accesului la fondul disponibil de date statistice; • Dezvoltarea sistemului de producţie statistică şi de diseminare a

informaţiei. Activităţile principale necesare de întreprins, în acest sens, sunt specificate

în capitolul ce urmează.

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI Concluzii 1. Reprezentând un „bun public”, în societatea modernă, informaţia

statistică oficială are menirea de a servi întreaga societate, în condiţii de maximă transparenţă, imparţialitate şi egalitate pentru toate grupurile - ţintă de cunoaştere.

2. Abordarea tradiţională, conform căreia toate statisticile produse de o instituţie de statistică se atribuie incontestabil la categoria de statistici oficiale, nicidecum, nu este actuală. Doar statisticile elaborate conform cerinţelor de calitate, conforme standardelor internaţionale privind producerea şi diseminarea acestora, pot fi calificate ca statistici oficiale. Astfel, în societatea modernă, statistica oficială ar putea fi definită ca statistica destinată informării societăţii, în mod public, produsă şi diseminată de către instituţiile abilitate, pe baza metodelor ştiinţifice, normelor deontologice şi în corespundere cu cerinţele de calitate stabilite de autorităţile statistice, conforme standardelor şi bunelor practici internaţionale.

3. Statisticile oficiale constituie o cauză şi urmare a convergenţei. Convergenţa metodelor şi instrumentelor statistice, necesare pentru obţinerea datelor coerente la nivel naţional, regional şi internaţional serveşte drept bază pentru asigurarea calităţii şi eficienţei producerii statisticilor.

4. SSN din Republica Moldova poate fi caracterizat ca unul cu grad înalt de centralizare şi cu desconcentrare teritorială (prin intermediul organelor statistice ale BNS) şi cuprinde circa 15 instituţii responsabile pentru producerea şi diseminarea de date statistice oficiale.

5. În procesul adaptării la cerinţele economiei de piaţă şi standardele internaţionale, în special ale UE, statistica naţională a realizat o serie de performanţe remarcabile, în special în domeniul SCN (conturile nefinanciare), statisticii comerţului exterior, statisticii pieţei muncii, IPC, statisticilor pe

22

Page 23: Oleg Cara Abstract

termen scurt, punerii în aplicare a clasificărilor statistice centrale aliniate la normele UE etc. Totodată, după cum elocvent demonstrează experienţa noilor state-membre ale UE, transpunerea integrală a acquis-ului comunitar în realitatea unei ţări cere abordare complexă şi eforturi esenţiale din partea instituţiilor statistice, dar şi înţelegere şi suport din partea beneficiarilor şi altor parteneri, presupune o activitate comprehensivă, de durată, cu dimensiune importantă de cercetare-dezvoltare.

6. Activitatea de cercetare a autorului a contribuit la obţinerea următoarelor rezultate:

• Standardizarea metadatelor statistice de referinţă (luând în consideraţie experienţa statelor UE şi a Eurostatului), care a favorizat documentarea şi plasarea acestora pe site-ul BNS, contribuind la promovarea cunoaşterii metodologiilor întru mai buna utilizare a statisticilor de către utilizatori.

• Elaborarea instrumentarului şi modului de organizare a noii cercetări statistice pe termen scurt în întreprinderi (CITS), soldate cu implementarea, în anul 2011, în cadrul BNS, a acestui studiu, care a permis armonizarea definiţiilor şi alinierea STS la cerinţele UE, reducerea considerabilă a presiunii informaţionale asupra unităţilor, în special, asupra microîntreprinderilor (de peste 2 ori).

• Elaborarea şi punerea în aplicare a noii metodologii de calcul al IPI, care oferă posibilitatea măsurării evoluţiei sectorului industrial în corespundere cu exigenţele UE.

• Elaborarea principiilor metodologice şi organizatorice de bază privind Recensământul General Agricol, utilizate în cadrul realizării primului RGA din Republica Moldova, desfăşurat în 2011, care a permis colectarea informaţiei variate, în premieră, privind situaţia şi structura sectorului agrar al ţării, comparabile la nivel european atât din punct de vedere metodologic, cât şi ale anului de referinţă (2010).

