oferte terenuri

oferte terenuri
download oferte terenuri

of 1

Embed Size (px)

Transcript of oferte terenuri

  1. 1. ANEX4 NI.1 B la uarmele rrreratlologice/ /IQ- 344 05703. f- Formular pentru persoane zice -OFERTA DE VANZARE TEREN Subsemnatul/ Subsemnata1),. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,CNP .. . a?-H .0.o05DpL2_X.23 .. .. .. . , avand adresa de oomunicare in:localitatea $11 .dzau . ., ../3:o. c.eC7 . ... ..... , str . ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .nr.. ..95 . ... ....... ... ,.. .. .. .. .. .. . , so .. .. .. .. . ., et .. .. .. .. .. . ., ap .. .. .. .., jude1ul/ sectorul .. .. .. .. .. . .a.9(. ... ... ,oodulpotaI. ... ... ... ... ... ... ... ... .e-mail. ... ... ... ... ,....1.). .., teI .. .. .. . ; .. .. .... .. .. .. .. .... ...Se completeaza numele sl prenumele propruetarului terenului.vand teren agricol situat in extravilan,in suprafati de .. .. .0, 60.49 .. .. .. .. .. (ha),la pretul de .. .. . .6.S. f?0. . C $96.. .. .. .. .. .. .. .. .. .(Iei)22) Se va completa Tn cifresi litere. Conditiile de vanzare sunt urm atoarele:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .Informatii privind amplasamentul terenuluiCategoria deI _ Orasull Speclflcare Comma,Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive,care sunt:arabile,viile,livezile,pepinierelc viticole,pomicole,plantatiile de harnei si duzi,pasunile,fane tele,serele,solarele,rasadnitele si altele asemenea,cele cu vegetatie forestiera,daca nu fac parte din amenajamentele silvicc,pasunile impadurite,cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice,amenajarile piscicole si dc imbunatatiri funciare,drumurile tehnologice si de exploatare agricola,platformele si spatiile dc depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot amenaj ate si folosite pentru productia agricola.4) Se com leteaza cu "X" rubricile in care informatiile pot comparate cu datele din Registrulagricol,evi cntele scale,evidentele dc stare civila,altele asemenea. Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste confonn Legii nr.286/2009 privind Codul penal,cu modicrile si completarile ulterioare,declar ca datele sunt reale,corecte gi complete. Vnzator/ lmputemicit,. ... (numele si prenum le in Iar) L. S. Semnatura .. .. . Data.9530?;22.? /5.. NOTE:- Cmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.- Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Fag.lrl