Observatorul Educatiei - August 2015

of 21 /21
bservatorul Educatiei , #3 CUM PUTEM RĂMÂNE CONECTA Ţ I LA TOT CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN DOMENIUL DINAMIC AL EDUCA Ţ IEI CÂND INI Ţ IATIVELE PRIVIND EDUCA Ţ IA SUNT ATÂT DE NUMEROASE? CUM PUTEM RĂMÂNE CONECTA Ţ I LA TOT CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN DOMENIUL DINAMIC AL EDUCA Ţ IEI CÂND INI Ţ IATIVELE PRIVIND EDUCA Ţ IA SUNT ATÂT DE NUMEROASE? Vezi stirile, noutăţile si informaţiile agregate de către OBSERVATORUL EDUCATIEI (monitor lunar de agendă publică în domeniul educaţiei) August 2015 Acest material a fost realizat în cadrul proiectului "Coaliția pentru Educație", proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul cadrul Fondului ONG în România. www.eeagrants.org www.fondong.fdsc.ro www.coalitiadu.ro Societatea civilă Preuniversitar Mediul business şi educaţie Universitar , Oportunităţi, evenimente Studii/cercetări , , , Bacalaureat 2015 Curriculum national Tabere si proiecte business pentru educaţie Mărirea salariilor profesorilor ,

Embed Size (px)

description

Observatorul Educatiei este o initiativa pornita in cadrul Coalitiei pentru Educatie si realizata impreuna cu Centrul pentru Politici Educationale. Împreună ne propunem sa aducem resursele relevante din educatie la indemana profesionistilor si a pasionatilor de domeniu.

Transcript of Observatorul Educatiei - August 2015

Page 1: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,#3

CUM PUTEM RĂMÂNE CONECTAŢI LA TOT CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN DOMENIUL DINAMIC

AL EDUCAŢIEI CÂND INIŢIATIVELE PRIVIND EDUCAŢIA SUNT ATÂT DE NUMEROASE?

CUM PUTEM RĂMÂNE CONECTAŢI LA TOT CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN DOMENIUL DINAMIC

AL EDUCAŢIEI CÂND INIŢIATIVELE PRIVIND EDUCAŢIA SUNT ATÂT DE NUMEROASE?

Vezi stirile, noutăţile si informaţiile agregate de către

OBSERVATORUL EDUCATIEI

(monitor lunar de agendă publică în domeniul educaţiei)

August 2015

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului "Coaliția pentru Educație", proiect

finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul cadrul Fondului ONG în România.www.eeagrants.orgwww.fondong.fdsc.ro www.coalitiadu.ro

Societatea civilă

Preuniversitar

Mediul business şi educaţie

Universitar

,

Oportunităţi, evenimente

Studii/cercetări

,,

,

Bacalaureat 2015

Curriculum national

Tabere si proiecte business pentru educaţie

Mărirea salariilor profesorilor

,

Page 2: Observatorul Educatiei - August 2015

1

bservatorul

Educatiei,

www.coalitiaedu.ro Facebook: Coali ia pentru Educa ie ţ ţ

Observatorul Educației este o iniția�vă pornită în cadrul ”Coaliției pentru educație” și realizată împreună cu Centrul pentru Poli�ci Educaționale, ce își propune să aducă la îndemâna profesioniș�lor în educație și pasionaților de domeniu (cadre didac�ce, formatori, membri ai ONG-urilor cu ac�vitate în domeniul educației, decidenți, persoane cu responsabilități în elaborarea de poli�ci publice etc.) cele mai relevante noutăți din domeniu. Acest program se specializează în monitorizarea poli�cilor și prac�cilor în educație, pornite la iniția�va ONG-urilor, societății civile sau a Ministerului Educației.

Page 3: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,, ,

În urma recentelor dezbateri pe marginea noului proiect al legii e d u ca� e i , o rga n i zate d e căt re Ministerul Educației pe 3 grupuri de lucru: preuniversitar, universitar și statutul cadrului didac�c, au fost avansate mai multe propuneri și amendamente.

După integrarea tuturor propunerilordepartamentul juridic din Minister va e l a b o r a o p r i m ă v e r s i u n e a documentului legisla�v, despre care, ministrul Cîmpeanu a precizat că, “nu poate fi numit dra� al proiectului legii educației, pentru că am ținut să inseram toate propunerile și multe dintre ele sunt antagonice". P r i nt re c e l e m a i s e m n i fi ca� ve propuneri primite de MECS se numără:

● introducerea finanțării de bază și pentru copiii din creșe;

● transformarea învățământului preșcolar (”grădinița”) în învățământ obligatoriu;

● limitarea numărului de elevi înscriși în școlile par�culare la un număr aprobat pentru fiecare unitate de învățământ în parte;

● organizarea unui "program de pre-profesionalizare, cu durata de 1 an, după clasa a VIII-a" pentru absolvenții clasei a VIII-a cu media de admitere la liceu sau cu media la Evaluarea Națională mai mică de 5;

● înființarea unor Centre pentru

Copil și Familie (CCF), pentru copii cu vârste între 1 și 6 ani;

● î n s c r i e r e a e l e v i l o r l a învățământul de artă și cel s p o r � v " î n c e p â n d c u învățământul primar" (față de gimnazial, cum a fost organizat până acum);

● î n fi i n ț a r e a u n e i C o m i s i i Naționale pentru Pluralism Educațional care să coordoneze ac�vitatea din învățământul preuniversitar par�cular;

● eliminarea reprezentantului consiliului local din consiliile de administrație ale școlilor;

● acordarea inspectoratelor școlare județene a rolului de a aloca finanțarea de bază în p r e u n i v e r s i t a r ( î n l o c u l consiliilor locale, cum e acum).