7. Rezultatele studiului realizat de autor privind nivelul de corespundere a statisticii naţionale principiilor stipulate în Codul de bune practici al statisticilor europene au scos în evidenţă faptul că situaţia în Republica Moldova este:

− mai apropiată situaţiei din majoritatea ţărilor din cadrul SSE în ce priveşte: confidenţialitatea statistică, imparţialitatea şi obiectivitatea. Situaţia este favorabilă şi vizând diseminarea produselor statistice, în special în ce priveşte promptitudinea, punctualitatea şi accesibilitatea;

− mai puţin avantajată privind: mandatul pentru colectarea datelor, în special accesul la SAD de calitate, relevante pentru elaborarea statisticilor; independenţa profesională; procedurile statistice adecvate şi eficiente; sarcina de răspuns adecvată pentru respondenţi;

23

Page 24: Oleg Cara Abstract

− dezavantajată considerabil privind: implementarea managementului calităţii şi adecvarea resurselor.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în identificarea golurilor şi necesităţilor de aliniere a SSN, sub aspect metodologic, legislativ şi instituţional la standardele europene relevante pentru societatea moldovenească şi, pe baza acestora, elaborarea soluţiilor de dezvoltare a metodelor de producere şi diseminare a statisticilor de calitate, comparabile la nivel european.

Recomandări Întru adaptarea, în continuare, a statisticii naţionale la cerinţele

informaţionale ale societăţii şi la înaltele exigenţe europene, considerăm oportun:

1. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi cooperării în cadrul SSN, în special:

1.1.Perfecţionarea cadrului legal privind: ajustarea legii cu privire la statistica oficială, în vederea consolidării independenţei profesionale ale organelor statistice, în corespundere cu bunele practici europene,

extinderea, în condiţiile asigurării confidenţialităţii, a accesului la microdate anonimizate în scopuri de cercetare-dezvoltare,

accesul efectiv la SAD relevante (interzis sau limitat prin unele legi specifice).

1.2.Perfecţionarea coordonării şi colaborării în cadrul SSN, prin: stabilirea, prin act normativ a procedurii de atribuire datelor statistice, a statutului de “statistică oficială” şi a listei propriu-zise a “ statisticilor oficiale”,

delimitarea strictă a competenţelor de producere şi diseminare a statisticilor oficiale, pe domenii şi produse statistice între instituţiile SSN,

crearea, pe lângă BNS, a Comisiei de avizare metodologică din experţi în domeniul statisticii, economiei, tehnologiilor informaţionale etc.,

crearea Comisiei BNS de examinare a chestiunilor privind confidenţialitatea datelor.

1.3. Crearea efectivă a compartimentelor statistice în cadrul tuturor instituţiilor cu funcţii de producere şi diseminare a statisticilor oficiale. Activitatea profesională a acestora trebuie să fie bazată pe prevederile legii cu privire la statistica oficială.

1.4. Consolidarea aparatului central al BNS, optimizarea structurii organizaţionale a Biroului, crearea centrului de pregătire continuă a cadrelor etc.

2. Îmbunătăţirea comunicării, relaţiilor cu utilizatorii de informaţie statistică şi accesului la fondul disponibil de date statistice, în particular:

24

Page 25: Oleg Cara Abstract

2.1. Crearea facilităţilor de „cameră securizată” pentru facilitarea şi securizarea accesului fizic la date individuale anonimizate, în scopuri ştiinţifice.

2.2. Extinderea metodelor de prezentare vizuală a datelor, în special pe baza GIS.2.3. Promovarea educaţiei şi culturii statistice a utilizatorilor pentru a creşte

gradul de conştientizare şi utilizare a statisticilor prin organizarea cursurilor pentru jurnalişti, elevi etc.

3. Dezvoltarea sistemului de producţie statistică şi de diseminare a informaţiei:

3.1. Renovarea, pe etape, a sistemului informatic statistic (SIS), care asigură procesarea şi diseminarea informaţiei statistice; reformarea arhitecturii SIS, care presupune trecerea de la metoda tradiţională de tip “furnal” la sistem informaţional bazat pe “ procese”.

