OFERTA PROGRAMELOR DE - ccdtulcea.ro · concursului național de ocupare a posturilor...

22
Aprobat în Nr. 1080/12.09.2019 C.A./12.09.2019 DIRECTOR, Gabriela NICHIFOR OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 I. Programe de formare continuă prioritare M.E.N. 1. Denumirea programului: Programul de pregătire pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ și pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante ● Public - ţintă vizat: cadre didactice debutante și cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor din învăţământul preuniversitar Durata: 24 ore ● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea ●Module tematice: 1. Curriculum și proiectare școlară 2. Strategii didactice, metode și mijloace de învățământ/ Forme de organizare a procesului de învățământ (frontal, grupal și individual)/ Interacțiunea obiective-conținuturi-strategii în instruirea școlară 3. Elemente de psihopedagogie școlară 4. Evaluarea cursului

Transcript of OFERTA PROGRAMELOR DE - ccdtulcea.ro · concursului național de ocupare a posturilor...

Aprobat în Nr. 1080/12.09.2019

C.A./12.09.2019

DIRECTOR,

Gabriela NICHIFOR

OFERTA PROGRAMELOR DE

FORMARE CONTINUĂ PENTRU

ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

I. Programe de formare continuă prioritare M.E.N.

1. Denumirea programului: Programul de pregătire pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ și pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante ● Public - ţintă vizat: cadre didactice debutante și cadre didactice încadrate cu statut de

suplinitor din învăţământul preuniversitar

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea

●Module tematice:

1. Curriculum și proiectare școlară

2. Strategii didactice, metode și mijloace de învățământ/ Forme de organizare a procesului de

învățământ (frontal, grupal și individual)/ Interacțiunea obiective-conținuturi-strategii în

instruirea școlară

3. Elemente de psihopedagogie școlară

4. Evaluarea cursului

2

● Formatori: Ranciu Mioara, Bumbac Carmen-Gabriela, Chistrugă Valea

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

2. Denumirea programului: Program de formare privind dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante ● Public - ţintă vizat: Cadre didactice care fac parte din comisia județeană de organizare și

desfășurare a examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și a

concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în

învăţământul preuniversitar

● Durata: 16 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Evaluarea în învățământul preuniversitar – fundamente, noi abordări, delimitări conceptuale

2. Cadrul legal de desfăşurare a examenului național de definitivare în învățământul

preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante și a concursului

național unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante/rezervate din

învățământul preuniversitar

3. Evaluatorul: personalitate si competenta/ Factori perturbatori în aprecierea si notarea

lucrarilor scrise/ Caracterul reflexiv și autoreflexiv al activității evaluatorului în domeniul

pedagogic

4. Specificul evaluarii în situații educționale diverse: examene, concursuri /Specificul

evaluării pedagogice în contextul unor probe scrise versus orale /Procesul evaluării: structura,

functii, strategii/tipuri

5. Evaluarea cursului

● Formatori: Tărcatu Zinaida, Anastasiu Liliana, Pavel Lavinia

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

3

3. Denumirea programului: Program de formare privind dezvoltarea competențelor de evaluare a probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clase în cadrul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar ● Public - ţintă vizat: Cadre didactice care fac parte din comisia județeană de organizare și

desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă,

desfășurate în cadrul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar

● Durata: 16 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1.Evaluarea în învățământul preuniversitar – fundamente, noi abordări, delimitări conceptuale

2.Cadrul legal de desfăşurare a inspecţiilor şcolare și documente specifice–aplicații practice

pe fișe de evaluare

3. Elaborarea de instrumente/probe de evaluare

4. Caracterul reflexiv și autoreflexiv al activității evaluatorului în domeniul pedagogic

5. Evaluarea cursului

● Formatori: Panait Virginia, Mincu Steliana, Tărcatu Zinaida, Petre Monica, Petrov

Daniela, Iordache Laura, Ranciu Mioara.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

4. Denumirea programului: Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J. ● Public - ţintă vizat: cadre didactice care fac parte din corpul de metodiști ai