Propunerile cu �tlu de dra� la Proiectul noii Legi a Educației pot fi ci�te integral aici.

,

,Proiect pentru o nouă Lege a Educatiei

2

Page 4: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

3

Luni, 31 august, a avut loc cea de-a II-a ediție a Conferinței naționale ”Educația - cunoaștere și vocație”, organizată de către , cu Institutul de Studii Populare

sprijinul , Coaliției pentru Educație

Centrului pentru Politici Educaționale, Fundației Hanns Seidel, Bibliotecii Naționale a României, companiei Tenaris-Silcotub. După prima ediție care s-a bucurat de par�ciparea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, cea de a doua ediție a reușit să coaguleze decidenți, leaderi de ins�tuții publice, parteneri sociali, ONG-uri, experți în educație, peste 200 de par�cipanți preocupați de viitorul educației.

Această ediție a conferinței a pus în discuţie principalele probleme ale sistemului de educaţie românesc, acordând o atenție aparte accesului la educație și învăţământului vocaţional.

Confer ința a început cu o

dezbatere în plen iar printre cei invitați să i a c u vâ nt u l s - a u n u m ă rat S o r i n Cîmpeanu, ministrul Educației, Ligia Deca, consi l ier de stat în cadrul

Administrației Prezidențiale, Raluca Turcan, vicepreședinte PNL, Alina Mungiu-Pippidi, preşedintele Coaliţiei pentru Universităţi Curate, Şerban Iosifescu, preşedintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Madlen Şerban, p r e ş e d i n t e E u r o p e a n Tr a i n i n g Founda�on ș i Dan ie la V ișo ianu, președintele Coaliției pentru Educație, .

Evenimentul a con�nuat apoi cu trei ateliere organizate în paralel și anume:

· „Acces și succes în educația din România” - atelier coordonat de Coaliț ia pentru Educație și C e n t r u l p e n t r u P o l i � c i Educaționale

· „ E d u c a ţ i a v o c a ţ i o n a l ă (învățământul tehnic liceal)” – atelier coordonat de Ins�tutul de Studii Populare avȃnd ca invitaṭi s p e c i a l i p e re p reze nta nṭ i i companiei Tenaris – Silcotub;

· „Rolul bibliotecii în procesul educațional” - atelier coordonat d e B i b l i o te ca N aț i o n a l ă a României.

Răzvan Orășanu, reprezentantu l Ins�tutului de Studii Populare, a anunțat că ediția a III-a a Conferinței Naționale va avea loc, miercuri, 31 august, 2016".

Politici EducaționaleCentrul pentru

Page 5: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

4

Cea de-a doua sesiune din acest an a examenului de Bacalaureat a început pe 17 august, cu probele orale de l imba română şi l imba matern ă . Ses iu n ea d e toamnă a examenului s-a încheiat pe 28 august, iar pe data de 31 august au fost afișate primele rezultate, cele finale urmând să fie afișate pe 3 septembrie.

Totodată, în luna august, au fost anunțate sancțiunile pentru fraudarea primei sesiuni a examenului de Bacalaureat. În urma inves�gațiilor cu privire la suspiciunile de fraudă la examenul de Bacalaureat, au fost sancţionaţi 61 de profesori din judeţele Bihor şi Neamţ, iar pentru 12 d intre e i s -a dec is desfacerea

contractului de muncă. De asemenea, pentru un număr total de 143 de elevi care au dat bacalaureatul la Liceul "Traian Vuia" din Fă g e t a f o s t a n u l a t ă

p a r � c i p a re a , co n s i d e râ n d u - s e el iminaţi din examen, în urma vizionării imaginilor video din sălile de examen.

Pe de altă parte, au fost soluționate contestațiile față de sancțiunile primite pentru 36 de elevi din Ștei, judetul Bihor. Judecătorii Tribunalului Bihor au decis să anuleze decizia de eliminare a acestora de la proba de matema�că. Elevii îşi vor primi diplomele de Bacalaureat, cu nota primită la proba la care au fost eliminaţi, as�el încît se vor putea

Procesul de consultare lansat de Ins�tutul de Ș�ințe ale Educației cu privire la documentul de poli�că educațională in�tulat “Repere pentru proiectarea și

actualizarea curriculumului'' este deschis și puteți par�cipa completând ches�onarul on-line disponibil .aici Coaliția pentru Educație a par�cipat la dezbaterea din data de 20 August alături de alte organizații precum Consiliul Național al Elevilor, Salvați Copiii România, World Vision România, UNICEF România, Societatea Română de Fizică, FDSC.

Daniela Vișoianu, președinta Coal iț iei , a subl iniat rolul esențial al profesorilor pentru orice proces de schimbare.

Reprezentanții Coaliției au susținut nevoia de corelare a

elementelor de poli�că publică din domeniul educației, de exemplu a curr icu lumulu i cu o reformă a resurse lor umane (as i stată de modificarea salarizării). O as�el de măsura poate încuraja dezvoltarea d a s c ă l i l o r ș i e v a l u a r e a corespunzătoare a actului educațional.

