OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

of 43 /43

description

OAMENI CELEBRI. PICTORI (2). Profesor Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv Bacău. Rembrandt van Rijn (1606-1699). În 1625, după ce şi-a încheiat - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Page 1: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)
Page 2: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

OAMENI OAMENI CELEBRI.CELEBRI.PICTORIPICTORI

(2)(2)

Profesor Cornelia CucuProfesor Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv BacăuLiceul cu Program Sportiv Bacău

Page 3: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Rembrandt van Rembrandt van RijnRijn

(1606-1699) (1606-1699) În 1625, după ce şi-a încheiat În 1625, după ce şi-a încheiat ucenicia, pictorul olandez Rembrandt ucenicia, pictorul olandez Rembrandt van Rijn a devenit artist independentvan Rijn a devenit artist independent în Leiden. În 1632, a plecat la în Leiden. În 1632, a plecat la Amsterdam, unde a trăit ca pictor Amsterdam, unde a trăit ca pictor portretist. Primul său succes a fost portretist. Primul său succes a fost portretul de grup al chirurgilor din portretul de grup al chirurgilor din Amsterdam, Amsterdam, Lecţia de anatomie a Lecţia de anatomie a doctorului Tulp. doctorului Tulp. A realizat numeroaseA realizat numeroase autoportrete şi a pictat-o , de autoportrete şi a pictat-o , de asemenea, frecvent pe soţia sa, asemenea, frecvent pe soţia sa, Saskia, care a murit în 1642. Alte Saskia, care a murit în 1642. Alte tablouri notabile: tablouri notabile: Rondul de noapte, Rondul de noapte, Bethsabeea la baie.Bethsabeea la baie.

Page 4: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Lecția de anatomie a doctorului Tulp”Lecția de anatomie a doctorului Tulp”

Page 5: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Jan Jan VermeerVermeer

(1632- (1632-1675)1675)

Pictorul olandez Jan Vermeer a Pictorul olandez Jan Vermeer a trăit în Delft şi a preluat probabil trăit în Delft şi a preluat probabil hanul familiei şi comerţul cu artă hanul familiei şi comerţul cu artă al tatălui său.Tablourile sale sunt al tatălui său.Tablourile sale sunt scene domestice paşnice,cu scene domestice paşnice,cu

unul-unul- două personaje angajate într-o două personaje angajate într-o activitate, de exemplu, brodatul activitate, de exemplu, brodatul sau cântatul la un instrument, sau cântatul la un instrument, luminate de la o fereastră din luminate de la o fereastră din apropiere. Numai 35 dintre apropiere. Numai 35 dintre tablourile sale s-au păstrat şi tablourile sale s-au păstrat şi

doar doar trei sunt datate. Vermeer a murit trei sunt datate. Vermeer a murit îndatorat şi a fost apreciat de abia în secolul al XIX-lea. Tablouri îndatorat şi a fost apreciat de abia în secolul al XIX-lea. Tablouri notabile: notabile: Femeia cu urciorul, Femeia cu scrisoarea, Dantelăreasa.Femeia cu urciorul, Femeia cu scrisoarea, Dantelăreasa.

Page 6: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

““Vedere din Delft”Vedere din Delft”

Page 7: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Antonio Giovanni CanalettoAntonio Giovanni Canaletto(1697-1768)(1697-1768)

Canaletto şi-a petrecut viaţa pic-Canaletto şi-a petrecut viaţa pic-tând scene din oraşul său natal, tând scene din oraşul său natal, Veneţia. Realizate pe pânză sau Veneţia. Realizate pe pânză sau aramă, acestea au fost foarte aramă, acestea au fost foarte populare în rândul aristocraţilor populare în rândul aristocraţilor englezi, care le cumpărau ca englezi, care le cumpărau ca suveniruri, când făceau “marele suveniruri, când făceau “marele tur” al Europei. Canaletto a trăit tur” al Europei. Canaletto a trăit de asemenea zece ani în Anglia, de asemenea zece ani în Anglia, pictând imagini ale Londrei şi pictând imagini ale Londrei şi Tamisei. Tablouri notabile: Tamisei. Tablouri notabile: Curtea Curtea zidarului,Caii din piaţa San zidarului,Caii din piaţa San

Marco.Marco.

