OFERTA DE DONATIE - Satu Mare · II OFERTA DE DONATIE-----Subsernnatii MOI-DVAY FELICIAN fiii[ [ii...

of 26/26
I I OFERTA DE DONATIE -------Subsernnatii MOI-DVAY FELICIAN fiii[ [ii Feiician Si lvlaria nascut la data de 17.05.1983 in Satu lvlare jud. SatuMare, cod nurneric personal 1830517303931, domiciliat in Satli Mare Aleea trlucuiui bl.l..iR.7 ap.7 jud. Satu tuXare posesor al C.l.seria Sl\i] nr.290555/ 26.47.2407 eliberat5 de SFCLEP Satu Mare cetatean rornan, MOLDVAY ADRIANA f,fiAR[AD{A fiicalui Feljcian $i l,laria n;scLite la datade 10.04.1986 in Satu lv]are jud. Satu Mafe,cod nurneric persoi'ral 2860410303978, dorniciliatd fn Satu l\4are AleeaNucului nr.7 ap.7 ji..nd. Satu frdare,posesoare a C.!. seriaSM nr.021620/29.08.2000 eliberatide politia Satu Mare aetdtean roman, MOLDVAY AURELVll-8.lELM fiul lui Adalbert Si l\ilagdalena l'idsoLit Na data a]e 01.02.1954 in sat l-ipeLn jLid. Satu Mare, cod numeric personal 1541020130n993, clonriciliat in Satu Mare str.Somesului ni-.1A jud. Satul\4are posesoral C.i. seria SM nr.273782l'tr 3.03.2007 e!iberatd de SPCLEF Satu Mare cetetean roman, CIREBEA n4AGEALENA IRINA fiica lui Adalbert 9i Magdalena nescutd la data de 10.08.1948 in sat Lipdti jr.rid. Satun/nare, cod numeric personal 2480810301996, domiciliati in sat Lipiu nr.202 jud. Satij tunare posesoare a C.l.seria SM N.23021412411.2005 eliberatd de SPCLEP Satu tulare cetatea!-r rolnan, MOLDVAY ADALBERT AUREL fiul luiAdalbert gi Magdalena ndscut la data de 17.03.1953 in sat Lipdu jud. SatuMare, cod numeric personal 1530317302028, dorniciliat in SatLi filare str.fMarsilia nr.3 jud. Satulv]are posesor al C.l.seria SM nr.146999/ 25.09.2003 eliberatA de poiitia SatuMare cetetean roman. MOLDVAY ELEONORA MARIA fiicalui Ada0bert Si Mlagdalena ndscutA la datade 09.09.1951 in sat Lip6u jud. SatuMare, cocl numeric personal 251090930'1981, domiciliatd in sat Ljpiu nr.202 jud. Satu Mare posesoare a C.[. seriaSN/n nr.048378/01 .06.2001 eliberata de politia Satu Mare cetitean rornan 9i S"G. 'ARCADES" S.R.L. cu sediul in Satu Mare str. Argegului nr.27 jud. Satu N/nare, inreEistrata la R.egistru! Comertului sub N.J301783122.08.2006, cod unic de l!-rregistrare 15128521, reprezentate prin asociatul - administrator GLIGA AUREL TRAIAN nascljt la datade 28.01.1959 in satTeiug jud. Alba, cod numeric personal '1590128301966, domiciliat in Satu tunare str. Arge9ului N.27 iud. Satu Mare, posesor al C.l. seria SM nr.00256 1/10.01 .2000 eliberate de politia Satu Mare cetdtean roman, 'in calitate de plelpqietari ai diri [email protected] situatin Satu Mare iud. Satu Mare, cu nr. cadastral al paicetei q!J/l, in suprafa[dtotale de 39!09!!lp, prin prezentadeclarim pe proprie rdspLrndere suh sancliunile prevdzute de lege pentru falscA donem DOMENIULUI PUBLIC at [4UNlC[Ptu!-tJl SATIL, ndABE, Lotut nr.1 cu nr. cadastral al parcelei 12028, in suprafatd totald de E0.7g7rnp, potrivit Pianului de amplasament 9i de delimitare imobilvizat de A.hJ.G"P.l.-O.C.F.l. Satu Mare sub nr.47889/16. i 1.2007, in scopul realizarii unui drum publ;c. - ----------- --*----SLilosernna jtii donatori declardm ce suntemunicii proprietari ai imobilului ce se doneaze $i ca acesta estein circuitul civil, nu estein litigiu, nu are sarcini, nu a trecut in prcprieitate de stat i!'r temeiulvreunLii act normativ in vigoare, fiind in stepinirea noastre continuA 9i leEale de ia data dobandifii cu titlu juridic mostenire si cumpdrare, conform jncheierilor nr.390/2004c.f. si nr.28846/2006, garantand pe donatar de orice evictiune total6 sa- Da't;a d
 • date post

  04-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  22
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of OFERTA DE DONATIE - Satu Mare · II OFERTA DE DONATIE-----Subsernnatii MOI-DVAY FELICIAN fiii[ [ii...