Page 6: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

5

În contextul anunțării majorării salariilor în sănătate cu 25 %, de la 1 octombrie, conducerea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) aver�zează că dacă nu vor fi majorate și veniturile angajaţilor din învăţământ, vor fi declanşate proteste de amploare.

FSLI aminteşte că, după majorarea din luna mar�e, salariul net al unui învăţător debutant este de 780 de lei, al unui profesor debutant este de 830 de lei, al unui profesor cu defini�vatul este de 836 de lei, iar al unui profesor la final de carieră este de 1.825 de lei.

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a anunțat că a trimis Ministerului Muncii un proiect pe marginea legii salarizării care prevede creșterea salarii lor profesorilor debutanți cu 70% și un maximum de 177% pentru lectorii și șefii de lucrări din învățământul universitar.

Dască l i i p rezenţ i l a congresu l "Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din Ro m â n i a " , d e l a C l u j - N a p o ca , aver�zează că, în lipsa unei salarizări atrac�ve pentru cadrele didac�ce, învăţământul românesc va scădea în calitate de la an la an.

În contextul negocierilor dintre guvern și sindicatele din educație pentru majorarea salariilor profesorilor, Federația 'Coaliția pentru Educație' solicită prin intermediul unui comunicatca această decizie să fie însoțită de măsuri care să conducă la dezvoltarea profesională a cadrelor didac�ce și la creșterea calității educației.

Majorarea salariilor riscă să nu producă rezultate în sistem, dacă nu este corelată cu un curriculum adecvat, cu un program coerent de formare con�nuă și evaluare pentru profesori, care să-i ajute să se adapteze cerințelor actuale.

Page 7: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

6

În urma sesizărilor Consiliului Național al Elevilor privind suspiciunile de transfer i legal a l e levi lor după admiterea computerizată, numirea profesorilor la clasă și stabilirea c o m p o n e n ț e i C o n s i l i u l u i d e Administrație, Ministerul Educației a verificat transferurile elevilor care acum intră în clasa a IX-a, dintr-un liceu în altul și de la un profil la altul, în 5 județe, Prahova, Bihor, Brăila, Neamț și Suceava, după ce au fost sesizate cazuri în care elevi cu medii de admitere mici la liceu au fost transferați acum la licee unde ul�ma medie de admitere este mai mare.

În urma efectuate în verificărilor

județul Neamț, s-a constatat că 130 de cereri ale elevilor claselor a IX-a care au solicitat transferul la alte licee nu îndeplinesc condițiile legale, doar 30 îndeplinind criteriile metodologice.

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a anunțat că elevii de clasa a 11-a și a 12-a vor beneficia pentru prima dată de manuale gratuite, așa cum prevede Legea Educației, legea 1/2011.

Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) şi Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) au transmis un comunicat prin care salută demersul Ministerului.

“Important din acest moment e să iden�ficăm mecanismele prin care vor ajunge manualele la elevi şi sperăm ca Ministerul Educaţiei să finanţeze cu o sumă corespunzătoare pentru acest an şcolar, iar anul viitor să garanteze

manuale gratuite pentru toţi elevii şi toate materiile de studiu.” a declarat preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, Horia-Şerban Oniţa.

Page 8: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

7

Ministerul Educaţiei a publicat varianta finală a structurii anului şcolar 2015-2016. Potrivit acesteia, elevii vor avea 34 de zile de vacanţă şi 177 de zile de cursuri. Ordinul privind structura anului școlar prevede că, la grădinițe și în școlile primare, săptămâna Școala Al�el poate fi organizată "în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de data de 27 mai 2016, la decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, după consultarea cadrelor didac�ce și a beneficiarilor primari și secundari ai educației".

Semestrul I:

Cursuri – 14 septembrie 2015 – 18

decembrie 2015

Vacanţa pentru copiii de grădiniţă

şi clasele pregătitoare – a IV-a: 31

octombrie – 8 noiembrie 2015

Vacanţa de iarnă: 19 decembrie

2015 – 3 ianuarie 2016

Cursuri: 4 ianuarie 2016 – 29

ianuarie 2016

Vacanţa intersemestrială: 30

ianuarie 2016 – 7 februarie 2016

Semestrul al II-lea

Cursuri: 8 februarie 2016 – 22

aprilie 2016

Şcoala altfel: 18-22 aprilie

2016

Vacanţa de primavară: 23

aprilie 2016 – 3 mai 2016

Cursuri: 4 mai 2016 – 17 iunie

2016

Vacanţa de vară: 18 iunie 2016

S t u d i u l A l i a n ț e i N a ț i o n a l e a Organizațiilor Studențeș� din România „ ”, în care Taxele învăţământului gratuitau fost analizate 21 de universități,

atrage atenția asupra faptului că există universităţi unde taxele de cămin sunt similare costurilor pe care un student le-ar plă� dacă ar sta în chirie. Taxele de

cămin var iază în medie de la 100 de lei în Timişoara şi 540 de lei în Sibiu.

R e p r e z e n t a n ţ i i studenţilor susțin că nivelul de taxare este nejus�ficat de mare raportat la costurile de mentenanţă şi la condiţiile pe care le o f e r ă c ă m i n e l e studenţeş�.