Page 9: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Thomas Thomas GainsboroughGainsborough

(1727-1788) (1727-1788)

Gainsborough a fost un Gainsborough a fost un portretist britanic de succes, portretist britanic de succes, care preferă însă să picteze care preferă însă să picteze peisaje. Majoritatea peisaje. Majoritatea

portretelorportretelorrealizate de el familiilor din realizate de el familiilor din înalta societate aveau ca înalta societate aveau ca

fundal fundal peisaje pitoreşti. A pictat de peisaje pitoreşti. A pictat de asemenea actori, actriţe şi asemenea actori, actriţe şi familia regală britanică la familia regală britanică la Windsor.Windsor.

Page 10: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Landscape River” Landscape River”

Page 11: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Francisco de Francisco de GoyaGoya

(1746-1828) (1746-1828) Pictorul spaniol Francesco de Goya Pictorul spaniol Francesco de Goya a desenat la început crochiuri pentru a desenat la început crochiuri pentru tapiseriile regale în Madrid. În 1780, tapiseriile regale în Madrid. În 1780, s-a alăturat Academiei din Madrid, als-a alăturat Academiei din Madrid, al cărei director de pictură a devenit în cărei director de pictură a devenit în 1795. A început să picteze portrete 1795. A început să picteze portrete şi, în 1789, a fost numit pictor regalşi, în 1789, a fost numit pictor regal al lui Carol al IV-lea.A surzit în 1792,al lui Carol al IV-lea.A surzit în 1792, în urma unei boli, iar gravurile din în urma unei boli, iar gravurile din ultima parte a vieţii,ultima parte a vieţii, Capricii Capricii şi şi Dezastrele războiuluiDezastrele războiului dovedesc dovedesc atracţia tot mai mare faţă de macabru şi ororile umane. Alte tablo-atracţia tot mai mare faţă de macabru şi ororile umane. Alte tablo-uri notabile: uri notabile: 3 mai 1808 Execuţia răsculaţilor din Madrid, Saturn 3 mai 1808 Execuţia răsculaţilor din Madrid, Saturn devorându-şi fiii, Lupta cu tauri.devorându-şi fiii, Lupta cu tauri.

Page 12: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Familia lui Carol al IV-lea” Familia lui Carol al IV-lea”

Page 13: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

William William TurnerTurner

(1775-1851) (1775-1851) La treisprezece ani, Turner a La treisprezece ani, Turner a

început început să-şi pună tablourile în vitrina să-şi pună tablourile în vitrina frizeriei tatălui său din Londra. La frizeriei tatălui său din Londra. La şaisprezece ani, expunea acuarele şaisprezece ani, expunea acuarele

la la Academia Regală din Londra. În Academia Regală din Londra. În 1802, a fost numit profesor de 1802, a fost numit profesor de Perspectivă al Academiei. A pictat Perspectivă al Academiei. A pictat peisaje fluviale, marine şi terestre, peisaje fluviale, marine şi terestre, într-un stil vibrant şi expresiv, într-un stil vibrant şi expresiv, descris ca romantic. A captat lumina caldă a răsăritului de soare, descris ca romantic. A captat lumina caldă a răsăritului de soare, cascadele ploii şi furtunile spectaculoase de pe ocean. Modul său cascadele ploii şi furtunile spectaculoase de pe ocean. Modul său de abordare a luminii naturale i-a influenţat în mare măsură pe de abordare a luminii naturale i-a influenţat în mare măsură pe impresionişti. A murit retras, lăsând peste 20 000 de tablouri. impresionişti. A murit retras, lăsând peste 20 000 de tablouri. Lucrări notabile: Lucrări notabile: Naufragiul, Sfârşitul vasului Temerarul, Ploaie, Naufragiul, Sfârşitul vasului Temerarul, Ploaie, aburi şi viteză.aburi şi viteză.