 • II

  OFERTA DE DONATIE

  -------Subsernnatii MOI-DVAY FELICIAN fii i[ [i i Feiician Si lvlaria nascut la data de17.05.1983 in Satu lvlare jud. Satu Mare, cod nurneric personal 1830517303931, domiciliatin Satli Mare Aleea trlucuiui bl.l..iR.7 ap.7 jud. Satu tuXare posesor al C.l. seria Sl\i] nr.290555/26.47.2407 eliberat5 de SFCLEP Satu Mare cetatean rornan, MOLDVAY ADRIANAf,fiAR[AD{A fiica lui Feljcian $i l,laria n;scLite la data de 10.04.1986 in Satu lv]are jud. SatuMafe, cod nurneric persoi'ral 2860410303978, dorniciliatd fn Satu l\4are Aleea Nucului nr.7ap.7 ji..nd. Satu frdare,posesoare a C.!. seria SM nr.021620/29.08.2000 eliberati de politiaSatu Mare aetdtean roman, MOLDVAY AUREL Vll-8.lELM fiul lui Adalbert Si l\i lagdalenal'idsoLit Na data a]e 01.02.1954 in sat l-ipeLn jLid. Satu Mare, cod numeric personal1541020130n993, clonricil iat in Satu Mare str. Somesului ni-.1A jud. Satu l\4are posesoral C.i.seria SM nr.273782l'tr 3.03.2007 e!iberatd de SPCLEF Satu Mare cetetean roman, CIREBEAn4AGEALENA IRINA fiica lui Adalbert 9i Magdalena nescutd la data de 10.08.1948 in satLipdti jr.rid. Satu n/nare, cod numeric personal 2480810301996, domiciliati in sat Lipiu nr.202jud. Satij tunare posesoare a C.l. seria SM N.23021412411.2005 eliberatd de SPCLEP Satutulare cetatea!-r rolnan, MOLDVAY ADALBERT AUREL fiul lui Adalbert gi Magdalena ndscutla data de 17.03.1953 in sat Lipdu jud. Satu Mare, cod numeric personal 1530317302028,dorniciliat in SatLi fi lare str. fMarsilia nr.3 jud. Satu lv]are posesor al C.l. seria SM nr.146999/25.09.2003 eliberatA de poiitia Satu Mare cetetean roman. MOLDVAY ELEONORA MARIAfiica lui Ada0bert Si Mlagdalena ndscutA la data de 09.09.1951 in sat Lip6u jud. Satu Mare,cocl numeric personal 251090930'1981, domiciliatd in sat Ljpiu nr.202 jud. Satu Mareposesoare a C.[. seria SN/n nr.048378/01 .06.2001 eliberata de politia Satu Mare cetiteanrornan 9i S"G. 'ARCADES" S.R.L. cu sediul in Satu Mare str. Argegului nr.27 jud. SatuN/nare, inreEistrata la R.egistru! Comertului sub N.J301783122.08.2006, cod unic del!-rregistrare 15128521, reprezentate prin asociatul - administrator GLIGA AUREL TRAIANnascljt la data de 28.01.1959 in sat Teiug jud. Alba, cod numeric personal '1590128301966,domiciliat in Satu tunare str. Arge9ului N.27 iud. Satu Mare, posesor al C.l. seria SMnr.00256 1/10.01 .2000 eliberate de politia Satu Mare cetdtean roman, 'in calitate deplelpqietari ai diri [email protected] situat in Satu Mare iud. Satu Mare, cu nr. cadastral alpaicetei q!J/l, in suprafa[d totale de 39!09!!lp, prin prezenta declarim pe proprierdspLrndere suh sancliunile prevdzute de lege pentru fals cA donem DOMENIULUI PUBLICat [4UNlC[Ptu!-tJl SATIL, ndABE, Lotut nr.1 cu nr. cadastral al parcelei 12028, in suprafatdtotald de E0.7g7rnp, potrivit Pianului de amplasament 9i de delimitare imobil vizat deA.hJ.G"P.l.-O.C.F.l. Satu Mare sub nr.47889/16. i 1.2007, in scopul realizarii unui drumpubl;c. - -------------*----SLilosernna jti i donatori declardm ce suntem unicii proprietari ai imobilului ce sedoneaze $i ca acesta este in circuitul civil, nu este in lit igiu, nu are sarcini, nu a trecut inprcprieitate de stat i!'r temeiul vreunLii act normativ in vigoare, fiind in stepinirea noastrecontinuA 9i leEale de ia data dobandifii cu titlu juridic mostenire si cumpdrare, conformjncheierilor nr.390/2004c.f. si nr.28846/2006, garantand pe donatar de orice evictiune total6sa- Da't;a d

 • semnam mai jos. -**-----

  -----Subsemnatii semnatari declardmam inteles cuprinsul acestuia constatand

  cA inainte de semnarea actului, am citit personal gic; el corespunde voinlei noasire drept pentru care

  Notarului Public in 4(patru) exemplare de valoare egaleexemplar s-a retinut pentru arhiva biroului notarial, iar

  SEMNATURI,

  'Uu,@, Ca'fe

  -------Redactai $i editat la Biroulazi data autentificArii, din care un

  It'/ 0. )vA f itcrc1,t,^t -Q'747'---.'-7.r"/

  n tvW frl n Ler4ml "/,*'qr

 • Nr. ..-6-../ 21 iunie 2007

  C[tre,

  Autoritatea de Sanatate Publica Satu Ma.€

  Subsemnatul SC ARCADES COM SRL SATU MARE, cu sediul in locaiitatea SATU

  MARE, judelul SATU MARE, str. ARGEgULUI m. 27, prin Gliga Aurel vd rog sd supuneli

  documentalia ata$ate ,,PLAN URBANISTIC ZONAf- penrru ZONA REZIDENTIALA

  ARCADES in municiniul Satu Mare. iudetul Satu Mareiudetul Satu Mare", spre dezbaterc in vederea obtinerii

  Avizului Unic al Comisiei Tehnice Judelene de Amenajare a Teritoriului qi U$anism.

  data2l tunte 200'7

  AtcAiEs Cor

  ?,""':1"*

 • i:l;lxlifd$rff:*Cdtre,

  SC Apaserv Satu Mare SA Satu Mare

  Subsemnatul SC ARCADES COM SRL SATU MARE PRIN GLIGA AUREL, cu sediul in

  localitatea SATU MARE. judetul SATU MARE, str. ABG.E$ULUI nr. 22, urmare a soliciterii

  Primeriei Mmicipiului Satu Mare, conform adresei n.4521/2L01.2009, depunem spre informare

  documentalia ata$at6. ,-PLAN URBANISTIC ZONAL pentru ZONA REZIDENTTALA

  ARCADES in municipiul Satu Mare. iudetul Satu Mare".

 • a

  Nr. *....1 zl i.r*" zoozl----r-]Z:6.8,-| ,1G:lN jrll i;tJTlaxAt,i PENTRU1 P R a,'r;: a 7i ̂ trr;:u!-LttI a(;!:Nt j.i t ai\"f!,! 1?f cTECTt/I MtDr: : : . r / .s , ,1 ju, : , t , t&EI sr; rrF :,ln,Iv+ (t 4A | 1l-a

 • coNSll_tul. iLlDB l:[AN S.{'fti NlARltCOiU]SIA TF-I INJCA JUDI-]TEANADll Ai\, lhNAJ,,\Rh l 'ERttORiUI_UI $l DE I jRBANISL{

  Dcniu:t irel Iucrir i i :

  Iraa dc l Ioi.cl rc:

  l)roieclant:

  Bcnellciar ' :

  Anrplasatrct l l :

  Obicctire :

  VIZ.\TIR E,CEDTNTE

  A v I Z N I T , 2 2d in 18 iun ic 2007

  Zona rczidentiali,,\RC.\DI-S

  Plan Ulbanistic Zonal

  SC C & A ACCLS SRL. Salu Nlai. '

  SC ARCADES COM SRI- Saru \tare

  Sahr Mare . e)itmvilan

  -modernlzafca acces din DN 19,\Iacordui la rclclc pl lbl icc700 r r r i t a t r l occ r i r e

  -spalii dc intdta[]an{ $i educatir-bi loul i-unilati comercialc. alinlentatie publici !i prcslir.i49.500 nlp zonc verzi Dlartatc

  -14 .000 nF p la id-l 1.000 mp tcrcnuri de spolt- i 9.000 mp luciu de api-zona dr' locuit-zcna de institutii. scn,icii qi zone de agremeol. spoft cLrirllerclictie de consuirc lcnlpolara pini la elalrorarta PLiZ

  -zona de echipari tehnico,cdiliiarc-zora de cii de conrunicalie --POTnrax = ii 9; pe|lru locuinre. 60-0-,0 peitru cotuert 5i sen iciiCLj l 'max - l-{}0 1.80 pcntru locuint! '- 2.50 pcntru comert Sisen ici i

  Rcelcnrcntir i :

  lr t urnta anaiizir j j cloculnental iei. Comisia lehnici. jut lclcanii .1c amena.jareu teri lor;ului$i dc Lrrbanisnl enrjte

