Observatorul de Covasna 1471

of 8 /8
NR.1471 • MARŢI, 1 MARTIE 2011 • 8 PAGINI • 1 LEU • EDIŢIE ONLINE: WWW.COVASNAMEDIA.RO Consiliul Local Barcani ar putea rămâne fără câţiva consilieri PDL ia în calcul retra- gerea din CL a celor doi consilieri pe care îi are Se clarifică graniţele judeţului 26 de hectare de teren ocupate de romi ar putea trece în teritoriul administrativ al judeţului Brașov Sepsi BC a transferat-o pe Kerri Gardin Americanca e o jucătoare cu o carieră impresionantă şi cu care echipa speră să mărească forţa ofensivă pentru finalul sezonului. Fată de 13 ani, răpită din oraş cu taxiul Tânăra din Târgu-Secuiesc a fost găsită de poliţişti după doar câteva ore PAG. 5 PAG. 3 PAG. 4 PAG. 8 Mărţişorul din acest an aduce un Început timid de primăvară ACTUAL PAG. 5 Congresul UDMR – obişnuitul joc la două capete PAG. 2 EDITORIAL Congresul UDMR a fost unul plictisitor pentru Media: nu tu o bătaie, acolo, măcar o ceartă zdra- vănă, nimic, plictis general, „pupilul” fostului preşedinte a ieşit din primul tur, aplaudat de triste figuri ale politichiei româneşti, venite la „cerşeală” după ce-au descoperit că fără voturile parlamenta- rilor maghiari nu-l pot da jos nici măcar pe Boc din fruntea Guvernului, nicicum să-l alunge pe Băsescu înainte de termen de la Cotroceni. Adevărul e că interesul pentru UDMR nu i-a bulver- sat prea mult pe liderii maghiarilor, ei îşi făcuseră deja jocurile de culise, restul n-a fost decât o încercare de a-şi maximiza avantajele pe care i le oferă condiţia de participant la Guvernare, fără a tăia nici punţile care- i leagă de partidele de Opoziţie. Obişnuitul joc la două capete al politicienilor UDMR, mai înclinaţi spre bal- canism decât sunt dispuşi ei să recunoască. Drept ur- mare, noul preşedinte, Kelemen Hunor, a reafirmat că UDMR nu-şi trădează partenerii de coaliţie decât dacă PDL se opune adoptării unor legi esenţiale pentru maghiari, cum ar fi, de pildă, Legea minorităţilor. În rest, banalităţi... Dumitru Manolăchescu

Embed Size (px)

description

Observatorul de Covasna nr. 1471, marti, 1 martie 2011

Transcript of Observatorul de Covasna 1471

Page 1: Observatorul de Covasna 1471

NR .1471 • M A R Ţ I , 1 M A R T I E 2 0 1 1 • 8 PAG IN I • 1 LEU • ED IŢ IE ONL INE : WWW.COVASNAMEDIA .RO

Consiliul LocalBarcani ar putearămâne fărăcâţiva consilieriPDL ia în calcul retra -gerea din CL a celor doiconsi lieri pe care îi are

Se clarificăgraniţelejudeţului26 de hectare de terenocupate de romi arputea trece în teritoriuladministrativ aljudeţului Brașov

Sepsi BC a transferat-ope Kerri GardinAmericanca e o jucătoare cu ocarieră impresionantă şi cu careechipa speră să mărească forţaofensivă pentru finalul sezonului.

Fată de 13 ani,răpită din oraş cu taxiulTânăra din Târgu-Secuiesc a fost găsită de poliţiştidupă doar câteva ore

PAG. 5

PAG. 3

PAG. 4

PAG. 8

Mărţişorul din acest an aduce un

Început timid de primăvară

ACTUAL

PAG. 5

Congresul UDMR – obişnuitul joc la două capete

PAG. 2

EDITORIALCongresul UDMR a fost unul plictisitor pentru

Media: nu tu o bătaie, acolo, măcar o ceartă zdra -vănă, nimic, plictis general, „pupilul” fostuluipreşedinte a ieşit din primul tur, aplaudat de tristefiguri ale politichiei româneşti, venite la „cerşeală”după ce-au descoperit că fără voturile parlamenta -rilor maghiari nu-l pot da jos nici măcar pe Boc dinfruntea Guvernului, nicicum să-l alunge pe Băsescu

înainte de termen de la Cotroceni. Adevărul e că interesul pentru UDMR nu i-a bulver-

sat prea mult pe liderii maghiari lor, ei îşi făcuseră dejajocurile de culise, restul n-a fost decât o încercare dea-şi maximiza avantajele pe care i le oferă condiţia departicipant la Guvernare, fără a tăia nici punţile care-i leagă de partidele de Opoziţie. Obişnuitul joc la douăcapete al politicienilor UDMR, mai înclinaţi spre bal-

canism decât sunt dispuşi ei să recunoască. Drept ur-mare, noul preşedinte, Kelemen Hunor, a reafirmat căUDMR nu-şi trădează partenerii de coaliţie decât dacăPDL se opune adoptării unor legi esenţiale pentrumaghiari, cum ar fi, de pildă, Legea minorităţilor. Înrest, bana lităţi...

Dumitru Manolăchescu

Page 2: Observatorul de Covasna 1471

MARŢI • 1 MARTIE 20112 OPINII

Una pe zi„A fi curajos nu înseamnă a te arunca înainte în

orice primejdie cu orice risc, ci a fi hotărât să fii în-totdeauna de partea adevărului.“ (Plutarch)

De ce merg oamenii lavrăjitoare? Ştim cu toţii că viaţanoastră-i o „vale a plângerii”, nenaştem şi murim tot în lacrimi.Nu scăpăm bine de un necaz că al-tele două ne şi iau în primire,lucru pe care-l cunoaştem chiardin Biblie: „În lume necazuri veţiavea, dar îndrzniţi, Eu am biruitlumea” (Ev. după Ioan 16,33).

Prin mulţimea necazurilor apăşit şi Iisus Hristos. Tot prin eleau păşit Sfântul Ioan Botezătorul,Sfinţii Apostoli, Sfinţii Mucenicietc. Pe aici se cade să trecem şinoi, cei ce urmăm lui Hristos, căcinu este altă cale de mântuire. Nuputem dobândi „paharul mân-tuirii” până nu gustăm mai întâidin paharul suferinţei şi alnecazurilor vieţii.

Important nu este dacă suferimult, puţin sau deloc, ci dacăfoloseşti suferinţa ca mijloc deîmbunătăţire. Să nu adaugi lasuferinţa pe care o ai o altăsuferinţă, aceea a nedreptăţitului.Să nu uităm că Însuşi MântuitorulS-a supus fără să cârtească unor

chinuri nedrepte. Un adevăratcreştin-ortodox mulţumeşte întot-deauna lui Dumnezeu pentrutoate, bune şi rele, ştiute şineştiute, iar în minte şi în inimăare cuvintele sfinte ale Mântu-itorului: „Fără Mine nimic nuputeţi face” (Ev. după Ioan 15,5).

Când un om colindă pe lavrăjitoare, descântătoare,spiritism, în fapt Îl ocoleşte peDumnezeu, ocoleşte Adevărul şialeargă către minciună. ChiarDumnezeu prin gura SfântuluiApostol Iacov ne-a dat următorulîndemn: „Este cineva bolnav întrevoi? Să cheme preoţii Bisericii şisă se roage pentru el, ungându-lcu untdelemn în numele Domnu-lui. Şi rugăciunea credinţei vamântui pe cel bolnav, şi Domnulîl va ridica pe el, şi de va fi făcutpăcate se vor ierta lui” (Iacov 5,14-15).

Foarte mulţi oameni ai zilelornoastre stăruie în a crede că au„făcături”. În Biblie găsim cuvântullui Dumnezeu spus prin gura Sfân-tului Apostol Pavel: „Fiţi înţelepţispre bine şi nevinovaţi la rău, iarDumnezeul păcii va zdrobi repedesub picioarele voastre pe satana”(Romani 16,19-20).

Pentru a fi păziţi de vrăji şi delucrarea dracilor, să aveţi toţi,tineri şi vârstnici, femei şi bărbaţi,atârnată la gâtul vostru cinstitaCruce, căci şi creştinii dinvechime aveau toţi crucea la gâtullor.

Episcopul Tavromeniei, Pan-gratie, le dădea o cruciuliţă delemn la gât tuturor celor pe care îiboteza fiindcă foarte mult se temdiavolii de chipul sfintei cruci şifug de omul care o poartă la gât.