Page 15: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

John ConstableJohn Constable (1776-1837) (1776-1837)

Peisagistul englez John Constable a Peisagistul englez John Constable a studiat la Academia Regală din studiat la Academia Regală din Londra. A pictat atât de multe Londra. A pictat atât de multe tablouri în ulei care ilustrează ţinutul tablouri în ulei care ilustrează ţinutul său natal Suffolk şi valea Stour, încât său natal Suffolk şi valea Stour, încât a fost poreclit “administratorul a fost poreclit “administratorul Ţinutului”. În timpul vieţii nu a Ţinutului”. În timpul vieţii nu a obţinut recunoaşterea meritată în obţinut recunoaşterea meritată în Anglia, dar a fost popular în Franţa, Anglia, dar a fost popular în Franţa, unde a câştigat medalia de aur a unde a câştigat medalia de aur a Salonului de la Paris pentru Salonului de la Paris pentru Car cu fânCar cu fân (1821).Constable lucra în (1821).Constable lucra în aer liber, pictând peisajele aşa cum le vedea, concentrându-se aer liber, pictând peisajele aşa cum le vedea, concentrându-se îndeosebi asupra cerului, formaţiunilor de nori şi schimbărilor de îndeosebi asupra cerului, formaţiunilor de nori şi schimbărilor de lumină. Tablouri notabile: lumină. Tablouri notabile: Valea Dedham, Valea Dedham, dimineaţa, Valea Dedham, Valea Dedham, dimineaţa, Moara Flatford, Cal alb, Lan de grâu, Castelul Hadleigh.Moara Flatford, Cal alb, Lan de grâu, Castelul Hadleigh.

Page 16: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Moara Flatford”Moara Flatford”

Page 17: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Jean Auguste Jean Auguste IngresIngres

(1780-1867) (1780-1867)Pictorul francez Ingres a studiat Pictorul francez Ingres a studiat artele plastice în Toulouse şi artele plastice în Toulouse şi Paris. Stilul său a fost clasic, iar Paris. Stilul său a fost clasic, iar talentul – de desenator talentul – de desenator legendar. A pictat portrete de legendar. A pictat portrete de nobili şi oameni celebri, printre nobili şi oameni celebri, printre care şi pe Napoleon. A petrecut care şi pe Napoleon. A petrecut mulţi ani la Roma, unde a mulţi ani la Roma, unde a realizat numeroase studii de realizat numeroase studii de nuduri feminine. Când a revenit nuduri feminine. Când a revenit la Paris, în 1841, a fost primit ca la Paris, în 1841, a fost primit ca erou naţional.erou naţional.

Page 18: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Intrarea lui Carol V în Paris”Intrarea lui Carol V în Paris”

Page 19: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

John AudubonJohn Audubon (1785-1851) (1785-1851)

Pictorul de păsări John AudubonPictorul de păsări John Audubona crescut în Franţa. În 1804, a crescut în Franţa. În 1804,

tatăl tatăl său l-a trimis în Philadelphia, său l-a trimis în Philadelphia, SUA, pentru a administra SUA, pentru a administra proprietăţile familiei. Deoarece îi proprietăţile familiei. Deoarece îi plăcea să deseneze animale, a plăcea să deseneze animale, a decis să catalogheze şi să dese-decis să catalogheze şi să dese-neze toate păsările din America. neze toate păsările din America. Opera sa Opera sa Păsările Americii,Păsările Americii, publicată între 1827 şi 1838, publicată între 1827 şi 1838, conţine planşele color a peste conţine planşele color a peste 1 000 de păsări în habitatul lor.1 000 de păsări în habitatul lor.

Page 21: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Camille CorotCamille Corot (1796-1875) (1796-1875)

Pictorul francez Camille CorotPictorul francez Camille Corotavea 26 de ani înainte ca tatăl avea 26 de ani înainte ca tatăl său să fie de acord să-i său să fie de acord să-i finanţeze tentativele artistice. finanţeze tentativele artistice. Corot a devenit peisagist de Corot a devenit peisagist de succes, crezând cu fermitate în succes, crezând cu fermitate în pictarea direct după natură. pictarea direct după natură. Pădurea Fontainbleu de lângă Pădurea Fontainbleu de lângă Paris a fost o locaţie favorită. Paris a fost o locaţie favorită.