  A V I Z F A V O R A B I L

  , Prczcnla doctmtcnlatia poatc l l apl1]bati j !runtai in conrJi l i i le obli t ledi tulurol a\ izclof $iacofdufi lor prel j lnina.e pre\idzutc in lele

  Achi l i l t 1 l ] \a dcr-l icd:t . i r r-e. B.5lTehnorcd: iDs. B.5rI_\.1

  S I :C

  cu chitanla nr. 986ll l9 din l j iunic 1007

 • ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE"DIRECTIA APELOR SOMES.TISA

  _ str. Vanitorului nr. 17, 400211Ctuj-Napocarel: 0264/ 433.028, 0749tSZgS1 Fa,c 0i64t 433.026E-mail: [email protected] rowater. ro

  Cod Fiscal: RO18269681, Cod |BAN: RO56TREZ2165025XXXO1 5748

  C o d : F - A A - 1

  AVIZ DE GOSPODARIRE A APELORNr. 112 din 12.02.2008

  privindj Zona r€zidentiali "Arcades", Satu Mare, iurl. Satu Mar€

  L Date generale

  _- - pro*ctant de speciatitate: SC PILON SRL, Satu Mare, st . Irandafiriior, nr. 56, ieli 026i-7 50240,0123035491, proiectant certificat de Mtnisreiut MediLrluilt Cospo;;;;;i ;;_- beneJiciar SC ARCADES COM SRL, slr. Argegutu;, nr.'Zf, Siru Mar; "

  o^ ,n i;#'nlXi:T"Ji.ji,t;, lT,#1i;"ti,*1"IT- i"t*"1- mi z'o i 5ipartiar extravilan inrre

  II. Necesitates qi oportunitatea inv€stitieiLucrdrire propuse au drcpt scoD realizarea unui ansambru rezidenlicr arcatlit din rocr]inre,-cn ici. social(. insti lut i j r i agrement public.

  m, Elemcnte de coordonare i i couperare

  ,*^o*YXi1"J"]il. ttt" o investitie noua !i nu a fost reglcmentat anterior din puncr de vedere al

  =:1d!.i.::,,,,,,,,,,,,,,;:li:'q;;"*"lt H:ffj':1",",*:"ilx,,'fiff#lJH#"; l +llj.,il';::l*1,:r:lprevederile Legii aperor nr. tolttg96. "u.moditicarire

  qiiorpJta.;r" utr"iou.", u," ,"g,, n..400/200J privind aprobarea O.U.G 73l200j pentru *"ait"*"".9i-"._pf",^."J'O.U.C. lO,ttZuOZprivind infiinlarea Administrariei Nationale .,,Apele RonrAne,, g "f "

  bJ""i"i'.i";.iului mediului $igospodaririi apetor nr. 66212006, privind cmiter!^ uri*i". a" g'""p"ai.ii" ;;;i".,'iJ"_n",

  AvIz DD GospoDARIRx A ApELoRprjvind: Zoda rezidertiali ,,Arcades,,, Safu Mare,lJ. Satu Mar"

  conform documerltaliei carc prevedell. Alimetrtarea cu api pentru asi

  lgll1t " :;' TFi;{l;; ilfi fi ili;#;::i:il:1x",'r6 *13;,":ff ?,ffi ,i,x;":iJi:,:;nrop.re - douA puud lorate re _ l-5 Ls. O -200 mm). cratie de de[erizare _ dcrnanganizare 5i dezinfccrare a apei capraterez..nor de inmagazinarc r V - 500 m )- stale d€ pornpare (ur grup {brmat din 4 pompe; e = 4 x 5 l/s; H = 30 _ 50 mCA)- apometre (2 brcdti)- oonducra de adu4iune (O = 150 mm)- retea de alimerta.e cu apa din pE (O = 100 , 120 inmi L = 6,9 km)

  B, Apele uzate, e d - ̂ , : 695 mr.lzi (8,04 l/s). vor fi colcctare prin intermediul retelelor decanaliT-are interioare Si evacuate in bazine [email protected]" in prima ei"p'a, iu"a ," ""*ro*a "a

  Aoa30% dir, suprafad va fi locuitn (V 1 = r0 m,). ulterior, se va construi relea de canarizare care va firacordaii la releaua de canalizare a ora$ului Satu Vure. ua*inisr.u,a aJSe'il;l;

 • - rqta de.qeli?Ar€ ditr PE (O = 160 - 200 mm; L = 6,9 km)

  C. Apelc mcteorie, Q * = 957 ys vor fi col€ctate prin irterrn€diul unor rigole $i evacuate incanalele de desecrre apa4inend Adrninistraliei Na,tionale de imbunaasri Furciare R-A. - sucusalaTeritoriali Somet - Cri$ - UA. Satl Mar€

  Avizul de gospoddrire o qtelor se edite eu unn&oarcle condiliill. hcheierea unui conhact de vidanjare cu o firmtr specializati de salubritate.2. P6ntr la punerea Al furctiune a locuinl€lor, se va deprme la Directia Apelor Some$ - Tisa

  ftso le h n ic d a lorajelo r,3. Obfnerea acordului Ghrio al Adniaistaliei Na$onale de lrDburetiiri Funciare R.A. -

  Sucursala TeritoriaH Somef - CriS - U.A. Satu Mare, pentru evacuarea apelor meteo.ice.4- Racardtrea la sistemul centaalizat de alimentare cu ape al oraSului Satu Mare, ill momentul

  ocupfii zonei in propo4ie de 100%.5. hceperea executiei se va ,trunts cu 10 zile hainte la Sistedul de Gospodtrrire a Apelor Satu

  Mare.6, Reeeplia lucririlor se va Ac€ h pezenF deleganrlui Sistemului de Gospodirire a Apelor

  Satu Mare.7. La punerea in filtrctiu$e a lucririlor avizate, beneficiarul va obtine autorizatia de

  gospodd.ire a apelor, conform ptevederitor Irgii Apelor nr. 107/1996, cu modifrcbrile 5i complet?irileullenoate.