Infografic 1. InfoAdevărulSursă date: ANOSR

Page 9: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că Ministerul Educației va recunoaște diplomele eliberate de facultăț i neautor izate după ce Ministerul a pierdut până acum peste 7 . 4 0 0 d e p r o c e s e p r i v i n d recunoașterea studiilor efectuate în cadrul programelor neacreditate, totalizând 18.017 de diplome care au fost recunoscute după aceste procese.

În prezent, "există peste 2.300 de procese în derulare, care totalizează 47.000 de studenți, iar în jur de 45.200 sunt doar de la Spiru Haret", a precizat ministrul Educației, adăugând că numărul es�mat al persoanelor cărora li se vor recunoaste studiile, ca urmare a acestei OUG, este de . 70.000

Potrivit ordonantei, au dreptul să beneficieze de diplome recunoscute de stat, absolvenții înmatriculați înainte de începerea anului universitar 2011-2012: a) la programe de studii organizate la forme de învățământ și/sau în locații geografice neautorizate;b) la programe de studii organizate în limba de predare neautorizată;c) peste capacitatea maximă de școlarizare aprobată;d) la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării.e) la programe autorizate/ acreditate, cu nerespectarea condiț i i lor de înmatriculare sau mobilitate;

Alianța Națională a Organizațiilor Studențeș� din România (ANOSR) a reacționat la iniția�va Ministerului E d u c a ț i e i p r i n t r - o s e r i e d e amendamente și un în care comunicatsalută decizia Ministerului Educației și Cercetării Ș�ințifice de a clarifica situația absolvenților programelor de studii neacreditate/neautorizate, dar s o l i c i t ă t o t o d a t ă m o d i fi c a r e a proiectului de Ordonanță de Guvern as�el încât să nu ofere posibilitatea universităț i lor care au încălcat reg lementă r i le L eg i i Ed u caț ie i Naționale nr. 1/2011 să poată emite acte de studii pentru absolvenții p r o g r a m e l o r d e s t u d i i neacreditate/neautorizate și să prevină as�el de cazuri pe viitor prin monitorizarea strictă a universităților. Într-o comunicare ulterioară, ANOSR a p r e c i z a t c ă a p r o a p e t o a t e amendamentele depuse au fost incluse în forma finală a ordonanței, ordonanța prevăzând și sancțiunicorespunzătoare pentru universitățile care vor mai încălca legea.

Ci�ți integral OUG care prevede Recunoasterea Diplomelor de Studii Neautorizate

8

Page 10: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

9

În prezent, �tlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului Educaţiei, după validarea tezei de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, D i p l o m e l o r ş i C e r � fi c a t e l o r Universitare.

Conform , rectorul proiectului de legeuniversităţii unde se elaborează teza va fi cel care ar trebui să semneze pentru acordarea �tlului de doctor. Decizia va fi

luată în luna septembrie, în cadrul u r m ă t o a r e i î n t â l n i r i d i n t r e reprezentanţii ministerului, cei ai consiliului doctorilor şi ai sindicatului din învăţământul universitar.

40 de de burse de studii universitaredoctorat şi de cercetare ”Eugen Ionescu” vor fi acordate în anul universitar 2015 - 2016 de către Agenţia Universitară a Francofoniei, in baza unui ordin de guvern publicat luna aceasta în Monitorul Oficial.

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, pentru aceste burse este alocată suma de un milion de euro, banii fiind din bugetul MAE.

Un an de studiu la universitățile de stat poate ajunge și la 3.000 de euro, suma ce cuprinde admiterea, școlarizarea și căminul, se arată într-un reportaj Ș�rile PROTV.

As�el, mulți dintre �nerii care nu au intrat la buget aleg să se înscrie la universități private.

Page 11: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

10

Asocia�a Elevilor din Constanţa a avut în decursul lunii august o serie de solicitări pentru emiterea unor prevederi conform cărora să l i se permită par�ciparea elevilor la ședințele Consiliului de administrație al palatelor și cluburilor copiilor (exclusă din OM 4624/2015) și prin care să li se permită asociaţiilor reprezenta�ve ale elevilor să u�lizeze, cu �tlu gratuit, spaţiile palatelor copiilor, în limita bazei materiale de care acestea dispun.

De asemenea, AE Constanța a cerut demisia de onoare a inspectorului general Gabriela Bucovală, întrucât aceasta a manifestat o a�tudine sfi d ăto a re ș i j i g n i to a re față d e organizația reprezenta�vă a elevilor din Constanța, căreia nu i -a permis par�ciparea la conferința de presă prijeluită de primirea mandatului de inspector școlar general.

,

Elevii, prin Consiliul Național al Elevilor, acuză presiuni, in�midări şi şantaje din partea unor persoane din sistemul de învăţământ prin formatorii impuşi de oficiali din Ministerul Educaţiei, începând cu 2012, deoarece aceș�a ar fi încercat să influenţeze deciziile structurii şi alegerea liderilor. Elevii susţin că aceş� oameni le blocau acțiunile luate în vederea rezolvării unor probleme ale s istemul de învăţământ.Rolul formatorilor era inițial de a-i consilia pe reprezentanţii elevilor pentru rezultate în domeniul de ac�vitate, însă reprezentanții elevilor

susțin că formatorii au acaparat corpul decizional al structurii.