A A trăit în Paris, dar a călătorit în trăit în Paris, dar a călătorit în toată Europa, în căutarea toată Europa, în căutarea inspiraţiei.inspiraţiei.

Page 22: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Dimineaţa. Dansul nimfelor”Dimineaţa. Dansul nimfelor”

Page 23: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

John MillaisJohn Millais (1829- (1829-

1896)1896)

La unsprezece ani, pictorul La unsprezece ani, pictorul englez Millais a studiat artele englez Millais a studiat artele plastice la Academia Regală plastice la Academia Regală

din din Londra. Împreună cu Dante Londra. Împreună cu Dante Gabriel Rosetti şi Holman Gabriel Rosetti şi Holman

Hunt, Hunt, a fondat curentul prerafaelit. A a fondat curentul prerafaelit. A conceput , de asemenea, conceput , de asemenea, xilogravuri pentru ilustrarea xilogravuri pentru ilustrarea revistelor. Tablouri notabile: revistelor. Tablouri notabile: Baloane de săpun, Ophelia, Baloane de săpun, Ophelia, Isabella.Isabella.

Page 24: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Ophelia”Ophelia”

Page 25: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Camille Camille PissarroPissarro

(1830-1903) (1830-1903)Născut în insulele Antile, Camille Născut în insulele Antile, Camille Pissarro a venit la Paris în 1855, Pissarro a venit la Paris în 1855, pentru a studia artele plastice. pentru a studia artele plastice. Puternic influenţat de Corot, este Puternic influenţat de Corot, este faimos pentru felul în care a faimos pentru felul în care a folosit culoarea pentru a capta folosit culoarea pentru a capta efectele luminii în exterior. A fost efectele luminii în exterior. A fost singurul impresionist francez caresingurul impresionist francez carea participat la toate cele opt a participat la toate cele opt saloane ale mişcării (1874-1886). saloane ale mişcării (1874-1886).

Page 26: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Primăvara în Louveciennes Primăvara în Louveciennes

Page 27: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Theodor Theodor AmanAman

(1831- (1831-1891)1891) Pictor român care a luat primele Pictor român care a luat primele

lecţii de desen cu Constantin lecţii de desen cu Constantin Lecca. Lecca.

În 1850 pleacă la Paris, pentru a În 1850 pleacă la Paris, pentru a studia pictura. Realizează încă de studia pictura. Realizează încă de pe atunci o serie de compoziţii pe atunci o serie de compoziţii istorice: istorice: Cea din urmă noapte a lui Cea din urmă noapte a lui Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş şi solii Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş şi solii turci, Alungarea turcilor de la turci, Alungarea turcilor de la Călugăreni, Tudor Vladimirescu. Călugăreni, Tudor Vladimirescu. Influenţele Şcolii de la Barbizon se Influenţele Şcolii de la Barbizon se reflectă în lucrări care au tenta impresionismului timpuriu: reflectă în lucrări care au tenta impresionismului timpuriu: Peisaj Peisaj cu barca pe lac, Stradă în Sinaia, Portul Constanţa, Petrecere în cu barca pe lac, Stradă în Sinaia, Portul Constanţa, Petrecere în familie, Canonieră în portul Constanţa.familie, Canonieră în portul Constanţa.

Page 28: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Mihai Viteazul şi capul lui Bathory”Mihai Viteazul şi capul lui Bathory”

Page 29: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Hora de la Aninoasa” Hora de la Aninoasa”

Page 30: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Edouard Edouard ManetManet

(1832- (1832-1883)1883)

Manet provenea dintr-o familie Manet provenea dintr-o familie pariziană bogată. A început ca pariziană bogată. A început ca ucenic de pictor (1850-2856) şi ucenic de pictor (1850-2856) şi a călătorit în toată Europa, a călătorit în toată Europa, studiind vechii maeştri. În studiind vechii maeştri. În tablourile sale, a încercat să tablourile sale, a încercat să surprindă viaţa cotidiană a surprindă viaţa cotidiană a parizienilor, de la chelneriţe la parizienilor, de la chelneriţe la muzicanţi. A inspirat mulţi alţi muzicanţi. A inspirat mulţi alţi pictori.pictori.