  Avizul de gospodirire a apelor iti menline valabilitates pe toaui durata de realizarc a lucrliilor,daca executia acestora a lnceput Ia cel mult 24 de luni de la data emiterii aceshria si dacA au fostrespectate ptevederile inscris€ in avi4 fu caz collhal, avizll isi pied€ valabilitatea

  Ur exemplar din docurnentati, e, tlampilat ti setrmat sple neschimbarq s_a trarsmissolicitanLului- inrpreud cu un exemplardi! aviz.

  r Dit "to"

  ing. Il4rrius

  $ef servicia Ayize gi AutorizaliiI

  ins.M&b&.{OII

  ,-Y't|

  intocmit,hidrl IHs BOTI$'trxqB

 • SC C&A ACCES SRLDrum Carei C7/12440168 Satu MareTel/fax: 0361-809398; 0722-262592e-mail: [email protected]

  proiect nr. 5/2007

  PLAN URBANISTIC ZONALpentru

  zona rezidenţială „ARCADES”în municipiul Satu Mare

  judeţul Satu Mare

  Beneficiar:SC ARCADES COM SRL

  Satu Mare str. Argeşului, nr. 27

  iunie 2007

 • 2

  SC C&A ACCES SRLDrum Carei C7/12440168 Satu MareTel/fax: 0361-809398; 0722-262592e-mail: [email protected]

  Proiect nr.5 / 2007

  PLAN URBANISTIC ZONALzona rezidenţială „ARCADES”

  în municipiul Satu MareBeneficiar:

  SC ARCADES COM SRLSatu Mare str. Argeşului, nr. 27

  LISTA DE SEMNĂTURI

  ŞEF PROIECT Arh. Gheorghe Ilea

  STUDII TOPOGRAFICE Top. Dorin Rusu

  STUDII GEOTEHNICE Ing. Geol. Octavian Costinaş

  URBANISM Arh. Gheorghe Ilea

  EDILITARE Ing. Dipl. Adrian Gheorghiu

  iunie 2007DIRECTOR

  Ing. Adrian Gheorghiu

 • 3

  SC C&A ACCES SRLDrum Carei C7/12440168 Satu MareTel/fax: 0361-809398; 0722-262592e-mail: [email protected]

  Proiect nr.5 / 2007

  PLAN URBANISTIC ZONALzona rezidenţială „ARCADES”

  în municipiul Satu MareBeneficiar:

  SC ARCADES COM SRLSatu Mare str. Argeşului, nr. 27

  BORDEROU PIESE SCRISE

  A. MEMORIU GENERAL DE PREZENTARE

  1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI2. SITUAŢIA EXISTENTĂ3. REGLEMENTĂRI URBANISTICE CONF. PUG4. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ5. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, CIRCULAŢIA TERENURILOR6. CONCLUZII

  B. ANEXE

  1. studii topografice2. studiu geotehnic preliminar3. extras CF4. certificat de urbanism

  C. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

  BORDEROU PIESE DESENATE

  TOPO / GEO1. Plan de situaţie – parcelă studiată scara 1: 2.0002. Plan de situaţie – drum de acces scara 1: 2.0003. Plan de situaţie – foraj geotehnic scara 1: 5.000

  URBANISM1. – planşa nr. 1 - încadrare în localitate scara 1: 25.0002. – planşa nr. 2 - situaţia existentă scara 1: 2.0003. – planşa nr. 3 - reglementări urbanistice scara 1: 2.0004. – planşa nr. 4 - drum de legătură, profile stradale scara 1: 5.0005. – planşa nr. 5 - reglementări edilitare scara 1: 2.0006. – planşa nr. 6 - obiective de utilitate publică, circulaţia terenurilor scara 1: 2.000

  iunie 2007DIRECTOR

  Ing. Adrian Gheorghiu

 • 4

  SC C&A ACCES SRLDrum Carei C7/12440168 Satu MareTel/fax: 0361-809398; 0722-262592e-mail: [email protected]

  Proiect nr.5 / 2007

  PLAN URBANISTIC ZONALzona rezidenţială „ARCADES”

  în municipiul Satu MareBeneficiar:

  SC ARCADES COM SRLSatu Mare str. Argeşului, nr. 27

  A. MEMORIU GENERAL DE PREZENTARE

  1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

  1.1 Denumirea proiectului: PLAN URBANISTIC ZONAL pentru zonarezidenţială „ARCADES” în municipiul Satu Mare

  1.2 Beneficiar: SC ARCADES COM SRL , Satu Mare str. Argeşului 27

  1.3 Elaborator: SC C& A ACCES SRL Satu MareColaboratori:

  - topo. Dorin Rusu- ing. geol. Octavian Costinaş

  1.4 Proiect nr. 5 / 2007

  1.5 Obiectul lucrării; elemente de temăObiectul lucrării este elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru un teren situat

  conform PUG în intravilanul UTR 22.01 şi parţial în extravilan pe un teren adiacent. Beneficiarulintenţionează să dezvolte pe acest teren un ansamblu rezidenţial compus din locuinţe, serviciisociale, instituţii şi agrement public. Prin PUZ propune extinderea intravilanului şi se determinăreglementările şi servituţile urbanistice aplicabile la realizarea construcţiilor şi amenajărilor precumşi condiţiile în care vor putea fi valorificate terenurile aflate în proprietatea beneficiarului.

  Prezenta documentaţie va sta la baza întocmirii documentaţiei cadastrale de întabulare aoperaţiunii imobiliare (comasare, parcelare), respectiv la emiterea certificatelor de urbanism pentruinvestiţiile publice (drumuri şi reţele) respectiv private.

  1.6 Surse documentarePrezenta documentaţie are ca suport ridicările topografice scara 1:2.000 puse la

  dispoziţie de beneficiar şi elaborate de P.F. Dorin Rusu în ianuarie 2007 în format electronic însistem de proiecţie Stereo 70.

  Studiile geotehnice au fost întocmite de S.C. OSGET SRL Satu Mare în luna noiembrieîn anul 2006.

  Au fost de asemenea consultate următoarele documentaţii elaborate anterior şi care aulegătură cu amplasamentul:

  - Planul Urbanistic General al municipiului Satu Mare- Regulamentul de Urbanism aferent PUG- evidenţele cadastrale ale Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • 5

  2. SITUAŢIA EXISTENTĂ – stadiul actual al dezvoltării

  2.1 Situarea în teritoriu, elemente de cadru natural– planşa nr. 1- încadrare în localitate- planşa nr. 2- situaţia existentă

  Situare - zona studiată este amplasată în nord-vestul teritoriului administrativ almunicipiului Satu Mare între DN 19A şi DJ 194 respectiv localitatea Lazuri. Parcela de teren însuprafaţă de 39,65 Ha este proprietatea beneficiarului şi este parţial inclusă în intravilanulmunicipiului, UTR 22.01, şi parţial în extravilan.

  Relieful este relativ plat, caracteristic câmpiei inferioare a râului Someş, diferenţelemaxime de nivel ale terenului de amplasament fiind de 2,6 m pe o distanţă de 250 m (deci cca.1%), cotele de nivel variind între 121,15 şi 125,00.

  Reţeaua hidrografică este reprezentată de o reţea locală de canale de desecare cuadâncimea maximă de 1,5 m, descarcărcate în sistemul de desecare al zonei având ca emisar râulSomeş prin intermediul unei staţii de pompare.

  Adiacent parcelei se găseşte o suprafaţă de teren de 1,90 Ha prezentată sub fomă debaltă (luciu de apă) evidenţiată în cadastru ca fiind teren neproductiv.

  Clima este temperat continentală, moderată, cu influenţe, după anotimp, fie din parteamaselor de aer subtropicale fie a celor polar - continentale. Dominante sunt masele de aer vesticavând umiditate ridicată. Temperaturile medii anuale sunt de 12 - 13 oC. Temperatura medie deiarnă este de -5 - -6 0C, mediile de vară ajungând la 19 – 21 oC cu maxime depăşind uneori 35 oC.Precipitaţiile medii multianuale sunt relativ bogate (1000 – 1200 mm ), numărul mediu al zilelor cuprecipitaţii fiind mai mare de 120.