Cele mai multe reproşuri ale elevilor se adresează consilierului ministrului Educaţiei pe probleme de religie şi e d u c a ţ i e nonformală, Romeo Moșoiu, care a fost foarte implicat în u l � m i i a n i î n a c � v i t a t e a s t r u c t u r i i d e r e p r e z e n t a r e a elevilor.

Page 12: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

11

În cadrul , peste 50 de taberei de varăstudenți din medii defavorizate au dezbătut problemele cu care se confruntă aceș�a în sistemul de învățământ superior.

Principalele subiecte a�nse au fost problema cuantumurilor prea mici ale burselor sociale, care nu acoperă costurile lunare de cazare și masă ale unui student, sau mul�tudinea de taxe

percepute de universități, situații ce duc la creșterea abandonului școlar, precum și l ipsa faci l i tăț i lor din universități pentru persoanele cu dizabilități și incapacitatea acestora de adaptare la nevoile unor as�el de persoane.

În anul 2014, rata abandonului universitar în România era în medie de 40%, conform datelor primite de

Luna iunie în: UniversitarNoutăti/ stiri , ,

Forumul Organizațiilor Studențeș� din România (FOSR) este cel mai important eveniment al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențeș� din România (ANOSR), în cadrul căruia federația și-a ales și și-a un nou Birou de Conducerestabilit prioritățile pentru următorul an universitar. Noul președinte al ANOSR este Vlad Cherecheș.

La deschiderea oficială a FOSR 2015 au fost prezenți importanți actori ai mediului educațional, printre care Ligia

Deca (consilier de stat în cadrul Departamentului Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale), prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu ( p re ș e d i n t e l e C o m i s i e i p e n t r u învățământ, ș�ință, �neret și sport din Senatul României), prof. univ. dr. Marilen Pirtea (rectorul Universității de Vest din Timișoara) și Mihai Dragoș (președintele Consiliului Tineretului din România), care au dezbătut alături de reprezentanții studenților din toată țara principiile pe care va trebui să le conțină noul proiect de lege a educației.

Luna iunie în: UniversitarNoutăti/ stiri , ,

Page 13: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

12

Asociația OvidiuRo, asociație membră a Coaliției pentru Educație, a lansat campania ,,Fără educație visurile dispar". Vocea campaniei este actorul Marcel Iureș. Campania este lansată în cadrul programului “Fiecare copil în grădiniță”.

Fiecare Copil în Grădiniţă se adresează celor mai săraci copii – care trăiesc în locuințe improprii și aglomerate din zone izolate cu acces limitat la apă potabilă și servicii medicale de bază.

Programul a fost lansat de Asociația OvidiuRo și Ministerul Educației și Cercetării Ș�ințifice în iulie 2010. De atunci 11.000 de copii din peste 43 de comunități rurale și urbane mici au beneficiat de educație �mpurie și nutriție mai bună prin FCG.

În România doar 1 din 3 copii săraci are șansa să meargă la grădiniță.

Membru al Coaliției pentru Educație

Luna iunie în: UniversitarNoutăti/ stiri , ,

Peste 200 de par�cipanţi din 28 de judeţe ale ţării s-au reunit pentru o săptămână în tabăra de la Gălăciuc-Tu l n i c i p e n t r u o n o u ă e d i ţ i e a Concursului Naţional de Proiecte IT&C InfoEducaţie 2015 – concurs pentru studenții pasionați de inginerie so�ware

care sunt provocați să creeze în cadrul compe�ț ie i , so�ur i u�le pentru domeniul educației. Tabăra de la Gălăciuc a devenit în ul�mii ani un eveniment relevant pentru formarea și portofoliul �neri lor pasionați de domeniul codificării.

Ediţia din 2015 a , taberei BootCamporganizată de a avut Școala de valoriloc în perioada 9-14 august 2015 la Bran, având ca par�cipanți �nere cu vârsta cuprinsă între 17 și 21 de ani. Agenda taberei a cuprins ac�vităţi distrac�ve, relaxante, cu ateliere

diverse precum: Vorbeşte în public fără emoţii, Self-leadership, Culori, eleganţă şi fashion, The Kingdom of Pendo.

Page 14: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

13

România – printre cele mai active ţări în domeniul oratoriei

Alianța Națională a Organizațiilor Studențeș� din România (afiliat la Organizația Europeană a Studenților), Consiliul Tineretului din România ( st ructură membră a Forumulu i European de Tineret și a Organizației Mondiale a Tinerilor) și Consiliul Național al Elevilor (afiliat la Organizația Europeană a Elevilor) Guvernul că acuzăîncearcă să își desemneze favoriții în Consiliul Economic și Social, din partea organizațiilor societății civile. Organizațiile atrag atenția asupra faptului că Departamentul pentru Dialog Social din Ministerul Muncii a lansat un apel de candidaturi pentru organizațiile interesate să facă parte din CES, fără a îl promova și media�c, pe 18 august, termenul l imită fiind pe 21 august. De asemenea, anunțul a f o s t t r a n s m i s i n r e g i m preferențial, și nu întregii baze de

date cu ONG-uri, iar procedura de selecție prevede criterii restric�ve care n u co re s p u n d s p e c i fi c u l u i u n o r organizații ale societății civile.