Inspectoratului Şcolar Județean Tulcea

● Durata: 16 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Cadrul legal de desfăşurare a inspecţiilor şcolare Inspecția de specialitate – scop, obiective,

tipuri, etape

4

2. Sistemul de competențe al profesiei didactice. Strategii de consiliere a cadrelor didactice

privind dezvoltarea profesională/evoluție în carieră

3. Proiectarea, conducerea și evaluarea actului didactic/Particularități specifice disciplinei de

predare

4. Documente specifice inspecției școlare de specialitate – aplicații

5. Deontologie și comunicare în inspecția școlară

6. Evaluarea cursului

● Formatori:Panait Virginia, Mincu Steliana, Tărcatu Zinaida, Petrov Daniela, Ranciu

Mioara.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

5. Denumirea programului: Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare ● Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar - nivel primar

● Durata: 16 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Proiectare

2. Strategii (desfăşurare de proces)

3. Evaluarea cursului

● Formatori: Ranciu Mioara, Nichifor Gabriela, Darie Elena.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

6. Denumirea programului: Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale ● Public ţintă: profesori evaluatori la disciplinele incluse ca probă la examenele naționale

(Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și Bacalaureat)

● Durata: 16 ore

5

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări/ examene naţionale.Obiective/

competenţe din programă şi obiectivele de evaluare. Analiza competenţelor şi proiectarea

obiectivelor de evaluare

2. Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode „tradiţionale” şi metode

„complementare”. Relaţia dintre metoda şi instrumentul de evaluare; adecvarea la scopul şi

obiectivele evaluării. Evaluare. Aplicații practice

3. Elaborarea şi aplicarea baremului de corectare şi notare. Modalităţi de obiectivare a

aplicării baremului şi de reducere a diferenţelor de notare. Aplicații practice

4. Analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării. Concordanţa dintre rezultatele învăţării,

obiectivele de evaluare formulate, obiectivele/competenţele programei. Aplicații practice

5. Elemente de deontologie în procesul de evaluare

6. Evaluare

● Formatori: Tărcatu Zinaida, Dinu Daniela, Petre Monica, Petrov Daniela, Isofache Liliana,

Mitrea Nela.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

II. Programe de formare continuă propuse de

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

1. Denumirea programului: Management și consiliere pentru cariera didactică ● Public ţintă: responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ

● Durata: 12 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

● Module tematice:

6

1. Consilierea și managementul carierei didactice/ Delimitări conceptuale; Procesul de

consiliere în managementul carierei didactice; Consilierea în carieră

2. Carierea didactică - vocație sau întâmplare/Cadrul european al formării cadrelor didactice;

Competențele și standardele profesionale ale profesiei didactice; Etapele evoluției în cariera

didactică

3. Evaluarea cursului

● Formatori:

- Nicotitov Rodica, Marinela Peiciu, Ariton Nicolae.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

2. Denumirea programului: Abilitarea curriculară pentru învățământul preșcolar ● Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar – nivel preşcolar

(titulari, suplinitori calificați și necalificați, debutanți)

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Valorificarea în practica didactică a valorilor fundamentale și a principiilor aplicării

Curriculumului pentru educație timpurie 2019

2. Programa pentru educație timpurie. Structura curriculară și modelul de proiectare

curriculară promovat. Corelarea domeniilor de dezvoltare cu domeniile experiențiale în

prezentul curriculum

3. Organizarea activităților de învățare în educația timpurie. Planul de învățământ pentru

educația timpurie/ Metodologia de aplicare a Planului de învățământ pentru educația timpurie

4. Selectarea și adaptarea strategiilor de evaluare pentru identificarea nivelului de dezvoltare

individual, pentru a sprijini dezvoltarea optimă, pe toate cele cinci domenii de dezvoltare,

având în vedere seria de comportamente menționate în Curriculum pentru educație timpurie -

2019

5. Elaborarea unor demersuri de proiectare din perspectiva schimbărilor curriculare în

educația timpurie având în vedere operaționalizarea posibilelor comportamente manifeste prin

conceperea unor activități de învățare adecvate

7

6. Documente școlare și instrumente de lucru utilizate în unitățile de educație timpurie

7. Educația incluzivă în primii ani de viața ai copilului

8. Evaluarea cursului

● Formatori: Mincu Steliana, Cernencu Marcela, Olteanu Dorina.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