Page 31: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Concert la Tuilleries” Concert la Tuilleries”

Page 32: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

James McNeill James McNeill WhistlerWhistler

(1834-1903) (1834-1903) În 1855, pictorul american James În 1855, pictorul american James McNeill Whistler a plecat la Paris McNeill Whistler a plecat la Paris pentru a studia pictura, iar în pentru a studia pictura, iar în

1859 1859 s-a stabilit la Londra. A fost s-a stabilit la Londra. A fost

primulprimul pictor american primit cu braţele pictor american primit cu braţele deschise de societatea artistică deschise de societatea artistică pariziană. A susţinut explorarea pariziană. A susţinut explorarea coloritului şi arta de dragul artei. coloritului şi arta de dragul artei.

A A provocat vâlvă, denumind provocat vâlvă, denumind portretul mamei sale portretul mamei sale Aranjament Aranjament în gri şi negru.în gri şi negru. Inspirat de Inspirat de xilogravurile japoneze, a realizat xilogravurile japoneze, a realizat numeroase picturi şi gravuri nocturne ale Tamisei. Tablouri numeroase picturi şi gravuri nocturne ale Tamisei. Tablouri notabile: notabile: La pian, Nocturnă în negru şi auriu - Ploaie de artificii, La pian, Nocturnă în negru şi auriu - Ploaie de artificii, Armonie în albastru şi auriu.Armonie în albastru şi auriu.

Page 33: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Armonie în albastru şi auriu” Armonie în albastru şi auriu”

Page 34: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Edgar DegasEdgar Degas (1834-1917) (1834-1917)

Pictorul francez Edgar Degas a fost Pictorul francez Edgar Degas a fost elevul lui Jean Ingres la Şcoala de elevul lui Jean Ingres la Şcoala de Arte Frumoase din Paris. La început, Arte Frumoase din Paris. La început, Degas a copiat tablourile vechilor Degas a copiat tablourile vechilor maeştri şi a pictat subiecte istorice, maeştri şi a pictat subiecte istorice, dar acestea n-au fost bine primite, dar acestea n-au fost bine primite, astfel că s-a îndreptat spre viaţa astfel că s-a îndreptat spre viaţa oamenilor din jur. A pictat teatre şi oamenilor din jur. A pictat teatre şi circuri, însă a rămas faimos pentru circuri, însă a rămas faimos pentru studiile de cai de curse şi balerine studiile de cai de curse şi balerine graţioase. Slăbirea vederii l-a făcut graţioase. Slăbirea vederii l-a făcut să lucreze în acuarelă şi, mai târziu, să lucreze în acuarelă şi, mai târziu, să sculpteze. Tablouri notabile: să sculpteze. Tablouri notabile: Curse de cai, Clasa de dans, Curse de cai, Clasa de dans, Dansatoare legându-şi sandalele, Jocheu în ploaie, Patru dansatoare.Dansatoare legându-şi sandalele, Jocheu în ploaie, Patru dansatoare.

Page 35: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Clasa de dans”Clasa de dans”

Page 36: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Nicolae Nicolae GrigorescuGrigorescu