  GeologiaTerenul de fundare este constituit din formaţiuni fin nisipoase şi argiloase aparţinând

  depozitelor de terasă de vârstă cuaternară ale bazinului inferior Someş, aflate într-o structurăîncrucişată tipică acestor formaţiuni de depozit.

  Nivelul apelor subterane se găseşte la aproximativ -2,50 m de la nivelul solului.

  Riscuri naturale – În studiile de specialitate la nivel PATJ pentru amplasament nu aufost identificate riscuri naturale datorate inundaţiilor sau alunecărilor de teren. Din punctul devedere al seismicităţii, conform Normativului NP 055-01 amplasamentul este în zona seismică „E”,respectiv conform Normativului P100/06 coeficientul Ks = 0,12 şi perioada de colţ Tc = 0,7 sec.

  2.2 Regim juridic, servituţi

  Zona studiată este situată parţial în intravilan (5,47 Ha în UTR 22.01) şi parţial înextravilan (36,43 Ha). Este de remarcat situaţia juridică confuză a proprietăţii (parţial în intravilan şiparţial în extravilan) fără a exista o parcelare corespunzătoare.

  Amplasamentul este limitat pe trei laturi de unele drumuri de exploatare de acces laterenurile agricole, din pământ, şi de canale de desecare iar pe latura de sud-est de o parcelă de terenarabil proprietate privată având de asemenea un regim juridic amestecat.

  În zonă sau în vecinătate nu există funcţiuni, echipări sau reţele care să introducăservituţi asupra terenului studiat. Atât PUG-ul municipiului cât şi PATJ-ul nu au pentruamplasament sau pentru vecinătăţi propuneri de obiective de utilitate publică sau alte reglementări.De asemenea în zonă nu au fost identificate riscuri naturale sau antropice.

 • 6

  2.3 Folosinţa terenurilor, funcţiuni

  În limita zonei studiate având o suprafaţă de 40,00 hectare, bilanţul teritorial alactualelor folosinţe este următorul :

  Nr. crt specificaţia suprafaţa Ha. %1 Teren proprietatea beneficiarului (arabil) 39,65 94,632 Domeniul public al municipiului 2,25 5,37- drumuri 0,35- ape 1,90

  TOTAL ZONA STUDIATĂ 41,90 100,00

  2.4 Proprietatea terenurilor

  Parcela este înscrisă în CF Satu Mare nr. 3997 N, nr cadastral 217/1 şi este proprietateabeneficiarului documentaţiei în cotă de 10/80 şi a altor persoane private în cotă de 70/80.

  2.5 Accese

  Accesul în zonă este asigurat în prezent exclusiv prin intermediul unor drumuri deexploatare nemodernizate cu legătură atât din drumul judeţean DJ 194 Sau Mare – Lazuri cât şi dinDN 19A Satu Mare- Dorolţ.

  2.6 Echiparea tehnico-edilitară

  Amplasamentul nu are asigurate reţele publice.Pe latura de sud a existat o linie electrică aeriană de 20 kv, în prezent dezafectată (fără

  conductori dar s-au menţinut stâlpii de beton)

  2.7 Disfuncţionalităţi, priorităţi

  În Planul Urbanistic al municipiului, motivat de prezenţa la data elaborării lui a luciuluide apă, a unei cabane şi unui aliniament de plopi s-a propus includerea în intravilan a zonei cufuncţiunea de zonă de agrement. Operaţiunea dorită în anul 1994 de a urbaniza zona nu a avut locpână în prezent în bună măsură şi datorită procesului de retrocedare a proprietăţilor agricole.

  Pentru proprietarul actual constituie o prioritate valorificarea superioară a terenului prinamplasarea aici a unor funcţiuni urbane profitabile.

  Este de remarcat că o astfel de operaţiune poate fi benefică şi pentru localitate asigurândo descărcare a presiunilor care apasă asupra trupului urbanizat principal dar şi asupra terenuriloradiacente traseului DN 19A care asigură legătura cu Ungaria.

  2.8 Probleme de protecţia mediului

  Din punct de vedere al factorilor de mediu amplasamentul nu este grevat de nici oservitute de natură a ridica probleme realizării construcţiilor. Urbanizarea terenului urmează a firealizată numai după asigurarea corespunzătoare a utilităţilor şi a evacuării deşeurilor şi curespectarea întocmai a normelor în domeniu.

  2.9 Potenţial de dezvoltare

  Potenţialul favorabil de dezvoltare urbană al amplasamentului este datorat apropierii demunicipiu şi de căile de comunicaţie precum şi condiţiilor de relief şi lipsei servituţior.

 • 7

  3. REGLEMENTARI URBANISTICE CONF. PUG– planşa nr. 1- încadrare în localitate

  3.1 Reglementări conform PUG

  Conform Planului Urbanistic General al localităţii aprobat, pentru terenul deamplasament studiat sunt instituite următoarele reglementări:

  - terenul este situat parţial în intravilan în UTR 22.01 şi parţial în extravilan- pe teritoriul intravilan amplasamentul este destinat funcţiunii de „zonă de agrement”- este instituită interdicţie temporară de construire până la elaborarea unui PUZ- amplasamentul nu este situat în zone de protecţie sau de servitute.

  3.2 Informaţii cf. Certificat de Urbanism nr. 1320 din 05.12.2006

  La cererea beneficiarului primăria a emis Certificatul de Urbanism nr. 1320 din05.12.2006, prezentat în copie în anexă, în care pentru imobilul studiat sunt înscrise următoareleelemente de reglementare:

  „Regim juridic- terenul este situat în intravilanul localităţii”

  „Regim economic- prezent: teren arabil extravilan- viitor: centru comercial de afaceri şi de agrement în trup extravilan”

  „Regim tehnic- vezi verso”

  Certificatul are caracter informativ.Pentru realizarea obiectivului se solicită „elaborarea şi aprobarea unui PUZ cu

  rezolvarea acceselor conform normelor în vigoare şi a zonei de protecţie a zonei de agrementprevăzută în PUG”.

  Se solicită de asemenea obţinerea următoarelor avize/acorduri:- scoatere din circuitul agricol- Consiliul Judeţean- clasa de calitate a terenului- acord notarial coproprietari

  4. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ– planşa nr. 3- reglementări urbanistice

  4.1 Zonare funcţională

  Teritoriul zonei studiate are o suprafaţă de 41,90 hectare, limita sa fiind astfel trasatăîncât să includă şi drumul de exploatare adiacent pe care se vor realiza accesul şi reţelele edilitare.

  Documentaţia propune includerea în intravilan a întregii parcele de teren proprietateabeneficiarului ca o extindere a suprafeţei UTR 22.01 (suplimentar 36,43 Ha).

  Pe amplasament urmează a se realiza un ansamblu rezidenţial cu parcele destinaterealizării atât clădirilor de locuit cât şi unor funcţiuni complementare compatibile (servicii publice,clădiri de birouri, zone verzi şi de agrement). Unităţile locative vor fi deservite de o reţea internă destrăzi pe care vor fi amplasate şi reţelele edilitare publice.

