Nursing-teorii, Concepte, Modele

of 19 /19
NURSING-TEORII, NURSING-TEORII, CONCEPTE, MODELE CONCEPTE, MODELE CURS I CURS I

Embed Size (px)

Transcript of Nursing-teorii, Concepte, Modele

Page 1: Nursing-teorii, Concepte, Modele

NURSING-TEORII, NURSING-TEORII, CONCEPTE, MODELECONCEPTE, MODELE

CURS ICURS I

Page 2: Nursing-teorii, Concepte, Modele

Conceptul holistic de apreciere a individului Conceptul holistic de apreciere a individului poate fi rezumat în câteva idei principale ce poate fi rezumat în câteva idei principale ce stau la baza susţinerii ştiinţifice a desfăşurării stau la baza susţinerii ştiinţifice a desfăşurării procesului de nursing: procesului de nursing:

- individul este un tot unitar caracterizat prin - individul este un tot unitar caracterizat prin integritate şi el reprezintă mai mult decât integritate şi el reprezintă mai mult decât suma părţilor sale componente; suma părţilor sale componente;

- individul este în permanentă interacţiune cu - individul este în permanentă interacţiune cu mediul înconjurător, schimbând materie şi mediul înconjurător, schimbând materie şi energie cu acesta; energie cu acesta;

- evoluţia fiziologică a individului este - evoluţia fiziologică a individului este ireversibilă şi unidirecţională în timp şi spaţiu; ireversibilă şi unidirecţională în timp şi spaţiu;

- individul uman se caracterizează prin - individul uman se caracterizează prin capacitate de abstracţie, imaginaţie, senzaţii, capacitate de abstracţie, imaginaţie, senzaţii, emoţii. emoţii.

Page 3: Nursing-teorii, Concepte, Modele

MODELE CONCEPTUALEMODELE CONCEPTUALE

I. Modelul conceptual al Virginiei I. Modelul conceptual al Virginiei Henderson Henderson

Modelul conceptual al Virginiei Modelul conceptual al Virginiei Henderson apreciază individul ca Henderson apreciază individul ca fiind un tot unitar caracterizat prin fiind un tot unitar caracterizat prin nevoi fiziologice şi aspiraţii denumite nevoi fiziologice şi aspiraţii denumite generic nevoi fundamentale generic nevoi fundamentale

Page 4: Nursing-teorii, Concepte, Modele

II. Modelul conceptual al lui II. Modelul conceptual al lui Abraham Maslow Abraham Maslow

Psihologul american Abraham Psihologul american Abraham Maslow afirmă că individul uman este Maslow afirmă că individul uman este rezultatul interacţiunii dintre nevoile rezultatul interacţiunii dintre nevoile sale fundamentale şi realitatea sale fundamentale şi realitatea mediului înconjurător. Nevoile mediului înconjurător. Nevoile fundamentale pot fi ierarhizate în fundamentale pot fi ierarhizate în ordinea priorităţilor pe cinci niveluri ordinea priorităţilor pe cinci niveluri diferite interconectate între ele diferite interconectate între ele

Page 5: Nursing-teorii, Concepte, Modele

1. Nevoi fiziologice:1. Nevoi fiziologice:

2. Nevoia de siguranţă şi 2. Nevoia de siguranţă şi securitate securitate

3. Nevoia de apartenenţă şi 3. Nevoia de apartenenţă şi afectivitate, nevoi sociale afectivitate, nevoi sociale

4. Nevoia de stimă şi respect 4. Nevoia de stimă şi respect

5. Nevoia de cunoaştere, 5. Nevoia de cunoaştere, autocunoaştere autocunoaştere

Page 6: Nursing-teorii, Concepte, Modele
Page 7: Nursing-teorii, Concepte, Modele

III. Modelul conceptual Hildegard III. Modelul conceptual Hildegard PeplauPeplau

Hildegard Peplau, nursă de psihiatrie, a Hildegard Peplau, nursă de psihiatrie, a prezentat în 1952 modelul teoretic prezentat în 1952 modelul teoretic

Page 8: Nursing-teorii, Concepte, Modele

Peplau foloseşte termenul de “Peplau foloseşte termenul de “nursing nursing psihodinamicpsihodinamic”, descriind si cele patru ”, descriind si cele patru faze ale acestei relaţii:faze ale acestei relaţii:

◦ ◦ orientareaorientarea - pacientul şi nursa - pacientul şi nursa identifică problema de boalăidentifică problema de boală

◦ ◦ identificareaidentificarea – pacientul cunoaşte – pacientul cunoaşte nursa şi apoi acceptă ajutorulnursa şi apoi acceptă ajutorul