Reprezentanții �nerilor au solicitat Ministrului-delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop, prelungirea apelului cu cel puțin 5 zile, precum și modificarea p ro c e d u r i i a c t u a l e î n c e p â n d c u în lăturarea influenței decis ive a Guvernului în numirea membrilor CES, acesta aproband prelungirea perioadei pentru primirea candidaturilor.

Printr-un transmis ulterior, comunicatANOSR și-a declarat susținerea pentru candidatura președintelui Consiliului Tineretului din România, Mihai Dragoș.

Depozitul de Papetărie pentru doneazăfiecare comandă de minim 100 lei câte 5 lei, bani ce vor fi transformați în rechiz i te școlare. Campania se derulează în perioada 10 august - 20 septembrie. De asemenea, se pot face donații către aceș� copii pe site-ul salva�delta.ro. Asociaţia Salvaţi

Dunărea ş i De l ta (SDD) este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 2004, în scopul protejării Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Page 15: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

14

Aproxima�v 400 de elevi de gimnaziu din 11 școli din județele Argeș, Dâmbovița, Mureș, Galați, I lfov, Prahova și municipiul Bucureș� au derulat mai multe campanii de conș�en�zare a efectelor schimbărilor clima�ce în cadrul proiectului 'Tinerii Ambasadori în Lupta cu Schimbările Clima�ce', coordonat de Fundația TERRA Mileniul III și care își propune creşterea gradului de instruire a elevilor şi profesorilor privind cauzele şi efectele schimbărilor clima�ce.

Elevii s-au alăturat as�el mișcării mondiale care încearcă să transmită un mesaj clar decidenților care se vor întâlni la Paris, în toamna acestui an, cu ocazia Conferinței Părților privind Schimbările Clima�ce. Proiectul “Tinerii Ambasadori în Lupta cu Schimbările Clima�ce” beneficiază de o finanţare prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Campania „Vreau și eu să merg la școală!" a reușit să ajute anul trecut 90 de copii din Galați, Vaslui și comunele Pechea, L ieș�, Costache Negri , Frumușița, Grivița, Tepu, Sendreni și Barcea, să înceapă școala cu toate rechizitele necesare. Această acțiune este parte a programelor de reducere a riscului de abandon școlar în cazul

c o p i i l o r c e p r o v i n d i n f a m i l i i defavorizate derulate de Fundația Inimă de Copil.

Donațiile se colectează la sediul Fundației Inimă de Copil, Micro 20, str. Furnaliș�lor, nr. 24, de luni până joi, între orele 09:00-17:00, sau în contul RO 98 RNCB0141032886400001.

Peste 90% dintre școlile profesionale și vocaționale din România au dispărut în ul�mii 20 de ani, ceea ce a dus la o lipsă acută a meseriașilor cu pregă�re, resimțită de mai toate marile companii cu ac�vitate industrială din țară, dar și de populație. În acest context, OMV P e t r o m l a n s e a z ă “ R o m â n i a

Meseriașă“, o campanie care își propune să aducă în atenția românilor importanța educației profesionale, potențialul pe care îl are țara noastră în această direcție și găsirea unor soluții pentru susținerea sistemului de învățământ profesional.

Page 16: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

15

Fundația eMAG și BCR au organizat cea de-a patra ediție a “Întâlnirii cu Olimpicii”, gazduită de ARCuB, olimpicii și profesorii celor trei loturi naționale fiind premiați în cadrul proiectului “Hai

la Olimpiada!”, pentru rezultatele ob�nute la

O l i m p i a d e l e Internaționale.

În acest an, cei 15 olimpici ai loturilor internaționale au câș�gat în total 15 medalii și au reușit as�el să obțină unul dintre cele mai bune rezultate din istoria par�cipării României la cele trei olimpiade internaționale. Elevii celor trei loturi au obținut în total 4 medalii de aur, 8 medalii de argint și 3 medalii de bronz.

Fundația Vodafone a lansat ”Fondul pentru Fapte Bune” – compe�ție pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor adresate comunității, care a fost deschis pentru aplicații până la data

de 28 august 2015.

Detalii despre rezultatele ediților anterioare si ediția curentă sunt disponibile .aici

Asociația MetruCub organizează 4 sesiuni de formare pentru ar�ș�, manageri și mediatori culturali , muzeografi, bibliotecari dar și alte meserii cultural-crea�ve din toată țara, persoane cu experiență în dezvoltarea de ac�vități culturale în școli, care d o r e s c s ă î ș i î m b u n ă t ă ț e a s c ă cunoș�nțele și abilitățile și să să dezvolte ac�vități de educație culturală

sau educație prin cultură alături de cadre didac�ce.Termen limita pentru inscriere: 10 septembrie.Formularul de inscriere Mai multe detalii sunt disponibile . aici Proiectul Susține cultura în educație este finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Fundația lui Robert Bosch, în colaborare cu MitOst e.V, au lansat un apel pentru ”Actors of Urban Changes” ce prevede finanțarea acțiunilor de dezvoltare a

orașelor prin ac�vități culturale. Propunerile de proiecte, în valoare de până la 5000 de euro, se pot depune până la data de 13.09.2015.

Page 17: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

16

Ministerul Afacerilor Externe a lansat procedura de selectare a notelor conceptuale pentru programe și proiecte în cadrul formelor de asistență bilaterală, trilaterală, mul�laterală și acțiuni de educație și conș�en�zare. Statele partenere beneficiare de AOD sunt: R. Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Ucraina, Egipt, Tu n i s i a , L i b i a , I ra k , Pa l e s � n a , Afganistan.