  Se pot identifica trei zone funcţionale principale având caracteristici distincte:- zona centrală a ansamblului - zonă plantată, de agrement şi sport - cca. 25 %- zona de est destinată instituţiilor publice (servicii, birouri) – cca. 7%- zona de nord-vest (50% din total) destinată funcţiunii de locuire

 • 8

  4.2 Organizarea circulaţiei– planşa nr. 3- reglementări urbanistice– planşa nr. 4 - drum de legătură, profile stradale

  Accesul la amplasament se realizează în prezent exclusiv prin intermediul unor drumuride exploatare nemodernizate (din pământ) cu legătură atât din DN 19A Satu Mare- Dorolţ cât şi dindrumul judeţean DJ 194 Sau Mare – Lazuri.

  Documentaţia propune modernizarea ambelor relaţii la un profil carosabil de 7,0 m cu obandă pe sens (într-o primă etapă a relaţiei cu DN 19A).

  In interiorul ansamblului rezidenţial a fost proiectată o tramă stradală cu o lungimetotală de 6.900 ml care preia o parte din configuraţia structurii stradale din zona istorică, veche amunicipiului Satu Mare.

  Profilele stadale propuse, cu o lăţime de 11,0 m între aliniamentul limitelor deproprietate (gardurilor), sunt compuse din carosabil cu o bandă de circulaţie pe sens (2 x 3,50 m) şiadiacent carosabilului zone verzi (2 x 0,75 m) şi trotuare pe ambele părţi (2 x 1,25 m). Configuraţiastrăzilor asigură accesul auto de serviciu şi de intervenţie la toate parcelele propuse în conformitatecu normativele specifice.

  Pentru fiecare obiectiv de investiţie indiferent de funcţiune, locuinţe sau instituţii,investitorul va avea obligaţia asigurării parcajelor şi/sau garajelor necesare pe parcela proprie.Documentaţia prezintă orientativ amplasamentul şi configuraţia parcajelor din zona de agrement.

  Amplasarea în profilul stradal a reţelelor tehnico-edilitare va fi conformă cu normativelespecifice de proiectare (apa, curentul electric şi gazul în zona verde). În planşa nr. 3 sunt prezentateprofilele caracteristice pentru străzile interioare ansamblului precum şi pentru drumurile de legătură.

  4.3 Bilanţ teritorial propus

  Bilanţul teritorial propus pentru zona studiată este următorul:

  Nr. crt specificaţia Suprafaţa Ha. %1. Zona de locuit 20,02 47,782. Zona de instituţii, servicii 2,69 6,423. Zona de echipări tehnico-edilitare 0,13 0,314. Zone verzi, agrement, sport, ape 9,37 22,365. Zona de căi de comunicaţie 7,79 18,606. Ape 1,90 4,53

  TOTAL ZONA STUDIATĂ 41,90 100,00

  4.4 Indicatori urbanistici

  Principalii indicatori urbanistici de control au fost determinaţi diferenţiat pe tipuri dezone, funcţiuni şi caracteristici şi sunt după cum urmează:

  specificaţia P.O.T. %max.C.U.T.max.

  Regim deînălţime Obs.

  1 Locuinţe individuale 35 1,00 P+1-2 -2 Locuinţe colective 35 1,80 P+2-4 -3 Servicii sociale şi spaţii comerciale 60 2,50 P+2-6 cu PUZ4 Echipamente tehnico-edilitare 80 - - -5 Zona de agrement, sport 5 0,10 P, P +1 cu PUZ

  Pentru servicii publice, clădiri de birouri, zone verzi şi de agrement indicatorii suntmaximali. Pentru acest tip de funcţiuni anterior autorizării investitorul va asigura pentru parcelavizată elaborarea şi aprobarea conf. legii a unei documentaţii de urbanism (PUZ) prin care înfuncţie de caracteristicile şi capacităţile investiţiei propuse urmează a fi reglementat amplasamentul.

 • 9

  4.5 Capacitatea ansamblului

  Capacitatea proiectată de calcul a ansamblului este următoarea:Locuinţe

  - 21 loturi de locuinţe colective x 10 ap. = 200 ap- 463 loturi de case = 500 ap total cca. 700 unitaţi locative cu 10.000 mp Acd şi 2.500 locuitori

  Instituţii, servicii, agrement, utilităţi- spaţii de învăţământ şi educaţie, dotări proprii (300 elevi) = cca. 3.500 mp- birouri, afaceri (5 parcele, cca. 1.000 salariaţi) = cca. 10.500 mp- unităţi comerciale, alimentaţie publică şi prestări (2 parcele) = cca. 2.000 mp total cca. 16.000 mp Acd şi 1.200 salariaţi

  Zone verzi, plajăCapacităţile serviciilor şi dotărilor conexe zonei de agrement au fost estimate la

  paragraful anterior. Suprafeţele spaţiilor verzi şi asimilate sunt următoarele:- zone verzi plantate (în parcul central) 49.500 mp- plajă 14.000 mp- terenuri de sport 11.000 mp- luciu de apă 19.000 mp

  În zona de agrement se poate estima un număr de cca. 500 vizitatori şi utilizatori aidotărilor veniţi din afara ansamblului.

  4.6 Echipare edilitară– planşa nr. 5- reglementări edilitare

  Absolut toate construcţiile, indiferent de gradul lor de importanţă sau de interes - publicsau privat - vor fi asigurate cu racorduri la utilităţile publice ale zonei.

  Este de menţionat că pentru investiţiile din domeniul public este necesar a se elabora odocumentaţie de execuţie unitară şi corelată care să ia în considerare capacitatea maximă a zonei(cca. 2.500 locuitori, 1.200 salariaţi şi 26.000 mp. clădiri).

  Sunt propuse următoarele soluţii pentru asigurarea utilităţilor:Alimentare cu apă

  - în etapa I, pentru cca. 50% din capacitatea ansamblului, sursa de apă inclusiv pentru hidranţiipublici de incendiu se va asigura prin intermediul unei gospodării de apă proprii ansamblului careva cuprinde un puţ forat o staţie de tratare a apei brute şi un rezervor de înmagazinare. Dinextrapolarea caracteristicilor forajelor existente în zonă se apreciază că această soluţie poate asiguraapa pentru cca. jumătate din necesarul ansamblului.

  - în etapa a IIa, pentru acoperirea necesarului pentru întreg ansamblul, în momentul în carereţeaua de distribuţie a municipiului Satu Mare se va extinde este posibil a se realiza o conductă deracord la aceasta de cca. 3.000 m lungime, gospodăria de apă realizată în prima etapă urmând afuncţiona în paralel şi corelat cu alimentarea de la municipiu.

  Canalizare menajeră- în etapa I, pentru cca. 30% din capacitatea ansamblului, canalizarea menajeră se va realiza în

  soluţie locală cu bazine vidanjabile proprii pentru fiecare obiectiv de investiţie, apele uzate urmânda fi colectate şi transportate la staţia de epurare a municipiului.