◦ ◦ exploatareaexploatarea – pacientul se foloseşte – pacientul se foloseşte de ajutorul nurseide ajutorul nursei

◦ ◦ rezoluţiarezoluţia – pacientul acceptă noile – pacientul acceptă noile obiective în mod voluntarobiective în mod voluntar

Page 9: Nursing-teorii, Concepte, Modele

IV. Modelul conceptual Ida Jean IV. Modelul conceptual Ida Jean OrlandoOrlando

Ida Jean Orlando a identificat patru Ida Jean Orlando a identificat patru practici pe care le-a considerat de practici pe care le-a considerat de bază pentru nursing (observarea, bază pentru nursing (observarea, raportarea,raportarea,

înregistrarea şi îndeplinirea acţiunilor, înregistrarea şi îndeplinirea acţiunilor, pentru şi cu pacientul)pentru şi cu pacientul)

Page 10: Nursing-teorii, Concepte, Modele

Ea descrie două tipuri de acţiuni Ea descrie două tipuri de acţiuni nursing:nursing:

◦ ◦ Acţiuni nursing planificateAcţiuni nursing planificate sunt cele sunt cele care stabilesc sau satisfac nevoile care stabilesc sau satisfac nevoile imediate ale clientuluiimediate ale clientului

◦ ◦ Acţiuni nursing automateAcţiuni nursing automate sunt cele sunt cele care au fost decise pe alte care au fost decise pe alte considerente decât pe nevoile considerente decât pe nevoile imediate ale clientului, dar acestea imediate ale clientului, dar acestea sunt consecvent ineficiente.sunt consecvent ineficiente.

Page 11: Nursing-teorii, Concepte, Modele

V. Modelul conceptual Dorothy JohnsonV. Modelul conceptual Dorothy Johnsonsau Modelul Sistemelor comportamentale sau Modelul Sistemelor comportamentale

care se concentrează pe compotramentul care se concentrează pe compotramentul pacientului luat ca un întreg organizat si pacientului luat ca un întreg organizat si integrat, format din 7 subsisteme strâns integrat, format din 7 subsisteme strâns legate între ele:legate între ele:

◦ ◦ ataşamentulataşamentul◦ ◦ dependenţadependenţa◦ ◦ ingestiaingestia◦ ◦ eliminareaeliminarea◦ ◦ sexualitateasexualitatea◦ ◦ agresiune/protecţieagresiune/protecţie◦ ◦ realizarearealizarea

Page 12: Nursing-teorii, Concepte, Modele

VI. Modelul VI. Modelul conceptual conceptual Dorothea OremDorothea Orem

Dorothea Orem se Dorothea Orem se bazează pe 3 bazează pe 3 concepte: concepte: autoîngrijirea, autoîngrijirea, deficitul de auto deficitul de auto îngrijire şi sistemul îngrijire şi sistemul nursing.nursing.

Modelul se Modelul se centrează pe centrează pe abilitatea fiecărui abilitatea fiecărui individ de a realiza individ de a realiza autoîngrijirea. autoîngrijirea.

Page 13: Nursing-teorii, Concepte, Modele

În modelul Dorothea Orem scopul nursingului În modelul Dorothea Orem scopul nursingului este să ajute oamenii să-şi satisfacă propriile este să ajute oamenii să-şi satisfacă propriile cerinţe de auto îngrijire. D. Orem a cerinţe de auto îngrijire. D. Orem a identificat 3 tipuri ale sistemului nursing:identificat 3 tipuri ale sistemului nursing:

◦ ◦ Sistemul complet compensatorSistemul complet compensator – – compensarea în totalitate a incapacităţii compensarea în totalitate a incapacităţii pacientului de a îndeplini activităţile de pacientului de a îndeplini activităţile de autoîngrijire, sprijin şi protecţie.autoîngrijire, sprijin şi protecţie.

◦ ◦ Sistemul parţial compansatorSistemul parţial compansator – – compensarea parţială pentru pacienţii care compensarea parţială pentru pacienţii care sunt incapabili de a îndeplini activităţile de sunt incapabili de a îndeplini activităţile de autoîngrijire.autoîngrijire.

◦ ◦ Sistemul de sprijin şi educaţieSistemul de sprijin şi educaţie – nursa ajută – nursa ajută pacienţii care sunt capabili şi pot învăţa pacienţii care sunt capabili şi pot învăţa activităţi de autoîngrijire, îi asistă pe ei în activităţi de autoîngrijire, îi asistă pe ei în luarea deciziilor şi-i ajută să dobândeasca luarea deciziilor şi-i ajută să dobândeasca îndemânări şi cunoştinţe.îndemânări şi cunoştinţe.

