NUMأƒRUL600 21 - 27 iunie 2017 3 POLITICأƒ Preآ؛edintele ALDE Dolj, deputatul Ion Cupأ£,...

download NUMأƒRUL600 21 - 27 iunie 2017 3 POLITICأƒ Preآ؛edintele ALDE Dolj, deputatul Ion Cupأ£, este de pأ£rere

of 16

 • date post

  03-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NUMأƒRUL600 21 - 27 iunie 2017 3 POLITICأƒ Preآ؛edintele ALDE Dolj, deputatul Ion Cupأ£,...

 • CMYK

  Anul XII, nrAnul XII, nrAnul XII, nrAnul XII, nrAnul XII, nr. 600 . 600 . 600 . 600 . 600 2 2 2 2 21 - 21 - 21 - 21 - 21 - 27 iunie 207 iunie 207 iunie 207 iunie 207 iunie 20111117 7 7 7 7 1 1 1 1 16 pagini6 pagini6 pagini6 pagini6 pagini - - - - - 1 1 1 1 1,5 LEI,5 LEI,5 LEI,5 LEI,5 LEI

  www.indiscret.ro

  contact@indiscret.ro

  Pu bl ic ita teCentrul comercial Oltenia Sucpi,

  locul ideal pentru cumpãrãturi Calea

  Bucureºti 129A,

  Craiova Amãnunt

  e în pagina

  12

  Adresa: Fraþii Buzeºti, 200732 Craiova, România Contact: Tel: 0751.027.203

  Tel: 0351.176.819 E-mail: RestaurantCraiova@yahoo.com

  Restaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant CraiovaRestaurant Craiova

  Amãnunte în pagina

  5

  Detalii în pag.7

  Pu bl ic ita te

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Darius Vâlcov

  îºi mãreºte colecþia de

  dosare penale

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  Vâlcea: Lupta pentru combinatul Oltchim se dã pe 26 iunie

  NUMÃ RUL

  600

  În timÎn timÎn timÎn timÎn timp ce liberp ce liberp ce liberp ce liberp ce liberalii par să se falii par să se falii par să se falii par să se falii par să se fiiiii liniştit, pesediştii scoliniştit, pesediştii scoliniştit, pesediştii scoliniştit, pesediştii scoliniştit, pesediştii scot din jobent din jobent din jobent din jobent din joben un scandal guvun scandal guvun scandal guvun scandal guvun scandal guvererererernamentnamentnamentnamentnamental caral caral caral caral careeeee zgâlţâie din tzgâlţâie din tzgâlţâie din tzgâlţâie din tzgâlţâie din temelii Remelii Remelii Remelii Remelii Româniaomâniaomâniaomâniaomânia

  Liberalii români au avut la sfârºitul sãptãmânii trecute primul moment de luciditate politicã ºi ºi-au ales singurul lider sub bagheta cãruia partidul poate sã renascã. În ace- eaºi sãpãtãmânã, pe „malul“ celã- lalt al eºichierului politic, pesediº- tii au luat-o pur ºi simplu razna!

  Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelor Rocada crizelorDetalii

  în pag.

  9

 • 21 - 27 iunie 2017 www.indiscret.ro

  2 ADMINISTRAÞIE

  de Dan Olteanu

  Î n acest context, Ion Prio- teasa, preºedintele CJ Dolj, a apreciat cã acest demers

  reprezintã un pas important în direcþia diversificãrii ofertelor de cãlãtorie, evoluþie care a ge- nerat o creºtere substanþialã a volumului de activitate a Aero- portului Internaþional Craiova ºi care a fost posibilã ºi datoritã investiþiilor pentru moderniza- re ºi dotare, realizate în ultimii ani, cu finanþare din bugetul Consiliului Judeþean sau din fonduri europene. „Ne bucurãm sã putem spune cã, de astãzi, numãrul marilor oraºe cu care am reuºit sã conectãm în mod direct Craiova, prin curse aeri- ene, creºte la 12, odatã cu lan- sarea primelor zboruri cãtre ºi de la Tel Aviv. Este un pas ma- jor pe care l-am fãcut în ascen- siunea acestui obiectiv strategic, într-un interval de timp relativ scurt. Trebuie sã ne gândim cã, în urmã cu patru ani, când pe Aeroportul Internaþional Craio- va reîncepea operarea zboruri- lor în urma amplului proces de modernizare ºi dotare susþinut exclusiv cu fonduri din bugetul