3.2. Utilizarea mai activă a datelor administrative relevante producerii informaţiei statistice; asigurarea accesului fizic al BNS la date individuale din SAD relevante pentru statistica oficială.

3.3. Armonizarea, în continuare, a sistemului indicatorilor statistici cu standardele UE.

3.4. Optimizarea sistemului de cercetări statistice pentru colectarea datelor, care nu pot fi obţinute din SAD, cu raţionalizarea sarcinii de răspuns asupra respondenţilor pe baza:

revizuirii, în colaborare strânsă cu principalii utilizatori, a sistemului de indicatori (şi observări), luând în consideraţie necesitatea excluderii statisticilor irelevante şi implementării celor noi, prioritare pentru ţară, în corespundere cu bunele practici europene;

implementării pe scară largă a observărilor statistice prin sondaj a întreprinderilor mici.

3.5. Implementarea raportării electronice a chestionarelor de către entităţi. 3.6. Dezvoltarea metodelor statistice, inclusiv:

a metodelor avansate de identificare a abaterilor, validare şi imputare a microdatelor; implementarea, pe scară largă, a analizei seriilor de timp ale principalilor indicatori economici; ajustarea la zilele de muncă şi sezonieră la calcularea STS.

3.7. Dezvoltarea, în continuare, şi implementarea în comun cu instituţiile partenere a clasificărilor aliniate la standardele UE (NACE Rev.2, CPA 2008, PRODCOM 2011, NUTS etc.).

3.8. Crearea sistemului de management al calităţii în corespundere cu normele UE.

3.9. Evaluarea şi monitorizarea sarcinii de răspuns pe baza lansării studiului cheltuielilor de timp pentru participarea respondenţilor în observările statistice.

Recomandări privind domeniile cercetărilor de perspectivă:

25

Page 26: Oleg Cara Abstract

• Elaborarea metodologiei de calcul al Produsului Regional Brut; • Analiza seriilor de timp, cu aplicarea ajustărilor sezoniere în statistica oficială; • Aplicarea metodelor fiabile şi eficiente de validare şi imputare a microdatelor. • Studiul potenţialului utilizării datelor administrative în scopuri statistice.

BIBLIOGRAFIE

1. Voineagu V., Cara O., Dumitrescu I. Statistica oficială în societatea modernă. În: Revista Română de Statistică, 2010, nr.10, p. 20-28.

2. European Statistics Code of Practice. Luxemburg, 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality/code_of_practice (vizitat 15.10.2012).

3. Voineagu V., Dumitrescu I., Ştefănescu D.E. Sistemul Statistic Global în ofensivă. În: Revista Română de Statistică, 2009, nr 8, p.3-15.

4. Voineagu V., Dumitrescu I., Ştefănescu D.E. Sistemul Statistic European. În: Revista Română de Statistică, 2009, nr.12, p. 4-19.

5. Legea cu privire la statistica oficială. Nr. 412- XY din 9.12 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 07.01.2005, nr.1-4.

6. Galer. L., Cara.O., Pârţachi I. Application of sample methods in the framework of the development of business statistics in the Republic of Moldova. În: The Proceedings of the VIth International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration,18-20 October 2012. Iaşi: Editura Univerisităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p.483-489.

7. Recensământul General Agricol 2011. Rezultatele preliminare. Chişinău: Biroul Naţional de Statistică, 2011. 38 p.

8. Agricultural census 2010 - provisional results. Source data for tables, Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Agricultural_census_2010_-_provisional_results (vizitat 25.07.2012).

9. Cara.O. Challenges of the Moldovan official statistics on the implementation of the European Code of Practice. 58th World Statistics Congress (WSC) Dublin, Ireland, 21-26 August 2011.

10. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on implementation of the Code of Practice. Brussels, 2008. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0621:FIN:EN:PDF (vizitat 15.12.2011).

11. Buletin Board on Statistical Capacity. World Bank, 2012. http://bbsc.worldbank.org/bbsc/SearchEngine?parameter=byCountry (vizitat 10.08.2012).