  - în etapa a IIa, canalizarea menajeră pentru întreaga zonă studiată va consta dintr-o reţea careva funcţiona sub vid, o staţie de pompare amplasată la intrarea în ansamblu şi o conductă de refularesub presiune în lungul drumului de acces la DN 19A, cu descărcare fie în staţia de epurare amunicipiului fie într-o staţie de epurare care urmează a se realiza în cooperare cu localităţileînvecinate.

 • 10

  Canalizare pluvialăCanalizarea pluvială a domeniului public se va realiza prin descărcarea reţelei stradale în

  sistemul de canale de desecare din zonă prin intermediul unor deznisipatoare şi separatoare deuleiuri şi grăsimi.

  Alimentare cu gaze naturale- în etapa I gazele pot fi asigurate prin intermediul unor instalaţii proprii GPL- în etapa a IIa se propune a se realiza un racord la conductele de medie presiune (pe str. Aurel

  Vlaicu sau pe str. Bariţiu, ambele la cca. 2.500-3.000 m de ansamblu), o staţie predare / reglareproprie ansamblului şi un sistem de reţele interioare de gaz de presiune redusă.

  Alimentare cu energie electrică- alimentarea cu energie electrică se va asigura prin intermediul unor reţele aeriene de 0,4 KV,

  inclusiv pentru ilumunat public, alimentate prin intermediul unor posturi de transformare în cabinămetalică amplasate în zonele verzi stradale. Racordul la reţelele publice de 20 KV se va asigura înbaza unui proiect de specialitate.

  Alimentarea cu agent termic- încălzirea clădirilor şi apa caldă menajeră se vor asigura în soluţie proprie fiecărei investiţii

  prin intermediul unor centrale termice funcţionând cu combustibil gazos.Alte utilităţi publice

  Prin intermediul prestatorilor specializaţi ansamblul va putea fi echipat cu reţele de telefonie,CATV, internet, etc.

  Amplasarea reţelelor şi echipamentelor tehnico edilitare va fi conformă cu planul desituaţie şi cu profilele transversale de drumuri prezentate în planşele nr. 4 şi 5.

  4.7 Protecţia factorilor de mediu

  Zone / funcţiuni protejatePe teritoriul studiat nu sunt instituite servituţi datorate unor eventuale zone protejate sau

  echipări ale teritoriului.În jurul gospodăriei de apă şi al captării propuse se vor institui zonele de protecţie

  sanitară prevăzute de lege după cum urmează:- zonă de protecţie sanitară cu regim sever, pe o rază de 10 m, care se va împrejmui şi în

  interiorul căreia se va interzice accesul persoanelor neautorizate- zona de protecţie hidrogeologică a cărei mărime va fi determinată pe baza unui studiu de

  specialitate avizat şi aprobat potrivit legii.În conformitate cu HGR nr. 930/2005, studiul hidrogeologic va fi supus expertizei

  INHGA şi aprobării autorităţii publice centrale din domeniul apelor.Servituţi / restricţiiPentru teritoriul studiat nu au fost identificate restricţii sau riscuri naturale sau antropice

  care să condiţioneze din acest punct de vedere realizarea investiţiilor.Evacuarea deşeurilorDocumentaţia propune următoarele soluţii de evacuare a deşeurilor:

  - deşeurile de tip menajer şi asimilate precum şi cele din domeniul public (străzi şi zone verzi)vor fi colectate şi transportate la depozitul municipal prin intermediul unui serviciu public sau privatde salubritate. Pentru aceasta fiecare unitate locativă, asociaţie de locatari respectiv instituţie sauunitate îşi vor asigura un spaţiu de colectare corespunzător.

  - deşeurile speciale rezultate din alte tipuri de activităţi şi care nu se încadrează în categoriadeşeurilor de tip menajer vor fi colectate şi transportate / anihilate prin grija exclusivă aproducătorului.

  Spaţii verziPrin documentaţie au fost rezervate aproape opt hectare pentru amenajarea spaţiilor

  verzi şi pentru amenajările sportive şi de agrement. Numai din parcul central al ansamblului revineo suprafaţă de 20 mp de spaţiu plantat respectiv 4,5 mp terenuri sportive pentru un locuitor.

 • 11

  5. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, CIRCULAŢIATERENURILOR

  – planşa nr. 6- obiective de utilitate publică, circulaţia terenurilor

  5.1 Obiective de utilitate publică

  Documentaţia propune realizarea următoarelor tipuri de investiţii de interes şi utilitatepublică:

  a.) cu acces public şi utilizare liberă (investiţii private ale beneficiarului, pe terenproprietatea privată a sa)

  - zone verzi plantate, alei, amenajări specifice acestorab.) cu utilizare în regim comercial – cu plata unei taxe / îndemnizaţii - (investiţii private

  ale beneficiarului, pe terenuri proprietatea privată a sa)- echipamente tehnico-edilitare: gospodărie de apă, staţie de pompare ape uzate, staţie reglare

  gaze.- dotări şi servicii în zona de agrement (plajă, terenuri sportive)

  c.) de racord la infrastructura publică (investiţii private ale beneficiarului, pe terenuriproprietate publică a municipiului pe baza unui parteneriat cu consiliul local)

  - 6,90 km de străzi publice interioare, trotuare şi zone verzi adiacente, luciu de apă- reţele publice de alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, canalizare menajeră,

  canalizare pluvială, alimentare cu gaze naturale- echipamente tehnico-edilitare: posturi de transformare.- amenajare, modernizare şi echipare drumuri de acces din DN 19A până la amplasament,

  inclusiv intersecţii rutiere- racorduri la reţelele publice de energie electrică 20 kv, aducţiune apă, conductă de refulare ape

  uzate şi conductă de gaze naturale de medie presiune.

  5.2 Circulaţia terenurilor

  Operaţiunile de circulaţie a terenurilor propuse de beneficiar sunt următoarele:- transferul către domeniul public al mun. Satu Mare a unei suprafeţe de teren de 80.797 mp

  necesară asigurării profilelor străziilor- vânzarea sau concesionarea către investitori privaţi interesaţi a unei suprafeţe însumând

  252.100 mp. din care 200.200 mp pentru locuinţe, 26.900 mp pentru instituţii-servicii, 25.000 mppentru sport şi plajă.

  Pe baza Planului Urbanistic Zonal şi a propunerii de parcelare avansată în planşa nr. 3urmează a se elabora documentaţia specifică în vederea înscrierii operaţiunilor în cărţile funciare(dezmembrarea terenurilor) şi transferului de proprietate.

 • 12

  6. CONCLUZII

  Prezenta documentaţie stă la baza următoarelor operaţiuni:- schimbarea regimului juridic al terenului studiat prin introducerea în intravilanul

  municipiului Satu Mare la UTR 21.1 a unei suprafeţe suplimentare de teren de 34,53 Ha.- schimbarea regimului economic prin trecerea din categoria „teren agricol” în cea de

  „curţi-construcţii” pentru întreaga parcelă nr. top 217/1- efectuarea operaţiunilor cadastrale de parcelare- efectuarea operaţiunilor de transfer de proprietate către domeniul public respectiv către

  proprietari privaţiDocumentaţia urmează a fi supusă dezbaterii şi aprobării (conform Legii nr. 350 / 2001

  a amenajării teritoriului şi urbanismului) Consiliului Local Satu Mare.