Sfântul Ioan Vostrinul i-a între-bat odată pe diavoli: „De care lu-cruri ale creştinilor vă temeţi voidracii mai mult?”. Iar ei au răspunscă se tem de trei lucruri: SfântulBotez, Sfânta Împărtăşanie şiCrucea sfinţită pe care o poartăcreştinii la gât. Sfântul Chiril alIerusalimului ne învaţă că marepază este atunci când creştinii faccruce când încep lucrul, cândmănâncă, când beau apă.

Iar pentru cei ce se cunună sănu se teamă de „farmece” (defăcături) ci să se spovedeascăînainte de nuntă dimpreună cunaşii lor, să se cunune făcându-seliturghia şi aşa să se împăr -tăşească cu Dumnezeu Tatăl.

„Atunci când un creştinvoieşte a zidi casă, să cheme preo-tul să facă sfinţirea apei şi săcitească rugăciunea cea din Molit-felnic, iar dacă, pentruîmpuţinarea credinţei, unora din-tre creştini le arată dracii oarecenăluciri, la unii la morminte, laalţii în case sau în alte locuri,acolo se cuvine a chema preot săfacă sfinţirea apei şi să stropeascălocul, şi, prin har dumnezeiesc, serisipeşte lucrarea dracilor”. (Sfân-tul Nicodim Aghioritul – „Hris-toitia”).

Cultură (67)

Preot Ioan Tămaş Delavâlcele

Abonează-te la

şi economiseşti 25% dinpreţul de vânzare al ziarului!

Doar 15 lei* / lună!

Sună la unul din numerele0267-310.684 (H-Press)0267-325.005 (Adrimar)

0267-310.450 (Poşta) şi abonează-te la cel mai important cotidian românesc din judeţ!

* Preţ valabil pentru persoane fizice.

angajeazăRedactor / Reporter

Ce trebuie să ai:• cunoştinţe solide de limba română• cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office)• curiozitate• spirit de echipă

Ce îţi oferim:• lucru într-o echipă tânără şi în permanentă dezvoltare• training gratuit pentru proaspăt absolvenţi• trepte salariale motivante• oportunități colaterale în cadrul Covasna Media Group

Dacă vrei să faci parte din echipa noastră trimite un CV şi o scrisoare de intenţie la

adresa [email protected] * Doar candidaţii selectaţi pentru angajare vor fi chemaţi lainterviu

EDITORIAL. CongresulUDMR a fost unul plictisitorpentru Media: nu tu o bătaie,acolo, măcar o ceartă zdra -vănă, nimic, plictis general,„pupilul” fostului preşedinte aieşit din primul tur, aplaudatde triste figuri ale politichieiromâneşti, venite la „cerşeală”după ce-au descoperit că fărăvoturile parlamentarilormaghiari nu-l pot da jos nicimăcar pe Boc din fruntea Gu-vernului, nicicum să-l alungepe Băsescu înainte de termende la Cotroceni.

Adevărul e că interesulpentru UDMR nu i-a bulversatprea mult pe liderii maghiari -lor, ei îşi făcuseră deja jocurilede culise, restul n-a fost decâto încercare de a-şi maximizaavantajele pe care i le oferăcondiţia de participant la Gu-vernare, fără a tăia nici punţilecare-i leagă de partidele deOpoziţie. Obişnuitul joc ladouă capete al politicienilorUDMR, mai înclinaţi spre bal-canism decât sunt dispuşi eisă recunoască. Drept urmare,noul preşedinte, KelemenHunor, a reafirmat că UDMR

nu-şi trădează partenerii decoaliţie decât dacă PDL seopune adoptării unor legiesenţiale pentru maghiari,cum ar fi, de pildă, Legeaminorităţilor. În rest, bana -lităţi: oficialii UDMR nurenunţă la autonomia terito -rială pe criterii etnice, dar,oricât ar fi de porniţi să se în-conjoare de ziduri etnice, îşidau şi ei seama că acum nu emomentul să forţeze (abiaaştept să văd, sper să maitrăiesc până atunci, cum îşivor împlini maghiarii visul deautonomie când vor guvernaîmpreună cu floarea naţio na -lismului luminat din PSD, PNLşi PC...).

Mi s-a părut interesant„jurământul de credinţă” alnoului preşedinte faţă departenerii de guvernare, încondiţiile în care chiar laOradea, unde avea loc Congre-sul, cu câteva zile mai înainteliderii locali ai UDMR semnauun acord de colaborare cu Uni-unea Social Liberală, pără -sindu-i pe pedelişti. N-am preaînţeles cum va rezolva condu -cerea UDMR problema alian -ţelor ad-hoc din teritoriu,alianţe în care se insinuează cu

talent USL. Şi nu înţeleg cu atâtmai mult cu cât şefii organi -zaţiilor judeţene ale UDMR vorfi reprezentaţi mai eficientdecât până acum la nivel cen-tral, fiind cooptaţi în struc-turile de conducere promovatede noul statut adoptat la Con-gres, structuri în care chiar voravea un cuvânt de spus. Ce vorface Kelemen, Borbely sauFrunda când organizaţia lordin Covasna, să zicem, vahotărî să părăsească barca PDL,în care au obosit să vâslească,şi să urce în şalupa motorizatăa Uniunii Social Liberale? Aşparia că vor reuşi să găsească osoluţie care să-i aşeze cu fun-dul în amân două...

Convingerea mea este căjocul ăsta la două capete, încare una zic ăia de la Centru şialta fac cei din judeţe, nupoate păcăli nici măcar elec-toratul românesc, mai disipat,cu atât mai puţin pe celmaghiar, care este unul disci-plinat şi ordonat. Aceştia dinurmă nu vor mai înţelegenimic, sau vor înţelege ceea cee de înţeles, anume că prinunele judeţe baronii PDL nu s-au înţeles „la preţ” cu grofiiUDMR şi s-au despărţit...

Apropo de revendicareaesenţială a UDMR, autonomiateritorială pe criterii etnice, nupot crede că liderii maghiaridin teritoriu se lasă adormiţiatât de uşor de „sirenele” spe-cializate în minorităţi şi sindi-cate ale Uniunii Social Liberale!

Până una-alta, jurăminteleşi prieteniile politice vor avea

parte de o verificare minu -ţioasă cu prilejul votului pecare şi partenerii de guver -nare, dar şi partidele dinOpoziţie care-i curtează peudemerişti, îl vor da la Legeaminorităţilor. Atunci se vavedea cine, cum, cât şi în cecondiţii este dispus să meargămai departe.

Congresul UDMR – obişnuitul joc la două capeteDumitru Manolăchescu

Page 3: Observatorul de Covasna 1471

MARŢI • 1 MARTIE 20112 OPINII

Una pe zi„A fi curajos nu înseamnă a te arunca înainte în

orice primejdie cu orice risc, ci a fi hotărât să fii în-totdeauna de partea adevărului.“ (Plutarch)

De ce merg oamenii lavrăjitoare? Ştim cu toţii că viaţanoastră-i o „vale a plângerii”, nenaştem şi murim tot în lacrimi.Nu scăpăm bine de un necaz că al-tele două ne şi iau în primire,lucru pe care-l cunoaştem chiardin Biblie: „În lume necazuri veţiavea, dar îndrzniţi, Eu am biruitlumea” (Ev. după Ioan 16,33).

Prin mulţimea necazurilor apăşit şi Iisus Hristos. Tot prin eleau păşit Sfântul Ioan Botezătorul,Sfinţii Apostoli, Sfinţii Mucenicietc. Pe aici se cade să trecem şinoi, cei ce urmăm lui Hristos, căcinu este altă cale de mântuire. Nuputem dobândi „paharul mân-tuirii” până nu gustăm mai întâidin paharul suferinţei şi alnecazurilor vieţii.

Important nu este dacă suferimult, puţin sau deloc, ci dacăfoloseşti suferinţa ca mijloc deîmbunătăţire. Să nu adaugi lasuferinţa pe care o ai o altăsuferinţă, aceea a nedreptăţitului.Să nu uităm că Însuşi MântuitorulS-a supus fără să cârtească unor

chinuri nedrepte. Un adevăratcreştin-ortodox mulţumeşte întot-deauna lui Dumnezeu pentrutoate, bune şi rele, ştiute şineştiute, iar în minte şi în inimăare cuvintele sfinte ale Mântu-itorului: „Fără Mine nimic nuputeţi face” (Ev. după Ioan 15,5).

Când un om colindă pe lavrăjitoare, descântătoare,spiritism, în fapt Îl ocoleşte peDumnezeu, ocoleşte Adevărul şialeargă către minciună. ChiarDumnezeu prin gura SfântuluiApostol Iacov ne-a dat următorulîndemn: „Este cineva bolnav întrevoi? Să cheme preoţii Bisericii şisă se roage pentru el, ungându-lcu untdelemn în numele Domnu-lui. Şi rugăciunea credinţei vamântui pe cel bolnav, şi Domnulîl va ridica pe el, şi de va fi făcutpăcate se vor ierta lui” (Iacov 5,14-15).