Page 14: Nursing-teorii, Concepte, Modele

VII. Modelul VII. Modelul conceptual Levineconceptual Levine

Imaginat de Myra Imaginat de Myra Levine, numit şi Levine, numit şi Modelul Conservării Modelul Conservării are la bază trei mari are la bază trei mari concepte: integritate, concepte: integritate, adaptare şi adaptare şi conservare. Acesta se conservare. Acesta se concentrează pe concentrează pe indivizi ca fiinţe holiste indivizi ca fiinţe holiste iar domeniul major de iar domeniul major de interes este interes este menţinerea persoanei menţinerea persoanei ca un întreg. ca un întreg.

Page 15: Nursing-teorii, Concepte, Modele

Myra Levine a sugerat 4 principii ale Myra Levine a sugerat 4 principii ale menţinerii conservării, care au ca scop să menţinerii conservării, care au ca scop să faciliteze adaptarea pacienţilor:faciliteze adaptarea pacienţilor:

◦ ◦ Conservarea energiei pacientuluiConservarea energiei pacientului – – conservarea resurselor energetice, conservarea resurselor energetice, fiziologice şi psihologice ale idividuluifiziologice şi psihologice ale idividului

◦ ◦ Conservarea integrităţii structuraleConservarea integrităţii structurale – – conservarea formei şi funcţiilor corpului conservarea formei şi funcţiilor corpului pacientuluipacientului

◦ ◦ Conservarea integrităţii personaleConservarea integrităţii personale – – menţinerea stimei de sine şi a identităţii menţinerea stimei de sine şi a identităţii psihologice a pacienţilorpsihologice a pacienţilor

◦ ◦ Conservarea integrităţii socialeConservarea integrităţii sociale – – păstrarea familiei, comunităţii şi afilierilor păstrarea familiei, comunităţii şi afilierilor culturale ale pacientuluiculturale ale pacientului

Page 16: Nursing-teorii, Concepte, Modele

VIII. Modelul VIII. Modelul conceptual Imogene conceptual Imogene KingKing

Conform lui Imogene Conform lui Imogene King, „Procesul de King, „Procesul de nursing este un proces nursing este un proces interpersonal de interpersonal de acţiune, reacţiune şi acţiune, reacţiune şi interacţiune, în cadrul interacţiune, în cadrul căruia nursa şi căruia nursa şi pacientul împărtăşesc pacientul împărtăşesc informaţiile despre informaţiile despre percepţiile lor în, în percepţiile lor în, în timpul unei situaţii timpul unei situaţii care necesită îngrijiri.”care necesită îngrijiri.”

Page 17: Nursing-teorii, Concepte, Modele

Interacţiunea sistemelor cadru şi Interacţiunea sistemelor cadru şi obiectivele îngrijirii, se concentrează obiectivele îngrijirii, se concentrează asupra indivizilor, asupra relaţiei lor asupra indivizilor, asupra relaţiei lor interpersonale şi contextul social prin interpersonale şi contextul social prin 3 sisteme ce interacţionează între 3 sisteme ce interacţionează între ele: personal, interpersonal şi socialele: personal, interpersonal şi social

Page 18: Nursing-teorii, Concepte, Modele

IX. Modelul conceptual IX. Modelul conceptual Betty NeumanBetty Neuman

În 1972 Betty În 1972 Betty Newman enunţă aşa Newman enunţă aşa numitul „Model al numitul „Model al sistemelor în îngrijirile sistemelor în îngrijirile de sănătate”, este de sănătate”, este concetrat pe persoană concetrat pe persoană ca un sistem complet, ca un sistem complet, cu subpărţi ce cu subpărţi ce reprezintă un sistem reprezintă un sistem deschis, compus din 5 deschis, compus din 5 variabile care variabile care interacţionează între interacţionează între ele. ele.

Page 19: Nursing-teorii, Concepte, Modele

Cele 5 varabile suntCele 5 varabile sunt::--fiziologică, fiziologică, --psihică,psihică,- socio-culturală,socio-culturală,- de dezvoltare şide dezvoltare şi- spirituală, spirituală, Ele au Ele au o reprezentare grafică sub forma o reprezentare grafică sub forma

unor cercuri concentrice. unor cercuri concentrice. Interacţiunea acestor variabile Interacţiunea acestor variabile determină cantitatea de rezistenţă a determină cantitatea de rezistenţă a unui individ, care poate creşte unui individ, care poate creşte împotriva factorilor de stress. împotriva factorilor de stress.