Domeniile prioritare pentru finanțare sunt: tranziț ia spre democrație (reconstrucția statului, guvernanță

democra�că, reforma administra�vă, sprijinul societății civile, mass-media; rezolvarea conflictelor); susținerea agriculturii și dezvoltarea economică sustenabilă, în contextul schimbărilor c l i m a � c e ; p r o t e c ț i a m e d i u l u i înconjurător și sprijinirea ac�vităților de promovare a energiei durabile, în contextul schimbărilor clima�ce.

Domeniile secundare sunt sănătatea și educația.

Termenul pentru depunerea notelor conceptuale este 18 septembrie 2015, orele 23:59.

Ministerul Educației a lansat un anunțpentru selectarea a 2-3 parteneri organizații neguvernamentale/ ins�tuții de învățămâțnt superior acreditate, în v e d e r e a s c r i e r i i , d e p u n e r i i ș i implementării unui proiect privind

dezvoltarea de standarde comune și s i s t e m e p e n t r u p r e v e n i r e a ș i sancționarea violenței în unitațile școlare, care se va depune spre finanțare la POCA, axa prioritară 1, obiec�vul specific 1.1.

ţ

Potrivit realizat de Ins�tutul de studiuluiȘ�ințe ale Educației, dascălii îi văd pe elevii de astăzi mai ales inteligenţi, curajoşi, crea�vi şi cu personalităţi puternice, dar si mai agitaţi şi mai nervoşi decât cei din generaţiile anterioare, considerand ca sunt

superficiali şi se concentrează greu, evitând asumarea responsabilităţii. Cercetarea s-a defăşurat în 22 de şcoli din opt judeţe ale ţării, unde au fost ches�onaţi aproxima�v 500 de elevi de gimnaziu, dar şi profesori.Puteţi consulta întreg studiul.aici

Proiect privind dezvoltarea de standarde comune şi sisteme pentru prevenirea şi sancţionarea violenţei în unităţile şcolare

Page 18: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

17

Lotul olimpic al României a ocupat locul I la Olimpiada Internațională de Geografie 2015Lotul olimpic al României a obținut patru medalii - o medalie de aur, două de argint și o medalie de bronz - la Olimpiada Internațională de Geografie 2015. La compe�ția internațională care s-a desfășurat în Rusia au par�cipat peste 150 de elevi, din 40 de țări și regiuni. România s-a clasat pe locul I în clasamentul general.

Congresul Asociației Generale a Învățătorilor din România a avut loc între 18-22 august la Cluj-Napoca

Congresul Asociației Generale a Învățătorilor din România se află la cea de a 37-a ediție, printre invitaţi numărându-se şi ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu. La congres au par�cipat sute de dascăli din toate judeţele ţării şi 250 de profesori de etnie română din Republica Moldova, Ucraina şi Serbia.

Elevii din Bacău şi-au înfiinţat o asoc iaţ ie care să le reprez inte interesele în şcoală

Decizia elevilor de a înființa Asociația Elevilor din Bacău a fost determinată de nemulţumirea acestora cu privire la reprezentarea pe care o oferă Consiliul Elevilor, structura formală a sistemului de învăţământ. Printre obiec�vele asociației se numără el iminarea

fondului clasei, gratuitatea manualelor de liceu şi depoli�zarea şcolilor.

21 de structuri şcolare se desfiinţează în județul Olt Un număr de 21 de structuri şcolare, respec�v grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale şi un liceu se desfiinţeazăîncepând din anul şcolar 2015-2016 din cauza scăderii numărului de elevi, potrivit şefei Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, Felicia Man. Conform acesteia, se desfiinţează 13 grădiniţe cu program normal, patru şcoli primare, trei şcoli gimnaziale şi Liceul "Ion Mincu" d in S la�na, st ructură a Colegiului Tehnic "Alexe Marin".

Alexandru Paraschiv, singurul rrom din satul călărăşean Tonea care merge la

școală a fost admis la un liceu de elită

„ Îmi place să Vreau să merg la şcoală!învăţ. Consider că şcoala este singura şansă de reuşită în viaţă, te pregăteşte pentru viitor. Aceste lucruri le-am spus şi colegilor mei de foarte multe ori” a declarat Alexandru. Acesta a reușit să obțină rezultate foarte bune la școala în ciuda situației precare a familiei sale, iar, cu o medie de admitere 8.40, va merge la toamnă unul dintre cele mai bune licee din Călăraşi, Colegiul Naţional „Barbu Ş�rbei”.

,

#986#987

Page 19: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

18

11 din cele 21 de posturi de inspectori şcolari generali s-au ocupat, iar 10 inspectorate au rămas fără şefi, în urma u l�mului concurs organizat de Ministerul EducațieiMinisterul Educaţiei a organizat concursuri de ocupare a funcţiilor de inspectori şcolari pentru prima data în ul�mii șapte ani, în luna august având loc cea de-a doua runda a concursului. În cadrul primei runde de probe, ce a avut loc în primăvară, candidaţii au boicotat concursul, iar o parte dintre cei rămaşi au picat, jumătate din posturile de inspectori şcolari generali rămânând neocupate.În urma ul�mei runde, judeţele Călăraşi, Cluj, Dâmboviţa, Tulcea şi Sălaj echipele manageriale sunt complete, iar în judeţele Arad, Bacău, Harghita, Olt şi Vaslui niciun candidat nu a reuşit să promoveze concursul.