Foarte mulţi oameni ai zilelornoastre stăruie în a crede că au„făcături”. În Biblie găsim cuvântullui Dumnezeu spus prin gura Sfân-tului Apostol Pavel: „Fiţi înţelepţispre bine şi nevinovaţi la rău, iarDumnezeul păcii va zdrobi repedesub picioarele voastre pe satana”(Romani 16,19-20).

Pentru a fi păziţi de vrăji şi delucrarea dracilor, să aveţi toţi,tineri şi vârstnici, femei şi bărbaţi,atârnată la gâtul vostru cinstitaCruce, căci şi creştinii dinvechime aveau toţi crucea la gâtullor.

Episcopul Tavromeniei, Pan-gratie, le dădea o cruciuliţă delemn la gât tuturor celor pe care îiboteza fiindcă foarte mult se temdiavolii de chipul sfintei cruci şifug de omul care o poartă la gât.

Sfântul Ioan Vostrinul i-a între-bat odată pe diavoli: „De care lu-cruri ale creştinilor vă temeţi voidracii mai mult?”. Iar ei au răspunscă se tem de trei lucruri: SfântulBotez, Sfânta Împărtăşanie şiCrucea sfinţită pe care o poartăcreştinii la gât. Sfântul Chiril alIerusalimului ne învaţă că marepază este atunci când creştinii faccruce când încep lucrul, cândmănâncă, când beau apă.

Iar pentru cei ce se cunună sănu se teamă de „farmece” (defăcături) ci să se spovedeascăînainte de nuntă dimpreună cunaşii lor, să se cunune făcându-seliturghia şi aşa să se împăr -tăşească cu Dumnezeu Tatăl.

„Atunci când un creştinvoieşte a zidi casă, să cheme preo-tul să facă sfinţirea apei şi săcitească rugăciunea cea din Molit-felnic, iar dacă, pentruîmpuţinarea credinţei, unora din-tre creştini le arată dracii oarecenăluciri, la unii la morminte, laalţii în case sau în alte locuri,acolo se cuvine a chema preot săfacă sfinţirea apei şi să stropeascălocul, şi, prin har dumnezeiesc, serisipeşte lucrarea dracilor”. (Sfân-tul Nicodim Aghioritul – „Hris-toitia”).

Cultură (67)

Preot Ioan Tămaş Delavâlcele

Abonează-te la

şi economiseşti 25% dinpreţul de vânzare al ziarului!

Doar 15 lei* / lună!

Sună la unul din numerele0267-310.684 (H-Press)0267-325.005 (Adrimar)

0267-310.450 (Poşta) şi abonează-te la cel mai important cotidian românesc din judeţ!

* Preţ valabil pentru persoane fizice.

angajeazăRedactor / Reporter

Ce trebuie să ai:• cunoştinţe solide de limba română• cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office)• curiozitate• spirit de echipă

Ce îţi oferim:• lucru într-o echipă tânără şi în permanentă dezvoltare• training gratuit pentru proaspăt absolvenţi• trepte salariale motivante• oportunități colaterale în cadrul Covasna Media Group

Dacă vrei să faci parte din echipa noastră trimite un CV şi o scrisoare de intenţie la

adresa [email protected] * Doar candidaţii selectaţi pentru angajare vor fi chemaţi lainterviu

EDITORIAL. CongresulUDMR a fost unul plictisitorpentru Media: nu tu o bătaie,acolo, măcar o ceartă zdra -vănă, nimic, plictis general,„pupilul” fostului preşedinte aieşit din primul tur, aplaudatde triste figuri ale politichieiromâneşti, venite la „cerşeală”după ce-au descoperit că fărăvoturile parlamentarilormaghiari nu-l pot da jos nicimăcar pe Boc din fruntea Gu-vernului, nicicum să-l alungepe Băsescu înainte de termende la Cotroceni.

Adevărul e că interesulpentru UDMR nu i-a bulversatprea mult pe liderii maghiari -lor, ei îşi făcuseră deja jocurilede culise, restul n-a fost decâto încercare de a-şi maximizaavantajele pe care i le oferăcondiţia de participant la Gu-vernare, fără a tăia nici punţilecare-i leagă de partidele deOpoziţie. Obişnuitul joc ladouă capete al politicienilorUDMR, mai înclinaţi spre bal-canism decât sunt dispuşi eisă recunoască. Drept urmare,noul preşedinte, KelemenHunor, a reafirmat că UDMR

nu-şi trădează partenerii decoaliţie decât dacă PDL seopune adoptării unor legiesenţiale pentru maghiari,cum ar fi, de pildă, Legeaminorităţilor. În rest, bana -lităţi: oficialii UDMR nurenunţă la autonomia terito -rială pe criterii etnice, dar,oricât ar fi de porniţi să se în-conjoare de ziduri etnice, îşidau şi ei seama că acum nu emomentul să forţeze (abiaaştept să văd, sper să maitrăiesc până atunci, cum îşivor împlini maghiarii visul deautonomie când vor guvernaîmpreună cu floarea naţio na -lismului luminat din PSD, PNLşi PC...).

Mi s-a părut interesant„jurământul de credinţă” alnoului preşedinte faţă departenerii de guvernare, încondiţiile în care chiar laOradea, unde avea loc Congre-sul, cu câteva zile mai înainteliderii locali ai UDMR semnauun acord de colaborare cu Uni-unea Social Liberală, pără -sindu-i pe pedelişti. N-am preaînţeles cum va rezolva condu -cerea UDMR problema alian -ţelor ad-hoc din teritoriu,alianţe în care se insinuează cu

talent USL. Şi nu înţeleg cu atâtmai mult cu cât şefii organi -zaţiilor judeţene ale UDMR vorfi reprezentaţi mai eficientdecât până acum la nivel cen-tral, fiind cooptaţi în struc-turile de conducere promovatede noul statut adoptat la Con-gres, structuri în care chiar voravea un cuvânt de spus. Ce vorface Kelemen, Borbely sauFrunda când organizaţia lordin Covasna, să zicem, vahotărî să părăsească barca PDL,în care au obosit să vâslească,şi să urce în şalupa motorizatăa Uniunii Social Liberale? Aşparia că vor reuşi să găsească osoluţie care să-i aşeze cu fun-dul în amân două...

Convingerea mea este căjocul ăsta la două capete, încare una zic ăia de la Centru şialta fac cei din judeţe, nupoate păcăli nici măcar elec-toratul românesc, mai disipat,cu atât mai puţin pe celmaghiar, care este unul disci-plinat şi ordonat. Aceştia dinurmă nu vor mai înţelegenimic, sau vor înţelege ceea cee de înţeles, anume că prinunele judeţe baronii PDL nu s-au înţeles „la preţ” cu grofiiUDMR şi s-au despărţit...

Apropo de revendicareaesenţială a UDMR, autonomiateritorială pe criterii etnice, nupot crede că liderii maghiaridin teritoriu se lasă adormiţiatât de uşor de „sirenele” spe-cializate în minorităţi şi sindi-cate ale Uniunii Social Liberale!

Până una-alta, jurăminteleşi prieteniile politice vor avea

parte de o verificare minu -ţioasă cu prilejul votului pecare şi partenerii de guver -nare, dar şi partidele dinOpoziţie care-i curtează peudemerişti, îl vor da la Legeaminorităţilor. Atunci se vavedea cine, cum, cât şi în cecondiţii este dispus să meargămai departe.

Congresul UDMR – obişnuitul joc la două capeteDumitru Manolăchescu

MARŢI • 1 MARTIE 2011 3ACTUALITATE

Județul Covasna și-a clarifi-cat, în ultima perioadă, limi -tele administrative, existând înacest sens o acțiune demaratăla nivel național, dorindu-se ostabilire clară a granițelor fie -cărui județ. Prefectul județuluiCovasna, Gyorgy Ervin, a de-clarat că acțiunile de stabilireale granițelor nu au scos laiveală situații noi față de celeștiute deja, însă se pare că audus totuși la găsirea uneisoluții pentru Valea Corlatuluide la Belin, locație unde se știecă romii au construit fărăautorizații pe mai bine de 25de hectare de teren, achizi -ționate în timp de la diverșiiproprietari. Romii de acolo,majoritatea veniți din județulBrașov, au refuzat însă con-stant să devină cetățeni ai co-munei Belin, ei având actele deidentitate pe comuna Măieruș,satul Arini. Autoritățile covăs -nene și cele brașovene auîncercat de mai multe ori, în

ultimii ani, să găsească o re-zolvare situației, deoarece deșiterenul e situat în județul nos-tru, romii vor să fie brașoveniși în acte.