  Consiliului Judeþean Dolj, de- aici se putea cãlãtori cãtre trei destinaþii internaþionale: Roma, Milano ºi Londra. Astãzi, mar- cãm o nouã bornã în activitatea aeroportului, printr-o frumoasã

  premierã, pentru cã, prin ruta cãtre Tel Aviv, ieºim cu zboru- rile directe în afara spaþiului european. Avem, în acelaºi timp, toate argumentele sã afir- mãm cã 2017 va fi un an de ex- cepþie în dezvoltarea acestui obiectiv, în condiþiile în care seria curselor lansate în prime- le luni ºi datele privind creºte- rea consistentã a numãrului cã- lãtorilor ne indicã faptul cã vom stabili un nou record în ceea ce priveºte traficul de pasageri. Desigur cã nu am fi putut ajun- ge în punctul în care ne aflãm acum dacã nu am fi crezut cu toatã convingerea în acest pro-

  iect ºi nu am fi investit masiv pentru a-l transpune în realita- te, mai întâi prin demersul de 15 milioane de euro finanþat din sursele proprii ale CJ Dolj, apoi prin proiectul european de pes- te 24 de milioane de euro pen- tru reabilitarea infrastructurii de miºcare. De aceea, vreau sã îi felicit ºi sã le mulþumesc tutu- ror celor care ºi-au dat mâna pentru succesul acestei iniþiati- ve, aºezând Craiova pe harta internaþionalã a aeroporturilor: consilierilor judeþeni, care ºi-au dat întregul concurs ºi au acor- dat toatã susþinerea, colegilor noºtri din Consiliul Judeþean ºi de la aeroport, care s-au impli- cat ºi au depus eforturi însem- nate pentru realizarea proiectu- lui“, a declarat preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

  De douã ori mai multe destinaþii decât în 2016

  La rândul sãu, directorul ge- neral al Aeroportului Internaþi- onal Craiova, Mircea Dumitru, a evidenþiat faptul cã, prin cur- sa cãtre Tel Aviv, se dubleazã, faþã de anul precedent, numã- rul destinaþiilor cãtre care sunt operate zboruri directe. „Ca re- zultat al parteneriatului de suc- ces dezvoltat împreunã cu com- pania Wizz Air, astãzi am lan- sat cursele cãtre noua destina- þie, din Israel, cu o frecvenþã de douã zboruri pe sãptãmânã, în zilele de luni ºi vineri. Primii 85 de pasageri au decolat de la Cra- iova în aceastã dimineaþã, la 6.15, iar aeronava care a sosit de la Tel Aviv a aterizat la 12.35, cu 100 de cãlãtori la bord. Este un eveniment important, repre- zentând cea de-a ºasea rutã pe care o deschidem în prima ju- mãtate a acestui an, ceea ce con- duce la dublarea numãrului des- tinaþiilor, comparativ cu anul trecut. Din acest moment, aero- portul nostru urcã la 34 de zbo- ruri operate sãptãmânal, cu un vârf de activitate în zilele de duminicã, atunci când avem ºase decolãri ºi tot atâtea ateri- zãri. Aceastã dezvoltare semni- ficativã a gamei de rute îºi va spune cuvântul, fãrã îndoialã, ºi în ceea ce priveºte cifrele de tra- fic ºi ne face plãcere sã anun- þãm cã, la 15 iunie, deja am de- pãºit 168.000 de pasageri“, a precizat directorul general al AIC, Mircea Dumitru.

  În prezent, pe Aeroportul In- ternaþional Craiova sunt opera- te curse aeriene regulate cãtre Milano, Roma, Bologna, Vene- þia, Paris, Londra, Liverpool, Madrid, Barcelona, Valencia, Köln ºi Tel Aviv.

  Aeroportul Internaþional Craiova a înregistrat o nouã premierã, luni - 19 iunie fiind inaugurat zborul pe ruta Craiova - Tel Aviv, prima destina- þie din afara spaþiului european operatã de pe aeroportul din Bãnie. Aceasta este cea de-a ºasea destinaþie introdusã de la începutul anului, dupã cele spre Koln, Paris, Veneþia, Liverpool ºi Madrid, ceea ce înseamnã o dubla- re a numãrului destinaþiilor, comparativ cu anul trecut.

  A fost inaugurat primul zbor Craiova – Tel Aviv A fost inaugurat pr