  ÎntocmitArh. Gh. Ilea

  iunie 2007

  B. ANEXE

  1. Studii Topografice2. Studii Geotehnice3. Copie Certificat de Urbanism nr. 1320 / 05.12.20064. Copie extras Carte Funciară nr. 3997N Localitatea Satu Mare

 • 13

  C. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

  Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent PUZ completează şi detaliază lacondiţiile concrete ale amplasamentului studiat regulile de bază stabilite prin Regulamentul Generalde Urbanism aprobat prin HGR nr. 525 din 1996 precum şi regulile înscrise în Regulamentul deUrbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Satu Mare.

  Orice prevedere a prezentului regulament nu poate fi în contradicţie cu RegulamentulGeneral de Urbanism şi nu poate deroga de la acesta. După aprobare prezentul PUZ şi regulamentulde urbanism aferent completează sau după caz modifică reglementările stabilite din PUG.

  1. ZONARE FUNCŢIONALĂFuncţiunile admise la autorizare în zona studiată vor fi cele menţionate în planşa 3 -

  reglementări urbanistice:- locuinţe individuale- locuinţe colective- instituţii / servicii

  Pot fi autorizate şi alte funcţiuni complementare şi de deservire a funcţiunilor de bazăcum ar fi: parcaje, garaje, echipări tehnico-edilitare şi de asigurare a utilităţilor, mobilier urban,amenajări de spaţii verzi, de agrement, de joacă şi sportive, panouri de reclamă şi informare,împrejmuiri.

  Sunt de asemenea recomandate plantaţiile şi zonele verzi de protecţie pe minim 30% dinsuprafaţa parcelei.

  Funcţiunile interzise la autorizare sunt funcţiunile generatoare de riscuri antropice(explozie, incendiu, degajări de substanţe toxice, etc.) şi cele poluatoare (industrie, depozite,amenajări pentru transporturi, etc.).

  2. CONDIŢIONĂRI, INTERDICŢIIPentru alte funcţiuni de cât locuinţe se propune interdicţie temporară de construire până

  la elaborarea şi aprobarea unui PUZ prin care în funcţie de caracteristicile şi capacităţile investiţieiva fi reglementat amplasamentul.pe parcela în cauză.

  3. ALINIAMENTEAliniamentele pacelelor (împrejmuirilor) vor fi încadrate în limita maximă marcată pe

  planşele nr. 3 – reglementări – şi 4 – profile stradale.Aliniamentele clădirilor vor fi conform planşelor nr. 3 şi 4, şi anume:- 5,0 m retragere minimă de la limita (gardul) parcelei către stradă pentru toate parcelele

  pe care urmează a se amplasa locuinţe individuale- 10,0 m retragere recomandată pentru toate parcelele pe care urmează a se amplasa

  locuinţe colective- 10,0 m retragere recomandată pentru toate parcelele pe care urmează a se amplasa alte

  tipuri de funcţiuni. Retragerea va fi determinată în funcţie de caracteristicile şi nevoile investiţieiprintr-un PUZ elaborat pentru parcela în cauză.

  4. INDICATORI URBANISTICI DE CONTROLIndicatorii urbanistici de control pentru fiecare tip de funcţiune admisă la autorizare

  înscrişi în certificatele de urbanism vor fi următorii:

 • 14

  specificaţia P.O.T. %max.C.U.T.max.

  Regim deînălţime Obs.

  1 Locuinţe individuale 35 1,00 P+1-2 -2 Locuinţe colective 35 1,80 P+2-4 -

  3 Instituţii, servicii sociale, spaţiicomerciale, asimilate 60 2,50 P+2-6 cu PUZ

  4 Echipamente tehnico-edilitare 80 - - -5 Zona de agrement, sport 5 0,10 P, P +1 cu PUZ

  Pentru servicii publice, clădiri de birouri, zone verzi şi de agrement indicatorii suntmaximali.

  5. STRUCTURI CONSTRUCTIVE, PLASTICĂ ARHITECTURALĂStructurile constructive admise pentru investiţii vor fi durabile, minimal fundaţii din

  beton, pereţi din zidărie de cărămidă sau structuri cadre din beton sau metal care să asigure cel puţingradul III rezistenţă la foc.

  Plastica arhitecturală va fi caracteristică construcţiilor urbane, specifică clădirilorrezidenţiale respectiv comerciale, de servicii, birouri, agrement, etc.

  7. ASIGURAREA UTILITĂŢILORBeneficiarul va asigura realizarea în prima etapă a circulaţiilor, reţelelor şi echipărilor

  tehnico-edilitare în soluţia propusă prin PUZ, cel puţin pe o porţiune funcţională din ansamblu.Nici o funcţiune / clădire prevăzută în PUZ nu poate fi autorizată fără a se asigura

  racordarea ei la reţelele de utilităţi publice.Se admite ca, până la realizarea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate

  menajere, acestea să fie colectate în bazine individuale vidanjabile pentru organizarea de şantier şipentru maxim 10% din capacitatea estimată a ansamblului.

  7. ACCESE, CĂI DE COMUNICAŢIEOrice construcţie sau amenajare va avea asigurat accesul pietonal şi carosabil potrivit

  normelor, inclusiv pentru situaţii de urgenţă.

  8. ZONE VERZI, SPORTParcelele rezervate pentru a fi ocupate de spaţii plantate nu pot fi ocupate de construcţii

  cu funcţiuni complementare într-un procent mai mare de 5%.Pe terenurile rezervate terenurilor sportive pot fi autorizate construcţii deschise,

  acoperite sau închise destinate practicării sporturilor inclusiv spaţiile anexă cu condiţia încadrării înindicatorii înscrişi la pct. 4 pentru servicii sociale.

  9. PROTECŢIA MEDIULUIMăsurile generale de protecţie a factorilor de mediu propuse prin PUZ sunt cele înscrise

  la capitolul 4.7 din documentaţie. Beneficiarii, proiectanţii şi avizatorii investiţiilor vor asigurapotrivit competenţelor proprii în proiectarea, autorizarea şi exploatarea construcţiilor respectareaexigenţelor prevăzute de normele specifice.

  10. SERVITUŢIServituţile care grevează unele parcele din zona studiată sunt marcate pe planşa nr. 3:

  - o zonă de protecţie a incintei gospodăriei de apă respectiv a reţelelor de distribuţie a apei- zonele de servitute ale echipărilor edilitare care servesc sistemelor de evacuare a apelor

  uzate şi a deşeurilor.Întocmit

  Arh. Gh. Ileaiunie 2007

 • DocumentatieMEMORIU PUZ ARCADESA. MEMORIU GENERAL DE PREZENTARE

  PL1_Incadrare_25000PL3_REGL_URBANISM_2000PL4_Drum_legatura_5000PL5_REGL_EDILITARE_2000