Pentru că operațiunile dedelimitare au fost încheiate cujudețul Brașov, în contextulunor neclarități s-a identificattotuși și o soluție pentru romiide pe Valea Corlatului.

„Totul e finalizat la grani -țele cu Brașovul, cu excepţiaunui singur hotar, cel aflatîntre comuna Augustin şioraşul Baraolt. Aici problemaeste că înainte hotarul eraunul natural: cursul Oltului,ceea ce este și acum, doar căacest curs a fost schimbat, iarcomuna Augustin a pierdutcâteva hectare de teren, careacum se află pe partea dreaptăa râului. Prin compensare s-arrezolva însă problema romilorde pe Valea Corlatului de laBelin, iar cele două comisii dinMăieruş şi Belin au avansatpropunerea ca terenul deaproximativ 26 de hectare,

împreună cu casele construiteîn mod abuziv, să fie trecute înjudeţul Braşov”, a explicat pre-fectul subliniind că BisericaOrtodoxă din Belin, care deține2,5 hectare de pământ chiarîntre case, va rămâne propri-etar al terenului, doar că acestteren se va afla pe teritoriuladministrativ al Brașovului șinu al Covasnei, ca până acum.

O altă situație neplăcutăeste cea dintre comunele Mal -naș și Micfalău, care își dis -pută granițele, frontiera dintre

Micfalău şi Malnaş, respectivMicfalău şi Bixad făcând obiec-tul unei cauze aflate pe rolulTribunalului Covasna încă dinanul 2009. În acest caz, celedouă comune își dispută lim-itele administrativ-teritoriale,niciuna nefiind dispusă sărenunțe la o suprafață deteren.

„Cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Bacăudintotdeauna am avut cea maicolegială relaţie, s-au încheiatoperaţiunile de delimitare șinu sunt probleme. Cu judeţulHarghita s-au încheiat opera -ţiunile de delimitare, maipuţin hotarul aflat între co-munele Bixad şi Tuşnad. Înacest ultim caz, am impresiacă în judeţul Harghita colegiiconfundă noţiunile de „propri-etate” şi „limită administra -tivă”. Ei vor să schimbe limitaadministrativă pe motiv că înacest caz Composesoratul dinTuşnad va avea câteva hectarede pădure pe teritoriul jude -ţului Covasna, or aceste două

lucruri nu au nicio legăturăîntre ele. Cu judeţul Buzăudupă un început deosebit degreoi, se pare că procesul dedelimitare se va încheia cusucces, iar cu unităţile admin-istrativ-teritoriale din judeţulVrancea operaţiunile de delim-itare nu au putut fi finalizate,întrucât primarii din judeţulnostru, în afară de primaruloraşului Covasna, au refuzatsemnarea proceselor verbaleale unor terenuri. Aici estevorba de mii de hectare, iar înaccepţiunea primarilor, partedin această suprafaţă a fostabuziv luată încă de la împăr -ţirea teritoriului ţării înjudeţe”, a explicat prefectulGyorgy Ervin.

Prefectul a mai arătat că vacontinua să desfăşoare acţiunide mediere pentru soluţio na -rea situaţiilor litigioase rămasenerezolvate până la aceastădată, termenul dat de Guvernpentru rezolvarea divergen țe -lor referitoare la granițe fiindsfârşitul lunii martie 2011.

Se clarifică graniţele judeţului26 de hectare de teren ocupate de romi ar putea trece în teritoriul administrativ al judeţului BrașovMonica Vajna Comuna Augustin a

pierdut câteva hectarede teren, care acum se

află pe partea dreaptă arâului Olt. Prin compensares-ar rezolva însă problemaromilor de pe Valea Corla -tului de la Belin (...) Terenulde aproximativ 26 de ha,împreună cu casele constru-ite în mod abuziv, să fie trecute în judeţul Braşov.“

Prefectul Gyorgy Ervin

Page 4: Observatorul de Covasna 1471

MARŢI • 1 MARTIE 20114 ACTUALITATE

Charles Dickens spunea că„primăvara e acea perioadă a an-ului când la soare e vară, iar laumbră e frig“. Este 1 martie, pre-tutindeni vedem alb şi roşu, florişi oameni veseli, sărbătorindvenirea primăverii prin bine-cunoscuta tradiţie a Mărţişorului,obicei foarte iubit de români.

La Sfântu Gheorghe, oferta deMărțișor este destul de limitată,locurile în care comercianții auales să-și expună marfa fiindunele “strategice”, de altfel: două-trei tarabe în centrul orașului, înimediata apropiere a MagazinuluiȘugaș și la alte câteva tarabe dinpiețele orașului. Când vine vorbadespre flori, însă, mulțimea deghiocei - în buchete sau coșulețeși cea de zambile amețitor miros-itoare au împânzit locurile de vân-zare a florilor, semn că urmeazăcâteva zile în care bărbații maiales au liber la a cumpăra brațe deflori pentru femeile dragi dinviața lor.

Pentru toate gusturile şi buzunarele

Mărțișoarele cu care s-aupregătit comercianții sunt decâteva categorii - cele micuțe,confecționate din metal reprezen-tând felurite figurine, cele ab-stracte și multicolore realizatemanual, precum și unele maisofisticate, din metal, care odatăîndepărtat șnurul alb-roșu pot fipurtate precum broșele.

Familiarizată cu vânzareamărțișoarelor, Adriana și-a ales capunct de vânzare pentru acestezile o tarabă din centrul orașuluiși spune că bărbații sunt foarteinteresați să cumpere micilepodoabe, în general optând pen-tru mărțișoarele mărunte atuncicând cumpără pentru prietene șicolege și pentru cele mai sofisti-cate sau realizate manual atuncicând le cumpără pentru soții, iu-bite, mame sau fiice.

„Mărțișorul e o tradiție veche șiar trebui ca fiecare bărbat săcumpere mărțișoare pentru fe-meile din viața sa... altfel îi crescbube pe față!”, spune vânză toa rea,foarte mândră de mărți șoa relesale, realizate în atelierul fami liei șipictate, în parte, manual.

Vânzătorii de mărțișoare spuncă prețurile nu sunt deloc mari -pornind de la 2 lei și ajungând la7-8 lei mărțișorul, iar tarabele înjurul cărora s-au adunat ierimulțimi de bărbați în căutareamărțișoarelor potrivite au arătatcă domnii încă mai țin la tradiții.

În ceea ce privește florile, ghio-ceii se numără printre florile celemai vândute de 1 martie, vânză -torii spunând că s-a muncit multîn căutarea lor, fiind încă acoperițide zăpezile pădurilor.

„Se caută și zambiluțe, daracestea pentru doamne și domni -șoare - soții și iubite, deoarecemiros foarte frumos și femeilesunt impresionate de obicei deaceste flori. Ghioceii se cumpără

însă mai mult pentru că fiecarebărbat are o mamă, prietene,colege, cunoștințe și probabil căsă ofere un buchețel de ghioceieste așa, mai neutru, decât săofere zambile sau alte flori”, credeo vânzătoare de flori venită toc-mai din județul Prahova la SfântuGheorghe.

În ceea ce-i privește pecumpărători, aceștia par foartehotărâți ori deciși să scape câtmai repede de chinul alegerii unormărțișoare; așa se face că în gen-eral bărbații cumpără câte unmărțișor mai scump și flori pen-tru soție sau iubită, în vreme cemărțișoarele mărunte sunt cum -pă rate în cantități mai mari, ur-mând a fi împărțite cunoștințelorși colegelor. Mai există însă șidomni foarte atenți și implicați,

care consideră că ”cu o floare nuse face primăvară”, deci aleg ca pelângă un mărțișor și un buchet deflori să le mai ofere femeilor dragiși un cadou suplimentar, astfel cămagazinele cu bijuterii și haineau, la rândul lor, vânzări mai ridi-cate în această perioadă.

„Cred că e frumos să le luămfemeilor pe care le iubim câte omică atenție acum, primăvara...un mărțișor nu e deloc scump,nici o floare... mie mi se pare otradiție frumoasă, iar atunci cândam bani mai pun lângă mărțișor șifloare o mică atenție - un parfum,o carte, ceva ce știu că-i place fe-meii pe care o iubesc”, spuneIonel Avram, de 43 de ani.