3. Denumirea programului: Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar ● Public – ţintă vizat: învățători/institutori-învățători/profesori pentru învățământul primar

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Curriculum învățământ primar și formarea competențelor cheie

2. Construcția curriculumului în viziune interdisciplinară

3. Demersuri de proiectare – proiectarea integrată

4. Manualul digital - sursă de activități multimedia interactive de învățare

5. Managementul clasei

6. Evaluarea – demers continuu, integrat în procesul de predare și învățare

7. Evaluarea cursului

● Formatori: Panait Virginia, Cârnat Laura, Pavel Viorica.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

4. Denumirea programului: Abilitarea curriculară a profesorilor care predau disciplina Limba și literatura română ● Public – ţintă vizat: profesori care predau disciplina Limba și Literatura română la

gimnaziu (debutanți suplinitori calificați și necalificați)

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

8

1. Conceptul de curriculum. Tipuri de currriculum. Curriculum la decizia şcolii

2. Planul de învăţământ și programa şcolară

3. Proiectarea didactică

4. Strategii didactice

5. Evaluarea. Tipuri de itemi

6. Evaluarea cursului

● Formatori: Tărcatu Zinaida

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

5. Denumirea programului: Abilitarea curriculară a profesorilor care predau disciplina Matematica ● Public – ţintă vizat: cadre didactice debutanți, suplinitori calificați și necalificați care

predau disciplina Matematică

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Curriculum – disciplina Matematică

2. Elemente de planificare

3. Proiectarea didactică

4. Metode interactive de predare-învăţare

5. Tehnici de evaluare

6. Evaluarea cursului

● Formatori: Petre Monica

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

6. Denumirea programului: Abilitarea curriculară a profesorilor care predau disciplinele Biologie, Chimie, Fizică ● Public – ţintă vizat: profesori care predau disciplinele Biologie, Chimie, Fizică la

gimnaziu (titulari, suplinitori calificați și necalificați, debutanți)

● Durata: 24 ore

9

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Curriculum - disciplinele Biologie, Chimie, Fizică

2. Aspecte specifice planificării la disciplina predată

3. Proiectarea didactică

4. Metode interactive – aplicații pe discipline

5. Tehnici de evaluare

6. Evaluarea cusului

● Formatori: Petrov Daniela

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

7. Denumirea programului: Prevenirea delincvenţei juvenile şi a violenţei în şcoli ● Public – ţintă vizat: cadre didactice debutante, suplinitori calificați și necalificați din

învăţământul preuniversitar

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

● Module tematice:

1. Ce înseamnă siguranţa şcolară

2. Rolul poliţiei în cadrul siguranţei şcolare

3. Relaţia agentului de proximitate şi şcoală

4. Măsuri de sancţionare şi asistenţă

5. Evaluarea cursului

● Formatori: Butoi Carmina, Isofache Liliana.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

10

8. Denumirea programului: Aspecte esenţiale ale activităţii didactice în cadrul disciplinelor din aria curriculară Arte ● Public – ţintă vizat: profesori de Educaţie muzicală şi Educaţie plastică/artistică/vizuală

calificaţi; cadre didactice cu studii superioare în alte specialităţi, cărora li se completează

catedra cu ore de Educaţie muzicală şi Educaţie plastică/artistică/vizuală; profesori

necalificaţi (studii medii) care sunt încadraţi pe ore de Educaţie muzicală şi Educaţie

plastică/artistică/vizuală.