26

Page 27: Oleg Cara Abstract

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE LA TEMA TEZEI Articole ştiinţifice naţionale de profil

1. Cara O. Recensământul General Agricol - 2011 din Republica Moldova - sursă importantă de informaţie, comparabilă la nivel european. În: Economie şi Sociologie. Chişinău: IEFS, nr.3, 2012 (0,36 c.a.)

2. Pârţachi I., Cara O. Armonizarea statisticilor business pe termen scurt cu standardele europene: Abordări şi realizări în practica statistică naţională. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2012, nr.3 (81), p. 136-145 (0,46 c.a.)

3. Pârţachi I., Cara O. Calitatea statisticilor oficiale în context european. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2010, nr.4 (74), p. 126-133 (0,69 c.a.)

Articole în reviste de circulaţie internaţională 4. Cara O. Implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene în

Republica Moldova. În: Revista Română de Statistică. Bucureşti, 2010, nr. 10, p.58-69 (0,65 c.a.)

5. Voineagu V., Cara O., Dumitrescu I. Statistica oficială în societatea modernă. În: Revista Română de Statistică. Bucureşti, 2010, nr. 10, p.20-28 (0,51 c.a.)

6. Cara O., Mocanu Iu., Galer L. Sistemul cercetărilor statistice integrate pe termen scurt: experienţa BNS din Republica Moldova. În: Revista Română de Statistică. Bucureşti, 2012, nr. 6, p.15-22 (0,46 c.a.)

7. Кара О.И. Ответ на вызовы официальной статистике в “обществе знаний“: молдавский опыт и проблемы”. În: Вопросы статистики. Mocквa, 2012, № 5, c.69-71 (0,33 c.a.)

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice 8. Cara O. Official statistics – an indispensable tool for economic and social

analysis. În: System modelling of social-economic processes, 1-5 October 2010: Materials of 33-th International scientific scoool-seminar, Zvenigorod: Federation Russian, 2010, p.172 – 173 (0,12 c.a.)

9. Spoială L., Cara O. Quality - key element of development of official statistics. În: 5th International Conference on Applied Statistics, 19-20 November 2010, Bucharest: Academy of Economic Science of Bucharest, National Institute of Statistics, Romania, 2010, CD (0,40 c.a.)

10. Spoială L., Cara O. Making statistics meaningful and accessible: Moldovan experience and challenges. În: State statistics as a public good: Costs, Quality and Use: Contribution papers of International Scientific and Practice Conference, January 30-February 01, 2012, Saint-Petersburg: Federation Russian, 2012, p.257 – 258 (0,16 c.a.).

11. Galer. L., Cara.O., Pârţachi I. Application of sample methods in the framework of the development of business statistics in the Republic of Moldova. În: The Proceedings of the VIth International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration,18-20 October 2012. Iaşi: Editura Univerisităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p.483-489 (0,50 c.a.).

27

Page 28: Oleg Cara Abstract

ADNOTARE Cara Oleg, „Priorităţile dezvoltării sistemului statistic naţional în

contextul armonizării cu standardele europene”. Teza de doctor în economie. Specialitatea 08.00.11 – Statistică Economică. Chişinău, 2012.

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 221 de titluri, 128 de pagini de text de bază, 13 anexe, 27 de tabele, 23 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Cuvinte-cheie: statistica oficială, Sistem Statistic Naţional, calitate, armonizare, eficienţă, acquis-ul statistic, producţie, diseminare statistică, credibilitatea statisticilor.

Domeniu de studiu: economie, statistică. Scopul lucrării constă în identificarea golurilor privind armonizarea statisticii

naţionale cu standardele europene relevante pentru societatea moldovenească şi, pe baza aceasta, elaborarea propunerilor de dezvoltare, în continuare, a statisticii autohtone, în context european, pentru satisfacerea mai bună a cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor cu statistici de calitate.