Cristian, un tânăr de 31 de ani,spune că va cumpăra o mulțimede mărțișoare în acest an, chiardacă nu are o iubită. Tânărulspune că are însă o mulțime deprietene, neputându-le totodatăignora nici pe femeile din familie.”Voi cumpăra mărțișoare și ghio-cei pentru mama șu surorile mele.Nu cred că e chiar așa neplăcut șipână la urmă gestul contează,chiar de s-ar putea să n-avem noi,bărbații, cele mai bune gusturiatunci când alegem un mărțișor”,subliniază Cristian.

Legenda spune că…

Originile mărţisorului le pu -tem afla din una din multele le -gende româneşti. Aceasta spuneacă Soarele s-a coborât într-un satsub forma unui frumos tânăr. Unzmeu l-a răpit şi l-a închis într-otemniţă. Izvoarele nu mai cur -geau, păsările nu mai cântau,copiii nu erau veseli, întreaganatură era tristă. Un fecior viteazs-a hotărât să meargă să salvezeSoarele, a călătorit timp de 3 an-

otimpuri: vara, toamna şi iarna. Aajuns la castelul în care Soareleera întemniţat, aici s-a luptat zileîntregi cu zmeul. După ce a învinszmeul, tânărul slăbit de puteri şirănit a eliberat Soarele. Acesta s-aridicat la cer, natura a reînviat, oa-menii s-au bucurat, mai puţinviteazul care nu apucat să vadăprimăvara. Sângele cald i s-a scursîn zăpadă, pe când aceasta setopea, răsăreau flori albe - ghio-ceii, vestitorii primăverii. Deatunci tinerii oferă fetelor saucelor apropiaţi ciucuraşi împletiţicu alb şi roşu. Culoarea roşiesimbolizează dragoste, amintindde culoarea sângelui viteazului,iar albul înseamnă sănătatea şipuritatea primei flori a primăverii- ghiocelul.

1 martie - Anul Nou

Încă de pe vremea ImperiuluiRoman până la începutul secolu-lui al XVIII-lea, în prima zi a luniiMartie era sărbătorit Anul Nou.Sărbătoarea se numea „Matrona-lia” la care erau celebrate serbărilelui Marte, zeu al forţelor naturii şiagriculturii.

În România au fost găsite înurma cercetărilor arheologicemărţişoare datând de aproximativ8.000 de ani. Acestea erau pietri -cele vopsite în alb şi roşu, care sepurtau în special la gât.

În unele părţi, la originilemărţişorului românesc a stat omonedă de aur sau de argint lacare se ataşa o sfoară împletitădin două fire, ce reprezentau tri-umful vieţii asupra morţii, asănătăţii împotriva bolii. Astfel deamulete aduceau noroc şi fericireşi erau purtate în special de per-soanele sensibile precum copiii şifetele tinere.

Mărţişorul este cunoscut şi ca„funia anului“, despre care sespune că adună laolaltă săptă -mânile şi lunile în cele două an-otimpuri străvechi ale calen -da rului popular: vara şi iarna,simbolizate de şnurul bicolor. Îm-pletirea alb-roşie a şnurului seregăseşte foarte des în tradiţiilepopulare româneşti: în steagulcăluşarilor, în bradul de nuntă, lapodoabele junilor... Alăturareacelor două culori simbolizează re-generarea vieţii, unitatea contrari-ilor (bine-rău, lumină-întuneric,

căldură-frig, iarnă-vară, pace-război).

În zilele noastre mărţişoarelese dăruiesc de către bărbaţitinerelor fete şi doamnelor, pot fioferite şi de către fete prietenelor,colegelor, mamelor şi bunicelor.Acestea sunt purtate mai des laîncheietura mâinii şi în piept.Astăzi, pe tarabele comercianţilorse găsesc printre numeroaselekitchuri şi mărţişoare drăguţe,construite foarte atent de artiştiiartizanali. Regăsim cel mai adeseacoşarul care transmite bunătate,trifoiul care poartă noroc, ghio-celul semnificând gingăşia şi mainou simpaticele buburuze.

Tradiţii româneşti ale Mărţişorului

În folclor anotimpurile suntsimbolizate cromatic, primăvaraprin roşu, vara verde şi galben,toamna prin negru sau albastru şiiarna prin alb, astfel şnurulmărţişorului este simbolul treceriide la iarna cea albă la primăvaraclocotind de viaţă ca sângele.

Mărţişorul trebuie legat înprima zi de martie, la răsăritulsoarelui. Acesta se poartă ca unlucru sfânt, nu ca podoabă saujucărie.

Pe vremuri, părinţii legau copi-ilor câte o monedă la gât sau lamână, pentru ca aceştia să aibănoroc tot anul şi să fie sănătoşi şicuraţi precum argintul. Apoi lalună plină acesta se scoate de la

gât sau mână şis e

cumpără cu el caş dulce şivin roşu, pentru ca tinerii

să aibă culoarea caşului şi să fieîmbujoraţi precum vinul.

Omătul topit de 1 martie decătre fetele tinere este folosit deacestea la spălarea părului, astfeltot anul vor fi drăgăstoase şi fru-moase.

În Moldova se practică şi acumdăruitul mărţişoarelor de cătrefete băieţilor, iar de 8 martietinerele primesc la rândul loraceste mici simboluri. În sateleTransilvaniei mărţişoarele suntagăţate la uşi, ferestre, de coar-nele animalelor din ogradă, pen-tru păzirea gospodăriei de duhu -rile malefice. Bihorenii se spală pecap cu apă de ploaie căzută pe 1martie sau cu neaua topită, aşavor deveni mai frumoşi şisănătoşi, iar fetele se spală cu apăadunată de pe frunzele fragi lor,pentru a se căsători în curând.

În Dobrogea mărţişoarele suntpurtate până la venirea cocorilor,apoi sunt aruncate în aer pentruca fericirea să fie mare şiînaripată.

Prognoza bătrânească

Bătrânii povestesc despre leg-enda Babei Dochia care a împletitfirul mărţişorului timp de un an,în timp ce urca cu oile la munte.Mărţişorul se poartă şi azi înzilele Babei Dochia (1-9 martie),când există obiceiul de a alege oanume zi din această perioadă casimbol al calităţii vieţii din an.Bineînţeles, o zi frumoasă şicăldu roasă va prevesti un an bunşi roditor.

În unele zone din Moldova şiBucovina copiii şi tinerele obiş -nuiau să poarte moneda de aursau argint lagată la gât timp de 12zile, după aceea o prindeau în părşi o ţineau până la înflorireaprimului pom şi până la sosireaberzelor. Altele atârnau mărţi şo -rul pe un trandafir şi cu monedacumpărau brânză pentru a avea ofaţă albă şi frumoasă întregul an.

În prezent au rămas cutumelemărţişorului purtat timp de 12zile şi apoi agăţat într-un pomtânăr. Dacă acestuia îi va mergebine şi va fi roditor, cel care alegat mărţişorul va avea un anfoarte bun plin de succese şisănătate.

În perioda Babelor, 1-9 martie,sunt urmărite primele 3 zile, 1

martie fiind baba deprimavară - babasemănatului, adoua zi – baba de

vară, cea amuncii câm-

puluişi 3

m a r t i ebaba de

t o a m n ă ,cea a culesu-

lui. În funcţie decum vor fi cele 3 zile

aşa vor fi şi cele 3 anotim-puri.

Mărţişorul din acest an aduce un

Început timid de primăvarăAndreea Dabija Kelemen

Monica Vajna

Mărțișorul e otradiție veche și artrebui ca fiecare

bărbat să cumperemărțișoare pentru femeile din viața sa... altfel îi cresc bube pe față!“

Adriana, vânzătoare demărţişoare în Sf. Gheorghe

Page 5: Observatorul de Covasna 1471

MARŢI • 1 MARTIE 2011 5ACTUALITATE

Poliţiştii de la postul depoliţie Aita Mare însoţiţi de unpădurar din cadrul OcoluluiSilvic Privat Baraolt l-au prinsvineri în flagrant pe R. Zoltan,de 27 de ani, din satul AitaMedie, care transporta cu ocăruţă 2,5 mst material lem-nos, de esenţă gorun.

În urma cercetărilor efectu-ate s-a stabilit că suspectul atăiat şi a sustras doi arborinemarcaţi de esenţă gorun cudiametrele la cioate de 45, re-spectiv 30 cm din pădureaaparţinând Composesoratuluide Pădure Aita Medie, cu aju-torul unui moto-fierăstrău şi aunui topor.

Cantitatea de 2,5 mst mate-rial lemnos, în valoare de cca.1.000 lei, a fost confiscată şilăsată în custodia părţiivătămate, moto-fierăstrăul şitoporul au fost ridicate în ved-erea confiscării.