(1838-1907) (1838-1907) Pictorul şi desenatorul român Nicolae Pictorul şi desenatorul român Nicolae Grigorescu s-a născut în Pitaru, Grigorescu s-a născut în Pitaru, Dâmboviţa. Peisagist şi portretist, Dâmboviţa. Peisagist şi portretist, este considerat principalul ctitor al este considerat principalul ctitor al picturii moderne româneşti. În 1861, picturii moderne româneşti. În 1861, a plecat în Franţa unde a studiat la a plecat în Franţa unde a studiat la Şcoala de Arte Frumoase din Paris, Şcoala de Arte Frumoase din Paris, pentru ca apoi să se stabilească la pentru ca apoi să se stabilească la Barbizon, până în 1869, când a Barbizon, până în 1869, când a revenit definitiv în România. După ce revenit definitiv în România. După ce iniţial a pictat icoane şi biserici (Zamfira, Agapia etc.), s-a orientat iniţial a pictat icoane şi biserici (Zamfira, Agapia etc.), s-a orientat spre pictura în aer liber şi impresionism. A pictat scene din viaţa spre pictura în aer liber şi impresionism. A pictat scene din viaţa rurală rurală ((Car cu boi pe înseratCar cu boi pe înserat),), portrete contemporane portrete contemporane ((Ţărancă cu Ţărancă cu maramă, Evreul cu gâsca, Fata cu zestrea eimaramă, Evreul cu gâsca, Fata cu zestrea ei),), scene de război scene de război ((Atacul de la SmârdanAtacul de la Smârdan).).

Page 37: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Car cu boi”Car cu boi”

Page 38: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Fata cu zestrea ei”Fata cu zestrea ei”

Page 39: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Paul Paul CezanneCezanne

(1839- (1839-1906)1906)

Pictorul francez Paul Pictorul francez Paul Cezanne Cezanne

s-a împrietenit în şcoală cu s-a împrietenit în şcoală cu scriitorul Emile Zola. Tatăl scriitorul Emile Zola. Tatăl

lui lui Cezanne dorea ca fiul său să Cezanne dorea ca fiul său să studieze dreptul, dar, în studieze dreptul, dar, în

1861, 1861, acesta l-a urmat pe Zola la acesta l-a urmat pe Zola la Paris, pentru a deveni artist. Paris, pentru a deveni artist.

Page 40: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

Peisagistul Pissaro a constituit o influenţă timpurie şi au pictatPeisagistul Pissaro a constituit o influenţă timpurie şi au pictatîmpreună la Pontoise. În 1873, Cezanne a participat la primul împreună la Pontoise. În 1873, Cezanne a participat la primul salon al impresioniştilor, dar nudul său salon al impresioniştilor, dar nudul său Olympia modernăOlympia modernă a a şocat publicul. A fost multilateral şi s-a străduit să reprezinte şocat publicul. A fost multilateral şi s-a străduit să reprezinte forma şi structura, nu doar lumina şi culoarea. I-a îndemnat pe forma şi structura, nu doar lumina şi culoarea. I-a îndemnat pe pictori să caute “cilindrul, sfera şi conul” în natură. Abordarea pictori să caute “cilindrul, sfera şi conul” în natură. Abordarea sa a pregătit calea pentru fovism şi cubism. Tablouri notabile: sa a pregătit calea pentru fovism şi cubism. Tablouri notabile: Jucătorii de cărţi, Mere şi portocale, Muntele Sainte-Victoire, Jucătorii de cărţi, Mere şi portocale, Muntele Sainte-Victoire, Băieşiţele.Băieşiţele.

Page 41: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

“ “Jucătorii de cărţi”Jucătorii de cărţi”

Page 42: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

BibliografieBibliografie 1. www.wikipedia.org.1. www.wikipedia.org. 2. xxx, 2. xxx, Oameni celebriOameni celebri, ,

Ed.Teora,BucureEd.Teora,Bucureşşti,2005 ti,2005 3. Larousse, 3. Larousse, PersonalitPersonalităţăţi care au schimbat i care au schimbat istoria lumii.De la Renaistoria lumii.De la Renaşştere ptere pâânnăă la la

IluminismIluminism, 1492-1789,Ed. Rao, , 1492-1789,Ed. Rao, BucureBucureşşti,2003ti,2003

4. Larousse, 4. Larousse, PersonalitPersonalităţăţi care au schimbat i care au schimbat istoria lumii.De la Revoluistoria lumii.De la Revoluţţia Francezia Francezăă p pâânnăă la la îînceputul secolului XX, 1789-1914nceputul secolului XX, 1789-1914,, Ed.Rao, BucureEd.Rao, Bucureşşti,2003ti,2003

Page 43: OAMENI CELEBRI. PICTORI (2)

SFÂRŞITSFÂRŞIT