Obiectivele lucrării sunt: evaluarea stării dezvoltării Sistemul Statistic Naţional (SSN), în special în domeniul de activitate al Biroului Naţional de Statistică (BNS), comparativ cu exigenţele europene şi identificarea necesităţilor de dezvoltare a SSN, inclusiv de perfecţionare a cadrului legal cu privire la statistică; dezvoltarea metodelor de diseminare a datelor şi metadatelor statistice; dezvoltarea metodologilor statistice aplicate în statistica naţională în corespundere cu normele UE, în special privind statisticile pe termen scurt(STS) în întreprinderi şi vizând realizarea Recensământului General Agricol (RGA) – 2011.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în: evaluarea stării dezvoltării statisticii naţionale (privind domeniul de activitate al BNS) prin prisma cerinţelor CBP al statisticilor europene; elaborarea propunerilor privind: realizarea cercetării statistice integrate pe termen scurt în întreprinderi şi metodologia de calcul al indicelui producţiei industriale în corespundere cu standardele şi bunele practici ale UE; metodologia realizării RGA – 2011; dezvoltarea elaborării structurii unice a metadatelor statistice de referinţă.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în identificarea necesităţilor de aliniere a SSN sub aspect metodologic, legislativ şi instituţional la standardele europene relevante pentru societatea moldovenească şi elaborarea unor soluţii în vederea dezvoltării metodelor de producere şi diseminare a statisticilor de calitate.

Semnificaţia teoretică. Teza prevede: sistematizarea informaţiei privind rolul, funcţiile şi cerinţele de calitate faţă de statistica oficială şi Sistemul Statistic Naţional, în ansamblu, conform standardelor europene; abordarea problemelor asigurării dezvoltării şi implementării noilor metodologii statistice, în corespundere cu normele şi bunele practici europene.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării, soldate cu formularea propunerilor şi recomandărilor privind consolidarea SSN prin: dezvoltarea cadrului legal; metodelor de elaborare a statisticilor; perfecţionarea metodelor de diseminare a acestora, au o valoare aplicativă pronunţată, fiind destinate asigurării satisfacerii mai bune a cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor.

Implementarea rezultatelor obţinute. O parte din propunerile autorului au fost materializate în practica curentă a BNS, contribuind la perfecţionarea cadrului instituţional, a metodelor de producţie şi diseminare a statisticilor.

28

Page 29: Oleg Cara Abstract

АННОТАЦИЯ Kapa Oлeг, « Приоритеты развития национальной статистической системы в

контексте гармонизации с европейскими стандартами». Докторская диссертация по экономике. Специальность 08.00.11 - Экономическая статистика. Кишинев, 2012.

Структура диссертации: Введение, три главы, выводы и предложения, литература из 221 наименований, 128 страниц основного текста, 13 приложений, 27 таблиц, 23 рисунка. Результаты исследования опубликованы в 11 научных работах.

Ключевые слова: официальная статистика, национальная статистическая система, качество, гармонизация, производство, распространение, достоверность статистики.

Область исследования: экономика, статистика. Цель исследования: выявление пробелов по гармонизации национальной статистики

с значимыми европейскими стандартами для молдавского общества и, основываясь на этом, разработка предложений по дальнейшему развитию национальной статистики в европейском контексте для более полного удовлетворения информационных потребностей пользователей в качественной статистической информации.

Задачами исследования являются: оценка развития национальной системы статистики (НСС) (особенно в сфере деятельности Национального бюро статистики, НБС) по сравнению с европейскими требованиями и определение потребностей развития НСС; развитие методов распространения статистических данных и метаданных; разработка статистических методологий по организации краткосрочной бизнес статистики (КБС) и всеобщей сельскохозяйственной переписи (СХП) в соответствии со стандартами ЕС.

Научная оригинальность и новизна состоит в: оценке развития национальной статистики (в сфере деятельности НБС) в соответствии с требованиями Кодекса норм европейской статистики; разработке предложений по следующим вопросам: организация КБС в соответствии с нормами и передовой практикой ЕС; развитие методологии расчета индекса промышленного производства и методологии СХП – 2011; совершенствование разработки статистических метаданных.

Главная научная задача на которой сосредоточена данная работа заключается в исследовании потребностей в гармонизации НСС со значимыми европейскими стандартами для молдавского общества с точки зрения методологии, законодательства и институциональных аспектов и разработка предложений по совершенствованию методов производства и распространения качественных данных европейского уровня.