Poliţiştii continuă cerce -tările sub aspectul săvârşiriiinfracţiunilor de tăiere ilegalăde arbori şi furt material lem-nos.

Tot vineri, poliţiştii de la

postul de poliţie Ojdula aufost sesizaţi de persoanululPrimăriei comunei despre fap-tul că, în perioada 1 ianuarie –25 februarie, A. Levente, de 31ani, P. Gyorgy, de 69 ani, F.Coloman, de 71 ani, şi K.Gabor, de 38 ani au tăiat ilegalşi au sustras de pe păşuneaîmpădurită din zona numita„Luti”, mai mulţi arbori deesenţă rășinoase precum şialte specii.

Poliţiştii au demarat verifi -cările şi efectuează cercetărisub aspectul săvârşirii infrac -ţiunilor de tăiere ilegală de ar-bori şi furt material lemnos.

Sâmbătă, la postul depoliţie Aita Mare s-au prezen-tat doi gospodari, care aureclamat faptul că, în perioadaiulie 2010 - februarie 2011, au-tori necunoscuţi au tăiat şi ausustras de pe proprietatea lorpeste 30 de arbori marcaţi şinemarcaţi.

Poliţiştii au demarat verifi -cările şi efectuează cercetăripentru identificarea autorilor.

Biroul de Presă alIPJ Covasna

CL Barcani arputea rămâne fărăcâţiva consilieri

Fată de13 ani,răpită din oraşcu taxiulTânăra dinTârgu-Secuiesc a fost găsită depoliţişti dupădoar câteva ore

Vineri după-masă, PoliţiaMunicipiului Târgu Secuiesca fost sesizată verbal demama unei minore în vârstăde 13 ani despre faptul căfiica sa, R. Ildiko- Szende, întimp ce se afla împreunăcu o prietenă în P-ţa GaborAron din municipiul Tg. Se-cuiesc, a fost acostată de uncunoscut, E. Mihaly, de 21ani, din municipiul SfântuGheorghe, care se aflaîmpreună cu părinţii săi.

Femeia a reclamat cătânărul a urcat-o pe minoră,împotriva voinţei sale, într-un taxi de culoare albastrăşi au plecat într-o direcţienecunoscută.

În baza sesizării, poli -ţiştii au demarat verificărileşi în jurul orei 20.00, înurma unei misiuni decăutare pe raza comuneiGhidfalău, poliţiştii de laBiroul Investigaţii CriminaleTg. Secuiesc, în colaborarecu colegii de la postul depoliţie Ghidfalău, au identi-ficat-o pe minoră.

Fata a fost condusă lasediul Poliţiei MunicipiuluiTg. Secuiesc, unde a de-clarat că nu a fost agresatăfizic sau psihic. După au-diere, minora a fostîncredinţată părinţilor.

Poliţiştii efectuează cer -ce tări faţă de E. Mihaly subaspectul săvârşirii infrac -ţiunii de lipsire de libertate,cu suspectul în stare de li -bertate.

Infracţiuni silvice

Filiala Barcani a PDL ia în cal-cul posibilitatea retragerii dinConsiliul Local (CL) al comuneia celor doi consilieri pe care îiau aici, ca urmare a unor con-flicte care ar exista în interiorulConsiliului.

Președintele interimar al PDLBracani, Alexandru Giuglea, adeclarat că urmare a unor stăritensionate din CL Barcani, sol-date cu depunerea demisiei pe25 februarie de către consilierulPSD Adrian Broanăr, nu esteexclusă varianta ca cei doi con-silieri ai democrat- liberarilor sădemisioneze la rândul lor.

Alexandru Giuglea a declaratcă cei doi consilieri ai PDL vor

decide în urma unei ședințe aPDL Barcani, ce va avea loc înzilele următoare, dacă vor demi-siona sau nu și a explicat că esteposibil ca în cazul în care se vaajunge la demisii, PDL să nu maipropună pe nimeni pentru CL.

Consilierul Adrian Broanăr afost foarte rezervat în declarații,arătând că și-a depus demisiadin Consiliu la ultima ședință aacestuia, pe 15 februarie, însă asubliniat că acțiunea s-a bazatpe ”motive personale”. Broanăra mai precizat că a depus ocerere de demisie care urmeazăa fi analizată în Comisia juridicăa CL Barcani, urmând ca apoiconsilierii să decidă cum anumese va încheia această situație,prin hotărâre de consiliu.

Monica Vajna

Page 6: Observatorul de Covasna 1471

MARŢI • 1 MARTIE 20116 AUTO

ISSN - 1583-8587Tipar executat la

SC Tipo-Graf SRL Sfântu-Gheorghe

[email protected] Telefon / Fax: 0267-351.425

DIRECTORFLORIN CHERESTEŞ

SECRETAR GENERAL DE REDACŢIEVLAD ANDREI MANOLĂCHESCU

REDACTORIMONICA VAJNA ANDREEA DABIJA�KELEMEN

MARKETINGCRISTINA CĂLIMANADRIAN DURUŞ

TEHNOREDACTORVIOREL IORDAN

ASISTENT MANAGERSIMONA CĂLIMAN

MICA PUBLICITATEPORA GYÖNGYI

DIFUZAREGEORGE REBEGEA

Sfântu-Gheorghe, Str. Sporturilor, nr. 8,

Bl. 18, sc. B, ap. 1Abonamente:

0267-310.684 (H-Press)0267-325.005 (Adrimar)

0267-310.450 (Poşta)

S.C.TURISM COVASNA S.A

angajează

1post: ECONOMIST – Specialitate contabilitate Cerinţe: - studii superioare; calitate de expert contabil; cunoştinţeînchidere lunară balanţă, bilanţ; cunoscător al NormativelorIFRS Experienţă: minim 3 ani Oferim salariu atractiv şi alte facilităţi CV-urile se depun la sediul societăţii: Oraş Covasna, str.1 Decembrie 1918, nr. 1-2, jud. Covasna Relaţii la: Tel: 0267 340401/ int. 219 Fax: 0267 342222 Mail: [email protected] [email protected]

AnunţLa solicitarea persoanei fizice Nagy Mihály şi copropri-

etarii se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa primarului mu-nicipiului Sfântu Gheorghe dl. Antal Árpád András privindelaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal – „Locuinţe str. Dózsa György Sfântu Ghe-orghe, jud. Covasna”, care va fi supus analizei, avizării şiadoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţeidin luna aprilie 2011.

Textul complet al proiectului de hotărâre se poate con-sulta la sediul Primăriei, Compartimentul Relaţii cu Publicul,respectiv va putea fi consultat pe pagina web a instituţieiwww.sfantugheorgheinfo.ro.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris,conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon alsemnatarului, sau la adresa de e-mail: [email protected],până la data de 14 martie 2011.

AnunţLa solicitarea S.C. „W&K” S.R.L. se aduce la cunoştinţă

publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghedl. Antal Árpád András privind elaborarea Proiectului dehotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu„Modernizare staţie cale ferată” Sfântu Gheorghe, care va fisupus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al mu-nicipiului în cadrul şedinţei din luna aprilie 2011.

Textul complet al proiectului de hotărâre se poate con-sulta la sediul Primăriei, Compartimentul Relaţii cu Publicul,respectiv va putea fi consultat pe pagina web a instituţieiwww.sfantugheorgheinfo.ro.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris,conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon alsemnatarului, sau la adresa de e-mail: [email protected],până la data de 14 martie 2011.

AnunţS.C AISE Sfântu Gheorghe anunţă publicul interesat

asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediupentru proiectul Îmbunătăţire nivel de tensiune LEA jt Sân-tionlunca, zona PTA 1 şi PTA 4, propus a fi amplasat în zonalocalităţii Sântionlunca, titular SDEE Covasna.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate lasediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, SfântuGheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr. 10 şi la sediul S.C AISE str.Daczo, nr. 2, de luni până joi, între orele 11:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţieipentru protecţia mediului Covasna.

AnunţÎn conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă

nr.97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actelede identitate ale cetăţenilor români, rugăm persoanele carese regăsesc în următoarele situaţii să se pezinte la ghişeulS.P.C.L.E.P. or. Covasna pentru intrarea în legalitate:

• expirarea termenului de valabilitate a cărţilor de identi-tate

• punerea în legalitate a minorilor care au implinit vârstade 14 ani

În caz contrar se pot aplica amenzi contravenţionale pânăla 150 lei.”

Dacia Duster,

Pericol public pentru pietoni

Dacia Duster a obţinut treistele din cinci posibile latestele efectuate de EuroNCAP, cu un scor de 74% pen-tru protejarea pasageriloradulţi şi de 28% pentru sigu-ranţa pietonilor.