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

● Module tematice:

1. Particularităţi de vârstă şi individuale ale copilului/tânărului (6-19 ani), care influenţează

activitatea acestuia la orele de Educaţie muzicală şi Educaţie plastică/artistică/vizuală

2. Curriculumul specific ariei curriculare Arte (Educaţie muzicală/Educaţie muzicală

specializată şi Educaţie plastică/artistică/vizuală)

3. Documentele de proiectare didactică: programa şcolară, planificarea, proiectul de lecţie -

între tradiţional şi modern

4. Strategii (metode/materiale) didactice tradiţionale şi moderne; utilizarea imaginii, a

înregistrărilor audio, video, a computerului

5. Aspecte specifice ale evaluării în educaţia muzicală şi educaţia plastică/artistică/vizuală;

pregătirea pentru apariţia în faţa publicului – serbarea, concertul, expoziţia

6. Evaluarea cursului

● Formatori: Buhai Monica–Laura

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

9. Denumirea programului: : Abilitarea curriculară a profesorilor care predau disciplina educație-fizică și sport ● Public – ţintă vizat: profesori care predau disciplina educație-fizică și sport la ciclul

primar, gimnazial și liceal (suplinitori, calificați și necalificați, debutanți, titulari)

● Durata: 24 ore

11

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Orientări ale curriculumului disciplinei educație fizică

2. Abordarea teoretică a proiectării didactice

3. Conceperea unităților de învățare

4. Elaborarea planificării anuale

5. Proiectul didactic

6. Evaluarea cursului

● Formatori: Szuchanszki Carmen Alice

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

10. Denumirea programului: Abordări didactice ale disciplinelor din aria curriculară Tehnologii ● Public – ţintă vizat: profesori/maiștri instructori din învățământul preuniversitar care

predau disciplinele tehnice din aria curriculară Tehnologii

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Curriculum pentru disciplinele tehnice

2. Aspecte specifice planificării la disciplina predată

3. Proiectarea didactică

4. Metode interactive – aplicații pe discipline

5. Tehnici de evaluare

6. Evaluarea cursului

● Formatori: Iordache Laura

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

12

11. Denumirea programului: Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană ● Public - ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Oportunități de dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană

2. Proiecte de granturi, parteneriate strategice și mobilități

3. Ghidurile aplicantului/Formulare specifice

4. Evaluare finală

● Formatori: Marinela Peiciu

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

12. Denumirea programului: Abilitare în proiectarea CDȘ și a activităților extracurriculare ● Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

● Durata: 24 de ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Proiectarea Curriculumului la Decizia Școlii (CDȘ)

2. Managementul activităților extracurriculare

3. Activități extracurriculare – evaluare rezultate și impact

4.Parteneriatul şcoală-familie-comunitate în organizarea și desfășurarea activităților

extracurriculare

5. Evaluarea cursului

● Formatori: Popov Mirela, Ranciu Mioara - Felea Laura, Petre Viorica

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

13

13. Denumirea programului: Învățarea în context nonformal ● Public – ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar-consilieri educativi

● Durata: 16 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Educația formală, informală, nonformală – delimitări, interdependențe și complementaritate

2. Învățarea în context nonformal prin activități extracurriculare

3 Educație nonformală prin voluntariat

4. Abilități de viață la elevi formate în școală

5. Evaluare

● Formatori: Popov Mirela, Ranciu Mioara, Felea Laura, Petre Viorica

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

14. Denumirea programului: Management instituţional ● Public - ţintă vizat: directori unități de învățământ

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala Gimnazială

”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Documente proiective: PDI, plan operațional, plan managerial

2. Legislaţia specifică instituțiilor de învățămînt – aplicare

3. Resurse umane și resurse financiare la nivelul instituției de învățământ

3. Managementul calității educației

4. Comunicarea intra- şi inter-instituţională

5. Evaluarea cursului

● Formatori: Popișcă Lucica, Ranciu Mioara, Ftadeev-Brad Floriana Adriana, Ban Adela.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

14

III. Programe de formare continuă în concordanță cu Analiza de

nevoi de formare continuă pentru anul școlar 2019-2020,

realizată de Casa Corpului Didactic Tulcea

1. Denumirea programului: Abilități pentru dezvoltare ● Public - ţintă vizat: Profesori învățământ primar

● Durata: 16 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala Gimnazială

”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Modulul teoretic

2. Modulul practic

● Formatori: Marin Florin ILIEṢ, Claudia Rosin, Alina Iosep, Doina Petri, Maria Pavelescu,

Gabriel Ilieș

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

2. Denumirea programului: Abilități pentru adolescență ● Public - ţintă vizat: Profesori învățământ gimnazial

● Durata: 16 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala Gimnazială

”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

● Module tematice:

1. Modulul teoretic

2. Modulul practic

● Formatori: Marin Florin ILIEṢ, Claudia Rosin, Alina Iosep, Doina Petri, Maria

Pavelescu, Gabriel Ilieș.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

15

3. Denumirea programului: Educație pentru Holocaust ● Public - ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar/ cadre didactice care

predau disciplinele din aria curriculară Om și societate

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

● Mofule tematice:

1. Holocaust – definitie, concepte, context istoric

2. Holocaustul – o pagină din istoria lumii

3. Istoria Holocaustului din România

4. Educația pentru Holocaust în România

5. Metode și tehnici de abordare tematică a holocaustului în școala românească

6. Abordarea tematicii Holocaustului în proiecte educaționale

7. Evaluare finală

● Formatori: Citiriga Daniel-Valentin, Costache Mariana.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

4. Denumirea programului: Comunicare și relații publice ● Public - ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar/categorii de

beneficiari altele decât cadrele didactice

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

● Module tematice:

1. Relații publice și comunicare strategică

2. Comunicare intranstituțională și interinstituțională

3. Comunicare prin mass-media

4. Evaluarea cursului

● Formatori: Petre Raluca- Brîndușa, Țugui Lucian.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

16

5. Denumirea programului: Negocierea conflictului ● Public - ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar/categorii de beneficiari

altele decât cadrele didactice

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

● Module tematice:

1. Introducere în managementul conflictului organizational. Gestionarea situațiilor

conflictuale

2. Definirea conflictelor. Modalități de interpretare a acestora

4. Tipuri de conflicte

3. Metode și tehnici de negociere

4. Evaluarea cursului

● Formatori: Țugui Lucian

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

6. Denumirea programului: Etică și integritate ● Public - ţintă vizat: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar,

categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

●Module tematice:

1. Managementul instituțiilor și activităților din perspectiva prevenirii actelor de corupție

2. Tehnici specifice de prevenție și de combatere a actelor de corupție

3. Strategii și mijloace de comunicare în prevenirea corupției

4. Codul de etică

5. Etică și deontologie profesională

6. Evaluarea cursului

● Formatori: Țugui Lucian.

17

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

7. Denumirea programului: Competențe digitale pentru certificare ECDL ● Public – ţintă vizat: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar,

categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice

● Durata: 40 de ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D

● Module tematice:

1. Operare sub Windows

2. Pachetul Microsoft Office: (Word; Excel; Access; PowerPoint)

3. Instrumente Online

4. Online Colaboration

5. Image Editing

6. Evaluare finală

● Formatori: Ivan Alexandra Mara

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

8. Denumirea programului: Curs de învățare a limbii engleze ● Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, categorii de

beneficiari altele decât cadrele didactice

● Durata: 30 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea

● Moduletematice:

1. Abilităţi de înţelegere

2. Abilităţi de comunicare orală

3. Abilităţi de citire

4. Abilităţi de scriere

5. Evaluarea cursului

● Formatori: Visterneanu Mihaela, Pătrășcoiu Adnana.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

18

9. Denumirea programului: Curs de învățare a limbii chineze ● Public – ţintă vizat: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar,

categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice.

● Durata: 40 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

● Module tematice:

1. Pronunţia în limba chineză. Silabe şi tonuri

2. Combinarea silabelor în cuvinte, combinarea tonurilor

3. Ordinea cuvintelor în limba chineză

4. Propoziţia interogativă

5. Propoziţia cu verbul shi

6. Pronumele interrogative

7. Predicatul verbal şi forma interogativă alternativă afirmativ-negativă.

8. Numeralul

9. Structurile de timp şi loc

10. Verbele cu dublu obiect. Obiectul dativ

11. Verbele modale

12. Activitate de traducere și interpretare de text

13. Exprimarea orală pe o temă uzuală

14. Evaluarea finală a cursului

● Formatori: lectori voluntari de naționalitate chineză, colaboratori ai Institutului Confucius

din cadrul Universității Transilvania Brașov

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

10. Denumirea programului: Curs de perfecționare pentru bibliotecari ● Public – ţintă vizat: bibliotecari şcolari din municipiu şi judeţ