Теоретическая значимость: Систематизация информации о роли, задачах и требованиях к качеству официальной статистики и национальной статистической системы в целом, в соответствии с европейскими стандартами; рассматривание вопросов обеспечения развития и внедрения новых статистических методологий в статистическую практику в соответствии с нормами и передовой практикой ЕС.

Прикладное значение исследования. В результате проведенных исследований paзработаны предложения и рекомендации по укреплению НСС путем совершенствования: правовой основы, методов разработки и распространения статистической информации, которые направлены на обеспечение более полного удовлетворения информационных потребностей пользователей.

Внедрение результатов. Некоторые предложения автора были воплощены в текущую практику НБС, способствуя совершенствованию организации деятельности бюро, методов разработки и распространения статистических данных.

29

Page 30: Oleg Cara Abstract

ANNOTATION Cara Oleg, „Development priorities of the National Statistical System in

the context of harmonisation to the European Standards”. PhD thesis in Economy. Speciality 08.00.11 – Economic Statistics. Chisinau, 2012.

Thesis structure: Introduction, three chapters, general Conclusions and Recommendations, Bibliography comprising 221 titles, 128 pages in basic part, 13 Annexes, 27 Tables, and 23 Figures. The obtained results are published in 11 scientific papers.

Key words: official statistics, National Statistical System, quality, harmonisation, efficiency, acquis in statistics, production, dissemination of statistics, use of statistics.

Area of study: Economy, Statistics. The purpose of this paper consists in identifying the gaps in the

harmonisation of national statistics to European standards relevant for Moldovan society and, based on it, to produce further development proposals of domestic statistics in European context, for better satisfaction of users informational requirements for quality statistics.

The objectives of the study are: the evaluation of development state of the NSS (in particular in the field of activity of the NBS) compared to European requirements and the identification of NSS development needs; the improvement of legislative framework for statistics; the development of dissemination methods of statistics; the development of statistical methodologies applied in national statistics according EU requirements, in particular, on: Short-Term Business Statistics (STS); the conduction of the General Agricultural Census(GAC)– 2011.

Scientific novelty and originality of the work consists in: the evaluation of development state of the NSS (in the field of activity of the NBS) from the perspective of the European Statistics Code of Practices; the development of proposals on: the redesigning of STS according EU standards and best practices; the methodology of calculation of Industrial Production Index; the methodology of conduction of GAC – 2011; the development of statistical reference metadata.

Important scientific problem solved in the area consists in identifying the NSS harmonisation needs in methodological, legislative and institutional aspect, to European standards, relevant for the Moldovan society and the production of development solutions of methods of production and dissemination of qualitative statistics at European level.

Theoretical significance. The thesis provides: the systematisation of information on the role, functions and quality requirements for the official statistics and the NSS, in general, according European standards; the discussion of problems on ensuring the development and implementation of new statistical methodologies, according the best European practices and standards.

Applicative value of the work. The research results, coming with the proposals and recommendations on strengthening the NSS through the development of the legislative framework, of relevant and qualitative statistical production, the improvement of its dissemination methods have a pronounced applicative value, being provided to ensure a better satisfaction of users’ information needs.

Implementation of obtained results. A part of author’s proposals were materialised in current practice of the NBS, thus contributing to the improvement of institutional framework, of the methods of statistical production and dissemination.

30

Page 31: Oleg Cara Abstract

CARA OLEG

PRIORITĂŢILE DEZVOLTĂRII SISTEMULUI STATISTIC NAŢIONAL ÎN CONTEXTUL

ARMONIZĂRII CU STANDARDELE EUROPENE

SPECIALITATEA 08.00.11 - STATISTICĂ ECONOMICĂ

Autoreferatul tezei de doctor în economie

Aprobat spre tipar: 12.02.2013. Formatul hârtiei 60x84 1/16 Hârtie ofset. Tipar ofset. Tiraj - 50 ex. Coli de tipar – 1,5 Comanda nr. 11

31