Dacia Duster a primit unscor de 78% pentru protecţiaoferită pasagerilor copii şi de29% pentru dotările care îm-bunătăţesc siguranţa.

În testele efectuate de EuroNCAP cu Duster, citate depresa franceză spaţiul desti-nat pasagerilor s-a comporatbine în cazul impactuluifrontal. Uşa de la portbagaj s-a deschis, însă, situaţie con-siderată un minus pentrusiguranţă. Dacia Duster a luat

doar zece puncte pentru pro-tecţia capului. Protecţia zoneipieptului a fost calificată cafiind medie atât pentrupasagerii adulţi din faţă, cât şipentru cei din spate. Măsură-torile efectuate la nivelul ge-nunchilor şi femurului auindicat probleme. Pe parteaşoferului, însă, structurilecare intră în componenţa bor-dului au fost evaluate cariscante.

În testele pentru siguranţapietonilor, nici bara de pro-tecţie şi nici partea din faţă acapotei nu au fost punctate,ceea ce înseamnă o protecţieslabă. Capota asigură, însă, oprotecţie bună în majoritateazonelor care prezintă cele maimari şanse de a lovi capulunui copil. Riscurile suntmari, însă, în zonele care potlovi capul unui adult.

(Realitatea.net)

Primele imagini cu Fordulcare va fi produs la Craiova

Azi, şeful diviziei divizieieuropene FORD, Stephen T.Odell va prezenta modelulfabricat la Craiova - B-Max -într- conferinţă de presă.

Ford B-Max a fost surprinsîn timp ce era pregătit pentrudebutul mondial, la SalonulAuto de la Geneva.

După cum se poate observaşi în fotografii, B-Max preiafidel designul lui Ford GrandC-Max şi pare o copie de di-mensiuni mai mici a acestuia.Ford B-Max dispune de patruuşi, cele din spate fiind culis-abile spre înapoi, şi poate găz-dui până la cinci pasageri.

B-Max va fi construit peplatforma modelului Fiesta.Motorizările disponibile vor fide 1.0 litri/90 CP şi, posibil,de 1.6 litri/101 CP. De aseme-nea, diesel-urile 1.4 şi 1.6TDCI vor completa oferta, in-formează Timpul. Primul au-tomobil B-MAX fabricat înRomânia ar putea ieşi de peliniile de producţie până lasfârşitul anului.

Directorul general al FordEuropa, Stephen Odell, vede înUzina Ford de la Craiova unadintre cele mai eficiente in-vestiţii ale grupului, în specialpentru că deschide noi opor-tunităţi pentru piaţa euro-peană.

Pe lângă "revoluţionarul" B-Max, Ford vine la Geneva cualte modele: conceptul

Vertrek, înlocuitorul lui Kuga,Escape, Focus Electric, C-MaxHEV, C-MAX Energie, TransitConnect Electric, Ranger Wild-

trak pick-up, Mondeo ECO-netic, Metal Ka şi Fiesta RSWorld Rally Car.

(0-100.ro)

Page 7: Observatorul de Covasna 1471

MARŢI • 1 MARTIE 2011 7UTILITARE

S u d o k u

Regula cifrei unice: jocul de Sudoku presupune completareacareului de 81 de căsuţe după O SINGURĂ REGULĂ: orice rând,orice coloană şi oricare pătrat de 3x3 căsuţe să conţină o sin-gură dată fiecare cifră cuprinsă între 1 şi 9.

Mica publicitateImobiliare

» Cumpăr urgent apartament cu 2camere sau garsonieră confort 1,zona Lenin. Telefon: 0743-061.798» Vând apartament cu 2 camere înbloc de cărămidă pe str. ArmataRomână cu gresie, faianţă, ter-mopan, pivniţă, garaj şi 2 grădinila preţul: 28.000 Euro. Se poate şiprin programul prima casă. Tele-fon: 0743-061.798» Vând apartament cu 3 camere,B-dul GrigoreBălan, etaj II, 2 băi,2 balcoane, îmbunătăţit, preţ32.000 Euro şi cumpăr garsonierăconfort 1, etaj 1 sau 3. Telefon:0743-061.798» Vând vilă la sâncrai, construcţienouă, 3 camere, leaving,bucătărie, 2 balcoane, 2 băi, 5 arigrădină. Preţ: 35.000 Euro. Suntdispus să schimb cu apartamentcu 2-3 camere în Sfântu Gheorghe.Telefon: 0743-061.798» Vând garaj cartierul Lenin, str.Lunca Oltului lângă magazinulBilla la preţ de 15.000 lei/ 3500Euro. Telefon: 0743-061.798» Vând garsonieră bloc 105, S=30mp, cu centrala termică, ter-mopan, uşă metalică la preţul de56.000 lei/13.500 Euro. Telefon:0743-061.798» Vând apartament cu 3 camerelângă magazinul Şugaş cu 2 băi,

2 balcoane, centrală proprie,pivniţă la preţul de 33.500 euro.Se poate cumpăra şi prin primacasă. Telefon:0743-061.798» Vând apartament cu 2 camere,etaj 2, în zona Ciucului. Preţ45.000 lei/11.000 euro. Telefon:0743-061.798» Vând casă din cărămidă zonaGării, formată din 3 camere, hol,bucătărie, baie cu încălzire pesobe de teracotă şi gaz, 5 ari grăd-ină, 3 intrări, singur în curte. Preţ39.500 euro sau 167.000 lei. Tele-fon: 0743-061.798» Vând casă str. Puskas Tivadarnr.30, singur în curte, formată din3 camere, hol, bucătărie, baie,acoperită cu ţiglă Bramax,încălzire centrală proprie, dincărămidă, 4,40 m curte. Preţ55.000 euro. Se poate schimba şicu apartament cu 2 sau 3 camere.Telefon: 0743-061.798» Vând apartamen cu 2 camerestr. Nicolae Iorga, etaj 3, superlux. Preţ 30.000 euro. Telefon:0743-061.798» Vând apartament 3 camere,parter, str. Vasile Goldiş, centralăproprie, pretabil pentru sediufirmă, preţ 34.000 de euro nego-ciabil. Telefon: 0761-643.214Vând casă la Ţufalău, nr. 53, teren1.200 mp. Telefon: 0267-374.198» Vând casă la Cefalău, nr. 53,teren 1.200 mp. Telefon: 0267-

374.198» Vând apartament cu 3 camere,etaj II strada Liliacului. Telefon:0756-688.512

Închirieri» Dau în chirie garsonieră mobi-lată lux, str. 1 Decembrie, lângămagazinul Plus. Preţ 100 euro.Telefon: 0743-061.798» Caut de închiriat apartament cu2 camere şi garsonieră, mobilatesau nemobilate. Telefon: 0743-061.798

Angajări

Pierderi» S.C DOMO RETAIL S.A am pier-dut anexa la certificatul de înma-triculare pentru punctul de lucrumunicipiul Râmnicu Vâlcea, str.G-ral Magheru, nr. 8 jud Vâlcea. Odeclarăm nul.

Horoscopul zilei

După amiază evită să începi cevanou deoarece îţi lipseşte energiacare te împiedică să obţii ceea ceîţi doreşti.

Berbec(21 martie - 20 aprilie)

Dimineaţa îţi va aduce răspun-surile la probleme mai vechi carete măcinau. Grăbeşte-te să terminitoate lucrurile mai înainte de ami-ază când toată lumea ia o pauză.

Taur(21 aprilie - 20 mai)

Visele care îţi vor bântui somnulte vor face să te simţi şi mai con-fuz decât atunci când te-ai culcat.

Gemeni(21 mai - 21 iunie)

Evenimentele zilei nu se vor des-făşura atât de paşnic cum ai vreatu. Întârzierile vor apărea spredupă amiază şi noile proiecte voravansa încet.

Rac(22 iunie - 22 iulie)

Trebuie să te gândeşti la nevoiletale şi cum îţi afectează ele relaţi-ile atât acasă cât şi la serviciu.

Leu(23 iulie - 22 august)

Poţi să faci orice dacă vrei şi lu-crurile se vor îndeplini întocmaidar există toate şansele să teloveşti de o mulţime de bariere.

Fecioară(23 august - 22 sept.)

Confruntările nu vor fi în avanta-jul tău astăzi. Mai bine ţi-ai pe-trece timpul oferindu-ţi puţincomfort într-o atmosferă plăcută.

Balanţă(23 sept. - 22 oct.)

O discuţie cu cineva special sau cuun partener te va ajuta să de-scoperi cum să rezolvi anumiteprobleme sau blocaje.