● Durata: 24 de ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

19

● Module tematice:

1. Planificarea şi organizarea activităţii din bibliotecă

2. Cunoașterea și promovarea produselor/serviciilor şi a noilor tehnologii de informare din

bibliotecă

3. Parteneriatul şcolar în bibliotecă

4. Evaluarea cursului

● Formatori: Tărcatu Zinaida, Sbârnea Doina.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

11. Denumirea programului: Proiectul interdisciplinar în cadrul Centrului de Documentare şi Informare ● Public - ţintă vizat: profesori documentarişti, responsabili de Centre de Documentare şi

Informare, bibliotecari, directori unități de învățământ, cadre didactice din învățământul

preuniversitar

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

● Module tematice:

1. Iniţierea elevilor în cercetarea documentară

2. Abilitarea profesorilor documentarişti pentru conceperea şi realizarea de proiecte

interdisciplinare

3. Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în practicile pedagogice

4. Evaluarea cursului

● Formatori: Sbârnea Doina

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

12. Denumirea programului: Curs de perfecționare secretar ● Public - ţintă vizat: personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar (secretar)

● Durata: 24 ore

20

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

● Module tematice:

1. Legislația privind încadrarea și salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar

2. Registrul general de evidență a salariaților, regimul actelor de studii și al documentelor

școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar

3. Comunicare și relații publice în activitățile de secretariat

4. Evaluarea cursului

● Formatori: Ban Adela, Stanciu Paraschiva, Merzlichin Aurelia.

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

13. Denumirea programului: Introducere și actualizare de date în SIIIR ● Public - ţintă vizat: personalul didactic și didactic auxiliar- responsabil SIIIR din unitățile

de învățământ

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

● Module tematice:

1. Managementul unităților de învățământ – gestionarea datelor privind structura și

organizarea unităților școlare

2. Managementul elevilor – introducere și actualizare date

3. Resurse umane - introducerea datelor privind personalul didactic, didactic auxiliar și

nedidactic

4. Resurse materiale – introducere și actualizare date

5. Date statistice, plan de școlarizare, rețea școlară

6. Evaluarea cursului

● Formatori: Babușcă Camelia

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

21

14. Denumirea programului: Sistemul de Control Intern Managerial ● Public - ţintă vizat: manageri școlari, cadre didactice și persoane responsabile de realizarea

controlului intern în instituțiile de învățământ preuniversitar ● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

● Module tematice:

1. Controlul intern și controlul intern managerial/ Responsabilitatea organizării sistemului de

management și control intern -Considerente generale

2. Tehnici, metode, instrumente, indicatori de lucru

3. Managementul riscului

4. Standarde de management/ Evaluarea, autoevaluarea și auditul sistemului de control intern/

managerial

5. Evaluare program

● Formatori: Ivan Alexandra Mara

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

15. Denumirea programului: Protecția datelor cu caracter personal ● Public - ţintă vizat: personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar,

alte categorii de beneficiari/ persoane desemnate Responsabil cu protectia datelor cu caracter

personal.

● Durata: 24 ore

● Locul de desfășurare a programului: sediul C.C.D., filialele C.C.D. (Şcoala Gimnazială

”Mircea cel Bătrân”Babadag, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița și Școala

Gimnazială ”Panait Cerna” localitatea Cerna), unitățile de învățământ din județul Tulcea;

● Module tematice:

1.Prezentarea legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal

2. Tipuri de date supuse protecției, conform legisației în vigoare- Date cu caracter personal și

date cu caracter special

3.Drepturi și obligații în domeniul protecției datelor cu caracter personal -Drepturile

operatorilor și ale persoanelor vizate

22

4. Formulare-Prezentarea formularelor standardizate în domeniul protecției datelor cu caracter

personal pentru diferite tipuri de acțiuni/activități

5.Evaluarea programului

● Formatori: Roșcan Dorin , Țugui Lucian

● Certificare: adeverință tip C.C.D.

Compartimentul Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina-Sinduța

Prof. metodist Ariton Nicolae