U n i v e r s i t a t e a B u c u r e ş � implementează un proiect pentru reducerea violenţei în şcoală Universitatea din Bucureş� şi Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor au lansat proiectul CLIMAT: Managementul conflictelor în şcoală, un proiect care îşi propune reducerea violenţei în şcoală, finanţat cu granturi norvegiene. În cadrul proiectului va fi realizat un studiu despre fenomenul violenţei din şcoala românească şi vor fi propuse spre implementare o serie de măsuri pentru reducerea v iolenței . Ac�vităț i le

proiectului includ măsuri bazate pe mediere, realizarea unor metodologii finale de implementare şi realizarea unei ample campanii de conş�en�zare.

Şcolile din judeţul Maramureş vor primi încă 25 de microbuzeȘolile din judeţul Maramureș vor primi încă , în decurs de un an 25 de microbuzefiind repar�zate judeţului în total 50 de microbuze. Microbuzele au ajuns în localităţile Asuaju de Sus, Bârsana, Seini, Boiu Mare, Câmpulung la Tisa, Coltău, Cupşeni, Giuleş�, Groşi, Moisei, Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Ocna Şugatag, Baia Sprie, Borşa, Cavnic, S ă l i ş t e a d e S u s , Şomcuta Mare, Târgu Lăpuş, Ulmeni, Remetea Chioarului, Remeţi, Rozavlea, Sălsig şi Vişeu de Sus.

Ministerul Educaţiei a lansat licitaţia pentru manualele digitale pentru clasa a IV-a

Potrivit publicate de documentaţieiCentrul Naţ ional de Evaluare ş i Examinare, firmele câş�gătoare vor �pări manualele atât în format print, cât şi digital, varianta digitală cuprinzând în plus, o serie de ac�vităţi mul�media interac�ve de învăţare (AMII), care pot fi : e xe r c i ţ i i i n t e r a c � v e , j o c u r i educaţionale, animaţii, filme, simulări. Varianta digitală a manualelor este accesibilă şi on-line pe p l a � o r m a www.manuale.edu.ro.

,

Page 20: Observatorul Educatiei - August 2015

bservatorul

Educatiei,

Ziua internațională a �neretului este marcată anual pe data de 12 august

T e m a p r o p u s ă p e n t r u Z i u a internațională a �neretului 2015 subliniază necesitatea implicări i � n e r i l o r î n a c � v i t ă ț i l e c i v i c e . Par�ciparea �nerilor la viața socială, poli�că, economică a societății este esențială pentru realizarea unei dezvoltări durabile a societății umane, se menționează pe pagina ONU dedicată zilei în acest an, . www.un.orgSecretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, le-a transmis liderilor din întreaga lume să adopte o viziune nouă, îndrăzneață, pentru dezvoltarea durabilă, prin angajarea �nerilor în acțiunile prioritare ale societății umane. În încheierea mesajului îndemnul este pentru "a sprijini �nerii în crearea unui viitor în care planeta noastră să fie protejată și toți oamenii să trăiască în demnitate".

Internship plă�t în marile edituri pentru studenţii de la facultăţile umaniste 160 de studenţi şi masteranzi ai Universităţii Bucureş� la specializarile: Filosofie, Geografie, Istorie, Jurnalism şi Ş�inţele Comunicării, Limbi şi Literaturi Străine, Litere, Psihologie şi Ş�inţe ale Educaţiei, se pot înscrie în stagii de prac�că plă�tă într-una dintre marile e d i t u r i d i n Ro m â n i a , î n ca d r u l programului „Competenţe digitale p e n t r u p i a ţ a e d i t o r i a l ă î n e ra publicaţiilor electronice” finanţat cu fonduri europene. În plus, studenţii care par�cipă la program beneficiază şi de consiliere în carieră. Programul este demarat de Asociaţia Editorilor din România, Universitatea Bucureş� şi Diastasi Training and Consul�ng Services.

,

Regretăm nespus de mult pierderea Simonei Bernat, unui om pasionat de

învăţare și implicat în îmbunătăţirea educaţiei în România. Formator, profesor la

Universitatea Babeș-Bolyai și președinta Asociaţiei , Simona Bernat Learn&Vision

a lăsat în urmă unei munci valoroase despre învăţare și schimbare, iar rezultatele

proiectul conceput de aceasta, “Masă critică pentru educaţie de calitate prin

politici publice fundamentate prin cercetare” (CALIEDU), răspunde unei nevoi

profunde a învăţământului românesc.

Ne dorim ca eforturile Simonei să fie răsplătite prin continuarea proiectului de a

genera o reformă coerentă în domeniul educaţiei prin aducerea împreună a oamenilor la fel de

pasionaţi și conștienţi de responsabilitatea noastră pentru o schimbare reală. Așa cum ne împărtășește

pe său, “avem nevoie de schimbare în interiorul nostru ca să generăm schimbare în afara blogul

noastră.“ Mulţumim Simona Bernat!

Page 21: Observatorul Educatiei - August 2015

www.cpedu.ro

O initiaţivă: Realizat de:

bservatorul

Educatiei,

Fondatorii ”Coaliţiei pentru Educaţie”

www.coalitiaedu.ro