Scorpion(23 oct. - 21 nov.)

Nu transforma munţii în dealuri.Confruntările trebuie să aibă locdimineaţa pentru ca altminteri vafi prea târziu.

Săgetător(22 nov. - 20 decembrie)

Nu face nici o schimbare dupăamiază pentru că este posibil săstopezi orice proiect. Este un timpfavorabil pentru revizuirea talen-tului creator.

Capricorn(21 decembrie - 19 ianuarie)

Nu te teme să spui nu atunci cândsolicitările celorlalţi te vor împied-ica să-ţi vezi de propriile taleprobleme şi să-ţi încarci bateriile.

Vărsător(20 ianuarie - 18 februarie)

A spune "la revedere" pentru mo-ment este mai bine decât să spui"la revedere" pentru totdeauna. Aigrijă să nu-i răneşti pe ceilalţi.

Peşti(19 februarie - 20 martie)

Ortodox:Cuv. Mc. Evdochia; Cuv.Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf.Mc. Marcel şi AntonCatolic: Sf. Albin, ep.

Azi în calendar

Azi în istorie1815: Napoleon evadează depe insula Elba1837: S-a născut Ion Creangă,scriitor român (d. 1889)1896: Savantul francez HenriBecquerel descoperă radioac-tivitatea naturală1907: Şi-a început activitateaServiciul de urgenţă „Sal-varea", din iniţiativa dr. MinaMinovici1931: S-a născut ElisabetaBostan, regizoare româncă defilm

Sursa: www.wikipedia.org

1 EURO 4,2150 lei1 USD 3,0489 lei1 CHF 3,2862 lei100 HUF 1,5505 lei

Cursul valutar

Farmacia de gardă

Farmacia eliberează medicamente între orele

20:00-08:00 numai pe baza reţetelor medicale

de urgenţă.

Contracte de muncă Italia/Grecia - Cameriste, infir-miere, croitorie, lucrător com-

ercial. Salarizare 800 euro. www.epp-jobs.com.

Telefon: 0368-425.804, 0268-410 235, 0745-489.172, 0731-

078.790, 0769-875.604,0268-474.435.

Fax: 0268-414.443

farm. AdonisB-dul. Grigore Bălan (BTT)

Telefon: 0267-324.903

Anunț publicS.C. PANNON CONSTRUCT SRL, Miercurea Ciuc, anunță

publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitereaacordului de mediu, la Agenția pentru Protecția Mediului Co-vasna pentru realizarea proiectului de „Amenajarea Hidroen-ergetică pe pârâul Baraolt, județul Covasna”, propus a fiamplasat în extravilanul localității Bățani, Herculani, județulCovasna.

Informațiile privind proiectului propus pot fi consultatela sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, din lo-calitatea Sfântu Gheorghe, B-dul General Grigore Bălan nr.10.

Observațiile publicului se primesc zilnic în scris în cursulprocedurii de reglementare la sediul Agenției pentru Pro-tecția Mediului Covasna.

Anunț publicS.C. PANNON CONSTRUCT SRL, Miercurea Ciuc, anunță

publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitereaacordului de mediu, la Agenția pentru Protecția Mediului Co-vasna pentru realizarea proiectului de „Amenajarea Hidroen-ergetică pe pârâul Cormoș, județul Covasna”, propus a fiamplasat în extravilanul localității Filia, județul Covasna.

Informațiile privind proiectului propus pot fi consultatela sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, din lo-calitatea Sfântu Gheorghe, B-dul General Grigore Bălan nr.10.

Observațiile publicului se primesc zilnic în scris în cursulprocedurii de reglementare la sediul Agenției pentru Pro-tecția Mediului Covasna.

Page 8: Observatorul de Covasna 1471

MARŢI • 1 MARTIE 20118 ACTUALITATE

Gheorghe vine în vizită la fiul lui care era căsătoritde puţin timp.- Ce faci fiule, ce-i cu faţa asta posomorâtă?- Păi tată, vezi tu, eu cred ca o să divorţez!- Da de ce, măi fiule?- Păi măi tată, nevasta mea e virgină!Stă Gheorghe şi se gândeşte după care zice:- Bine zici, măi fiule, dacă la nimeni nu i-o trebuit până amu’,atunci nici nouă nu ne trebe!

Bancul zilei

În ultima zi permisă deregumalent, SEPSI BC a trans-ferat-o pe americanca KerriGardin, o jucătoare cu o cari-eră impresionantă şi cu careechipa speră să mărească forţaofensivă, dar şi pe cea defen-sivă pentru finalul sezonului.Kerri Gardin va face de-plasarea în meciul de miercuricu Iaşi din Cupă, dar va puteafi văzută de suporteri înmeciul foarte important de peteren propriu de sâmbătă dinSala Sporturilor Szabo Kati, cuBega Timişoara.

Vizibil mulţumită de nouaachiziţie, preşedinta clubului,Vass Ildiko declară:"Mulţumesc primarului AntalArpad şi consilierilor localipentru că au facut tot posi-bilul ca să primim banii la mo-mentul potrivit şi astfel amajuns acum în situaţia de aputea efectua acest transfer şisperăm că şi ConsiliulJudeţean îşi va respecta cuvân-tul şi vom primi baniipromişi".

Jucătoare de talie, KerriGardin este o americancă de1.86 m care a evoluat în WNBAşi în Euroligă. Parcursul ei în-cepe în Freedom High School,

unde a avut o medie de 18.4puncte, 13.1 recuperări şi 4

pase decisive, fiind desemnatăjucătoarea anului în Carolina

SEPSI BC a transferat-o pe Kerri Gardinde Nord. A continuat la facul-tate la Virginia Tech, în toatăcariera ei de junioară având omedie de 11.1 puncte şi 8 re-cuperări. Pe măsură ce aavansat în carieră, media s-aîmbunătăţit, ajungând la 12.7puncte şi 10 recuperări. Kerria jucat cu success între 2006-2007 în prima ligă din Portu-galia şi a câştigat campionatulcu ESSA Barreiro, după cele 24de puncte înscrise în meciuldecisiv, fiind desemnată MVP,plus premiul de cea mai bunăjucătoare a ligii. A urmat unnou sezon în Portugalia, laCAB Madeira, cu care a evoluatîn Europe Cup. Din 2008 aevoluat la Migros, în prima ligădin Turcia şi apoi la Connecti-

cut Sun în WNBA, cu care s-aclasat pe locul al II-lea în cam-pionat, pierzând în play-off înfaţa celor din New York. Aurmat Jolly Sibenik din Croa-tia, cu care a evoluat şi în Eu-roligă, unde a avut o medieimpresionantă: 14,6 puncte şi8,5 recuperări. Din nou înWNBA la Connecticut Sun, iarapoi Kerri merge din 2009 înSpania la Sedis Cadi, undeobţine o medie bună de 8,6puncte şi 4,8 recuperări, la omedie de 23 de minute pemeci. Kerri Gardin evolueazădin 2010 în Israel, jucând pen-tru Elizur Holon, unde avut omedie excelentă de 18,4puncte and 10,1 recuperări.

Aproape 400 de elevi șipreșcolari au umplut, ieri,curtea Inspectoratului pentruSituații de Urgență (ISU) Cov-asna, cu ocazia aniversării a 78de ani de la atestarea docu-mentară a Protecţiei Civile dinRomânia. Purtătorul de cuvântal ISU Covasna, lt. Maria Cocer-han, a declarat că micilor viz-itatori le-au fost prezentate

autospecialele de intervențieale Inspectoratului, oferindu-li-se posibilitatea de a asista ladiferite exerciții demonstra-tive.

În cadrul evenimentului aavut loc și premierea celor maireușite desene realizate decătre elevii claselor a III-a încadrul concursului ”Prote-jează-ți viața!”.

În concurs au intrat 87 dedesene, iar locul I a fost

obţinut de către Olajos Or-solya de la Şcoala cu clasele I-VIII „Varadi Jozsef”, pe locul IIs-a clasat Csakany Renata dela Liceul teoretic ”SzekelyMiko” și locul III a fost ocupatde către Farkas Gergo de laŞcoala cu clasele I-VIII „VaradiJozsef”.

Potrivit lt. Maria Cocerhan,

cu ocazia acestui evenimentpersonalul Inspectoratului adorit să readucă în atențiacetățenilor principalele misi-uni ale protecției civile carevizează salvarea viețiloromenești și înlăturareaefectelor distrugătoare pro-duse de dezastrele naturale.

ISU a premiat desenele elevilor la aniversarea Protecției Civile

Monica Vajna

Foto: ISU CovasnaFoto: ISU Covasna

Foto: ISU Covasna